Atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi NOLIKUMS (reģistrēts IPR datu bāzē Nr.10/151)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi NOLIKUMS (reģistrēts IPR datu bāzē Nr.10/151)"

Transkripts

1 Atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi NOLIKUMS (reģistrēts IPR datu bāzē Nr.10/151) 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu un publiskumu, izvēlēties pretendentu, kurš veiks kvalitatīvu un ekonomiski izdevīgu jaunu un iepriekš nelietotu toneru un kārtridžu (turpmāk Preces) pārdošanu un piegādi. Konkursa pretendentam (turpmāk Pretendents) ir jābūt Konkursa nolikumā (turpmāk Nolikums) noteiktajām prasībām atbilstošai komercsabiedrībai, kura, pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu ar akciju sabiedrību Gaso (turpmāk Pasūtītājs), pārdos un piegādās Preces. 2. Konkursa rīkotājs, Nolikuma un papildus informācijas saņemšana 2.1. Konkursa rīkotājs ir: Akciju sabiedrība Gaso Vienotais reģistrācijas Nr , Vagonu iela 20, Rīga, LV Nolikumu Pretendents var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes sadaļas Iepirkumi Konkursi Pasūtītājs informācijas sniegšanai par Konkursu attiecībā uz Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām ir noteicis Pasūtītāja Materiālu un iekārtu apgādes daļas vecāko prečzini Edgaru Selenu, tālr. (+371) , e-pasts: un Materiālu un iekārtu apgādes daļas vadītāju Gunu Priedi, tālr. (+371) , fakss (+371) , e-pasts: 2.4. Pretendentam nepieciešamais jautājums par Nolikuma skaidrojumu jānosūta pa faksu vai e-pastu Pasūtītāja iepriekš norādītajām kontaktpersonām jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms Konkursa piedāvājumu (turpmāk Piedāvājums) iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs uz jautājumiem, kas iesniegti ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, atbildēs rakstiski ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piegādātājs ir tiesīgs neatbildēt uz jautājumiem, kas saņemti pēc iepriekš norādītā jautājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs līdz Piedāvājumu atvēršanai neparedz rīkot Pretendentu sanāksmi. 3. Konkursa veids Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt Piedāvājumus. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem. 1

2 4. Norādījumi Pretendentiem 4.1. Par Pretendentu var būt jebkurš komersants no jebkuras valsts, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām, kuram ir vismaz trīs gadu pieredze Nolikuma prasībām atbilstošu Preču pārdošanā un piegādē Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas pilnīga atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām Piedāvājuma iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma (Preču) cenas palielināšanai Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem Pretendentam ir atļauts slēgt līgumus ar apakšuzņēmēju ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmēju ir jāiesniedz Nolikuma 8.punktā norādītie dokumenti Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu Piedāvājums var tikt iesniegts tikai par visām Preču pozīcijām kopumā Pretendentam atļauts iesniegt 3 (trīs) piedāvājuma variantus: ražotāja oriģinālie toneri un kārtridži HP (1.daļa); ekvivalentie toneri un kārtridži HP (2.daļa); ražotāja oriģinālie toneri un kārtridži Kyocera (3.daļa) Ņemot vērā to, ka Nolikuma 2.pielikumā pievienotajā Cenu tabulā (turpmāk Cenu tabula) ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka pretendentam ir tiesības vienā piedāvājumā piedāvāt vai nu tikai ražotāja oriģinālās vai arī tikai ekvivalentās Preces. Nav atļauts ražotāja oriģinālos un ekvivalentos tonerus un kārtridžus apvienot vienā piedāvājumā Pasūtītājam ir tiesības izslēgt no tālākas piedalīšanās konkursā Pretendentu, ja: Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 8.punktā minētos dokumentus; Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Piedāvājuma vēstuli (turpmāk Piedāvājuma vēstule) un 2.pielikumā pievienoto Cenu tabulu; 2

3 Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi saskaņā ar Nolikuma 17. vai 18.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju. II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir jaunu, iepriekš nelietotu toneru un kārtridžu pārdošana un piegāde, kas jāveic saskaņā ar Nolikumu. Ar Konkursa uzvarētāju/- iem tiks noslēgts/-i līgums/-i par trīs sadaļām (viena sadaļa par ražotāja oriģinālo toneru un kārtridžu iegādi HP, viena sadaļa par ekvivalento toneru un kārtridžu iegādi HP, viena sadaļa par ražotāja oriģinālo toneru un kārtridžu iegādi Kyocera skat. Nolikuma 4.10.apakšpunktu) ar darbības termiņu uz 1 (vienu) gadu, kura laikā Pasūtītājs veic Preces pasūtījumus pa daļām atbilstoši savām vajadzībām. 6. Preču piegādes noteikumi 6.1. Preču piegāde jāveic Pasūtītāja struktūrvienībām dažādās Latvijas pilsētās: Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rīgā Paredzamā līguma termiņš 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas dienas Preces jāpiegādā Pasūtītājam 5 dienu laikā neatkarīgi no pasūtījuma apjoma. III. PRETENDENTU ATLASES NOTEIKUMI 7. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi: 7.1. Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai citas valsts Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā; 7.2. Pretendents atbilstoši tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tas ir dibināts un reģistrēts, ir tiesīgs veikt attiecīgās Preču piegādes; 7.3. Pretendentam ir vismaz trīs gadu pieredze Nolikuma prasībām atbilstošu Preču pārdošanā un piegādē; 7.4. Pretendentam Latvijas Republikā un savā mītnes zemē nav nodokļu parāda, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR; 7.5. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents nav iesaistīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam Preču pārdošanas un piegādes līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts; 7.6. Pretendents, vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 7.7. Pretendents nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 3

4 7.8. Pretendents nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu atbrīvojusi no naudas soda; 7.9. Pretendenta vidējais apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados (2015., un gadā) ir vismaz EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) gadā. 8. Iesniedzamie dokumenti Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu: 8.1. izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināma reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents ir izveidots, ar informāciju par komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru; 8.2. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas (ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR (ne vecāka par vienu mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa); 8.3. informācija par Pretendenta gada apgrozījumu 2015., un 2017.gadā; 8.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma vai Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināma reģistra kopija par Pretendenta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām vai prokūra, vai attiecīgs pilnvarojums, kas apliecina Pretendenta pārstāvja tiesības iesniegt Piedāvājumu; 8.5. izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināma reģistra, kas izsniegta ne agrāk kā 30 darba dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas dienas, par to, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, Pretendents neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 8.6. Pretendenta, vai kompetentas institūcijas apliecinājums, ka Pretendents, vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 8.7. Pretendenta, vai kompetentas institūcijas apliecinājums, ka Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 8.8. Pretendenta, vai kompetentas institūcijas apliecinājums, ka Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 4

5 vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu atbrīvojusi no naudas soda; 8.9. informācija par līdzīgām Preču piegādēm, ko Pretendents veicis pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, norādot pasūtītājus, piegādes gadu, Pretendenta piegādātās Preces un to apjomus EUR, pasūtītāju nosaukumus un kontaktpersonu vārdus, amatus un tālruņu numurus. IV. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA 9. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 9.1. Pretendenta sagatavotajam Piedāvājumam un visai korespondencei attiecībā uz Konkursu, ar kuru apmainās Pretendents un Pasūtītājs, ir jābūt latviešu valodā Piedāvājumam ir jāpievieno šādi dokumenti: Nolikuma 8.punktā minētie dokumenti; Piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā pievienotajai formai; Cenu tabula, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajai formai; 9.3. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājumam jāpievieno dokuments, kurā norādīts, vai Pretendents: ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē; ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk Nodokļu konvencija) Piedāvājuma vēstule un Cenu tabula jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt Pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Piedāvājumam jāpievieno attiecīga pilnvarojuma apstiprinājums Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tie ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus Piedāvājumā jānorāda Pretendenta kontaktpersonas, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasts Piedāvājuma (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, cauršūtām, norādot cauršūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiks uzskatīts vārdiskais formulējums Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam: Akciju sabiedrībai Gaso Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009, Latvija Piedāvājums atklātam konkursam 5

6 Par toneru un kārtridžu piegādi Neatvērt pirms 2018.gada 22.augusta plkst.10:00, Atvērt tikai konkursa komisijas klātbūtnē Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt ievietotiem Piedāvājuma oriģinālam un kopijai, kas attiecīgi apzīmēti Oriģināls un Kopija Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt Piedāvājumam jābūt derīgam līdz 2018.gada 30.oktobrim. Īsāks Piedāvājuma derīguma termiņš var būt par pamatu tā noraidīšanai. Pretendentam viņa Piedāvājums ir saistošs visā Piedāvājuma derīguma termiņā Pasūtītājs līdz Konkursa uzvarētāja noteikšanai var lūgt Pretendentus pagarināt Piedāvājumu derīguma termiņu par noteiktu laiku. Pretendentam, kurš piekritis dot pagarinājumu, netiks ļauts palielināt Piedāvājuma cenu. Pretendents, kurš nepiekritīs dot pagarinājumu, vai piekritīs dot pagarinājumu, bet, nesaglabājot Piedāvājuma cenu, no turpmākās dalības Konkursā tiks izslēgts. 10. Piedāvājuma cena Piedāvājuma cenas jānorāda EUR (euro) Piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visi nodokļi un nodevas (izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (turpmāk PVN)), kas maksājami saistībā ar Preču pārdošanu un piegādi līdz Nolikuma 6.1.punktā norādītajai piegādes vietai. PVN tiks noteikts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītāja izveidotā Piedāvājumu izvērtēšanas komisija (turpmāk Iepirkuma komisija) vērtēs Piedāvājuma cenu bez PVN Piedāvājuma cenas jānorāda Piedāvājuma vēstulē un Cenu tabulā (Nolikuma 1.un 2.pielikums), aizpildot tajās paredzētās pozīcijas Piedāvājuma cenai jābūt nemainīgai visā Piedāvājuma derīguma termiņā un tā pagarinājumā, ja tāds tiek prasīts un dots saskaņā ar Nolikuma 9.14.punktu. V. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 11. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrībai Gaso Rīgā, Vagonu ielā 20, LV-1009, Latvijā, administratīvajā korpusā, 1.stāvā, 120.kabinetā līdz 2018.gada 22.augustam plkst. 10:00 (pēc Latvijas laika) Piedāvājumu var nogādāt Pasūtītājam ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ierakstītā sūtījumā ar noteikumu, ka Piedāvājums tiks saņemts Nolikuma 11.1.punktā noradītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents Piedāvājums, kurš tiks saņemts pēc iepriekš minētā termiņa, tiks nosūtīts atpakaļ neatkarīgi no kavēšanās iemesla. 6

7 12. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam Piedāvājuma izmaiņas vai atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi apzīmējot to ar uzrakstu Piedāvājuma izmaiņas vai Piedāvājuma atsaukums. 13. Piedāvājumu atvēršana Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājumu izmaiņas vai atsaukumus, atvērs Iepirkuma komisija 2018.gada 22.augustā, plkst. 10:00 (pēc Latvijas laika) Rīgā, Vagonu ielā 20, 3.korpusā, 212.kabinetā Piedāvājumu atvēršana pirms paredzētā laika nav atļauta Iepirkuma komisija atvērs tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtie Piedāvājumi un Piedāvājumi, kuru atsaukums ir akceptēts, bez izskatīšanas tiks nosūtīti atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes Aploksnes ar uzrakstu Piedāvājuma atsaukums tiks atvērtas pirmās, bet aploksnes ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiks atvērtas Aploksnes ar uzrakstu Piedāvājuma izmaiņas tiks atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums, Piedāvājuma izmaiņas, Piedāvājuma cenas un cita informācija pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiks norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas protokolā Pretendentu pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājumu atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruņa numuru Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis nolasa katra Piedāvājuma cenu un piegādes termiņu, kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas protokolā Pretendentu pārstāvji turpmākajā Konkursa norisē nepiedalās. VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES UN IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 14. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Pasūtītājam finansiāli izdevīgāko Piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību, atsevišķi izvērtējot Piedāvājumu par ražotāja oriģinālo toneru un kārtridžu HP iegādi, un Piedāvājumu par ekvivalento toneru un kārtridžu HP iegādi un ražotāja oriģinālo toneru un kārtridžu Kyocera iegādi. 15. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā: Kritēriji Kritēriju svars, % Piedāvājuma cena 100 Kopā 100 7

8 16. Piedāvājumu saturs un izvērtēšanas gaita ir aizsargājama informācija, Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. 17. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta rakstisku skaidrojumu vai atbildi par tā iesniegto Piedāvājumu. Skaidrojums vai atbilde Pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa pastu vai pa faksu pieprasījumā norādītajā termiņā. 18. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma detaļu precizēšanai. 19. Pirms Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām. Atbilstošs Piedāvājums ir tāds, kas atbilst Nolikumā noteiktajiem termiņiem, prasībām un noteikumiem bez novirzēm. 20. Iepirkuma komisijai ir tiesības bez tālākas izskatīšanas noraidīt to Pretendentu Piedāvājumus, kuri neatbildīs Nolikuma prasībām vai kurus Iepirkuma komisija atzīs par neatbilstošiem vai nepietiekoši atbilstošiem Preču piegādei. VII. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 21. Finansiālais izvērtējums Par konkursa uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu Piedāvājuma cena tiks koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētiskās kļūdas labojumu tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiktu salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts pilns Preču apjoms Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un izlabos, ja tādas tiks konstatētas. Pretendentam ir rakstiski jāapstiprina Iepirkuma komisijas veiktie kļūdu labojumi un jaunās cenas tiks uzskatītas par saistošām Pretendentam. Ja Pretendents nepiekritīs Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdas labojumam, tā Piedāvājums tiks noraidīts Samaksas noteikumi pēcapmaksa 100%. Piedāvājumi, kas paredz priekšapmaksu, tiks noraidīti kā Nolikuma prasībām neatbilstoši. 22. Tehniskais izvērtējums Piedāvājumi, kuros nav iekļauts pilns Cenu tabulā norādītais preču sortiments tiks noraidīti kā Nolikuma prasībām neatbilstoši Pretendentam jānodrošina Preču piegāde ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Piedāvājumi, kas paredz Preču piegādes termiņu garāku par 5 (piecām) dienām, tiks noraidīti kā Nolikuma prasībām neatbilstoši. 23. Kopvērtējums Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs finansiāli visizdevīgākais Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 8

9 23.3. Ja Konkursam tiks iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lems, vai tas ir atbilstošs un finansiāli izdevīgs, un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbildīs Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņems lēmumu izbeigt Konkursu Lēmumu par līguma slēgšanu ar Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu pieņem Iepirkuma komisija Iepirkuma komisija visus Pretendentus informēs par Konkursa rezultātiem. VIII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 24. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma pārrunām. 25. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats Pirkuma līguma noslēgšanai. 26. Pirkuma līgumā tiks iekļauti šādi nosacījumi: Par katru Preces piegādi preču pārdevējs (turpmāk Pārdevējs) noformē Preces pavaddokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu, piegādes pavadzīmi vai tml. (turpmāk Pavaddokuments), kuru piegādā kopā ar Preci. Pavaddokuments apliecina vienīgi Preces izsniegšanas un saņemšanas faktu Līdz katra mēneša 10 (desmitajam) datumam Pārdevējs nosūta rēķinu par iepriekšējā mēnesī veiktajām Preču piegādēm saskaņā ar Pavaddokumentiem. Rēķinam jāpievieno šāda informācija visu rēķinā iekļauto Pavaddokumentu numuri un datumi, Pavaddokumentu summas un Pasūtītāja struktūrvienību nosaukumi, kurām veiktas preču piegādes saskaņā ar Pavaddokumentiem. 27. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē, pirms pirkuma līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu. 28. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma Par nodokļiem un nodevām izpratnē, pirms Pirkuma līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību. 29. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un Piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu (tai skaitā Latvijas Republikas rezidentu), tad Pirkuma līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja nosūtītajām precēm rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam. 30. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis par Konkursa rezultātiem, nenoslēdz Pirkuma līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt Pirkuma līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. 9

10 IX. KONFIDENCIALITĀTE 31. Pretendents, kas ir saņēmis Nolikumu, apņemas nodrošināt tajā ietvertās informācijas konfidencialitāti un ir tiesīgs to izmantot tikai un vienīgi Konkursa Piedāvājuma sagatavošanai un izpildei. 32. Pretendentu skaits un nosaukumi ir līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim neizpaužama informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas sēžu materiāli ir aizsargājama informācija un nav izpaužama citiem Pretendentiem vai trešajām personām. X. PRETENDENTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU 33. Ja Pretendentam ir pamatoti iebildumi par Pasūtītāja rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz Konkursa norisi, Pretendentam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas visparīgās jurisdikcijas tiesā. Nolikumam ir pievienoti divi pielikumi: 1.pielikums Piedāvājuma vēstule uz 1 lpp.; 2.pielikums (3 daļas) Cenu tabula uz 6 lpp. XI. PIELIKUMI Valdes locekle B.Bebre 10

11 1.pielikums Akciju sabiedrības Gaso atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi nolikumam Piedāvājuma vēstule 2018.gada. Adresāts: Akciju sabiedrība Gaso Vagonu iela 20, Rīga, LV- 1009, Latvija Atklāts konkurss: Par toneru un kārtridžu piegādi Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies piegādāt jaunus un iepriekš nelietotus tonerus un kārtridžus, saskaņā ar konkursa nolikumu un Cenu tabulu, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums. Apliecinām, ka toneri un kārtridži ir jauni, iepriekš nelietoti un piedāvājums neietver atkārtoti pildītus tonerus un kārtridžus. Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa. Preces tiks piegādātas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas bez papildus samaksas par piegādi iekasēšanas. Preces tiks piegādātas neatkarīgi no piegādes vietas un pasūtījuma apjoma EUR. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz gada 30.oktobrim un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās. Ar šo mēs apliecinām, ka Cenu tabulā iesniegtās Preču cenas būs spēkā vienu gadu no līguma noslēgšanas. Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs: Juridiskā adrese: Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, telefons, fakss un e-pasts: Pielikumā: 1. uz lappusēm; 2. uz lappusēm; 3. uz lappusēm; 4. uz lappusēm; 5. uz lappusēm. (Personas, kura paraksta Piedāvājuma vēstuli, vārds, uzvārds, amats, paraksts) 11

12 2.pielikums Akciju sabiedrības Gaso atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi nolikumam Cenu tabula I daļa - ražotāja oriģinālie toneri un kārtridži HP Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 1 HP 05A Black Original LaserJet Toner Cartridge 27 2 HP 05X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 4 3 HP 11A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 4 HP 13A Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 5 HP 15A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 6 HP 29X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 7 HP 304A Black Original LaserJet Toner Cartridge 10 8 HP 304A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 8 9 HP 304A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge HP 304A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 9 11 HP 305A Black Original LaserJet Toner Cartridge 7 12 HP 305A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 5 13 HP 305A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 4 14 HP 305A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 4 15 HP 49A Black Original LaserJet Toner Cartridge 3 16 HP 53A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 17 HP 645A Black Original LaserJet Toner Cartridge 4 18 HP 645A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 3 19 HP 645A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 2 20 HP 645A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 3 21 HP 646A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 1 22 HP 646A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 1 23 HP 646A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 1 24 HP 80A Black Original LaserJet Toner Cartridge HP 80X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 3 26 HP 92A Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 27 HP 96 Black Original Ink Cartridge 1 28 HP 97 Tri-color Original Ink Cartridge 1 29 HP Cartridge No.26A Black HP Cartridge No.26X Black 1 31 HP Cartridge No.30X Black 2 32 HP Cartridge No.652A Black 3 33 HP Cartridge No.653X Black 1 12

13 Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 34 HP Cartridge No.653A Cyan 1 35 HP Cartridge No.653A Yellow 1 36 HP Cartridge No.653A Magenta 1 37 HP Cartridge No.130A Black 1 38 HP Cartridge No.130A Cyan 1 39 HP Cartridge No.130A Yellow 1 40 HP Cartridge No.130A Magenta 1 41 HP Cartridge No.508A Black 1 42 HP Cartridge No.508A Cyan 1 43 HP Cartridge No.508A Yellow 1 44 HP Cartridge No.508A Magenta 1 45 HP Cartridge No.508X Black HC 1 46 HP Cartridge No.508X Cyan HC 1 47 HP Cartridge No.508X Yellow HC 1 48 HP Cartridge No.508X Magenta HC 1 49 HP Cartridge No.410A Black HP Cartridge No.410X Black HC 2 51 HP Cartridge No.410A Cyan HP Cartridge No.410X Cyan HC 2 53 HP Cartridge No.410A Yellow HP Cartridge No.410X Yellow HC 1 55 HP Cartridge No.410A Magenta HP Cartridge No.410X Magenta HC 1 57 Kopā EUR bez PVN: Piezīmes: 1) Preču sortiments ir noteikts provizoriski un Pasūtītājam nav pienākums iegādāties norādītās Preces un norādītajā apjomā. 2) Ņemot vērā to, ka Cenu tabulā ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka pretendentam ir tiesības vienā piedāvājumā piedāvāt tikai vai nu ražotāja oriģinālās, vai arī ekvivalentās preces. (Personas, kura paraksta Cenu tabulu, vārds, uzvārds, amats) (paraksts) 13

14 Cenu tabula II daļa - ekvivalentie toneri un kārtridži HP Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 1 HP 05A Black Original LaserJet Toner Cartridge 27 2 HP 05X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 4 3 HP 11A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 4 HP 13A Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 5 HP 15A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 6 HP 29X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 7 HP 304A Black Original LaserJet Toner Cartridge 10 8 HP 304A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 8 9 HP 304A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge HP 304A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 9 11 HP 305A Black Original LaserJet Toner Cartridge 7 12 HP 305A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 5 13 HP 305A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 4 14 HP 305A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 4 15 HP 49A Black Original LaserJet Toner Cartridge 3 16 HP 53A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 17 HP 645A Black Original LaserJet Toner Cartridge 4 18 HP 645A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 3 19 HP 645A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 2 20 HP 645A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 3 21 HP 646A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 1 22 HP 646A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 1 23 HP 646A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 1 24 HP 80A Black Original LaserJet Toner Cartridge HP 80X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 3 26 HP 92A Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 27 HP 96 Black Original Ink Cartridge 1 28 HP 97 Tri-color Original Ink Cartridge 1 29 HP Cartridge No.26A Black HP Cartridge No.26X Black 1 31 HP Cartridge No.30X Black 2 32 HP Cartridge No.652A Black 3 33 HP Cartridge No.653X Black 1 34 HP Cartridge No.653A Cyan 1 14

15 Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 35 HP Cartridge No.653A Yellow 1 36 HP Cartridge No.653A Magenta 1 37 HP Cartridge No.130A Black 1 38 HP Cartridge No.130A Cyan 1 39 HP Cartridge No.130A Yellow 1 40 HP Cartridge No.130A Magenta 1 41 HP Cartridge No.508A Black 1 42 HP Cartridge No.508A Cyan 1 43 HP Cartridge No.508A Yellow 1 44 HP Cartridge No.508A Magenta 1 45 HP Cartridge No.508X Black HC 1 46 HP Cartridge No.508X Cyan HC 1 47 HP Cartridge No.508X Yellow HC 1 48 HP Cartridge No.508X Magenta HC 1 49 HP Cartridge No.410A Black HP Cartridge No.410X Black HC 2 51 HP Cartridge No.410A Cyan HP Cartridge No.410X Cyan HC 2 53 HP Cartridge No.410A Yellow HP Cartridge No.410X Yellow HC 1 55 HP Cartridge No.410A Magenta HP Cartridge No.410X Magenta HC 1 57 Kopā EUR bez PVN: Piezīmes: 1) Preču sortiments ir noteikts provizoriski un Pasūtītājam nav pienākums iegādāties norādītās Preces un norādītajā apjomā. 2) Ņemot vērā to, ka Cenu tabulā ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka pretendentam ir tiesības vienā piedāvājumā piedāvāt tikai vai nu ražotāja oriģinālās, vai arī ekvivalentās preces. (Personas, kura paraksta Cenu tabulu, vārds, uzvārds, amats) (paraksts) 15

16 Cenu tabula III daļa - ražotāja oriģinālie toneri un kārtridži Kyocera Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 1 TK-8315C 5 2 TK-8315M 5 3 TK-8315Y 6 4 TK-8315K 5 5 TK-8325C 8 6 TK-8325M 8 7 TK-8325Y 8 8 TK-8325K 9 9 TK TK-590C 2 11 TK-590M 3 12 TK-590Y 3 13 TK-590K 3 14 TK TK TK TK WT TK-8505C 1 20 TK-8505M 1 21 TK-8505Y 1 22 TK-8505K 1 23 TK-825C 3 24 TK-825M 3 25 TK-825Y 3 26 TK-825K 5 27 TK TK-8705K 2 29 TK-8705C 2 30 TK-8705Y 2 31 TK-8705M 2 32 WT TK-865C 4 34 TK-865M 5 35 TK-865Y 5 36 TK-865K 4 37 TK

17 Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 38 TK TK TK-855K 1 41 TK-855M 1 42 TK-855C 1 43 TK-855Y 1 44 Kopā EUR bez PVN: Piezīmes: 1) Preču sortiments ir noteikts provizoriski un Pasūtītājam nav pienākums iegādāties norādītās Preces un norādītajā apjomā. 2) Ņemot vērā to, ka Cenu tabulā ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka pretendentam ir tiesības vienā piedāvājumā piedāvāt tikai vai nu ražotāja oriģinālās, vai arī ekvivalentās preces. (Personas, kura paraksta Cenu tabulu, vārds, uzvārds, amats) (paraksts) 17

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Microsoft Word - fiz_LV

Microsoft Word - fiz_LV GROZĪJUMI TARIFOS FIZISKĀM PERSONĀM LR REZIDENTIEM 1. Norēķinu konts Jaunais tarifs Katra konta apkalpošana, ja Klients neaktīvs nevienā Klienta norēķinu un/vai karšu kontā Bankā nav veiktas vismaz 3 (trīs)

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_27

LEMUMS_GND_2015_27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/27 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a

TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs Juridiskā a TIRGUS IZPĒTE Mobilo sakaru pakalpojumi Informācija par Pasūtītāju: Nosaukums Kurzemes plānošanas reģions Reģistrācijas numurs 90002183562 Juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Apstiprināti ar bankas valdes

Apstiprināti ar bankas valdes RIGENSIS BANK AS Reģ. Nr. 40103429440 Teātra iela 3, Rīga, LV 1050, Latvija Tālr.: (+371) 675 555 51 / fakss: (+371) 673 333 03 E-pasts: info@rigensisbank.com / www.rigensisbank.com Norēķinu konts CENRĀDIS

Sīkāk