Quick Start Guide. Version 1.0.0

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Quick Start Guide. Version 1.0.0"

Transkripts

1 Quick Start Guide Version

2 Contents Quick Start Guide (EN) Packing List Camera Introduction Operating With Imou App Installing Camera... 6 Īsā lietošanas pamācība (LV) Iepakojuma saturs Kameras sastāvdaļas Darbs ar Imou lietotni Kameras uzstādīšana Краткое руководство пользователя (RU) Комплектация Общие сведения о камере Работа с приложением Imou Установка камеры

3 Quick Start Guide (EN) 1 Packing List Camera 1 Power Adapter 1 Power Cable 1 QSG 1 Screw Package 1 Mounting Plate 1 Positioning Map 1 2

4 2 Camera Introduction LED Indicator Lens Micro SD Card Slot Built-in Mic Reset Button Built-in Speaker Ethernet Port Power Port Note: - Press and hold the reset button for 10s to reset the camera. The pattern of the LED indicator is included in the following table. LED Indicator Status Off Red light on Green light flashing Device status Powered off/led turned off Rebooting after reset Booting Device malfunction Waiting for network 3

5 Green light on Red light flashing Green and Red light flashing alternately Operating properly Network connection failed Firmware updating 3 Operating With Imou App Step 1 Scan the following QR code or serach Imou in Google Play or App Store to download and install the Imou App. Step 2 Run Imou App, and then register an account for first use. Step 3 Connect the camera to power source with the power adapter. Step 4 Wait for booting to be finished, and then the camera indicator flashes with green light. Step 5 Connect your smartphone to your Wi-Fi network, and make sure your smarphone is connected to Wi-Fi network with 2.4GHz band, and then do the following operations to finish adding camera. 4

6 Device Scan Setup WiFi Name Add Device Next Setup Setup Admin Password OK Add Successfully Live View Note: - If you have more than one camera, do step 5 to add them one by one. 5

7 - If the Wi-Fi network changed or the indicator status goes wrong, reset the camera, and then do step 5 to add it again. 4 Installing Camera Note: Make sure the mounting surface is strong enough to hold at least three times of the device weight. Mounting Surface Positioning Map Expansion Bolt Mounting Plate Self-tapping Screw Camera Step 1 Drill screw holes on the mounting surface as the positioning map shows, and then put in the expansion bolts. Step 2 Attach the mounting plate to the mounting surface with the self-tapping screws. Step 3 Attach the camera to the mounting plate, then power it up, and then, adjust the lens to the ideal angle. About the Guide 6

8 - This quick start guide is for reference only. Minor difference might be found in user interface. - All the design and software here are subject to change without prior written notice. - All trademarks and registered trademarks mentioned are the properties of their respective owners. - Please visit our website or contact your local service engineer for more information. - If there is any uncertainty or controversy, please refer to our final explanation. Hereby, ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD. declares that the radio equipment type Ranger 2 is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: 7

9 Īsā lietošanas pamācība (LV) 1 Iepakojuma saturs Kamera 1 Strāvas adapteris x 1 Barošanas kabelis x 1 Īsa pamācība x 1 Skrūvju paka x 1 Montāžas plāksne x 1 Novietojuma karte x 1 8

10 2 Kameras sastāvdaļas LED indikators Lēca Micro SD kartes slots Iebūvēts mikrofons Atiestates poga Iebūvēts skaļrunis Ethernet ports Strāvas ports 9

11 Piezīme: - Nospiediet un 10 sekundes turiet atiestates (Reset) pogu, lai atiestatītu kameru. LED indikatoru shēma ir norādīta tabulā zemāk. LED indikatora statuss Izslēgts Deg sarkanā gaisma Mirgo zaļa gaisma Deg zaļa gaisma Mirgo sarkana gaisma Pārmaiņus mirgo zaļā un sarkanā gaisma Ierīces stāvoklis Izslēgts/LED izslēgts Atsāknēšana pēc atiestates Sāknēšana Ierīces kļūme Tīkla gaidīšana Pareiza darbība Tīkla savienojuma kļūme Programmaparatūras atjaunināšana 3 Darbs ar Imou lietotni 1. solis Noskenējiet QR kodu vai arī Google Play vai App Store meklējiet Imou, lai lejupielādētu un instalētu Imou lietotni. 10

12 2. solis Palaidiet Imou lietotni un reģistrējiet kontu pirmajā lietošanas reizē. 3. solis Savienojiet kameru ar barošanas avotu, izmantojot strāvas adapteri. 4. solis Uzgaidiet, līdz sāknēšana ir pabeigta, kameras indikators mirgo zaļā krāsā. 5. solis Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi tīklu un pārliecinieties, ka viedtālrunis ir savienots ar Wi-Fi tīklu ar 2,4 GHz joslu. Pēc tam veiciet turpmākās darbības, lai pabeigtu kameras pievienošanu. Ierīce Noskanējiet QR kodu Iestatīšana Wi-Fi nosaukums Pievienot ierīci Tālāk 11

13 Iestatīšana Iestatīšana Administratora parole Labi Pievienots sekmīgi Tiešais skats Piezīme: - Ja jums ir vairākas kameras, izpildiet 5. soli, lai pievienotu tās pēc kārtas. - Ja Wi-Fi tīkls ir mainīts vai indikators darbojas nepareizi, atiestatiet kameru un izpildiet 5 soli vēlreiz, lai veiktu pievienošanu. - 4 Kameras uzstādīšana Piezīme: Pārliecinieties, ka montāžas virsma ir pietiekami spēcīga, lai noturētu svaru, kas vismaz trīs reizes pārsniedz ierīces svaru. Montāžas virsma 12

14 Novietojuma karte Paplašināšanas skrūve Montāžas plāksne Pašurbjošā skrūve Kamera 1. solis Montāžas virsmā izurbiet skrūvju caurumus, kā norādīts novietojuma kartē, un ievietojiet paplašināšanas skrūves. 2. solis Piestipriniet montāžas plāksni montāžas virsmai, izmantojot pašurbjošās skrūves. 3. solis Piestipriniet kameru montāžas plāksnei, paceliet to augšup un noregulējiet objektīvu vēlamajā leņķī. Par pamācību - Šī īsā pamācība ir tikai uzziņai. Lietotāja saskarne var nedaudz atšķirties. - Visi šeit norādītie dizaini un programmatūra var tikt mainīti bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. - Visas minētās tirdzniecības zīmes un reģistrētās tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. - Lūdzu, apmeklējiet mūsu vietni vai sazinieties ar savu vietējo servisa inženieri, lai uzzinātu vairāk. - Ja ir kādas neskaidrības vai pretrunas, lūdzu, skatiet mūsu galīgo izskaidrojumu. 13

15 Ar šo ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD. deklarē, ka radioiekārta Ranger 2 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: 14

16 Краткое руководство пользователя (RU) 1 Комплектация Камера, 1 шт. Адаптер электропитания, 1 шт. Кабель питания, 1 шт. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО, 1 шт. Комплект шурупов, 1 шт. Монтажная пластина, 1 шт. Шаблон монтажного положения, 1 шт. 15

17 2 Общие сведения о камере Светодиодный индикатор Объектив Слот для карты Micro SD Встроенный микрофон Кнопка аппаратного сброса Встроенный динамик Порт Ethernet Порт питания Примечание: - Чтобы сбросить настройки камеры, нажмите кнопку сброса (Reset) и удерживайте ее 10 сек. В следующей таблице приведены сведения о состояниях светового индикатора. Статус светодиодного индикатора Выкл. Световой индикатор горит красным Световой индикатор мигает зеленым Статус устройства Питание отключено/светодиодный индикатор выключен Перезагрузка после сброса Загрузка Неисправность устройства Ожидание сети 16

18 Световой индикатор горит зеленым Световой индикатор мигает красным Световой индикатор попеременно мигает зеленым и красным цветом Нормальный рабочий режим Сбой сетевого подключения Обновление аппаратного обеспечения 3 Работа с приложением Imou Шаг 1. Отсканируйте следующий QR-код или выполите поиск по слову "Imou" в магазине Google Play или App Store, чтобы скачать и установить это приложение. Шаг 2. Запустите приложение Imou и зарегистрируйте аккаунт для первого использования. Шаг 3. Подключите камеру к электросети через адаптер питания. Шаг 4. Дождитесь завершения загрузки, пока индикатор камеры не начнет мигать зеленым цветом. Шаг 5. Подключите смартфон к сети Wi-Fi диапазона 2,4 ГГц, а затем выполните следующие операции, чтобы добавить камеру. 17

19 Устройство Сканирование Установка Имя сети Wi-Fi Добавить устройство Далее Установка Установка Пароль администратора ОК Добавлено Просмотр в реальном времени Примечание: - Если у вас есть несколько камер, выполните шаг 5 для добавления каждой из них. 18

20 - Если сеть Wi-Fi изменена или индикатор состояния не работает надлежащим образом, перезагрузите камеру, а затем выполните шаг 5, чтобы добавить ее снова. 4 Установка камеры Примечание: Перед установкой следует убедиться, что монтажная поверхность может выдержать нагрузку не меньше троекратного веса устройства. Монтажная поверхность Шаблон монтажного положения Дюбель Монтажная пластина Самонарезающий винт Камера Шаг 1. Просверлите отверстия для винтов в монтажной поверхности по шаблону монтажного положения и вставьте дюбели. Шаг 2. Прикрепите монтажную пластину к монтажной поверхности с помощью самонарезающих винтов. Шаг 3. Прикрепите камеру к монтажной пластине, а затем включите питание и установите оптимальный угол обзора объектива. 19

21 Об этом руководстве - Это краткое руководство пользователя носит исключительно справочный характер. В пользовательском интерфейсе могут быть небольшие отличия. - Конструкция и программное обеспечение могут быть изменены без предварительного письменного уведомления. - Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. - Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт или свяжитесь с местным специалистом по техническому обслуживанию. - При возникновении сомнений или спорной ситуации обратитесь к производителю. 20