1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana"

Transkripts

1 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2016, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu, ka: 1) informācija tiek pārkopēta pilnībā, bez izmaiņām, ja vien iepriekš netiek iegūta rakstiska piekrišana no Meguiar's, Inc., un 2) ne kopija, ne oriģināls netiek pārdoti tālāk vai citādi izplatīti ar nolūku gūt peļņu. Dokumenta grupa: Versijas nr.: 3.00 Pārskatīšanas datums: 13/12/2016 Aizvietošanas datums 07/12/2015 Transportlīdzekļa versijas numurs: 1.00 (07/12/2015) Šī Drošības Datu Lapa (MSDS) ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.(EK) nr.1907/2006 (REACH). 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot Identificēta izmantošana Automātisks 1.3 Sīkāka informācija par drošības datu lapas piegādātāju ADRESE: Līksnas 9-1, Rīga, LV-1003 Tālr.: Talr.: / Faks. : E-pasts: info@autopalete.lv Mājas lapa: Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās IEDAĻA. Bīstamības apzināšana 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana CLP REGULA (EK) Nr. 1272/2008 KLASIFIKĀCIJA: Kodīgs/kairinošs ādai, 2. kategorija - Skin Irrit. 2; H315 Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota 2. kategorijas iedarbība - STOT RE 2; H373 Pilnu H frāžu tekstu skatīt 16.nodaļā. 2.2 Etiķetes elementi CLP REGULA (EK) Nr. 1272/2008 SIGNĀLVĀRDS Lapa: 1, 18

2 Brīdinājums. Simboli: GHS07 (izsaukuma zīme) GHS08 (Apdraud veselību) Piktogrammas Sastāvdaļas: Sastāvdaļa C.A.S. Nr. % pēc svara ALIFĀTISKAIS, BRĪDINĀJUMA UZRAKSTI: H315 Kairina ādu. H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. nervu sistēma DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMS Vispārīgi: P102 Sargāt no bērniem. Profilakse: P260A Reakcija: P332 + P313 Neieelpojiet izgarojumus. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Iznīcināšana: P501 Atbrīvojieties no satura saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/ nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem. PAPILDUS INFORMĀCIJA Papildus Bīstamības Nosacījumi: EUH208 Satur:. Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur: 11% komponenšu, par kuru bīstamību ūdens videi nav ziņu. Norāde uz marķējuma: H304 uz etiķetes netiek prasīts, jo produkts ir viskozs. Nota P: CAS Citi apdraudējumi Nav zināmi 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām Lapa: 2, 18

3 Sastāvdaļa C.A.S. Nr. ES Inventāra % pēc svara Klasifikācija Nr. Sastāvdaļas nav bīstamas Maisījums Viela nav klasificēta kā bīstama ALUMĪNIJA OKSĪDS (REACH Reg. Nr.: ) Viela ar Apdzīvotas vietas līmeņa izgarojumiem darba vietā ALIFĀTISKAIS, ŠĶĪSTOŠAIS LIGROĪNS Asp. Tox. 1, H304; STOT RE 1, H372 (CLP) Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315 (3M Klasificēts) BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Asp. Tox. 1, H304 (3M Klasificēts) POLI(DIMETILSILOKSĀNS) Viela nav klasificēta kā bīstama GLICERĪNS Viela nav klasificēta kā bīstama LIGROĪNS (NAFTA) Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (3M Klasificēts) TRIETANOLAMĪNS ,5-1,5 Viela nav klasificēta kā bīstama PEG SETARĀTS ,1-1 Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 3, H412 (3M Klasificēts) Lūdzu, skatiet 16. nodaļā pilnu tekstu, kas attiecināms uz H formulējumu < 0,0015 Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Acute 1, H400,M=10; Aquatic Chronic 1, H410,M=10 (CLP) Lai saņemtu informāciju par sastāvdaļas arodekspozīcijas robežvērtībām vai PBT VAI vpvb statusu, skatīt 8. un 12. nodaļu. 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Norādes vielas ieelpošanas gadījumā: Izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja jūtaties slikti, vērsieties pie ārsta. Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Novilkt notraipīto apģērbu un izmazgāt pirms atkārtotas lietošanas. Ja simptomi/pazīmes nepāriet, vērsieties pie ārsta. Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs: Skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja simptomi/pazīmes nepāriet, vērsieties pie ārsta. Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta Svarīgākie simptomi un ietekme akūta un aizkavēta Skatīt informāciju par toksikoliģisko ietekmi. 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Nav piemērojams Lapa: 3, 18

4 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi Ugunsgrēka gadījumā: Lietojiet ugunsdzēsības līdzekli, kas piemērots standarta uzliesmojošam materiālam, kā udeni vai putas. 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Nekā raksturīga šim produktam. Bīstami sadalīšanās vai blakus produkti Viela Ogļūdeņraži FORMALDEHĪDS OGLEKĻA MONOKSĪDS OGLEKĻA DIOKSĪDS Kairinoši izgarojumi vai gāzes Stāvoklis Degšanas laikā Degšanas laikā Degšanas laikā Degšanas laikā Degšanas laikā 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem Nav nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi no ugunsdrošības puses. 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Evakuēt zonu. Izvēdiniet telpu, ielaižot tajā svaigu gaisu. Ja izšļakstījies liels daudzums vielas vai viela izšļakstījusies noslēgtās telpās, izvēdiniet telpas mehāniski, lai izkliedētu vai izsūknētu izgarojumus atbilstīgi rūpnieciskās higiēnas praksei. Informāciju par fiziskajām briesmām, draudiem veselībai, elpošanas orgānu aizsardzību, ventilāciju un individuālo aizsargaprīkojumu skatīt citās drošības datu lapas sadaļās. 6.2 Vides drošības pasākumi Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Ja izšļakstījies liels daudzums vielas, nosedziet kanalizācijas caurules un izveidojiet aizsprostus, lai neļautu vielai iekļūt kanalizācijas sistēmā vai ūdenī. 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli Apturiet izšļakstītās vielas izplatīšanos. Virzienā no izšļakstītās vielas ārējām malām uz iekšu pārklājiet to ar bentonītu, vermikulītu vai rūpniecībā pieejamu neorganisku, absorbējušu materiālu. Iemaisiet pietiekamu daudzumu absorbētāja, līdz vieta izskatās sausa. Pievienojot absorbentu, tas neizmaina materiāla fizisko stāvokli un nelikvidē tā ietekmi uz veselību un apkārtējo vidi. Savāciet pēc iespējas vairāk izšļakstītās vielas. Novietojiet noslēgtā konteinerā, ko attiecīgās iestādes atzinušas par piemērotu transportēšanai. Savāciet vielas pārpalikumu ar mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Noslēgt konteineru. Iznīciniet savākto materiālu pēc iespējas ātrāk. 6.4 Atsauce uz citām iedaļām Skatīt 8. un 13. nodaļā plašākai informācijai 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana 7.1 Piesardzība drošai lietošanai Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot/putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/ izgarojumus/smidzinājumu. Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Pēc rīkošanās kārtīgi nomazgāt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neļaujiet saskarties ar oksidētājiem (hlors, hromskābe u.c.). Izgarojumi var veikt lielus attālumus pa zemi vai grīdu līdz uzliesmojošam avotam un uzliesmot atpakaļvirzienā. 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība Neglabājiet skābju tuvumā. Glabāt drošā attaļumā no stiprām pamata vielām. Neglabājiet oksidētāju tuvumā. Lapa: 4, 18

5 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Apstrādes un uzglabāšanas ieteikumus skatīt 7.1. un 7.2. nodaļā. 8. nodaļā skatīt informāciju par iedarbības kontroli un personīgās drošības ieteikumus. 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 8.1 Pārvaldības parametri Aroda ekspozīcijas robežvērtības Ja sastāvdaļa ir iekļauta 3. iedaļā, bet neparādās zemāk redzamajā tabulā, sastāvdaļai aroda ekspozīcijas robežvērtības nav pieejamas. Sastāvdaļa C.A.S. Nr. Faktors AER veids Papildu piezīmes ALUMĪNIJA OKSĪDS AER, Latvija AER(8 st.):4 mg/m3;aer(aerosola sadalīšanās)(8 st.):6 mg/m3 Ligroīns AER, Latvija AER(8 st.):100 mg/m Ražotāja nosacījumi AER:100 ppm AER, Latvija : Latvija. Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā. Noteikumi nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās", AER (8 st.): astoņu stundu vidējais svērtais laika ziņā IER: īslaicīga ekspozīcijas robežvērtība MER: Maksimāla ekspozīcijas robežvērtība Bioloģiskās robežvērtības Nepastāv bioloģiskās robežvērtības attiecībā uz kādu no sastāvdaļām, kas uzskaitītas šīs drošības datu lapas 3. sadaļā. 8.2 Iedarbības pārvaldība Atbilstoša tehniskā pārvaldība Izmantojiet vispārēju vēdināšanu, kas samazina piesārņotāju līmeni gaisā, un/vai vietējo velkmes vēdināšanu, lai kontrolētu to, ka gaisā esošo daļiņu līmenis nepārsniedz aroda ekspozīcijas robežvērtības, un kontrolējiet izgarojumu, tvaiku vai šalts līmeni. Ja vēdināšana nav pietiekama, izmantojiet elpošanas aizsargaprīkojumu Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi Acu/sejas aizsargs Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties un lietojiet acu/sejas aizsardzību, lai novērstu kontaktu. Ieteicamā acu/sejas aizsardzība: Drošības brilles ar sānu aizsargiem Ādas/roku aizsardzībai Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties un lietojiet cimdus un/vai aizsargapģērbu, kas ir atbilstošs vietējiem standartiem, lai novērstu ādas kontaktu. Izvēlei jābūt balstītai uz tādiem faktoriem, kā iedarbības līmenis, vielas vai maisījuma koncentrācija, lietošanas biežums un ilgums, fizikālas izmaiņas, tādas kā temperatūras maiņas un citi lietošanas apstākļi.. Konsultējieties ar savu cimdu un/vai aizsargapģērba ražotāju, lai izvēlētos piemērotākos cimdus/aizsargapģērbu. Ieteicams izmantot sekojoša materiāla cimdus: Materiāls Biezums (mm) Nodilšanas laiks Nitrila gumija 0.35 > 8 stundu Sniegtie dati par cimdiem ir balstīti uz vielas vadīšanas toksicitāti caur ādu un apstākļiem testēšanas laikā. Noplūdes laiks var mainīties, ja cimds tiek pielietots apstākļos, kas piemēro papildus spiedienu uz cimdu. Elpošanas orgānu aizsardzība Lapa: 5, 18

6 Iedarbības novērtējums var būt nepieciešams, lai novērtētu respiratora nepieciešamību. Ja respirators ir nepieciešams, lietojiet respiratoru kā daļu no pilnas elpošanas aizsardzības programmas. Balstoties uz iedarbības novērtējumu, izvēlieties kādu no sekojošiem respiratoru veidiem, lai samazinātu ieelpošanas iedarbību: Pusmaskas vai maskas tipa gaisu attīrošs respirators ar organisko izgarojumu serdeņiem. Par atbilstības un specifiskiem pielietojuma jautājumiem konaktējieties ar respiratora ražotāju. 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām Agregātstāvoklis Šķidrums Krāsa/smarža Saldena smarža, viskozs šķīdums, sarkans. Smaržas sākumpunkts Nav pieejami dati. ph 8,2-8,8 Viršanas punkts/viršanas temperatūras diapazons 193,3 ºC Kušanas punkts Neattiecas uz šo vielu. Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) Neattiecas uz šo vielu. Sprāgstošas īpašības Nav klasificēts Oksidējošas īpašības Nav klasificēts Uzliesmošanas punkts Uzliesmošanas punkts > 93 C (200 F) Pašaizdegšanās temperatūras Nav pieejami dati. Uzliesmojamības robežvērtības: zemākā ekspozīcijas Nav pieejami dati. robežvērtība (ZER) Uzliesmojamības robežvērtības: augstākā Nav pieejami dati. ekspozīcijas robežvērtība (AER) Tvaika spiediens Nav pieejami dati. Relatīvais blīvums 1,065 [Ref Std:WATER=1] Šķīdība ūdenī Mērens Šķīdība - nešķīst ūdenī Nav pieejami dati. Sadalījuma koeficients: šķīdības n-oktanolā attiecība Nav pieejami dati. pret šķīdību ūdenī Iztvaikošanas rādītājs Nav pieejami dati. Tvaiku blīvums Nav pieejami dati. Sadalīšanās temperatūra Nav pieejami dati. Viskozitāte mpa-s Blīvums 1,065 g/ml 9.2 Cita informācija Molekulārais svars Nav pieejami dati. 10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 10.1 Reaģētspēja Šis materiāls var reaģēt ar atsevišķām vielām noteiktos apstākļos - skatīt atlikušās pozīcijas šajā nodaļā Ķīmiskā stabilitāte Stabils 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Bīstama polimerizācija nenotiks Apstākļi, no kuriem jāvairās Temperatūras virs vārīšanās temperatūras. Lapa: 6, 18

7 10.5 Nesaderīgi materiāli Stipras skābes. Spēcīgas bāzes Spēcīgs oksidētājs Bīstami noārdīšanās produkti Viela Nav zināmi. Stāvoklis Atsaukties uz sadaļu 5.2 par bīstamiem sadalīšanās produktiem, kas rodas degšanas/oksidācijas procesā 11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija Zemāk sniegtā informācija var nesakrist ar ES materiāla klasifikāciju 2. daļā un/vai sastāvdaļu klasifikāciju 3.pantā, ja specifisko sastāvdaļu klasifikācijas ir pilnvarojusi kompetentā iestāde. Turklāt, parskati un dati, kas uzrādīti 12.pantā, balstīti uz ANO GHS aprēķinu noteikumiem un klasifikācijām, kas iegūti no 3M novērtējumiem Informācija par toksikoloģisko ietekmi Iedarbības pazīmes un simptomi Balstoties uz testa rezultātiem un/vai informāciju par sastāvdaļām, šis materiās var izraisīt sekojošu ietekmi uz veselību: Norādes vielas ieelpošanas gadījumā: Elpošanas trakta kairinājums. Tā simptomi/pazīmes var būt klepus, šķaudīšana, izdalījumi no deguna, galvassāpes, aizsmakums, kā arī deguna un kakla sāpes. Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu Vidējs acu kairinājums. Tā simptomi/pazīmes var būt lokāls apsārtums, pietūkums, nieze un sausuma sajūta. Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs: Minimāla iespējamība, ka, nokļūstot acīs produkta izmantošanas laikā, varētu rasties nopietns karinājums. Norīšana: Kuņģa - zarnu karinājums. Tā simptomi/pazīmes var būt vēdera sāpes, gremošanas traucējumi, nelabums, diareja un vemšana. Toksikoloģiskie dati Ja sastāvdaļa ir atspoguļota 3.daļā, bet neparādās tabulā, kas redzama zemāk, vai nu nav pieejami dati par šo parametru, vai šie dati nav pieejami Akūts toksiskums Nosaukums Iedarbības Suga Vērtības ceļš Attiecīgā produkta ādas Nincs adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg Attiecīgā produkta Norīšana Nincs adat.; kalkulált ATE >5 000 mg/kg ALUMĪNIJA OKSĪDS ādas LD50 aprēķināts > mg/kg ALUMĪNIJA OKSĪDS Ieelpošana - Žurka LC50 > 2,3 putekļi/migl a (4 stundas) ALUMĪNIJA OKSĪDS Norīšana Žurka LD50 > mg/kg ALIFĀTISKAIS, Ieelpošana - izgarojumi LC50 aprēķināts Lapa: 7, 18

8 ALIFĀTISKAIS, ādas Trusis LD50 > mg/kg ALIFĀTISKAIS, Norīšana Žurka LD50 > mg/kg BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) ādas Trusis LD50 > mg/kg BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Norīšana Žurka LD50 > mg/kg POLI(DIMETILSILOKSĀNS) ādas Trusis LD50 > mg/kg POLI(DIMETILSILOKSĀNS) Norīšana Žurka LD50 > mg/kg GLICERĪNS ādas Trusis LD50 aprēķināts > mg/kg GLICERĪNS Norīšana Žurka LD50 > mg/kg Ieelpošana - LC50 aprēķināts izgarojumi ādas Trusis LD50 > mg/kg Norīšana Žurka LD50 > mg/kg TRIETANOLAMĪNS ādas Trusis LD50 > mg/kg TRIETANOLAMĪNS Norīšana Žurka LD mg/kg ādas Trusis LD50 87 mg/kg ATE = Akūtās toksicitātes novērtējums Ieelpošana - putekļi/migl a (4 stundas) Žurka LC50 0,33 Norīšana Žurka LD50 40 mg/kg Ādas korozija/kairinājums Nosaukums Suga Vērtības ALUMĪNIJA OKSĪDS Trusis Nenozīmīgs kairinājums ALIFĀTISKAIS, Trusis Kairinošs BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Trusis Nenozīmīgs kairinājums POLI(DIMETILSILOKSĀNS) Trusis Nenozīmīgs kairinājums GLICERĪNS Trusis Nenozīmīgs kairinājums Trusis Kairinošs TRIETANOLAMĪNS Trusis Minimāls kairinājums Trusis Kodīgs Nopietni bojājumi acīm / acu kairinājums Nosaukums Suga Vērtības ALUMĪNIJA OKSĪDS Trusis Nenozīmīgs kairinājums ALIFĀTISKAIS, Trusis Nenozīmīgs kairinājums BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Trusis Viegli kairinošs POLI(DIMETILSILOKSĀNS) Trusis Nenozīmīgs kairinājums GLICERĪNS Trusis Nenozīmīgs kairinājums Trusis Nenozīmīgs kairinājums TRIETANOLAMĪNS Trusis Viegli kairinošs Trusis Kodīgs Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu Nosaukums Suga Vērtības ALIFĀTISKAIS, Jūras Nav sensibilizējošs cūciņa BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Jūras Nav sensibilizējošs cūciņa GLICERĪNS Jūras Nav sensibilizējošs cūciņa Jūras Nav sensibilizējošs cūciņa TRIETANOLAMĪNS Cilvēks Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Cilvēki un dzīvnieki Sensibilizējošs Lapa: 8, 18

9 Fotosensibilizācija Nosaukums Suga Vērtības Cilvēki un Nav sensibilizējošs dzīvnieki Sensibilizācija ieelpojot Attiecībā uz komponentu/komponentiem šobrīd nav pieejamu datu vai tie nav pietiekami. Cilmes šūnu mutagenitāte Nosaukums Iedarbīb as ceļš Vērtības ALUMĪNIJA OKSĪDS In Vitro Neizraisa mutācijas ALIFĀTISKAIS, In vivo Neizraisa mutācijas ALIFĀTISKAIS, In Vitro Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) In Vitro Neizraisa mutācijas In vivo Neizraisa mutācijas In Vitro Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami TRIETANOLAMĪNS In Vitro Neizraisa mutācijas TRIETANOLAMĪNS In vivo Neizraisa mutācijas In vivo Neizraisa mutācijas In Vitro Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Kancerogēna iedarbība Nosaukums Iedarbība Suga Vērtības s ceļš ALUMĪNIJA OKSĪDS Ieelpojot Žurka Nav kancerogēns ALIFĀTISKAIS, ādas Pele Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami ALIFĀTISKAIS, Ieelpojot Cilvēki un dzīvnieki Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) ādas Pele Nav kancerogēns BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Ieelpojot Daudzkā Nav kancerogēns rtēji dzīvniek u paraugi GLICERĪNS Norīšana Pele Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami ādas Pele Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Ieelpojot Cilvēki un Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami dzīvnieki TRIETANOLAMĪNS ādas Daudzkā Nav kancerogēns rtēji dzīvniek u paraugi TRIETANOLAMĪNS Norīšana Pele Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami ādas Pele Nav kancerogēns Norīšana Žurka Nav kancerogēns Toksisks reproduktīvai sistēmai Reproduktivitātes un/vai attīstības ietekme Nosaukums Iedarbīb as ceļš Vērtības Suga Testa rezultāts Iedarbības ilgums Lapa: 9, 18

10 ALIFĀTISKAIS, Ieelpojot Nav toksisks attīstībai Žurka NOAEL 2,4 BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Norīšana Nav toksisks sieviešu reprodukcijai Žurka NOAEL BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Norīšana Nav toksisks vīriešu reprodukcijai Žurka NOAEL BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Norīšana Nav toksisks attīstībai Žurka NOAEL GLICERĪNS Norīšana Nav toksisks sieviešu reprodukcijai Žurka NOAEL GLICERĪNS Norīšana Nav toksisks vīriešu reprodukcijai Žurka NOAEL GLICERĪNS Norīšana Nav toksisks attīstībai Žurka NOAEL LIGROĪNS (NAFTA) Ieelpojot Nav toksisks attīstībai Žurka NOAEL 2,4 TRIETANOLAMĪNS Norīšana Nav toksisks attīstībai Pele NOAEL Norīšana Nav toksisks sieviešu reprodukcijai Žurka NOAEL 10 Norīšana Nav toksisks vīriešu reprodukcijai Žurka NOAEL 10 Norīšana Nav toksisks attīstībai Žurka NOAEL 15 organoģenēze s laikā 13 nedēļas 13 nedēļas grūtniecīabs periodā 2 paaudze 2 paaudze 2 paaudze organoģenēze s laikā organoģenēze s laikā 2 paaudze 2 paaudze organoģenēze s laikā Mērķorgāns(i) Toksiska ietekme uz mērķorgānu vienreizēja iedarbība Nosaukums Iedarbīb as ceļš Mērķorgāns(i) Vērtības Suga Testa rezultāts Ieelpojot centrālās nervu Var radīt miegainību un reiboni. Cilvēki NOAEL nav ALIFĀTISKAIS, sistēmas un pieejams pazemināšanās dzīvnieki ALIFĀTISKAIS, ALIFĀTISKAIS, ALIFĀTISKAIS, Ieelpojot elpošanas sistēmas kairinājums Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Ieelpojot nervu sistēmas Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Norīšana centrālās nervu sistēmas pazemināšanās Var radīt miegainību un reiboni. Ieelpojot centrālās nervu sistēmas pazemināšanās Var radīt miegainību un reiboni. Ieelpojot elpošanas sistēmas Daži noteikti dati ir, bet dati nav kairinājums pietiekami Ieelpojot nervu sistēmas Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Norīšana centrālās nervu Var radīt miegainību un reiboni. sistēmas pazemināšanās NOAEL nav pieejams Suns NOAEL 6,5 Profesion āls spriedum s Cilvēki un dzīvnieki NOAEL nav pieejams NOAEL nav pieejams NOAEL nav pieejams Suns NOAEL 6,5 Profesion NOAEL nav āls pieejams spriedum s Iedarbības ilgums 4 stundas 4 stundas Lapa: 10, 18

11 mā ar 2-metil- Ieelpojot elpošanas sistēmas kairinājums Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami līdzīgs veselības risks NOAEL nav pieejams Toksiska ietekme uz mērķorgānu atkārtota iedarbība Nosaukums Iedarbība s ceļš Mērķorgāns(i) Vērtības Suga Testa rezultāts ALUMĪNIJA OKSĪDS Ieelpojot Pneimokonioze Daži noteikti dati ir, bet dati nav Cilvēks NOAEL nav plaušu fibroze pietiekami pieejams ALIFĀTISKAIS, ALIFĀTISKAIS, ALIFĀTISKAIS, ALIFĀTISKAIS, ALIFĀTISKAIS, BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Ieelpojot nervu sistēmas Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Ieelpojot nieres un/vai urīnpūslis Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Ieelpojot elpošanas sistēma Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Ieelpojot kauli, zobi, nagi, un/vai mati asinis aknas muskuļi Žurka LOAEL 4,6 Žurka LOAEL 1,9 Daudzkā rtēji dzīvniek u paraugi NOAEL 0,6 Visi dati ir negatīvi Žurka NOAEL 5,6 Ieelpojot sirds Visi dati ir negatīvi Daudzkā rtēji dzīvniek u paraugi Norīšana hematopiskā sistēma Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Norīšana aknas imūnsistēma Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami NOAEL 1,3 Žurka NOAEL Žurka NOAEL Žurka NOAEL 3,91 GLICERĪNS Ieelpojot elpošanas sistēma Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami GLICERĪNS Ieelpojot sirds aknas nieres Visi dati ir negatīvi Žurka NOAEL 3,91 un/vai urīnpūslis GLICERĪNS Norīšana endokrīnā sistēma Visi dati ir negatīvi Žurka NOAEL hematopiskā sistēma aknas nieres un/vai urīnpūslis Ieelpojot nervu sistēmas Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Ieelpojot nieres un/vai Daži noteikti dati ir, bet dati nav urīnpūslis pietiekami Ieelpojot elpošanas sistēma Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Ieelpojot kauli, zobi, nagi, un/vai mati asinis aknas muskuļi TRIETANOLAMĪNS ādas nieres un/vai urīnpūslis Žurka LOAEL 4,6 Žurka LOAEL 1,9 Daudzkā NOAEL 0,6 rtēji dzīvniek u paraugi Visi dati ir negatīvi Žurka NOAEL 5,6 Ieelpojot sirds Visi dati ir negatīvi Daudzkā rtēji dzīvniek u paraugi Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami TRIETANOLAMĪNS ādas aknas Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami TRIETANOLAMĪNS Norīšana nieres un/vai urīnpūslis Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Daudzkā rtēji dzīvniek u paraugi Pele Žurka NOAEL 1,3 NOAEL NOAEL LOAEL Iedarbības ilgums profesionāla m pielietojuma m 6 mēneši 13 nedēļas 90 dienas 12 nedēļas 90 dienas 90 dienas 90 dienas 14 dienas 14 dienas 2 gadu 6 mēneši 13 nedēļas 90 dienas 12 nedēļas 90 dienas 2 gadu 13 nedēļas 2 gadu Lapa: 11, 18

12 TRIETANOLAMĪNS Norīšana aknas Daži noteikti dati ir, bet dati nav pietiekami Jūras cūciņa NOAEL nedēļas Bīstams ieelpojot Nosaukums ALIFĀTISKAIS, BALTĀ MINERĀLEĻĻA (NAFTA) Vērtības Ieelpas bīstamība Ieelpas bīstamība Ieelpas bīstamība Lūdzu, sazinieties pa tālruņa numuru vai meklējiet norādītajā adresē, lai saņemtu papildus toksikoloģisko informāciju par šo materiālu un / vai tā sastāvdaļām. 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija Zemāk sniegtā informācija var nesakrist ar ES materiāla klasifikāciju 2. daļā un/vai sastāvdaļu klasifikāciju 3.pantā, ja specifisko sastāvdaļu klasifikācijas ir pilnvarojusi kompetentā iestāde. Turklāt, parskati un dati, kas uzrādīti 12.pantā, balstīti uz ANO GHS aprēķinu noteikumiem un klasifikācijām, kas iegūti no 3M novērtējumiem Toksicitāte Nav pieejami produkta testu dati Materiāls Cas # Organisms Veids Iedarbība Testa nobeiguma punkts ALUMĪNIJA OKSĪDS ALUMĪNIJA OKSĪDS ALUMĪNIJA OKSĪDS ALUMĪNIJA OKSĪDS Zaļās aļģes Eksperimentāls 72 stundas Koncentrācija bez efekta novērojuma Testa rezultāts > Ūdens blusa. Eksperimentāls 48 stundas Koncentrācija, > Zivs Eksperimentāls 96 stundas 50 % letālā >100 koncentrācija Zaļās aļģes Eksperimentāls 72 stundas Koncentrācija, > Ūdens blusa. Eksperimentāls 21 dienas Koncentrācija 0,172 bez efekta novērojuma Zaļās aļģes Eksperimentāls 96 stundas Koncentrācija, Ūdens blusa. Eksperimentāls 48 stundas Koncentrācija, 0,062 0,18 Lapa: 12, 18

13 Strauta forele Eksperimentāls 96 stundas 50 % letālā koncentrācija Kramaļģe Eksperimentāls 72 stundas Koncentrācija bez efekta novērojuma Ūdens blusa. Eksperimentāls 48 stundas Koncentrācija, Kramaļģe Eksperimentāls 72 stundas Koncentrācija, 0,07 0,01 0,18 0,021 GLICERĪNS Ūdens blusa. Eksperimentāls 24 stundas Koncentrācija, > GLICERĪNS Zelta zivtiņa Eksperimentāls 24 stundas 50 % letālā >5 000 koncentrācija GLICERĪNS Zelta ālants Eksperimentāls 48 stundas 50 % letālā >100 koncentrācija ALIFĀTISKAI S, ŠĶĪSTOŠAIS LIGROĪNS Dati nav HIDRĒTS SMAGAIS LIGROĪNS (NAFTA) PEG SETARĀTS PEG SETARĀTS PEG SETARĀTS PEG SETARĀTS POLI(DIMETI LSILOKSĀNS ) Dati nav Zaļās aļģes Aprēķinātais 72 stundas Koncentrācija bez efekta novērojuma 0, Ūdens blusa. Aprēķinātais 48 stundas Koncentrācija, 0, Zebras Zivs Aprēķinātais 96 stundas 50 % letālā 0,65 koncentrācija Zaļās aļģes Aprēķinātais 72 stundas Koncentrācija, 0, Dati nav Lapa: 13, 18

14 TRIETANOLA Ūdens blusa. Eksperimentāls 21 dienas Koncentrācija MĪNS bez efekta novērojuma TRIETANOLA Zelta zivtiņa Eksperimentāls 24 stundas 50 % letālā MĪNS koncentrācija TRIETANOLA Ūdens blusa. Eksperimentāls 48 stundas Koncentrācija, MĪNS TRIETANOLA Zaļās aļģes Eksperimentāls 72 stundas Koncentrācija, MĪNS TRIETANOLA Ūdens blusa. Eksperimentāls 48 stundas Koncentrācija, MĪNS TRIETANOLA Fathead Eksperimentāls 96 stundas 50 % letālā MĪNS Minnow koncentrācija BALTĀ Ūdens blusa. Eksperimentāls 21 dienas Koncentrācija MINERĀLEĻ bez efekta ĻA (NAFTA) novērojuma BALTĀ MINERĀLEĻ ĻA (NAFTA) Bluegill Eksperimentāls 96 stundas Letāls līmenis 50% , , >100 > Noturība un spēja noārdīties Materiāls CAS Nr. Testa veids Ilgums Studiju Veida Testa rezultāts Protokols ALIFĀTISKAI S, ŠĶĪSTOŠAIS LIGROĪNS Dati nav POLI(DIMETI LSILOKSĀNS ) PEG SETARĀTS ĻA (NAFTA) TRIETANOLA MĪNS Dati nav Aprēķinātais Bionoārdīšanās Eksperimentāls Bionoārdīšanās Eksperimentāls Bionoārdīšanās Eksperimentāls Bionoārdīšanās GLICERĪNS Eksperimentāls Bionoārdīšanās BALTĀ MINERĀLEĻ Dati nav 28 dienas Oglekļa dioksīda izdalīšanās 28 dienas Oglekļa dioksīda izdalīšanās 28 dienas Oglekļa dioksīda izdalīšanās 19 dienas Izsīkstoša organiskā slāpekļa iztērēšana 14 dienas Bioloģiskā skābekļa Prasība 85.3 % pēc svara OECD 301B - Mod. Sturm or CO2 48 % pēc svara Citas metodes 0 % pēc svara OECD 301B - Mod. Sturm or CO2 96 % pēc svara 40CFR Mod. OECD Scree 63 % pēc svara OECD 301C - MITI (I) Lapa: 14, 18

15 Sastāvdaļas nav bīstamas ALUMĪNIJA OKSĪDS HIDRĒTS SMAGAIS LIGROĪNS (NAFTA) Maisījums Dati nav Dati nav Dati nav 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Materiāls CAS Nr. Testa veids Ilgums Studiju Veida Testa rezultāts Protokols BALTĀ MINERĀLEĻ ĻA (NAFTA) Dati nav POLI(DIMETI LSILOKSĀNS ) ALIFĀTISKAI S, ŠĶĪSTOŠAIS LIGROĪNS PEG SETARĀTS Bioakumulācijas Faktors Oktanola/ūdens sadalījuma koeficients TRIETANOLA MĪNS Dati nav Dati nav Aprēķinātais Biokoncentrācija Eksperimentāls 13.4 Bioakumulācija s potenciāls GLICERĪNS Eksperimentāls Biokoncentrācija Sastāvdaļas nav bīstamas Maisījums Dati nav Aprēķinātais Biokoncentrācija Oktanola/ūdens sadalījuma koeficients Oktanola/ūdens sadalījuma koeficients 5.5 Est: biokoncentrācijas faktors 0.5 Citas metodes -2.3 Est: Sadalīšanās koeficients (K o/w) Citas metodes Lapa: 15, 18

16 TRIETANOLA MĪNS Eksperimentāls Biokoncentrācija Dati nav ALUMĪNIJA OKSĪDS HIDRĒTS SMAGAIS LIGROĪNS (NAFTA) Dati nav Dati nav Oktanola/ūdens -1 Citas metodes sadalījuma koeficients 12.4 Mobilitāte augsnē Sīkākai informācijai sazinieties ar 3M PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti Nav pieejama informācija. Sīkākai informācijai sazinieties ar 3M Citas nelabvēlīgas ietekmes Nav pieejama informācija. 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu 13.1 Atkritumu apstrādes metodes Skatīt informāciju par toksikoliģisko ietekmi. Ražošanas atkritumus iznīciniet atļautajās ķīmisko atkritumu izgāztuvēs. Vēl viena iespēja, kā vielu iznīcināt, ir to sadedzināt rūpnieciskās vai komerciālās atkritumu dedzinātavās. Pareiza destrukturizācija var prasīt papildus degvielas daudzumu, kas nepieciešams sadedzināšanas procesā. Tukšas mucas/ tilpnes/ konteinerus, kurus izmanto bīstamu ķīmisku vielu (ķīmiskas substances, maisījumi, mikstūras, sagataves, kas tiek klasificētas kā bīstamas saskaņā ar attiecīgām regulām) pārvadāšanai, ir jāzuzglabā, jāpārvieto un jāiznīcina kā bīstami atkritumi, ja vien uz tiem neattiecas citas bīstamo atkritumu pārstrādes regulas. Konultējieties ar attiecīgām institūcijām par precīzu to pārstrādi un saistītiem uzglabāšanas noteikumiem. Preces Iepakojuma materiāla veidi ir kodēti saksaņā ar klienta - iepircēja pārskatiem Tā kā klientu sagatavotie izlietotā iepakojuma pārskati ir ārpus 3M kontroles, 3M nepiešķir produktiem iezlietotā iepakojuma kodus. Izlietotā iepakojuma materiāla kodus precizējiet saskaņā ar normatīviem: European Waste Code (EWC /532/CE un to pielikumiem. Kodēšanai ir jāatbilst katras valsts nacionālajiem un reģinoālajiem standartiem. Eiropas atkritumu kods * Šķīdinātāji 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu ADR/IMDG/IATA: Nav ierobežojumu transportlīdzekļa vadīšanai 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu Lapa: 16, 18

17 15.1. Drošības, veselības un vides aizsardzības noteikumi / tiesību akti specifiskai vielai vai maisījumam Kancerogēna iedarbība Sastāvdaļa C.A.S. Nr. Klasifikācija Noteikumi TRIETANOLAMĪNS Gr.: Nav klasificējams Starptautiskā Vēža Izpētes Aģentūra Starptautiskais produkta statuss noliktavā Plašākai informācijai sazinieties ar ražotāju. Šī materiāla sastāvdalas atbilst Korejas Ķīmiskās Kontroles Likuma noteikumiem. Var tikt attiecināti noteikti ierobežojumi. Papildus informācijai sazinieties ar vietējo pārdošanas nodaļu. Šī materiāla sastāvdaļas ir saskaņā ar Austrālijas tiesību aktiem (Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)). Var būt attiecināmi konkrēti ierobežojumi. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzu sazināties ar pārdošanas nodaļu. Šī materiāla sastāvdaļas ir saskaņā ar Filipīnu tiesību aktiem (Philippines RA 6969 requirements). Var būt attiecināmi konkrēti ierobežojumi. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzu sazināties ar pārdošanas nodaļu. Šī produkta sastāvdaļas atbilst CEPA jauno vielu paziņošanas prasībām. Šī produkta sastāvdaļas atbilst TSCA ķimikāliju prasībām. Šis produkts atbilst Jaunu ķīmisku vielu vides pārvaldības pasākumu prasībām. Visas sastāvdaļas ir uzskaitītas Ķīnas IECSC reģistrā vai atbrīvotas no reģistrācijas šajā reģistrā. Normatīvie akti: MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" ("LV", 42 (2617), ; MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" ("LV", 80 (3656), ); MK noteikumi Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" ("LV", 144 (3302), ) Ķīmiskās drošības novērtējums Nav piemērojams 16. IEDAĻA. Cita informācija Būtiskāko risku paziņojumu saraksts H226 H301 H304 H311 H314 H315 H317 H331 H336 H372 H373 H400 H410 H412 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Toksisks norijot. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Toksisks, nonākot saskarē ar ādu. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ieelpojot. Var radīt miegainību un reiboni. Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Pārējā informācija: 1. IEDAĻA. Produkta identifikators - Informācija tika labota. CLP: Sastāvdaļa - tabula - Informācija tika labota. Etiķete: CLP klasifikācija - Informācija tika labota. Marķējums: CLP Procenti nav uzrādīti - Informācija tika labota. Marķējums: CLP drošības prasību apzīmējums - vispārējs - Informācija tika labota. Etiķete: CLP drošības prasību apzīmējums - atturēšana - Informācija tika labota. Etiķete: CLP Mērķorgāns, bīstamības apzīmējums - Informācija tika labota. Etiķete: signālvārds - Informācija tika labota. Lapa: 17, 18

18 Sesibilizējošo vielu saraksts - Informācija tika labota. 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām - Informācija tika labota. 5. IEDAĻA. Ieteikumi ugunsdzēsējiem informācija - Informācija tika labota. 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi - Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība - informācija - Informācija tika labota. 8. IEDAĻA: cimdu datu vērtējums** informācija tika pievienota. - Informācija tika pievienota. 8. IEDAĻA: cimdu datu vērtējums** informācija tika pievienota. - Informācija tika labota. 8. IEDAĻA. Aroda ekspozīcijas robežvērtības tabula - Informācija tika labota. 9. IEDAĻA. Blīvums - informācija - Informācija tika labota. 9. IEDAĻA. Uzliesmošanas punkts - informācija - Informācija tika labota. 9. IEDAĻA. Relatīvais blīvums - informācija - Informācija tika labota. 9. IEDAĻA. Viskozitāte informācija - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA: Akūts toksiskums - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Bīstams ieelpojot - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Kancerogēna iedarbība - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Cilmes šūnu mutagenitāte - tabula - Informācija tika labota. Fotosensibilizācija tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Toksisks reproduktīvai sistēmai - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Nopietni bojājumi acīm / acu kairinājums - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Ādas korozija/kairinājums - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Sensibilizācija, nonākot saskarē ar ādu - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Mērķorgāns(i) - atkārtota iedarbība - tabula - Informācija tika labota. 11. IEDAĻA. Mērķorgāns(i) - vienreizēja iedarbība - tabula - Informācija tika labota. 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija - Informācija tika labota. 12. IEDAĻA. Noturība un spēja noārdīties - Informācija tika labota. 12. IEDAĻA. Bioakumulācijas potenciāls - Informācija tika labota. 15. IEDAĻA. Īpašais marķējums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula - Informācija tika pievienota. 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu - saraksts - Informācija tika labota. Būtiskāko risku paziņojumu saraksts - Informācija tika labota. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus lietojot šo produktu. Meguiar's, Inc. Latvia MSDS (materiālu datu drošības lapas) ir pieejamas Lapa: 18, 18

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu,

Sīkāk

Omnis 7

Omnis 7 Lapa : 1 / 7 IEDAĻA 1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : Cleaning solution for SP Automated Systems 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers.

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators ASEPTOL XL 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA Produkta identifikators: Knauf Flexfuge Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Elastīga

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Knauf Betokontakt 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Kvarca smilts 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Sīkāk

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Līdzeklis vieglai tapešu noņemšanai Supernova Tapetenlöser 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums 1.2.

Sīkāk

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ Lpp.: 16 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot,

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Smalkgraudaina remontjava Ceresit CD 25 Satur: Portlandcements, ķimikālijas, hromātu saturs samazināts

Sīkāk

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88 Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 22.03.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Mowiol 4-88 Panta numurs 0713

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk 1./6 lapa VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Smilts maisījums ar tehnisko sāli 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi,

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d Izdošanas datums: 02.04.2019 Pārskatīšanasdatums: 02.04.2019 Aizstāj datu lapu: 28.07.2016 Versija: 4.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers.

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Virsmu dezinfektants SURFACE CLEANER 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN bioloģiskais smaku novērsējs / neitralizētājs 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma

Sīkāk

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

1

1 Ref.Nr. BDS001756_16_20170629 (LV) Nomaina BDS001756_20150528 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Izdošanas datums: 01/18/2018 Versija: 1.0 1. SADAĻA. Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija 1.1. Produkta identifikators Produkta veids Tirdzniecības nosaukums : maisījums Produkta kods

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums mira 3110 unifix mira 3130 superfix mira 3230 superrapidfix mira 3250 superplanfix

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 11.06.2018 Materiāla numurs: 70271_CLP Lappuse 1 / 7-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Piedeva motoreļļām Prolong AFMT Anti-Friction Metal Treatment Kodi: PSL10010, PSL10020, PSL10225,

Sīkāk

Drošības datu lapas

Drošības datu lapas 1 no 5 DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1272/2008 un 1907/2006, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830. Tulkojums latviešu valodā: 30.12.2016. Oriģināls angļu valodā: 17.09.2015.,

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot atšķaidītājs

Sīkāk

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.01.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs Reģistrācijas numurs

Sīkāk

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 13.06.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 5308 Reģistrācijas

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Silikona krāsa Ceresit CT 48 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 20.03.2018 Materiāla numurs: 70401_CLP Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZĽĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZĽĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators 1.1.1 Produkta nosaukums Mazgāšanas līdzeklis Antigraffity 1.1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identifikācija 1,1: Produkta identifikācija Tirdzniecības

Sīkāk

SUPI SAUNAPESU_080708

SUPI SAUNAPESU_080708 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (6) 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIĥAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 1.1. Vielas/produkta identifikācija 1.1.1. Produkta nosaukums 1.1.2. Produkta kods 001 7099 1.2. Vielas

Sīkāk

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta kods 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

SDS Input_LV_2016

SDS Input_LV_2016 INPUT 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums INPUT Produkta kods (UVP) 05988667 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA Lpp.: 1/6 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: STIHL Struklošanas granulas SB 90 Vielu identifikācija: Ashes

Sīkāk

1

1 Drošības lietošana instrukcija 1) 1. iedaļa. ĶĪMISKĀS VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS 1.1 Produkta nosaukums ROCKWOOL akmens vate, kurā ir daudz alumīnija dioksīda un maz silīcija

Sīkāk

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo SDS Skat: 36501 Izdošanas datums: 08-05-17 Pārskatīšanasdatums: 24-01-19 Aizstāj datu lapu: 08-05-17 Versija: 1.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta

Sīkāk

/логотип/

/логотип/ MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA Drošības datu pase (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006 (31. pants) un Nr. 1272/2008) Weber Easy FIX 1. lapa no 6 Aizpildīšanas datums: 10.04.2010.

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators SILICONE OIL FPS Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(11) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators AntiRust 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 1.3.

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta nosaukums Produkta identifikators CAS Nr. EINECS vai ELINGS Nr. Indeksa Nr. REACH Nr. 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc Ref.Nr. BDS000155_16_20120419 Nomaina BDS000155_20120418 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Uretānalkīda emalja grīdām AUREKS 60 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas /Labojuma Versija 2.08 Latvija 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un

Sīkāk

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.04.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Heksametilçntetramîns Panta numurs

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 25.01.2018 Materiāla numurs: 090629-RM Lappuse 1 / 8-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Drošības datu lapa: Water hardness kit

Drošības datu lapa: Water hardness kit Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 29.02.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 0519 Reģistrācijas

Sīkāk

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMUMA/FIRMAS IDENTIFIKĀCIJA 1.1.Produkta identifikators Vielas tehniskais nosaukums Vielas ķīmiskais nosaukums CAS Nr. 7447-40-7 EK Nr. 231-211-8 REACH reģistrācijas numurs: nav

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 28.07.2016 Materiāla numurs: 136 Lappuse 1 / 10-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35%

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35% Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 22.01.2016 Versija: (1.0) sastādīšanas datums: 22.01.2016 Labojums: 28.09.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da Visa tehniskā informācija un visas instrukcijas tiek dotas labāka rezultāta sasniegšanai un ekonomiskākai laku un krāsu produkcijas izmantošanai. Izgatavotājs nevar garantēt ideālus rezultātus krāsu izmantošanai,

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs RS - 2 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Propulse_SDS_LV_2017

Propulse_SDS_LV_2017 PROPULSE 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums PROPULSE Produkta kods (UVP) 84464864 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/17 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums: Tirdzniecības nosaukums: TL4 SŪCES INDIKATORS 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra Šī drošības datu lapa ir izveidota ievērojot Eiropas Savienības standartus un prasības un var nebūt saskaņā ar citu valstu prasībām 1. PRODUKTA UN RAŽOTĀJA IDENTIFICĒŠANA Produkta informācija Produkta

Sīkāk

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I Drošības datu lapa Lapa: 1/10 1. Vielas/preparāta un uzņēmuma identifikācija FASTAC 50 Lietošana: augu aizsardzības līdzeklis, insekticīds Kompānija: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadrese: BASF

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs ACETONS Vielas ķīmiskais nosaukums Acetons Sinonīmi Propān-2-ons,

Sīkāk

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts Brīvprātīga drošības informācija atbilstoši drošības datu lapas formātam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 25.08.2017 Versija: (1) sastādīšanas datums:

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

untitled

untitled International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II. Drošības datu saraksts PHX67N Interthane 990 Light Sea Grey Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 12/03/14 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma

Sīkāk

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 1.SADAĻA - VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums: Modeļa kods: A15343A 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

SDS_Fenix_Latvian_2019

SDS_Fenix_Latvian_2019 FENIX 1/10 1. IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums FENIX Produkta kods (UVP) 05922585 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA Lpp.: 1/6 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9300 (1l) / 0782-516-9301 (5l) [21.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts THB866 INTERLINE 944 EPOXY TANK LINING BOW BLUE BASE Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 01/02/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts HYZ912 INTERFINE 629HS RAL 7038 PART A Versija Nr. 3 Pēdējās pārskatīšanas datums 31/01/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Pielikuma

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts EGP96X Interseal 1052 Billington Buff Part A Versija Nr. 2 Pēdējās pārskatīšanas datums 29/11/11 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH),

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1 Lpp.: 1/11 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Spray Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1 Lpp.: 1/10 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums NITROLAKA 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

msds-OTTO-Cleaner-C(LV))

msds-OTTO-Cleaner-C(LV)) Lpp.: 1/9 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas/ preparāta pielietojums Tīrītāji 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 23/08/12 1. IEDAĻA.

Sīkāk

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Izdrukas datums: DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S aicina pilnībā izlasīt un izprast (M)DDL, jo visā dokumentā

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 24 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: Tanalith E 3475 Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti Atļaujas numurs: LV205/MR/006 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV-002437-0000

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 32 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādē 22.08.2017, Rīga Ķīmisko vielu un produktu radītā riska novērtēšana Inese Mārtiņsone Darba drošības un vides

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana pārtikas ražošanas nozarē 05.10.2017, Rīga Pārtikas ražošanas nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 16 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc 111 lpp DROŠĪBAS DATU LAPA (DDL) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, Nr. 1272/2008 un Regulas (EK) Nr. 453/2010 I pielikumu. 1. IEDAĻA Vielas/produkta un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Vielas

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Aizsargiepakojuma marķējums GLYPHOGAN 360 SL Herbicīds Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas,

Sīkāk

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9200 (1l) / 0782-516-9201 (10l) [18.12.2018] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi 1. IEDAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Maisījuma preces nosaukums Maisījuma sastāvdaļas: karbamīds un ūdens. Maisījuma komponenta identifikācija:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437

Gadolinium containing contrast agents - EMEA/H/A-31/1437 III pielikums Grozījumi attiecīgos zāļu informācijas apakšpunktos un punktos Piezīme: Šie grozījumi attiecīgos zāļu informācijas punktos un apakšpunktos ir pārvērtēšanas procedūras gala iznākums. Zāļu

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk