ATKLĀTA KONKURSA. Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū (id.nr.sks 1/2011/KF) NOLIKUMS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ATKLĀTA KONKURSA. Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū (id.nr.sks 1/2011/KF) NOLIKUMS"

Transkripts

1 Nolikums. Būvdarbi APSTIPRINĀTS SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" iepirkuma komisijas 2011.gada 5.oktobra sēdē ORIĢINĀLS Jānis Blūms Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ATKLĀTA KONKURSA Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū (id.nr.sks 1/2011/KF) NOLIKUMS

2 Nolikums. Būvdarbi 2 1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents Saziņa Informācija par iepirkuma priekšmetu Ieinteresēto piegādātāju sanāksme Piedāvājums Piedāvājuma nodrošinājums Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā Pretendenta kvalifikācijas prasības Iesniedzamie dokumenti Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums Piedāvājumu izvērtēšana Iepirkuma līgums...14 Pielikumi...15 A pielikums: Tehniskā specifikācija...16 B pielikums: Tehniskais projekts...17 C pielikums: Iepirkuma līguma projekts:...18 C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums...21 D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai...34 D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne...35 D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne...37 D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne...39 D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne...40 D5 pielikums: CV veidne...41 D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidne...43 D7 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne...44 D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne...45 D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas...46 D10 pielikums: Finanšu līdzekļu nodrošinājuma veidne

3 Nolikums. Būvdarbi 3 1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS", reģ.nr , juridiskā adrese: Skrundas iela 2, Saldus, Saldus nov., LV-3801 pasta adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus nov., LV-3801 Kontaktpersona: Guntis Spuris E-pasts: guntis.komunal@inbox.lv tel.nr.: ; faksa nr.: Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a un b apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a un b apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai e. Pretendenta pilnvarota persona. 3. Saziņa 3.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa faksu uz ieinteresētā piegādātāja faksa numuru, ko ieinteresētais piegādātājs, uzdodot jautājumu, norādījis kontaktinformācijā Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.

4 Nolikums. Būvdarbi 4 4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) (turpmāk Būvdarbi) Iepirkuma līguma izpildes vieta Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Saldus pilsēta un Saldus novadā, Novadnieku pagastā, Mežvidi Iepirkuma līguma izpildes termiņš Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 10 (desmit) mēneši no darbu uzsākšanas dienas Neatkarīgi no darbu uzsākšanas dienas, Iepirkuma priekšmetam ir jābūt nodotam ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.decembrim. 5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 5.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2011.gada 21.oktobrī, plkst Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads telpā Zāle. Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem. 6. Piedāvājums 6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 15.novembrim, plkst Saldū, Dzirnavu ielā 31, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums Piedāvājumi tiks atvērti Saldū, Dzirnavu ielā 31, telpā Zāle 2011.gada 15.novembrī plkst Piedāvājumu atvēršana ir atklāta Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam Piedāvājuma derīguma termiņš Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu Piedāvājuma noformējums Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

5 Nolikums. Būvdarbi 5 a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 4 kopijas), b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 4 kopijas), c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 4 kopijas), d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 4 kopijas, 1 CD kopija) Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: a. norādi TULKOJUMS PAREIZS, b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver: a. norādi KOPIJA PAREIZA, b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a un b apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a un b apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai e. Pretendenta pilnvarota persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta a, b un e apakšpunktā noteikto Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi, d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, e. atzīmi Piedāvājums atklātajam konkursam Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū (id.nr. SKS 1/2011). Neatvērt līdz 2011.gada 15.novembrim plkst Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: a. atzīmi ORIĢINĀLS vai KOPIJAS, b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, c. atzīmi Piedāvājums atklātajam konkursam Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū (id.nr. SKS 1/2011).

6 Nolikums. Būvdarbi Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: a. atzīmi ORIĢINĀLS vai KOPIJA, b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, c. piedāvājuma daļas nosaukumu ( Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti, Piedāvājuma nodrošinājums, Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums. 7. Piedāvājuma nodrošinājums 7.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu LVL apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs, b. līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā: a. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, b. pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām c. pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 8. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 8.1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad

7 Nolikums. Būvdarbi 7 attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz Latvijā reģistrētu (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā). Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai; vai pretendenta - fiziskās personas, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim (attiecībā uz pretendentu fizisku personu, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, - pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā) Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), b. apakšuzņēmējiem un c. Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. 9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 9.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu Pretendenta piedāvātajam: a. atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā, b. ēku būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā, c. ceļu būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas Būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā. Ārvalstu būvdarbu vadītājiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti), un būvdarbu vadītāji atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītāji

8 Nolikums. Būvdarbi 8 iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums ūdens apgādes un kanalizācijas ārējo tīklu būvniecības jomā pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā (2008., un 2010.gadā) ir ne mazāks par , 00 LVL (četri miljoni latu) ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk PVN) Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls Pretendenta likviditātes kopējā koeficienta (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības) vidējā vērtība pēdējos trijos gados nevar būt mazāka par 1 (viens) Pretendenta rīcībā ir pieejami brīvi finanšu līdzekļi LVL ,00 (četri simti tūkstoši lati) apmērā, kurus Pretendents var izmantot Iepirkuma priekšmeta izpildei. Pretendents iesniedz kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma D10 pielikumam Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz: a. 2 kanalizācijas sūkņu staciju, no kurām vismaz viena ir ar jaudu ne mazāku kā 90 m 3 /h, rekonstrukcijas darbus vai jaunbūves būvdarbus, b. ārējo ūdensapgādes tīklu (ne mazāku kā DN 110 mm) vismaz 1 līguma ietvaros būvdarbus, kur izbūvēto ārējo ūdensapgādes tīklu kopējais garums ir ne mazāks par 10 km, c. ārējo kanalizācijas tīklu (ne mazāku kā DN 200 mm) vismaz 1 līgumu ietvaros būvdarbus, kur izbūvēto ārējo kanalizācijas tīklu kopējais garums ir ne mazāks par 10 km, d. ārējās pašteces kanalizācijas tīklu vismaz 1 līguma ietvaros būvdarbus, pielietojot beztranšejas metodi, ar kopējo garumu vizmas 200 m, e. ārējo kanalizācijas tīklu būvdarbus ar gruntsūdeņu pazemināšanu ne mazāk kā 4 m dziļumā un 15 m garumā Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā ir vadījis vismaz: a. 2 kanalizācijas sūkņu staciju, no kurām vismaz viena ir ar jaudu ne mazāku kā 90 m 3 /h, rekonstrukcijas darbus vai jaunbūves būvdarbus, b. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN 110 mm) ar kopējo garumu vismaz 10 km, c. ārējo kanalizācijas tīklu (DN 200 mm) ar kopējo garumu vismaz 10 km, būvdarbus ceļu būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo 5 gadu laikā ir vadījis vismaz m 2 asfaltbetona seguma būvdarbus pēc ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūves veikšanas vismaz 1 līguma ietvaros Pretendenta (kā galvenā būvuzņēmēja) uzņēmumā ir ieviestas un strādā šādas vadības sistēmas - kvalitātes pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības un vides pārvaldības sistēma Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie tehniskie resursi. 10. Iesniedzamie dokumenti Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: a. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),

9 Nolikums. Būvdarbi 9 b. pretendenta atlases dokumentiem, c. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus Izziņu (izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas), kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka kandidāts vai pretendents un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās Latvijā un ārvalstī nav sodīti par šī Nolikuma 8.4.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī Pretendenta izsniegts apliecinājums par to, ka: a. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; b. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda; c. gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, pretendents apdrošinās savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām prasībām Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas un apliecinājumi jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

10 Nolikums. Būvdarbi Pretendenta kvalifikācijas dokumenti Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu Par pamatojumu atbilstībai nolikuma , un apakšpunktos minētajām prasībām pretendents iesniedz pretendenta parakstītu izziņu par pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu ar PVN tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz ūdens apgādes un kanalizācijas ārējo tīklu būvniecības jomu pēdējos 3 (trīs) gados (par pēdējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2008., un 2010.gads), norādot apgrozījumu attiecīgajā jomā. Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk izziņa, par gada finanšu vidējo apgrozījumu iepriekšminētajā jomā par nostrādāto laika periodu. Pretendents izziņā iekļauj informāciju (informācija jānorāda skaitliskā izteiksmē), kas apliecina, ka Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) pēdējos 3 (trīs) gados (par pēdējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2008., un 2010.gads) nav mazāks par 1 (viens) un informāciju, kas apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls (informācija jānorāda skaitliskā izteiksmē) ir pozitīvs Lai apstiprinātu šī Nolikuma apakšpunktā pieprasītās ziņas, Pretendentam ir jāiesniedz kredītiestādes apliecinājums (D10 pielikums) par to, ka Pretendentam ir pieejami apgrozāmie naudas līdzekļi LVL ,00 (četri simti tūkstoši lati) apmērā Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētā bankā, tajā skaitā pieejami kredītlīnijas līdzekļi, aizdevumi, uzkrājumi. Apliecinājumam ir jābūt izsniegtam ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums). Par katru objektu, kas ir iekļauts sarakstā, pretendentam jāpievieno nodošanas - pieņemšanas akta kopiju, būvatļauju kopijas, ja tādu nav tad būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, kā arī pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem, kurās norādīts veikto darbu apjoms un to vērtība (latos) Pretendentam jāiesniedz izziņa par vidējo nodarbināto skaitu uzņēmumā 2008.gadā 2009.gadā un 2010.gadā, kā arī jānorāda vidējais sociālo iemaksu apjoms uz vienu nodarbināto attiecīgi 2008.gadā 2009.gadā un 2010.gadā. Attiecīgā informācija jāatspoguļo tabulas veidā, kurā norādīts nodarbināto skaits katrā mēnesī, vidējais nodarbināto skaits katrā gadā, kā arī sociālo iemaksu apjoms. Iepriekš minētā informācijas jānorāda arī par apakšuzņēmējiem vai uzņēmumiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu nolikumā prasītās prasības. Piedāvājumam jāpievieno Valsts ieņēmumu dienesta vai attiecīgās kompetentās iestādes ārvalstīs (ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs) izsniegta izziņa, kas apstiprina pretendenta sniegtās informācijas patiesumu.

11 Nolikums. Būvdarbi Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums) Pretendenta piedāvātā: a. atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, b. ēku būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, c. ceļu būvdarbu speciālista būvprakses sertifikāta kopija, Ārvalstu būvdarbu vadītāju licenču, sertifikātu vai citu dokumentu attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopijas un apliecinājumus par to, ka būvdarbu vadītāji atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītāji iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā Pretendenta piedāvāto atbildīgo būvdarbu vadītāju, ēku būvdarbu vadītāja un ceļa būvdarbu vadītāja CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums) Par pamatojumu atbilstībai nolikuma apakšpunktā minētajām prasībām pretendents iesniedz: a. ISO 9001:2008 sertifikāta kopiju (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst īstenojamā projekta specifikai), Pasūtītājs atzīs ekvivalentu sertifikātu, ko izdevusi institūcijas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptēs citus pretendenta iesniegtos pierādījumus par kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. Šaubu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības klātienē veikt iepriekšminētās sistēmas darbības pārbaudi; b. ISO 14001:2004 sertifikāta kopiju vai ekvivalentu sertifikātu (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst īstenojamā projekta specifikai). Šaubu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības klātienē veikt iepriekšminētās sistēmas darbības pārbaudi; c. OHSAS 18001:2007sertifikāta kopiju vai ekvivalentu sertifikātu (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst īstenojamā projekta specifikai). Šaubu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības klātienē veikt iepriekšminētās sistēmas darbības pārbaudi Ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus: a. apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums), b. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvdarbu veikšanai nepieciešamos tehniskos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, d. apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 11. Tehniskais piedāvājums Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums) Atbilstoši Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (D9 pielikums) pretendentam, iesniedzot tehnisko piedāvājumu, jāiesniedz būvdarbu izpildes grafiks, finanšu plūsmas grafiks un darbaspēka plūsmas grafiks, kas sagatavoti atbilstoši tehniskā projekta noteikumiem. 12. Finanšu piedāvājums

12 Nolikums. Būvdarbi Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena) kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums) Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa) Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu. 13. Piedāvājumu izvērtēšana Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā vai konkurences tiesību pārkāpumā Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām Pretendentu, kuri: a. vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, piedāvājumi tiek noraidīti Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vērtējot to trīs kārtās: a. pretendentu atlase; b. tehniskā piedāvājuma vērtēšana;

13 Nolikums. Būvdarbi 13 c. finanšu piedāvājuma vērtēšana Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei: A Kritēriji Piedāvātā līgumcena Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu. Maksimālā skaitliskā vērtība 1-40 B Līguma izpildes organizācija 15 vai 40 C Ekspluatācijas izmaksas 1-20 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: P = Avid + Bvid + Cvid, kur P - pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums, Avid, Bvid, Cvid iepirkuma komisijas locekļu Pretendenta piedāvājuma vidējais vērtējumu attiecīgi vērtēšanas kritērijā A, B, C Punkti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija ietvaros tiek piešķirti šādi: A - Piedāvātā līgumcena A = A zem / A pied * N (A zem zemāka piedāvātā cena, A pied vērtējamā pretendenta piedāvātā cena, ; N kritērija maksimālā skaitliskā vērtība) Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. B Līguma izpildes organizācijas vērtējums Tehniskā piedāvājuma atbilstība tiek vērtēta saskaņā ar Nolikuma D9 pielikumam: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas. Vērtēšanas kritērijs Izpildījuma pakāpe Vērtējuma punkti Līguma izpildes organizācija (prasības skatīt D9 pielikumā) Līguma izpildes organizācija aprakstīta vispārīgi, darbu izpildes grafiki izstrādāti virspusēji. Ir pretrunas starp saistītajiem dokumentiem. Virspusēji aprakstīta kvalitātes kontrole un vides aizsardzība. Līguma izpildes organizācija aprakstīta detalizēti, norādot līgumā iesaistītās puses, atbildīgos apakšuzņēmējus, piegādātājus, specializētās laboratorijas (ir iesniegti attiecīgu laboratoriju 15 40

14 Nolikums. Būvdarbi 14 apliecinājumi par ģeodēzijas, grunts blīvuma mērījumu, dezinfekcijas, kanalizācijas televīzijas inspekcijas mērījumu un pārbaužu veikšanu), paredzamā darba spēka un galveno mehānismu (traktortehnika, iekrāvēji, ūdens pazemināšanas iekārtas) kustība un to mijiedarbība. Detalizēti aprakstīta būvdarbu kvalitātes kontrole, darba drošības pasākumi un vides aizsardzības pasākumi. Uzskatāmi parādīts būvdarbu organizācijas plāns, sagatavošanās darbu un būvdarbu apraksts, kā arī iekļauts būvniecības risku izvērtējums. C Ekspluatācijas izmaksas Vērtēšanas kritērijs Izpildījuma pakāpe Vērtējuma punkti Ekspluatācijas izmaksas (prasības skatīt D9 pielikumā) Kanalizācijas sūkņu energoefektivitāte, pirmā ekspluatācijas gada kopā visiem sūkņiem (norādīt piedāvāto iekārtu un materiālu specifikācijā): 20 punkti tiek piešķirti Pretendentam, kurš piedāvā zemākās elektroenerģijas izmaksas (elektroenerģijas izmaksas + norādītais elektroenerģijas gada patēriņš kwh x LVL/kWh=0.08, pārējiem piedāvājumiem elektroenerģijas izmaksas tiks aprēķinātas proporcionāli attiecībā pret zemākajām piedāvātajām: zemākās elektroenerģijas izmaksas/pretendenta piedāvātās elektroenerģijas izmaksas x *aprēķinot sūkņu energoefektivitāti ir jāpieņem, ka sūkņi darbosies 24 stundas diennaktī Gadījumā, ja iepirkumu konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju. 14. Iepirkuma līgums SIA Saldus Komunālserviss, reģ. Nr , Skrundas iela 2, Saldus, LV-3801, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums) Ja pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

15 Nolikums. Būvdarbi 15 Pielikumi

16 Nolikums. Būvdarbi 16 A pielikums: Tehniskā specifikācija (skatīt failus paskaidrojums_raksts, vispareja_tehniskas_spec un pasutitaja_ipasas_prasibas )

17 Nolikums. Būvdarbi 17 B pielikums: Tehniskais projekts

18 Nolikums. Būvdarbi 18 C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

19 Nolikums. Būvdarbi 19 LĪGUMA VIENOŠANĀS Līgums: <Līguma nosaukums> (Nr.:<Līguma numurs>) SIA Saldus Komunālserviss, reģ.nr , Skrundas iela 2, Saldus, LV 3801, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un <Uzņēmēja nosaukums> 1, reģ.nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, pamatojoties uz Vides ministrijas rīkotā atklātā konkursa Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldū (identifikācijas Nr. ) rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <būvobjekta raksturojums> būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi), vienojas: 1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos. 2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma: a. šī Līguma vienošanās b. Pieteikums dalībai konkursā 2 un Piedāvājuma pielikums 3, c. Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>, d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi: - Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A), - Avansa garantijas veidne (LF-B), - Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1) un (LF-C2), e. Līguma Vispārīgie noteikumi f. Tehniskais projekts 4, g. Tehniskā specifikācija 5, h. Finanšu piedāvājums (Tāmes) 6, i. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti. Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza. 3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš to būvdarbu defektus, kurus pats ir veicis. Ja tiek konstatēti defekti būvdarbos, kas fiksēti šīs Līguma vienošanās 3.punktā norādītajā aktā, tad tie tiek novērsti par atsevišķu samaksu abām pusēm par to vienojoties rakstveidā. 4. Ievērojot Darbu izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): < > LVL (<summa vārdiem> lati), PVN 22%: < > LVL (<summa vārdiem> lati), 1 Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. 2 Nolikuma pielikums D1. 3 Nolikuma pielikums C1. 4 Nolikuma pielikums B. 5 Nolikuma pielikums A. 6 Nolikuma pielikums D8.

20 Nolikums. Būvdarbi 20 Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: < > LVL (<summa vārdiem> lati). Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: <rekvizīti maksājumu veikšanai>. 5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru Uzņēmējs. 6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos. Uzņēmējs: <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> Parakstīšanas vieta un datums Pasūtītājs: SIA Saldus Komunālserviss <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> Parakstīšanas vieta un datums

21 Nolikums. Būvdarbi 21 Pozīcija Pasūtītāja nosaukums un adrese PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS Līguma noteikumu apakšpunkts & 1.3. C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums Dati SIA Saldus Komunālserviss, (reģ.nr ), Skrundas iela 2, Saldus, LV 3801 <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmēja nosaukums un adrese & 1.3. Inženiera nosaukums un adrese & 1.3. Darbu izpildes laiks kalendārie mēneši Defektu paziņošanas periods kalendārie mēneši Elektroniskās sakaru sistēmas 1.3. Fakss Piemērojamās tiesību normas 1.4. Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti Valdošā valoda 1.4. Latviešu Komunikācijas valoda 1.4. Latviešu Darbu izpildes vietas pieejamības laiks 2.1. No Darbu uzsākšanas datuma Līguma izpildes 5 % apmērā no Akceptētās 4.2. nodrošinājums Līguma summas Normālās darba stundas 6.5. No pirmdienas līdz piektdienai no plkst Līgumsods par programmas neiesniegšanu LVL dienā Darbu izpildes nokavējuma līgumsods Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa ,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena 15% no Akceptētās Līguma summas Kopējais avansa maksājums % apmērā no Akceptētās Līguma summas Maksājumu skaits un termiņi viens maksājums Avansa maksājuma atmaksas amortizācija 14.2.(b) 10% Ieturējuma procenti % Ieturējuma naudas summas 10% no Akceptētās Līguma limits summas Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa LVL Līgumsods par samaksas nokavējumu 14.8 Maksājumu valūtas lati (LVL) Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: apjoms (minimālais atbildības limits) 0.1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15% no Akceptētās līguma summas 10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā

22 Nolikums. Būvdarbi 22 Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Uzņēmējs: <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> Parakstīšanas vieta un datums

23 Nolikums. Būvdarbi 23 Līguma noteikumi ietver: Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: vai un Speciālos noteikumus kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus. Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties Uzņēmējs: <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> Parakstīšanas vieta un datums Pasūtītājs: <Pasūtītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> Parakstīšanas vieta un datums

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 29. marta sēdē Iepirkuma procedūra Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība Projekta id.nr. 5.3.1.0/17/I/020 Ūdenssaimniecības

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi

NS-1-U Nolikums.Buvdarbi ID.Nr. BŪ 2019/1/KF APSTIPRINĀTS SIA Bauskas ūdens iepirkuma komisijas 2019.gada 30. jūlija sēdē Iepirkuma procedūra Sarunu procedūra, publicējot dalības paziņojumu. Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātība

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā)

APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) APSTIPRINĀTS DzĪKS Mežmala Iepirkumu komisijas 2015.gada 11.jūnija sēdē Protokols Nr. 2015/1 IEPIRKUMA (Publisko iepirkuma likuma 8. 2 panta kārtībā) DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 422, NAUJENES PAGASTĀ,

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Apstiprināts 26.08.2011. Iepirkuma komisijas sēdē (Protokols Nr.5) Nolikums iepirkumam Nr. KNIPP-2011/4 Jumta seguma nomaiņa ēkai Jubilejas ielā 18 A, Indrā 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re

VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 re VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Vienotais reģ. Nr.40003011203 IEPIRKUMA NOLIKUMS LVRTC EST infrastruktūras iznešana no autoceļa P36 rekonstrukcijas zonas Rēzeknes novadā Iepirkuma ID Nr.

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p

APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. p APSTIPRINĀTS Alojas Novada Saimniekserviss iepirkuma komisijas 2017.gada 15.septembra sēdē Protokola Nr. ANSS/2017/3-01 Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifi Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru Ziņojums par iepirkumu Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 PIKC Liepājas Mūzikas,

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas

Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī LĒMUMS Nr.88 Par administratīvā soda uzlikšanu SIA TV Serviss Izskatot administratīvā pārkāpuma lietu par iespējamo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk LAPK) 201.

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana

Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Profesionālo kvalifikāciju atzīšana Dainis Ozoliņš Eksperts Akadēmiskās informācijas centrs Reglamentētā profesija Reglamentētā profesija Latvijas Republikā reglamentēta profesionālā darbība vai reglamentētu

Sīkāk

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts

AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr , e-pasts AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv NOTEIKUMI Nr.2018/4 Aizkrauklē APSTIPRINĀTI ar

Sīkāk

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk