DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006"

Transkripts

1 ASCRA XPRO 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums ASCRA XPRO Produkta kods (UVP) Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot, attiecīgi Lietošanas veids Fungicīds 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju Atbildīgais departaments SIA Bayer CropScience nodaļa (tikai darba laikā) 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās Saindēšanās informācijas centrs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112 Globāls tālruņa numurs kur zvanīt ārkārtas situācijās (24h) +1 (760) (Kompānija Bayer. CropScience departaments: 3E) 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana Klasificēšana saskaņā ar regulu (ES) 1272/2008 par vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, ar grozījumiem. Akūta toksicitāte: 4. kategorija H302 Kaitīgs, ja norij. Ādas sensibilizācija: 1B kategorija H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Nopietni acu bojājumi: 1. kategorija H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība: 3. kategorija H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Akūta toksicitāte ūdens videi: 1. kategorija H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. Hroniska toksicitāte ūdens videi: 1. kategorija H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2 ASCRA XPRO 2/ Etiķetes elementi Norādes marķējumā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, ar grozījumiem. Klasificēts kā bīstams piegādēm/lietošanai. Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: Biksafēns Fluopirams Protiokonazols N,N-dimetildekānamīds Signālvārds: Briesmas Bīstamības apzīmējumi H302 Kaitīgs, ja norij. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. Drošības prasību apzīmējums P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargapģērbu/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. P501 Saturu/konteineru utilizēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 2.3 Citi apdraudējumi Konkrēta bīstamība nav zināma. 3. IEDAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 3.2 Maisījumi Ķīmiskā daba Emulsijas koncentrāts (EC) Protiokonazols/Fluopirams/Biksafēns 130:65:65 g/l Bīstamās sastāvdaļas Bīstamības apzīmējumi saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 Nosaukums CAS Nr. / EC Nr. / REACH Reg. No. Klasifikācija Konc. [%] REGULA (EK) Nr. 1272/2008 Biksafēns Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 6,37

3 ASCRA XPRO 3/11 Fluopirams Aquatic Chronic 2, H411 6,37 Protiokonazols Aquatic Acute 1, H400 12,7 Aquatic Chronic 1, H410 2-[2-(1-hlorociklopropil)-2- Skin Sens. 1, H317 > 0,1 < 1 hidroksi-3-fenilpropil]-2,4- dihidro-1,2,4-triazol-3- tions 2-Etilheksanolpropilēnetilēnglikol-ēteris Aquatic Chronic 3, H412 > 1 < 25 N,N-dimetildekānamīds Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412 > 25 Papildinformācija Biksafēns M koeficients: 10 (acute) Protiokonazols M koeficients: 10 (acute) M koeficients: 10 (chronic) Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā iedaļā, skatīt 16. iedaļā. 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts Vispārīgi ieteikumi Ieelpošana Nokļūšana uz ādas Nokļūšana acīs Norīšana 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta Simptomi Pārvietot ārpus bīstamās zonas. Novietot un transportēt cietušo stabilā stāvoklī (guļus uz viena sāna).nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un atbrīvoties no tā drošā veidā Pārvietot svaigā gaisā. Nodrošināt pacientam siltumu un mieru. Nekavējoties sazināties ar ārstu vai saindēšanās informācijas centru. Rūpīgi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu, ja pieejams- ar polietilēnglikolu 400, pēc tam noskalot ar ūdeni. Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās jāizņem, kad acis skalotas pirmās 5 minūtes. Tad turpina skalot acis. Griezties pie mediķa, ja kairinājums pastiprinās un nepāriet. NEizraisīt vemšanu. Nekavējoties sazināties ar ārstu vai saindēšanās informācijas centru. Izskalot muti. Simptomi nav zināmi vai nav sagaidāmi. 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Ārstēšana Simptomātiska ārstēšana. Kuņģa skalošana parasti nav nepieciešama. Taču ja norīts liels daudzums (vairāk kā viens malks) dot aktīvo ogli un nātrija sulfātu.

4 ASCRA XPRO 4/11 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi Piemēroti Ūdens smidzinātājs, Oglekļa dioksīds (CO2), Putas, Smiltis 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces Papildu informācija Ugunsgrēka gadījumā var veidoties: Ciānūdeņradis (ciānūdeņražskābe), Oglekļa monoksīds (CO), Slāpekļa oksīdi (NOx) Ugunsgrēka un/vai sprādziena gadījumā neieelpot dūmus. Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu. Apturēt ugunsdzēšanas līdzekļu izplatīšanos. Neļaut ugunsdzēšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs. 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Brīdinājumi 6.2 Vides drošības pasākumi 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli Savākšanas metodes Izvairīties no saskares ar izlijušo produktu vai piesārņotajām virsmām. Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu. Nepieļaut iekļūšanu virszemes ūdeņos, drenāžā un gruntsūdeņos. Rūpīgi notīrīt piesārņotās grīdas un priekšmetus, ievērojot vides aizsardzības noteikumus. Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagēlu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām). Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai. 6.4 Atsauce uz citām iedaļām Informāciju par drošu rīkošanos, skatīt 7.iedaļā. Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, skatīt 8.iedaļā. Informāciju par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13.iedaļā. 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 7.1 Piesardzība drošai lietošanai Ieteikumi drošām darbībām Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu Higiēnas pasākumi Lietot tikai vietās, kur nodrošināta piemērota nosūces ventilācija. Neuzglabāt siltuma un degšanas avotu tuvumā Veikt pasākumus, lai novērstu elektrostatiskā lādiņa uzkrāšanos. Izvairīties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Glabāt darba apģērbu atsevišķi. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu. Tūlīt pēc darba beigšanas mazgāt rokas, ja nepieciešams nomazgāties dušā. Nekavējoties novilkt netīro apģērbu un rūpīgi to iztīrīt pirms atkārtotas lietošanas. Apģērba gabali, kurus

5 ASCRA XPRO 5/11 nevar iztīrīt ir jāiznīcina (jāsadedzina). 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem Ieteikumi parastai uzglabāšanai Piemērots materiāls Uzglabāt tikai autorizētām personām pieejamā vietā. Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Neuzglabāt tiešā saules gaismā. Neglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību. Kop-presētas tvertnes ar iekšējo robežslāni no etilēna vinilspirta kopolimēra (EVOH) 7.3 Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i) Skatīt marķējumā un/vai brošūrā. 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 8.1 Pārvaldības parametri Sastāvdaļas CAS Nr. Pārvaldības parametri Precizēj ums Biksafēns ,6 mg/m3 (TWA) Fluopirams ,34 mg/m3 (TWA) Protiokonazols ,4 mg/m3 (Āda-ABS) *OES BCS: Bayer AG, Crop Science Division standarts "Occupational Exposure Standard" 8.2 Iedarbības pārvaldība Bāze OES BCS* OES BCS* OES BCS* Elpošanas aizsardzība Roku aizsardzība Lietot respiratoru ar organisku tvaiku un gāzes filtra masku (aizsardzības faktors 10), kas atbilst EN140 A tipam, vai līdzvērtīgu. Respiratoru lieto tikai lai aizsargātos no atlikušā riska pēc īslaicīgām aktivitātēm, kad visi pārdomāti realizējamie pasākumi, lai samazinātu saskari ar bīstamo avotu ir jau veikti, piemēram izplatīšanās ierobežošana un/vai lokālas vilkmes ventilēšana. Vienmēr ievērojiet respiratoru ražotāja ieteikumus par lietošanu un apkopi. Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks. Mazgāt cimdus kad notraipīti. Iznīcināt ja notraipīta cimdu iekšpuse, ja cimdi ir cauri vai ja no ārpuses notraipītus cimdus nav iespējams notīrīt. Rokas mazgāt bieži un vienmēr pirms ēšanas, dzeršanas, smēķēšanas vai tualetes lietošanas. Materiāls Nitrilgumija Caurlaidības ātrums > 480 min Cimdu biezums > 0,4 mm Aizsardzības indekss 6. klase Direktīva Aizsargcimdi, kas atbilst EN 374.

6 ASCRA XPRO 6/11 Acu aizsardzība Ādas un ķermeņa aizsardzība Atbilstošas aizsargbrilles (Lietot EN166 standartam atbilstošas, lietošanas joma = 5 vai līdzvērtīgas). Vilkt standarta darba apģērbu 3 kategorijas un 4. tipa aizsargtērpu. Kur vien iespējams, vilkt divas apģērba kārtas. Zem aizsargtērpa, kas paredzēts darbam ar ķīmiskām vielām, vilkt poliestera/kokvilnas vai kokvilnas darba tērpu un tas bieži nododams profesionālai tīrīšanai. Ja aizsargtērps, kas paredzēts darbam ar ķīmiskām vielām, ir nošļakstīts, apsmidzināts vai stipri aptraipīts, to cik vien iespējams notīra, tad uzmanīgi novelk un iznīcina saskaņā ar ražotāja norādēm. 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām Forma Krāsa Smarža ph Šķidrums, Caurspīdīgs- nedaudz duļķains brūns Uzliesmošanas temperatūra 148 C Uzliesmošanas temperatūra 360 C vāja, raksturīga 4,0-6,0 pie 1 % (23 C) (dejonizētā ūdenī) Blīvums ap 1,02 g/cm³ pie 20 C Sadalījuma koeficients: n- oktanols/ūdens Ietekmes jutība Oksidēšanas īpašības Sprādzienbīstamība Biksafēns: log Pow: 3,3 pie 40 C Fluopirams: log Pow: 3,3 Protiokonazols: log Pow: 3,82 pie 20 C pie ph 7 Nav iedarbības jutīgs. Nav oksidācijas īpašību Nav sprādzienbīstams 92/69/EEC, A.14 / OECD Cita informācija Citi drošībai svarīgi fizikāli-ķīmiskie dati nav zināmi. 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 10.1 Reaģētspēja Termiskā sadalīšanās Stabils normālos apstākļos Ķīmiskā stabilitāte Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos Bīstamu reakciju iespējamība Bīstamas reakcijas nav ja uzglabā un rīkojas atbilstoši noteikumiem.

7 ASCRA XPRO 7/ Apstākļi, no kuriem jāvairās Ekstrēmas temperatūras un tieša saules gaisma 10.5 Nesaderīgi materiāli Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā Bīstami sadalīšanās produkti Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāma sadalīšanās produktu rašanās. 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Akūta perorāla toksicitāte Akūta ieelpas toksicitāte Akūta dermāla toksicitāte Ādu kairinošās īpašības Acis kairinošās īpašības Sensibilizācija LD50 (Žurka) > mg/kg Domātās un paredzamās lietošanas laikā, ieelpojams aerosols neveidojas. LD50 (Žurka) > mg/kg Nekairina ādu (Trusis) Nopietnu bojājumu draudi acīm. (Trusis) Sensibilizējošs (Pele) OECD pētījumu vadlīnija 429, Lokālā limfmezglu pārbaude (LLNA) Novērtējums par toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem (STOT) atkārtota iedarbība Biksafēns eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem neizraisīja uz cilvēkiem attiecināmu toksisku ietekmi uz raksturīgu mērķorgānu. Fluopirams eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem neizraisīja uz cilvēkiem attiecināmu toksisku ietekmi uz raksturīgu mērķorgānu. Protiokonazols eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem neizraisīja uz cilvēkiem attiecināmu toksisku ietekmi uz raksturīgu mērķorgānu. Mutagenitātes novērtējums Biksafēns nebija mutagēns vai genotoksisks in vivo un in vitro pētījumu sērijā. Fluopirams nebija mutagēns vai genotoksisks in vivo un in vitro pētījumu sērijā. Protiokonazols pamatojoties uz in vivo un in vitro pētījumu sērijā iegūto pierādījumu kopēju novērtējumu, nebija mutagēns vai genotoksisks. Kancerogenitātes novērtējums Biksafēns dzīves cikla barošanas pētījumos ar pelēm un žurkām nebija kancerogēns. Fluopirams augstās devās izraisīja palielinātu audzēju gadījumu skaitu žurkām šādos orgānos: aknas Fluopirams augstās devās izraisīja palielinātu audzēju gadījumu skaitu pelēm šādos orgānos: Vairogdziedzeris Ar fluopiram novēroto audzēju rašanās mehānisms nav genotoksisks, kas nav attiecināms uz zemām devām. Mehānisms, kas izraisa šos audzējus nav attiecināms uz cilvēkiem. Protiokonazols dzīves cikla barošanas pētījumos ar pelēm un žurkām nebija kancerogēns. Novērtējums par toksiskumu reproduktīvajai sistēmai Biksafēns divu -paaudžu pētījumos ar žurkām neizraisīja toksiskumu reproduktīvajai sistēmai. Fluopirams divu paaudžu pētījumā ar žurkām toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu izraisīja tikai tajās devās, kas toksiskas arī vecākiem (pirmās paaudzes dzīvniekiem). Vielai fluopirams novērotā

8 ASCRA XPRO 8/11 toksiskā ietekme uz reproduktīvo funkciju attiecas uz pētījumu par toksiskumu divās paaudzēs. Protiokonazols divu paaudžu pētījumā ar žurkām toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu izraisīja tikai tajās devās, kas toksiskas arī vecākiem (pirmās paaudzes dzīvniekiem). Vielai protiokonazols novērotā toksiskā ietekme uz reproduktīvo funkciju attiecas uz pētījumu par toksiskumu divās paaudzēs. Novērtējums par toksisku ietekmi uz attīstību Biksafēns neizraisīja toksisku ietekmi uz attīstību žurkām un trušiem. Fluopirams izraisīja toksisku ietekmi uz attīstību tikai tajās devās, kas toksiskas mātītēm. Ietekme uz attīstību, kas novērota ar vielu fluopirams ir saistīta ar toksiskumu mātei. Protiokonazols izraisīja toksisku ietekmi uz attīstību tikai tajās devās, kas toksiskas mātītēm. Ietekme uz attīstību, kas novērota ar vielu protiokonazols ir saistīta ar toksiskumu mātei. 12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 12.1 Toksicitāte Toksiskums attiecībā uz zivīm Toksicitāte ūdens bezmugurkaulniekiem LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele)) 1,77 mg/l statiskais tests; Ekspozīcijas ilgums: 96 h EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))) 3,39 mg/l Ekspozīcijas ilgums: 48 h Toksicitāte ūdens augiem 12.2 Noturība un spēja noārdīties Bionoārdīšanās EC50 (Raphidocelis subcapitata (saldūdens zaļaļge)) 2,97 mg/l Augšanas ātrums; Ekspozīcijas ilgums: 72 h EC50 (Skeletonema costatum) 0,046 mg/l Augšanas ātrums; Ekspozīcijas ilgums: 72 h Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu protiokonazols. NOEC (Skeletonema costatum) 0,0073 mg/l Augšanas ātrums; Ekspozīcijas ilgums: 72 h Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu protiokonazols. Biksafēns: Nav ātri bionoārdāma viela Fluopirams: Nav ātri bionoārdāma viela Protiokonazols: Nav ātri bionoārdāma viela Koc Biksafēns: Koc: 3869 Fluopirams: Koc: 279 Protiokonazols: Koc: Bioakumulācijas potenciāls Bioakumulācija Biksafēns: Biokoncentrācijas faktors (BCF) 695 Nav bioakumulatīvs. Fluopirams: Biokoncentrācijas faktoru (BCF) 18 Nav biokumulatīvs. Prothioconazole: Biokoncentrācijas faktors (BCF) 19 Nav bioakumulatīvs Mobilitāte augsnē Mobilitāte augsnē Biksafēns: Nedaudz mobils augsnēs

9 ASCRA XPRO 9/ PBT un vpvb ekspertīzes rezultāti PBT un vpvb novērtējums 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes Papildus ekoloģiskā informācija Fluopirams: Mēreni mobils augsnēs Protiokonazols: Nedaudz mobils augsnēs Biksafēns: Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT). Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vpvb). Fluopirams: Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT). Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vpvb). Protiokonazols: Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT). Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vpvb). Cita veida ietekme nav minama. 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 13.1 Atkritumu apstrādes metodes Produkts Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un, ja nepieciešams, pēc konsultēšanās ar atrašanās vietas vadību un/ vai atbildīgajām institūcijām, produkts var tikt nogādāts atkritumu utilizācijas vietā vai atkritumu dedzināšanas vietā. Atkritumu kods neizmantotam produktam * agroķīmiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU ADR/RID/ADN 14.1 ANO numurs ANO sūtīšanas nosaukums VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. (BIKSAFĒNA ŠĶĪDUMS) 14.3 Transportēšanas bīstamības 9 klase(-es) 14.4 Iepakojuma grupa III 14.5 Jūras piesārņotājs JĀ Riska nr. 90 Kods tuneļiem E Principā šī klasifikācija nav derīga pārvadāšanai ar tankkuģiem pa iekšzemes ūdensceļiem. Papildus informācijas iegūšanai lūdzam griezties pie ražotāja. IMDG 14.1 ANO numurs ANO sūtīšanas nosaukums VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. (BIKSAFĒNA ŠĶĪDUMS)

10 ASCRA XPRO 10/ Transportēšanas bīstamības 9 klase(-es) 14.4 Iepakojuma grupa III 14.5 Jūras piesārņotājs JĀ IATA 14.1 ANO numurs ANO sūtīšanas nosaukums VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. (BIKSAFĒNA ŠĶĪDUMS) 14.3 Transportēšanas bīstamības 9 klase(-es) 14.4 Iepakojuma grupa III 14.5 Jūras piesārņotājs JĀ 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Skatīt šīs Drošības datu lapas 6. līdz 8. iedaļu Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam. Saskaņā ar IBC kodu-netransportēt neiesaiņotu. 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU 15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem Papildu informācija PVO klasifikācija: II (Vidēja bīstamība) 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums Ķīmiskās drošības novērtējums nav nepieciešams. 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA 3.daļā minēto bīstamības apzīmējumu formulējums H315 Kairina ādu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Saīsinājumi un akronīmi ADN ADR ATE Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu Paredzamā akūtā toksicitāte

11 ASCRA XPRO 11/11 CAS-Nr. Vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Konc. Koncentrācija EK-numurs Numurs Eiropas Kopienā ECx Iedarbīgā koncentrācija līdz x % EINECS Eiropas esošo ķīmisko vielu saraksts ELINCS Eiropas pieteikto ķīmisko vielu saraksts EN Eiropas standarts EU Eiropas Savienība IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija IBC Starptautisks kods kuģu konstrukcijām un aprīkojumam, kas pārvadā bīstamas ķīmiskas vielas beztaras kravā (IBC kods) ICx Inhibējošā koncentrācija līdz x% IMDG Starptautiskas bīstamas jūras kravas LCx Letālā koncentrācija x % LDx Letālā deva x % LOEC/LOEL Novērotās ietekmes zemākā koncentrācija/ novērotās ietekmes zemākais līmenis MARPOL Starptautiskā konvencija par jūras piesārņojuma novēršanu no kuģiem N.O.S./C.N.P Citādi nav precizēts NOEC/NOEL Koncentrācija/līmenis pie kuras ietekme nav novērota OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) RID Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa dzelzceļiem TWA Vidējā svērtā vērtība laikā UN Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) PVO Pasaules veselības organizācija Šajā drošības datu lapā iekļautā informācija ir saskaņā ar Regulu (EK) 1907/2006 un Regulu (EK) 2015/830, ar kuru groza Regulu (EK) 1907/2006 (un visiem turpmākiem grozījumiem). Šī drošības datu lapa papildina lietošanas instrukcijas, bet neaizstāj tās. Informācija, ko šī drošības datu lapa satur, ir balstīta uz tās rakstīšanas laikā esošajām zināšanām par šo produktu. Vēlreiz atgādinām lietotājiem par riska iespējamību, lietojot produktu tam neparedzētiem mērķiem. Norādītā informācija atbilst pašreizējās EEK likumdošanas prasībām. Adresātiem ir prasība ievērot jebkuras papildus prasības, kuras nosaka nacionālā likumdošana. Pārmaiņas kopš pēdējās versijas būs atzīmētas uz lapas malām.

SDS Input_LV_2016

SDS Input_LV_2016 INPUT 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums INPUT Produkta kods (UVP) 05988667 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

Propulse_SDS_LV_2017

Propulse_SDS_LV_2017 PROPULSE 1/11 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums PROPULSE Produkta kods (UVP) 84464864 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie

Sīkāk

SDS_Fenix_Latvian_2019

SDS_Fenix_Latvian_2019 FENIX 1/10 1. IEDAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums FENIX Produkta kods (UVP) 05922585 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Omnis 7

Omnis 7 Lapa : 1 / 7 IEDAĻA 1. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : Cleaning solution for SP Automated Systems 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Kvarca smilts 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc

Microsoft Word - Knauf_Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o._Flexfuge_LV_2011dec06.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA Produkta identifikators: Knauf Flexfuge Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: Elastīga

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc

Microsoft Word - Knauf SIA_Mauermortel 10_LV_2010sep06.doc 1 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU 1.1. Izstrādājuma nosaukums Knauf Mauermörtel 10 (MM10) 1.2. Paredzētais pielietojums Mūrjava ar spiedes izturību 10 Mpa 1.3. Ziņas par uzņēmumu

Sīkāk

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ

Drošības datu lapa atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants Lpp.: 16 Iespiešanas datums: Versijas numurs 3 Labojums: * 1. IEDAĻ Lpp.: 16 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CD 25_LV-CLP_2016apr28.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Smalkgraudaina remontjava Ceresit CD 25 Satur: Portlandcements, ķimikālijas, hromātu saturs samazināts

Sīkāk

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc

Microsoft Word - Knauf_Bauprodukte_Betokontakt_LV-CLP_2018mai11.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Knauf Betokontakt 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniecības nosaukums : 1.2 Vielas vai maisījuma apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot,

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1./6 lapa Versija Nr. 1 Aktualizācija: DDL izstrādāta: 2015/01/09 Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Smilts maisījums ar tehnisk 1./6 lapa VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators: Smilts maisījums ar tehnisko sāli 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi,

Sīkāk

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d

magnija sulfāts Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Izdošanas datums: Pārskatīšanasdatums: Aizstāj d Izdošanas datums: 02.04.2019 Pārskatīšanasdatums: 02.04.2019 Aizstāj datu lapu: 28.07.2016 Versija: 4.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers.

Microsoft Word - ddl Aseptols XL_2019_15.vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators ASEPTOL XL 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88

Drošības datu lapa: Mowiol® 4-88 Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 22.03.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Mowiol 4-88 Panta numurs 0713

Sīkāk

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc

Microsoft Word - Meffert_Baltica_Supernova_Tapetenloser_DDL-LV-CLP_2018jan15.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Līdzeklis vieglai tapešu noņemšanai Supernova Tapetenlöser 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 8 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA420/920/1020 EU ACTIVATOR Komisi DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta

Sīkāk

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV

KE93 Brake&Parts Cleaner_DDL_LV 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc

Microsoft Word - MC 88 Bio Odor_DDL_LV.doc 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIERĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators KROWN KROWN bioloģiskais smaku novērsējs / neitralizētājs 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma

Sīkāk

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa

Drošības datu lapa: ciedrs eļļa Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 13.06.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 5308 Reģistrācijas

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) UNIVERSAL CLASSIC Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers.

Microsoft Word - ddl Surface Cleaner_2019_9. vers. saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Virsmu dezinfektants SURFACE CLEANER 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI

DROŠĪBAS DATU LAPA mira white cement products Datums Iepriekšējais datums VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZI 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums mira 3110 unifix mira 3130 superfix mira 3230 superrapidfix mira 3250 superplanfix

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL FLOOR Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA

sdb_ _-_STIHL_azyvinio_apdirbimo_granulës_SB_90_(LV)LA Lpp.: 1/6 * 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: STIHL Struklošanas granulas SB 90 Vielu identifikācija: Ashes

Sīkāk

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom

Datums, kad veikti labojumi: Labojums: 2 Aizstāj versiju, kas datēta ar: DROŠĪBAS DATU LAPA MA320 White/MA550 EU Activator Kom DROŠĪBAS DATU LAPA Komisijas regula (ES) Nr. 2015/830 (2015.gada 28.maijs) 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums 1.2.

Sīkāk

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc

Microsoft Word - X_Solutions_Prolong_AFMT_Anti-Friction_Metal_Treatment_CLP-LV_2018mar09.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators: Piedeva motoreļļām Prolong AFMT Anti-Friction Metal Treatment Kodi: PSL10010, PSL10020, PSL10225,

Sīkāk

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Izdošanas datums: 01/18/2018 Versija: 1.0 1. SADAĻA. Vielas/maisījuma un kompānijas/uzņēmuma identifikācija 1.1. Produkta identifikators Produkta veids Tirdzniecības nosaukums : maisījums Produkta kods

Sīkāk

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) SPECIAL WINDOW Datums: Iepriekšējais datums: - 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (7) 1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1. Produkta identifikators 1.1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc

Microsoft Word - Henkel Balti OU_Ceresit CT 48_LV-CLP_2016jun08.doc 1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators: Silikona krāsa Ceresit CT 48 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts

Drošības datu lapa: Quercetin dihidrāts Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.01.2017 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs Reģistrācijas numurs

Sīkāk

Drošības datu lapas

Drošības datu lapas 1 no 5 DROŠĪBAS DATU LAPA saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1272/2008 un 1907/2006, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830. Tulkojums latviešu valodā: 30.12.2016. Oriģināls angļu valodā: 17.09.2015.,

Sīkāk

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra

•i dro•ibas datu lapa ir izveidota ieverojot Eiropas Savienibas standartus un prasibas un var nebut saskana ar citu valstu pra Šī drošības datu lapa ir izveidota ievērojot Eiropas Savienības standartus un prasības un var nebūt saskaņā ar citu valstu prasībām 1. PRODUKTA UN RAŽOTĀJA IDENTIFICĒŠANA Produkta informācija Produkta

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 11.06.2018 Materiāla numurs: 70271_CLP Lappuse 1 / 7-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka

Sīkāk

/логотип/

/логотип/ MATERIĀLU DROŠĪBAS DATU LAPA Drošības datu pase (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1907/2006 (31. pants) un Nr. 1272/2008) Weber Easy FIX 1. lapa no 6 Aizpildīšanas datums: 10.04.2010.

Sīkāk

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I

Drošības datu lapa Lapa: 1/10 BASF Drošības datu lapa saskaņā ar 91/155/EEC Datums / Pārskatīts: Versija: 2.0 Produkts: FASTAC I Drošības datu lapa Lapa: 1/10 1. Vielas/preparāta un uzņēmuma identifikācija FASTAC 50 Lietošana: augu aizsardzības līdzeklis, insekticīds Kompānija: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadrese: BASF

Sīkāk

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi

Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identi Drošības datu lapa Uniplan ECO. Drošības datu lapa datēta ar 9/5/2015, 1. versija 1. SADAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identifikācija 1,1: Produkta identifikācija Tirdzniecības

Sīkāk

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns

Drošības datu lapa: Heksametilçntetramîns Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 12.04.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Heksametilçntetramîns Panta numurs

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(10) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta nosaukums Produkta identifikators CAS Nr. EINECS vai ELINGS Nr. Indeksa Nr. REACH Nr. 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35%

Drošības datu lapa: Udeņraža peroksīda 35% Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 22.01.2016 Versija: (1.0) sastādīšanas datums: 22.01.2016 Labojums: 28.09.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 20.03.2018 Materiāla numurs: 70401_CLP Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

1(4)

1(4) 1(11) 1.VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMEJDARBĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators AntiRust 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 1.3.

Sīkāk

Aizsargiepakojuma marķējums

Aizsargiepakojuma marķējums Aizsargiepakojuma marķējums GLYPHOGAN 360 SL Herbicīds Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu un to sakņu iznīcināšanai tīrumos pēc ražas novākšanas,

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot atšķaidītājs

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs ACETONS Vielas ķīmiskais nosaukums Acetons Sinonīmi Propān-2-ons,

Sīkāk

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo

XTG CVT Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) un grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Regulu (ES) 2015/830 SDS Skat: Izdo SDS Skat: 36501 Izdošanas datums: 08-05-17 Pārskatīšanasdatums: 24-01-19 Aizstāj datu lapu: 08-05-17 Versija: 1.1 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta

Sīkāk

1

1 Ref.Nr. BDS001756_16_20170629 (LV) Nomaina BDS001756_20150528 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators Tilpums 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 25.01.2018 Materiāla numurs: 090629-RM Lappuse 1 / 8-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 1.NODAĻA: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZĽĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZĽĒMUMA APZINĀŠANA 1.1 Produkta identifikators 1.1.1 Produkta nosaukums Mazgāšanas līdzeklis Antigraffity 1.1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMUMA/FIRMAS IDENTIFIKĀCIJA 1.1.Produkta identifikators Vielas tehniskais nosaukums Vielas ķīmiskais nosaukums CAS Nr. 7447-40-7 EK Nr. 231-211-8 REACH reģistrācijas numurs: nav

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Pārskatīšanas datums: 28.07.2016 Materiāla numurs: 136 Lappuse 1 / 10-st 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

SUPI SAUNAPESU_080708

SUPI SAUNAPESU_080708 DROŠĪBAS DATU LAPA 1 (6) 1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIĥAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 1.1. Vielas/produkta identifikācija 1.1.1. Produkta nosaukums 1.1.2. Produkta kods 001 7099 1.2. Vielas

Sīkāk

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la

Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi: Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas datums/la Šī drošības datu lapa ir sagatavota brīvprātīgi Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, DDL nav nepieciešama. DROŠĪBAS DATU LAPA Publicēšanas /Labojuma Versija 2.08 Latvija 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un

Sīkāk

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCC100_-_STIHL_Transportlîdzekïu_lîdzeklis_CC_100_(LV)LA Lpp.: 1/6 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9300 (1l) / 0782-516-9301 (5l) [21.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts

Drošības datu lapa: Magnija sulfāts Brīvprātīga drošības informācija atbilstoši drošības datu lapas formātam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) Versija: 2.0 lv Aizstāj redakciju no: 25.08.2017 Versija: (1) sastādīšanas datums:

Sīkāk

Drošības datu lapa: Water hardness kit

Drošības datu lapa: Water hardness kit Versija: 1.0 lv sastādīšanas datums: 29.02.2016 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas identificēšana Panta numurs 0519 Reģistrācijas

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: N 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums NITROLAKA 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko

Sīkāk

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš

Produkta nosaukums: Metazamix Herbicide DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Pārskatīš DROŠĪBAS DATU LAPA DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Drošības datu lapa saskaņā ar Reg. (ES) Nr. 2015/830 Izdrukas datums: DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S aicina pilnībā izlasīt un izprast (M)DDL, jo visā dokumentā

Sīkāk

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/17 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums: Tirdzniecības nosaukums: TL4 SŪCES INDIKATORS 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI MAISIJUMU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: U 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Uretānalkīda emalja grīdām AUREKS 60 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc

Microsoft Word - LEAK_FINDER_Aerosol_BDS000155_16_ doc Ref.Nr. BDS000155_16_20120419 Nomaina BDS000155_20120418 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-3 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Da Visa tehniskā informācija un visas instrukcijas tiek dotas labāka rezultāta sasniegšanai un ekonomiskākai laku un krāsu produkcijas izmantošanai. Izgatavotājs nevar garantēt ideālus rezultātus krāsu izmantošanai,

Sīkāk

1

1 Drošības lietošana instrukcija 1) 1. iedaļa. ĶĪMISKĀS VIELAS/PREPARĀTA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA NOSAUKUMS 1.1 Produkta nosaukums ROCKWOOL akmens vate, kurā ir daudz alumīnija dioksīda un maz silīcija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ

RĪGAS LAKU UN KRĀSU RŪPNĪCA Forma Z 20-4 IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA/ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: Šķ 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Vielas tirdzniecības nosaukums Šķīdinātājs RS - 2 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_Spray_(LV)1 Lpp.: 1/11 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Spray Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un

Sīkāk

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ

Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam Kem-Kromik 165 Alkyd Finish (Formerly known as SHERWIN A165) A165 DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻ DROŠĪBAS DATU LAPA 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Produkta kods 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 1.SADAĻA - VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA 1.1. Produkta identifikators Produkta nosaukums: Modeļa kods: A15343A 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Sīkāk

1

1 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. identifikators SILICONE OIL FPS Aerosols 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 16 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas

G41, Natural Shine Protectant (21-127A): G4116, G4100 Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas Drošības Datu Lapa Autortiesības, 2017, Meguiar's, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Informācijas kopēšana un / vai lejupielāde, ar mērķi, lai pareizi izmantotu Meguiar's, Inc. produktu, ir atļauta ar nosacījumu,

Sīkāk

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1

sd_-_BRUNOX(R)_EPOXY_bulk_(LV)1 Lpp.: 1/10 1 Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana Produkta identifikators Produkta nosaukums tirgū: BRUNOX Epoxy Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi,

Sīkāk

EG-SDB

EG-SDB Lappuse 1 / 9-st 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: Tanalith E 3475 Produkta veids(-i): 08 pv - Koksnes konservanti Atļaujas numurs: LV205/MR/006 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV-002437-0000

Sīkāk

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA

sdb_Z STIHLCS100_-_STIHL_Akmens_un_fasâþu_tîrîðanas_lîdzeklis_CS_100_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9500 (5l) [22.01.2019] 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie

Sīkāk

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi

AB (akciju sabiedrība) Achema Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas Nr. 1907/2006/EK (REACH), 2. pielikumu ar visiem vēlākajiem grozījumiem un papildi 1. IEDAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1. Produkta identifikators Maisījuma preces nosaukums Maisījuma sastāvdaļas: karbamīds un ūdens. Maisījuma komponenta identifikācija:

Sīkāk

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA

sdb_Z STIHLCP200_-_STIHL_Universâlais_tîrîðanas_lîdzeklis_Profi_CP_200_(LV)LA Lpp.: 1/7 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Artikula numurs: 0782-516-9200 (1l) / 0782-516-9201 (10l) [18.12.2018] 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 24 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts EGP96X Interseal 1052 Billington Buff Part A Versija Nr. 2 Pēdējās pārskatīšanas datums 29/11/11 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH),

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

msds-OTTO-Cleaner-C(LV))

msds-OTTO-Cleaner-C(LV)) Lpp.: 1/9 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators Vielas/ preparāta pielietojums Tīrītāji 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Sīkāk

untitled

untitled International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II. Drošības datu saraksts PHX67N Interthane 990 Light Sea Grey Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 12/03/14 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma

Sīkāk

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI

Microsoft Word - Rehsfil0.WWI Bayer Agriculture BVBA Lapa: 1/ 12 Bayer Agriculture BVBA Drošības datu lapa Komerciāls produkts 1. PRODUKTA UN UZŅĒMUMA IDENTIFICKĀCIJA 1.1. Produkta identifikators Roundup Energy 1.1.1. Ķīmiskais nosaukums

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts THB866 INTERLINE 944 EPOXY TANK LINING BOW BLUE BASE Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 01/02/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 32 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai maisījuma

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 15 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

Microsoft Word - Fandango 200 EC-labelReg.doc

Microsoft Word - Fandango 200 EC-labelReg.doc Iepakojuma marķējums Fandango 200 EC Fandango 200 e.k. Sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas un vasaras miežu sējumos,

Sīkāk

untitled

untitled Page 1 of 11 International Paint Ltd. Drošības datu saraksts HYZ912 INTERFINE 629HS RAL 7038 PART A Versija Nr. 3 Pēdējās pārskatīšanas datums 31/01/12 Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Pielikuma

Sīkāk

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija

Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Page 1 of 10 International Paint Ltd. Atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II Drošības datu saraksts HGA371 INTERZONE 2000 ACCELERATOR Versija Nr. 4 Pēdējās pārskatīšanas datums 23/08/12 1. IEDAĻA.

Sīkāk

Document

Document 1. lpp. no 13 Drošības datu lapa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana 1.1 Produkta identifikators 1.2 Vielas vai

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana pārtikas ražošanas nozarē 05.10.2017, Rīga Pārtikas ražošanas nozarei raksturīgākie darba procesi un tajos izmantotās ķīmiskās

Sīkāk

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc

Microsoft Word - Parskats_Kraslava_2007.doc SIA Krāslavas nami Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2007. gadā Saturs I. Ziņas par operatoru...3 II. Vispārīga informācija par piesārņojošajām darbībām...4 III. Emisijas aprēķini sadedzināšanas

Sīkāk

Polija

Polija Braukšanas ierobežojumi Polijā 2019. gadā Vispārējie ierobežojumi pilnu masu virs 12t Visaptverošs (visā valstī) no plkst. 18.00-22.00 dienu pirms valsts noteiktas svētku dienas(-ām). Aizliegums attiecināms

Sīkāk

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave

RSU PowerPointa prezentācijas standarta sagatave Profesionālās pilnveides seminārs ĶĪMISKO darba vides riska faktoru novērtēšana metālapstrādē 22.08.2017, Rīga Ķīmisko vielu un produktu radītā riska novērtēšana Inese Mārtiņsone Darba drošības un vides

Sīkāk