atha vibhüti-yogo näma daçamo dhyäyaù

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "atha vibhüti-yogo näma daçamo dhyäyaù"

Transkripts

1 atha vibhüti-yogo näma daçamo dhyäyaù (çrémad-rämänujäcärya-kåta-bhäñyam) bhakti-yogaù sa-parikara uktaù idänéà bhakty-utpattaye tad-vivåddhaye ca bhagavato niraìkuçaiçvaryädi-kalyäëa-guëa-gaëänantyaà, kåtsnasya jagatas tac-charératayä tadätmakatvena tat-pravartyatvaà ca prapaïcyate -- bhüya eva mahä-bäho çåëu me paramaà vacaù yat te haà préyamäëäya vakñyämi hita-kämyayä 1 mama mähätmyaà çrutvä préyamäëäya te mad-bhakty-utpatti-vivåddhi-rüpa-hita-kämanäya bhüyo man-mähätmya-prapaïca-viñayam eva paramaà vaco yad vakñyämi tad avahita-manäù såëu 10.1 na me viduù sura-gaëäù prabhavaà na maharñayaù aham ädir hi devänäà maharñéëäà ca sarvaçaù 2 sura-gaëä maharñayaç cäténdriyärtha-darçino dhikatara-jïänä api me prabhavaà prabhävaà na viduù, mama näma-karma-svarüpa-svabhävädikaà na jänanti yatas teñäà devänäà maharñéëäà ca sarvaço ham ädiù, teñäà svarüpasya jïäna-çakty-ädeç cäham evädiù teñäà devatva-devaåñitvädi-hetu-bhüta-puëyänuguëaà mayä dattaà jïänaà parimitam, atas te parimita-jïänä mat-svarüpakädikaà yathävan na jänanti 10.2 tad etad devädy-acintya-svarüpa-yäthätmya-viñaya-jïänaà bhakty-utpatti-virodhi-päpavimocanopäyam äha yo mäm ajam anädià ca vetti loka-maheçvaram asaàmüòhaù sa martyeñu sarva-päpaiù pramucyate 3 na jäyate ity ajaù anena vikäri-dravyäd acetanät tat-saàsåñöat saàsäri-cetanäc ca visajätéyatvam uktam saàsäri-cetanasya hi karma-kåtäcit-saàsargo janma anädim ity anena padena ädimato jän muktätmano visajätéyatvam uktam muktätmano hy ajatvam ädimat, tasya heya-sambandhasya pürva-våttatvät tad-arhatä asti, ato nädim ity anena tad-anarhatayä tat-pratyanékatocyate niravadyam [ÇvetU 6.19] ity-ädi-çrutyä ca evaà heya-sambandha-pratyanéka-svarüpatayä tad-anarhaà mäà loka-maheçvaraà lokeçvaräëäm apéçvaraà martyeñv asaàmüòho yo vetti itara-sajätéyatayaikékåtya mohaù

2 saàmohas tad-rahito saàmüòhaù sa mad-bhakty-utpatti-virodhibhiù sarvaiù päpaiù pramucyate etad uktaà bhavati loke manuñyäëäà räjä itara-manuñya-säjétayaù, kenacit karmaëä tadädhipatyaà präptaù tathä devänäm adhipatir api tathä brahmäëòädhipatir apétara-saàsärisajätéyaù tasyäpi bhävanä-trayäntargatatvät yo brahmäëaà vidadhäti [ÇvetU 6.18] iti çruteç ca tathänye pi ye kecanäëimädy-aiçvaryaà präptäù ayaà tu loka-maheçvaraù käryakäraëävasthäd acetanäd baddhän muktäc ca cetanäd éçitavyät sarvasmät nikhila-heyapratyanékänavadhikätiçayäsaàkhyeya-kalyäëaika-tänatayä niyamanaika-sva-svabhävatayä ca visajätéya iti, itara-sajätéyämoha-rahito yo mäà vetti sa sarvaiù päpaiù pramucyate iti 10.3 evaà sva-svabhävänusandhänena bhakty-utpatti-virodhi-päpa-nirasanaà virodhi-nirasanäd evärthato bhakty-utpattià ca pratipädyaà svaiçvarya-sva-kalyäëa-guëa-gaëaprapaïcänusandhänena bhakti-våddhi-prakäram äha buddhir jïänam asaàmohaù kñamä satyaà damaù çamaù sukhaà duùkhaà bhavo bhävo bhayaà cäbhayam eva ca 4 ahiàsä samatä tuñöis tapo dänaà yaço yaçaù bhavanti bhävä bhütänäà matta eva påthag-vidhäù 5 buddhir manaso nirüpaëa-sämarthyam, jïänaà cid-acid-vastu-viçeña-viñayaù niçcayaù asaàmohaù pürva-gåhétäd rajatäder visajätéye çuktikädi-vastuni sajätéyatä-buddhi-nivåttiù kñamä mano-vikära-hetau saty apy avikåta-manastvam satyaà yathä-dåñöa-viñayaà bhütahita-rüpaà vacanam, tad-anuguëä mano-våttiù ihäbhipretä, mano-våtti-prakaraëät damo bähyakaraëänäm anarthaviñayebhyo niyamanam çamo ntaùkaraëasya tathä niyamanam sukham ätmänukülänubhavaù duùkhaà pratikülänubhavaù bhavo bhavanam anukülänubhavahetukaà manaso bhavanam abhävaù pratikülänubhavahetuko manaso vasädaù bhayam ägämino duùkhasya hetudarçanajaà duùkham, tannivåttir abhayam ahiàsä paraduùkhähetutvam samatä ätmani suhåtsu vipakñeñu cärthänarthayoù samamatitvam tuñöiù sarveñv ätmasu dåñöoñu toñasvabhävatvam tapaù çéstréyo bhogasaàkocarüpaù käyakleçaù dänaà svakéyabhogyänäà parasmai pratipädanam yaço guëavattäprathä, ayaçaù nairguëyaprathä, kétryakétryanuguëamano-våttiviçeñau tathä uktau, mano-våttiprakaraëät tapodäne ca tathä emädyäù sarveñäà bhütänäà bhäväù pravåttinivåttihetavo mano-våttayo matta eva matsaàkalpäyattä bhavanti sarvasya bhüta-jätasya såñöi-sthityoù pravartayitäraç ca mat-saàkalpäyatta-pravåttaya ity äha maharñayaù sapta pürve catväro manavas tathä

3 mad-bhävä mänasä jätä yeñäà loka imäù prajäù 6 pürve sapta maharñayo téta-manvantare ye bhågv-ädayaù sapta maharñayo nitya-såñöipravartanäya brahmaëo manasaù saàbhaväù nitya-sthiti-pravartanäya ye ca sävarëikä näma catväro manavaù sthitä, yeñäà saàtäna-maye loke jätä imäù sarväù prajäù, pratikñaëam äpralayäd apatyänäm utpädakäù pälakäç ca bhavanti, te bhågv-ädayo manavaç ca madbhäväù, mama yo bhävaù sa eva yeñäà bhävas te mad-bhäväù, man-mate sthitäù matsaàkalpänuvartina ity arthaù 10.6 etäà vibhütià yogaà ca mama yo vetti tattvataù so vikampena yogena yujyate nätra saàçayaù 7 vibhütir aiçvaryam etäà sarvasya mad-äyattotpatti-sthiti-pravåtti-rüpäà vibhütià mama heya-pratyanéka-kalyäëa-guëa-rüpaà yogaà ca yas tattvato vetti, so vikampenäprakampena bhakti-yogena yujyate, nätra saàçayaù mad-vibhüti-viñayaà kalyäëa-guëa-viñayaà ca jïänaà bhakti-yoga-vardhanam iti svayam eva drakñyaséty abhipräyaù 10.7 vibhüti-jïäna-vipäka-rüpäà bhakti-våddhià darçayati ahaà sarvasya prabhavo mattaù sarvaà pravartate iti matvä bhajante mäà budhä bhäva-samanvitäù 8 ahaà sarvasya vicitra-cid-acit-prapaïcasya prabhava utpatti-käraëam sarvaà matta eva pravartate itédaà mama sväbhävikaà niraìkuçaiçvaryaà sauçélya-saundarya-vätsalyädikalyäëa-guëa-gaëa-yogaà ca matvä budhä jïänino bhäva-samanvitäù mäà sarva-kalyäëaguëänvitaà bhajante bhävo mano-våtti-viçeñaù, mayi spåhayälavo mäà bhajanta ity arthaù 10.8 katham mac-cittä mad-gata-präëä bodhayantaù parasparam kathayantaç ca mäà nityaà tuñyanti ca ramanti ca 9 mac-cittä mayi niviñöa-manasaù, mad-gata-präëäù mad-gata-jévitäù mayä vinä ätma-dhäraëam alabhamänä ity arthaù svaiù svair anubhütän madéyän guëän parasparaà bodhayantaù, madéyäni divyäni ramaëéyäni karmäëi ca kathayantas tuñyanti ca ramanti ca vaktäras tadvacanenänanya-prayojanena tuñyanti, çrotäraç ca tac-chravaëenänavadhikätiçaya-priyeëa ramante 10.9

4 teñäà satata-yuktänäà bhajatäà préti-pürvakam dadämi buddhi-yogaà taà yena mäm upayänti te 10 teñäà satata-yuktänäà mayi satata-yogam äçaàsamänänäà mäà bhajamänänäm ahaà tam eva buddhi-yogaà vipäka-daçäpannaà préti-pürvakam dadämi yena te mäm upayänti kià ca teñäm evänukampärtham aham ajïäna-jaà tamaù näçayämy ätma-bhäva-stho jïäna-dépena bhäsvatä 11 teñäm evänugrahärtham aham ätma-bhäva-sthas teñäà mano-våttau viñayatayävasthito madéyän kalyäëa-guëa-gaëäàç cäviñkurvan mad-viñaya-jïänäkhyena bhäsvatä dépena jïänavirodhi-präcéna-karma-rüpäjïäna-jaà mad-vyatirikta-pürväbhyasta-viñaya-prävaëya-rüpaà tamo näçayämi evaà sakaletara-visajätéyaà bhagavad-asädhäraëaà såëvatäà niratiçayänanda-janakaà kalyäëa-guëa-gaëa-yogaà tadaiçvarya-vitatià ca çrutvä tad-vistäraà çrotu-kämo rjuna uväca paraà brahma paraà dhäma pavitraà paramaà bhavän puruñaà çäçvataà divyam ädi-devam ajaà vibhum 12 ähus tväm åñayaù sarve devarñir näradas tathä asito devalo vyäsaù svayaà caiva bravéñi me 13 paraà brahma paraà dhäma paramaà pavitram iti yaà çrutayo vadanti sa hi bhavän yato vä imäni bhütäni jäyante, yena jätäni jévanti, yat prayanty abhisaàviçanti, tad vijijïäsasva tad brahmeti [TaittU 3.1], brahmavid äpnoti param [TaittU 2.1], sa yo ha vai tat-paramaà brahma veda brahmaiva bhavati [MuëòU 3.2.9] iti tathä paraà dhäma dhäma-çabdo jyotir-vacanaù paraà jyotiù atha yad ataù paro divyo jyotir dépyate [ChäU ], paraà jyotir upasaàpadya svena rüpeëäbhiniñpadyate [ChäU ], tad devä jyotiñäà jyotiù [BAU ] iti tathä ca paramaà pavitraà paramaà pävanaà smartur açeña-kalmañäçleña-karaà vinäçakaraà ca yathä puñkara-paläça äpo na çliñyanta evam evaà-vidi päpaà karma na çliñyate [ChäU ] tad yatheñékätülam agnau protaà pradüyetaivaà häsya sarve päpmänaù pradüyante [ChäU ]

5 näräyaëaù paraà brahma tattvaà näräyaëaù paraù näräyaëaù paraà jyotir ätmä näräyaëaù paraù [MahäNäU 9.4] iti hi çrutayo vadanti åñayaç ca sarve parävaratattvayäthätmyavidas tväm eva çäçvataà divyaà puruñam ädi-devam ajaà vibhum ähuù tathaiva devarñiù närado sito devalo vyäsaç ca eña näräyaëaù çrémän kñérärëava-niketanaù näga-paryaìkam utsåjya hy ägato mathuräà purém puëyä dväravaté tatra yaträste madhusüdanaù säkñäd devaù puräëo sau sa hi dharmaù sanätanaù ye ca veda-vido viprä ce cädhyätma-vido janäù te vadanti mahätmänaà kåñëaà dharmaà sanätanam paviträëäà hi govindaù pavitraà param ucyate puëyänäm api puëyo sau maìgalänäà ca maìgalam trailokye puëòärékäkño deva-devaù sanätanaù äste harir acintayätmä tatraiva madhusüdanaù [Mbh ] tathä yatra näräyaëo devaù paramätmä sanätanaù tatra kåtsnaà jagat pärtha térthänyäyatäni ca tat puëyaà tat paraà brahma tat térthaà tat tapo-vanam tatra devarñayaù siddhäù sarve caiva tapo-dhanäù ädi-devo mahä-yogé yaträste madhusüdanaù puëyänäm api tat puëyaà mäbhüt te saàçayo va vai [Mbh ] kåñëa eva hi lokänäm utpattir api cäpyayaù kåñëasya hi kåte bhütam idaà viçvaà caräcaram [Mbh ] iti tathä svayam eva bravéñi ca bhümir äpo nalo väyuù khaà mano buddhir eva ca ahaàkära itéyaà me bhinnä prakåtir añöadhä [7.4] ity-ädinä, ahaà sarvasya prabhavo mattaù sarvaà pravartate [10.8] ity antena sarvam etad åtaà manye yan mäà vadasi keçava na hi te bhagavan vyaktià vidur devä na dänaväù 14 ataù sarvam etad yathävasthita-vastu-kathanaà manye na praçaàsädy-abhipräyam yad mäà praty ananya-sädhäraëam anavadhikätiçayaà sväbhävikaà taväiçvaryaà kalyäëa-guëagaëänantyaà ca vadasi ato bhagavan niratiçaya-jïäna-çakti-balaiçvarya-vérya-tejasäà nidhe te vyaktià vyajana-prakäraà na hi parimita-jïänä devä dänaväç ca viduù 10.14

6 svayam evätmanätmänaà vettha tvaà puruñottama bhüta-bhävana bhüteça deva-deva jagatpate 15 he puruñottama ätmanä ätmänaà tvaà svayam eva svenaiva jïänena vettha bhüta-bhävana sarveñäà bhütänäm utpädayitaù bhüteça sarveñäà bhütänäà niyantaù deva-deva daivatänäm api parama-daivata, yathä manuñya-måga-pakñi-sarésåpädén saundarya-sauçélyädikalyäëa-guëa-gaëaiù daivatäny atétya vartante tathä täni sarväëi daivatäny api tais taiù guëair atétya vartamäna, jagat-pate jagat-svämin vaktum arhasy açeñeëa divyä hy ätma-vibhütayaù yäbhir vibhütibhir lokän imäàs tvaà vyäpya tiñöhasi 16 divyäs tvad-asädhäraëyo vibhütayo yäs täs tvam eväçeñaëa vaktum arhasi tvam eva vyaïjayety arthaù yäbhir anantäbhir vibhütibhir yair niyamana-viçeñair yukta imän lokän tvaà niyantåtvena vyäpya tiñöhasi kim-arthaà tat-prakäçanam? ity apekñäyäm äha kathaà vidyäm ahaà yogiàs tväà sadä paricintayan keñu keñu ca bhäveñu cintyo si bhagavan mayä 17 ahaà yogé bhakti-yoga-niñöhaù san bhaktyä tväà sadä paricintayan cintayituà pravåttaç cintanéyaà tväà paripürëaiçvaryädi-kalyäëa-guëa-gaëaà kathaà vidyäm? pürvokta-buddhijïänädi-bhäva-vyatirikteñv anukteñu keñu keñu ca bhäveñu mayä niyantåtvena cintyo si? vistareëätmano yogaà vibhütià ca janärdana bhüyaù kathaya tåptir hi çåëvato nästi me måtam 18 ahaà sarvasya prabhavo mattaù sarvaà pravartate [Gétä 10.8] iti saàkñepeëoktaà tava srañöåtvädi-yogaà vibhütià niyamanaà ca bhüyo vistareëa kathaya tvayocyamänaà tvanmähätmyämåtaà såëvato me tåptir nästi hi mamätåptis tvayaiva viditety abhipräyaù çré-bhagavän uväca hanta te kathayiñyämi divyä hy ätma-vibhütayaù

7 prädhänyataù kuru-çreñöha nästy anto vistarasya me 19 he kuru-çreñöha madéyäù kalyäëér vibhütéù prädhänyatas te kathayiñyämi prädhänyaçabdenotkarño vivakñitaù purodhasäà ca mukhyaà mäm [10.24] iti hi vakñyate jagaty utkåñöaù käçcana vibhütér vakñyämi, vistareëa vaktuà çrotuà ca na çakyate, täsäm änantyät vibhütitvaà näma niyämyatvam, sarveñäà bhütänäà buddhy-ädayaù påthag-vidhä bhävä matta eva bhavantéty uktvä etäà vibhütià yogaà ca mama yo vetti tattvataù [10.7] iti pratipädanät tathä tatra yoga-çabda-nirdiñöaà srañöåtvädikaà vibhüti-çabda-nirdiñöaà tatpravartyatvam iti yuktam punaç ca ahaà sarvasya prabhavo mattaù sarvaà pravartate iti matvä bhajante mäà budhä bhävasamanvitäù [Gétä 10.8] ity uktam tatra sarva-bhütänäà pravartana-rüpaà niyamanam ätmatayä avasthäya itémam arthaà yogaçabda-nirdiñöaà sarvasya srañöåtvaà pälayitåtvaà saàhartåtvaà ceti suspañöam äha aham ätmä guòäkeça sarva-bhütäçaya-sthitaù aham ädiç ca madhyaà ca bhütänäm anta eva ca 20 sarveñäà bhütänäm mama çaréra-bhütänäm äçaye hådaye ham ätmatayävasthitaù ätmä hi näma çarérasya sarvätmanädhäro niyantä çeñé ca tathä vakñyate sarvasya cähaà hådi sanniviñöe mattaù småtir jïänam apohanaà ca [15.15], éçvaraù sarva-bhütänäà håddeço rjuna tiñöhati bhrämayan sarva-bhütäni yanträrüòhäni mäyayä [18.61] iti çrüyate ca yaù sarveñu bhüteñu tiñöhan sarvebhyo bhütebhyo ntaro yaà sarväëi bhütäni na viduù yasya sarväëi bhütäni çaréraà yaù sarväëi bhütäny antaro yamayati eña ta ätmäntaryämy amåtaù [BAU ] iti, ya ätmani tiñöhann ätmano ntaro yam ätmä na veda yasyätmä çaréraà ya ätmänam antaro yamayati sa ta ätmäntaryämy amåtaù [ÇatBr ] iti ca evaà sarva-bhütänäm ätmatayävasthito haà teñäm ädir madhyaà cäntaç ca teñäm utpatti-sthiti-pralaya-hetur ity arthaù evaà bhagavataù sva-vibhüti-bhüteñu sarveñv ätmatayävasthänaà tat-tac-chabdasämänädhikaraëya-nirdeça-hetuà pratipädya vibhüti-viçeñäm sämänädhikaraëyena vyapadiçati bhagavaty ätmatayävasthite hi sarve çabdäs tasminn eva paryavasyanti yathä devo manuñyaù pakñé våkña ity ädayaù çabdäù çaréräëi pratipädayantas tat tad ätmani paryavasyänti tathä bhagavatas tat-tad-ätmatayävasthänam eva tat-tac-chabdasämänädhikaraëya-nibandhanam, iti vibhüty-upasaàhäre vakñyati na tad asti vinä yat syän mayä bhütaà caräcaram [Gétä 10.39] iti sarveñäà svenävinä-bhäva-vacanät avinä-bhävaç caniyämyatayeti mattaù sarvaà pravartate [Gétä 10.8] ity upakramoditam

8 ädityänäm ahaà viñëur jyotiñäà ravir aàçumän marécir marutäm asmi nakñaträëäm ahaà çaçé 21 dvädaça-saàkhyä-saàkhyätänäm ädityänäà dvädaço ya utkåñöe viñëur nämädityaù so ham jyotiñäà jagati prakäçakänäà yo àçumän ravir äditya-gaëaù so ham marutäm utkåñöe marécir yaù so ham asmi nakñaträëäm ahaà çaçé neyaà nirdhäraëe ñañöhé bhütänäm asmi cetanetivat nakñaträëäà patir yaç candraù so ham asmi vedänäà säma-vedo smi devänäm asmi väsavaù indriyäëäà manaç cäsmi bhütänäm asmi cetanä 22 vedänäm åg-yajuù-sämätharvaëäà ya utkåñöaù säma-vedaù so ham devänäm indro ham asmi ekädaçänäm indriyäëäà yad utkåñöaà mana indriyaà tad aham asmi iyam api na nirdhäraëe bhütänäà cetanävatäà yä cetanä sä aham asmi rudräëäà çaàkaraç cäsmi vitteço yakña-rakñasäm vasünäà pävakaçcäsmi meruù çikhariëäm aham 23 rudräëäm ekädaçänäà çaìkaro ham asmi yakña-rakñasäà vaiçravaëo ham, vasünäm añöanäà pävako ham çikhariëäà çikhara-çobhinäà parvatänäà madhye merur aham purodhasäà ca mukhyaà mäà viddhi pärtha båhaspatim senänénäm ahaà skandaù sarasäm asmi sägaraù 24 purodhasäm utkåñöe båhaspatir yaù so ham asmi senäténäà senäpaténäà skando ham asmi, sarasäà sägaro ham asmi maharñéëäà bhågur ahaà giräm asmy ekam akñaram yajïänäà japa-yajïo smi sthävaräëäà himälayaù 25 maharñéëäà marécy-ädénäà bhågur aham arthäbhidhäyinaù çabdä giraù, täsäm ekam akñaraà praëavo ham asmi yajïänäm utkåñöo japa-yajïo smi, parvata-mäträëäà himavän aham 10.25

9 açvatthaù sarva-våkñäëäà devarñéëäà ca näradaù gandharväëäà citrarathaù siddhänäà kapilo muniù 26 sarva-våkñäëäà madhye püjyo çvattha eväham devarñéëäà madhye parama-vaiñëavo närado ham asmi gandharväëäà deva-gäyakänäà madhye citraratho smi siddhänäà yoganiñöhänäà paramopäsyaù kapilo ham uccaiùçravasam açvänäà viddhi mäm amåtodbhavam airävataà gajendräëäà naräëäà ca narädhipam 27 sarveñäm açvänäà madhye måta-mathanodbhavam uccaiùçravasaà mäà viddhi gajendräëäà sarveñäà madhye måta-mathanodbhavam airävataà mäà viddhi amåtodbhavam ity airävatasyäpi viçeñaëam naräëäà madhye räjänaà mäà viddhi äyudhänäm ahaà vajraà dhenünäm asmi käma-dhuk prajanaç cäsmi kandarpaù sarpäëäm asmi väsukiù 28 äyudhänäà madhye vajraà tad aham dhenünäà havir dughänäà madhye käma-dhuk, divyä surabhiù prajanaù janana-hetuù kandarpaç cäham asmi sarpäù eka-çirasas teñäà madhye väsukir asmi anantaç cäsmi nägänäà varuëo yädasäm aham pitèëäm aryamä cäsmi yamaù saàyamatäm aham 29 nägä bahu-çirasaù, yädäàsi jala-väsinaù, teñäà varuëo ham aträpi na nirdhäraëe ñañöhé, daëòäyatäà vaivasvato ham prahlädaç cäsmi daityänäà kälaù kalayatäm aham mågäëäà ca mågendro haà vainateyaç ca pakñiëäm 30 anartha-prepsutayä gaëayatäà madhye kälaù måtyur aham pavanaù pavatäm asmi rämaù çastra-bhåtäm aham jhañäëäà makaraç cäsmi srotasäm asmi jähnavé 31

10 pavatäà gamana-svabhävänäà pavano ham çastra-bhåtäà rämo ham çastra-bhåttvam atra vibhütiù, arthäntaräbhävät ädityädayaç ca kñetra-jïä ätmatvenävasthitasya bhagavataù çarératayä dharma-bhütä iti çastra-bhåttva-sthänéyäù sargäëäm ädir antaç ca madhyaà caiväham arjuna adhyätma-vidyä vidyänäà vädaù pravadatäm aham 32 såjyanta iti sargäù, teñäm ädiù käraëam sarvadä såjyamänänäà sarveñäà präëinäà tatra tatra srañöäro ham evety arthaù tathäntaù sarvadä saàhriyamäëänäà tatra tatra saàhartäro py aham eva tathä ca madhyaà pälanaà sarvadä pälyamänänäà pälayitäraç cäham evety arthaù çreyaù-sädhana-bhütänäà vidyänäà madhye parama-niùçreyasa-sädhana-bhütä adhyätma-vidyäham asmi jalpa-vitaëòädi kurvatäà tattva-nirëayäya pravåtto vädo yaù so ham akñaräëäm akäro smi dvandvaù sämäsikasya ca aham eväkñayaù kälo dhätähaà viçvato-mukhaù 33 akñaräëäà madhye a-käro vai sarvä väk [Ai.Pü. 3.6] iti çruti-siddhaù, sarva-varëänäà prakåtir a-käro ham sämäsikaù samäsa-samühaù tasya madhye dvandva-samäso ham sa hy ubhaya-padärtha-pradhänatvenotkåñöaù kalä-muhürtädi-mayo kñayaù kälo ham eva sarvasya srañöa hiraëyagarbhaç caturmukho ham måtyuù sarva-haraç cäham udbhavaç ca bhaviñyatäm kértiù çrér väk ca näréëäà småtir medhä dhåtiù kñamä 34 sarva-präëa-haro måtyuç cäham utpatsyamänänäm udbhaväkhyaà karma cäham, näréëäà çrér ahaà kértiç cähaà väk cähaà småtiç cähaà medhä cähaà dhåtiç cähaà kñamä cäham båhat-säma tathä sämnäà gäyatré chandasäm aham mäsänäà märgaçérño ham åtünäà kusumäkaraù 35 sämnäà båhat-sämäham chandasäà gäyatréà aham åtünäà kusumäkaro vasantaù dyütaà chalayatäm asmi tejas tejasvinäm aham

11 jayo smi vyavasäyo smi sattvaà sattvavatäm aham 36 chalaà kurvatäà chaläspadeñv akñädi-lakñaëam dyütam aham jetèëäà jayo smi vyavasäyinäà vyavasäyo smi sattvatäà sattvaà mahä-manastvam våñëénäà väsudevo smi päëòavänäà dhanaàjayaù munénäm apy ahaà vyäsaù kavénäm uçanä kaviù 37 vasudeva-sünutvam atra vibhütiù, arthäntaräbhäväd eva päëòävänäà dhanaïjayo rjuno ham munayo mananenärtha-yäthätmya-darçinaù, teñäà vyäso ham kavayo vipaçcitaù daëòo damayatäm asmi nétir asmi jigéñatäm maunaà caiväsmi guhyänäà jïänaà jïänavatäm aham 38 niyamätikramaëe daëòäà kurvatäà daëòo ham vijigéñüëäà jayopäya-bhütä nétir asmi guhyänäà sambandhiñu gopaneñu maunam asmi jïänavatäà jïänaà cäham yac cäpi sarva-bhütänäà béjaà tad aham arjuna na tad asti vinä yat syän mayä bhütaà caräcaram 39 sarva-bhütänäà sarvävasthävasthitänäà tat-tad-avasthä-béja-bhütaà pratéyamänam apratéyamänaà ca yat tad aham eva caräcara-sarva-bhüta-jätaà mayätmatayävasthitena vinä yat syän na tad asti aham ätmä guòäakeça sarva-bhütäçäya-sthitaù [10.20] iti prakramät na tad asti vinä yat syän mayä bhütaà caräcaram ity aträpy ätmatayävasthänam eva vivakñitam sarva-vastu-jätaà sarvävasthaà mayätma-bhütena yuktaà syäd ity arthaù anena sarvasyäsya sämänädhikaraëya-nirdeçyasya ätmatayä avasthitir eva hetur iti prakaöayati nänto sti mama divyänäà vibhüténäà parantapa eña tüddeçataù prokto vibhüter vistaro mayä 40 mama divyänäà kalyäëénäà vibhüténäm anto nästi eña tu vibhüter vistaro mayä kaiçcid upädhibhiù saàkñepataù proktaù yad yad vibhütimat sattvaà çrémad ürjitam eva vä

12 tat tad evävagaccha tvaà mama tejo àça-saàbhavam 41 yad yad vibhütimad éçitavya-saàpannaà bhüta-jätaà çrémat käntimad dhana-dhänyasamåddhaà vä üdrjitaà kalyäëärambheñüdyuktaà tat tan mama tejo àça-saàbhavam ity avagaccha tejaù paräbhibhavana-sämarthyam, mamäcintya-çakter niyamana-çaktyaika-deça-saàbhavam ity arthaù atha vä bahunaitena kià jïätena tavärjuna viñöabhyäham idaà kåtsnam ekäàçena sthito jagat 42 bahunä aitena ucyamänena jïänena kià prayojanam? idaà cid-acid-ätmakaà kåtsnaà jagat käryävasthaà käraëävasthaà sthülaà sükñmaà ca svarüpa-sad-bhäve sthitau pravåtti-bhede ca yathä mat-saàkalpaà nätivarteta tathä mama mahimno yutäyutäàçena viñöabhyäham avasthitaù yathoktaà bhagavatä paräçareëa yasyäyutäyutäàçäàçe viçva-çaktir iyaà sthitä [ViP ] iti iti çré-rämänujäcärya-kåta-gétä-bhäñye daçamo dhyäyaù 10

The first part of chapter four appears to be mixed up with chapter five

The first part of chapter four appears to be mixed up with chapter five atha kñetra-kñetrajïa-yogo näma trayodaço dhyäyaù (çré-çaìkaräcärya-bhagavat-päda-kåta-bhäñyam) saptame dhyäye sücite dve prakåté éçvarasya triguëätmikäñöadhä bhinnäparä saàsära-hetutvät, parä cänyä jéva-bhütä

Sīkāk

The first part of chapter four appears to be mixed up with chapter five

The first part of chapter four appears to be mixed up with chapter five atha caturtho dhyäyaù (çaìkara-bhäñyaù) yo yaà yogo dhyäya-dvayenokto jïäna-niñöhä-lakñaëaù sa sannyäsaù karma-yogopäyaù yasmin vedärthaù parisamäptaù pravåtti-lakñaëo nivåtti-lakñaëaç ca gétäsu ca sarväsv

Sīkāk

gorakña-saàhitä

gorakña-saàhitä gorakña-çatakam This is the version of the text found in Briggs Gorakhnath and the Kanphata Yogis (1938), reprinted in 1989 by Motilal Banarsidass. (pp. 284-304). Another, quite different version of this

Sīkāk

Microsoft Word - srimadbhagavadgita English script

Microsoft Word - srimadbhagavadgita English script Śrīmad Bhagavad Gītā Chapter 1 atha prathamōdhyāyaḥ - arjuna viṣāda yōgaḥ dhṛtarāṣṭra uvāca dharmakṣētrē kurukṣētrē samavētā yuyutsavaḥ māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya 1.1 sañjaya uvāca dṛṣṭvā

Sīkāk

rägänugä-vivåtiù

rägänugä-vivåtiù rägänugä-vivåtiù needs careful proofreading. difficult text with many errors in the original. çré-kåñëa-caitanya-candräya namaù ädadänas tåëaà dantair idaà yäce punaù punaù çrémad-rüpa-padämbhoja-dhüliù

Sīkāk

Çré Çré Bhävanä-sära-saìgrahaù

Çré Çré Bhävanä-sära-saìgrahaù Çré Çré Bhävanä-sära-saìgrahaù Niçänta-lélä and Prätar-lélä Compiled by Çré Çré Siddha Kåñëadäsa Tätapäda (1) ajïäna-timirändhasya jïänäïjana-çaläkayä cakñur unmélitaà yena tasmai çré-gurave namaù (2)

Sīkāk

krishna_homam_eng_quick_ref

krishna_homam_eng_quick_ref Om Sri MahaaGanapathaye Namah Om Sri Gurubhyo Namah Om Rishibhyo Namah Sri Krishna Homam Laghu Paddhati (Short Procedure) By P.V.R. Narasimha Rao (www.vedicastrologer.org) A separate document gives a detailed

Sīkāk

SRI SUBRAMANYA BHUJANGAM sad ā b ā lar ū p ā pi vi gh n ā dr ī hantri mah ā danti vaktr ā pi pañc ā syam ā ny ā vi dh īndr ā di mrgy ā gaṇe ś ābh i dh

SRI SUBRAMANYA BHUJANGAM sad ā b ā lar ū p ā pi vi gh n ā dr ī hantri mah ā danti vaktr ā pi pañc ā syam ā ny ā vi dh īndr ā di mrgy ā gaṇe ś ābh i dh SRI SUBRAMANYA BHUJANGAM sad ā b ā lar ū p ā pi vi gh n ā dr ī hantri mah ā danti vaktr ā pi pañc ā syam ā ny ā vi dh īndr ā di mrgy ā gaṇe ś ābh i dhā me vi dh attām śriyam kopi kaly ā ṇamūrtiḥ 1 na j

Sīkāk

. ïi iv:[u shönam StaeÇm!. Çré Viñëu Sahasranäma Stotram zu ambrxr< iv:[u< zizv[ ctuéurjm!, çuklämbaradharaà viñëuà çaçivarëaà caturbhujam àsúvdn< Xya

. ïi iv:[u shönam StaeÇm!. Çré Viñëu Sahasranäma Stotram zu ambrxr< iv:[u< zizv[ ctuéurjm!, çuklämbaradharaà viñëuà çaçivarëaà caturbhujam àsúvdn< Xya . ïi iv:[u shönam StaeÇm!. Çré Viñëu Sahasranäma Stotram zu ambrxr< iv:[u< zizv[ ctuéurjm!, çuklämbaradharaà viñëuà çaçivarëaà caturbhujam àsúvdn< Xyayet! svriv¹aepzantye. 1. prasannavadanaà dhyäyet sarvavighnopaçäntaye

Sīkāk

Spañöädhikäraù

Spañöädhikäraù Chapter 2 Spañöädhikäraù - True Places of the Planets 1. The structure of the material world a. Texts 1 14; the causes of the motions of the planets b. Text 28; the maximum declination of the ecliptic

Sīkāk

ug_chapter11.dvi

ug_chapter11.dvi śrīḥ śrīmate nigamāntamahādeśikāya namaḥ śrīmān veṅkaṭanāthāryaḥ kavitārkikakesarī vedāntācāryavaryo me sannidhattāṃ sadā hṛdi - This document has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of

Sīkāk

. ïi mhag[pit shönam StaeÇm!. Çré Mahägaëapati Sahasranäma Stotram, muinévac, muniruväca kw< naça< shö< t< g[ez %pidòvan!, kathaà nämnäà sahasraà taà

. ïi mhag[pit shönam StaeÇm!. Çré Mahägaëapati Sahasranäma Stotram, muinévac, muniruväca kw< naça< shö< t< g[ez %pidòvan!, kathaà nämnäà sahasraà taà . ïi mhag[pit shönam StaeÇm!. Çré Mahägaëapati Sahasranäma Stotram, muinévac, muniruväca kw< naça< shö< t< g[ez %pidòvan!, kathaà nämnäà sahasraà taà gaëeça upadiñöavän izvd< tnmmacúv laekanu httpr. 1.

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

श र स भवन थ-ज न प Srī Sambhavanātha-Jina Pūjā (छन द मद वल प तकप ) य स भव ज नच द सद हर गन-चक -न त यस न स म त तत ज त र स त तज ग र वक ल य न म नग -श र वस

श र स भवन थ-ज न प Srī Sambhavanātha-Jina Pūjā (छन द मद वल प तकप ) य स भव ज नच द सद हर गन-चक -न त यस न स म त तत ज त र स त तज ग र वक ल य न म नग -श र वस श र स भवन थ-ज न प Srī Sambhavanātha-Jina Pūjā (छन द मद वल प तकप ) य स भव ज नच द सद हर गन-चक -न त यस न स म त तत ज त र स त तज ग र वक ल य न म नग -श र वस त आर इ स भव-भ न-ह त भगत प ह ह सह र इ १ ॐ ह र श र स

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

Genorise Scientific Catalog.xls

Genorise Scientific Catalog.xls Genorise Scientific Catalog updated 9/9/2011 Catalog No Item Name Price, $ No prep 101001 Genorise Urine DNA Extraction Kit 200 269 200 101002 Genorise Blood DNA Extraction Kit 1000 280 1000 101003 Genorise

Sīkāk

salona izpārdošana 2013 vasara.xls

salona izpārdošana 2013 vasara.xls Krēsls Lineal. Hromēts metāla rāmis, tumši brūnā krāsā beicēts ozola sēdeklis. Izmēri: 51,5*52,5/81cm. 1 gab. Ls 250.00 Ls 75.00 Bāra krēsls Lineal. Hromēts metāla rāmis, tumši brūnā krāsā beicēts ozola

Sīkāk

konsultaaciju_ievads_1lpp

konsultaaciju_ievads_1lpp KRISTAPA BAŅĶA NEKLĀTIENES KONSULTĀCIJU CEĻVEDIS Konsultēju tikai NEKLĀTIENĒ: on-line sarunās vai telefoniski. VIP personu un lielbiznesa jautājumos dodos pie klientiem. Svarīgākais: neklātienes zvana

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

DOBELES SPORTA SKOLA

DOBELES SPORTA SKOLA DOBELES SPORTA SKOLA E.Francmaņa iela 5, Dobele, Dobeles novads sportaskola@tvnet.lv Tālr. 63700169 Mērķis Sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana, izglītojamo fizisko un garīgo spēju

Sīkāk

Compositions of Śyāmā Śāstri sāhityam mēḷam rāgam tāḷam language/type contents Deity ēmani migula (8) tōḍi ādi telugu PAC1-3 dharmasamvarddhani karuṇā

Compositions of Śyāmā Śāstri sāhityam mēḷam rāgam tāḷam language/type contents Deity ēmani migula (8) tōḍi ādi telugu PAC1-3 dharmasamvarddhani karuṇā Compositions of Śyāmā Śāstri sāhityam mēḷam rāgam tāḷam language/type contents Deity ēmani migula (8) tōḍi ādi telugu PAC1-3 dharmasamvarddhani karuṇānidhi illalo (8) tōḍi ādi (tiśragati) telugu PAC1-2

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009

Microsoft PowerPoint - Dompalma_21Apr_2009 UNODC grantu shēma un atbalstītie projekti Evija Dompalma, UNODC Nacionālā koordinatore Latvijā Prezentācijas saturs UNODC grantu shēmas mērķis un attīstības posmi HIV profilakses punktu iesniegto projektu

Sīkāk

This is your presentation title

This is your presentation title Ziņojums par darbību 2018.gadā 2019.gada 27.marts 1. Pārstāvniecība 2018.gadā 2. Galvenie darbības virzieni un aktivitātes 2018.gadā 3. LETERA biedru aptauja 2 LETERA pārstāvniecība 2018.gadā Aerones 19

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Kuldiga Catherine's Cup Kuldiga NR V.Ikauniece (1988) CR 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) Hall R 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) 60 m Women

Kuldiga Catherine's Cup Kuldiga NR V.Ikauniece (1988) CR 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) Hall R 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) 60 m Women Kuldiga NR 7.32 20.01.2018 V.Ikauniece (1988) CR 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) Hall R 7.38 L.Grinčikaite LTU (2012) 60 m Rank BIB Athlete Born Team Race Final 1 6 Sindija Bukša 1997 BJC IK Auseklis/LAT

Sīkāk

AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: WBAKV610500N48729 Marka: BMW Model: X6 M50D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Atskaite

AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: WBAKV610500N48729 Marka: BMW Model: X6 M50D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Atskaite AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: Marka: BMW Model: X6 M50D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Atskaites izveidošanas datums: 2018-08-13 16:05:28 UTC +0300 AUTOMAŠĪNAS VECUMS

Sīkāk

Folie 0

Folie 0 SIA CEMEX LABAS PRAKSES PIEMĒRI PASLĪDĒŠANAS, AIZĶERŠANĀS UN PAKLUPŠANAS RISKU NOVĒRŠANA 2012-2015 Uzņēmums dibināts 1906.gadā, Meksikā Viens no lielākajiem cementa, betona un inerto materiālu ražotājiem

Sīkāk

1

1 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažu novadā A P S T I P R I N Ā T I ar Ādažu novada domes 2019.gada 25.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.14 22) 2019.gada 25.jūnijā Nr. 14/2019 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Oppgåve 1 Kva slags filmar liker du å sjå? Kvar vil du helst sjå filmar heime, på kino eller ein annan stad? Skriv nokre setningar på latvisk. Oppgåve

Oppgåve 1 Kva slags filmar liker du å sjå? Kvar vil du helst sjå filmar heime, på kino eller ein annan stad? Skriv nokre setningar på latvisk. Oppgåve Oppgåve 1 Kva slags filmar liker du å sjå? Kvar vil du helst sjå filmar heime, på kino eller ein annan stad? Skriv nokre setningar på latvisk. Oppgåve 2 Del 1 Les tekstane A og B, og finn riktig svar til

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.

Sīkāk

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx

Microsoft Word - LRN_JS_SHEMA_GROZ_11_12_2018.docx 1 APSTIPRINĀTS akciju sabiedrības "LatRailNet" 2018.gada 11.decembra valdes sēdē prot. Nr. JALP-1.2./71-2018 NOTEIKUMI Rīgā 2018.gada 11.decembrī Nr. JALP-7.6./05-2018 Grozījumi AS "LatRailNet" 2016.gada

Sīkāk

Opel Grandland X

Opel Grandland X Pārnesumkārba kw ZS CO 2 izmeši (g/km) WLTP CUV CUV ENJOY 1.2 Turbo Start/Stop 02D75Ei61 M6 96 130 155 B 1.2 Turbo Start/Stop 02D75EC81 A8 96 130 158 1.5 CDTI Start/Stop 02D75HG61 M6 96 130 140 D 1.5 CDTI

Sīkāk

8 / 2005 (183) 11. aprīlis aprilis Cena Ls 0,99 U Z * K A R A \ Z O B A h

8 / 2005 (183) 11. aprīlis aprilis Cena Ls 0,99 U Z * K A R A \ Z O B A h 8 / 2005 (183) 11. aprīlis - 24. aprilis Cena Ls 0,99 U Z * K A R A \ Z O B A h 'ŠURERM ERCEļ / s t o g B. «ļ * ; S T a tta p» j ļ g M» \ S S S f e S S g ; N s a S s S s S r, ĪARRIĻA NUMURA TRIKS UZ KĀRĀ

Sīkāk

Vietejais_produkts_tirgus_Klepers

Vietejais_produkts_tirgus_Klepers Vietējā produkta virzība tirgū. Veiksmīga mārketinga pamatnosacījumi. Vietējais produkts (Kurzemes zīmols) - Ražots Kurzemē Struņķukrogs, 24.07.2012. Andris Klepers, Dr.geogr. Pakalpojuma komercializācijas

Sīkāk

AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: WBAKS4102F0H67186 Marka: BMW Model: X5 XDRIVE30D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Ats

AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: WBAKS4102F0H67186 Marka: BMW Model: X5 XDRIVE30D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Ats AUTODNA AUTO VĒSTURES ATSKAITE ATSKAITE AUTODNA VIN: Marka: BMW Model: X5 XDRIVE30D 3.00 Degvielas tips: - Virsbūves tips: DŽIPS Atskaites izveidošanas datums: 2018-08-13 16:32:27 UTC +0300 AUTOMAŠĪNAS

Sīkāk

UZļKA RA fzobafi 9 / 2005 (184) 25. aprīlis - 8. maijs Ceru Ls 0.99

UZļKA RA fzobafi 9 / 2005 (184) 25. aprīlis - 8. maijs Ceru Ls 0.99 UZļKA RA fzobafi 9 / 2005 (184) 25. aprīlis - 8. maijs Ceru Ls 0.99 Jauni komiksi! NEREDZAMA BLĒŅU TARBA 2 8 UZ KARA ZOBA 3 3 ASINI KNĀBI! 2 3 DONALDS DAKS VĀRDA MĀKSLA Un tā beidzās kārtējā aizraujoša

Sīkāk

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocīda raksturojuma kopsavilkums Produkta nosaukums: ACTIPASTABROD Produkta veids(i): Atļaujas numurs: LV/2018/MR/021 Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3): LV00196860000 Saturs Administratīvā

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne CEĻVEDIS PIRCĒJIEM DELAKTIG Sēdmēbeļu kolekcija DIZAINS Toms Diksons (Tom Dixon) DAĻAS Atpūtas krēsls divvietīgs modulis trīsvietīgs modulis Atzveltne ar polsterējumu Roku balsts ar polsterējumu Sānu galdiņš

Sīkāk

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX 23 490 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā EX 26 990 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā TX

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība

IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas pamācība IMPRESSA Xs95/ Xs90 Īsa lietošanas amācība Automāta vadības / kontroles elementi 2 Automāta vadības elementi 1. Notekalāte 2. Notekrežģis 3. Durtiņas uzstādījumu režīmu vadības iekļuvei 4. Daudzfunkcionālais

Sīkāk

Dzejas dienas Vāks

Dzejas dienas Vāks Skolotājs Kurš datorzinības mums māca Un dzejas rindas ritmā stāsta. Kurš pasakas mums lasa Un jautrus jokus dzīt mums māca. Kurš skolas hroniku mums veido Un skaistus foto mirkļus ķer. Kurš grāmatas liek

Sīkāk

Cenu lapaBerlingo1

Cenu lapaBerlingo1 CITROËN erlingo ideāls ceļojumu auto Cenrādis odelis Transmisija Jauda (kw/zs) egviela Vidējais patēriņš CO2 EUR ar atlaidi Līzinga maksājums VTi 100 Live 72/98 6,4 148 13 900 11 900 110 PureTech 110 Live

Sīkāk

SPĒKĀ NO CENRĀDIS MATU GRIEZUMS GRIEZUMS AR VEIDOŠANU īsiem matiem no 25 EUR pusgariem matiem - no 30 EUR gariem matiem - no 35 EUR MATU GR

SPĒKĀ NO CENRĀDIS MATU GRIEZUMS GRIEZUMS AR VEIDOŠANU īsiem matiem no 25 EUR pusgariem matiem - no 30 EUR gariem matiem - no 35 EUR MATU GR SPĒKĀ NO 01.03.2019 CENRĀDIS MATU GRIEZUMS GRIEZUMS AR VEIDOŠANU īsiem matiem no 25 EUR pusgariem matiem - no 30 EUR gariem matiem - no 35 EUR MATU GRIEZUMS AR KARSTAJĀM ŠĶĒRĒM papildus pie griezuma cenas

Sīkāk

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX

Kia Niro HEV MY20 Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX Cenu lapa KIA Niro HEV MY20 ĀTRĀS SAITES Piedziņa Dzinējs Pārnesumu kārba Komplektācija Cena 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā LX 23 490 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā EX 26 990 4x2 1.6 GDI 6DCT Automātiskā TX

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

A LA CARTE ĒDIENKARTE

A LA CARTE ĒDIENKARTE A LA CARTE ĒDIENKARTE BROKASTIS 7.30 11.00 pankūkas PLĀNĀ PANKŪKA AR IEVĀRĪJUMU VAI SKĀBU KRĒJUMU Crepe with jam or sour cream 0.60 PANKŪKA PILDĪTA AR: Crepe filled with: SIERU UN ŠĶIŅĶI cheese and ham

Sīkāk

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank Vieta LRČ 01. Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petanka / SK Boule. Jekaterina Soika Juris Keišs Rīgas Petanka.

Sīkāk

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs:

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: Nelaimes gadījumu apdrošināšanas akcijas Ar optimismu uz skolu! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Pakalpojumu sniedzējs un akcijas organizētājs: AAS BALTA, juridiskā adrese - Raunas iela 10, Rīga,

Sīkāk

Absolventi

Absolventi Latvijas lauku telpas attīstība vēsturiskā skatījumā Gatis Krūmiņš, dr.hist. 2014.gada 9.decembris Latvijas lauku telpas unikalitāte tās vēsturiskajā kontekstā Lauku telpas pārvaldības īpatnības Pēdējos

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Liene Kubliņa liene.kublina@cvor.lv www.cvor.lv IT nozares attīstības iespējas ierobežota darba tirgus apstākļos Latvijas darba tirgus Ko dara Latvijas IT uzņēmumi Patiesie motivatori un jēgpilna komandas

Sīkāk

phalastabaka.dvi

phalastabaka.dvi śrīḥ śrīmate nigamāntamahādeśikāya namaḥ śrīmān veṅkaṭanāthāryaḥ kavitārkikakesarī ý vedāntācāryavaryo me sannidhattāṃ sadā hṛdi ý ý śrīmadveṅkaṭādhvari viracitam ý ý ý ý ý ý ý ý This document has been

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied

Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada ied Valkas novada pašvaldības informatīvs izdevums N Nr. 66 (4) 2015.gada 29.aprīlī umura ievadsleja A r Lielo talku noslēdzies aprīlis. Valkas novada iedzīvotāji aktīvi talkoja gan pilsētā, gan pagastos.

Sīkāk

SORENTO MY19 Cenu lapa KIA SORENTO MY19 ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g

SORENTO MY19 Cenu lapa KIA SORENTO MY19 ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g Cenu lapa KIA ĀTRĀS SAITES Dzinējs Piedziņa Komplektācija Degviela Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g/km) Cena Atlaižu cenas 2,2 CRDI 4x4 Dīzelis 8AT 6,5 170 44 490 39 990 2,2 CRDI

Sīkāk

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb

Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rīb Rīgas dimdinātājs Līvijas Leimanes teksts Andras Otto ilustrācijas Kādam mazam puikam tika uzdāvinātas bungas un bundzinieka apģērbs. Bungas skaļi rībēja. Apģērbs saulē mirdzēja. Puika gāja pa ielu, bungas

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Premium kvalitātes aromatizēto Arabika kafijas pupiņu katalogs Kafija ir kas vairāk par rīta dzērienu... Kafija dod enerģiju, spēku un mundrumu. Sniedz baudu. Nodrošina atmosfēru. Tā reizē ir neatņemama

Sīkāk

CEED SW CD Cenu lapa KIA CEED_SW_CD ĀTRĀS SAITES Modelis Dzinējs Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g/km) Cena 1.6 CRDi LX Plus 1

CEED SW CD Cenu lapa KIA CEED_SW_CD ĀTRĀS SAITES Modelis Dzinējs Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g/km) Cena 1.6 CRDi LX Plus 1 Cenu lapa KIA CEED_SW_CD ĀTRĀS SAITES Modelis Dzinējs Pārnesumu kārba Vidējais degvielas patēriņš CO₂ izmeši (g/km) Cena 1.6 CRDi LX Plus 1,6 CRDi, 115 ZS Manuālā 4,1 106 19 390 1.4 T-GDI EX NAVI 1,4 T-GDI,

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Auguma tipi

Auguma tipi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola Figūru (augumu) tipi Mācību priekšmetā «Vizuālā tēla veidošana» Indra Stanke mg. ped., pedagogs Mērķis izstrādāt uzskates materiālus skaistumkopšanas nozares

Sīkāk

RF PRO.pdf

RF PRO.pdf CIVILS LANDSCAPING AQUA SPORT RECYFIX PRO NEW INOVATĪVA DRENĀŽAS SISTĒMA IZGATAVOTA NO PE-PP UN PA-GF MĀJAS UN KOMERCIĀLO PLATĪBU TERITORIJĀS LĪDZ C250 SLODZES KLASEI Tagad arī ar FIBRETEC resti CIVILS

Sīkāk

PowerPoint Template

PowerPoint Template ĢENĒTISKĀ TESTĒŠANA MEDICĪNĀ: MĒRĶI PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS Jānis Kloviņš, PhD Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ĢENĒTISKĀS TESTĒŠANAS IDEĀLS NOVĒRST SLIMĪBU Noteikt ģenētisko

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr

State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr State Revenue Services of the Republic Latvia Talejas iela 1, Riga LV-1978 Latvia Ihr Vor- und Zuname Ihre Straße und Hausnummer Ihre Postleitzahl Ihr Wohnort aktuelles Datum Ihre ZINSPILOT-Kundennummer

Sīkāk

JAUNIETES VIEGLATLĒTIKA, GADA 23. septembrī Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale V

JAUNIETES VIEGLATLĒTIKA, GADA 23. septembrī Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale V JAUNIETES Nr.p.k Vārds Uzvārds Nr. Skola Priekšskr. Rezultāts Fināls Rezultāts Vieta Punkti 1 Krista Razgale Vecpiebalgas vsk 14.8 14.7 2 Anna Karlīna Upmale 1 CVĢ 14.5 14.8 3 Demija Tijāre 7 CVĢ 14.8

Sīkāk

Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv

Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv Energijas paterina vadibas sistemas ieviešana Rigas pašvaldibas eka s Jānis Šipkovs energodata.lv Jānis Šipkovs (energodata.lv) = SIA Zedra valdes loceklis, RTU BF SGŪTI M.sc.ing Pieredze BMS jomā no 2002.g.

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mākslas terapijas muzejā programma personām ar demenci subjektīvās labizjūtas uzlabošanai Darba autors: Darba vadītāja: Darba konsultanti: Diāna Serga Rudīte Terehova, Mg.psych. Nana Žvitiašvili, Dr. habil.

Sīkāk

Ziemassvētku dziesmas Zvaniņš skan Mežus pārklāj sniegs Lāčiem ziemas miegs Gaiss tik skanīgs salts Viss tik tīrs un balts Tālu ziemeļos Pārslu puteņo

Ziemassvētku dziesmas Zvaniņš skan Mežus pārklāj sniegs Lāčiem ziemas miegs Gaiss tik skanīgs salts Viss tik tīrs un balts Tālu ziemeļos Pārslu puteņo Ziemassvētku dziesmas Zvaniņš skan Mežus pārklāj sniegs Lāčiem ziemas miegs Gaiss tik skanīgs salts Viss tik tīrs un balts Tālu ziemeļos Pārslu puteņos Tur kur slejas kupenas Tur zvani iešķindas!!! piedz.

Sīkāk

Vandana ~ Homage

Vandana ~ Homage Weekday Puja, Monks Only Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Buddham saranam gacchāmi. Dhammam saranam

Sīkāk

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav

NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugav NORAKSTS LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDīBA SALlENAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 42139512, Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5469, tālr. 65475311, fakss 65475287,

Sīkāk

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/ /09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jāni

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/ /09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jāni IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts Nr. 2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044 NESTRIKTAS KOPAS AR VĒRTĪBĀM PUSGREDZENĀ UN MONĀDES PĀR KATEGORIJU Jānis Cīrulis Latvijas Universitāte email: jc@lanet.lv

Sīkāk

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp

APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalp APSTIPRINU: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis /M.Bojārs/ 2017.gada 15.janvārī APSTIPRINU: AS Mārupes komunālie pakalpojumi loceklis /J.Ivanovs/ 2017.gada 15.janvārī AS

Sīkāk

Apakšējās ekstremitātes muskuļi

Apakšējās ekstremitātes muskuļi Apakšējās ekstremitātes muskuļi LĪGA VAINORE Apakšējo ekstremitāšu muskuļus veido: iegurņa joslas, apakšējās brīvās ekstremitātes jeb kājas muskuļi Iegurņa joslas muskuļi Iegurņa joslas priekšējie muskuļi

Sīkāk