FINANŠU L ZINGA L GUMS guma Nr

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "FINANŠU L ZINGA L GUMS guma Nr"

Transkripts

1 DZ JI ZINGA DEV JS Nosaukums: "Pohjola Finance", SIA Re istr cijas numurs: Juridisk adrese: Banka, bankas konta numurs: Muitas iela 1, R ga, LV-1010 Pohjola Bank plc fili le Latvij, LV73OKOY E-pasts: office@pohjola.lv lrunis: Fakss: ZINGA JS gas Stradi a Universit tes Nosaukums: Stomatolo ijas Instit ts, SIA Re istr cijas numurs: Juridisk adrese: Banka, bankas konta numurs: Dzirciema 20, R ga, LV-1007 AS SEB banka, LV37UNLA Faktisk adrese: lrunis: Fakss: Dzirciema 20, R ga, LV rst vis: Ilga Urt ne E-pasts: info@stomatologijasinstituts.lv nosl dz š da satura Finanšu l zinga l gumu, t k tekst - L gums: SPECI LIE NOTEIKUMI RDEV JS Nosaukums: Altex, SIA Re istr cijas numurs: Juridisk adrese: Banka, bankas konta numurs: ZINGA OBJEKTS FINANS SUMMA UN T S ATMAKSA Gaujas iela 12, C sis, C su nov., LV-4101 Faktisk adrese: AS SEB banka, LV14UNLA lrunis: Fakss: rzaunes 7, R ga, LV rst vis: Vasilijs Gu enko E-pasts: altex@apollo.lv Stomatolo isk iek rta Anthos L9 SIDE Pirkuma Maksa (EUR ieskaitot PVN) Ražot ja / šasijas numurs: Izlaiduma gads: 71B Stomatolo isk iek rta Anthos L9 Pirkuma Maksa (EUR ieskaitot PVN) Ražot ja / šasijas numurs: Izlaiduma gads: 71B Stomatolo isk iek rta Anthos L9 Pirkuma Maksa ( ieskaitot PVN) Ražot ja / šasijas numurs: Izlaiduma gads: 71B Stomatolo isk iek rta Anthos L9 Pirkuma Maksa ( ieskaitot PVN) Ražot ja / šasijas numurs: Izlaiduma gads: 71B Stomatolo isk iek rta Anthos L9 Pirkuma Maksa (Jauns ieskaitot PVN) Ražot ja / šasijas numurs: Izlaiduma gads: 71B Stomatolo isk iek rta Anthos L9 Pirkuma Maksa ( ieskaitot PVN) Ražot ja / šasijas numurs: Izlaiduma gads: 71B Met la mobilais galdi š ASTRA Laminato 10 gab. Pirkuma Maksa (EUR ieskaitot PVN) Ražot ja / šasijas numurs: Izlaiduma gads: Darba stacija (dators) pie iek rtas (komplekts) Pirkuma Maksa ( ieskaitot PVN) Ražot ja / šasijas numurs: Izlaiduma gads: Pirm Iemaksa (EUR ieskaitot PVN) zinga Periods, m n: 60 Finans Summa, EUR: Maks jumu Datums: 15 Izpirkuma maks jumu Interv ls, m n. 1 Maks jumu Grafika veids: Proporcion Metode FINANŠU L ZINGA L GUMS guma Nr

2 PROCENTI CITI MAKS JUMI UN IZDEVUMI APDROŠIN ŠANA CITI NOSAC JUMI Procentu Likmes veids: Procentu Periods un Pievienot Likme: 0.99% Procentu Maks jumu Main Procentu Likme Pamatlikme3 m nešu Interv ls, m n. 1 EURIBOR Komisijas Maksa (ieskaitot PVN): 84,70 EUR Pakalpojuma Maksa (ieskaitot PVN): 0,00 EUR Maksa Pirmstermi a Atmaks šanas Gad jum 0.00 EUR zinga Objekta apdrošin šanu noform L zinga js 1. R inu sa emšanas veids: elektroniski (izmantojot AS OpusCapita pakalpojumu). VISP JIE NOSAC JUMI PIELIKUMI Parakst šanas vieta un datums: ZINGA JS 1. Visiem terminiem ir t da noz me, k da tiem pieš irta Visp gajos Noteikumos, ja vien no Speci lo Noteikumu konteksta neizriet atš ir ga to noz me. 2. gums sast v no Speci lajiem Noteikumiem un Visp gajiem Noteikumiem. Pretrunu gad jum starp Speci lajiem Noteikumiem un Visp gajiem Noteikumiem piem rojami L guma Speci lie Noteikumi. 3. Šis L gums ir nosl gts latviešu valod divos eksempl ros ar vien du juridisko sp ku. Katram L dz jam tiek nodots pa vienam L guma eksempl ram. Maks jumu Grafiks, gada 30.septembr ZINGA DEV JS ILGA URT NE VALDES PRIEKŠS JA SANDIS ZUZ NS PROJEKTU VAD JS RTI Š PAEGLE JURISTS

3 VISP GIE NOTEIKUMI 1. TERMINI 1.1. Zem k min tajiem terminiem L gum ir š da noz me: Anuit tes Metode maks jumu apr in šanas metode, saska ar kuru Izpirkuma Maks jumu un Procentu maks jumu kopsummas visos Maks jumu Datumos attiec Procentu Perioda ietvaros ir vien das; Apdrošin šanas Sabiedr ba Seesam Insurance AS vai cita L zinga Dev jam pie emama apdrošin šanas sabiedr ba L zinga Objekta apdrošin šanai saska ar guma noteikumiem; Banka Pohjola Bank plc, re istr ta Somij ar re istr cijas numuru , kuras v rd Latvijas Republik darbojas Pohjola Bank plc fili le Latvij, re istr cijas Nr , vai cita L zinga Dev ja izrakst taj r in nor banka, uz kuru veicami maks jumi saska ar L gumu; Bankas Darba Diena diena, kur Banka sniedz finanšu pakalpojumus; Cenr dis L zinga Dev ja apstiprin ts pakalpojumu cenr dis, kas ir pieejams L zinga Dev ja klientu apkalpošanas viet s Darba Dienu darba stund s un zinga Dev ja m jas lap un kuru zinga Dev jam ir ties bas vienpus ji main t; EURIBOR eiro gada procentu likme, ar k du bankas aiz emas naudas l dzek us Eiropas Savien bas valstu starpbanku tirg noteiktam periodam un kuru nosaka Eiropas Banku feder cija; Fiks Procentu Likme L guma Speci lajos Noteikumos nor gada Procentu Likme, kas ir nemain ga vis L zinga Period ; Finans Summa L guma Speci lajos Noteikumos nor summa, kuru L zinga Dev js nodrošina zinga jam, lai piln vai da ji finans tu L zinga Objekta ieg di saska ar L guma noteikumiem, un kura tiek apr in ta k starp ba starp Pirkuma Maksu un Pirmo Iemaksu; Izpirkuma Maks jumi L zinga ja maks jumi zinga Dev jam par L zinga Objektu un t lietošanu, veicot Finans s Summas atmaksu, saska ar zinga Dev ja izrakst tajiem r iniem un L guma noteikumiem, taj skait Pirm Iemaksa; Izpirkuma Maks jumu Interv ls L guma Speci lajos Noteikumos nor tais Finans s Summas atmaksas un ar to saist to maks jumu veikšanas biežums nešos (reizi m nes, reizi tr s m nešos, reizi sešos nešos vai reizi divpadsmit m nešos); Komisijas Maksa vienreiz ja maksa (ieskaitot PVN), kas nor ta L guma Speci lajos Noteikumos un kuru zinga js maks L zinga Dev jam saist ar guma nosl gšanu; Konts L guma Speci lajos Noteikumos nor tais zinga ja nor inu konts, kas atv rts Bank, ja dz ji L guma Speci lajos Noteikumos ir vienojušies par to, ka L guma Maks jumi tiek veikti, Bankai norakstot nepieciešamo summu no Konta; LIBOR Londonas starpbanku tirgus kred tu gada procentu likme, p c kuras bank m tiek pied ts aiz emties naudas l dzek us attiec gaj val uz noteikto periodu; guma Maks jumi maks jumi, kurus L zinga jam ir pien kums veikt L zinga Dev jam saska ar L gumu, taj skait, bet neaprobežojoties ar Pirmo Iemaksu, Izpirkuma Maks jumiem, Procentiem, Komisijas Maksu, Pakalpojuma Maksu, l gumsodu (ja ir) un apdrošin šanas pr mijas maks jumiem (ja guma Speci lajos Noteikumos L dz ji ir vienojušies par to, ka L zinga Objekta apdrošin šanu noform zinga Dev js); zinga Objekts L guma Speci lajos Noteikumos min tehnika, iek rta vai transportl dzeklis un t (t s) papildapr kojums (ja t ds ir), kuru L zinga Dev js ap emas ieg ties un nodot lietošan L zinga jam saska ar L guma un Pirkuma L guma noteikumiem; zinga Periods L guma Speci lajos Noteikumos min tais laika periods m nešos, kas s kas Finans s Summas vai t s da as izmaksas dien un kura laik L zinga jam ir ties bas lietot L zinga Objektu ar nosac jumu, ja L zinga js pien gi pilda no L guma izrietoš s saist bas; Main Procentu Likme gada procentu likme, ko veido Pamatlikme un Pievienot Likme, un kas main s attiec gi manoties Pamatlikmei; Maksa Pirmstermi a Atmaks šanas Gad jum guma Speci lajos Noteikumos nor fiks maksa vai maksa procentos no Neizmaks s rt bas, kuru L zinga js maks L zinga Dev jam, ja Finans Summa tiek atmaks ta piln apm pirms Maks jumu Grafik noteikt termi a; Maks jumu Datums L guma Speci lajos Noteikumos nor kalend m neša diena, kur zinga js veic L guma Maks jumus L zinga Dev jam saska ar Maks jumu Grafiku un L zinga Dev ja r iniem; Maks jumu Grafiks saska ar L guma noteikumiem L zinga Dev ja sagatavots L guma Maks jumu samaksas grafiks; Neizmaks V rt ba zinga Objekta v rt ba uz konkr tu br di saska ar L zinga Dev ja gr matved bas datiem, ko veido starp ba starp Pirkuma Maksu un L zinga ja veiktajiem Izpirkuma Maks jumiem; Pakalpojuma Maksa L guma Speci lajos Noteikumos nor maksa (ieskaitot PVN), kuru zinga js maks L zinga Dev jam par katra ina izrakst šanu un nos šanu; Pamatlikme L guma Speci lajos Noteikumos attiec gi nor Main s Procentu Likmes da a - EURIBOR vai LIBOR attiec gajam Procentu Periodam, un kas main s attiec gi manoties EURIBOR vai LIBOR; gad jum, ja Pamatlikme ir ar negat vu v rt bu, tad Main Procentu Likme ir vien da ar Pievienoto Likmi; Parasts Nolietojums L zinga Objekta dabisks nolietojums un attiec ga t v rt bas samazin šan s, kas rodas L zinga Objekta pien gas lietošanas rezult t veid un t dam m im, kam paredz ts L zinga Objekts saska ar L zinga Objekta ražot ja un/vai P rdev ja uztur šanas un lietošanas noteikumiem; rdev js L guma Speci lajos Noteikumos nor persona, no kuras L zinga Dev js ieg jas zinga Objektu saska ar L guma un Pirkuma guma noteikumiem; Pieg des Akcepts zinga Objekta sa emšanas apliecin jums t form un ar t du saturu, kas pie emams L zinga Dev jam, ko paraksta L zinga js, pie emot L zinga Objektu vald jum un lietošan Piel got Metode maks jumu apr in šanas metode, saska ar kuru Izpirkuma Maks jumi un Procentu maks jumi tiek maks ti saska ar speci li piel gotu Maks jumu Grafiku un r iniem; Pievienot Likme L guma Speci lajos Noteikumos nor gada procentu likme, kura tiek pievienota Pamatlikmei, apr inot Main go Procentu Likmi; Pirkuma L gums L zinga Objekta pirkuma dar jums, kas nosl gts starp P rdev ju, L zinga Dev ju un L zinga ju; Pirkuma Maksa L guma Speci lajos Noteikumos nor pirkuma maksa (ieskaitot PVN), par kuru zinga js 1. lappuse no 9 lappus m L zinga Dev js

4 zinga Dev js ieg jas L zinga Objektu saska ar gumu un Pirkuma L gumu; Pirm Iemaksa L guma Speci lajos Noteikumos min tais pirmais Izpirkuma Maks jums (ieskaitot PVN), kuru L zinga js maks L zinga Dev jam saska ar L zinga Dev ja izrakst to r inu un L guma noteikumiem; Procenti atl dz ba, kuru saska ar L guma noteikumiem L zinga js maks L zinga Dev jam par t naudas l dzek u izmantošanu; Procentu Likme L guma Speci lajos Noteikumos attiec gi nor Main Procentu Likme vai Fiks Procentu Likme, kas tiek izmantota Procentu apr inam; Procentu Maks jumu Interv ls L guma Speci lajos Noteikumos nor tais Procentu maks jumu un ar to saist to maks jumu (piem ram, Pakalpojuma Maksas) veikšanas biežums m nešos (reizi m nes, reizi tr s nešos, reizi sešos m nešos vai reizi divpadsmit nešos); Procentu Periods L guma Speci lajos Noteikumos nor tais laika periods m nešos, kuram beidzoties attiec gi main s Pamatlikme; Proporcion Metode maks jumu apr in šanas metode, saska ar kuru Izpirkuma Maks jumi ir vien di visos Maks jumu Datumos; PVN pievienot s v rt bas nodoklis; Re istrs valsts akciju sabiedr bas "Ce u satiksmes droš bas direkcija", valsts a ent ras "Valsts tehnisk s uzraudz bas a ent ra" uztur ts re istrs vai cits taml dz gs re istrs, kur saska ar normat vajiem ties bu aktiem ir re istr jams L zinga Objekts Ja L gum nav skaidri noteikts cit di: vienskaitl lietotie termini iztulkojami t pat ar tad, kad gum šie termini tiek lietoti daudzskaitl, un otr di; atsauce uz noda u, punktu vai apakšpunktu L gum noz atsauci uz Visp go Noteikumu noda u, punktu vai apakšpunktu (attiec gi). 2. GUMA PRIEKŠMETS 2.1. L zinga Dev js uz emas L zinga ja interes s ieg ties L zinga Objektu sav pašum, nosl dzot Pirkuma L gumu, un uz noteiktu laiku un par L gum noteiktajiem maks jumiem pieš irt L zinga jam ties bas lietot un izpirkt L zinga Objektu, bet L zinga js uz emas pie emt L zinga Objektu lietošan ar ties m to izpirkt, k ar samaks t L zinga Dev jam guma Maks jumus Parakstot L gumu, L zinga js apliecina, ka L zinga js pats ir izv jies L zinga Objektu un P rdev ju, nek m nepa aujoties uz L zinga Dev ja nor jumiem, ieteikumiem, zin šan m vai v rt jumu, dz ar to L zinga js uz emas visu risku, kas saist ts ar L zinga Objekta neatbilst bu t lietošanas m iem un rdev ja saist bu nepien gu izpildi saska ar Pirkuma L gumu, un visus ar to saist tos zaud jumus. 3. IEG DE UN NODOŠANA 3.1. Pirkuma L gums tiek nosl gts vienlaic gi ar L guma parakst šanu, ja L dz ji nav vienojušies cit di. Parakstot gumu, L zinga js apliecina, ka L zinga js ir iepazinies ar Pirkuma L guma noteikumiem, piekr t tiem un neizvirz s nek dus pras jumus un necels nek das pretenzijas pret L zinga Dev ju sakar ar Pirkuma guma noteikumiem L zinga Dev js samaks P rdev jam Pirkuma Maksu Pirkuma L gum noteiktaj termi un k rt. Ja val ta, kur maks jama Pirkuma Maksa, nav val ta, kur atbilstoši L gumam L zinga jam ir pien kums veikt Izpirkuma Maks jumus un Procentu maks jumus, Pirkuma Maksa tiek noteikta šaj val saska ar val tas mai as kursu, kuru L guma nosl gšanas dien ir noteikusi Banka. Ja val tas mai as kurss, kuru ir noteikusi Banka Pirkuma Maksas maks šanas dien, ir atš ir gs no val tas mai as kursa, saska ar kuru Pirkuma Maksa ir noteikta min taj val L guma nosl gšanas dien, un sakar ar to L zinga Dev jam rodas papildus izdevumi, L zinga js atl dzina zinga Dev jam šos izdevumus L zinga Dev ja r in nor taj termi L zinga js pie em L zinga Objektu no P rdev ja sav tur jum un lietošan saska ar Pirkuma guma noteikumiem, pašuma ties m uz L zinga Objektu p rejot L zinga Dev jam. L zinga js pie em L zinga Objektu no P rdev ja kop ar visiem zinga Objekta piederumiem un dokumentiem, kuri satur L zinga Objekta tehnolo isko aprakstu, lietošanas un uztur šanas noteikumus, L zinga Objekta izgatavot ja vai P rdev ja L zinga Objektam dot s garantijas noteikumus, apliecina pašuma ties bas uz L zinga Objektu, un citiem dokumentiem, kuri attiecas uz L zinga Objektu L zinga Dev js nav jebk veid atbild gs par to, ka zinga Objekts netiek pieg ts (nodots), tiek pieg ts (nodots) ar nokav jumu vai tiek pieg ts (nodots) neatbilstoši Pirkuma L guma noteikumiem, k ar nav atbild gs par jebk du citu P rdev ja saist bu nepien gu izpildi saska ar Pirkuma L gumu, zinga Objekta juridiskajiem vai faktiskajiem tr kumiem. L zinga js piesaka no Pirkuma guma izrietošos pras jumus, kuri saist ti ar L zinga Objekta tr kumiem, noteikto paš bu neesam bu vai cit du neatbilst bu Pirkuma L guma noteikumiem, zinga Objekta pieg des (nodošanas) nokav jumu vai citu P rdev ja saist bu nepien gu izpildi saska ar Pirkuma L gumu, tieši P rdev jam L zinga js sedz visus izdevumus, kuri ir saist ti ar zinga Objekta p rvad šanu l dz t nodošanas, glab šanas, mont žas un lietošanas vietai, L zinga Objekta mont žu un ievešanu ekspluat cij, ja Pirkuma L gum nav noteikts cit di Ja saska ar normat vajiem aktiem L zinga Objekts un ar to saist s ties bas ir pak auti re istr cijai vien vai vair kos Re istros, L zinga Objekts tiek re istr ts šajos Re istros uz L zinga Dev ja v rda, nor dot, ka zinga js ir L zinga Objekta tur js. Ja Pirkuma gum nav noteikts cit di, L zinga js nodrošina s re istr cijas veikšanu, nepieciešam bas gad jum sa emot atbilstošu L zinga Dev ja pilnvaru. L zinga js sedz visus izdevumus, kuri ir saist ti ar šaj punkt min s re istr cijas veikšanu, ja Pirkuma gum nav noteikts cit di Pie emot L zinga Objektu no P rdev ja, L zinga js nekav joties uzr da P rdev jam atkl tos zinga Objekta tr kumus un pieprasa konstat to tr kumu un neatbilst bu Pirkuma L gumam nov ršanu bez papildus maksas un Pirkuma Maksas samazin juma Ne v k k 3 (tr s) darba dienu laik p c L zinga Objekta pie emšanas L zinga js iesniedz L zinga Dev jam š dus dokumentus: Pieg des Akceptu; dokumentu, kas apliecina L zinga Objekta un ar to saist to ties bu re istr ciju Re istros saska ar guma noteikumiem, kopijas, uzr dot ori in lus (ja re istr cija nepieciešama saska ar normat vajiem ties bu aktiem); attaisnojuma dokumentu (r inu, pavadz mi), kuru rdev js ir noform jis attiec uz L zinga Objektu; L zinga Objekta apdrošin šanas polises kopiju Ja L zinga js atsak s pie emt L zinga Objektu t tr kumu d vai sakar ar to, ka L zinga Objektam nav noteikto paš bu, L zinga js nekav joties, bet ne k k 5 (piecu) dienu laik p c sava atteikuma pie emt L zinga Objektu pazi o par š du atteikumu zinga js 2. lappuse no 9 lappus m L zinga Dev js

5 zinga Dev jam, nor dot L zinga Objekta tr kumus vai neesošas paš bas. Ja ar tiesas vai š jtiesas nol mumu L zinga ja atteikums pie emt L zinga Objektu tiek atz ts par nepamatotu, L zinga js sedz visus ar to saist tos izdevumus un atl dzina visus L zinga Dev jam radušos zaud jumus Ja L zinga js nepie em L zinga Objektu noteiktaj termi saska ar Pirkuma L guma noteikumiem, iz emot 3.9.punkt nor to gad jumu, L zinga Dev js ir ties gs pats pie emt L zinga Objektu un r koties saska ar 11. un 12.noda as noteikumiem Ja L zinga Objekts netiek pieg ts (nodots) L zinga jam Pirkuma L gum noteiktaj termi, vai pašuma ties bas uz L zinga Objektu netiek nodotas zinga Dev jam saska ar Pirkuma L guma noteikumiem, 30 (tr sdesmit) dienu laik p c L zinga Dev ja piepras juma sa emšanas L zinga js atl dzina L zinga Dev jam visas summas, kuras L zinga Dev js ir samaks jis P rdev jam saska ar Pirkuma gumu, iz emot iesp jamos Pirkuma L gum noteiktos nokav juma procentus un l gumsodu, kas saist ti ar Pirkum l gum noteikto maks jumu veikšanas nokav jumu L zinga Dev ja vainas d. Ar br di, kad zinga js piln gi atl dzin ja L zinga Dev jam visas summas, kuras L zinga Dev js ir samaks jis P rdev jam saska ar Pirkuma L gumu, pras jumi pret P rdev ju par min to summu atmaksu p riet no L zinga Dev ja uz zinga ju, nepieciešam bas gad jum sast dot atseviš u L dz ju vienošanos rakstisk form par š du pras jumu p reju. 4. LIETOŠANA UN UZTUR ŠANA 4.1. No L zinga Objekta pie emšanas br ža L zinga js ir piln atbild gs par L zinga Objekta saglab šanu un uz emas visus riskus, kas saist ti ar L zinga Objekta boj jumu, boj eju, z dz bu, laup šanu vai cit du nozaud šanu, un citus riskus, kuri ir saist ti ar L zinga Objektu. Šaj sakar L zinga js ir atbild gs ar par katru savu neuzman bu, treš s personas vainu, k ar uz emas visu risku par nejaušu gad jumu, ja sakar ar to zinga Objekts iet boj vai tiek boj ts No L zinga Objekta pie emšanas br ža L zinga js nes atbild bu par zaud jumiem, kuri tiek nodar ti L zinga Objekta lietošanas rezult, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zaud jumiem, kuri tiek nodar ti zinga Objekta k paaugstin s b stam bas avota lietošanas rezult. L zinga Dev js nav atbild gs L zinga jam par n vi, miesas boj jumiem vai cit du kait jumu vesel bai, pašuma boj jumu, kait jumu videi vai jebk du citu kait jumu, kas radies L zinga Objekta lietošanas rezult L zinga jam ir pien kums lietot un uztur t L zinga Objektu sapr veid atbilstoši t uzdevumiem saska ar L zinga Objekta izgatavot ja, P rdev ja un zinga Dev ja izvirz tajiem L zinga Objekta lietošanas un uztur šanas noteikumiem vai, ja t di noteikumi nav izvirz ti, saska ar visp rpie emtajiem lietošanas un uztur šanas noteikumiem, kurus iev rojot L zinga Objekts saglab lietošanas paš bas un pien gu kvalit ti, k ar nerada apdraud jumu mantai, vesel bai, dz bai vai videi. L zinga js uztur L zinga Objektu st vokl, k tas bija sa emts, emot v Parasto Nolietojumu, veic L zinga Objekta remontu un savlaic gu tehnisko apkopi, k ar citas darb bas, lai nov rstu vai samazin tu kait jumu L zinga Objektam. L zinga jam ir pien kums iev rot L zinga Objekta izgatavot ja vai P rdev ja L zinga Objektam dot s garantijas noteikumus L zinga js ir ties gs izdar t uzlabojumus L zinga Objekt, neatkar gi no t, vai šie uzlabojumi ir vai nav atdal mi nekait jot L zinga Objektam, k ar veikt izmai as t darba rež vai funkcij s tikai ar L zinga Dev ja iepriekš ju rakstveida piekrišanu. Ja L zinga js ir izdar jis min tos uzlabojumus bez L zinga Dev ja iepriekš jas rakstveida piekrišanas, tad p c zinga Dev ja piepras juma L zinga js uz sava ina atjauno L zinga Objekta iepriekš jo st vokli, bet, ja tas nav iesp jams, L zinga js atl dzina L zinga Dev jam visus rad tos zaud jumus. L zinga Dev ja iepriekš ja rakstveida piekrišana nav nepieciešama du uzlabojumu izdar šanai, kas nepieciešami L zinga Objekta uztur šanai vai pasarg šanai no boj juma vai boj ejas L zinga js nodrošina dokumentu, kuri nodoti zinga jam un satur L zinga Objekta tehnolo isko aprakstu, lietošanas un uztur šanas noteikumus, L zinga Objekta izgatavot ja vai rdev ja L zinga Objektam dot s garantijas noteikumus vai apliecina pašuma ties bas uz L zinga Objektu vai t re istr ciju Re istr, un citu dokumentu, kas attiecas uz L zinga Objektu un atrodas pie L zinga ja, saglab šanu. Ja k ds no min tajiem dokumentiem tiek boj ts vai nozaud ts, L zinga js nekav joties dara visu, kas atkar gs no L zinga ja, lai atjaunotu šos dokumentus, sa emot to dublik tu vai cit di. 5 (piecu) dienu laik p c L zinga Dev ja piepras juma sa emšanas L zinga js uzr da L zinga Dev jam jebkuru no šaj punkt min tajiem dokumentiem L zinga js sedz visus izdevumus, kuri ir saist ti ar zinga Objekta lietošanu, uztur šanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izdevumiem, kuri ir saist ti ar zinga Objekta remontu. tehnisko apkopi un uzglab šanu L zinga js savlaic gi nomaks visus nodok us, valsts un pašvald bu nodevas, ar kur m tiek aplikts zinga Objekts vai kuras ir saist tas ar L zinga Objekta tur jumu vai lietošanu, L guma nosl gšanu vai izpildi L zinga js uz sava r ina izpilda visus normat vos aktus un citus priekšrakstus, kurus izdevušas jebkuras publisk s varas subjekti attiec uz L zinga Objekta lietošanu, uztur šanu un uzglab šanu, un ir atbild gs par to p rk pšanu, kas ietver sev, bet neaprobežojas ar pien kumu maks t naudas sodus par ce u satiksmes droš bu reglament jošo normat vo aktu rk pšanu Tas, ka jebk da notikuma d L zinga js zaud iesp ju lietot L zinga Objektu, vai L zinga Objekta vai jebkuras t da as lietošana tiek aprobežota vai kav ta, neatbr vo L zinga ju no pien kuma izpild t savas saist bas saska ar L gumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pien kumu veikt Izpirkuma Maks jumus, Procentu maks jumus un citus L guma Maks jumus. L zinga Dev js nav atbild gs par jebk diem zaud jumiem vai izdevumiem, kuri radušies zinga jam sakar ar L zinga Objekta lietošanas neiesp jam bu, L zinga Objekta vai jebkuras t da as lietošanas aprobežošanu vai kav šanu L zinga js ir ties gs lietot L zinga Objektu Eiropas Savien bas dal bvalstu un Eiropas Ekonomisk s zonas teritorij s pie nosac jum, ka 5.noda min L zinga Objekta apdrošin šana ir sp ar attiec gaj teritorij. zinga js ir ties gs lietot L zinga Objektu rpus Eiropas Savien bas dal bvalstu un Eiropas Ekonomisk s zonas teritorijas tikai ar L zinga Dev ja iepriekš ju rakstveida piekrišanu, sa emot attiec go zinga Dev ja pilnvaru, pie nosac juma, ka 5.noda min L zinga Objekta apdrošin šana ir sp ar attiec gaj teritorij, kur ir paredz ts lietot L zinga Objektu. Ja L zinga Objekts ir nere istr jam iek rta vai tehnika, tad L zinga js ir ties gs lietot to tikai Latvijas Republikas teritorij. L zinga Objekta, kas ir nere istr jam iek rta vai tehnika, izvešanai rpus Latvijas Republikas teritorijas L zinga jam ir pien kums sa emt iepriekš ju L zinga Dev ja rakstveida piekrišanu. zinga js 3. lappuse no 9 lappus m L zinga Dev js

6 5. APDROŠIN ŠANA 5.1. L zinga js par saviem l dzek iem nodrošina nep rtrauktu un pietiekamu L zinga Objekta apdrošin šanu vismaz pret š diem riskiem, kas apdraud zinga Objektu: L zinga Objekta boj jumi, kas radušies zinga Objektam piedaloties ce u satiksm, ugunsgr ka, eksplozijas, dabas stihiju (v tra, pl di, zibens, krusa, zemestr ce) vai kr tošu priekšmetu iedarb bas vai treš s personas r bas, ar prettiesiskas darb bas rezult, zinga Objekta z dz ba vai laup šana. L zinga js nosl dz L zinga Objekta apdrošin šanas l gumu ar Apdrošin šanas Sabiedr bu, nor dot šaj apdrošin šanas l gum, ka L zinga Dev js ir apdrošin šanas atl dz bas sa js L zinga Objekta apdrošin juma summa (KASKO, "visu risku" (CPM) vai pašuma apdrošin šanas polises gad jum ) nedr kst b t maz ka par Pirkuma Maksu pirmaj L zinga Perioda gad un L zinga Objekta tirgus rt bu (ieskaitot pievienot s v rt bas nodokli) turpm kaj L zinga Period, k ar pašrisks saska ar attiec go apdrošin šanas l gumu nedr kst p rsniegt 15 % no L zinga Objekta apdrošin juma summas (iz emot pašrisku z dz bas un piln gas boj ejas gad jum ) L zinga js veic L zinga Objekta sauszemes transportl dzek u pašnieku civiltiesisk s atbild bas oblig to apdrošin šanu (OCTA) attiec uz auto un moto transporta l dzek iem un traktortehniku, kas re istr jama attiec gaj Re istr. Ja normat vie akti uzliek par pien kumu apdrošin t ar citus ar L zinga Objekta tur jumu un lietošanu saist tos riskus, L zinga js nosl dz atbilstošus apdrošin šanas l gumus un nodrošina to uztur šanu sp vis L guma darb bas laik saska ar L guma noteikumiem. 5 (piecu) dienu laik p c L zinga Dev ja piepras juma sa emšanas zinga js iesniedz L zinga Dev jam attiec go apdrošin šanas polišu un dokumentu, kas apliecina apdrošin šanas pr mijas samaksu saska ar attiec gajiem apdrošin šanas l gumiem, kopijas, uzr dot ori in lus L zinga js nodrošina L zinga Objekta apdrošin šanas un attiec uz L zinga Objektu veikt s sauszemes transportl dzek a pašnieka civiltiesisk s atbild bas oblig s apdrošin šanas uztur šanu sp vis L guma darb bas laik, attiec gajam apdrošin šanas gumam st joties sp ne v k k L zinga Objekta pie emšanas br Ne v k k 5 (piecas) dienas pirms sp esoš L zinga Objekta apdrošin šanas l guma darb bas termi a beig m L zinga js iesniedz L zinga Dev jam zinga Objekta apdrošin šanas polises kopiju par košo apdrošin šanas periodu. L zinga Dev js ir ties gs piepras t L zinga jam nomain t Apdrošin šanas Sabiedr bu, ja t s apdrošin šanas noteikumi vairs nav pie emami L zinga Dev jam, pazi ojot par to L zinga jam ne v k k 30 (tr sdesmit) dienas pirms sp esoš L zinga Objekta apdrošin šanas l guma darb bas termi a beig m L zinga js pien gi izpilda visus L gum nor to apdrošin šanas objektu nosl gto apdrošin šanas l gumu noteikumus un sedz visus izdevumus, kuri saist ti ar gum nor to apdrošin šanas objektu apdrošin šanu, kas ietver sev, bet neaprobežojas ar pien kumu samaks t apdrošin šanas pr mijas saska ar attiec gajiem apdrošin šanas l gumiem Ja L zinga js neizpilda L guma noteikumus attiec uz L gum nor to apdrošin šanas objektu apdrošin šanu, L zinga Dev js ir ties gs veikt attiec go apdrošin šanu taj Apdrošin šanas Sabiedr, kuru izv las pats L zinga Dev js, uz t diem noteikumiem, kuri apmierina p jo, un piepras t attiec go izdevumu atl dzin šanu no L zinga ja. L zinga js atl dzina L zinga Dev jam ar apdrošin šanu saist tos izdevumus 5 (piecu) darba dienu laik no attiec zinga Dev ja pazi ojuma sa emšanas Gad jum, ja L guma Speci lajos Noteikumos L dz ji ir vienojušies par to, ka L zinga Objekta apdrošin šanu noform L zinga Dev js, tad: L zinga Dev js nodod vienpus ji izv tajai Apdrošin šanas Sabiedr bai t r esošo inform ciju par L zinga Objektu, L zinga ju un gumu, kas nepieciešama riska izv rt šanai un apdrošin šanas l guma nosl gšanai; L zinga js sa em no Apdrošin šanas Sabiedr bas L zinga Objekta KASKO, "visu risku" (CPM) vai pašuma apdrošin šanas polisi; ja saska ar normat vajiem aktiem ir veicama zinga Objekta sauszemes transportl dzek u pašnieku civiltiesisk s atbild bas oblig apdrošin šan (OCTA), to nodrošina pats L zinga js saska ar L guma noteikumiem; apdrošin šanas pr mija tiek sadal ta vien s da s atbilstoši Procentu Maks jumu Interv lam un L zinga Dev js iek auj š di sadal tos apdrošin šanas pr mijas maks jumus L guma Maks jumu r inos; L zinga js atl dzina L zinga Dev jam L zinga Objekta apdrošin šanas izdevumus, apmaks jot tos saska ar L zinga Dev ja izrakst tajiem r iniem; gad jum, ja L zinga js nav atl dzin jis k du da u no L zinga Objekta apdrošin šanas izdevumiem saska ar L zinga Dev ja r inu, L zinga Dev jam ir ties bas vienpus ji atk pties no sava pien kuma noform t L zinga Objekta apdrošin šanu izpildes un lauzt apdrošin šanas l gumu, pazi ojot par to L zinga jam rakstveid 5 dienas iepriekš. Š gad jum L zinga jam ir pien kums pašam nodrošin t L zinga Objekta apdrošin šanu s kot ar zinga Dev ja pazi ojum nor to datumu; jebk dus jaut jumus vai pretenzijas sakar ar L zinga Objekta apdrošin šanas l gumu L zinga js iesniegs Apdrošin šanas Sabiedr bai. 6. BOJ JUMI UN BOJ EJA 6.1. Iest joties apdrošin tajam riskam, L zinga js pien gi izpilda visus pien kumus, kuri izriet no attiec apdrošin šanas l guma, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pazi ošanu Apdrošin šanas Sabiedr bai par apdrošin riska iest šanos un visu iesp jamo sapr go pas kumu veikšanu, lai samazin tu zaud jumus. L zinga js nekav joties, bet ne v k k 1 (vienas) darba dienas laik pazi o zinga Dev jam par apdrošin riska iest šanos, zaud jumu apjomu un to rašan s apst iem. Sa emot atbilstošu L zinga Dev ja pilnvaru, L zinga js rst v L zinga Dev ju p rrun s ar Apdrošin šanas Sabiedr bu jaut jumos, kuri ir saist ti ar apdrošin šanas atl dz bas izmaksu L zinga Dev jam Ja L zinga Objekts ir boj ts, un ir iest jies apdrošin šanas gad jums, L zinga Dev js ir ties gs izmantot izmaks to apdrošin šanas atl dz bu vispirms guma Maks jumu, kuriem ir iest jies samaksas termi š, samaksai, bet apdrošin šanas atl dz bas varb jo p rpalikumu izmantot L zinga Objekta atjaunošanai. Ja sa emt s apdrošin šanas atl dz bas nepietiek L zinga Objekta atjaunošanas izdevumu piln gai segšanai, L zinga js sedz L zinga Objekta atjaunošanas izdevumu atlikumu un turpina veikt L guma Maks jumus Ja L zinga Objekta boj juma gad jum ir izmaks ta apdrošin šanas atl dz ba saska ar L zinga Objekta apdrošin šanas l gumu, L zinga js nodrošina zinga Objekta apdrošin juma summas atjaunošanu atbilstoši L guma noteikumiem Ja L zinga Objekts ir boj ts, bet apdrošin šanas gad jums nav iest jies, vai Apdrošin šanas Sabiedr ba atsak s izmaks t apdrošin šanas atl dz bu uz jebk da cita pamata, L zinga js uz sava r ina nodrošina zinga js 4. lappuse no 9 lappus m L zinga Dev js

7 zinga Objekta atjaunošanu un turpina veikt L guma Maks jumus L zinga Objekta boj ejas, z dz bas, laup šanas vai cit das nozaud šanas (piesavin šan s, kr pšanas u.tml.) gad jum, ja ir iest jies apdrošin šanas gad jums, izmaks apdrošin šanas atl dz ba tiek izmantota zinga ja par da dz šanai, kas veidojas no Procentu maks jumiem un Izpirkuma Maks jumiem, kas tiek apr in ti par laika posmu l dz apdrošin šanas atl dz bas sa emšanas dienai, Neizmaks s V rt bas un citiem L guma Maks jumiem. P c L zinga ja par da dz šanas no sa emt s apdrošin šanas atl dz bas atlikus summa tiek nodota L zinga jam. Ja sa emt s apdrošin šanas atl dz bas nepietiek L zinga ja par da piln gai dz šanai, 14 ( etrpadsmit) dienu laik p c atbilstoša L zinga Dev ja piepras juma sa emšanas L zinga js samaks sava par da atlikumu L zinga Objekta boj ejas, z dz bas, laup šanas vai cit das nozaud šanas (piesavin šan s, kr pšanas u.tml.) gad jum, ja apdrošin šanas gad jums nav iest jies, vai Apdrošin šanas Sabiedr ba atsak s izmaks t apdrošin šanas atl dz bu uz jebk da cita pamata, 14 ( etrpadsmit) dienu laik p c tam, kad ir sa emts Apdrošin šanas Sabiedr bas pazi ojums par atteikumu izmaks t apdrošin šanas atl dz bu, L zinga js samaks savu par du L zinga Dev jam, kas veidojas no Procentu maks jumiem un Izpirkuma Maks jumiem, kas tiek apr in ti par laika posmu l dz apdrošin šanas atl dz bas izmaksas atteikuma sa emšanas dienai, Neizmaks s V rt bas un citiem guma Maks jumiem Ja, iest joties apdrošin šanas gad jumam saska ar zinga Objekta apdrošin šanas l gumu, Apdrošin šanas Sabiedr ba atsak s izmaks t apdrošin šanas atl dz bu, vai izmaks jam s apdrošin šanas atl dz bas apm rs neatbilst L zinga Objekta apdrošin šanas l guma noteikumiem, sa emot atbilstošu L zinga Dev ja pilnvaru, L zinga js p rst v L zinga Dev ju rrun s ar Apdrošin šanas Sabiedr bu jaut jumos, kuri ir saist ti ar apdrošin šanas atl dz bas izmaksu L zinga Dev jam Tas, ka L zinga js nepiekr t Apdrošin šanas Sabiedr bas atteikumam izmaks t apdrošin šanas atl dz bu saska ar L zinga Objekta apdrošin šanas gumu vai nepiekr t izmaks jam s apdrošin šanas atl dz bas apm ram, neatbr vo L zinga ju no gum noteikto L zinga ja saist bu izpildes, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pien kumu veikt guma Maks jumus. 7. MAKS JUMI 7.1. L zinga js veic Pirmo Iemaksu, Izpirkuma Maks jumus un Procentu maks jumus, k ar samaks Komisijas Maksu saska ar Maks jumu Grafiku un iniem, iev rojot L guma noteikumus. L guma Maks jumu apr in šanas un izdar šanas pamats ir gums, un attiec gaj laika posm Maks jumu Grafiks vien gi atspogu o Izpirkuma Maks jumu un Procentu maks jumu apm ru, kas apr in ts atbilstoši L guma noteikumiem. Maks jumu Grafiks tiek sast ts (ar groz ts L gum noteiktajos gad jumos), pie emot, ka Izpirkuma Maks jumu un Procentu maks jumu samaksa tiek veikta saska ar L guma noteikumiem. Ja saska ar Speci lajiem noteikumiem Procentu Likme ir Main Procentu Likme, tad, sast dot Maks jumu Grafiku un gum noteiktajos gad jumos izdarot groz jumus Maks jumu Grafik, tiek pie emts, ka Procentu Likmes apm rs, kas tiek izmantots Maks jumu Grafika sast šanai vai groz šanai (attiec gi), paliek nemain gs un tiek piem rots l dz L guma darb bas beig m Apr inot Procentu maks jumus, tiek pie emts, ka vien gad nosac ti ir 360 (tr s simti sešdesmit) dienas. Procenti tiek apr in ti par Neizmaks to V rt bu saska ar Anuit tes Metodi, Proporcion lo Metodi vai Piel goto Metodi un tiek uzkr ti par visu periodu no Finans s Summas vai t s da as izmaksas dienas (ieskaitot) l dz dienai, kad tiek atmaks ta Finans Summa (ieskaitot). L zinga js nomaks uzkr tos Procentus katr Maks jumu Datum, emot v Procentu Maks jumu Interv lu Ja saska ar Speci lajiem Noteikumiem Procentu Likme ir Main Procentu Likme, p c L guma nosl gšanas Procentu Likmes apm rs main s atbilstoši Pamatlikmes apm ra izmai m. Speci lajos noteikumos ir nor ts, k dam Procentu Periodam noteikt Pamatlikme tiek izmantota Procentu Likmes apm ra apr in šanai. S kot no L guma nosl gšanas kalend m neša, Procentu Likmes apm rs tiek noteikts attiec gaj Procentu Perioda s kum, pamatojoties uz Pamatlikmes apm ru 2 (divas) darba dienas pirms attiec Procentu Perioda s kuma. zinga Dev js izdara attiec s izmai as Maks jumu Grafik un p c L zinga ja piepras juma nos ta zinga jam Maks jumu Grafiku laika posmam, kur ir sp attiec Procentu Likme L zinga Dev jam izdarot izmai as Maks jumu Grafik gum noteiktajos gad jumos, atbilstošam laika posmam sast tais Maks jumu Grafiks p c L zinga ja piepras juma tiek nos ts L zinga jam pa pastu vienk rš s jum. Š di nos tais Maks jumu Grafiks uzskat ms par sa emtu 5. (piektaj ) dien p c nodošanas past. L zinga js ap emas atz t sev par saistoš m un iev rot izmai as Maks jumu Grafik, kas izdar tas atbilstoši L guma noteikumiem L zinga js veic visus L guma Maks jumus gum noteiktaj val. Ja maks jumi tiek veikti cit val, tad val tas mai a notiek p c Bankas noteikt val tas mai as kursa maks juma sa emšanas dien Visus L guma Maks jumus L zinga js veic bezskaidr naud, veicot naudas l dzek u p rvedumu uz L zinga Dev ja nor inu kontu, kas atv rts Bank. guma Maks jums ir veikts br, kad naudas l dzek i maks juma summas apm ir ieskait ti L zinga Dev ja nor inu kont, kas atv rts Bank Ja diena, kur L guma Maks jums ir veicams, nav Bankas Darba Diena, tad šis maks jums veicams pirmaj Bankas Darba Dien, kas seko attiec maks juma veikšanas termi a p jai dienai L zinga Dev js ieskaita maks jumus no L guma izrietošo L zinga ja saist bu izpildei Latvijas Republikas normat vajos aktos noteiktaj sec Nek di nodok i, nodevas vai citi maks jumi nevar b t par pamatu, lai samazin tu L zinga Dev jam maks jamo summu. Ja normat vie akti paredz jebk dus maks jumus no summ m, kas pien kas zinga Dev jam saska ar L gumu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar pievienot s v rt bas nodokli, kas apr in ts no L guma Maks jumiem, šos izdevumus papildus sedz L zinga js, t di nodrošinot, ka zinga Dev jam maks jam summa netiek samazin ta. Ja L guma darb bas laik st jas sp nodok i vai nodevas, vai no L zinga Dev ja neatkar gu iemeslu d iest jas apst i, kas L zinga Dev jam uzliek papildus maks jumus saist ar L gumu, tad zinga Dev jam ir ties bas attiec gi vienpus ji main t guma Maks jumus L dz ji vienojas, ka L zinga Dev ja r ini un atg din juma v stules par maks jumu kav jumiem (ja di b s) saist ar šo L gumu tiks sagatavoti elektroniski un b s der gi gr matved bas uzskait k attaisnojuma dokumenti un saistoši L zinga jam bez L zinga Dev ja paraksta un z moga. L zinga Dev js nos ta augst k min tos r inus un v stules pa pastu vai elektronisk form (izmantojot AS Opus Capita pakalpojumu), atbilstoši L zinga ja guma Speci lajos Noteikumos izv tajam veidam. zinga js 5. lappuse no 9 lappus m L zinga Dev js

8 7.11. L guma p rjaunojuma d L zinga Dev jam nerodas pien kums atmaks t L zinga jam vai jebk dai citai personai Pirmo Iemaksu (jebk du t s da u), kuru sa ma zinga Dev js Citus maks jumus par L zinga Dev ja sniegtajiem pakalpojumiem, kas nav tieši nor ti L gum (izzi u izsniegšana u.c.), L zinga js maks s L zinga Dev jam Cenr noteiktaj apm un k rt Parakstot šo L gumu, L dz ji vienojas, ka Bankai ir ties bas L zinga Dev ja uzdevum norakst t (debet t) no jebkura L zinga ja konta Bank (ja L zinga jam ir atv rts konts Bank ) summas, kas nepieciešamas L guma Maks jumu izpildei, ja L zinga js kav attiec maks juma veikšanu. L dz ji vienojas, ka min uzdevuma veikšanai Bankai ir ties bas konvert t L zinga ja kont Bank esošos naudas l dzek us jebkur val uz L gum noteikto val tu, saska ar Bankas noteikto val tas mai as kursu konvert cijas dien, norakst t komisijas maksas par Bankas pakalpojumu saska ar Bankas cenr di, k ar blo t izejošo maks jumu veikšanu no L zinga ja konta Bank Gad jum, ja L guma Speci lajos Noteikumos L dz ji ir vienojušies par to, ka L guma Maks jumi tiek veikti, Bankai norakstot nepieciešamo summu no Konta, tad: parakstot šo L gumu, L zinga js pieš ir Bankai ties bas bez atseviš a L zinga ja r kojuma sa emšanas un bez iepriekš s L zinga ja br din šanas veikt autom tisku L zinga dev ja izrakst to r inu apmaksu, norakstot no Konta L zinga Dev ja izrakst r ina apmaksai nepieciešamo summu un p rskaitot to uz L zinga Dev ja r in nor to kontu. Autom tiska L zinga dev ja izrakst to inu apmaksa tiek veikta attiec tikai uz tiem iniem, kuros ir nor de par šo r inu autom tisku apmaksu; L zinga js ap emas nodrošin t Kont attiec ina apmaksai nepieciešamo summu; inform cijas nol kiem L zinga Dev js nos ta L zinga jam r inu par L guma Maks jumiem; gad jum, ja Maks juma Datum Kont nav pietiekošu naudas l dzek u r ina apmaksai piln apm, Banka rtrauc maks juma izpildi; L guma punkt noteiktaj gad jum, k ar gad jum, ja jebk du iemeslu d Konts tiek blo ts vai sl gts pirms ir veikta L guma Maks jumu r ina apmaksa punkt noteiktaj k rt, L zinga js ir atbild gs par L guma Maks jumu veikšanu piln apm noteiktaj samaksas termi ; L guma punkt noteikt uzdevuma izpildei Banka ir ties ga konvert t Kont esošos naudas l dzek us jebkur val uz L gum noteikto val tu, saska ar Bankas noteikto val tas mai as kursu konvert cijas br. 8. AP EMŠAN S UN APLIECIN JUMI 8.1. pašuma ties bas uz L zinga Objektu l dz L zinga ja piln gai no L guma izrietošo saist bu izpildei pieder zinga Dev jam L zinga js bez L zinga Dev ja iepriekš jas rakstveida piekrišanas nav ties gs iznom t, patapin t vai cit di nodot L zinga Objektu treš s personas lietošan, atsavin t, d vin t, ie t vai cit di apgr tin t L zinga Objektu ar lietu vai saist bu ties m, k ar savienot zinga Objektu ar citu lietu ar vai bez nol ka izveidot lietu kop bu. Visas vienošan s, kas nosl gtas pret ji šim aizliegumam, nav sp. Bez L zinga Dev ja atseviš as rakstveida piekrišanas L zinga js ir ties gs nodot zinga Objektu bezatl dz bas lietošan savas imenes locek iem vai person m, ar kur m L zinga jam ir kop ja saimniec ba, k ar L zinga ja darbiniekiem Ja ar L zinga Dev ja iepriekš ju rakstveida piekrišanu zinga js nodod L zinga Objektu treš s personas lietošan, š das lietošanas noteikumi nedr kst b t pretrun ar L guma noteikumiem, un zinga js paliek piln gi atbild gs L zinga Dev jam par savu saist bu izpildi saska ar L gumu. Ja L guma darb ba tiek izbeigta, L zinga Dev jam vienpus ji izbeidzot L gumu vai cit di, vienlaikus izbeidzas ar attiec s personas ties bas lietot L zinga Objektu Ja L zinga js neveic k du no maks jumiem, kuru zinga jam ir pien kums veikt trešajai personai saska ar L gumu, L zinga Dev jam ir ties bas veikt jebkuru t du maks jumu L zinga ja viet. L zinga js atl dzina L zinga Dev jam visus maks jumus, kurus L zinga Dev js veic L zinga ja viet. zinga js atl dzina šos maks jumus t val, kur tos ir veicis L zinga Dev js L zinga js pazi o L zinga Dev jam par š diem faktiem š dos termi os (p c attiec fakta iest šan s): par L zinga Objekta boj jumu, boj eju, z dz bu, laup šanu vai cit du nozaud šanu vai to draudiem, vai dokumenta, kas apliecina L zinga Objekta re istr ciju Re istr, vai dokumentu, kuri satur zinga Objekta tehnolo isko aprakstu, lietošanas un uztur šanas noteikumus, L zinga Objekta izgatavot ja vai P rdev ja L zinga Objektam dotas garantijas, nozaud šanu nekav joties, bet ne v k 1 (vienas) darba dienas laik ; par L zinga Objekta ap šanu, iz emšanu vai aresta uzlikšanu tam, iz emot gad jumus, kad min s darb bas tiek veiktas sakar ar L zinga Dev ja r bu, vai par sava pašuma ap šanu vai arestu uzlikšanu tam 2 (divu) darba dienu laik ; par L zinga ja (fizisk s personas) deklar s vai faktisk s dz vesvietas, v rda vai uzv rda mai u, vai zinga ja (juridisk s personas) juridisk s adreses vai nosaukuma mai u 10 (desmit) darba dienu laik ; par l muma pie emšanu par L zinga ja reorganiz ciju vai darb bas izbeigšanu, L zinga ja dal bnieku vai akcion ru, kuri p rst v vair k par 10 (desmit) procentiem no L zinga ja pamatkapit la, mai u, vai par L zinga ja darb bas aptur šanu vai ierobežošanu sakar ar normat vo aktu p rk pumiem 5 (piecu) darba dienu laik ; par to, ka attiec uz L zinga ju ties ir iesniegts tiesisk s aizsardz bas procesa pieteikums vai maks tnesp jas procesa pieteikums 5 (piecu) darba dienu laik L zinga Dev js ir ties gs p rbaud t L zinga Objekta st vokli un t lietošanas, uztur šanas un uzglab šanas apst us. Ja š p rbaude tiek veikta sakar ar to, ka zinga js ir p rk pis L guma noteikumus, vai min tais p rk pums tiek konstat ts š s p rbaudes rezult, L zinga js atl dzina L zinga Dev jam visus izdevumus, kuri ir saist ti ar š s p rbaudes veikšanu, 5 (piecu) darba dienu laik p c attiec zinga Dev ja piepras juma nos šanas Ja L zinga js ir juridisk persona, 5 (piecu) darba dienu laik p c L zinga Dev ja piepras juma nos šanas L zinga js iesniedz L zinga Dev jam savu bilanci un pe as vai zaud jumu apr inu, gada rskatu vai gada ien kumu deklar ciju Ja L zinga js ir fizisk persona, 5 (piecu) darba dienu laik p c L zinga Dev ja piepras juma nos šanas L zinga js sniedz L zinga Dev jam pie emam form t piepras s zi as un iesniedz dokumentus par L zinga ja ien kumiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar L zinga ja gada ien kumu deklar ciju, L zinga ja darba dev ja pazi ojumu par algas nodokli, ja L zinga zinga js 6. lappuse no 9 lappus m L zinga Dev js

9 js sa em š du pazi ojumu), pašumu un t apgr tin jumiem L zinga js vis L gum darb bas laik nodrošin s, ka tiek sa emta L zinga Dev ja iepriekš ja rakstiska piekrišana pirms l muma pie emšanas par galven zinga ja dal bnieka (akcion ra) mai as. 9. ATBILD BA 9.1. Ja L zinga js neveic k du no L guma Maks jumiem noteiktaj termi, L dz ji vienojas, ka L zinga js maks s L zinga Dev jam l gumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apm no nokav maks juma summas par katru nokav to dienu Gad jum, ja L zinga js nav nodevis L zinga Objektu saska ar L guma noteikumiem L gum noteiktajos gad jumos, L zinga Dev js ir ties gs piepras t no L zinga ja l gumsodu 1 % (viena procenta) apm no Neizmaks s V rt bas par katru L zinga Objekta nodošanas kav juma dienu L gum noteikt l gumsoda samaksa neatbr vo L zinga ju no L guma izpild šanas pien kuma, neietekm atl dzin mo zaud jumu apm ru un nav ieskait ma zaud jumu atl dzin šan L zinga js atbild L zinga Dev jam par visu L zinga Dev jam sniegto zi u un dokumentu patiesumu, piln bu, precizit ti un iesniegšanas savlaic gumu. L zinga Dev js ir ties gs piepras t no L zinga ja inform ciju un dokumentus (l gumus, r inus, pavadz mes u.c.), kas apliecina L zinga ja naudas l dzek u izcelsmes likum bu, L zinga ja vai t sadarb bas partneru saimniecisko darb bu, k ar citu inform ciju, kas L zinga Dev jam ir nepieciešama, lai pien gi izpild tu noziedz gi ieg tu l dzek u legaliz cijas un terorisma finans šanas nov ršanas pras bas. L zinga js sniegs L zinga Dev jam š du inform ciju un/vai dokumentus L zinga Dev ja nor taj termi. 10. ZINGA OBJEKTA IZPIRKŠANA P c tam, kad L zinga js ir atmaks jis Finans to Summu, veicis visus L guma Maks jumus un izpild jis citas no L guma izrietoš s saist bas, pie nosac juma, ka zinga jam nav citu neizpild tu par dsaist bu pret zinga Dev ju, kas izriet no citiem starp L dz jiem nosl gtiem l gumiem, L zinga Dev js nodos L zinga jam pašuma ties bas uz L zinga Objektu. Ja saska ar normat vajiem ties bu aktiem ir nepieciešama zinga Objekta re istr cija Re istr, L dz ji noform s atbilstošu pašumties bu nodošanas un pie emšanas aktu. Gad jum, ja L zinga Dev jam ar attiec Re istra, kur ir re istr ts L zinga Objekts, tur ju ir nosl gts gums par atz mju izdar šanu Re istr par pašuma ties bu nodošanu, L zinga Dev js nodod L zinga jam pašuma ties bas uz L zinga Objektu, veicot attiec gu atsavin šanas atz mi Re istr, un šaj gad jum rakstisks nodošanas un pie emšanas akts netiek noform ts L zinga jam ir ties bas izpild t visas savas no guma izrietoš s saist bas un izpirkt L zinga Objektu pirms L zinga Perioda beig m, rakstveid inform jot par to L zinga Dev ju vismaz 3 (tr s) darba dienas iepriekš. zinga js maks L zinga Dev jam Maksu Pirmstermi a Atmaks šanas Gad jum. L zinga Dev js sagatavo apr inu, kur nor da maks jamo summu un apmaksas termi u. Ja L zinga js neveic samaksu zinga Dev ja sagatavotaj apr in nor taj apm un termi, L guma darb ba turpin s un L zinga js veic L guma Maks jumus L gum (Maks jumu Grafik ) noteiktaj k rt un termi os L zinga jam ir ties bas veikt Finans s Summas da ju samaksu pirms L gum (Maks jumu Grafik ) noteikt termi a, rakstveid inform jot par to L zinga Dev ju vismaz 3 (tr s) darba dienas iepriekš. Šaj gad jum L zinga Dev js veiks attiec s izmai as Maks jumu Grafik, par ko L zinga js maks s zinga Dev jam komisijas maksu saska ar Cenr di, zinga Dev ja r in nor taj termi. 11. SAIST BU NEIZPILDES GAD JUMI L zinga Dev jam ir ties bas vienpus ji nekav joties atk pties no savu L gum noteikto saist bu izpildes un piepras t L zinga jam nekav jošo visu saist bu izpildi, kas izriet no L guma un Maks jumu Grafika, vienlaic gi izbeidzot L zinga ja ties bas lietot un izpirkt L zinga Objektu pirms L zinga Perioda beig m un p emot to sav vald jum, ja past v vismaz viens no š diem gad jumiem: L zinga js kav jebkuru L gum noteikto maks jumu vair k k 20 (divdesmit) dienas; L zinga js ir sniedzis L zinga Dev jam nepatiesu, maldinošu vai neprec zu inform ciju, kas c L zinga Dev ja ieskatiem var b tiski negat vi ietekm t L zinga ja saist bu pien gu izpildi saska ar L gumu, vai tas ir ietekm jis L zinga Dev ja l mumu nosl gt L gumu; L zinga ja darb bas vai bezdarb bas rezult zinga Objekta v rt ba ir iev rojami samazin jusies (iz emot Parastu Nolietojumu), un/vai L zinga js vai k da treš persona L zinga Objektam ir veikusi izmai as, kas nav at autas saska ar gumu; L zinga js nav nodrošin jis pien gu un nep rtrauktu L zinga Objekta apdrošin šanu saska guma noteikumiem; P rdev js nav pieg jis L zinga Objektu Pirkuma gum noteiktaj termi un/vai pašuma ties bas uz zinga Objektu nav nodotas L zinga Dev jam t du iemeslu d, kurus L zinga Dev js nevar ietekm t; L zinga js nav pie mis L zinga Objektu noteiktaj termi saska ar Pirkuma L guma noteikumiem, un L zinga Dev js pats pie em L zinga Objektu saska ar punktu; L zinga js bez L zinga Dev ja iepriekš jas rakstveida piekrišanas iznom, patapina vai cit di nodod L zinga Objektu treš s personas lietošan, atsavina, d vina, ie vai cit di apgr tina L zinga Objektu ar lietu vai saist bu ties m, vai nosl dz jebk du vienošanos, kas v rsta uz jebk das iepriekšmin s darb bas veikšanu, vai izved L zinga objektu rpus 4.10.punkt vai L guma Speci lajos Noteikumos min s teritorijas; L zinga ja darb ba ir aptur ta vai ierobežota sakar ar normat vo ties bu aktu p rk pumiem (piem ram, anul ta pievienot s v rt bas nodok a maks ja apliec ba), pret L zinga ju un/vai saist ar L zinga Objektu ir celta pras ba ties (š jties ) vai uzs kts krimin lprocess, k rezult, c L zinga Dev ja ieskatiem, var k t neiesp jama no L guma izrietošo L zinga ja saist bu pien ga izpilde, k ar gad jum, ja L zinga js (zemnieku saimniec bas pašnieks, individu lais komersants) vai L guma galvot js fiziska persona (ja da ir) ir miris; attiec uz L zinga ju vai L guma galvot ju (ja ds ir) tiek stenots tiesisk s aizsardz bas process vai ir uzs kts L zinga ja vai L guma galvot ja (ja t ds ir) maks tnesp jas process; zinga js nav izpild jis vai ir pild jis nepien gi k du citu L gum noteiktu saist bu, kas c L zinga Dev ja ieskatiem var b tiski negat vi ietekm t L zinga ja saist bu pien gu izpildi saska ar L gumu, un tas nav nov rsts 10 (desmit) Bankas Darba Dienu laik p c attiec L zinga Dev ja pazi ojuma nos šanas L zinga jam; zinga js 7. lappuse no 9 lappus m L zinga Dev js

10 zinga js nav izpild jis vai ir pild jis nepien gi jebk du citu no sav m saist m, kas izriet no cita l guma vai dar juma starp L zinga ju un zinga Dev ju un/vai L zinga ju un k du no Pohjola grupas sabiedr m, un š da neizpilde vai nepien ga izpilde L zinga Dev jam un/vai k dai no Pohjola grupas sabiedr m dod ties bas vienpus ji atk pties no savu saist bu izpildes (izbeigt l gumu vai citu dar jumu); zinga Objekts ir nozagts, nolaup ts, izkr pts, b tiski boj ts vai piln g jis boj, nav atrodams, konfisc ts, atties ts vai ir ierobežotas t lietošanas ties bas no trešo personu puses un apdrošin šanas gad jums nav iest jies vai ar tiek atteikta apdrošin šanas atl dz bas izmaksa; zinga js noteiktaj termi nav pazi ojis L zinga Dev jam par apakšpunkt min tiem faktiem vai ar nav sniedzis (vai sniedzis nepiln gi) L zinga Dev jam 9.4. punkt min to inform ciju un/vai dokumentus; zinga js kav Pirm s Iemaksas veikšanu ilg k par 15 (piecpadsmit) dien m; pret L zinga ja valdes vai padomes locekli, dal bnieku vai akcion ru ir uzs kts krimin lprocess vai, ja L zinga Dev jam rodas pamats uzskat t turpm ko sadarb bu ar L zinga ju par zinga Dev ja reput ciju aizskarošu Ja saska ar 11.1.punktu L zinga Dev js izbeidz zinga ja ties bas lietot L zinga Objektu un visas citas L zinga ja ties bas, kas attiec uz L zinga Objektu ir pieš irtas L zinga jam uz L guma pamata, tad: L zinga Dev js pazi o par to L zinga jam; L zinga js nodod L zinga Objektu L zinga Dev jam saska ar L guma noteikumiem. P c tam, kad L zinga Objekts ir nodots L zinga Dev jam, L zinga Dev js p rdod L zinga Objektu p c sava ieskata, iev rojot 12.noda as noteikumus; L zinga jam ir pien kums nekav joties pirms termi a izpild t visas saist bas, kas izriet no L guma; L dz ji vienojas, ka L zinga Dev jam ir ties bas jebkur laik iek t L zinga ja telp s (teritorij ), lai emtu L zinga Objektu L zinga Dev ja vald jum, un rdot L zinga Objektu p c L zinga Dev ja ieskatiem Izbeidzot L zinga ja ties bas lietot L zinga Objektu un visas citas L zinga ja ties bas, kas attiec uz zinga Objektu ir pieš irtas L zinga jam uz L guma pamata, saska ar 11.1.punktu, L zinga Dev js neatmaks L zinga jam Pirmo Iemaksu, Izpirkuma Maks jumus, Procentu maks jumus, Komisijas Maksu vai jebk dus citus maks jumus, kurus L zinga Dev js sa ma no L zinga ja L guma darb bas laik, k ar neatl dzina jebk dus nepieciešamus, der gus vai greznuma izdevumus, kurus L zinga js tais ja zinga Objektam Gad jum, ja L zinga Dev js ir vienpus ji atk pies no guma pamatojoties uz punktu, L zinga js samaks s L zinga Dev jam Komisijas Maksu (ja t da nav samaks ta) 10 (desmit) dienu laik no attiec zinga Dev ja piepras juma sa emšanas dienas L zinga Dev js ir ties gs, pazi ojot par to L zinga jam, vienpus ji atteikties nosl gt Pirkuma L gumu, ja past v vismaz viens no 11.1.punkta apakšpunktos min tajiem nosac jumiem. Š das atteikšan s gad jum zinga Dev js tiek atbr vots no pien kuma ieg ties zinga Objektu sav pašum L zinga ja interes s un pieš irt L zinga jam ties bas lietot un izpirkt zinga Objektu un citas L gum noteikt s ties bas attiec uz L zinga Objektu. Desmit dienu laik p c tam, kad L zinga Dev js ir pazi ojis L zinga jam par atteikšanos nosl gt Pirkuma L gumu, L zinga Dev js atmaks L zinga jam Pirmo Iemaksu (ja t da ir samaks ta), un L zinga js samaks L zinga Dev jam Komisijas Maksu (ja t da nav samaks ta). 12. NODOŠANA UN P RDOŠANA Gad jum, ja L zinga ja ties bas lietot L zinga Objektu un visas citas L zinga ja ties bas, kas attiec uz L zinga Objektu ir pieš irtas L zinga jam uz L guma pamata, ir izbeigtas pamatojoties uz 11.1.punktu, L zinga js nodod L zinga Objektu zinga Dev jam vai t nor jai personai L zinga Dev ja noteiktaj laik un viet L zinga js sedz visus izdevumus, kuri ir saist ti ar zinga Objekta nodošanu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izdevumiem, kuri ir saist ti ar zinga Objekta nog šanu l dz t nodošanas vietai P emot L zinga Objektu no L zinga ja, tiek noform ts akts, kas apliecina L zinga Objekta nodošanu un ar L zinga Objektu saist to risku riešanu L zinga Dev jam vai t nor tajai personai L zinga js nodod L zinga Objektu L zinga Dev jam tehniskaj k rt un t st vokl, k zinga Objekts bija sa emts, emot v Parasto Nolietojumu pien gas lietošanas rezult un iesp ju veikt uzlabojumus L zinga Objekt. L zinga js kop ar L zinga Objektu nodod visus L zinga jam nodotos dokumentus, kuri satur L zinga Objekta tehnolo isko aprakstu, lietošanas un uztur šanas noteikumus, L zinga Objekta izgatavot ja vai rdev ja L zinga Objektam dot s garantijas noteikumus vai apliecina pašuma ties bas uz L zinga Objektu vai t re istr ciju Re istr, un citus dokumentus, kas attiecas uz L zinga Objektu tur jumu un lietošanu un atrodas pie L zinga ja L zinga Dev js ir ties gs pieaicin t L zinga Dev ja izraudz tos ekspertus piedal ties L zinga Objekta nodošan un L zinga Objekta st vok a nov rt šan. c L zinga Dev ja piepras juma L zinga js atl dzina L zinga Dev jam visus izdevumus, kuri saist ti ar min to ekspertu veiktaj m darb m Ja L zinga js nenodod L zinga Objektu L zinga Dev jam, L zinga js l dz ar to piekr t tam, ka zinga Dev js ir ties gs bezstr dus k rt, bez tiesas starpniec bas un jebk du citu juridisko proced ru izpildes p emt L zinga Objektu sav vald jum jebkur laik neatkar gi no L zinga Objekta atrašan s vietas, un š da L zinga Objekta p emšana tiek uzskat ta par L zinga Objekta br vpr gu nodošanu zinga Dev jam. Šaj gad jum L zinga js atl dzina L zinga Dev jam visus izdevumus, kuri saist ti ar L zinga Objekta p emšanu. P emot L zinga Objektu sav vald jum, L zinga Dev js ir ties gs iek t teritorij un telp s, kur s atrodas L zinga Objekts, un iek t L zinga Objekt jebkur laik, k ar veikt visas darb bas, kas nepieciešamas L zinga Objekta iz emšanai no attiec s teritorijas un telp m Ja L zinga Objekts netiek nodots L zinga Dev jam t st vokl, kas nor ts 12.4.punkt vai t nolietojums rsniedz Parastu Nolietojumu, L zinga js p c pirm L zinga Dev ja piepras juma atl dzina L zinga Dev jam visus izdevumus, kuri saist ti ar L zinga Objekta defektu un/vai komplekt cijas (papildapr kojuma) tr kumu nov ršanu saska ar zinga Dev ja vai t nor s personas sast to defekt cijas aktu. Gad jum, ja L zinga js nav nodevis visu ar L zinga Objektu saist to dokument ciju (piem ram, transportl dzek a re istr cijas apliec bu), zinga js nekav joties atl dzin s L zinga Dev jam visus izdevumus, kas saist ti ar š du dokumentu atjaunošanu No L zinga Objekta p rdošanas ie mumiem tiek segti visi un jebk di L zinga Dev ja izdevumi saist ar guma Maks jumu piedzi u (par du piedzi as sabiedr bu izmaksas, ties šan s izdevumi, u.tml.) un zinga js 8. lappuse no 9 lappus m L zinga Dev js

SAUSZEMES TRANSPORTL DZEK U APDROŠIN ŠANAS NOTEIKUMI Nr.41.6 APSTIPRIN TI AR IF LATVIA AAS VALDES 2008.GADA 24.J LIJA L MUMU 1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 1.1. Apdrošin šanas sabiedr ba - If Latvia apdrošin

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar

AAS BALTA gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar AAS BALTA 2017. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savien bā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkar gu revidentu ziņojums. Saturs LAPA Inform cija par

Sīkāk

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij

Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cij Deleg e s anas li gums Pielikums Cēsu novada domes sēdes 29.12.2016.lēmumam Nr.340 Cēsi s, 2016.gada decembri Ce su novada pas valdi ba, reg istra cijas Nr.90000031048, juridiska adrese: Bērzaines iela

Sīkāk

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet

YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - internet YOUSEND.LV PAKALPOJUMU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI spe ka no 2019. gada 13. februāra Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums 1. Porta ls - interneta porta ls www.yousend.lv, www.yousend.lt, www.yousend.ee.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RP_ _TV_zinojums_n.akti.ppt [Compatibility Mode] Par izmaiņām normatīvajos aktos, kuri skar augstāko izglītību Tatjana Volkov a Rektoru padomes priek s d t ja Banku augstskolas rektore Zi ojums Rektoru padomes 23.05.2008. s d Saturs 2 1. PVN likums 2.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - rektoru_padome_09_09_2011.ppt [Compatibility Mode] Eiropas Sociālā fonda projekts Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai. Vieno an s Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Latvijas Rektoru padome

Sīkāk

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A

SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A SIA Daugavpils reģion la slimnīca vid ja termiņa darbības strat ģija 2017.-2020.gadam Daugavpils, 2016 SIA DAUGAVPILS RE ION L SLIMN CA VID J TERMI A DARB BAS STRAT IJA 2017.-2020. 1 Saīsin jumu saraksts

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/ (2019. gada 17. aprīlis) par ENISA (Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un 151/15 bas Ofici lais V stnesis L EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/881 (2019. gada 17. apr lis) par ENISA (Eiropas Savien bas Kiberdroš bas a ent ra) un par inform cijas un komunik cijas

Sīkāk

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija

HSA47520 LV Lietošanas instrukcija HSA47520 UZMAN BU! Lai garant tu j su sasald šanas iek rtas (kura izmanto viedei nekait gu dzes šanas vielu R 600a uzliesmojošs tikai pie noteiktiem apst iem), ir nepieciešams iev rot sekojošo: Netrauciet

Sīkāk

Nevienādības starp vidējiem

Nevienādības starp vidējiem Nevienādības starp vidējiem Mārtin, š Kokainis Latvijas Universitāte, NMS Rīga, 07 Ievads Atrisināt nevienādību nozīmē atrast visus tās atrisinājumus un pierādīt, ka citu atrisinājumu nav. Pierādīt nevienādību

Sīkāk

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 The Multifunction Terminal of Relay Protection and Anti-Emergency Automation // Scientific proceedings of Riga Technical university.- 2003.- Vol. 4.- Power and Electrical Engineering No.8.- Riga Technical

Sīkāk

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx

Microsoft Word - Entcom-WP5-IO2_ECVET_LV.docx IO2 ECVET Vadlnijas un instrumenti Tojas, Portugale Dokumenta v sture Versija (v) Datums Atbalstītāji Ieguldījums Statuss 0 15.03.2016 Tojas Portugal Projekts Apstiprin ts 1 31.08.2016 Tojas Portugal NFIL

Sīkāk

HP Deskjet 3840 series

HP Deskjet 3840 series 1. izdevums, 09/2004 Autorties bas 2004 Hewlett-Packard Company Pazi ojums 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Pavairošana, piem rošana vai tulkošana bez iepriekš jas rakstiskas at

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

04.AR.12_11LV.fm

04.AR.12_11LV.fm System 2000 Lietošanas pam c ba 04.AR.12_11LV 02/2017...with people in mind BR DIN JUMS! Lai izvair tos no traumu g šanas, vienm r izlasiet šo lietošanas pam c bu un tai pievienotos dokumentus, pirms s

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp

A9R1q9nsan_v63m4l_2ow.tmp Studiju programmas raksturojums 2015./2016. a 1. uzdevumi. Programm Studiju programmas. 1. Sagatavot. 2. N. 3. N 1 2. 4. V. 5., balstoties noteikt izm Studiju programmas uzdevumi. 1.. 2. V ir. 3. Nodro.

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi

TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi TN KURZEME loterijas DĀVANAS BŪS TEV UN MAN! noteikumi 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Loterijas organizētājs: SIA Lielās ielas centrs, vienotais reģistrācijas numurs LV40103836183, Lielā iela 13, Liepāja,

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not

Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti gada 4.augustā Ministru kabineta not Atvieglojumi personām ar I invaliditātes grupu Nr. Normatīvais akts Atvieglojumi personām ar invaliditāti 1. 2009.gada 4.augustā Ministru kabineta noteikumi Personām ar I invaliditātes Nr.872 Noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi

Tarifi un apkalpošanas nosacījumi VISA Electron 1, Visa Classic Debit (tai skaitā atverot pamatkontu) Maksa par kartes izsniegšanu Komplekts "Universālais" VISA Electron 1, Visa Classic Debit kartes gada maksa komplekta "Universālais"

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis

Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: , juridis Preču loterijas Apturi mirkli ar Mentos! noteikumi. 1. PREČU IZPLATĪTĀJS: 1.1. SIA Daisena Latvia (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003766195, juridiskā adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073). 2. LOTERIJAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads

Neizīrēta dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Rūjiena, Rūjienas novads LATVIJAS REPUBLIKAS RŪJIENAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009115162 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 tālr. 64263149, 64263706, fakss 64207820 e pasts rujiena@rujiena.lv; www.rujiena.lv Dzelzceļa

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

untitled

untitled ObligÞtie principi 2010. gada jŀnijs Nestlé korporatĉvie uzġðmðjdarbĉbas principi Oblig tie principi 2010. gada j nijs Autors/izdev js Valdes priekšs d t js un uz muma vad t js M r auditorija Visi darbinieki

Sīkāk

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs:

Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: Preču loterijas Laimīgā pistole noteikumi. PRECES IZPLATĪTĀJS UN LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS: SIA Neste Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003132723, juridiskā adrese: Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004,

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1_2_EirPol_Bol_2009 [Compatibility Mode] Eiropas kopējā augstākās izglītības politika (I) Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas nepieciešamība un tās pamatprincipi Prof. Andrejs Rauhvargers, informācija par Eiropas kopējo politiku pieejama

Sīkāk

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn

Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partn Līgums Nr. par medicīnisko apaugļošanu Rīgā 201_. gada sievietes vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta: turpmāk tekstā Sieviete, un partnera vārds uzvārds_ Personas kods: Deklarētā dzīvesvieta:

Sīkāk

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx

Microsoft Word - Garantiju_noteikumi_62_03.docx 1. Speciālie termini 1.1. Garantiju apdrošināšanas līgums Apdrošinātāja rakstveida apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību atbilstoši Garantiju apdrošināšanas līguma noteikumiem, kompensējot Apdrošinātajam

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

02_2004_1151_copertina_LV :06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam

02_2004_1151_copertina_LV :06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam 02_2004_1151_copertina_LV 25-08-2004 11:06 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K QE-58-04-667-LV-C Eiropas Ekonomikas un socia lo lietu komiteja Laipni lūdzam! ISBN 92-830-0413-2 9 789283004134 LV Eiropas Ekonomikas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darba

2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darba 2019. gada 30. maijs Nostāja Nr. 2 FICIL nosta ja attieci ba uz darbaspe ka pieejami bu un kvalita ti 1. Kopsavilkums Šajā Viedokļa ziņojumā par darbaspēka pieejamību un kvalitāti Ārvalstu investoru padome

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk