Referāta tēma: Cēloņu-seku analīze un novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmuma krīzes vadības ietvaros

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Referāta tēma: Cēloņu-seku analīze un novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmuma krīzes vadības ietvaros"

Transkripts

1 LU 69.konference: Sekcija Ekonometrija un kvantitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā Referāta tēma: Cēloņu-seku analīze un novērtēšana mazumtirdzniecības uzņēmuma krīzes vadības ietvaros LU Ekonomikas un Vadības fakultātes Vadības zinības studiju programmas 4.kursa Vides un Uzņēmējdarbības vadības virziena studente Aļona Sediha

2 Aktualitāte Mūsdienu tirgus mehānisma komplicētība. Nenoteiktības apstākļi. Uzņēmums sistēma ar sarežģītu struktūru, kura pakļauta ārējo un iekšējo faktoru ietekmei tā darbība ir saistīta ar dažādiem riskiem. Krīzes vadība uzņēmuma ir aktuāla ne tikai krīzes apstākļos makrolīmenī. Uzņēmumu līdzsvarotā darbībā ir ieinteresēti dažādi ekonomikas aģenti ( valsts nodokļi, darba vietas, preces un pakalpojumi; iedzīvotāji darba vietas, ieņēmumi, preces un pakalpojumi; citi uzņēmumi ). 2

3 Mērķi, uzdevumi, ierobežojumi... Mērķis: 1)Definīcijas noteikšana; 2)Krīzes vadības analītiskā instrumentārija pielietošana mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības stabilitātes novērtēšanai un to pilnveidošanai. Uzdevumi: Krīzes vadības jēdziena izprašana; Uzņēmuma krīzes pazīmju diagnostika; Uzņēmuma matemātiskā modeļa izveide. Ierobežojumi: Nepieciešamas informācijas iegūšana tika aprobežota pārsvarā ar publiski pieejamo informāciju ( informācija ārējiem lietotājiem); Referāta ietvaros tika izmantota tikai daļa no iespējamā krīzes vadības instrumentārija klāsta. 3

4 Referāta plāns 1. Terminoloģija un būtība. 2. Diagnostikas kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metožu pielietošanas mijiedarbība. 3. Uzņēmuma stabilitātes stāvokļa diagnostikas kvalitatīvās analīzes metodes. 4. Uzņēmuma stabilitātes stāvokļa diagnostikas kvantitatīvās analīzes metodes. 5. Uzņēmuma īstermiņa attīstības optimizācijas modelis. 6. Secinājumi. 7. Literatūras avoti. 4

5 1.Terminoloģija un būtība 5

6 Crisis management termins un jēdziens *1/3+ Krīzes vadība vai pretkrīzes vadība? Angļu val. Crisis management. Krievu val. Антикризисный (- ое) менеджмент/управление, Кризисный (- ое ) менеджмент/управление. Latviešu val. Krīzes vadība vadības process krīzes apstākļos vai vadības process, kuru pasākumi ir virzīti uz krīzi kā vadības objektu? Krīzes vadība pasākumu komplekss, kas ietver preventīvas darbības, kā arī aktīvas darbības, lai uzturētu organizāciju līdzsvarotā stāvoklī, dodot iespēju turpināt sasniegt izvirzītos mērķus, kā arī samazināt krīzes seku ietekmi un no tā radītos zaudējumus (autores termina izprašana). 6

7 Krīzes vadības būtība īsumā... *2/3+ Svarīgi savlaicīgi identificēt krīzes signālus. Šim nolūkam viena no izmantotajām pieejām ir uzņēmuma stāvokļa diagnostika. Iespējami krīzes cēloņi ir riska faktori, kuru sekas ir uzņēmuma neapmierinoša funkcionēšana tirgū ( pesimistiskajā scenārijā uzņēmuma bankrots). Krīzes vadības teorijā lielākais akcents tiek likts uz preventīviem pasākumiem. Krīze ārējā vide nemaz nenozīmē, ka krīze pastāv arī uzņēmumā. 7

8 Krīzes vadības process *3/3+ Tiek izdarīti secinājumi par izpildīto: kas izdevās/kas nē. Jauna pieredze tiek pārnesta uz pirmo stadiju. Pēc krīzes stadija (the post-crisis stage) Pirms krīzes stadija (the precrisis stage) Vadošais personāls apzinājās, ka krīze pastāv. Krīze tiek kontrolēta. Vadošais personāls nepietiekami labi novērtēja krīzes nopietnumu. Īstā krīzes stadija (the acute crisis stage) (Autores apkopojums) 8

9 2. Diagnostikas kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes metožu pielietošanas mijiedarbība (pirms krīzes stadijas skatījumā) 9

10 Analīzes veicamie soļi un to mijiedarbība Efektīva izmantošana uzlabo uzņēmuma stāvokli SVID matrica Neefektīva ietekmju samazināšana pasliktina uzņēmuma stāvokli Finansu koeficienti Finansu analīzes metodes Maksātnespējas prognozēšanas metodes Cēloņu un seku sakarības; katra cēloņa ietekmes būtiskums Korelācijas un regresijas analīze Optimizācijas modelis (Autores izveide) 10

11 3.Uzņēmuma stabilitātes stāvokļa diagnostikas kvalitatīvās analīzes metodes SVID matricas rezultāti 11

12 SVID matricas rezultāti *1/4+ Stiprās puses Vājās puses Labs tēls, pateicoties pazīstamajiem produkciju zīmoliem; Zīmolam, (kuru produkcija ieņem lielāku daļu uzņēmuma piedāvātajā sortimentā) ir savs pētniecības centrs; Pārdota produkcija ir cieši saistīta funkcionāli; Uzņēmums testē jaunu produktu un pēc tam informē patērētājus; Notiek sadarbība ar Baltijas valstu partneriem; Galvenie klienti ir automobiļu dīlera centri. Iespējas Draudi 12

13 SVID matricas rezultāti *2/4+ Stipras puses Vājās puses Darbinieku mijiedarbības trūkums, darbinieku motivācijas trūkums, kā arī darba uzdevumi ne vienmēr tiek precīzi sadalīti starp personālu; Nav finansiālā atbalsta no ražotāju pusēm mārketinga pasākumu īstenošanai; Nav organizētas un apdomātas sistēmas, piedāvājot produkciju klientiem; Uzņēmuma biroja un veikala slikts un neērts izvietojums. Iespējas Draudi 13

14 SVID matricas rezultāti *3/4+ Stiprās puses Vājās puses Iespējas Ieņemt jaunus tirgus segmentus, paplašinot piedāvātās produkcijas sortimentu; Loģistikas sistematizēšana; Darbības jomas paplašināšana (tehniskā apmācības centra dibināšana, biznesa konsultācijas sniegšana autoservisu jomā). Draudi Konkurentu darbība (sortimenta paplašināšana ar konkurētspējīgām precēm; agresīvā mārketinga politika, dempinga cenas); Automobiļu pārdošanas apjomu samazinājums; iedzīvotāju ieņēmumu līmeņa samazinājums; degvielas cenu palielinājums; Apdrošināšanas uzņēmumu darbības nepietiekama tiesiskā kontrole. 14

15 SVID matrica stratēģiju griezumā *4/4+ Aizņemt jaunas tirgus nišas; Piedāvāt apmācības; Palielināt tirgus segmentu, ieviešot jaunu produkciju. Izstrādāt priekšlikumus apdrošināšanas uzņēmumu darbības kontrolei. SI (stiprās pusesiespējas) SD (stiprās puses draudi) VO (vājās puses iespējas) VD (vājās puses draudi) Centralizēti apmācīt klientus strādāt ar jauniem materiāliem; Reklāmas pasākumi. Definēt darba mērķus ; Iesaistīt darbiniekus lēmumu pieņemšanā; Ieinteresēt ražotājus finansēt mārketinga aktivitātes (Autores izveide) 15

16 4.Uzņēmuma stabilitātes stāvokļa diagnostikas kvantitatīvās analīzes metodes 4.1.Finansu analīzes metožu pielietošanas rezultāti, maksātnespējas prognozēšana 16

17 Finansu koeficienti [1/2] Visi rādītāji laika posmā no 2005.gada līdz 2009.gadam bija virs pieņemtajiem normatīviem, kaut gan atsevišķiem rādītājiem tika novērota negatīva tendence ( apgrozījums) (Autores izveidojums) 17

18 Maksātnespējas prognozēšana *2/2+ Maksātnespējas prognozēšanas metode E.Altmana(E.Altman) Z koeficients Dž.Olsona(J.Ohlson) logit modelis Prognozēšanas rezultātā iegūtā vērtība 2010.gads Z = 5,59 PROB = 0,04 R-koeficients R = 7,73 G.Savickas (Г.В.Савицкая) metodika R.Taflera (R.Taffler) /H.Tišova(H.Tisshaw) metode G.Springeita (G.Springate) metode Dž.Fulmera(John G. Fulmer) metode V.Šorina/I.Voronovas Z 2L metode (domāts Latvijas uzņēmumiem) Vērtības rādītāju kopsumma (balles) = 101,5 Z= 1,46 Z=2,39 H=53,24 Z 2L = 4,12 Iegūtās vērtības interpretācija 2010.gads Tā kā 5,59 >2,9, var secināt, ka uzņēmums funkcionē stabili un tuvākajos divos gados maksātnespēja ir apšaubāma Tā kā 0,04 vērtība ir tuva nullei un ir krietni mazāk par 1, tad maksātnespējas iespēja ir niecīga Tā kā 7,73 > 0,42, maksātnespējas iespēja ir mazāk par 10%. Uzņēmums attiecas pie pirmās grupas. Tas nozīme, ka uzņēmums ir ar labu finansiālo stabilitāti, un tam ir liela iespēja norēķināties ar savām saistībām Tā kā 1,46 ir krietni > 0,3, tad uzņēmuma maksātnespējas iespēja tuvākajos gados nepastāv. Tā kā kritiskā vērtība ir 0,862, bet 2,39>0,862,- uzņēmuma maksātnespējas iespēja ir niecīga H kritiskais vērtējums ir 0. Tā kā 53,24>0, tad maksātnespēja nedraud Tā kā 4,12 > 0, tad var secināt, ka maksātnespēja nedraud (Autores izveide) 18

19 4.Uzņēmuma stabilitātes stāvokļa diagnostikas kvantitatīvās analīzes metodes 4.2.Cēloņu-seku analīze (korelācijas analīzes rezultāti) 19

20 Uz apgrozījumu ietekmējoši faktori Ceļu satiksmes negadījumu skaits (Rīgā); Iedzīvotāju ieņēmumu līmenis; Reģistrēto automobiļu skaits (Rīgā); Darba stundas cena automobiļu remontu darbnīcās; Reklāmas izdevumi. Uzņēmuma reklāmas struktūra tiek uzskatīta par neefektīvu (uzņēmuma šaurā vieta ) Faktors Korelācija ar apgrozījumu Negadījumu skaits 0,060 Reģistrēto automobiļu skaits 0,712 Darba stundas cena servisos 0,776 Iedzīvotāju ieņēmumi 0,711 Reklāmas izdevumi 0,017 20

21 5.Uzņēmuma īstermiņa attīstības optimizācijas modelis 21

22 Izvirzītie mērķi pirms modeļa sastādīšanas *1/3+ Maksimizēt uzņēmuma apgrozījumu. Paplašināt preču sortimentu ar jauno produkciju ( stratēģija, kura iegūta SVID matricas analīzes rezultātā). Uzlabot reklāmas struktūru un paaugstināt tās efektivitāti Modeļa shematiskais atspoguļojums ( autores izveide) 22

23 Uzņēmuma attīstības optimizācijas modelis *2/3+ Prognozēšanas rezultāti Ņemt vērā ārējās vides tendences Pārskatīt preču sortimenta struktūru Citādi noteikt vislabāko reklāmas veidu (Autores izveide) 23

24 Modeļa aprēķināšanas rezultāti *3/3+ Optimālajā plānā tika iekļauta gan veca, gan jauna produkcija. Kopā, (novērojot optimāla plāna struktūru) ir paredzēts pārdot 785 produkciju vienības. Šāda optimāla preču apgrozījuma struktūra var nodrošināt uzņēmumam mēneša laikā maksimālus ieņēmumus no jaunas produkcijas pārdošanas: Ls 10826,30 apmērā; no vecas produkcijas pārdošanas : Ls 10833,3 apmērā. Par vislabāko reklāmas virzienu ir uzskatīts apmācības semināru organizēšana. Optimālā plāna stabilitātes intervālu analīze: uzņēmums var palielināt cenas uz produkciju ( vai šādu palielinājumu pircēju uztvers pozitīvi?). Esošo resursu fondi ir izmantoti efektīvi. 24

25 6.Secinājumi Stratēģija: sortimentu paplašinājums/padziļinājums ar jauno produkciju SVID matrica Neefektīva reklāmas struktūra Finansu koeficientu vērtības virs pieņemtajiem normatīviem, kaut gan dažu rādītāju tendence ir negatīva (apgrozījums) Finansu analīzes metodes Tuvākajā gada laikā maksātnespēja uzņēmumam nedraud Cēloņu un seku sakarības; katra cēloņa ietekmes būtiskums Nozīmīgs korelācijas koeficients ir starp apgrozījumu un tādiem faktoriem kā : automobiļu skaits, darba stundas cena autoservisos, iedzīvotāju ieņēmumi. Reklāmas izdevumi nekorelē ar apgrozījumu (tas tika vērtēts negatīvi). Rezultātā iespējams noteikt uzņēmuma optimālo apgrozījuma struktūru, kā arī visefektīvāko reklāmas veidu (Autores izveide) Optimizācijas modelis 25

26 7.Literatūras avoti: 1) Šneidere, R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, lpp. 2) Barton,L. Crisis Leadership Now: a Real-World Guide for Threats, Disaster, Sabotage and Scandal. New York: McGraw- Hill, p. 3) Mitroff, Ian I., Anagos, G. Managing Crisis Before They Happen: What Every Executive & Manager Needs to Know about Crisis Management. New York: AMACOM Books, p. 4) Попов, Р.А. Антикризисное управление. Москва: Высшая школа, с. 26

27 Kontaktinformācija: e-pasts: tālr.: (+371)