VERĒMU PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VERĒMU PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS"

Transkripts

1 Rēzeknes novada pašvaldības VERĒMU PAMATSKOLAS Reģ. Nr PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS ŠĶEŅEVA,

2 SATURS 1. Vispārīgs skolas raksturojums Skolas darbības pamatmērķi (Iepriekšējo mācību gadu prioritāšu īstenošanas rezultāti) Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 4.1.Mācību saturs Iestādes īstenotās izglītības programmas Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Mācīšanās kvalitāte Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos Atbalsts skolēniem Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais 23 atbalsts Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un 24 darba aizsardzība) Atbalsts personības veidošanā Atbalsts karjeras izglītībā Atbalsts mācību darba diferenciācijai Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Iestādes vide Mikroklimats Fiziskā vide un vides pieejamība Iestādes resursi Iekārtas un materiāltehniskie resursi Personālresursi Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana Iestādes darba pašvērtēšana un 34 attīstības plānošana Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Citi sasniegumi Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem). 40 2

3 1. Vispārīgs skolas raksturojums Verēmu pamatskola ir Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāde. Skolas adrese : Verēmu pamatskola, s.šķeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV 4647 e-pasts: veremi@saskarsme.lv Tālrunis Skolas mājas lapa: Skola dibināta 1988.gadā kā skola - bērnudārzs ar latviešu un krievu mācību valodu. Šajā gadā tika atvērtas trīs klases un četras bērnudārza grupas. Pakāpeniski klašu skolēnu skaits palielinājās un radās vajadzība pēc pamatskolas ar latviešu mācību valodu. No 1993.gada 1.septembra, kad tika atvērta 5.klase, sākumskola pakāpeniski pārtapa par pamatskolu. Sociālās vides raksturojums Skola atrodas 10 km no Rēzeknes, pašā Vērēmu pagasta centrā. Pagasta centru veido divas sādžas: Sondori un Šķeņeva. Pagastā dzīvo gandrīz 1700 iedzīvotāji, no tiem vairāk kā centrā. 40% skolēnu un gandrīz visi pirmsskolas audzēkņu (92%) dzīvo Vērēmu pagastā, 30 % skolēnu ir no citiem Rēzeknes novada pagastiem, 30% - no Rēzeknes Izglītības programmas un izglītojamo skaits Izglītības programma Kods Licence Skolēnu skaits uz Numurs Datums gada 1. septembri Vispārējās pirmskolas izglītības programma V Vispārējās pamatizglītības programma V Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar V mācīšanās traucējumiem 3

4 1.2. Interešu izglītības programmas Kultūrizglītības programma 2 vokāli instrumentālie ansambļi Jauktais vokālais ansamblis Teātris 3 tautu deju kolektīvi (1.- 2.kl., kl. grupā, 5-6.kl.) Ritmika Rokdarbi un papīra plastika Bērnu sporta izglītības programma Sporta spēles Sporto un esi vesels Teātra sports Vides izglītības programma Dabas pētnieki Tehniskās modelēšanas izglītības programma Tehniskā modelēšana Citas izglītības programmas Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programma Award Sadarbībā ar sporta skolu, tika nodrošināts šaha pulciņš Audzēkņu skaita dinamika 2016./2017.m.g /2018.m.g /2019.m.g /2020.m.g. 1.klase klase klase klase klase klase klase klase klase Kopā

5 Pirmsskolas izglītojamo skaita dinamika Mācību gads 2016./2017.m.g /2018.m.g /2019.m.g / ,5 3 gadi gadi gadi Kopā Pagastā 2016.un gados strauji pieaudzis jaundzimošo skaits. Līdz ar to pieaug bērnu skaits PII. Sakarā ar to 2018./2019. m.g. tika atvērta vēl vienu PII grupa 5/6gadīgo bērnu grupa,,sprīdīši. Pirmskolā darbojas četras grupas Skolas pedagogi 2018./19. mācību gadā skolā strādā 24 pedagogi (14 pamatskolā, 6 pirmsskolā, logopēde, bibliotekāre un 2 interešu izglītības skolotāji), no tiem 13 ( 9 pamatskolā un 4 pirmsskolā) mūsu skolā ir pamatdarbs. Visiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 9 maģistra grāds. Visi pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, apmeklējot tālākizglītības un pieredzes seminārus ārpus skolas. Seši skolotāji piedalās jaunā mācību satura projekta Skolas 2030 mācībās un regulāri tiekas ar citu projektā iesaistīto skolu speciālistiem, lai kopīgi plānotu mācību darbu, mācību sasniegumu vērtēšanu skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās kompetences. Pedagoģiskā darba kompetence tiek pilnveidota šādos virzienos: Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija atbilstoši vispārējas izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešana pamatskolas izglītības pakāpē; Atbilstošā mācību priekšmetu metodika; Pedagoģijā un psiholoģijā (jaunākās tendences pedagoģijā, izglītības darbā, pozitīvas sadarbības veicināšanā ar izglītojamiem un viņu vecākiem; Individuālas pieejas nodrošināšana mācību procesā; Jaunās interaktīvās tehnoloģijas; Audzināšanas darbs; 5

6 Skolvadības jautājumi; Bērnu tiesību aizsardzības jomā. 1.5.Izglītības iestādes īpašie piedāvājumi Daudzveidīgas interešu programmas; klašu skolēniem ir iespēja līdz autobusam uzturēties un darboties pagarinātās dienas grupā, ko finansē pašvaldība; Skola izmanto akcijas,,skolas autobuss aktivitātes (uz un no skolas skolēnus ved divi Verēmu pagasta autobusi un viens Lendžu pagasta autobuss) ; Pieejama bibliotēka un datorklase; Aktīva darbošanās vides izglītībā, iesaistoties LVM projektā Mammadaba. Plaša un skaista teritorijas apkārtne; Veselību veicinoši pasākumi, kā piemēram, obligātā dienas pastaiga ārā sākumskolas skolēniem; Skolas teritorijā atrodas 2 rotaļlaukumi un sporta (volejbola un futbola) laukumi; Skolēniem starpbrīžos pieejamas galda tenisa un novusa aktivitātes; Dalība programmās,,skolas piens un,,skolas auglis klasei; Kvalitatīva atskaņošanas un mūzikas aparatūra; Sadarbībā ar Rēzeknes novada sporta skolu atvērta jauno šahistu klase; Izglītojamo patriotisma, kultūridentitātes un valstiskās apziņas stiprināšana skolas tradicionālajos pasākumos. Esam viena no 100 mācību iestādēm Latvijā, kas piedalījās VISC realizētā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā satura aprobācijā. Verēmu pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas nākt, jo tajā ikvienam ir iespēja augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē. Saskatīt ikkatra izglītojamā stiprās puses un talantus, nesaistīt izglītojamā personību tikai ar akadēmiskiem sasniegumiem, atbilstoši mācību priekšmeta standartam, bet pamanīt ikkatru mazu vai lielu soli, un, pamatojoties uz tiem, motivēt ikvienu izglītojamo panākumiem tas ir katra pedagoga izaicinājums un mērķis. 1.6 Izglītības iestādes budžets Verēmu pamatskola tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 6

7 Finansējuma avoti gads gads gads 2019.gads Kopējais finansējums ,94 (eiro) No valsts budžeta (eiro) ,00 No pašvaldības budžeta (eiro) Skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējā mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti) Verēmu pamatskolas vīzija: Verēmu pamatskola ir mūsdienīga, radoša skola, kas kopj tautas tradīcijas, veicina personības izaugsmi, nodrošina kvalitatīvu mācību procesu un draudzīgā, drošā vidē dod iespēju ikvienam attīstīties un pilnveidot savas spējas. Verēmu pamatskolas darbības pamatmērķi: Verēmu pamatskolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu Noteikumos par valsts pamatizglītības standartu noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu. Sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu. Pamatjomā MĀCĪBU SATURS Pārzināt un saplānot mācību saturu tā, lai izpildītu mācību priekšmeta standarta prasības atbilstoši skolas licencētajām izglītības programmām. Pamatjomā MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS Pilnveidot mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti, vērtēšanas efektivitāti. Pamatjomā SKOLĒNU SASNIEGUMI Izvērtēt skolēnu sasniegumus ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos. Pamatjomā ATBALSTS SKOLĒNIEM 7

8 Sniegt pilnvērtīgu atbalstu izglītojamo veselības aprūpē, personības veidošanā, karjeras izvēlē, nodrošināt drošību un sociālo palīdzību, pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm. Pamatjomās SKOLAS VIDE un RESURSI Veidot pozitīvu sadarbības vidi, kur strādā kvalificēti pedagogi un valda miers, draudzība un taisnīgums; Nodrošināt mācību procesam nepieciešamos līdzekļus un estētiski sagatavotas telpas. Pamatjomā SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA Nodrošināt efektīvu skolas darbību visās jomās, veikt skolas darba plānošanu un izvērtēšanu, iesaistot šajā procesā skolotājus, skolēnus un viņu vecākus. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana Mācību līdzekļu resursus pilnveidošana, nodrošinot kompetenču pieejas kvalitatīvu ieviešanu mācību procesā. Skolā tiek nodrošināti nepieciešamie resursi: katrā mācību kabinetā ir dators, interneta pieslēgums. 2 kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm. Skolas informātikas kabinets aprīkots ar 14 datoriem, Skolā sadarbībā ar ROC van Twente College van Metaal- Elektro-en Installatietechniek afdeling ICT De Sumpel 4-6, 7606 JJ Almelo, Netherlands tiek ierīkota otra datorklase. Skolēni tiek rosināti arī patstāvīgi izmantot IKT, gatavojot prezentācijas dažādos mācību priekšmetos, projektu nedēļās, veidojot īsfilmas un konkursu darbus. Skolotāji ir apguvuši un izmanto portāla Uzdevumi.lv piedāvājumus. PortālaUzdevumi.lv darbībā aktīvi iesaistīti skolēni; Skolā izveidots metodiskais kabinets, kurā apvienoti skolā pieejamie metodiskie resursi mācību procesa nodrošināšanai. Pateicoties novada izglītības pārvaldes un AS Latvijas Finieris atbalstam, papildināta metodiskā bāze; Iesniegts un realizēts Rēzeknes novada materiālās bāzes papildināšanas projekts tehniskās modelēšanas pulciņā (516,55 eiro vērtībā) Veicināt izglītojamo līdzdalību par apkārtējiem procesiem, patriotismu un izpratni par 8

9 personīgās aktivitātes nozīmi sabiedrisko notikumu veidošanā. Skolēni aktīvi iesaistās skolas, novada un valsts mēroga pasākumos Lāčplēša dienas pasākums, talantu skate,,mana Latvija, Barikāžu aizstāvju atceres pasākums, Latvijas neatkarības dienas pasākumi, Baltā galdauta svētki, Miķeldienas un Ziemas svētku tirdziņi, Labo darbu nedēļa, priekšmetu nedēļas, pašpārvaldes darbs, u.c. kuros veidojas viņu pilsoniskais briedums. Veicināt savstarpējo sadarbību, iesaistoties vides projektā MammaDaba. Aktīvi iesaistoties AS Latvijas valsts meži vides izglītības programmā MammDaba, skola 2018./2019.m.g. tiek nominēta kā 2019./2020.m.g. Mammadaba Vēstniecības skola. Veidot un nostiprināt izglītojamo patstāvīgas un jēgpilnas mācīšanās ieradumus, pašvadītas mācīšanās kompetenču pieejas mācību satura kontekstā. Kā projekta,,kompetenču pieeja mācību saturā pilotskola Verēmu pamatskola praktiski pielieto jaunas mācību procesa organizēšanas formas un metodes. Pilnveidot izglītojamo zināšanas par karjeras plānošanu un karjeras mērķu izvirzīšanu, attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā. Tika organizētas tikšanās ar bijušajiem absolventiem, kuri stāstīja par savām profesijām un iespējām tās iegūt. Skolēni piedalījās daudzveidīgās profesiju meistarklasēs un darbnīcās, tikās ar sabiedrības pārstāvjiem projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ietvaros. Skolēni veicināti piedalīties skolas un novada priekšmetu olimpiādēs, skatēs un konkursos, kuros gūst augstus un labus panākumus, vai arī iegūst pieredzi savu prasmju samērošanā. Izmantojot globālās izglītības pieredzi un starpdisciplinārās apmācības metodes, attīstīt runas prasmes un komunicēšanas iemaņas skolēnos. Skolotāji tika iesaistīti projektā Global Schools:EYD2015 to EmbedGlobal Learning in Primary Education, divu gadu garumā pedagogu komanda piedalījās apmācībās. Iegūtās zināšanas tika veiksmīgi nodotas visiem skolas pedagogiem un izmantotas mācību procesā un audzināšanas darbā. Visi 5.-9.klašu skolēni iemācījās individuāli un komandā prezentēt savus projektus. Starpdisciplinārās pieejas metodes tika aprobētas organizējot mācību priekšmetu nedēļas un ārpusstundu pasākumus. Skolas interešu pulciņu materiālās bāzes pilnveidošana. Iesniegts un realizēts projekts,,leļlu stāsti teātra pulciņa materiāli tehniskās bāzes papildināšanai (2018./2019. m.g.) 300,00 eiro vērtībā, Iesniegts un apstiprināts projekts,,programmēšanai un tehnoloģijām būt! 400,00eiro 9

10 vērtībā; Iesniegts un realizēts projekts rokdarbu pulciņa materiāli tehniskās bāzes papildināšanai vizuālās mākslas un vizuāli lietišķās mākslas jomā(2017./18.m.g.); Iesniegts un realizēts projekts materiālās bāzes papildināšanai teātra mākslas aktivitātēm (2016./17. m.g.); Iesniegts un realizēts projekts materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades pulciņam (2016./17. m.g.); Sadarbībā ar biedrību,,vienota ģimene iegādāti mūzikas instrumenti un skaņas aparatūra eiro vērtībā. Sadarbībā ar biedrību,,vienota ģimene realizēts projekts tautas tērpu iegādei EUR vērtībā. Datorklases materiālās bāzes paplašināšana /17. m.g. skolas datorklase tiek papildināta ar 8 jauniem datoriem; / 18. m.g. sadarbībā ar ROC van Twente College van Metaal- Elektro-en Installatietechniek afdeling ICT De Sumpel 4-6, 7606 JJ Almelo, Netherlands partneriem skolā tiek ierīkota jauna datorklase ar 11 datoriem. Pamatjomu izvērtēšanas iegūšanas metodes: Skolēnu, skolēnu vecāku un skolotāju anketēšana. Stundu vērošana. Notika skolas darba plāna, metodisko komisiju materiālu, stundu vērošanas materiālu, iekšējās kontroles materiālu, klašu audzinātāju darba ar vecākiem materiālu, pedagoģiskās padomes sēžu protokolu, skolēnu izaugsmes dinamikas datu bāzes materiālu, skolēnu rakstu darbu pārbaužu analīzes, kavējumu uzskaites materiālu, projektu nedēļas materiālu, klašu žurnālu un citu sasniegumu uzskaites materiālu izpēte un analīze. Tika izpētīti valsts pārbaudes darbu, eksāmenu uzskaites un analīzes materiāli. Notika instrukciju par darba drošības jautājumiem, instruktāžu materiālu, skolas evakuācijas plānu, skolas civilās aizsardzības plāna, skolēnu kavējumu uzskaites materiālu, dežūru grafiku, iekšējās kārtības noteikumu, kontroles un uzraudzības dienestu pārbaužu dokumentu, klašu audzinātāju darba plānu, interešu izglītības programmu, skolēnu pašpārvaldes materiālu, materiālu par karjeras izvēles iespējām, tarifikācijas, iekšējās kārtības noteikumu, skolas nolikuma, skolēnu dienasgrāmatu, direktora rīkojumu, izpēte. Notika visu telpu, iekārtu un citu resursu pietiekamības, daudzveidības un atbilstības izpēte. Dokumentu : štatu saraksta, darba līgumu uzskaites materiālu, skolas darbinieku datu bāzes, skolas 10

11 budžeta tāmes, esošo un nepieciešamo resursu uzskaites materiālu, mācību kabinetu inventarizācijas aktu, darba laika uzskaites materiālu, attīstības plāna, skolotāju apmeklēto tālākizglītības kursu apliecību kopiju, skolas padomes protokolu, iekšējās kontroles materiālu izpēte. Katra mācību gada beigās pedagogu kolektīvs izvērtē skolas darbu izvēlētajās 2 jomās, izvirza uzdevumus nākamajam gadam. Ar anketu palīdzību tiek noskaidrots skolotāju, skolēnu un vecāku viedoklis svarīgākajos skolas dzīves jautājumos. Katru gadu skolas vecāku sapulcē skolas administrācija prezentē iepriekšējā mācību gada rezultātus un iepazīstina ar prioritātēm nākamajam gadam. 3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde Skolas akreditācija notika 2018.gada oktobra mēnesī. Akreditācijas termiņš līdz 2024.gadam. Skola ir izpildījusi sekojošus akreditācijas komisijas ieteikumus: Skolā ieviestas atbalsta komandas sapulces, kurās tiek izvērtēti individuālie plāni, katras puses veiktās aktivitātes. Sapulcēs tiek iesaistīti vecāki, pedagogi, skolas atbalsta personāls un novada psihologs un speciālais pedagogs. Izstrādātas korekcijas individuālajos plānos un noteikta katras puses atbildība. Uzlabota sadarbība starp pedagogu karjeras konsultantu un skolas pedagoģisko personālu, plānojot un organizējot karjeras izglītības darbu skolā. Noteikta vienota kārtība un izstrādāti individuālie plāni atbalsta sniegšanai krievvalodīgajiem izglītojamajiem. Aktualizēts skolas padomes nolikums atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Latviešu valodas un sākumskolas kabinets aprīkoti ar video projektoru. 4. Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos kritērijos 4.1. Mācību saturs iestādes īstenotās izglītības programmas Verēmu pamatskola īsteno trīs izglītības programmas: pirmskolas izglītības programmu (kods ; pamatizglītības programmu (kods ); speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods ). Izglītības programmas tiek realizētas, ievērojot Valsts izglītības standartu prasības un nosacījumus. Visi pedagogi darbā izmanto VISC piedāvātos mācību programmu paraugus atbilstoši 11

12 valsts pamatizglītības standartam, veicot nepieciešamās korekcijas. Visas mācību priekšmetu programmas tiek īstenotas atbilstoši licencētajām izglītības programmām. Visi skolotāji (100%) atzīst, ka zina un izprot mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus, uzdevumus, obligāto saturu, skolēnu sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību, zina un izprot priekšmeta paraugprogrammu. Izmantojamo paraugprogrammu saraksts ir apstiprināts un zināms skolotājiem. Visi skolotāji (100%) atzīst, ka sadarbojas ar kolēģiem priekšmetu programmu izvēlē un skolas vadība sniedz nepieciešamo atbalstu. Visi pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura apguves secību, ņem vērā skolēnu vajadzības, paredz mācību darba diferenciāciju skolēniem ar dažādā spējām. Stundu vērošanas materiāli liecina, ka skolotāji atbilstoši standarta prasībām mācību stundās radoši izmanto daudzveidīgas mācību metodes un metodiskos paņēmienus. Individuālais darbs ar skolēniem norit mācību priekšmetu individuālajās nodarbībās, kurām ir paredzēts ārpusstundu laiks. Mācību priekšmeta skolotāji katram skolēnam ar speciālajām vajadzībām veido individuālos izglītības plānus un analizē rezultātus, veic korekcijas, ņemot vērā viņu attīstības līmeni, spējas, vajadzības. Izglītojamo mācību stundu slodze atbilst normatīvo aktu prasībām. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir apstiprināts un atbilst licencētai izglītības programmai, ir pieejams un pārskatāms. Par izmaiņām mācību priekšmetu stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi ir savlaicīgi informēti. Skolas informatīvajā zonā tiek izlikts un e-klasē ievietots pārbaudes darbu grafiks, VPD grafiks, individuālā darba ar skolēniem nodarbību grafiks, mācību priekšmetu un klases stundu, fakultatīvo, individuālo un grupu nodarbību, interešu izglītības nodarbību saraksti. Pirmsskolas programmas mācību saturs veidots saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pēctecību. Visi vecāki (100%) atzīst, ka skola nodrošina ar mācību darbam nepieciešamām mācību grāmatām un citiem mācību līdzekļiem. Stiprās puses Mācību priekšmetu skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus, sava priekšmeta lomu skolas izglītības programmas īstenošanā. Skolotāji sadarbojas ar kolēģiem priekšmetu programmu izvēlē. Skola iesaistījusies projektā Kompetenču pieeja mācību saturā un projekta ietvaros skolotāji piedalās apmācībās. Skolotāji realizē mācību procesa individualizāciju, papildus strādā ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. 12

13 Skolā tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas; Skolotāji aktīvi iesaistās tālākizglītības kursu apguvē. Nepieciešamie uzlabojumi Turpināt iekārtot mācību kabinetus ar digitāliem mācību līdzekļiem. Papildināt mācību un metodisko materiālu bāzi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju iespējām; Vērtējuma līmenis: labi 4.2.Mācīšana un mācīšanās Mācīšanas kvalitāte Skola piedalās Valsts izglītības satura centra īstenotā projektā Nr /16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā. Projekta komandā ir iesaistīti 9 pedagogi, kuri saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu aprobē jaunu pieeju mācību stundās, nodrošinot caurviju ieviešanu. Darbības rezultāti skolas mērķis, skolas komandas darba dinamika, caurviju ieviešana mācību procesā - stenda noformējumā prezentēti reģionālajā seminārā. Iekšējās kontroles materiāli liecina, ka pedagogu darba kvalitāte tiek novērtēta regulāri. E- klases žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta, visi ieraksti tiek veikti atbilstoši prasībām. Stundu vērojumi liecina, ka visi skolotāji prot skaidri un saprotami formulēt stundas mērķus, sasniedzamo rezultātu, veiksmīgi plānot un loģiski strukturēt stundas gaitu, veicināt izvirzīto uzdevumu sasniegšanu. Stundu vērojumi liecina, ka skolotāji izmanto dažādas mācību satura apguves mācīšanās metodes, pielieto diferencēto pieeju darbā ar skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās un ar talantīgajiem bērniem. Skolā ir uzkrāta un ir pieejama datu bāze par mācību metožu daudzveidību un darbu ar talantīgajiem skolēniem. Skolā ir iespēja izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas. Tas ļoti pozitīvi ietekmē mācīšanās procesu kopumā. Stundās izmantotie mācību materiāli atbilst skolēnu vecumam, spējām un konkrētajai mācību stundai. Skolotāji izmanto skolas piedāvātās iespējas plānot individuālo darbu ar talantīgiem skolēniem un skolēniem ar mācību satura apguves grūtībām. Skolas kolektīva darba un starpinstitucionālās sanāksmēs tiek apspriesti jautājumi par problēmām, kas rodas mācību procesā (nesekmība, uzvedība) un to novēršanas metodes. Situācijas uzlabošanai tiek iesaistīts novada atbalsta personāls. Skolā ir izstrādāta mājas darbu sistēma. Mājas darbi ir mērķtiecīgi, Gandrīz vienmēr veiksmīgi sabalansēti starp dažādiem mācību priekšmetiem. Lielākā daļa vecāku (89%) bērna mājas darbu slodzi atzīst par normālu. ražošanas, biznesa un komercstruktūru organizētajos projektos un konkursos. 13

14 Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi iesaistīt skolēnus praktiskā darbībā. Atsevišķas mācību stundas tiek vadītas dabā, lai skolēniem būtu iespēja vērot, aptaustīt, mērīt salīdzinot. Tiek plānotas un notiek mācību ekskursijas un pārgājieni, pēdējos divos gados skolēni iepazinās ar mācību programmām Latgales kultūrvēstures muzejā, piedalījās ražošanas, biznesa un komercstruktūru organizētajos projektos un konkursos. Lielākā daļa (78%) skolēnu apgalvo, ka pedagogi saprotami izskaidro mācāmo vielu. Vairāk nekā puse pedagogu prasmīgi veido un vada dialogu ar skolēniem, rosina viņus izteikt savu viedokli, analizēt, secināt un diskutēt. Lielākā daļa (78%) skolēnu ir pārliecināti, ka nepieciešamības gadījumā saņems skolotāju atbalstu. Lielākā daļa vecāku (89%) uzskata, ka skola sniedz vecākiem nepieciešamās konsultācijas, lai atbalstītu bērnu mācību procesā un gandrīz visi vecāki (95%) jūtas droši, ka bērns varēs saņemt atbalstu mācību procesā. Skolā ir izstrādāti audzināšanas darba virzieni trīs gadu periodam un audzināšanas darba plāns katram mācību gadam Klases stundas tiek plānotas atbilstoši skolas pamatizglītības un audzināšanas programmai. Tajās tiek pārrunātas obligātās, pamatizglītības programmā paredzētās tēmas (iekšējās kārtības noteikumi, drošība, rīcība ekstremālās situācijās u.c.), kā arī reālās dzīves situācijas un mūsdienu aktualitātes. Skolā notiek pedagogu savstarpēja sadarbība un savstarpējā stundu vērošana, pieredzes apmaiņa, tiek īstenota starppriekšmetu saikne, popularizēti labās prakses piemēri. Realizējot sadarbības ideju, pedagogi ir novadījuši vairākas,,sadarbības stundas (angļu valoda-fizika, mūzika- mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda- fizika), ko ļoti pozitīvi vērtē izglītojamie. Skolas darba stiprās puses: Mērķtiecīga informācijas tehnoloģiju un piemērotu mācīšanas metožu izmantošana mācību procesa organizēšanā. Daudzveidīgi un uz dzīves prasmju izmantošanu orientēti izglītojoši pasākumi. Labvēlīga emocionālā vide skolotāju un izglītojamo sadarbībai. Pedagogu kolektīvs ir radošs un ieinteresēts, pilnveido sevi metodiskajā darbā, regulāra tālākizglītība. Skolā tiek organizētas mācību priekšmetu nedēļas un dažādi pasākumi izglītojamo mācību motivācijai, tiek izmantotas dažādas alternatīvas mācību formas, mācību ekskursijas, muzeju un teātru apmeklējums, sporta pasākumi. Tālākās attīstības vajadzības 14

15 Aktualizēt pedagogu vienotu pieeju mācību stundās darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir vājas latviešu valodas zināšanas. Vērtējuma līmenis: labi Mācīšanās kvalitāte Iestādes vadība un pedagogi regulāri informē izglītojamos un vecākus par mācību darba organizācijas jautājumiem, valsts pārbaudījumu norises kārtību, citiem normatīvajiem dokumentiem attiecībā uz mācību procesa organizāciju. Skolotāji mērķtiecīgi organizē izglītojamo mācīšanās procesu, rosina izmantot skolas un pagasta bibliotēku resursus, skolas informātikas kabinetu, iesaista skolēnus dažādos, ar mācību procesu saistītos, konkursos u.c. pasākumos. Lai radītu interesi par mācību priekšmetiem, skola organizē mācību priekšmetu nedēļas dabaszinību nedēļu, radošo mākslas nedēļu, valodu nedēļu. Izglītojamie mācās vērtēt savu un citu skolēnu darbu. Skolēniem ir iespēja prezentēt savu darbu klasei un klašu grupām, notiek referātu prezentācijas mācību procesā, projektu darbu prezentācijas projektu nedēļas ietvaros. Gandrīz visi skolēni (98%) atzīst, ka viņiem ir iespēja skolā izmantot datorus, lielākā daļa (89%) apgalvo, ka skolas bibliotēkā var atrast mācību stundām nepieciešamo informāciju. Stundu vērošana liecina, ka lielākā daļa skolēnu prot izvērtēt savu darbu un mācību sasniegumus, prot strādāt individuāli un dažādās grupās, kas sekmē un attīsta sadarbības prasmi. Lielākā daļa skolotāju (89%) uzskata, ka skolēni prot plānot savu darbu. ka lielākā daļa izglītojamo aktīvi piedalās mācību procesā, prot izmantot skolas piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai. Izglītojamiem ir attīstītas pašvērtēšanas prasmes. Skola regulāri uzskaita un analizē skolēnu kavējumus, ir apstiprināta kārtība, kā jārīkojas, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla kavē skolu. Skolēna un skolotāja dialoga kvalitāte vērtējama kā ļoti laba. Visās vērotajās stundās skolēni labprāt iesaistījās mācību procesā, ir aktīvi un ieinteresēti darba rezultātā, demonstrē labas prasmes strādāt komandā. Skolēni aktīvi izmanto platformu,,uzdevumi.lv. Izglītojamie aktīvi piedalās izglītības iestādes, novada organizētajos pasākumos, konkursos, olimpiādēs. Daudziem skolēniem un kolektīviem ir labi un augsti sasniegumi novada un reģiona dažāda veida konkursos un olimpiādēs. Mācību vielas kvalitatīvu apguvi lielai skolēnu daļai traucē vājās latviešu valodas zināšanas, jo daudzu skolēnu (32%) dzimtā valoda ir krievu. 15

16 Skolā ir izvietoti konsultāciju, pagarinātās dienas grupu nodarbību, interešu izglītības nodarbību grafiki. Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par atbalsta personāla speciālistu darba laikiem un pakalpojumu saņemšanas iespējām. Skolas darba stiprās puses Skolā gandrīz nav neattaisnotu kavējumu. Laba skolēna un skolotāja sadarbība. Veiksmīgi tiek organizēts darbs pāros un grupās. Skolēnu aktīva dalība skolas, ārpusskolas ar mācību darbu saistītos pasākumos olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Aktīva platformas,,uzdevumi.lv lietošana. Tālākās attīstības vajadzības Pilnveidot izglītojamo patstāvīgā darba iemaņas. Panākt mācību motivācijas paaugstināšanos skolēniem, atbalstot viņu izaugsmi un talantus. Vērtējuma līmenis: labi Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Skolā ir izstrādāta Kārtība par skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kas atbilst valstī noteiktajai vērtēšanas kārtībai. Pedagogi to zina un ievēro. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam un katra mācību priekšmeta specifikai. Skolā pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību darba vērtēšanai. Lielākā daļa vecāku (87%) izprot vērtēšanas kārtību, lielākā daļa skolēnu (65%) izprot izvirzītās prasības un vērtēšanas kritērijus. Skolotāji pamato skolēna darba vērtējumu. Pārbaudes rāda, ka skolotāji regulāri veic ierakstus e-klases žurnālos, dienasgrāmatās/pēc vajadzības/, vērtēšanas procesā iegūto informāciju analizē un izmanto mācību procesa plānošanai un attīstībai. Skolēnu aptaujas ( 75%) parāda, ka pārsvarā skolā tiek izmatota summatīvā vērtēšana. Mācību procesa laikā ir jāpilnveido skolēnu pašvērtējuma un savstarpējās vērtēšanas prasmes. Izglītojamo atbildēs ( 25% ) tiek norādīts, ka mācību procesa laikā samērā maz notiek izglītojamo pašvērtēšana un savstarpējā vērtēšana. Veicot stundu vērojumos un analizējot hospitētās stundas ar pedagogiem tika pārrunāts, ka pedagogi labprāt izmantotu pašvērtējumam IT, ja tas būtu skolā pieejams. Stundu vērojumi liecina, ka dažiem skolēniem ir grūtības darbības mērķu un sasniedzamo rezultātu noteikšanā. Skola katru semestri apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem, ir izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai un analīzei. 16

17 Pedagogi savā priekšmetā veido pārskatāmu katra skolēna sasniegumu dinamiku. Gandrīz visi vecāki (97 %) atzīst, ka regulāri saņem informāciju no skolas par sava bērna mācību sasniegumiem. Skolas darba stiprās puses Skolā ir izstrādāta izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. Pārskatāma skolēna mācību sasniegumu dinamika. Skolā ir un darbojas vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai. Vērtējumu uzskaite un vērtēšanas procesā iegūtas informācijas izmantošana. Efektīva mācību metožu un paņēmienu izvēle, kas ne tikai sekmē mācīšanos, bet arī sniedz atgriezenisko saiti par mācību norisi. Skolēniem un viņu vecākiem ir zināms pārbaudes darbu saturs un vērtēšanas kritēriji. Skolēni un viņu vecāki regulāri saņem informāciju par skolas darbu, mācību sasniegumiem. Tālākās attīstības vajadzības Ieviest praksē daudzveidīgākus formatīvās vērtēšanas paņēmienus. Pilnveidot skolēnu iemaņas precīzu darbības mērķu un sasniedzamo rezultātu noteikšanā. Mācību stundās turpināt aktualizēt un pilnveidot izglītojamo pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu, pielietojot arī IT. Vērtējuma līmenis: labi 4.3. Skolēnu sasniegumi Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu glabāšanā. Skola izmanto skolvadības sistēmas E-klase žurnālu, kas dod iespēju iegūt informāciju diagrammu veidā gan par katru izglītojamo, gan par atsevišķo klasi kopumā, par klašu grupām, mācību priekšmetiem un mācību gadiem. Šāda elektroniski uzkrāta statistika dod iespēju katram pedagogam pētīt izglītojamo izaugsmes dinamiku un izvirzīt turpmākā darba uzdevumus atbalsta sniegšanai izglītojamiem. Katru mēnesi klašu audzinātāji informē izglītojamo vecākus par mācību rezultātiem un skolēnu 17

18 mācību problēmām un iespējam tos labot. Izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešama papildus palīdzība mācībās, ir iespēja apmeklēt mācību priekšmetu konsultācijas. Izglītojamajiem ir tiesības, saskaņojot ar mācību priekšmeta pedagogu, uzlabot nesekmīgu ieskaites un pārbaudes darba vērtējumu, iepriekš apmeklējot skolotāja konsultācijas. Divas reizes gadā tiek organizētas individuālās tikšanas ar skolēnu vecākiem (priekšmetu skolotājs-skolēns-skolēna vecāki), kur katrs priekšmetu skolotājs detalizēti iepazīstina vecākus ar izglītojama panākumiem un sniedz konsultācijas problēmu risināšanai. Semestra beigās klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji veic skolēnu mācību sasniegumu analīzi, apkopojot rezultātus un nosakot turpmākā darba uzdevumus. Skolā ir izveidota datu bāze par skolēnu sasniegumiem. Skolēnu mācību dinamikas izpēte tiek veikta pēc 4 līmeņiem: augsts līmenis (9-10 balles), optimāls līmenis (6-8 balles), pietiekams līmenis (4-5 balles), nepietiekams līmenis (1-3 balles). Katru gadu tiek analizēti 3., 6., 9., klašu diagnosticējošo darbu, valsts pārbaudes darbu un eksāmenu rezultāti. Izglītojamo mācību sasniegumi mācību priekšmetos ikdienas darbā 2018./2019. mācību gadā Mācību priekšmets klase Kopējais skolēnu skaits Skolotāju skaits 1-3 balles, nepietiekams līmenis % 4-5 balles, pietiekams līmenis % 6-8 balles optimāls līmenis % 9-10 balles, augsts līmenis % Latviešu valoda Matemātika klase Mācību priekšmets Kopējais skolēnu skaits Skolotāju skaits 1-3 balles, nepietiekams līmenis % 4-5 balles, pietiekams 6-8 balles optimāls 9-10 balles, augsts līmenis % Latviešu valoda Angļu valoda (svešv.)

19 Krievu valoda (svešv.) Matemātika Informātika Dabaszinības Latvijas vēsture Pasaules vēsture Sociālās zinības Literatūra Mājturība un tehnoloģijas Sports Mūzika Vizuālā māksla Teicami un ļoti labi rezultāti ir gandrīz visos mācību priekšmetos. Nepietiekami vērtējumi ir diviem 5.klases skolēniem (četri nepietiekami vērtējumi) klase Mācību priekšmets Kopējais skolēnu skaits Skolotāju skaits 1-3 balles, nepietiekams līmenis % 4-5 balles, pietiekams līmenis % 6-8 balles optimāls līmenis % 9-10 balles, augsts līmenis % Latviešu valoda Angļu valoda (svešv.) Krievu valoda (svešv.) Matemātika Informātika Bioloģija Fizika Ģeogrāfija Ķīmija

20 Latvijas vēsture Pasaules vēsture Sociālās zinības Mājturība un tehnoloģijas Sports Mūzika Vizuālā māksla Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Skola uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudes darbos, veic salīdzinošo analīzi novada, valsts mērogā. Skolēnu vērtējums ieskaitēs un eksāmenos būtiski neatšķiras no skolēnu ikdienas sasniegumiem. Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos 2017./2018.mācību gadā ir sekojoši: Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 3.klasē (apguves koeficients %) 2015./2016.m.g /2017.m.g /2018.m.g. 71,74 68,79 70,78 81,00 64,48 70, /2019.m.g 74 68,20 69, latv.v. skolā latv.v. novadā latv v. valstī matem. skolā matem. novadā matem. valstī Pedagogi, analizējot pārbaudes darba rezultātus, secina, ka ikdienas darbā lielāku uzmanību jāvelta izglītojamo vārdu krājuma bagātināšanai un lasītprasmei, kas būtiski var paaugstināt skolēnu sekmes gan humanitāros, gan eksaktos priekšmetos. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 6.klasē (apguves koeficients %) 2015./2016.m.g /2017.m.g /2018.m.g ,27 66,22 61,2 52,10 55, ,96 61,06 20

21 2018./2019.m.g latv.v skolā latv.v. novadā latv v. valstī matem. skolā Matiem.novadā matem. valstī dabaszin. skolā dabaszin. novadā dabaszin. valstī Kļūdu analīzes secinājumi turpmākā darba uzlabošanai: latviešu valodā - pareizrakstības prasmju pilnveide, matemātikā nosacījumu ievērošana un teksta uzdevumu risināšana, dabaszinībās zināšanu pielietošana reālajā dzīvē un dažādās situācijās. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 9.klasē Latviešu valoda, matemātika un Latvijas vēsture (apguves koeficients %) 2015./2016.m.g /2017.m.g /2018.m.g , , /2019.m.g , , ,23 latv.v. skolā latv.v. novadā latv.v. valstī matem. skolā matem. novadā matem. valstī Latv. vesture skolā Latv. vesture novadā Lat.vēsture valstī Angļu valoda un krievu valoda (apguves koeficients %) 2015./2016.m.g /2017.m.g /2018.m.g , /2019.m.g , ,84 angļu val. skolā angļu val. novadā Angļu val. valstī krievu val skolā krievu val. novadā Krievu val. valstī Skolēnu vērtējums valsts pārbaudes darbos būtiski neatšķiras no skolēnu ikdienas sasniegumiem. Stundu vērošana liecina, ka mācīšanās process bija kvalitatīvs. Lai uzlabotu izglītojamo sasniegumus, skolā regulāri tiek iegādāti jaunākie uzdevumu un vingrinājumu krājumi, citi mācību līdzekļi. Stundās ir darba formu daudzveidība, teorijas un prakses vienotība, uzskate, ievērots individualizācijas un diferenciācijas princips. 21

22 Skolas darba stiprās puses Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi apkopo informāciju par katra skolēna mācību sasniegumiem, veidojot skolēnu izaugsmes datu bāzi. Skolēni un viņu vecāki regulāri saņem informāciju par skolas darbu, mācību sasniegumiem. Tālākās attīstības vajadzības Iespēju robežās organizēt papildus nodarbības latviešu valodas apguvei fakultatīvajās nodarbībās un individuālajās, kas ļaus paplašināt vārdu krājumu, runāšanas prasmes un iemaņas, valodas lietošanu. Vērtējuma līmenis: labi 4.4. Atbalsts skolēniem Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts Skolā tiek apzinātas izglītojamo psiholoģiskās un sociālpedagoģiskās vajadzības, tiek sniegts atbalsts dažādu problēmsituāciju risināšanai, ja tādas tiek identificētas. Nepieciešamo risinājumu meklēšana izglītojamo aktuālo vajadzību apmierināšanai notiek, klašu audzinātājiem darbojoties savu amata pienākumu ietvaros vai sadarbojoties ar skolas atbalsta personālu un skolas administrāciju. Skolā darbojas atbalsta personāls - logopēds bibliotekārs un skolas medmāsa, kura kā ģimenes ārsta palīgs strādā Verēmu medpunktā. Tiek nodrošināts sistemātisks bērnu un pusaudžu saslimstības monitorings, sadarbībā ar ģimenes ārstu tiek veikta skolēnu profilaktiskā apskate u.c. pasākumi. Skolā ir noteikta kārtība, kā izglītojamo vecāki tiek informēti par negadījumiem, traumām un saslimšanas gadījumiem. Vecāki skolai sniedz informāciju par bērna veselības stāvokli (diēta, alerģija u.c.). Skolas medmāsa sadarbojas ar klašu audzinātājiem, vecāku kopsapulcēs popularizē veselīga dzīvesveida un veselīga uztura nepieciešamību. Veselības veicināšanas un cilvēkdrošības jautājumi ir iekļauti skolas audzināšanas darba programmā. Skolas logopēde konsultē un veic individuālo korekcijas darbu ar izglītojamiem, kuriem ir izrunas, fonētiski fonemātiskās dzirdes, rakstu valodas, lasīšanas traucējumi un valodas sistēmas nepietiekama attīstība. Izglītojamiem, skolas darbiniekiem un skolēnu vecākiem ir pieejamas konsultācijas psiholoģiskajos jautājumos, izmantojot Rēzeknes novada Skolu atbalsta centra psiholoģes 22

23 konsultācijas. Skolu atbalsta psiholoģe sniedz arī individuālas konsultācijas, piedalās klašu un skolas vecāku sapulcēs, sekmējot izglītojamo mācīšanās motivāciju, attīstot sadarbības un komunikācijas prasmes. Sadarbībā ar mācību priekšmeta pedagogiem, klases audzinātājiem, skolas atbalsta personālu un skolas administrāciju tiek analizētas izglītojamo mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas, meklēti optimālie risinājumi. Tomēr ne vienmēr šīs sadarbības formas ir efektīvas. Problēmjautāmus risina arī starpinstitucionālās sanāksmēs, sadarbojoties skolai, bāriņtiesai un sociālajam dienestam klasei tiek nodrošinātas nodarbības pagarinātās dienas grupā. Skolas vadība psiholoģiskā un sociālpedagoģiskā atbalsta nodrošināšanai vēlētos palielināt atbalsta personāla slodzes, bet pašlaik tas nav iespējams. Skolas darba stiprās puses Skola katru gadu organizē zobu sanāciju. Veiksmīga sadarbība ar Rēzeknes novada Skolu atbalsta centru. Veiksmīga starpinstitucionāla sadarbība ar Verēmu un citu pagastu sociālajām iestādēm. Pagarinātās dienas grupas pieejamība visiem 1.-4.klašu izglītojamiem. Tālākās attīstības vajadzības Sakarā ar pieaugušo pieprasījumu, rast iespēju lielākai logopēda, psihologa slodzei. PII nepieciešams rast iespēju asistenta klātbūtnei. Vērtējuma līmenis: labi I zglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem iepazīstināti izglītojamie un viņu vecāki. Skolā tiek rīkoti izglītojamo veselību un drošību veicinošie pasākumi. Gandrīz visi skolēni (97%) atzīst, ka skolā jūtas droši. Gandrīz visi vecāki (98%) uzskata, ka viņu bērni skolā ir drošībā. Ir noteikta kārtība, kā un kad notiek instruktāžas, darbs tiek kontrolēts. Skolas pasākumiem (sporta dienā, ekskursijām un citiem pasākumiem) ir drošību reglamentējošas instrukcijas, tiek noteikta par drošību atbildīga persona. Gandrīz visi skolēni (93%) un visi darbinieki (100%) zina, kā rīkoties ārkārtas situācijā un evakuācijas gadījumā. Skolā ir izstrādāts un atbilstoši prasībām izvietots evakuācijas plāns: katrā stāvā ir kopējais evakuācijas plāns, kur ir norādīti arī drošības dienestu tālruņu numuri. Skolā ir izveidots skolotāju dežūru grafiks starpbrīžos. 23

24 Pašvaldība, sadarbojoties ar skolu, organizē izglītojamo pārvadājumus, autobusos ir izglītojamo pavadošās personas. Skolas darba stiprās puses Skola nodrošina skolēnu drošību skolas teritorijā. Skolā ir visas darba drošības instrukcijas. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Atbalsts personības veidošanā Izglītojamo personības veidošana, pozitīvas attieksmes un sociālo iemaņu pilnveide skolā tiek nodrošināta kompleksi. To veicina ārpusstundu pasākumi, interešu izglītības pulciņi, izglītojamo darbošanās pašpārvaldē. Skola nosaka mācību gada uzdevumus, kas ietver arī audzināšanas darba virzienus. Skolā ir izstrādāta un apstiprināta Audzināšanas darba programma, kurā ir noteikts skolas daudzināšanas darba mērķis un tam pakārtotie audzināšanas darba uzdevumi un prioritātes trijiem mācību gadiem. Audzināšanas darba programmā ietverta sistemātiska un plānveidīga klases stundu un pasākumu organizēšana. Katras klases audzinātājs veido audzināšanas darba perspektīvo plānojumu katram mācību semestrim, kurā plāno klases stundu tematus, pasākumus un sadarbību ar vecākiem. Skolas audzināšanas darba programmā ietvertas tēmas par pilsonisko līdzdalību, piederību valstij, sevis izzināšanu un pilnveidošanu, tikumiem, veselīgu dzīvesveidu, drošību, karjeras izvēli u.c. Izglītojamo sociālo iemaņu attīstīšanā nozīmīga vieta ir izglītojamo pašpārvaldei, kuru veido klases izglītojamie. Skolas izglītojamo pašpārvalde sadarbojas ar skolas direktori un pedagogiem. Izglītojamo pašpārvalde iesaistās skolā rīkotajos pasākumos. Gandrīz visi skolotāji (96%) uzskata, ka skolēni var progresēt un mudina skolēnus būt pārliecinātiem par sevi. Gandrīz visi izglītojamie ( 95%) uzskata, ka viņi droši var izteikt savas domas un viņiem ir iespējas organizēt dažādus pasākumus. Skolas nozīmīgākie pasākumi sasaistīti ar mūsu valsts vēsturiski svarīgiem notikumiem /18. m.g. tika novadīti daudzveidīgi pasākumi saistīti ar karjeras jautājumiem (uzņēmējdarbības nedēļa, dažādas meistarklases, darbnīcas, mācību ekskursijas), patriotisma veicināšanu ( pasākums veltīts Latvijas 100, Baltā galdauta svētki), kultūras mantojuma apzināšanos (Ziemassvētku tirdziņš, Ziemassvētku pasākums, Meteņdienas pasākums, Lieldienu svinēšana, Latgolys dīna), vidi (Zemes diena, dalība Lielajā talkā). Skola piedāvā plašu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu klāstu. 24

25 Vecāki ir informēti par piedāvātajām interešu izglītības programmām un nodarbību norises laikiem, ārpusstundu aktivitātēm. To apstiprina gandrīz visi (96%) vecāki. Skolēni aktīvi un daudzpusīgi izmanto iespējas demonstrēt savas prasmes un intereses dažādos novada un valsts konkursos, pasākumos un sporta sacensībās. Skola informē vecākus par skolēnu sasniegumiem interešu izglītībā. Katra mācību gada noslēgumā interešu izglītības dalībnieki prezentē savus sasniegumus vecākiem un skolas saimei. Klašu audzinātāji seko informācijai un mudina piedalīties dažādu organizāciju rīkotajos konkursos, sniedz nepieciešamo atbalstu. Mācību gads noslēdzas ar Pateicības dienu, kurā izglītojamiem un viņu vecākiem tiek teikts paldies par piedalīšanos un sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. Skolas darba stiprās puses Skolēniem ir iespējas organizēt un uzņemties atbildību par dažādiem pasākumiem. Interešu izglītības programma izstrādāta tā, lai sniegtu ieguldījumu vispusīgas personības veidošanā. Tālākās attīstības vajadzības Ņemot vērā pieprasījumu ar 2019./2020.m.g. atvērt robotikas pulciņu skolā. Vērtējuma līmenis : ļoti labi Atbalsts karjeras izglītībā Skolā ir sistēma darbam turpmākās izglītības un profesijas izvēlē. Ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta skolas darba sastāvdaļa. Darbā ir iesaistītas arī pirmsskolas grupas, nodarbībās un rotaļās bērni iepazīstas ar dažādiem arodiem. Sākumskolas posmā tiek plānotas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās ar skolēnu vecākiem un pārrunas par profesijām. Pamatskolas posmā informācija paplašinās. Klašu audzinātāju stundās un vecāku sanāksmēs ir iekļauti ar karjeras izvēli saistīti temati. Skolas bibliotēkā ir apkopota un pieejama daudzveidīga informācija par mācību iestādēm un izglītības programmām. Skolā ir iespēja izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par karjeras iespējām. Skolā darbojas mācību karjeras konsultants. Skolēni un vecāki skolā var saņemt konsultācijas karjeras izvēles jautājumos. Klašu audzinātāji ar skolēniem apmeklē Rēzeknē un novadā esošos uzņēmumus, lai iegūtu informāciju par darba tirgus aktualitātēm. 25

26 Skola iesaistījusies Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes un Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītajā projektā Nr /16/I/001 Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta īstenošanas laiks: gada 7. marts gada 31.augusts. Skola aktīvi iesaistītās karjeras attīstības pasākumu norisē. Verēmu pamatskolas absolventu tālākās gaitas: Absolventu Ģimnāzijas, Tehnikumi, Nemācās skaits vidusskolas koledžas, arodvidusskolas 2015./2016.m.g /2017.m.g /2018.m. g /2019.m.g Skolas darba stiprās puses Skola iesaistījās Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projektā; Secīga karjeras izglītības programma no pirmsskolas līdz 9.klasei. Skolā darbojas pedagogs karjeras konsultants. Iespēja regulāri organizēt mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izmantojot skolēnu autobusu. Daudzveidīga informācija par Latgales reģiona mācību iestādēm un to izglītības programmām. 9. klašu izglītojamiem ir iespēja detalizēti iepazīsties ar izvēlētās izglītības iestādes piedāvātajām izglītības programmām. Tālākās attīstības vajadzības Uzlabot sadarbību starp pedagogu karjeras konsultantu un skolas pedagoģisko personālu plānojot un organizējot karjeras izglītības darbu skolā. Vērtējuma līmenis: ļoti labi Atbalsts mācību darba diferenciācijai Ar mērķi pilnveidot skolēnu saskarsmes un sadarbības iemaņas, attīstīt zinātkāri un radošumu skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, sacensībās. Skolā tiek apkopoti dati par izglītojamo dalību un sasniegumiem konkursos, skatēs, olimpiādēs un 26

27 sacensībās. Ar skolas sasniegumiem var iepazīties izglītības iestādes mājas lapā sadaļā Lepojamies! Skolā ir apkopotas izpratni veicinošas darba formas un metodiskie materiāli darbā ar talantīgiem skolēniem. Skola organizē darbu ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Skola sniedz konsultācijas vecākiem kā palīdzēt savam bērnam mācīšanās procesā. Darbs ir sistemātisks un mērķtiecīgs. To apstiprina gandrīz visi (97%)vecāki. Skolotāji un vecāki sadarbojas, lai sekmētu skolēnu izaugsmi, kuriem ir grūtības mācībās. Skola piedāvā individuālās konsultācijas skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās. To lietderību apstiprina gandrīz visi (97%) vecāki. Skola aktīvi īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr /16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projektā iesaistīti 14 izglītojamie. Skolā strādā logopēds, kas pārbauda valodas attīstības līmeni pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem, sniedz konsultācijas skolotājiem un vecākiem, vada individuālās nodarbības bērniem. Skolā sistemātiski un mērķtiecīgi tiek organizēts darbs skolēniem ar mācīšanās grūtībām, kuriem trūkst motivācijas mācīties vai kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu. Palīdzību mācību darbā var saņemt, apmeklējot individuālās konsultācijas, kuras tiek organizētas visiem skolēniem pieejamā laikā. Individuālā darba ar skolēniem nodarbību grafiks ir pieejams gan skolas informatīvajā zonā, gan e-klasē un skolas mājas lapā klašu skolēni palīdzību mācību darbā var saņemt, arī apmeklējot pagarinātās darba dienas grupas nodarbības, kur pagarinātās grupas skolotāji sniedz atbalstu mājas darbu sagatavošanā, lasītprasmes pilnveidošanā. Stundu vērojumi liecina, ka pedagogi piedāvā dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes, ievēro skolēnu vajadzības, piedāvā papildus uzdevumus vai sarežģītākas grūtības pakāpes uzdevumus spējīgākajiem skolēniem, sniedz stundas gaitā individuālu palīdzību skolēniem, kuriem ir problēmas. Talantīgākie skolēni labprāt palīdz apgūt mācību vielu klasesbiedriem. Katra mācību gada beigās, ja nepieciešams, skola organizē divu nedēļu papildus darbu skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai, un skolēni kārto pēcpārbaudījumus, kā tas tiek noteikts normatīvajos dokumentos. Atbalsta pasākumus izglītojamajiem nodrošina logopēds, taču, ņemot vērā logopēda nelielo darba slodzi, tas ir nepietiekams. Regulāri notiek sadarbība ar skolēnu vecākiem, informējot viņus par korekcijas darbā iegūtajiem rezultātiem un sniedzot padomus darbam mājās. 27

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

Jelgavas 1

Jelgavas 1 Rīgas 29.vidusskolas 2016./2017.m.g. Pašvērtējums. 1. Vispārējs skolas raksturojums Skolā 2016./2017.m.g. mācās 250 skolēni no 1. līdz 12.klasei. Skolēniem savu spēju un talantu pilnveidošanai tiek piedāvāti

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk

Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA Iestādes vispārīgs raksturojums gadā tika izveidots Sk Skrundas novada Jaunmuižas pamatskolas PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUALIZĀCIJA 31.08.2017. 1. Iestādes vispārīgs raksturojums 2009. gadā tika izveidots Skrundas novads, kurā iekļauti Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

8

8 . RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021, tālrunis 67246868, fakss 67246868, e-pasts plavniekups@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2015./2016. 2017./2018. mācību gadam 1.Skolas vispārīgs

Sīkāk

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts

RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr , Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis , fakss , e-pasts RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. 3513900767, Kleistu ielā 14, Rīgā, LV 1067, Latvijā, tālrunis 67416561, fakss 67415522, e-pasts ramvs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums Rīgā, 2013 SATURS 1.

Sīkāk

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ

Laurenču sākumskola Reģ. Nr Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr , e-pasts: PAŠNOVĒRTĒ Laurenču sākumskola Reģ. Nr.4311902928 Laurenču ielā 7, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 Tālr. 67347920, e-pasts: laurencuskola@sigulda.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Skolas direktore: Sanita Ungura 2015.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie

RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas direktora vietnie RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS DIREKTORA VIETNIECES INFORMĀTIKAS JOMĀ DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 1. Rēzeknes sākumskolas : Silvija Studena, e-pasts: silvija.studena@gmail.com, tel.64623720

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto

PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis E-pasts Reģistrācijas Nr Direkto PRIEKULES VIDUSSKOLA Aizputes iela 1, Priekule, LV-3434 Tālrunis 63461098 E-pasts priekulesvsk@priekulesnovads.lv Reģistrācijas Nr. 4113901000 Direktore Irina Tiesnese Pašvērtējuma ziņojums Priekule 2017

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63

Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63 Latvijas Republika Dundagas novada pašvaldība DUNDAGAS VIDUSSKOLA Reģ.Nr. 2213900621 Talsu ielā 18, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 Tel. 63232192, fax 63232194 e-pasts: sekretare@skola.dundaga.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Aizputes novada domes AIZPUTES PAGASTA PAMATSKOLA REĢ.Nr. 4112901031 Aizputes pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3456 E-pasts: pamatskola@aizpute.lv Tālr.: 63453201; 20371571 Aizputes pagasta pamatskolas

Sīkāk

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss ,

SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis , fakss , SMILTENES NOVADA DOME BLOMES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412901209 Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 Tālrunis 64774535, fakss 64774371, e-pasts blomesk@inbox.lv Blomes pamatskolas pašnovērtējuma

Sīkāk

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS

RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV , Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss , e-pasts ATTĪSTĪBAS PLĀNS RĪGAS 33.VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr. LV90002201552, Stūrmaņu iela 23, Rīga, LV 1016 tālrunis/ fakss 67433415, e-pasts r33vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020./2021. mācību gadam Rīga, 2018 1. Vispārējs skolas

Sīkāk

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izg AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS (vajadzīgo atzīmēt ar X) par X izglītības iestādes,,privātsākumskola,,varavīksne (turpmāk iestāde) par X izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr , tālr , e-pasts: p LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS PILTENES VIDUSSKOLA Lielā iela 13,Piltene, Ventspils novads, LV 3620, Reģ.nr.4113900543, tālr.63607750, e-pasts: piltenesvsk@ventspilsnd.lv PILTENES VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola

Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola Olaines novada pašvaldība Olaines 1. vidusskola SATURA RĀDĪTĀJS 1.Vispārīgs Olaines 1.vidusskolas raksturojums... 3 2. Skolas darbības pamatmērķis... 5 2013. - 2016. gadam izvirzīto prioritāšu īstenošana...

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore

Rīgas 75.vidusskola Reģistrācijas Nr Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi , , fakss e-pasts Direktore Reģistrācijas Nr.3613900682 Ogres ielā 9, Rīga, LV-1019 Tālruņi 67145781, 67145846, fakss 67145781 e-pasts r75vs@riga.lv Direktore Ludmila Kašina PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Rīga, 2018. Saturs 1. Izglītības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, L LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA RANDENES PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4212900498 Vārpas ielā 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449 tālrunis 654 74942, e-pasts skola@kalkuni.lv

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss

LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr , tālr./fakss LATVIJAS REPUBLIKA VENTSPILS NOVADS TĀRGALES PAMATSKOLA Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ. Nr.90000052035, tālr./fakss 63620504, 63620503, e-pasts targalespsk@ventspilsnd.lv

Sīkāk

1

1 Amatas novada Nītaures vidusskolas Reģ. Nr. 4413900335, Nītaures skola, Nītaurē, Nītaures pagastā, Amatas novadā, LV4112, tālr. 29165480, e-pasts: nitaursk@inbox.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2012. gada 21.

Sīkāk

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis , fakss , e-pasts PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 Saturs Skolas vispārīgs raksturojums... 4 Skolas misija,

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā:

Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis , , fakss , e-pasts mājas lapa internetā: Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV-1021 Tālrunis 67247854, 67247455, fakss 67247473, e-pasts r92vs@riga.lv mājas lapa internetā: www.r92vsk.lv Reģistrācijas Nr. 3613900679 Direktore Lolita

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk

Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis Privātā sākumsk Privātā sākumskola Namiņš Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3711802689 Āraišu ielā 32, Rīga, LV-1039, tālrunis 67530206 Privātā sākumskola Namiņ Privātās sākumskolas Namiņš Pašnovērtējums

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I  Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts:

Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis ; e-pasts: Zvārtavas pagasta pārvalde Ozolu pamatskola Reģ. Nr. 4412901069 Zvārtavas pagastā Valkas novadā, LV 4735, Tālrunis 26424506; e-pasts: ozoli.skola@valka.lv Ozolu pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMS 2014 1. Iestādes

Sīkāk

Skolas attīstības prioritātes 2006

Skolas attīstības prioritātes 2006 Cesvaines novada dome Cesvaines vidusskola Reģistrācijas numurs 4413900133 Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 Tālruņa numuri + 371 64852294, + 371 64852231, elektroniskā pasta adrese

Sīkāk

Skolas darba pašvērtējums

Skolas darba pašvērtējums CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA CĒSU 1.PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4412900314; Adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 tālrunis 64120467, fakss 64120467; epasts: cesis1sk@cesis.edu.lv www.cesis.lv; www.c1psk.cesis.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts:

AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr , Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr ; E pasts: AIZPUTES NOVADA DOME Apriķu pamatskola Reģ. Nr. 4112901028, Lažas pag., Aizputes novadā, LV 3455, tālr. 63453280; 63453272 E pasts: apriku_psk@inbox.lv PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016.gads Satura rādītājs 1.IESTĀDES

Sīkāk

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716

Ventspils 1.pamatskolas pašnovērtējums Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+3716 Ventspils pilsētas Dome Ventspils 1.pamatskola Reģ. Nr. 3212900030 Pļavas iela 27, Ventspils, LV3601 Tālr.+37163622643, e-pasts 1.pamatskola@ventspils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2016 1 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts

Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss , e-pasts Gulbenes novada dome Gulbenes 2.vidusskola Reģ. Nr. 4413900966 Līkā iela 21, Gulbene, LV 4401 Tālrunis/fakss 64474141, e-pasts 2.vidusskola@gulbene.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Gulbenē 2014 Saturs 1. Skolas

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e-

Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss , e- Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re

APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Re APSTIPRINĀTS Bauskas pilsētas pamatskolas Direktora rīkojums Nr 2011.gada.aprīlī Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA Reģ. Nr. 4512901315, Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov.,

Sīkāk

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir

GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis , e-pasts: Izglītības iestādes reģ.nr Skolas dir GULBENES VIDUSSKOLA Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes novads, tālrunis 64473278, e-pasts: aimed@lu.lv Izglītības iestādes reģ.nr.4413900131 Skolas direktors Aivars Mednis ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2017.g.

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt

Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr e-pasts: Reģ.Nr Skolas direkt Cēsu novada pašvaldība Cēsu 2.pamatskola Gaujas ielā 45, Cēsis, LV 4101 tālr. 64123880 e-pasts: ija.brammane@cesis.lv Reģ.Nr. 4412900331 Skolas direktore: Ija Brammane PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2018. gads

Sīkāk

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts:

STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: , fakss: , e-pasts: STOPIŅU NOVADA DOME ULBROKAS VIDUSSKOLA Reģistrācijas Nr.2013901107 Vālodzes, Stopiņu novadā, LV- 2130, tālrunis: 67910372, fakss: 67910151, e-pasts: ulbrokas.skola@u-vsk.lv; www.ulbrokas-vsk.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Gulbenes pilsētas dome

Gulbenes pilsētas dome APSTIPRINĀTS Gulbenes 2.vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa (paraksts) Datums SASKAŅOTS Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis (paraksts) Datums Z.V. Z.V. Gulbenes 2.vidusskola Reģistrācijas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr , izgl.iestādes reģ. Nr , Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-20 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS PILSĒTAS JAUNDUBULTU VIDUSSKOLA Reģ.Nr.90000051561, izgl.iestādes reģ. Nr.2913901349, Lielupes ielā 21, Jūrmala, LV-2015, Tālr. 67760866, Tālr./Fakss 67760865, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mācību satura un pieejas piedāvājums: aktualitātes, sabiedriskā apspriešana LPS, 2018.gada 17.aprīlī GUNTARS CATLAKS, VISC vadītājs Daudzviet pasaulē un arī Latvijā izpratne par to, kādas zināšanas un

Sīkāk

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3.

PIELIKUMS Krustpils novada domes gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3. PIELIKUMS Krustpils novada domes 2015. gada 21.janvāra lēmumam Par Mežāres pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā (sēdes protokols Nr. 3., 6.p. ) Mežāres pamatskolas NOLIKUMS Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 1 Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Komplektu skaits Izglītojamo skaits Vispārējs skolas raksturojums (turpmāk tekstā skola) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināta

Sīkāk

Sveķu internātpamatskola

Sveķu internātpamatskola Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4422900923 Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420 Tālrunis, fakss 64430434, e-pasts lats.a@inbox.lv, www.svekuspecialaskola.lv Pašnovērtējuma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr , Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA MEDUMU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr. 4222900868, Medumi, Ilgas iela 15, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 T./fakss 65471687, t. 65471574, e-pasts specskola@medumi.lv

Sīkāk

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015.

Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015. Vispārējs skolas raksturojums Lāču pamatskola ir Daugavpils novada Domes dibinātā un pakļautībā esošā vispārējās izglītības mācību iestāde, kurā 2015./2016. mācību gadā mācās 124 skolēni. Skola atrodas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Madonas pilsētas 2.vidusskola

Madonas pilsētas 2.vidusskola s PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS APSTIPRINĀTS ar s direktora rīkojumu Nr. 2/1-9 no 23.01.2017. S k o l a s i e l a 1 0, Madona, Madonas novads, LV-4801 T ā l r u n i s 64860135 madvidusskola2@inbox.lv www.madonaspils2vsk.lv

Sīkāk

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums

Microsoft Word - skolas_darba_pasvertejums Līvānu novada dome Līvānu 2. vidusskola Reģ. Nr. 4213900387 Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālr.65307660, e-pasts:livanu2vsk@livani.lv LĪVĀNU 2. VIDUSSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB

Rīgas ģimnāzija Maksima Pašnovērtējuma ziņojums SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HAB SIA RĪGAS ĢIMNĀZIJA Reģ. Nr. 40003173825 Bultu iela 10, Rīga, LV-1057 Norēķinu konts Swedbanka LV07HABA0551008293779 tālr. 67187029, fakss 67187045, e-pasts:maksima@maksima-edu.lv APSTIPRINĀTS Rīgas ģimnāzijas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Rīgas 72

Rīgas 72 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis 67267110, fakss 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv Pašnovērtējuma ziņojums 2016. Saturs 1. Iestādes vispārīgs raksturojums.... 3 2. Iestādes

Sīkāk

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr:

Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums Juridiskā adrese: Balvu Valsts ģimnāzija Latvijas Republika Dārza iela 2, Balvi, LV-4501, Tālr: 6 45 22053; 6 45 22 727, mob: 28351941 e-pasts: bpg@balvi.lv

Sīkāk

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts

Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: , tālrunis: , e-pasts Rojas novads Rojas vidusskola Reģ. Nr. 90000020364 Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264 Fakss: 63237745, tālrunis: 63291526, e-pasts: rojasvsk@inbox.lv Rojas vidusskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

MergedFile

MergedFile Beverīnas NOVADA PAŠVALDĪBAS BRENGUĻU SĀKUMSKOLAS AVOTKALNi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV - 4245 Tālrunis 29322059, e pasts: brenguluskola@beverina.lv Reģ.Nr. 4411900650 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts:

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no

Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku no Biedrības KALNA SVĒTĪBU KOPIENA Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI Reģ. Nr.4512803269 Bārbeles Zēnu pamatskola, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905 Tālr. +371 29 264 639, e-pasts: skola@barbele.lv

Sīkāk

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību

/2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību 1. 2018./2019.mācību gada skolas pašvērtējums Ventspils 1.pamatskolas novērtēšana Nr.p. k. Vērtēšanas jomas un kritēriji Paveiktais 2018./2019.mācību gadā Analīze un secinājumi Turpmākā rīcība 1 2 3 4

Sīkāk

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts:

MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss , e-pasts: MĀLPILS NOVADA DOME MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA IZM Reģ.Nr.4313902967 Sporta ielā 1, Mālpilī, Mālpils novadā, LV-2152 Tālrunis/fakss 67925340, e-pasts: vidusskola@malpils.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2014

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29

LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr , Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29 LATVIJAS REPUBLIKA LĪVĀNU NOVADA DOME LĪVĀNU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA Reģistrācijas Nr.4271902525, Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316, tālrunis 29193543, e-pasts: lbjss@livani.lv APSTIPRINĀTS ar Līvānu

Sīkāk

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts:

Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: , , e-pasts: Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novads, Preiļi, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv Mājas lapa: http://www.p1p.edu.lv/

Sīkāk

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums

Bārtas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums Grobiņas novada Bārtas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4112901030 Bārtas pamatskola, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV 3482 Tālruņa numurs: 63430329, 29488008 e-pasts:

Sīkāk

Rīgas dome

Rīgas dome Rīgas dome Rīgas Igauņu pamatskola Adrese: Atgāzenes 26, Rīgā, LV-1004 Reģ. Nr. 3813900702 Pašvērtējuma ziņojums Iestādes vadītājs Urve Aivars (vārds, uzvārds) (paraksts) Z.v. Rīgā 2017 Saturs 1.Izglītības

Sīkāk

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve

Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Ve Vecpiebalgas novada pašvaldība V E C P I E B A L G A S V I D U S S K O L A Reģ. Nr. 4413900341 Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 Tālrunis 64161448, e-pasts:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018./2019.m.g. rezultāti un prioritātes 2019./2020.m.g. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova 09.07.2019. Mācību gada noslēgums vispārizglītojošo skolu 12.kl.absolventiem Ministru

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: RĪGAS 72. VIDUSSKOLA Ikšķiles ielā 6, Rīgā, LV-1057, tālrunis: 67267110 fakss: 67268984, e-pasts: r72vs@riga.lv ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. 2018. Rīga, 2015 RĪGAS 72. VIDUSSKOLAS MISIJA Efektīva un droša izglītības

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ

Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis E-pasts: PAŠNOVĒ Babītes novada pašvaldības Salas sākumskolas Pīlādzīši, Salas pagasts, Babītes novads, LV 2105 Tālrunis 67934172 E-pasts: sakumskola@babite.lv PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS Direktore Daina Krūmiņa Salas pagasts

Sīkāk

Diapositiva 1

Diapositiva 1 KARJERAS IZGLĪTĪBA VIDUSSKOLAS KLASĒS Pedagoģiskās padomes sēde 27.10.2016. Pārskatu sagatavojusi skolotāja Aina Slesare Nepieciešamais atbalsts vidusskolēniem karjeras izglītībā Vecāku dzīvesveids piemērs

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk