PAR SILMALAS PAGASTA PĀRVALDES BUDŽETU GADAM

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PAR SILMALAS PAGASTA PĀRVALDES BUDŽETU GADAM"

Transkripts

1 S I L M AL A S PA GA S TA I N F OR M AT Ī VA IS I Z DE V UM S, B E Z M A KS AS 2021.GADA FEBRUĀRIS NR.2(226) Mūsu skaistās, mīļās un vislabākās sievietes pasaulē! Lai pavasaris atnāk pie Jums ar mīlestību, laimi un labklājību! Sveiciens 8. Marta svētkos! Silmalas pagasta pārvalde PAR SILMALAS PAGASTA PĀRVALDES BUDŽETU GADAM Silmalas pagasta kapitālie ieguldījumi 2021.gadā Pamatlīdzeklis /darbs Dators sociālajam dienestam Summa EUR ar PVN Trimmeris Gornicas, Ružinas labiekārtošanas darbiem 1534 Degradētās ēkas nojaukšanas projekta izstrāde Vecružinā Projekta izstrāde labiekārtotai vietai Štikānos (birzē) 2500 Rēzeknes novada pašvaldība gada 21. janvārī apstiprināja budžetu gadam. Silmalas pagasta pārvalde ir viena no novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienība struktūrvienībām. Pagasta pārvaldes budžets gadam kopā ar atlikumu uz gada sākumu bija: ieņēmumi EUR , izdevumi EUR, aizņēmuma atmaksa par tiltu EUR Ieņēmumu veids Transferti no novada Valsts budžeta transferti Maksas pakalpojumi Nenodokļu ieņēmumi Naudas līdzekļu atlikums Kopā Summa EUR Īpatsvars % 83,6 1,2 7,9 1,4 5,9 Pagasta ieņēmumu sadalījums ir šāds: Vislielākais ieņēmumu īpatsvars ir transfertiem no novada, jeb 83,6%, maksas pakalpojumu par komunālajiem pakalpojumiem, ēdināšanu un zemes nomu summa ir 7,9 %, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no zemes, mežu īpašumu un dzīvokļu pārdošanas)- 1,4%, valsts budžeta transferti-1,2%. Naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu īpatsvars ir 5,9 %. Atlikums ir izveidojies no ceļu līdzekļu, atsavināšanas līdzekļu un māju apsaimniekošanas naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu un līdzekļu ekonomijas saskaņā ar izpilddirektora rīkojumu COVID-19 laikā. Līdzekļi tiks novirzīti pagasta attīstībai gadā. Pagasta izdevumu sadalījums ir šāds: Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR Vispārējie vadības dienesti Īpatsva rs% 6,7 Ekonomiskā darbība ,9 Teritoriju un apsaimniekošana Atpūta, kultūra mājokļu , Izglītība Dators /Gornica (sports) 830 Āra trenažieris (Kruķi sports) 1333 Dūņu glabātuves tehniskais projekts Gornicā Dārzu ielas remonts Štikānos Datorklases remonts Tiskādu v/skolā Ugunsdzēšamo durvju nomaiņa Tiskādu v/skolā 9995 Dators lietvedei Tiskādu v/skolā 1210 Portatīvais dators Tiskādu v/skolā 1089 Bibliotēku fonds Tiskādu v/skolā Remonta darbi pārbūvēm Silmalas PII Rotaļu laukums Silmalas PII 4400 Dators pagasta pārvaldei Dators Štikānu bibliotēkai 968 Žalūzijas Kruķu KN 4682 Remonta darbi (pārbūve) Kruķu KN (skolas ēka) Tehniskais projekts pārbūvēm (Silmalas KN) 5000 Projekta ekspertīze (Silmalas KN) Pārbūves darbi (Silmalas KN) 6000 Apkures iekārtas iegāde ēkas apkurei uz granulām (Silmalas KN) Dators (Silmalas FVP) 800 Ēkas siltināšanas projekta izstrāde (Štikānu KN) ,2 Grāmatu fonds bibliotēkās ,7 Kopā Sociālā aizsardzība ,7 Veselība ,2 Kopā Vislielākais izdevumu īpatsvars ir izglītībai (skola, pirmsskolas izglītības iestāde) 33,7%, izdevumi bibliotēku, kultūras namu uzturēšanai- 22,2%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 27,6 %, ekonomiskās darbības (ceļu uzturēšana, algotie darbi) izdevumu īpatsvars- 6,9 %, vadības dienestu izdevumi-6,7 %, veselības izdevumi- 2,2 %, sociālās aizsardzības izdevumi (sociālais dienests un bāriņtiesa)- 0.7%. Kopumā pagasta pārvaldē ir 19 iestādes, kuras tiek uzturētas no pagasta pārvaldes budžeta: Tiskādu vidusskola, Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde, komunālā saimniecība, pagasta pārvalde, četri kultūras nami, četras bibliotēkas, trīs feldšeru vecmāšu punkti, dienas centrs, skolēnu pārvadājumi, sporta pasākumi, ceļu uzturēšana gadā pagastam ir iedalītas 60 APSD (algotie pagaidu sabiedriskie darbi) vietas. Silmalas pagasts ir viens no novada lielākajem pagastiem, šeit dzīvo 2443 iedzīvotāji (par 27 cilvēkiem mazāk nekā gadā), kas sastāda 9,4% no kopējā Rēzeknes novada iedzīvotāju skaita, novadā kopā ir iedzīvotāji. Bezdarbnieku skaits ir 343 bezdarbnieki uz gada beigām. Pagastā iestādēs strādā 80 darbinieki. Pagasta pārvalde apsaimnieko 53 pagasta ceļus, 28 ielas un 2 tiltus (52 metru garumā), kuru kopējais garums ir 120,524 km (ceļi- 104,905 km, ielas- 15,619 km). Ceļu uzturēšanai un remontiem gadā paredzēti EUR gadā no iedalītiem novada pašvaldības papildus līdzekļiem EUR, tika izremontētas trīs pagasta ielas: Jaunā iela Kruķos-asfalta seguma atjaunošana (34 086,50 EUR), Lakstīgalu ielas posma- asfalta seguma atjaunošana pie Lakstīgalu 1 mājas ( ,89 EUR) un Bērzu iela Tiskādos- grants seguma atjaunošanai (71 499,34 EUR, t.sk. pārvaldes ieguldījums 8 835,62 EUR). Izstrādāti būvprojekti divkārtu virsmas apstrādes būvdarbiem Štikānos Pļavu ielai 1633,50 EUR un Štikānos Dīķu ielai (6 301,39 EUR, t.sk. pārvaldes ieguldījums 2541 EUR). Kopēja remonta darbu summa ir EUR ,62. Pagasta pārvalde gadā plāno veikt visu savu iestāžu ikdienas uzturēšanas un attīstības darbus iedzīvotāju labā. Jevģēnija Grišuļonoka, Maltas pagastu apvienības galvenās grāmatvedes vietniece

2 AKTIVITĀTES FEBRUĀRA MĒNESĪ DIENAS CENTRĀ GORNICĀ Februāris bija spilgts mēnesis bērniem un jauniešiem, jo tika organizētas dažādas attālinātās radošās darbnīcas (Ledus dekori; Zīmēšana uz sniega;), konkursi un akcija Pabaro putnus. Ziemā, sniegā un salā, putniem nav viegli atrast barību, tāpēc tika organizēta akcija Pabaro putnus. Svarīgi atcerēties, ka mēs esam atbildīgi par to, ko pieradinām. Sākot putnus barot, tas jādara regulāri, līdz pat pēdējiem sniegiem. Akcijā piedalījās Silmalas pagasta bērni un jaunieši, Silmalas PII grupa "Bitītes", kā arī, pateicoties Jaunatnes lietu speciālistei un Silmalas pagasta bibliotekāres idejai, un vīriešiem (kas strādā algotu pagaidu sabiedrisko darbu), kuri realizēja, tika uzstādītas divas putnu barotavas pie Silmalas Kultūras nama. Februārī jaunieši aktīvi piedalījās foto konkursā Silmalas pagasts manām acīm, kura mērķis bija iemūžināt Silmalas pagasta mākslinieciski kvalitatīvas un Silmalas pagasta būtību raksturojošas fotogrāfijas. Fotogrāfijas var apskatīt pagasta Instagram kā arī tās var apskatīt klātienē Dienas Centrā Gornicā. Paldies visiem aktīvistiem, un esiet arī turpmāk tik radoši un aktīvi! JAUNAS GRĀMATAS SILMALAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ KONKURSS! Zīmējumu konkurss Mans mīļākais pasaku varonis Jaunatnes lietu speciāliste Snežana Spridzāne Silmalas pagasta bibliotēka aicina visus interesentus piedalīties zīmējumu konkursā. Zīmējumus var iesniegt klātienē vai atsūtīt elektroniski uz WhatsApp , norādot vārdu, uzvārdu un vecumu. Katram dalībniekam pārsteiguma balva par piedalīšanos. Konkurss norisinās līdz Diana Rakova Silmalas pagasta bibliotēkas vadītāja Lieldienu recepšu konkurss! Lūgums konkursa dalībniekiem iesūtīt fotogrāfijas un receptes ar ēdieniem, kas tiek tradicionāli gatavoti Jūsu ģimenē. No iesūtītajiem materiāliem tiks izveidota foto galerija informatīvajā izdevumā Foto ar aprakstu lūgums sūtīt uz e-pastu vai uz WhatsApp , norādot vārdu, uzvārdu un vecumu. Pārsteiguma balvas katram dalībniekam! Diana Rakova Silmalas pagasta bibliotēkas vadītāja SILMALAS KULTŪRAS NAMĀ ATMINI KRUSTVĀRDU MĪKLU! Silmalas Kultūras nams aicina piedalīties krustvārdu mīklas atminēšaā par tēmu "Masļeņica". Atbildes var iesūtīt, vai zvanot pa tālruni līdz Visu martu notiek foto konkurss Saule pavasarī. Iesūtām bildes uz WhatsApp Foto tiks ieliktas Silmalas kultūras nama lapiņā. Aktivitāte bērniem - Pastāsti, ko tu proti. Bērni tiek aicināti dalīties ar bildēm, zīmējumiem, stāstiem un foto par savu mīļāko hobiju, prasmēm. Darbiņus sūtam uz WhatsApp līdz 20.martam. Sabīne Liāna Dzene Silmalas KN vadītāja SLUDINĀJUMI Friziermeistare Gaļina piedāvā: sieviešu un vīriešu matu griezumus; matu veidošanu; dažādas matu krāsošanas tehnikas. Jaunumi! keratīna taisnošana ķīmiskie ilgviļņi Pieņemšana Gornicā (izbraucu arī pie klienta). Sīkāka informācija un pieraksts pa tālr Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n Malta, c. Gorņica, Saules 4, LV-4630, E-pasts: Iznāk 1 reizi mēnesī, korespondente Diana Rakova (tālr ). Drukāts SIA Latgales druka tipogrāfijā. 2

3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ, БЕСПЛАТНОЕ ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА NR.2 (226) УТВЕРЖДЁН БЮДЖЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2021 ГОД Капитальные вложения Силмалской волости в 2021 году: Основные средства /работа Сумма EUR с НДС 21 января 2021 года Резекненское самоуправление утвердило бюджет на 2021 год, согласно которому будет работать Силмалское волостное управление. Силмалское волостное управление является одной из структурных единиц краевого самоуправления Малтского волостного объединения. Бюджет волостного управления на 2021 год вместе с остатком: доходы EUR , расходы - EUR , погашение кредита за мост EUR Компьютер для социального отдела Триммер для работ по благоустройству в Горнице и Ружине 1534 Разработка проекта на снос здания в Вецружине Разработка проекта на благоустройство места в п.штыкани 2500 Компьютер (Горница/спорт) 830 Уличный тренажер (Круки/спорт) 1333 Технический проект очистного хранилища в Горнице Ремонт улицы Дарзу/Штыкани Ремонт компьютерного класса в Тискадской ср.шк Замена противопожарных дверей в Тискадской ср.шк Вид доходов Сумма EUR Доля доходов % Трансферты краевого самоуправления ,6 Трансферты госбюджета ,2 Компьютер для секретаря в Тискадской ср.шк Платные услуги ,9 Портативный компьютер/тискадская ср.шк Безналоговые доходы ,4 Фонд библиотеки/тискадская ср.шк. Остаток средств ,9 Ремонтные работы/силмалское дошкольное учреждение Всего Игровая площадка/силмалское дошкольное учреждение 4400 Компьютер для волостного управления Компьютер для Штыканской библиотеки 968 Жалюзи в Крукский ДК 4682 Ремонтные работы /Крукский ДК (здание школы) Технический проект на перестройку (Силмалский ДК) 5000 Экспертиза проекта (Силмалский ДК) Строительные работы (Силмалский ДК) 6000 Приобретение отопительного оборудования для отопления гранулами (Силмалский ДК) Компьютер (Силмалский ФАП) 800 Доля доходов% Разработка проекта по утеплению здания (Штыканский ДК) 8000 Книжный фонд библиотек 3600 Всего Доходы волости. Наибольшая доля доходов трансферты краевого самоуправления, или 83.6%, сумма доходов за коммунальные услуги, питание и арендную плату составляет 7.9%, безналоговые доходы (доходы от продажи земли, леса и квартир) составляют 1.4%, трансферты госбюджета 1.2% от общей суммы доходов. Остаток средств на начало года 5.9%. Остаток образовался из остатков средств из дорожного фонда, из фонда по обхозяйствованию домов на начало года и экономии средств по распоряжению исполнительного директора в связи с ситуацией с COVID-19. Средства направлены на развитие волости в 2021 году. Расходы волости. Запланированные расходы основного бюджета в 2021 году, соответственно функциональным категориям. EUR Государственные службы ,7 Экономическая деятельность , ,6 Отдых, культура ,2 Образование ,7 Социальная защита ,7 Здоровье ,2 Всего Обхозяйствование жилищ территорий и Наибольшая доля расходов-образование (школа, дошкольное учреждение) 33,7%, расходы на содержание библиотек, домов культуры 22,2%, расходы на обхозяйствование жилищ и территорий 27,6 %, экономическая деятельность (содержание дорог, платные работы) - 6,9 %, управленческие услуги-6,7 %, расходы на здравоохранение - 2,2 %, социальная защита (социальное обслуживание и сиротский суд) - 0.7%. Всего в волостном управлении 19 учреждений, которые содержатся из бюджета волостного управления: Тискадская средняя школа, Силмалское дошкольное учреждение, коммунальное хозяйство, волостное управление, четыре Дома культуры, четыре библиотеки, три фельдшерско-акушерских пункта, Дневной центр, перевозка школьников, спортивные мероприятия, содержание дорог. В 2021 году в волости 60 APSD мест (платные работы). Силмалская волость является одной из самых больших волостей края, здесь живут 2443 жителей (на 27 человек меньше, чем в 2020 году), что составляет 9,4% от общего числа жителей Резекненского края, в котором жителей. Число безработных человека на конец 2020 года. В учреждениях волости работают 80 человек. Волостное управление содержит 53 дороги, 28 улиц и 2 моста (длиной 52 м), общая протяженность которых составляет 120,524 км (дороги - 104,905 км, улицы15,619 км). На ремонт и содержание дорог в 2021 году предназначено EUR В 2020 году из выделенных дополнительных денежных средств от Резекненского самоуправления в сумме EUR, были отремонтированы 3 волостные улицы: улица Яуна в п.круки восстановление асфальтного покрытия (34 086,50 EUR), участок улицы Лакстигалу восстановление асфальтного покрытия у дома на Лакстигалу 1, (31 855,89 EUR) и улица Берзу в п.тискады обновление грантового покрытия (71 499,34 EUR, в том числе вклад управления волости 8 835,62 EUR). Разработаны строительные проекты для проведения строительных работ с двойной обработкой поверхности в п.штыкани на улице Пляву 1633,50 EUR и улицы Дикю (6 301,39 EUR, в том числе вклад волостного управления 2541 EUR). Общая сумма ремонтных работ ,62EUR. В 2021 году волостное управление планирует каждодневное содержание своих учреждений и развивающие работы на благо населению. Заместитель главного бухгалтера Малтского волостного объединения Евгения Гришулёнок 3

4 ПОЗДРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ Февраль был ярким месяцем для детей и молодежи, так как были организованы творческие мастерские, конкурсы и акция «Покорми птиц». Зимой птицам нелегко найти пропитание, поэтому была организована акция «Накорми птиц». Важно помнить, что мы несем ответственность за то, что приучаем. Начиная кормить птиц, делать это нужно регулярно, до последнего снега. В акции приняли участие дети и молодежь Силмалской волости, группа "Bitītes" Силмалского дошкольного учреждения, а также, благодаря идеям специалиста по делам с молодежью и Силмалской волостной библиотеки были установлены кормушки, которые сделали мужчины, работающие на оплачиваемой временной общественной работе. В феврале молодые люди активно участвовали в фотоконкурсе «Силмалская волость моими глазами», цель которого сделать художественно-качественные фотографии и передать через фотографии красоту нашей волости. Фотографии можно посмотреть в а также, в Дневном центре в Горнице. Спасибо всем за Ваше активное участие! Продолжайте быть такими же творческими и активными! Уважаемые женщины! С Международным женским днем! Желаем Вам весны, любви, признаний, Объятий, искренних и нежных, теплых слов, А также исполнения желаний. Здоровья, легкости, полета, красоты, Успехов грандиозных, впечатлений. Желаем, чтобы чаще улыбались Вы От радостно-волнующих мгновений. Силмалское волостное управление Снежана Спридзане ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ АННУ ШМАУКСТЕЛЬ! 65 славный юбилей! О годах прожитых не жалей! Наслаждайся жизнью, не грусти, Если кто обидел, ты прости! Оставайся милой и простой, Мудрой, доброй, скромной, молодой! Будь всегда прекрасна, как сейчас! И букет цветов прими от нас! Александра, Анастасия, Антонина ПОЗДРАВЛЯЮ ИОЛАНТУ КОТЕБО С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! С днем рождения, крёстная! Желаю не болеть, не грустить, не унывать. Желаю всегда просыпаться с хорошим настроением. Желаю каждый день посвящать тому, что интересно и тем, кто дорог. Иоланта, пусть в Вашей жизни будет много чудесных моментов и счастливых перемен. И пусть этот год жизни будет невероятно удачным для тебя! Крестница Снежана ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ Предлагаю: Женские, мужские и детские стрижки Свадебные и вечерние причёски Окрашивание. НОВИНКИ! В связи с распространением коронавирусной инфекции, спортивный зал в Горнице закрыт до 9 февраля. Однако, у каждого жителя Силмалской волости есть возможность взять инвентарь напрокат. ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ Доступный инвентарь: Палки для скандинавской ходьбы Spokey Vlad 3 шт. Инвентарь можно взять в рабочие дни с Кератиновое выпрямление Работаю на дому в Горнице. Возможен выезд на дом. Галина Тел ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ Химическая завивка Возвращаемое имущество должно иметь чистый внешний вид. При выдаче и сдаче инвентаря обязательно проверятся его состояние. Специалист по делам с молодёжью Снежана Спридзане 4 Автомеханик произведёт диагностику Вашего автомобиля. Выезд на место к клиенту. Любая марка, модель и год Вашего авто. Программирование ключей, форсунок. Консультация, вопросы, рекомендации. Сергей. Тел.: Адрес: Резекненский край, Силмалская волость, п/о Мата, п. Горница, ул. Саулес 4, LV Адрес электронной почты: Выходит 1 раз в месяц, Корреспондент: Ракова Диана (тел ).

5 VISIEM TISKĀDU VIDUSSKOLAS ABSOLVENTIEM SIRSNĪGS SVEICIENS NO JŪSU SKOLAS UN SKOLOTĀJIEM, KURI JŪS ATCERAS PAT PĒC 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40...GADIEM. Kā gribas vēl aizskriet Līdz Daugavas krastam! No rīta ar somu plecos Kāpt skolas kalnā, Ieejot klasē, mulsi smaidīt Un tad skaļi pateikt: "Labrīt!". 25 GADU JUBILEJA 1996.GADA ABSOLVENTIEM Ir vienreiz gadā tāda diena, kad Tiskādu vidusskola aicina savus izklīdušos bērnus uz satikšanos, lai pulcētos klasēs, satiktos ar klasesbiedriem, pedagogiem, dalītos atmiņās par skolas gadiem... Protams, ar nepacietību gaidījām tikšanos šajā gadā... Bet dzīve sagatavoja mums visiem nepatīkamu pārsteigumu, un mēs nevarēsim organizēt tikšanās vakaru skolā klātienē. Šīs neparastais laiks ir milzīgs pārbaudījums mums visiem. Mēs ar nepacietību gaidīsim skolā visus absolventus nākamā gada februārī. Skola Jūs atceras, lepojas ar Jums, dārgie absolventi, un vienmēr gaida ciemos! Novēlam Jums visiem stipru veselību, pacietību, labu garastāvokli, prieku, laimi un izturību šajā neparastajā laikā. Tiskādu vidusskolas absolventi jubilāri. 50 GADU JUBILEJA 1971.GADA ABSOLVENTIEM Absolventi (6) - Oļegs Gaigulovs, Janīna Dubovska, Vladimirs Krasutins, Vitālijs Kovaļovs, Ludmila Laškova, Georgijs Porozovs. Klases audzinātāja Klavdija Vasilija m. Marcinkeviča 10 GADU JUBILEJA 2011.GADA ABSOLVENTIEM Absolventi (23) - Jefrosinija Balabkina, Jevģēnija Beļajeva, Anna Bistrova, Tatjana Vasiļjeva, Pēteris Vinguļs, Pāvels Gruznovs, Anisija Delikatnaja, Marija Delikatnaja, Ivans Jekimovs, Anna Ivanova, Jekaterina Ivanova, Aleksandrs Kovaļovs, Zinaīda Lukašova, Grigorijs Lisovs, Vasilijs Petrovs, Zinaīda Puškova, Filicata Ragozina, Vorsanofijs Rebezovs, Afanasija Safonova, Anastasija Tarakanova, Antonina Tarakanova, Zinaīda Tarakanova, Manefa Tarakanova. Klases audzinātājs Sergejs Ivana d. Gerasimovs. 40 GADU JUBILEJA 1981.GADA ABSOLVENTIEM Absolventi (10) - Ludmila Cvetkova, Tatjana Cvetkova, Jekaterina Drozdova, Ksenija Ivanova, Viktorija Keidāne, Vadims Larionovs, Pāvels Mitrošenko, Aleksejs Poļakovs, Alla Stroganova, Valērijs Tarakanovs. Klases audzinātāja Ludmila Genādija m. Šmaukstele 5 GADU JUBILEJA 2016.GADA ABSOLVENTIEM Absolventi (30) - Svetlana Baranova, Ņina Beļajeva, Natālija Beļakova, Olga Bogdanova, Dmitrijs Varlamovs, Stepans Vasiļjevs, Nikolajs Vlasovs, Nadežda Grigorjeva, Faina Ivanova, Marita Zagorska, Marina Kislicka, Sergejs Kopilovs, Marija Ksendzova, Jeļena Lapurina, Tatjana Larionova, Jeļena Laškova, Mihails Matvejevs, Vladimirs Pastuhovs, Ivans Piļščikovs, Skaidrīte Skukis, Grigorijs Surikovs, Viktors Tihomirovs, Marija Šera, Zoja Škņarova, Lavrentijs Balabkins, Afanasija Dementjeva, Andrejs Drozdovs, Iļja Krasutins, Jegors Laškovs, Dmitrijs Červjakovs. Absolventi (8) - Dmitrijs Filimonovs, Anastasija Krasnopjorova, Viktorija Maslobojeva, Jūlija Poļakova, Maksims Solovjovs, Arkādijs Surikovs, Jūlija Tarakanova, Alīna Vlasova. Klases audzinātāja Irina Viktora m. Laškova Tiskādu vidusskolas administrācija 5

6 САМЫЙ ТЁПЛЫЙ ПРИВЕТ ВСЕМ УЧЕНИКАМ ПЕРЕДАЁТ ВАША ШКОЛА И УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ПОМНЯТ ВАС ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40...ЛЕТ ВЫУСКНИКИ 2001 ГОДА ВЫПУСКНИКИ ГО ГОДА Выпускники (12) - Владимир Бедрягин, Надежда Чулкова, Янис Дрель, Ирина Фролкова, Наталия Громова, Любовь Комлаева, Марина Красутина, Александр Косарёв, Любовь Лавренова, Алена Марцинкевич, Ольга Семёнова, Алёна Шестакова. Классный руководитель Мария Щемелёва. ВЫПУСКНИКИ 2006 ГОДА Выпускники (33) - Артемон Богданов, Тимофей Богданов, Маргарита Богданова, Виктор Борисовский, Янис Валиник, Генадий Варламов, Феня Волосанова, Пётр Деликатный, Екатерина Екимова, Валерий Жаров, Леонид Закутаев, Ольга Заозерская, Зоя Иванова, Татьяна Иванова, Еким Клещченков, Анна Корзинина, Геновефа Косолапова, Мария Краснова, Раиса Красутина, Анфиза Курашова, Модрис Лайзан, Александр Лисов, Надежда Максимова, Борис Михайлов, Нина Низина, Евгения Рагозина, Лаврентий Растопчин, Татьяна Филипенко, Валентин Фролков, Татьяна Шляхта, Антон Горбунов, Арнольд Загорский, Василий Марцинкевич. Absolventi (12) - Виталий Боршчев, Вячеслав Комлаев, Валентина Петрухова, Александр Ковалёв, Максим Щемелёв, Вадим Пуляхо, Александр Волков, Михаил Голосуев, Светлана Филимонова, Ирина Филимонова, Фёдор Лавренов, Алексей Обидкин. Классный руководитель Элита Валиник ВЫПУСКНИКИ 2020-ГО ГОДА. Классный руководитель Ольга Шукот. ВЫПУСКНИКИ 1986 ГОДА Выпускники (15) - Игорь Дроздов, Дмитрий Иванов, Андрей Красутин, Михаил Красутин, Александр Ларионов, Ивета Линкевич, Леонард Линкевич, Алексей Матвеев, Борис Минкин, Георгий Сеньков, Валерий Шаков, Зоя Блажевич, Антонина Фролкова, Наталья Титова, Екатерина Деликатная. Выпускники - Надежда Чернова, Денис Филатов, Валентин Гаршанов, Ирина Красутина, Елена Красутина, Наталия Красутина, Роман Маслобоев, Ненсия Мазуре, Валерия Немнясева, Татьяна Полякова, Владимир Прокофьев, Игорь Толстов, Карина Варславане, Виталий Ларионов, Рита Белова. Классный руководитель Людмила Шмаукстеле Классный руководитель Мария Щемелёва. Администрация Тискадской средней школы Адрес: Резекненский край, Силмалская волость, п/о Мата, п. Горница, ул. Саулес 4, LV Адрес электронной почты: Выходит 1 раз в месяц, Корреспондент: Ракова Диана (тел ).