32/37/42/47PFL7603H. Lietoðanas instrukcija. Tiecieties ar Philips Internetâ

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "32/37/42/47PFL7603H. Lietoðanas instrukcija. Tiecieties ar Philips Internetâ"

Transkripts

1 Reìistrçjiet savu produktu un saòemiet atbalstu 32/37/42/47PFL7603H Tiecieties ar Philips Internetâ Lietoðanas instrukcija

2 9 TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA 9.8. Sazinâðanâs ar mums Ja Jûs nevarat atrisinât Jûsu problçmu, skatiet ðî TV Bieþi Uzdotos Jautâjumus Ja problçma joprojâm netiek atrisinâta, sazinieties ar Jûsu valsts Klientu Atbalsta Centru, kas pieminçts ðajâ lietoðanas pamâcîbâ. BRÎDINÂJUMS Nemçìiniet labot TV paði. Tas var radît daþâdus savainojumus, neatgriezeniskus bojâjumus Jûsu TV vai anulçt garantiju. Pirms sazinâties ar mums, sagatavojiet Jûsu TV modeïa un sçrijas numurus. Ðie numuri ir atrodami Jûsu TV aizmugurç un sânos, kâ arî uz iepakojuma. Reìistrçjiet savu produktu un saòemiet atbalstu 51

3 9 TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA SATURS Tiek saòemta slikta attçla kvalitâte no pieslçgtajâm ierîcçm Pârliecinieties, ka visas ierîces ir kârtîgi Pârliecinieties, ka attçla iestatîjumi ir pareizi. Pârliecinieties, ka TV ir iestatîts reþîmâ Home (Mâjas), kas ïauj Jums pilnîbâ mainît iestatîjumus. Skatît Nodaïu 5.6. Pârslçgðanâs uz reþîmiem Veikals vai Mâjas. Izmçìiniet citu attçla formâtu, kâ aprakstîts Piesaistiet ierîces kontaktiem, kâ aprakstîts pieslçgtas. Kâ arî, neaizmirstiet piesaistît ierîces kontaktiem, kâ aprakstîts Nodaïâ Ierîèu piesaiste kontaktiem. Skatît Nodaïu Attçla iestatîjumu regulçðana. TV nesaglabâja manus iestatîjumus Attçls neietilpst ekrânâ, tas ir pârâk liels vai pârâk mazs Nodaïâ Attçla formâta maiòa. Nodaïâ Ierîèu piesaiste kontaktiem. Attçla pozîcija ekrânâ nav pareiza Attçla signâli no daþâm ierîcçm neatbilst ekrânam. Pârbaudiet ierîces signâla izeju Skaòas gadîjumi Ir attçls, bet nav skaòas no TV Ja netiek uztverts audio signâls, TV automâtiski izslçdz audio izeju un nenorâda uz nepareizu darbîbu. Pârbaudiet, vai visi vadi ir pareizi pieslçgti. Pârbaudiet, vai skaïums nav noregulçts uz 0. Pârbaudiet, vai skaòa nav izslçgta. Ir attçls, bet skaòas kvalitâte ir slikta Pârbaudiet Skaòas iestatîjumus kâ aprakstîts Nodaïâ Skaòas iestatîjumu regulçðana, pârliecinoties, ka ir izvçlçts Stereo un ka Filtra (Equalizer) iestatîjumi ir pareizi. Ja nepiecieðams, mçìiniet pârstatît iestatîjumus uz standartu. Ir attçls, bet skaòa tiek atskaòota tikai no viena skaïruòa Pârbaudiet, vai iestatîjums Balance (Lîdzsvars) ir pareizi iestatîts kâ aprakstîts Nodaïâ Skaòas iestatîjumu regulçðana HDMI savienojuma gadîjumi Jums ir problçmas ar HDMI ierîcçm Datora displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizçts HDCP atbalsts var paildzinât laiku, kas nepiecieðams TV, lai parâdîtu saturu no ierîces. Ja TV neatpazîst ierîci un ekrânâ netiek parâdîts attçls, mçìiniet pârslçgties uz citu ierîci un atkal atpakaï, lai pârstartçtu. Ja tiek novçroti skaòas pârrâvumi, skatiet HDMI ierîces lietoðanas pamâcîbu, lai pârliecinâtos, ka izejas iestatîjumi ir pareizi. Vai mçìiniet pieslçgt audio signâlu no HDMI ierîces pie TV, izmantojot kontaktu AUDIO IN TV aizmugurç. Ja tiek lietots HDMI-uz-DVI adapteris vai HDMI-uz-DVI vads, pârliecinieties, ka pie kontakta AUDIO IN ir pieslçgts papildus audio vads. Jums jâpiesaista arî audio kontakts, kâ aprakstîts Nodaïâs un USB savienojuma gadîjumi TV neparâda USB ierîces saturu Jûsu USB ierîce var nebût saderîga ar TV. Ne visi audio un attçlu faili ir atbalstîti. Audio un attçlu faili neatskaòojas vai neparâdâs normâli Iestatiet Jûsu ierîci uz 'Mass Storage Class' saderîgu, kâ aprakstîts Jûsu ierîces dokumentâcijâ. Atbalstîto failu tipu sarakstu meklçjiet Nodaïâ 8 Tehniskâs specifikâcijas. USB ierîces pârsûtîðanas iespçjas var ierobeþot pârsûtîðanas âtrumu Datora savienojuma gadîjumi Pârliecinieties, ka uz Jûsu datora ir izvçlçti pareizi izðíirtspçjas un atjaunoðanâs frekvences iestatîjumi. Atbalstîtos izðíirtspçju un atjaunoðanâs frekvences iestatîjumus meklçjiet Nodaïâ 8 Tehniskâs specifikâcijas. 1 Svarîgi Droðîba Rûpes par ekrânu Dabas aizsardzîba Jûsu TV TV pârskats Sâkums TV novietoðana TV stiprinâðana pie sienas Antenas vada pieslçgðana Strâvas vada pieslçgðana Vadu novietoðana Bateriju ievietoðana tâlvadîbas pultî TV ieslçgðana Pirmâs ieslçgðanas iestatîðana Jûsu TV lietoðana Jûsu TV ieslçgðana/izslçgðana vai pârslçgðana gaidîðanas reþîmâ TV skatîðanâs Pieslçgto ierîèu skatîðanâs Teleteksta lietoðana Fona apgaismojuma lietoðana Lietojiet vairâk no Jûsu TV Tâlvadîbas pults pârskats TV izvçlòu lietoðana Attçla un skaòas iestatîjumu regulçðana Fona apgaismojuma iestatîjumu regulçðana "LightGuide" spilgtuma regulçðana Pârslçgðanâs uz reþîmiem Veikals vai Mâjas Teleteksta papildus funkciju lietoðana Iecienîtâko sarakstu izveidoðana Elektroniskâ Programmu Ceïveþa lietoðana Taimeru un Bçrnu atslçgas lietoðana Subtitru lietoðana Fotogrâfiju apskate un mûzikas klausîðanâs Digitâlo radio kanâlu klausîðanâs Jûsu TV programmatûras pajauninâðana Kanâlu uzstâdîðana Automâtiska kanâlu uzstâdîðana Manuâla kanâlu uzstâdîðana Kanâlu pârsaukðana Kanâlu dzçðana vai atkârtota uzstâdîðana Kanâlu pârkârtoðana Kanâlu saraksta manuâla pajauninâðana Digitâlâs uztverðanas pârbaude Demonstrâcijas uzsâkðana TV pârstatîðana uz rûpnîcas iestatîjumiem Ierîèu pieslçgðana Savienojumu pârskats Savienojuma kvalitâtes izvçle Ierîèu pieslçgðana Ierîèu iestatîðana Philips EasyLink lietoðana TV sagatavoðana digitâlajiem pakalpojumiem Tehniskâs specifikâcijas Traucçjumu novçrðana

4 IEVADS 9 TRAUCÇJUMU NOVÇRÐANA 2007 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesîbas rezervçtas. Specifikâcijas var mainîties bez iepriekðçja brîdinâjuma. Zîmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecîgo îpaðnieku îpaðums. Philips patur tiesîbas mainît preces jebkurâ laikâ bez pienâkuma attiecîgi mainît iepriekðçjas piegâdes. Informâcija ðajâ lietoðanas pamâcîbâ ir adekvâta sistçmas paredzçtajai lietoðanai. Ja prece, vai tâs atseviðíi moduïi vai procedûras, tiek lietoti citiem mçríiem kâ ðeit paredzçts, jâiegûst apstiprinâjums to iespçjamîbai un piemçrotîbai. Philips garantç, ka materiâls pats nepârkâpj nekâdus Savienoto Valstu patentus. Nekâda papildus garantija netiek izteikta vai piemçrota. Garantija Ierîce nesatur daïas, ko varçtu labot pats lietotâjs. Neatveriet un nenoòemiet preces korpusu. Laboðanas darbus drîkst veikt Philips Servisa Centros un oficiâlâs darbnîcâs. Pretçjâ gadîjumâ var tikt zaudçta jebkâda garantija. Jebkura darbîba, kas aizliegta ðajâ pamâcîbâ, jebkuri regulçjumi vai montâþas procedûras, kas nav ieteiktas vai atïautas ðajâ lietoðanas pamâcîbâ, anulçs garantiju. Pikseïu raksturojumi Ðai LCD precei ir augsts krâsainu pikseïu skaits. Lai arî efektîvie pikseïi ir 99,999% vai vairâk, melni vai spilgti punkti (sarkani, zaïi vai zili) var konstanti parâdîties ekrânâ. Tâ ir displeja strukturâla îpatnîba (vispârçjo industrijas standartu robeþâs) un netiek uzskatîta par nepareizu darbîbu. Atvçrta avota programmatûra Ðis televizors satur atvçrta avota programmatûru. Ðeit Philips piedâvâ pçc pieprasîjuma piegâdât vai darît pieejamu pilnu attiecîgâ avota koda kopiju par maksu, kas nepârsniedz avota izplatîðanas izmaksas, uz medija, kas tiek lietots programmas apmaiòai. Ðis piedâvâjums ir spçkâ 3 gadus no ðîs preces iegâdâðanâs datuma. Lai iegûtu avota kodu, rakstiet uz Philips Innovative Applications N.V.Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium Atbilstîba ar EML Koninklijke Philips Electronics N.V. raþo un pârdod daudzus uz patçrçtâju orientçtus produktus, kam, kâ jebkurai elektroniskai ierîcei, ir spçja pârraidîtu un uztvert elektromagnçtiskus signâlus. Viens no Philips vadoðajiem Biznesa principiem ir veikt visus nepiecieðamos veselîbas un droðîbas mçrus mûsu precçs, lai tâs atbilstu visâm attiecinâmajâm tiesiskajâm prasîbâm un ieturçtos EML standartu robeþâs preèu raþoðanas brîdî. Philips attîsta, raþo un pârdod preces, kas neizraisa kaitîgu ietekmi uz veselîbu. Philips apstiprina, ka, ja tâ preces tiek lietotas pareizi to paredzçtajai lietoðanai, tâs ir droðas lietoðanâ, saskaòâ ar ðodien pieejamajiem zinâtniskajiem pierâdîjumiem. Philips spçlç aktîvu lomu starptautisko EML un droðîbas standartu attîstîðanâ, kas ïauj Philips paredzçt nâkotnes standartizâcijas prasîbas, lai tâs laicîgi integrçtu savâs precçs. Autortiesîbas VESA, FDMI un VESA Stiprinâjumam Atbilstoðs logo ir Video Electronics Standards Association zîmoli. Raþots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-d simbols ir Dolby Laboratories zîmoli. Raþots ar licenci no BBE Sound, Inc. Licencçts no BBE, Inc saskaòâ ar vienu vai vairâkiem no sekojoðiem ASV patentiem: , BBE un BBE simbols ir BBE Sound Inc reìistrçti zîmoli. Windows Media ir Microsoft Corporation reìistrçts zîmols vai zîmols Amerikas Savienotajâs Valstîs un/vai citâs valstîs. (R) Kensington un Micro Saver ir ACCO World Corporation reìistrçti ASV zîmoli, ar izdotâm reìistrâcijâm un gaidâmâm reìistrâcijâm citâs valstîs visâ pasaulç. Visi citi reìistrçtie un nereìistrçtie zîmoli ir to attiecîgo îpaðnieku îpaðums. Ðî nodaïa apraksta bieþâk fiksçtus traucçjumus un piemçrojamos risinâjumus Vispârçji TV gadîjumi TV neieslçdzas Atvienojiet strâvas vadu, gaidiet vienu minûti un atkal pieslçdziet strâvas vadu. Pârliecinieties, ka strâvas vads ir kârtîgi pieslçgts un ka ir strâva. Tâlvadîbas pults nestrâdâ pareizi Pârliecinieties, ka tâlvadîbas pults baterijas ir ievietotas pareizi, ievçrojot indikâcijas +/-. Nomainiet tâlvadîbas pults baterijas, ja tâs ir vâjas vai tukðas. Notîriet tâlvadîbas pults un TV sensora lçcas. TV gaidîðanas reþîma lampiòa mirkðíinâs sarkanâ krâsâ Izslçdziet TV un atvienojiet strâvas vadu. Gaidiet, lîdz TV atdziest, pirms atkal pieslçgt to pie strâvas un ieslçgt. Ja mirkðíinâðanâs atkârtojas, sazinieties ar Klientu Atbalsta Centru. Jûs esat aizmirsuði kodu, lai atslçgtu Bçrnu atslçgu Ievadiet kodu '8888', kâ aprakstîts Nodaïâ TV kanâlu vai pieslçgtu ierîèu slçgðana (Bçrnu atslçga). TV izvçlne ir nepareizâ valodâ Skatît Nodaïu 6.1. Automâtiska kanâlu uzstâdîðana, lai iegûtu instrukcijas, kâ mainît TV izvçlnes valodu uz Jums vajadzîgo. Ieslçdzot/izslçdzot TV, vai pârslçdzot to gaidîðanas reþîmâ, ir dzirdama èerkstoða skaòa no TV korpusa Nav nepiecieðama nekâda darbîba. Èerkstoðâ skaòa ir normâla TV izpleðanâs un sarauðanâs skaòa, kad TV atdziest un sasilst. Tas neietekmç darbîbu TV kanâlu gadîjumi Iepriekð uzstâdîti kanâli neparâdâs kanâlu sarakstâ Pârliecinieties, ka ir izvçlçts pareizs kanâlu saraksts. Kanâls var bût dzçsts Pârkârtoðanas izvçlnç. Lai piekïûtu izvçlnei, spiediet taustiòu MENU uz tâlvadîbas pults un izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange (Pârkârtot). Uzstâdîðanas laikâ nav atrasti digitâlie kanâli Pârliecinieties, ka TV atbalsta DVB-T Jûsu valstî. Skatît valstu kanâlu TV aizmugurç Attçla gadîjumi LightGuide ir ieslçgts, bet nav attçla Pârliecinieties, ka antena ir kârtîgi pieslçgta. Pârliecinieties, ka ir izvçlçta pareizâ ierîce. Ir skaòa, bet nav attçla Pârliecinieties, ka attçla iestatîjumi ir pareizi. Skatît Nodaïu Attçla iestatîjumu regulçðana. Tiek saòemta slikta TV uztverðana no antenas Pârbaudiet, vai antena ir kârtîgi pieslçgta pie TV. Skaïi skaïruòi, neiezemçtas audio ierîces, neona gaismas, augstas çkas vai kalni var ietekmçt attçla kvalitâti. Mçìiniet uzlabot uztverðanas kvalitâti, mainot antenas virzienu vai pârvietojot ierîces tâlâk no TV. Pârliecinieties, ka ir izvçlçta pareiza TV sistçma Jûsu reìionam. Skatît Nodaïu 6.2. Manuâla kanâlu uzstâdîðana. Ja uztverðana ir slikta tikai vienam kanâlam, mçìiniet precîzâk uzregulçt kanâlu. Skatît Nodaïu Precîza kanâlu uzregulçðana. 4 49

5 8 TEHNISKÂS SPECIFIKÂCIJAS 1. SVARÎGI Atbalstîtâs displeja izðíirtspçjas Datora formâti Video formâti Uztvçrçjs / Uztverðana / Pârraide Antenas ieeja: 75omi koaksiâlâ (IEC75) TV sistçma: DVB COFDM 2K/8K Video atskaòoðana: NTSC, SECAM, PAL Skaòa Multimediji Savienojums: USB Izðíirtspçja 640 x Hz 800 x Hz 1024 x Hz 1280 x Hz 1360 x Hz 1920 x 1080i 60Hz 1920 x 1080p 60Hz Izðíirtspçja 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p 1080p DVB Virszemes (skatît valstu sarakstu TV aizmugurç) Skaòas sistçma: Virtual Dolby Digital BBE Atskaòojamie formâti: MP3, Linear PCM, slîdrâde (.alb), JPEG Tâlvadîbas pults Tips: RCPF03E08B Atjaunoðanas frekvence Atjaunoðanas frekvence 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz 24Hz, 25Hz, 30Hz 50Hz, 60Hz Baterijas: 2 x AAA izmçra (LR03 tipa) Savienojumi (Aizmugurç) EXT 3: Komponentu (Y Pb Pr), Audio K/L ieeja HDMI 1/2/3 AUDIO izeja K/L: Analoga audio izeja. TV ANTENA Savienojumi (Sânos) Austiòu izeja (Stereo mini-ligzda) AUDIO K/L ieeja Video (CVBS) ieeja S-Video USB HDMI Kopçjais Interfeiss (CAM ligzda) Baroðana Maiòstrâvas baroðana: V (±10%) EXT 1 (SCART): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB EXT 2 (SCART): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB Jûsu TV var bût divi vai trîs aizmugurçjie HDMI kontakti, atkarîbâ no Jûsu TV modeïa. SPDIF izeja: Digitâlâ audio izeja (koaksiâlakontakts-s/pdif). Ar displeju sinhronizçta. AUDIO ieeja: Mini-ligzdas audio ieeja datora DVI-HDMI savienojumiem. Ieslçgta un gaidîðanas reþîmu strâvas patçriòð: Skatît tehniskâs specifikâcijas Darba vides temperatûra: 5 C 35 C Specifikâcijas var mainîties bez brîdinâjuma. Detalizçtâkas ðîs preces specifikâcijas atrodamas Apsveicam ar Jûsu pirkumu un laipni lûgti Philips! Izlasiet ðo lietoðanas pamâcîbu, pirms sâkat lietot ðo preci. Pievçrsiet îpaðu uzmanîbu ðai nodaïai un sekojiet droðîbas un rûpju par ekrânu instrukcijâm. Preces garantija nav piemçrojama, ja bojâjums radies, neievçrojot ðîs instrukcijas. Lai pilnîbâ izmantotu atbalstu, ko piedâvâ Philips, reìistrçjiet Jûsu preci Jûsu TV modeïa un sçrijas numuri ir atrodami Jûsu TV aizmugurç un sânos, kâ arî uz iepakojuma Droðîba Lai paceltu un nestu TV, kas sver vairâk kâ 25 kilogramus, ir nepiecieðami divi cilvçki. Nepareiza TV pârvietoðana var novest pie nopietniem savainojumiem. Ja TV tiek pârvietots zemâs temperatûrâs (zemâk kâ 5 C), atveriet kasti un gaidiet, lîdz TV atbilst telpas temperatûrai, pirms izpakoðanas. Lai izvairîtos no îssavienojuma, nepakïaujiet TV, tâlvadîbas pulti vai tâlvadîbas pults baterijas lietum vai ûdenim. Nenovietojiet traukus ar ûdeni vai citiem ðíidrumiem uz vai pie TV. TV ieðïakstîts ûdens var izraisît elektroðoku. Ja uz TV tiek izliets ðíidrums, nedarbiniet TV. Nekavçjoties atvienojiet TV no strâvas un pârbaudiet to pie kvalificçta tehniía. Lai izvairîtos no uguns vai elektroðoka bîstamîbas, nenovietojiet TV, tâlvadîbas pulti vai tâlvadîbas pults baterijas pie atvçrtas liesmas avotiem (kâ aizdegtas sveces) un citiem karstuma avotiem, tai skaitâ tieða saules gaisma. Neuzstâdiet TV slçgtâ telpâ kâ grâmatu plaukts. Atstâjiet ap TV vismaz 10 cm brîvas vietas, lai nodroðinâtu ventilâciju. Pârliecinieties, ka gaisa plûsma netiek kavçta. Ja TV tiek novietots uz plakanas, cietas virsmas, noteikti lietojiet tikai komplektâ iekïauto statîvu. Nekustiniet TV, ja statîvs nav kârtîgi pieskrûvçts pie TV. TV stiprinâðanu pie sienas jâveic kvalificçtam personâlam. TV jâstiprina uz atbilstoða sienas kronðteina pie sienas, kas var droði noturçt TV svaru. Nepareiza stiprinâðana pie sienas var novest pie daþâdiem savainojumiem vai bojâjumiem. Nemçìiniet stiprinât TV pie sienas paði. Ja TV tiek stiprinâts pie kustîga statîva, pârliecinieties, ka uz strâvas vadu netiek izdarîts spiediens, kad TV tiek kustinâts. Spiediens uz strâvas vadu var to bojât un izraisît dzirksteïoðanu vai uguni. Atvienojiet TV no strâvas un antenas pirms pçrkona negaisa. Pçrkona negaisa laikâ neaizskariet nevienu TV, strâvas vada vai antenas vada daïu. Pârliecinieties, ka Jums ir pilna pieeja strâvas vadam, lai viegli varçtu atvienot TV no strâvas. Atvienojot TV no strâvas, ievçrojiet: Izslçdziet TV, tad atvienojiet strâvu (ja pieejams). Atvienojiet strâvas vadu no strâvas rozetes. Atvienojiet strâvas vadu no baroðanas kontakta TV aizmugurç. Vienmçr velciet strâvas vadu aiz kontaktdakðas. Neraujiet aiz vada. Lietojot austiòas lielâ skaïumâ, var rasties pastâvîgi dzirdes traucçjumi. Lai arî liels skaïums ar laiku var ðíist normâli, tas var bojât Jûsu dzirdi. Lai aizsargâtu Jûsu dzirdi, ierobeþojiet laiku, kad lietojat austiòas lielâ skaïumâ. 48 5

6 1. SVARÎGI 1.2. Rûpes par ekrânu 1.3. Dabas aizsardzîba Izslçdziet TV un atvienojiet strâvas vadu pirms ekrâna tîrîðanas. Tîriet ekrânu ar mîkstu, sausu lupatu. Nelietojiet mâjas tîrîðanas lîdzekïus, jo tie var bojât ekrânu. Lai izvairîtos no deformâcijâm un krâsu izbalçðanas, nekavçjoties notîriet ûdens pilienus. Neaizskariet, nespiediet, neberzçjiet un nekasiet ekrânu ar cietiem priekðmetiem, jo tâdçjâdi ekrâns var tikt neatgriezeniski bojâts. Kad vien iespçjams, izvairieties no stacionâriem attçliem, kas redzami ekrânâ ilgâku laiku. Piemçram, ekrâna izvçlnes, teleteksta lapas, melnas joslas vai akciju tirgus reklâmas. Ja Jums jâlieto stacionâri attçli, samaziniet ekrâna kontrastu un spilgtumu, lai izvairîtos no ekrâna bojâjumiem. Iepakojuma pârstrâde Ðîs preces iepakojums ir paredzçts pârstrâdei. Sazinieties ar vietçjâm institûcijâm, lai noskaidrotu informâciju par iepakojuma pârstrâdi. Lietotâs preces izmeðana Jûsu prece ir raþota ar augstas kvalitâtes materiâliem un komponentçm, ko var pârstrâdât un lietot atkârtoti. Ja Jûs redzat pârsvîtrotu riteòotas miskastes simbolu uz preces, tas nozîmç, ka prece atbilst Eiropas Direktîvai 2002/96/EC. Neizmetiet Jûsu lietoto preci ar sadzîves atkritumiem. Papildus informâciju par droðu preces izmeðanu jautâjiet ierîces pârdevçjam. Nekontrolçta atkritumu izmeðana nodara ïaunumu gan apkârtçjai videi, gan cilvçku veselîbai. Lietoto bateriju izmeðana Komplektâ iekïautâs baterijas nesatur dzîvsudrabu vai kadmiju. Izmetiet komplektâ iekïautâs un visas citas lietotâs baterijas saskaòâ ar vietçjiem noteikumiem. Strâvas patçriòð TV gaidîðanas reþîmâ patçrç minimâlu enerìiju, lai samazinâtu ietekmi uz vidi. Aktîva reþîma strâvas patçriòð ir norâdîts TV aizmugurç. Papildus informâcijai par preces specifikâciju, skatît preces bukletu 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 7.6. TV sagatavoðana digitâlajiem pakalpojumiem Kodçtus digitâlos TV kanâlus var atkodçt, izmantojot Nosacîjumu Piekïuves Moduli (CAM) un Gudro karti, ko piedâvâ digitâlâs TV pakalpojuma operators. CAM var iespçjot daþâdus digitâlos pakalpojumus, atkarîbâ no operatora un izvçlçtajiem pakalpojumiem (piemçram, maksas TV). Sazinieties ar Jûsu digitâlâs TV pakalpojuma operatoru, lai iegûtu papildus informâciju par pakalpojumiem un terminiem Nosacîjumu Piekïuves Moduïa lietoðana BRÎDINÂJUMS Pirms CAM ievietoðanas, izslçdziet Jûsu TV. Noteikti ievçrojiet zemâk minçtâs instrukcijas. Nepareiza CAM ievietoðana var bojât gan CAM, gan Jûsu TV. 1. Ievçrojot virziena râdîtâjus, kas drukâti uz CAM, uzmanîgi ievietojiet CAM Kopçjâ Interfeisa ligzdâ TV sânos. Neizòemiet CAM no ligzdas. CAM izòemðana deaktivizçs digitâlos pakalpojumus Piekïuve CAM pakalpojumiem Pçc CAM ievietoðanas un aktivizçðanas, spiediet taustiòu MENU uz tâlvadîbas pults un izvçlieties TV menu > Features > Common interface. Ðî izvçlnes iespçja ir pieejama tikai tad, kad CAM ir pareizi evietots un aktivizçts. Uz ekrâna esoðâs aplikâcijas un saturu sniedz Jûsu digitâlâ TV pakalpojuma operators. 2. Iespiediet CAM tik dziïi, cik tas païaujas. 3. Ieslçdziet TV un gaidiet, lîdz CAM tiks aktivizçts. Tas var aizòemt vairâkas minûtes. 6 47

7 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 2 JÛSU TV 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu sarakstam. 3. Spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos kontaktu. 4. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu sarakstam. 5. Spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos ierîci, kas pieslçgta kontaktam. 6. Spiediet taustiòu OK, lai apstiprinâtu ierîci. 7. Atkârtojiet procedûru, lîdz visas ierîces ir pareizi piesaistîtas kontaktiem. 8. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni AUDIO IN mini-ligzdas kontakta piesaiste Ja Jûs pieslçdzat audio no datora pie AUDIO IN mini-ligzdas TV aizmugurç, Jums tâ jâpiesaista HDMI kontaktam. izvçlieties TV menu > Installation > Connections > Audio In L/R (Audio Ieeja K/L). 4. Spiediet taustiòu, lai atgrieztos iepriekðçjâ izvçlnç, tad izvçlieties punktu Status. 5. Spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos kontaktu, ko lietot dekoderim. 6. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni Philips EasyLink lietoðana Jûsu TV atbalsta Philips EasyLink, kas iespçjo viena-pieskâriena atskaòoðanu un viena-pieskâriena gaidîðanas reþîmu starp EasyLink-saderîgâm ierîcçm. Saderîgâs ierîces jâpieslçdz pie Jûsu TV, izmantojot HDMI un piesaistîtâm, kâ aprakstîts Nodaïâ Ierîèu piesaiste kontaktiem EasyLink ieslçgðana vai izslçgðana 1. Spiediet taustiòu MENU uz tâlvadîbas pults, tad izvçlieties TV menu > Installation > Preferences > EasyLink. 2. Izvçlieties On (Ieslçgt) vai Off (Izslçgt). Ðî nodaïa sniedz bieþâk lietoto TV vadîbu un funkciju pârskatu TV pârskats Sânu vadîbas un indikatori Sânu kontakti Lietojiet TV sânu kontaktus, lai pieslçgtu pârnçsâjamas ierîces, kâ kameras vai augstustandartu spçïu konsoles. Jûs varat pieslçgt arî pâri austiòu vai USB atmiòas ierîci. Aizmugures kontakti Viena-pieskâriena atskaòoðanas lietoðana Viena-pieskâriena atskaòoðana ïauj Jums nospiest atskaòoðanas taustiòu uz, piemçram, Jûsu DVD tâlvadîbas pults, tâdçjâdi sâkot atskaòoðanu uz Jûsu DVD ierîces un automâtiski ieslçdzot Jûsu TV uz pareizo avotu, kas râda DVD saturu. 1. POWER (ieslçgt/izslçgt) 2. PROGRAM +/- 3. MENU (Izvçlne) 4. VOLUME +/- (Skaïums) 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu sarakstam. 3. Spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos HDMI kontaktu, kas tiek lietots datoram. 4. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni Kanâla piesaiste dekoderim Viena-pieskâriena gaidîðanas reþîma lietoðana Viena-pieskâriena gaidîðanas reþîms ïauj Jums nospiest un turçt taustiòu POWER uz, piemçram, Jûsu TV tâlvadîbas pults, tâdçjâdi pârslçdzot Jûsu TV un visas pieslçgtâs HDMI ierîces no vai uz gaidîðanas reþîmu. Jûs izmantot veikt ðo vienapieskâriena gaidîðanas reþîmu, lietojot jebkuras pieslçgtâs HDMI ierîces tâlvadîbas pulti Gaidîðanas reþîma indikators / Tâlvadîbas pults sensors LightGuide Lietojiet TV aizmugures kontaktus, lai pieslçgtu antenu un pastâvîgas ierîces, kâ augstu-standartu disku atskaòotâju, DVD atskaòotâju vai videomagnetofonu. Papildus informâcijai par savienojumiem, skatît nodaïu 7 Ierîèu pieslçgðana. Dekoderi, kas atkodç digitâlos kanâlus, var tikt pieslçgti pie EXT 1 vai EXT 2 (SCART). Jums jâpiesaista TV kanâls kâ atkodçjams kanâls. Tad jâpiesaista kontakts, pie kura ir pieslçgts dekoderis. izvçlieties TV menu > Installation > Decoder > Channel (Kanâls). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu sarakstam. 3. Spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos kanâlu, ko atkodçt. 46 7

8 2 JÛSU TV 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA Tâlvadîbas pults 1. POWER (Ieslçgt/Izslçgt) 2. SOURCE (Avots) 3. TELETEXT (Teleteksts) 4. KRÂSAINIE TAUSTIÒI No kreisâs: Sarkans, zaïð, dzeltens, zils 5. NAVIGÂCIJAS TAUSTIÒI Augðup, Lejup, Pa kreisi, Pa labi, OK 6. MENU (Izvçlne) 7. PROGRAM +/- 8. VOLUME +/- (Skaïums) 9. AMBILIGHT (Fona apgaismojums) Spçïu konsole vai kamera Praktiskâkais savienojums mobilai spçïu konsolei vai kamerai ir TV sânos. Jûs varat, piemçram, pieslçgt spçïu konsoli vai kameru pie VIDEO/S- Video un AUDIO L/R kontaktiem TV sânos. Pieejams ir arî HDMI kontakts, augstu-standartu ierîcçm. Jums jâpiesaista AUDIO IN mini-ligzdas kontakts HDMI kontaktam, kâ aprakstîts Nodaïâ AUDIO IN mini-ligzdas kontakta piesaiste. Papildus informâcijai par tâlvadîbas pulti, skatît Nodaïu 5.1. Tâlvadîbas pults pârskats. Stacionâru spçïu konsoli vai kameru var pieslçgt pie HDMI kontakta vai EXT 3 (komponentu) kontaktiem TV aizmugurç Personîgais dators Pirms datora pieslçgðanas: Iestatiet datora monitora atjaunoðanas frekvenci (refresh rate) uz 60Hz. Skatît Nodaïu 8 Tehniskâs specifikâcijas, kur ir datora izðíirtspçju saraksts. TV attçla formâtu nomainiet uz Unscaled (Nemainîts) kâ aprakstîts Nodaïâ Attçla formâta maiòa. Lai pieslçgtu datoru TV aizmugurç 1. Izmantojiet HDMI uz DVI vadu vai HDMI-uz-DVI adapteri (pievienotu HDMI vadam), lai pieslçgtu HDMI kontaktu Jûsu TV aizmugurç pie Jûsu datora DVI kontakta. 2. Pieslçdziet audio vadu no Jûsu datora uz AUDIO IN mini-ligzdas kontaktu TV aizmugurç Ierîèu iestatîðana Kad visas ierîces ir pieslçgtas, Jums jâizvçlas katram kontaktam pieslçgtâs ierîces tips Ierîèu piesaiste kontaktiem Vieglai izvçlei un labâkajai signâla apstrâdei, sasaistiet pieslçgtâs ierîces ar attiecîgajiem kontaktiem uz Jûsu TV. izvçlieties TV menu > Installation > Connections (Savienojumi). 8 45

9 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA DVD ierakstîtâjs un mâjas kinoteâtra sistçma Lai saòemtu analogos kanâlus no antenas, izvadîtu skaòu uz mâjas kinoteâtra sistçmu un ierakstîtu programmas uz DVD ierakstîtâja, pieslçdziet divus antenas vadus, vienu SCART vadu un divus digitâlâ audio vadus, kâ parâdîts zîmçjumâ: 3 SÂKUMS Ðî nodaïa palîdz Jums novietot un iestatît TV un papildina informâciju, kas sniegta Âtra Sâkuma Ceïvedî. Statîva stiprinâðanas instrukcijas meklçjiet Âtra Sâkuma Ceïvedî TV novietoðana Papildus droðîbas instrukciju no Nodaïas 1.1. izlasîðanai un izpraðanai, òemiet vçrâ sekojoðo, pirms Jûsu TV novietoðanas: Ideâls skatîðanâs attâlums TV skatîðanai ir trîs ekrâna izmçri. Novietojiet TV vietâ, kur uz tâ ekrâna nekrît gaisma. Pieslçdziet Jûsu ierîces pirms Jûsu TV novietoðanas. Jûsu TV ir aprîkots ar Kensington Droðîbas Ligzdu TV aizmugurç TV stiprinâðana pie sienas BRÎDINÂJUMS TV stiprinâðanu pie sienas jâveic kvalificçtam uzstâdîtâjam. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzòemas nekâdu atbildîbu par nepareizu stiprinâðanu, kâ rezultâtâ izraisîts negadîjums vai savainojums. Solis 1: VESA-saderîga sienas kronðteina iegâde Atkarîbâ no Jûsu TV ekrâna izmçra, iegâdâjieties vienu no sekojoðiem sienas kronðteiniem: TV ekrâna izmçrs (collas/cm) 32 /81cm 37 /94cm VESA-saderîga sienas kronðteina tips (milimetri) Regulçjams 300 x 300 Fiksçts 300 x 300 Îpaði norâdîjumi VESA-saderîgu kronðteinu jâregulç uz 200 x 300, pirms stiprinâðanas pie TV Nav Ja tiek lietota mâjas kinoteâtra vai cita audio sistçma, vislabâkâ sinhronizâcija starp attçliem un skaòu tiek sasniegta, pieslçdzot audio signâlu no atskaòoðanas ierîces vispirms pie TV. Pçc tam pie mâjas kinoteâtra sistçmas vai audio ierîces, izmantojot audio kontaktus TV aizmugurç. Ja tiek pieslçgta pret-zagïu Kensington atslçga (nav iekïauta komplektâ), novietojiet TV nekustîga priekðmeta (kâ galds) tuvumâ, lai to var viegli pieslçgt pie atslçgas. Vislabâkajam Fona apgaismojuma efektam, novietojiet TV 10cm lîdz 20cm no sienas. Fona apgaismojums vislabâk strâdâ telpâ ar samazinâtu apgaismojumu. 42 /107cm vai lielâks Fiksçts 400 x 400 Nav 44 9

10 3 SÂKUMS Solis 2: TV statîva noòemðana Ðîs instrukcijas attiecas tikai uz TV modeïiem ar piestiprinâtiem statîviem. Ja Jûsu TV statîvs nav piestiprinâts, izlaidiet ðo soli un turpiniet ar Solis 3: Vadu pieslçgðana. Uzmanîgi novietojiet TV ar ekrânu uz leju uz plakanas, stabilas virsmas, kas pârklâta ar mîkstu drçbi. Drçbei jâbût pietiekami biezai, lai aizsargâtu TV ekrânu. Izmantojot krustiòa skrûvgriezi (nav iekïauts komplektâ), atskrûvçjiet èetras skrûves, kas stiprina TV statîvu pie TV. Solis 3: Vadu pieslçgðana Pieslçdziet antenas vadu, strâvas vadu un citas ierîces TV aizmugurç kâ aprakstîts sekojoðâs nodaïâs. Solis 4: VESA saderîga sienas kronðteina stiprinâðana pie TV 1. BRÎDINÂJUMS Lietojiet tikai komplektâ iekïautâs skrûves (M6 32 collu modeïiem, M8 visiem citiem modeïiem) un distancerus, lai nostiprinâtu VESA-saderîgu sienas kronðteinu pie Jûsu TV. Komplektâ iekïautâs skrûves ir veidotas, lai atbilstu Jûsu TV svaram; komplektâ iekïautie distanceri ir veidoti vieglai vadu novietoðanai un maksimâlam fona apgaismojuma efektam. Atkarîbâ no Jûsu VESA-saderîga sienas kronðteina, Jums var bût nepiecieðams atdalît stiprinâðanas plâksni no sienas kronðteina, vieglâkai uzstâdîðanai. Skatît Jûsu VESAsaderîga sienas kronðteina dokumentâciju, lai iegûtu papildus informâciju. Atrodiet èetras stiprinâjuma ligzdas TV aizmugurç. 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA Kombinçts DVD ierakstîtâjs un digitâlais uztvçrçjs Lai saòemtu analogos kanâlus no antenas un ierakstîtu programmas uz kombinçtâ DVD ierakstîtâja un digitâlâ uztvçrçja, pieslçdziet divus antenas vadus un vienu SCART vadu, kâ parâdîts zîmçjumâ: Atseviðís DVD ierakstîtâjs un uztvçrçjs Lai saòemtu analogos kanâlus no antenas un ierakstîtu programmas uz atseviðía DVD ierakstîtâja un uztvçrçja, pieslçdziet trîs antenas vadus un trîs SCART vadus, kâ parâdîts zîmçjumâ: 3. Stingri velciet statîvu no TV apakðas. Novietojiet statîvu un skrûves droðâ vietâ nâkotnes vajadzîbâm

11 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 3 SÂKUMS Satelîta uztvçrçjs Lai saòemtu analogos kanâlus no antenas un digitâlos kanâlus no satelîta uztvçrçja, pieslçdziet antenas vadu un SCART vadu, kâ parâdîts zîmçjumâ: 2. Uzlieciet plâksni/kronðteinu uz èetrâm stiprinâjuma ligzdâm, ievietojot distancerus starp plâksni/kronðteinu un stiprinâjuma ligzdâm. Izmantojot uzgrieþòa atslçgu, ievietojiet komplektâ iekïautâs skrûves cauri plâksnei/kronðteinam un distanceriem, kârtîgi pievelciet skrûves stiprinâjuma ligzdâs. 3.4 Strâvas vada pieslçgðana BRÎDINÂJUMS Pârliecinieties, ka Jûsu maiòstrâvas voltâþa atbilst voltâþai, kas drukâta TV aizmugurç. Nepieslçdziet strâvas vadu, ja voltâþa atðíiras. Lai pieslçgtu strâvas vadu Strâvas kontakta atraðanâs vieta atðíiras, atkarîbâ no TV modeïa HD digitâlais uztvçrçjs Lai saòemtu analogos kanâlus no antenas un digitâlos kanâlus no HD digitâlâ uztvçrçja, pieslçdziet divus antenas vadus un HDMI vadu, kâ parâdîts zîmçjumâ: 3. Turpiniet ar instrukcijâm, kas sniegtas komplektâ ar Jûsu VESA-saderîgu sienas kronðteinu Antenas vada pieslçgðana 1. Atrodiet kontaktu TV ANTENNA TV aizmugurç. 2. Pieslçdziet vienu antenas vada (nav iekïauts komplektâ) galu pie kontakta TV ANTENNA. Lietojiet adapteri, ja antenas vads neder. 3. Pieslçdziet otru antenas vada galu pie Jûsu antenas rozetes, pârliecinoties, ka vads tiek pilnîbâ pieslçgts abos galos. 1. Atrodiet AC IN maiòstrâvas kontaktu TV aizmugurç vai apakðâ. 2. Pieslçdziet strâvas vadu pie AC IN strâvas kontakta. 3. Pieslçdziet strâvas vadu strâvas rozetei, pârliecinoties, ka strâvas vads ir pilnîbâ pieslçgts abos galos

12 3 SÂKUMS 3.5. Vadu novietoðana Izlociet Jûsu strâvas vadu, antenas vadu un visu citu ierîèu vadus pa vadu turçtâju (1) TV aizmugurç. Turçtâjs palîdz turçt Jûsu vadus kopâ viegli novietojamus Bateriju ievietoðana tâlvadîbas pultî Noteiktiem TV modeïiem taustiòð POWER ir jânospieþ un jâtur lîdz divâm sekundçm. Pîkstiens norâda, ka Jûsu TV ir ieslçgts. Jûsu TV var bût nepiecieðamas 15 sekundes, lai ieslçgtos Pirmâs ieslçgðanas iestatîðana 1. Pirmo reizi ieslçdzot TV, parâdâs valodas izvçles izvçlne. 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 7.3. Ierîèu pieslçgðana Ðî nodaïa apraksta kâ pieslçgt daþâdas ierîces ar daþâdiem kontaktiem un sniedz piemçrus, kas atrodas Âtrâ Sâkuma Ceïvedî. Brîdinâjums Pirms ierîèu pieslçgðanas, atvienojiet strâvas vadu. Lai pieslçgtu ierîci Jûsu TV, var tikt izmantoti daþâdu tipu kontakti, atkarîbâ no pieejamîbas un Jûsu vajadzîbâm Blu-ray Disku atskaòotâjs Pilnam augstu-standartu video, pieslçdziet HDMI vadu, kâ parâdîts zîmçjumâ: Izvçlieties Jûsu valodu un sekojiet norâdîjumiem uz ekrâna, lai iestatîtu TV Nobîdiet bateriju nodalîjuma vâciòu tâlvadîbas pults mugurpusç. Ievietojiet divas komplektâ iekïautâs baterijas (Izmçrs AAA, Tips LR03). Pârliecinieties, ka + un maríçjumi atbilst maríçjumiem bateriju nodalîjuma iekðpusç. Uzbîdiet bateriju nodalîjuma vâciòu atpakaï vietâ. Izòemiet baterijas, ja tâlvadîbas pults netiks lietota ilgu laiku. 2. Padoms Ja Jûs izvçlaties nepareizu valodu, spiediet sarkano taustiòu uz tâlvadîbas pults, lai atgrieztos valodas izvçles izvçlnç. Jûs varat mainît izvçlnes valodu vai pârstatît kanâlus kâ aprakstîts Nodaïâ 6 Kanâlu uzstâdîðana. Pabeidziet iestatîðanu, izvçloties Jûsu TV atraðanâs vietu. Ja Jûs izvçlaties reþîmu Shop (Veikals), tiek piemçrots gudrais iestatîjums Vivid (Plaðs) (skatît Nodaïu Gudro iestatîjumu lietoðana). Ja Jûs izvçlaties reþîmu Home (Mâjas), palaiþas Iestatîjumu palîgs, kas palîdz Jums ar attçla, skaòas un Fona apgaismojuma iestatîjumiem, kas vislabâk atbilst Jûsu vajadzîbâm DVD atskaòotâjs Priekð DVD video, pieslçdziet SCART vadu, kâ parâdîts zîmçjumâ: 3.7. TV ieslçgðana Pirmo reizi ieslçdzot TV, pârliecinieties, ka strâvas vads ir kârtîgi pieslçgts. Kad gatavi, ieslçdziet baroðanu (ja baroðanas slçdzis ir pieejams), tad spiediet taustiòu POWER TV sânos

13 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 4 JÛSU TV LIETOÐANA Komponentu (Y Pb Pr) Augstâka kvalitâte Komponentu (Y Pb Pr) video sniedz labâku attçla kvalitâti kâ S-Video vai Kompozîtu video savienojumi. Lai arî komponentu video atbalsta augstu-standartu signâlus, attçla kvalitâte ir zemâka kâ HDMI un ir analoga. Pieslçdzot komponentu video vadu, kontaktu krâsâm jâatbilst EXT 3 kontaktiem TV aizmugurç. Pieslçdziet arî Audio vadu pie sarkanâ un baltâ Audio K/L ieejas kontaktiem pie EXT S-Video Laba kvalitâte Analogais savienojums, S-Video sniedz labâku attçla kvalitâti kâ kompozîtu video. Pieslçdzot Jûsu ierîci ar S-Video, pieslçdziet S-Video vadu pie S-Video kontakta TV sânos. Jums jâpieslçdz atseviðís Audio K/L vads no ierîces uz sarkano un balto Audio K/L kontaktiem TV sânos. Ðî nodaïa palîdz Jums veikt pamata TV darbîbas. Instrukcijas par papildus darbîbâm ir sniegtas Nodaïâ 5 Lietojiet vairâk no Jûsu TV Jûsu TV ieslçgðana/izslçgðana vai pârslçgðana gaidîðanas reþîmâ Jûsu TV ieslçgðana Jûsu TV pârslçgðana gaidîðanas reþîmâ Spiediet taustiòu POWER uz tâlvadîbas pults. LightGuide izslçdzas un gaidîðanas reþîma indikators ieslçdzas (sarkans). Komponentu video vads Audio K/L vads Sarkans, Zaïð, Zils Sarkans, Balts SCART Laba kvalitâte S-Video vads Audio K/L vads Sarkans, Balts Kompozîtu Pamata kvalitâte Kompozîtu video sniedz pamata analogo savienojumu, parasti apvienojot (dzeltenu) video kontaktu un (sarkanu un baltu) Audio K/L kontaktus. Pieslçdzot kompozîtu Video un Audio K/L vadus, kontaktu krâsâm jâatbilst kontaktu krâsâm TV sânos. Ja LightGuide (1) ir izslçgts, spiediet taustiòu POWER TV sânos. Palaiðanas laikâ LightGuide mirkðíinâs, iedegas pilnîbâ, kad Jûsu TV ir gatavs lietoðanai Jûsu TV izslçgðana Padoms Lai arî Jûsu TV gaidîðanas reþîmâ patçrç ïoti maz strâvas, strâva tiek tçrçta, kamçr vien strâva ir pieslçgta un TV ieslçgts. Ja TV netiks lietots ilgu laiku, izslçdziet to un atvienojiet no strâvas TV ieslçgðana no gaidîðanas reþîma Ja gaidîðanas reþîma indikators ir ieslçgts (sarkans), spiediet taustiòu POWER uz tâlvadîbas pults. Spiediet taustiòu POWER TV sânos. Izslçdzas gan LightGuide (1), gan gaidîðanas reþîma indikators (2). Ja Jûs nevarat atrast Jûsu tâlvadîbas pulti un vçlaties ieslçgt TV no gaidîðanas reþîma, spiediet taustiòu POWER TV sânos. Tâdçjâdi Jûsu TV tiek izslçgts. Spiediet taustiòu POWER vçlreiz, lai atkal ieslçgtu TV. SCART apvieno audio un video signâlus vienâ vadâ. Audio signâli ir stereo, bet video signâli var bût kompozîtu vai S-Video kvalitâtes. SCART neatbalsta augstu-standartu video un ir analogs. TV ir divi SCART kontakti, EXT 1 un EXT 2. Kompozîtu audio/video vads Dzeltens, sarkans un balts

14 4 JÛSU TV LIETOÐANA 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 4.2. TV skatîðanâs Kanâlu pârslçgðana Spiediet numuru (1 lîdz 999) vai spiediet taustiòu P +/- uz Jûsu tâlvadîbas pults. Spiediet taustiòu PROGRAM +/- uz TV sânu vadîbâm. Spiediet taustiòu uz tâlvadîbas pults, lai atgrieztos pie iepriekð skatîtâ TV kanâla Kanâlu pârslçgðana (digitâlais uztvçrçjs) Skaïuma regulçðana Spiediet taustiòu VOLUME + vai uz tâlvadîbas pults. Spiediet taustiòu VOLUME + vai uz Jûsu TV sânu vadîbâm. Spiediet taustiòu uz tâlvadîbas pults, lai izslçgtu skaòu. Spiediet taustiòu vçlreiz, lai atkal ieslçgtu skaòu. Ja austiòas ir pieslçgtas, regulçjiet austiòu skaïumu kâ aprakstîts Nodaïâ Skaòas iestatîjumu regulçðana. Jums jâspieþ taustiòð MUTE uz tâlvadîbas pults, lai izslçgtu audio no TV skaïruòiem. Taustiòu VOLUME +/- spieðana atkal ieslçdz TV skaïruòus Pieslçgto ierîèu skatîðanâs Sânu kontakti 9. Headphones (Austiòas) Stereo mini-ligzda. 10. AUDIO L/R Audio K/L ieejas kontakti kompozîtu un S-Video ierîcçm. 11. VIDEO Video ieejas kontakts kompozîtu ierîcçm. 12. S-VIDEO S-Video ieejas kontakts S-Video ierîcçm. 13. USB USB kontakts atmiòas ierîcçm. 14. HDMI Papildus HDMI kontakts mobilâm Augstustandartu ierîcçm. 15. COMMON INTERFACE Ligzda Nosacîjumu Piekïuves Moduïiem Savienojuma kvalitâtes izvçle Ðî nodaïa apraksta, kâ Jûs varat uzlabot Jûsu audio vizuâlo pieredzi, pieslçdzot Jûsu ierîces, izmantojot labâkos iespçjamos kontaktus. Pçc Jûsu ierîèu pieslçgðanas, iespçjojiet tâs kâ aprakstîts Nodaïâ 7.4. Ierîèu uzstâdîðana HDMI Augstâkâ kvalitâte HDMI ataino labâko iespçjamo audio vizuâlo kvalitâti. Gan audio, gan video signâli tiek apvienoti vienâ HDMI vadâ, sniedzot nesaspiestu, digitâlu interfeisu starp Jûsu TV un HDMI ierîcçm. Jums jâlieto HDMI, lai pilnîbâ izbaudîtu Augstu-standartu video. Jums jâlieto HDMI vadi arî lai iespçjotu Philips EasyLink, kâ aprakstîts Nodaïâ 7.5. Philips EasyLink lietoðana. 1. Ieslçdziet digitâlo uztvçrçju. 2. Spiediet taustiòu SOURCE (Avots) uz tâlvadîbas pults, tad izvçlieties ieeju, pie kuras ir pieslçgts Jûsu digitâlais uztvçrçjs. 3. Spiediet taustiòu OK, lai izvçlçtos digitâlo uztvçrçju. 4. Lietojiet digitâlâ uztvçrçja tâlvadîbas pulti, lai izvçlçtos TV kanâlus. 1. Ieslçdziet ierîci. 2. Spiediet taustiòu SOURCE (Avots) uz tâlvadîbas pults, tad izvçlieties ieeju, pie kuras ir pieslçgta Jûsu ierîce. 3. Spiediet taustiòu OK, lai izvçlçtos ierîci. Padoms Ja Jûsu datoram ir tikai DVI kontakts, lietojiet DVI-HDMI adapteri, lai pieslçgtu Jûsu ierîci pie HDMI kontakta TV aizmugurç. Jums jâpieslçdz atseviðís audio vads no ierîces uz AUDIO IN mini-ligzdas kontaktu. Philips HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitâlâ Satura Aizsardzîba). HDCP ir Digitâlo Tiesîbu Menedþmenta forma, kas aizsargâ augstu-standartu saturu DVD un Blu-ray Diskos

15 7 IERÎÈU PIESLÇGÐANA 4 JÛSU TV LIETOÐANA 7.1. Savienojumu pârskats 4.4. Teleteksta lietoðana Fona apgaismojuma reþîma maiòa Vairums TV kanâlu pârraida informâciju pa teletekstu. Kontakti aizmugurç 1. EXT 1 Pirmais SCART kontakts DVD atskaòotâjiem, videomagnetofoniem, digitâlajiem uztvçrçjiem, spçïu konsolçm un citâm SCART ierîcçm. Atbalsta Audio K/L, CVBS ieeju/izeju, RGB. 2. EXT 2 Otrais SCART kontakts. Atbalsta Audio K/L, CVBS ieeju/izeju, RGB. 3. EXT 3 Komponentu video (Y Pb Pr) un Audio K/L ieejas kontakti DVD atskaòotâjiem, digitâlajiem uztvçrçjiem, spçïu konsolçm un citâm komponentu video ierîcçm. 4. SPDIF OUT (Izeja) SPDIF skaòas izejas kontakts mâjas kinoteâtrim vai citâm audio sistçmâm. 5. AUDIO OUT L/R (Audio izeja K/L) Skaòas izejas kontakti mâjas kinoteâtriem vai citâm audio sistçmâm. 6. TV ANTENNA 7. HDMI 1/2/3 HDMI ieejas kontakti Blu-ray Disku atskaòotâjiem, digitâlajiem uztvçrçjiem, spçïu konsolçm un citâm Augstu-standartu ierîcçm. Atkarîbâ no Jûsu TV modeïa var bût pieejami divi vai trîs HDMI ieejas kontakti. 8. AUDIO IN (Ieeja) Mini-ligzdas kontakts audio ieeja no datora (pieslçdzoties pie datora, izmantojot DVI-HDMI adapteri). 1. Spiediet taustiòu TELETEXT uz tâlvadîbas pults. Parâdâs galvenâ satura lapa. 2. Lai izvçlçtos lapu ar tâlvadîbas pulti: Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiòiem. Spiediet taustiòus P +/- vai /, lai apskatîtu nâkamo vai iepriekðçjo lapu. Spiediet krâsainos taustiòus, lai izvçlçtos vienu no krâsainajiem punktiem ekrâna apakðâ. Padoms Spiediet taustiòu, lai atgrieztos pie iepriekð skatîtâs lapas. 3. Spiediet taustiòu TELETEXT vçlreiz, lai izslçgtu teletekstu. Papildus informâcijai par teletekstu, skatît Nodaïu 5.7. Papildus teleteksta funkciju lietoðana Fona apgaismojuma lietoðana Fona apgaismojums ir inovatîva Philips funkcija, kas pieðíir tûlîtçju fona apgaismojumu papildus skatîðanâs baudîjumam. 1. Spiediet taustiòu AMBILIGHT uz tâlvadîbas pults. Ieslçdzas fona apgaismojums. 1. Kad Fona apgaismojums ir ieslçgts, spiediet taustiòu MODE uz tâlvadîbas pults. Parâdâs Fona apgaismojuma Reþîma ekrâns. 2. Spiediet taustiòus MODE vai,, lai izvçlçtos vienu no sekojoðiem Fona apgaismojuma reþîmiem: Colour (Krâsa) Iestata Fona apgaismojumu konstantâ krâsâ. Relaxed (Relaksçjoðs) Iestata Fona apgaismojumu lçni un gludi mainîties sinhroni ar attçliem ekrânâ. Moderate (Vidçjs) Iestata Fona apgaismojumu reþîmâ starp reþîmiem Relaxed un Dynamic. Dynamic (Dinamisks) Iestata Fona apgaismojumu âtri un attiecîgi mainîties kopâ ar attçliem ekrânâ. 3. Spiediet taustiòu OK, lai aktivizçtu Fona apgaismojuma reþîmu. Papildus informâcijai par Fona apgaismojumu skatît Nodaïu 5.4. Fona apgaismojuma iestatîjumu regulçðana. 2. Spiediet taustiòu AMBILIGHT vçlreiz, lai izslçgtu fona apgaismojumu

16 6 KANÂLU UZSTÂDÎÐANA Ðî nodaïa palîdz Jums veikt papildus TV funkcijas, tai skaitâ: TV izvçlòu lietoðana (Nodaïa 5.2.) Attçla un skaòas iestatîjumu regulçðana (Nodaïa 5.3.) Fona apgaismojuma iestatîjumu regulçðana (Nodaïa 5.4.) LightGuide spilgtuma regulçðana (Nodaïa 5.5.) Pârslçgðanâs uz reþîmiem Veikals vai Mâjas (Nodaïa 5.6.) Papildus teleteksta funkciju lietoðana (Nodaïa 5.7.) Iecienîtâko sarakstu izveidoðana (Nodaïa 5.8.) Elektroniskâ Programmu Ceïveþa lietoðana (Nodaïa 5.9.) Taimeru un Bçrnu atslçgas lietoðana (Nodaïa 5.10.) Subtitru lietoðana (Nodaïa 5.11.) Fotogrâfiju apskate un mûzikas klausîðanâs (Nodaïa 5.12.) Digitâlo radio kanâlu klausîðanâs (Nodaïa 5.13.) Jûsu TV programmatûras pajauninâðana (Nodaïa 5.14.) 5.1. Tâlvadîbas pults pârskats Ðî nodaïa sniedz detalizçtu pârskatu par tâlvadîbas pults funkcijâm. izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Installation update (Uzstâdîðanas pajauninâðana). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Uzstâdîðanas pajauninâðanas izvçlnei. Ir iezîmçts punkts Start now (Sâkt tagad). 3. Spiediet taustiòu OK. 4. Spiediet zaïo taustiòu, lai sâktu pajauninâðanu. Tâ var aizòemt daþas minûtes. 5. Kad pajauninâðana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiòu, lai atgrieztos Kanâlu uzstâdîðanas izvçlnç. 6. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni Digitâlâs uztverðanas pârbaude Ja tiek lietotas digitâlâs pârraides, Jûs varat pârbaudît digitâlo kanâlu kvalitâti un signâla stiprumu. Tas ïauj regulçt un pârbaudît Jûsu antenu vai satelîta ðíîvi. izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Digital: Test reception (Digitâls: Uztverðanas pârbaude). 2. Spiediet taustiòu, lai atvçrtu izvçlni Digitâls: Uztverðanas pârbaude. 3. Spiediet taustiòu OK. 4. Spiediet zaïo taustiòu, lai automâtiski sâktu pârbaudi, vai manuâli ievadiet frekvenci kanâlam, kuru vçlaties pârbaudît. Ja signâla kvalitâte un stiprums ir zemi, pârvietojiet antenu vai satelîta ðíîvi un pârbaudiet vçlreiz. 5. Kad pabeigts, spiediet dzelteno taustiòu, lai saglabâtu frekvenci. 6. Spiediet sarkano taustiòu, lai atgrieztos Kanâlu uzstâdîðanas izvçlnç Demonstrâcijas uzsâkðana Jûs varat uzsâkt demonstrâciju un atklât ieguvumus no sekojoðâm funkcijâm: Pixel Plus HD Fona apgaismojums Iestatîjumu palîgs Aktîvâ vadîba Lai uzsâktu demonstrâciju 1. Spiediet sarkano taustiòu uz tâlvadîbas pults. Vai spiediet taustiòu MENU uz tâlvadîbas pults un izvçlieties TV menu > Features > Demo (Demonstrâcija). 2. Spiediet taustiòu, lai atvçrtu Demonstrâcijas izvçlni. 3. Izvçlieties demonstrâciju un spiediet taustiòu OK. 4. Spiediet sarkano taustiòu, lai izslçgtu TV pârstatîðana uz rûpnîcas iestatîjumiem Jûsu TV pârstatîðana uz rûpnîcas iestatîjumiem atjauno noklusçto attçla un skaòas iestatîjumus. Kanâlu uzstâdîðanas iestatîjumi saglabâjas nemainîti. izvçlieties TV menu > Installation > Factory settings (Rûpnîcas iestatîjumi). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Rûpnîcas iestatîjumu izvçlnei. Punkts Reset (Pârstatît) ir iezîmçts. 3. Spiediet taustiòu OK, lai pârstatîtu uz rûpnîcas iestatîjumiem. 4. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni. 7. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni. Ja Jums ir joprojâm sareþìîjumi ar Jûsu digitâlo pârraiþu uztverðanu, sazinieties ar specializçtu uzstâdîtâju

17 6 KANÂLU UZSTÂDÎÐANA Analogo kanâlu precîza uzregulçðana Jûs varat manuâli uzregulçt analogos kanâlus precîzâk, ja uztverðana ir slikta. izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: manual installation > Fine tune (Precîza uzregulçðana). 2. Spiediet taustiòu, lai atvçrtu izvçlni Precîza uzregulçðana. 3. Spiediet taustiòus vai, lai regulçtu frekvenci. 4. Spiediet taustiòu, kad pabeigts. 5. Izvçlieties punktu Store current channel (Saglabât paðreizçjo kanâlu), lai saglabâtu precîzi uzregulçto kanâlu ar paðreizçjo kanâla numuru. 6. Spiediet taustiòu, lai izpildîtu. 7. Spiediet taustiòu OK. Parâdâs indikâcija Done (Darîts). 8. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni Kanâlu pârsaukðana izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange (Pârkârtot). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Pârkârtoðanas sarakstam. 3. Pârkârtoðanas sarakstâ spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos kanâlu, kuru vçlaties pârsaukt. 4. Spiediet sarkano taustiòu. 5. Spiediet taustiòus un, lai izvçlçtos simbolus, vai taustiòus un, lai mainîtu simbolus. Atstarpe, cipari (0-9) un citi îpaðie simboli atrodas starp zun A. 6. Spiediet zaïo taustiòu vai taustiòu OK, lai pabeigtu Kanâlu dzçðana vai atkârtota uzstâdîðana Jûs varat dzçst saglabâto kanâlu vai atkârti uzstâdît dzçsto kanâlu. izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange (Pârkârtot). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Pârkârtoðanas sarakstam. 3. Spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos kanâlu, kuru vçlaties dzçst vai atkârtoti uzstâdît. 4. Spiediet zaïo taustiòu, lai dzçstu vai atkârtoti uzstâdîtu kanâlu. 5. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni Kanâlu pârkârtoðana izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Rearrange (Pârkârtot). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Pârkârtoðanas sarakstam. 3. Spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos kanâlu, kuru vçlaties pârkârtot. 4. Spiediet dzelteno taustiòu, lai pârvietotu kanâlu augðup pa sarakstu, vai spiediet zilo taustiòu, lai pârvietotu kanâlu lejup pa sarakstu. 5. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni Manuâla kanâlu saraksta pajauninâðana Ja Jûsu TV ir gaidîðanas reþîmâ, pajauninâðana tiek veikta katru rîtu. Ðî pajauninâðana saskaòo kanâlus, kas saglabâti Jûsu kanâlu sarakstâ, ar kanâliem, kas pieejami no raidîtâja. Ja kanâls nav pieejams, tas tiek automâtiski izòemts no kanâlu saraksta. Papildus automâtiskai pajauninâðanai, Jûs varat manuâli pajauninât kanâlu sarakstu. 1. POWER Ieslçdz TV no gaidîðanas reþîma vai pârslçdz to gaidîðanas reþîmâ. 2. SOURCE Izvçlas pieslçgtâs ierîces. 3. PICTURE FORMAT Izvçlas attçla formâtu. 4. SUBTITLE Ieslçdz vai izslçdz subtitrus. 5. KRÂSAINIE TAUSTIÒI Izvçlas uzdevumus vai teleteksta lapas. 6. INFO Parâda programmas informâciju, ja pieejama. 7. OK Piekïûst izvçlnei Visi kanâli vai aktivizç iestatîjumu. 8. NAVIGÂCIJAS TAUSTIÒI Taustiòi Augðup, Lejup, Pa kreisi un Pa labi navigâcijai pa izvçlni. 9. OPTION Aktivizç Âtrâs piekïuves izvçlni. 10. PROGRAM (P) +/- Pârslçdzas uz nâkamo vai iepriekðçjo kanâlu. 11. CIPARU TAUSTIÒI Izvçlas kanâlu, lapu vai iestatîjumu. 12. IEPRIEKÐÇJAIS KANÂLS Atgrieþas uz iepriekð skatîto kanâlu. 13. MODE Izvçlas starp Fona apgaismojuma reþîmiem. 14. AMBILIGHT Ieslçdz vai izslçdz fona apgaismojumu. 15. MHEG CANCEL (Tikai Apvienotajâ Karalistç) 16. MUTE Izslçdz vai ieslçdz skaòu. 17. VOLUME +/- Palielina vai samazina skaïumu. 18. MENU Ieslçdz vai izslçdz izvçlni. 19. ATPAKAÏ 20. GUIDE Ieslçdz vai izslçdz Elektronisko Programmu Ceïvedi. Strâdâ tikai ar digitâlajiem kanâliem. 21. DEMO Ieslçdz vai izslçdz Demonstrâcijas izvçlni. 22. TELETEXT Ieslçdz vai Izslçdz teletekstu. 23. DUAL SCREEN Sadala paðreizçjo kanâlu vai avotu uz ekrâna kreiso pusi. Teleteksts parâdâs labajâ pusç. Padoms Dzçsiet visus simbolus, spieþot dzelteno taustiòu. Dzçsiet tikai iezîmçto simbolu, spieþot zilo taustiòu

18 6 KANÂLU UZSTÂDÎÐANA 5.2. TV izvçlòu lietoðana Izvçlnes uz ekrâna palîdz Jums iestatît Jûsu TV, regulçt attçla, skaòas un Fona apgaismojuma iestatîjumus un piekïût citâm funkcijâm. Ðî nodaïa apraksta kâ pârvietoties pa izvçlnçm Piekïûðana galvenajai izvçlnei 1. Spiediet taustiòu MENU uz tâlvadîbas pults, lai parâdîtu galveno izvçlni. 2. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni. Galvenâ izvçlne piedâvâ sekojoðus punktus: TV menu (TV izvçlne) Izvçlieties ðo izvçlni kanâlu uzstâdîðanas, attçla un skaòas iestatîðanas, Fona apgaismojuma un citu funkciju iestatîjumiem. Channel list (Kanâlu saraksts) Izvçlieties ðo punktu, lai parâdîtu kanâlu sarakstu. Izveidojiet Jûsu Iecienîtâko kanâlu sarakstus ðeit. Programme guide (Programmu ceïvedis) Pieejams, kad ir uzstâdîti digitâlie kanâli, ðis punkts parâda informâciju par digitâlajâm programmâm. Skatît Nodaïu 5.9. Elektroniskâ Programmu Ceïveþa lietoðana. Multimedia (Multimediji) Izvçlieties ðo punktu, lai apskatîtu fotogrâfijas vai atskaòotu mûziku, kas saglabâta USB ierîcç. Skatît Nodaïu Fotogrâfiju apskate un mûzikas klausîðanâs Galvenâs izvçlnes lietoðana Sekojoðs piemçrs apraksta kâ lietot galveno izvçlni. 1. Spiediet taustiòu MENU uz tâlvadîbas pults, lai parâdîtu galveno izvçlni. 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu punktam TV menu (TV izvçlne). 3. Spiediet taustiòu, lai atvçrtu izvçlni TV settings (TV iestatîjumi). Solis 4: Kanâlu uzstâdîðana Jûsu TV meklç un saglabâ visus pieejamos digitâlos un analogos TV kanâlus, kâ arî visus pieejamos digitâlos radio kanâlus. 1. Izvçlnç Installation (Uzstâdîðana), spiediet taustiòu, lai izvçlçtos punktu Channel installation (Kanâlu uzstâdîðana). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu izvçlnei Kanâlu uzstâdîðana. Tiek iezîmçts punkts Automatic installation (Automâtiska uzstâdîðana). 3. Spiediet taustiòu, lai izvçlçtos punktu Start now (Sâkt tagad). 4. Spiediet taustiòu OK. 5. Spiediet zaïo taustiòu, lai sâktu. Uzstâdîðana var aizòemt daþas minûtes. 6. Kad kanâlu meklçðana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiòu, lai atgrieztos Uzstâdîðanas izvçlnç. 7. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni. Padoms Kad ir atrasti digitâlie TV kanâli, uzstâdîto kanâlu sarakstâ var parâdîties tukði kanâlu numuri. Ja Jûs vçlaties pârsaukt, pârkârtot vai dzçst saglabâtos kanâlus, skatiet Nodaïu 6.5 Kanâlu pârkârtoðana Manuâla kanâlu uzstâdîðana Ðî nodaïa apraksta, kâ meklçt un saglabât analogos TV kanâlus manuâli. Solis 1: Jûsu sistçmas izvçle Turpiniet ar Soli 2: Jauno TV kanâlu meklçðana un saglabâðana, ja Jûsu sistçmas iestatîjumi ir pareizi. izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation (Analogs: Manuâla uzstâdîðana). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Kanâlu uzstâdîðanas izvçlnei. Punkts System (Sistçma) ir iezîmçts. 3. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Sistçmu sarakstam. 4. Spiediet taustiòus vai, lai izvçlçtos Jûsu valsti vai reìionu. 5. Spiediet taustiòu, lai atgrieztos Kanâlu uzstâdîðanas izvçlnç. Solis 2: Jaunu TV kanâlu meklçðana un saglabâðana izvçlieties TV menu > Installation > Channel installation > Analogue: Manual installation > Search (Meklçt). 2. Spiediet taustiòu, lai piekïûtu Meklçðanas izvçlnei. 3. Spiediet sarkano taustiòu un lietojiet ciparu taustiòus uz tâlvadîbas pults, lai manuâli ievadîtu trîsciparu frekvenci. Vai spiediet zaïo taustiòu, lai automâtiski meklçtu nâkamo kanâlu. 4. Spiediet taustiòu, kad ir atrasts jauns kanâls. 5. Izvçlieties punktu Store as new channel (Saglabât kâ jaunu kanâlu), lai saglabâtu jauno kanâlu zem jauna kanâla numura. 6. Spiediet taustiòu, lai izpildîtu. 7. Spiediet taustiòu OK. Parâdâs indikâcija Done (Darîts). 8. Spiediet taustiòu MENU, lai izslçgtu izvçlni