ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR 7(141) GADA NOVEMBRIS. Kaudzītēs

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR 7(141) GADA NOVEMBRIS. Kaudzītēs"

Transkripts

1 ALSUNGAS NOVADA IZDEVUMS NR 7(141) GADA NOVEMBRIS ALSUNGAS NOVADA DOMES SĒDĒ Trīs vienā- 27. septembra, 9. oktobra un 8. novembra sēdes vienā apskatā. Projektam Sabiedrisko pakalpojumu centra izveide deputāti nolēma apmaksāt papildus izdevumus. Vienlaicīgi arī apstiprināja pakalpojumu cenas: Duša pieaugušajiem 1 personai- 1Ls Duša bērnam- 0.50Ls Duša ar trūcīgā ăimenes (personas) izziħu- 0.50Ls VeĜas mazgāšana 1 x- 1Ls Mazgāšana ar trūcīgās ăimenes (personas) izziħu 0.50Ls Pulveri nodrošina pakalpojumu centrs. Darba laiks: otrdiena, ceturtdiena no , piektdiena no Sēdē apstiprināja virkni saistošo noteikumu projektus: Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ăimenes (personas) statusam Alsungas novadā, Par nekustamā īpašuma nodokĝa piemērošanu Alsungas novada administratīvajā teritorijā, Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekĝu izlietošana Alsungas novada pašvaldībā, Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Alsungas novadā. Ar saistošo noteikumu projektiem varat iepazīties domes mājas lapā Deputāti neapstiprināja saistošos noteikumus, kuri paredzēja ilglaicīgiem nekustamā īpašuma nodokĝu nemaksātājiem atlaist soda procentus. Sēdē apstiprināja noteikumus par kārtību, kādā Alsungas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus. Arī ar tiem var iepazīties mājas lapā. Turpmāk domē saħemot izziħas no iedzīvotāju reăistra (izziħa par darba vietu, ăimenes sastāvu, u.c.), būs jāmaksā valsts nodeva. Nodevas summas- arī mājas lapā. Jānim KalniĦam iznomāja zemi-2,5ha personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. Zemes gabali AkotiĦi un Avoti piekrīt Alsungas novada domei un tie ierakstāmi zemesgrāmatā uz Alsungas novada pašvaldības vārda. Zemes nomas līgumus uz 10 gadiem noslēdza ar Gunti Mateviču- 4.8ha, Viktoru Zīvertu- 3.3ha, Egitu Lazdu- 3.2ha. SaskaĦā ar VZD vēstuli, apstiprināja adrešu datus Alsungas novadā. Deputāti atĝāva izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Kalēji. No saraksta par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu tika izslēgti īpašumu Ziedlejas un Kodoli, jo īpašnieki noslēguši līgumu ar Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkšanu. Rindā uz apdzīvojamo platību uzħēma Daci Liepu un Ēriku Žilinski. Deputāti atvēlēja Alsungas ZiĦu pastniekiem autobusu un muzeju apmeklējumus 100Ls vērtībā. Biedrībai RiekstiĦpĜava piešėīra 50Ls pieredzes braucienam uz Igauniju mākslas skolu Sally Studio Tallinā. Sabiedriskās organizācijas Ascendum projekta Garā pupa realizēšanai- maznodrošināto ăimeħu bērnu ekskursijai uz Rīgupiešėīra autobusu. Diviem vecākiem atmaksās degvielas iegādes čeku līdz 20 litriem mēnesī bērnu vešanai uz skolu. 20% no mēnešalgas maksā priekšsēdētājam un viħa vietniekam par otra darba pienākumu pildīšanu atvaĝinājuma laikā. Pamatojoties uz SIA Venta FM veiktajiem darbiem smakas novēršanā, deputāti nolēma neuzsākt ražotnes apturēšanas procesu. Sēdē apstiprināja valsts finansēto pedagogu atalgojuma izmaiħas no 1. septembra. Apstiprināja interešu izglītības pulciħu vadītāju likmes. Naudu, kas bija paredzēta kā līdzfinansējums projektā par skeitparka izbūvi, iekĝaus gada budžetā. Jautājumu par ūdenssaimniecības projektu skatīs gada decembra sēdē. Deputāti pilnībā noraidīja Kaspara KreičmaĦa iesniegumu, kurā bija prasīts atcelt aktu par V.E.S.6 vēja elektrostaciju pieħemšanu ekspluatācijā, apturēt ăeneratoru V.E.S. 5 un V.E.S.6 darbību un veikt ekspertīzi Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta laboratorijā. Jautājumā par dušu aprīkošanu ar silto ūdeni vidusskolā, deputāti uzdeva uz oktobra sēdi sagatavot tāmi. Kultūras nama skatuves aprīkojumu deputāti atĝāva veikt Ls apjomā. 9. oktobra sēdē- divi jautājumi. Deputāti nolēma, ka ar 1. novembri pašvaldība elektrību pirks no Igaunijas elektroenerăijas tirgotāja ENEFIT. Pašvaldība piedalīsies KPFI (klimata pārmaiħu finanšu instrumenta) projektā izglītības iestāžu siltināšanai. 8. novembra sēdē pagarināja zemes nomas līgumu ar Ainu Osi- 0,03ha un Annu Jansoni- 0,096ha. Sakarā ar to, ka būvju īpašnieks nav nokārtojis zemes īpašuma lietas, zemes gabals Skolas iela 22 piekrīt Alsungas novada domei. Dome zemi iznomās būvju mantiniecei Guntai Stieăelei. Tāda pat situācija ir īpašumam Bērzu iela 1. Šo domei piekrītošo zemi būvju īpašnieki izpirks izsolē. Arī AkotiĦus dome zemesgrāmatā ierakstīs uz sava vārda. No saimniecības Kalēji atĝāva atdalīt zemes gabalu ar nosaukumu Dižkalēji un lietošanas mērėi lauksaimniecība. Uz zemes gabala Pūcenes atrodas būve, kurai apstiprināja nosaukumu un adresi Graudu noliktava. ZIĥO DOMES KANCELEJAS VADĪTĀJA Alsungā reăistrēti Dzimušie Dacei Vicinskai un Aivaram Bendzikam meita Liene Laulības Ludmilai Mihailovai un Vilnim Burmeisteram Lienei Šternbergai un Artūram Zazerskim Mirušie Jāzeps Raăelis Salnājos Anna Valija KĦaze Rungos Milda Ziemele Maija ielā Lūcija Macpane Almālē Emīlija PutniĦa Almālē Līze Knaze Kaudzītēs 1

2 SUITEĥU STĀSTI (39.) Mudīg gan tas laiks āzskrej. Nupat kā bi MiėeĜ, rau, Mārtīš jau min ūz papēžim. Bet tā jau viš i, kad mēs bi bērn, tad gribē, la būt jau liel, tagad lāb būt, ja varēt kād gadiħ ilgāk vēl padzīvāt ši saulite. Bet ko nu pa to. Lāb kā i. Es vēl grib parunāt pa tiem MiėeĜim. Dāžs diens pirms svētkim likās, ka nu gan būs trak a to laik, lij ik pa brīžam. Un ja tāde laike jādzīvā pa lauk, tad nu i pavisam švēr. Visvairāk man bi bail pa tim dancātājim, mūs paš un tālim ciemiħim no Rīgs. La viss būt gods godam, suitens pille forme sagaidīj ciemiħs ūz iel krustojum pie saiet nām. Mēs jau visim braucējim un nācējim parādīj god, tiem a, kūķ brauc gaķjum ūz Jūķkaln. Tad kad piebrauc dibstāvīgais autīš, kā no pāķpillībs rāg bīr are Rīgs dancātāj. Šiem liel brīnum. Mēs nu gan mākot sarunāt a Debes tēv. Šiem tuķ Rīge esot lijs kā a spaħħin, mums te saul pa zems viers staigā. Un tā vis dien. Māz brīsniħ ūzlij pirms sport īzdarībam, tā teikt, noskaloj putekĝs, la būt labāk braukšen un skriešen. Paše vakare a, Dižgabalkalne viš dēv ziħ, ka vajg beigt, laiks iet padancāt kultūķname va kroge. Un tā viš gādāj svētdien a, tad kad vis bi baznīce tad ūzlij, ka nāc āķjum, tad pierim. Vārd sakot viss bi gods godam, ja nebūt suitenem vēl svētdien jābūt Rīge dziedāt MiėeĜtierge Zaėsale. Jau prom braucot briesmot lij. Āzbrauc tuķ, apkārt dubĝ jūķ, dāžs būdiħs a tirgotājim. Esot bijš daudz vairāk, bet ūznācs milzīgs liet un krus, tirgotāj pazuduš kā tai teiciene pazud kā žīds pa MiėeĜim. Pircēj vis dien tikpat kā nav bijš. Kam ta dziedās? Milzīg atvainojās, lūdz piedošen. Nu ko tu tādim nepiedos, nelaim jau nenāk brēkdam. Ručs gan bārg nopras, va vaķ ăērbties nost. Jaunais puisiets pārbijās, domāj, šis sievišės tūliħ cels brunčs pār gāl, noteic: Tagad ne. No Ruč puss pretjautājiens: Ta tomēķ būs jāziħăā? Nu,tač, ne. Viš noăērbās gan, jo vēl vādzē braukt pie meits ūz otķ pilsāts gāl. Tā mēs a kāķtīg īzvizenāšenos pielik punkt tiem jaukim MiėeĜsvētkim, kas bi suit zemite. Nemaz tas brauciens nebi tik traks, varē sievs parunāties, pasmieties, citreiz jau nav laik. Tā sakot, Debestēs vis nolik pa savam prātam. Rijā Novembrī Alsungas "Rijā", Ziedulejas ielā 3 katru sestdienu turpinās suitu seno amata prasmju apguves darbnīcas. Tagad mācīsimies baltos darbus - vienvirziena, divvirziena izvilkumus un spodršuvumu. Katrai dalībniecei būs iespēja iemācīties izgreznot nelielu maisiħu, dvieli un iespējams, ka pat suitenes tautas tērpa krekla aproces vai suita krekla apkakli. Mūs mācīs Laila Puėīte. Darbnīcas sākas plkst.11:00 un ilgst līdz 15:00 un tās notiek ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Vairāk uzzināsiet, ja zvanīsiet Ingai (Bite). Vilma Kalme Vingrojumu komplekss veselības saglabāšanai Dārgie suit! Es Jums ieteic dien iesākt a vingrošen gulte. Ja Jūs katr rīt šitos 12 vingrojums izmēăenās sākume dažs reizs, vēlāk tā pulkāk, ta Jūs būs vesel ka rutk. Spilven viete zem kakl, uz mugurs gulot, labāk i palikt rullite satīt dviel, tik resn, lai kakl izliekums i āzpildīts. (Ta nesāpēs gāl un mugur būs taisn un smuk.) Vislabāk, ja vingro pavisam pliks (ād a grib elpot). 1. vingrojums i tāds: gulot uz mugurs, taisns va pussaliekts (ja gult i pa īs un gultsgals pa tuj) roks tur augše, tas i, pārcelts pār pa gāl. Uz piermim divim skaitĝim, tas i, uz 1-2 kreiso rok stiep uz gultsgal pus, bet kreiso kāj turot pierkstgals pret sev un papēd prom nu sevim uz gults kājgal, tai paše laike stiepoties plec locītave un gūžs locītave uz pretējam pusem; 3-4 atslābenot plec un gūž muskuĝs, atgriežās sākum stāvokle; 5-8 tas pats ar labo rok un kāj. Jāvingro mierīg un nevaig āzturēt elp. Šis vingrojums izstiep muskuĝs un saits, uzlabo aseħ riħėošen un veicen viel maiħ. Izpildīt derēt 6 8 reizs. (turpmāk vēl) Tā reizem iet Suit sievam un šī rakst autore Ilge. 2 Re, ku smuk izskatas suit vīrs! Tiergū sievs vien bi liels blāė`s!

3 Labdien! Paldies visiem par lielo atsaucību un piedalīšanos šā gada svētā MiėeĜa svētku norisēs. Manuprāt, pasākums ir veiksmīgi iekarojis savu vietu Kurzemes pasākumu kalendārā un nākamajos gados varēs droši iet vēl plašumā. Pateicoties uzħēmēju finansiālajam atbalstam šogad varējām arī būtiski palielināt svētku budžetu. Bet tas nozīmē labāku pasākumu kvalitāti un mazākus izdevumus svētku baudītājiem. Esmu personīgi runājis ar vairākiem tirgotājiem, kas bija Ĝoti apmierināti ar tirgū pārdotajiem preču apjomiem. Bet tas nozīmē, ka nākamgad droši vien atkal redzēsim viħus pie mums Alsungā. Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis apgaismojuma izbūves projektu Aizputes, Ēdoles, Dārza, CeĜinieku, Bērzu, Kalēju, Līvānu, Krasta, Kuršu un Maija ielās. Tas nozīmē, ka tūlīt notiks konkurss par darbu veikšanu un līdz nākamā gada vidum šiem darbiem būtu jābūt pabeigtiem. Būtībā šis ir viens labs piemērs, kā nevajadzētu būvēt. Jo šobrīd AS Sadales tīkls pasūtītie kabeĝu līniju izbūves darbi jau iet uz beigām. Loăiski būtu bijis reizē izbūvēt arī mūsu kabeĝu trases. Taču tagad nāksies pa tām pašām ielām rakties vēlreiz. Varbūt būs arī citi racēji. Tomēr labā ziħa ir tāda, ka lētāk vai dārgāk, bet darbi paveikti tiks, gaisvada līnijas pazudīs un līdz nākamā gada JāĦiem minētās ielas tiks pie jauniem apgaismes stabiem un lampām. Dažas neskaidrības šobrīd ir attiecībā uz RaiĦa ielas projektu. Gaidām Satiksmes ministrijas atĝauju projektu pagarināt līdz nākamā gada vidum. Šomēnes Alsungā vajadzētu parādīties pirmajām video novērošanas kamerām. Esam uz šo soli gājuši vairākus gadus. Pirmās divas kameras tiks uzstādītas laukumā pie baznīcas. Jaunā sistēma dos iespēju gan ierakstīt uz laukuma notiekošo, gan arī Ĝaus policijai attālināti sekot līdzi kārtībai. Nākamgad būs jāmēăina kameru skaits pakāpeniski palielināt, izvietojot tās arī citās Alsungas vietās. Esam parakstījuši vienošanos par kultūras nama skatuves labiekārtošanu. Tas nozīmē, ka līdz gada beigām būtu jāparādās skatuves mehānikai, daĝai no gaismām un aizkariem. Skatuves ierīkošana ir dārgs pasākums. Šogad tajā ieguldīsim 24 tūkstošus latu. Nākamgad būs jāatrod vēl 20 tūkstoši. Tā kā neesam lielā pašvaldība, šim mērėim mums nav pieejama Eiropas nauda un ir jātērē savi līdzekĝi. Labi, ka ienākumi šogad pārsniedz plānoto un finansiāli spēsim to atĝauties. Paldies Jums, par godīgi maksātajiem nodokĝiem. Viena lieta, kas mani patiešām kaitina ir cilvēki, kas izmantos katru iespēju lai atrastu iemeslus nedarīt neko vairāk, kā absolūti nepieciešams. Tā kā šādiem cilvēkiem ir nepieciešama pastāvīga uzraudzība un skubināšana, tie bieži vien neizdara, ko solījuši, no tiem sanāk slikti darbinieki. Taču ir vēl daudz briesmīgāk, ja šāda tipa cilvēki sāk vadīt un pieħemt lēmumus. Patiesībā jau atrast šėietami pārliecinošus iemeslus nedarīšanai ir Ĝoti viegli. Sekojot šim domāšanas veidam, protams, arī MiėeĜus mēs būtu varējuši nerīkot, kultūras namu un bērnu dārzu neremontēt, veĝas mazgāšanu doktorātā netaisīt, gaismas Alsungā nemainīt u.t.t. Jo var taču bez tā visa iztikt... Tāpat taču ir labi... No šī viedokĝa man visai dīvaina pēdējā domes sēdē šėita diskusija par to, vai Ĝaut Alsungā gada jūlijā rīkot 3x3 nometni. Nometne nozīmētu, ka pie mums līdzīgi kā gadā uz nedēĝu atbrauktu ap 300 cilvēkiem. Pie tam ne tie trūcīgākie. Tie atstātu naudu veikalos, izmantotu kroga un nakstmītħu pakalpojumus, nopirktu suvenīrus, ēstu tos pašus augĝus un sklandraušus, plus vēl alsundzniekiem būtu iespēja izglītoties, apmeklēt dažādas nodarbības, koncertus un pasākumus. Mūsu lektori varētu pasniegt atbraukušajiem viesiem lekcijas. Protams, mazliet būs skaistajā jūlija mēnesī jāpastrādā izbrīvējot telpas, piedaloties organizēšanā. Bet, ak vai, strādāt gan tā īsti negribas. Un tad arī sākas... bet ja nu kaut ko salauž, bet ja nu kaut ko nozog... Ceru, ka šis jautājums atrisināsies pozitīvi un ka slinkums un vienaldzība neuzvarēs pār prieku mūsu mīĝajā Alsungā rīkot un pēc tam baudīt jaukus pasākumus. Sveiciens visiem valsts svētkos! It īpaši tiem, kas par dažādiem nopelniem tiks godināti 18. novembra pasākumos. Patiesā cieħā, gada 27. novembrī pulkst Grigorijs Alsungas novada domē tiek rīkota diskusija esošiem un topošiem uzņēmējiem Uzņēmējdarbības problēmas un to iespējamie risinājumi. Laipni lūgti visi interesenti -lauksaimnieki, mežsaimnieki, pakalpojumu sniedzēji u.c. lai izteiktu savu viedokli. Diskusija notiks Alsungas novada domes ēkā 2. stāvā Lauku attīstības konsultantes kabinetā. Tālrunis informācijai: Santa Cien. alsundznieki! Tuvojas Ziemassvētki- eglīšu laiks. Ja jūsu īpašumā ir kāda skaista liela egle, kura varētu greznot Alsungu svētkos- varbūt esat gatavi to uzdāvināt? Par eglīti ziņojiet domes priekšsēdētāja vietniekam Voldemāram Dunajevam- telef

4 ALSUNGAS ZIAS COMENIUS PROJEKTA MĀKSLAS VALODA DARBA VIZĪTE ALSUNGĀ septembrim Alsungas vidusskolas kolektīvs uzħēma ciemiħus no Comenius projekta Mākslas valoda dalībvalstīm Polijas, Turcijas, Lietuvas un Rumānijas. 26. septembra rītā skolā, SuitiĦu ansambĝa sveikti, ieradās 26 projekta ārvalstu dalībnieki. Viesus sveica direktore Lija Baumane un novēlēja visiem radošu un aktīvu sadarbību, iepazīt mūsu skolu, novadu un valsti, tradīcijas. Pēc tam viesi iepazinās ar mūsu skolas iekārtojumu, sasveicinājās ar skolēniem, apmeklēja Mūzikas un mākslas skolu. Viesi bija pārsteigti par plašajām telpām skolā, kurās skolēniem ir vieta gan mācībām, gan ārpusstundu nodarbībām, kurās skolēni var pilnvērtīgi attīstīties un pilnveidot savas intereses. Mūsu viesi ar nožēlu atzina, ka viħu valstīs skolēniem nav skolā organizētu ansambĝu, koru, deju grupu, sporta un citu interešu pulciħu. Viesiem patika mūsu bērnudārzs, arī šeit viesi priecājās par plašajām un gaišajām telpām un bērnudārza audzēkħu entuziasmu, iepazīstoties ar viħiem. Muzeja darbinieces viesus sagaidīja tērpušās tautastērpos. Viesi, iepazinušies ar muzeja eksponātiem un noklausījušies nelielu stāstījumu par suitu tautastērpiem, vēlējās uzzināt vai visi mūsu tautastērpi ir tik košās krāsās, un neticēja, ka tautastērpus iespējams darināt uz mūsu stellēm un, ka Kristīnes tērps ir gandrīz viss darināts pašas rokām. Viesiem patika suitu krāsainās zeėes. Pēc tam dalībniekus sadalīja grupās, un tiem, skatoties oriăinālajos tautastērpos, bija jāizkrāso suitu tautastērps uz lapām. Pēcpusdienā viesi tikās ar Alsungas novada domes priekšsēdētāju Grigoriju Rozentālu un Alsungas novada izglītības pārvaldes vadītāju Aīdu Vanagu. Grigorijs Rozentāls viesiem pastāstīja par novada vēsturi un tā veidošanos, nākotnes plāniem. Pēc stāstījuma viesi devās apskatīt mūsu novada leăendām apvītos apskates objektus- pili, tās pagrabus. Viesiem patika pils aura. Pēcpusdiena tika pavadīta Jūrkalnē. Viesi apskatīja Jūrkalnes baznīcu, noklausījās leăendu par to, pastaigājās gar jūras krastu, bet pēc tam devās uz lauku sētu `Lūėi`, kuras saimniece Envija tos mīĝi sagaidīja. Interesanti bija aplūkot telpas, darbarīkus un lietas, kas stāsta, kā dzīvojuši mūsu senči. Viss tika aptaustīts un fotografēts. Pēcpusdiena tika pavadīta sētā dažādās aktivitātēs, kuras organizēja sētas saimniece- zīĝu lasīšanu, striėa tīšanu, ābolu mešanu grozos, šūpošanos. Pēcpusdienas noslēgumā saimniece visus aicināja uz karstu tēju un nospēlēja dažas dziesmas uz klavierēm- atmosfēra bija lieliska! Vakarā viesi pulcējas skolas zālē, kur mūsu skolas skolēni bija sagatavojuši nelielu koncertu- dziedāja ansambĝi, dejoja gan mazi, gan lieli. Pēc tam katra delegācija pastāstīja par savu skolu un kādu tradīciju, kas raksturīga rudenī katrā valstī. Vakars beidzās ar ovācijām, dziedot dziesmu CāĜus skaita rudenī - dziesmas ritmā līdzi kustējās visi dalībnieki. RumāĦu skolotāja izrādīja interesi par šo dziesmu un solījās to noteikti iemācīt savam ansamblim. 27. septembra rītā viesi apmeklēja atklātās stundās, klausījās dzeju, iepazinās ar mācību darbu stundās, arī paši tajās iesaistījās. Pēc tam veidoja uzrakstu COMENIUS no ziediem. RumāĦu meitenes rotājās ar ziediem, spraužot tos matos, kādai šī rota palika līdz vakaram, apmeklējot skaistākās vietas Kuldīgā. Kuldīga viesus sagaidīja ar saulainu laiku, 17. un 18. gs. celtās mājas pārsteidza viesus ar savu autentiskumu. Viesi uzzināja, ka šajā mazajā Kurzemes pilsētiħā bieži tiek uzħemtas filmas par vēsturiskiem notikumiem, pastaigājās gar Alekšupīti un pa tās tiltiħiem, redzēja platāko ūdenskritumu 4 Eiropā- Ventas rumbu. Bet vakara noslēgums tika organizēts Jūrkalnes tautas namā. Spēlēja un dziedāja `SuitiĦi`, Gunta pastāstīja par suitu tradicionālo dziedāšanas stilu burdonu un tradīcijām apdziedāt citam citu. Pēc tam bija dejas un rotaĝas, iesaistījās gan liels, gan mazs- deju grīda rībēja no lustīgās lēkāšanas. Pārtraukumā cienājās ar suitu tradicionālajiem ēdieniem, rumānietēm Ĝoti garšoja mūsu sklandarauši- varētu vēl ēst, ja tik vēderā būtu vietas. 28. septembra rītā viesi un mūsu skolas pārstāvji devās ekskursijā uz Rīgu. Parlamentā tajā dienā tika bija atvērto durvju diena. Pēc rūpīgas dokumentu un somu pārbaudes varējām apmeklēt mūsu parlamenta ēku, apmeklēt dāvanu zāli, kurā bija apskatāmas ārvalstu delegāciju dāvanas. Katras dalībvalsts pārstāvji centās sameklēt dāvanu no savas valsts. Mūsu grupas skolotāja no Rumānijas tika intervēta, ko varēja vakarā redzēt TV3 ziħās. Vecrīgas vēsturisko vietu apmeklējums bija nākamā ekskursijas daĝa. Pa ceĝam viesi iegādājās arī suvenīrus. Īpaši tika pirkti dzintara izstrādājumi. Turki nopirka daudz dzintara lūgšanu krelles gan saviem ăimenes locekĝiem, gan draugiem, gan kolēăiem- beigās jau to vairs nevarēja atrast un tās pietrūka. Zoodārza apmeklējums bija īpašs prieks bērniem- ar kartēm rokās tie steidzās apmeklēt visus dzīvniekus, fotografēja tos. Pa ceĝam mājās viesi tika aizvesti uz veikalu `Spice`, kur tiem bija iespēja apskatīt preces un salīdzināt cenas. Viesi vēlējās, lai parāda mūsu izstrādājumus, ko aizvest mājiniekiem, pirka `Laimas` saldumus, saldos sieriħus `Kārums`, rupjmaizi. Sestdiena tika pavadīta Alsungā, piedaloties MiėeĜdienas svētkos. Viesi klausījās dziesmās, skatījās dejas, apstaigāja tirgu un pirka mūsu produkciju- medu, saldumus, briežu gaĝas izstrādājumus, klausījās ērăeĝmūzikas koncertus. Kur gan vēl ir iespējams nopirkt Rūdolfa gaĝu! (Ziemassvētku vecīša brieža vārds, bet ja nav citādi viesiem iespējams paskaidrot, kas tā par gaĝu, tad var saprasties arī šādi )Bērniem vislielāko prieku sagādāja darbnīcas. Muzejā Linda ar mākslas skolas audzēkħiem bija noorganizējusi darbnīcu, kurās dalībnieki varēja izveidot savas sejas ăipša masku un monotipijas. Bija gan smiekli, gan arī pašā sākumā arī satraukums, jo dažam šėita, ka ăipša paliekas uz sejas vairs nevarēs notīrīt, bet redzot, ka tas tomēr tā nav, prieks un laimīgs smaids atgriezās bērnu sejās. Bija arī kuriozi. Ir zināms, ka monotipijas tiek veidotas no eĝĝas krāsām, kuru paliekas pēc tam ir jānotīra gan no stikla plāksnes, gan rokām, un to, protams, dara ar terpentīnu, tādēĝ terpentīna smarža telpās bija diezgan spēcīga. Mūsu viesi jautāja, vai kopā ar darbnīcām esot arī aroma terapija Pēc tam viesi devās uz `Riju`, kur lēja bišu vaska figūriħas. Dažiem dalībniekiem tā iepatikās šī aktivitāte, ka tie izlēja pat trīs figūriħas. Bija tik jauki dzirdēt, ka figūriħas domātas kā dāvana vecmāmiħai, mazajai māsai vai brālim, mammai. Vakara noslēgums bija skolā, kurā mūsu skolas projektā iesaistītie varēja tikties ar viesiem kopīgā dejā. Bet svētku kulminācija, protams, MiėeĜdienas gājiens ar dziesmām, maskām, uguħošanu. Vēl tikai brīdis Dižgabalkalnā, klausoties mūsu tradicionālās dziesmas, un atvadas. Skumjas, daudziem acīs sariesās asaras. Taču priecē, ka būs atkal tikšanās, ir iespēja sazināties arī sociālajos tīklos. To pierāda arī kāda dalībnieka palikušais rotaĝu lācītis viesu namā `Liedags`, kurā viesi nakšħoja vizītes laikā. Jo pēc latviešu tautas ticējumiem- tas ir uz atgriešanos (turpinājums 5. lpp.).

5 Alsungas ziħas (turpinājums no 4. lpp.) Un tagad dažas lietas par ko viesi izrādīja īpašu sajūsmu. Mums ir ar ko lepoties! Pirmkārt, tie ir mūsu ēdieni- kā lietuvieši teica vienkārši izcili. Turki brīnījās, ka mūsu pašu audzētie tomāti ir tik aromātiski un smaržīgi. RumāĦu meitenes Anitas vārīto biešu zupu nosauca par `sapħu zupu`, bet veikalā pirktā rupjmaize tika ēsta klāt gandrīz pie visiem ēdieniem. Rupjmaizi kā ciemakukuli mājās aizveda gan poĝi, gan rumāħi. Viena Rumānijas dalībniece bija pat pārsteigta par sevi, sakot- mājās es maizi tikpat kā neēdu, bet šeit es ievēroju, ka esmu sākusi ēst klāt maizi pie visiem ēdieniem, tā ir tik smaržīga un aromātiska. Arī tirgū pirktās Skrīveru konfektes bija gandrīz visu dalībnieku pirkumu sarakstos, poĝu meitenēm īpaši garšoja saldie sieriħi `Kārums`, bet turki iegādājās medu. Otrkārt, tā ir mūsu daba un klusums, skolas telpu plašums un skolēnu iespējas pilnveidoties dažādās ārpusskolas aktivitātēs. Treškārt, mūsu novada tradīcijas- dziesmas, dejas, pasākumi. Viesi vēlējās uzzināt vai šādi svētki ir katru gadu. ViĦiem likās, ka šajās dienās Alsunga ir pasaules naba- skolā sporta diena ar LOK viceprezidenta uzrunu, tirgū mūsu turki satiek savējos, kas ieradušies no kādas citas Comenius skolas Liepājā, svētkos piedalās augstas klases mākslinieki, baznīcā izcils ērăeĝmūzikas koncerts. Neteikšu no kuras valsts dalībnieki ierosināja Apmainīt domes priekšsēdētājus!, lai tās labās lietas, kuras notiek Alsungā varētu ieviest arī citur. Alsungas vidusskolas Comenius projekta koordinatore, Vineta Liberte Projekta viesi pie Ēdoles pils Pateicoties lielai interesei un atsaucībai Kristīne VasiĜevska un Dace Martinova atkārtoti aicina uz projekta "Vēsturiskā suitu novadā saglabājušos tautas tērpu apzināšana, dokumentēšana un digitalizācija (Alsungā, Gudeniekos, Jūrkalnē) prezentāciju 18.novembrī, plkst.16.00,alsungas k/n 2.stāvā, biedrības EKC "Suiti" telpās. Pēc pasākuma ap plkst.18.00, par godu valsts svētkiem, dosimies pie pils torħa iedegt svecītes un vienoties kopīgā lūgsnā "Dievs, svētī Latviju". PATEICĪBA MiėeĜdienas pasākumi ir aizvadīti, Comenius projekta dalībnieki no Polijas, Lietuvas, Turcijas un Rumānijas jau ir atgriezušies mājās. Projekta pasākumu laikā tika saħemti daudz atzinīgu vārdu par mūsu cilvēkiem, organizētajiem pasākumiem un ēdieniem, arī pēc pasākumiem saħēmu daudz pateicības vārdu par mūsu skolu, novadu un organizētajiem pasākumiem. To bija tik daudz, tādēĝ vēlreiz: Paldies skolas pedagogu un skolēnu kolektīvam par Comenius dalībvalstu partnerskolu dalībnieku sagaidīšanu, iesaistīšanu pasākumos, telpu uzpošanu viesu sagaidīšanai, cienāšanu, virtuves meitenēm Anitas vadībā, kuras cepa, vārīja un šmorēja, darbiniekiem, kuri raudzījās, lai viss būtu kārtībā. Paldies Paulam Stašaitim par transportu Jūrkalnes apkaimes iepazīšanai (ekskursiju plānošana, viesu nama organizatoriskie jautājumi) un viesu sagaidīšanai. Paldies novada domes priekšsēdētājam Grigorijam Rozentālam un novada izglītības nodaĝas vadītājai Aīdai Vanagai par tikšanos ar projekta dalībniekiem, muzeja darbiniecēm Kristīnei un Zanei par jauko nodarbību muzejā un ekskursiju pa Alsungas pili, Mākslas skolas skolotājai Lindai par darbnīcu vadīšanu projekta dalībniekiem, Mūzikas skolas skolotājam Aināram par sagaidīšanu un stāstījumu Mūzikas un Mākslas skolā, kultūras nama darbiniecēm Guntai par `SuitiĦu` dziesmām un lustīgajām rotaĝām, Zaigai par jautrajām dziesmām skolas koncertā, Ingai un Lindai `Rijā` par darbnīcas vadīšanu projekta dalībniekiem, Aletai un bērnudārza kolektīvam par viesu uzħemšanu un ekskursiju pa bērnudārzu, šoferim Agrim par viesu izvadāšanu uz skolu un ekskursijām, māmiħām Ilzei un Anitai par bērnu aizvešanu uz Sagaidīšanas koncertu. Paldies viesu nama `Liedags` darbiniekiem par viesu uzħemšanu, lauku sētas `Lūėi` saimniecei Envijai par jauko pēcpusdienu un rotaĝām, Jūrkalnes tautas nama vadītājai Kristīnei par iespēju projekta dalībniekiem organizēt suitu tradicionālo ēdienu, dziesmu un rotaĝu vakaru Jūrkalnes tautas namā. Paldies visiem, visiem, kuri nav iepriekš pieminēti, bet ir snieguši palīdzīgu roku vai izpalīdzējuši ar kādu noderīgu padomu, lai projekta dalībnieki justos kā mājās un pavadītu neaizmirstamus mirkĝus mūsu novadā. Visu Comenius projekta dalībnieku vārdā projekta koordinatore Vineta Liberte. Aicinām pieteikties interesentus pinēju kursos Tos, kuri vēlas iegādāties diskus ar šī gada JāĦu izrādes ierakstu, lūdzam pieteikties kultūras namā. Disks maksās 5Ls. Gunta , Zaiga

6 Olimpiskā diena Alsungas vidusskolā. 28.septembrī Olimpiskās dienas pasākumos piedalījās vairāk kā 76 tūkstoši skolēni 76 vietās Latvijā, arī pie mums Alsungas vidusskolā. Olimpiskā diena sākās ar Olimpiskā karoga ienešanu sporta zālē, atskanot Olimpiskajai himnai. Tā turpinājās ar kopīgu rīta vingrošanu. Vienlaikus visās norises vietās notika fotokonkurss, kura laikā pasākuma dalībnieki veidoja piecus Olimpiskos apĝus un tika fotografēti. Pēc tam sākumskolas skolēni zīmēja Latvijas sportistus Olimpiskajās spēlēs Londonā, dažādās stafetēs sacentās klašu, klašu un klašu komandas. Ar īpašām veltēm mūs apciemoja LOK Olimpiskie vēstneši- Olimpiskais vicečempions un LOK ăenerālsekretārs Žoržs Tikmers un Olimpiete JeĜena RubĜevska ( modernā pieccīħa). Satiekot olimpiešus un piedaloties Olimpiskajā izziħas procesā, bērni guva priekšstatu par Olimpisko kustību, iepazinās ar tās simboliem un ceremonijām. Visiem Olimpiskās dienas apmeklētājiem pasniedza SOK piemiħas sertifikātus, bet labākajiem dienas dalībniekiem īpaši sarūpētas un arī vērtīgas pārsteiguma balvas, kā arī LOK diplomus. 12. un 7. klašu komandas par pirmās vietas iegūšanu saħēma ielūgumus Arēnā Rīga noskatīties Rīgas Dinamo spēli ar kādu no KHL hokeja klubiem. Otrās vietas ieguvēji tika pie futbola un regbija bumbām. Trešās vietas ieguvēji saħēma diplomus. Ar šādu aktivitāti papildinājām skolas ikdienas sportisko dzīvi. Paldies visiem, kas piedalījās! Uz tikšanos nākamā gada Olimpiskajā dienā! Sporta skolotāja Dace SiliĦa Alsungas novada sporta metodiėis Māris Bikse Garā pupa Ir Latvijā tāda sabiedriskā organizācija Ascendum. Viens no šīs organizācijas projektiem ir Garā pupa. Šī projekta ietvaros maznodrošināto ăimeħu bērniem tiek piedāvāta vesela diena Rīgā. Arī Alsungas bērni izbaudīja šīs organizācijas piedāvāto svētku dienu. Tiešām svētku, nevis vienkāršu darbdienu. Vispirms jau autobusu sagaidīja biedrības meitenes ar ceĝamaizi - katram bērnam pa kārtīgai sviestmaizei un sulas paciħai skaistā maisiħā. Pirmā ekskursija mums bija uz mākslas muzeju Rīgas Birža, kur jauka gide bērniem saprotamā valodā izstāstīja gan par ēku, gan redzamajiem eksponātiem. Tad kopā ar pavadošajām meitenēm un projekta vadītāju Līnu izstaigājām Vecrīgu- iegājām Doma baznīcā, redzējām slavenos Brēmenes muzikantus un kaėus uz nama jumta, un vienkārši apskatījām Vecrīgu. Pusdienas ēdām operas kafejnīcā. Ne tur, kur starpbrīžos iegriežas skatītāji, bet tur, kur pusdieno operas un baleta mākslinieki. Pusdienas bija Ĝoti garšīgas un kas nebija mazsvarīgi, bērni paši varēja izvēlēties ēst kartupeĝus, griėus vai rīsus, dzert šādu vai citādu sulu. Visi mēs pirmo reizi bijām Saules muzejā. Interesanti bija dzirdēt gan par saules galaktiku, visumu, gan apskatīt saulītes no visas pasaules, gan pašiem izkrāsot ăipša saulīti un to iegūt savā īpašumā. Nacionālās operas apmeklējums. Bijām gan uz skatuves, gan ministru ložā un otrajā balkonā. Tagad zinām, kā sauc visas operas sēdvietas un kā izskatās operas jaunā zāle. Pēdējais gājiens uz LeĜĜu teātri, kur visas trīs šīs dienas projekta grupas noskatījās izrādi Joka pēc alfabēts. Izrādi ar interesi noskatījās visu vecumu bērni un vareni dziedāja līdz aktieriem. Nu, vai tie nav svētki? Paldies domei, kas atvēlēja bērniem autobusu. Paldies šoferītim Agrim par vizināšanu. Paldies sociālajam dienestam par sarūpētām sviestmaizēm un vafelēm bērniem. Un, protams, paldies sabiedriskai organizācijai Ascendum! Ar bērniem kopā bija Liene un Gunta. Un bērni bija brīnišėīgi! Cepsim suitu skābmaizi! Šuju, pāršuju, laboju. No veciem mīĝiem apăērbiem sadomāsim jaunus. Pils ielā 7a (vecās slimnīcas sētā) Iepriekš piezvanīt Kristīne Sniedz friziera pakalpojumus, iepriekš piezvanot pa tālruni Iespējams pie klienta mājās. Dace Alsungas muzejā realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programmas projekts Cepsim suitu skābmaizi! Projekta ietvaros izremontēta muzeja ēkā esošā maizes krāsns un iztīrīts dūmvads. Darbu veica Juris Ratenieks ar palīgiem. Izremontētajā un no jauna atdzīvinātajā maizes krāsnī jau tapuši pirmie ābolu rauši un sklandrauši, kuru cepšanā piedalījās aktīvās un atraktīvās Alsungas vidusskolas skolotājas Laila Puėīte un Skaidrīte NagliĦa, 8. klases meitenes, kā arī muzeja darbinieces. Decembrī varēs nākt mācīties cept skābmaizi! 6 Kristīne Brūkle

7 Seniori Polijā Apsveicami, ka Alsungas domes darbinieki piedāvāja uzrakstīt starptautisku projektu senioriem. Un tā Māra Šmidberga veiksmīgi startēja Grundtvig partnerības projektā Creativ- Create Active Aging, kuru turpināja īstenot Kristīne VasiĜevska. Pirmā senioru grupa (Janīna Puzāne, marija Bite, Irēna Hartmane, Ilze Preisa un Kristīne Vasilevska) no septembrim pavadīja Polijā Belastokas pilsētā. Jau 18. septembra vakarā notika tikšanās ar grieėu, itāĝu, lietuviešu, beĝău un poĝu grupām, kuras mūs sagaidīja atbilstoši savam temperamentam. Otrā dienā projekta vadītāja Jolanta iepazīstināja ar Akademia 50+ darbības virzieniem, kuros iesaistīti seniori, lai pilnveidotu savas personības. Piekoptu veselīgu dzīves veidu un rastu piepildījumu ikdienā. Kafijas pauzes laikā delegācijas piedāvāja savas valsts nacionālos saldumus. Mēs dalījāmies ar Irēnas cepto saldskābmaizi un medu. Tālāk devāmies uz Supraši- Ikonu muzeju, kurā ir vairāk nekā 1100 ikonu. Bijām pārsteigtas, ka Polijā ir tik daudz pareizticīgo baznīcu, jo līdz šim uzskatījām, ka dominējošā ir katoĝu ticība. Turpinājām braucienu uz Suražkowo -ēdienu gatavošanas darbnīcu- poĝu tradicionālo virtuvi lauku sētā. Nodarbība notika Brīvdabas muzejā, kas atgādināja īstu lauku sētu ar nezālēm žogmalēs, dabisku, mežainu vidi. Mājas saimnieces sadalīja mūs grupās, lai varētu ėerties pie pelmeħu gatavošanas. Sagatavojām četru veidu pelmeħus, bet visgaršīgākie bija pelmeħi ar mellenēm. Pēc darba sekoja vakariħas, ugunskurs ar dziedāšanu un senioru deju grupu uzstāšanās. Trešā diena bija veltīta dejām. Pārsteigums bija, ka deju darbnīca notika Belostokas parkā. Vadītāja Iwona aicināja stāties aplī, mācīja polonēzi, Krakovjaku, KaĜinku, ukraiħu Mēness deju un citas dejas. Šāda izdejošanās pilsētas parkos un laukumos notiek bieži. Garāmgājēji nāca mūsu rindās, dejoja līdzi. Izrādījās, ka tā ir parasta prakse, kā iesaistīt seniorus aktivitātēs, likt izkustēties un gūt pozitīvas emocijas. Neaizmirstama bija tikšanās ar tautas deju ansambli Kurpie Zielone. Dejotāji nav strikti sadalīti vecuma grupās. Bērnu grupas dejotāji bija, apmēram no gadu vecumam, bet pieaugušo kolektīvā dejoja tēvs ar savu meitu. Dejas bija azartiskas un temperamentīgas. Tajās izpaudās poĝu pašpārliecinātība un pašapziħa. Neaizmirstama bija Polonēze ar daudzajiem sarežăītajiem gājieniem un neredzētajām kombinācijām. Kurpie Zielone ir viesojušies arī Latvijā: Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā. Pēdējo dienu pavadījām Belovežas gāršā. Dzīvniekus- sumbrus, briežus, vilkus, mežacūkas, stirnas un lūsi redzējām tikai aplokos, bet Belovežas dabas parkā aplūkojām neskarto dabu. Jāsaka, ka mūs šie meža brīnumi nepārsteidza, jo šādi cilvēku neskarti meža stūrīši sastopami arī mūsu tuvākajā apkārtnē. Šodien Belostokas iedzīvotāji var lepoties ar jauno Operas un Filharmonijas ēku. Tā ir grandioza 7 un varena celtne ar Ĝoti plašu un skanīgu zāli. Mums izdevās redzēt daĝu no operas ăenerālmēăinājuma, kuru rādīs celtnes atklāšanā. Šāda veida saskarsme ar citu tautu pārstāvjiem paplašina redzesloku, Ĝauj iepazīt citu tautu kultūru, liek palūkoties uz pasauli redzīgākām acīm un māca novērtēt mūsu pašu garīgās vērtības. Projekta dalībnieki apzinās, ka ir jāatkārto kāda no skolā mācītajām svešvalodām, lai nebūtu jāpielieto pašizgudrota jauna valoda. PoĜu pelmeħu recepte Mīkla: 1kg milti, sāls, olīveĝĝa, verdošs ūdens Miltus kopā ar sāli, olīveĝĝu un verdošo ūdeni sajauc, tad mīklu ar rokām samīca, izrullē plānās plātnēs un izspiež apaĝas ripiħas. Pildījumi: sautēti kāposti ar sēnēm; malta gaĝa ar garšvielām; biezpiens ar sīpoliem un garšvielām; mellenes Ilze Preisa. Irēna Hartmane, Janīna Puzāne, Ilze Preisa, Marija Bite un Kristīne VasiĜevska Polijā. Projektu aktualitātes Apstiprināts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Sagatavošanās vizītes projekts Alsungas novada domei ar EUR 933, 68 finansējumu, 100% ES atbalsta intensitāte. Finansējums ir piešėirts projektu koordinatores dalībai kontaktseminārā Unites colours of Europe: Comenius in nursery and primary schools, kurš norisināsies Briselē, BeĜăijā no 2012.gada 21. līdz 24.novembrim. Novembrī Alsungas dome ir saħēmusi apstiprinājumu projektam Ārējā apgaismojuma rekonstrukcija Alsungas ciema ielās Nr ZL08-Z Projekta ietvaros tiks rekonstruētas Aizputes, Bērzu, Liepu, Ēdoles, Līvānu, Kalēju, Krasta, Kuršu, MagoĦu, Dārza un CeĜinieku ielas. Projekta kopējās izmaksas LVL , 94. Valsts atbalsta, Zivsaimniecības un LEADER Lauku atbalsta dienesta finansējums LVL. Alsungas pašvaldības finansējums LVL. Informāciju sagatavoja Kristīne VasiĜevska Alsungas novada domes projektu koordinatore

8 Alsungas ziħas SKOLAS ZIŅAS RUDENĪ Par aiziešanu atvasara Jau parakstās ar naktīm aukstām, Es kĝavu lapām apbirusi, Ar rudens sauli pildu plaukstas skolā viesojās Berga foto, skolēni varēja nofotografēties un 5. klase devās ekskursijā iepazīt Kuldīgas vecpilsētu, gida pienākumus veica skolotāja L.Stašaite mūzikas skolotāja L.Ventere apmeklēja Rīgā semināru sociālo zinību skolotāja R.Zauere piedalījās seminārā Rīgā Drošības nedēĝa skolā. Skolēni kopā ar skolotājiem noskatījās jauno filmu Lai dzīvo bērni Alsungas vidusskolā viesojās Comenius projekta skolēni un skolotāji no Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Turcijas Vācu valodas skolotāja I. Kadiėe piedalījās seminārā Rīgā Olimpiskā diena Alsungas vidusskolā. Viesos ieradās Olimpiskās komitejas ăenerālsekretārs Ž. Tikmers un sportiste J. RubĜevska. Informātikas skolotāja V.Cīrule apmeklēja Rīgā semināru Alsungas vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās un apmeklēja MiėeĜdienas svētku pasākumus. Ar 1.oktobri skolā skolēniem no klasei iespēja saħemt ābolus vai bumbierus projektā Skolas auglis. Skolā sākas dažādu interešu pulciħu darbība klases skolēni un audzinātājas devās ekskursijā uz Liepāju un apmeklēja teātra izrādi Skolēni, kuri apgūst vācu valodu, skolotājas I. Kadiėes vadībā apmeklēja Rīgā Gētes institūtu Skolotāju diena! 12. klases skolēni parūpējušies par svētku līniju un gardu kliħăeri. 12.klases skolēniem bija iespēja vadīt dažas stundas un iejusties skolotāju lomā. Paldies par šo dienu! Pēcpusdienā Alsungas vidusskolas un mūzikas skolas skolotāji devās ekskursijā uz Ēdoles pili. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi apmeklēja Liepāju un iepazinās ar divām pirmsskolas iestādēm Olimpiskās dienas uzvarētāji- 7. un 12. klases skolēni devās uz Rīgu un apmeklēja hokeja spēli vācu valodas skolotāja I. Kadiėe piedalījās Rīgā vācu valodas skolotāju kongresā skolā viesojās rakstniece Dace Priede angĝu valodas skolotāja V. Liberte apmeklēja semināru Rīgā pieredzes braucienā uz Briseli devās R.Zauere un A. Vanaga nakts- orientēšanās skrējiens latviešu valodas skolotāja I. Pētersone Rīgā piedalās latviešu valodas skolotāju seminārā izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā seminārā Rīgā piedalās A. Vanaga klases zēni piedalījās Kuldīgas novadā Lāčplēša kausa izcīħā- virves vilkšanā un ieguva 2. vietu Kulturoloăijas skolotāja L. Puėīte piedalās seminārā Rīgā. No rudens brīvlaiks. Pamatojoties uz Alsungas novada domes nolikumu par stipendijām klašu skolēniem par labām un teicamām sekmēm- stipendija par oktobra mēnesi piešėirta: 10. klases skolniecei Samantai Pētersonei Ls un 12. klases skolniekam Elvijam SiliĦam 15.00Ls. No (skolēnu brīvdienās)-skolēniem bija iespēja skolā apmeklēt papildus konsultācijas pie mācību priekšmetu skolotājiem. Un prieks, ka skolēni šo iespēju novērtēja un izmantoja sporta skolotāju seminārs Jelgavā, kurā piedalās skolotāja D. SiliĦa. Skolā notiek pedagoăiskās padomes sēde skolotāja V. Cīrule Ventspilī saħem datoru par senioru apmācībām. No skolā norisinās trīscīħas sacensības starp klasēm skolotāja I. Taubere piedalās tautisko deju seminārā Rīgā. Skolēni apmeklē cirka izrādi kultūras namā klašu skolēniem MārtiĦdienas danči skolā aicināti vecāki uz individuālo tikšanos ar mācību priekšmetu skolotājiem klašu skolēniem MārtiĦdienas aktivitātes skolā noris MārtiĦdienas tirgus Gaismas ceĝš, kuru organizē 9. klase Valsts pārbaudes darbu semināru Rīgā apmeklē A. Vanaga klases skolēniem seminārs Jaunietis darba tirgū Kuldīgas novada sacensībās Spēks un daile piedalās skolēnu komanda Ăeogrāfijas skolotāju semināru Rīgā apmeklē skolotāja A.Verbele Svētku koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Novembris aizsteigsies ātri, jo gads dodas uz savu nobeigumu, atskaiti-decembri. Vēl tikai jābauda pēdējie rudens saules stari, jo ziema klauvē pie durvīm. Direktores vietniece Aīda Vanaga Pieslēdzies Latvija! pasākums Ventspilī. 5. novembrī Venspilī notika Lattelecom projekta Pieslēdzies, Latvija! Kurzemes noslēguma pasākums, godinot skolotājus, skolu direktorus un pašvaldību pārstāvjus, kas aktīvi iesaistījušies bezmaksas datorapmācību nodrošināšanā cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma. Kopumā projektā iesaistījušies vairāk nekā 90 skolotāju, apmācot sešus tūkstošus senioru visā Latvijas teritorijā. Kurzemes projektā iesaistījās 9 novadi un pilsētas- Alsungas, Kuldīgas, Tukuma, Talsu, Liepājas, Ventspils, Engures, Skrundas un Nīcas. 15 skolās datorapmācību apguvuši 730 seniori. Pateicībā par ieguldīto darbu 10 skolotāji saħēma portatīvos datorus. No Alsungas vidusskolas datoru saħēma skolotāja Vita Cīrule, kas vasarā apmācīja 6 senioru grupas. Paldies par ieguldīto darbu skolotājai un senioriem par vēlmi iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Pasākumā piedalījās seniores Ā. Baumane un J. Puzāne, skolas direktore L. Baumane, izglītības pārvaldes vadītāja A. Vanaga un skolotāja V. Cīrule. Aīda Vanaga

9 Divali Indijas Jaunais Gads zālē- seno ēdienu receptes (kulinārijas šovs) 2. zālē- radošā darbnīca bērniem (zīmēšana, saldumu apgleznošana) Govardhana (kopā veidojam saldo kalnu) Indijas dejas Sākumā bija skaħa (mūzikas un mantru meditācija) Divali- jaunā Gada mistērija; gaismas uzvara pār tumsu (dejošana, dziedāšana, muzicēšana 8. decembrī Alsungas kultūras namā Ieejas maksa 3 Ls Informācija par pasākumu «Divali» - uguns festivāls, kas simbolizē gaismas uzvaru par tumsu, labā par Ĝaunumu! Svētku festivālā būs plaši paradīta Indijas kultūra visā tā skaistumā bharatanatjama dejas, no kurām nevar atraut skatienu, katra kustība ir vesels stāsts, skaistums un harmonija! Govardhana Indijas svētais kalns. Pasākumā gaitā visa darbība notiks apkārt simbolizēta kalna, teatralizētā skatā visi varēs piedalīties, veidojot Govardhanu kopā. Salda Govardhana simbolizē mūsu Zemi. Programmas sākumā bērni varēs izmantot savu radošo enerăiju un rotāt, apgleznot saldumus, kas tiks izmantoti, lai izveidotu Govardhanu. Vediskie raksti un mūzika. Šajā programmas daĝā viesus gaidīs apbrīnojams mūzikas un sanskrita tekstu savienojums, kas ietver sevī mūžīgas patiesības un dievišėīgo skaistumu. Tiks dziedāti panti no Bhagavad-Gitas, Indijas mūzikas pavadījumā. *Programmas sākumā tiks parādīts kulinārais šovs, kurā tiks parādīti graudu kultūras ēdienu senās receptes. Pasākuma laikā meitenēm būs iespēja uzzīmēt mehendi sena Indijas tradīcija zīmēt dažādus rakstus un ornamentus sievietēm uz rokām ar hennu. Zīmējumiem ir sakrāla nozīme tas pasargā no negatīvas enerăijas, simbolizē veiksmi, laimi un labklājību. Tādi hennas zīmējumi turas uz ādas no 5 līdz 10 dienam. «Austrumu tirdziħš» - pasākumā laika tiks pārdotas vediskas filozofijas un kulinārijas grāmatas, Indijas suvenīri, rotas un smaržkociħi. Cienījamie vecāki! Ziemassvētku vecītis pie Alsungā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem nāks 29. decembrī plkst Bērniem vecīša ielūgumi būs vēlāk. 9 Zinu, ka tas ir riskanti- teikt kādiem konkrētiem cilvēkiem paldies par atsaucību MiėeĜu pasākumu organizēšanā, un tomēr nepateikt paldies arī nevar. Paldies! Egīlam par mašīnas atvēlēšanu un Andrim par muzikantu vizināšanu; Dzidrai- par atĝauju cirka māksliniekiem pārăērbties frizētavas telpās; SuitiĦiem- par atrakciju vadīšanu; Lienei, Hertai, Lindai un Agnijai par kārtības uzturēšanu piepūšamajās atrakcijās; Veikaliem Kristīne Kristīne, Top Top un Veiksme Veiksme par konfektēm atrakcijās bērniem; Zemessardzes 45. kājnieku bataljona komandieriem par lauku virtuves atvēlēšanu un atgādāšanu; Mētrai, Anatolijam par garšīgo zupu; Sanitai par atsaucību brīdī, kad pietrūka cienasta zupas un prāvestam Andrim par dāsnumu, vēl vienam zupas katlam uzdāvinot lasi; Agrim- par tirgus un gājiena apskaħošanu; Inesei un Jurim- par feino tirgus vadīšanu; Hilārijam ilārijam- par komentāriem gājiena laikā. Visiem pašdarbniekiem, kuri kuplināja tirgus programmu. ěoti atvainojos, ja kādu nepieminēju! Atkārtošos, jo esmu to teikusi jau agrāk, bet mums ir unikāli cilvēki visi, kas neatsaka palīdzību pasākumu organizēšanā! Vēlreiz- paldies! Gunta Vecgada balle Alsungas kultūras namā, sadarbojoties ar SIA MKM mežs, 31. decembrī no plkst Spēlēs grupa Nav problēmu Ielūguma cena 2 Ls GaldiĦus lūdzu pieteikt kultūras namā iepriekš.

10 10

11 (turpinājums no 1. lpp. Iesniegumu par nometnes 3x3 rīkošanu Alsungā izskatīs tad, kad piedalīsies paši saieta vadītāji. Deputāti nolēma piekrist Liepājas simfoniskā orėestra piedāvājumam piedalīties ar līdzfinansējumu vienam orėestra koncertam Alsungā. Dome finansiāli atbalstīs sporta kluba Nedzirdīgo sports basketbola komandas kapteiħa Jura Ėikura piedalīšanos Eirokausā KauĦā. Ar SIA Alsunga slēgs līgumu par hidrantu izmantošanu ugunsdzēsības vajadzībām. Sēdē apstiprināja domes Administrācijas amatu un personāla sastāva saraksta grozījumus, kultūras nama ansambĝu, pulciħu vadītāju un koncertmeistaru atlīdzību un grozījumus Alsungas novada domes darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Rindā uz apdzīvojamo platību uzħēma Viesturu AlkšĦuzariĦu, bet dzīvokli Skolas ielā 6 piešėīra Guntai Kronlakai. Māra Liberta ierosinātajam Ziemassvētku pasākumam Almālē piešėīra 80Ls. Dabas resursu fonda līdzekĝus nolēma izlietot zivju mazuĝu ielaišanai pašvaldības ūdenskrātuvēs (350Ls) un grants karjeru inventarizācijai. Sēdē veica grozījumus saistošajos noteikumos Kustamā un nekustamā īpašuma novērtējuma kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgās ăimenes statusam. Ar noteikumiem varat iepazīties avīzītes 11. un 12. lpp. Deputāti izskatīja Voldemāra Dunajeva informāciju par VAS Latvijas Valsts CeĜi apauguma likvidēšanu tai piederošo autoceĝu pierobežās: autoceĝiem Vecais suitu ceĝš un Tērandes ceĝš -9,5m uz katru pusi no ceĝa vidus, bet ceĝam Alsunga- Ēdole- 13m uz katru pusi. Zemju īpašnieki var apaugumu likvidēt paši, vienojoties ar firmas, ar kuru valsts ceĝi noslēguši līgumu, pārstāvniecību, telef Arī pašvaldības un privātiem servitūtu ceĝiem nepieciešama apauguma likvidēšana 5-7 m uz katru pusi no ceĝa vidus. Darbus vajadzētu veikt pašiem īpašniekiem. Apauguma likvidēšana nepieciešama, lai nodrošinātu ceĝu žūšanu un ziemā varētu veikt ceĝu tīrīšanu. Voldemārs Dunajevs informējis arī par to, ka saħemts pieteikums pirts ēkas Almālē iznomāšanai. Dome aicina pieteikties tos, kuri vēl gribētu iznomāt šo ēku Almāles dīėa malā. Sēdē atvēra urnu ar labāko darba darītāju kandidātiem. Šogad svētkos 16. novembrī sveiksim: Māru Šmidbergu, Zigurdu Rozentālu, Ainu Peludi, Vinetu Liberti, Vitu Cīruli, Āriju Krūku, Lienes Dambergas un Jura Ratenieka ăimeni, Maiju Šternbergu, Ilgu Leimani un Suitu muzikantus. Gunta Matēviča SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2012 Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam Alsungas novadā 1. Saistošie noteikumi nosaka ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā - ăimene (persona)) īpašumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam. 2. Nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam, par kustamo īpašumu netiek uzskatīts viens automobilis vai motocikls, kas ir ăimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ăimenes loceklim. Informācija par īpašumā esošajiem transporta līdzekĝiem tiek iegūta no vienotās datorizētās CSDD informācijas sistēmas. Strīdu gadījumā ăimenei (personai) ir pienākums iesniegt CSDD apstiprinātu izziħu. 3. Nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam, par nekustamo īpašumu netiek uzskatīts: 3.1. zeme un/vai mežs platībā līdz 1 (viens) ha, kas personai ir īpašumā palīgēkas piemājas saimniecības uzturēšanai, kas tiek izmantotas ăimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai. 4. Nosakot nekustamā īpašuma platību, informācija tiek Ħemta no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdu gadījumā ăimenei (personai) ir pienākums iesniegt kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta. 5. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā Alsungas ziħas. 6. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Alsungas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2010 Par atvieglojumu piešėiršanu ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanai par trūcīgu, ja tai pieder īpašums, kas tiek izmantots ăimenes pamatvajadzību nodrošināšanai (apstiprināti ar Alsungas novada domes protokollēmumu Nr.10#1) Skolotāju dienā skolotāji ciemojās Ēdoles pilī Priekšsēdētājs G.Rozentāls Balvu- portatīvo datoru par ieguldīto darbu, apmācot seniorus darbam ar datoru saħēma arī Alsungas skolotāja Vita Cīrule. Attēlā- noslēguma pasākumā Ventspilī Aīda Vanaga, Vita Cīrule, Lija Baumane, Ārija Baumane, Janīna Puzāne 11

12 Paskaidrojuma raksts Alsungas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4/2012 Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam Alsungas novadā Paskaidrojuma raksta sadaĝas 1. Projekta nepieciešamības pamatojums Norādāmā informācija 2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.366 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kas sašaurina to īpašuma objektu loku, kuri netiek Ħemti vērā novērtējot ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atbilstību trūcīgās ăimenes (personas) statusam, vienlaicīgi, pašvaldībām ir deleăētas tiesības pašām izdot saistošos noteikumus, nosakot to kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu Ministru kabineta 2010.gada 10.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" izpratnē. Nodrošinot pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju interešu aizsardzību, ir pieħemts lēmums izdot jaunus, precizētus un papildinātus saistošos noteikumus par īpašuma novērtēšanas kritērijiem Alsungas pašvaldībā. 2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek noteikts kustamais un nekustamais īpašums, kurš MK noteikumu Nr.299 izpratnē nav uzskatāms par īpašumu. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus, pēc kādiem tiks vērtēts ăimenes (personas) īpašumā esošais kustamais un nekustamais īpašums, nosakot, vai ăimene (persona) atzīstama par trūcīgu. Saistošie noteikumi nosaka, ka par īpašumu netiks uzskatīts: 1) nekustamais īpašums: zeme un/vai mežs platībā līdz 1 (viens) ha, kas personai ir īpašumā, palīgēkas piemājas saimniecības uzturēšanai, kas tiek izmantotas ăimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai. 2) kustamais īpašums: viens automobilis vai motocikls, kas ăimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem un ir vecāks par 10 gadiem, skaitot no pirmās reăistrācijas gada, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ăimenes loceklim. 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzħēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 5. Informācija par administratīvajām procedūrām 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs sociālās palīdzības saħēmēju skaitu. Neietekmē. Ăimenes (personas) atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam novērtē Alsungas novada domes Sociālajā dienestā pēc iesnieguma saħemšanas par ăimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. Nosakot nekustamā īpašuma platību, informācija tiek Ħemta no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdu gadījumā ăimenei (personai) ir pienākums iesniegt kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantam. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Alsungas pašvaldības mājaslapas sadaĝā Saistošo noteikumu projekts Amatierteātru salidojumā Pāvilostā mūsu Santa tika pie reħău vēršanas. Nokūpinātās reħăes vēlāk apēdām. Bija garšīgi. Ar lentes pārgriešanu atklāja jauno sabiedrisko pakalpojumu centru- vienkāršāk sakot-dušu un veĝas automātu. Lenti pārgriež sociālās nodaĝas vadītāja Maira Baumane un projekta autore Māra Šmidberga. 12