9. Saeimas vçlçðanu rezultâti

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "9. Saeimas vçlçðanu rezultâti"

Transkripts

1 Preiïu Novada VÇSTIS PREIÏU NOVADA DOMES INFORMATÎVAIS IZDEVUMS NR. 9 (52) GADA OKTOBRIS, BEZMAKSAS PRIEKÐ- SÇDÇTÂJA SLEJA Izsludinâti valsts gada budþeta grozîjumi. Bûtiskâkâs investîcijas ir saòçmusi SIA Preiïu slimnîca, kurai papildus pieðíirti 300 tûkstoði latu. Tâdçjâdi varçtu tikt modernizçta slimnîcas neatliekamâs palîdzîbas nodaïa. Pavisam SIA Preiïu slimnîca ðogad investîcijâs saòçmusi 400 tûkstoðus latu. 85 tûkstoði latu paredzçti jaunâs bibliotçkas modernizâcijai - aprîkojuma iegâdei. Bibliotçka lasîtâjiem varçtu bût pieejama decembrî, jo iepirkuma procedûras un specifisku mçbeïu izgatavoðana diemþçl aizòem vairâk laika nekâ plânots. Savukârt Preiïu novada Jaunieðu centrâ pasâkumi varçtu notikt jau novembrî. 80 tûkstoði latu paredzçti Preiïu Valsts ìimnâzijas piebûves 2. stâva izbûvei, un nâkamâ gada sâkumâ ìimnâzistiem varçtu bût pieejamas çrtas un moderni aprîkotas laboratorijas. 30 tûkstoði latu paredzçti Preiïu 2.vidusskolas infrastruktûras renovâcijai. Mîïð paldies Saeimas deputâtei Elitai Ðòepstei, ar kuras gâdîbu risinâjâs gan ðo, gan daudzu citu investîciju pieðíirðana 8. Saeimâ. 8 tûkstoði latu paredzçti arî Lîèu kultûras nama infrastruktûras renovâcijai. Ne tik âtri, kâ gribçtos, sokas Aglonas ielas apgaismojuma sistçmas nomaiòa, kas ir jâpabeidz ðogad, un ietvju bruìçðana. Apbrînojami lçni strâdâ ierçdòi galvaspilsçtâ, bet tomçr ceru, ka ðogad izdosies uzsâkt ûdensvada un kanalizâcijas izbûvi Aglonas un Valmieras ielâ. Citi lielâkie darbi - ielu renovâcija, bçrnudârza Auseklîtis atjaunoðana - bûs nâkamâ gada uzdevumi. Nâkamgad îstenojami arî vçl divi atbalstîtie un ES finansçtie projekti: «Dalîtâs atkritumu vâkðanas punktu izveide Krâslavas, Lîvânu, Preiïu novados un Dagdas pilsçtâ», kura ietvaros tiks izbûvçti un aprîkoti 20 atkritumu ðíiroðanas punkti novadâ, un Talsu ielas turpinâjuma rekonstrukcija no Raiòa bulvâra lîdz Liepu ielai. Tâ kâ ðis ir pçdçjais manis kâ domes priekðsçdçtâja rakstîtais ievadraksts, pirms uzsâku darbu kâ Saeimas deputâts, saku mîïu paldies visiem Preiïu novada domes deputâtiem, domes izpildinstitûcijas darbiniekiem, sabiedriskajâm organizâcijâm un valsts institûcijâm, iedzîvotâjiem gan par atbalstu, gan par ierosinâjumiem un kritiku. Ir padarîti darbi, taèu darâmâ vçl ilgi netrûks. Vçlu veiksmi nâkamajai domes vadîbai! Jânis Eglîtis, Preiïu novada domes priekðsçdçtâjs 9. Saeimas vçlçðanu rezultâti 25. oktobrî Centrâlâ vçlçðanu komisija apstiprinâja 9.Saeimas vçlçðanu rezultâtus. 9. Saeimâ deputâtu vietas ieguvuðas 7 no 19 kandidçjuðâm partijâm un politiskajâm apvienîbâm. 23 deputâti Saeimâ bûs Tautas partijai, pa 18 - Zaïo un Zemnieku savienîbai un Jaunajam laikam, 17 - Saskaòas Centram, 10 - Latvijas Pirmâs partijas un partijas Latvijas ceïð vçlçðanu apvienîbai, 8 - apvienîbai Tçvzemei un brîvîbai /LNNK, 6 - politisko organizâciju apvienîbai PCTVL. Vçlçtâju aktivitâte ðajâs vçlçðanâs bijusi zema - pie vçlçðanu urnâm devuðies 60,98 % balsstiesîgo Latvijas pilsoòu (Preiïu rajonâ - 56,64%). Latgales vçlçðanu apgabalâ vçlçtâji visvairâk balsojuði par Saskaòas Centru, no kura ievçlçjuði 5 deputâtus, 3 deputâti Latgales vçlçtâjus pârstâvçs no Latvijas Pirmâs partijas un partijas Latvijas ceïð saraksta, 3 - no Tautas partijas, 2 - no Zaïo un Zemnieku savienîbas, 1 - no apvienîbas Tçvzemei un brîvîbai /LNNK un 1 - no partijas Jaunais laiks. Preiïu novada dome aicina uzòçmumus, iestâdes un nevalstiskâs organizâcijas izvirzît apbalvoðanai ar Preiïu novada domes Atzinîbas rakstiem personas, kuras ir devuðas paliekoðu ieguldîjumu Preiïu novada attîstîbâ. Atzinîbas rakstus pasniegsim Latvijas Republikas proklamçðanas dienai veltîtajâ pasâkumâ 17. novembrî. Priekðlikumus lûdzam iesniegt rakstiski Preiïu novada domes kancelejâ lîdz 8. novembrim. Cienîjamie nekustamâ îpaðuma nodokïu maksâtâji! Atgâdinâm, ka nekustamâ îpaðuma nodokïu nomaksas pçdçjais termiòð par gadu ir ðî gada 15. novembris, Nodokïu parâdi saskaòâ ar paðvaldîbas lçmumu tiks piedzîti bezstrîda kârtîbâ atbilstoði likumam Par nodokïiem un nodevâm. Decembrî Preiïu rajona galvenâ bibliotçka uzsâks darbu jaunajâ çkâ 4. oktobrî notika Preiïu rajona galvenâs bibliotçkas jaunâs çkas atklâðana. Atjaunotajâs telpâs mâjvieta bûs ne tikai bibliotçkai, te jau darbojas Preiïu rajona Tûrisma informâcijas centrs un notiks arî Preiïu novada jaunieðu centra aktivitâtes. Bibliotçkas jaunâs çkas bûvdarbus veica SIA Latspas. Bûvdarbu kopçjâs izmaksas sastâda Ls latus. Bibliotçkas direktore Inâra Batarâga pastâstîja, ka bibliotçka decembrî varçtu uzsâkt darbu jaunajâs telpâs. Ceram, ka decembrî lasîtâji bûs saprotoði, jo pçc telpu aprîkojuma uzstâdîðanas apmçram divas nedçïas bûs nepiecieðamas, lai pârvietotu grâmatu fondu un visu sakârtotu darbam. Ðajâ laikâ bibliotçka bûs slçgta, lai pçc tam visiem piedâvâtu modernas iespçjas un jaunus pakalpojumus. Tagadçjâ bibliotçkas çka jau ilgâku laiku neatbilst mûsdienu prasîbâm. Telpas ir ðauras, fonds nav labi pârskatâms, tâ kâ daþa vçrtîga un lasîtâjam vajadzîga grâmata netiek pamanîta. Jaunâs çkas pirmajâ stâvâ bûs periodikas lasîtava un daiïliteratûras fonds. Te tiks iekârtoti atpûtas stûrîði, lai katrs apmeklçtâjs varçtu mierîgi izvçlçties vajadzîgo grâmatu un ar paziòu pârrunât izlasîto. Atseviðíâ telpâ bûs izvietota mâjas kinozâle. Bibliotçka piedâvâs iepazîties ar video - audio materiâliem par novadu, iecerçts izveidot arî No Preiïu rajona 9. Saeimâ ievçlçti 2 pârstâvji - Preiïu novada domes priekðsçdçtâjs Jânis Eglîtisun lîvânietis Jânis Klauþs (abi Tautas partija). Tagad vçlçtâji sekos valdîbas izveidoðanas procesam, kuram virzîba tiks dota 7. novembrî, kad 9. Saeima sanâks uz savu pirmo sçdi, un Valsts Prezidente no partiju izvirzîtajiem Ministru prezidenta kandidâtiem vienu aicinâs sastâdît valdîbu. Natâlija Pîzele, Preiïu novada vçlçðanu komisijas priekðsçdçtâja Preiïu novada dome aicina iedzîvotâjus neiegâdâties alkohola izstrâdâjumus to nelegâlâs tirdzniecîbas vietâs. Rûpçsimies paði par savu dzîvîbu, par mûsu bçrnu un mazbçrnu veselîbu, par visas mûsu Latvijas iedzîvotâju nâkotni! Sakarâ ar brîvpusdienu pieðíirðanu daudzbçrnu ìimençm Preiïu novada dome aicina pieteikties Preiïu novada ìimenes, kurâs ir èetri un vairâk bçrni lîdz 18 gadu vecumam un kuri mâcâs Preiïu novada dibinâtajâs izglîtîbas iestâdçs. Lûdzam griezties Preiïu novada domes kancelejâ, tâlrunis Preiïu rajona skolotâju koris gûst panâkumus Eiropâ No 18. lîdz 23. oktobrim Polijas pilsçtâ Ostrovvilkopolskâ notika 1. Eiropas valstu skolotâju koru festivâls - konkurss. Preiïu rajona skolotâju koris Latgale ieguva godalgoto 3. vietu un naudas prçmiju 200 eiro. Kora prezidents - Alberts Vucâns, kora diriìents - Edgars Znutiòð. Edgars Znutiòð izpelnîjâs konkursa þûrijas komisijas atzinîgu vçrtçjumu par skaòdarbu interpretâciju. Festivâla noslçgumâ obligâto konkursa dziesmu vçlreiz atskaòoja preilçnieði. Komponists no Poznaòas Mûzikas akadçmijas uzdâvinâja kora diriìentam 3 skaòdarbus un cer uz sadarbîbu ar Preiïu skolotâju kori. Preiïu novada domes priekðsçdçtâjs Jânis Eglîtis un Preiïu rajona galvenâs bibliotçkas direktore Inâra Batarâga simboliski atklâj jauno çku audio - video materiâlu krâjumu likumdoðanâ, lai jaunâkie grozîjumi tiesîbu aktos bûtu operatîvi pieejami iedzîvotâjiem. Çkas pirmajâ stâvâ atradîsies arî Eiropas Savienîbas informâcijas centrs, komplektçðanas un apstrâdes nodaïa, vadîtâjas kabinets un bibliotekâru darba istaba. Otrajâ stâvâ tiks izvietota nozaru literatûra, te atradîsies arî vispârîgâ lasîtava ar uzziòu fondu un novadpçtniecîbas materiâliem. Metodiskâ un konsultatîvâ darba telpâs notiks seminâri rajona bibliotekâriem. Neliela telpa paredzçta arî darbiniekiem. Plaðajâs telpâs pârskatâmi varçs izvietot izstâdes - ne tikai tematiskâs grâmatu izstâdes, bet arî amatnieku un mâkslinieku darbus. Bibliotçkas vadîba domâ arî par starptautisku izstâþu izvietoðanu, ko piedâvâ Nacionâlâ bibliotçka. Treðajâ stâvâ atradîsies bçrnu nodaïa - lasîtava, bçrnu literatûras fonds un rotaïu istaba. Gan lasîtavâ, gan abonentâ apmeklçtâjiem ir paredzçtas 50 datorvietas, no kurâm divi datori bûs pieejami darbam ar elektronisko katalogu, bet vairâkas datorvietas bûs pieejamas bezvadu pieslçgumam, izmantojot savus personîgos datorus. Inâra Batarâga uzsvçra, ka bibliotçkâ ir nepiecieðami elektroniskie vârti grâmatu aizsardzîbai. Tie prasa diezgan lielu papildus finansçjumu, bet ir svarîgi, lai saglabâtu grâmatu fondu, jo arî bibliotçkâ Preiïos ir bijuði vairâki gadîjumi, kad lasîtâji piesavina grâmatas. Tuvâkâs nâkotnes iecere ir Pieauguðo mûþizglîtîbas informâcijas centrs bibliotçkâ, kur interesenti varçs saòemt speciâlista konsultâciju par tâlâkizglîtîbas iespçjâm, piedalîðanos projektos un lîdzekïu piesaisti tiem. Jaunajâ bibliotçkâ bûs lifts, lîdz ar to bibliotçkas sniegtos pakalpojumus varçs izmantot cilvçki ar îpaðâm vajadzîbâm. Jau tagad bibliotçkâ ir pieejamas bezmaksas datu bâzes - NAIS, LURSOFT, LETA, LE- TAS Nozare, LETAS Arhîvs. Bibliotçka par nelielu samaksu piedâvâ veikt broðçðanu, iesieðanu, skançðanu, printçðanu un kopçðanu. Atgâdinâm, ka lasîtâjiem grâmatas jânodod norâdîtajâ laikâ vai jâpagarina to lietoðanas termiòð. Par katru nokavçto dienu tiek iekasçta nokavçjuma nauda - 1 santîms par katru grâmatu. No 1. oktobra lîdz 1. jûnijam bibliotçka apmeklçtâjus apkalpo darbdienâs no plkst lîdz plkst , sestdienâs un svçtdienâs - no plkst lîdz plkst Vasarâ sakarâ ar atvaïinâjumiem darba grafiks ir no plkst lîdz plkst , svçtdiena - brîvdiena. Pçc neilga laika bibliotçkas darbinieki gaidîs jûs jaunajâs telpâs. Sekojiet informâcijai presç, radio, Latgales televîzijâ un novada domes mâjas lapâ Maija Paegle, sabiedrisko attiecîbu speciâliste CMYK

2 Preiïu Novada VÇSTIS 24. novembrî plkst Preiïu novada kultûras nama zâlç notiks Vispasaules Invalîdu dienai veltîts atpûtas pasâkums. Pasâkums tiek organizçts sadarbîbâ ar Preiïu novada domi, Preiïu rajona padomi un nevalstiskajâm organizâcijâm. Pie mums viesosies arî Latvijas Invalîdu biedrîbas pârstâvji. Aicinâm piedalîties rajona invalîdus un viòu atbalstîtâjus. IZMAIÒAS VAKCINÂCIJAS KALENDÂRÂ VASVA Rçzeknes filiâle Preiïos informç Preiïu rajona iedzîvotâjus, ka gada 23. maijâ notika izmaiòas Ministru kabineta noteikumos nr. 330 Vakcinâcijas noteikumi, kuri paredz 14 - gadîgo bçrnu bezmaksas vakcinâciju pret vîrusa hepatîtu B. Vakcinâcijas kurss sastâv no trim potçm, kuras var saòemt, grieþoties pie sava ìimenes ârsta. B hepatîts ir viena no izplatîtâkajâm infekcijas slimîbâm pasaulç. To izraisa vîruss, kas bojâ aknas. Vîruss, kuru sauc par B hepatîta vîrusu (HBV), var izraisît hronisku infekciju (vîrusa nçsâðanu visas turpmâkâs dzîves ilgumâ), aknu cirozi, aknu vçzi un aknu mazspçju. Ar B hepatîtu var saslimt ikviens cilvçks - neatkarîgi no vecuma, nodarboðanâs un dzîvesvietas. Iesakâm vecâkiem izmantot iespçju vakcinçt savus bçrnus pret ðo slimîbu. VA SVA Rçzeknes filiâles Preiïos Infekcijas slimîbu epidemioloìijas daïa Preiïu novada Invalîdu biedrîba novembrî rîkos ðautriòu meðanas un galda spçïu - ðaha, dambretes un novusa sacensîbas invalîdiem. Interesentus aicinâm pieteikties lîdz 31. oktobrim Preiïu novada Sociâlâ dienesta Dienas centrâ pie Anitras Sondores, tâlrunis CIENÎJAMIE PENSIONÂRI! Ir beiguðies vasaras un rudens darbi. Tagad pensionâriem ir vairâk brîva laika. Izmantosim to lietderîgi - papildinot savas zinâðanas, apgûstot jaunas prasmes, atjaunojot savas darbaspçjas. To visu jûs varat gût, piedaloties pensionâriem organizçtajos pasâkumos un darbojoties intereðu grupâs: 4 ârstnieciskâs vingroðanas, 4 prievîðu auðanas (vadîtâja Albîna Ancâne), 4 rokdarbnieèu (visu veidu) klubiòâ (vadîtâja Anna Micâne). Darbam intereðu grupâs lûdzam pieteikties lîdz 10. novembrim Dienas centrâ, Aglonas iela 1a, pie Anitras Sondores vai treðdienâs no plkst lîdz plkst pie Pensionâru biedrîbas valdes deþuranta. Pieteikties var arî, zvanot pa tâlruni Irçna Timoðenko, Pensionâru biedrîbas valdes priekðsçdçtâja Uzòçmçji aicinâti pieteikties konkursam par LTRK Attîstîbas balvâm No 15. oktobra lîdz 15. novembrim Latvijas uzòçmumi aicinâti pieteikties konkursam par Latvijas Tirdzniecîbas un rûpniecîbas kameras (LTRK) Attîstîbas balvâm. Uzòçmumi tiks vçrtçti pçc ðâdiem kritçrijiem: to apgrozîjuma pieaugums attiecîbâ pret iepriekðçjo gadu, investîciju apjoms attiecîbâ pret apgrozîjumu, nomaksâto sociâlo nodokïu apmçrs procentuâli uz vienu strâdâjoðo, kâ arî sociâlâs aktivitâtes (atbalsts izglîtîbas vai kultûras iestâdçm, pasâkumiem, lîdzdalîba sociâlos projektos u.tml.). Konkursâ par LTRK Attîstîbas balvâm var piedalîties ikviens Latvijâ reìistrçts uzòçmumus, kas darbojas ne mazâk kâ trîs gadus un ir kâdas uzòçmçju apvienîbas (LTRK, Darba devçju konfederâcijas, kâdas nozaru asociâcijas vai citas organizâcijas) biedrs. Dalîbniekus konkursam var pieteikt jebkura Latvijâ reìistrçta juridiska vai fiziska persona, aizpildot pieteikuma anketu Plaðâka informâcija, konkursa nolikums un pieteikðanâs anketa pieejama LTRK mâjas lapâ Bioloìisko produktu raþotâji piedalîsimies zaïajâ tirdziòâ Berga bazârâ! Aicinâm visus bioloìisko produktu raþotâjus piedalîties Zaïajâ tirdziòâ Rîgas centrâ Berga bazârâ. Tirdziòð norisinâsies katra mçneða otrajâ sestdienâ no plkst lîdz plkst Ðogad varçsim tirgoties 11. novembrî, 9. decembrî un 16. decembrî. Izmantosim ðo unikâlo iespçju - bût klât Rîgâ ar savu bioloìisko produkciju, lai tiktos ar pircçjiem un saviem kolçìiem îpaðâ gaisotnç paðâ Rîgas centrâ! Ðî lieliskâ iespçja ir radusies, pateicoties Berga bazâra îpaðnieku atsaucîbai un pretimnâkðanai, kas par tirdzniecîbas vietu atlîdzîbu neprasîs. LBLA biedre Brigita Lûkina (mob.tel ) koordinçs «Zaïâ tirdziòa» dienu. Lûdzu, piesakiet savu dalîbu Brigitai Lûkinai telefoniski! Piedaloties tirdziòâ, no lauksaimniekiem tiek prasîts PVD saskaòojums - katrs zemnieks ierodas ar sava rajona PVD pieteikumu - atïauju, 11. novembrî, 9. decembrî un 16. decembrî piedalîties izbraukuma tirdzniecîbâ gadatirgû «Bazârs Berga Bazârâ», adrese - Rîga, Berga bazârs, Marijas iela 13/IV. Lîdzi jâbût arî uzòçmuma reìistrâcijas apliecîbai un bioloìiskâs lauksaimniecîbas sertifikâtam ar pielikumu. Sanita Lîkais-Ivdre, Preiïu novada domes plânoðanas speciâliste Par elektronisko sakaru tîkla modernizâciju Preiïu novadâ Lîdz nâkamâ gada beigâm Lattelecom plâno visâ valstî pabeigt elektronisko sakaru tîkla modernizâciju. Preiïu novadâ ðogad ciparu tîklam tiks pieslçgtas 93 tâlruòa lînijas Aizkalnç un 26 tâlruòa lînijas Preiïupç. Attâlâku lauku apvidu modernizâcijai izmantosim bezvadu tehnoloìiju CDMA. Visâ Latvijâ ðâdâ veidâ ciparu tîklam pieslçgsim apmçram tâlruòa lîniju. Ar ðo tehnoloìiju ciparu tîklam tiks pieslçgtas tâlruòa lînijas arî Preiïu novadâ. Ar CDMA tehnoloìiju modernizçto tâlruòa lîniju abonenti iegûs tos paðus Lattelecom ciparu tîkla papildpakalpojumus, ko visi modernizçtâ tîkla lietotâji. 18. novembrî plkst Preiïu novada kultûras namâ notiks Preiïu Valsts ìimnâzijas desmitgades jubilejas koncerts. Oktobra mçnesî Lauku Atbalsta dienests izsludina jaunu projektu pieteikumu iesniegumu pieòemðanu. No 2. oktobra LAD lauksaimniecîbas pârvaldçs var iesniegt projektu pieteikumus uz ðî plânoðanas perioda lauksaimniecîbas struktûrfondu pasâkumu Investîcijas lauksaimniecîbas uzòçmumos. Projektu pieòemðana notiks divus mçneðus. Ðî projekta ietvaros atbalstâmâs aktivitâtes ir jaunbûve, renovâcija un rekonstrukcija un nepiecieðamo bûvmateriâlu iegâde - dzîvnieku novietnes, mçslu krâtuves (izòemot mçslu krâtuves vides jûtîgajâs teritorijâs un A kategorijas saimniecîbâs), graudaugu, ðíiedraugu, eïïas augu, dârzeòu, kartupeïu, augïu un ogu noliktavas, glabâtuves un pirmsapstrâdes bûves, kâ arî minçto çku darbîbas nodroðinâðanai nepiecieðamâ aprîkojuma un iekârtu iegâde. Maksimâlâ kopsumma vienam projektam paredzçta EUR apmçrâ. Augïu un ogu glabâtavu bûvju finansçjuma saòçmçjs (kooperatîvs) nevar pârsniegt EUR. No kopçjâ projekta izmaksâm sabiedriskais finansçjums var veidot ne vairâk kâ 45%, bet projekta iesniedzçja ieguldîjumam jâbût ne mazâkam par 55%. Pieejamais finansçjums - Preiïu novada domes Sociâlâ dienesta Dienas centra Bçrnu rotaïu un attîstîbas centrâ «Kamolîtis» no 23. lîdz 27.oktobrim notika trûcîgo ìimeòu bçrnu radoðâs nodarbîbas. Skolas brîvlaikâ septiòi bçrni interesanti un lietderîgi pavadîja laiku, lai apgûtu jaunas prasmes un nostiprinâtu tâs, kuras iegûtas vasaras brîvlaikâ. Ðajâs brîvdienâs turpinâjâm nodarbîbas mezgloðanâ. Meitenes darinâja jaukas rotaslietas sev un draudzençm. Mazie bçrni krâsoja un zîmçja. No dabas materiâliem - kastaòiem un zîlçm, tapa «eþi» un «stirnas», no lapâm, ziediem un gliemeþvâkiem - gleznas. Atpûtas brîþos bçrni darbojâs ar bumbâm, lecamauklâm, skatîjâs bilþu grâmatas un vingrinâjâs puzles salikðanâ. Nodarbîbu noslçgumâ bçrni viens otram dâvinâja krâðòus rudenîgus kokus, kur katra lapa tika îpaði krâsota un savs vârdiòð ierakstîts. Bet, lai ziemâ bûtu siltâks, Dienas centra darbinieki dâvinâja bçrniem siltus cimdus un zeíes. Lai turpinâtu aizsâkto, gaidîsim bçrnus atkal Ziemassvçtku brîvdienâs - 27.,28. un 29. decembrî. Anitra Sondore, Dienas centra vadîtâja lati. Papildus ir uzsâkta pieteikumu pieòemðana uz pasâkuma Lauku teritorijas pârveidoðanâs un attîstîbas veicinâðana aktivitâtçm Zemes uzlaboðana, Valsts un koplietoðanas meliorâcijas sistçmu jaunbûve, rekonstrukcija un renovâcija, Skâbo augðòu kaïíoðana. Pieejamais finansçjums sastâda latus. Aktivitâtes Skâbo augðòu kaïíoðana mçríis - uzlabot zemes auglîbu, kur ph lîmenis ir kritiski zems, tas ir, mazâks vai vienâds ar 5,8 un augðòu kaïíoðana nav veikta 6 un vairâk gadus, kur veikta augðòu agroíîmiskâ izpçte un tâs rezultâti nav vecâki par 5 gadiem. Atbalsta likme - 50% fiziskai personai un uzòçmumam, bet paðvaldîbai un valsts iestâdçm - 75%. Lauku tûrisma un amatniecîbas veicinâðanâ apakðaktivitâtç Amatniecîbas veicinâðana atbalsts paredzçts jaunu, amatniecîbai paredzçtu pamatlîdzekïu iegâdei un jaunbûvçm, rekonstrukcijai un renovâcijas darbiem. Pretendentam jâbût amatnieka kartei. Sabiedriskais finansçjums ir ne vairâk kâ 45%, projekta iesniedzçja ieguldîjumam jâbût ne mazâkam par 55%. Pieejamais finansçjums lati. No 9. oktobra lîdz 8. decem- Klienti varçs izmantot âtrâku interneta iezvanpieeju, un, tehnoloìijai attîstoties, arî pastâvîgus interneta pieslçgumus. Tîkla modernizâcijas vajadzîbâm bezvadu tîkla operators Triatel visâ valstî ierîkos apmçram 60 CDMA bâzes staciju. Lattelecom saskaòâ ar sadarbîbas lîgumu iznomâs ðî operatora pakalpojumus, lai gaisvadu lînijas aizstâtu ar radiosakariem. Iedzîvotâjiem jârçíinâs ar to, ka ikvienâ mâjâ tiks uzstâdîta neliela izmçra iekârta - CDMA uztvçrçjs/raidîtâjs. Atseviðíâs vietâs, kur ir vâjâka uztverðanas zona, papildus tiks uzstâdîta arî ârçjâ antena. Savukârt vecâs sakaru lînijas pakâpeniski tiks demontçtas. Novada iedzîvotâjiem modernizâcijas process neradîs papildu izdevumus. Abonenti varçs turpinât lietot savus esoðos telefona aparâtus. Jânomaina gan bûs tâlruòa aparâti ar ciparripu, jo tie nav sertificçti lietoðanai Lattelecom tîklâ, un tie nenodroðina papildpakalpojumu izmantoðanu. Ja tas netiks izdarîts, abonents varçs saòemt tikai zvanus. Ðâdos gadîjumos Lattelecom speciâlists klientam par pieòemamu cenu turpat uz vietas piedâvâs iegâdâties atbilstoðu aparâtu. Valdis Vancoviès, SIA Lattelecom Tîkla direktors 2. novembrî plkst Preiïu novada kultûras centrâ notiks INTERREG projekta Lietuvas un Latvijas linu audzçtâju konkurçtspçjas paaugstinâðana, veicinot sadarbîbu starp Latvijas un Lietuvas reìioniem (Latgali, Utenas, Viïòas un Kauòas reìioniem) rezultâtu prezentâcija. Varçsim saòemt informâciju par lauksaimniecîbas nozares perspektîvâm un inovatîvâs uzòçmçjdarbîbas iespçjâm nâkamajâ ES programmçðanas periodâ. Bçrnu radoðâs nodarbîbas Dienas centrâ LAD uzsâkta projektu pieòemðana brim LAD izsludina atklâta konkursa projektu pieòemðanu ES lauksaimniecîbas virzîbas un garantiju fonda (ELVGF) Vienotâ programmdokumenta 4. prioritâtes Lauku un zivsaimniecîbas attîstîbas veicinâðana 4.5 pasâkuma Meþsaimniecîbas attîstîba aktivitâtç Ieguldîjumi meþizstrâdes, koksnes pirmapstrâdes un tirdzniecîbas uzlaboðanâ un racionalizâcijâ. Pieejamais finansçjums lati. No 9. oktobra lîdz pieejamo finanðu resursu izlietojumam pieteikumi tiek pieòemti aktivitâtç Lauksaimniecîbâ neizmantoto zemju apmeþoðana aktivitâtes Meþsaimniecîbas raþoðanas potenciâla atjaunoðana ugunsgrçku un/vai dabas katastrofu radîto postîjumu vietâs, attiecîgo profilaktisko pasâkumu ievieðana 1. apakðaktivitâtei Meþsaimniecîbas raþoðanas potenciâla atjaunoðana ugunsgrçku un/vai dabas katastrofu radîto postîjumu vietâs, aktivitâtei Atbalsts mazvçrtîgo meþaudþu vai koku sugu nomaiòai, lai paaugstinâtu bioloìisko daudzveidîbu un ekoloìisko vçrtîbu. Kopçjais pieejamais finansçjums lati. Janîna Beèa, Aizkalnes pagasta lauku attîstîbas speciâliste 2

3 Preiïu Novada VÇSTIS 1. oktobrî Latvijas Republikas Izglîtîbas ministre Baiba Rivþa Preiïu 1. pamatskolas skolotâjai GAIDAI IVANOVAI pasniedza Izglîtîbas ministrijas Goda diplomu par ieguldîjumu bçrnu un jaunieðu pilsoniskajâ audzinâðanâ un kultûrvçsturisko tradîciju saglabâðanâ. Apsveicam skolotâju ar augstâ apbalvojuma saòemðanu! PREIÏU NOVADA UZÒÇMÇJIEM Lai reklamçtu Jûsu uzòçmumus un tajos raþoto produkciju vai sniegtos pakalpojumus, Preiïu novada dome piedâvâ bezmaksas iespçju ievietot informâciju par Jûsu uzòçmumu interneta mâjas lapâ Lai to izdarîtu, Jums nepiecieðams sagatavot informâciju latvieðu valodâ, kurâ norâdîts: u uzòçmuma nosaukums, u nozare, darbîbas veids, produkcija vai pakalpojumi, u darbinieku skaits, u uzòçmuma adrese, u uzòçmuma vadîtâja vârs, uzvârds, u tâlrunis, fakss, e-pasts, u papildus informâcija, ko Jûs gribçtu ievietot. Lûdzam pievienot arî uzòçmuma vai produkcijas fotogrâfijas. Informâciju lûdzam sûtît elektroniski vai iesniegt Preiïu novada domes Plânoðanas speciâlistei Sanitai Lîkais - Ivdrei, e-pasts: tâlrunis Preiïu novada dome pateicas visiem iedzîvotâjiem, kuri piedalîjâs 9. Saeimas vçlçðanâs un atbalstîja deputâtu kandidâtus no Preiïu novada. Preiïu novada dome rîko Preiïu novada domei piederoðâs Preiïu pagasta centra lauksaimniecîbas tehnikas - savâcçjpreses SIGULDA izsoli. Ar izsoles noteikumiem var iepazîties lîdz 2006.gada 14.novembrim katru darbdienu no plkst.8.00 lîdz plkst Preiïu novada domes kancelejâ, Raiòa bulvâris 24, Preiïi, kâ arî domes mâjas lapâ PASÂKUMI UN AKTIVITÂTES NVO CENTRÂ oktobrî plkst ESF projekta Lauku iedzîvotâju un mâjamatnieku apmâcîbas un konsultâcijas komercdarbîbas uzsâkðanâ 2. nodarbîba novembrî Preiïu NVO centra dalîborganizâciju pârstâvju piedalîðanâs grâmatvedîbas seminârâ Rîgâ (organizç - Ziedot.lv sadarbîbâ ar NVO institûtu). Lûdzam pieteikties pa tâlruni visus interesentus. Bezmaksas transports. Vietu skaits ierobeþots novembrî plkst projekta FEM; Sievieðu uzòçmçjdarbîbas attîstîba Baltijas jûras reìionâ ietvaros bezmaksas seminârs Kâ sievietei sabalansçt biznesu un ìimenes dzîvi. Seminâru vada Sandra Pallo - organizâciju psihologs, personâla eksperts un Daina Slûka - organizâciju psihologs, personâla eksperts. Pieteikðanâs pa tâlruni novembrî plkst NVO centra un tâ dalîborganizâciju kapacitâtes stiprinâðana ESF projekta sagatavoðanâ 5. nodarbîba. Apmâcîbas vada ZM lauku attîstîbas departamenta speciâlists Valdis Kudiòð novembrî plkst ESF projekta Lauku iedzîvotâju un mâjamatnieku apmâcîbas un konsultâcijas komercdarbîbas uzsâkðanâ 3. nodarbîba novembrî plkst projekta Latgales reìiona sociâli mazaizsargâto lauku sievieðu apmâcîbas mâjsaimniecîbas ekonomikâ un biznesa uzsâkðanâ II aktivitâte - uzòçmçjdarbîbas uzsâkðana (biznesa plâna izstrâdâðana, svarîgâkie priekðnoteikumi uzòçmçjdarbîbas uzsâkðanai u.t.ml.). Lektore Irîna Kulitâne - uzòçmçja, studç Tehniskâs Universitâtes Ekonomikas fakultâtç. l Òemot vçrâ Preiïu novada un Preiïu rajona kultûras darbinieku viedokli, dome nolçma konceptuâli risinât jautâjumu par vecâs domes çkas Preiïos, Tirgus laukumâ 1, otrâ stâva nojaukðanu un izstâþu zâles ierîkoðanu çkas 1. stâva telpâs. Domes izpilddirektoram lîdz gada 31. decembrim uzdots organizçt telpu apsaimniekoðanu. l Dome veiks izmaiòas Preiïu novada kultûras centra Preiïu rajona galvenâs bibliotçkas ðtatu sarakstâ, no 1. novembra paredzot ðtata vienîbu Saimniecîbas daïas vadîtâjs. Lîdz ar to domes ðtatu sarakstâ no 31. oktobra tiks likvidçta ðtata vienîba Elektriíis. Izmaiòas nepiecieðams veikt sakarâ ar to, ka jaunajâs Preiïu rajona galvenâs bibliotçkas telpâs ir nepiecieðams kvalificçts speciâlists komunâlo sistçmu un lifta darbîbas nodroðinâðanai. l Deputâti nolçma piedâvât Preiïu luterâòu draudzei baznîcas bûvniecîbai zemesgabalu Preiïos, Daugavpils ielâ, un draudzes çkas bûvniecîbai zemesgabalu Talsu ielâ. Saskaòâ ar saòemtajiem dokumentiem Latvijas evaòìçliski luteriskâs Saskaòâ ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.883 Vietçjâs paðvaldîbas teritorijas plânoðanas noteikumi 41.2 punktu Preiïu novada dome paziòo, ka gada 17. oktobra domes sçdç ir pieòemts lçmums Par Preiïu novada teritorijas plânojumu, protokols Nr.18, p.7. No gada 20.novembra lîdz gada 11. decembrim Jau otro gadu SIA Preiïu saimnieks veic atkritumu apsaimniekoðanu Preiïu novadâ, ievçrojot jaunizstrâdâtos un pieòemtos atkritumu apsaimniekoðanas noteikumus. Minçtajâ laika posmâ ir noslçgti lîgumi ar iedzîvotâjiem un komercsabiedrîbâm, ar iedzîvotâju atbalstu pârdomâtâk izvietotas atkritumu tvertnes. Ðobrîd individuâlajâ sektorâ tiek uzstâdîtas estçtiska izskata plastmasas tvertnes ar ietilpîbu 0,66 m³. Ðogad vairâkos privâtsektoros tika likvidçtas bezsaimnieku konteineru vietas, par kuru koplietoðanu nebija atbildîgo, lîdz ar to izsaucot apkârtçjo privâtmâju iedzîvotâju pamatotus iebildumus par sanitâro stâvokli. Rezultâtâ palielinâjâs noslçgto lîgumu skaits atkritumu apsaimniekoðanai privâtajâ sektorâ. Lîgumus bija spiesti slçgt arî tie, kuri vçl nekad nebija maksâjuði par atkritumu apsaimniekoðanu. Apzinîgâk tiek maksâts arî par saòemto pakalpojumu, jo pamazâm aug iedzîvotâju labklâjîbas lîmenis, un mçs visi vçlamies dzîvot tîrâ un sakoptâ vidç. Taèu reizç ar labklâjîbas lîmeòa celðanos aug arî izlietotâ iepakojuma daudzums un mainâs atkritumu sastâvs, rezultâtâ PREIÏU NOVADA DOMÇ tiek izsludinâta teritorijas plânojuma galîgâs redakcijas sabiedriskâ apsprieðana. Sabiedriskâs apsprieðanas laikâ ar Preiïu novada teritorijas plânojumu galîgo redakciju var iepazîties: Raiòa bulvârî 24, Preiïos - Preiïu novada domes attîstîbas plânoðanas daïâ, 12. kabinets, katru darba dienu no plkst lîdz plkst , pusdienu pârtraukums no plkst lîdz plkst Informâciju sagatavoja Maija Paegle Baznîcas Preiïu luterâòu draudzei agrâk ir piederçjis nekustamais îpaðums Preiïos, veco kapu teritorijâ un vietâ, kur atrodas sporta kluba Cerîba stadions. Piedâvâtâs zemes plâtîbas varçtu bût lîdzvçrtîgas agrâk piederçjuðajam îpaðumam. l Domç pieòemts lçmums telpas Kârsavas ielâ 4, Preiïos, kur paredzçts izvietot Jaunieðu centru un diskozâli, nodot lietoðanâ Preiïu novada Kultûras centram. Deputâti par ðo risinâjumu vienojâs pçc tam, kad izsolç uz diskozâles telpu nomu nebija pieteicies neviens pretendents. l Deputâti pieòçma lçmumu par apmaksâta ikgadçjâ atvaïinâjuma pieðíirðanu Preiïu novada domes priekðsçdçtâjam Jânim Eglîtim no 19. oktobra lîdz 21. novembrim ieskaitot. Domes vadîtâja pienâkumus priekðsçdçtâja atvaïinâjuma laikâ veiks domes priekðsçdçtâja vietnieks Aldis Adamoviès. l Preiïu vecticîbnieku draudzei tika pieðíiti 300 lati baznîcas pagalma sakârtoðanai. l Pamatojoties uz Preiïu pagasta centra vadîtâjas Marutas Plivdas iesniegumu, dome no 29. septembra Marutu Plivdu atbrîvoja no centra vadîtâjas pienâkumu pildîðanas. Par Preiïu pagasta centra vadîtâju no 2.oktobra strâdâ Vitâlijs Plivda. l Preiïu novada dome ieteica apbalvot ar Preiïu rajona Atzinîbas rakstu ilggadçjo Preiïu novada vçlçðanu komisijas priekðsçdçtâju Pçteri Skuteli, Preiïu Mûzikas un mâkslas skolas pedagoìi, ansambïa Rjabinuðka vadîtâju Svetlanu Stepanovu un Preiïu rajona galvenâs bibliotçkas vadîtâju Inâru Batarâgu. l Veiktas izmaiòas Preiïu novada saistoðajos noteikumos Nr. Nr. 07/05 Mâjdzîvnieku turçðanas noteikumi Preiïu rajonâ. Izslçgts noteikumu 3.4. apakðpunkts Mâjdzîvnieku (izòemot suòu, kaíu, eksotisko un dekoratîvo dzîvnieku) un mâjputnu îpaðnieku (turçtâju) pienâkumi un 4.9. apakðpunkts. l Pamatojoties uz SIA Preiïu slimnîca valdes priekðsçdçtâja Jura Urtâna iesniegumu, deputâti atïâva 2006.gada domes budþetâ iedalîtos lîdzekïus Ls apmçrâ, kuri paredzçti SIA Preiïu slimnîca, izlietot monitoru iegâdei slimnîcas reanimâcijas nodaïas vajadzîbâm. No 20. novembra lîdz 11. decembrim notiks Preiïu novada teritorijas plânojuma galîgâs redakcijas sabiedriskâ apsprieðana Teritorijas plânojuma galîgâs redakcijas izskatîðanas sçde notiks gada 20. decembrî plkst Preiïos, Raiòa bulvârî 24, 8. kabinetâ. Preiïu novada teritorijas plânojuma galîgâs redakcijas materiâli tiks ievietoti Preiïu novada domes mâjas lapâ Atbildîgais par lçmuma izpildi ir Preiïu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs. Sadzîves atkritumu radîtâjs sedz sadzîves atkritumu apsaimniekoðanas izmaksas, ietverot dalîtâs vâkðanas un ðíiroðanas izmaksas (Izraksts no Atkritumu apsaimniekoðanas likuma 13. panta 1. nodaïas 2.punkta) izvietotais konteineru skaits atbilstoði noslçgtajiem lîgumiem daudzviet jau paliek par ðauru atkritumu uzkrâðanai - iegâdâto mçbeïu un jaunâs sadzîves tehnikas iepakojumam, remontdarbu atkritumiem, nederîgajiem sadzîves priekðmetiem. Pie tvertnçm sâk augt kastu, maisu un saiòu kaudzes. Tas uztrauc gan mûs - apsaimniekotâjus, gan iedzîvotâjus. Iemesls tam, galvenokârt, ir viens - atkritumu uzkrâjuma norma, kura noteikta 1,1 m³ gadâ vienam cilvçkam, vairs neatbilst faktiskajam stâvoklim. Izanalizçjot mûsu sabiedrîbâ veikto atkritumu apsaimniekoðanas procesu un pretstatot ðajâ laikâ noslçgto lîgumu apjomu faktiski savâktajam un apglabâtajam atkritumu daudzumam, esam secinâjuði, ka uzkrâjumu norma pilsçtâ uz vienu iedzîvotâju ir daudz lielâka par apstiprinâto un tâ sastâda 1,38 m³. Jâpiebilst, ka ðajâ aprçíinâ tika òemts vçrâ arî saraþoto atkritumu sezonâlais raksturs, kas ziemas un vasaras mçneðos bûtiski atðíiras pat 1,5 lîdz 1,8 reizes. Pârskatot atkritumu uzkrâjuma normas novadâ, bûs iespçjams izvietot trûkstoðos konteinerus un ar paðvaldîbu saskaòot lielgabarîta konteineru novietnes sezonâlâ rakstura atkritumu savâkðanai. Lieki piebilst, ka maksa par atkritumu apsaimniekoðanu pie mums ir zemâkâ ðâdu pakalpojumu jomâ valstî. Izskatot statistiski apkopotos datus par gadâ mâjsaimniecîbâs veikto patçriòu, jâsecina, ka katrs mâjsaimniecîbas loceklis vidçji komunâlajos maksâjumos tçrç no 11 (laukos) lîdz 15 (mazpilsçtâs) latiem mçnesî, bet maksa par atkritumu apsaimniekoðanu ðajâ komunâlo pakalpojumu tçriòa grozâ sastâda tikai 5-6 procentus. Lai turpmâk investçtu lîdzekïus ðajâ procesâ, veidojot pârkrauðanas laukumu, dalîto atkritumu ðíiroðanu un jaukto atkritumu nogâdâðanu uz centralizçto poligonu Demenç, ir loti svarîgi, lai ikviens atkritumu raþotâjs bûtu noslçdzis lîgumu par atkritumu apjomu, lai ikviens raþotâjs, kurð nogâdâs atkritumus uz pârkrauðanas vietu, samaksâtu pamatotu maksu par atkritumu noglabâðanu, jo jebkura negodîga darbîba bûs papildus finansiâls slogs godîgajam maksâtâjam. Jânis Mûrnieks, SIA Preiïu saimnieks valdes priekðsçdçtâjs 3 CMYK

4 Preiïu Novada VÇSTIS APSVEIKUMI Skaistâkos ziedus, kas rasâ mirdz, Lai veselîba, izturîba, darba griba, Gaiðâkos vârdus no visas sirds. Lai prieka mirkïu spoþa ziba! SVEICAM «APAÏAJÂS» JUBILEJÂS OKTOBRÎ DZIMUÐOS PENSIONÂRUS: Edmundu Daìi, Virgîniju Jakovïevu, Aloizu Lubânu, Grigoriju Mitrofanovu, Lûciju Undzuli-Kaþu, Aleksandru Ozersku, Albertu Sondoru, Iïju Èernobrovu, Eleonoru Livdâni-Botori, Taisiju Nesterovsku Preiïos. Preiïu novada Pensionâru biedrîba APGÛSTAM NVO ÂBECI 4. un 5. oktobrî Preiïu NVO centrâ notika divu dienu seminârs NVO âbece. Pirmajâ seminâra dienâ, ko vadîja lektore Ilze Ðçfere, portâla Ziedot.lv sabiedrisko attiecîbu un attîstîbas vadîtâja, NVO institûta vadîtâja, tika stâstîts par nevalstisko organizâciju, biedrîbu veidoðanu, stratçìisko plânoðanu un organizâcijas darbîbas izvçrtçðanu. Seminâra dalîbnieki tika sadalîti Latgales reìionâlâ televîzija raida katru dienu no plkst lîdz plkst Televîzija darbojas informâcijas laukâ, veidojot ziòu izlaidumus un raidîjumus gan tieðraidçs, gan ierakstos par aktualitâtçm Latgalç. Katru darbdienu ziòu izlaidumi latvieðu valodâ ir skatâmi plkst.19.45, 22.00, 23.00, bet krievu valodâ - plkst un Apskats par nedçïas notikumiem tiek apkopots raidîjumâ,,nedçïa Latgalç sestdienâs plkst un 21.30, svçtdienâs plkst grupâs un viòu uzdevums bija paðiem teorçtiski izveidot biedrîbu, sadalot pienâkumus un teorçtiski rîkot pasâkumus. Seminâra otro dienu vadîja fonda Ziedot valdes priekðsçdçtâja un portâla Ziedot.lv vadîtâja Rûta Dimanta. Seminâra tçmas bija organizâcijas juridiskais regulçjums, vadîba, finanðu daþâdoðana, ziedojumu piesaiste, ziedojumu projektu izstrâde un citi finansu avoti, ðîs tçmas tika skaidrotas vienkârðâ valodâ, kâ arî tika minçti piemçri par biedrîbu darbîbu gan Latvijâ, gan ârzemçs. Ðo divu dienu laikâ seminâra dalîbnieki guva daudz jaunu ideju un praktisku zinâðanu, kuras varçs izmantot gan jaunu biedrîbu veidoðanâ, gan arî esoðu biedrîbu darbîbâ. Evija Dreika NVO centra lietvede Latgales reìionâlâ televîzija piedâvâ Raidîjumu diskusijâs ir iespçjams piedalîties arî skatîtâjiem, to laikâ paðvaldîbu vadîtâjiem, speciâlistiem, kâ arî saistoðâm personîbâm uzdodot jautâjumus pa tâlruni Latgales reìionâlajâ televîzijâ raidîjumi tieðraidçs,,vakara saruna tiek piedâvâti pirmdienâs, otrdienâs un ceturtdienâs plkst.19.00, vai arî plkst Jâpiebilst, ka otrdienâs un ceturtdienâs,,vakara saruna uzmanîbu pievçrð paðvaldîbu jautâjumiem.,,preiïu novada aktualitâtes tagad bûs skatâmas katra mçneða pirmajâ un treðajâ otrdienâ plkst Raidîjumi tiek arî atkârtoti. Latgales reìionâlâ televîzija raida Rçzeknes, Ludzas pilsçtâs un rajonos, daïçji Balvu, Krâslavas, Preiïu rajonos, Varakïânos Madonas rajonâ, kâ arî Preiïu kabeïetelvîzijâs. Sekojiet lîdzi reklâmai Latgales reìionâlajâ televîzijâ un,,vietçjâ Latgales avîzç! Jûsu Latgales reìionâlâ televîzija KULTÛRAS CENTRA PASÂKUMI NOVEMBRÎ b 4. novembrî plkst Preiïu KN Jaunieðu mûzikas kluba diskotçka. Îpaðais viesis - DONS. b 5. novembrî plkst Preiïu KN koncerts. Piedalâs Voldemârs Ðoriòð, Zigurds Neimanis un dziedâtâja Sandra. b 10. novembrî plkst Preiïu KN Mârtiòdienas vakarçðana. Piedalâs Preiïu rajona folkloras kopas. b 10. novembrî plkst Lîèu KN Jaunieðu mûzikas kluba diskotçka. b 11. novembrî Aizkalnç pie piemiòas akmens Atceres brîdis Lâèplçða dienâ. b 11. novembrî plkst Preiïu pagasta Litavniekos Lâèplçða kara ordeòa kavaliera Ignata Beèa piemiòas brîdis. b 16. novembrî Lîèu KN Latvijas Republikas gadadienai veltîts koncerts. b 17. novembrî plkst Aizkalnes TN pasâkums, veltîts Latvijas Republikas proklamçðanas gadadienai LATVIJÂ - JAÐAS KRASTOS. b 17. novembrî plkst Preiïu KN Latvijas Republikas gadadienai veltîts svinîgs sarîkojums - koncerts. b 24. novembrî plkst Preiïu KN Invalîdu biedrîbas pasâkums. b 24. novembrî plkst Lîèu KN Jaunieðu mûzikas kluba diskotçka. b 25. novembrî plkst Preiïu KN Vîru vokâlâ ansambïa 10 gadu jubilejas pasâkums. BIEDRÎBÂ «PREIÏU NVO CENTRS» PIEDÂVÂJAM SEKOJOÐUS MAKSAS KURSUS: F Grâmatvedîba No 0 lîdz bilancei - 72 stundas, F Datorkursi - 8 moduïi pa 8 stundâm, F Telpu interjera dizains - 36 stundas, F Angïu valoda - 3 lîmeòi, katrs 36 stundas, F Angïu valoda 9. un 12. klaðu skolçniem - 24 stundas, F Vâcu valoda - 36 stundas, F Zîda apgleznoðana - 36 stundas, F Mâkslas terapija - 36 stundas, F Apstâdîjumu ierîkoðana - 36 stundas, F Veselîga uztura pamatprincipi un garðvielu izmantoðana to realizâcijâ - 36 stundas. Pieteikties lîdz 1. decembrim Preiïu NVO centrâ, Brîvîbas ielâ 7, vai pa tâlruòiem , INTERREG IIIA projekts SIII-068 «Latvijas-Lietuvas pârrobeþu basketbola èempionâtu un ielu basketbola turnîru organizçðana» Pierobeþas basketbola lîgas èempionâta grafiks gadâ Periods Datums Vieta, valsts I posms Ðpoìi, Daugavpils raj. (LV) II posms Zarasi (LT) III posms Rçzekne (LV) IV posms Utena (LT) V posms Lîvâni (LV) VI posms Visaginas (LT) VII posms Krâslava (LV) VIII posms Rokiðki (LT) IX posms Preiïi (LV) Finâls Daugavpils (LV) No katra projekta partnera èempionâtâ piedalîsies viena vîrieðu komanda, kura pârstâvçs savu paðvaldîbu. Komandâ var bût ne vairâk par 15 dalîbniekiem un treneris. Ar èempionâta nolikumu var iepazîties Preiïu novada domç pie sporta metodiía Leonîda Valdoòa. Projekta ietvaros tiks iegâdâtas komandas sporta uniformas, 10 basketbola bumbas, veikti dizaina darbi - izgatavotas afiðas, uzlîmes un broðûras. Sanita Meïko, projektu vadîtâja Notiek Preiïu novada atklâtais èempionâts galda tenisâ 14. oktobrî Preiïu BJSS mazajâ sporta zâlç notika Preiïu novada atklâtâ èempionâta galda tenisâ I kârtas spçles. Sacensîbâs piedalîjâs sportisti no Daugavpils, Jçkabpils, Lîvâniem, Rçzeknes, Daugavpils rajona un Preiïiem - kopâ 22 dalîbnieki. Nestartçjot daþiem vadoðajiem mâjinieku tenisistiem, godalgotâs vietas sadalîja sekojoði sportisti: 1. vietâ - Jurijs Ðmagra (Daugavpils), 2. vietâ - Alberts Veigurs (Jçkabpils), 3.vietâ ierindojâs Voldemârs Limanis (Preiïi). Nâkoðâ - 2. kârta, risinâsies turpat 12. novembrî. SPORTS Sâcies Preiïu novada gada èempionâts volejbolâ 14. oktobrî sâkâs Preiïu novada gada èempionâts volejbolâ. Spçles notiek katru nedçïas nogali Preiïu BJSS sporta zâlç. Uz sacensîbâm ir pieteikuðâs 8 vîrieðu komandas - a/s Preiïu siers, Preiïu Valsts ìimnâzija, Unibanka, Hipotçku banka, Ruðona, Riebiòi, Stabulnieki, Z-light (Lîvâni) un 6 sievieðu komandas - Preiïu VÌ, Preiïu 1. pamatskola, Policija, Daugavpils, Lîvâni un Jçkabpils. Notikuðajâs spçlçs rezultâti ir sekojoði: Stabulnieki - Unibanka 3:1, Hipotçku banka - Ruðona 3:1, PVÌ - a/s Preiïu siers 3:1, Ruðona - a/s Preiïu siers 3:1, PVÌ - Riebiòi 2:3, Hipotçku banka - Unibanka 3:0, Preiïu VÌ - Stabulnieki 3:1, a/s Preiïu siers - Z-light 3:1, Riebiòi - Ruðona 1:3. Sievietes: Daugavpils - Jçkabpils 3:0, Daugavpils - Lîvâni 3:0, Jçkabpils - Lîvâni 3:0, Policija - Preiïu VÌ 0:3. Leonîds Valdonis, sporta metodiíis Preiïu dþudisti iesâkuði jauno sezonu Preiïu dþudo klubs Jaunîba jauno sporta sezonu uzsâcis ar piedalîðanos starptautiskajâ dþudo turnîrâ Zelta rudens Vangaþos. Sacensîbas notika no 7. lîdz 8. oktobrim. Turnîra dalîbnieki bija gadâ dzimuðie un jaunâki zçni un meitenes. Mûsu jaunieði sacensîbâs guva labus rezultâtus. Ellai Bogdanovai, Agnetai Landsbergai, Laumai Viðòevskai un Iïjam Isajevam - 1. vieta, Dita Beíe un Artûrs Bricis No kreisâs - Þanete Kivriòa, Agneta Landsberga, Lauma Viðòevska, Ella Bogdanova, Dita Beíe 24 ierindojâs 2. vietâ, Þanete Kivriòa un Dâvis Pastars ieguva 3. vietu turnîrâ. Visas sportiskâs sezonas garumâ mûsu jaunos dþudistus gaida nopietni pârbaudîjumi, jo, òemot vçrâ sportistu dzimðanas gadus, katrâ vecumâ grupâ viòi bûs jaunâkie dalîbnieki. Nâkoðais starptautiskais turnîrs, kurâ piedalîsies Preiïu dþudisti, notiks oktobra beigâs Jelgavâ. Maija Paegle Aizritçjis pirmais Preiïu novada èempionâts spiningoðanâ 30. septembrî Feimaòu ezerâ pirmo reizi notika Preiïu novada balvu izcîòa spiningoðanâ. Daudziem preilçnieðiem ðis ezers nav sveðs - ðeit viòi sastopami gan rîta stundâs, gan nedçïas nogalçs. Arî ðî sestdiena solîja kârtîgus lomus, kas lika ar ðo vaïasprieku sasirguðajiem deviòpadsmit spiningotâjiem pulcçties kopâ, lai noskaidrotu, kuriem veiksme smaidîs ðoreiz. Pçc starta ðâviena plkst ezerâ devâs 11 laivas un sâkâs lîdaku meklçðana un lenkðana. Pçc noteikumiem vçrtçtas tika lîdakas, kuras ir garâkas par 50 cm un jebkura izmçra asari. Lîdakas, jûtot briesmas, bija kâ nozvçrçjuðâs. Pieredzçjuðie zivju matadori mainîja gan vizuïus, gan vietas, tomçr reti kura lîdaka padevâs kârdinâjumam pakampt mânekli. Pçc seðu stundu meklçjumiem copmaòi pulcçjâs krastâ, lai svçrtu savus lomus un dalîtos pieredzçtajâ. Feimanis ðoreiz nebija devîgs. Lielâs zivis vçl gaida uz tikðanos ar jums. Nosverot lomus, par uzvarçtâju kïuva Leonîds Valdonis (1,960 kg). Viòam tika arî lielâkâs lîdakas (1,260 kg) pieveicçja balva. 2. vietu negaidot izcînîja dâma. Þannas Kufinas lomâ bija tikai asari, kopsvarâ 1,940 kg. 3. vietu kopvçrtçjumâ Vladislavam Lapkovskim nodroðinâja divas lîdakas (1,620 kg). Tie, kuri bija tikuði pie mçra lîdakâm, izlozç varçja tikt pie balvâm. Ðoreiz paveicâs Normundam Ivzânam, Românam Petrovam, Leonîdam Valdonim un Elgastam Dimantam. Jâcer, ka visas tikðanâs ar lielo zivi vçl priekðâ. Ja ðoreiz kuram arî nepaveicâs, neviens nenoþçlo par pavadîto laiku uz ûdeòiem. Ne asakas! Leonîds Valdonis, sporta metodiíis. Preiïu Novada VÇSTIS Preiïu novada domes informatîvais izdevums latvieðu un krievu valodâ. Adrese: Tirgus laukums 1, Preiïi, LV Metiens 4500 eks. Iespiests SIA «Latgales Druka», Rçzeknç, Baznîcas ielâ 28. Atbildîgâ par izdevumu Maija Paegle, tâlr , Maketçðana SIA «Latgales Druka».

5 ÂÅÑÒÈ Ïðåéëüñêîãî îêðóãà ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÂÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÄÓÌÛ ÏÐÅÉËÜÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ, 9 (52) 2006 ÃÎÄÀ, ÎÊÒßÁÐÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ Êîëîíêà ïðåäñåäàòåëÿ Îáúÿâëåíû èçìåíåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå íà 2006 ãîä. Ñóùåñòâåííûå èíâåñòèöèè ïîëó èëî ÎÎÎ Preiïu slimnîca, êîòîðîìó äîïîëíèòåëüíî âûäåëåíû 300 òûñÿ ëàòîâ.òàêèì îáðàçîì åñòü âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçèðîâàòü îòäåëåíèå íåîòëîæíîé ïîìîùè áîëüíèöû.â öåëîì ÎÎÎ Preiïu slimnîca â ýòîì ãîäó ïîëó èëî 400 òûñÿ ëàòîâ èíâåñòèöèé.85 òûñÿ ëàòîâ ïëàíèðóþòñÿ íà ìîäåðíèçàöèþ íîâîé áèáëèîòåêè - äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ. Áèáëèîòåêà áóäåò îòêðûòà äëÿ èòàòåëåé ñ äåêàáðÿ, òàê êàê ïðîöåäóðà çàêóïêè è èçãîòîâëåíèÿ ñïåöèôè åñêîé ìåáåëè çàéì ò, ê ñîæàëåíèþ, áîëüøå âðåìåíè, åì ïëàíèðîâàëîñü.  ñâîþ î åðåäü ìåðîïðèÿòèÿ Ìîëîä æíîãî öåíòðà ìîãëè áû íà àòüñÿ óæå â íîÿáðå ëàòîâ ïðåäóñìîòðåíû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðèñòðîéêè âòîðîãî ýòàæà Ïðåéëüñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ãèìíàçèè, è â íà àëå ñëåäóþùåãî ãîäà äëÿ ãèìíàçèñòîâ ñòàíóò äîñòóïíû óäîáíûå è ñîâðåìåííûå ëàáîðàòîðèè ëàòîâ çàïëàíèðîâàíû äëÿ ðåíîâàöèè èíôðàñòðóêòóðû Ïðåéëüñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2. Áîëüøîå ñïàñèáî äåïóòàòó Ñàýéìà Ýëèòå Øíåïñòå, ïðè ïîìîùè êîòîðîé áûëè âûäåëåíû 8 Ñàýéìîì ýòè è ìíîãèå äðóãèå èíâåñòèöèè. 8 òûñÿ ëàòîâ ïîéäóò íà ðåíîâàöèþ èíôðàñòðóêòóðû Äîìà êóëüòóðû â Ëè è. Íå òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû, íà àëàñü çàìåíà ñèñòåìû îñâåùåíèÿ óëèöû Àãëîíàñ, êîòîðóþ çàêîí èòü íóæíî â ýòîì ãîäó, è óêëàäêà òðîòóàðîâ.íà óäèâëåíèå ìåäëåííî ðàáîòàþò èíîâíèêè â ñòîëèöå, íî âñ æå íàäåþñü, òî â ýòîì ãîäó íà í òñÿ ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè íà óëèöàõ Àãëîíàñ è Âàëìèåðàñ. Äðóãèå áîëüøèå ðàáîòû - ðåíîâàöèÿ óëèö, âîññòàíîâëåíèå äåòñàäà Auseklîtis - áóäóò çàäà àìè ñëåäóþùåãî ãîäà.  ñëåäóþùåì ãîäó áóäóò îñóùåñòâëåíû è äâà ïîääåðæàííûõ è ôèíàíñèðóåìûõ ÅÑ ïðîåêòîâ - «Ñîçäàíèå ïóíêòîâ ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ â Êðàñëàâñêîì, Ëèâàíñêîì è Ïðåéëüñêîì îêðóãàõ è â Äàãäå» (áóäóò ïîñòðîåíû è îáîðóäîâàíû 20 ïóíêòîâ ïî ñîðòèðîâêå îòõîäîâ â îêðóãå) è «Äàëüíåéøàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ óëèöû Òàëñó îò áóëüâàðà Ðàéíèñà äî óëèöû Ëèåïó». Òàê êàê ýòî ìîÿ ïîñëåäíÿÿ âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ êàê ïðåäñåäàòåëÿ ïåðåä íà àëîì ìîåé ðàáîòû êàê äåïóòàòà Ñàýéìà, õî ó ñêàçàòü áîëüøîå ñïàñèáî âñåì äåïóòàòàì Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû, èñïîëíèòåëüíûì ðàáîòíèêàì äóìû, îáùåñòâåííûì è ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, æèòåëÿì êàê çà ïîääåðæêó, òàê è çà ïðåäëîæåíèÿ è êðèòèêó.ñäåëàíî ìíîãî, íî ðàáîòû õâàòèò åù íàäîëãî.æåëàþ óñïåõîâ ñëåäóþùåìó ðóêîâîäñòâó äóìû! ßíèñ Ýãëèòèñ, ïðåäñåäàòåëü Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû Ðåçóëüòàòû âûáîðîâ â 9 Ñàýéì 25 îêòÿáðÿ Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ óòâåðäèëà ðåçóëüòàòû âûáîðîâ â 9 Ñàýéì.  9 Ñàýéìå ïîëó èëè ìåñòà äåïóòàòû èç 7 ïàðòèé è ïîëèòè åñêèõ îáúåäèíåíèé (íà âûáîðàõ ñòàðòîâàëî 19 ïàðòèé). 23 äåïóòàòñêèõ ìåñòà ïîëó èëà Íàðîäíàÿ ïàðòèÿ, ïî 18 - Îáúåäèíåíèå Çåë íûõ è êðåñòüÿí è Íîâîå âðåìÿ, 17- Öåíòð Ñîãëàñèÿ, 10 - Ëàòâèéñêàÿ ïåðâàÿ ïàðòèÿ è Ëàòâèéñêèé ïóòü, 8 - îáúåäèíåíèå «Òåâçåìåé óí áðèâèáàé», 6 - ÇÀÏ ÅË. Àêòèâíîñòü èçáèðàòåëåé áûëà íèçêîé - ê èçáèðàòåëüíûì óðíàì îòïðàâèëèñü Ïðåéëüñêàÿ îêðóæíàÿ äóìà ïðîñèò ïðåäïðèÿòèÿ, ó ðåæäåíèÿ è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè âûäâèãàòü äëÿ íàãðàæäåíèÿ Ïî òíîé ãðàìîòîé Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû ëþäåé, êîòîðûå âíåñëè çíà èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå Ïðåéëüñêîãî îêðóãà. Ïî òíûå ãðàìîòû áóäóò âðó åíû 17 íîÿáðÿ íà ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿù ííîì Äíþ ïðîâîçãëàøåíèÿ Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè. Ïðåäëîæåíèÿ íóæíî âíîñèòü ïèñüìåííî äî 8 íîÿáðÿ â êàíöåëÿðèþ Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû. Óâàæàåìûå âëàäåëüöû è àðåíäàòîðû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà! Íàïîìèíàåì, òî ïîñëåäíèé ñðîê óïëàòû íàëîãà çà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî çà 2006 ãîä- 15 íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà, äîëã ïî íàëîãàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñàìîóïðàâëåíèÿ áóäåò âçûñêàí â áåññïîðíîì ïîðÿäêå ïî çàêîíó «Î íàëîãàõ è ïîøëèíàõ».  äåêàáðå íà í ò ðàáîòó â íîâîì çäàíèè Ïðåéëüñêàÿ ãëàâíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà 5 60,98% ëàòâèéñêèõ ãðàæäàí (â Ïðåéëüñêîì ð-íå - 56,64%).  ëàòãàëüñêîì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå áîëüøå âñåãî ãîëîñîâàëè çà Öåíòð Ñîãëàñèÿ, êîòîðûé ïîëó èë 5 ãîëîñîâ, 3 äåïóòàòà áóäóò ïðåäñòàâëÿòü Ëàòãàëèþ èç Ëàòâèéñêîé ïåðâîé ïàðòèè è Ëàòâèéñêîãî ïóòè, 3 èç Íàðîäíîé ïàðòèè, 2 - èç Îáúåäèíåíèÿ Çåë íûõ è êðåñòüÿí, 1 - èç îáúåäèíåíèÿ «Òåâçåìåé óí áðèâèáàé» è 1- èç Íîâîãî âðåìåíè. Èç Ïðåéëüñêîãî ðàéîíà â Ñàýéì âûáðàíû 2 äåïóòàòà - ïðåäñåäàòåëü Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû ßíèñ Ýãëèòèñ è æèòåëü ã. Ëèâàíû ßíèñ Êëàóæ (îáà - Íàðîäíàÿ ïàðòèÿ). Òåïåðü èçáèðàòåëè áóäóò ñëåäèòü çà ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà, íà í òñÿ îíî 7 íîÿáðÿ, êîãäà 9 Ñàýéì ñîáåð òñÿ íà ñâî ïåðâîå çàñåäàíèå, è Ïðåçèäåíò ñòðàíû ïðåäëîæèò îäíîìó èç âûäâèíóòûõ ïàðòèÿìè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà ìèíèñòðîâ ñîçäàòü ïðàâèòåëüñòâî. Íàòàëèÿ Ïèçåëå, ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ïðåéëüñêîãî îêðóãà Ïðåéëüñêàÿ îêðóæíàÿ äóìà ïðèçûâàåò æèòåëåé íå ïîêóïàòü àëêîãîëü â íåëåãàëüíûõ òîðãîâûõ ìåñòàõ. Ïîçàáîòèìñÿ ñàìè î ñâîåé æèçíè, î çäîðîâüå äåòåé è âíóêîâ, î áóäóùåì æèòåëåé âñåé íàøåé Ëàòâèè!  ñâÿçè ñ âûäåëåíèåì ñðåäñòâ íà áåñïëàòíûå îáåäû äåòÿì èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Ïðåéëüñêàÿ îêðóæíàÿ äóìà ïðîñèò ïîäàòü çàÿâêè òåõ, ó êîãî â ñåìüå 4 è áîëåå äåòåé äî 18 ëåò è êîòîðûå ó àòñÿ â ó åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ïðåéëüñêîãî îêðóãà. Ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â êàíöåëÿðèþ äóìû, òåëåôîí Óñïåõè Ïðåéëüñêîãî ðàéîííîãî õîðà ó èòåëåé â Åâðîïå Ñ 18 äî 23 îêòÿáðÿ â Îñòðîââèëêîïîëüñêå â Ïîëüøå ñîñòîÿëñÿ 1 ôåñòèâàëü- êîíêóðñ ó èòåëüñêèõ õîðîâ åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Ïðåéëüñêèé ðàéîííûé õîð ó èòåëåé Latgale çàíÿë 3 ìåñòî è ïîëó èë ïðåìèþ 200 åâðî. Ïðåçèäåíò õîðà Àëáåðò Âóöàí, äèðèæ ð- Ýäãàð Çíóòèíüø. Ýäãàð Çíóòèíüø çàñëóæèë âûñîêóþ îöåíêó æþðè çà èíòåðïðåòàöèþ ïðîèçâåäåíèé. Íà çàêëþ èòåëüíîì ôåñòèâàëå êîíêóðñà îáÿçàòåëüíûõ ïåñåí õîð ïðåéëü àí ïðîçâó àë åù ðàç. Êîìïîçèòîð èç Ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè â Ïîçíàíè ïîäàðèë íàøåìó äèðèæ ðó 3 ìóçûêàëüíûõ ïðoèçâåäåíèÿ è âûðàçèë íàäåæäó íà ñîòðóäíè åñòâî ñ Ïðåéëüñêèì ó èòåëüñêèì õîðîì. Ïðåäñåäàòåëü Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû ßíèñ Ýãëèòèñ è äèðåêòîð áèáëèîòåêè Èíàðà Áàòàðàãà ñèìâîëè íî îòêðûâàþò 4 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå íîâûõ ïîìåùåíèé Ïðåéëüñêîé ãëàâíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè.  íîâûõ ïîìåùåíèÿõ ðàçìåñòèòñÿ íå òîëüêî áèáëèîòåêà, çäåñü óæå ðàáîòàåò Èíôîðìàöèîîíûé òóðèñòè åñêèé öåíòð Ïðåéëüñêîãî ðàéîíà è áóäóò ïðîõîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ Ìîëîä æíîãî öåíòðà Ïðåéëüñêîãî îêðóãà. Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íîâîãî çäàíèÿ áèáëèîòåêè ïðîâîäèë ÎÎÎ Latspas. Îáùàÿ ñóììà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ëàòà. Äèðåêòîð áèáëèîòåêè Èíàðà Áàòàðàãà ðàññêàçàëà, òî â äåêàáðå áèáëèîòåêà ìîæåò íà àòü ðàáîòó â íîâûõ ïîìåùåíèÿõ. Íàäååìñÿ, òî èòàòåëè îòíåñóòñÿ ñ ïîíèìàíèåì ê òîìó, òî ïîñëå ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ áèáëèîòåêå áóäóò íåîáõîäèìû 2 íåäåëè äëÿ ïåðåìåùåíèÿ êíèæíîãî ôîíäà è ïîäãîòîâêè ê ðàáîòå.  ýòî âðåìÿ áèáëèîòåêà áóäåò çàêðûòà, çàòåì áóäóò ïðåäëîæåíû ñîâðåìåííûå âîçìîæíîñòè è íîâûå óñëóãè. Ñòàðîå çäàíèå áèáëèîòåêè óæå äàâíî íå îòâå àëî ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. Ïîìåùåíèÿ óçêèå, ôîíä òðóäíî ïðîñìîòðåòü, ïîýòîìó íåêîòîðûå öåííûå è íóæíûå êíèãè îñòàþòñÿ íåçàìå åííûìè. Íà ïåðâîì ýòàæå íîâîãî çäàíèÿ áóäåò èòàëüíûé çàë ñ ïåðèîäè åñêèìè èçäàíèÿìè è ôîíä õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû. Çäåñü áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ óãîëêè îòäûõà, òîáû êàæäûé ïîñåòèòåëü ìîã ñïîêîéíî âûáðàòü íóæíóþ êíèãó è ñî çíàêîìûìè îáñóäèòü ïðî èòàííîå.  îòäåëüíîì ïîìåùåíèè áóäåò ðàçìåù í äîìàøíèé êèíîçàë ñî ñïåöèàëüíûì îáîðóäîâàíèåì. Áèáëèîòåêà ïðåäîñòàâèò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ àóäèî- è âèäåîìàòåðèàëàìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó, òîáû æèòåëè ìîãëè îïåðàòèâíî óçíàòü îá èçìåíåíèÿõ â çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ. Íà ïåðâîì ýòàæå áóäåò íàõîäèòüñÿ òàêæå èíôîðìàöèîíííûé öåíòð ÅÑ, îòäåë êîìïëåêòàöèè è îáðàáîòêè, êàáèíåò çàâåäóþùåé è ðàáî àÿ êîìíàòà áèáëèîòåêàðåé. Íà âòîðîì ýòàæå áóäåò ðàçìåùåíà ëèòåðàòóðà ïî ðàçëè íûì ðàçäåëàì, îáùèé èòàëüíûé çàë ñî ñïðàâî íûì ôîíäîì è êðàåâåä åñêèìè ìàòåðèàëàìè.  ìåòîäè åñêèõ è êîíñóëüòàòèâíûõ ïîìåùåíèÿõ áóäóò ïðîõîäèòü ñåìèíàðû äëÿ áèáëèîòåêàðåé ðàéîíà. Íåáîëüøîå ïîìåùåíèå áóäåò è äëÿ ðàáîòíèêîâ.  ïðîñòîðíûõ ïîìåùåíèÿõ áóäóò ðàçìåùåíû âûñòàâêè íå òîëüêî êíèã, íî è ðåìåñëåííûå è õóäîæåñòâåííûå. Ðóêîâîäñòâî áèáëèîòåêè äóìàåò òàêæå î ðàçìåùåíèè ïðåäëàãàåìûõ Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêîé ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâîê. Íà òðåòüåì ýòàæå ðàçìåñòèòñÿ äåòñêèé ðàçäåë- èòàëüíûé çàë, ôîíä äåòñêîé ëèòåðàòóðû è èãðîâàÿ êîìíàòà. Êàê â èòàëüíîì çàëå, òàê è äëÿ ïîñåòèòåëåé àáîíåìåíòà ïðåäóñìîòðåíî 50 ìåñò ó êîìïüþòåðà, äâà êîìïüþòåðà áóäóò äîñòóïíû äëÿ ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûì êàòàëîãîì, ó ìíîãèõ êîìïüþòåðîâ áóäåò áåñïðîâîäíîå ïîäêëþ åíèå, ìîæíî áóäåò èñïîëüçîâàòü ñâîé ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð. Èíàðà Áàòàðàãà ñ èòàåò, òî áèáëèîòåêå íåîáõîäèìà ýëåêòðîí- íîâûå ïîìåùåíèÿ íàÿ çàùèòà äëÿ êíèã. Ýòî ïîòðåáóåò äîâîëüíî áîëüøîãî äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, íî ýòî íåîáõîäèìî, òîáû ñîõðàíèòü êíèæíûé ôîíä, ïîòîìó òî â Ïðåéëüñêîé áèáëèîòåêå áûëè ñëó àè, êîãäà èòàòåëè ïðèñâàèâàëè êíèãè.  áëèæàéøåì áóäóùåì ïîÿâèòñÿ â áèáëèîòåêå Èíôîðìàöèîííûé öåíòð ïî êóðñàì äëÿ âçðîñëûõ, ãäå âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîëó èòü êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòà î âîçìîæíîñòÿõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, ó àñòèè â ïðîåêòàõ è ïðèâëå åíèè ñðåäñòâ.  íîâîé áèáëèîòåêå áóäåò ëèôò, ïîýòîìó å óñëóãàìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ëþäè ñ îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Óæå ñåé àñ â áèáëèîòåêå åñòü áåñïëàòíûé äîñòóï ê áàçå äàííûõ NAIS, LURSOFT, LETA, LETAS Nozare, LETAS Arhîvs. Áèáëèîòåêà çà íåáîëüøóþ ïëàòó ïðåäëàãàåò óñëóãè ñêàíèðîâàíèÿ, ïðèíòîâàíèÿ, êîïèðîâàíèÿ, ïðîøèâàíèÿ è äðóãèå óñëóãè. Íàïîìèíàåì, òî èòàòåëÿì íóæíî âîâðåìÿ ñäàâàòü êíèãè èëè ïðîäëåâàòü ñðîêè. Çà êàæäûé ïðîñðî åííûé äåíü áóäåò âçûìàòüñÿ ïëàòà - 1 ñàíòèì çà êàæäóþ êíèãó. Ñ 1 îêòÿáðÿ äî 1 èþíÿ áèáëèîòåêà îáñëóæèâàåò ïîñåòèòåëåé ñ äî 20.00, ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì- ñ äî Ëåòîì â ñâÿçè ñ îòïóñêàìè ðàáî èé ãðàôèê ñëåäóþùèé - ñ äî 19.00, â âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.  ñêîðîì âðåìåíè ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè áóäóò æäàòü âàñ â íîâûõ ïîìåùåíèÿõ. Ñëåäèòå çà èíôîðìàöèåé â ïðåññå, íà ðàäèî, ïî Ëàòãàëüñêîìó òåëåâèäåíèþ è íà äîìàøíåé ñòðàíèöå îêðóæíîé äóìû Ìàéÿ Ïàýãëå, ñïåöèàëèñò ïî îáùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì. CMYK

6 ÂÅÑÒÈ Ïðåéëüñêîãî Îêðóãà 24 íîÿáðÿ â â çàëå Ïðåéëüñêîãî ÄÊ ñîñòîèòñÿ ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù ííîå Âñåìèðíîìó äíþ èíâàëèäîâ. Ìåðîïðèÿòèå áóäåò îðãàíèçîâàíî ïðè ñîäåéñòâèè Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû, Ïðåéëüñêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà è íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü òàêæå ïðåäñòàâèòåëè Ëàòâèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ. Ïðèãëàøàåì èíâàëèäîâ ðàéîíà è âñåõ æåëàþùèõ. ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÉ Ðåçåêíåíñêèé ôèëèàë VASVA â Ïðåéëè èíôîðìèðóåò æèòåëåé Ïðåéëüñêîãî ðàéîíà, òî 23 ìàÿ 2006 ãîäà ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ â ïîëîæåíèè Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ¹ 330 «Ïîëîæåíèÿ î âàêöèíàöèè», êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò áåñïëàòíóþ âàêöèíàöèþ ïðîòèâ âèðóñà ãåïàòèòà Â äëÿ 14- ëåòíèõ äåòåé. Êóðñ âàêöèíàöèè ñîñòîèò èç òð õ ïðèâèâîê, äëÿ ïîëó åíèÿ âàêöèíû íóæíî îáðàùàòüñÿ ê ñåìåéíîìó âðà ó. Ãåïàòèò Â îäíà èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí ííûõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé â ìèðå. Âîçáóäèòåëü áîëåçíè - âèðóñ, êîòîðûé ïîðàæàåò ïå åíü. Âèðóñ, êîòîðûé íàçûâàþò âèðóñîì ãåïàòèòà Â, ìîæåò âûçûâàòü õðîíè åñêóþ èíôåêöèþ (âèðóñîíîñèòåëüñòâî íà ïðîòÿæåíèè âñåé äàëüíåéøåé æèçíè), öèððîç ïå åíè, ðàê ïå åíè è íåäîñòàòî íîñòü ôóíêöèè ïå åíè. Ãåïàòèòîì Â ìîæåò çàáîëåòü ëþáîé åëîâåê, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, çàíÿòèÿ è ìåñòîæèòåëüñòâà. Ïðèçûâàåì ðîäèòåëåé èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòü âàêöèíàöèè ñâîèõ äåòåé ïðîòèâ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ. Ðåçåêíåíñêèé ôèëèàë VASVA â Ïðåéëè Ýïèäåìèîëîãè åñêîå îòäåëåíèå èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé Â íîÿáðå Îáùåñòâî èíâàëèäîâ Ïðåéëüñêîãî îêðóãà îðãàíèçóåò äëÿ èíâàëèäîâ ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíûì èãðàì øàõìàòàì, øàøêàì, íîâóñó è äàðòñó. Æåëàþùèå ìîãóò çàïèñàòüñÿ äî 31 îêòÿáðÿ â Äíåâíîì öåíòðå Ñîöèàëüíîé ñëóæáû ó Àíèòðû Ñîíäîðå, òåë ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ! Çàêîí åíû ëåòíèå è îñåííèå ðàáîòû. Òåïåðü ó ïåíñèîíåðîâ áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Èñïîëüçóåì åãî ñ ïîëüçîé- ïîïîëíèì ñâîè çíàíèÿ, ïðèîáðåò ì íîâûå óìåíèÿ, âîññòàíîâèì ñâîþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Âñ ýòî âîçìîæíî, åñëè ìû ïðèìåì ó àñòèå â îðãàíèçîâàííûõ äëÿ ïåíñèîíåðîâ ìåðîïðèÿòèÿõ è ãðóïïàõ ïî èíòåðåñàì: 4 Ëå åáíîé ãèìíàñòèêå 4Òêà åñòâà (ðóêîâîäèòåëü Àëüáèíà Àíöàíå) 4 Êëóáå ðóêîäåëüíèö, âñå âèäû ðóêîäåëèÿ, ðóêîâîäèòåëü Àííà Ìèöàíå. Äëÿ ó àñòèÿ â ãðóïïàõ ïî èíòåðåñàì ïðîñüáà çàïèñàòüñÿ äî 10 íîÿáðÿ â Äíåâíîì öåíòðå (óë. Àãëîíàñ 1à) ó Àíèòðû Ñîíäîðå èëè ïî ñðåäàì ñ äî ó äåæóðíîãî â ïðàâëåíèè Îáùåñòâà ïåíñèîíåðîâ, òàêæå ïî òåëåôîíó Èðåíà Òèìîøåíêî, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà ïåíñèîíåðîâ. Ïðèãëàøàåì ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðèíÿòü ó àñòèå â êîíêóðñå íà ïðèç Ðàçâèòèÿ Ëàòâèéñêîé Òîðãîâîé è ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Ñ 15 îêòÿáðÿ äî 15 íîÿáðÿ ëàòâèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò ïðèíÿòü ó àñòèå â êîíêóðñå íà ïðèç Ðàçâèòèÿ Ëàòâèéñêîé Òîðãîâîé è ïðîìûøëåííîé ïàëàòû. Ïðåäïðèÿòèÿ îöåíèâàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: ïðèðîñò îáîðîòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì, îáú ì èíâåñòèöèé ïî îòíîøåíèþ ê îáîðîòó, ðàçìåð óïëà åííûõ ñîöèàëüíûõ íàëîãîâ â ïðîöåíòàõ íà îäíîãî ðàáîòàþùåãî, à òàêæå ñîöèàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü(ïîääåðæêà îáðàçîâàòåëüíûõ è êóëüòóðíûõ ó ðåæäåíèé, ìåðîïðèÿòèé, ñîäåéñòâèå ñîöèàëüíûì ïðîåêòàì è ò. ä. ) Â êîíêóðñå ìîæåò ó àñòâîâàòü ëþáîå çàðåãèñòðèðîâàííîå â Ëàòâèè ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå ðàáîòàåò íå ìåíåå 3 ëåò è ÿâëÿåòñÿ ëåíîì êàêîãî- ëèáî îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé (óæå óïîìÿíóòîé Ïàëàòû, Êîíôèäåðàöèè ðàáîòîäàòåëåé, êàêîé-ëèáî ïðîôåññèîíàëüíîé àññîöèàöèè è ò. ä.). Çàÿâêó íà êîíêóðñ ìîæåò ïîäàòü ëþáîå çàðåãèñòðèðîâàííîå â Ëàòâèè þðèäè åñêîå èëè ôèçè åñêîå ëèöî, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàïîëíèòü àíêåòó. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëîæåíèå êîíêóðñà è àíêåòó-çàÿâêó ìîæíî íàéòè íà äîìàøíåé ñòðàíèöå Âíèìàíèå ïðèçâîäèòåëÿì áèîëîãè åñêèõ ïðîäóêòîâïðèìåì ó àñòèå â çåë íîé ÿðìàðêå íà Áàçàðå Áåðãà! Ïðèãëàøàåì âñåõ ïðîèçâîäèòåëåé áèîëîãè åñêèõ ïðîäóêòîâ ïðèíÿòü ó àñòèå â Çåë íîé ÿðìàðêå â öåíòðå Ðèãè íà Áàçàðå Áåðãà. ßðìàðêà áóäåò êàæäóþ âòîðóþ ñóááîòó ìåñÿöà ñ 9.00 äî Íà ñåé ðàç áóäåì òîðãîâàòü 11 íîÿáðÿ, 9 äåêàáðÿ è 16 äåêàáðÿ. Âîñïîëüçóåìñÿ ýòîé óíèêàëüíîé âîçìîæíîñòüþ - ïîáûâàòü â Ðèãå ñî ñâîåé áèîëîãè åñêîé ïðîäóêöèåé, òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ ïîêóïàòåëÿìè è ñâîèìè êîëëåãàìè â ñàìîì öåíòðå ñòîëèöû! Ïîÿâèëàñü ýòà âîçìîæíîñòü áëàãîäàðÿ îòçûâ èâîñòè âëàäåëüöà Áàçàðà Áåðãà è êîòîðûé íå òðåáóåò ïëàòó çà òîðãîâîå ìåñòî. ëåí LBLA Áðèãèòà Ëóêèíà (ìîá. òåë ) áóäåò êîîðäèíèðîâàòü äåíü «Çåë íîé ÿðìàðêè». Ïîæàëóéñòà, çàÿâèòå ñâî ó àñòèå åé ïî òåëåôîíó! Äëÿ ó àñòèÿ â ÿðìàðêå îò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííèêîâ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàíèå PVD- êàæäûé êðåñòüÿíèí ÿâëÿåòñÿ ñî ñâîèì ðàéîííûì ñîãëàñîâàíèåì PVD - ðàçðåøåíèåì 11 íîÿáðÿ, 9 äåêàáðÿ, 16 äåêàáðÿ ó àñòâîâàòü â âûåçäíîé ÿðìàðêå «Áàçàð íà Áàçàðå Áåðãà», àäðåñ- Ðèãà, Áàçàð Áåðãà, óë. Ìàðèÿñ 13/IV. Ñ ñîáîé èìåòü òàêæå ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ è ñåðòèôèêàò î áèîëîãè åñêîì ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñ ïðèëîæåíèåì. Ñàíèòà Ëèêàéñ- Èâäðå, ñïåöèàëèñò ïî ïëàíèðîâàíèþ Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû. Î ìîäåðíèçàöèè ñåòè ýëåêòðîííîé ñâÿçè â Ïðåéëüñêîì îêðóãå 18 íîÿáðÿ â â ÄÊ Ïðåéëüñêîãî îêðóãà ñîñòîèòñÿ êîíöåðò, ïîñâÿù ííûé 10 - ëåòíåìó þáèëåþ Ïðåéëüñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé ãèìíàçèè. Ñ 23 ïî 27 îêòÿáðÿ ïðîøëè òâîð åñêèå çàíÿòèÿ äëÿ äåòåé èç ìàëîîáåñïå- åííûõ ñåìåé â ðàçâèâàþùåì è èãðîâîì öåíòðå «Kamolîtis» Äíåâíîãî öåíòðà Ñîöèàëüíîé ñëóæáû Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû. Ñåìåðî äåòåé âî âðåìÿ êàíèêóë ïðîâåëè âðåìÿ èíòåðåñíî è ñ ïîëüçîé, îñâîèëè íîâûå íàâûêè è çàêðåïèëè ïðèîáðåò ííûå åù âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë. Íà çàêëþ èòåëüíîì çàíÿòèè äåòè äàðèëè äðóã äðóãó ÿðêèå îñåííèå äåðåâüÿ, íà êîòîðûõ êàæäûé ëèñò áûë ïî - îñîáîìó ðàñêðàøåí è íàäïèñàí. À òîá çèìîé áûëî òåïëåå, ðàáîòíèêè Äíåâíîãî öåíòðà ïîäàðèëè äåòÿì ò ïëûå ïåð- àòêè è íîñêè. òîáû ïðîäîëæèòü íà àòûå äåëà, æä ì äåòåé ñíîâà â Ðîæäåñòâåíñêèå êàíèêóëû - 27, 28, 29 äåêàáðÿ. Àíèòðà Ñîíäîðå, ðóêîâîäèòåëü Äíåâíîãî öåíòðà Â îêòÿáðå Ñëóæáà ïîääåðæêè ñåëà îáúÿâèëà î ïðè- ìå çàÿâîê íà íîâûå ïðîåêòû. Íà èíàÿ ñî 2 îêòÿáðÿ â Óïðàâëåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñëóæáû ïîääåðæêè ñåëà ìîæíî ïîäàâàòü çàÿâêó íà ìåðîïðèÿòèå òåêóùåãî ïåðèîäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñòðóêòóðíîãî ôîíäà «Èíâåñòèöèè â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ». Ïðè ì ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå åíèè 2 ìåñÿöåâ. Â ðàìêàõ äàííîãî ïðîåêòà áóäóò ïîääåðæàíû ñòðîèòåëüñòâî, ðåíîâàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ, à òàêæå ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ýòî êàñàåòñÿ ïîìåùåíèé äëÿ ñêîòà, íàâîçîõðàíèëèù (èñêëþ àÿ íàâîçîõðàíèëèùà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îíè ìîãóò âðåäèòü îêðóæàþùåé ñðåäå è â õîçÿéñòâàõ êàòåãîðèè À), ñêëàäû äëÿ çåðíà, âîëîêíèñòûõ è ìàñëè íûõ êóëüòóð, îâîùåé, êàðòîôåëÿ, ôðóêòîâ è ÿãîä, à òàêæå ñòðîåíèé äëÿ èõ ïåðâè íîé îáðàáîòêè, ïðèîáðåòåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà îäíîãî ïðîåêòà åâðî. Ïîëó àòåëü ôèíàíñèðîâàíèÿ (êîîïåðàòèâ) ïðè ñòðîèòåëüñòâå ÿãîäî - è îâîùåõðàíèëèù íå äîëæåí ïðåâûñèòü ñóììó â åâðî. Äîëÿ îáùåñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 45% îáùèõ Äî êîíöà ñëåäóþùåãî ãîäà Lattelecom ïëàíèðóåò çàêîí èòü ìîäåðíèçàöèþ ñåòè ýëåêòðîííîé ñâÿçè ïî âñåé ñòðàíå. Â Ïðåéëüñêîì îêðóãå â ýòîì ãîäó ê öèôðîâîé ñåòè áóäóò ïîäñîåäèíåíû 93 òåëåôîííûå ëèíèè â Àéçêàëíå è 26 òåëåôîííûõ ëèíèé â Ïðåéëè. Äëÿ ìîäåðíèçàöèè â îòäàë ííûõ äåðåâíÿõ áóäóò èñïîëüçîâàíû áåñïðîâîäíûå òåõíîëîãèè CDMA. Ïî âñåé Ëàòâèè òàêèì îáðàçîì ê öèôðîâîé ñåòè áóäåò ïîäêëþ åíî òåëåôîííûõ ëèíèé. Ïðè ïîìîùè äàííîé òåõíîëîãèè ê öèôðîâîé ñåòè áóäóò ïîäñîåäèíåíû òåëåôîííûå ëèíèè òàêæå â Ïðåéëüñêîì îêðóãå. Àáîíåíòû ìîäåðíèçèðîâàííûõ ïðè ïîìîùè òåõíîëîãèé CDMA òåëåôîííûõ ëèíèé ïîëó- àò òå æå äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, òî è âñå ïîëüçîâàòåëè ìîäåðíèçèðîâàííîé ñåòè. Êëèåíòû ñìîãóò èñïîëüçîâàòü áîëåå áûñòðûé äîçâîí èíòåðíåòà è, ïðè ðàçâèòèè òåõíîëîãèè, òàêæå ïîñòîÿííîå ïîäêëþ åíèå èíòåðíåòà. Äëÿ íóæä ìîäåðíèçàöèè ñåòè îïåðàòîð áåñïðîâîäíîé ñåòè Triatel ñîçäàñò ïî âñåé ñòðàíå ïðèìåðíî 60 áàçîâûõ ñòàíöèé CDMA. Lattelecom â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î ñîòðóäíè åñòâå èñïîëüçóåò óñëóãè äàííîãî îïåðàòîðà, òîáû çàìåíèòü âîçäóøíûå ëèíèè ðàäèîñâÿçüþ. Æèòåëè äîëæíû ñ èòàòüñÿ ñ òåì, òî â êàæäîì äîìå áóäåò óñòàíîâëåíî óñòðîéñòâî íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ -ïðè ìíèê/ïåðåäàò èê CDMA. Â îòäåëüíûõ ìåñòàõ ñî ñëàáîé çîíîé ïðè ìà äîïîëíèòåëüíî áóäåò óñòàíîâëåíà íàðóæíàÿ àíòåííà. Â ñâîþ î åðåäü ñòàðûå ëèíèè ñâÿçè çàòðàò ïðîåêòà, à âëîæåíèÿ ïîäàòåëÿ ïðîåêòà íå ìîãóò áûòü ìåíåå 55%. Äîñòóïíîå ôèíàíñèðîâàíèå ëàòà. Äîïîëíèòåëüíî íà àò ïðè ì çàÿâîê íà ìåðîïðèÿòèå «Ïðåîáðàçîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òåððèòîðèé è èõ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå», à èìåííî, «Óëó øåíèå ïî âû», «Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåíîâàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìåëèîðàòèâíîé ñèñòåìû è ñèñòåì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ», «Èçâåñòêîâàíèå êèñëûõ ïî â». Äîñòóïíîå ôèíàíñèðîâàíèå ëàòîâ. Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ «Èçâåñòêîâàíèå êèñëûõ ïî â» -óëó øèòü ïëîäîðîäèå ïî âû òàì, ãäå ph êðèòè åñêè íèçîê, òî åñòü ðàâåí èëè ìåíåå 5, 8 ; ãäå èçâåñòêîâàíèå íå ïðîèçâîäèëîñü 6 è áîëåå ëåò, åñëè ñäåëàí àãðîõèìè åñêèé àíàëèç è ðåçóëüòàòû íå ñòàðøå 5 ëåò. Ôèçè åñêèå ëèöà è ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò ïîëó èòü ïîääåðæêó 50 %, à ãîñóäàðñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ ñàìîóïðàâëåíèÿ 75%. ïîñòåïåííî áóäóò äåìîíòèðîâàíû. Äëÿ æèòåëåé îêðóãà ïðîöåññ ìîäåðíèçàöèè íå íåñ ò äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ. Àáîíåíòû ñìîãóò è âïðåäü ïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè òåëåôîííûìè àïïàðàòàìè. Íåîáõîäèìî áóäåò ïîìåíÿòü ëèøü àïïàðàòû ñ öèôðîâûì äèñêîì, òàê êàê îíè íå ñåðòèôèöèðîâàíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåòè Lattelecom è íå îáåñïå èâàþò èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã. Åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü, àáîíåíò ñìîæåò òîëüêî ïîëó àòü çâîíêè. Â ïîäîáíûõ ñëó àÿõ ñïåöèàëèñò Lattelecom ïðåäëîæèò çäåñü æå íà ìåñòå ïðèîáðåñòè çà ïðèåìëåìóþ öåíó ñîîòâåòñòâóþùèé àïïàðàò. Âàëäèñ Âàíöîâè, äèðåêòîð Ñåòè OOO Lattelecom 2 íîÿáðÿ â â Öåíòðå êóëüòóðû Ïðåéëüñêîãî îêðóãà ïðîéä ò ïðåçåíòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîåêòà INTERREG «Ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ëüíîâîäîâ Ëàòâèè è Ëèòâû ïóò ì ñîòðóäíè åñòâà ìåæäó ðåãèîíàìè Ëàòâèè è Ëèòâû (Ëàòãàëèåé, Óòåíå, Âèëüíþñîì, Êàóíàñîì)». Ñìîæåì ïîëó- èòü èíôîðìàöèþ î ïåðñïåêòèâàõ îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è î âîçìîæíîñòÿõ èííîâàòèâíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñëåäóþùåì ïåðèîäå ïðîãðàììèðîâàíèÿ ÅÑ. Òâîð åñêèå çàíÿòèÿ äëÿ äåòåé â Äíåâíîì öåíòðå Íà àò ïðè ì ïðîåêòîâ â Ñëóæáå ïîääåðæêè ñåëà Ìåðîïðèÿòèå «Ïîääåðæêà ñåëüñêîãî òóðèçìà è ðåì ñåë» ïðåäóñìàòðèâàåò ïðèîáðåòåíèå íîâûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ðåíîâàöèè. Ó ïðåòåíäåíòà äîëæíà áûòü êàðòà ðåìåñëåííèêà. Äîëÿ îáùåñòâåííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 45% îáùèõ çàòðàò ïðîåêòà, à âëîæåíèÿ ïîäàòåëÿ ïðîåêòà íå ìîãóò áûòü ìåíåå 55%. Äîñòóïíîå ôèíàíñèðîâàíèå ëàòîâ. Ñ 9 îêòÿáðÿ ïî 8 äåêàáðÿ Ñëóæáà ïîääåðæêè ñåëà îáúÿâèëà î ïðè ìå çàÿâîê íà ó àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ÅÑ «Âëîæåíèå â óëó øåíèå è ðàöèîíàëèçàöèþ ëåñîðàçðàáîòêè, ïåðâè íîé îáðàáîòêè äðåâåñèíû è òîðãîâëè» ìåðîïðèÿòèÿ 4.5. «Ðàçâèòèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà» 4 ïðèîðèòåòà Åäèíîãî ïðîãðàììíîãî äîêóìåíòà «Ðàçâèòèå ñåëà è ðûáíîãî õîçÿéñòâà» (ôîíä ELVGF). Äîñòóïíîå ôèíàíñèðîâàíèå ëàòà. Ñ 9 îêòÿáðÿ äî ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ íà ìåðîïðèÿòèå «Íàñàæäåíèå ëåñà íà íåèñïîëüçóåìûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìëÿõ» ïóíêòà «Îáíîâëåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà íà ìåñòàõ ïîæàðîâ èëè äðóãèõ ïðèðîäíûõ êàòàñòðîô è âíåäðåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîôèëàêòè åñêèõ ìåðîïðèÿòèé» ïóíêòà «Ïîääåðæêà ïðè ñìåíå ìàëîöåííûõ ïîðîä äåðåâüåâ äëÿ ïîâûøåíèÿ áèîëîãè åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ýêîëîãè åñêîé öåííîñòè». Äîñòóïíîå ôèíàíñèðîâàíèå ëàòîâ. ßíèíà Áå à, ñïåöèàëèñò ïî ðàçâèòèþ ñåëà Àéçêàëíñêîé âîëîñòè 26

7 ÂÅÑÒÈ Ïðåéëüñêîãî Îêðóãà 1 îêòÿáðÿ ìèíèñòð Îáðàçîâàíèÿ Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè âðó èëà Ïî òíûé äèïëîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ó èòåëüíèöå Ïðåéëüñêîé 1 - îé îñíîâíîé øêîëû Ãàéäå Èâàíîâîé çà áîëüøîé âêëàä â ãðàæäàíñêîå âîñïèòàíèå äåòåé è þíîøåñòâà è ñîõðàíåíèå êóëüòóðíî - èñòîðè åñêèõ òðàäèöèé. Ïîçäðàâëÿåì ó èòåëüíèöó ñ ïîëó åíèåì âûñîêîé íàãðàäû! Ïðåéëüñêàÿ îêðóæíàÿ äóìà âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü âñåì èçáèðàòåëÿì çà ó àñòèå â âûáîðàõ â 9 Ñàýéì. ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ ÏÐÅÉËÜÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ Äëÿ ðåêëàìû Âàøèõ ïðåäïðèÿòèé è ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè èëè ïðåäëàãàåìûõ óñëóã Ïðåéëüñêàÿ îêðóæíàÿ äóìà ïðåäëàãàåò áåñïëàòíî ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î âàøåì ïðåäïðèÿòèè â èíòåðíåòå íà äîìàøíåé ñòðàíèöå Äëÿ ýòîãî Âàì íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü èíôîðìàöèþ íà ëàòûøñêîì ÿçûêå, ãäå áóäåò óêàçàíî: u Íàçâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ u Îáëàñòü, âèä äåÿòåëüíîñòè, ïðîäóêöèÿ èëè óñëóãè u èñëî ðàáîòíèêîâ u Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ u Èìÿ, ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ u Òåëåôîí, ôàêñ, ýë. àäðåñ u Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ Âû õîòåëè áû ðàçìåñòèòü. Ïðîñüáà äîáàâèòü òàêæå ôîòîãðàôèè ïðåäïðèÿòèÿ èëè ïðîäóêöèè. Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïðèñëàòü ïî ýëåêòðîííîé ïî òå èëè ïðèíåñòè ñïåöèàëèñòó Îòäåëà ïëàíèðîâàíèÿ Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû Ñàíèòå Ëèêàéñ- Èâäðå. Ýë. àäðåñ: òåëåôîí Ïðåéëüñêàÿ îêðóæíàÿ äóìà îðãàíèçóåò àóêöèîí ïðèíàäëåæàùåé Ïðåéëüñêîìó âîëîñòíîìó öåíòðó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè - ïðåññà - ïîäáîðùèêà «Ñèãóëäà». Ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ äî 14 íîÿáðÿ 2006 ãîäà êàæäûé ðàáî èé äåíü ñ 8.00 äî â êàíöåëÿðèè Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû (Ïðåéëè, áóëüâàð Ðàéíèñà 24), à òàêæå íà äîìàøíåé ñòðàíèöå ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÖÅÍÒÐÀ ÍÃÎ 4 30 îêòÿáðÿ â à ðàìêàõ ïðîåêòà ESF 2 çàíÿòèå»îáó åíèå è êîíñóëüòàöèè äëÿ æèòåëåé ñåëà è ðåìåñëåííèêîâ äëÿ íà àëà êîììåð åñêîé äåÿòåëüíîñòè». 4 3 íîÿáðÿ äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé Ïðåéëüñêîãî öåíòðà ÍÃÎ ñåìèíàð ïî áóõãàëòåðèè â Ðèãå (îðãàíèçàòîð - Ziedot.lv âìåñòå ñ èíñòèòóòîì ÍÃÎ).Ïðîñüáà çàïèñûâàòüñÿ ïî òåë Òðàíñïîðò áåñïëàòíûé, Êîëè åñòâî ìåñò îãðàíè åíî. 4 7 íîÿáðÿ â â ðàìêàõ ïðîåêòà «FEM; Ðàçâèòèå æåíñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ïðèáàëòèéñêîì ðåãèîíå»áåñïëàòíûé ñåìèíàð «Êàê æåíùèíå ñáàëàíñèðîâàòü áèçíåñ è ñåìåéíóþ æèçíü».âåä ò ñåìèíàð Ñàíäðà Ïàëëî- ïñèõîëîã, ýêñïåðò ïî ïåðñîíàëó è Äàéíà Ñëóêà- òàêæå ïñèõîëîã è ýêñïåðò ïî ïåðñîíàëó.çàïèñü ïî òåëåôîíó íîÿáðÿ â â öåíòðå ÍÃÎ 5 çàíÿòèå äëÿ Öåíòðà ÍÃÎ è îðãàíèçàöèé-ó àñòíèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ESF. Îáó åíèå ïðîâîäèò ñïåöèàëèñò äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ ñåëà Âàëäèñ Êóäèíüø íîÿáðÿ â çàíÿòèå ïðîåêòà ESF «Îáó åíèå è êîíñóëüòàöèè äëÿ æèòåëåé ñåëà è ðåìåñëåííèêîâ äëÿ íà àëà êîììåð åñêîé äåÿòåëüíîñòè» íîÿáðÿ â ýòàï ïðîåêòà «Îáó åíèå ñëàáîçàùèù ííûõ ñîöèàëüíî ñåëüñêèõ æåíùèí Ëàòãàëüñêîãî ðåãèîíà ýêîíîìèêå è íà àëàì áèçíåñà»- ðàçðàáîòêà áèçíåñ-ïëàíà, âàæíåéøèå ïðåäïîñûëêè äëÿ íà àëà áèçíåñà è ò.ä. Ëåêòîð-Èðèíà Êóëèòàíå, ïðåäïðèíèìàòåëü, èçó àåò ýêîíîìèêó â Òåõíè åñêîì óíèâåðñèòåòå. Óæå âòîðîé ãîä ÎÎÎ Preiïu saimnieks ïðîèçâîäèò óòèëèçàöèþ îòõîäîâ Ïðåéëüñêîãî îêðóãà â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè è ïðèíÿòûìè ðàíåå ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ.  óïîìÿíóòûå ñðîêè çàêëþ åíû äîãîâîðà ñ æèòåëÿìè è êîììåð åñêèìè ñòðóêòóðàìè, ïðè ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ áîëåå ïðîäóìàíî ðàçìåùåíû ìêîñòè äëÿ îòõîäîâ.  äàííûé ìîìåíò â èíäèâèäóàëüíîì ñåêòîðå óñòàíîâëåíû ïëàñòìàññîâûå ìêîñòè îáú ìîì 0,66 êóá. ì.  ýòîì ãîäó â àñòíîì ñåêòîðå áûëè ëèêâèäèðîâàíû áåñõîçíûå êîíòåéíåðû, çà èñïîëüçîâàíèå êîòîðûõ íèêòî íå îòâå àë, ýòî âûçûâàëî ñïðàâåäëèâûå íàðåêàíèÿ ñî ñòîðîíû æèòåëåé îêðåñòíûõ äîìîâ èç- çà èõ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ. Óâåëè èëîñü èñëî çàêëþ ííûõ äîãîâîðîâ îá óáîðêå ìóñîðà â àñòíîì ñåêòîðå. Äîãîâîðà çàêëþ èëè äàæå òå, êòî ðàíåå íå ïëàòèë çà óáîðêó ìóñîðà. Áîëåå ñîçíàòåëüíî ïðîèçâîäèëàñü îïëàòà çà îêàçàííûå óñëóãè- ðàñò ò áëàãîñîñòîÿíèå æèòåëåé, è ìû âñå õîòèì æèòü òàê, òîáû âîêðóã áûëè èñòîòà è ïîðÿäîê. Íî âìåñòå ñ ðîñòîì áëàãîñî- 27  ÏÐÅÉËÜÑÊÎÉ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÄÓÌÅ l Ïðèíÿâ âî âíèìàíèå ìíåíèå ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû Ïðåéëüñêîãî îêðóãà è ðàéîíà, äóìà ïðèíÿëà ðåøåíèå êîíöåïòóàëüíî ðåøèòü âîïðîñ î ñíåñåíèè 2 ýòàæà ñòàðîãî çäàíèÿ äóìû (Ïðåéëè, Òèðãóñ Ëàóêóìñ 1) è óñòðîéñòâå íà 1 ýòàæå âûñòàâî íîãî çàëà. Èñïîëíèòåëüíîìó äèðåêòîðó ïîðó åíî âûïîëíåíèå ðåøåíèÿ äî 31 äåêàáðÿ 2007 ãîäà. l Äóìà ñäåëàåò èçìåíåíèÿ â øòàòíîì ðàñïèñàíèè Ïðåéëüñêîé ãëàâíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè Öåíòðà êóëüòóðû Ïðåéëüñêîãî îêðóãà. Ñ 1 íîÿáðÿ ïðåäóñìîòðåíà íîâàÿ øòàòíàÿ åäèíèöà- «ðóêîâîäèòåëü õîçÿéñòâåííîé àñòè». Ñ 31 îêòÿáðÿ áóäåò ëèêâèäèðîâàíà øòàòíàÿ åäèíèöà «ýëåêòðèê». Èçìåíåíèÿ íåîáõîäèìû â ñâÿçè ñ òåì, òî â íîâûõ ïîìåùåíèÿõ Ïðåéëüñêîé ãëàâíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè íåîáõîäèì êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò äëÿ îáåñïå åíèÿ ðàáîòû êîììóíàëüíîé ñèñòåìû è ëèôòà. l Äåïóòàòû ðåøèëè ïðåäëîæèòü Ïðåéëüñêîé ëþòåðàíñêîé îáùèíå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà öåðêâè çåìåëüíûé ó àñòîê â Ïðåéëè, íà óë. Äàóãàâïèëñ è äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çäàíèÿ îáùèíû çåìåëüíîé ó àñòîê íà óëèöå Òàëñó.  ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó åííûìè äîêóìåíòàìè, Ïðåéëüñêîé ëþòåðàíñêîé îáùèíå Ëàòâèéñêîé åâàíãåëè åñêîé ëþòåðàíñêîé öåðêâè ïðèíàäëåæàëà òåððèòîðèÿ íà ñòàðîì êëàäáèùå â Ïðåéëè è ñòàäèîí ñïîðòêëóáà Cerîba. Ïðåäëîæåííûå çåìåëüíûå ó àñòêè ÿâëÿþòñÿ ðàâíîöåííûìè ðàíåå ïðèíàäëåæàâøèì. l Äóìà ïðèíÿëÿ ðåøåíèå ïåðåäàòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ Öåíòðó êóëüòóðû Ïðåéëüñêîãî îêðóãà ïîìåùåíèå ïî àäðåñó óë. Êàðñàâàñ 4, ãäå ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåñòèòü Ìîëîä æíûé öåíòð è äèñêîçàë. Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî ïîñëå òîãî, êàê íà àóêöèîíå ïî àðåíäå ïîìåùåíèÿ äèñêîçàëà íå áûëî íè îäíîãî ïðåòåíäåíòà. l  ñâÿçè ñ òåì, òî îêðóæíîé äóìå â äàííûé ìîìåíò ýêîíîìè åñêè íåâûãîäíî èñïîëüçîâàòü ïðèíàäëåæàùóþ åé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåõíèêó Ïðåéëüñêîãî âîëîñòíîãî öåíòðà (òàê êàê ñàìîóïðàâëåíèå íå çàíèìàåòñÿ îêàçàíèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óñëóã), äóìà íà îòêðûòîì àóêöèîíå ïðîäàñò ïî ñâîáîäíîé öåíå ïðèíàäëåæàùóþ åé òåõíèêó ïðåññ-ïîäáîðùèê «Ñèãóëäà». Öåíà íàçíà åíà òåõíè åñêîé êàìèññèåé (800 ëàòîâ+ ÍÄÑ (144 ëàòà). l Äóìà ïðèíÿëÿ ðåøåíèå ñ 1 íîÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ âûäåëèòü ñðåäñòâà íà áåñïëàòíûå îáåäû äëÿ äåòåé Ïðåéëüñêîãî îêðóãà, åñëè â ñåìüå 4 è áîëåå äåòåé äî 18 ëåò, è îíè ó àòñÿ â ó åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ïðåéëüñêîãî îêðóãà. Ïðè óòâåðæäåíèè áþäæåòà íà 2007 ãîä âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí ïîâòîðíî. l Äåïóòàòû ðåøèëè ïðåäîñòàâèòü åæåãîäíûé îïëà èâàåìûé îòïóñê ïðåäñåäàòåëþ Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû ßíèñó Ýãëèòèñó ñ 19 îêòÿáðÿ ïî 21 íîÿáðÿ âêëþ èòåëüíî. Îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ äóìû âî  ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 41.2 ïîëîæåíèÿ ¹883 Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ ËÐ îò ãîäà «Ïîëîæåíèå î ïëàíèðîâàíèè òåððèòîðèè ìåñòíûõ ñàìîóïðàâëåíèé» äóìà ñîîáùàåò, òî 17 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà íà çàñåäàíèè äóìû áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î» Î ïëàíèðîâàíèè òåððèòîðèè Ïðåéëüñêîãî îêðóãà» (ïðîò. ¹18, ï. 7). Ñ 20 íîÿáðÿ äî 11 äåêàáðÿ îáúÿâëåíî îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå îêîí àòåëüíîé ðåäàêöèè ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ïðåéëüñêîãî îêðóãà.  ýòî âðåìÿ ñ îêîí àòåëüíîé ðåäàêöèåé ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ìîæíî áóäåò îçíàêîìèòüñÿ â Îòäåëå ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ Ïðåéëüñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: Ïðåéëè, áóëüâàð Ðàéíèñà 24, 12 êàáèíåò, â ðàáî èå äíè ñ 8.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12.00äî Ðàññìîòðåíèå îêîí àòåëüíîé Èíôîðìàöèþ ïîäãîòîâèëà Ìàéÿ Ïàýãëå âðåìÿ îòïóñêà ß.Ýãëèòèñà ïîðó- åíî âûïîëíÿòü çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ Àëäèñó Àäàìîâè ó. l Äåïóòàòû ðåøèëè âûäåëèòü 300 ëàòîâ Ïðåéëüñêîé ñòàðîîáðÿä åñêîé îáùèíå äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè âîêðóã Õðàìà. l Ïðåéëüñêàÿ îêðóæíàÿ äóìà ðåêîìåíäóåò íàãðàäèòü Ïî òíîé ãðàìîòîé Ïðåéëüñêîãî ðàéîíà ìíîãîëåòíåãî ïðåäñåäàòåëÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ïðåéëüñêîãî îêðóãà Ïåòåðèñà Ñêóòåëèñà, ïåäàãîãà Ïðåéëüñêîé Ìóçûêàëüíîé è õóäîæåñòâåííîé øêîëû, ðóêîâîäèòåëÿ àíñàìáëÿ «Ðÿáèíóøêà» Ñâåòëàíó Ñòåïàíîâíó è ðóêîâîäèòåëÿ Ïðåéëüñêîé ãëàâíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè Èíàðó Áàòàðàãó. l Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà ¹ 07\05 Ïðåéëüñêîãî îêðóãà «Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ â Ïðåéëüñêîì ðàéîíå». Èñêëþ í ïóíêò 3.4. «Îáÿçàííîñòè âëàäåëüöà äîìàøíèõ æèâîòíûõ (èñêëþ àÿ ñîáàê, êîòîâ, çêçîòè åñêèõ è äåêîðàòèâíûõ æèâîòíûõ) è äîìàøíèõ ïòèö» è ïóíêò 4.9. l Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÎÎ Preiïu slimnîca Þðèñà Óðòàíà äåïóòàòû ðàçðåøèëè èç âûäåëåííûõ â áþäæåòå 2006 ãîäà ëàòîâ (ïðèäóñìîòðåííûõ äëÿ ÎÎÎ Preiïu slimnîca) èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ìîíèòîðà äëÿ íóæä îòäåëåíèÿ ðåàíèìàöèè áàëüíèöû. Ñ 20 íîÿáðÿ äî 11 äåêàáðÿ áóäåò ïðîõîäèòü îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå îêîí àòåëüíîé ðåäàêöèè ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ïðåéëüñêîãî îêðóãà ðåäàêöèè ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ñîñòîèòñÿ 20 äåêàáðÿ 2006 ãîäà â â 8 êàáèíåòå äóìû. Ìàòåðèàëû îêîí àòåëüíîé ðåäàêöèè ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ïðåéëüñêîãî îêðóãà áóäóò ðàçìåùåíû íà äîìàøíåé ñòðàíèöå Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû Îòâåòñòâåííûé çà âûïîëíåíèå ðåøåíèÿ èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìû Âëàäèìèð Èâàíîâ. Ïîêàçàòåëü áûòîâûõ îòõîäîâ ïîêðûâàåò ðàñõîäû ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ, âêëþ àÿ ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà è ðàñõîäû ïî ñîðòèðîâêå (âûïèñêà èç Çàêîíà îá óòèëèçàöèè îòõîäîâ (2 ïóíêò 1 àñòè 13 ñòàòüè)) ñòîÿíèÿ âîçðàñòàåò îáú ì èñïîëüçîâàííûõ óïàêîâî íûõ ìàòåðèàëîâ, ìåíÿåòñÿ ñîñòàâ îòõîäîâ, â ðåçóëüòàòå èñëî ðàçìåù ííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè êîíòåéíåðîâ ñòàíîâèòñÿ íåäîñòàòî íûì- äëÿ óïàêîâîê îò íîâîé ìåáåëè, áûòîâîé òåõíèêè, ìóñîðà ïîñëå ðåìîíòà, íåíóæíûõ áûòîâûõ ïðåäìåòîâ. Ó êîíòåéíåðîâ ðàñòóò êó è ÿùèêîâ, ìåøêîâ, óïàêîâîê. Ýòî âîëíóåò è íàñ, è æèòåëåé.ïðè èíà îäíàíîðìà îòõîäîâ; îíà îïðåäåëåíà 1, 1 êóá. ì. íà 1 åëîâåêà â ãîä., òî íå îòâå àåò áîëåå ðåàëüíîìó ïîëîæåíèþ. Ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðîöåññ óòèëèçàöèè îòõîäîâ â íàøåì îáùåñòâå è ïðîòèâîïîñòàâèâ îáú ì çàêëþ ííûõ äîãîâîðîâ îáú ìó ôàêòè åñêè ñîáðàííîãî ìóñîðà, ìû ñäåëàëè âûâîä, òî íîðìà îòõîäîâ â ãîðîäå íà 1 åëîâåêà íàìíîãî áîëüøå óñòàíîâëåííîé è ñîñòàâëÿåò 1, 38 êóá.ì. Íóæíî äîáàâèòü, òî ïðè ïîäñ òàõ ïðèíèìàëñÿ âî âíèìàíèå ñåçîííûé õàðàêòåð ñáîðà îòõîäîâ, êîòîðûé îòëè àåòñÿ çèìîé è ëåòîì â 1,5 è äàæå â 1,8 ðàçà. Ïåðåðàñ èòàâ ýòè íîðìû â îêðóãå, ìîæíî áóäåò óñòàíîâèòü íåäîñòàþùèå êîíòåéíåðû, è, ñîãëàñîâàâ ñ ñàìîóïðàâëåíèåì, ïîñòàâèòü áîëåå ãàáàðèòíûå êîíòåéíåðû äëÿ ñåçîííîãî ñáîðà îòõîäîâ. Íóæíî äîáàâèòü, òî ïëàòà çà óáîðêó ìóñîðà ó íàñ ñàìàÿ íèçêàÿ â ýòîé ñôåðå â ãîñóäàðñòâå. Ïðîñìîòðåâ ñòàòèñòè åñêèå äàííûå çà 2005 ãîä î ïîòðåáëåíèè â äîìàøíåì õîçÿéñòâå, ìû âèäèì, òî êàæäûé ëåí äîìàøíåãî õîçÿéñòâà â ñðåäíåì òðàòèò íà êîììóíàëüíûå óñëóãè îò 11(â äåðåâíå ) äî 15(â ìàëûõ ãîðîäàõ) ëàòîâ â ìåñÿö, à ïëàòà çà óòèëèçàöèþ îòõîäîâ ñîñòàâëÿåò òîëüêî 5-6% îò ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. òîáû â áóäóùåì èíâåñòèðîâàòü ñðåäñòâà â äàííûé ïðîöåññ, ñîçäàâàÿ ïëîùàäè äëÿ ïåðåòðàíñïîðòèðîâêè, ñîðòèðîâêè îòäåëüíî ñîáðàííûõ îòõîäîâ, äîñòàâêè ñìåøàííûõ îòõîäîâ íà öåíòðàëüíûé ïîëèãîí â Äåìåíå, âàæíî, òîáû êàæäûé ïðîèçâîäèòåëü îòõîäîâ çàêëþ èë äîãîâîð îá îáú ìå îòõîäîâ, òîáû ïðîèçâîäèòåëü, êîòîðûé áóäåò äîñòàâëÿòü îòõîäû â ìåñòî ïåðåòðàíñïîðòèðîâêè, çàïëàòèë çà õðàíåíèå ìóñîðà, ïîòîìó òî ëþáûå íå åñòíûå äåéñòâèÿ ñòàíóò äîïîëíèòåëüíîé ôèíàíñîâîé íàãðóçêîé äëÿ åñòíûõ ïàðòí ðîâ. ßíèñ Ìóðíèåêñ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÎÎÎ Preiïu saimnieks CMYK

8 ÂÅÑÒÈ Ïðåéëüñêîãî Îêðóãà Íå áåäà, òî ãîäû áûñòðî ì àòñÿ Ñåðåáðèñòûé îñòàâëÿÿ ñëåä, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ìû Âàì æåëàåì ïðîñòî ñ àñòüÿ Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò. ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ «ÊÐÓÃËÛÌ» ÞÁÈËÅÅÌ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ, ÐÎÄÈÂØÈÕÑß Â ÎÊÒßÁÐÅ: Ýäìóíäà Äàãèñà, Âèðãèíèþ ßêîâëåâó, Àëîèçà Ëóáàíà, Ãðèãîðèÿ Ìèòðîôàíîâà, Ëóöèþ Óíäçóëå-Êàæó, Àëåêñàíäðó Îçåðñêó, Àëáåðòà Ñîíäîðà, Èëüþ åðíîáðîâà, Ýëåîíîðó Ëèâäàíå-Áîòîðå, Òàèñèþ Íåñòåðîâè ó â Ïðåéëè. Îáùåñòâî ïåíñèîíåðîâ Ïðåéëüñêîãî îêðóãà ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÖÅÍÒÐÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÍÎßÁÐÅ 4 è 5 îêòÿáðÿ â Ïðåéëüñêîì öåíðå ÍÃÎ ïðîø ë äâóõäíåâíûé ñåìèíàð «Àçáóêà ÍÃλ.  ïåðâûé äåíü ñåìèíàðà, êîòîðûé âåëà Èëçå Øåôåðå, ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ðàçâèòèÿ ïîðòàëà Ziedot.lv, ðóêîâîäèòåëü èíñòèòóòà ÍÃÎ, ðå ü ùëà î ñîçäàíèè íåãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îáùåñòâ, ñòðàòåãè åñêîì ïëàíèðîâàíèè è îöåíêå äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèè. Ó àñòíèêè ñåìèíàðà áûëè ðàçäåëåíû íà b 4 íîÿáðÿ â â Ïðåéëüñêîì ÄÊ äèñêîòåêà Ìîëîä æíîãî ìóçûêàëüíîãî êëóáà. Îñîáûé ãîñòü - DONS. b 5 íîÿáðÿ â Ïðåéëüñêîì ÄÊ êîíöåðò. Ó àñòâóþò Âîëäåìàð Øîðèí, Çèãóðä Íåéìàíèñ è ïåâèöà Ñàíäðà. b 10 íîÿáðÿ â ÄÊ â Ëè è äèñêîòåêà Ìîëîä æíîãî ìóçûêàëüíîãî êëóáà. b 10 íîÿáðÿ â â Ïðåéëüñêîì ÄÊ ïîñèäåëêè êî Äíþ Ìàðòèíà. Ó àñòâóþò ôîëüêëîðíûå ãðóïïû Ïðåéëüñêîãî ðàéîíà. b 11 íîÿáðÿ ó ïàìÿòíîãî êàìíÿ â Àéçêàëíå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù ííîå Äíþ Ëà ïëåñèñà. b 16 íîÿáðÿ â ÄÊ â Ëè è êîíöåðò, ïîñâÿù ííûé ãîäîâùèíå Ëàòâèéñêîé ðåñïóáëèêè. b 17 íîÿáðÿ â â Àéçêàëíñêîì ÍÄ ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù ííîå ãîäîâùèíå ïðîâîçãëàøåíèÿ Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè «Â Ëàòâèè - íà áåðåãàõ ßøè». b 17 íîÿáðÿ Ïðåéëüñêîì ÄÊ ÏÐÎØËÈ ÀÇÁÓÊÓ ÍÃÎ Ïðîåêò INTERREG IIIA SIII-068 «Îðãàíèçàöèÿ ëàòâèéñêî-ëèòîâñêîãî ïðèãðàíè íîãî åìïèîíàòà ïî áàñêåòáîëó è òóðíèðîâ ïî óëè íîìó áàñêåòáîëó». Ãðàôèê åìïèîíàòà ïðèãðàíè íîé áàñêåòáîëüíîé ëèãè íà ãã. Ïåðèîä Äàòà Ìåñòî, ñòðàíà I ýòàï Øïîãè, Äàóãàâïèëññêèé ð-í (LV) II ýòàï Çàðàñàé(LT) III ýòàï Ðåçåêíå(LV) IV ýòàï Óòåíå (LT) V ýòàï Ëèâàíû (LV) VI ýòàï Âèñàãèíàñ (LT) VII ýòàï Êðàñëàâà (LV) VIII ýòàï Ðîêèøêèñ (LT) IX ýòàï Ïðåéëè (LV) Ôèíàë Äàóãàâïèëñ (LV)  åìïèîíàòå îò êàæäîãî ïàðòí ðà ïðîåêòà áóäåò ó àñòâîâàòü îäíà ìóæñêàÿ êîìàíäà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâèò ñâî ñàìîóïðàâëåíèå.  êîìàíäå äîëæíî áûòü íå áîëåå 15 ó àñòíèêîâ è òðåíåð.ñ ïîëîæåíèåì åìïèîíàòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ïðåéëüñêîé îêðóæíîé äóìå ó ìåòîäèñòà ïî ñïîðòó Ëåîíèäà Âàëäîíèñà.  ðàìêaõ ïðîåêòà áóäóò ïðèîáðåòåíû ñïîðòèâíûå ôîðìû äëÿ êîìàíäû, 10 áàñêåòáîëüíûõ ìÿ åé, èçãîòîâëåíû äèçàéíåðñêèå ðàáîòû - àôèøè, íàêëåéêè, áðîøþðû. Ñàíèòà Ìåëüêî, ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòîâ Îòäåëà ïëàíèðîâàíèÿ. Ïðîõîäèò îòêðûòûé åìïèîíàò ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó Ïðåéëüñêîãî îêðóãà 14 îêòÿáðÿ â ìàëîì ñïîðòçàëå Äåòñêîé è þíîøåñêîé ñïîðòøêîëû ñîñòîÿëñÿ 1 ýòàï îòêðûòîãî åìïèîíàòà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó Ïðåéëüñêîãî îêðóãà.  ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó àñòèå ñïîðòñìåíû èç Äàóãàâïèëñà, Åêàáïèëñà, Ëèâàíû, Ðåçåêíå, Äàóãàâïèëññêîãî ðàéîíà è Ïðåéëè- âñåãî 22 ó àñòíèêà. Íå ñòàðòîâàëè íåêîòîðûå âåäóùèå ìåñòíûå ñïîðòñìåíû. Ïðèçîâûå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: 1 ìåñòî- Þðèé Øìàãðà(Äàóãàâïèëñ), 2 ìåñòî- Àëáåðò Âåéãóð (Åêàáïèëñ), 3 ìåñòî - Âîëäåìàð Ëèìàíèñ (Ïðåéëè). Âòîðîé ýòàï ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ. òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèåêîíöåðò, ïîñâÿù ííûé ãîäîâùèíå Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè. b 24 íîÿáðÿ â â Ïðåéëüñêîì ÄÊ ìåðîïðèÿòèå Îáùåñòâà èíâàëèäîâ. b 24 íîÿáðÿ ÄÊ â Ëè è äèñêîòåêà Ìîëîä æíîãî ìóçûêàëüíîãî êëóáà. b 25 íîÿáðÿ â Ïðåéëüñêîì ÄÊ ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù ííîå 10- ëåòíåìó þáèëåþ Ìóæñêîãî âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ. ãðóïïû, èõ çàäà åé áûëî òåîðåòè åñêè ñîçäàòü îáùåñòâî, ðàçäåëèòü îáÿçàííîñòè è ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ. Âòîðîé äåíü ñåìèíàðà âåëà ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ôîíäà Ziedot è ðóêîâîäèòåëü ïîðòàëà Ziedot.lv Ðóòà Äèìàíòà. Òåìà ñåìèíàðà- þðèäè åñêîå ðåãóëèðîâàíèå, ðóêîâîäñòâî, ôèíàíñû, ïðèâëå åíèå ïîæåðòâîâàíèé, ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ïîæåðòâîâàíèé è äðóãèå èñòî íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ. Òåìû îáñóæäàëèñü íà äîñòóïíîì ÿçûêå, ïðèâîäèëèñü ïðàêòè åñêèå ïðèìåðû ðàáîòû îáùåñòâ êàê â Ëàòâèè, òàê è çà ðóáåæîì. Çà ýòè äâà äíÿ ó àñòíèêè ñåìèíàðà ïðèîáðåëè ìíîãî íîâûõ èäåé è ïðàêòè åñêèõ çíàíèé, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ñîçäàíèè íîâûõ îáùåñòâ è â ðàáîòå óæå ñóùåñòâóþùèõ. Ýâèÿ Äðåéêà, áóõãàëòåð öåíòðà ÍÃÎ ÑÏÎÐÒ Íà àëñÿ åìïèîíàò ïî âîëåéáîëó Ïðåéëüñêîãî îêðóãà 2006 ãîäà 14 îêòÿáðÿ íà àëñÿ åìïèîíàò 2006 ãîäà ïî âîëåéáîëó Ïðåéëüñêîãî îêðóãà. Èãðû ïðîõîäÿò â êîíöå êàæäîé íåäåëè â ñïîðòçàëå Ïðåéëüñêîé ñïîðòøêîëû. Ïîäàíû çàÿâêè íà ó àñòèå îò 8 ìóæñêèõ êîìàíä Preiïu siers, Preiïu Valsts ìimnâzija, Unibanka, Hipotçku banka, Ruðona, Riebiòi, Stabulnieki, Z-light (Lîvâni) un 6 sievieðu komandas - Preiïu VÌ, Preiïu 1. pamatskola, Policija, Daugavpils, Lîvâni è Jçkabpils. Ðåçóëüòàòû ïîñëåäíèõ èãð: Stabulnieki Unibanka 3:1, Hipotçku banka Ruðona 3:1, PVÌ Preiïu siers 3:1, Ruðona - Preiïu siers 3:1, PVÌ - Riebiòi 2:3, Hipotçku banka Unibanka 3:0, Ïðåéëüñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ãèìíàçèÿ- Ñòàáóëíèåêè 3:1, À/Î Preiïu siers Z-light 3:1, Ðèåáèíè - Ðóøîíà 1:3. Æåíùèíû: Äàóãàâïèëñ- Åêàáïèëñ 3:0, Äàóãàâïèëñ- Ëèâàíû 3:0, Åêàáïèëñ- Ëèâàíû 3:0, Ïîëèöèÿ - Ïðåéëüñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ãèìíàçèÿ 0:3. Ëåîíèä Âàëäîíèñ, ìåòîäèñò ïî ñïîðòó Ïðåéëüñêèå äçþäîèñòû îòêðûëè íîâûé ñåçîí Ñëåâà: Æàíåòå Êèâðèíÿ, Àãíåòà Ëàíäñáåðãà, Ëàóìà Âèøíåâñêà, Ýëëà Áîãäàíîâà, Äèòà Áåêå 8 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÑËÅÄÓÙÈÅ ÏËÀÒÍÛÅ ÊÓÐÑÛ: F Áóõãàëòåðèÿ îò 0 äî áàëàíñà- 72 àñà, F Êîìïüþòåðíûå êóðñû -8 ìîäóëåé ïî 8 àñîâ, F Äèçàéí èíòåðüåðà ïîìåùåíèé- 36 àñîâ, F Àíãëèéñêèé ÿçûê, òðè óðîâíÿ, êàæäûé ïî 36 àñîâ, F Àíãëèéñêèé ÿçûê äëÿ ó åíèêîâ 9 è 12 êëàññîâ- 24 àñà, F Íåìåöêèé ÿçûê- 36 àñîâ, F Õóäîæåñòâåííàÿ ðîñïèñü ïî ø ëêó- 36 àñîâ, F Òåðàïèÿ èñêóññòâà- 36 àñîâ, F Óñòðîéñòâî íàñàæäåíèé- 36 àñîâ, F Îñíîâíûå ïðèíöèïû çäîðîâîãî ïèòàíèÿ è èñïîëüçîâàíèå ïðèïðàâ - 36 àñîâ. Çàïèñü äî 1 äåêàáðÿ â Ïðåéëüñêîì Öåíòðå ÍÃÎ (Áðèâèáàñ 7) èëè ïî òåëåôîíàì , ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ËÀÒÃÀËÜÑÊÎÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ Ëàòãàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå òåëåâèäåíèå òðàíñëèðóåò ïåðåäà- è ïî ðàáî èì äíÿì ñ ïî Òåëåâèäåíèå çàíèìàåòñÿ èíôîðìàöèåé, íîâîñòÿìè è ïåðåäà àìè â ïðÿìîì ýôèðå è â çàïèñè î ïðîèñõîäÿùåì â Ëàòãàëèè. Ïî ðàáî èì äíÿì íîâîñòè íà ëàòûøñêîì ÿçûêå èäóò â 19.45, 22.00, 23.00, à íà ðóññêîì ÿçûêå â è Îáçîð ñîáûòèé íåäåëè îáîáù í â ïåðåäà å «Íåäåëÿ â Ëàòãàëèè» ïî ñóááîòàì â è â 21.30, ïî âîñêðåñåíüÿì â  òåëåâèçèîííûõ äèñêóññèÿõ ìîãóò ïðèíèìàòü ó àñòèå è çðèòåëè, çàäàâàÿ âîïðîñû ïî òåëåôîíó ðóêîâîäèòåëÿì ñàìîóïðàâëåíèé, ñïåöèàëèñòàì è ò.ä. Ïåðåäà è ïðÿìîãî ýôèðà Ëàòãàëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ «Âå åðíèé ðàçãîâîð» èäóò ïî ïîíåäåëüíèêàì, âòîðíèêàì è åòâåðãàì â 19.00, èëè â Ïî âòîðíèêàì è åòâåðãàì â ýòîé ïåðåäà å ðå ü èä ò î âîïðîñàõ ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïåðåäà à «Íîâîñòè Ïðåéëüñêîãî îêðóãà» òåïåðü ïîéä ò â ïåðâûé è òðåòèé âòîðíèê â Ïåðåäà è áóäóò ïîâòîðÿòüñÿ. Ëàòãàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå òåëåâèäåíèå ïîêàçûâàåò â Ðåçåêíå è Ëóäçå (òàêæå â ðàéîíàõ), àñòè íî â Áàëâñêîì, Êðàñëàâñêîì è Ïðåéëüñêîì ðàéîíàõ, â Âàðàêëÿíû Ìàäîíñêàãî ðàéîíà, îíî òðàíñëèðóåòñÿ òàêæå ïî Ïðåéëüñêîìó êàáåëüíîìó òåëåâèäåíèþ. Ñëåäèòå çà ðåêëàìîé Ëàòãàëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ è ãàçåòîé Vietçjâ Latgales avîzç! Âàøå Ëàòãàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå òåëåâèäåíèå Ïðåéëüñêèé êëóá ïî äçþäî Jaunîba ïðèíÿë ó àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå ïî äçþäî «Çîëîòàÿ îñåíü» â Âàíãàæè, îòêðûâ òàêèì îáðàçîì íîâûé ñåçîí. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè ñ 7 ïî 8 îêòÿáðÿ. Ó àñòíèêè òóðíèðà- äåâî êè è ìàëü èêè 1991 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìëàäøå. Íàøà ìîëîä æü ïîêàçàëà õîðîøèå ðåçóëüòàòû.1 ìåñòî ó Ýëëû Áîãäàíîâîé, Àãíåòå Ëàíäñáåðãè, Ëàóìû Âèøíåâñêîé è Èëüè Èñàåâà, ó Äèòû Áåêå è Àðòóðà Áðèöèñà 2 ìåñòî, ó Æàíåòå Êèâðèíè è Äàâèñà Ïàñòîðà 3 ìåñòî. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñïîðòèâíîãî ñåçîíà íàøèõ þíûõ äçþäîèñòîâ îæèäàþò ñåðü çíûå èñïûòàíèÿ, ïîòîìó òî â êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå îíè áóäóò ñàìûìè ìëàäøèìè. Ñëåäóþùèì ìåæäóíàðîäíûì òóðíèðîì, â êîòîðîì ïðèìóò ó àñòèå ïðåéëüñêèå äçþäîèñòû, áóäåò òóðíèð â Åëãàâå â êîíöå îêòÿáðÿ. Ìàéÿ Ïàýãëå Ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé åìïèîíàò ïî ðûáíîé ëîâëå ñïèííèíãîì Ïðåéëüñêîãî îêðóãà 30 ñåíòÿáðÿ íà Ôåéìàíñêîì îçåðå âïåðâûå ïðîøëî ñîñòÿçàíèå íà ïðèç Ïðåéëüñêîãî îêðóãà ïî ðûáíîé ëîâëå ñïèííèíãîì. Ýòî îçåðî çíàêîìî ìíîãèì ïðåéëü àíàì - çäåñü ìîæíî âñòðåòèòü èõ â óòðåííèå àñû è â âûõîäíûå äíè.è ýòà ñóááîòà îáåùàëà ïðèëè íûé óëîâ, ïîýòîìó 19 ôàíàòîâ ñîáðàëèñü çäåñü ñî ñïèííèíãàìè, òîáû âûÿñíèòü, êîìó ñ àñòüå óëûáí òñÿ íà ñåé ðàç. Ïîñëå ñòàðòîâîãî âûñòðåëà â 8.00 îò áåðåãà îò àëèëè 11 ëîäîê è íà àëñÿ ïîèñê è ëîâëÿ ùóê.ïî ïîëîæåíèþ ñîðåâíîâàíèÿ îöåíèâàëèñü ùóêè áîëåå 50 ñì è îêóíè ëþáîãî ðàçìåðà. Íî ùóêè, ïî óÿâ îïàñíîñòü, êàê ñãîâîðèëèñü. Îïûòíûå «ìàòàäîðû» - ðûáàêè ìåíÿëè áë ñíû è ìåñòà, íî ðåäêàÿ ùóêà ïîääàâàëàñü ñîáëàçíó ïðèìàíêè. Ïîñëå øåñòè- àñîâûõ ïîèñêîâ ðûáîëîâû ñîáðàëèñü íà áåðåãó, òîáû âçâåñèòü óëîâ è ïîäåëèòüñÿ âïå àòëåíèÿìè. Ôåéìàí íà ñåé ðàç íå áûë ùåäðûì. Áîëüøàÿ ðûáà âñ åù æä ò âàñ. Ïî èòîãàì âçâåøèâàíèÿ óëîâà ïîáåäèòåëåì ñòàë Ëåîíèä Âàëäîíèñ (1, 960 êã). Îí ïîëó èë òàêæå ïðèç çà ñàìóþ áîëüøóþ ùóêó (1, 260 êã).2 ìåñòî íåîæèäàííî çàâîåâàëà äàìà.  óëîâå Æàííû Êóôèíîé áûëè òîëüêî îêóíè, îáùèé âåñ- 1, 940 êã. 3 ìåñòî â îáùåì çà òå Âëàäèñëàâó Ëàïêîâñêîìó îáåñïå èëè äâå ùóêè âåñîì 1, 620 êã. Òå, êòî ïîéìàë ùóê äëèíîé áîëåå 50 ñì, ó àñòâîâàëè â ðîçûãðûøå ïðèçîâ. È çäåñü ïîâåçëî Íîðìóíäó Èâçàíó, Ðîìàíó Ïåòðîâó, Ëåîíèäó Âàëäîíèñó è Ýëãàñòó Äèìàíòó. Íàäååìñÿ, òî âñÿ áîëüøàÿ ðûáà åù æä ò íàñ. À åñëè êîìó íà ñåé ðàç íå ïîâåçëî, âðåìåíè, ïðîâåä ííîãîíà îçåðå, âñ ðàâíî íå áûëî æàëü. Íè õâîñòà, íè åøóè! Ëåîíèä Âàëäîíèñ, ìåòîäèñò ïî ñïîðòó. ÂÅÑÒÈ Ïðåéëüñêîãî Îêðóãà Èíôîðìàöèîííîå èçäàíèå äóìû Ïðåéëüñêîãî îêðóãà íà ëàòûøñêîì è ðóññêîì ÿçûêå. Àäðåñ: Ïðåéëè, LV 5301, Òèðãóñ ëàóêóìñ 1. Òèðàæ 4500 ýêçåìïëÿðîâ. Îòïå àòàíî â ÎÎÎ «Latgales Druka», Ðåçåêíå, Áàçíèöàñ 28. Îòâåòñòâåííàÿ çà èçäàíèå Ìàéÿ Ïàýãëå, òåë , Ìàêåòèðîâàíèå - ÎÎÎ «Latgales Druka». Ïåðåâîä Èðèíû Øåëêîâîé.