Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā 182, Liepājā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā 182, Liepājā"

Transkripts

1 Latvijas Lauksaimniecības universitāte Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Atļauts aizstāvēt 21. g.. jūnijā Katedras vad. prof., Dr. sc. ing. L. Ozola. Andris Balaško Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā 182, Liepājā Diplomprojekts Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Būvniecība students A. Balaško... Matrikulas Nr. LI10171 Diplomprojekta vad.: Vieslektors, Mg. sc. ing. J. Fabriciuss... Konsultanti: Viesdocents, MBA. A. Stankevičs... Asoc. prof. (meritus) Dr. sc. ing. G. Andersons... Vieslektors, Mg. sc. ing. J. Fabriciuss... Vieslektors Mg. sc. ing. M. Pavārs... Vieslektore Mg. oec. I. Vikse... Recenzents: Sertificēts būvinženieris Z. Ostelis... Sertifikāta Nr Jelgava 21

2 LATVIJAS LAUKSAIMNICĪBAS UNIVRSITĀT Būvkonstrukciju katedra APSTIPRINU: 21.g.... kat.vad., prof. L.Ozola... DIPLOMPROJKTA UZDVUMS 1. Diplomprojekta tēma: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā 182, Liepājā Tēma apstiprināta ar Dekāna rīkojumu Nr /5 2. Diplomprojekts jāiesniedz Būvkonstrukciju katedrā 21. gada 12.maijā 3. Nepieciešamie materiāli diplomprojekta izstrādei: - tehniskā literatūra, irokodeksi un standarti; - būvlaukuma topogrāfiskā un ģeoloģiskā informācija g. 1. martā 4. Diplomprojekta saturs. Arhitektūras celtniecības daļa: ģenerālā plāna apraksts; daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas telpiskā plānojuma risinājums ietverot funkcionālo raksturojumu; būves inženiertīklu principiāls risinājums; ēkas sienu un pārseguma norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins, ēkas energoefektivitātes un ugunsdrošības novērtējums. Konstrukciju risinājumi: pārseguma nesošo konstrukciju būvprojekts; pamatu aprēķins un konstruēšana. Būvdarbu organizēšanas, tehnoloģijas un darbu veikšanas daļa: būvdarbu ģenerālplāns; tehnoloģiskās shēmas; cilvēka aizsardzība celtniecības montāžas darbos; kalendārais grafiks. konomikas daļa: tehniski ekonomiskie rādītāji; tāmju kopsavilkums; lokālās tāmes Īpaši risināmais jautājums: Kāpņu laida balstījuma uz kāpņu laukuma stiegrojuma aprēķins. 5. Grafiskie materiāli - rasējumi: ģenerālais plāns; ēku fasādes, stāva plāns, griezumi, mezgli; nesošo pārseguma konstrukciju rasējumi; pamatu plāns un griezumi, celtniecības ģenerālais plāns; kalendārais plāns un citi nepieciešamie rasējumi minimums 10 A1 formāta lapas. 6. Diplomprojekta uzdevums izsniegts 21.gada 1. februārī Diplomprojekta vadītājs... Diplomprojekta tēma un saturs atbilst prasībām un nav vienāda ar iepriekšējos studiju gados izstrādātajiem. Diplomprojekta uzdevumu pieņēma izpildei Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Būvniecība 5.kursa nepilna laika students Andris Balaško Andris Balaško Matrikulas Nr. LI g Studenta paraksts

3 Anotācija Andris Balaško, Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā 182, Liepājā. Diplomprojekts otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte, Būvkonstrukciju katedra, 21, 152 lapaspuses. Diplomprojekta ietvaros tika izstrādāts projekts sešu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Liepājā. Arhitektūras daļā apskatīti ēkas telpiskā plānojuma un konstruktīvie risinājumi. Tika veikts ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumu pārskats, kā arī ēkas energoefektivitātes aprēķins. Būvkonstrukciju daļā veikta slodžu noteikšana uz ēkas nesošajām konstrukcijām, veikts pārseguma sijas, kolonnas, monolītā lentveida un stabveida pamata aprēķins, kā arī kāpņu laida balstījuma mezgla aprēķins. Būvdarbu organizēšanas, tehnoloģijas un darbu veikšanas daļā apskatīti galvenie veicamie būvdarbi, veikta būvtehnikas izvēle, izstrādātas pamatu betonēšanas un pārseguma montāžas tehnoloģiskās kartes. Izstrādāts būvdarbu ģenerālplāns un būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks. Apskatīta būvdarbu kvalitātes kontrole, ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā. konomikas daļā sastādītas tāmes atsevišķiem būvdarbu veidiem un aprēķinātas būvdarbu kopējās izmaksas. Diplomprojekta saturs: paskaidrojuma raksts lapaspuses, 39 tabulas, 36 attēli; grafiskā daļa - 10 A1 formāta rasējuma lapas. 3

4 Annotation Andris Balaško, Multi-apartment residential building on Ganību street 182, Liepaja. Diploma project in the second level professional higher education study program Civil ngineering - Jelgava, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of nvironment and Civil ngineering, Department of Structural ngineering, 21, 152 pages. Within the framework of the diploma project, a six-story multi-apartment residential building in Liepāja was designed. In the architectural part, a floor planning and constructive solutions of the building are considered. A review of fire safety and environmental protection measures is performed, as well as a calculation of the building's energy efficiency. In the part of building structures, the loads on the load-bearing structures of the building were determined, the calculation of the floor beam, column, foundations, as well as the calculation of the staircase support were performed. In the part of organization of construction works and technology, the main construction works to be performed were considered, the choice of construction equipment is made, technological maps of foundation concreting and floor assembly are developed. A master plan of construction works and a calendar schedule of construction works have been made. Quality control of construction works, fire safety, labor protection and environmental protection requirements during construction works are considered. In the economic part, estimates have been made for certain types of construction works and the total costs of construction works have been calculated. Content of the diploma project: explanatory article pages, 39 tables, 36 pictures; graphic part - 10 A1 format drawings. 4

5 Аннотация Андрис Балашко, «Многоквартирное жилое здание на ул. Ганибу 182, Лиепая». Дипломный проект по учебной программе высшего профессионального образования второго уровня Строительство Елгава, Латвийский Сельскохозяйственный униве рситет, факультет Окружающей среды и строительных наук, кафедра Строительных конструкций, 21, 152 страниц. В рамках дипломного проекта был разработан проект для двухэтажного много квартирного жилого дома в Лиепае. В архитектурной части рассмотрены пространственные планировки и констру ктивные решения здания. Проводится отчет о мероприятиях по пожарной безопаснос ти и охране среды, а также расчет энергоэффективности здания. В части строительных конструкций проведено определение нагрузок на несущ их конструкциях здания, выполнены балки перекрытия, колонны, монетные ленточн ые и столбовые основания, а также расчет узла опорного узла лестницы. В части организации, технологии и производства работ рассмотрены основны е выполняемые строительные работы, проведен выбор строительной техники, разраб отаны технологические карты монтажа бетонирования и перекрытия. Разработан ген еральный план строительных работ и календарный график выполнения строительных работ. Проверен контроль качества строительных работ, требования пожарной безоп асности, охраны труда и охраны среды во время строительных работ. В части экономики составлены сметы на отдельные виды строительных работ и исчеслены общие затраты на строительные работы. Содержание дипломновопроекта: пояснительная часть 152 страниц, 39 таблици, 36 рисунки; графическая часть 10 листов чертежа формата А1. 5

6 Saturs Grafiskās daļas saturs Arhitektūras daļa Izejas dati projektēšanai Ģenerālā plāna apraksts Teritorijas apraksts Ģenerālplāna apraksts Arhitektūras daļa Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji Ēkas telpiskā plānojuma apraksts Konstruktīvo risinājumu apraksts Pamati Nesošās sienu konstrukcijas Nenesošās sienu konstrukcijas Fasāde Grīda uz grunts Starpstāvu pārsegums Jumts Balkoni Kāpnes Iekšējās apdares Logi un durvis Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnika Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini Ēkas siltuma zudumu aprēķins

7 1.4. Inženierkomunikāciju vispārējs raksturojums Apkure un ventilācija Ūdensapgāde un kanalizācija lektroapgāde Ugunsdrošības pasākumu pārskats Vides aizsardzības pasākumi Ēkas energoefektivitātes aprēķins Būvkonstrukciju daļa Izejas dati projektēšanai Aprēķina shēmas raksturojums Slodžu apraksts Slodzes no konstrukciju pašsvara Sniega radītās slodzes Vēja iedarbes Lietderīgās slodzes Slodžu kombinācijas Dzelzsbetona sijas aprēķins Izejas dati Aprēķina shēma Nestspējas robežstāvokļa aprēķins Lietojamības robežstāvokļa aprēķins Dzelzsbetona kolonnas aprēķins Izejas dati Aprēķina shēma Slaiduma pārbaude

8 Stiegrojuma aprēķins Pamatu aprēķins Būvlaukuma ģeotehniskās izpētes datu apstrāde Lentveida pamata aprēķins Stabveida pamata aprēķins Kāpņu balsta mezgla aprēķins Izejas dati Aprēķina shēma Būvdarbu organizēšanas, tehnoloģijas un darbu veikšanas daļa Vispārīgie norādījumi Būvdarbu ģenerālplāns Galveno būvdarbu apraksts Būvlaukuma sagatavošanas darbi Zemes darbi Pamatu izbūve Sienu un kolonnu montāža Pārseguma elementu montāža Grīdu izbūve Jumta konstrukciju un seguma izbūve Ailu aizpildījuma elementu montāža Fasādes apdares elementu montāža Ģipškartona starpsienu izbūve Teritorijas labiekārtošanas darbi Būvtehnikas izvēle

9 3.5. Tehnoloģiskās kartes Pamatu betonēšanas tehnoloģiskā karte Pārseguma montāžas tehnoloģiskā karte Kalendārā grafika apraksts Būvdarbu kvalitātes kontrole Darba aizsardzības prasības būvdarbu laikā Ugunsdrošības pasākumi būvdarbu laikā Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā konomikas daļa Izmantotās literatūras un interneta avotu saraksts

10 Grafiskās daļas saturs Lapa Nosaukums 1. Ģenerālplāns, teritorijas seguma tipi un konstrukcijas 2. Fasādes asīs 1-10; D-A; A-D, krāsu pase, logu specifikācija stāva plāns, 1. stāva telpu eksplikācija, durvju un balkona durvju specifikācija, mezgli Griezumi A-A; 1-1, mezgli M-1; M-2; M-3; M-4, jumta, grīdu, sienu specifikācijas 5. Pamatu plāns, griezumi, specifikācijas stāva kolonnu un sienu plāns, kolonnas C-1001 darba rasējums, mezgli, specifikācijas stāva pārseguma plāns, sijas S-1001 darba rasējums, mezgli, specifikācijas stāva pārseguma elementu montāžas un pamatu betonēšanas tehnoloģiskā shēma 9. Būvdarbu ģenerālplāns 10. Būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks 10

11 1. Arhitektūras daļa 1.1. Izejas dati projektēšanai Diplomprojekta ietvaros tiek izstrādāts projekts daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai, kura atrodas Liepājā, Ganību ielā 182. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 Būvju klasifikācijas noteikumi projektējamās ēkas lietošanas veida kods ir 1122 triju vai vairāku dzīvokļu mājas. Projektējamai ēkai ir seši virszemes stāvi un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi, 1. pielikumu Ēku iedalījums grupās projektējamā ēka atbilst III grupas ēku iedalījuma kritērijam Stāvu skaits ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi. Arhitektūras risinājumi izstrādāti saskaņā ar: LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika ; [1] LBN Būvklimatoloģija ; [2] LBN Būvakustika ; [3] LBN 1-15 Būvju ugunsdrošība ; [4] LBN 2-18 Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana ; [5] LBN Dzīvojamās ēkas ; [6] LBN Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija ; [7] Teritorijas ģeofiziskais un klimatiskais raksturojums: būvlaukuma reljefs līdzena teritorija ar parastu veģetāciju: III apvidus kategorija (LVS N A1+AC:14); [8] visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra: tmin = C (LBN ); apkures perioda vidējā gaisa temperatūra: thc = 2.0 C (LBN ); apkures perioda ilgums: na = 193 dienas (LBN ); vidējā temperatūra dzīvojamās telpās: 21 C (LBN ); diennakts vidējais relatīvais gaisa mitrums: 82 % (LBN ); ēkas ugunsnoturības pakāpe: U2a (LBN 1-15). 11

12 1.2. Ģenerālā plāna apraksts Teritorijas apraksts Gruntsgabals atrodas Liepājā, Ganību ielā 182, Ganību un Ventas ielas krustojumā. Kadastra numurs Gruntsgabala platība 0,88 ha. Ēkas atrašanās vieta kartē parādīta attēlā att. Zemes gabala lokācija. Augstuma atzīmes topogrāfiskajā plānā uzmērītas Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 00,5 (LAS-00,5). Gruntsgabala robežas uznestas pēc LR VZD kadastra kartes informācijas. Apbūvējamā teritorija ir līdzena, augstuma atzīmju starpība starp augstāko un zemāko punktu ir 0.15 m. Apbūves teritorijas vidējā absolūtā augstuma atzīme ir apmēram 2.0 m. Planējamā teritorijas augstuma atzīme ir 1.9 m, kas atbilst m ēkas augstuma atzīmei Ģenerālplāna apraksts Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka novietota paralēli blakus esošajai Ganību ielai. Apbūves laukums m 2. Iebraukšana gruntsgabalā paredzēta no Ganību ielas. Teritorijā projektētas 44 autostāvvietas, no kurām 4 ir invalīdu autostāvvietas. Autostāvvietas izvietotas starp projektēto ēku un Ganību ielu, kā arī starp ēku un Ventas ielu. Ceļa segums un autostāvvietas ir asfaltētas. Projektēto ceļu un laukumu platība ir 1074 m 2. Lai no ceļiem un 12

13 autostāvvietām novadītu lietusūdeņus, tie tiek veidoti ar slīpumu. Lietusūdeņi tālāk tiek novadīti uz trapu, pa kuru tie tiek novadīti uz pilsētas lietusūdens kanalizāciju. Gruntsgabala teritorijā esošos gājēju celiņus paredzēts veidot ar 60 mm bieza bruģa segumu. Gājēju celiņi izvietoti gar ēkas sānu un gala fasādi. Bruģēto celiņu kopējā platība 150 m 2. Ceļi un stāvlaukumi no bruģētajiem celiņiem tiek norobežoti ar bruģakmens apmali. Teritorijas apzaļumošanai paredzēts izmantot esošo melnzemi, kas būvdarbu sākumā tiek norakta un pārvietota, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek pievesta papildus. Melnzeme tiek apsēta ar daudzgadīgu zālienu. Apbūves blīvums ir 12.1 %, apbūves intensitāte 61.8 %. Citus teritorijas tehniski ekonomiskos rādītājus skatīt tabulā. Ģenerālplānā augstuma atzīmes, ēkas piesaistes un attālumi doti metros. Pirms būvdarbu uzsākšanas norādītos izmērus pārbaudīt dabā. Atkāpes no projekta, kā arī būvniecības laikā nepieciešamos risinājumus, pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar projekta autoru. Apkures, ūdens, sadzīves un lietus kanalizācijas pieslēgumi tiek veidoti pie esošajiem pilsētas komunikāciju tīkliem. lektrības pieslēgumu ēkai tiek pieslēgts pie esošā transformatora, kurš atrodas teritorijas ziemeļu daļā Arhitektūras daļa Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji Projektējamās ēkas un gruntsgabala tehniskie ekonomiskie rādītāji apkopoti tabulā tabula Ģenerālplāna tehniski ekonomiskie rādītāji Nr. p. k. Nosaukums Daudzums 1. Zemesgabala platība m 2 2. Ēkas kopējā platība m 2 3. Iekštelpu platība m 2 4. Ārtelpu platība m 2 13

14 tabulas turpinājums 5. Apbūves laukums m 2 6. Ēkas būvtilpums m 3 7. Ceļu un laukumu platība m 2 8. Apbūves blīvums 12.1 % 9. Apbūves intensitāte 61.8 % Ēkas telpiskā plānojuma apraksts Projektējamai ēkai ir seši virszemes stāvi. Ēkai ir divas ieejas un tās atrodas dienvidaustrumu pusē. Lai izlīdzinātu līmeņu starpību starp dabīgās grunts līmeni un ēkas ieejas durvīm, pie ieejas ēkā paredzēts pakāpiens un panduss. Ieeja ēkā notiek caur vējtveriem, pēc kuriem var nonākt kāpņu telpās un gaiteņos, pa kuriem var nokļūt dzīvokļos. Starp stāviem iespējams pārvietoties pa kāpnēm un liftiem. Ēkas stāva augstums ir 3,05 m. Ēkas pirmā stāva plānojumā paredzēti trīspadsmit dzīvokļi, vienā kāpņu telpā seši un otrā kāpņu telpā septiņi dzīvokļi. Dzīvokļu platība ir no 34,7 līdz 87,9 m 2. Katrā dzīvoklī paredzēta priekštelpa, gaitenis, viens vai divi sanitārie mezgli, dzīvojamā istaba ar virtuves zonu un vienu vai vairākām guļamistabām. Katram dzīvoklim ir arī balkons. Balkonu platība ir no 4,1 līdz 4,5 m 2. Ēkas dzīvokļu plānojums veidots saskaņā ar būvnormatīvu LBN Dzīvojamās ēkas prasībām. Ēkas plānojumu skatīt grafiskās daļas BP-3 un BP-4 rasējuma lapā Konstruktīvo risinājumu apraksts Projektējamā ēka veidota kā bezkarkasa ēka. Ēku veido saliekamā dzelzsbetona sienas un kolonnas uz kurām balstās saliekamā dzelzsbetona sijas, masīvplātnes un dobie pārseguma paneļi. Lai nodrošinātu ēkas kopējo stabilitāti liftu šahtu sienas tiek izbūvētas no monolītā dzelzsbetona, kā arī tiek veidotas monolītās betona šuves starp pārseguma paneļiem. 14

15 Pamati Zem ēkas nesošajām sienām paredzēti monolītie lentveida pamati, bet zem dzelzsbetona un metāla kolonnām stabveida monolītie pamati. Pamatu iebūves dziļumu nosaka ņemot vērā teritorijas maksimālo grunts sasalšanas dziļumu un inženierģeoloģiskās izpētes datus. Pamatu apakšas relatīvā augstuma atzīme , kas ir zem grunts sasalšanas dziļuma, bet virs gruntsūdens līmeņa. Pamati balstās uz blietētas, 0 mm biezas šķembu kārtas. Monolītā dzelzsbetona pamatus paredzēts veidot no C30/37 XC2 XF2 klases betona, kurš stiegrots ar B500B klases stiegrojumu Nesošās sienu konstrukcijas Ārējās nesošās sienas tiek veidotas no saliekamā dzelzsbetona sienu paneļiem ar biezumu 150 mm un augstumu 3030 mm, iekšējās nesošās sienas tiek veidotas no saliekamā dzelzsbetona sienu paneļiem ar biezumu 0 mm un augstumu 3030 mm. Sienām jāspēj uzņemt visas patstāvīgās un mainīgās slodzes. Sienas tiek ražotas no C30/37 XC1 klases betona, kuras stiegrotas ar B500B klases stiegrojumu. Liftu šahtu sienas tiek izbūvētas no C30/37 XC1 klases monolītā betona, kas stiegrots ar B500B klases stiegrojumu. Saliekamā dzelzsbetona ārsienās un iekšsienās jau rūpnīcā tiek iestrādātas caurules un izvadi elektroinstalācijas vajadzībām Nenesošās sienu konstrukcijas Iekšējās nenesošās sienu konstrukcijas tiek veidotas no 50 mm platiem CD metāla profiliem, pie kuriem no abām pusēm stiprina divas 12,5 mm biezas ģipškartona loksnes Knauf White (vai analogs). Starp metāla profiliem tiek ievietota 50 mm bieza Paroc Sonus izolācija (vai analogs). Sanitārajos mezglos no vienas puses tiek lietotas mitrumizturīgās ģipškartona loksnes Knauf Green (vai analogs). 15

16 Fasāde Ēkai tiek projektēta piekārtā ventilējamā fasāde. Fasādes apdarei paredzēts izmantot Cembrit Solid šķiedrcementa plāksnes (vai analogu). Šķiedrcementa plāksnēm raksturīga laba skaņas izolācija un izturība pret klimatiskajiem apstākļiem, kā arī augsta triecienizturība. Tās izgatavotas no portlandcementa, minerālpildvielu, celulozes un PVA šķiedru maisījuma. Šķiedru cementa dabīgā pelēkā pamatkrāsa pārklāta ar ūdens bāzes akrila krāsas slāni. Plākšņu standarta izmēri mm. Fasādei tiek izmantoti trīs krāsu paneļi bēši S-212 (RAL 9001), gaiši pelēki S-030 (RAL 7036) un tumši pelēki S-101 (RAL 7024). Fasādes paneļi ar alumīnija karkasa palīdzību pie fasādes tiek stiprināta pie nesošajām ārsienām. Nesošās ārsienas tiek siltinātas ar siltumizolāciju Paroc Ultra (vai analogu), kas pārklātas ar vēja aizsargplāksnēm Paroc Cortex (vai analogu). Siltumizolācija un vēja aizsargplāksnes pie fasādes tiek stiprinātas ar speciāli tam paredzētiem dībeļiem. Starp fasādes paneļiem un vēja aizsargplāksnēm tiek veidota gaisa šķirkārta. Ēkas cokola daļa tiek siltināta ar Tenapors Prima PS 100 (vai analogu) siltumizolāciju un apmesta ar ūdensizturīgu apmetumu, kas pēc tam tiek krāsots RAL 7024 krāsā. Ēkas fasādes paneļu kopējā platība 66.3 m 2, cokola platība 84.2 m Grīda uz grunts Pirmā stāva grīda tiek veidota uz blietētas grunts, uz kuras tiek ieklātas blietētas dolomīta šķembas ar frakciju 0-45 mm 80 mm biezumā. Virs šķembām tiek ieklāts 0 mm biezs siltumizolācijas slānis Tenapors xtra (vai analogs), kuru pārklāj ar PVC plēvi un dispersi stiegrota betona slāni 75 mm biezumā. Virs betona slāņa tiek ieklāts grīdas segums Starpstāvu pārsegums Starpstāvu pārsegumi tiek veidoti no 265 mm augstiem dobajiem dzelzsbetona pārseguma paneļiem. Dobie pārseguma paneļi izgatavoti no C45/55 XC1 klases betona, kuri stiegroti ar Y1860S7 klases trosēm. Virs paneļiem tiek ierīkota 50 mm bieza skaņas izolācija Paroc SSB1 (vai analoga), kuru pārklāj ar PVC plēvi un cementa klona slāni 50 mm biezumā. 16

17 Virs betona slāņa tiek ieklāts grīdas segums. Zem pārseguma paneļiem tiek ierīkoti griesti no ģipškartona loksnēm Knauf White (vai analoga), kas tiek stiprinātas pie metāla profiliem. Koplietošanas telpās starpstāvu pārsegums tiek veidots no 2 mm biezām saliekamā dzelzsbetona pārseguma plātnēm. Plātnes izgatavotas no C30/37 XC1 klases betona, kuras stiegrotas ar B500B klases stiegrojumu. Virs betona plātnēm tiek ieklātas akmens flīzes Jumts Jumta nesošās konstrukcijas veidotas no koka spārēm, kuras balstās uz jumta krēsla konstrukcijām un mūrlatas. Koka mūrlata tiek stiprināta pie nesošajām dzelzsbetona sienām. Spāres, jumta krēsla konstrukcijas un mūrlatas izgatavotas no skujkoku zāģmateriāliem ar stiprības klasi C24. Jumta slīpums 13. Jumta spāres montē ar 10 mm soli. Virs spārēm tiek ieklāta difūzijas membrāna, virs kuras tiek stiprinātas vertikālās skujkoka latas mm. Projektējamai ēkai tiek izmantotas Rukki Classic Authentic (vai analogs) skārda jumta seguma loksnes ar Pural pārklājumu ar RR 23 (RAL 7015) toni. Jumta segums tiek stiprināts pie skujkoka latām mm ar soli 300 mm. Virs dobajiem pārseguma paneļiem tiek ieklāta gaisa un tvaika barjera Paroc XMV (vai analogs) un beramā akmens vate Paroc BLT 3 (vai analogs) 250 mm biezumā Balkoni Balkoni tiek izgatavoti no 0 mm biezām saliekamā dzelzsbetona plātnēm. Tās augšējā virsma tiek veidota ar slīpumu. Plātnes vienā pusē tiek balstītas uz nesošajām ārsienām, bet otrā pusē uz metāla kolonnām, kas veidotas no kvadrātcaurules CFSHS Balkona plātnes tiek izgatavotas no C35/45 XC4/XF3 klases betona, kuras stiegrotas ar B500B klases stiegrojumu. Balkona margas pie balkona sānu plaknēm tiek stiprinātas ar skrūvēm, kuras tiek ieskrūvētas speciālajās detaļās, kuras iebetonētas balkona plātnē. 17

18 Kāpnes Projektā paredzētas saliekamā dzelzsbetona kāpnes. Kāpņu pakāpiena augstums 179 mm, kāpņu pakāpiena garums 270 mm. Kāpņu laida garums 5300 mm, biezums 180 mm. Kāpņu laidā ir 17 pakāpieni. Kāpnes izgatavotas no C30/37 XC1 klases betona, kuras stiegrotas ar B500B klases stiegrojumu. Pakāpienu virsma un pretpakāpiens tiek flīzēts, bet pārējās kāpņu virsmas krāsotas. Kāpnēm uz pakāpiena virsmas, kāpņu kreisajā pusē tiek stiprināta metāla marga. Margas tiek piemetinātas pie ieliekamajām detaļām, kuras iebetonētas kāpnēs. Kāpņu labās puses marga tiek stiprināta pie dzelzsbetona sienām ar skrūvēm Iekšējās apdares Ēkas koplietošanas telpās vējtveros, kāpņu telpās un gaiteņos paredzēts ieklāt akmens masas flīžu grīdu segumu. Šajās telpās betona sienas un griesti tiek špaktelēti, slīpēti un krāsoti baltā RAL 9010 krāsā. Dzīvokļu priekštelpās un sanitārajos mezglos tiek ieklātas akmens masas flīzes, bet pārējās dzīvokļa telpās lamināts. Betona un ģipškartona sienas tiek špaktelētas, slīpētas un krāsotas RAL 9003 krāsā. Sanitārajos mezglos sienas tiek flīzētas ar akmens masas flīzēm. Dzīvokļos tiek veidoti ģipškartona griesti, kas ar metāla profiliem tiek piestiprināti pie pārseguma paneļiem. Griesti tiek špaktelēti, slīpēti un krāsoti RAL 9010 krāsā Logi un durvis Projektējamai ēkai paredzēti PVC logi un balkona durvis ar trīs stiklu paketi. Logi paredzēti verami, atgāžami un neverami. Logu siltumcaurlaidības koeficients U = 0.94 W/m 2 K. No ārpuses logu rāmji krāsoti pelēkā RAL 7015 krāsā, no iekšpuses baltā RAL 9010 krāsā. No ārpuses pie loga tiek paredzēts stiprināt metāla lāseni ar Pural pārklājumu RAL 7015 krāsā, no iekšpuses PVC palodzi baltā RAL 9010 krāsā. Logu specifikāciju skatīt skatīt grafiskās daļas BP-2 rasējuma lapā, balkona durvju specifikāciju skatīt grafiskās daļas BP-3 rasējuma lapā. 18

19 Ēkas ārdurvis izgatavotas no alumīnija profiliem un trīs stiklu paketes. Durvju siltumcaurlaidības koeficients U = 1.0 W/m 2 K. Ārdurvis no ārpuses un iekšpuses krāsotas RAL 7015 krāsā. Durvju specifikāciju skatīt grafiskās daļas BP-3 rasējuma lapā. Dzīvokļa ārdurvis un iekšdurvis izgatavotas no masīvkoka un pārklātas ar ozolkoka finierējumu. Ārdurvju ugunsdrošības klase I 60, ar skaņas izolāciju 40 db. Visām ārdurvīm un iekšdurvīm paredzētas aplodas no abām pusēm Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnika Projektējamās ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini veikti saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN un LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. [1] kur: W/m K; Normatīvo siltuma zuduma koeficientu HTR nosaka saskaņā ar formulu: H = U A + ψ l, ( ) U būvelementa i normatīvais siltuma caurlaidības koeficients, W/m K; ψ lineārā termiskā tilta j normatīvais siltuma caurlaidības koeficients, Visas ēkas aprēķina siltuma zuduma koeficientam HT jābūt mazākam par normatīvo siltuma zuduma koeficientu HTR: H H Temperatūras faktoru k izmanto atsevišķu būvelementu siltumtehniskajam aprēķinam un to aprēķina saskaņā ar formulu: k = = = 1.00 ( ) kur Θ iekštelpu aprēķina temperatūra, C Θ " āra gaisa vidējā temperatūra apkures sezonas laikā, C 19

20 Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie aprēķini Sienām un pārsegumiem, kas ir saskarē ar āra gaisu, siltumtehniskie aprēķini tiek veikti saskaņā ar standartu LVS N ISO 6946:17 Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes. [9] Konstrukcijas slāņa siltumpretestību R nosaka saskaņā ar formulu: kur R $ = % & ' &, ( ) d $ ēkas būvkomponenta materiāla slāņa biezums; λ $ slāņa materiāla siltumvadītspējas koeficients, W/m K; Ārsienu konstrukcijas siltumtehniskie parametri apkopoti tabulā. Slāņa materiāls un nosaukums Dzelzsbetona sienas panelis Akmens vate Paroc Ultra Vēja aizsargplāksne Paroc Cortex Ārsienu konstrukciju siltumtehniskie parametri Slāņa materiāla biezums d, m Slāņa materiāla siltumvadītspējas koeficients λ, W/m K tabula Slāņa materiāla siltumpretestība R, m 2 K/W kur Ārsienu konstrukciju kopējo siltumpretestību RT nosaka saskaņā ar formulu: R =R * +R +R +R + +R *" = ( ) = ,04=6.793 m K/W R * iekšējās virsmas siltumpretestība; R, R, R + katra atsevišķā slāņa aprēķina siltumpretestība; R *" ārējās virsmas siltumpretestība; Ārsienu konstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu U nosaka saskaņā ar formulu: U = 5 = 6.7+ = W/m K, ( )

21 Ārsienu konstrukcijas faktiskais siltuma caurlaidības koeficients U ir mazāks par maksimālo URM (U = < URM = 0.23). Jumta pārseguma konstrukcija atbilst Latvijas būvnormatīvam LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. Pārseguma konstrukcijas siltumtehniskie parametri apkopoti tabulā. Slāņa materiāls un nosaukums Dzelzsbetona pārseguma panelis Akmens vate Paroc BLT3 Jumta pārseguma konstrukcijas siltumtehniskie parametri Slāņa materiāla biezums d, m Slāņa materiāla siltumvadītspējas koeficients λ, W/m K tabula Slāņa materiāla siltumpretestība R, m 2 K/W Pārseguma konstrukcijas kopējo siltumpretestību RT nosaka saskaņā ar formulu: R =R * +R +R +R *" = ( ) = ,04 =6.370 m K/W formulu: Pārseguma konstrukciju siltuma caurlaidības koeficientu U nosaka saskaņā ar U = 5 = 6.7 = W/m K, ( ) Pārseguma konstrukcijas faktiskais siltuma caurlaidības koeficients U ir mazāks par maksimālo URM (U = < URM = 0.2). Ārsienu konstrukcija atbilst Latvijas būvnormatīvam LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. Ēkas elementu, kas atrodas saskarē ar grunti, siltumtehniskais aprēķins tiek veikts saskaņā ar standartu LVS N ISO 13370:17 Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Grīdas konstrukcijas siltumtehniskie parametri apkopoti tabulā. 21

22 Slāņa materiāls un nosaukums Fibrobetona izlīdzinošā kārta Putupolistirols PS 150 Blietētu šķembu kārta Grīdas konstrukcijas siltumtehniskie parametri Slāņa materiāla biezums d, m Slāņa materiāla siltumvadītspējas koeficients λ, W/m K tabula Slāņa materiāla siltumpretestība R, m 2 K/W Grīdas konstrukcijas kopējo siltumpretestību RT nosaka saskaņā ar formulu: R 8 =R +R +R + = ( ) =5.960 m K/W Grīdas uz grunts siltumpretestību raksturo ar tās ekvivalento biezumu, kas ir tāds grunts biezums, kuram ir tāda pati siltumpretestība Grīdas uz grunts ekvivalento biezumu dt nosaka saskaņā ar formulu: d : = w+λr * +R 8 +R *" = ( ) = m kur w pilns sienas biezums; λ nesasalušas grunts siltumvadītspēja; R * iekšējās virsmas siltumpretestība; R 8 grīdas konstrukcijas siltumpretestība; R *" ārējās virsmas siltumpretestība; Lai ievērtētu siltuma plūsmas gruntī trīsdimensionālo dabu, tiek izmantots grīdas raksturīgais izmērs B, kuru nosaka saskaņā ar formulu: kur B = = > = +. = m, B.B A grīdas laukums; P grīdas perimetrs; 22

23 Tā kā grunts ekvivalentais biezums dt ir lielāks par grīdas raksturīgo izmēru B (dt > B ), tad grīdu var uzskatīt par labi izolētu. Labi izolētām grīdām siltuma caurlaidības koeficientu U nosaka saskaņā ar formulu: U = D F% G =0.108 w/m K ( ) Grīdas konstrukcijas faktiskais siltuma caurlaidības koeficients U ir mazāks par maksimālo URN (U = < URN = 0.2). Grīdas konstrukcija atbilst Latvijas būvnormatīvam LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika Ēkas siltuma zudumu aprēķins Ēkas aprēķina siltuma zuduma koeficientu HT, kas norāda enerģijas zudumus caur ēkas būvelementiem, ja temperatūras starpība uz to pretējām virsmām ir viens grāds, nosaka saskaņā ar formulu: H = U A + ψ l + χ I, ( ) kur U būvelementa i aprēķina siltuma caurlaidības koeficients; A būvelementa i projektējamais laukums, m ; ψ lineārā termiskā tilta j aprēķina siltuma caurlaidības koeficients; l lineārā termiskā tilta j projektējamais garums, m; χ I punktveida termiskā tilta k punkta aprēķina siltuma caurlaidības koeficients; Norobežojošo konstrukciju aprēķina siltuma zudumi apkopoti un tabulās tabula Norobežojošo konstrukciju aprēķina siltuma zudumi konstrukcijām Konstrukcijas Ui, W/(m 2 K) Ai, m 2 HT1, W/K Sienas Jumts Grīdas Logi un durvis Kopā 13.6 W/K 23

24 Termisko tiltu aprēķina vērtības saskaņā ar LVS N ISO 14683:17/NA:. [10] Norobežojošo konstrukciju aprēķina siltuma zudumi termiskajiem tiltiem Termiskais tilts ψj, W/(m K) Lj, m Starpstāvu grīda IF HT2, W/K Jumts R Grīda uz grunts GF Ēkas stūri C Iekšējās sienas IW Balkona balsti B Logi un durvis W Kopā W/K tabula Ēkas aprēķina siltuma zudumu vērtībā H = H +H = = W/K Norobežojošo konstrukciju un termisko tiltu normatīvie aprēķina siltuma zudumi apkopoti tabulā tabula Norobežojošo konstrukciju normatīvie siltuma zudumi Konstrukcijas Ui, W/(m 2 K) Ai, m 2 ψj, W/(m K) Lj, m HTR, W/K Sienas Jumts Grīdas Logi un durvis Kopā W/K Ēkas siltuma zudumi no norobežojošajām konstrukcijām atbilst Latvijas būvnormatīva LBN prasībām - aprēķina siltuma zudumu koeficients ir mazāks par normatīvo siltuma zuduma koeficientu. 24

25 1.4. Inženierkomunikāciju vispārējs raksturojums Lai nodrošinātu pilnvērtīgu ēkas funkcionalitāti, ēkai paredzēti dažādi inženierkomunikāciju tīkli un sistēmas: Apkure un ventilācija; Ūdensapgāde un kanalizācija; lektroapgāde Apkure un ventilācija Jaunbūvējamas daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas energoefektivitātes līmenim jāatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkai. Lai nodrošinātu šīs prasības, ēkā jāizmanto augstas efektivitātes apkures un ventilācijas sistēmas, kuras nodrošina ne mazāk kā 75% ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures periodā un vismaz daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu ēkas siltumapgādē. Lai projektējamajai ēkai gada aukstajā periodā nodrošinātu atbilstošu iekštelpu temperatūru, ēkas siltumtīkli tiks pieslēgti pie pilsētas maģistrālās siltumtrases Ganību ielā. Liepājā centralizēto siltumapgādes pakalpojumu nodrošina SIA Liepājas enerģija, kas no visas saražotās siltumenerģijas nodrošina, ka 67% enerģijas tiek iegūtas no atjaunojamiem dabas resursiem. Ēkā izvietots automātiskais siltummezgls, kas transformē siltumenerģiju ēkas apkures sistēmai un nodrošina pievadītās siltumenerģijas uzskaiti. Ēkai plānota divcauruļu horizontālā apkures sistēma. Dzīvokļos paredzēti tērauda sekciju tipa radiatori IRSAP Tesi (vai analogs), kas nodrošina augstu siltuma caurlaidību gan ar starojumu, gan ar konvekciju pateicoties lielai darba virsmai un īpašām formām. Radiatoru augstums 350mm, izvietoti gar fasādes sienām telpās zem logiem. Sildķermeņi paredzēti ar sāna pieslēgumu, nodrošinot sildķermeni ar atgaisotāju un pieslēguma komplektu termostata vārstu, atpakaļgaitas vārstu, termostata galvu. Katram dzīvoklim projektēts individuāls siltumenerģijas skaitītājs. Lai nodrošinātu nepārtrauktu svaigā gaisa piekļuvi telpās un izmantotā gaisa novadīšanu, katrā dzīvoklī paredzēts ierīkot pieplūdes-nosūces ventilācijas iekārtu. Svaiga gaisa pieplūde nodrošināta no ēkas fasādē, izmantotā gaisa izmešana virs jumta. Saskaņā ar normatīviem, jānodrošina vismaz 75% ventilācijas siltuma zudumu atgūšana, ko plānots 25

26 nodrošināt ar izbūvētu pretplūsmas plākšņveida siltummaini PAUL Climos. Siltummaini izvietojot sanitārā mezgla komunikāciju šahtā. Siltummainis nodrošina no telpām novadītā siltā gaisa siltuma izmantošanu svaigā gaisa uzsildīšanai līdz 18 C, kā arī nodrošina mitruma atguvi. Ventilācijas sistēmai paredzēts ierīkot vadības pulti katrā dzīvoklī pie dzīvokļa ieejas durvīm. Projektējot apkures un ventilācija sistēmas, nepieciešams nodrošināt visas prasības saskaņā ar LBN Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija, kā arī citiem saistošiem normatīvajiem aktiem un ražotāju rekomendācijām, nodrošinot regulāru sistēmu apkopi Ūdensapgāde un kanalizācija Ēkas ūdensapgādes tīkla risinājumi jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr LBN Ūdensapgādes būves un SIA Liepājas ūdens tehniskajiem noteikumiem. [11] Lai nodrošinātu ūdens padevi projektējamai ēkai, paredzēts izbūvēt ūdensvada ievadu Ø 100 mm, pieslēgumu maģistrālajam pilsētas ūdensvadam Ø 250 mm Ganību ielā. Dzeramā ūdens patēriņš ēkai, kurā ir 78 dzīvokļi un 9 iedzīvotāji ir 35.5 m 3 /dn. Viena iedzīvotāja vidējais ūdens patēriņš diennaktī pieņemts 170 l/dn. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr LBN Ūdensapgādes būves 2. tabulas prasībām, ēkām ar stāvu skaitu no 3 līdz 9 un būvapjomu no 5001 līdz m 3, ārējais ugunsdzēsības ūdens patēriņš noteikts 25 l/s. Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izmantot uz ielas esošo ugunsdzēsības hidrantu. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņus no projektējamās ēkas paredzēts novadīt pa plastmasas kanalizācijas caurulēm Ø 250 mm un pieslēgt pie esošās pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmas Ø 500 mm. Pieslēguma vietā izbūvēt dzelzsbetona grodu aku. Ēkas iekšējo kanalizācijas sistēmu paredzēts projektēt izmantojot Ø 50 mm un Ø 110 mm plastmasas, trokšņu slāpējošas, kanalizācijas caurules. Vertikālos kanalizācijas stāvvadus paredzēts izbūvēt tam paredzētajās komunikāciju šahtās. Kanalizācijas sistēmas vēdināšanai paredzēts izbūvēt vēdināšanas stāvvadus virs jumta. 26

27 Lietusūdeni no ēkas jumta paredzēts novadīt pa ārējo lietus kanalizācijas sistēmu. Lietusūdens no ēkas jumta tiek novadīts uz lietusūdens teknēm, kas pie jumta spārēm tiek stiprinātas pa visu jumta perimetru. No teknēm lietus ūdens tiek novadīts uz vertikālajām lietus ūdens notekcaurulēm, kuras ar stiprinājumu palīdzību tiek stiprinātas pie ēkas fasādes. Lietusūdens teknes un notekcaurules izgatavotas no tērauda un pārklātas ar Pural pārklājumu. No lietus ūdens no notekcaurulēm tiek novadīts pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmā lektroapgāde Ārējo elektroapgādes tīklu risinājumi jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 294 LBN Ēku iekšējā elektroinstalācija un AS Sadales tīkls tehniskajiem noteikumiem. [12] Projektējamajai ēkai elektroapgādi paredzēts nodrošināt, izveidojot pieslēgumu pie netālu esošā transformatora. No transformatora tiek izbūvēti elektrokabeļi līdz jaunbūves elektrosadales telpas galvenajai sadalei. lektrokabeļus paredzēts ievilkt plastmasas caurulēs un guldīt vismaz 0.8 zem zemes virskārtas. lektroenerģijas sadali paredzēts uzstādīt tehniskajā telpā, kura atrodas ēkas pirmajā stāvā. Sadalei ēkā paredzēts uzstādīt 0.4 kv elektrības sadales, no kurām paredzēta elektroapgāde ēku apakš sadalēm un ēku inženiertīklu elektrības patērētājiem. Katram dzīvoklim uzstādīts individuālais elektrības uzskaites skaitītājs. lektrības skaitītāji atrodas ēkas pirmā stāva kāpņu telpā. Tehniskajā telpā paredzēts uzstādīt arī koplietošanas telpu elektrības grupu sadales, no kurām nodrošina koplietošanas telpu apgaismojuma un citu elektrības patērētāju elektroapgādi. Ēkas dzīvokļos paredzēts uzstādīt dzīvokļu grupu sadales, no kurām paredzēta elektroapgāde dzīvokļa apgaismojumam un kontaktrozetēm. Kontaktrozešu un elektrības slēdžu kārbas, kā arī kanālus elektrības kabeļu montāžai paredzēts iestrādāt dzelzsbetona sienu paneļos to ražošanas laikā. vakuācijas un avārijas apgaismojumam avārijas situācijās paredzētas akumulatora baterijas. Gar ēkas pamatiem pa visu perimetru paredzēts montēt potenciālu izlīdzinošo kontūru. Zemējuma kopni guldīt 0.9 m dziļumā. Pirms vertikālo elektrodu montāžas papildus 27

28 precizēt citu apakšzemes inženiertīklu atrašanās vietas un elektrodu montēt normās noteiktajos attālumos no tiem. Zemējuma kontūru savienot ar pamatu potenciālu izlīdzināšanas sistēmu. Ēkai zibensaizsardzības sistēma jāprojektē, lai nodrošinātu ēkas zibensaizsardzības III klasi. Zibensaizsardzībai uz ēkas jumta paredzēts uzstādīt zibens uztvērēju, kas jāsavieno ar ēkas zemējuma kontūru Ugunsdrošības pasākumu pārskats Projektējamajai daudzdzīvokļu ēkai ir jābūt izstrādātam Ugunsdrošības pasākumu plānam saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu, Latvijas Republikas Būvniecības likumu, Latvijas Būvnormatīvu 1-15 Nr.333 Būvju ugunsdrošība [4], Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 Ēku būvnoteikumi [13] un Ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238 [14]. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr punktu, trešās grupas ēkām nepieciešams izstrādāt ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumus, aprakstu, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus, evakuācijas nodrošināšanas risinājumus, ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un to plānošanas risinājumiem, kā arī ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi. Pēc Latvijas Būvnormatīva 1-15 Būvju ugunsdrošība 2.1.punkta, ēkai tiek noteikts I lietošanas veids daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Ēkai tiek noteikta U2a ugunsnoturības pakāpe. Ņemot vērā 3.1. punktu, par ugunsdrošības atstarpēm projektējamajā ēkā tiek izpildīta prasība par 8 m atstarpi līdz blakus esošajām ēkām. sošā zemes gabala nožogotā teritorija ir mazāka par 5 hektāriem, līdz ar to teritorijā ugunsdrošības vajadzībām tiek nodrošināta viena iebrauktuve ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. Iebrauktuve ir vismaz 3.5m plata, augstums netiek ierobežots, iebrauktuves vārti atverami manuāli. Ēkas vienas fasādes garums pārsniedz 36m, piebrauktuve ugunsdrošības vajadzībām nodrošināta pie abām garenfasādēm vismaz 50 % garumā no katras fasādes puses. Piebrauktuves ir vismaz 5 metrus no fasādēm un to platums ir vairāk par 3.5 metriem. Piebrauktuves tiek apzīmētas ar nepieciešamajām drošības zīmēm un signālkrāsojumiem. 28

29 Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 1-15 Būvju ugunsdrošība 4.4. punktu, ēkai, kuras augstums ir lielāks par 10 m, katrā ugunsdrošības nodalījumā ierīko izeju no bēniņiem uz jumtu. Šim nolūkam tiek paredzēta lūka no sestā stāva kāpņu telpas, kuras minimālajam izmēram jābūt m. Lūka ir aprīkota ar bīdāmām kāpnēm un uz ārpusi atveramām lūkas durvīm. Pa ēkas jumta perimetru tiks izbūvēts nožogojums 300 mm augstumā, kurš paredzēts drošības ierīču stiprināšanai nelaimes gadījumu glābšanas vajadzībām. Kāpņu telpas kāpnes atbilst 5.2. punkta noteiktajām prasībām kāpņu platums ir vismaz 1.2 m, pakāpiena garums ir vismaz 250 mm un pakāpiena augstums nepārsniedz 2 mm. Projektētais kāpņu platums ir 1.2 m, pakāpiena platums 270 mm, augstums 179 mm. Kāpņu veidojošais leņķis nav lielāks par 45, faktiskais slīpums ir 34, bet kāpņu margu augstums ir 1 m. Brīvai evakuācijai no ēkas nepieciešamais kāpņu telpas koridora platums ir vismaz 1.2 m. Koplietošanas gaiteņiem jābūt brīviem, tajos kategoriski aizliegts izvietot dažādas mantas. Koplietošanas gaiteņus aprīko ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem un evakuācijas ceļa apzīmējumiem, kuri ir pieslēgti diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Ar. gada 1. janvāri ugunsdrošības noteikumos ir ietverta prasība dzīvojamās telpas nodrošināt ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem. 1. punkts ugunsdrošības noteikumos nosaka, ka: Daudzdzīvokļu objekta dzīvokļu katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā ievērojot ražotāja prasības. Uz dūmu detektora korpusa jābūt C marķējumam un informācijai par atbilstību iropas standartam N Katrā dzīvoklī tiek uzstādīts viens dūmu detektors, kā arī, tie tiek uzstādīti katra stāva koplietošanas telpās. Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 1-15 Būvju ugunsdrošība pielikuma 1. tabulu, ēkas nesošajām konstrukcijām nosaka minimālo ugunsizturību: Nesošās sienas un kāpņu telpu sienas RI 60 Ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija I 60 Kolonnas R60 Sijas, kāpņu laukumi un kāpņu laidi R60 Pārsegumi RI 60 29

30 Dzīvokļu ārdurvis un logi I 30 Balkoni R 30 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi, dzīvokļa īrniekam ir pienākums ievērot ugunsdrošības prasības. Teritorija ap ēku 10 m platā joslā jāuztur brīva no degtspējīgiem materiāliem un atkritumiem. Ēkas īpašniekam vai apsaimniekotājam jānodrošina netraucēta ugunsdzēsības un glābšanas transporta piekļuve. Katrā dzīvoklī tiek izvietots 2 kg pulvera tipa ugunsdzēsības aparāts. Tas jānovieto labi redzamā, viegli pieejamā vietā Vides aizsardzības pasākumi Ņemot vērā Vides aizsardzības likumu, projektējamai ēkai tās ekspluatācijas laikā paredzēti vairāki vides kaitējuma mazinoši pasākumi. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu viena no prasībām ēkas iedzīvotājiem ir atkritumu šķirošana. Pie ēkas pieejami attiecīgi atkritumu šķirošanas konteineri stiklam, papīram/plastmasai, sadzīves atkritumiem. Tāpat jebkurš atkritums, kurš kvalificējams kā bīstams, tiek apsaimniekots saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem un atbildīgajām iestādēm. Apkārt esošajā teritorijā paredzēts veikt apzaļumošanas darbus, tādā veidā uzlabojot grunts virsējo kārtu, kā arī veikt vides labiekārtošanas darbus, veicinot estētisku un videi draudzīgu apkārtni. Visā ēkā paredzēts izveidot LD apgaismojuma iekārtas, kuras netiek kvalificētas kā bīstamie atkritumi. Visas instalācijas un iekārtas, kuras atrodas ēkā, ir ar zemu trokšņu līmeni, līdz ar to ēkas iedzīvotājiem nerada lieku fona troksni. Projektējamās ēkas teritorijā atrodas vieglo automobiļu stāvlaukums, no kura lietus ūdens tiek novadīts pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmā. Lai novērstu ar naftas produktiem piesārņotu lietus kanalizācijas ūdeņu nonākšanu pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā, stāvlaukuma drenāžas sistēmai tiek uzstādīti naftas produktu ķērāji. 30

31 1.7. Ēkas energoefektivitātes aprēķins Daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām jāatbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām. Kā viena no klasifikācijas prasībām ir ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei jāatbilst A klasei (energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 40 kwh uz kvadrātmetru gadā). Ēkas kopējos siltumenerģijas zudumi tiek noteikti pēc formulas: K = H T N% = = kwh (1.7.1) T N% = D Θ Θ " = =3667 (1.7.2) kur T N% normatīvais grāddienu skaits būvvietā viena gada apkures periodā, D apkures dienu skaits būvvietā; H ēkas aprēķina siltuma zudumi, W/K. Ēkas īpatnējo siltuma zudumu koeficientu nosaka pēc formulas: e K = S T U =33.3 kwh/m (1.7.3) kur L ēkas kopējā apkurināmā platība, m 2. Saskaņā ar aprēķinu, projektējamā ēka atbilst prasībai par ēkas energoefektivitātes rādītāja apkurei atbilstību A klasei (īpatnējais siltuma zuduma koeficients ir mazāks par 40 kwh uz kvadrātmetru gadā). 31

32 2. Būvkonstrukciju daļa 2.1. Izejas dati projektēšanai Diplomprojekta ietvaros aprēķins tiek veikts saliekamā dzelzsbetona sijai un kolonnai, kā arī monolītajiem lentveida un stabveida pamatiem. Projektējamās ēkas paredzētais ekspluatācijas ilgums ir 50 gadi. Projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta saskaņā ar: Izstrādātajiem arhitektūras risinājumiem; Ģeotehniskās izpētes datiem; LBN Būvklimatoloģija ; [2] LBN 7-15 Ģeotehniskā projektēšana ; [15] LVS N 1990:06 irokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati ; [8] LVS N 1990:03/NA:15 irokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi. Nacionālais pielikums ; [16] LVS N AC:14 1. irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes ; [17] LVS N :03/NA:10 1. irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Ēku blīvums, pašsvars un lietderīgās slodzes. Nacionālais pielikums ; [18] LVS N AC:14 1. irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes ; [19] LVS N :03/NA:19 1. irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes. Nacionālais pielikums ; [] LVS N A1+AC:14 L 1. irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes ; [21] LVS N :05/NA:11 1. irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes. Nacionālais pielikums ; [22] LVS N AC:14 2. irokodekss. Betona konstrukciju projektēšana daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām ; [23] 32

33 LVS N :05/NA: 2. irokodekss. Betona konstrukciju projektēšana daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Nacionālais pielikums ; [24] LVS N :08 7. irokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 1. daļa: Vispārīgie noteikumi ; [25] LVS N :08/NA 7. irokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 1. daļa: Vispārīgie noteikumi. Nacionālais pielikums. [26] U. Skadiņš. Liektu dzelzsbetona konstrukciju aprēķina piemēri saskaņā ar irokodeksa 2, 1-1 daļu. [27] 2.2. Aprēķina shēmas raksturojums Projektējamās ēkas konstruktīvo shēmu veido saliekamā dzelzsbetona karkass. Slodzes no jumta un pārsegumu konstrukcijām tiek novadītas uz saliekamā dzelzsbetona sienām un kolonnām. Lai nodrošinātu ēkas kopējo stabilitāti, liftu šahtu sienas tiek izbūvētas no monolītā dzelzsbetona, kā arī veido monolītās betona šuves starp pārseguma paneļiem. Slodzes no sienām tiek novadītas uz monolītajiem lentveida pamatiem, bet no kolonnām uz monolītajiem stabveida pamatiem Slodžu apraksts Slodzes no konstrukciju pašsvara Slodzes no konstrukciju pašsvara pieņemtas saskaņā ar arhitektūras rasējumiem un LVS N :03/NA:10 prasībām, kā arī materiālu ražotāju tehnisko informāciju. Slodžu kopsavilkums no konstrukciju pašsvara uz ēkas konstrukcijām apkopots zemāk esošajās tabulās. 33

34 tabula Slodzes no konstrukciju pašsvara dzīvojamajās telpas Slodzes veids Materiāla biezums, mm Materiāla blīvums, kn/m 3 Slodzes raksturīgā vērtība, kn/m 2 Grīdas segums Cementa klons Skaņas izolācija Paroc SSB 1 Dobais pārseguma panelis Ģipškartona griesti Kopā Slodzes no konstrukciju pašsvara koplietošanas telpās tabula Slodzes veids Materiāla biezums, mm Materiāla blīvums, kn/m 3 Slodzes raksturīgā vērtība, kn/m 2 Grīdas segums Dzelzsbetona pārseguma panelis Inženierkomunikācijas Inženierkomunikācijas Kopā Slodzes no konstrukciju pašsvara dzīvojamās un koplietošanas telpās tiek pieņemtas vienādas no 1. stāva pārseguma līdz 5. stāva pārsegumam. 34

35 tabula Slodzes no pēdējā stāva pārsegumā pašsvara Slodzes veids Siltumizolācija Paroc BLT 3 Dobais pārseguma panelis Materiāla biezums, mm Materiāla blīvums, kn/m 3 Slodzes raksturīgā vērtība, kn/m Ģipškartona griesti Inženierkomunikācijas Kopā Slodzes no jumta konstrukciju pašsvara tabula Slodzes veids Materiāla biezums, mm Materiāla blīvums, kn/m 3 Slodzes raksturīgā vērtība, kn/m 2 Jumta segums Horizontālais latojums Vertikālais latojums Jumta spāres Jumta krēsla konstrukcijas Kopā

36 Sniega radītās slodzes Projektā ievērtējamai pastāvīgai un īslaicīgai situācijai sniega slodzes raksturīgā vērtību nosaka saskaņā ar formulu: s =µ C " C : s I = =1 kn/m, ( ) kur: µ sniega slodzes formas koeficients; C " iedarbības koeficients; C : termiskais koeficients; s I sniega slodzes raksturīgā vērtība uz zemes virsmas, kuru pieņem saskaņā ar LVS N :03/NA:19, kn/m 2. Sniega slodžu raksturīgās vērtības uz zemes virsmas sk ar varbūtību 0.02 (1 reizi 50 gados) [] Sniega slodzes reģions Sk, kn/m2 I 1.25 II 1.5 III 1.75 IV 2.0 V tabula att. Latvijas sniega slodžu reģioni. [] 36

37 Sniega slodzes formas koeficienta noteikšana Tiek pieņemtas divas slodžu kombinācijas sanestā un nesanestā sniega slodžu gadījumā. Tā kā abas slīpnes ir vienāda garuma, tad nesanestas sniega slodzes gadījumā abas slīpnes ir slogotas ar 1 kn/m 2 lielu sniega slodzi, bet sanestas sniega slodzes gadījumā viena jumta slīpne ir slogota ar 1 kn/m 2 lielu sniega slodzi, bet otra ar 0.5 kn/m 2 lielu sniega slodzi att. Sniega slodzes formas koeficienti. [19] Vēja iedarbes Vēja ātruma pamatvērtība Vēja ātruma pamatvērtību 10 m augstumā virs III kategorijas apvidus nosaka saskaņā ar formulu: v \ = c %^ c *"_*`$ v \,? =1 1 27=27 m/s, ( ) kur: c %^ vēja virziena faktors; c *"_*`$ gada laika faktors; v \,? vēja ātruma pamatvērtība, kuru pieņem saskaņā LVS N :05/NA:11, Vēja vidējais ātrums augstumā z virs apvidus zemes virsmas Vēja vidējo ātrumu vm(z) augstumā z virs apvidus zemes virsmas nosaka saskaņā ar formulu: v a z = c^z c`z v \ = = m/s, ( ) 37

38 kur: c^z nelīdzenuma faktors; c`z orogrāfijas faktors; v \ vēja ātruma pamatvērtība. Apvidus nelīdzenums Nelīdzenuma faktors c^z ņem vērā vēja vidējā ātruma mainīgumu konstrukcijas atrašanās vietā un to nosaka saskaņā ar formulu: c^z =k^ lnz/z? = 0.22 ln21/0.3=0.92, ( ) kur: z augstums virs zemes virsmas līmeņa; z? nelīdzenuma garums; k^ apvidus faktors, kas atkarīgs no nelīdzenuma garuma z0: k^ =0.19 dz? /z?,ee f?.?7 = /0.05?.?7 = 0.22, ( ) kur: z? nelīdzenuma garums; z?,ee III apvidus kategorijas koeficients. Pīķa ātruma spiediens Pīķa ātruma spiedienu q h z augstumā z, kurš ietver vidējā un īslaicīgā ātruma svārstības nosaka saskaņā ar formulu: kur: q h z=d1+7 l i zf ρ v k z= ( ) = = 1,01 kn/m, ρ gaisa blīvums; v a z vēja vidējais ātrums; l i z turbulences intensitāte: l i z= I l m n o p$o/o n = p$/?.+ = 0.24, ( ) kur: k p turbulences faktors; c`z orogrāfijas faktors; z augstums virs zemes virsmas līmeņa; z? nelīdzenuma garums; 38

39 Vēja spiediens uz ārējām virsmām Vēja spiedienu, kas darbojas uz ārējām virsmām nosaka saskaņā ar formulu: w " = q h z c h",?, ( ) kur: q h z pīķa ātruma spiediens; c h",? spiediena koeficients ārējam spiedienam. Vēja spiediens uz ēkas sienām Nosakot parametra e vērtību jāpieņem minimālais no lielumiem b vai 2 h (e = min (b = m; 2 h = 2 21 = 42)), kur b ir izmērs šķērsām vēja virzienam att. Skaidrojums vertikālām sienām. [21] Vēja spiediena iedarbība uz perpendikulārajām ēkas fasādēm visā to garumā ir nemainīga, bet uz paralēlajām fasādēm tiek sadalīta divās zonās: A zonas platums: e/5 = 42/5 =8.4 m; B zonas platums: d e/5= / 5 =8.44 m; D zonas platums: b =59.54 m; zonas platums: b =59.94 m. 39

40 Vēja ārējā spiediena koeficienti Zona A B D h/d cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe, tabula Vēja ārējā spiediena vērtības w ",>,I = = 1.21 kn/m w ",D,I = = 0.81 kn/m w ",r,i = =+0.81 kn/m w ",S,I = = 0.51 kn/m w ",>,% = = 1.82 kn/m w ",D,% = = 1.22 kn/m w ",r,% = =+1.22 kn/m w ",S,% = = 0.77 kn/m Nosakot parametra e vērtību jāpieņem minimālais no lielumiem b vai 2 h (e = min (b = m; 2 h = 2 21 = 42)), kur b ir izmērs šķērsām vēja virzienam att. Skaidrojums vertikālām sienām. [21] Vēja spiediena iedarbība uz perpendikulārajām ēkas fasādēm visā to garumā ir nemainīga, bet uz paralēlajām fasādēm tiek sadalīta trīs zonās: A zonas platums: e/5 = 16.84/5 = 3.37 m; B zonas platums: 4/5e = 4/5 28.4=13.47 m; C zonas platums: d e = = 42.7 m; D zonas platums: b =16.84 m; zonas platums: b =16.84 m. 40

41 Vēja ārējā spiediena koeficienti tabula Zona A B C D h/d cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe, Vēja ārējā spiediena vērtības w ",>,I = = 1.21 kn/m w ",D,I = = 0.81 kn/m w ",s,i = = 0.51 kn/m w ",r,i = = kn/m w ",S,I = = 0.30 kn/m w ",>,% = = 1.82 kn/m w ",D,% = = 1.21 kn/m w ",s,% = = 0.76 kn/m w ",r,% = =+1.06 kn/m w ",S,% = = 0.45 kn/m Vēja spiediens uz ēkas jumtu Projektējamai ēkai paredzēts četrslīpju jumts. Nosakot parametra e vērtību jāpieņem minimālais no lielumiem b vai 2 h (e = min (b = m; 2 h = 2 21 = 42)) att. Skaidrojums četrslīpju jumtiem. [21] 41

42 Vēja spiediena iedarbības zonas: F zonas platums: e/10 = 42/10 = 4.2 m; F zonas garums: e/4 = 42/4 =10.5 m; L zonas platums: e/10 =42/10 = 4.2 m; J zonas platums: e/10=42/10 = 4.2 m tabula Vēja ārējā spiediena koeficienti Slīpuma leņķis α 13 F G H I cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe, J K L M cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe, Vēja ārējā spiediena vērtības w ",t,i = = 1.07 kn/m w ",t,% = = 1.61 kn/m w ",t,if = =0.16 kn/m w ",t,%f = = 0.24 kn/m w ",K,I = = 0.89 kn/m w ",K,% = = 1.33 kn/m w ",K,IF = = 0.16 kn/m w ",K,%F = =0.24 kn/m w ",u,i = = 0.36 kn/m w ",u,% = = 0.55 kn/m w ",u,if = =0.16 kn/m w ",u,%f = =0.24 kn/m w ",e,i = = 0.46 kn/m w ",v,% = = 0.70 kn/m w ",v,i = = 0.93 kn/m w ",v,% = = 1.39 kn/m w ",w,i = = 1.09 kn/m w ",w,% = = 1.64 kn/m w ",U,I = = 1.37 kn/m w ",U,% = = 2.06 kn/m w ",x,i = = 0.61 kn/m w ",x,% = = 0.91 kn/m 42

43 Nosakot parametra e vērtību jāpieņem minimālais no lielumiem b vai 2 h (e = min (b = m; 2 h = 2 21 = 42)) att. Skaidrojums četrslīpju jumtiem. [21] Vēja spiediena iedarbības zonas: F zonas platums: e/10 = 16.84/10 = 1.68 m; F zonas garums: e/4 = 16.84/4 = 4.21 m; M zonas platums: e/2 =16.84/2 =8.42 m; J zonas garums: e/210 = 16.84/10=1.68 m. Vēja ārējā spiediena koeficienti tabula Slīpuma leņķis α 13 F G H I cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe, J L M N cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe, Vēja ārējā spiediena vērtības w ",t,i = = 1.07 kn/m w ",t,% = = 1.61 kn/m w ",t,if = =0.16 kn/m w ",t,%f = = 0.24 kn/m w ",K,I = = 0.89 kn/m w ",K,% = = 1.33 kn/m w ",K,IF = = 0.16 kn/m w ",K,%F = =0.24 kn/m w ",u,i = = 0.36 kn/m w ",u,% = = 0.55 kn/m 43

44 w ",u,if = =0.16 kn/m w ",u,%f = =0.24 kn/m w ",e,i = = 0.46 kn/m w ",v,% = = 0.70 kn/m w ",v,i = = 0.93 kn/m w ",v,% = = 1.39 kn/m w ",U,I = = 1.37 kn/m w ",U,% = = 2.06 kn/m w ",x,i = = 0.61 kn/m w ",x,% = = 0.91 kn/m w ",,I = = 0.32 kn/m w ",,% = = 0.48 kn/m Lietderīgās slodzes Lietderīgās slodzes pieņemtas saskaņā ar LVS N :03/NA: un tabulu. [18] Lietderīgās slodzes uz pārseguma konstrukcijām apkopotas zemāk esošajā tabulā. Lietderīgās slodzes uz pārseguma konstrukcijām Slodzes veids tabula Slodzes raksturīgā vērtība, kn/m 2 Lietderīgā slodze dzīvojamajās telpās (A kategorija) 2 Lietderīgā slodze koplietošanas telpās (A kategorija) 3 Lietderīgā slodze ēkas bēniņos (H kategorija) 1 Lietderīgās slodzes uz pārsegumu dzīvojamās un koplietošanas telpās tiek pieņemtas vienādas no 1. stāva pārseguma līdz 5. stāva pārsegumam Slodžu kombinācijas Projektējamai ēkai saskaņā ar LVS N 1990:03 konstrukciju aprēķiniem tiek pielietotas šādas slodžu kombinācijas: Nestspējas robežstāvokļa (ULS) aprēķiniem pielietota kombinācija: q yuz =γ K G I +γ } Q I, kur: γ K parciālais faktors patstāvīgām iedarbēm; ( ) G I patstāvīgās iedarbes raksturbērtība; 44

45 γ } parciālais faktors mainīgām iedarbēm; Q I mainīgās iedarbes raksturvērtība; γ K = 1.35 pēc LVS N 1990 A1.2. tabulas; γ } = 1.5 pēc LVS N 1990 A1.2. tabulas; Lietojamības robežstāvokļa (SLS) aprēķiniem pielietota kombinācija: q zuz = G I +ψ Q I ( ) kur: ψ mainīgās iedarbes kvazi - patstāvīgās vērtības koeficients; ψ =0.3 pēc LVS N 1990 A1.2. tabulas (A kategorija). 45

46 2.4. Dzelzsbetona sijas aprēķins Izejas dati Diplomprojektā tiek apskatīta dzelzsbetona sija starp asīm A un B un starp asīm 3 un 4. Sijai tiek noteiktas lieces momenta un šķērsspēka vērtības no divām slodžu kombinācijām nestspējas un lietojamības. Slodzes uz siju tiek noteiktas saskaņā ar , , un tabulām. Patstāvīgās un lietderīgās slodzes 1. stāva pārseguma līmenī parādītas attēlā att. Patstāvīgās un lietderīgās slodzes 1. stāva pārseguma līmenī. 46

47 Sijas ģeometriskie raksturlielumi Sijas garums: Sijas šķērsgriezuma platums: Sijas šķērsgriezuma augstums: Stiegrojuma aizsargslānis: Garenstiegrojuma diametrs: Šķerstiegrojuma diametrs: Sijas šķērsgriezuma efektīvais augstums: l =4700 mm b =300 mm h =400 mm c $`a =25 mm Ø p = mm Ø * = 12 mm d = h c $`a Ø Ø = ? Betona stiprības aprēķina vērtība spiedē: f m% = _ ƒƒ 8 ƒ ƒ kur: =353 mm =17 MPa, ( ) a mm =0.85 koeficients, kurš ievērtē ilglaicīga slogojuma ietekmi; f mi = 30 MPa betona stiprības raksturīgā vērtība spiedē; γ m = 1.5 betona drošuma parciālais faktors. Tērauda plūstamības robežas aprēķina vērtība: f % = 8 Š = MPa, kur: f I =500 MPa tērauda plūstamības robežas raksturīgā vērtība: γ * = 1.15 stiegrojuma tērauda drošuma parciālais faktors Aprēķina shēma Lai sijā noteiktu lieces momenta un šķērsspēka piepūles, tika izveidots aprēķina modelis atsevišķai ēkas daļai galīgo elementu aprēķina programmā RFM. Aprēķina modelis parādīts attēlā. 47

48 a) b) a) aprēķina modelis b) ēkas shematiskais 3D modelis att. Aprēķina modelis atsevišķai ēkas daļai. Sijas aprēķina shēma tiek pieņemta kā vienlaiduma sija ar šarnīrveida balstiem. Tās aprēķina shēma parādīta attēlā att. Sijas aprēķina shēma. 48

49 Sijas novietojums 3D modelī parādīts attēlā att. Sijas novietojums 3D modelī. CO1: ULS (QU) - Permanent / transient Contact Stresses Sigma-z [kn/m 2 ] Internal Forces M-y Support Reactions[kN] In Y-direction Max M-y: , Min M-y: [knm] att. Lieces momenta epīra 6.10 kombinācijā. 49

50 CO2: SLS - Quasi-permanent Contact Stresses Sigma-z [kn/m 2 ] Internal Forces M-y Support Reactions[kN] In Y-direction Max M-y: , Min M-y: [knm] att. Lieces momenta epīra 6.16 kombinācijā. CO1: ULS (QU) - Permanent / transient Contact Stresses Sigma-z [kn/m 2 ] Internal Forces V-z Support Reactions[kN] In Y-direction Max V-z: , Min V-z: [kn] att. Šķērsspēka epīra 6.10 kombinācijā. Lieces momenta vērtība 6.10 kombinācijā: Lieces moments vērtība 6.16 kombinācijā: Šķērsspēka vērtība 6.10 kombinācijā: M S,% = knm M Œh,% = knm V S,% = kn 50

51 1. Garenstiegrojuma aprēķins Relatīvās spiestās zonas robežvērtība: Nestspējas robežstāvokļa aprēķins Ž% = I =?.BB = 0.448, ( ) kur: x neitrālās ass augstums nestspējas robežstāvoklī pēc momentu pārdales; δ pārdalīto momentu pret elastīgo lieces momentu attiecība. Relatīvais lieces moments: μ S% = x 8 ƒ \ % 7 +?? Relatīvais spiestās zonas augstums: = 0.166, ( ) Ž = š /œ = š?.66/ = 0.228, ( ) % '?. kur: Ž η faktors, kas nosaka efektīvo stiprību; λ faktors, kas nosaka spiestās zonas efektīvo augstumu. % = < Ž % = ( ) Relatīvais spiestās zonas augstums ir mazāks par relatīvās spiestās zonas robežvērtību. Nav nepieciešams spiestais stiegrojums. Nepieciešamais stieptā stiegrojuma šķērsgriezuma laukums: A * = b d Ž 8ƒ 7 = = % 8 Š B+B. mm ( ) Nepieciešams pārbaudīt vai tiek izpildītas minimālā un maksimālā stiegrojuma daudzuma prasība. Nepieciešamais minimālais stiegrojuma šķērsgriezuma laukums: A *,a$ = maxÿ0.26 8ƒG 8 Š b d; b d = ( ) maxÿ ; = =max159.50;129.87= mm, kur: f m:a betona aksiālās stiepes stiprības vidējā vērtība. Pieļaujamais maksimālais stiegrojuma šķērsgriezuma laukums: A *,a_ž = 0.04 b h = = 4800 mm ( ) 51

52 Pēc aprēķinos iegūtajiem rezultātiem sijai nav nepieciešams spiestais stiegrojums. Sijas augšējo stiegrojumu pieņem konstruktīvi 2Ø12 mm stiegras, lai varētu izveidot sijas stiegrojuma karkasu. Nepieciešamais sijas stieptā stiegrojuma šķērsgriezuma laukums ir mm 2. Sijas stiepto stiegrojumu pieņem 4Ø mm stiegras, kuru šķērsgriezuma laukums ir 1257 mm 2, kuras izvieto vienā rindā, ievērojot minimālos attālumus starp stiegrām. 2. Šķērsstiegrojuma aprēķins Šķērsstiegru aprēķina pretestība: f % = 8 Š =434.8 Mpa, kur: f % šķērsspēku uzņemošā stiegrojuma aprēķina tecēšanas robeža. Darba augstuma faktors: k = 1+š0/d =1+š0/353 = ( ) Garenstiegrojuma koeficients: ρ p = > l = ( ) \ % +?? kur: A *,p lieces momenta uzņemšanai nepieciešamā garenstiegrojuma šķērsgriezuma laukums; b sijas šķērsgiezuma vismazākais platums; d sijas šķērsgriezuma efektīvais augstums. ν a$ = k f mi = = ( ) Spiedes spriegumi: σ mh = minª ;0.2 f \ % m%«=minª Bīdes pretestība bez šķērsstiegrojuma:? +?? ;0.2 17«= 0 ( ) V %,m =ªC %,m k 100 ρ p f mi +k σ mh «b d= ( ) =ª « = N, kur: C %,m =?. =?. =0.12 ( ) V %,m =dv a$ +k σ mh f b d = ( ) = = N; 52

53 V %,m =maxdv %,m ;V %,m f= ( ) =max ; = kn V %,m =73.28 kn<v S% = kn Sijas bīdes pretestība VRd,c =73.28 kn ir mazāka par aprēķina bīdes spēku Vd = kn. Sijai nepieciešams šķērsspēku uzņemošais stiegrojums. Šķērsspēku uzņemošais stiegrojums Šķērsspēku uzņemošo aptveru solis: s p = A * 0.9 d f % m`: = ( ) = kur: B. =74 mm, A * šķērsstiegru šķērsgriezuma laukums; θ leņķis starp betona spiesto atgāzni un sijas asi perpendikulāri šķērsspēkam. Pieņem aptveru soli sl = 70 mm Stiprības samazinājuma faktors: ν =0.6 ª1 8 ƒ +? «= «= ( ) Bīdes spēka maksimālā vērtība, ko spēj uzņemt sijas šķērsgriezums: V %,a_ž = _ ƒ \?. % 8 ƒ m`: F:_$ kur: = +???. 7 F = N, ( ) a m koeficients, kurš ievērtē sprieguma stāvokli spiestajā joslā. Šķersstiegru šķērsgriezuma laukums jāsalīdzina ar minimālo šķērsgriezuma laukumu: ρ = > * l \ *$± ρ,a$ = d?.? š8 ƒ f 8 Š (2.4.3.) ρ = 6 7? +?? ρ,a$ = d?.? ρ = >ρ,a$ = Nosacījums izpildās. Šķērsstiegru solis nedrīkst būt lielāks par maksimālo: s p s p,a_ž = 0.75 d 1+cotα ( ) s p = 70 s p,a_ž = s p = 70 < s p,a_ž =

54 Nosacījums izpildās. Sijas šķērsstiegrojumu pieņem Ø12 mm stiegras ar soli 70 mm. Stiegrojumu ar soli 70 mm izvieto 10 mm zonā no sijas balstiem. Pārējā sijas daļā stiegrojumu izvieto ar 0 mm soli. 3. Izlieču kontrole Lietojamības robežstāvokļa aprēķins Izlieču kontroli veic, ierobežojot sijas laiduma un sijas darba augstuma attiecību. Stieptā stiegrojuma koeficients: ρ = > = ( ) \ % +?? Spiestā stiegrojuma koeficients: ρ = > = 6 = ( ) \ % +?? Atskaites stiegrojuma koeficients: ρ? = šf mi 10 + = = ( ) Tā kā ρ = > ρ0 =0.0055, sijas laiduma/sijas darba augstuma attiecības robežvērtību nosaka saskaņā ar formulu: ª p % «= K ¹ šf mi =1 ¹ º n ºº + šf mi» º ¼ = ( ) º + ¼ =15.91, Faktiskā sijas laiduma/sijas darba augstuma attiecība: p = B7?? = ( ) % l d = < Ÿl d =15.91 Sijas izliece nepārsniedz robežvērtību. 4. Plaisu kontrole Faktiskais spriegums stieptajā stiegrojumā pie kvazi-pastāvīgās slodžu kombinācijas: σ * =b d Ž % 8ƒ > = = MPa, ( ) 54

55 kur: Ž % relatīvais spiestās zonas augstums: ÀÁ ½¾  à ƒ Ä Å Ž = % ' = ¹» Æ. Ç n n nn È ¼ Betona efektīvais stiepes laukums, kas aptver stiegrojumu:?. 55 =0.079, ( ) A m,"88 = b h m,"88 = =35250 mm, ( ) kur: h m,"88 = minª2.5 h d; ÉŽ + ;É «( ) h m,"88 = minª ; B??.++ ; B?? «= mm + x x = = = d d ρ h,"88 = > = ( ) > Ê,Ãà α " = S =????? = 6.67 ( ) S ƒ +???? kur: * stiegrojuma tērauda elastības moduļa aprēķina vērtība; ma betona sekantes elastības moduls. Deformāciju starpība: ε *a ε ma = kur: Ì I G ÃG,ÃÃ Í Á,Ãà df± º Á,Ãà f S k : no slogošanas ilguma atkarīgs faktors: 0.6 Ì S, ( ) f m:,"88 betona stiepes stiprības vidējā vērtība laika momentā, kad var sagaidīt pirmās plaisas parādīšanos ε *a ε ma n.n È ?????????? ε *a ε ma = > Maksimālais attālums starp plaisām: Ø s^,a_ž = k + c+k k k B, ( ) º Á,Ãà kur: k koeficients, kas ņem vērā saistes stiegrojuma saistes īpašības; k koeficients, kas ņem vērā deformācijas sadalījumu; k + koeficients; k B koeficients. c garenstiegrojuma aizsargslāņa biezums;

56 c =c $`a +Ø * = = 37 mm, kur; c $`a stiegrojuma aizsargslānis; Ø * šķērsstiegras diametrs. s^,a_ž = = mm Plaisu platums: w I =s^,a_ž ε *a ε ma = = 0.18 mm ( ) w I =0.19<w a_ž = 0.4 Plaisu platums nepārsniedz rekomendējamās vērtības. Sijas stiegrojuma shēma parādīta attēlā att. Sijas stiegrojuma shēma. 56

57 2.5. Dzelzsbetona kolonnas aprēķins Izejas dati Diplomprojektā tiek apskatīta dzelzsbetona kolonna uz A ass starp 3 un 4 asi. Kolonnai tiek noteiktas ass spēka vērtības no divām slodžu kombinācijām nestspējas un lietojamības. Slodzes uz kolonnu tiek noteiktas saskaņā ar , , , un un tabulām. Patstāvīgās un lietderīgās slodzes 1. stāva pārseguma līmenī parādītas attēlā att. Patstāvīgās un lietderīgās slodzes 1. stāva pārseguma līmenī. 57

58 Kolonnas garums: Kolonnas šķērsgriezuma platums: Kolonnas šķērsgriezuma augstums: Kolonnas šķērsgriezuma laukums: l =2830 mm b =400 mm h =400 mm A m = b h = = mm ( ) Betona stiprības aprēķina vērtība spiedē: f m% = _ ƒƒ 8 ƒ ƒ kur: =19.8 Mpa, ( ) a mm =0.85 koeficients, kurš ievērtē ilglaicīga slogojuma ietekmi; f mi = 35 MPa betona stiprības raksturīgā vērtība spiedē; γ m = 1.5 betona drošuma parciālais faktors. Tērauda plūstamības robežas aprēķina vērtība: f % = 8 Š = Mpa, kur: f I =500 MPa tērauda plūstamības robežas raksturīgā vērtība: γ * = 1.15 stiegrojuma tērauda drošuma parciālais faktors Aprēķina shēma Kolonnas aprēķina shēma parādīta attēlā att. Kolonnas aprēķina shēma. 58

59 Kolonnas 3D modelis parādīts attēlā att. Kolonnas 3D modelis. Kolonnai piepūles tiek noteiktas divām slodžu kombinācijām nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļiem. Kolonnas aprēķinā lietojamās maksimālās asspēka vērtības tabula Nestspējas robežstāvoklī ULS N,d = kn Lietojamības robežstāvoklī SLS N,qp = kn 59

60 Kolonnas nestspējas robežstāvokļa ass spēka epīra parādīta attēlā un lietojamības robežstāvokļa epīra parādīta attēlā. CO1: ULS (QU) - Permanent / transient Contact Stresses Sigma-z [kn/m 2 ] Internal Forces N In Y-direction Z Y X Max N: , Min N: [kn] att. Kolonnas asspēka epīra nestspējas robežstāvoklī. CO2: SLS - Quasi-permanent Contact Stresses Sigma-z [kn/m 2 ] Internal Forces N In Y-direction Z Y X Max N: , Min N: [kn] att. Kolonnas asspēka epīra lietojamības robežstāvoklī. 60

61 Slaiduma pārbaude Nosaka, vai kolonna ir slaida, salīdzinot kolonnas faktisko slaidumu λ ar robežvērtību λlim. Kolonnas efektīvo garumu nosaka saskaņā ar LVS attēlu Izolētu elementu dažādu ļodzes veidu piemēri un atbilstošie efektīvie augstumi att. Aprēķina shēmas kolonnas efektīvā augstuma noteikšanai. [23] Kolonnas efektīvais augstums: l? = l=2830 mm Faktiskais kolonnas slaidums: λ = p n kur: = +? =24.51, l? = l kolonnas aprēķina garums; i kolonnas šķērsgriezuma inerces rādiuss: i =» e =» = mm, ( ) > ƒ 6???? kur: A m kolonnas šķērsgriezuma laukums; I kolonnas šķērsgriezuma inerces moments: I= \ É = B?? B?? = mm ( ) 61

62 Slaiduma robežvērtība: λ pa =? > D s $ kur: =??.7.?.7?.7 =.57, ( ) A = 0.7 faktors, ar kuru nosaka robežlokanumu, kas atkarīgs no betona šļūdes; B =1.1 faktors, ar kuru nosaka robežlokanumu, kas atkarīgs no betona šļūdes; C = 0.7 faktors, ar kuru nosaka robežlokanumu, kas atkarīgs no betona šļūdes; n relatīvais normālais asspēks: n = = =0.27 ( ) > ƒ 8 ƒ 6???? 7 Salīdzinot kolonnas slaidumu ar slaiduma robežvērtību λ =24.51 λlim =.57, kolonnas slaiduma nosacījums neizpildās, tātad kolonnas ģeometrija ir slaida. Šajā gadījumā jāņem vērā otrās kārtas efekti papildus lieces moments, kas rodas kolonnai izliecoties Stiegrojuma aprēķins Stiegrojumu aprēķina pēc pieliktā asspēka N S% un lieces momenta M S%. Aprēķinot kolonnas stiegrojumu nepieciešams noteikt otrās kārtas efektus. Aprēķins veikts saskaņā ar LVS N nodaļu Otrās kārtas efektu ar aksiālo slodzi analīze. Gadījuma ekscentritāte: e = maxª p n ; É ;«=maxª +? B?? +? Mehāniskais stiegrojuma koeficients: B?? ;B?? +? ;«= mm ( ) ω = >,Áņ 8 Š, =?B B+B. = 0.129, ( ) > ƒ 8 ƒ 6???? 7 kur: A *,h"ņ = 804 mm pieņemtais stiegrojuma daudzums. Lielums, kas parāda, cik lielu asspēku spēj uzņemt kolonna: n = 1+ω = = ( ) Korekcijas faktors, kas atkarīgs no aksiālās slodzes: K^ = $ $ =.?.7 = 1.16 > 1, ( ) $ $ ÄÒl.?.B Kr pieņem 1 62

63 kur n \_p n vērtība pie maksimālās momenta pretestības; n relatīvais aksiālais asspēks: n = = = 0.27 ( ) > ƒ 8 ƒ 6???? 7 Momenta aprēķina vērtība kolonnas apakšā pa y-y asi: M S%,>h =0 Momenta aprēķina vērtība kolonnas augšā pa y-y asi: M S%,> = 0 Pirmās kārtas lieces moments kvazi patstāvīgajā slodžu kombinācijā: M Œh? = mindm S%,>h ;M S%,> f+n S,Œh ª "??? «= ( ) =min0; ª? «=9.99 knm ( )??? Pirmās kārtas moments: M? = mindm S,Œh,> ;M S,Œh,>h f+n S,% ª e 1000 «= =min0; ª? «=14.94 knm ( )??? M? = maxdm S,Œh,> ;M S,Œh,>h f+n S,% ª e 1000 «= =max0; ª? «= knm ( )??? β = ƒ ' +? = fektīvais šļūdes koeficients: φ "88 = 1.67 xàán =1.67. =1.12 ( ) x n B.B Faktors, kas ievērtē šļūdi: K Õ =1+β φ "88 = =1.38 ( ) ε % = 8 Š = B+B. = 0,002 ( ) S???? p ^n = Ö % =1.3 ( ) Liekums: p ^=K^ K Õ p ^ = = 1.8 ( ) 63

64 Otrās kārtas ekscentritāte: e = p n? p^= +?? 1.8 = mm ( ) Kopējā ekscentritāte: e :`: =e +e = =34.28 mm ( ) Otrās kārtas moments: M S% = N S% e :`: = = 25.6 knm ( ) Kolonnas nesošais garenstiegrojums Kolonnas relatīvais asspēks: v S% =? = = 0,16 ( ) É 8 ƒ B?? +? Kolonnas relatīvais moments: μ S% = x? = 0,0133 (2.5.4.) \ É 8 ƒ B?? B?? +? Kolonnai nepieciešamo nesošo garenstiegrojumu nosaka saskaņā ar materiālu A cement and concrete industry publication How to design concrete structures using urocode 2 5. nodaļas 9c. Attēlu att. Interaktīvā diagramma kolonnas stiegrojuma noteikšanai. [28] 64

65 Pēc attēla nosaka lielumu ωtot. ω :`: =0 A *.:`: = ω :`: h 8 ƒ 8 Š =0 = 0 mm ( ) Minimālais stiegrojuma laukums: A *.a$ = maxÿ?, 8 Š ;0,002 A m = ( ) =maxª?. 7B.B ;0, «= 3 mm B+B. Maksimālais stiegrojuma laukums: A *.a_ž = 0,04 A m =0, = 6400 cm ( ) Saskaņā ar aprēķinu, kolonnai nepieciešamais minimālais stiegrojuma šķērsgriezuma laukums ir 3 mm 2. Kolonnai izmanto 4Ø16 mm stiegras, kuru šķērsgriezuma laukums 804 mm 2. Kolonnas stiegrojuma shēma parādīta attēlā att. Kolonnas stiegrojuma shēma. 65

66 2.6. Pamatu aprēķins Būvlaukuma ģeotehniskās izpētes datu apstrāde Ēkai tiek projektēti lentveida pamati zem nesošajām sienām un stabveida pamati zem kolonnām. Ģeotehniskās izpētes dati parāda grunts sastāvu plānotajā ēkas atrašanās vietā. Augšējā kārta 0.1 m dziļumā ir augsnes virskārta, kuru tiks norakta būvdarbu sākumā. Zem augsnes virskārtas 0.4 m biezumā atrodas smalka, irdena smilts ar organiku, zem tās 1.5 m biezumā smalka, irdena smilts ar retiem, dūņainiem ieslēgumiem. Zem šīs kārtas 2.6 m biezumā atrodas smalka, vidēji blīva smilts. Gruntsūdens līmenis atrodas 1.1 m dziļumā no zemes virsmas. Pamatu aprēķinā tiek pieņemti pamatu ģeometriskie izmēri un dziļums. Šie pieņēmumi tiek pārbaudīti pēc diviem robžstāvokļiem pamatnes nestspējas aprēķins pēc pirmā robežstāvokļa (ULS) un pamatnes un pamatu sēšanās aprēķina pēc otrā robežstāvokļa (SLS). Pēc šiem aprēķiniem tiek noteikts nepieciešamais stiegrojuma daudzums. Aprēķini veikti saskaņā ar: Ģeotehniskās izpētes dati; LBN 7-15 Ģeotehniskā projektēšana ; [15] LVS N :08 7. irokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 1. daļa: Vispārīgie noteikumi ; [25] LVS N :08/NA 7. irokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 1. daļa: Vispārīgie noteikumi. Nacionālais pielikums. [26] LVS N AC:14 2. irokodekss. Betona konstrukciju projektēšana daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām ; [23] 66

67 Grunts slāņu raksturojums: 1. slānis augsnes virskārta. Tiek norakta būvdarbu sākumā. Tā neietekmē pamatu nestspējas aprēķinu. Grunts slāņa apkakšatzīme 0.1 m. 2. slānis smilts, smalka, ar organiku. Grunts slāņa apakšatzīme 0.5 m. Grunts īpatnējais svars: γ =17 kn/m + Grunts daļiņu īpatnējais svars: γ * = 24.3 kn/m + Grunts masas mitrums: w = 0.22 Brīvās krišanas paātrinājums: g=9.8 m/s Bīdes pretestības leņķis: φ = 42.9 Grunts efektīvā saiste: Grunts deformācijas modulis: Grunts porainības koeficients: c =2 kpa = kpa e =γ * F 1 = 24.3 F?. 1 = ( ) 7 Grunts blīvums: ρ = N = 7. =1.73 g/cm+ ( ) Grunts daļiņu blīvums: ρ * = N = B.+. = 2.48 g/cm+ ( ) Mitruma pakāpe: S^ = º =?..B =0.733, ( ) " º?.7BB kur: ρ ūdens blīvums 3. slānis smilts, smalka, irdena. Grunts slāņa apakšatzīme 2 m. Grunts īpatnējais svars: γ + =16.8 kn/m + Grunts daļiņu īpatnējais svars: γ *+ = 24.3 kn/m + Grunts masas mitrums: w + = 0.22 Brīvās krišanas paātrinājums: g=9.8 m/s Bīdes pretestības leņķis: φ + = 38 Grunts efektīvā saiste: Grunts deformācijas modulis: c + =2 kpa + = 220 kpa 67

68 Grunts porainības koeficients: e + =γ *+ F 1 = 24.3 F?. 1 = ( ) 6. Grunts blīvums: ρ + = N = B.+. = 1.71 g/cm+ ( ) Grunts daļiņu blīvums: ρ *+ = N = B.+. = 2.48 g/cm+ ( ) Mitruma pakāpe: S^+ = º =?..B =0.713, ( ) " kur: ρ ūdens blīvums 4. slānis smilts, smalka, vidēji blīva līdz blīva. Grunts slāņa apakšatzīme 4.6 m. Grunts īpatnējais svars: γ B =18.4 kn/m + Grunts daļiņu īpatnējais svars: γ *B = 25.2 kn/m + Grunts masas mitrums: w B = 0.22 Brīvās krišanas paātrinājums: g=9.8 m/s Bīdes pretestības leņķis: Φ B = 41.9 Grunts efektīvā saiste: Grunts deformācijas modulis: Grunts porainības koeficients: c B =2 kpa B = kpa e B =γ *B F Ü 1 = 25.2 F?. 1 = ( ) Ü.B Grunts blīvums: ρ B = Ü N =.B. = 1.88 g/cm+ ( ) Grunts daļiņu blīvums: ρ *B = Ü N = 2.57 g/cm+ ( ) Mitruma pakāpe: S^B = Ü º Ü =0.843, ( ) " Ü º?.67 kur: ρ ūdens blīvums. 68

69 Gruntīm, kuras ieguļ dziļāk par gruntsūdens līmeni īpatnējā svara vērtībām ņem vērā grunts svara zudumu ūdenī. Smalkas smilts slāņa īpatnējais svars zem gruntsūdens līmeņa: γ N^,ū%+ = F" = B.+? =8.1 kn/m+, ( ) kur γ ūdens īpatnējais svars Blīvas līdz vidēji blīvas, smalkas smilts slāņa īpatnējais svars zem gruntsūdens līmeņa: γ N^,ū%B = Ü F" Ü F?.67 =9.1 kn/m+, ( ) Ģeotehniskā urbuma dati tabula Nr.p.k. Slāņa virsmas absolūtā augstuma atzīme, m Slāņa iegulas dziļums, m no Līdz Slāņa biezums, m Slāņa ģeotehniskais apraksts Augsne Smilts, smalka, ar organiku Smilts, smalka, irdena Smilts, smalka, vidēji blīva līdz blīva Smilts, smalka, blīva Morēnas smilšmāls, mīksti plastisks Grants/oļu starpkārta Morēnas smilšmāls, pusciets, ļoti blīvs 69

70 Aprēķina iedarbju vērtību noteikšana Slodžu aprēķina vērtības nosaka, izmantojot 2. projektēšanas metodi. Ir jāpārliecinās, ka sabrukums vai pārmērīgas deformācijas robežstāvoklis netiks sasniegts ar sekojošu parciālo faktoru kopu kombināciju A1 + M1 + R2. Šajā metodē parciālie faktori tiek pielietoti konstrukciju iedarbēm vai iedarbju efektiem un grunts stiprības parametriem. Lentveida pamats Patstāvīgās iedarbes normatīvā vērtība: V K.I = kn/m Mainīgās iedarbes normatīvā vērtība: V }.I = kn/m Iedarbju aprēķina vērtības nosaka saskaņā ar formulu: V % =γ t V I, ( ) kur: γ t parciālais faktors iedarbei; V I iedarbes raksturvērtība. Parciālie faktori iedarbēm: Pastāvīgai slodzei: γ K = 1.35 Mainīgai slodzei: γ } = 1.5 Aprēķina vērtība pastāvīgai slodzei: V K.% =V K.I γ K = =498.6 kn/m ( ) Aprēķina vērtība mainīgai slodzei: V }.% =V }.I γ } = = kn/m ( ) Aprēķina vērtība 1. robežstāvoklī: V % = V K.% +V }.% = =656.8 kn/m ( ) Aprēķina vērtība 2. robežstāvoklī: V % = V K.I +V }.I = =474.8 kn/m ( ) 70

71 Stabveida pamats Patstāvīgās iedarbes normatīvā vērtība: Mainīgās iedarbes normatīvā vērtība: V K.I = kn V }.I = kn Aprēķina vērtība pastāvīgai slodzei: V K.% =V K.I γ K = kn (2.6.1.) Aprēķina vērtība mainīgai slodzei: V }.% =V }.I γ } =99.74 kn ( ) Aprēķina vērtība 1. robežstāvoklī: V % = V K.% +V }.% = kn ( ) Aprēķina vērtība 2. robežstāvoklī: V % = V K.I +V }.I = kn ( ) Grunts parametru aprēķina vērtību noteikšana Grunts raksturlielums x nosaka saskaņā ar formulu: x = Ž & Þ, ( ) kur: x $ raksturlieluma normatīvā vērtība; γ N grunts drošuma koeficients. Parciālie faktori grunts parametriem: Bīdes pretestības leņķim: γ ß =1.0 fektīvajai saistei: γ m = 1.0 Īpatnējam svaram: γ = 1.0 Aprēķina vērtības 2. slānim: Grunts īpatnējā svara aprēķina vērtība: γ % = à = 7 = 17 kn/m+ ( ) Grunts efektīvās saistes aprēķina vērtība: c % = m = = 2 kpa ( ) ƒ Bīdes pretestības leņķa aprēķina vērtība: tanϕ % = â ã Æn â = Ü.Î. Ü Æn = ( ) 71

72 ϕ % =ª? :_$ä å «=ª??.7B «=42.9 ( ) +.B Aprēķina vērtības 3. slānim: Grunts īpatnējā svara aprēķina vērtība: γ %+ = à = 6. =16.8 kn/m+ ( ) Grunts efektīvās saistes aprēķina vērtība: c %+ = m = = 2 kpa ( ) ƒ Bīdes pretestības leņķa aprēķina vērtība: tanϕ %+ = â ã Æn â = ϕ %+ =ª? :_$ä å Æ. Ü Æn = ( ) «=ª??.66+ «=38 ( ) +.B Aprēķina vērtības 4. slānim: Grunts īpatnējā svara aprēķina vērtība: γ %B = Ü à =.B =18.4 kn/m+ ( ) Grunts efektīvās saistes aprēķina vērtība: c %B = m Ü = = 2 kpa ( ) ƒ Bīdes pretestības leņķa aprēķina vērtība: tanϕ %B = âü ã Æn â = ϕ %B =ª? :_$ä Ü å Ü.Î. Ü Æn = ( ) «=ª??.7+ «=41.9 ( ) +.B Pamatu iebūves dziļuma noteikšana Pamatu iebūves dziļumu nosaka pēc mālainas grunts normatīvā caursalšanas dziļuma projektējamās ēkas atrašanās vietā saskaņā ar LBN pielikuma 4. attēlu. 72

73 att. Mālainas grunts normatīvais sasaluma dziļums, kas iespējams reizi 100 gados [2] LBN nosaka, ka caursalšanas dziļums Liepājas pilsētas teritorijas apvidū ir 1.2m, kas iespējams reizi 100 gados. Saskaņā ar normatīva pielikumu, smilšainām gruntīm šis lielums jāpareizina ar koeficientu 1.2. Pamata iebūves dziļumu d pieņem 1.45 m zem augsnes virskārtas Lentveida pamata aprēķins Nosaka lentveida pamata šķēlumu, kuram tiks veikts aprēķins. Šķēluma atrašanās vieta ēkas plānā skatāma attēlā. 73

74 att. Lentveida pamata aprēķina šķēlums ēkas plānā. Sākotnēji pieņemtie pamatu ģeometriskie parametri: Pamata iebūves dziļums: d = 1.45 m Pamata augstums: h p =1.975 m Pamata platums: b p = 1 m Pamata garums: l p =9.7 m Pamata laukums uz 1 metru garu joslu: A p =1.0 m Pamata materiāla un uz pamata pakāpieniem esošās grunts vidējais īpatnējais svars: γ a: = kn/m + Iedarbju aprēķina vērtība 1. robežstāvoklī: V % = kn/m Iedarbju aprēķina vērtība 2. robežstāvoklī: V % = kn/m Lentveida pamata ģeometriskos raksturlielumus skatīt attēlā. 74

75 att. Lentveida pamata ģeometriskie raksturlielumi. Pamata nestspējas aprēķins pēc pirmā robežstāvokļa. Pamatnes nestspēju nosaka saskaņā ar LVS N [25] Pamatnes nestspējai jāizpildās nosacījumam: V % æ, ( ) kur: V % aprēķina slodze uz pamatni (vienu metru garu posmu); R pamatnes nestspējas raksturvērtība; γ parciālais faktors grunts nestspējai. Aprēķina slodze uz pamatni: V % =V %. +A p γ a: h p γ K = ( ) = = kn/m Pamata efektīvais platums: Pamata efektīvais garums: Pamata efektīvais laukums: 75 b =b p = 1 m l =l p =9.7 m A =b l =1 9.7=9.7 m ( ) Bezdimensiju faktori spiedes pretestībai: N Œ =e å :_$ä tan ª45 + ä «= ( )

76 = B?.66+ tan ª «= N m = dn Œ 1f cotϕ %+ = = ( ) N =2 dn Œ 1f tanϕ %+ = = Bezdimensiju faktori pamatu pēdas slīpumam: b Œ = b = 1 α tanϕ %+ = =1 ( ) b m = b Œ \ À ƒ :_$ä = 1 Pamata formai: =1 ( ) s Œ =1+ª \= «sinϕ p= %+ = 1+ª «0.616 = ( ).7 s =1 0.3 ª \= «=1 0.3 ª «=0.969 ( ) p=.7 s m = * À À =.? = ( ) À ++.7 Aprēķina pieslodzes spiediens pamatu pēdas līmenī: q, = γ d +γ + d + +γ B d B = ( ) = =22.84 kn/m Pamatnes aprēķina nestspēja: R =dc %+ N m b m s m i m +q, N Œ b Œ s Œ i Œ +0.5 γ %+ b, N b s i f A = = = kpa ( ) V % =710.1 < æ = = kn ( ) Aprēķina slodze uz pamatni ir mazāka nekā pamatnes aprēķina nestspēja. Zem pamatu pēdas esošā irdenā smilts jāsablīvē līdz vidēji blīvam stāvoklim. Pamata sēšanās pārbaude pēc otrā robežstāvokļa Pēc LBN pielikuma 1. formulas pamatnes deformāciju robežstāvokli aprēķina, ņemot vērā šādu nosacījumu: s s, ( ) 76

77 kur s būves un pamatnes kopējā deformācija; s galēji pieļaujamā būves un pamatnes kopējā deformācija. Pamatnes sēšanos s nosaka, izmantojot lineāri deformējamas pustelpas modeli un atsevišķu slāņu sēšanās summēšanu saskaņā ar formulu: s =0.8 Ì çá, É è, ( ) kur $ S σ oh, papildu vertikālā efektīvā normālsprieguma vidējā vērtība, kas ir vienāda ar norādīto efektīvo spriegumu pussummu uz augšējās zi-1 un apakšējās zi slāņa robežas vertikāles, kura iet caur pamata pēdas centru; h pamatnes i-tā deformējamā grunts slāņa biezums; pamatnes i-tā deformējamā grunts slāņa deformācijas modulis; n atsevišķo kārtu skaits, kādā sadalīts viss saspiežamais slānis. Papildu vertikālos spriegumus dziļumā z nosaka saskaņā ar formulu: σ oh = α p?, ( ) kur α koeficients saskaņā ar LBN pielikuma 1. tabulu, atkarībā no pamatu pēdas formas, taisnstūrveida pamata malu attiecības un relatīvā dziļuma ζ; p? papildus vertikālais spiediens uz pamatni: p? =p σ on?, ( ) kur p vidējais spiediens zem pamatu pēdas; σ on? vertikālie spriegumi no grunts pašsvara pamata pēdas līmenī, pieņemot, ka planējot teritoriju neizmaina: σ on? = γ d $ ( ) kur γ virs pamata pēdas esošās grunts īpatnējais svars; d $ attālums no dabīgā reljefa atzīmes līdz pamata pēdas atzīmei. Grunts pašsvara vertikālie spriegumi σzg dziļumā z, skaitot no pamata pēdas līmeņa: $ σ on = γ d $ + è γ h ( ) Saspiežamā slāņa apakšējā robeža dziļumā z = Hc, ja 5 Mpa: σ oh = 0.2 σ on, (2.6.2.) kur σ oh papildus vertikālais spiediens dziļumā z = Hc pa vertikāli, kura iet caur aprēķināmā pamata pēdas centru; σ on grunts pašsvara vertikālais spriegums. 77

78 Relatīvais dziļums uz vertikāles: ξ=2 o \, ( ) kur z attālums no pamata pēdas līmeņa līdz atbilstošā hi slāņa robežai. Lentveida pamata aprēķinam nepieciešamie sākotnējie lielumi: Pamatu pēdas platums: Pamatu pēdas garums: Vidējais spiediens zem pamatu pēdas, 2. kombinācija: b p = 1 m l =1 m p= +h > p γ a: = B7B = kpa ( ) Slāņa biezums: h 0.4 b=0.4 1 = 0.4 m ( ) Slāņa biezumu pieņem 0.4 m. Vertikālos spriegumus no grunts pašsvara pamata pēdas līmenī nosaka saskaņā ar formulu: σ on? = γ %+ d = =24.36 kpa ( ) Papildu vertikālais spiediens uz pamatni: p? =p σ on? = = ( ) Lentveida pamatu sēšanās aprēķins apkopots tabulā tabula zi, m ζ α σzp,i, kpa γ, kn/m3 σzg,i, kpa 0.2 σzg,i, kpa σzp,i vid, kpa i, kpa hi, m σ zp,i vidh i/ i, m

79 tabulas turpinājums Kopā Pēc tabulas tabulas rezultātiem, nosaka vai izpildās nosacījums s su, pamatnes galēji pieļaujamā deformācija pēc LBN pielikuma 6. tabulas dzelzsbetona bezkarkasa ēkām ir 10 cm. s = = 1.8 cm, Pārbaude: s =1.8 s =10 ( ) 79

80 Pārbaude izpildās, kopējā sēšanās deformācija nepārsniedz prasības, kas noteiktas būvnormatīvā. Sākotnēji pieņemtie lentveida pamata ģeometriskie raksturlielumi izpilda pirmā un otrā robežstāvokļa pārbaudes, lentveida pamatu pēdas iebūves dziļums ir 1.45 m, pamatu pēdas platums 1 m. Lentveida pamatu pēdas stiegrojuma aprēķins Lentveida pamata ģeometriskos raksturlielumus skatīt attēlā att. Lentveida pamata ģeometriskie raksturlielumi stiegrojuma aprēķinam. Pamatu pēdas platums: L Ž = 1 m Pamatu pēdas garums: L = 1 m C Ž =0.2 m C =1 m Pamatu pēdas augstums: h h = 0.3 m Pamatu pēdas iebūves dziļums: h 8h =1.95 m Koeficients, kurš ievērtē ilglaicīga slogojuma ietekmi a mm =0.85 Betona stiprības raksturīgā vērtība spiedē: f mi = 30 MPa 80

81 Betona drošuma parciālais faktors: γ m = 1.5 Tērauda plūstamības robežas raksturīgā vērtība: f I =500 Mpa Stiegrojuma tērauda drošuma parciālais faktors: γ * = 1.15 A h =L Ž L =1 1 = 1 m ( ) V h =A h h h = =0.2 m + ( ) Pamata pēdas lietderīgais augstums: d = h h c $`a = = 232 mm, ( ) kur c $`a =50 betona aizsargkārtas biezums. Grunts svars: γ N^ =17 kn/m + Betona svars: q \ = 25 kn/m + Slodžu aprēķins Patstāvīgā slodze no pamatu pēdas pašsvara: N hh =V h q \ = = 7.5 kn ( ) Patstāvīgā slodze no grunts pašsvara: N N = da h 1.5 V h f = =.4 kn ( ) Vertikālā slodze: Lietderīgā slodze: V K,I, = kn/m V },I, = kn/m Aprēķina slodze uz pamatu: N S% =γ K dv K,I, +N hh +N N f+γ } V },I, = ( ) = = kn/m Spiediens zem pamatu pēdas: P = = 6B.B7 = kpa ( ) > ê Lieces moments uz visu pamatu pēdas platumu: M S% = P L Ž c Ž L = ( ) =55.56 knm Betona stiprības aprēķina vērtība spiedē: f m% = _ ƒƒ 8 ƒ ƒ =17 MPa, ( ) 81

82 Tērauda plūstamības robežas aprēķina vērtība: f % = 8 Š = Mpa, Lentveida pamatu pēdas garenstiegrojuma aprēķins Vienkāršiem lentveida pamatiem stiegrojumu drīkst noteikt, pieņemot, ka z/d =0.9 A *p = x? 8 Š?. % = B+B.?. + =612 mm ( ) Konstruktīvās prasības nosaka minimālo un maksimālo stieptā stiegrojuma šķērsgriezuma laukumu Nepieciešamais minimālais stiegrojuma šķersgriezuma laukums: A *,a$ = maxÿ0.26 8ƒG 8 Š L d; L d = ( ) maxª0.26. B+B ; «= =max402;302 = 402 mm Pieļaujamais maksimālais stiegrojuma šķersgriezuma laukums: A *,a_ž = 0.04 L d = =9280 mm ( ) Pēc aprēķinos iegūtajiem rezultātiem, lentveida pamata nepieciešamais garenstiegrojuma šķērsgriezuma laukums ir 612 mm 2, bet minimālais garenstiegrojuma šķērsgriezuma laukums ir 402 mm 2. Pamats tiek stiegrots ar 6Ø12 mm stiegrām, kuru šķērsgriezuma laukums ir 679 mm 2. Stiegrojuma soli pieņem 150 mm. Aprēķināto stiegrojumu pieņem abos virzienos. Pamata nestspējas pārbaude slīpajā šķēlumā Bīdes spēka noteikšana attālumā x no pamata malas: V S% = P L Ž c Ž 2 x L = ( ) = = kn/m Bīdes stiprība visam pamatu pēdas platumam: V %,m =C %,m k 100 ρ p f mi L x = ( ) = = kn, 82

83 kur C %,m =?. =?. =0.12 ( ) k darba augstuma faktors: k = 1+š0/d =1+š0/232 = 1.93 < 2 ( ) ρ p garenstiegrojuma koeficients ρ p = > l = 67 = <0.02, ( ) U Š %??? + Tomēr bīdes stiprība nebūs mazāka par: V %,m =v a$ L d= = kn ( ) kur v a$ = k f mi = =0.447 ( ) V %,m = kn >V S% = kn Pamatu pēdas stiprība šķēlumā ir kn. Tā ir lielāka par grunts spiediena radīto bīdes spēku kn. Pamatu pēdas bīdes stiprība ir pietiekoša, tādēļ nav nepieciešams šķērsspēku uzņemošais stiegrojums Stabveida pamata aprēķins Nosaka stabveida pamata šķēlumu, kuram tiks veikts aprēķins. Šķēluma atrašanās vieta ēkas plānā skatāma attēlā att. Lentveida pamata aprēķina šķēlums ēkas plānā. 83

84 Stabveida pamata 3D modelis parādīts attēlā att. Stabveida pamata 3D modelis. Sākotnēji pieņemtie pamatu ģeometriskie parametri: Pamata iebūves dziļums: d = 1.45 m Pamata augstums: h p =1.6 m Pamata platums: b p = 1 m Pamata garums: l p =1 m Pamata laukums: A p =1 m Pamata materiāla un uz pamata pakāpieniem esošās grunts vidējais īpatnējais svars: γ a: = kn/m + Iedarbju aprēķina vērtība 1. robežstāvoklī: V % = kn Iedarbju aprēķina vērtība 2. robežstāvoklī: V % = kn Stabveida pamata ģeometriskos raksturlielumus skatīt attēlā. 84

85 att. Stabveida pamata ģeometriskie raksturlielumi. Pamata nestspējas aprēķins pēc pirmā robežstāvokļa. Pamatnes nestspēju nosaka saskaņā ar LVS N [25] Pamatnes nestspējai jāizpildās nosacījumam: V %, ( ) æ kur: V % aprēķina slodze uz pamatni (vienu metru garu posmu); R pamatnes nestspējas raksturvērtība; γ parciālais faktors grunts nestspējai. Aprēķina slodze uz pamatni: V % =V % +A γ a: h p γ K = ( ) = = kn Pamata efektīvais platums: b =b p = 1 m Pamata efektīvais garums: l =l p =1 m Pamata efektīvais laukums: A =b l =1 1 =1 m ( ) Bezdimensiju faktori spiedes pretestībai: N Œ =e å :_$ä tan ª45 + ä «= ( ) = B?.66+ tan ª «=

86 N m = dn Œ 1f cotϕ %+ = = ( ) N =2 dn Œ 1f tanϕ %+ = = Bezdimensiju faktori pamatu pēdas slīpumam: b Œ = b = 1 α tanϕ %+ = =1 ( ) b m = b Œ \ À ƒ :_$ä = 1 Pamata formai: =1 ( ) s Œ =1+ª \= «sinϕ p= %+ = 1+ª «0.616 =1.616 ( ) s =1 0.3 ª \ p «=1 0.3 ª «=0.7 ( ) s m = * À À = = ( ) À ++.7 Aprēķina pieslodzes spiediens pamatu pēdas līmenī: q, = γ d +γ + d + +γ B d B = ( ) = =22.84 kn/m Pamatnes nestspējas vertikālā komponente: b =b p = 1 m l =l p =1 m A = l b =1 1=1 m ( ) Pamatnes aprēķina nestspēja: R =dc %+ N m b m s m i m +q, N Œ b Œ s Œ i Œ +0.5 γ %+ b, N b s i f A = = = kpa ( ) V % =790.1 < æ = 6B?.B.B = kn ( ) Aprēķina slodze uz pamatni ir mazāka nekā pamatnes aprēķina nestspēja. Zem pamatu pēdas esošā irdenā smilts jāsablīvē līdz vidēji blīvam stāvoklim. 86

87 Pamata sēšanās pārbaude pēc otrā robežstāvokļa Aprēķina gaitu skatīt pie lentveida pamata aprēķina. Stabveida pamata aprēķinam nepieciešamie sākotnējie lielumi: Pamatu pēdas platums: Pamatu pēdas garums: Vidējais spiediens zem pamatu pēdas, 2. kombinācija: b p = 1 m l p =1 m p= +h > p γ a: = B = kpa ( ) Slāņa biezums: h 0.4 b=0.4 1 = 0.4 m ( ) Slāņa biezumu pieņem 0.4 m. Vertikālos spriegumus no grunts pašsvara pamata pēdas līmenī, nosaka saskaņā ar formulu: σ on? = γ %+ d = =24.36 kpa ( ) Papildu vertikālais spiediens uz pamatni: p? =p σ on? = = ( ) Stabveida pamatu sēšanās aprēķins apkopots tabulā tabula z i, m ζ α σ zp,i, kpa γ, kn/m3 σ zg,i, kpa 0.2 σ zg,i, kpa σ zp,i vid, kpa i, kpa h i, m σ zp,i vidh i/ i, m

88 tabulas turpinājums Kopā Pēc tabulas tabulas rezultātiem, nosaka vai izpildās nosacījums s su, pamatnes galēji pieļaujamā deformācija pēc LBN pielikuma 6. tabulas dzelzsbetona bezkarkasa ēkām ir 10 cm. s = = 1.4 cm, Pārbaude: s =1.4 s =10 ( ) Pārbaude izpildās, kopējā sēšanās deformācija nepārsniedz prasības, kas noteiktas būvnormatīvā. Sākotnēji pieņemtie stabveida pamata ģeometriskie raksturlielumi izpilda pirmā un otrā robežstāvokļa pārbaudes, stabveida pamatu pēdas iebūves dziļums ir 1.45 m, pamatu pēdas platums 1 m, garums 1m. Stabveida pamata stiegrojuma aprēķins Stabveida pamata ģeometriskos raksturlielumus skatīt attēlā. 88

89 att. Stabveida pamata ģeometriskie raksturlielumi stiegrojuma aprēķinam. Pamatu pēdas platums: L Ž = 1 m Pamatu pēdas garums: L = 1 m C Ž =0.5 m C =0.5 m Pamatu pēdas augstums: h h = 1.6 m Koeficients, kurš ievērtē ilglaicīga slogojuma ietekmi a mm =0.85 Betona stiprības raksturīgā vērtība spiedē: f mi = 35 MPa Betona drošuma parciālais faktors: γ m = 1.5 Tērauda plūstamības robežas raksturīgā vērtība: f I =500 Mpa Stiegrojuma tērauda drošuma parciālais faktors: γ * = 1.15 A h =L Ž L =1 1 = 1 m (2.6.3.) V h =A h h h = =0.3 m + ( ) Pamata pēdas lietderīgais augstums: d = h h c $`a = =232 mm, ( ) kur c $`a =50 betona aizsargkārtas biezums Grunts svars: γ N^ =17 kn/m + Betona svars: q \ = 25 kn/m + 89

90 Slodžu aprēķins Patstāvīgā slodze no pamatu pēdas pašsvara: N hh =V h q \ = = 7.5 kn ( ) Patstāvīgā slodze no grunts pašsvara: N N = da h 1.5 V h f = =.4 kn ( ) Vertikālā slodze: Lietderīgā slodze: Aprēķina slodze uz pamatu: V K,I, = kn V },I, = kn N S% =γ K dv K,I, N hh N N f+γ } V },I, = ( ) = = kn Spiediens zem pamatu pēdas: P = = 7 = kpa ( ) > ê Lieces moments uz visu pamatu pēdas platumu: M S% = P L Ž c Ž L = ( ) = = knm Betona stiprības aprēķina vērtība spiedē: f m% = _ ƒƒ 8 ƒ ƒ =19.83 MPa, ( ) Tērauda plūstamības robežas aprēķina vērtība: f % = 8 Š = Mpa, Vienkāršiem stabveida pamatiem stiegrojumu drīkst noteikt, pieņemot, ka z/d =0.9 A *p = x? 8 Š?. % = B+B.?. =270.1 mm ( ) Konstruktīvās prasības nosaka minimālo un maksimālo stieptā stiegrojuma šķērsgriezuma laukumu Nepieciešamais minimālais stiegrojuma šķērsgriezuma laukums: A *,a$ = maxÿ0.26 8ƒG 8 Š L d; L d = ( ) maxª ; «= =max402;302 = 402 mm 90

91 Pieļaujamais maksimālais stiegrojuma šķērsgriezuma laukums: A *,a_ž = 0.04 L d = =9280 mm ( ) Pēc aprēķinos iegūtajiem rezultātiem, stabveida pamata nepieciešamais stiegrojuma šķērsgriezuma laukums ir 402 mm 2. Pamats tiek stiegrots ar 5Ø12 mm stiegrām, kuru šķērsgriezuma laukums ir 565 mm 2. Stiegrojuma soli pieņem 0 mm. Aprēķināto stiegrojumu pieņem abos virzienos. Pamata nestspējas pārbaude slīpajā šķēlumā Bīdes spēks attālumā d no pamata malas: V S% = P L Ž c Ž 2 d L = ( ) = =14.12 kn Bīdes stiprība visam pamatu pēdas platumam: V %,m =C %,m k 100 ρ p f mi L d = ( ) = = kn, kur C %,m =?. =?. =0.12 ( ) k darba augstuma faktors: k = 1+š0/d =1+š0/232 = 1.93 < 2 ( ) ρ p garenstiegrojuma koeficients ρ p = > l = = <0.02, ( ) U Š %??? + Tomēr bīdes stiprība nebūs mazāka par: V %,m =v a$ L d= = kn ( ) kur v a$ = k f mi = =0.513 ( ) V %,m = kn >V S% = kn Pamatu pēdas stiprība šķēluma ir kn. Tā ir lielāka par grunts spiediena radīto bīdes spēku kn. Pamatu pēdas bīdes stiprība ir pietiekoša, tādēļ nav nepieciešams šķērsspēku uzņemošais stiegrojums. 91

92 2.7. Kāpņu balsta mezgla aprēķins Izejas dati Diplomprojektā tiek apskatīts kāpņu balsta mezgls 1. stāva pārseguma līmenī starp asīm A un B un starp asīm 3 un 4. Mezglā tiek noteikta šķērsspēka vērtība no nestspējas slodžu kombinācijas. Slodzes uz mezglu tiek noteiktas saskaņā ar un tabulām. Patstāvīgās un lietderīgās slodzes 1. stāva pārseguma līmenī parādītas attēlā att. Patstāvīgās un lietderīgās slodzes uz kāpnēm. 92

93 Balstmezgla ģeometriskie raksturlielumi Kāpņu laukuma konsoles aprēķina garums: Kāpņu laukuma augstums: Kāpņu laukuma konsoles augstums: Kāpņu laukuma konsoles platums: Stiegrojuma aizsargslānis: lementa malas stiegrojuma diametrs: Konsoles malas stiegrojuma diametrs : Konsoles malas stiegru skaits uz vienu metru platu joslu: L=1000 mm h =2 mm h \ = 105 mm b =110 mm c $`a =25 mm ø =8 mm ø =8 mm n =5 gb. Balstmezgla ģeometriskie raksturlielumi parādīti attēlā att. Balstmezgla ģeometriskie raksturlielumi. f m% = _ ƒƒ 8 ƒ ƒ kur: =17 MPa, ( ) a mm =0.85 koeficients, kurš ievērtē ilglaicīga slogojuma ietekmi; f mi = 30 MPa betona stiprības raksturīgā vērtība spiedē; γ m = 1.5 betona drošuma parciālais faktors. Tērauda plūstamības robežas aprēķina vērtība: f % = 8 Š = MPa, kur: f I =500 MPa tērauda plūstamības robežas raksturīgā vērtība; γ * = 1.15 stiegrojuma tērauda drošuma parciālais faktors. 93

94 Aprēķina shēma Balstmezgla aprēķina shēma parādīta attēlā att. Balstmezgla aprēķina shēma. Vertikālai spēks, kas darbojas uz mezglu: V S% = 35.5 kn/m Šķērsgriezuma efektīvo augstumu d nosaka saskaņā ar formulu: d = h \ c $`a Ø = = 76 mm ( ) Attālums no balsta malas līdz slodzes pielikšanas punktam a nosaka saskaņā ar formulu: b * = \ =? = 55 mm ( ) Slodzes spēka plecu nosaka saskaņā ar formulu: a =b * +c $`a + Ø = = 84 mm ( ) Spiestās zonas augstumu x nosaka saskaņā ar formulu: x = > 8 Š B+B. = 8 mm ( ) ' œ U 8 ƒ?.??? 7 kur: λ faktors, kas nosaka spiestās zonas efektīvo augstumu; η faktors, kas nosaka efektīvo stiprību. Iekšējā spēka plecu nosaka saskaņā ar formulu: z=d ' Ž = 76?. = 73 mm ( ) 94

95 Lieces momentu nosaka saskaņā ar formulu: M S% = _??? = B??? Stiepes spēku nosaka saskaņā ar formulu: F :% = x??? o =.??? 7+ = 2.98 knm/m ( ) = kn/m ( ) Nosaka maksimālos stiepes sprieguma vērtību stiegrojumā: σ = t G??? = B?.7??? = MPa<f % =434.8 MPa ( ) Nepieciešams pārbaudīt vai tiek izpildītas minimālā un maksimālā stiegrojuma daudzuma prasība. Nepieciešamais minimālais stiegrojuma šķērsgriezuma laukums: A *,a$ = maxÿ0.26 8ƒG 8 Š L d; L d = ( ) maxÿ ; = =max114.6;98.8=114.6 mm, kur: f m:a betona aksiālās stiepes stiprības vidējā vērtība. Pieļaujamais maksimālais stiegrojuma šķērsgriezuma laukums: A *,a_ž = 0.04 L h \ = =40 mm ( ) Nepieciešamo spiestās zonas augstumu xreq nosaka saskaņā ar formulu: x^"œ = t ƒ??? à ƒ í = B?.7??? Ç nnn Faktiskais spiestās zonas relatīvais augstums: Ž = = 0.03 < Ž % 76 % =2.5 mm ( ) = 0.45 ( ) robežvērtību. Relatīvais spiestās zonas augstums ir mazāks par relatīvās spiestās zonas augstuma lementiem, kuriem slodze pielikta augšējai malai, jāizpildās nosacījumam: V S% 0.5 L d ν f m% ( ) V S% = = kn, kur 95

96 ν stiprības samazinājuma faktors bīdē saplaisājušam betonam ν =0.6 ª1 8 ƒ +? «=0.6 Bīdes pretestība bez «=0.53 MPa V %,m =ªC %,m k 100 ρ p f mi +k σ mh «L d = ( ) =ª « =39.18 kn, kur: C %,m =?. =?. =0.12 ( ) k = 1+š0/d =1+š0/76 = ( ) ρ p = > = U %??? 76 V %,m =dv a$ +k σ mh f b d = ( ) = = kn; V %,m =maxdv %,m ;V %,m f=max 47.66;40.13=47.66 kn V %,m =40.13 kn>v S% = kn Mezgla bīdes pretestība VRd,c = kn ir lielāka par aprēķina bīdes spēku Vd = 35.5 kn. Mezglam nav nepieciešams šķērsspēku uzņemošais stiegrojums. Mezglā pieņem Ø8 mm stiegras ar soli 0 mm. 96

97 3. Būvdarbu organizēšanas, tehnoloģijas un darbu veikšanas daļa 3.1. Vispārīgie norādījumi Diplomprojekta ietvaros tiek izstrādāts darbu organizācijas projekts projektējamai ēkai. Darbu organizācijas projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 Vispārīgie būvnoteikumi 6.2. apakšnodaļu. [13] Diplomprojekta ietvaros tiek izstrādātas šādas darbu organizācijas projekta sadaļas: Galveno būvdarbu apraksts; Būvdarbu kvalitātes kontroles apraksts; Ugunsdrošības pasākumu pārskats būvdarbu laikā; Darba aizsardzības prasības būvdarbu laikā; Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā; Diplomprojekta ietvaros tiek izstrādātas šādas darbu veikšanas projekta sadaļas: Būvdarbu ģenerālplāns ēkas 6. stāva pārseguma elementu montāžas laikam; Tehnoloģiskā karte pamatu betonēšanai; Tehnoloģiskā karte 6. stāva pārseguma elementu montāžai; Darbu veikšanas kalendārais grafiks; Galveno būvmašīnu darba grafiks Būvdarbu ģenerālplāns Būvdarbu ģenerālplāns izstrādāts par pamatu ņemot esošo projekta ģenerālplānu. Projektējamai ēkai būvdarbu ģenerālplāns izstrādāts 6. stāva pārseguma dzelzsbetona konstrukciju montāžas laikam. Būvdarbu ģenerālplānu skatīt BP-9 rasējuma lapā. Būvlaukuma teritoriju paredzēts norobežot ar inventāržoga posmiem, kas balstīti betona pamatnēs. Viena žoga posma izmērs metri. Būvlaukums tiks norobežots pa visu tā perimetru. Mehānismu, būvmateriālu un būvizstrādājumu piegādes transporta iekļūšanai būvobjektā tiks uzstādīta elektroniski paceļama barjera no Ganību ielas pusi. 97

98 Pie iebrauktuves būvlaukumā paredzēts uzstādīt apsardzes konteineru. Lai kontrolētu darbinieku un apmeklētāju iekļūšanu būvobjektā, blakus apsardzes konteineram tiks uzstādīti gājēju vārti, caur kuriem iespējams iziet tikai reģistrējot darbinieka vai apmeklētāja elektronisko apliecību. Šī sistēma veic arī darbinieku elektronisko darba laika uzskaiti. Būvlaukuma teritorijā paredzēts izvietot dažāda lietošanas veida pagaidu ēkas. Vienu administratīvo telpu konteineru būvlaukuma vadošā personāla darbu veikšanai, četrus sadzīves telpu konteinerus darbinieku pārģērbšanās un atpūtas nodrošināšanai, divas konteinera tipa noliktavas materiālu un rokas darbarīku uzglabāšanai. Lielgabarīta būvmateriālu un būvizstrādājumu uzglabāšanai tiks izveidota viena atklāta tipa būvmateriālu noliktava. Būvlaukuma rietumu daļā paredzēta vieta noraktās grunts novietošanai. Pēc būvdarbu pabeigšanas šo grunti paredzēts izmantot teritorijas labiekārtošanas darbiem. Ūdensapgāde būvlaukumā tiks nodrošināta, izveidojot pagaidu pieslēgumu esošajam pilsētas ūdensvadam, uzstādot pagaidu skaitītāju. Būvlaukumā nav paredzēts ierīkot pagaidu kanalizācijas sistēmu. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi tiks uzkrāti tualetes konteineru rezervuāros un tiks regulāri iztukšoti un utilizēti. lektroapgāde būvlaukumā tiks nodrošināta, izveidojot pagaidu elektrosadali ar pagaidu kontrolskaitītāju. No šīs sadales līdz būvlaukuma pagaidu ēku atrašanās vietai tiks izbūvēts pagaidu virszemes elektrokabelis, kur tiks uzstādīta galvenā būvlaukuma elektrosadale. No šīs sadales tiks nodrošināta elektrība pagaidu ēkām, būvniecības procesiem un būvlaukuma teritorijas apgaismojumam. Pagaidu elektrokabeļus paredzēts izvietot gar būvlaukuma pagaidu nožogojumu, bet vietās, kur tie šķērso pagaidu ceļus, tos ievietot kabeļu aizsargcaurulē un ierakt gruntī. Lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukumā, teritorijā paredzēta būvlaukuma apsardze. Šim nolūkam būvlaukuma teritorijā izvieto videonovērošanas kameras un bezvadu kustību sensorus, kuru darbību uzrauga apsargs. 98

99 3.3. Galveno būvdarbu apraksts Būvlaukuma sagatavošanas darbi Būvlaukuma sagatavošanas darbus drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Sagatavošanās darbi tiek sākti ar būvlaukuma teritorijas norobežošanu. Sabiedrības informēšanai par būvniecības procesu tiek izvietota būvtāfele. Tā tiek uzstādīta uz Ganību ielas pusi. Būvtāfelē tiek iekļauta informācija par būvniecības ieceri, būvatļauju, pasūtītāju, būvprojekta izstrādātāju, būvuzraugu un būvuzņēmēju. Būvtāfeles paraugu skatīt grafiskās daļas BP-9 rasējuma lapā. Pēc teritorijas norobežošanas tiek veikta grunts virskārtas norakšana un grunts novietošana atbērtnē. Grunts virskārtas norakšanai paredzēts izmantot buldozeru Caterpillar D6K un ekskavatoru Caterpillar 444F2. Noraktās grunts transportēšanu uz atbērtni veic ar kravas automašīnu pašizgāzēju MAN TGS Pagaidu ceļi un laukumi tiek izbūvēti uz grunts, uz tās uzklājot dolomīta šķembu kārtu ar frakciju mm cm biezumā. Pēc tam, kad izbūvēti pagaidu laukumi, tiek uzstādīti moduļu konteineri biroja un sadzīves vajadzībām, kā arī būvmateriālu un darbarīku uzglabāšanai. Lielgabarīta būvmateriālu un būvizstrādājumu uzglabāšanai tiek izveidota atklāta tipa nokraušanas vieta. Tiek nospraustas ēkas galvenās būvasis, kā arī tiek izveidoti pagaidu atbalstpunkti un reperi turpmāku asu un augstuma atzīmju mērījumu veikšanai. Nospraušanas darbus veic sertificēts ģeodēzists. Akts par galveno būvasu nospraušanu pasūtītājs septiņu dienu laikā pēc tā parakstīšanas iesniedz būvvaldē. Pie sadzīves konteineriem, žogiem un bīstamo zonu norobežojumiem jāizvieto attiecīgās aizlieguma, brīdinājuma un rīkojuma zīmes. Būvlaukuma biroja, sadzīves un noliktavu konteineros, būvmateriālu uzglabāšanas vietās jāizvieto pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti un ugunsdzēsības stendi. Būvlaukumā tiek ierīkota ugunsbīstamo darbu veikšanas vieta, kā arī smēķētava. Nepieciešams nodrošināt ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, kā arī ugunsgrēka trauksmes signalizāciju. 99

100 Zemes darbi Būvbedres rakšanas darbi tiek veikti, ņemot vērā ēkas asu novietojumu, pamatu sagataves slāņa un pirmā stāva grīdas konstrukcijas apakšējo augstuma atzīmi. Grunti izstrādā līdz pamatu šķembu pamatnes relatīvajai augstuma atzīmei m. Lai novērstu būvbedres sienu grunts nobrukumu, būvbedres sienas veido ar 2 % slīpumu. Izstrādāto grunti transportē uz atbērtni. Pēc grunts izstrādes tiek veikta pārraktās grunts blietēšana un blietēta dolomīta šķembu ar frakciju 0-32 slāņa izbūve 0 mm biezumā. Grunts un šķembu slāņa blietēšana tiek veikta ar vibroblietēm. Šķembas tiek blietētas līdz sablīvējuma pakāpei kf = Ņemot vērā salīdzinoši augsto gruntsūdens līmeni, ar absolūto augstuma atzīmi m, kas atbilst ēkas relatīvajai augstuma atzīmei m, grunts izstrādes, šķembu pamatnes un pamatu izbūves laikā, tiek paredzēta gruntsūdens līmeņa pazemināšana. Blakus būvbedrei tiek izrakts padziļinājums, kur uzkrāties gruntsūdenim, no kurienes tas ar sūkņa palīdzību tiek izsūknēts un novadīts pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā Pamatu izbūve Projektējamai ēkai tiek izbūvēti lentveida pamati zem ēkas nesošajām sienām, kā arī stabveida pamati zem kolonnām. Lentveida un stabveida pamatu izbūvi uzsāk ar veidņu uzstādīšanu atbilstoši projektēto pamatu izmēriem un augstuma atzīmēm. Monolīto pamatu izbūvei tiks izmantoti inventārveidņi PRI Domino, kā arī mitrumizturīgais saplāksnis un kokmateriāli. Veidņiem un to detaļām jābūt tīriem no betona, netīrumiem un rūsas. Lai atvieglotu veidņu demontāžu un mazinātu to nolietojamību, pirms betonēšanas tos nepieciešams apstrādāt ar veidņu eļļu. Stiegrojuma sietus un karkasus veido ar siešanas paņēmienu. Locītas stiegras tiek sagatavotas rūpnīcā. Pēc sasiešanas stiegrojumu ievieto veidņos, kur tos nofiksē ar distanceriem. Pamatu stiegrošanai paredzēts izmantot B500B klases stiegrojumu, ar stiegru diametriem Ø8, Ø12, un Ø16. Saliekamā dzelzsbetona kolonnu enkurošanai pie pamata tiek izmantoti Peikko HPM 16 P enkuri, kuri tiek nostiprināti tam paredzētajā vietā, izmantojot speciālus šablonus. 100

101 Pirms betona masas iestrādes atbildīgais būvdarbu vadītājs pārbauda veidņu un stiegrojuma atbilstību izstrādātajam projektam. Pirms betona masas iestrādes tiek sastādīts segto darbu pieņemšanas akts. Lentveida un stabveida pamatu betonēšanai paredzēts izmantot rūpnīcā sagatavotu transportbetonu ar stiprības klasi C30/37 XC2 XF2. No rūpnīcas betons tiek piegādāts ar automašīnu ar betona maisītāju, bet betona iestrāde tiek nodrošināta ar betona sūkņa palīdzību. Lai nodrošinātu viendabīgu betona iestrādi, aizpildītu spraugas starp stiegrojumu un veidņiem, iestrādājot betonu, tiek veikta tā savibrēšana. Betona savibrēšana notiek ar rokas betona dziļumvibratoru. Pēc betona iestrādes tiek veikta betona kopšana atbilstoši laikapstākļiem un āra gaisa temperatūrai. Lai pasargātu betonu no tā sastāvā esošā ūdens iztvaikošanas un betona izžūšanas, to pārklāj ar PVC plēvi. Lietainā laikā, lai nebojātu gludo betona virsmu un neizskalotu pildvielas, betona virsma jānosedz. Karstos un sausos laikapstākļos betons regulāri jālaista 72 stundas pēc betona iestrādes. Monolīto dzelzsbetona pamatu atveidņošanu veic 48 stundas pēc betona iestrādes. Betona stiprības pārbaude tiek veikta ar Šmita āmura palīdzību. Betona iestrādes laikā tiek sagatavoti betona kubiņu paraugi betona stiprības pārbaudei. Betona veidņi pēc demontāžas tiek attīrīti no betona un citiem netīrumiem un pārvietoti uz nākošo betonēšanas zonu vai materiālu uzglabāšanas laukumu. Pēc pamatu veidņu demontāžas tiek veikta pamatu vertikālās siltumizolācijas ieklāšana. Pamatu siltināšanai tiek izmantotas 100 mm biezas putupolistirola siltumizolācijas loksnes Tenapors xtra PS. Siltumizolācija pie pamatiem tiek stiprināt ar dībeļu palīdzību. Pamatu konstrukciju slogošana pieļaujama pēc 70 % betona stiprības sasniegšanas Sienu un kolonnu montāža Saliekamo dzelzsbetona sienu un kolonnu montāžu uzsāk, kad pamatu betona stiprība sasniegusi 70 % no projektētās stiprības. Sienu elementu montāžu veic uz pamatos iestrādātiem pretbīdņiem. Pretbīdņus iestrādā pamatos izurbjot caurumu, caurumā iepildot enkurmasu Hilti HIT-HY un ievietojot pretbīdni. Par pretbīdņiem tiek izmantotas Ø 101

102 B500B stiegras ar garumu 500 mm. Kolonnu montāžu veic uz stabveida pamatos iestrādātiem Peikko HPM 16 P enkuriem. Būvlaukumā elementi tiek piegādāti kravas automašīnā ar atvērta tipa piekabi ar maksimālo kravnesību 24 t. Montējamo elementu svars ir robežās no 0.54 līdz 7.85 t. Vienā piegādes reizē uz būvlaukumu tiek piegādāti 4 līdz 6 elementi. lementu piegāde un montāža tiek veikta saskaņā ar montāžas plānu. Sienu un kolonnu montāžai tiek izmantots autoceltnis LIBHRR LTM ar 70 t celtspēju. No vienas celtņa pozīcijas paredzēts montēt 25 līdz 28 elementus. lementu montāžu plānots veikt gan no kravas automašīnas, gan no elementu krautnēm, kas atrodas netālu no celtņa atrašanās vietas. lementu izkraušanai un montāžai tiks izmantotas ķēžu stropes un pacelšanas āķi. Pacelšanas āķi tiek aizkabināti aiz elementā iebetonētiem Halfen TPA-FA pacelšanas enkuriem. Pacelšanas enkura attēlu skatīt grafiskas daļas BP-6 rasējuma lapā. Pacelšanas enkuri ir marķēti atbilstoši to nestspējai, un atkarībā no pacelšanas nestspējas tiek izmantots atbilstošais pacelšanas āķis. Sienu paneļu līmeņošanai izmanto dažāda biezuma plastmasas līmeņošanas plāksnes. Kolonnu līmeņošanu veic ar stiprinājuma uzgriežņu pievilkšanu. Kad sienas elements ir novietots projektā paredzētajā pozīcijā, tiek veikta elementu pagaidu stutēšana. Nepieciešamo stušu veidu un skaitu katram montāžas elementam, saskaņā ar slodzi un montāžas elementu izmēriem, nosaka atbildīgais montāžas vadītājs. Stutes tiek uzstādītas apmēram 2/3 no elementa augstuma 45 līdz 60 leņķī. Dzelzsbetona kolonnas nav nepieciešams stutēt. Sienas savstarpēji tiek stiprinātas ar metāla montāžas detaļu palīdzību. Montāžas detaļa tiek metināta pie elementos iebetonētām ieliekamajām detaļām Peikko Welda. Atbilstošā montāžas plāksne un nepieciešamais metinātās šuves izmērs tiek norādīts montāžas rasējumā. Metināšanas darbus veic sertificēts metinātājs. Metināšanas darbus atspoguļo būvdarbu žurnāla speciālajā sadaļā Metināšanas darbi. Pēc montāžas detaļu sametināšanas veic sienu horizontālo un vertikālo šuvju, kā arī pretbīdņu atvērumu monolitizēšanu. Šuvju un atvērumu monolitizēšanai izmanto bezrukuma javu Sakret RM-V. 102

103 Pārseguma elementu montāža Pēc tam, kad ir veikta sienu paneļu šuvju aizpildīšana, tiek veikta pārseguma elementu montāža. Būvlaukumā dzelzsbetona sijas un pārseguma paneļi tiek nogādāti pēc tāda paša principa, kā sienu un kolonnu elementi. No vienas celtņa pozīcijas paredzēts montēt 24 līdz 40 pārseguma elementus. Sijas un pārseguma paneļi tiek pacelti un montēti, izmantojot tajās iestrādātos pacelšanas enkurus, attiecīgi Halfen TPA-FS un Halfen TPA-FF. Dobie pārseguma paneļi tiek montēti, izmantojot speciāli šim nolūkam paredzētas skavas, kas iekārtas traversā, vai izmantojot pacelšanas āķus, kuri tiek aizāķēti pie dobajos pārseguma paneļos iestrādātām pacelšanas cilpām Peikko WRA. Ja pacelšanai tiek izmantotas skavas, obligāti jāizmanto pie skavām piestiprinātās drošības ķēdes. Drošības ķēdes notur pārseguma paneli, ja skavas negaidīti atkabinās. Ķēdes piestiprina, kad paneli paceļ 10 cm augstumā un noņem, kad pārseguma panelis atrodas tieši virs paredzētās balstījuma vietas un ne augstāk kā 10 cm virs tās. Pacelšanas cilpas tiek izmantotas paneļiem ar ierobežotu platumu vai izgriezumiem paneļu malās. Pacelšanas cilpas pēc montāžas tiek nogrieztas. Pārseguma elementi tiek montēti saskaņā ar pārseguma elementu montāžas plānu. Vietās, kur pārsegumā ir paredzēts atvērums un pārseguma panelis netiek balstīts uz sienām vai sijām, tiek uzstādītas speciālas balstījuma detaļas. Montējot šāda tipa mezglus, starp divām pilna garuma pārseguma plātnēm jāatstāj norādīta atstarpe, pēc tam norādītajā vietā jānostiprina balstījuma detaļa, un izveidotajā nišā jāievieto nepilna garuma pārseguma panelis. Montējot pārseguma paneļus, kuriem ir veikts garenvirziena griezums, starp griezto un veselo plātni jāatstāj mm atstarpe. Šuvju vietās no mitrumizturīgā finiera un kokmateriāliem tiek uzstādīti veidņi. Saliekamā dzelzsbetona sijām montāžas laikā jāparedz pagaidu stutēšana. Stutes drīkst demontēt pēc pārseguma šuvju monolitizēšanas. Pēc pārseguma elementu montāžas tiek veikta pārseguma paneļu enkurošana un pārseguma šuvju stiegrošana. Pārseguma paneļu enkurošanai tiek izmantotas Ø12 B500B stiegras, bet pārseguma šuvju stiegrošanai Ø16 B500B stiegras. Stiegras būvobjektā tiek piegādātas atbilstoši specifikācijā norādītajiem stiegru garumiem un locījumiem. Stiegrojums tiek izvietots saskaņā ar montāžas rasējumiem. Stiegrojums tiek savienots ar sienamo stiepli un novietots tam paredzētajā pozīcijā ar distanceru palīdzību. Veicot 103

104 stiegrojuma montāžu, jāievēro minimālie pārlaiduma un enkurošanās garumi, kā arī minimālie attālumi starp stiegrām un minimālie stiegrojuma aizsargslāņi. Pirms betona masas iestrādes atbildīgais būvdarbu vadītājs pārbauda veidņu un stiegrojuma atbilstību izstrādātajam projektam. Pirms betona masas iestrādes tiek sastādīts segto darbu pieņemšanas aktu. Pirms pārseguma šuvju aizbetonēšanas šuves un pārseguma paneļu dobumi jāattīra no netīrumiem un pārseguma paneļi jāsamitrina. Šuvju aizpildīšanai tiek izmantots smalkgraudains betons ar stiprības klasi C30/37 XC1. Betons tiek piegādāts ar automašīnu ar betona maisītāju, bet betona iestrāde tiek nodrošināta ar betona sūkņa palīdzību. Lai nodrošinātu viendabīgu betona iestrādi, aizpildītu spraugas starp stiegrojumu un veidņiem, iestrādājot betonu, tiek veikta tā savibrēšana. Betona savibrēšana notiek ar rokas betona dziļumvibratoru. Lai pārliecinātos par izbūvēto konstrukciju atbilstību montāžas pielaidēm, tiek veikti horizontālie un vertikālie ģeodēziskie uzmērījumi pēc katra stāva montāžas. Pārseguma šuvju veidņu demontāža tiek veikta 48 stundas pēc betona iestrādes. Šajā laikā tiek veikta arī sienu stušu demontāža stāvā zem pārseguma Grīdu izbūve Pēc pamatu veidņu demontāžas un betona nepieciešamās stiprības sasniegšanas tiek veikta būvbedres aizbēršana. Ēkas ārpusē būvbedre tiek aizbērta līdz relatīvajai augstuma atzīmei m, bet iekšpusē līdz m. Būvbedres aizbēršanai izmanto būvbedres rakšanas laikā izstrādāto smilti, ka arī nepieciešamības gadījumā tiek pievesta papildu smilts. Smilts aizbēršanai pa ēkas ārējo kontūru tiek izmantots universālais ekskavators Caterpillar 444F2, bet ēkas kontūras iekšpusē ar miniekskavatora BOBCAT T590 palīdzību. Uzbērtā grunts tiek blietēta ik pēc 300 mm grunts uzbēršanas līdz grunts sablīvējuma pakāpei kf = Blietēšana tiek veikta ar WBR CR3HD vibroblieti. Smilts slāņa izbūves laikā tiek veikta visu zemgrīdas inženierkomunikāciju izbūve. Pēc smilts slāņa ieklāšanas tiek veikta dolomīta šķembu ieklāšana 80 mm biezumā. Tiek izmantotas dolomīta šķembas ar frakciju 0 45 mm, pēc ieklāšanas tās sablīvējot. Šī slāņa izbūvei tiek izmantoti tie paši mehānismi, kas iepriekšējā slāņa izbūvei. 104

105 Virs šķembām tiek ieklātas putupolistirola siltumizolācijas loksnes Tenapors xtra. Siltumizolācija tiek ieklāta divās kārtās. Katra kārta ir 100 mm bieza un otrā kārta tiek ieklāta perpendikulāri pirmajai siltumizolācijas kārtai. Virs siltumizolācijas tiek ieklāta 0 mikronu bieza polietilēna plēve, kas veic hidroizolācijas funkcijas. Plēvi ieklāj ar 0 mm pārlaidumu un šuvju vietās salīmē ar līmlentu. Virs hidroizolācijas tiek ieklāts dispersi stiegrots betons. Pirms betonēšanas pa telpu perimetru tiek uzstādīta elastīga starplika. Grīdas betonēšanai paredzēts izmantot rūpnīcā sagatavotu transportbetonu ar tērauda disperso stiegrojumu kg/m 3, ar betona stiprības klasi C25/30 XC1. Betona līdzināšana tiek veikta ar līmeņrāžiem, bet grīdas līmeņošanai tiek izmantots lāzernivelieris. Pēc tam tiek veikta betona virsmas slīpēšana ar slīpmašīnu. Otrā un augstāko stāvu grīdas tiek izbūvētas virs pārseguma paneļiem ieklājot skaņas izolāciju Paroc SSB1 50 mm biezumā, virs kuras tiek ieklāta polietilēna plēve. Pēc tam tiek ieklāta cementa klona grīda 50 mm biezumā. Cementa klona jaukšana tiek veikta būvobjektā ar speciāla betona maisītāja/sūkņa palīdzību. Pēc cementa klona sajaukšanas tas tiek iestrādāts nepieciešamajā vietā. Grīdai jāatbilst normatīva DIN tabulas prasībām. Izmantojamiem materiāliem jāatbilst standarta LVS N 13813:03 Klona materiāli un klona grīdas Klona materiāli. Īpašības un prasības prasībām. [29] Virs cementa klona grīdas apdares darbu veikšanas laikā tiek ieklāti grīdu segumi lamināts vai flīzes. Grīdas seguma tips atkarīgs no telpas funkcijas Jumta konstrukciju un seguma izbūve Jumta nesošo konstrukciju izbūve tiek veikta pēc sestā stāva pārseguma paneļu montāžas un šuvju monolitizēšanas. Jumta nesošās konstrukcijas tiek izbūvētas no skujkoka zāģmateriāliem ar stiprības klasi C24. Pa ēkas perimetru tiek izbūvēta koka mūrlata, kas tiek stiprināta pie saliekamā dzelzsbetona sienu elementiem. Ēkas vidusdaļā tiek izbūvētas jumta krēsla konstrukcijas. Pēc jumta krēsla konstrukciju izbūves tiek veikta koka spāru mm montāža. Koka spāres tiek montētas 13 slīpumā ar 1.2 m soli starp spāru centriem. Pēc spāru montāžas uz tām, sākot no karnīzes, tiek ieklāta difūzijas membrāna Paroc XMU 100. Membrāna jāieklāj ar marķējumu uz augšu, un to nedrīkst pārāk stipri nostiept. 105

106 Membrānu pie spārēm stiprina ar skavām, veidojot 150 mm pārlaidumu. Lai nodrošinātu hermētiskumu un izvairītos no ūdens nokļūšanas zem membrānas, tiek izmantota līmlenta Paroc XST 013. Virs līmlentas ar naglām stiprina vertikālās latas. Korē membrānai jābeidzas 50 mm pirms kores viduslīnijas. Virs kores horizontāli tiek ieklāta atsevišķa difūzijas membrānas strēle tā, lai uz katru jumta plaknes pusi būtu apmēram 0 mm pārlaidums. Tālāk tiek veikta horizontālā latojuma montāža. Montāžu sāk no jumta karnīzes, pirmo latu stiprinot spāres galā, nākošās ar 300 mm soli starp latu centriem. Horizontālā latojuma šķērsgriezuma izmērs mm. Pēc horizontālo latu montāžas tiek veikta tekņu āķu montāža. Pēc tam tiek veikta tērauda jumta seguma Ruuki Classic Authentic montāža. Jumta profilu montāžu sāk no labās uz kreiso pusi. Zem katras jumta seguma loksnes liek skaņas izolācijas lentu. Jumta segumu pie latām stiprina ar speciāli tam paredzētām skrūvēm Ailu aizpildījuma elementu montāža Projektējamai ēkai paredzēts iebūvēt dažādus ailu aizpildījuma elementus. Ārsienu ailēs paredzēts iebūvēt alumīnija konstrukciju ārdurvis, PVC konstrukciju veramus un neveramus logus un balkona durvis. Iekšsienu ailēs paredzēts iebūvēt finierētas koka durvis. Aiļu aizpildījuma elementu piegādi objektā veic ražotājs. lementi tiek uzglabāti ēkas iekšpusē, lai tos pasargātu no apkārtējās vides ietekmes. Ārdurvju, logu un durvju montāža tiek sākta ar loga rāmja stiprinājuma elementu montāžu durvju un logu ailēs. Pēc tam tiek veikta durvju un logu montāža. Pēc durvju un logu montāžas no ārpuses tos nepieciešams noblīvēt ar vēja barjeras līmlentu, bet no iekšpuses ar tvaiku izolējošu līmlentu. Pēc tam tiek veikta iekšējo palodžu montāža. Ārējo palodžu montāža tiek veikta pēc fasādes siltināšanas un fasādes apdares elementu montāžas. Veicot iekšējo durvju montāžu, spraugas starp durvju rāmi un aili tiek aizpildītas ar montāžas putām. Durvju aplodas tiek uzstādītas pēc sienu krāsošanas, bet durvju atduras pēc grīdas segumu ieklāšanas. 106

107 Fasādes apdares elementu montāža Pirms fasādes siltināšanas un apdares elementu montāžas tiek veikta fasādes sastatņu uzstādīšana. Vispirms tiek veikta alumīnija stiprinājumu montāža ar 600 mm soli horizontālā un 500 mm vertikālā virzienā. Pēc alumīnija stiprinājumu uzstādīšanas tiek veikta fasādes siltināšana. Fasādi siltina ar siltumizolācijas plāksnēm Paroc Ultra 0 mm biezumā, pa virsu tām stiprinot vēja aizsardzības plāksnes Paroc Cortex. Stiprināšanai tiek izmantoti siltumizolācijas dībeļi. Pēc siltumizolācijas un vēja barjeras uzstādīšanas tiek veikta vertikālo alumīnija profilu uzstādīšana. Profilu vertikālos savienojumus veido tā, lai tie atbilstu savienojumu vietām starp fasādes apdares plāksnēm. Plāksnes nedrīkst šķērsot profila savienojuma vietu. Fasādes apdares plāksnes pie nesošā alumīnija profila tiek stiprinātas ar kniedēm ar 500 mm soli. Ik pēc 12 fasādes metriem ir jāparedz deformācijas šuve. Deformācijas šuvē plākšņu savienojuma vietā plāksnes montē katru uz sava blakus esoša karkasa elementa Ģipškartona starpsienu izbūve Projektējamai ēkai tiek izbūvētas 100 mm biezas tērauda profilu un ģipškartona lokšņu starpsienas. Vispirms pie grīdas un griestiem ar dībeļiem un skrūvēm tiek stiprināti horizontālie UD profili. Pēc tam tiek veikta vertikālo CD profilu uzstādīšana. Vertikālos CD profilus stiprina UD profilu iekšpusē. Pēc karkasa montāžas pie tā no vienas puses tiek stiprinātas ģipškartona loksnes. Loksnes stiprina ar šim mērķim speciāli paredzētām montāžas skrūvēm. Pēc tam, kad veikta ģipškartona lokšņu montāža no vienas puses sienu piepilda ar elastīgu akmens vati Paroc Sonus, kas nodrošina skaņas izolāciju starp telpām. Pēc tam stiprinātas ģipškartona loksnes no sienas otras puses. Telpās ar paaugstinātu mitrumu tiek izmantotas mitrumizturīgās ģipškartona loksnes. Pēc ģipškartona sienu montāžas tiek veikta šuvju špaktelēšana un slīpēšana. Pēc tam ģipškartona sienas tiek pārklātas ar grunti un atkarībā no telpas veida krāsotas vai flīzētas. 107

108 Teritorijas labiekārtošanas darbi Pēc fasādes apdares elementu montāžas tiek veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Tiek veikta piebraucamo ceļu, laukumu un ietvju izbūve, teritorijas līdzināšana, zaļo zonu apzaļumošana, ceļa marķējumu krāsošana un ceļa zīmju uzstādīšana Būvtehnikas izvēle Būvdarbu veikšanai svarīga nozīme ir tehnikas, mehānismu un instrumentu izvēlei. No tā lielā mērā ir atkarīgs būvdarbu izpildes laiks un izmaksas. Nepieciešamo būvtehnikas, mehānismu un instrumentu sarakstu svarīgākajiem būvdarbiem skatīt tabulā tabula Nepieciešamais būvtehnikas, mehānismu un instrumentu saraksts Nr. p. k. Nosaukums Marka Skaits Tehniskais raksturojums Zemes darbi 1. Universālais ekskavators Caterpillar 444F Buldozers Caterpillar D6K 1 Kausa tilpums 1.3 m 3 Rakšanas dziļums 4.33 m Lāpstas tilpums m 3 Pārvietošanās ātrums 11 km/h 3. Kravas automašīna MAN TGS Kravaskastes ietilpība 16 m 3 4. Vibrobliete WBR CR3HD 2 5. Vibrokāja WBR SRV Betona maisītājs ar sūkni Pamatu izbūve PUTZMISTR PUMI Pamatnes platums 500 mm Svars 3 kg Pamatnes platums 280 mm Svars 75 kg Maksimālā betona izlaide 56 m 3 /h horizontālā sniedzamība m 7. Betona maisītājs LIBHRR HTM Betona maisītāja tilpums 8 m 3 8. Dziļumvibrators MAKITA DVR450Z 2 Vibrovāles diametrs 25 mm Garums 10 mm 9. Akumulatora stiegrojuma sējējs MAKITA DTR180ZJ 3 Stieples diametrs 0.8 mm nominālais spriegums 18 v 10. Akumulatora urbjmašīna HILTI SF 6-A22 2 Griezes moments 65 Nm apgriezienu skaits minūtē 490 rpm 11. Akumulatora leņķa slīpmašīna HILTI AG 125-A22 2 Diska diametrs 125 mm, griešanas dziļums 34 mm 108

109 tabulas turpinājums 12. Autoceltnis Sienu un kolonnu montāža LIBHRR LTM Maksimālā celtspēja 70 t Izlices garums 50 m 13. Pacelšanas āķis HALFN TPA-R1 2 Slodzes klase Pacelšanas āķis HALFN TPA-R1 2 Slodzes klase Sienu stutes PRI RS Garums m 16. Akumulatora perforators HILTI T 6-A22 2 Urbšanas diametrs 4 mm apgriezienu skaits minūtē 1050 rpm 17. Metināšanas iekārta KMPPI MINARC VO180 2 lektrodu diametrs mm nerģijas avots 230 V 18. Padeves sūknis/maisītājs PFT N2V Autoceltnis Pārseguma elementu montāža LIBHRR LTM Ražīgums 3 60 l/min Sūknēšanas attālums 100 m Maksimālā celtspēja 70 t Izlices garums 50 m. Betona maisītājs ar sūkni PUTZMISTR PUMI Maksimālā betona izlaide 56 m 3 /h horizontālā sniedzamība m 21. Betona maisītājs LIBHRR HTM Betona maisītāja tilpums 8 m Dziļumvibrators MAKITA DVR450Z 1 Vibrovāles diametrs 25 mm Garums 10 mm 23. Akumulatora stiegrojuma sējējs MAKITA DTR180ZJ 1 Stieples diametrs 0.8 mm nominālais spriegums 18 v Grīdu izbūve 24. Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 2 Kausa tilpums 1.3 m 3 Rakšanas dziļums 4.33 m 25. Kravas automašīna MAN TGS Kravaskastes ietilpība 16 m Kompaktiekrāvējs BOBCAT T Vibrobliete WBR CR3HD 2 Kravnesība 1361 kg Kausa platums 1.73 m Pamatnes platums 500 mm Svars 3 kg 28. Betona maisītājs ar sūkni PUTZMISTR PUMI Maksimālā betona izlaide 56 m 3 /h horizontālā sniedzamība m 29. Betona maisītājs LIBHRR HTM Betona maisītāja tilpums 8 m Klona maisītājs MIXMANN D4 BS 1 Maisīšanas tvertnes tilpums 0 l 31. Autoceltnis Jumta konstrukciju un seguma izbūve LIBHRR LTM Maksimālā celtspēja 70 t Izlices garums 50 m

110 tabulas turpinājums 32. Akumulatora perforators HILTI T 6-A22 2 Urbšanas diametrs 4 mm apgriezienu skaits minūtē 1050 rpm 33. Motorzāģis HUSQVARNA 2 Sliedes garums 330 mm apgriezienu skaits minūtē 9600 rpm 34. Akumulatora ripzāģis MAKITA DHS680Z 2 Diska diametrs 165 mm 35. Akumulatora urbjmašīna HILTI SF 6-A22 2 Fasādes apdares elementu montāža 36. Akumulatora urbjmašīna HILTI SF 6-A22 4 Griezes moments 65 Nm, apgriezienu skaits minūtē 490 rpm Griezes moments 65 Nm, apgriezienu skaits minūtē 490 rpm 37. Akumulatora leņķa slīpmašīna HILTI AG 125-A22 3 Diska diametrs 125 mm, griešanas dziļums 34 mm 38. Akumulatora triecienskrūvgriezis HILTI SIW 22T-A 3 Griezes moments 450 Nm nominālais spriegums 21.6 v 39. Līniju lāzers HILTI PMC 46 2 Darbības attālums 30 m Ģipškartona starpsienu izbūve 40. Akumulatora urbjmašīna HILTI SF 6-A22 10 Griezes moments 65 Nm, apgriezienu skaits minūtē 490 rpm 41. Akumulatora leņķa slīpmašīna HILTI AG 125-A22 10 Diska diametrs 125 mm, griešanas dziļums 34 mm 42. Akumulatora ģipškartona skrūvgriezis HILTI SD 5000-A22 10 Griezes moments 10 Nm Nominālais spriegums 21.6 V 43. Līniju lāzers HILTI PMC Darbības attālums 30 m Teritorijas labiekārtošana 44. Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 1 Kausa tilpums 1.3 m 3 Rakšanas dziļums 4.33 m 45. Kravas automašīna MAN TGS Kravaskastes ietilpība 16 m Tandēma veltnis BOMAG BW1AD5 1 Darba platums 1.2 m, jauda 24.6 kw, darba ātrums 0 10 km/h 46. Vibrobliete WBR CR8CCD 2 Pamatnes platums 700 mm Svars 601 kg 47. Asfalta ieklājējs BOMAG BF 700 C-2 1 Maksimālais darba platums 6 m 110

111 3.5. Tehnoloģiskās kartes Pamatu betonēšanas tehnoloģiskā karte Lai ēkas pamatu betonēšana būtu efektīva un droša, kā arī betonēšanas laikā neveidotos neplānoti pārtraukumi, tiek izstrādāta pamatu betonēšanas tehnoloģiskā karte. Pamatu izbūvi paredzēts veikt 5 tvērienos. Pirmajā tvērienā tiek veikta lentveida pamatu pēdas betonēšana visai ēkai. Otrajā tvērienā tiek veikta pamatu sienu betonēšana asīs 5-10/A-C, trešajā tvērienā 1-5/A-C, ceturtajā tvērienā 5-10/C-D, piektajā tvērienā 1-5/C-D. Projektā paredzēts izmantot PRI DOMINO veidņu sistēmu. Veidņu uzstādīšana un demontāža katram tvērienam tiek veikta viena tvēriena ietvaros. Stiegrojuma stiegras uz būvlaukumu tiek piegādātas atbilstoši stiegrojuma specifikācijai tās ir sagarinātas, salocītas un marķētas atbilstoši specifikācijai. Pamatu stiegrojuma specifikāciju skatīt grafiskās daļas BP-5 rasējuma lapā. Pamatu betonēšanai tiek izmantots rūpnīcā sagatavots transportbetons. Būvlaukumā tas tiek piegādāts ar betona maisītāju LIBHRR HTM 805. Betona maisītāja maksimālais tilpums 8 m 3. Betona iestrādei pamatu veidņos tiek izmantots betona sūknis PUTZMISTR PUMI 24-3 ar maksimālo horizontālo sniedzamību m. Betona sūkņa sniedzamības shēmu skatīt attēlā. 111

112 att. Betona sūkņa PUTZMISTR PUMI 24-3 sniedzamības shēma. [30] Pamatu betonēšanas tehnoloģisko shēmu ar betona sūkņu atrašanās vietām, kā arī pamatu betonēšanas darbu veikšanas grafiku skatīt grafiskās daļas BP-8 rasējuma lapā Pārseguma montāžas tehnoloģiskā karte Lai ēkas saliekamā dzelzsbetona pārseguma elementu montāža būtu efektīva un droša, kā arī montāžas laikā neveidotos neplānoti pārtraukumi, tiek izstrādāta saliekamā dzelzsbetona pārseguma elementu montāžas tehnoloģiskā karte. Tehnoloģiskā karte izstrādāta 1. stāva pārseguma elementu montāžai. Būvlaukumā elementi tiek piegādāti kravas automašīnā ar atvērta tipa piekabi ar maksimālo kravnesību 24 t. Montējamo elementu svars ir robežās no 0.59 līdz 4.11 t. Vienā 112

113 piegādes reizē uz būvlaukumu tiek piegādāti 4 līdz 8 elementi. lementu montāža tiks veikta no kravas automašīnas piekabes. Autoceltnis tiek izvēlēts atkarībā no celtspējas Q, pacelšanas mehānisma augstuma H un izlices darba snieguma L. Nepieciešamo celtņa celtspēju Q nosaka saskaņā ar formulu: Q>P " +P : = = 4.29 t, kur ( ) P " vissmagākā montāžas elementa masa; P : nepieciešamā takelāžas aprīkojuma masa. Celtņa nepieciešamo minimālo attālumu no celtņa stāvvietas līmeņa līdz izlices augšai H nosaka saskaņā ar formulu: H=h? +h _ +h " +h : = = m, kur ( ) h? augstuma starpība starp montāžas elementa balstvirsmu un celtņa stāvvietas līmeni; h _ attālums starp paceltā elementa zemāko punktu un šī montāžas elementa balstpunktu projekta stāvoklī; h " montāžas elementa lielākais augstums; h : takelāžas aprīkojuma augstums; Izlices garumu, kas nodrošina attālumu starp autoceltņa izlici, montāžas elementu un uzstādītajām konstrukcijām l nosaka saskaņā ar formulu: l =h+ ^ + % cosα= ?6 cos69 = m, kur ( ) *$± *$6 h attālums starp montējamā elementa projekta līmeni un autoceltņa izlices pamatni; r atļautais attālums starp autoceltņa izlici un iepriekš uzstādīto konstrukciju; d montāžas elementa garums izlices virzienā; α autoceltņa izlices slīpuma leņķis; Saliekamā dzelzsbetona pārseguma elementu montāžai tiks izmantots autoceltnis LIBHRR LTM ar maksimālo izlices garumu 50 m un maksimālo celtspēju 70 t. Autoceltņa celtspējas raksturlīkni skatīt attēlā. 113

114 att. Autoceltņa LIBHRR LTM celtspējas raksturlīkne. [31] lementu montāža tiks veikta no četrām celtņa pozīcijām. Pārseguma elementu montāžas tehnoloģisko shēmu ar autoceltņa atrašanās vietām, kā arī pārseguma elementu montāžas darbu veikšanas grafiku skatīt grafiskās daļas BP-8 rasējuma lapā Kalendārā grafika apraksts Būvdarbu kalendārā grafika izstrādei tiek izmantoti būvdarbu darbietilpības aprēķini. Veicot darbietilpības aprēķinus atsevišķiem darbiem un nosakot darbu veikšanai nepieciešamo laiku, kā arī apzinot pieejamos darbaspēka un būvniecības procesā nepieciešamo mehānismu resursus, tiek izveidots būvdarbu veikšanas kalendārais grafiks. Veicot kalendārā grafika izstrādi, pievērsta uzmanība loģiskai darbu izstrādes secībai, veicot 114

115 būvdarbus bez nevajadzīgiem pārtraukumiem. Būvdarbu grafikā paredzēta vairāku būvdarbu veidu veikšana vienlaicīgi, ja to atļauj tehnoloģiskās iespējas un tie netraucē citu darbu veikšanai. Būvlaukumā vidēji paredzēts nodarbināt 33 strādniekus. Būvniecības darbus paredzēts uzsākt 22. gada 7. martā, bet būvdarbus pabeigt paredzēts 23. gada 21. aprīlī. Būves nodošana ekspluatācijā paredzēta 23. gada 19. maijā. Kalendārais grafiks izstrādāts datorprogrammā Microsoft Project Professional. Būvdarbu kalendāro grafiku skatīt grafiskās daļas BP-10 rasējuma lapā Būvdarbu kvalitātes kontrole Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 Ēku būvnoteikumi 124. punktu: Par kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Saskaņā ar šo noteikumu 126. punktu: Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc to izpildes, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu. un 128. punktu: nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas apstiprinājušas vai parakstījušas attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu. [13] Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu vadītājs, autoruzraugs un būvuzraugs. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pienākums ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu organizēšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošības reglamentējošos normatīvos aktus. Būvdarbu vadītājs organizē būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu, kā arī, ja nepieciešams, vizuāli fiksē izpildītos segtos darbus pirms to 115

116 aizsegšanas. Būvdarbu vadītājs izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti. [32] Autoruzraugam ir pienākums izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam. Autoruzrauga pienākums ir arī iesniegt būvniecības ierosinātājam vai būvvaldei motivētu informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības. [32] Būvuzraugam ir pienākums pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. [32] Darbības ar iepriekš izgatavotajiem elementiem, to uzglabāšanu un aizsardzību jāveic saskaņā ar darbu veikšanas specifikāciju. Ir jābūt pieejamai informācijai par katra iepriekš izgatavotā elementa svaru. Jāmarķē katrs iepriekš izgatavotais elements, lai produktu būtu iespējams identificēt un, ja to pieprasa darbu veikšanas specifikācijas, katra iepriekš izgatavotā elementa attiecīgā pozīcija darbu veikšanas secībā. [33] Pirms iepriekš izgatavoto elementu piegādes, būvlaukumā jābūt pieejamai montāžas specifikācijai par darbībām ar iepriekš izgatavotajiem elementiem un to iespējamo uzglabāšanu būvlaukumā. Prasības iepriekš izgatavoto elementu montāžai un koriģēšanai jānosaka montāžas specifikācijās. Būvlaukumā jābūt pieejamai darba programmai par būvlaukumā izpildāmo operāciju secību. [33] Montāžas specifikācijai jānosaka atbalstu novietojums, nepieciešamie statņi un, ja nepieciešams, pagaidu stabilitātes nodrošinājums. Ja nepieciešams, montāžas specifikācijā jāparāda piejas un darba stāvokļi jebkura iepriekš izgatavota elementa virzībai un pacelšanas iekārtu izlices un celtspējas vērtības. Uzstādīšanas laikā jāpārbauda elementu pareizs novietojums, atbalstu izmēru precizitāte, savienojumu stāvoklis un kopīgā konstrukcijas montāža, kā arī jāveic nepieciešamās korekcijas. [33] Pabeigtas konstrukcijas izmēriem jābūt maksimāli pieļaujamo noviržu robežās, lai izvairītos no sekām, ko var izraisīt: 116

117 konstrukcijas mehāniskās pretestības un stabilitātes zudumi būvniecības un ekspluatācijas stadijās; uzturēšanas darbi būves ekspluatācijas laikā; konstruktīvo un nekonstruktīvo elementu stāvokļu ģeometriskā nesavietojamība. [33] Pieļaujamās konstrukcijas noviržu vērtības kolonnām un sienām dotas tabulā. Pieļaujamās vertikālās novirzes kolonnām un sienām [33] tabula Nr. p. k. Novirzes veids Apraksts Pieļaujamā novirze 1. Kolonnas vai sienas novirze no vertikāles jebkurā līmenī h 10 m Lielākā vērtība no 15 mm vai h/400 h brīvais augstums Novirze starp centra līnijām Lielākā vērtība no t/30 vai 15 mm, bet ne vairāk kā 30 mm 2. t = (t1 t2) / 2 Kolonnas vai sienas izliece starp stāvu līmeņiem Lielākā vērtība no h/300 vai 15 mm, bet ne vairāk kā 30 mm

118 tabulas turpinājums 4. Kolonnas vai sienas novirze jebkurā stāvu līmenī no vertikālās ass, caur tās izraudzīto centru pamatu līmenī Mazākā vērtība no 50 mm vai Σhi/(0 n 1/2 ) n ir stāvu skaits Σhi pieņemto stāvu augstumu summa Pieļaujamās konstrukcijas noviržu vērtības sijām un pārseguma plātnēm dotas tabulā. Pieļaujamās novirzes sijām un pārseguma plātnēm [33] tabula Nr. p. k. Novirzes veids Apraksts Pieļaujamā novirze Δ Sijas kolonnas savienojuma novietojums, kas noteikts attiecībā pret kolonnas asi Lielākā vērtība no ± b/30 vai ± mm 1. b ir kolonnas izmērs tajā pašā virzienā kā novirze Δ 1 Sija, posms 2 Kolonna, pacēlums Balstījuma vietas ass, kad izmantotas konstrukciju balstīklas Lielākā vērtība no ± l/ vai ± 15 mm 2. l ir paredzētais attālums no atbalsta malas 1 Faktiskā balstījuma vietas ass 118

119 Cementa klona grīdām pieļaujamās virsmas novirzes no horizontālās plaknes apkopotas tabulā. Nr. p. k. 1. Pieļaujamās novirzes no horizontālas plaknes [34] Attiecās uz Neapstrādātas grīdas (piemēram klona segums, špaktelēti grīdas segumi vai savienoti grīdas segumi) tabula Pozīcijas novirzes (robežvērtības) mm, attālumiem starp mērīšanas punktiem m Darba aizsardzības prasības būvdarbu laikā Darba aizsardzības galvenais uzdevums ir nodrošināt nodarbinātā drošību un veselības aizsardzību būvdarbu veikšanas laikā. Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro darba aizsardzības prasības, ņemot vērā šādu normatīvo aktu prasības: Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ; [35] Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā ; [36] Ministru kabineta noteikumi Nr. 344 Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus ; [37] Ministru kabineta noteikumi Nr. 359 Darba aizsardzības prasības darba vietās ; [38] Ministru kabineta noteikumi Nr. 400 Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā. [39] Lai ievērotu un izpildītu darba aizsardzības prasības veic šādas darbības: Par darba aizsardzību atbildīgā persona norīko vai pieņem darbā darba aizsardzības speciālistu vai piesaista kompetentu institūciju darba aizsardzībā; Īsteno darba vides iekšējo uzraudzību un riska faktoru novērtēšanu; Nosūta nodarbināto uz obligātajām veselības pārbaudēm atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 219 Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude prasībām ; 119

120 Nodrošina nodarbinātā apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jautājumos pirms nodarbinātības; Norīko personu, kas apmācīta pirmās palīdzības sniegšanā, lai būtu cilvēks, kas prot sniegt pirmo palīdzību, ja pēc tā rastos nepieciešamība; Nodrošina, lai darba vietās būtu pieejams pietiekams skaits pirmās palīdzības aptieciņu, ņemot vērā darba vides riskus; Nodrošina atbilstošus kolektīvos aizsardzības līdzekļus (izvieto aizsardzības zīmes, ierobežo bīstamās zonas), kā arī nodarbinātajiem izsniedz individuālos aizsardzības līdzekļus (ķiveres, cimdus, darba apavus, atstarojošās vestes). Pārliecinās vai personai, kas veiks specializētos darbus (kravas celtņa vadītājs, metinātājs, stropētājs, nodarbinātais, kas strādā augstumā), ir atbilstošu kvalifikāciju apliecinošs dokuments; Ierīko darba vietu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 92 Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus prasībām; Pārliecinās, vai darba aprīkojums, kas tiks izmantots darbā, ir marķēts, komplektā ar tehnisko pasi, darba kārtībā; Reģistrē bīstamās iekārtas, kā arī nodrošina to apkopi, lietošanu un uzturēšanu, un nodarbinātos apmāca darbam ar šādām iekārtām; Sastāda tā darba aprīkojuma sarakstu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic iespējamo risku darbinieku drošībai un veselībai apzināšana. Iespējamie riski apkopoti tabulā. Iespējamie riski darbinieku drošībai un veselībai tabula Nr. p. k. Paaugstinātas bīstamības būvdarbi Riski darbinieku drošībai un veselībai 1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem; Sadursme ar tehniku. 2. Zemes darbi Apbēršanas risks pie zemes nogruvumiem; Kritiens dziļumā; Sadursme ar tehniku. 1

121 3. Pamatu izbūve tabulas turpinājums Apbēršanas risks pie zemes nogruvumiem; Kritiens no augstuma vai dziļumā; Sadursme ar tehniku; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem. 4. Sienu un kolonnu montāža Kritiens no augstuma; Sadursme ar tehniku; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem; Konstrukciju sabrukšana, tai skaitā saspiešanas risks. 5. Pārseguma elementu montāža Kritiens no augstuma; Sadursme ar tehniku; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem; Konstrukciju sabrukšana, tai skaitā saspiešanas risks. 6. Grīdu izbūve Sadursme ar tehniku; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem; 7. Jumta konstrukciju un seguma izbūve Kritiens no augstuma; Sadursme ar tehniku; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem; Konstrukciju sabrukšana, tai skaitā saspiešanas risks. 8. Ailu aizpildījuma elementu montāža Kritiens no augstuma; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem; 9. Fasādes apdares elementu montāža Kritiens no augstuma; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem; 10. Ģipškartona starpsienu izbūve Kritiens no augstuma; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem; 11. Teritorijas labiekārtošanas darbi Apbēršanas risks pie zemes nogruvumiem; Sadursme ar tehniku; Saskare ar krītošiem un/vai kustībā esošiem priekšmetiem. 121

122 Lai mazinātu un novērstu iespējamos riskus, darbinieku drošībai un veselībai būvniecības laikā tiks veikti šādi pasākumi: Saskare ar krītošiem vai kustībā esošiem priekšmetiem. Būvlaukumā tiek veikti darbi, kuru laikā var rasties krītošu priekšmetu instrumentu, būvmateriālu, u.c. risks. Veicot būvdarbus vairākos līmeņos, jānorobežo bīstamās zonas. Priekšmetu krišanu novērš tos atbilstoši nostiprinot. Darba vietā aizliegts atstāt instrumentus un priekšmetus, kuriem pastāv krišanas risks. Lai novērstu konstrukciju un materiālu krišanu pārvietošanas laikā, tie jāizvieto un jānostiprina saskaņā ar iekraušanas un kravas stiprinājuma noteikumiem. Veicot būvmateriālu, būvizstrādājumu un citu kravu pārvietošanu ar celtni tiek noteikti pasākumi, kas novērš kravas vai celtņa krišanu. Tiek noteikti celtņa pārvietošanās ceļi, stāvvietas un bīstamās zonas būvlaukuma teritorijā. Veicot būvmateriālu, būvizstrādājumu un citu kravu celšanu, jāņem vērā celtņa celtspēja un sniedzamība. Darbiniekiem, kuri veic karvu pārvietošanu un nostiprināšanu ar celtni, jābūt attiecīgi apmācītiem šo darbu veikšanā. Apbēršanas risks pie zemes nogruvumiem. Veicot jebkāda veida zemes darbus pastāv apbēršanas risks. Rokot būvbedri jāievēro būvbedres malu veidošanas un nostiprināšanas pamatprincipi. Jānosaka un jāievēro izmantotās tehnikas attālumi līdz būvbedres malai, ņemot vērā attiecīgās tehnikas balstīšanas nosacījumus. Kritiens no augstuma vai dziļumā. Par darbiem augstumā tiek uzskatīti visa veida darbi, kuri tiek veikti 1.5 m augstumā no zemes vai jebkuras citas drošas virsmas, kas nav aprīkots ar drošības norobežojumu. Pirms darbu uzsākšanas jānovērtē darba vides riski un jānosaka pasākumi darba vides risku mazināšanai. Darba virsma jānožogo un jānostiprina, lai tā būtu stabila, nekustīga un neradītu risku nodarbināto un citu cilvēku drošībai un veselībai. Darbu augstumā atļauts veikt tikai ar piemērotu un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba aprīkojumu, kā arī izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kas novērš kritiena risku. [36] 122

123 3.9. Ugunsdrošības pasākumi būvdarbu laikā Būvdarbu veikšanas laikā jāparedz ugunsdrošības pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 283 Ugunsdrošības noteikumi 3.3. nodaļu Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā. Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs. [40] Ēkas būvniecības laikā paredzēti šadi ugunsdrošības pasākumi: Ar rīkojumu tiek noteikts atbildīgais par ugunsdrošību būvlaukumā; Atbildīgais par ugunsdrošību iepazīstina būvdarbu veicējus ar instrukciju un veic atkārtoto instruktāžu un apmācību; Labi pārredzamā vietā tiek izvietots evakuācijas plāns un rīcības instrukcija gadījumiem, kad izcēlies ugunsgrēks; Būvobjekts tiek nodrošināts ar ārējo ugunsdzēsības apgādi. Šim nolūkam paredzēts izmantot uz ielas esošo ugunsdzēsības hidrantu; Būvobjektā katrā būves stāvā izvieto 4 pulvera ugunsdzēsības aparātus PA-6 ABC ar dzēšanas klasi 34A 183B; Būvobjekts tiek nodrošināts ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un evakuācijas ceļiem nodarbināto evakuācijai; vakuācijas ceļiem jābūt brīviem un tiem tiek nodrošināts apgaismojums; Tā kā būvobjekts ir augstāk par trim stāviem, kāpnes tiek izbūvētas vienlaikus ar kāpņu telpu nesošajām konstrukcijām. Katrā izbūvētā stāva kāpņu telpā jāuzstāda stāva numura zīme; Sastatnes veidotas no degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem; Sastatnes pa būves perimetru ik pēc 50 m aprīko ar sastatņu kāpnēm; Pagaidu būves un būvmateriālu uzglabāšanas laukumu izvieto ne tuvāk par 6 m attālumā no būvējamā objekta, izņemot gadījumu, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas, kura būvēta no degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem; Ugunsbīstamos darbus veic pagaidu ugunsbīstamo darbu veikšanas vietā. Darbu veikšanas vietā tiks izvietoti 2 pulvera ugunsdzēsības aparāti PA-6 ABC ar dzēšanas klasi 34A 183B; 123

124 Ugunsbīstamo darbu veicējam sastāda un izsniedz norīkojumu par darba veikšanas pagaidu vietu. Norīkojumu sastāda divos ekesmplāros; Ugunsbīstamo darbu pagaidu vietas uzraudzību nodrošina vismaz 4 stundas pēc ugunsbīstamo darbu pabeigšanas. Ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļuvei jāizbūvē vismaz 3.5 m plati piebraucamie ceļi, kā arī m lielu apgriešanās laukumu; Objekta teritorija vienmēr jāuztur tīra un kārīga. Visi degošie atkritumi sistemātiski jāiznes uz speciāli ierādītām vietām; Smēķēt atļauts tikai speciāli apzīmētās un iekārtotās vietās; Aizliegts uzkopt, izmantojot degt spējīgus šķidrumus; Aizliegts bez uzraudzības atstāt ieslēgtas elektroiekārtas; Aizliegts izmantot nestandarta sildierīces, kā arī sildierīces bez ugunsizturīgiem paliktņiem; Aizliegts ekspluatēt bojātas elektroiekārtas, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju; Aizliegts aizkraut pieejas un ceļus pie ugunsdzēšanas līdzekļiem; Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā Būvniecības procesa laikā var tikt atstāta negatīva ietekme uz vidi. Lai ietekmi samazinātu vai pilnībā izslēgtu, būvniecības procesa laikā tiek veikti atbilstoši pasākumi. Būvniecības laikā tiek lietotas dažādas ķīmiskās vielas. Ķīmiskās vielas izmanto tikai atbilstoši drošības datu lapu norādēm. Pirms ķīmiskās vielas izmantošanas obligāti jāpārliecinās, ka tās derīguma termiņš nav beidzies. Vielas izmantot atbildīgi, lai iespēju robežās samazinātu ķīmisko/bīstamo vielu patēriņu un taras veidošanos. Darbu beidzot, trauks, kurā viela tiek uzglabāta, rūpīgi jāaizver un jānovieto atpakaļ tam paredzētajā vietā. Kategoriski aizliegts ķīmiskās vielas izliet kanalizācijā vai būvlaukuma teritorijā. Ja konstatēta ķīmisko vielu noplūde, to savākt izmantojot absorbentu (smiltis), ļaujot ķīmiskajai vielai iesūkties un izmest bīstamo atkritumu konteinerā. Lai samazinātu būvgružu apjomu būvniecības procesa laikā, būvmateriāli jāizmanto ekonomiski. Būvlaukumā jāparedz būvgružu konteiners, kurā drīkst mest celtniecības 124

125 atkritumus, kuri rodas būvniecības rezultātā betona, cementa un dzelzsbetona konstrukcijas, flīzes, ģipša materiālus un kokmateriālus, kā arī teritorijas sakopšanas rezultātā radušos atkritumus. Būvgružu konteinerā aizliegts mest ķīmiskas vielas, aerosolus, krāsas un to iepakojumus, luminiscences spuldzes, akumulatorus un baterijas. Būvniecības procesā radušies atkritumi jānodod utilizēšanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Lai nepieļautu gaisa piesārņojumu būvniecības procesa laikā, jānodrošina atbilstoša putekļainu materiālu izmantošanas un uzglabāšanas prasības. Lai nepieļautu putekļainu materiālu izplatīšanos būvlaukumā un ārpus tā robežām, šos materiālus jāuzglabā slēgtos traukos vai iepakojumos. Nav pieļaujama arī šo materiālu putēšana to iekraušanas, transportēšanas un izkraušanas laikā. Lai to nodrošinātu, jāveic kravu pārklāšana. 125

126 4. konomikas daļa Diploprojekta ietvaros tiek izstrādātas 12. lokālās tāmes, lokālo tāmju kopsavilkuma aprēķins, kā arī sagatavota būvniecības koptāme. Tāmes tiek izstrādātas saskaņā ar LBN Būvizmaksu noteikšanas kārtība. [41] Tāmes tiek apkopotas no 4.1.tabulas līdz tabulai. Pēc tāmju aprēķina tiek apkopoti ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji, kuri apkopoti 4.1.tabulā. Tehniski ekonomiskie rādītāji N.p.k Nosaukums Apzīmējums Mērvienība 4.1. tabula Aprēķina rezultāts 1 Būvdarbu kopējās tāmes izmaksas bez PVN C Tai sk. Tiešās tāmes izmaksas C t Normatīvā darbietilpība Dn C-st Dn' C-d Dienas izstrāde I /c-d Kopājā strādnieku darba alga A Vidējais strādnieku skaits būvobjektā L cilv Vidējā strādnieka dienas darba alga Avid 1 /c-d Vidējā strādnieka mēneša darba alga Avid 2 /mēn Normatīvais celtniecības ilgums T mēn Ēkas kopējā platība S m Ēkas būvapjoms V m Ēkas 1m2 izmaksas bez PVN c1 /m Ēkas 1m3 izmaksas bez PVN c2 /m Ēkas 1m2 izmaksas ar PVN c1` /m Ēkas 1m3 izmaksas ar PVN c2` /m

127 APSTIPRINU (pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) Z.V.. gada. Būvniecības koptāme Objekta nosaukums Objekta adrese Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Nr. Objekta nosaukums Objekta izmaksas (UR) 1 Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kopā Pievienotās vērtības nodoklis (21% ) Kopā ar PVN Sastādīja (paraksts un tā atšifrējums, datums) Sertifikāta Nr. Tāme sastādīta. gada. 127

128 Kopsavilkuma aprēķins Objekta nosaukums Objekta adrese Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Par kopējo summu, Kopējā darbietilpība, c/st Tāme sastādīta: 21. gada maijā Nr.p.k. Kods, tāmes Nr. Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums Darba alga ( ) Tai skaitā: Būvizstrādājumi ( ) Mehānismi ( ) Būvlaukuma sagatavošana Zemes darbi Pamati Dzelzsbetona elementu montāža Grīdu izbūve Jumts Fasādes izbūve Ailu aizpildījumi Iekšdarbi Inženiertīkli Lifts Teritorijas labiekārtošana Kopā: Virsizdevumi ( 9%) T.sk.darba aizsardzība (1%) Peļņa (5%) Tāmes izmaksa ( ) Pavisam kopā Darbietilpība (c/h) Sastādīja (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) 128

129 4.2. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.1 Būvlaukuma sagatavošana (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums Mērvienība Daudzums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) Tāme sastādīta 21. gada maijā būvizstrādājumi ( ) Augsnes virskārtas norakšana un novietošana atbērtnē 100 m avesco-rent.lv Buldozers Caterpillar D6K m/h avesco-rent.lv Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 m/h Kravas automašīna MAN TGS m/h Būvlaukuma iežogošana m modul.lv nožogojuma īre - mobilais žogs ( m) ar pēdu mēn Buvtāfeles, darba drošības plakātu, ugunsdzēsības stenda uzstādīšana kpl Biroja, apsardzes, sadzīves, insturmentu konteineru uzstādīšana gab ramirent.lv Strādājošo sadzīves telpas - moduļveida konteineri ( m, h=2.8 m) mēn ramirent.lv Offisa telpas - moduļveida konteineri ( m, h=2.8 m) mēn ramirent.lv Pagaidu noliktavas - moduļveida konteineri ( m, h=2.8 m) mēn biotualete.lv Biotualets īre ar apaklpošanu 4 reizes mēnesī - STANDART - 2 gab. mēn mehānismi ( ) rsc.lv Būvgružu konteineri - (5.5 m 3 ) diena Sadzīves atkritumu konteiners 1 gab ned Bīstamo atkritumu konteiners diena ramirent.lv Apsardzes moduļveida konteiners ( m, h=2.6 m) - 1gab. mēn Apsardzes nolīgšana mēn Pagaidu ūdensvada ierīkošana kpl Pagaidu elektroapgādes ierīkošana gab Pieslēdz zemspriegumu būvlaukuma spēka sadales skapī gab summa ( )

130 4.2. tabulas turpinājums Uzstāda āra apgaismošanas prožektorus gab ksenukai.lv LD prožektors gab lv LD prožektors ar statīvu, iekšdarbiem gab Pagaidu ceļa ierīkošana no akmens šķembām, cm biezumā, vibrē ar vibroblieti m buvmeistars.lv Šķembas, frakcija mm t avesco-rent.lv Buldozers Caterpillar D6K m/h avesco-rent.lv Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 m/h avesco-rent.lv Vibrobliete WBR CR7 m/h Ēkas asu nospraušana 1 ass kokuplacis.lv Asu nospraušanai kokmateriāli 50 50mm m Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 130

131 4.3. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.2 Zemes darbi (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums Daudzums Mērvienība laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) Tāme sastādīta 21. gada maijā būvizstrādājumi ( ) Būvbedres rakšana 1.45m dziļumā, iekraujot pašizgāzējā, novietojot atbērtnē 100 m avesco-rent.lv Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 m/h Kravas automašīna MAN TGS m/h I.D 1-38a Izrakto būvbedres horizontālo virsmu planēšana ar latu, izlīdzinot virsmu ar lāpstu 100 m I.D. 1-40a Izraktās būvbedres blietēšana ar vibroblieti 100 m avesco-rent.lv vibrobliete WBR CR3HD diena I.D Šķembu pamatkārtas izveidošana zem pamatiem m I.D. 1-39b Šķembu blietēšana 0 mm kārtā zem pamatiem 100m buvmeistars.lv Dolomīta šķembas, fr mm t ramirent.lv vibrobliete WBR CR3HD diena ramirent.lv vibrokāja WBR SRV 660 diena avesco-rent.lv Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 m/h I.D. 1-b Būvbedres aizbēršana pēc pamatu betonēšana, izmantojot grunti no atbērtnes m avesco-rent.lv Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 m/h Kompaktiekrāvējs BOBCAT T590 m/h I.D. 1-39b Grunts virsmas blietēšana, pa kārtām, 300 mm 100 m storent.lv vibrobliete WBR CR3HD diena I.D Šķembu pamatkārtas izveidošana zem grīdas m I.D. 1-39b Šķembu blietēšana 80 mm kārtā zem grīdas 100 m buvmeistars.lv Dolomīta šķembas, fr mm t storent.lv vibrobliete WBR CR3HD diena Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 m/h Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) mehānismi ( ) summa ( ) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 131

132 4.4. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.3 Pamati (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) Pamata pēdas veidņu uzstādīšana, nojaukšana m PRI Domino veidņu īre m Stiegrojuma sietu siešana ar stiepli, objektā t Stiegrojums, sagarināts, izlocīts, B500B t Pamatu betonēšana - iestrāde ar sūkni, vibrēšana m mehānismi ( ) summa ( ) Transportbetons C30/37 XC2 XF2 m Sūknis betona sūknēšanai m Transporta izdevumi m Dziļumvibrators MAKITA DVR450Z maš/h Peikko enkuri HPM 16 P gab Hilti.lv HIT-Z-R SS enkura stienis gab Pamatu sienas veidņu uzstādīšana, nojaukšana m Daudzums Mērvienība Vienības izmaksas Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu PRI Domino veidņu īre m Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana (uzlīmēšana) m latroof.lv Ruberoīds cofleks KP 4.0, 2mm m prof.lv WBR hidroizolējoša bituma līmjava l Iestrādā putupolistirola plāksni, izurbj caurumus, nostiprina ar 4 dībeļiem. m buvejam.lv Siltumizolācija Tenapors xtra PS 100mm m archive-lv.com Fasādes dībelis JOT 140mm gb Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 132

133 4.5. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.4 Dzelzsbetona elementu montāža (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) Saliekamā dzelzsbetona sienu paneļu montāža/stutēšana gab Dz/b sienu paneļi 0mm biezumā m mehā-nismi ( ) summa ( ) Dz/b sienu paneļi 150mm biezumā m Pretbīdņi, B500B,, L=500mm gab HILTI HIT-HY 0 enkurmasa 0.5l gab Sienu paneļu vertikālo šuvju metināšana gab Montāžas plāksnes, S355J2, 6mm m Inventora tipa metinātājs ar elektrodiem,300a,s400 diena Sienu paneļu šuvju monolitizēšana m Mērvienība Daudzums Vienības izmaksas Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu Bezrukuma java RM-V m Padeves sūknis/maisītājs PFT N2V diena Saliekamā dzelzsbetona pārseguma paneļu montāža/stutēšana gab Dobie pārseguma paneļi, h=265mm m Pārseguma plātnes, h=2mm m Balkona plātnes, h=0mm m metali.lv Metala kvadrātcaurule CFSHS m Pārseguma paneļu šuvju stiegrošana t Stiegrojums 12, sagarināts, izlocīts, B500B m Stiegrojums 16, sagarināts, izlocīts, B500B m Pārseguma šuvju veidņošana m Pārseguma šuvju betonēšana m Smalkgraudains betons, C30/37 XC1 m Transporta izdevumi m Betona sūknis m Saliekamā dzelzsbetona kolonnu uzstādīšana gab Kolonna, mm, L=2.83m m

134 4.5. tabulas turpinājums 9. Saliekamā dzelzsbetona kāpņu laidu uzstādīšana gab Kāpņu laids, b=180mm m Kāpņu laida veidnis gab Saliekamā dzelzsbetona siju montāža gab Sija, mm, L=4.7m m Monolīto sienu veidņu uzstādīšana, izjaukšana, virsmu tīrīšana un pārklāšana ar emulsiju m PRI Domino veidņu īre m Gatavu stiegru siešana vertikali ar stiepli t Stiegrojums 10, sagarināts, izlocīts, B500B m Stiegrojuma siets 10/10-150/150, B500B m Monolīto sienu betonēšana m Smalkgraudains betons, C30/37 XC1 m Transporta izdevumi m Betona sūknis m Autoceltnis Liebherr LTM diena Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 134

135 Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.5 Grīdu izbūve (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) 4.6. tabula Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums Mērvienība Daudzums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) Vienības izmaksas darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu būvizstrādājumi ( ) Hidroizolācijas ieklāšana ar polietelēna plēvi m ksenukai.lv Polietelēna plēve, 0.2mm, m prof.lv savienošanas lenta Tyvek 25m 50mm m Siltumizolācijas ierīkošana grīdai uz grunts m prof.lv siltumizolācija Tenapors xtra PS150, 0 mm m Dispersi stiegrota betona izveide, b=75 mm m mehānismi ( ) Betons C25/30 XC1 ar metāla fibrām m Sūknis betona sūknēšanai m Transporta izdevumi m ctnoma.lv Betona vibrolata maš/h ctnoma.lv Betona slīpmašīna HGS 401 maš/h Flīžu seguma izveide m ksenukai.lv Grīdas flīzes, mm m ksenukai.lv Grīdas flīzes, mm m prof.lv flīžu līme - Knauf K4 5kg kg ksenukai.lv šuvju masa - Weiß Knauf 5kg kg I.D.5-37.b Lamināta seguma izveide m buvserviss.lv lamināta apakšklājs - Porolons (3 mm) m k-rauta.lv grīdlīstes, koka 10x58mm m k-rauta.lv lamināts; 32. klase, 8 mm m Skaņas izolācijas ierīkošana starpstāvos m buvserviss.lv Akmens vate Paroc xtra 50mm m Cementa klona grīdas izveide, 50mm m Betona izlīdzinošais slānis m Klona maisītājs MIXMANN D4 BS diena ctnoma.lv Betona slīpmašīna HGS 401 maš/h Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) summa ( ) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 135

136 4.7. tabula Lokālā tāme Nr.6 Jumts (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums Mērvienība Daudzums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) Vienības izmaksas darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu būvizstrādājumi ( ) Tvaika izolācijas ierīkošana pārsegumam m prof.lv Gaisa un tvaika barjera PAROC XMV 0.2mm m artiva.lv UNI TAP līmlente (0.06x30m) m Jumta krēsla konstrukciju izbūve m kokuplacis.lv Koka brusas, C30, , sagarināti m buvserviss.lv Metāla stūra leņķis ar ribu, gab prof.lv Skrūve ar dībeli 6mm gab Spāru montāža m kokuplacis.lv Koka spāres, C30, 0 100, sagarinātas m buvserviss.lv Metāla stūra leņķis ar ribu, gab prof.lv Skrūve ar dībeli 6mm gab Latojuma ierīkošana, s=300 mm/10mm m kokuplacis.lv koka latas mm m kokuplacis.lv koka latas mm m buvserviss.lv celtniecības naglas, d=4 mm, L=1 mm (4gab/m2) kg Antikondensāta plēves ierīkošana jumtam m prof.lv Difūzijas membrāna Paroc XMU 100 m Jumta siltumizolācijas iestrāde - beramā akmens vate m prof.lv Beramā akmens vate Paroc BLT3 250mm m Silt.izol.mat. iestrādes iekārta X-FLOC m/h Jumta seguma ierīkošana m Ruukki jumta Classic Authentic segums m Classic Authentic papildelementi, sniega barjera gab Notekcauruļu montāža m akolat.lv Notekcaurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem m mehānismi ( ) summa ( ) 136

137 4.7. tabulas turpinājums 9. Jumta drošības barjeras montāža m Jumta drošības barjera m pacēlājs HARTJPRO diena Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 137

138 4.8. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.7 Fasādes izbūve (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) Fasādes siltināšana, Paroc Ultra 0mm m prof.lv Paroc akmens vate Ultra 0mm m prof.lv dībelis JOT DH 8 280mm gab paroc.lv Vēja aizsargplāksne Paroc Cortex 30mm gab Aiļu siltināšāna ar akmens vati 30 mm biezumā m paroc.lv Vēja aizsargplāksne Paroc Cortex 30mm m Cokola armēšāna ar stiklšķiedras sietu m ksenukai.lv ūdensnecaurlaidīgs apmetums Weber T2 25kg kg buvserviss.lv Sakret Fasādes Stikla šķiedras siets,50m 2 m Cokola krāsošana m amurs.lv Sakret Silikāta grunts KS P m prof.lv krāsa RAL noturīga pret atmosfēras iedarbību, atgrūž ūdeni 9 l (Sakret FC) Mērvienība Daudzums Vienības izmaksas mehānismi ( ) summa ( ) l Piekārtās fasādes montāža m Apakškarkass -metāla L; T profili, stiprinājumi, kniedes, pašurbjošas metāla skrūves m šķiedrcementa plāksnes Cembrit Solid m Balkona margu montāža m Metāla margas m I.D a Metāla inventārsastatņu montāža m I.D b Metāla inventārsastatņu demontāža m bgnoma.lv Fasādes sastatnes Plettac m Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 138

139 4.9. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.8 Ailes (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums Mērvienība Daudzums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) Vienības izmaksas darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu būvizstrādājumi ( ) Loga L-1;L-3; L-5; L-9 - PVC rāmis, stikla pakete, palodze- uzstādīšana. gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab Loga L-2;L-4; - PVC rāmis, stikla pakete, palodzeuzstādīšana. gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab Loga L-6 - PVC rāmis, stikla pakete, palodzeuzstādīšana. gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab Loga L-7;L-8; - PVC rāmis, stikla pakete, palodzeuzstādīšana. gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab Loga L-10 - PVC rāmis, stikla pakete, palodzeuzstādīšana. gab logupiegade.lv PVC logs mm ar palodzi gab Balkona durvis B-1;B-2;B-3 - PVC rāmis, stikla pakete - uzstādīšana. gab logupiegade.lv PVC stikla durvis mm gab logupiegade.lv PVC stikla durvis mm gab skards.lv skārda ārējā palodze 230mm m montāžas putas - PNOSIL GoldGun PU-Foam 65 buvserviss.lv (900 ml) gab agande.net putu pistole - PNOSIL Foam Gun G1 gab Ārdurvis D-1 - alumīnija konstrukcija ar trīsstiklu paketi, slēdzeni - uzstādīšana. gab zebralogi.lv Alumīnija konstukcijas stikla durvis mm gab mehānismi ( ) summa ( ) 139

140 4.9. tabulas turpinājums Iekšdurvju D-2;D-3;D-4 - finierētas koka durvis ar hromētiem rokturiem -uzstādīšana. gab doors.reaton.lv Koka durvis, b=1000 mm, h=2100 mm gab prof.lv Koka durvis, b=900 mm, h=2100 mm gab prof.lv Koka durvis, b=800 mm, h=2100 mm gab montāžas putas - PNOSIL GoldGun PU-Foam 65 buvserviss.lv (900 ml) gab Logu ailu apdare no iekšpuses m buvserviss.lv stūra līste ar armējošo sietu m buvserviss.lv špaktele Sheetrock Light kg kg Durvju ailu apdare m ksenukai.lv durvju ailu aploda mm m Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 140

141 4.10. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.9 Iekšdarbi (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) Dzelzsbetona sienas gruntēšana m buvserviss.lv grunts - KOFLKS PUTZGRUND 30kg kg Dzelzsbetona sienas apmešana, slīpēšana m kursi.lv kaļķa-cementa apmetums SAKRT CLP PLUS CSII kg ksenukai.lv smilšpapīrs uz audekla pamatnes P100 (115x1000 mm) m Virsmu špaktelēšana m buvniecibas-abc.lv špaktele - Knauf Super Finish universālā kg Sienu krāsošana m amurs.lv krāsa - DUFA WANDFARB 5L l Sienu flīzēšana m ksenukai.lv sienu flīzes pelēkas , 5mm m prof.lv flīžu līme - Knauf K4 5kg kg ksenukai.lv šuvju masa - Weiß Knauf 5kg kg I.D 5-34.a Metāla skārda karkasa starpsienu izbūve, apšujot no abām pusēm ar ģipškartona loksnēm m prof.lv Ģipškartona metāla profili UD/CD profili m Mērvienība Daudzums Vienības izmaksas Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu prof.lv Ģipškartona loksnes Knauf m m prof.lv Mitrumizturīgs ģipškartona loksnes Knauf Green m m materiali.lv Ģipškartona skrūves metāla karkasiem, smalkā vītne d=3.5, l=35mm,iepak.1000gab gab paroc.lv skaņas izolācija Paroc Sonus 75mm m prof.lv Sietlente Knauf 48mmx90mm m Piekārto griestu izbūve, Knauf sistēma, apšujot ar m ģipškartona loksnēm prof.lv Ģipškartona loksnes Knauf 1.2x3m m prof.lv Ģipškartona metāla profili UD/CD profili m materiali.lv Ģipškartona skrūves metāla karkasiem, smalkā vītne d=3.5, l=35mm,iepak.1000gab gab prof.lv Sietlente Knauf 48mmx90mm m mehānismi ( ) summa ( ) 141

142 4.10. tabulas turpinājums Griestu virsmu špaktelēšana m buvniecibas-abc.lv špaktele - Knauf Super Finish universālā kg Griestu virsmu krāsošana m amurs.lv krāsa - DUFA WANDFARB 5L l Kāpņu margu montāža m Metāla kāpņu margas m Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 142

143 4.11. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.10 Inženiertīkli (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums Mērvienība Daudzums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) Vienības izmaksas darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) Siltumapgāde kompl Ūdensvads un kanalizācija kompl Ventilācija kompl lektromontāža kompl Ugunsdzēsības signalizācija kompl Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) summa ( ) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 143

144 4.12. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.11 Lifts (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums Mērvienība Daudzums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) Vienības izmaksas darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) lektriskā lifta montāža kompl Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) summa ( ) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 144

145 4.13. tabula Objekta nosaukums Dzaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ganību ielā Objekta adrese Liepāja, Ganību iela 182, LV-3416 Lokālā tāme Nr.12 Teritorijas labiekārtošana (būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) Tāme sastādīta 21. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas : Nr.p.k. Kods Būvdarbu/būvizstrādājumu nosaukums Mērvienība Daudzums laika norma (c/h) darba samaksas likme ( /h) Vienības izmaksas darba alga ( ) būvizstrādājumi ( ) mehānismi ( ) kopā ( ) darbietilpība (c/h) darba alga ( ) Tāme sastādīta 21. gada maijā Kopā uz visu apjomu būvizstrādājumi ( ) Ceļu un laukumu blietētu šķēmbu pamatnes izveidošana 100m Dolomīta šķembas, fr mm t vibrobliete WBR CR3HD diena Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 m/h Asfalta maisījuma apakškārtas ieklāšana, b=10 cm m mehānismi ( ) summa ( ) 3. Karstā asfalta maisījums AC-22 BAS S-II KL m Karstā asfalta maisījuma virskārtas ieklāšana, b=5 cm m Karstā asfalta maisījums AC-11 SURF S-I KL. m Ceļa betona apmales uzstādīšana uz betona pamata m Betons C16/ m Betona apmale m Ietves salizturīgās kārtas smilšainas grunts ierīkošana, 0mm m Smilšaina grunts m Pamatakārtas ierīkošana - blietētas šķembas 150 mm m Dolomīta šķembas, fr mm m vibrobliete WBR CR3HD diena Universālais ekskavators Caterpillar 444F2 m/h Ierīkot betona bruģakmens segumu, zem bruģakmens veido smilts slāni, aizpilda 10m bruģakmens starpas, un blietē ar vibroplati Betona bruģakmens, BRIKRS Prizma Pelēks mm m Vidēji rupja smilts m vibrobliete WBR CR3HD diena

146 8. Melnzemes kārtas sagatavošana, planēšana, uzrakšana ar traktoru 0mm tabulas turpinājums 10m Zāliena sēšana ar rokām, noblīvēšana ar veltni 10m Daudzgadīgs zāliens kg Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) Sastādīja Pārbaudīja Sertifikāta Nr. (paraksts un tā atšifrējums, datums) (paraksts un tā atšifrējums, datums) Tāme sastādīta. gada. 146

147 Izmantotās literatūras un interneta avotu saraksts 1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika : Stājas spēkā [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. janvāris]. Pieejams: eku-norobezojoso-konstrukciju-siltumte 2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Būvklimatoloģija : Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. janvāris]. Pieejams: buvklimatologija 3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Būvakustika : Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. janvāris]. Pieejams: buvakustika- 4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 1-15 Būvju ugunsdrošība : Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. janvāris]. Pieejams: buvju-ugunsdrosiba- 5. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 2-18 Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana : Stājas spēkā [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. janvāris]. Pieejams: 6. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Dzīvojamās ēkas : Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. janvāris]. Pieejams: dzivojamas-ekas- 7. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija : Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. janvāris]. Pieejams:

148 8. irokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati. LVS N 1990:06: [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. janvāris]. Pieejams: 9. Būvdetaļas un būvelementi. Siltumpretestība un siltumcaurlaidība. Aprēķinu metodes. LVS N ISO 6946:17. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 4. februārī] Termiskie tilti būvkonstrukcijās. Lineārās siltuma caurlaidības koeficients. Vienkāršotas metodes un pieņemtās vērtības Nacionālais pielikums. LVS N ISO 14683:17/NA:. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 7. februārī]. 11. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Ūdensapgādes būves : Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 15. februārī]. Pieejams: udensapgades-buves- 12. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Ēku iekšējā elektroinstalācija : Stājas spēkā [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 17. februārī]. Pieejams: iekseja-elektroinstalacija- 13. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g.. februārī]. Pieejams: eku-buvnoteikumi 14. Ugunsdrošības noteikumi: MK noteikumi Nr Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 23. februārī]. Pieejams: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 7-15 Ģeotehniskā projektēšana : Stājas spēkā , [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 27. februārī]. Pieejams: geotehniska-projektesana 16. irokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi. Nacionālais pielikums. LVS N 1990:03/NA:15. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 4. marts]. Pieejams: 148

149 irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes. LVS N AC:14. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 7. marts]. Pieejams: irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Ēku blīvums, pašsvars un lietderīgās slodzes. Nacionālais pielikums. LVS N :03/NA:10. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 7. marts]. Pieejams: irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes. LVS N AC: irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes. Nacionālais pielikums. LVS N :03/NA:19. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 10. marts] Pieejams: irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes. LVS N A1+AC:14 L. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 10. marts] Pieejams: irokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes. Nacionālais pielikums. LVS N :05/NA:11. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 10. marts] Pieejams: irokodekss. Betona konstrukciju projektēšana daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. LVS N AC:14. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 11. marts] Pieejams: irokodekss. Betona konstrukciju projektēšana daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām. Nacionālais pielikums. LVS N :05/NA:. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 11. marts] Pieejams: irokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 1. daļa: Vispārīgie noteikumi. LVS N :08. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 23. marts] Pieejams: 149

150 irokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 1. daļa: Vispārīgie noteikumi. Nacionālais pielikums. LVS N :08/NA. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 23. marts] Pieejams: U. Skadiņš. (07) Liektu dzelzsbetona konstrukciju aprēķina piemēri saskaņā ar irokodeksa 2, 1-1 daļu. 40 lpp. 28. How to Design Concrete Structures using urocode 2. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 10.aprīlis] Pieejams: modresource/content/1/how%to%design%concrete%structures%using %urocode%2.pdf 29. Klona materiāli un klona grīdas Klona materiāli. Īpašības un prasības. LVS N 13813:05. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 8. maijs] Pieejams: /product/131/pumi-28-4 [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 1. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 3. maijs] 32. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 8. maijs]. Pieejams: Betona konstrukciju izgatavošana. LVS N 13670:12. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 10. maijs] Pieejams: Tolerances for building Structures. DIN 182:1997-N. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 10. maijs] Pieejams: Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus: MK noteikumi Nr. 92. Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 12. maijs]. Pieejams: Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā: MK noteikumi Nr Stājas spēkā [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 12. maijs]. Pieejams: 150

151 37. Darba aizsardzības prasības pārvietojot smagumus: MK noteikumi Nr Stājas spēkā [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 12. maijs]. Pieejams: Darba aizsardzības prasības darba vietās: MK noteikumi Nr Stājas spēkā [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 12. maijs]. Pieejams: Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā: MK noteikumi Nr Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 12. maijs]. Pieejams: Ugunsdrošības noteikumi: MK noteikumi Nr Stājas spēkā , ar grozījumiem. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 13. maijs]. Pieejams: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Būvizmaksu noteikšanas kārtība : Stājas spēkā [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 1. maijs]. Pieejams: buvizmaksu-noteiksanas-kartiba [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 3. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 3. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 3. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 3. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 3. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 3. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 3. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 4. maijs] 151

152 49. [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 4. maijs] [Tiešsaiste] [skatīts 21. g. 5. maijs] [skatīts 21. g. 6. maijs] [skatīts 21. g. 6. maijs] [skatīts 21. g. 6. maijs] [skatīts 21. g. 6. maijs] [skatīts 21. g. 6. maijs] 152

153 Ārsiena V-1 Lentveida pamats DR S d0 t1.43 LK d315 t1.69 A t Ū Ū K d250 d250 t1.41 t1.41 t Seguma tips 3. Seguma tips 2.0 % 2.39 c.a.1.43 t-0.27 d25 c.a.1.23 t1.05 d0 d t1.33 LK 2.44 t1.13 DR 2.45 t1.33 d315 Ceļa apmale Betona pamats C16/ Betona pamats C16/ Tehniski ekonomiskie rādītāji Ū Ū1 K K1 LK LK1 G ST ST1 1 S Nr. p. k S S S S S S Nosaukums Zesmesgabala platība Daudzums m² Ēkas kopējā platība m² Iekštelpu platība m² Ārtelpu platība m² Āpbūves laukums m² Ēkas būvtilpums m² Ceļu un laukumu platība m² Apbūves blīvums 12.1 % Apbūves intensitāte 61.8 % Apzīmējumi 2.46 Projektētā ēka Zemes gabala robeža Ielas sarkanā līnija Topogrāfijas augstuma atzīmes sošais ūdensvads Projektētais ūdensvads sošā sadzīves kanalizācija sošā lietus kanalizācija Projektētā lietus kanalizācija sošais gāzes vads Projektēto ēku numerācija Ūdensvada aka ar vāku Ugunsdzēsības hidrants sošā kv kabeļlīnija Projektētā 0.4 kv kabeļlīnija sošais sakaru kabelis 2.56 Projektētā sadzīves kanalizācija sošā pazemes siltumtrase Sadzīves kanalizācijas aka ar vāku Lietus kanalizācijas aka ar vāku Projektētā pazemes siltumtrase Ū d160 t1.36 K d0 t1.16 Ū t-0.30 DR Brauktuves/ietves konstruktīvais griezums A-A M 1:50 d25 c.a t t Seguma tips % Ū LK d250 Ū d c.a.0.77d S Ceļa apmale t d0 t1.13 K c.a.0.79 Ventas iela t d160 t1.56 DR t S 2.75 d Seguma tips Drenāžas kanāls 1. Seguma tips Ceļa apmale 3. Seguma tips % 2.0 % Ū d c.a t1.56 c.a S t1.54 d DR LK Betona pamats C16/ d Ū d250 LK LK LK LK1 LK1 LK1 LK1 LK LK1 LK t1.05 LK t D893 LK1 Sarkanā līnija Piesaistes punkts d LK LK 1.99 LK ZSP 1 1 LK G d159 ZSP Ū 1 1 LK 1.90 t0.82 d160 t0.50 d500 t0.50 G Ū G 2.52 t0.55 d159 ZSP d273 VSP1 d500 t-0.14 d250 t d893 LK d250 d250 c.a K1 Ū1 Ū1 K1 Ū1 K1 Ū1 K1 Ū1 c.a.0.58 c.a.1.29 G G d273 VSP1 t-1.65 d159 ZSP t c.a.0.81 Ū d150 LK d t0.54 t0.58 d160 t0.48 K1 K1 K1 K1 K1 ST1 ST1 ST1 ST1 LK1 LK1 ST LK1 LK1 LK1 LK1 LK1 LK LK1 LK1 LK1 LK LK LK ±0.000 = LAS 1.99 K D LK LK LK LK ST LK ST Ģenerālplāns M 1: G 2.29 t LK d160 d160 LK LK LK LK K K K K 2.50 LK A Ganību iela G 2.26 ST d273 VSP d159 ZSP d500 d d Ū G Nr G d273 VSP d159 ZSP t t0.78 d160 t ST c.a t G t0.49 G 1.97 t0.40 d159 ZSP d250 t0.40 ST t0.79 K d G d25 Ū Ū 1.95 d250 d893 Ū 1.91 d500 t0.36 t d500 t0.53 t1.88 K d160 d273 VSP1 d273 VSP1 Apzīmējums Seguma konstrukcija Apraksts Asfaltbetons Betona bruģakmens Zāliens Apzīmējums Betona bruģakmens t-1.73 Teritorijas seguma tipi un konstrukcijas R Z D Piezīmes A 1. Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros. 3. Topogrāfiskā plāna absolūtās augstuma atzīmes uzmērītas Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 00.5 (LAS-00.5). 4. Rakšanas darbus kabeļu tuvumā (tuvāk par 1 m) veikt bez mehānismiem. Nodrošināt kabeļu aizsardzību nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas. 5. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu iegūldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām. 6. Plastmasas cauruļvadu pieslēguma vietās dzelzsbetona akām lietot aizsargčaulas. 7. Inženierģeoloģisko apstākļu un grunšu raksturojumus skatīt ģeoloģiskās izpētes atskaitē. 8. Seguma konstrukcijām kā nesaistīts minerālmateriāls paredzētas dolomīta šķembas. 9. Zemes darbu apjomi var mainīties atkarībā no esošās grunts atbilstības būvdarbu veikšanas darbiem. 10. Grunts sastāvs precizējams būvniecības laikā un, ja nepieciešams, jāparedz nederīgās grunts izņemšana un aizstāšana ar smilšainu grunti. 11. Izbūvējot teritorijas segumu konstrukcijas aizsargāt jaunizbūvētos inženiertīklus no bojājumiem. Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz. Bruģakmens ieseguma specifikācija Bruģakmens veids "Prizma" Izmēri: mm Krāsa Pelēks Ražotājs SIA "Brikers Latvija" 1. Karstā asfalta maisījums, 50 mm 2. Karstā asfalta maisījuma pamata kārta, 100 mm 3. Pamatnes virskārta - nesaistītu minerālmateriālu maisījums, fr. 0-45, 1 mm 4. Pamatnes apakškārta - nesaistītu minerālmateriālu maisījums, fr. 0-56, 250 mm 5. Salizturīga kārta - smilšaina grunts 300 mm 6. Blietēta esošā grunts 1. Betona bruģis, 60 mm 2. Izlīdzinošais slānis - vidēji rupja smilts, 50 mm 3. Pamatnes virskārta - nesaistītu minerālmateriālu maisījums, fr. 0-45, 150 mm 4. Salizturīga kārta - smilšaina grunts 0 mm 5. Blietēta esošā grunts 1. Ar zāliena sēklām apsēta melnzeme, 40 mm 2. sošā grunts Paraksts A. Balaško J. Fabriciuss A. Stankevičs L. Ozola Z. Ostelis Dat. Objekta izvietojuma shēma Bruģakmens ieklāšanas raksts Pakāpienveida (virziens parelēls ēkas garenasij) Vizuāla informācija Platība, m² DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP 1 10 Ģenerālplāns, teritorijas seguma tipi un konstrukcijas VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171

154 Fasāde asīs 1-10 M 1:100 Krāsu pase JS SB F-1 Cembrit Solid šķiedrcementa plāksne fasādes plāksne, paneļa izmērs mm, Tonis S-212 (RAL 9001) F-1 F-2 Cembrit Solid šķiedrcementa plāksne fasādes plāksne, paneļa izmērs mm, Tonis S-030 (RAL 7036) F-2 F-3 F-3 JS SB Cembrit Solid šķiedrcementa plāksne fasādes plāksne, paneļa izmērs mm, Tonis S-101 (RAL 7024) Ruukki Classic Authentic tērauda lokšņu jumta segums ar Pural pārklājumu, Tonis RR-23 (RAL 7015) Ruukki sniega aiztures barjeras ar Pural pārklājumu Tonis RR-23 (RAL 7015) NT NT Ruukki lietus ūdens noteku sistēmas ar Pural pārklājumu Tonis RR-23 (RAL 7015) BK BK BM Balkona tērauda atbalstkolonnas no kvadrātcaurules, mm, Tonis RAL CK BM CK Tērauda balkona margas no kvadrātcaurules, Augstums 1100 mm, režģojuma vertikālais solis 700 mm, režģojuma horizontālais solis 270 mm, Tonis - RAL Cokola krāsojums Tonis - RAL Logu specifikācija Fasāde asīs D-A M 1:100 JS SB Fasāde asīs A-D M 1:100 JS SB Ailes shēma Marka L-1 L-2 Ailes izmēri Augstums Platums Rāmja izmēri Augstums Platums Materiāls PVC PVC Stikla pakete Iekšpuse Balta - RAL 9010 PVC palodze - RAL 9010 Balta - RAL 9010 PVC palodze - RAL 9010 Ārpuse Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Skaits F-1 F F-1 F L-3 L-4 L-5 L PVC PVC PVC PVC Balta - RAL 9010 PVC palodze - RAL 9010 Balta - RAL 9010 PVC palodze - RAL 9010 Balta - RAL 9010 PVC palodze - RAL 9010 Balta - RAL 9010 PVC palodze - RAL 9010 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL NT NT L-7 L-8 Balta - Pelēka - RAL 9010 RAL PVC 2 PVC palodze - Metāla lāsenis- RAL 9010 RAL 7015 Balta - Pelēka - RAL 9010 RAL PVC 2 PVC palodze - Metāla lāsenis- RAL 9010 RAL BK BM BK BM L-9 L PVC PVC Balta - RAL 9010 PVC palodze - RAL 9010 Balta - RAL 9010 PVC palodze - RAL 9010 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL D C B A CK ± A B C D CK Piezīmes 1. Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Rasējumos dotas principālo risinājumu shēmas. 4. Fasādē pielietojamo materiālu montāžu veikt atbilstoši ražotāja paredzētajai tehnoloģijai, saskaņojot AU kārtībā pirms montāžas darbu uzsākšanas. 5. Rasējumus skatīt kopā ar BP-3 un BP-4 rasējuma lapu. 6. Balkona durvju specifikāciju skatīt BP-3 rasējuma lapā. Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz. Paraksts A. Balaško J. Fabriciuss A. Stankevičs L. Ozola Z. Ostelis Dat. DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP 2 10 Fasādes asīs 1-10; D-A; A-D, krāsu pase, logu specifikācija VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171

155 1. stāva telpu eksplikācija NR TLPAS NOSAUKUMS PLATĪBA m² Vējtveris Pirmā stāva kāpņu telpa 3,9 30,0 Tehniskā telpa 5,0 Tehniskā telpa 3,3 Pirmā stāva gaitenis,0 Vējtveris 3,9 Pirmā stāva kāpņu telpa 30,0 Pirmā stāva gaitenis 30,2 koplietošanas telpu platība 126,3 Priekštelpa 5,3 Sanitārais mezgls Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 5,3 24,3 Guļamistaba 12,0 Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 51,3 Priekštelpa 3,9 Gaitenis 6,9 Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 23,1 Sanitārais mezgls 5,8 Guļamistaba 1 11,5 Guļamistaba 2 13,8 Balkons 4,1 Dzīvokļa platība 69,1 Priekštelpa 7,4 Guļamistaba 1 10,8 Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 26,4 Gaitenis 1,7 Sanitārais mezgls 5,8 Guļamistaba 2 12,3 Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 68, Priekštelpa 4, Sanitārais mezgls 5, Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 21, Guļamistaba 11, Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 47, Priekštelpa 4, Sanitārais mezgls 5, Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 21, Guļamistaba 11, Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 47, Priekštelpa 5, Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 25, Gaitenis 1, Sanitārais mezgls 5, Guļamistaba 1 15, Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 57, Priekštelpa 4, Sanitārais mezgls 5,3 Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 25,1 Guļamistaba 12,0 Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 51, Priekštelpa 5, Sanitārais mezgls Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu Guļamistaba 5,3 25,8 12, Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 52, Priekštelpa 6,4 Guļamistaba 1 12,5 Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 28,6 Gaitenis 1,3 Sanitārais mezgls 5,4 Guļamistaba 2 13,1 Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 71,8 Priekštelpa Gaitenis Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 5,2 6,7 24,2 9,6 5,7 9,6 16,3 Guļamistaba 1 Sanitārais mezgls 1 Guļamistaba 2 Guļamistaba 3 Sanitārais mezgls 2 4,3 Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 86,1 Priekštelpa 4,7 Sanitārais mezgls 1 4,4 Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 23,8 Gaitenis 5,8 Sanitārais mezgls 2 6,4 Guļamistaba 1 12,9 Mantu noliktava 3,0 Guļamistaba 2 12,5 Guļamistaba 3 10,9 Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 88, Priekštelpa Sanitārais mezgls 8,0 5, Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu Guļamistaba 1 Guļamistaba 2 Balkons 22,4 10,6 12,5 4,5 Dzīvokļa platība 63, Priekštelpa 4, Sanitārais mezgls 4, Dzīvojamā istaba ar virtuves zonu 24, Balkons 4,5 Dzīvokļa platība 37,7 A D C B A Ailes shēma Ailes shēma L-6 L-2 B-3 L L-3 B-2 L-4 L-1 L-1 D-1 D-4 10 D D L-2 D-4 D-3 L-3 D-1 L-1 L-4 B-1 L-3 L-4 B-1 L-3 L-4 B-1 L-1 L-3 L-1 L-1 L-4 B-1 L-2 L-4 B-1 L-3 L-2 L-1 D D D D-2 D-2 D D D D D D-3 B D-3 D-3 D D-3 D D D-2 D-2 D D-2 D D-2 D-1 D-1 B-1 L-4 L-3 L-8 L-9 L-2 L-4 B-2 L-3 B-1 L-4 L-3 B-1 L-4 L-3 L-8 L L-7 D-1 D-3 D-4 D-4 D-3 D-4 D-4 D-3 L-7 D D-4 L-2 L-4 B-2 D-2 D-4 D-3 D-4 D D D-3 D-3 D-3 D-3 L-1 L-2 L Ailes izmēri Marka Augstums Platums D Durvju specifikācija Rāmja izmēri Augstums Platums Materiāls Skaits Vērtne Labā Kreisā Alumīnijs D D D Ailes izmēri Marka Augstums Platums B-1 B-2 4 Finierēts koks Balkona durvju specifikācija Finierēts koks Finierēts koks Rāmja izmēri Stikla pakete Augstums Platums Materiāls Iekšpuse Ārpuse PVC PVC B PVC Balta - RAL 9010 Balta - RAL 9010 Balta - RAL Piezīmes Pelēkas alumīnija ēkas ārdurvis ar trīsstiklu paketi, hromēti durvju rokturi, ar pašaizvēršanās mehānismu, durvju atduri Ugunsdrošas (I60) dzīvokļa ārdurvis ar skaņas izolāciju (40 db). Tumši brūnas, finierētas koka durvis ar hromētiem durvju rokturiem, durvju atduri. Gaiši brūnas, finierētas koka durvis ar hromētiem durvju rokturiem, durvju atduri. Gaiši brūnas, finierētas koka durvis ar hromētiem durvju rokturiem durvju atduri. Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Pelēka - RAL 7015 Metāla lāsenis- RAL 7015 Skaits B 1002 D-1 L-1 B-1 D Telpas numurs Fasādes sienas panelis Sienas panelis Ģipškartona starpsiena Durvis Logs Balkona durvis 6500 D Siltumizolācija Paroc Ultra Siltumizolācijas dībelis JOT DH mm Dzelzsbetona sienas panelis Termostarplika mm Stiprinājuma dībelis JOT SDF-KB 10H 80 mm Stiprinājums 80/250 AL mm Pašurbjošā metāla skrūve JOT JT mm Siltumizolācijas dībelis JOT DH mm Siltumizolācija Paroc ROS 30 Gaisa/tvaika barjera Paroc XMV Keramzīta oļu slānis Dzelzsbetona pārseguma panelis Apzīmējumi 1. stāva plāns M 1: D A M-5 M 1: Kāpnes Lifts 4300 Panduss Kniede Cembrit mm Vēja aizsargplāksne Paroc Cortex Gaisa šķirkārta Šķiedrcementa plāksne Cembrit Perforēts skārda profils Skārda lāsenis Bituma polimēru jumta segums Siltumizolācija Paroc ROS 50 Siltumizolācija Paroc ROS Balkona durvju rāmis Blīvējoša starplika Skujkoka lata mm Skārda lāsenis Dzelzsbetona balkona plātne Siltumizolācija Tenapors xtra PS Ūdensizturīgs apmetums M-7 M 1: D Siltumizolācija Paroc ROS 30 Gaisa/tvaika barjera Paroc XMV Bituma polimēru jumta segums Siltumizolācija Paroc ROS 50 Siltumizolācija Paroc ROS 30 Blīvējoša starplika Balkona durvju rāmja stiprinājuma elements Hidroizolācija - bitumena mastika divās kāstās Grīdas segums - lamināts Dispersi stiegrots betons Hidroizolācija - PVC plēve Siltumizolācija xtra 150 Dolomīta šķembas, fr mm Blietēta grunts Monolītais lentveida pamats Keramzīta oļu slānis Dzelzsbetona pārseguma panelis Dzelzsbetona sienas panelis Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz M-6 M 1: Skārda nosegs Skārda balsts Siltumizolācija Paroc ROS 50 Vēja aizsargplāksne Paroc Cortex Siltumizolācija Paroc Ultra Pašurbjošā metāla skrūve JOT JT mm Stiprinājums 80/250 AL mm Gaisa šķirkārta Šķiedrcementa plāksne Cembrit Siltumizolācijas dībelis JOT DH mm Kniede Cembrit mm Piezīmes Paraksts A. Balaško J. Fabriciuss A. Stankevičs L. Ozola Z. Ostelis L-5 B-3 L-2 L-3 1. Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Rasējumos dotas principālo risinājumu shēmas. 4. Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki. 5.Būvdarbos izmantot sertificētus, ar C zīmi marķētus un deklarētus būvmateriālus. 6. Rasējumus skatīt kopā ar BP-2 un BP-4 rasējuma lapu. 7. Grīdu un sienu specifikācijas skatīt BP-4 rasējuma lapā 8. Logu specifikāciju skatīt BP-2 rasējuma lapā DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP stāva plāns, 1. stāva telpu eksplikācija, durvju un balkona durvju specifikācija, mezgli 1500 A VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171

156 ± Beramā akmens vate Paroc BLT3, 250 mm Gaisa/tvaika barjera Paroc XMV, 0.2 mm Dobais pārseguma panelis, 265 mm UD/CD metāla profili, 87 mm Ģpiškartona plāksne, 12.5 mm Griestu apdare - krāsojums V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 J-1 G-2 G-2 G-2 G-2 G-2 G-1 V-3 V-3 V-3 V-3 V-3 V V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V V-3 V-3 V-3 V-3 V-3 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 G-3 G-3 G-3 G-3 G G-2 G-2 G-2 G V-3 V-3 V-3 V-3 V-3 Griezums A-A M 1:100 V-2 V-2 V-2 V-2 V V-3 V-3 V-3 V-3 V-3 V-3 V-2 V-3 V-2 V-3 V-2 V-3 V-2 V-2 V-3 G V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 J-2 G-2 G-2 G-2 G-2 G-2 G V-3 V-3 V-3 V-3 V-3 V-2 V-2 V-2 V-2 V G-2 G-2 G-2 G-2 G-2 G-1 J-2 V-2 V V-2 V-3 V-2 V-3 V-2 V-3 V-2 V G-3 G-3 G-3 G-3 Jumta segums Ruukki Classic Authentic Latojums , solis 300 mm, 32 mm Latojums , solis 10 mm, 50 mm Difūzijas membrāna Paroc XMU 100 Spāre 100 0, solis 10 mm, 0 mm V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 V-1 M-4 M-1 M-2 J-1 J Jumta specifikācijas Apzīmējums Konstrukcija Apraksts J-3 Apzīmējums G-1 G-2 G Grīdu specifikācijas Konstrukcija Jumta segums Ruukki Classic Authentic 2. Latojums , solis 300 mm, 32 mm 3. Latojums , solis 10 mm, 50 mm 4. Difūzijas membrāna Paroc XMU Spāre 100 0, solis 10 mm, 0 mm 1. Beramā akmens vate Paroc BLT3, 250 mm 2. Gaisa/tvaika barjera Paroc XMV, 0.2 mm 3. Dobais pārseguma panelis, 265 mm 4. UD/CD metāla profili, 87 mm 5. Ģpiškartona plāksne, 12.5 mm 6. Griestu apdare - krāsojums 1. Bituma polimēru jumta segums, 10 mm 2. Siltumizolācija Paroc ROS 50, 40 mm 3. Siltumizolācija Paroc ROS 30, 160 mm 4. Gaisa/tvaika barjera Paroc XMV, 0.2 mm 5. Keramzīta oļu slānis, 50 mm 6. Dzelzsbetona pārseguma panelis, 2 mm 7. Griestu apdare - krāsojums Apraksts 1. Grīdas segums - lamināts/flīzes, 25 mm 2. Dispersi stiegrots betons, 75 mm 3. Hidroizolācija - PVC plēve, 0.2 mm 4. Siltumizolācija xtra 150, 0 mm 5. Dolomīta šķembas, fr mm, 80 mm 6. Blietēta grunts 1. Grīdas segums - lamināts/flīzes, 25 mm 2. Cementa klona grīda, 50 mm 3. Hidroizolācija - PVC plēve, 0.2 mm 4. Skaņas izolācija Paroc SSB1, 50 mm 5. Dobais pārseguma panelis, 265 mm 6. UD/CD metāla profili, 87 mm 7. Ģpiškartona plāksne, 12.5 mm 8. Griestu apdare - krāsojums 1. Grīdas segums - flīzes, 25 mm 2. Dzelzsbetona pārseguma panelis, 2 mm 3. Griestu apdare - krāsojums ± M-7 D G-2 G-2 G-2 G-2 G J-2 Griezums B-B M 1:100 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 V-2 J-1 G-3 G-3 G-3 G-3 G-3 G-1 G C B G V-1 V-1 V-1 V-1 A M-3 M-6 Lapa DP M-6 Lapa DP J Grīdas segums - lamināts, 25 mm Cementa klona grīda, 50 mm Hidroizolācija - PVC plēve, 0.2 mm Skaņas izolācija Paroc SSB1, 50 mm Dobais pārseguma panelis, 265 mm UD/CD metāla profili, 87 mm Ģpiškartona plāksne, 12.5 mm Griestu apdare - krāsojums Stiprinājums 80/250 AL mm Stiprinājuma dībelis JOT SDF-KB 10H 80 mm Termostarplika mm Dzelzsbetona sienas panelis Siltumizolācija Paroc Ultra Loga rāmja stiprinājuma elements Perimetra blīvējums lastīga starplika Loga rāmja stiprinājuma Perimetra blīvējums elements Iekšējā palodze Hidroizolācija lastīga starplika Dzelzsbetona sienas panelis Stiprinājuma dībelis JOT SDF-KB 10H 80 mm Termostarplika mm Stiprinājums 80/250 AL mm M-1 M 1: M-2 M 1: Kniede Cembrit mm Pašurbjošā metāla skrūve JOT JT mm Šķiedrcementa plāksne Cembrit Gaisa šķirkārta Siltumizolācijas dībelis JOT DH mm Vēja aizsargplāksne Paroc Cortex Loga rāmis Loga rāmis Skārda lāsenis Hidroizolācija Vēja aizsargplāksne Paroc Cortex Siltumizolācijas dībelis JOT DH mm Gaisa šķirkārta Šķiedrcementa plāksne Cembrit Pašurbjošā metāla skrūve JOT JT mm Kniede Cembrit mm Grīdas segums - flīzes, 25 mm Dzelzsbetona pārseguma panelis, 2 mm Griestu apdare - krāsojums Metāla leņķis ar ribu Skrūve mm Skujkoka mūrlata mm Hidroizolācija ruberoīds Dzelzsbetona sienas panelis Beramā akmens vate Paroc BLT3 Gaisa/tvaika barjera Paroc XMV Dobais pārseguma panelis Dzelzsbetona sienas panelis 32 Dzelzsbetona sienas panelis Stiprinājuma dībelis JOT SDF-KB 10H 80 mm lastīga starplika Grīdas segums - lamināts Dispersi stiegrots betons Hidroizolācija - PVC plēve Siltumizolācija xtra 150 Dolomīta šķembas, fr mm Blietēta grunts 10 M-3 M 1: Tērauda jumta segums Ruukki Classic Authentic Difūzijas membrāna Paroc XMU D M-4 M 1: Skujkoka latojums mm, solis 300 mm Skujkoka latojums mm, solis 300 mm Skujkoka jumta spāre mm, solis 10 mm Lietus ūdens tekne Apdares dēļi mm Stiprinājums 80/250 AL mm Siltumizolācija Paroc Ultra Siltumizolācijas dībelis JOT DH mm Šķiedrcementa plāksne Cembrit Kniede Cembrit mm Siltumizolācijas dībelis JOT DH mm Pašurbjošā metāla skrūve JOT JT mm Stiprinājums 80/250 AL mm Kniede Cembrit mm Siltumizolācija Paroc Ultra Perforēts skārda profils Ūdensizturīgs apmetums Siltumizolācija Tenapors xtra PS Siltumizolācijas dībelis JOT DH mm Grīdas segums - lamināts, 25 mm Dispersi stiegrots betons, 75 mm Hidroizolācija - PVC plēve, 0.2 mm Siltumizolācija xtra 150, 0 mm Dolomīta šķembas, fr mm, 80 mm Blietēta grunts Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz. Piezīmes Paraksts A. Balaško J. Fabriciuss A. Stankevičs L. Ozola Z. Ostelis Apzīmējums V-1 V-2 V Konstrukcija Sienu specifikācijas Apraksts 1. Šķiedrcementa plāksne Cembrit, 10 mm 2. Gaisa šķirkārta, 30 mm 3. Vēja aizsargplāksne Paroc Cortex, 30 mm 4. Siltumizolācija Paroc Ultra, 0 mm 5. Dzelsbetona sienas panelis, 150 mm 6. Sienas apdare - krāsojums 1. Sienas apdare - krāsojums 2. Dzelsbetona sienas panelis, 0 mm 3. Sienas apdare - krāsojums 1. Sienas apdare - krāsojums 2. Ģpiškartona plāksne, 12.5 mm 3. Izolācija Paroc Sonus/CD profils, 150 mm 4. Ģpiškartona plāksne, 12.5 mm 5. Sienas apdare - krāsojums 1. Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Rasējumos dotas principālo risinājumu shēmas. 4. Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki. 5. Būvdarbos izmantot sertificētus, ar C zīmi marķētus un deklarētus būvmateriālus. 6. Rasējumu skatīt kopā ar BP-2 un BP-3 rasējuma lapu. Dat. DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP 4 10 Griezumi A-A; 1-1, mezgli M-1; M-2; M-3; M-4, jumta, grīdu, sienu specifikācijas VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171

157 Pamatu plāns M 1:100 D P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P Deformācijas šuve C B A P A A P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P-2 P Deformācijas šuve P P B B P Dzelzsbetona sienas panelis Bezrukuma java Sakret RM-V Līmeņošanas plāksnes Hidroizolācija - bitumena mastika divās kāstās Pretbīdnis mm, L=500 mm, B500B Urbts caurums 25 mm, L=260 mm, aizpildīts ar enkurmasu HILTI HIT-HY 0 Zemes atzīme 2.0 m BAS Pa kārtām blietēta grunts - uzbērta smalka smilts Lentveida pamats C30/37 XC2 XF2 Blietētas šķembas, frakcija 0-32 mm Blietēta smalka smilts Piezīmes Darba šuve Griezums A-A M 1: C V G Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Rasējumos dotas principālo risinājumu shēmas. 4. Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki. 5. Pamatu betonēšanu veikt saskaņā ar izstrādāto tehnoloģisko karti. Skatīt BP-8 rasējuma lapu. 6. Lentveida un stabveida pamatu apakšas atzīme m. 7. Zem pamatiem esošā irdenā smilts jāsablīvē līdz vidēji blīvam stāvoklim. Sablīvējuma pakāpe kf= Piebērtajai gruntij deformācijas modulis nedrīkst būt mazāks par MPa. 8. Pamats ierīkojams uz 0 mm bieza, blietētu šķembu klājuma. Frakcija 0-45 mm. 9. Ēkas nesošo konstrukciju montāža atļauta pēc 75 % betona stiprības sasniegšanas. 10. Darba šuvju virsmu veidot nelīdzenu. Darba šuvju virsmu pirms betonēšanas notīrīt un samitrināt ± A a Dzelzsbetona kolonna Bezrukuma java Sakret RM-V Hidroizolācija - bitumena mastika divās kāstās Zemes atzīme 2.0 m BAS nkurs HPM 16 P Pa kārtām blietēta grunts - uzbērta smalka smilts Stabveida pamats C30/37 XC2 XF2 Blietētas šķembas, frakcija 0-32 mm Blietēta smalka smilts a Darba šuve Stiegrojuma locījumu veidi B b Griezums B-B M 1: b D 1 a c R a b c G-1 b a U a b a c b c Stiegrojums griezumā A-A M 1: A-3 12 s150 mm R-6 12 s D-4 12 s150 mm A-1 12 s150 mm 0 50 D-5 12 s150 mm A-3 12 s150 mm D-4 12 s150 mm Pretbīdnis mm, L=500 mm, B500B C D-5 12 s300 mm A-2 12 s150 mm Griezums 1-1 M 1: R-6 12 s300 A-2 12 s150 Pretbīdnis mm, L=500 mm, B500B A-1 12 s150 D gab. B gab. D-8 12 s0 D-8 12 s D-8 12 s0 D gab. D gab. nkurs HPM 16 P Stiegrojums griezumā B-B M 1: D gab. nkurs HPM 16 P U-10 8 s Griezums 2-2 M 1: D-8 12 s0 U-10 8 s0 B gab. Betons C30/37 XC2 XF2 Pamatu betona specifikācija Aizsargkārta Cnom=35 mm u/c attiecība lementa svars kopā ar stiegrojumu Betona daudzums, m³ Svars, t 1 lementa svars, t Lentveida pamatu stiegrojuma specifikācija Tips Pozīcija Skaits, Diametrs, Garums, Kopējais Svars, kg Stiegrojuma locījums, mm gab. mm mm garums, m kg/m 1 elem. kopā a b c e* A A A D D R * Stiegras locījuma leņķis Kopā Pamatu pēdas P-1 stiegrojuma specifikācija Tips Pozīcija Skaits, Diametrs, Garums, Kopējais Svars, kg Stiegrojuma locījums, mm gab. mm mm garums, m kg/m 1 elem. kopā a b c e* B D D u * Stiegras locījuma leņķis Kopā 34.1 Pamatu pēdas P-2 stiegrojuma specifikācija Tips Pozīcija Skaits, Diametrs, Garums, Kopējais Svars, kg Stiegrojuma locījums, mm gab. mm mm garums, m kg/m 1 elem. kopā a b c e* A A B U * Stiegras locījuma leņķis Kopā 24.9 Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz. Paraksts A. Balaško J. Fabriciuss G. Andersons L. Ozola Z. Ostelis Dat. DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP 5 10 Pamatu plāns, griezumi, specifikācijas VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171

158 Sienu elementu specifikācija Marka Garums, Platums, Augstums, Skaits, Svars, mm mm mm gb. t V ,01 V ,64 V ,44 V ,69 V ,37 V ,68 V ,85 V ,73 V ,06 V ,86 V ,71 V ,87 V ,36 V ,66 V ,01 V ,05 V ,71 V ,88 V ,15 V ,10 V ,39 V ,55 V ,66 V ,99 V ,43 V ,66 V ,36 V ,45 V ,68 V ,71 V ,34 V ,36 V ,15 V ,76 V ,85 V ,64 V ,74 V ,87 V ,53 V ,59 V ,88 V ,44 V ,39 V ,64 V ,71 V ,34 V ,15 V ,68 V ,95 V , V ,71 V ,77 V ,41 V ,72 V ,41 V ,09 V ,65 V ,15 V ,81 V ,34 V ,71 V ,36 V ,57 V ,09 V ,15 V ,95 V ,71 V ,48 V ,74 V ,93 V , V ,60 V ,71 V ,15 V ,53 V ,43 V ,66 V ,44 V ,28 V ,36 V ,68 V ,88 V ,90 V ,36 V ,05 V ,71 V ,54 V ,67 V ,15 V ,57 V ,89 V ,02 V ,79 V ,28 V ,75 V ,00 V ,71 V ,48 V ,04 V ,54 V ,08 V ,04 V ,29 V ,01 V ,69 V ,63 V ,88 V ,89 C ,13 C ,13 D C B A Kolonnas kurpe HPKM 16 4 gb. D gab. D gab. a4 a Ieliekama detaļa Welda Dzelzsbetona sienas panelis A 0 Ieliekama detaļa Welda Bezrukuma java Sakret RM-V a4 a4 Bezrukuma java Sakret RM-V Dzelzsbetona sienas panelis V-1005 V-1008 V V-1003 V-1002 V V V-1006 V-1007 V V-1010 V-1011 V V-1029 V M-1 M 1: A-A M 1: Ieliekama detaļa Welda Dzelzsbetona sienas panelis a4 a4 Montāžas plāksne mm, S355J2 a4 a V-1019 V-1024 V-1033 V-1041 V-1047 V-1052 V-1058 V-1065 V-1071 V-1074 V-1083 V-1091 V V-1017 V-1030 V-1045 V-1061 V-1079 V-1086 V-1094 V V V-1023 V-1018 V V-1028 V V V-1025 V V-1039 V V-1054 V V V V-1082 V V-1040 V-1063 V-1072 V-1087 V V V-1009 V-1015 V-1022 V-1043 V-1049 V-1056 V-1062 V-1070 V-1075 V-1092 V-1100 V-1103 Ieliekama detaļa Welda Montāžas plāksne mm, S355J2 Dzelzsbetona sienas panelis A B Ieliekama detaļa Welda Ieliekama detaļa Welda Dzelzsbetona sienas panelis 0 Bezrukuma java Sakret RM-V a4 a4 Dzelzsbetona sienas panelis a4 a4 a6 M-2 M 1: 0 B-B M 1: 250 C-1001 V-1027 V V-1031 A Dzelzsbetona kolonna C-1001 Bezrukuma java Sakret RM-V Montāžas plāksne mm, S355J2 Ieliekama detaļa Welda Dzelzsbetona sienas panelis a6 B Ieliekama detaļa Welda Dzelzsbetona sienas panelis V-1036 Montāžas plāksne mm, S355J2 M-3 V V-1044 M-2 V-1038 Pacelšanas enkurs Pacelšanas enkurs D gab. TPA-FS TPA-FS D gab A gab. A M 1:10 U gab. Dzelzsbetona kolonna 1. stāva sienu un kolonnu plāns M 1:100 V-1046 V-1048 V-1053 V-1050 V-1055 V-1057 V-1064 V V-1066 V-1068 V-1042 V-1051 V-1067 C Bezrukuma java Sakret RM-V Dzelzsbetona kolonna Bezrukuma java Sakret RM-V 30 nkurs HPM 16 P M-3 M 1: C-C M 1: C B B Dzelzsbetona stabveida pamats Kolonnas kurpe HPKM 16 nkurs HPM 16 P Kolonnas kurpe HPKM 16 Dzelzsbetona stabveida pamats D gab Y gab. Pacelšanas enkurs TPA-FS D gab. Ieliekamā detaļa PSA-16-M-0400 Piezīmes D gab. D gab. V-1069 V-1073 V-1090 V-1099 V V-1076 V-1077 Griezums A-A M 1: Ieliekamā detaļa TRWA PSA-16-M-0400 Pacelšanas enkurs HALFN TPA-FS V C-1002 V-1080 V-1084 Kolonnas kurpe HPKM 16 4 gb. U gab. A gab. 1. Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Rasējumos dotas principālo risinājumu shēmas. 4. Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki. 5. Sienas montāžas brīdī jānostiprina ar pagaidu stutēm. 6. Sienu stutes drīkst demontēt tikai pēc pārseguma šuvju monolitizēšanas. 7. Šuvju aizpildīšanai starp sienām izmantot bezrukuma javu Sakret RM-V. Tips 00 Betons C30/37 XC1 Pozīcija A 1 D 3 D 4 U 5 Y 6 V U gab. Y gab. Aizsargkārta Cnom=25 mm V-1098 V-1097 u/c attiecība 0.6 V M V V-1105 V-1107 V Kolonnas C-1001 betona specifikācija Skaits, gab. A a Betona daudzums, m³ Svars, kg 1 lementa svars, kg Kolonnas C-1001 stiegrojuma specifikācija D gab. Y gab. * Stiegras locījuma leņķis Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz A gab lementa svars kopā ar stiegrojumu A. Balaško J. Fabriciuss J. Fabriciuss L. Ozola Z. Ostelis Diametrs, Garums, Kopējais Svars, kg Stiegrojuma locījumi, mm mm mm garums, m kg/m 1 elem. kopā a b c e* Kopā 36.1 Stiegrojuma locījumu veidi Paraksts b Dat. Griezums B-B M 1:10 D a c b U a a c b c Pacelšanas enkurs TPA-FS D gab. D gab. Pacelšanas enkurs TPA-FS Ieliekamā detaļa PSA-16-M-0400 Y a DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP stāva kolonnu un sienu plāns, kolonnas C-1001 darba rasējums, mezgli, specifikācijas b b a VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171

159 Pārseguma elementu specifikācija Marka Garums, mm Platums, mm Augstums, mm Skaits, gb. Svars, t P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P S S MP ,97 MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP MP BP ,92 BP ,69 ST ,11 ST ,11 D C B A BP-1002 Gofrēta metāla caurule mm D gab. D-3 2 gab. D gab. D-3 2 gab. Perimetra stiegras 16 mm, B500B Betons C30/37 XC1 Pretbīdnis 16 mm, L=500 mm, B500B A Perimetra stiegras 16 mm, B500B Betons C30/37 XC1 Pretbīdnis 16 mm, L=500 mm, B500B Dzelzsbetona sienas panelis 400 Dzelzsbetona sienas panelis M-1 M 1: P P-1001 P M-2 P-1003 P-1010 P M-1 P-1006 BP-1001 P-1011 P-1002 P P-1002 P-1012 P P P stāva pārseguma plāns M 1: MP-1004 MP P-1026 P-1071 MP P-1026 P P-1027 P P-1025 P-1017 MP-1002 P P-1074 BP P-1024 P-1016 P nkurošanas stiegras 12 mm, B500B Neoprēns MP MP MP MP ST P-1022 MP-1007 MP-1005 P-1073 MP-1008 P-1023 P-10 P-1068 P-1069 BP-1001 BP-1001 BP-1001 BP-1001 P-1072 MP-1009 P-1033 P-1070 P-1021 P-1018 P-1034 P-1032 P-1037 P-1075 P-1076 P-1031 P-1035 P-1030 P-1036 P-1029 P-1038 P-1028 P-1039 P P-1025 P P-1025 P-1025 P-1044 P P-1040 P P-1025 P-1047 P-1043 P P-1042 P P-1041 P-1049 P P-1025 P P-1040 P-1009 P P P P P P BP-1001 BP-1001 BP-1001 BP-1001 BP-1001 A A MP-1010 MP-1011 MP-1012 MP-1017 MP-1019 MP-10 S-1001 S-1002 Pacelšanas enkurs Pacelšanas enkurs A gab. D gab. TPA-FS U gab. TPA-FS D gab. A gab nkurošanas stiegras mm, B500B Dobais pārseguma panelis A-A M 1: Dobais pārseguma panelis Stiegrojuma locījumu veidi A a b D a c b A Dobais pārseguma panelis U a a c b c B 100 Dobais pārseguma panelis 265 Perimetra stiegras 16 mm, B500B 700 Dobais pārseguma panelis Neoprēns 3 30 Betons C30/37 XC1 M-2 M 1: B-B M 1: U gab M-3 Betons C30/37 XC1 nkurošanas stiegras 12 mm, B500B 100 Dobais pārseguma panelis Betons C30/37 XC1 nkurošanas stiegra 16 mm, B500B 700 Dobais pārseguma panelis Dzelzsbetona sienas panelis Dzelzsbetona sija S-1001 M 1: Sijas S-1001 betona specifikācija Aizsargkārta Cnom=25 mm u/c attiecība lementa svars kopā ar stiegrojumu B Bezrukuma java Sakret RM-V Betona daudzums, m³ Svars, kg 1 lementa svars, kg M-3 M 1: C C A-1 5 gab. Dzelzsbetona kāpņu laids 10 Dzelzsbetona kāpņu laukums Pretbīdnis 16 mm, L=550 mm, B500B nkurošanas stiegra 8 mm, B500B 130 Pretbīdnis 16 mm, L=550 mm, B500B Stiegra 8 mm, s0 mm Dzelzsbetona kāpņu laids Sijas S-1001 stiegrojuma specifikācija Tips Pozīcija Skaits, Diametrs, Garums, Kopējais Svars, kg Stiegrojuma locījumi, mm gab. mm mm garums, m kg/m 1 elem. kopā a b c e* A A D D D D U U * Stiegras locījuma leņķis Kopā C-C M 1: ST Neoprēns Stiegra 8 mm, s0 mm Šuvju lenta lastīgs hermētiķis Bezrukuma java Sakret RM-V Dzelzsbetona kāpņu laids B B MP MP-1018 Gofrēta metāla caurule mm D gab. D-3 2 gab. D-3 2 gab. D-3 2 gab. Piezīmes 250 Pacelšanas enkurs HALFN TPA-FS P-1067 P-1052 P P-1066 P P P P-1054 D gab. A gab. U gab. A gab. D gab. D gab. D gab. U gab P-1053 P P P P-1056 P-1062 P P-1055 P-1064 Griezums A-A M 1: Griezums B-B M 1: P-1053 P BP Pacelšanas enkurs TPA-FS A gab. U gab. A-1 4 gab. Gofrēta metāla caurule mm U gab. A gab. D-3 2 gab. A-1 4 gab. 1. Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Rasējumos dotas principālo risinājumu shēmas. 4. Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki. 5. Pārseguma elementu montāžu veikt saskaņā ar izstrādāto tehnoloģisko karti. Skatīt BP-8 rasējuma lapu. 6. Sijas montāžas brīdī jānostiprina ar pagaidu stutēm. 7. Pārseguma paneļu minimālais balstījuma dziļums 80 mm. 8. Pirms šuvju aizpildīšanas ar betonu uzstādīt montāžas stiegrojumu plātņu šuvēs. 5. Šuvju aizpildīšanai starp pārseguma paneļiem izmantot smalkgraudainu betonu ar minimālo stiprības klasi C40/50 XC1. Ziemas apstākļos betonam izmantot nepieciešamās piedevas. Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz. A. Balaško J. Fabriciuss J. Fabriciuss L. Ozola Z. Ostelis Paraksts Dat. DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP stāva pārseguma plāns, sijas S-1001 darba rasējums, mezgli, specifikācijas 10 VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171

160 D C B A A P-6004 (4-21) P-6001 (2-1) A P-6005 (4-) P-6003 (2-2) P-6010 (4-19) P-6001 (2-3) P-6011 (4-18) P-6006 (2-4) P-6002 (2-5) P-6011 (4-17) P-6002 (2-6) P-6012 (4-16) P-6007 (2-7) P-6008 (2-8) P-6013 (4-15) MP-6004 MP-6001 (2-24) MP-6002 (2-25) MP-6003 (2-27) (2-26) MP-6005 (2-28) P-6026 (2-9) P-6071 (4-14) P-6026 (2-10) 6. stāva pārseguma elementu montāžas tehnoloģiskā shēma M 1:0 P-6014 (4-13) P-6027 (2-11) P-6009 (4-12) P-6017 (4-11) P-6025 (2-12) P-6074 (2-13) 0 C-4 P-6015 (4-10) P-6016 (4-9) P-6024 (2-14) P-6016 (4-8) 4600 P-6022 (4-7) MP-6006 (2-29) MP-6007 (2-30) MP-6008 (2-31) P-6073 (4-6) P-1069 (2-15) 7000 P-6023 (4-5) P-60 (4-4) P-1070 (2-16) P-6072 (4-1) P-6034 (2-17) 7000 P-6021 (4-3) P-6034 (2-18) P-6018 (4-2) P-6034 (2-19) P-6032 (3-32) P-6037 (2-) P-6075 (3-31) P-6076 (2-21) P-6031 (3-30) P-6035 (2-22) P-6030 (3-28) P-6036 (2-23) P-6029 (3-29) P-6038 (1-19) P-6028 (3-27) P-6039 (1-) P-6019 (3-26) P-6039 (1-21) P-6019 (3-25) P-6039 (1-22) P-6044 (3-24) P-6045 (3-23) P-6039 (1-23) P-6040 (1-24) P-6009 (3-) 2700 C-3 P-6025 (1-13) P-6047 (3-21) P-6048 (3-22) P-6043 (1-14) P-6009 (3-19) P-6042 (1-15) 4300 P-6049 (3-18) P-6041 (1-16) P-6009 (3-16) P-6046 (3-17) MP-6014 MP-6009 (1-25) MP-6010 (1-26) MP-6011 (1-27) MP-6012 (1-30) MP-6013 (1-29) (1-28) MP-6015 (1-31) P-6025 (1-17) P-6040 (1-18) 7000 P-6009 (3-15) P-6050 (3-14) MP-6016 (1-32) MP-6017 (1-33) MP-6018 (1-34) P-6009 (3-13) P-6069 (1-7) P-6051 (3-12) P-6070 (1-8) P-6009 (3-11) P-6067 (1-9) P-6052 (3-10) P-6052 (3-9) P-6071 (1-10) 7000 P-6009 (3-8) P-6066 (1-11) P-6058 (3-7) P-6065 (1-12) P-6057 (3-6) P-1054 (1-6) P-6053 (3-5) P-1063 (1-5) P-6059 (3-4) P-1054 (1-4) P-6056 (3-3) P-6055 (3-2) P-6053 (3-1) P-1062 (1-7) P-1061 (1-3) P-1064 (1-2) P-1054 (1-1) ± Pārseguma montāža griezumā A-A M 1:0 D B A C Pārseguma elementu montāžas darbu veikšanas grafiks Nr. Darba veids Mērvienība Apjoms Darbietilpība Strādnieku Uz mērvienību Uz visu apjomu skaits c/h c/d 1. Pārseguma paneļu montāža (1. tvēriens) gab Paneļu šuvju veidņu montāža (1. tvēriens) m² Paneļu šuvju stiegrojuma montāža (1. tvēriens) t Pārseguma paneļu šuvju betonēšana (1. tvēriens) m Pārseguma paneļu montāža (2. tvēriens) gab Paneļu šuvju veidņu montāža (2. tvēriens) m² Paneļu šuvju stiegrojuma montāža (2. tvēriens) t Pārseguma paneļu šuvju betonēšana (2. tvēriens) m Pārseguma paneļu montāža (3. tvēriens) gab Paneļu šuvju veidņu montāža (3. tvēriens) m² Paneļu šuvju stiegrojuma montāža (3. tvēriens) t Pārseguma paneļu šuvju betonēšana (3. tvēriens) m Pārseguma paneļu montāža (4. tvēriens) gab Paneļu šuvju veidņu montāža (4. tvēriens) m² Paneļu šuvju stiegrojuma montāža (4. tvēriens) t Pārseguma paneļu šuvju betonēšana (4. tvēriens) m Autoceltņa LIBHRR LTM gabarīti Apzīmējumi Darbu veikšanas grafiks, d Apzīmējums Apraksts P-1001 Dobā dzelzsbetona parseguma paneļa marka MP-1001 Dzelzsbetona arseguma paneļa marka S-1001 Dzelzsbetona sijas marka ST-1001 Dzelzsbetona kāpņu laida marka BP-1001 Dzelzsbetona balkona plātnes marka (1-1) Autoceltņa stāvvietas un montāžas elementa kārtas numurs C-1 Autoceltņa stāvvietas apzīmējums tvērienā Nepieciešamais autoceltņa sniegums tālākā elementa montāžai Autoceltņa bīstamās zonas robeža, atbilstoši izlices garumam un montāžas elementa izmēriem BS-1 Betona sūkņa stāvvietas apzīmējums Pamatu darba šuve C-2 C-1 Betona sūkņa horizontālā snieguma maksimālā robeža Betona sūkņa horizontālā snieguma bīstamā zona Pamatu betonēšanas tehnoloģiskā shēma M 1: BS-5 BS Pamatu betonēšana griezumā B-B M 1:0 D C B A Nr. Pacelšanas ierīce Attēls Celtspēja, t Svars, t Skaits, gab. Betona paneļu 1 satvērējs HDF Celšanas sija Satveršanas mehānismu specifikācija Ķēžu stropes Kl Piezīmes Pamatu betonēšanas darbu veikšanas grafiks 1. Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. 3. Pamatu elementu specifikāciju skatīt BP-5 rasējuma lapā. 4. Pārseguma elementu specifikāciju skatīt BP-7 rasējuma lapā. 5. Uzsākot pārseguma elementu montāžas darbus, nepieciešamos norobežot bīstamās zonas. 6. Pirms elementa pacelšanas uz montāžas vietu, to nepieciešams pacelt 1 m augstumā stabilitātes pārbaudei. 7. Darbiniekiem, kuri veic kravas stropēšanas un pārvietošanas darbus nepieciešama stropētāja apliecība. 8. Darbiniekiem obligāti jābūt nodrošinātiem ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem: atbilstošu darba apģērbu, atstarojošām vestēm, aizsargķiverēm u. c. D C B A tvēriens max tvēriens max tvēriens max 000 B tvēriens 6400 max tvēriens Nr Darba veids Pamatu veidņu montāža (1. tvēriens) Stiegrojuma uzstādīšana (1. tvēriens) Pamatu betonēšana (1. tvēriens) Pamatu veidņu demontāža (1. tvēriens) Pamatu veidņu montāža (2. tvēriens) Stiegrojuma uzstādīšana (2. tvēriens) Pamatu betonēšana (2. tvēriens) Pamatu veidņu demontāža (2. tvēriens) Pamatu veidņu montāža (3. tvēriens) Stiegrojuma uzstādīšana (3. tvēriens) Pamatu betonēšana (3. tvēriens) Pamatu veidņu demontāža (3. tvēriens) Pamatu veidņu montāža (4. tvēriens) Stiegrojuma uzstādīšana (4. tvēriens) Pamatu betonēšana (4. tvēriens) Pamatu veidņu demontāža (4. tvēriens) Pamatu veidņu montāža (5. tvēriens) Stiegrojuma uzstādīšana (5. tvēriens) Pamatu betonēšana (5. tvēriens) Pamatu veidņu demontāža (5. tvēriens) Mērvienība m² t m³ m² m² t m³ m² m² t m³ m² m² t m³ m² m² t m³ m² Apjoms Uz mērvienību c/h Darbietilpība Uz visu apjomu c/d Strādnieku skaits Darbu veikšanas grafiks, d Tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts BS-3 BS-1 BS B Nr. Nosaukums Marka Skaits Tehniskais raksturojums 1. Autoceltnis LIBHRR LTM Maksimālā celtspēja 70 t, izlices garums 50 m 2. Betona maisītājs Maksimālā betona izlaide 56 m³/h, PUTZMISTR PUMI ar sūkni maksimālā horizontālā sniedzamība m 3. Betona maisītājs LIBHRR HTM Betona maisītāja tilpums 8 m³ 4. Veidņi PRI DOMINO Paneļa maksimālie izmēri mm 5. Dziļumvibrators MAKITA DVR450Z 2 Vibrovāles diametrs 25 mm, garums 10 mm 6. Akumlatora Stieples diametrs 0.8 mm, stiegrojuma sējējs HILTI DTR180ZJ 3 akumulatora nominālais spriegums 18 v Akumlatora urbjmašīna HILTI SF 6-A22 2 Maksimālais griezes moments 65 Nm Apgriezienu skaits minūtē 490 rpm Akumulatora leņķa slīpmašīna HILTI AG 125-A22 2 Nominālais spriegums 21.6 V, Diska diemetrs 125 mm, maksimālais griešanas dziļums 34 mm Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz. A. Balaško J. Fabriciuss M. Pavārs L. Ozola Z. Ostelis Paraksts Dat. DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP stāva pārseguma elementu montāžas un pamatu betonēšanas tehnoloģiskā shēma VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171

161 Objekta izvietojuma shēma Izmantotās drošības zīmes Apzīmējums Nosaukums Pirmās palīdzības punkts Tālrunis neatliekmās medicīniskās palīdzības izsaukšanai Droša pulcēšanās vieta Pārsiešanas līdzekļi Ugunsdzēsības aparāts Ugunsdzēsības hidrants Smēķēšanas vieta Nepiederošām personām kustība aizliegta Nestāvēt zem kravas Nesmēķēt 2.44 t1.13 Smēķēšana un atklāta liesma aizliegta Bīstami, elektrība S Apzīmējums B S N A WC Darba drošības plakāts Pagaidu ēku eksplikācija Nosaukums Biroja telpu konteiners Sadzīves telpu konteiners Noliktavas konteiners Apsardzes konteiners Pārvietojamā tualete Skaits Izmēri, m Platība gab. kopā Ugunsdzēsības stends S t R BA LK d WC ĶA SA WC 1.94 d R S t1.05 t D Sarkanā līnija Piesaistes punkts d N N S 2.04 LK ZSP ±0.000 = LAS S B S R5 P D G d159 ZSP Ū ST t0.82 d160 t0.50 d500 t0.50 LK G Ū G 2.52 t0.55 d159 ZSP d273 VSP1 d d893 LK d250 d250 c.a.0.58 c.a.0.58 c.a.1.29 G G d273 VSP1 t-1.65 d159 ZSP t c.a.0.81 Ū d t0.54 t0.58 d160 t0.48 G 2.29 t0.86 LK d160 d160 LK LK LK LK K K K K G d273 VSP1 d159 ZSP ST Būvdarbu ģenerālplāns M 1: d500 d893 d Ū K1 K1 K A ST Ganību iela Ū1 Ū1 Ū1 Ū1 Ū Pagaidu ūdens ņemšanas vieta A P * d ST 5 Darba drošības plakāts Būvlaukuma iebrauktuve Būvtāfele G G d273 VSP d159 ZSP t t0.78 d160 t ST c.a t-0. t G t0.49 G 1.97 t0.40 d159 ZSP d250 t ST t0.79 K d G d25 Ū Ū d250 d893 Ū 1.91 d500 t0.36 t d500 t0.53 t1.88 K d160 d273 VSP1 d273 VSP1 Cinkots inventāržogs Pagaidu elektrosadale Betona balsti 2.00 R 2.01 Z D t-1.73 Būvlaukuma nožogojums 3500 Diplom. Dipl. vad. Konsult. Kat. vad. Recenz. A Piezīmes A. Balaško J. Fabriciuss M. Pavārs L. Ozola Z. Ostelis B S N A WC SA BA ĶA P P * Apzīmējumi Projektētā ēka Projektēto ēku numerācija Zemes gabala robeža Ielas sarkanā līnija Topogrāfijas augstuma atzīmes Biroja telpu konteiners Sadzīves telpu konteiners Noliktavas konteiners Apsardzes konteiners Pārvietojamā tualete Sadzīves atkritumu konteiners Būvgružu konteiners Bīstamo atkritumu konteiners Autostāvvieta Būvmašīnu autostāvvieta Autoceltņa sniegums tālākā elementa montāžai Autoceltņa bīstamās zonas robeža Pagaidu elektrokabelis Pagaidu elektrosadale Kabeļu PVC aizsargcaurule Teritorijas apgaismojuma prožektors (1000 W) Transporta, būvtehnikas kustības virziens Transporta, būvtehnikas apgriešanās laukums Būvlaukuma pagaidu nožogojums Pagaidu ceļš Būvkonstrukciju un būvmateriālu atklāta novietne Grunts pagaidu atbērtne Ugunsdzēsības stends Ugunsdzēsības hidrants Būvtāfele Darba drošības plakāts Ieēja ēka Būvtāfele OBJKTS: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Ganību ielā - 182, Liepāja PASŪTĪTĀJS: SIA "Pasūtītājs", PVN maks. reģ. Nr. LV , Adrese, Tālr PROJKTA AUTORS: Arhitekts Vārds Uzvārds, Sertifikāta Nr , Tālr AUTORUZRAUDZĪBA: SIA "Autoruzraudzība", Reģ. Nr , Adrese, Vārds Uzvārds, Sertifikāta Nr , Tālr BŪVUZRAUDZĪBA: SIA "Būvuzraudzība", Reģ. Nr , Adrese, Vārds Uzvārds, Sertifikāta Nr , Tālr ATBILDĪGAIS BŪVDARBU VADĪTĀJS: Vārds Uzvārds, Sertifikāta Nr , Tālr Par ēkas relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 ir pieņemta 1. stāva tīrās grīdas līmeņa augstuma atzīme, kas atbilst m LAS. 2. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros. 3. Topogrāfiskā plāna absolūtās augstuma atzīmes uzmērītas Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 00.5 (LAS-00.5). 4. Pirms pagaidu ceļu un laukumu izbūves nepieciešams norakt augsnes kārtu cm biezumā un to novietot grunts atbērtnē vēlākai izmantošanai. 5. Pagaidu elektrokabeļus, kas šķērso piebraucamos ceļus un laukumus, nepieciešam ievietot PVC aizsargcaurulē un ieguldīt vismaz 50 cm zem pagaidu ceļa līmeņa 6. Būvdarbu veikšanai diennakts tumšajā laikā paredzēts, paredzēts uzstādīt prožektorus ar mastiem, prožektora jauda 1000 W. 7. Pie iebrauktuves būvlaukuma teritorijā, jāizvieto brīdinājuma zīmes, kas informē par autotransporta kustību būvlaukumā. Paraksts Dat. DIPLOMPROJKTS Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība" LLU, Vides un būvzinātņu fakultāte Būvkonstrukciju katedra Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stadija Lapa Lapas Ganību ielā 182, Liepājā BP 9 10 Būvdarbu ģenerālplāns VBF 5. kursa students Matr. nr. LI10171