PROTOKOLSNT.I" "MEbefu piegiide Dagdas novada pa5valdlbai un pa5valdlbas iestiiiu vaj adzlbiim" iepirkuma ID NT.DNP

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PROTOKOLSNT.I" "MEbefu piegiide Dagdas novada pa5valdlbai un pa5valdlbas iestiiiu vaj adzlbiim" iepirkuma ID NT.DNP"

Transkripts

1 LATVIJAS REPUBLIKA DAGDAS NOVADA PASVALDIBA Alejas iel6 4, Dagd6, Dagdas novade, LV-5674; tdlr ; fakss ; e-pasts: Dagdd IEPIRKUMU PROCEDIIRAS "MEbefu piegiide Dagdas novada pa5valdlbai un pa5valdlbas iestiiiu vaj adzlbiim" iepirkuma ID NT.DNP Pretendentu atlases, tehnisko piednvnjumu atbilstlbas pirbaudes un piediivijumu verte5anas sanflksmes PROTOKOLSNT.I" Dagdf,, Dagdas novada Saniiksme sflkta: plkst.9:00. 20l4.gadal6.aprlli SanEksmE piedalis Iepirkumu komisija sekojo5ii sastiivfl: Komisijas priek5sedet6js - Ivars Pauliqr5 Komisijas pr-ja vietnieks - Eriks iaplinskis Komisijas locekfi: Aivars Klismets, Janis Stikuts, Kristrne Mur6ne, Indra Tuki5a. SandksmE nepiedales: Ruta Pudnika. Komisijas izveido5anas pamatojums: Dagdas novada domes 20l3.gada 2Tjnnija sedes lemums,,par Dagdas novada domes past6vlgo komisiju izveidi" (prot.nr.1 t.,27.5). Sanflksmi vada: Iepirkumu komisijas priek5sedet6js Ivars Pauli45. ProtokolE: Ruta Pudnika. Darba kirtiba: 1. Pretendentu atlase; 2. Tehnisko pied6vdj umu atbilst-rbas perbaude ; 3. Pretendentu piedavajumu vert6sana; 4. Pretendenta izsl6g5anas gadljumu esamlbas pdrbaude un ldmuma pieqremsana. t.# Pretendentu atlase 1.1. Komisijas locekli izskata un izvcrtc saska4fl ar nolikuma 4.1. un 4.2.punktiem iesniegtos pretendentu atlases dokumentus.

2 (Pretendentu atlases dokumentu atbilsttbas parbaudes tabulas pielikumd uz 6 lp. ) Komisija konstatg: l' atlases dokumenti atbnst nolikuma 4'1' un ih#;jj#;.-,#,'#;h-fl*:"denta 2'?hJ#J#ffi;.1fiffi-ffirrtffio*,a atlases dokumenti atbnst norikuma 4.1' un 3. SIA,'SELKO" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos norddrtaj am praslbem; 4. SIA,TETOSS mebeles" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos nor5drtaj Em prasrbdm; 5. SIA,,VTV 14" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.pt:nktos nor6d-rtaj drn praslbdm ; 6. SIA,,VITRUM IEKARTA LV" iesniegtie pretendenta atlases dokumenti atbilst nolikuma 4.1. un 4.2.punktos noradltajam prasrbam. v l.2.ptmatojoties uz augstek mineto un saska4e ar Publisko iepirkumu likumaz1.pantu, komisija atkleti balsojot,,rpar" - 6,,rPrett'- nav,,ratturastt - nav, nolemj: 1) Atzlt par atbilsto5iem pretendentus: SIA,rMebir S", SIA,rRitureks", SIA,rsELKO', SIA,TETOSS mobelesrr, SIA,'VTV 14", SIA,TVITRUM IEKARTA LV"o jo to iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst visam nolikuma 4.1. un 4.2.punktos minetajam prasraam. 2.# Tehnisko piedflvejumu atbilsfibas pflrbaude 2.1. Komisija izskata un izvcrtc saska4e ar nolikuma 4.3. punktu Pretendentu iesniegtos tehniska piedevfljuma dokumentus. (Pretendentu tehniskd piedavajuma parbaudes tabulas pielikuma uz 6 lp. ) Komisija konstate: 1. SIA,,Mebir S" iesniegtie tehniskd pieddvdjuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta praslbdm; 2. SIA,rRitmeks" iesniegtie tehniskd piedavajuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta praslbdm; 3. SIA,,SELKO" iesniegtie tehniskd piedavajuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta praslbam; 4. SIA,,ETOSS mgbeles" iesniegtie tehniskd pieddvejuma dokumenti atbilst nolikuma r 4.3. punktaprasrbdm; 5. SIA,,VTV 14' iesniegtie tehniske piedevdjuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta prasibam. 6. SIA "VITRUM IEKARTA LV' iesniegtie tehniske piedavajuma dokumenti atbilst nolikuma 4.3. punkta prasrbdm; 2.2. Pamatojoties uz augstflk mineto un saska4fl ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, komisija ar balsojumu:,rpar" - 6,,rPret" - nav,,ratturasrt - nav, nolemj:,rselkor, SIA,TETOSS mebelesrr, SIA,'VTV 14", SIA,TVTTRUM IEKARTA LV", jo to iesniegtie tehniska piedavajuma dokumenti atbilst visdm iepirkuma proced0ras nolikuma 4. 3.punkta praslbdm.

3 3.# Pretendentu piednviijumu v6rtebana 3.1. Komisija pdrbauda, vai iesniegtajos finan5u piedavajumos ieklautas visas pras-rtas izmaksas, vai iesniegtajos finansu piedavdjumos nav aritmetisko kfudu, ka arr p6rbauda vai nav sar,remts nepamatoti lets pieddvajums Komisij a salldzina pretendentu finan5u piedevflj umus : Nr,.: t, l: ti: : #irma,{*na bsz PYN UR},'tr.drla "eana boz PVN '(Eupl '2.dala', Cana.r" brz Hrlq (sur) 3.dafa Cera bez PYN (EUR) 4.d*lh l. SIA,,Mebir S" 319,, ,98 402, ,48 ) SIA rrritmeks" 426, ,50 347, ,00 3. sia,,selkb" 628, ,45 4. sra,,etoss mebelestt 2562, ,64 5. SIA,,VTV 14" 645, ,00 775, ,00 6. SIA,VJTRUM IEKARTALV" 510,- 3374,- 479,- 4895, Pamatojoties uz augstflk min to un saska4fl ar Publisko iepirkumu likuma Z4.pantu, komisija ar balsojumu:,rpar" - 6,,rPret" - nav,,ratturas" - nav, nolemj: zemflko cenu, kas atbilst nolikuma praslbflm. 4.# Pretendentu izsl6g5anas gadijumu esamlbas pflrbaude un lemuma pie4em5ana 4.1. Komisija pdrbauda pretendentu SIA,,Mebir S" un SIA,,Ritmeks" Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta mineto izsleg5anas gadljumu esamlbu Komisiias l6mums: \tremot verd to, ka piedevdjuma izveles kriterijs ir pieddvajums ar viszemdko cenu un saskar,r6 ar Publisko iepirkumu likuma 8." pantu nav konstat6ti gadljumi, kuros Pasfiutdjam bttu jdizsledz SIA,,Mebir S" un SIA,,Ritmeks" no dallbas iepirkuma, saskar,ra ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu,Iepirkumu komisija, atkldti balsojot: 'opar".- 6, toprett' - nav, ooatturas" - nav, nolema: o l.dala. Komisija nolema sl6gt hgumu ar SIA,,Mebir S", Reg.Nr.LY , jur.adrese:,,nata[ias", Ozolaines pag., Rezeknes novads, LV-4633, par mebefu piegadi

4 Dagdas novada pa5valdlbas Konstantinovas pagasta parvaldei, par hgumcenu EUR 319,02,-, kas kopa ar PVN sastdda EUR 386,01,-, jo Pretendenta pieddvajums atbilst vis6m iepirkuma procediiras nolikuma praslbdm, ka af ir ar viszemdko cenu. 2.dala. Komisija noloma slegt llgumu ar SIA,,Mebir S", Reg.Nr.LY , jur.adrese:,,nata[as", Ozolaines pag., REzeknes novads, LV-4633, par mebelu piegddi Dagdas novada pasvaldibas Ezernieku pagasta pdrvaldei, par llgumcenu EUR 2391,98,-, kas kope ar PVN sastdda EUR 2894,30,-, jo Pretendenta pied6vdjums atbilst visdm iepirkuma proceduras nolikuma prasib6m, kd arr ir ar viszemeko cenu. 3.dala. Komisija nolema slegt llgumu ar SIA,,Ritmeks", Reg.Nr.LV4Ol , jur.adrese:,,damblsi", Jaunplavas, Zentenes pag., Tukuma nov., LV-3113, par mobefu pieg6di Dagdas novada pa5valdrbai, par llgumcenu EUR 347,-, kas kopa ar P\rN sastada EUR 419,87,-, jo Pretendenta piedevdjums atbilst vis6m iepirkuma proced[ras nolikuma praslbam, kd arl ir ar viszemdko cenu. 4.dala. Komisija nolema slegt llgumu ar SIA,,Mebir S", Re$.Nr.LY , jur.adrese:,,nata[as", Ozolaines pag., ROzeknes novads, LV-4633, par mebelu piegadi Dagdas novada vidusskolai, par hgumcenu EUR 3128,48,-, kas kopd ar PVN sastada EUR 3785,46,-, jo Pretendenta piedavdjums atbilst visdm iepirkuma proceduras nolikuma praslbam, ka af ir ar viszemeko cenu. o Triju darbdienu laike no lgmuma piegem5anas dienas nostrt-rt Pretendentam pazi4ojum,l pu. pie4emto lemumu. o Piecu darbdienu laike no l-rguma pazi4ojumu par noslegto ligumu IUB Sanflksme sl0gta: plkst. 10:00. nas dienas publicgt informativu rnetii. Komisij as priek5sedetej s Komisij as priek5sodetdj a vietnieks I.Pauliqr5 E.iaplinskis Komisijas locekfi: '69.''-f J.Stikuts K.Mur6ne fur.rukisa (---"

5 1. PIELIKUMS 20 4.gada 1 6.aprTf a protokolam (iep.id NT.DNP 201 4l 16) Pretendenta atlases dokumentu atbilstibas pirbaudes tabula Nr.l 1. Pretendenta pieteikums dallbai iepirkumu procedlrd. Vispdrdj a informdcij a par pretendentu. Uz46mumu registra vai hdzverugas uz4em6jdarb re gistrej o Sas ie stddes Erval str s izdotas re gi stgdqij apliectbas kopija. Komisij as priek5sddet6j s Komisij as priek5sedetaj a vietnieks I.Pauli45 E.daphnskis Komisijas locekfi: &-qttikuts /, 'U ^ K.Murane ---- I.TukiSa

6 Pretendenta atlases dokumentu atbilsfibas piirbaudes tabula Nr.2 Pretendenta pieteikums dallbai iepirkumu procedura. Atbilst Vispdr j a informdcij a par pretendentu. Atbilst Uz4dmumu registra vai hdzvertrgas uz4emejdarblbu re gistr6j o5as iestades drvalstrs izdotas re$is/qcijas apliecrbas kopija. Atbilst Komisij as priek5sedet6j s Komisij as priek5sedetdj a vietnieks I.Pauliqri E.iaplinskis Komisijas locekli: J.Stikuts K.Murdne I.TukiSa

7 Pretendenta atlases dokumentu atbilsfibas pdrbaudes tabula Nr.3 ffi '*.:!:ffi,4!ffi,1 Pretendenta pieteikums dallbai iepirkumu procediird. Atbilst 2.!l i 3. I Vispdr6j a informdcij a par pretendentu. Uz4Emumu relistra vai l-rdzvertrgas uzqemej registrdjo5as iestades Ervalsus izdotas regi apliecrbas kopija. Atbilst Atbilst Komisij as priek5sedetdj s Komisij as priek5sedetdj a vietnieks I.Pau1i45 E.eaphnskis Komisijas locekli: \ -y',/ z' ru/ Wr.Stikuts K.Murane I.TukiSa

8 Pretendenta atlases dokumentu atbilsfibas perbaudes tabula Nr.4 Pretendenta pieteikums dal-rbai iepirkumu proced0r6. Vispdrej a informacij a par pretendentu. Uz4emumu registra vai l-rdzv6rugas uzqemej registr jo5as iestddes ErvalsUs izdotas regi aplieclbas kopija. j l l I l Komisij as priekisedetdj s Komisij as priekssedetdj a vietnieks I.Paulir,r5 E.Caplinskis Komisijas locekli: /, //o ; '- K.MurEne fui.rukisa ( --r/

9 Pretendenta atlases dokumentu atbilstibas pirbaudes tabula Nr.5 Pretendenta pieteikums dahbai iepirkumu procedtra. VisptuEj a informdcij a par pretendentu. Uz46mumu registra vai lldzvertrgas uz4emej registr6j o5as iestddes Ervalstrs izdotas regi aplieclbas kopija. Atbilst Komisij as priek5sedetdj s..--: Komisij as priek5sedet6j a vietnieks I.Paulif S E.eaplinskis Komisijas locekfi: 1- Z-l J.stikuts Ir,l,h;,, - K.MurEne -A.,'y.4, (- -'.-- I.Tukisa

10 Pretendenta atlases dokumentu atbilstibas p6rbaudes tabula Nr.6 Pretendenta pieteikums dal-rbai iepirkumu procedfr 16. VispdrEja informdcij a par pretendentu. UzqEmumu registra vai l-rdzvortrgas uz4 m j refiistrejo5as iestddes arvalstrs izdotas regi aplieclbas kopija. Atbilst Komisijas priekised6tdj s Komisij as priekssedetaj a vietnieks I.Pauli45 E.Caplinskis Komisijas locekli: {,r0" -; \ K.Mur6ne I.TukiSa

11 2. PIELIKUMS 2AV.gada 1 6.aprIla protokolam (iep.id NT.DNP ) TehniskE piednvijuma atbilsfibas perbaudes tabula Nr.l Komisij as priek5sedetdj s Komisij as priek5sedetdj a vietnieks I.Pauliqr5 E.Caplinskis Komrsr3as locekfr: J.Stikuts K.Murane I.TukiSa

12 Tehnisk6 piedflvnjuma atbilstrbas piirbaudes tabula Nr.2 Komisij as priek5sedetej s Komisij as priek5seddt6j a vietnieks I.Pauli!5 E.iaplinskis Komisijas locekli: *Zlt f, ''--> K.MurEne I.TukiSa

13 Tehniskii piediivfljuma atbilsttbas pflrbaudes tabula Nr.3 Komisij as priek5sedetej s Komisij as priekss det6j a vietnieks I.Pauli4S E.Caplinskis Komisiias locekli:,l -,a - -ffi. K.Mur6ne I.rukisa

14 Tehniskn piednvnjuma atbilstlbas pirbaudes tabula Nr.4 Komisij as priekssedetdj s Komisij as priek5sddetdj a vietnieks I.Pauli!5 E.Caplinskis Komisijas locekli: { r.stikuts /*,'U-; K.M,rdne I.TukiSa

15 Tehniskfl piediivfljuma atbilstlbas pirbaudes tabula Nr.5 Komisij as priek5sedetdj s Komisij as priek5sdd6tdj a vietnieks I.Pauli4S E.Caplinskis Komisijas locekli:

16 Tehniskfl piedflvejuma atbilsfibas piirbaudes tabula Nr.6 Komisij as priek5s6ddtdj s Komisij as priek5sedetdj a vietnieks I.Pauligr5 E.iaplinskis Komisijas locekli: -./,// / */ -/A.Krsmers %r.stikuts + /*,L- nl. K.Murane I.TukiSa -