Kursa darba izstrādes metodiskie norādījumi. Mākslas institūciju pārvaldība Kultūras menedžeris ar specializāciju Foto un video producents

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Kursa darba izstrādes metodiskie norādījumi. Mākslas institūciju pārvaldība Kultūras menedžeris ar specializāciju Foto un video producents"

Transkripts

1 LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA Kursa darba izstrādes metodiskie norādījumi Mākslas institūciju pārvaldība Kultūras menedžeris ar specializāciju Foto un video producents Rīga, 2019

2 2 Saturs 1. Vispārējie noteikumi 3 2. Kursa darba norises un aizstāvēšanas kārtība 4 3. Kursa darba struktūra 4 4. Kursa darba noformējums Teksta noformēšana Nodaļu noformēšana Ilustratīvā materiāla noformēšana Citātu un atsauču noformēšana Atsauce tekstā Atsauce literatūras sarakstā Pielikumu noformēšana 9 5. Kursa darba vērtēšanas kritēriji Vispārīgie kritēriji Zinātniski pētnieciskās kompetences Kursa darba teorētiskā daļa Kursa darba praktiskā daļa Kursa darba aizstāvēšana 11 Pielikumi 12 1.pielikums Titullapa 13 2.pielikums Galvojuma lapa 14

3 3 1.Vispārējie noteikumi 1.1. Kursa darbs studiju programmā Mākslas institūciju pārvaldība specialitātē Kultūras menedžeris ar specializāciju foto un video producents ir patstāvīgs darbs, kurā notiek prasmju un teorētisko zināšanu, kas nepieciešamas izglītības programmas pamatuzdevumu sekmīgai izpildei, pārbaude Kursa darbs specializācijā foto un video producents (turpmāk kursa darbs) ir patstāvīgi sagatavots ar fotogrāfijas un video nozari saistīts pētījums, pamatojoties uz konkrēta vizuālā produkta analīzi. Vizuālajam produktam praktiskajā daļā students izvēlas: sagatavot personīgo tematisko foto vai video izstādi (fotogrāfiju izmērs 30x45, skaits: 7 10) ar laikmetam aktuālu konceptu vai patstāvīgi izveido citu vizuālo produktu ar laikmetam aktuālu konceptu, VAI kāda fotogrāfa vai fotogrāfijas virziena tēmu teorētiskajam pētījumam un atbilstoši tam izveido foto sēriju, retrospekciju, foto stāstu (10-15 fotogrāfijas), videoklipu vai citu reprezentatīvu vizuālo produktu Kursa darba mērķis ir novērtēt studenta profesionalitāti, pielietojot specializācijas priekšmetos apgūtās prasmes kursa darba realizācijā Kursa darba uzdevumi ir: atbilstoši nolikumam, izveidot vai izvēlēties uz koncepcijas pamata vienotu attēlu sēriju, foto stāstu, video vai citu vizuālo produktu ar laikmetam aktuālu konceptu; pamatot vizuālā produkta izvēli; analizēt izvēlētā vizuālā produkta atbilstību konceptam un vēsturiskajām aktualitātēm; veikt vizuālā produkta radīšanas izmaksu aprēķinus (izstādei, videoklipam, filmai) Kursa darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa: ievads, pētījuma vai projekta koncepcijas izklāsts, teorētiskais pamatojums, balstīts uz fotogrāfijas teorijas un vēsturiskā griezuma izklāstu, darba gaitas dokumentācija, kurā tiek iekļauts realizācijas apraksts un tāme (paša izveidotam vizuālajam produktam). Darbs tiek noslēgts ar izvēlētā vizuālā produkta analīzi un pētījumā gaitā izdarītajiem secinājumiem un praktisko daļu, pievienojot vizuālo produktu (fotogrāfijas, foto kopijas, video ierakstu u.c.) vai tā aprakstu Kursa darba vadītājs un kursa darba recenzents izvērtē eksaminējamā teorētiskās un praktiskās zināšanas, iepazīstoties ar kursa darba teorētisko un praktisko daļu Kursa darbu aizstāv publiski, iepriekš sagatavojot vizuāli pārskatāmu prezentāciju. Prezentācijā jāiekļauj atbilstoši teorētiskajam pētījumam izveidotās foto sērijas, retrospekcijas, foto stāsta vai videoklipa digitālā versija Kursa darba tēmu pēc studenta pieteikuma apstiprina Foto un video producenta

4 4 specializācijas vadītājs 4.semestra sākumā Kursa darbu vada kursa darba vadītājs. Kursa darba vadītājus apstiprina Foto un video producenta specializācijas vadītājs vai tā deleģēta persona Pie kursa darba izstrādes tiek pielaisti studenti, kuri ir izpildījuši un nokārtojuši pārbaudījumus teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos Kursa darba teorētiskā daļa tiek veidota, ievērojot metodiskos norādījumus LKA LKK rakstu darbu noformēšanai. 2.Kursa darba norises un aizstāvēšanas kārtība 2.1. Kursa darba aizstāvēšanas datumu nosaka Foto un video producenta specializācijas vadītājs vai tā deleģēta persona, saskaņojot ar Studiju daļu. Kursa darba izstrādāšana notiek pilna laika studijās 4. semestrī saskaņā ar LKA LKK studiju grafiku Kursa darba teorētisko daļu (projektu un tā aprakstu, darba gaitas dokumentāciju) students iesniedz iesietu 2 (divos) eksemplāros pilna laika 4. semestrī Foto un video producēšanas specializācijas vadītāja norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms kursa darba aizstāvēšanas Kursa darba aizstāvēšanas laikā students prezentē savu darbu realizēto projektu un atbild uz komisijas locekļu uzdotajiem jautājumiem Kursa darba aizstāvēšanas laikā novērtē arī studenta zināšanas un prasmes saistībā ar kursa darbu, tā organizāciju Kursa darba vadītājs un recenzents publisko savu vērtējumu kursa darba aizstāvēšanas dienā Par atkārtota kursa darba kārtošanu komisija pieņem atsevišķu lēmumu Kursa darbs ir nokārtots, ja galīgais vērtējums ir ne mazāks kā četri gandrīz viduvēji Vērtējumu var apstrīdēt, rakstiski iesniedzot argumentētu iesniegumu Foto un video producenta specializācijas vadītājam ne vēlāk kā (3) trīs darba dienu laikā pēc vērtējuma paziņošanas. 3. Kursa darba struktūra Izstrādājot kursa darbu, jāievēro noteikta darba struktūra. 1. Titullapa. 2. Satura rādītājs. 3. Saīsinājumu un apzīmējumu saraksts.

5 5 4. Ievads. 5. Darba tēmas pamatojums un aktualitāte. 6. Mērķis un uzdevumi. 7. Pētījuma teorētiskais pamatojums. 8. Produkta tāme. 9. Darbu analīze. 10. Pētījuma realizācijas problēmu izklāsts un analīze. 11. Pašvērtējums un secinājumi. 12. Izmantotie informācijas avoti. 13. Pielikumi (pievienot izdrukātas fotogrāfijas u.c. ilustratīvos vizuālos materiālus). 14. Galvojuma lapa. 4. Kursa darba noformējums 4.1. Teksta noformēšana Kursa darbu raksta datorrakstā uz A4 formāta lapām valsts valodā. Atkāpes no lapu malām: (1) no augšas 20 mm; (2) no apakšas 20 mm; (3) no labās malas 20 mm; (4) no kreisās malas 30 mm. Lappuses numuru norāda lapas augšā pa vidu. Titullapu nenumurē. Darbu raksta Times New Roman fontā. Nodaļu virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem (Caps Look), burtu lielums 14 punkti. Burtu lielums apakšvirsrakstos un pamattekstā ir 12 punkti. Atstarpes starp rindām pamattekstā 1,5 rindas. Rindas ir jāizlīdzina (Justify). Izcēlumiem pamattekstā drīkst lietot kursīvu (Italic), trekninājumu (Bold), pasvītrojumu, ierāmējumu. Kursa darba tekstu raksta trešajā personā. Kursa darba ieteicamais apjoms ir 25 lapas pamatteksta. Izmaiņas kursa darba apjomā iespējamas tikai ar Foto un video producenta specializācijas vadītāja apstiprinājumu Nodaļu noformēšana Pirmā līmeņa apakšnodaļu virsrakstus centrē, raksta ar trekninātajiem (Bold) burtiem. Otrā līmeņa virsrakstus noformē trekninātā slīprakstā un sakārto kreisajā pusē. Trešā līmeņa virsrakstus noformē slīprakstā (Italic) bez treknināšanas un sakārto kreisajā pusē. Virsrakstus nenumurē. Aiz virsrakstiem punktu neliek. Atstarpe pirms un pēc virsraksta ir 12 punkti. Nodaļu, apakšnodaļu nosaukumi nedrīkst dublēties ne savā starpā, ne arī ar kursa darba nosaukumu Ilustratīvā materiāla noformēšana Kursa darba ilustratīvajā materiālā ietilpst attēli un tabulas. Kursa darbā ievieto tikai tādus attēlus un tabulas, uz kurām ir atsauces darba tekstā. Atsauci dod iekavās,

6 6 piem., (skat. 1.att.). Attēliem un tabulām ir jāatrodas uzreiz pēc teksta, kur par tām tiek rakstīts. Tās ir nepieciešams numurēt augošā secībā. Tabulu un attēlu sarakstam katram veido savu numerāciju. Attēlu virsrakstus novieto zem tiem (skat. 1. un 2. att.). Tabulu virsraksti tiek ievietoti virs tām (skat. 1. tab.). Tabulu un attēlu nosaukumu raksta slīprakstā, izlīdzina pēc kreisās malas. Burtu lielums 11 punkti. Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktu neliek. Ja tās nav autora paša izveidotas tabulas un attēli, nākamajā rindā zem ilustrācijas nosaukuma ir jānorāda to avots. Attēliem ir jābūt pēc iespējas vienkāršākiem un uzskatāmākiem. Ja tajos ir teksts, tad burtu lielums ir 11 punkti. 1. attēls. Arbūzs jūrmalā (Lazda, 2011, 11.lpp.) 2. attēls. Dažādu augstskolu studentu sniegtais novērtējums attēla kvalitātei Diagrammām ir jāizvēlas tādi toņi, kas ir viegli uztverami un atšķirami arī tad, ja izdrukāti melnbalti. Maksimāli jāizvairās no nevajadzīgām līnijām un cita veida ornamentiem, kas apgrūtina ilustratīvā materiāla uztveršanu. Ir precīzi jānorāda, kas diagrammā ir attēlots - ir jāatšifrē gan horizontālās (x), gan vertikālās (y) ass apzīmējumi. Tabulās lieto tikai tās līnijas, kas ir nepieciešamas uzskatāmībai (sk. 1. tab.). 1. tabula Dzimuma un vecuma sadalījums izlasē Dzimums Vecums gadi gadi gadi Zēns Meitene

7 Citātu un atsauču noformēšana Citātu, skaitlisko datu u.c. izmantošana no publicētajiem darbiem, kā arī citu autoru aizgūtās domas obligāti jānorāda atsaucē. Visi izmantotie informācijas avoti ir jāuzrāda izmantoto informācijas avotu sarakstā. Atsaucei ir vairākas funkcijas. Pirmkārt, ar atsauci norāda autorību. Otrkārt, atsauču ievietošana ļauj neizplūst garos skaidrojumos, bet norāda uz avotu, kur šī problēma ir aplūkota detalizētāk. Tāpat atsauču norādīšana atvieglo darba lasītājam iepazīšanos ar tēmu, dod iespēju vajadzības gadījumā viegli un ērti atrast atbilstošos avotus. Tomēr nav ieteicams lietot pārmērīgi daudz tiešu citātu. Tekstā citāti iekļaujami tikai tādā gadījumā, ja tie ir nozīmīgi, nepieciešami domas precīzam pamatojumam vai darbā aplūkojamās problēmas ilustrācijai. Zinātniskā tekstā atsaucei ir jāparādās ne retāk kā reizi rindkopā. Izņēmums ir tās situācijas, kur atsauce vispār nav jānorāda, t.i., darba autors ir pierakstījis pats savas domas, idejas. Atsauce nav nepieciešama vispārzināmai idejai. Citējot ir jālieto pēdiņas. Domas pārstāsta gadījumā pēdiņas neliek. Citātiem jābūt pilnīgi precīziem. Ja tajos ir kādi izcēlumi, tie jāsaglabā. Ja autors vēlas citātā izcelt kādu daļu, tad iekavās aiz šāda izcēluma jāieraksta autora izcēlums. Ja garākā citātā kādu teksta daļu izlaiž, to atzīmē ar divpunkti. Ja tiek izlaista lielākā daļa teksta, divpunkti liek iekavās jeb šādi (..) Atsauce tekstā Teksta atsauce ir norādāma uzreiz aiz teikuma, kurā tā minēta (tajā pašā rindiņā). Punkts ir liekams pēc atsauces t.i., atsauce ir uzskatāma par teikuma daļu. Atsauci drīkst ievietot arī teikuma vidū. Lappuses apzīmējumu norāda tajā valodā, kurā darbs izdots, resp., latviski lpp., angliski pp., vāciski S., krieviski c. u.tml. Atsauču noformēšana: 1. Ja darbam ir viens autors un teksts tiek pārstāstīts, nevis citēts, atsaucē tekstā ir jānorāda autora uzvārds un aiz komata izmantotā avota izdošanas gads un lappuse: (Dekarts, 2007, 81.lpp). 2. Ja darbam ir vairāki autori, tad atsauci, atkarībā no autoru skaita, norāda šādi: 2 autori: (Tīfentāle & Slava, 2006, 50.lpp.), 3 autori: (Guļevska, Rozenštrauha & Šnē, 2006, 60.lpp.), 4 vai vairāk autoru: (Anderson u.c., 2003, pp. 70). 3. Ja citē avotu, kurš jau tikko pieminēts (attiecas tikai uz pēdējo pieminēto avotu), tad atsaucē var norādīt tikai konkrēto lappusi, kurā citāts sākas: (pp. 183.). 4. Autora uzvārdu norāda oriģinālrakstībā, t.i., ja izmantotais avots ir krieviski, tad arī atsauci norāda krievu rakstībā. Tomēr, ja tehnisku iemeslu dēļ tas nav iespējams vai attiecīgā rakstības sistēma ir Latvijā reti lietota, tad var atveidot rakstību arī latīņu burtiem:

8 8 (Гоголь, 2009, c.7), (Gogol, 2009, s.7). 5. Ja izmanto viena un tā paša autora vairākus darbus, kas izdoti vienā un tajā pašā gadā, tad atsaucē (un arī literatūras sarakstā) gadskaitlim tiek pievienoti mazie burti augošā alfabēta secībā: (Elkins, 2003a, 10.lpp.). (Elkins, 2003b, 20.lpp.). 6. Ja viena un tā pati doma parādās dažādu autoru darbos, tad abus darbus ievieto vienā atsaucē, atdalot tās ar semikolu: (Burke, 2009, pp. 30; Dewey, 2011, pp. 40). 7. Ja tiek izmantoti avoti ar dažādi autoriem, bet vienādiem uzvārdiem, tad pirms uzvārda ir liekams autora vārda iniciālis: (R. Miller, 1974, pp. 70). 8. Ja tiek citēts anonīms darbs, kam nav iespējams norādīt autoru, tad tiek norādīts darba saīsināts nosaukums pēdiņās: ("Ko darīt brīvdienās?", 2009, 90.lpp.). 9. Atsevišķos gadījumos avotam nav zināms izdošanas gads. Pat ja pašā avotā tas nav norādīts, jācenšas uzzināt izdošanas gadu no bibliotēku katalogiem, bet, ja tas nav iespējams, tad gadaskaitļa vietā var norādīt "n.d." (t.i. "nav datuma"): (Stolley, n.d., 100.lpp.) Atsauce literatūras sarakstā Atsauces literatūras sarakstā tiek sakārtotas alfabētiskā secībā pēc autoru uzvārdiem. Ja tiek izmantoti darbi kirilicā (piemēram, krievu valodā), tad tie literatūras sarakstā parādās pēc avotiem, kuri rakstīti latīņu alfabētā. Katrs literatūras avots jānorāda jaunā rindkopā. Literatūras avoti tiek numurēti. Vispārīgās prasības literatūras sarakstam ir - norādīt autoru, izdošanas gadu, avota nosaukumu, izdošanas vietu, kā arī izdevniecību. Ja grāmatai nav viena autora, bet ir tikai (galvenais) redaktors vai sastādītājs, tad pēc autora vārda iekavās ieraksta (red.). Ja autors nav zināms un noskaidrojams, tad to izlaiž. Ja nav zināma un noskaidrojama izdošanas vieta vai laiks, norāda n.d.. Lai noformējums būtu uzskatāms, vienmēr ievēro iepriekš norādīto secību, kā arī izmanto raksturīgo formatējumu, piemēram, augstākā līmeņa nosaukumus ("vāka" nosaukumus) vienmēr norāda slīprakstā, bet nodaļas vai raksta nosaukums nekā īpaši neizceļ. Grāmatas: Uzvārds, Vārds. (Izdošanas gads). Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevējs. Dekarts, Renē. (2007). Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne ABC. Piezīme: ja grāmatai nav viena autora, bet ir tikai (galvenais) redaktors vai sastādītājs, tad pēc autora vārda iekavās ieraksta (red.)

9 9 Grāmatas, kuru autori ir organizācijas: Autora vietā tiek norādīts organizācijas nosaukums. American Allergy Association. (1998). Allergies in Children. New York: Random Grāmatas bez autora: Atsauce sākas ar grāmatas nosaukumu. Encyclopedia of Indiana. (1993). New York: Somerset Raksti no rakstu krājumiem: Uzvārds, Vārds. Raksta nosaukums. Rakstu krājuma nosaukums. Red. Redaktora(-u) vārds(-i) uzvārds(-i). Izdošanas vieta: Izdevējs. Jungs, Karls Gustavs. (2001). Diktatoru diagnosticēšana. Karls Gustavs Jungs: Dzīve. Māksla. Politika. Red. Igors Šuvajevs. Rīga: Zvaigzne ABC. Raksti periodiskajos izdevumos: Uzvārds, Vārds. (Gads). Raksta nosaukums. Žurnāla nosaukums, Sējums (Numurs), lappuses Carli, Linda. (1991). Gender, language and influence. Journal of Personality and Social Psychology, 59(5), pp Avoti no interneta: Uzvārds, Vārds. Raksta nosaukums. Apskatīts: datums, no: adrese Stolley, Karl. (2006). APA Formatting and Style Guide. Apskatīts: , no: Avoti no arhīviem: Uzvārds, Vārds. (gads). Avota nosaukums. Kolekcijas nosaukums. Atrašanās vieta. Krādziņš, Valdis. (n.d.). Rīgas panorāma. Valda Krādziņa personīgais arhīvs. Rīga 4.5. Pielikumu noformēšana Pielikums neietilpst darba kopējā lappušu skaitā, bet tā lapas ir jāiekļauj kopējā numerācijā. Pielikumu sadaļa sākas ar nosaukumu Pielikumi, kas noformēts uz atsevišķas lapas. Vienā darbā var būt vairāki pielikumi. Viens pielikums nozīmē nevis vienu informācijas vienību (kā attēlu vai tabulu), bet gan visus radniecīgos materiālus (piemēram, viens pielikums būs visas izlases raksturojuma tabulas, ja tās tiek ievietotas pielikumā). Pielikumā ievietotie attēli un tabulas ir jānumurē, jānorāda virsraksts un attēla, shēmas u.tml. Bibliogrāfiskā atsauce jānoformē atbilstoši šī nolikuma prasībām. Ja kursa darbā ir izmantota anketēšanas metode, pielikumā pievieno tikai anketas paraugu, nevis visas respondentu aizpildītās anketas. Katra pielikumā lapas labajā augšējā stūrī ir jāuzraksta pielikuma numurs un nosaukums. Piemēram, "1. pielikums. Pētījumā izmantotā anketa".

10 10 5. Kursa darba vērtēšanas kritēriji 5.1. Vispārīgie kritēriji Darba vadītājs un recenzents vērtē: 1. kursa darba atbilstību metodiskajiem norādījumiem; 2. kursa darbā ietverto teorētisko bāzi; 3. kursa darba ietvaros iekļautās koncepcijas aktualitāti; 4. realizētā darba vizuālo materiālu; 5. studenta spēju analizēt un izdarīt secinājumus Zinātniski pētnieciskās kompetences Darba vadītājs un recenzents vērtē studenta prasmes: 1. veidot un pamatot spriedumus un secinājumus; 2. sistematizēt secinājumus; 3. koncentrēti izteikt būtisko un vispārināt; 4. izvēlēties un lietot profesionālu terminoloģiju; 5. veidot gramatiski pareizu zinātniskā stila tekstu Kursa darba teorētiskā daļa Kursa darba vadītājs un recenzents novērtē studenta zināšanas un prasmes: 1. pamatot izvirzītās koncepcijas aktualitāti un izvēlētās tēmas izstrādes nepieciešamību; 2. noteikt pētījuma darba mērķus un uzdevumus; 3. formulēt metodes, ar kādām tiks veikti projekta vadības uzdevumi, lai sasniegtu mērķi; 4. pamatoti izstrādāt tāmi vizuālā produkta izveidei; 5. apzināties un formulēt pētījuma realizācijas riskus un problēmas; 6. pielietot menedžmenta zināšanas pētījuma organizācijā Kursa darba praktiskā daļa Kursa darba praktiskajā daļā tiek vērtēta autora spēja veidot vai atpazīt vizuālās konstrukcijas atbilstoši mūsdienīgām prasībām, ko students demonstrē, veicot praktiskos uzdevumus vai izvēloties pētījumam atbilstošu vizuālo produktu, kas tiek realizēti ar darba teorētiskajā daļā atspoguļotajām metodēm. Kursa darba vadītājs un recenzents novērtē studenta zināšanas un prasmes: 1. izvēlēties un noteikt idejas aktualitāti mūsdienu mākslas kontekstā; 2. noformulēt pētījuma mērķus un uzdevumus idejas sasniegšanai vai izpētei; 3. orientēties izvēlēto mērķu un uzstādīto uzdevumu realizācijai pielietotajos izteiksmes līdzekļos; 4. nodrošināt darbu tehniskā kvalitāti.

11 Kursa darba aizstāvēšana Darba vadītājs un recenzents vērtē: 1. prezentācijas loģiku, struktūru; 2. prezentācijas satura pārzināšanu; 3. profesionālās terminoloģijas lietojumu kursa darba aizstāvēšanā; 4. atbilžu pamatotību un loģiku; 5. komunikatīvo saikni ar auditoriju; 6. metodiskajiem noteikumiem atbilstošu prezentācijas noformējumu.

12 12 PIELIKUMI

13 13 Pielikums Nr.1 LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA KURSA DARBS NELAIME NENĀK BRĒKDAMA Autore: Mākslas institūciju pārvaldība Kultūras menedžeris ar specializāciju foto un video producents 3. kursa studente Līga Zariņa Studenta apliecības Nr. MIP Darba vadītājs: [zinātniskais vai akadēmiskais grāds, vārds, uzvārds] paraksts Rīga, 2019

14 14 2.pielikums. Galvojuma lapa Ar savu parakstu apliecinu, ka šis kursa darbs ir izpildīts patstāvīgi; izmantojot citu autoru darbos publicētus datus, definējumus un viedokļus, ir dotas atsauces; šis darbs vai tā daļas tādā vai citādā veidā nav izmantotas citās studiju programmās. Līga Zariņa (paraksts)

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINU: Profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas Valsts tehnikums direktors A. Ruperts 2013.gada 7. maijā Profesionālās izglītības kompetenču centrs Liepājas Valsts tehnikums audzēkņu biznesa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Microsoft Word - Abele

Microsoft Word - Abele LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Kalpaka bulvāris 13, Rīga, Latvija, LV-1867; Reģ. Nr. 90000029965 tālr.+371 67332202, +371 67221770; fakss +371 67228963 Diploma pielikums ir sastādīts saskaņā ar modeli, kuru

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

DATORMĀCĪBA

DATORMĀCĪBA 5. Darbs ar lieliem dokumentiem Praktiskajā darbā bieži iznāk veidot, rediģēt, noformēt liela apjoma dokumentus, piemērām, atskaites, projekti, kursa vai diploma darbi utt. Šo dokumentu apjoms parasti

Sīkāk

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, b

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, b Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts Muitas un nodokļu katedra MUITAS UN NODOKĻU ADMINISTRĒŠANA Metodiskie norādījumi kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai RTU izdevniecība

Sīkāk

LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS

LATERĀNA  PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS LATERĀNA PONTIFIKĀLĀS UNIVERSITĀTES FILIĀLE RĪGAS AUGSTĀKAIS RELIĢIJAS ZINĀTŅU INSTITŪTS PONTIFICIA UNIVERSITAS LATERANENSIS INSTITUTUM SUPERIUS SCIENTIARUM RELIGIOSARUM RIGENSE Klostera iela 4, Rīga,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2

APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2 APSTIPRINĀTS biedrības Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs biedru sapulces 2009. gada 9. oktobra sēdē protokols Nr. 5 Ar biedru sapulces 2009.gada 18.decembra sēdē (protokols Nr.6) un 2011.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr

APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr APSTIPRINĀTI ar Latvijas Kultūras akadēmijas Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 4 2012. gada 17. decembrī. Grozījumi ar Senāta sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 8 2019. gada 21. janvārī Noteikumi par studiju kursu akadēmisko

Sīkāk

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l

Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr Raiņa bulvāris , LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis , Fakss , E-pasts: l Latvijas Universitātes Studentu padome Reģ. Nr.40008009084 Raiņa bulvāris 19-144, LV-1586, Rīga, Latvija Tālrunis 67034317, Fakss 67034316, E-pasts: lusp@lusp.lv APSTIPRINĀTS 22.02.2010. Latvijas Universitātes

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Rīgā

Rīgā APSTIPRINĀTS ar Privātās pamatskolas un Rīgas ģimnāzijas Maksima direktora 2016. gada 01.septembra rīkojumiem Nr. 78/47 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā METODISKĀS KOMISIJAS REGLAMENTS Izdots saskaņā Vispārējās

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov

Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko gada 13. nov Apstiprinu: ESF projekta Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai vadītāja L. Voroņenko 2017. gada 13. novembrī Projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī

2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī 2013. gada 2. janvāris, Nr. 1 (4807) LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS OP 2013/1.2 Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104. ) Ārstniecības personu sertifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Preiļu novada dome Preiļu 1. pamatskola Reģ. Nr. 4212900356 Daugavpils ielā 34, Preiļu novadā, LV-5301, Tālruņi: 65322749, 65322084, e-pasts: preilu1psk@pvg.edu.lv APSTIPRINĀTS ar Preiļu 1.pamatskolas

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS

A.Broks Studiju kursa DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA nodarbību shematiskie konspekti DS - PRIEKŠVĀRDS DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 1 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 2 DS - PRIEKŠVĀRDS 2012-13 3 Komentāri par studiju kursa b ū t ī b u un s ū t ī b u Būtība veicot sistēmiskās domāšanas kā domāšanas sistēmiskuma apzināšanu,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa augstskola Turība” SIA Biznesa augstskola Turība Vienotais reģistrācijas Nr.40003135880 Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 N97 APSTIPRINĀTS Biznesa augstskola Turība Senāta 28.02.2018. sēdē, protokols Nr.3 SIA Biznesa augstskola

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība PROJEKTA SAM 8.2.1. ĪSTENOŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ Starpdisciplinārais seminārs Daugavpils Universitātē, 06.11.2018. Eiropas Sociālā fonda projekta Daugavpils

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

LATVIJAS UNIVERSITĀTE LATVIJAS UNIVERSITĀTE ERASMUS+ PROGRAMMAS MOBILITĀTES ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ Pielikums APSTIPRINĀTS ar LU 18.12.2014. rīkojumu Nr.1/363 Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.08.2015.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

1

1 8. Datu struktūras un aritmētika Nodaļas saturs 8. Datu struktūras un aritmētika...8-1 8.1. Vienkāršie datu objekti...8-1 8.2. Datu apviešana struktūrās, izmantojot funktorus...8-1 8.3. Terma jēdziena

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos otrās kārtas otrā apakškārta 2011.gada maijs Nodarbinātības valsts aģentūras

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDIJU PROGRAMMAS SKOLOTĀJA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI Prof. Arvīds Barševskis LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas praktiskā konference

Sīkāk

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi

S-7-1, , 7. versija Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoi Lappuse 1 no 5 KURSA KODS VadZPB10 STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Inovāciju vadība un ekoinovācija Kursa nosaukums angliski Innovation Management and Eco Innovation Kursa nosaukums

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar VSIA Latvijas Koncerti valdes locekļa Guntara Ķirša 2016. gada 18. jūlija Rīkojumu Nr.1.1-4/35 Guntars Ķirsis IDEJU KONKURSA par 2017. gadā realizējamajām koncertprogrammām NOLIKUMS 1.

Sīkāk

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA.

Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas – saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Pedagogu profesionālās pilnveides attīstības iespējas saturs, organizācija un mūsdienīga e-mācību vide TĀLĀKIZGLĪTĪBA. Liene Zeile Liene Millere Līga Matveja-Vlasova Aktualitātes pedagogu profesionālās

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Akadēmiskā personāla darba samaksa Vidzemes Augstskolā Gatis Krūmiņš Vidzemes Augstskolas rektors Iveta Putniņa Vidzemes Augstskolas administratīvā prorektore Vispārējie principi Docēšana Pētniecība Administratīvais

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts ar

Apstiprināts ar Apstiprinu: Normunds Grinbergs Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents 2018.gada 1.februārī Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursa Sienu

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_sem_10_Rauhvargers_LO nepiec_2013.pptx Mācīšanās rezultātos balstītas studijas: Ko tās dod augstākajā izglītībā ieinteresētājām pusēm? Vai varam atļauties to neieviest? Prof. Andrejs Rauhvargers Kā aprakstīsim kvalifikācijas? Pateiksim, cik

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc

Microsoft Word - Lekcija_Nr3.doc INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA Jebkuru pētniecības darbu uzsākot, pētniekam ir jāiepazīstas ar informāciju par risināmo jautājumu, t.i., pēc iespējas pilnīgi jāizstudē pieejamā literatūra, kas attiecas uz izraudzīto

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

Prezentacija

Prezentacija LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE Galvenie nosacījumi reflektantu uzņemšanai pamatstudijās 2016./2017. studiju gadam UZŅEMŠANAS KOMISIJA Lielā iela 2, 180.telpa, Jelgava, LV-3001 Tālr.: 20227755,

Sīkāk

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1. Vispārīgie noteikumi LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1.1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā tiek regulēta tiesnešu licencēšana un darbība. 1.2. Tiesāt Kamanu suņu sporta sacensības Latvijā var tikai

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr.

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Met_nor_bak_d_2016

Met_nor_bak_d_2016 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte Metodiskie noteikumi apstiprināti TF Domē 21.09.2016. METODISKIE NOTEIKUMI BAKALAURA DARBU IZSTRĀDĀŠANAI UN AIZSTĀVĒŠANAI AKADĒMISKAJĀ BAKALAURA

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd

100802_EU_Bio_Logo_Guidelines_cos.indd ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS ES BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS LOGOTIPS IEVADS ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa pamatā ir divi plaši pazīstami simboli: Eiropas karogs Eiropas Savienības

Sīkāk

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d

APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas d APSTIPRINU Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora p. i. A. Krūze Rīgā,14.08.2018. Rīgas pilsētas pašvaldības grantu programmas Rīgas drosmes grants konkursa nolikums Identifikācijas numurs

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī

Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītī Rīgas Tehniskā universitāte Apstiprinu: Studiju prorektors Uldis Sukovskis Rīga, 11.04.2019 Programmēšanas valoda JavaScript - Rīga Neformālās izglītības programmas nosaukums 1. Izglītības programmas mērķis

Sīkāk

Studiju programmas raksturojums

Studiju programmas raksturojums Studiju programmas raksturojums Doktora studiju programma Politikas zinātne studiju programmas nosaukums 2015./2016. akadēmiskais gads 1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija

Sīkāk

NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu

NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu NOLIKUMS Nr.12/2018 APSTIPRINĀTS ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 1.novembra lēmumu (prot.nr.15, 19. ) Siguldas novada kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums Izdots saskaņā ar likuma

Sīkāk

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF

Noteikumi_TCHIBO_LV_PDF Preču loterijas Pērc Tchibo kafiju un laimē! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Tchibo Warszawa Sp. Z o.o., reģ. nr. KRS 0000019739, juridiskā adrese: Fabryczna iela 5, 00-446, Varšava, Polija, -

Sīkāk

Studiju kursu apraksta struktūra

Studiju kursu apraksta struktūra Saskaņots: Akadēmiskā darba prorektors asoc.prof. V. Bernhofs Studiju virzienu Mākslas un Izglītība, pedagoģija un sports profesionālā bakalaura studiju programmu STUDIJU KURSU MODUĻA APRAKSTS Studiju

Sīkāk

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO

Izglitiba musdienigai lietpratibai ZO ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja, Skola2030 1 Projekta mērķis Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos attīstītu dzīvei 21. gadsimtā

Sīkāk