Quick Start Guide. Version 1.0.0

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Quick Start Guide. Version 1.0.0"

Transkripts

1 Quick Start Guide Version 1.0.0

2 Contents Quick Start Guide (EN)... 2 Īsa pamācība (LV) Краткое руководство пользователя (RU)

3 Quick Start Guide (EN) 1 Packing List Camera 1 Battery 1 Power Cable 1 Bracket 1 Base Station 1 Network Cable 1 Power Adapter 1 QSG 1 Positioning Map 1 Screw Package 1 Note: The quantity of the camera and other accessories might vary with different models, and the actual product shall prevail. 2

4 2 Camera Introduction Lens Built-in Mic PIR Detector Power Port SYNC Button LED Indicator Note: - Press the SYNC button to pair with the base station. - Press and hold the SYNC button for 8s to reset the camera. The pattern of the LED indicator is included in the following table. LED Indicator Status Off Green light on Green light flashing Green light quick flashing Green light stay on for 10s, then off Photosensor Device status Sleeping mode Run out of battery Alarm is triggered Instructed to wake Reconnecting Wi-Fi Waiting for pairing with the base station Pairing succeeded Built-in Speaker Red light stay on for 10s, then off Red light stay on for 1s, then off Pairing timeout Reset completed 3

5 3 Installing Battery 4

6 4 Base station Introduction System Indicator SYNC Button Power Indicator The pattern of the power indicator is included in the following table. Power Indicator Status Device status Off Not powered up Blue light stay on Powered up properly Reset Button Built-in Speaker Power Port Ethernet Port 5 USB Port

7 Note: - Press the SYNC button to pair with the base station. - Press and hold the Reset button for 5s to reset the base station. - You can connect USB drive to the USB port to record video. Caution:The base station might format the USB drive, be sure to backup your data. The pattern of the system indicator is included in the following table. System Indicator Status Device status Off Not powered up Operating properly Blue light flashing Booting up Yellow light flashing Waiting for network connection White light flashing Waiting for pairing with cameras White light stay on for 10 s, then off Pairing succeeded Red light stay on for 10 s, then off Pairing failed White light stay on for 1 s, then off Reset completed White light quick flashing Firmware updating 5 Adding Base station Step 1 Power up the base station, and then connect the Ethernet port to your router with the network cable. Step 2 The system indicator stays on with white light for 10 s, and then off, which means the base station is connected to the network. Step 3 Scan the following QR code or serach Imou in Google Play or App Store to download and install the Imou App. Step 4 Run Imou App, and then register an account for first use. Step 5 Do the following operations to finish adding base station. 6

8 Device Scan Setup Setup Admin Password Add Device OK Add Successfully Next 6 Pairing Camera Step 1 On the base station: Press the SYNC button, and then the indicator on the base station flashes with white light. Step 2 On the camera: Press the SYNC button, and then the indicator on the camera flashes with green light. Step 3 The pairing starts, and the indicators flash as described below: The system indicator on the base station stays on with white light for 10s, and then off. The indicator on the camera stays on with green light for 10s, and then off. The pairing succeeded then. 7

9 Note: - You can pair six cameras at most with one base station, and pair one camera at a time. - Keep the distance of the base station and the camera within 30 cm (12 inches) during pairing. 7 Installing Camera Note: Make sure the mounting surface is strong enough to hold at least three times of the device weight. Self-tapping Screw Bracket Bracket Mounting Surface Expansion Bolt 8

10 Step 1 Drill screw holes on the mounting surface as the positioning map shows, and then put in the expansion bolts. Step 2 Open the bracket, and then attach the bottom of the bracket to the mounting surface with the self-tapping screws. Step 3 Attach the other half of the bracket to the camera, then adjust the lens to the ideal angle, and then fix the bracket. Safety Instructions - Do not short circuit the battery with other metal. - Do not heat the battery or throw it into fire. - Do not take apart the battery or press it to make it deformed. - Keep the battery away from children. - It is recommended to use the original battery. - Do not use the battery at temperature above 60 / The battery cannot be charged at temperature below 0 /32. - Recycle the waste battery as local regulations instructed. About the Guide - This quick start guide is for reference only. Minor difference might be found in user interface. - All the design and software here are subject to change without prior written notice. - All trademarks and registered trademarks mentioned are the properties of their respective owners. - Please visit our website or contact your local service engineer for more information. - If there is any uncertainty or controversy, please refer to our final explanation. 9

11 Īsa pamācība (LV) 1 Iepakojuma saraksts Kamera 1 Akumulators 1 Barošanas kabelis x 1 Kronšteins x 1 Bāzes stacija x 1 Tīkla kabelis x 1 Strāvas adapteris x 1 Īsa pamācība x 1 Novietojuma karte x 1 Skrūvju paka x 1 Piezīme: Dažādiem modeļiem kameras un citu piederumu skaits var atšķirties, un faktiskais produkts ir dominējošais. 10

12 2 Kameras iepazīšana Strāvas ports Iebūvēts mikrofons Lēca Sinhronizācijas poga PIR detektors LED indikators Fotodevējs Iebūvēts skaļrunis Piezīme: - Nospiediet sinhronizācijas pogu, lai veiktu savienojumu pārī ar bāzes staciju. - Nospiediet un 8 sekundes turiet sinhronizācijas pogu, lai atiestatītu kameru. LED indikatoru shēma ir norādīta tabulā zemāk. LED indikatora statuss Izslēgts Deg zaļa gaisma Mirgo zaļa gaisma Zaļā gaisma ātri mirgo Zaļā gaisma deg 10 sekundes, pēc tam nodziest Sarkanā gaisma deg 10 sekundes, pēc tam nodziest Sarkanā gaisma deg 1 sekundi, pēc tam nodziest Ierīces stāvoklis Miega režīms Akumulators tukšs Trauksme aktivizēta Pamodināts Wi-Fi atkārtota savienošana Gaida savienošanu pārī ar bāzes staciju Savienošana pārī sekmīga Savienošanas pārī noildze Atiestate pabeigta 11

13 3 Akumulatora ievietošana 12

14 4 Bāzes stacijas iepazīšana Sistēmas indikators Sinhronizācijas poga Barošanas indikators Barošanas indikatora rādījumi ir aprakstīti zemāk tabulā. Barošanas indikatora stāvoklis Ierīces stāvoklis Izslēgt Nav ieslēgts Deg zilā gaisma Ieslēgts Atiestates poga Iebūvēts skaļrunis Strāvas ports Ethernet ports 13 USB ports

15 Piezīme: - Nospiediet sinhronizācijas pogu, lai veiktu savienojumu pārī ar bāzes staciju. - Nospiediet un 5 sekundes turiet atiestates (Reset) pogu, lai atiestatītu bāzes staciju. - Jūs varat savienot USB disku ar USB portu, lai ierakstītu video. Uzmanību! Bāzes stacija var veikt USB diska formatēšanu, tāpēc veiciet datu dublēšanu. Sistēmas indikatora rādījumi ir aprakstīti zemāk tabulā. Sistēmas indikatora stāvoklis Izslēgt Zilā gaisma mirgo Dzeltenā gaisma mirgo Baltā gaisma mirgo Baltā gaisma deg 10 sekundes, pēc tam nodziest Sarkanā gaisma deg 10 sekundes, pēc tam nodziest Baltā gaisma deg 1 sekundi, pēc tam nodziest Baltā gaisma ātri mirgo 5 Bāzes stacijas pievienošana Ierīces stāvoklis Nav ieslēgts Pareiza darbība Sāknēšana Gaida tīkla savienošanu Gaida savienošanu pārī ar kamerām Savienošana pārī sekmīga Neizdevās savienot pārī Atiestate pabeigta Programmaparatūras atjaunināšana 1. solis Ieslēdziet bāzes staciju un savienojiet tīkla Ethernet portu ar maršrutētāju, izmantojot tīkla kabeli. 2. solis Sistēmas indikators 10 sekundes deg baltā krāsā, pēc tam nodziest, norādot uz bāzes stacijas savienojumu ar tīklu. 3. solis Noskenējiet QR kodu vai arī Google Play vai App Store meklējiet Imou, lai lejupielādētu un instalētu Imou lietotni. 4. solis Palaidiet Imou lietotni un reģistrējiet kontu pirmajā lietošanas reizē. 5. solis Izpildiet turpmākās darbības, lai pabeigtu bāzes stacijas pievienošanu. 14

16 Ierīce Meklēšana Iestatīšana Iestatīšana Administratora parole Pievienot ierīci Labi Pievienots sekmīgi Tālāk 6 Kameras savienošana pārī 1. solis Uz bāzes stacijas: Nospiediet sinhronizācijas pogu, indikators uz bāzes stacijas mirgos baltā krāsā. 2. solis Uz kameras: Nospiediet sinhronizācijas pogu, indikators uz kameras mirgos zaļā krāsā. 3. solis Sākas savienošana pārī, un indikatori mirgo, kā aprakstīts zemāk: Sistēmas indikators uz bāzes stacijas 10 sekundes deg baltā krāsā, pēc tam nodziest. Indikators uz kameras 10 sekundes deg zaļā krāsā, pēc tam nodziest. Savienošana pārī sekmīgi pabeigta. 15

17 Piezīme: - Jūs varat savienot pārī vienu bāzes staciju ar līdz pat sešām kamerām, vienlaicīgi izveidojot savienojumu pārī ar vienu kameru. - Veiciet savienošanu pārī, ievērojiet 30 cm attālumu starp bāzes staciju un kameru. 7 Kameras uzstādīšana Piezīme: Pārliecinieties, ka montāžas virsma ir pietiekami spēcīga, lai noturētu svaru, kas vismaz trīs reizes pārsniedz ierīces svaru. Pašurbjošā skrūve Kronšteins Kronšteins Montāžas virsma Paplašināšanas skrūve 16

18 1. solis Montāžas virsmā izurbiet skrūvju caurumus, kā norādīts novietojuma kartē, un ievietojiet paplašināšanas skrūves. 2. solis Atveriet kronšteinu un piestipriniet kronšteina apakšdaļu pie montāžas virsmas, izmantojot pašurbjošās skrūves. 3. solis Piestipriniet kronšteina otru pusi pie kameras, pēc tam noregulējiet objektīvu vēlamajā leņķī un nofiksējiet kronšteinu. Drošības instrukcijas - Neradiet akumulatora īssavienojumu, izmantojot citu metālu. - Nekarsējiet akumulatoru un nemetiet to ugunī. - Neizjauciet akumulatoru un nesaspiediet to, lai nedeformētu. - Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā. - Ieteicams izmantot oriģinālo akumulatoru. - Nelietojiet akumulatoru temperatūrā virs +60 C/140 F. - Akumulatoru nedrīkst uzlādēt temperatūrā zem 0 C/32 F. - Nododiet akumulatoru pārstrādei saskaņā ar vietējiem likumiem. Par pamācību - Šī īsā pamācība ir tikai uzziņai. Lietotāja saskarne var nedaudz atšķirties. - Visi šeit norādītie dizaini un programmatūra var tikt mainīti bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. - Visas minētās tirdzniecības zīmes un reģistrētās tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. - Lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni vai sazinieties ar savu vietējo servisa inženieri, lai uzzinātu vairāk. - Ja ir kādas neskaidrības vai pretrunas, lūdzu, skatiet mūsu galīgo izskaidrojumu. 17

19 Краткое руководство пользователя (RU) 1 Комплектация Камера, 1 шт. Батарея, 1 шт. Кабель питания, 1 шт. Основание, 1 шт. Базовая станция, 1 шт. Сетевой кабель, 1 шт. Адаптер электропитания, 1 шт. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО, 1 шт. Шаблон монтажного положения, 1 шт. Комплект шурупов, 1 шт. Примечание: Количество камер и других принадлежностей зависит от модели. Учитывайте особенности конкретного устройства. 18

20 2 Общие сведения о камере Порт питания Объектив Встроенный микрофон Пассивный ИК-датчик Кнопка синхронизации Светодиодный индикатор Примечание: - Нажмите кнопку синхронизации (SYNC) для сопряжения с базовой станцией. - Чтобы сбросить настройки камеры, нажмите кнопку синхронизации (SYNC) и удерживайте ее 8 сек. В следующей таблице приведены сведения о состояниях светового индикатора. Статус светодиодного индикатора Статус устройства Выкл. Спящий режим Батарея разряжена Световой индикатор горит зеленым Сработала сигнализация Рабочий режим Световой индикатор мигает зеленым Повторное подключение к сети Wi-Fi Быстро мигает зеленым цветом Ожидается сопряжение с базовой станцией Светится зеленым цветом 10 сек., а затем выключается Сопряжение выполнено Светится красным цветом 10 сек., а затем выключается Светится красным цветом 1 сек., а затем выключается Матрица Превышено время ожидания сопряжения Сброс настроек выполнен 19 Встроенный динамик

21 3 Установка батареи 20

22 4 Общие сведения о базовой станции Индикатор системы Кнопка синхронизации Состояния индикатора питания перечислены в следующей таблице. Состояние индикатора питания Выкл. Постоянно светится синим цветом Статус устройства Нет питания Индикатор питания Подается нормальное питание Встроенный динамик Кнопка аппаратного сброса Порт питания Порт Ethernet 21 Порт USB

23 Примечание: - Нажмите кнопку синхронизации (SYNC) для сопряжения с базовой станцией. - Чтобы сбросить настройки базовой станции, нажмите кнопку сброса (Reset) и удерживайте ее 5 сек. - Для записи видео можно подключить USB-накопитель к порту USB. Предостережение! Базовая станция может отформатировать USB-накопитель, не забудьте создать резервную копию ваших данных. Состояния индикатора системы перечислены в следующей таблице. Состояние индикатора системы Статус устройства Выкл. Нет питания Нормальный рабочий режим Мигает синим цветом Идет загрузка Мигает желтым цветом Ожидание подключения к сети Мигает белым цветом Ожидание сопряжения с камерами Светится белым цветом 10 сек., а затем выключается Сопряжение выполнено Светится красным цветом 10 сек., а затем выключается Сопряжение не выполнено Светится белым цветом 1 сек., а затем выключается Сброс настроек выполнен Быстро мигает белым цветом Обновление аппаратного обеспечения 5 Добавление базовой станции Шаг 1. Включите базовую станцию и подключите порт Ethernet к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля. Шаг 2. Индикатор системы светится белым цветом 10 сек., а затем отключается. Это означает, что базовая станция подключена к сети. Шаг 3. Отсканируйте следующий QR-код или выполите поиск по слову "Imou" в магазине Google Play или App Store, чтобы скачать и установить это приложение. Шаг 4. Запустите приложение Imou и зарегистрируйте аккаунт для первого использования. Шаг 5. Выполните следующие операции, чтобы завершить добавление базовой станции. 22

24 Устройство Сканирование Установка Установка Пароль администратора Добавить устройство OK Добавлено Далее 6 Сопряжение камеры Шаг 1. Действие на базовой станции: Нажмите кнопку синхронизации (SYNC). После этого индикатор базовой станции начнет мигать белым цветом. Шаг 2. Действие на камере: Нажмите кнопку синхронизации (SYNC). После этого индикатор камеры начнет мигать зеленым цветом. Шаг 3. Начинается сопряжение. Индикаторы работают, как описано ниже. Индикатор системы на базовой станции светится белым цветом в течение 10 сек., а затем отключается. Индикатор камеры светится зеленым цветом в течение 10 сек., а затем отключается. После этого сопряжение выполнено. 23

25 Примечание: - С одной базовой станцией можно связать до шести камер. Сопряжение камер выполняется поочередно. - Во время сопряжения расстояние от базовой станции до камеры должно быть в пределах 30 см. 7 Установка камеры Примечание: Перед установкой следует убедиться, что монтажная поверхность может выдержать нагрузку не меньше троекратного веса устройства. Самонарезающий винт Основание Основание Монтажная поверхность Дюбель 24

26 Шаг 1. Просверлите отверстия для винтов в монтажной поверхности по шаблону монтажного положения и вставьте дюбели. Шаг 2. Откройте основание и прикрепите его нижнюю часть к монтажной поверхности с помощью самонарезающих винтов. Шаг 3. Прикрепите вторую половину основания к камере, установите оптимальный угол обзора объектива, а затем зафиксируйте основание. Указания по технике безопасности - Не допускайте короткого замыкания батареи при соприкосновении с металлическими деталями. - Не нагревайте батарею и не бросайте ее в огонь. - Не разбирайте батарею и не допускайте ее деформации под воздействием давления. - Храните батарею вдали от детей. - Рекомендуется использовать оригинальную батарею. - Не используйте батарею при температуре выше 60 C. - Батарея не заряжается при температуре ниже 0 C. - Утилизируйте батарею в соответствии с местными нормативными правилами. Об этом руководстве - Это краткое руководство пользователя носит исключительно справочный характер. В пользовательском интерфейсе могут быть небольшие отличия. - Конструкция и программное обеспечение могут быть изменены без предварительного письменного уведомления. - Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. - Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт или свяжитесь с местным специалистом по техническому обслуживанию. - При возникновении сомнений или спорной ситуации обратитесь к производителю. 25