Pārskats par budžeta izpildi

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pārskats par budžeta izpildi"

Transkripts

1 Datu savākšanas pamatojums - Likuma par budžetu un finanšu vadību ( ) 30.panta sestā un astotā daļa dod tiesības pieprasīt šos datus Pārskats par budžeta izpildi Veidlapa Nr.1-PB KODI Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums Mārupes novads Iestādes nosaukums Pārskata gads 2016 Pārskata mēnesis Novembris Budžeta veids pamatbudžets I. KOPĀ IEŅĒMUMI , Nodokļu ieņēmumi , Ienākuma nodokļi , Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa , Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa , Iedzīvotāju ienākuma nodoklis , Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa ,00 0 atlikums Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis , Īpašuma nodokļi , Īpašuma nodokļi , Nekustamā īpašuma nodoklis , Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi , Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi , Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi , Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām , Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada , Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem , Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem , Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi , Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem , Nodokļi par pakalpojumiem un precēm , Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem , Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem , Azartspēļu nodoklis , Nenodokļu ieņēmumi , Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 50 Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 50 kredītiestādēs Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas , Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā , Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās , Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos ,74 0 Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības ,55 84 izsniegšanu Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā , Pašvaldību nodevas , PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi 1

2 Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu , Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās , Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu , Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības , Naudas sodi un sankcijas , Naudas sodi , Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības , Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē , Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē , Pārējie nenodokļu ieņēmumi , Dažādi nenodokļu ieņēmumi , Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi , Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā , Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi , Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi , Maksa par izglītības pakalpojumiem , Ieņēmumi no vecāku maksām , Ieņēmumi par nomu un īri , Ieņēmumi par telpu nomu , Pārējie ieņēmumi par nomu un īri , Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem , Ieņēmumi par biļešu realizāciju , Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem ,40-52 Pārējie grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu , ieņēmumi Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi , Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi , Transferti , Valsts budžeta transferti , Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta , Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim , Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem , (pasākumiem) Pašvaldību budžetu transferti , Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām , II. KOPĀ IZDEVUMI , II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām , Vispārējie valdības dienesti , Sabiedriskā kārtība un drošība , Ekonomiskā darbība , Vides aizsardzība , Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana , Veselība , Atpūta, kultūra un reliģija , Izglītība , Sociālā aizsardzība , II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām , Uzturēšanas izdevumi , Kārtējie izdevumi , Atlīdzība , Atalgojums , Mēnešalga , Deputātu mēnešalga , PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi 2

3 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) , Piemaksas, prēmijas un naudas balvas , Piemaksa par nakts darbu , Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās , Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti , Piemaksa par papildu darbu , Prēmijas un naudas balvas , Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas , Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata , Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas , Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas , Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi , Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem 1221 aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts , sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1225 Uzturdevas kompensācija , Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai , Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā 1228 neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts , sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2000 Preces un pakalpojumi , Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni , Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni , Dienas nauda , Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi , Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni , Dienas nauda , Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi , Pakalpojumi , Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi , Pārējie sakaru pakalpojumi , Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem , Izdevumi par apkuri , Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju , Izdevumi par elektroenerģiju , Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem , Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi , Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības , Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem , Izdevumi par transporta pakalpojumiem , Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem , Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem , Bankas komisija, pakalpojumi , Pārējie iestādes administratīvie izdevumi , Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) , Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts , Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts , Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana , Nekustamā īpašuma uzturēšana , PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi 3

4 2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana , Apdrošināšanas izdevumi , Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi , Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi , Informācijas sistēmas uzturēšana , Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi , Īre un noma , Ēku, telpu īre un noma , Pārējā noma , Citi pakalpojumi , Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem , Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi , Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem , Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu , Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā , Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai , Biroja preces , Inventārs , Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai , Kurināmais un enerģētiskie materiāli , Degviela , Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 2340 ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas ,64 40 dzīvnieki un to uzturēšana 2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces , Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli , Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana , Mīkstais inventārs , Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi Ēdināšanas izdevumi , Formas tērpi un speciālais apģērbs , Mācību līdzekļi un materiāli , Izdevumi periodikas iegādei , Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu , Budžeta iestāžu nodokļu , Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa , Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas , Procentu izdevumi , Procentu izdevumi , Procentu iekšzemes kredītiestādēm , Procentu iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem , Pārējie procentu , Budžeta iestāžu procentu Valsts kasei ,65 0 Budžeta iestāžu procentu Valsts kasei, 4311 izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo ,65 0 budžetu 1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti , Subsīdijas un dotācijas , Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem , Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām , PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi 4

5 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 3262 komersantiem, ostām un speciālajām , ekonomiskajām zonām 3263 Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem , Sociālie pabalsti , Pensijas un sociālie pabalsti naudā , Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā , Pabalsti veselības aprūpei naudā , Pabalsti ēdināšanai naudā , Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā , Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā , Pārējā sociālā palīdzība naudā , Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā , Dzīvokļa pabalsts naudā , Valsts un pašvaldību budžeta , Stipendijas , Sociālie pabalsti natūrā , Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā , Pabalsti veselības aprūpei natūrā , Pabalsti ēdināšanai natūrā , Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā , Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā Pārējā sociālā palīdzība natūrā , Dzīvokļa pabalsts natūrā , Pārējie klasifikācijā neminētie iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas , Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem , Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 6412 rehabilitācijas institūciju sniegtajiem , pakalpojumiem 6419 Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem , Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu i , Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu i , Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu, starptautiskā sadarbība , Kārtējie Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība , Starptautiskā sadarbība , Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm , Uzturēšanas izdevumu transferti , Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti , Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām , Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu ,00 0 Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par 7245 iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts ,00 0 budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem 7260 Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā , Kapitālie izdevumi , Pamatkapitāla veidošana , Pamatkapitāla veidošana , Nemateriālie ieguldījumi , Attīstības pasākumi un programmas , Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības , Datorprogrammas , PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi 5

6 5129 Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības , Pamatlīdzekļi , Zeme, ēkas un būves , Dzīvojamās ēkas , Nedzīvojamās ēkas , Transporta būves , Zeme zem ēkām un būvēm , Pārējā zeme , Celtnes un būves , Pārējais nekustamais īpašums Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas , Pārējie pamatlīdzekļi , Transportlīdzekļi , Saimniecības pamatlīdzekļi , Bibliotēku krājumi , Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika , Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi , Kapitālais remonts un rekonstrukcija , Bioloģiskie un pazemes aktīvi , Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi ,28 0 III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) , IV. Finansēšana , F Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) , F Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) , F AS Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā ,00 0 F AB Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās , F Aizņēmumi , F Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā ,49 0 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neskaitot F kopieguldījumu fondu akcijas, un ieguldījumi starptautisko ,49 0 organizāciju kapitālā Izziņa par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem F AS F AB Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr Pieņemts :14:16 3. Pieņemts :14:16 2. Parakstīts (vadītāja paraksts) :34:59 1. Parakstīts - AFD :43:03 1-PB; Pārskats par pamatbudžeta izpildi 6