gļ-,īs- _=~~;ī(kep'g- 1984:g.y:.:.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "gļ-,īs- _=~~;ī(kep'g- 1984:g.y:.:."

Transkripts

1

2 r* ī 2 tot : Ļ 7 r :ī;::;;ī:*7ņeēzēfw; Äs;Ē ĪÄQ7; zz :fwīīg r arēkiāšėūąs iesaki k ļ p l4:* lēügzm oy ga»?īriu w* ī * f rmta garā 45? 18 i *?sīīsf+*å?l*skis e ;ĪŠŠŽE*Ī? īžá l7 Lat jçąagi ghsėrļ 4 Ļ Dtuyą; ā 9á B5 I=f3 ;39 ss 211x \ NāOiiaf(l92s1934g) gļīs=;ī(kepg 1984:gy:: ç/zieqņa ļ 51 1: *46 9 āū) z zz s l ėa ; ) es 1 9 1s 32 Kompoetus izēloties ākas izšķirties arī gm:: a Latijaisaf 1930 g ser) sulā Somija Noreģja Rīga 3:25: gčd m qclf ļ : ; Šeice » Vacija(kopš 1934g) IQIIŠŽ/äiaåm migå Ziedrija :š par izēlēto kompoetupreču kalitati ņemot tādas šķires u kalitates preces kuras isairāk patērē iedzīotāju grupas kam ideksu aprēķia Ja kādas o sarakstā uzņemtām precēm resp preču šķirēm ēlāk tirgū trūkst tās atieto ar citām kuras patērē trūkstošo ietā Ziamas grūtības sagādā kompoetu sastādīšaa apģērbu grupā jo apģērbu eids u kalitate bieži maias (modes preces ) Par laika bazi pricipā ņem gadu kas raksturīgs ar ormaliem saimieciskiem apstākļiem u stabilām ceām Vairums alstu par 1914 ai arī laika bazi atstājušas 1913 g g kādu šo gadu atseišķu mēesi Tas tomēr uzskatāms par trūkumu jo šādas bazes gads atrodas tālu o tekošā mometa u faktiskie patēriņa apstākļi ar stipri atšķirties o apstākļiem bazes gadā Dzīes izmaksas ideksu aprēķiāšaa jāizšķir grupu ideksu u kopideksa aprēķiāšaa Dažās alstīs kā tā grupu arī kopideksu aprēķia pēc ieādām formulām isbiežāk t s agregatiās metodes Citur turpretim pēc agregatiā paņēmiea aprēķia ieīgi grupu ideksus kamēr kopideksu ņem kā atseišķo grupu ideksu sērto aritmetisko ai sērto ģeometrisko Sastopami arī dzīes izmaksas ideksi kas iscauri aprēķiāti pēc sērtā aritmetiskā paņēmiea Aprēķiot ideksus pēc agregatiās formulas atseišķo kompoetu sars izteicās ar fiziskiem patēriņa daudzumiem (patēriņa koeficietiem) Daži ārdi atzīmējami arī par lok a 1 u ispārējā dzīes izmaksas ideksa aprēķiāšau aprēķia: 1) pēc ieas ispārējas schemas u Leāi katrā atseišķā ietā 2) pēc īpašas schemas katrai ietai :i ceām attiecīgā ietā Vispārējā (alsts caurmēra) ideksa aprēä ķiāšaā domiē trīs eidi: 1) aprēķia atseišķus lokalos icieīkswis u tos ser ar iedzīotāju skaitu :attiecīgas ietās 2) ispārējo ideksu aprēķiāšaa pēc kopējas schemas u caurmēra ceas alsti u 3) par ispārējo ideksu pieņem galeo (sarīgāko) lokalo ideksu piem par dzīes izmaksu Latijā spriež pēc dzīes izmaksas ideksa Rīgā 4 j A Grozot agrāko ideksu aprēķmžuizias me todi jāizšķiras arī par to ai tur piam agrākā ideksu serija ai arī uz sākama pilīgi jaua serija Turpiot agrāko seriju jauaprēķiātās i deksa ridas pāreido šādi: Agrākā Jauā Pāreidotā Ä serija serija serija a a Lietojot citas ideksa aprēķiāšaas formulas (sērto aritmetisko sērto ģeometrisko) kom b c d c b ļ poetu ai kompoetu grupu sarus izteic relatios skaitļos (procetos) Sarus oteic pēc ģimeņu budžetu datiem Z Pēc cik ilga laika kompoetu sari grozami? Šo jautājumu izšķir atkarībā o cik tā ilgi aprēķiiem par pamatu ņemtie kompoeti u to daudzumi saskaēs realiem ar patēriņa apstākļiem Parastos apstākļos saru reiziju ideksu aprēķiāšaas schemā izdara ik pa desmit gadiem ç m m Pāreidoto ideksu seriju kas uzskatama kā agrākās serijas turpiājums isbiežāk lletq tad kia jlauās ideksu kaprēķiālžaas d ī d prilcšlpå pa ieta 1 pasi a agrā os aprēpos t 1 a pārkārtojumi skar ieīgi kompoetu sarus u eetūalo sastāu apģērbi dzīokļa īre apkuriāšaa ideksa aprēķiā ņemtas kompoetus isbiežāk sadala 5 grupās: pārtika 1) apgaismošaa pārējie s Mēbeles tīrībaķigiea izglītība izklaidēšaās satiksme A ā; 9) grupa 3) Sestā odokļi Pārējie sadalās 9 apakšgrupas: mājsaimiecības tabaka iekārta (mēbeles: paklāji u gulj/ī irtues aptīrīšaas drēbes; galda u gultas eļa piederumi) līdzekļi; eselības kopšaa u ārstēšaa; apdrošiāš as premijas; izpriecas; izglītība; ceļojumi; proceti 4) Sestā grupa odokļi Pārējos ietilpst: ietars tīrīšaas līdzekļi u eļas mazgāšaa eselības kopšaa gari ajadzības biedru audas izpriecas ceļojumi proceti pastatelef izdeumi baudielas u c ÄĪļ

3 kas:: * sslīī<t<=ksa ai Dzīes izmaksas ideksa oamats Reip t ti:: patēriņu V p lielumu 7 isiem katram r Ä a \ i Siers krējuma 05 egļu A \ s* *l* 3 s? i;s3s>ėg:š«: 19 7 z Ä\l* eš:qšīžäīfīč =Ä ŠW Z QWŽĪG Ä r * V?K T: Ä aht =zēäxäzs7aīątļģžšrç»i A ;;ļģ ÄĪ:J :jāīrē: Ä j l f «JK 51Ž w:*; e žīhėwáj 74? yąļ J fix žu r;;i=ģg l e A : Šgīšs ss tzlésīz 37;; ž = s»* * :yf* īzar:zr zg : *\ 225 l: īi*: faēžåīīīzt ėąåš JĪŠM iiå =)7Ją?r l:*l =:r:äu;;*:;:;: ļ äģ;šf=x:ņ** ėfxzšąe :ļ 3; i iīf;fī; lļild S? b; låiīėāsąmīžmėiå? LatVlJaņ :Ē 539» datus; ko fsiedzīaļf JĻQZG/Zāąffgaáąšpļ: īzlatmģ pmeu budžu oērojumi Ī El Tagad ad par laīgföto darbiiekwäåjturiļ) sak ti 1936/37Vgada ģimeņu budžetu ma eriaii ideksu aprēķiāšaas pamatos ņemti ie jauākie tagadējam dzīes līmeim airāk tbšiī:tošie dati r ī j?gaz tam reidēt dzīes izmaksas ideksa apīçwrēkfāšaas metodi spieda daži pārpratumi kas gīīļifacišls līdzšiējo ideksu lietotājiem Šos idekçsus aprēķiāja pēc maiīgas mēeīcfjsiw ;mas patēriņa schemas ptas traucēja ;dzi iztikas līdzekļu u pakalpojumu ceu kus tībçs saiīdziāšau blakus stāošos mēešos s z:: 4i? Ä r: ī ;ljģ u /*(V; V 3 schema kompoetuīaskalts pa ļ Āçiģç r Ä Ī 64;:* :iļģ(l4tąf ėļ Īk;;<7!\2R :agļj f 4 5W:* g 4i; ; 5;r5 ļļ ;jā UĒąV;e j? ļ ; ījhfkėļ tikąsgrupa 36 dzīokļu īres 4 Ž ļ 3PkIÄIIIIIĪĒŠšŠĪižÄ asapgaismošaasė 5 apģērbi: 2ļ4 pålirejasļī ajadzības 40 ai kopā 107 komipoefi wt Atseišķu kompoetu sars izteikts ar patēriņa koeficietiem (daudzumiem) Pēdējie oteikti ar tādu aprēķiu lai pēc šiem koeg ficietiem u 1936 gada idējām ceām aprēv ķiātās grupas kopizmaksas būtu iespējami tuas attiecīgās grupas izdeumiem pēc ģimeņu budžetu datiem Kompoeti u to sars aprēķiā (1940 g) dzīes izmaksas ideksa ilåtištas iemāąsļti ērsiziis uz emaiīgu mēešiem schemu šīs eērtības o dētā dzīes izmaksas ideksa aprēķiāšaas metode izstrādāta bazējoties uz pilsētas daiāa fiziska strādieku ģimeņu mājturību (eīj ieskaitot ieiiekus) izdeumiem u patēriņa pēc 1926/37 gada ģimeņu budžetu datiem ai izteicot patērētāju Vieibas patērētāja persoas ieības ĢfsieesÄ idējie ieākumi bijuši 1812 latugadā jeb 151ls mēesī; o tiem: galeā pelītāīa alga 1332 ls g jeb 115 Is mēm Rudzu Vieas ģimees mājturības (z 26 pat ie) patēriņš Pārtika i Mēesī kg maize rupja 17ū saldskābā Baltmaize g 21 Kiešu milti bīdelēti I II lab \ Miežu putraimi ą 1:0 Maima Zirņi Kartupeļi Gllīķl Kāposti skābēti 25 Cukurs 019 I smalkais 50 Kartupeļu milti 03 Medus teciāts 02 ą Cūkgaļa saiga 33 u žāēta 20 Liellopu gaļa ar kauliem 90 bez kauliem 30 u Aitas gaļa saiga 11 pārējo ģim locekļu blakus peļņa 216 lb ieākxmi o ģim dārz mājputieiiitm194 pārējie ieākumi 10 u Teļa gaļa 12 Desiņas (cīsiņi) 11 Tēidesas 09 Cūku taki kausēti 12 Pilpies 480 ltr Krējums skābs 14 kg Šīs ģimees mājturības izdeumi g ggtsādi: Gadā Mēesī ff *L* Ls Ls Hflīārtika TÜZĪVORIa irc ļfapkuriāšaaapgaismošaa iefapķērbs Pārējie izdeumi jçļf o Biezpies 13 lauku Siests Olas 24 23b Siļkes (ai reņģes) sālītas 09 kg Reģes žāētas 30 Līdakas saigss Tēja Vislētākā Ä Sāls 17 1 istabas dzīoklis 2 Dzīokļu īres istabu dzīoklis II mē Īre V jb) Kompoeti u to sars ideksa aprēķischemā Reidētā dzīes izmaksas i *sīļļšksa metodē kompoetu izēlē ieesadi osacījumi: Ä ;läj Ļģü a) Ņemti kom oeti kas uzskatāmi par : 4 sarigakiem dzies iztikas izmaksas u Apkuriāšaa u apgaismošaa Malka bērzu Petroleja Elcktriskā strāa Mēesi o2s Stēīl g 925 r Jūs s?so l kw/st 7

4 Maīļacis; t apdroši A ī Jamāeļļa JKulturalās : 5 29 z Ä ss ķ ī*: 4 r) Ä V 4 Paxxisausaso 321 u ĪfxNīķiešuÄzaikijietļ bostoa Mēm e A ļ ziemas mētsfbez ādas apļa ķemmdzī amaąģah Vasarāas mēteļļ ģabaxdia 1:1 03 u Siėiešņ kļeitaą ilas iekāršasg : 15 ļ jj ; katha aitaml Ļ 3 Vlas ī mētėll ;; sieas ar ļiekņādas gau;03 j : ÄÜ ; Īašarhs; z roļ*ä Q3 Vīrieš irskrekfņperkala Ū ī ; ktekli ņebąl*audeklą Ls f ; apakšbikseaģebaļfajudekla Ī: jl;s zeķes kokilas ;iekāršas i i :öļo Pąriá g ļ ;jlaggieķāršas g 2o 0 C Sieiešu :kreklfmadepolamaaltaml lo ga 33 i kokilas txiko f; g ą: biktses kokilas triko 15 lakes kokilas iekģišas L w s4oļpsri m u e3 g ÄVfllīas; iekāršas i Ē 5 Velas audeklskokvīlas;ballbo m= g cm pl; Vīrieširplatmalešzfilcaf 10 gģlļ S Ž kurpes» chromādas IoParlS saišzābaki juchtādas ; u 10 Il ļ g: I Sieiešu kurpes Īchromādas 90 M :Calošasīiešu;=ziemas 10 r 10 Pazoles (īriešu apaiem) Š 40 Teīz gg : y letąrs i Ä AA ā Edamgaldsozola fiiera z* 07 gab Š KrēsĪsVīes 05 Metalagulta 11/2 ietņkrāsota 01 TS Paa tērauda 26 cm Z Trumulis 111g īet gultai 02 Alumīija katls 11 Ītr 05 O3 0 3 ltrskārda Ļ Spaiis cikota skārda t I 10 V ; :g emaljēts zilibalts; 11 ltr ynazis u dakšiņa (koka spalieņ 20 pāri 30 gab tškījiļļfajasa (dziliė u lēzeie) ļßlodasļ māla 6 ļti iekāršas I Īēfglāzçs 60 ļīiļätīrībauu higiea Mēesī Slimo kases dalībiekelpicmaksa ārsta ii 05 reiz hj Ä Ä IOC 9 žālēm piem pēcļrec Io Ziepes zilraibās 10 kg F dzeltēās fšqda elas 2reiz Pirtskopējā *Frizieris matu griešaa (Vīr) Ž Ä bārdas skūšaa 4 Ä Satiksme i Dzelzceļa biļete 111 kl 50 km 15 biļ lelu dzelzc ietar lī parastā bi]*) 50 lelu dzc Viet lī strādmturpatpakaļ b*) 190?Autobusa Vietai lī parastā bil*) 30 ;=;ą :; áifiāąiīīiiīawąaaąņėmlåīe S ; :t:::īfrceárs: dāhdzt>iīg=īīīīiīīxģvėrüīt * zx «xsf;r< ; hkas E= > īcåīhēīmļfk:fliėtöfīef stādujuf:ļī iekīl V3ll r ; barība grļlelu š*?ž akäßlfolļī2iī ļ ;Īfliáfģiīģáģáģspibėükytfsėąiėiģ fmrgąątā ir gmeė ī :p1c d11ktu; patērlņš glfrlņeņdfą budgetu mājbėstrīb ļßētļtā: ķązzizraudzļtjçxą kpmpoņetçīçąņ ;Japāā arīcici patēriņa schemā ueüzņemjtle predu atseišķo produktu *faktļskaļs patēmņšg kāds bijisi pēcjģimeņu= budžetu datlem atbllstosi s pa lieliāts alä=tādll aprēķiu): lai sçhemā izēle produktu ķopīzmaksaķbarīlgas Yģrtība u st amg; turaķ pamatilcieos būtu lespējarm tua att çīgiem ģimeņuåbudžąfcubdatmm iesals kaņepes rieksti ma ra l?āļcikaskopīzmaksa pēc ģimäeņu ;: tiem 1m aprēķiņot tqķpēc schemā ņėmto pą=du patēriņa daudzumlemu 1936 g wdēyāą :e ar; A r sada; 3 Pārtikas :izmaksa: ieai ;strādieku Irsjtu* bai <(29patuie) ļmēçsī: * AuAu ÄPēcl936Ä/37g U ļī I 9 Z m 9 Augu Valsts produkti datiem < grēķļņ Ls LsļÄīi )?? Lábības u produkti uākšaugi ?9ļ;å51 Sakes uudārzāji Augu Ä Pārēiie p Dzfyieku alstis pfaduicti ļ 3099 >Šs2;;šf Galaf % Piea produkti u a olas Ziis Caršsīrisias Pārtikaçārpus mājas 164 g ā Ko V 53821; lī strād turpatpakal 80 Autob yiet; bil*) tarifs ēstulei cītietu līdz2o gr 10 ēst Pasta atklātel l ; ; Io atkl ajadzības Rēcpusdieaslaikraksts (1 m :25 r) Rīta laikraksts (1 m 30 r) Nedēļas žurals(l m mē 05»Skolas grāmatas pamatskolas 3 kl 008 kqmpl ARadio aboemets (mēesī) 05 mē Tcatris 3 V parketā 05 biļ 4Ki0210 Ä Ä Izpriecau smēķēšaa V Degīs II šk; restoraā (1/2 ltr) 05 pud kius gaišais II šk restoraā (/2 ltr) 30 II šk (kast 710 gab) (pac=so gr) 10 pac A Ä ļņagirosi a akapapirosiem Ä 120 kast?ārtikas grupā ņemti sarīgākie pārtikas prodņkti kuri regulari parādas strādieku patērlņāu kuru šķiri u kalitati ceu staą tistikā iespējams pietiekoši preclzēt tilpstz Pārtikas grupas kompoetu sastāā eie a) pārtikas produkti ar šauru sezoas rak V sturu kā augļi ogas u daži dārzāji b) dážl pārējie augu alsts produkti i(cep ) ieīgi Rīgā Ideksa aprēķiāšaas schelā uzņexto «pāää tlkas produktu barības ielu saturs u kalorļj daudzums: ķ BarībÄielwdau ļ: ; ļ a dzums uzlpat Kalorijaç 4 9 ieību mē (g) V 52 š Jā åģļąīfī U m) d :7 08 F* OE Ž D: T Ļabības produkti s97 : ( Sakes uä dārzāji ;Dažādit augu alsts produkti I : ?7B?Ī Kopçā augil Nialsts produkļi ;; Gaļa u tauki Paxea produkfi u olas BB ; Zwiąx Kopā dzīļiieku alsts prod2l i:: Ä tā e; Ä Idéksa aprēķīašaņasļscliemā uzņemtieīiif tlkas produkti tā tad sagādā 3492 kaloriļ dleņaktļ; o tām«s7*2% dgd augu alsts 15 duktl 423% dzīmeku alsts produkti»

5 A Ķ iilīldėksaąmsiprēkiā mājfurībā KopällÜDb?/uļ ) i izdeumiy ī preču * kompoetu Ä ceas 4sl parādās? kad ī V 5 V i starp; barības yiąņņarr icas šādit 5 Ī :gfļ ;TV T ;*14Ž9 104Ž ī fç g \:\ ļauki DIOĪCIĪISJ ī 16;5 lo :i oģuiirlrątļ ; e7l D žī0k īres Äiraķgtuçfbšaāi prēķāā ņemtaspuse ņdņīemstabas u ļąusef o åīyistahu *īrēmg»jo budžetu; ņåš çrojumos ņemåās strādieku ģimees dzīolušąssiieą u diištabuidzībkļosą 4 īres uzmąksas 136/37gadāļrieēr strādieku rāļturībāt saeējzatos mēesī Ī 1 i A k ) l i s 9sģ*Ī * Äåīåžåīåiģ ;grupa dzīes izmaksas ideksa aprēķiā pāru stā tząlka petroleja u elektrība sīs izmaksas f:193(ž/fē7 gadā izāk (latos meesi): : i Ēgr L Pēc ģim Budž Idékušaļ Vdašīisem u āmåmai ļgņgiką 83 ÄO 032 léželektriīw š:*l>ārēj; 110 w Kopā; zāo Fl e 1 A gy :y ēr b u g rup ā; kompoetu izele u ģåfögto oteikšaa saistīta ąr diezga ;helaņļ īr;īgrūtīhiå==; Izsekojot faktiskai apģērbīplegādei šjģģīme:?ssidžetu mājturībās redzama liela dažā ;áådība 122 iegādāto apģērbu eida tā arīto kalļw ijéļtates Mēģiājumi ietert idekszraprēķf žījlīāšazi schemā isus šos dažādos drēbjuļ apau w u el: «rabalus oestu pie ļoti plaša saraksta2?tajā irrāiīpstošāržprecēmg*rūti āktos sagādāt?ļīīcėas Tāxlēl apģērbu grupas pārstāēšaāi izšjçēlēti isbiežāk lietotie apģērbu gabali par fąijkuriez šespējams sakopot drošas ceas Patē te ;īflņa kcmfiir;ieti oteikti =ar aprēķim lal apą fgērbu kepērtība ideksaaprēķiā :(pie g 1936 jçjąceām) jdziātbs apģērbu izmaksai pēcģlmeņu eibudžetu datiem Ziamus samērus mēģiāts letu fgīfrētstarp irsdrēbju eļas apau u izlabošaas :ļftlzmaksāi: Apģēlėbu iz jgą Aļīlģērpudiiš? iakåas cģulám pēc īm u ž ma rsąņ e aļ datiem Īlålšjt (alpreķgļā) (sgaā sgaa ĪVirsd rrvelareä i ; e ĒADhi G Izlaböšaas Ä 1915 Ä l4r :ąšąijārējie i Ļ Carmērā 1 mēesī Pā rējāsii z m a k s as ieter ietara fiçgādi higieas satiksmes kulturalos kā arī IZ *ldņecassmēķēšaas izdeumus Šais apaksgfruj pas kompoetu sastās u *sari ideksa ąpreá aķļl3a schemā oteikti adoties o līdzīglem apserlģmicmiá apģērbu grupā 0 izmaksu salīdziājums ar d t ģ Imeņui b u ifąļdątiem izteicas šādi (lati caurmērā 1 mājturībā g( mēesī); Ļ Izmaksa ģimeņu budžetu i e sa 4 apljēklā ; e Izråialltcsņs 4?flļetars åshziea ;rsatiksme ŠĪīKUĪtļlralās ajadzības Ä 5: šsļzßrlecasmēķēšē Kopā: I ldeksa aprēķiāīietertās iząaksu grupa pārtika?rdzīokla īre; fapkuriāšahaģapgaisa Imošaa apģērbi pārējie kopsuiā apter :882% ofisāmikopizmaksām pilsētas strādieku mājturībās pēcļl gada ;ģimeņu budžetu datiem Ārpus ideksa aprēķia :sclieras ļpaliek kas\mājturībās eregulāri (dāiājumi pabalsti ziedojumi proceti; sātās atlīdzības par persoņīgiem pakalpojumiemļ izdeumi ļģimees rakstura otikumiemå : kā Äzār kristībāmiu tml) tāpat arī ņodokļļifkuru ozīme strādieku Iājturību budžetosiecīga (05% o mājturības kopizdeumiei); maksāe jumi socialai apdrošiāšaai im daži citiasīkāki ceu statistikā euzterami izdeumiģ Izmaksu grupu sastarpējie samēri pēc ģi meu budžetiem ļu ideksa aprēķiā šādi (procetos) : : g Älzmåksuwsadal ģimeņu ideksa aprēķ budžetu īschėmāļpēc i Pārtika dati Dzīoklaīre j Š gxąeąm); ApkuriāšaaapgaismošaaA Apģērbi 140% j 140; Pārējās izmaksas Mājturības ietars 49 Higiea 40 Satiksme 43 *r 42* Kulturalām ajadzībām Izpriecasmēķēšaa A Kopā: * 1000 Z Socialā apdrošiāšaa* 37 Ä Citi izdeumi (dāaas pa balsti proceti ārkārt iz deumi ugc) c) ideksu laika baze lzejot o apsērumiem ka gads kas iezīmējas 1) par ideksa laika bazir ņemams ar puslīdz ormāliem saimieciskiem apstākļiem 2) ka bazes gadu a ieteicams ņemt ļoti tālu atpakaļ faktiskie patēriņa apstākļi ar stipri atšķirties o tas gadējiemlu 3) ka dzīes izmaksas ideksam tomēr jārāda pārmaiņas dzīes izmaksu līmeī airāku pēdējo gadu ridā par dzīes izmaksas ideksa V 5 * laika bazi izēlēts 1930gads (tas ir bazes gads arī līdzšiējai dzīes izmaksas ideksuiserijaiļ d) Aprēķiāšaās formula Dzīes izmaksas grupu ideksi uarī kopidekss aprēķiāts pēc agregatiās formulas: Ä po ī l:ēb%;loo kur?pocle sīktirdziecības u pakalpojumu ceas bazes mometā pi u qo dotā mometā sari (kostati patēriņa koeficieti) kas oteikti pēc 1936/37 Žg ģimeņubudžetu datiem l p e) Lokalie ideksi ulspārējais dzīesizmaksas idekss Pēc reidētāsl dzīes izmaksas ideksa metodes paredzēts aprēķiāt 1) dzīes izmaksasideksu Rīgā l 2) dzīes izmaksas ideksu 3 lielākās proī ices pilsētās (Liepāja Jelgaa Da: gapils) Dzīes izmaksas idekss lielākās proices pilsētās tiks aprēķiāts pēc tās pašas schemas kā Rīgā (izpaliek ieīgi ietējā satiksme tramaji autobuss) u caurmērā ceām šais pilsētās

6 6 3 Dzīes izmaksas ideksskaitļu serijas Äpēc līdzšiējās u reidētās metodes Ņemot ērā radikalās atšķirības līdzšiējā u reidētā dzīes izmaksas ideksu aprēķiāšaas metodē Valsts statistiskā pāralde turpmāk uzsāks jauu ideksu serijņ Pēc reidētās metodes aprēķiāti ideksi arī pagājušiem desmit Dzīes izmalsasideksskaitļu serijas Rīgā u; līdzšiējās (1930 g) u reidētās ( 940 todeš; g) Séries des Äombresidices du coūt de la?cie Riģ; daprēs la méthode actuellė (7930) et la :széthoåģ Ä rčisée (de 7940) gadiem siedzot šo gadu caurmērus bet par dažiem pēdējiem gadiem arī mēešu ideksus Dzīes izmaksas ideksi strādiekiem līdzšiējā (1930 g) serija Rīgā Idices du coût de la ie des ouriers à Riga série actuelle (de 1930) m e N šo ; m Ē u m G i: 2 o :f 23 *åš āš :s: acs Ēšā Ēšå äåš*?tā šā ĒĒĒ 99::: C13 <Ēc *a 911: asu Måšå Dzīes izmaksas ideksi strādiekiem Rīgā reidētā (1940 g) serija Idices du coût de la ie des ouriers à Rigasérie réisée (de 1940) u 2 s s 5 s 5 ėåš sš x o g g ;Eša s: eo u : t Mz: > a: :s ū ą 52 ąuģg» pig «bg åwgą»blq L 5 asās ss 5:55 :ē E52 åšā » 32 w I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l IV V VI VII V1: 6 131* 132» 8 o a X X XII I II III IV V Līdzšiējās u reidētās dzīes izmaksas deksskaitļtl serijās redzamas atšķirības Pārtikas idekss lielākās atšķirība uzrāda 1933 g (3 pukti) u 1935 g d: pukti) Difereces līdzšiējā u reidētā p tikas ideksā izsaukušas dažas sezoas pre (saigie dārzāji asaras pirmajā pusē augļlīī Pārtikas ideksi reidētā ideksu serijā atkrī Č relatii dārgākām sezoas precēm isumā p dažiem puktiem zemāki ekā līdzšiējie

7 ļ Ä des «7 zīokļu īres ideīk su serijās*=ab; AĪ:ī;as: ir tiešā sakarā par maiīto kompoetu stāu ideksa aprēķiāšaas schemā Kamēr Īāk īres ideksu aprēķiāja pēc ieistabas ļžjokļu īrēmļ tagad ņemti ie»u diistabu fļokļi Šāds *stāoklis arī šķiet airāktuo ; pašreizējai tiešamībai jo tagad strādieku okļ apstākļi sakarā ar klātākušiemijau iem dzīokļiemmaiījušies resp uzlabojušies š?? ideksīrreidētā sērijā zemāki ekā ag j ā SGĪCŽJĒ i3igš:urlāšaas apgaismošaas ēņļdeī: ai s reidētā serijā augstāks Ag čr b u i dek s s līdzšiējā u reisexžjā eraugoties uz ieērojamām pārmaikcuiąpoetu sastāā atšķiras samērā maz aļtseišžī; s gados par 06 puktiem) Pārējo izmaksu ideksu aprēķiāšaas schema salīdziot ar līdzšiējo schėmu ir iekāršota Atmesti kompoeti kuru pār stāētām izmaksām ir gadijuma ai ejaušības raksturs (piem matu pāradāšaa ormais spēles puķes dāiājumiem u tml) Tāpat pārējās izmaksās eietilpst arī so cialās apdrošiāšaas izdeumi Pārējo izmaksu i ideksi reidētā serijā gadu ridā zemāki ekā agrākie Dzīesizmaksas kopideksi reidētā ideksskaitļu serijā atseišķos gados par 36puktiemaugstāki ekā līdzšiējā serijā edams sakarā ar atšķirībām saros grupu Tas u sēršaas metodēs R éisio de la méthode du calcul de lidice du coūt de la ie :ézg Ļa Hfthožīe actuelle (de 1930) du calcul de ;lçlļcļzce :u de cpņt la me e Lettmąže a été élūr les åbpreea c; utzlzsat les doées fourries par ģgfšquett=:ļr sum les budgets faulzaux de 1926/27 Mo:aīe7zat quad les des matériazoarr budgets de 1936/37 relatzfs aux méąges des été compiléç le calcul saļaļņlés qt Ēåļåfåq/ lliąēliī/?zs žīīcžžtåļ ;ļž;ļīéåožåžçfåaåīiežåī cīzīsžeīēz/[åeīlepåzšī Ētuel i ĪĻŽZ O a égalemet été porté ā réiser* la šgfetlwcics 1721 calcul de Fidice du coüt de la ie ąausu :še plusieurs méprises faites das Pam Lploä des: «Īdices actuels Ces idices ot été calgąļçņlés zäwrjgzēs u schéma cosommatio ažīzfząble de gaqrtzculzer chaque mais Par suite rr åxfkla CO77?LĻ ĪJ3P(LZSO?L du mouemet des price des Ēīģmöī/eç age subsistace et des serices a été redf/ Äzczļe deuac 110m: mož? cosėécutifs Le:: dzffzcultes se/rot ecartees grace a la Ēáižībetlzmīe réisée du calcul de Pidice du coūt lçl ma qui se base su/rf u schéroa de cosom Ējfrzatco áäz/lariable etīdetģque pour «fos les mois a) de bas; lzdzce du de la ;om te methode du calcul de Ļu lhdwe du coūt?ē atdala est élaborée e se basat sur les dépe?šefs memgēmes et la cosommatžo des ouwie/rs»áīfaçšės/zes doées sur les budgets faailžauoc ĪI 11/ a 4 *persoes e moyee das ue *Ēelle faaille ou bie e exprimat la gradeur f97? tçitcs de cosommatio 20 uités de cosom Īņązļtzo Les rreeus moyes de la famille ot lbl2 lats par a soit de 151 lats par ms Les dépeses de cette famille e 1936/37 sot les suiates: a) o a prisdes élémets pouat étwe cosidérés comme les plus importats das les dépeses de?etretie ital et qui peuet reméseter e méme temps les écessités de moidre impomtace o portées das le schémrz» b) le ombre des élémets darit ébre suffisammet étedu pour équilžbrer aési les fluctuatios que pouwaiet apporter les chagemets marchadises priac de quelques c) oä a p/ris des élémets pourr lesquels la statistique couratļe peut se procurer aisémet les prioc Le požds des élémets particuliers est exprimé e coefficiets de cosmmatio (qua tités) Ces derrierrs somi détermiés de maiēre ā que cc les dépeses du groupe calculées düzprēs ces coefficiets et les mix moyes de 1936 soiet assez proches des dépeses du groupe (rowrespodcmt düzp/rēs les doées des budgets fuiliaux Elémets et leur poids das le cdlcul de Vidice du coüt de la ie (1940) Cosommatio du méage due famille (= 26 uites de cosommatio) Alzfmetatzo Pai de seigle ordiaire Parmois kg Pai de seigle de farie blutée 17 Pai blac 112 Faiie de fromet blutée qual I et II 45 Gruau dīorge Semoule Poi; 09 Carottes Cocombres salés 12 Choucroute 25 Oigos 09 Paf a Par mais Ls Ls Cassoade Ļ 50 Fécule de pommes de terre 03 alimctatio Hoyer chäīļ/īage et éclairage :hablllemet alltres dépeses V; 56] 4650 b Miel liquide 02 Viade de porc fraīche 33 furée 290 I Viade de boeuf aec 0s sas 0s 30 Viade damouto fraīche 11 ; Viade de eau l 12 Saucisses 11 l?) Elémets et leur poids das 9 Schéza du calcul de Fiyzdice E īīļmle çlu ļ97fteté Mises choix des élémets les rėgles suiates e cosidératio das la méthode s Temsee de Pidice du coūt de la ie: Saucissqs cuits Saidoux Lait o écrémé Crēme aigre Fromage 09 litru 14 kg V 05 Caillebotte 13 Beurre de ferme 30

8 i Cfompleią Šeauļefėrblaņc c; ;?o ; ą g fois * 1 ČĪigarķttçsÄ2e Ä i u o V ĪĻ ĻALJå lespė(še jrmaytjoöž l j = l 1 : 2 all w 8 Z V oeufs::šä5: :<ģ ļ ; 2 : Par mpis a 1 ĪīķiėcegÜ h Hareasåäalēsifou etitsz harėėė: bąltiques) 09 kgl : 4 Petītåfhareflrš? bąlüques fumės 3o V»Broçhėtņfris Cašé Tsuhčédaéxiļ :Ī? 3 Tķ ā metlleutļarché (195 t Selrf xf Ī z Ī r ]7ī Ä *ąistič;4ą:ģ;iīļ #jkšēīäg2 ļfrga Iz=rpå r?šī i züąrzi 5:; liēļfdeėfėhąėriuiīēļeīfąfī:4ģ;3e=clásšemīxoūr deätfåzzīrayīdaļleroretoüråzézöiäčrgiļ Ä es»īąl:ļ;f:j :;;:4ļšėš rifä;šimple*)ä f Ž Ž4 N (2ņ7 *Jąge de ;g fīßilletfa d7arģtlåbålzšbfdģaireg gde iut :ti: Ä: :ļs? : ÄBillef cfaąfobtfs fdfallerfėtaūrå ourier des 12; 2 92/ 975 ;ligqs eletiiri)? süplėf) ;7 fi 89 Ī : muicatīosilériezi<es Ä ÄLagēmerrt de 1 chámbrçffī; gi/oyçrdąlöīozzrk* Tarifīpqstålppurflėttrmjjusguüšggogr gai; :; s: yļžjçhīzrfcbīes : Ją 0 I zrėitreļi= ąfçifjzqçtąl paurçártaąąpoçtąles : Lsartfçr Ī Chaząffágļe et éclaīrasiąeua ißqisīdebeuléaąi : 025 ; stėres ; :ī; pi : «f sapiņ g i 008 *Ä Äyçsąztągcgwltļu rieärç Š: jouftrļaiūfu 3315 fjmöīsīgģ ņļņs) zfpéirjöle CQ/uyrarélectrzjque x kw/h* ļéçoļą élémetlaīre Le 003 cąll Abqhemet åīa T S F (mqisj 05 :mąģsķą Z j Théátre (3e place duparterre) l ļäī billçtgģ Qiémąlzē plące) \; :ķą: j;f; :Habzļle met Para= Tableámaager e colréplaqué de chée 07 PĪČCCJ Chäisė iļeoise 05 š Lil e métal peit place 1/211 r; g 1 02 w o Matėlasq e zostēre pąur ulit de place 1/2 U CasseTale alumiium de e; 11 lifres ļ A ie;ėrwaé ;Biīftlçģ ol=dlalrea::dsļ Žzges çj šī žī šwļfžgffä *š;«ļ:ä: if D 93 4* O Lt rßeuç hebdomądareilmms :J os) Lires; Jeseigmąī de lacīasse de 31a de ī Di s tąralctia s e t åbäcf e e ca 15 pqür hammes e bostoidigėe fcomplet Ä Parfdeņsusdh«ier páur*hommes «e fil gfétáim feau de pie auåréģtauraht dé çatégoriļ» 2e sasīšolāe fourrure ; ī 03 prēces PardessusģdĪéģé pour hommesļ e gabardie 03 3ey2 g;r dv we o eaures 1 «goe a jr;:séx aura Robesprdiairas pourfemmes e laie Ä ļ?1/2 litra) Ä V»Robeą pąur femmes; e calicot fataisie 15 f quąlité (1 boīlīieä z? lo piėcäesļ egmahteąux dhier pour femmeš ažzec garärļiturķ jabąc pąui Cļgäreites (J paquąt 50 gr) ;de fąuärrure simple Ä; ļ r j: zboīifeg paąķçflp =; Matéąuaç dīžtéjąourfemmes 03 C7lemises de jour :pour hommesfė percalie 4715 Ļ g ļghemiąes poąrphommçs e toile ņoblachiels ī Cėiléģos dfhommes eh toilē o blachie 15 = ā (Ghaļtssėttes ordiairesä pourä hammes ;e coto ; I 30 paires Cháussettės ordiaires pour hommes ui Īaie ā Chemļjses pour femmesą e madapolam et Ē sim;ļ ; L 10 piėces s Chėmisçspour femmes tärioot de e coto < Io o Cülöttės de femmes; e tricat deäčotá 15 paires Ē ÄBās ardiaires pour femmes e coto : 4/;0 S Ļ LaÄlcoÄmpåsitio Ääçė?éležjirņėåztš du ;7 r d e ;Palé Zme7lt a t i a ė cbmprąrlx pcss: : j ķąļ; *ff 11) Les» de/rfées Zahmėtąires (111073: u7ç«yģā racterelsazspzėrfņestrezu iteuązaļļgte bazes ;el2 :cemms légumes = r ii * c b) cgrtams aņtres QĪTOdZCZĒSÄFÜŠ/V/(ÜÄ3lf:( Basäordiąires pour femämçsp e laie : 20 u *Taile blachiegzöour fige e coto ļoámėtres Chäļreauxģļpaur hommes (e feutre) ; Lpiėce Š 3 Cçhraméą : 10 paires ž Souliers bas ppņr hommes e cuir de Russie 10 Soulieis pourļ femmes cuir chromé g e Caputchoucš dhierpourhommes Na * g*»semellės(tpour chąussures dhommes) V 40 fois ģ Autxresldépesesw «Meubles et ustešiles de mérgage ;š *PoĪēle ;e acier 25 cm Q? 5172 BauÄilloire de3 litres j zīgué e fer blaq zihgué 02 A 10 gseau delllitfesémaillé(blaė) lo Couteąu et faąrchette; ā maches de bais 20 paires terrecuité 340 piėceš 20 Ļ Assiettes e fáīecedļplates et crauąes) ÜEcāąelles ordiairės 6 litrės; e Vėrrėsģ thé k :Ņett g et 4 60 h(?e?1 Parmbis7 ž Supplemet payé par le membre de larcatsse V rąaladie; pouf la isite du médėci :Suąplémet páyé par les mėmbres de famille Ä 1 ļdur membre de lacaissemaladie pour la > isite dņmédeci ; lo Supplérūąltt payé par lassuréde lā caisse maladiąmour lesmédicamets prescrits par ; ordoahčė lo w Sao ļ 10 kg Sao jmme Io A Saūda; pour lessie 1 : 103 Etue commue ;Cåiffąur coņpe de chepeux (hommes) 2 Coiffeur barbe(hommes) tesamadesļsirrjop etc) dqt 0075 est géīéraleoci pe? etçąou bie dotles s(mt p/rzzą: cīlfffbīģļ * īsmsioy d cause dešädžfjt) P/?51?C9 ;ggļ (bqbės gáteauçwö gážfåfåu9jäf A ļ h ķ T 13) les produets azmąiux et egetf(z2l:c mqigļfž; i; 2 emplpil/és etīqui; süzppareterai Aauqc xļ duitsąpąricipauasī isarits das Le x MutWitif (påtąs ąlžmetaires 7:32 r/m/atöfzļ *sarrasi (ģžeä diąrerrses sņoķe9ļ V saucfissās et de iadėetc) A AĪIĢ/bGSėidlŽS pofčdsplešdeåiféės (līlīž?lç]?ļtąižī; sq troue lçļ çbsommatio des ptocīuązls co y Äoņdatsīļgīašg les* méageš ;«des budgėtą [b azs gcmme; les élémets chaisçīs dotļīkjåfjf Jeģrrjžsąter aussz cīfauties mbduits; o 1125 le schémqągde cösammajķio; la cboīsoūuj ļj ī;tiaņréelląs praduitls pw/tiauliera telle qjsfžą g ga étīé djaprēs les doäées deėbudgeļs famizl; f a átáaąķymėtéėgpropo rtiohģzellemét gļ çg ceque le coūtļtlattlålglą baltsur utrvitieąīšžžä Äå structure de bašcaxļiesåpmoduits chožsis 8016 Äájsseg Ļpåroches :ļ des täioģžą/léąs ļcqfrespėözdąteąī šmdgeiėsz fmwąiėwc Les ļpraçīuüģ» isážtçądaąle ėchéma dggļaļą m4l dé V üdzce Mēduiset aīái ? č<ll9 6å< ī24 :]z)ė ureą; dqt fą7;2%ī sati fduwist pm A:ļfī Admtåü düņzzgie jegétaļeļxzt 423% par dąsgžå Ēdttžļs rdūiīģīfe7a:emale īaēīijīftär U cūiüeç plus; Ī *)Š ā Rigā selilérņetä

9