VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNA BALTIKUMS UNIVERSĀLAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 2005.GADA FINANŠU PĀRSKATS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNA BALTIKUMS UNIVERSĀLAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 2005.GADA FINANŠU PĀRSKATS"

Transkripts

1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNA BALTIKUMS UNIVERSĀLAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS 2005.GADA FINANŠU PĀRSKATS

2 Satura radītājs 1.Vispārējā informācija 2. Zvērināta revidenta atzinums 3. Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4. Ziņojums par līdzekļu pārvaldītāja valdes atbildību 5. Turētājbanka ziņojums 6. Valdes protokola izrakts par gada pārskata apstiprināšanu Finanšu pārskati: Lpp. 7. Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats Ieguldījumu portfeļa pārskats Pielikumi

3 VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA Plāna pilns nosaukums: Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns Baltikums Universālais ieguldījumu plāns Līdzekļu pārvaldītājs: Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums: IPAS Baltikums Asset Management Līdzekļu pārvaldītāja juridiskā adrese: Mazā Pils iela 13, Rīga, LV 1050, Latvija Līdzekļu pārvaldītāja biroja adrese : Audēju iela 2, Rīga, LV 1050, Latvija Līdzekļu pārvaldītāja reģistrācijas numurs Komersreģistrā: Licences izsniegšanas datums: 2002.gada 01.novembrī Turētājbanka Turētājbankas nosaukums: A/S Akciju Komercbanka Baltikums Turētājbanka reģistrācijas numurs Komersreģistrā: Revidents: Revidenta nosaukums: SIA Auditoru firma Finansists Revidenta juridiskā adrese: Rīga, Tālavas gatve 11-4 Revidenta reģistrācijas numurs Komersreģistrā: Zvērinātais revidents Zvērināta revidente: Nellija Jermoļicka (LZRA sertifikāts Nr.102)

4 Zvērināta revidenta ziņojums Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna Baltikums Universālais ieguldījumu plāns līdzekļu pārvaldītāja sabiedrībai Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas licence Nr /45 Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS Baltikums Asset Management Turētājbanka: AS AKB Baltikums Mēs esam veikuši Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna Baltikums Universālais ieguldījumu plāns 2005.gada finanšu pārskata, kas atspoguļots no 1. līdz 23. lpp., revīziju. Finanšu pārskatā ietilpst aktīvu un saistību pārskats, ienākumu un izdevumu pārskats, neto aktīvu kustības pārskats, ieguldījuma portfeļa pārskats un pielikums. Par gada finanšu pārskatu ir atbildīga līdzekļu pārvaldītāja - IPAS Baltikums Asset Management vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu ieguldījumu plāna vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā mēs pārliecinājāmies, ka gada pārskatā ietvertais vadības ziņojums visos būtiskajos aspektos atbilst revidētajam finanšu pārskatam. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam. Mūsuprāt, iepriekšminētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna Baltikums Universālais ieguldījumu plāns finansiālo stāvokli gada 31.decembrī un tā darbības rezultātiem gadā un sagatavoti atbilstoši Ministru Kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.272 Par valsts fondēto pensiju shēmas darbību un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes gada 12. jūnija Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi prasībām. Nelli Jermoļicka, zvērināta revidente LZRA sert. Nr. 102 Auditoru firma Finansists valdes priekšsēdētāja, Komercreģistra Nr Rīga, Latvija gada 06.februārī. SIA Auditoru firma Finansists Reģ. Nr Meistaru 10/ Rīga LV-1050 Latvija Tel / Fax

5 INDEPENDENT AUDITORS REPORT To the Investment Plan Management Division of the State Funded Pension Resource Scheme Baltikums Universalais ieguldijumu plans Join-Stock Asset Management Company Baltikums Asset Management State Funded Pension Resource Scheme Investment Management license number: /45 Name of the Asset Management Company: Joint-Stock Asset Management Company Baltikums Asset Management, registration number Name of the holding bank: JSC AKB Baltikums We have performed audit of the enclosed 12 month-statement of Join-Stock Asset Management Company Baltikums Universalais ieguldijumu plans for the year 2005, as shown on pages Financial Report consists of the Balance sheet, Profit and Loss Account statement, Cash Flow Statement, financial report on investment portfolio and enclosures. These financial statements are responsibility of the Investment Management Division of the Open Investment Fund Baltikums Universalais ieguldijumu plans of Joint-Stock Asset Management Company Baltikums Asset Management. Our responsibility is to express and opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the International Standards on Auditing, as approved by the International Federation of Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. During the audit we made certain that auditors report, which is included into the annual report, corresponds the revised financial report in all relevant aspects. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the financial statement give a true and fair view of the financial position of the Open Investment Fund Baltikums Universalais ieguldijumu plans of Joint-Stock Asset Management Company Baltikums Asset Management as of December 31, 2005, and the results of company s operations are in accordance with the provisions of the State Funded Pension Scheme operating procedures and rules as issued by the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia regulation Nr.272 dated May 27, 2003 and approved by the Board of the Markets and Securities Commission in Rules on preparation of State Funded Pension Resource Scheme investment plan financial reports dated June 12, 2002 Nelli Yermolicka Chairman of the Board of the Auditing Company Finansists registration Nr sworn auditor certificate Nr. 102 Riga, Latvia, February 06, SIA Auditoru firma Finansists Reģ. Nr Meistaru 10/ Rīga LV-1050 Latvija Tel / Fax

6 Заключение присяжного ревизора Обществу управления планом инвестиций средств схемы государственных фондируемых пенсий Baltikums Universālais ieguldījumu plāns Лицензия на управление инвестициями средств схемы государственных фондируемых пенсий /45 Общество управления: Акционерное общество управления инвестициями Baltikums Asset Management Банк держатель: Акционерное общество AKB Baltikums Мы провели ревизию финансового отчета Плана инвестиций средств схемы государственных фондируемых пенсий Baltikums Universālais ieguldījumu plāns за 2005 год отраженный на страницах 1-23 приложения к данному заключению. Финансовый отчет состоит из отчета по активам и обязательствам, отчета по доходам и расходам, отчета по движению нетто активов, отчета об инвестиционном портфеле и приложения. За правильность составления финансового отчета ответственность несет руководство Общества управления - Акционерное общество управления инвестициями Baltikums Asset Management. Мы ответственны за наше заключение по данным финансовым отчетам на основании проведенной нами ревизии. Мы проводили ревизию в соответствии с Международными ревизионными стандартами, утвержденными Международной федерацией бухгалтеров. В соответствии с требованиями стандартов, ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что данные финансовые отчеты не содержат существенных искажений. Ревизия включила проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Ревизия включила также проверку адекватности применения учетных методик и важных оценок руководства фонда а также оценку общей формы представления отчетности. В ходе проведения ревизии мы убедились в том, что включенное в годовой отчет сообщение руководства во всех существенных аспектах соответствует годовому отчету, по которому мы проводили ревизию Мы полагаем, что проведенная нами ревизия дает достаточные основания для нашего заключения. По нашему мнению финансовый отчет объективно и правдиво отражает финансовое положение Плана инвестиций средств схемы государственных фондируемых пенсий Baltikums Universālais ieguldījumu plāns на 31 декабря 2005 года а также результаты работы за 2005 год и составлен в соответствии с требованиями правил Кабинета Министров от 27 мaя 2003 года 272 «Правила действия схемы государственных фондируемых пенсий» и утвержденных советом Комиссии по рынку финансов и капитала 12 июня 2002 года Nr. 164 «Правила о составлении финансовых отчетов плана инвестиций средств схемы государственных фондируемых пенсий». Нелли Ермолицка, председатель правления Аудиторской фирмы «Финансист» коммерческий регистр , присяжный ревизор сертификат АПР февраля 2006 года. Рига, Латвия SIA Auditoru firma Finansists Reģ. Nr Meistaru 10/ Rīga LV-1050 Latvija Tel / Fax

7 VFPS BALTIKUMS UNIVERSĀLAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS par 2005.gada rezultātiem INFORMĀCIJA PAR LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJU Pārvaldošā sabiedrība: IPAS Baltikums Asset Management Juridiskā adrese: Mazā Pils iela 13, Rīga LV 1050, Latvija Biroja adrese: Audēju iela 2, Rīga LV 1050, Latvija Dibināšanas datums: 1998.gada 1.septembris Reģistrācijas Nr.: Licences VFPS līdzekļu pārvaldīšanai Nr.: Nr /45 Izdošanas datums: Turētājbanka: AS Akciju komercbanka Baltikums Darbības sākums: 2003.gada 7.janvāris Pārvaldīšanas maksimālās izmaksas: 1,71 % IEGULDĪJUMU PLĀNA GALVENIE PLĀNA DARBĪBAS RĀDĪTĀJI Ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas Daļas vērtība, LVL ieguldījumu plāna ienesīgums Ienesīgums(gada) % 6 mēneši 12 mēneši 24 mēneši No darbības sākuma Ieguldījumu plāna aktīvu izmaiņas Ieguldījumu plāna aktīvu vērtība, LVL , Ieguldījumu plāna neto aktīvu izmaiņas Ieguldījumu plāna neto aktīvu vērtība, LVL PĀRVALDĪTĀJA ZIŅOJUMS Plāna aktīvi 2005.gada laikā pieauga par 47%, kas ļāva plāna pārvaldniekam, veidojot investīciju portfeli, iekļaut tajā jaunus finanšu instrumentus. Plāna ienesīgums 2005.gadā bija 7.74% (visur gada%), kas atbilsts aktuālajiem notikumiem finanšu tirgos. Salīdzinoši vidējais ienesīgums aktīvā tipa plāniem bija 9.55% Plāna daļas ienesīgums no darbībās sākuma bija 6.22% gada laikā Baltijas Fondu biržās kotēto likvīdāko uzņēmumu akciju cenas būtiski pieauga, bet gada beigās tirgū notika neliela korekcija, akciju tirgū pieauga pārdevēju īpatsvars un akciju cenu svārstības bija ievērojamas. Baltijas valstu pēdējo gadu straujais ekonomiskas pieaugums ir viens no galvenajiem iemesliem Baltijas Biržās kotēto uzņēmumu akciju cenu straujam pieaugumam un varētu būt sasniegts tāds akciju cenu līmeni, kurš daudziem investoriem liek domāt par akciju pārdošanu. Tajā paša laikā daudzu uzņēmumu attīstības perspektīvas liekas pietiekoši pievilcīgas lai piesaistītu jaunus investorus gadā situācija Latvijas valsts obligāciju tirgū bija salīdzinoši stabila, obligāciju cenas gada laikā ievērojami pieauga, vienīgi decembrī, sagaidot EUR likmju pieaugumu, Latvijas valsts obligāciju cenas nedaudz samazinājās, bet pēc procentu likmju palielināšanas obligāciju tirgus atgriezās iepriekšējos cenu līmeņos. Gada laikā būtiski samazinājās banku termiņnoguldījumu procentu likmes. Realizējot aktīvu investīciju politiku, sabalansējot dažādus finanšu instrumentus, šobrīd plāna portfelis atbilst aktuālajiem notikumiem attiecīgajos finanšu tirgos. Pārvaldītājs uzskata, ka ir attaisnojusies izvēlēta ieguldījumu stratēģija un izvēlētie ieguldījumu portfeļa veidošanas principi ļāva plānam saglabāt pozitīvu attīstības dinamiku un sasniegt pozitīvus darbības rezultātus 2005.gadā. Valdes priekšsēdētājs / Plāna pārvaldnieks: Ralfs Drēska Valdes loceklis: Marina Baranovska Valdes loceklis: Pāvels Komarovs Ar ieguldījumu plāna pārvaldi saistīto tiesību un pienākumu apraksts Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši likumu un statūtu noteikumiem un akcionāru pilnsapulču norādījumiem. Sabiedrības valde ieceļ katram ieguldījumu plānam pārvaldnieku, kurš rīkojas ar pārvaldāmā Ieguldījumu plāna mantu un atbild par Ieguldījumu plāna darbību saskaņā ar Ieguldījumu plāna prospektu un Sabiedrības statūtiem. Ieguldījumu plāna pārvaldnieks drīkst strādāt tikai vienā ieguldījumu sabiedrībā. IEGULDĪJUMU PLĀNA IEGULDĪJUMU POLITIKA Ieguldījumu plānam ir noteikta vidēja riska ieguldījumu politika. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti ne tikai valstu ar augstu kredītreitingu valdību un starptautisku finansu institūciju un komercsabiedrību emitētos parāda vērtspapīros un banku termiņnoguldījumos, bet arī komercsabiedrību akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, kā arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās. Šāda ieguldījumu politika Ieguldījumu plāna dalībniekiem ilgtermiņā var nodrošināt augstāku investīciju peļņu nekā konservatīviem ieguldījumu plāniem. Ieguldījumu plāna līdzekļu vērtības izmaiņas/lvl/ ,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņas/lvl/ Jan-05 Feb-05 Mar-05 May-05 Jun-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Nov-05 Dec-05 Dec-05

8 Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūras izmaiņas Ieguldījumu plāna lielākie ieguldījumi LVL Aktīvu veids Īpatsvars ieguldījumu plāna aktīvos LR obligācijas % LR obligācijas % LR obligācijas % LHZB ķīlu zīmes % LR obligācijas % Parex Baltijas jūras sabalansētais ieguldījumu fonds 4% Termiņnoguldījums Latvijas Krājbanka % Lietuvos Telekomas, akcijas 3% Termiņnoguldījums AKB Baltikums % Ieguldījumu plāna ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) Pozīcijas nosaukums IENĀKUMI Apjoms, LVL Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 2367 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 3109 Dividendes 798 KOPĀ IENĀKUMI 6274 IZDEVUMI 2592 Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums (141) Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums 8984 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) (476) Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa struktūra Ieguldījumu fondi 12% LR obligācijas Akcijas Komercsab. Ieguldījumu parāda fondu daļas vērtspapīri Termiņ - noguldījumi 28% Depozīti Nauda 5% Nauda Termiņnoguldījums Hipotēku banka % Eesti Telekom, akcijas 2% Merko, akcijas 2% TURPMĀKĀS IEGULDĪJUMU PLĀNA ATTĪSTĪBAS PROGNOZES Pārvaldītājs, 2006.gada 1.ceturksnī saglabās esošo plāna aktīvu struktūru un turpinās realizēt aktīvu investīciju politiku, tomēr liela uzmanība ir jāpievērš Baltijas uzņēmumu attīstībai un notikumiem akciju tirgos. Iespējams, ka tiks samazināts Baltijas akciju īpatsvars plāna aktīvos. Prognozējot plāna iespējamo ienesīgumu, pārvaldītājs balstās uz finanšu tirgus attīstības prognozēm 2006.gadam, tā rezultātā varētu prognozēt, ka plāna daļas pieaugums un plāna ienesīgums varētu būt lielāks nekā 2005.gadā. Prognozes liecina, ka tuvākajos gados Baltijas valstu straujā ekonomiskās attīstība turpinās pieaugt un līdz ar to arī Baltijas vadošo uzņēmumu finanšu rādītāji varētu būt pozitīvi, bet jāņem vērā tas, ka augstā inflācija varētu saglabāties līdz 2006.gada beigām un tas var nākotnē negatīvi ietekmēt ekonomikas attīstību. Vēl viens no būtiskajiem faktoriem ir Baltijas akciju tirgu pieaugošā saistība ar notikumiem Eiropas finanšu tirgos. Ņemot vērā šādas attīstības tendences, 2006.gada sākumā Baltijas akciju tirgū atkal varētu palielināties investoru interese par investīcijām labāko Baltijas uzņēmumu akcijām - saistībā ar 2005.gada finanšu rezultātu publicēšanu. Ņemot vērā aktuālos notikumus Pārvaldītājs var samazināt akciju īpatsvaru plāna aktīvos un pievērst lielāku uzmanību investīcijām atvērtajos ieguldījumu fondos ar dažādu ieguldījumu politiku, akciju fondi, sabalansētie fondi un obligāciju fondi. Plāna aktīvu pieaugumu 2006.gada ir jānodrošina veiksmīga plāna pārvaldnieka darbība un stabils plāna ienesīguma pieaugums. IEGULDĪJUMU PLĀNA IZMAKSAS Izmaksu veids Izmaksu apjoms, LVL Līdzekļu pārvaldītājs 2186 Turētājbanka -- Citi 406 KOPĀ 2592 Maksājumu apjoms par Ieguldījumu plāna pārvaldi pārskata periodā atbilst Baltikums Universālais ieguldījumu plāns prospektā noteiktajam maksimālajam izdevumu apjomam (1,71% gadā) un sastāda 1,49 % gadā no Ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības gadā. Komerc- sabiedrību parāda vērtspapīri 9% Akcijas 14% LR obligācijas 32% Baltikums Universālais ieguldījumu plāns Pārvaldnieks R.Drēska IPAS Baltikums Asset Management valdes priekšsēdētājs R.Drēska Papildus informāciju par Ieguldījumu plānu un Līdzekļu pārvaldītāju var saņemt IPAS Baltikums Asset Management interneta mājas lapā: vai pa tālruni BALTIKUMS GRUPAS BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS

9 VFPS BALTIKUMS UNIVERSĀLAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS ZIŅOJUMS PAR LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA VALDES ATBILDĪBU BALTIKUMS UNIVERSĀLAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS valde ir atbildīga par 2005.gada finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo ieguldījumu plāna finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmām par šo periodu. Valde apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2005.gada 31.decembrī, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Valde apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. Valde ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par ieguldījumu plāna līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu. Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad pārskatīts gada pārskats, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un firmas finansiālo stāvokli. Valde apstiprina, ka ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus. IPAS Baltikums Asset Management valdes priekšsēdētājs R.Drēska

10

11 Ieguldījumu plāna nosaukums Baltikums Universālais ieguldījumu plāns Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums IPAS Baltikums Asset Management Reģistrācijas numurs Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats (latos) Pozīcijas nosaukums Pielikums Atlikumi uz g. Atlikumi uz g. Finanšu ieguldījumi Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Uzkrātie ienākumi Kopā KOPĀ AKTĪVI Pozīcijas nosaukums Pielikums Atlikumi uz g. Atlikumi uz g. Atvasinātie līgumi 5. 1 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Pārējās saistības KOPĀ SAISTĪBAS NETO AKTĪVI Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / / paraksts Ralfs Drēska vārds, uzvārds Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / / paraksts Ralfs Drēska vārds, uzvārds 1

12 Ieguldījumu plāna nosaukums Baltikums Universālais ieguldījumu plāns Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums IPAS Baltikums Asset Management Reģistrācijas numurs Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats (latos) Pozīcijas nosaukums Pielikums Atlikumi uz g. Atlikumi uz g. IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem Dividendes Kopā IZDEVUMI Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi Pārējie izdevumi 2 Kopā IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos (2438) Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums 475 (141) Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums Kopā Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) (81) (476) Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / / paraksts Ralfs Drēska vārds, uzvārds Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / / paraksts Ralfs Drēska vārds, uzvārds 2

13 Ieguldījumu plāna nosaukums Baltikums Universālais ieguldījumu plāns Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums IPAS Baltikums Asset Management Reģistrācijas numurs Neto aktīvu kustības pārskats (latos) Pozīcijas nosaukums Atlikumi uz g. Atlikumi uz g. Neto aktīvi pārskata gada sākumā Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas Neto aktīvu pieaugums pārskata periodā (kopā) Neto aktīvi pārskata perioda beigās Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā , , Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās , , Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā 1, , Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās 1, , Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / / paraksts Ralfs Drēska vārds, uzvārds Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / / paraksts Ralfs Drēska vārds, uzvārds 3

14 Ieguldījumu plāna nosaukums Baltikums Universālais ieguldījumu plāns Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums IPAS Baltikums Asset Management Reģistrācijas numurs Ieguldījumu portfeļa pārskats uz 2005.gada 31.decembri (latos) Pozīcijas nosaukums Vērtspapīru daudzums (gabalos) Iegādes vērtība Uzskaites vērtība pārskata datumā Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri Latvijas valdība LR Valdibas obligacijas LV ,39 LR Valdibas obligacijas LV ,87 LR Valdibas obligacijas LV ,81 LR Valdibas obligacijas LV ,58 LR Valdibas obligacijas LV ,24 LR Valdibas obligacijas LV ,63 LR Valdibas obligacijas LV ,89 Kopā ,41 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri LHZB hipot.ķīlu zīmes LV ,97 LHZB hipot.ķīlu zīmes LV ,16 BTB hipotekārās ķīlu zīmes ,30 AKB Baltikums obligac. LV ,02 Kopā ,45 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri Latvijas kuģniecība ,07 Kopā ,07 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības Baltijas Jūras sabal. fonds LV ,19 Parekss Austrumeiropas sabalansētais fonds ,23 Kopā ,42 Atvasinātie līgumi AS AKB Baltikums -1 0,00 Kopā ,00 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI KOPĀ ,35 Termiņnoguldījumi kredītiestādēs AS AKB Baltikums ,22 AS LHZ Banka ,17 AS SEB Latvijas Unibanka ,78 AS Latvijas Krājbanka ,89 Kopā ,06 LATVIJAS REPUBLIKA KOPĀ ,41 4

15 Pozīcijas nosaukums Emitenta (darījumu partnera) izcelsmes valsts Vērtspapīru daudzums (gabalos) Iegādes vērtība Uzskaites vērtība pārskata datumā Uzskaites vērtība pārskata datumā dzimtā valūtā Uzskaites vērtības attiecība pret aktīvu kopsummu pārskata datumā (%) FONDU BIRŽĀS TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Komercsabiedrību kapitāla vērtspapīri Lietuvos Telekomas OPS LTL LTL 3,52 Utenos Trikotažas LTL LTL 0,68 Vilnlaus Vingls LTL LTL 0,47 Snaige LTL LTL 1,02 Eesti Telekom EEK EUR 1,98 Merko EEK EUR 1,93 Tallink EEK EUR 0,58 Tallinna Vesi EEK EUR 2,01 Kopā ,19 Ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri Franklin Mutual Beacon Fund A - Acc (FTI) LU USD 1,22 Templeton Global Balanced Fund A-Acc (FTI) LU USD 1,18 (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B - UBS CH EUR 1,42 European Convergence Eguity Fund - AVIVA GB EUR 1,35 Kopā ,17 PĀRĒJĀS VALSTĪS KOPĀ ,36 IEGULDĪJUMU PORTFELIS ,77 Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs / / paraksts Ralfs Drēska vārds, uzvārds Ieguldījumu plāna pārvaldnieks / / paraksts Ralfs Drēska vārds, uzvārds 5

16 PIELIKUMI 1. PIELIKUMS NOZĪMĪGĀKO UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS 1.1. Ieguldījumu plāna finanšu pārskatu sagatavošanas principi Šie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2002.gada 12.jūnijā apstiprinātajiem noteikumiem VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANAS PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS NOTEIKUMI 1.2. Ieguldījumu plāna grāmatvedības politika ir izveidota balstoties uz šādiem principiem: Ieguldījumu plānu līdzekļu nošķirtības princips, kas nozīmē, ka šie līdzekļi pastāv nodalīti no ieguldījumu sabiedrības līdzekļiem un saistībām; Darbības nepārtrauktības princips, kas paredz, ka plāns turpinās savu darbību tuvākajā nākotnē un tai nav nodoma vai nepieciešamības likvidēties; Grāmatvedības politikas secīgas pielietošanas princips, kas paredz, ka grāmatvedības politika un izvēlētā uzskaites sistēma tiks piemērota secīgi no viena pārskata gada otrā. Izmaiņas grāmatvedības politikā iespējamas tikai Sabiedrības reorganizācijas gadījumā, izmainoties Latvijas Republikas likumdošanai vai Latvijas grāmatvedības normatīvās regulēšanas sistēmai, kā arī gadījumos, kad Sabiedrība izstrādā jaunus grāmatvedības kārtošanas paņēmienus vai būtiski mainās tās darbības nosacījumi; Saimnieciskās darbības faktu laicīgas noteiktības princips, kad saimnieciskās darbības fakti attiecas uz to pārskata periodu, kurā tie tika realizēti (tika saņemti dokumenti), neatkarīgi no naudas līdzekļu, kas saistīti ar šiem faktiem, saņemšanas vai izmaksāšanas faktiskā laika, ja normatīvajos aktos netiek paredzēts cits; Piesardzības princips, kas nozīmē saprātīgu aktīvu un pasīvu, ienākumu un izdevumu novērtēšanu, atainojot uzskaitē, ar pietiekamu ticamības pakāpi, lai nepārnestu jau esošos bīstamos riskus uz nākamajiem periodiem Uzskaites sistēmas un grāmatvedības politikas realizācija pamatojas uz šādu kritēriju ievērošanu: Pēctecība, t.i., atlikumiem pārvaldāmo plānu un plānu kontos uz kārtējā pārskata perioda sākumu jāatbilst atlikumiem iepriekšējā perioda beigās; Visu darbību ar plāna līdzekļiem atainojuma pilnīgums grāmatvedībā; Piesardzība t.i., lielāka gatavība uzskaitīt zaudējumus (izdevumus) un pasīvus, nekā iespējamos ienākumus un aktīvus; Satura prioritāte attiecībā pret formu, t.i., visi darījumi ir iegrāmatoti un atspoguļoti plāna finanšu pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu; Nepretrunīgums, t.i., analītiskās uzskaites datu identitāte sintētiskās uzskaites kontu apgrozījumam un atlikumam uz katra mēneša pirmo datumu, kā arī grāmatvedības pārskatu rādītāju identitāte sintētiskās un analītiskās uzskaites datiem; Racionalitāte, t.i., racionāla un ekonomiska grāmatvedības kārtošana, pamatojoties uz pārvaldāmo līdzekļu apmēra; Atvērtība, t.i., pārskatiem ir ticami jāataino Plāna veiktās operācijas līdzekļiem, jābūt saprotamiem informētam lietotājam un jāizvairās no divdomības Plāna pozīcijas atainošanā. Pārskatā iekļauti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē plāna finanšu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. 6

17 1.4. Aktīvu un saistību novērtēšanas principi Visas operācijas ar plāna līdzekļiem tiek grāmatotas darījuma valūtā, pamatojoties uz rādītājiem naudas izteiksmē vienmērīgas, nepārtrauktas, dokumentālas un savstarpēji saistītas atainošanas ceļā, saskaņā ar grāmatvedības kontu darba plānu, kas satur grāmatvedības kārtošanai nepieciešamos sintētiskos un analītiskos kontus, atbilstoši uzskaites un pārskatu mūsdienīguma un pilnības prasībām. Aktīvi ārvalstu valūtā ik dienas tiek pārrēķināti pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa; Visus aktīvus un saistības reģistrē hronoloģiskā secībā, pamatojoties uz atbilstoši noformētiem attaisnojuma dokumentiem; Aktīvu un saistību pārskatā visi aktīvi uzrādīti pēc to patiesās vērtības. Patiesā vērtība ir summa, pret kuru aktīvs var tikt apmainīts, vai ar kuru var norēķināties par saistību, veicot darījumu starp zinošām un neatkarīgām pusēm uz abpusējas vēlēšanās pamata; Aktīvu un saistību posteņi un to sastāvdaļas tiek novērtētas atsevišķi; Aktīvu pirkšana un pārdošana grāmatvedības uzskaitē tiek uzskaitīta norēķinu veikšanas dienā, izmantojot Turētājbankas norēķinu konta izrakstu. Izvēlētā metode tiek izmantota konsekventi visiem aktīviem Saistību vērtība tiek aprēķināta summējot visus ieguldījumu plāna piekrītošos maksājumus, t.sk. Sabiedrībai, Turētājbankai, un trešajām personām no plānu līdzekļu izmaksājamās atlīdzības. Saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtētas latos pēc Latvijas Bankas oficiālā valūtas maiņas kursa, kas noteikts saistību novērtēšanas dienā Grāmatvedības uzskaitē aktīvu pirkšana un pārdošana tiek uzskaitīta norēķinu veikšanas dienā. Izvēlētā metode izmantota konsekventi visiem aktīviem Finanšu aktīvu un finanšu saistību atzīšana Uz pārskata datumu Sabiedrība novērtēja savus nolūkus un spēju turēt finanšu aktīvus Finanšu aktīvi klasificējas un tiek novērtēti: tirdzniecības nolūkā turētie aktīvi; līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi, kuriem ir fiksēts atmaksas termiņš; pārdošanai pieejamie aktīvi Finanšu aktīvi vai finanšu saistības sākotnēji tiek atzīsti to iegādes vērtībā, kas finanšu aktīvu gadījumā ir par tiem sniegtās, bet finanšu saistību gadījumā par tām saņemtās atlīdzības patiesā vērtība. Darījuma izmaksas, kas tieši attiecināmas uz finanšu aktīvu vai finanšu saistību iegādi, tiek iekļautas finanšu aktīvu un finanšu saistību iegādes vērtībā Finanšu aktīvu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz: Rīgas Fondu Biržas (RFB) Last Deal cenām; Tallinas Fondu Biržas (TSE) Last Deal cenām; Viļņas Fondu biržas (VSE) Last Deal cenām Ienākumu un izdevumu atzīšana Visi nozīmīgie ieņēmumi un izdevumi tiek atzīti, balstoties uz uzkrājumu principu Visi ar pārskata periodu saistītie izdevumi un ieņēmumi tiek iegrāmatoti neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma Uzkrāto ienākumu atspoguļošana ienākumu un izdevumu pārskatā notiek tikai tad, kad nepastāv nekādas šaubas par to saņemšanu noteiktajā laikā. Ja uzkrāto ienākumu samaksas termiņa nokavējums ir vairāk nekā 90 dienas vai samaksas termiņš nav iestājies, bet ir noteikta kredītiestādes, parāda vērtspapīru emitenta vai cita debitora maksātspējas pasliktināšanās, kuras rezultātā ieguldījumu sabiedrība nespēs saņemt parāda pamatsummu un procentus, kas tai pienākas saskaņā ar līguma noteikumiem, ieguldījumu sabiedrībai pārtrauc uzkrāto ienākumu iekļaušana ienākumu un izdevumu pārskatā. 7

18 1.7. Informāciju par risku pārvaldīšanu Ar ieguldījumiem saistītie riski - pamatrisks, likviditātes risks, emitenta saistību neizpildes risks, informācijas risks, finansiālais risks. Ar mērķi samazināt ieguldījumu riskus Sabiedrība ievēro diversifikācijas un risku samazināšanas principus. Sabiedrība, izstrādājot Plāna ieguldījumu stratēģiju un nosakot limitus, veic analīzi par Plāna veikto ieguldījumu sadalījumu pa termiņiem, ģeogrāfisko izvietojumu, valūtu veidiem, izvērojot katra šī faktora riska pakāpi. Sabiedrība stingri ievēro Plāna prospektā un LR normatīvajos aktos noteiktās normas un ierobežojumus. Visa informācija, kas ir saistīta ar Plāna ieguldījumu riskiem, to pārvaldīšanu un uzskaites principiem, tiek atspoguļota Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības Baltikums Asset Management finanšu risku pārvaldīšanas politikā Speciālo uzkrājumu nedrošiem parādiem veidošanas principi Sabiedrība veido IP Baltikums Universālais ieguldījumu plāns speciālo uzkrājumus nedrošiem parādiem saskaņā ar LR likumu Par ieguldījumu sabiedrībām, FKTK noteikumiem Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi un Sabiedrības iekšējām politikām un procedūrām Finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotā valūta Šie finanšu pārskati ir sagatavoti Latvijas latos (LVL) Būtisku kļūdu labojumu kārtība Grāmatvedības ieraksti regulāri un savlaicīgi tiek salīdzināti ar atbilstošajiem aktīviem, kontu atlikumu apstiprinājumiem, īpašuma tiesību apstiprinošu dokumentāciju un tml. dokumentāciju. Ik dienas salīdzināšanu un kontroli veic Sabiedrības grāmatvedis, par salīdzināšanas rezultātiem tiek sniegtas ziņas pārvaldniekiem. Ja salīdzināšanas rezultātā tiek atklātas atšķirības starp grāmatošanas rezultātiem un saņemto informāciju par kontu atlikumu apstiprinājumu, grāmatvedis noskaidro atšķirību cēloņus, informē par tiem attiecīgā plāna pārvaldnieku un pēc viņa rīkojuma veic grāmatvedības ierakstu labošanu. Plānu pārvaldnieki kontrolē grāmatvedības ierakstu atbilstību attaisnojuma dokumentiem, katru dienu salīdzinot tos ar attaisnojuma dokumentos fiksēto darījumu saturu. Grāmatvedības ierakstu atbilstības kontroli nodrošina ik dienas saņemamā informācija no plāna aktīvu Turētājbankas, kurā tiek uzrādīti kontu atlikumi un tajos reģistrēto vērtspapīru vērtības aprēķina rezultāti Ārvalstu valūtu pārvērtēšana Darījumi ārvalstu valūtās tiek uzskaitīti latos pēc darījuma dienā spēkā esošā valūtas maiņas kursa. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās tiek pārvērtētas latos pēc perioda beigās noteiktā ārvalstu valūtas maiņas kursa. Latvijas Bankas noteiktie un Ieguldījumu plānu bilances sagatavošanā izmantotie valūtas maiņas kursi (LVL par 1 ārvalstu valūtas vienību) bija šādi: Atskaites datums EUR LTL EEK USD 2004.gada 31.decembrī gada 31.decembrī Ārvalstu valūtas maiņas kursa rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti ienākumu un izdevumu pārskatā kā peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas pozīciju pārvērtēšanas. 8

19 1.12. Aktīvu atsavināšanas ierobežojumi Līdzekļu pārvaldītājam ir noteikti sekojoši ierobežojumi Plāna aktīvu realizācijai (atsavināšanai) pārskata datumā Saskaņā ar noslēgtā ar VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka Termiņnoguldījuma līguma 10.punkta noteikumiem, Noguldītājam ir tiesības veikts termiņnoguldījuma pamatsummas pirmstermiņa izņemšanu: bez brīdinājuma banka Noguldītājam izmaksā termiņnoguldījuma pamatsummu 2 (divu) darba dienu laikā no pirmstermiņa iesnieguma datuma. Banka ietur komisijas maksu no pirmstermiņa izņemamās termiņnoguldījuma pamatsummas 1 (vienu) procentu, kā arī neizmaksā uzkrātos procentus un ietur izmaksātos procentus; Noguldītājam par termiņnoguldījuma pamatsummas izņemšanu rakstiski jābrīdina Banka vismaz (iesniedzot rakstisku iesniegumu) 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Banka neizmaksā uzkrātos procentus un ietur izmaksātos procentus Saskaņā ar noslēgtā ar AS Akciju komercbanka Baltikums Termiņdepozīta līguma 9. un 12.punkta noteikumiem, ja noguldījuma tiek pieprasīts pirms noguldījuma termiņa beigām, tad Bankas aprēķinātie un izmaksātie pirms noguldījuma pieprasījuma Noguldītājam depozīta procenti un soda nauda tiek ieturēti no Noguldītājam izmaksājamā noguldījuma. Banka garantē noguldījuma izmaksu 10 (desmit) Bankas darba dienu laikā pēc Noguldītāja rakstiska pieteikuma Saskaņā ar noslēgtā ar AS Latvijas Krājbankas Noguldījuma Līguma 3.3.punkta noteikumiem, Noguldītājam ir tiesības uz noguldījuma pirmstermiņa izmaksu un Līguma laušanu: izbeidzot Noguldījuma Līguma darbību pirms termiņa pēc Noguldītāja iniciatīvas, Noguldītājs iesniedz Bankā aizpildītu, parakstītu brīdinājumu un ievēro Bankas noteikto brīdinājuma termiņu 7 (septiņas ) kalendārās dienas, izbeidzot Īstermiņa noguldījumu 2 (divas) kalendārās dienas; brīdinājuma iesniegšanas dienā Banka ietur Pakalpojumu tarifos noteikto līgumsodu. Līgumsods tiek ieturēts no Līgumā norādītā konta vai noguldījuma apkalpošanas konta, kurā paredzēts ieskaitīt noguldījumu Saskaņā ar noslēgtā ar AS SEB Latvijas Unibanka Vienkāršā un Speciālā depozīta noteikumiem, Noguldītājam ir tiesības uz vienpusēji izbeigt Līgumu un izņemt Noguldījumu, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot Bankai. 9

20 2. PIELIKUMS FINANŠU IEGULDĪJUMI 31/12/ /12/2005 Ieguldījumu parāda vērtspīpos, akcijās un Fondu ieguldījumu apliecībās sk.ar Plāna prospektu Nauda AKB Baltikums depozīta kontā (līdz g) Nauda AS LHZ Banka" depozīta kontā Nauda AS "SEB Latvijas Unibanka" depozīta kontā Nauda AS Latvijas Krājbanka" depozīta kontā (līdz g.) KOPĀ: PIELIKUMS PRASĪBAS UZ PIEPRASĪJUMU PRET KREDĪTIESTĀDĒM 31/12/ /12/2005 Nauda AKB Baltikums norēķinu kontā LVL Nauda AKB Baltikums norēķinu kontā EUR 68 KOPĀ: PIELIKUMS PĀRĒJIE AKTĪVI 31/12/ /12/2005 Latvijas obligāciju kupona uzkrātais ienākums AS "Akciju komercbanka Baltikums" uzkrātie depozīta procenti AS "LHZ Banka" uzkrātie depozīta procenti AS "SEB Latvijas Unibanka" uzkrātie depozīta procenti AS "Latvijas Krājbanka" uzkrātie depozīta procenti KOPĀ: PIELIKUMS ATVASINĀTIE FINANŠU AKTĪVI Nākamā tabula atspoguļo valūtas nākotnes darījumu (FORWARDS) nosacīto pamatvērtību un tirgus vērtība Darījumu Patiesā vērtība vērtība Aktīvs Pasīvs (LVL) 31/12/ /12/2005 Nākotnes valūtas maiņas līgumi (forwards) KOPĀ: PIELIKUMS UZKRĀJUMI SAISTĪBĀM UN MAKSĀJUMIEM 31/12/ /12/2005 Auditora pakalpojumi KOPĀ: PIELIKUMS PĀRĒJĀS SAISTĪBAS 31/12/ /12/2005 Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība par auditora pakalpojumiem KOPĀ:

21 8. PIELIKUMS PROCENTU IENĀKUMI 31/12/ /12/2005 Procentu ienākumi no noguldījumiem un prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Procentu ienākumi no parāda vērtspapīriem Dividendes kopsuuma Dividenžu summas atšifrējums Igaunijas akcijas Eesti Telekomas EE Hansabank EE Norma EE MERKO 67 Lietuvas akcijas SNAIGE 6 Vilnlaus Vingls LT Utenos Trikotažas LT Lietuvos Telekomas OPS LT EKRANAS ROKISKIO SURIS 104 Latvijas akcijas 50 0 SAF Tehnika 50 0 KOPĀ: PIELIKUMS IZDEVUMI 31/12/ /12/2005 Atlīdzība Līdzekļu pārvaldītājam Bankas pakalpojumi 28 Auditora pakalpojumi Pārējie izdevumi 2 KOPĀ: PIELIKUMS PĀRDOTO IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS (PIEAUGUMS) / SAMAZINĀJUMS, KAS ATZĪTS IEPRIEKŠĒJOS PĀRSKATA PERIODOS 0 Valsts obligācijas 31/12/ /12/2005 Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (5) Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (3) Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (264) Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (117) Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (23) Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (549) Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (106) LHZB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš. dat (107) LHZB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš. dat (16) Unibankas obligācija ar dzēš. dat KOPĀ: (8) (871) Lietuvas akcijas Ekranas LT Rokoskio Suris LT (76) KOPĀ: 153 (76) Igaunijas akcijas Norma EE Hansabank EE (1638) KOPĀ: 0 (1582) Latvijas akcijas SAF Tehnika 91 KOPĀ: 0 91 PAVISAM KOPĀ: 145 (2438) 11

22 11. PIELIKUMS NEREALIZĒTAIS IEGULDĪJUMU PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS 0-327,83 Valsts obligācijas 31/12/ /12/2005 LR parādzīmes ar dzēš. dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (328) 0 Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (163) (13) Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat (3) (17) Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš. dat LHZB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš. dat (175) 90 LHZB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš. dat (15) SEB Latvijas Unibankas obligācija ar dzēš. dat (60) 0 AKB Baltikums obligācija ar dzēš.dat (0) BTB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzēš.dat KOPĀ: (8) Ieguldījumu apliecības 31/12/ /12/2005 Parekss Baltijas Jūras sabalansētais fonds Austrumeiropas sabalansētais fonds 356 Franklin Mutual Beacon Fund A-Acc 298 Templeton Global Balanced Fund A-Acc 212 (Lux)Strategy Fund -Balanced (EUR) B 152 European Convergence Equity Fund 579 KOPĀ: Latvijas akcijas 31/12/ /12/2005 Latvijas kuģniecība SAF Tehnika (91) 0 KOPĀ: Lietuvas akcijas 31/12/ /12/2005 Lietuvos Telekomas OPS LT Utenos Trikotažas LT Vilnlaus Vingls LT (276) (706) Rokoskio Suris LT Snaige LT (103) (46) Ekranas LT (6) 0 KOPĀ: Igaunijas akcijas 31/12/ /12/2005 Norma EE Hansabank EE Eesti Telekomas EE (88) Tallik (78) Merko 340 Tallinna Vesi 851 KOPĀ: PAVISAM KOPĀ:

23 12. PIELIKUMS. AKTĪVU UN SAISTĪBU SADALĪJUMS PĒC VALŪTĀM LVL EUR LTL USD Kopā Aktīvi Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Termiņnoguldījumi Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu apliecības Pārējie aktīvi Kopā aktīvi Saistības Atvasinātie līgumi 1 1 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Pārējās saistības Kopā saistības NETO AKTĪVI PIELIKUMS FONDA AKTĪVU ĢEOGRĀFISKAIS IZVIETOJUMS IP "Baltikums Universālais ieguldījumu plāns" līdzekļi tiek ieguldīti Latvijas Republikas, Baltijas valstu, Eiropas Ekonomiskās telpas finansu iestāžu un uzņēmumu emitētos un garantētos parāda vērtpapīros un īstermiņa termiņnoguldījumos. Patlaban, IP "Baltikums Universālais ieguldījumu plāns" līdzekļi ir izvietoti: Īpatsvars portfelī 31/12/ /12/2005 Latvijas Republika 87% 83% Igaunijas Republika 5% 6% Lietuvas Republika 8% 6% Luksemburga 2% Šveice 1% Lielbritānija 1% KOPĀ: 100% 100% 14. PIELIKUMS LIKVIDITĀTE Līdz 1.mēn Līdz 1 gadam 1-5 gadi 6-10 gadi KOPĀ Aktīvi Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm Termiņnoguldījumi Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumi likmi Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu apliecības Pārējie aktīvi Kopā aktīvi Saistības Atvasinātie līgumi 1 1 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem Pārējās saistības Kopā saistības NETO AKTĪVI

24 15. PIELIKUMS FINANŠU AKTĪVU STRŪKTŪRA Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi (LVL) Līdz termiņa beigām turēti finanšu aktīvi (LVL) Kopā finanšu aktīvi (LVL) Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumi likmi Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu Ieguldījumu apliecības KOPĀ: Sagatavojot finanšu pārskatus, izmantatotas Rīgas Fondu Biržas BID cenas, kā arī Lietuvas un Igaunijas Fondu Biržas cenas. 16. PIELIKUMS. NETO AKTĪVU VĒRTĪBAS DINAMIKA LVL Neto aktīvu vērtības izmaiņu dinamika LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL LVL 0 LVL Jan-03 May-03 Sep-03 Feb-04 Jun-04 Oct-04 Feb-05 Jul-05 Nov PIELIKUMS. IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻU VĒRTĪBAS DINAMIKA 1,25 LVL Ieguldījumu plāna daļu vērtības dinamika 1,20 LVL 1,15 LVL 1,10 LVL 1,05 LVL 1,00 LVL Jan-03 May-03 Sep-03 Feb-04 Jun-04 Oct-04 Feb-05 Jul-05 Nov-05 14

25 18. PIELIKUMS. IEGULDĪJUMU PLĀNA DAĻU SKAITA DINAMIKA Ieguldījumu plāna daļu skaita dinamika Jan-03 May-03 Sep-03 Feb-04 Jun-04 Oct-04 Feb-05 Jul-05 Nov PIELIKUMS. IEGULDĪJUMU PLĀNA IENESĪGUMA DINAMIKA 13% Ieguldījumu plāna ienesīguma dinamika 11% 9% 7% 5% 3% 1% Jan-04 Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Jun-05 Aug-05 Nov-05 15

26 21. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR IEGULDĪJUMU KUSTĪBU PĀRSKATA PERIODĀ Vērtspapīru kategorija: Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi A Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat Latvijas Valdības parādzīmes ar dzēš.dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat Latvijas Valdības sešu menešu parādzīme Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat Latvijas Valdības obligācija ar dzēš.dat LHZB hipotēkārās ķīlu zīmes ar dzeš.dat LHZB hipotēkārās ķīlu zīmes ar dzeš.dat Unibankas obligacijas 6.5% ar dzešanas dat BTB hipotekārās ķīlu zīmes ar dzešanas dat AKB Baltikums obligacijas 5.722% ar dzešanas dat Akcijas SAF Tehnika Latvijas kuģniecība Hansabank Norma Pārvērtēšana = = (277) (40) (16) (31) (0) (1638) Tallink Grupp (78) Tallinna Vesi Merko Eesti Telekom Lietuvas TELEKOMAS Vilniaus Vingis Snagie Utenos Trikotažas Rokiskio Suris Ieguldījumu apliecības Austrumeiropas sabalansētais fonds Franklin Mutual Beacon Fund A-Acc Templeton Global Balanced Fund A-Acc (Lux)Strategy Fund -Balanced (EUR) B European Convergence Equity Fund Baltijas Jūras sabalansētais fonds Vērtspapīri kopā: Skaits perioda sākumā / / Vērtība periodā sākumā Palielinājumi Skaits Vērtība Skaits Samazinājumi Vērtība Skaits perioda beigās / / Vērtība perioda beigās / / (88) (706) (46) (67) , , ,59 82, , ,59 197, , , ,01 866,