Atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi NOLIKUMS (reģistrēts IPR datu bāzē Nr.10/151)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi NOLIKUMS (reģistrēts IPR datu bāzē Nr.10/151)"

Transkripts

1 Atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi NOLIKUMS (reģistrēts IPR datu bāzē Nr.10/151) 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu un publiskumu, izvēlēties pretendentu, kurš veiks kvalitatīvu un ekonomiski izdevīgu jaunu un iepriekš nelietotu toneru un kārtridžu (turpmāk Preces) pārdošanu un piegādi. Konkursa pretendentam (turpmāk Pretendents) ir jābūt Konkursa nolikumā (turpmāk Nolikums) noteiktajām prasībām atbilstošai komercsabiedrībai, kura, pamatojoties uz noslēgto pirkuma līgumu ar akciju sabiedrību Gaso (turpmāk Pasūtītājs), pārdos un piegādās Preces. 2. Konkursa rīkotājs, Nolikuma un papildus informācijas saņemšana 2.1. Konkursa rīkotājs ir: Akciju sabiedrība Gaso Vienotais reģistrācijas Nr , Vagonu iela 20, Rīga, LV Nolikumu Pretendents var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes sadaļas Iepirkumi Konkursi Pasūtītājs informācijas sniegšanai par Konkursu attiecībā uz Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām ir noteicis Pasūtītāja Materiālu un iekārtu apgādes daļas vecāko prečzini Edgaru Selenu, tālr. (+371) , e-pasts: un Materiālu un iekārtu apgādes daļas vadītāju Gunu Priedi, tālr. (+371) , fakss (+371) , e-pasts: 2.4. Pretendentam nepieciešamais jautājums par Nolikuma skaidrojumu jānosūta pa faksu vai e-pastu Pasūtītāja iepriekš norādītajām kontaktpersonām jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms Konkursa piedāvājumu (turpmāk Piedāvājums) iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs uz jautājumiem, kas iesniegti ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, atbildēs rakstiski ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piegādātājs ir tiesīgs neatbildēt uz jautājumiem, kas saņemti pēc iepriekš norādītā jautājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs līdz Piedāvājumu atvēršanai neparedz rīkot Pretendentu sanāksmi. 3. Konkursa veids Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt Piedāvājumus. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem. 1

2 4. Norādījumi Pretendentiem 4.1. Par Pretendentu var būt jebkurš komersants no jebkuras valsts, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām, kuram ir vismaz trīs gadu pieredze Nolikuma prasībām atbilstošu Preču pārdošanā un piegādē Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas pilnīga atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām Piedāvājuma iesniegšana nozīmē skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma (Preču) cenas palielināšanai Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem Pretendentam ir atļauts slēgt līgumus ar apakšuzņēmēju ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis par kādu Piedāvājuma daļu slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmēju ir jāiesniedz Nolikuma 8.punktā norādītie dokumenti Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu Piedāvājums var tikt iesniegts tikai par visām Preču pozīcijām kopumā Pretendentam atļauts iesniegt 3 (trīs) piedāvājuma variantus: ražotāja oriģinālie toneri un kārtridži HP (1.daļa); ekvivalentie toneri un kārtridži HP (2.daļa); ražotāja oriģinālie toneri un kārtridži Kyocera (3.daļa) Ņemot vērā to, ka Nolikuma 2.pielikumā pievienotajā Cenu tabulā (turpmāk Cenu tabula) ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka pretendentam ir tiesības vienā piedāvājumā piedāvāt vai nu tikai ražotāja oriģinālās vai arī tikai ekvivalentās Preces. Nav atļauts ražotāja oriģinālos un ekvivalentos tonerus un kārtridžus apvienot vienā piedāvājumā Pasūtītājam ir tiesības izslēgt no tālākas piedalīšanās konkursā Pretendentu, ja: Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 7.punktā minētajām prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 8.punktā minētos dokumentus; Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Piedāvājuma vēstuli (turpmāk Piedāvājuma vēstule) un 2.pielikumā pievienoto Cenu tabulu; 2

3 Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi saskaņā ar Nolikuma 17. vai 18.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju. II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU 5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir jaunu, iepriekš nelietotu toneru un kārtridžu pārdošana un piegāde, kas jāveic saskaņā ar Nolikumu. Ar Konkursa uzvarētāju/- iem tiks noslēgts/-i līgums/-i par trīs sadaļām (viena sadaļa par ražotāja oriģinālo toneru un kārtridžu iegādi HP, viena sadaļa par ekvivalento toneru un kārtridžu iegādi HP, viena sadaļa par ražotāja oriģinālo toneru un kārtridžu iegādi Kyocera skat. Nolikuma 4.10.apakšpunktu) ar darbības termiņu uz 1 (vienu) gadu, kura laikā Pasūtītājs veic Preces pasūtījumus pa daļām atbilstoši savām vajadzībām. 6. Preču piegādes noteikumi 6.1. Preču piegāde jāveic Pasūtītāja struktūrvienībām dažādās Latvijas pilsētās: Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rīgā Paredzamā līguma termiņš 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas dienas Preces jāpiegādā Pasūtītājam 5 dienu laikā neatkarīgi no pasūtījuma apjoma. III. PRETENDENTU ATLASES NOTEIKUMI 7. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi: 7.1. Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai citas valsts Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā; 7.2. Pretendents atbilstoši tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā tas ir dibināts un reģistrēts, ir tiesīgs veikt attiecīgās Preču piegādes; 7.3. Pretendentam ir vismaz trīs gadu pieredze Nolikuma prasībām atbilstošu Preču pārdošanā un piegādē; 7.4. Pretendentam Latvijas Republikā un savā mītnes zemē nav nodokļu parāda, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR; 7.5. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents nav iesaistīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam Preču pārdošanas un piegādes līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts; 7.6. Pretendents, vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 7.7. Pretendents nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 3

4 7.8. Pretendents nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu atbrīvojusi no naudas soda; 7.9. Pretendenta vidējais apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados (2015., un gadā) ir vismaz EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) gadā. 8. Iesniedzamie dokumenti Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu: 8.1. izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināma reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents ir izveidots, ar informāciju par komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru; 8.2. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapas (ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 EUR (ne vecāka par vienu mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa); 8.3. informācija par Pretendenta gada apgrozījumu 2015., un 2017.gadā; 8.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmuma vai Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināma reģistra kopija par Pretendenta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām vai prokūra, vai attiecīgs pilnvarojums, kas apliecina Pretendenta pārstāvja tiesības iesniegt Piedāvājumu; 8.5. izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai Pretendenta mītnes zemes uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināma reģistra, kas izsniegta ne agrāk kā 30 darba dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas dienas, par to, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, Pretendents neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 8.6. Pretendenta, vai kompetentas institūcijas apliecinājums, ka Pretendents, vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 8.7. Pretendenta, vai kompetentas institūcijas apliecinājums, ka Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas; 8.8. Pretendenta, vai kompetentas institūcijas apliecinājums, ka Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 4

5 vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu atbrīvojusi no naudas soda; 8.9. informācija par līdzīgām Preču piegādēm, ko Pretendents veicis pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, norādot pasūtītājus, piegādes gadu, Pretendenta piegādātās Preces un to apjomus EUR, pasūtītāju nosaukumus un kontaktpersonu vārdus, amatus un tālruņu numurus. IV. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA 9. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 9.1. Pretendenta sagatavotajam Piedāvājumam un visai korespondencei attiecībā uz Konkursu, ar kuru apmainās Pretendents un Pasūtītājs, ir jābūt latviešu valodā Piedāvājumam ir jāpievieno šādi dokumenti: Nolikuma 8.punktā minētie dokumenti; Piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā pievienotajai formai; Cenu tabula, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajai formai; 9.3. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājumam jāpievieno dokuments, kurā norādīts, vai Pretendents: ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē; ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk Nodokļu konvencija) Piedāvājuma vēstule un Cenu tabula jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt Pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Piedāvājumam jāpievieno attiecīga pilnvarojuma apstiprinājums Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tie ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus Piedāvājumā jānorāda Pretendenta kontaktpersonas, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs un e-pasts Piedāvājuma (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, cauršūtām, norādot cauršūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem vai dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiks uzskatīts vārdiskais formulējums Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam: Akciju sabiedrībai Gaso Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009, Latvija Piedāvājums atklātam konkursam 5

6 Par toneru un kārtridžu piegādi Neatvērt pirms 2018.gada 22.augusta plkst.10:00, Atvērt tikai konkursa komisijas klātbūtnē Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei. Aploksnē jābūt ievietotiem Piedāvājuma oriģinālam un kopijai, kas attiecīgi apzīmēti Oriģināls un Kopija Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt Piedāvājumam jābūt derīgam līdz 2018.gada 30.oktobrim. Īsāks Piedāvājuma derīguma termiņš var būt par pamatu tā noraidīšanai. Pretendentam viņa Piedāvājums ir saistošs visā Piedāvājuma derīguma termiņā Pasūtītājs līdz Konkursa uzvarētāja noteikšanai var lūgt Pretendentus pagarināt Piedāvājumu derīguma termiņu par noteiktu laiku. Pretendentam, kurš piekritis dot pagarinājumu, netiks ļauts palielināt Piedāvājuma cenu. Pretendents, kurš nepiekritīs dot pagarinājumu, vai piekritīs dot pagarinājumu, bet, nesaglabājot Piedāvājuma cenu, no turpmākās dalības Konkursā tiks izslēgts. 10. Piedāvājuma cena Piedāvājuma cenas jānorāda EUR (euro) Piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visi nodokļi un nodevas (izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (turpmāk PVN)), kas maksājami saistībā ar Preču pārdošanu un piegādi līdz Nolikuma 6.1.punktā norādītajai piegādes vietai. PVN tiks noteikts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītāja izveidotā Piedāvājumu izvērtēšanas komisija (turpmāk Iepirkuma komisija) vērtēs Piedāvājuma cenu bez PVN Piedāvājuma cenas jānorāda Piedāvājuma vēstulē un Cenu tabulā (Nolikuma 1.un 2.pielikums), aizpildot tajās paredzētās pozīcijas Piedāvājuma cenai jābūt nemainīgai visā Piedāvājuma derīguma termiņā un tā pagarinājumā, ja tāds tiek prasīts un dots saskaņā ar Nolikuma 9.14.punktu. V. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 11. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrībai Gaso Rīgā, Vagonu ielā 20, LV-1009, Latvijā, administratīvajā korpusā, 1.stāvā, 120.kabinetā līdz 2018.gada 22.augustam plkst. 10:00 (pēc Latvijas laika) Piedāvājumu var nogādāt Pasūtītājam ar kurjeru vai personīgi, vai nosūtīt pa pastu ierakstītā sūtījumā ar noteikumu, ka Piedāvājums tiks saņemts Nolikuma 11.1.punktā noradītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents Piedāvājums, kurš tiks saņemts pēc iepriekš minētā termiņa, tiks nosūtīts atpakaļ neatkarīgi no kavēšanās iemesla. 6

7 12. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam Piedāvājuma izmaiņas vai atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi apzīmējot to ar uzrakstu Piedāvājuma izmaiņas vai Piedāvājuma atsaukums. 13. Piedāvājumu atvēršana Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājumu izmaiņas vai atsaukumus, atvērs Iepirkuma komisija 2018.gada 22.augustā, plkst. 10:00 (pēc Latvijas laika) Rīgā, Vagonu ielā 20, 3.korpusā, 212.kabinetā Piedāvājumu atvēršana pirms paredzētā laika nav atļauta Iepirkuma komisija atvērs tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtie Piedāvājumi un Piedāvājumi, kuru atsaukums ir akceptēts, bez izskatīšanas tiks nosūtīti atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes Aploksnes ar uzrakstu Piedāvājuma atsaukums tiks atvērtas pirmās, bet aploksnes ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiks atvērtas Aploksnes ar uzrakstu Piedāvājuma izmaiņas tiks atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums, Piedāvājuma izmaiņas, Piedāvājuma cenas un cita informācija pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiks norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas protokolā Pretendentu pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājumu atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruņa numuru Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis nolasa katra Piedāvājuma cenu un piegādes termiņu, kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas protokolā Pretendentu pārstāvji turpmākajā Konkursa norisē nepiedalās. VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES UN IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 14. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Pasūtītājam finansiāli izdevīgāko Piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību, atsevišķi izvērtējot Piedāvājumu par ražotāja oriģinālo toneru un kārtridžu HP iegādi, un Piedāvājumu par ekvivalento toneru un kārtridžu HP iegādi un ražotāja oriģinālo toneru un kārtridžu Kyocera iegādi. 15. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji ir atspoguļoti tabulā: Kritēriji Kritēriju svars, % Piedāvājuma cena 100 Kopā 100 7

8 16. Piedāvājumu saturs un izvērtēšanas gaita ir aizsargājama informācija, Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti. 17. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta rakstisku skaidrojumu vai atbildi par tā iesniegto Piedāvājumu. Skaidrojums vai atbilde Pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa pastu vai pa faksu pieprasījumā norādītajā termiņā. 18. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma detaļu precizēšanai. 19. Pirms Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām. Atbilstošs Piedāvājums ir tāds, kas atbilst Nolikumā noteiktajiem termiņiem, prasībām un noteikumiem bez novirzēm. 20. Iepirkuma komisijai ir tiesības bez tālākas izskatīšanas noraidīt to Pretendentu Piedāvājumus, kuri neatbildīs Nolikuma prasībām vai kurus Iepirkuma komisija atzīs par neatbilstošiem vai nepietiekoši atbilstošiem Preču piegādei. VII. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 21. Finansiālais izvērtējums Par konkursa uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu Piedāvājuma cena tiks koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētiskās kļūdas labojumu tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiktu salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts pilns Preču apjoms Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas, un izlabos, ja tādas tiks konstatētas. Pretendentam ir rakstiski jāapstiprina Iepirkuma komisijas veiktie kļūdu labojumi un jaunās cenas tiks uzskatītas par saistošām Pretendentam. Ja Pretendents nepiekritīs Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdas labojumam, tā Piedāvājums tiks noraidīts Samaksas noteikumi pēcapmaksa 100%. Piedāvājumi, kas paredz priekšapmaksu, tiks noraidīti kā Nolikuma prasībām neatbilstoši. 22. Tehniskais izvērtējums Piedāvājumi, kuros nav iekļauts pilns Cenu tabulā norādītais preču sortiments tiks noraidīti kā Nolikuma prasībām neatbilstoši Pretendentam jānodrošina Preču piegāde ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Piedāvājumi, kas paredz Preču piegādes termiņu garāku par 5 (piecām) dienām, tiks noraidīti kā Nolikuma prasībām neatbilstoši. 23. Kopvērtējums Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs finansiāli visizdevīgākais Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 8

9 23.3. Ja Konkursam tiks iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lems, vai tas ir atbilstošs un finansiāli izdevīgs, un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbildīs Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņems lēmumu izbeigt Konkursu Lēmumu par līguma slēgšanu ar Konkursa uzvarētāju vai lēmumu par Konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu pieņem Iepirkuma komisija Iepirkuma komisija visus Pretendentus informēs par Konkursa rezultātiem. VIII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA 24. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentu, kurš tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, uz līguma pārrunām. 25. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats Pirkuma līguma noslēgšanai. 26. Pirkuma līgumā tiks iekļauti šādi nosacījumi: Par katru Preces piegādi preču pārdevējs (turpmāk Pārdevējs) noformē Preces pavaddokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu, piegādes pavadzīmi vai tml. (turpmāk Pavaddokuments), kuru piegādā kopā ar Preci. Pavaddokuments apliecina vienīgi Preces izsniegšanas un saņemšanas faktu Līdz katra mēneša 10 (desmitajam) datumam Pārdevējs nosūta rēķinu par iepriekšējā mēnesī veiktajām Preču piegādēm saskaņā ar Pavaddokumentiem. Rēķinam jāpievieno šāda informācija visu rēķinā iekļauto Pavaddokumentu numuri un datumi, Pavaddokumentu summas un Pasūtītāja struktūrvienību nosaukumi, kurām veiktas preču piegādes saskaņā ar Pavaddokumentiem. 27. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē, pirms pirkuma līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu. 28. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma Par nodokļiem un nodevām izpratnē, pirms Pirkuma līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību. 29. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un Piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu (tai skaitā Latvijas Republikas rezidentu), tad Pirkuma līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja nosūtītajām precēm rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam. 30. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis par Konkursa rezultātiem, nenoslēdz Pirkuma līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt Pirkuma līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. 9

10 IX. KONFIDENCIALITĀTE 31. Pretendents, kas ir saņēmis Nolikumu, apņemas nodrošināt tajā ietvertās informācijas konfidencialitāti un ir tiesīgs to izmantot tikai un vienīgi Konkursa Piedāvājuma sagatavošanai un izpildei. 32. Pretendentu skaits un nosaukumi ir līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim neizpaužama informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Piedāvājumu saturs un Iepirkuma komisijas sēžu materiāli ir aizsargājama informācija un nav izpaužama citiem Pretendentiem vai trešajām personām. X. PRETENDENTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU 33. Ja Pretendentam ir pamatoti iebildumi par Pasūtītāja rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz Konkursa norisi, Pretendentam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas visparīgās jurisdikcijas tiesā. Nolikumam ir pievienoti divi pielikumi: 1.pielikums Piedāvājuma vēstule uz 1 lpp.; 2.pielikums (3 daļas) Cenu tabula uz 6 lpp. XI. PIELIKUMI Valdes locekle B.Bebre 10

11 1.pielikums Akciju sabiedrības Gaso atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi nolikumam Piedāvājuma vēstule 2018.gada. Adresāts: Akciju sabiedrība Gaso Vagonu iela 20, Rīga, LV- 1009, Latvija Atklāts konkurss: Par toneru un kārtridžu piegādi Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies piegādāt jaunus un iepriekš nelietotus tonerus un kārtridžus, saskaņā ar konkursa nolikumu un Cenu tabulu, ja mūsu konkursa piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums. Apliecinām, ka toneri un kārtridži ir jauni, iepriekš nelietoti un piedāvājums neietver atkārtoti pildītus tonerus un kārtridžus. Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa. Preces tiks piegādātas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas bez papildus samaksas par piegādi iekasēšanas. Preces tiks piegādātas neatkarīgi no piegādes vietas un pasūtījuma apjoma EUR. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz gada 30.oktobrim un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās. Ar šo mēs apliecinām, ka Cenu tabulā iesniegtās Preču cenas būs spēkā vienu gadu no līguma noslēgšanas. Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs: Juridiskā adrese: Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, telefons, fakss un e-pasts: Pielikumā: 1. uz lappusēm; 2. uz lappusēm; 3. uz lappusēm; 4. uz lappusēm; 5. uz lappusēm. (Personas, kura paraksta Piedāvājuma vēstuli, vārds, uzvārds, amats, paraksts) 11

12 2.pielikums Akciju sabiedrības Gaso atklāta konkursa Par toneru un kārtridžu piegādi nolikumam Cenu tabula I daļa - ražotāja oriģinālie toneri un kārtridži HP Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 1 HP 05A Black Original LaserJet Toner Cartridge 27 2 HP 05X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 4 3 HP 11A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 4 HP 13A Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 5 HP 15A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 6 HP 29X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 7 HP 304A Black Original LaserJet Toner Cartridge 10 8 HP 304A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 8 9 HP 304A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge HP 304A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 9 11 HP 305A Black Original LaserJet Toner Cartridge 7 12 HP 305A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 5 13 HP 305A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 4 14 HP 305A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 4 15 HP 49A Black Original LaserJet Toner Cartridge 3 16 HP 53A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 17 HP 645A Black Original LaserJet Toner Cartridge 4 18 HP 645A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 3 19 HP 645A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 2 20 HP 645A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 3 21 HP 646A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 1 22 HP 646A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 1 23 HP 646A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 1 24 HP 80A Black Original LaserJet Toner Cartridge HP 80X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 3 26 HP 92A Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 27 HP 96 Black Original Ink Cartridge 1 28 HP 97 Tri-color Original Ink Cartridge 1 29 HP Cartridge No.26A Black HP Cartridge No.26X Black 1 31 HP Cartridge No.30X Black 2 32 HP Cartridge No.652A Black 3 33 HP Cartridge No.653X Black 1 12

13 Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 34 HP Cartridge No.653A Cyan 1 35 HP Cartridge No.653A Yellow 1 36 HP Cartridge No.653A Magenta 1 37 HP Cartridge No.130A Black 1 38 HP Cartridge No.130A Cyan 1 39 HP Cartridge No.130A Yellow 1 40 HP Cartridge No.130A Magenta 1 41 HP Cartridge No.508A Black 1 42 HP Cartridge No.508A Cyan 1 43 HP Cartridge No.508A Yellow 1 44 HP Cartridge No.508A Magenta 1 45 HP Cartridge No.508X Black HC 1 46 HP Cartridge No.508X Cyan HC 1 47 HP Cartridge No.508X Yellow HC 1 48 HP Cartridge No.508X Magenta HC 1 49 HP Cartridge No.410A Black HP Cartridge No.410X Black HC 2 51 HP Cartridge No.410A Cyan HP Cartridge No.410X Cyan HC 2 53 HP Cartridge No.410A Yellow HP Cartridge No.410X Yellow HC 1 55 HP Cartridge No.410A Magenta HP Cartridge No.410X Magenta HC 1 57 Kopā EUR bez PVN: Piezīmes: 1) Preču sortiments ir noteikts provizoriski un Pasūtītājam nav pienākums iegādāties norādītās Preces un norādītajā apjomā. 2) Ņemot vērā to, ka Cenu tabulā ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka pretendentam ir tiesības vienā piedāvājumā piedāvāt tikai vai nu ražotāja oriģinālās, vai arī ekvivalentās preces. (Personas, kura paraksta Cenu tabulu, vārds, uzvārds, amats) (paraksts) 13

14 Cenu tabula II daļa - ekvivalentie toneri un kārtridži HP Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 1 HP 05A Black Original LaserJet Toner Cartridge 27 2 HP 05X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 4 3 HP 11A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 4 HP 13A Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 5 HP 15A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 6 HP 29X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 7 HP 304A Black Original LaserJet Toner Cartridge 10 8 HP 304A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 8 9 HP 304A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge HP 304A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 9 11 HP 305A Black Original LaserJet Toner Cartridge 7 12 HP 305A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 5 13 HP 305A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 4 14 HP 305A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 4 15 HP 49A Black Original LaserJet Toner Cartridge 3 16 HP 53A Black Original LaserJet Toner Cartridge 2 17 HP 645A Black Original LaserJet Toner Cartridge 4 18 HP 645A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 3 19 HP 645A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 2 20 HP 645A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 3 21 HP 646A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge 1 22 HP 646A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge 1 23 HP 646A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge 1 24 HP 80A Black Original LaserJet Toner Cartridge HP 80X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge 3 26 HP 92A Black Original LaserJet Toner Cartridge 1 27 HP 96 Black Original Ink Cartridge 1 28 HP 97 Tri-color Original Ink Cartridge 1 29 HP Cartridge No.26A Black HP Cartridge No.26X Black 1 31 HP Cartridge No.30X Black 2 32 HP Cartridge No.652A Black 3 33 HP Cartridge No.653X Black 1 34 HP Cartridge No.653A Cyan 1 14

15 Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 35 HP Cartridge No.653A Yellow 1 36 HP Cartridge No.653A Magenta 1 37 HP Cartridge No.130A Black 1 38 HP Cartridge No.130A Cyan 1 39 HP Cartridge No.130A Yellow 1 40 HP Cartridge No.130A Magenta 1 41 HP Cartridge No.508A Black 1 42 HP Cartridge No.508A Cyan 1 43 HP Cartridge No.508A Yellow 1 44 HP Cartridge No.508A Magenta 1 45 HP Cartridge No.508X Black HC 1 46 HP Cartridge No.508X Cyan HC 1 47 HP Cartridge No.508X Yellow HC 1 48 HP Cartridge No.508X Magenta HC 1 49 HP Cartridge No.410A Black HP Cartridge No.410X Black HC 2 51 HP Cartridge No.410A Cyan HP Cartridge No.410X Cyan HC 2 53 HP Cartridge No.410A Yellow HP Cartridge No.410X Yellow HC 1 55 HP Cartridge No.410A Magenta HP Cartridge No.410X Magenta HC 1 57 Kopā EUR bez PVN: Piezīmes: 1) Preču sortiments ir noteikts provizoriski un Pasūtītājam nav pienākums iegādāties norādītās Preces un norādītajā apjomā. 2) Ņemot vērā to, ka Cenu tabulā ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka pretendentam ir tiesības vienā piedāvājumā piedāvāt tikai vai nu ražotāja oriģinālās, vai arī ekvivalentās preces. (Personas, kura paraksta Cenu tabulu, vārds, uzvārds, amats) (paraksts) 15

16 Cenu tabula III daļa - ražotāja oriģinālie toneri un kārtridži Kyocera Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 1 TK-8315C 5 2 TK-8315M 5 3 TK-8315Y 6 4 TK-8315K 5 5 TK-8325C 8 6 TK-8325M 8 7 TK-8325Y 8 8 TK-8325K 9 9 TK TK-590C 2 11 TK-590M 3 12 TK-590Y 3 13 TK-590K 3 14 TK TK TK TK WT TK-8505C 1 20 TK-8505M 1 21 TK-8505Y 1 22 TK-8505K 1 23 TK-825C 3 24 TK-825M 3 25 TK-825Y 3 26 TK-825K 5 27 TK TK-8705K 2 29 TK-8705C 2 30 TK-8705Y 2 31 TK-8705M 2 32 WT TK-865C 4 34 TK-865M 5 35 TK-865Y 5 36 TK-865K 4 37 TK

17 Nr Kods,nosaukums Viena gada plānotais daudzums Cena,EUR/gab. bez PVN Summa bez PVN, EUR 38 TK TK TK-855K 1 41 TK-855M 1 42 TK-855C 1 43 TK-855Y 1 44 Kopā EUR bez PVN: Piezīmes: 1) Preču sortiments ir noteikts provizoriski un Pasūtītājam nav pienākums iegādāties norādītās Preces un norādītajā apjomā. 2) Ņemot vērā to, ka Cenu tabulā ir iekļautas norādes uz konkrēta izstrādājuma tirdzniecības marku/nosaukumu, Pasūtītājs paskaidro, ka pretendentam ir tiesības vienā piedāvājumā piedāvāt tikai vai nu ražotāja oriģinālās, vai arī ekvivalentās preces. (Personas, kura paraksta Cenu tabulu, vārds, uzvārds, amats) (paraksts) 17