227L/LD 232L 240L. Lieto anas pamçc ba Izlasiet Lieto anas pamçc bu un apgapplestiet saturu, pirms lietojat ier ci.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "227L/LD 232L 240L. Lieto anas pamçc ba Izlasiet Lieto anas pamçc bu un apgapplestiet saturu, pirms lietojat ier ci."

Transkripts

1 227L/LD 232L 240L Lieto anas pamçc ba Izlasiet Lieto anas pamçc bu un apgapplestiet saturu, pirms lietojat ier ci

2 Simboli max rpm SIMBOLU PASKAIDROJUMS BR±DINÅJUMS Kop anas zçæi, krapplemgrieïi un trimeri var bapplet b stami To pavir a vai nepareiza lieto ana operatoram vai citiem var rad t b stamas traumas vai bapplet par nçves cïloni. Pirms uzsçkt ma nas lieto anu, rapplep gi izlasiet Lieto anas rokasgrçmatu un izprotiet tçs saturu. Vienmïr izmantojiet: Aizsarg iveri, ja pastçv kr to u priek metu risks Aizsargausti as ApstiprinÇtus acu aizsargus TakelÇÏas stie a maksimçlais Çtrums, apgr./min Vienmïr izmantojiet apstiprinçtus aizsargcimdus. Izmantojiet nesl do us un stabilus zçbakus. Paredzïts tikai nemetçliskiem, elast giem griezo ajiem instrumentiem, tas ir, trimera galvai ar trimera auklu. Paredzïts tikai trimmera galvai. is raïojums atbilst spïkç eso ajai Eiropas Padomes direkt vai. PÇrïjie uz ma nas norçd tie simboli/norçdes atbilst noteiktu valstu sertifikçcijas pras bçm. Sargieties no mestiem un atlïco iem priek metiem. PÇrbaudes un/vai apkopi izdar t tikai ar izslïgtu motoru, ar stop slïdzi STOP poz cijç. 15 m 50FT 15 m 50FT P au anas agregçta lietotçjam jçnodro ina, lai citi cilvïki vai dz vnieki darba laikç neatrastos p au anas vietai tuvçk par 15 metriem. Vienmïr izmantojiet apstiprinçtus aizsargcimdus. Asmens var tikt spïc gi sviests, tam nonçkot kontaktç ar kçdu priek metu. Asmens var izsaukt roku vai kçju amputçciju. Nodro iniet, lai cilvïki un dz vnieki vienmïr atrastos vismaz 15 metru attçlumç. Nekad nestrçdçjiet ar ma nu, ja uz tçs nav uzmontïts pareizais stappleres rokturis, plecu siksna, uzkabe un asmens aizsargs. Nepiecie ama regulçra t r ana. PÇrbaud t apskatot. Bultas, kas norçda roktura stiprinçjuma robeïas. Vienmïr izmantojiet apstiprinçtus acu aizsargus. 2 Latvian

3 SATURS Husqvarna AB pastçv gi strçdç, lai pilveidotu savus izstrçdçjumus un tçpïc saglabç ties bas izdar t izmai as, piem., izstrçdçjumu formç un izskatç bez iepriek ïja pazi ojuma. UZMAN±BU NekÇdÇ gad jumç nemainiet ma nas projektïjumu bez raïotçja at aujas. Vienmïr lietojiet autentiskas deta as. Neat auta pçrbapplevï ana un /vai nepareizu deta u lieto ana var izrais t lietotçja vai citu personu smagu ievaino anu vai pat nçvi. Satura rçd tçjs SIMBOLU PASKAIDROJUMS Simboli... 2 SATURS Satura rçd tçjs... 3 DRO ±BAS PAMÅC±BA Personas dro bas l dzek i... 4 ZÇÆa dro bas tehnika... 4 ZÇÆa dro bas tehnikas pçrbaude, apkope un serviss... 6 Grie anas ier ces... 7 VispÇrïjas dro bas instrukcijas... 8 VispÇrïjas darba instrukcijas... 9 Pamata darba tehnika... 9 KAS IR KAS? Trimmera sastçvda as...11 SALIK ANA Cilpveid gç roktura montï ana Trimmera galvi as uzstçd ana akatu aizsarga un trimmera galvi as Superauto II uzstçd ana...12 Aizsarga un grie anas piederumu uzstçd ana SaliekamÇ takelçïas stie a (227LD) montï ana un demontï ana...13 APIE ANÅS AR DEGVIELU Degvielas mais ana...14 Degvielas uzpilde...14 STARTÎ ANA UN APTURÎ ANA PÇrbaude pirms startï anas Startï ana un apturï ana APKOPE Karburators...16 Trok u slçpïtçjs...18 DzesinÇ anas sistïma...18 Aizdedzes svece...18 Gaisa filtrs Reduktors...19 Izjaucamais takelçïas stienis Apkopes grafiks...19 TEHNISKIE DATI 227L/LD L L...21 Latvian 3

4 Personas dro bas l dzek i DRO ±BAS PAMÅC±BA ZÇÆa dro bas tehnika SVAR±GA INFORMÅCIJA Kop anas zçæis, krapplemgriezis vai trimeris, to pavir i vai nepareizi lietojot, var bapplet b stams darbar ks, kas operatoram vai citiem var rad t b stamas traumas vai bapplet par nçves cïloni. TÇpïc ir oti svar gi pirms lieto anas izlas t un izprast s rokasgrçmatas saturu. Kad lietojat koku griezi, krapplemgriezi vai trimmeri, ir jçvalkç atz ti personas dro bas l dzek i. Personas dro bas l dzek i nevar piln gi novïrst nelaimes risku, bet tie var mazinçt ievainojuma smaguma pakçpi gad jumç, ja notiek nelaime. Lappledziet japplesu d lera pal dz bu, izvïloties dro bas apr kojumu. UZMAN±BU L dzko motors ir apstçdinçts, dzirdes aizsargs ir jçno em, lai bappletu dzirdami trok i un br dinçjuma signçli. AIZSARGCIMDI Velciet cimdus, kad nepiecie ams, piem. saliekot grie anas tehniku. AIZSARGAUSTIøAS ValkÇjiet aizsargausti as ar attiec go ska u slçpï anas pakçpi. ACU AIZSARGI Triecieni no zariem vai priek metiem, ko met grie anas bloks, var ievainot acis. ZÅBAKI Izmantojiet nesl do us un stabilus zçbakus. DRîBES ValkÇjiet stipra auduma drïbes un izvairieties no va gçm drïbïm, kas var aiz erties krapplemos vai zaros. ApÆïrbiet vienmïr iztur gas garçs bikses. Negreznojieties ar rotas lietçm, nevelciet ortus, sandales un nestrçdçjiet basçm kçjçm. Uzmanieties, lai mati nekarçjas uz pleciem. PIRMÅS PAL±DZ±BAS APTIECIøA Koku griezïju, krapplemgrieïu, un trimmeru lietotçjiem ieteicams nïsçt pirmçs pal dz bas aptieci u. in noda Ç aprakstçm zçæu dro bas ier ces un to darb bu, kç ar apskati un apkopi, kas jçveic, lai nodro nçtu tçs pareizu darb bu. (Skat. noda u Kas ir kas, lai atrastu kur s ier ces atrodas uz japplesu ma nas.) 1. Blokators UZMAN±BU Nekad nelietojiet zçæ, kam ir bojçtas dro bas ier ces. Sekojiet apskates, apkopes un servisa instrukcijçm in noda Ç. Blokators ir konstruïta, lai novïrstu droseles net u iedarbinç anu. Kad japples iespieïat blokatoru (A) roktur (=kad japples satverat rokturi), tas atbr vo droseli (B). Kad japples atlaiïiat rokturi, blokators atgrieïas izejas poz cijçs. o kust bu izraisa divas savstarpïji neatkar gas atsperu sistïmas. Tas noz mï, ka drosele automçtiski tiek ieslïgta tuk gaitas poz cijç. 2. Stop slïdzis Lietojiet stop slïdzi, lai apturïtu motoru. 3. Grie anas bloka aizsargs Aizsargs ir domçts aizkavït to, ka lietotçja virzienç tiek mesti priek meti un pasargçt lietotçju no nejau as pieskar ançs grie anas blokam. Uzman bu NekÇdÇ gad jumç nedr kst izmantot grie anas piederumus bez tiem paredzïtç aizsarga. Skat t noda u Tehniskie dati. Ja aizsargs uzstçd ts nepareizi vai tas ir bojçts, darbs ar p au anas agregçtu var izrais t nopietnus miesas bojçjumus. A B A B " 4 Latvian

5 DRO ±BAS PAMÅC±BA 4. VibrÇciju slçpï anas sistïma Japplesu ma na ir nodro inçta ar vibrçciju slçpï anas sistïmu, kas ir konstruïta, lai padar tu lieto anu iespïjami br vu no vibrçcijçm un ïrtu. Nepareizu tinumu auklu vai grie anas piederumu lieto ana paaugstina vibrçciju. Ma nas vibrçciju slçpï anas sistïma samazina vibrçciju pçrne anu starp motora bloku/grie anas bloku un ma inas rokturiem. 5. Trok u slçpïtçjs KlusinÇtÇjs ir paredzïts, lai iespïjami vairçk samazinçtu trok u l meni un lai motora izplappledes gçzes aizvad tu prom no operatora. Ar katalizatoru apr kots klusinçtçjs ir paredzïts ar izplappledes gçzïs eso o kait go vielu samazinç anai. Valst s ar siltu un sausu klimatu ugunsgrïku risks ir pa saprotams. TÇdï esam zinçmiem trok u slçpïtçjiem ieliku i dzirkste u aizturï anas reïæus. PÇrliecinieties, ka japplesu trok u slçpïtçjam ir Çds reïæis. Ir oti svar gi, ka japples sekojat instrukcijçm trok a slçpïtçja pçrbaudei, apkopei un servisam (Skat. noda u "Ma nas dro bas ieriãu pçrbaude, apkope un serviss") UZMAN±BU Trok u slçpïtçjs ar katalizatoru oti sakarst motoru darbinot, kç ar kçdu laiku pïc motora izslïg anas. Tas attiecas ar uz darb bu tuk gaitç. Pieskar ançs tam var izrais t Çdas apdegumus. Ievïrojiet ugunsdro bu UZMAN±BU PÇrmïr gas vibrçcijas var ievainot asinsvadus vai nervus personçm, kas slimo ar asinsrin o anas traucïjumiem. Meklïjiet Çrsta pal dz bu, ja jappletat pçrmïr gu vibrçciju simptomus. To starpç ir atmir ana, nejapplet gums, tirp ana, dur ançs, sçpes, vçjums vai normçlç spïka samazinç ançs, vai izmai as Çdas krçsç vai struktapplerç. os simptomus parasti pamana pirkstos, rokçs, vai plaukstas loc tavçs. UZMAN BU Esiet uzman gi ar motora izplappledes gçzïm. TÇs satur oglek a monoks du, kas var izrais t saindï anos ar tvana gçzi. TÇpïc nekad nestartïjiet un nestrçdçjiet ar p au anas agregçtu slïgtçs telpçs. GÇze ir karsta un var saturït dzirksteles, kas var izrais t aizdeg anos. TÇpïc nekad nestartïjiet un nestrçdçjiet ar p au anas agregçtu slïgtçs telpçs vai ugunsnedro u materiçlu tuvumç. 6. Grie anas ier ces Trimmera galvi a paredzïta zçles apgrie anai. 7. Uzgrieznis DaÏu grie anas apr kojuma veidu pievieno anai tiek izmantots uzgrieznis. Latvian 5

6 DRO ±BAS PAMÅC±BA ZÇÆa dro bas tehnikas pçrbaude, apkope un serviss SVAR±GA INFORMÅCIJA Visam zçæa servisam vai labo anai ir nepiecie ama pa a apmçc ba. Tas sevi i attiecçs uz tehnikas dro bas ier cïm. Ja ma na neiztur kçdu no apak Ç uzskait tçm pçrbaudïm, kontaktïjieties ar japplesu servisa darbn cu. Pïrkot mapplesu raïojumu, japples sa emat profesionçlas labo anas un servisa garantiju. Ja vietç, kur to pirkçt, nav neviens no mapplesu servisa d leriem, palappledziet informçciju par tuvçko servisa darbn cu. 1. Blokators PÇrbaudiet, vai drosele ieslïdzas tuk gaitas poz cijç, kad blokators ir savç izejas poz cijç. Nospiediet blokatoru un pçrliecinieties, ka tas atgrieïas savç izejas poz cijç, kad to palaiïat va Ç. 3. Grie anas bloka aizsargs PÇrbaudiet, vai aizsargs ir nebojçts un nav ieplaisçjis. Nomainiet aizsargu, ja tas ir cietis triecienu vai iepl sis. Vienmïr lietojiet pareizo asme a un aizsarga kombinçciju. Skat. noda u "Tehniskie dati". 4. VibrÇciju slçpï anas sistïma RegulÇri pçrbaudiet, vai vibrçciju slçpï anas da a nav iepl susi vai deformïta. PÇrbaudiet, vai vibrçciju slçpï anas da as ir komplektç un cie i piestiprinçtas. PÇrliecinieties, ka drosele blokators viegli kustas, un ka to atsperu sistïmas funkcionï. Skatiet noda u "Startï ana". Startïjiet zçæi un iedarbiniet droseli ar pilnu jaudu. Atlaidiet droseli un pçrbaudiet, vai grie anas asmens apstçjçs un paliek nekust gs. Ja grie anas asmens grieïas, kad drosele ir tuk gaitas poz cijç, tad jçpçrbauda karburatora tuk gaitas noregulïjums. Skat. noda u "Apkope". 2. Stop slïdzis Startïjiet motoru un pçrliecinieties, ka motors apstçjas, kad stop slïdzi ieslïdz stop poz cijç. # 5. Trok u slçpïtçjs 1. Nekad nelietojiet ma nu ar bojçtu trok u slçpïtçju. 2. RegulÇri pçrbaudiet, vai trok u slçpïtçjs ir cie i piestiprinçts. 3. Ja japplesu trok u slçpïtçjam ir dzirkste u aizturï anas reïæis, tas ir regulçri jçt ra. Aizsprostots reïæis izrais s motora pçrkar anu un nopietnus motora bojçjumus. Nekad nelietojiet trok u slçpïtçju ar bojçtu dzirkste u aizturï anas reïæi. 6 Latvian

7 6. Grie anas ier ces DRO ±BAS PAMÅC±BA Grie anas ier ces ajç noda Ç aprakstçm, kç ar pareizu apkopi un, lietojot pareizç tipa grie anas ier ces japples varat: MazinÇt ma nas rçvienus. Izmantot maksimçlo grie anas jaudu. PagarinÇt grie anas ier ãu darba mappleïu. Divi pamatnoteikumi: 1) Lietojiet tikai mapplesu ieteiktçs grie anas ier ces un aizsargus Skat. noda u "Tehniskie dati". 2) PÇrbaudiet, vai grie anas ier ces nav bojçtas vai iepl su as. Vienmïr nomainiet bojçtas ier ces. 7. Uzgrieznis SargÇjiet japplesu rokas no ievainojumiem, saliekot zçæi, lietojiet asme a aizsargu, kad pievelkat ar uzmavas uzgrieï u atslïgu. Pievelciet uzgriezni, grieïot pret asme a grie ançs virzienu. Atsvabiniet uzgriezni, grieïot asme a grie ançs virzienç. (IEVîROT uzgrieï a v tne ir pa kreisi.) SVAR±GA INFORMÅCIJA ajç noda Ç aprakst ts, kç ar pareizu apkopi un lietojot pareizçs grie anas ier ces, japples pançksiet maksimçlo izcir anas darba jaudu un pagarinçsiet japplesu grie anas ier ãu darba mappleïu. Lietojiet tikai mapplesu ieteiktçs grie anas ier ces un aizsargus Skat. noda u "Tehniskie dati". Trimmera galva Lietojiet tikai trimmera galvu un auklu, ko ieteicam. TÇs ir raïotçja pçrbaud tas kç piemïrotas noteiktai motora jaudai. Tas ir sevi i svar gi, ja lietojat piln gi automçtisku trimmera galvu. Lietojiet tikai tçs grie anas ier ces, ko mïs ieteicam Skat. noda u "Tehniskie dati". Mazi zçæi izmanto mazas trimmera galvas, un lieli zçæi, lielçkas galvas. Tas ir tçdïl, ka, strçdçjot ar Ïilku, motors met auklu radiusç ap trimmera galvu un pçrvar pretest bu no zçles, ko grieï. Auklas garums ir svar gs. Gara aukla pieprasa lielçku motora jaudu nekç sa, l dz ga diametra aukla. PÇrliecinieties, ka uz trimmera aizsarga piestiprinçtais nazis nav bojçts. To lieto, lai auklu nogrieztu pareizç garumç. Lai pagarinçtu auklas darba mappleïu, to var daïas dienas pamïrcït appleden. Tas padar s auklu s kstçku un tç ilgçk kalpos. SVAR±GA INFORMÅCIJA Pievelciet uzgriezni, lietojot uzmavas uzgrieï u atslïgu, Nm (3,5-5 kpm) IEVîR±BAI UzgrieÏ a neilona slïdzene nedr kst bapplet tik nodilusi, ka to var pagriest ar roku. Slïdzenei jçiztur vismaz 1,5 Nm. Uzgrieznis jçnomaina, kad tas ir lietots apmïram 10 reizes. UZMAN±BU Nekad nelietojiet zçæi, kam ir bojçtas dro bas ier ces. Sekojiet apskates, apkopes un servisa instrukcijçm noda Ç. Ja japplesu tehnika neiztur jebkuru no m kontrolïm, kontaktïjieties ar japplesu servisa darbn cu. Vienmïr pçrliecinieties, vai trimera aukla uz spoles ir uzt ta stingri un vienmïr gi, pretïjç gad jumç var rasties vesel bai b stamas vibrçcijas. UZMAN±BU Vienmïr apturiet motoru, pirms sçkiat apkopt jebkuru grie anas ier ci. TÇ var turpinçt griezties ar pïc tam, kad drosele ir atlaista. PÇrliecinieties, ka grie anas ier ces ir piln gi apstçju Çs un atvienojiet kabeli no aizdedzes sveces, pirms sçkiet apkopes darbu. Latvian 7

8 VispÇrïjas dro bas instrukcijas SVAR±GA INFORMÅCIJA is trimmeris ir konstruïts tikai zçles p au anai. Lietojiet vien gi tos piederumus ar o zçæa dzinïja bloku, kurus ieteicam noda Ç "Tehniskie dati". Nekad nelietojiet tehniku, ja esat noguris, ja esat dzïris alkoholu, vai ar ja lietojat medikamentus, kas var ietekmït japplesu redzi, japplesu prçta spïjas, vai spïjas vald t pçr japplesu erme a kust bçm. Lietojiet personas dro bas l dzek us. Skatiet noda u Personas dro bas l dzek i.. Nekad nelietojiet zçæi, kas ir pçrbapplevïts un vairs neatbilst sçkotnïjai konstrukcijai. Nekad nelietojiet bojçtu tehniku. Sekojiet apkopes, apskates un servisa instrukcijçm ajç lieto anas pamçc bç. DaÏas apkopes un servisa procedappleras ieteicams izdar t tikai apmçc tiem un kvalificïtiem speciçlistiem. Skatiet noda u Apkope. Pirms iedarbinç anas visiem vçkiem un aizsargiem ir jçbapplet piestiprinçtiem. Uzmaniet, lai aizdedzes sveãu galvi a un vadi ir nebojçti. PastÇv elektriskas strçvas risks. P au anas agregçta lietotçjam jçnodro ina, lai citi cilvïki vai dz vnieki darba laikç neatrastos p au anas vietai tuvçk par 15 metriem. Ja vairçki strçdnieki strçdç vienç darba vidï, dro bas attçlumam starp tiem jçbapplet vismaz divas reizes lielçkam par p aujamo plat bu, taãu ne mazçkam par 15 metriem. UZMAN±BU BojÇtas grie anas ier ces vairo nelaimes risku. Startï ana UZMAN BU Gad jumos, kad motoru startï ar karburatora aizvara regulatoru aizvïrtç stçvokl, grie anas instrumenti sçks griezties uzreiz. Sajapplega vçks ar takelçïas stieni ir jçpiestiprina, pirms startï zçæi. CitÇdi sajapplegs var atdal ties un izrais t ievainojumus. Nekad nestartïjiet ma nu slïgtçs telpçs. Apzinieties izdedïu gçzes ieelpo anas b stam bu. Vïrojiet japplesu tuvçko apkçrtni un pçrliecinieties, ka nav riska, ka cilvïki vai dz vnieki var pieskarties grie anas ier cïm. Novietojiet p au anas agregçtu uz zemes un pçrbaudiet, lai grie anas instrumentos neatrastos zari un akme i. Ar kreiso roku piespiediet agregçta korpusu pie zemes (Uzman bu NekÇdÇ gad jumç ar kçju). Ar labo roku satveriet starta rokturi un strauji paraujiet startï anas auklu. DRO ±BAS PAMÅC±BA Degvielas dro ba Lietojiet degvielas kannu ar aizsargu pret pçrplapple anu. Nekad neiepildiet degvielu, motoram darbojoties. Pirms degvielas uzpild anas vienmïr izslïdziet motoru un aujiet tam daïas minappletes atdzist. Uzpildiet vai maisiet degvielu (benz nu un divtakts e u) tikai labi ventilïtçs telpçs. Aiznesiet tehniku vismaz 3 m no degvielas pild anas punkta, pirms to iedarbinat. Nekad nestartïjiet zçæi: a) ja uz tç ir uzlijusi degviela. Saslaukiet izliju o. b) ja japples esat aplïju i sevi vai savas drïbes ar degvielu. PÇrÆïrbieties. c) ja pamançt degvielas sappleci. RegulÇri pçrbaudiet, vai degvielas tvertnï un degvielas vados nav sappleces. Transports un uzglabç ana eksplozijas Min. 3 m (10 ft) UzglabÇjiet un pçrvadçjiet tehniku un degvielu tç, ka nekçda noplapplede vai garai i nevar nonçkt kontaktç ar dzirkstelïm vai atklçtu liesmu, piemïram, elektriskçm ma nçm, elektriskiem motoriem, elektriskiem slïdïiem/ strçvas slïdïiem, sild tçjiem utml. Vienmïr glabçjiet un pçrvadçjiet degvielu tikai iem nolapplekiem atz tçs tvertnïs. Pirms noliekat zçæi glabçties uz ilgçku laiku, izteciniet visu degvielu. Noskaidrojiet, kur ir at autas vietas degvielas izgç anai. UZMAN±BU Esiet oti uzman gi, apejoties ar degvielu. Atcerieties, ka pastçv aizdeg ançs, un garai u ieelpo anas risks. 8 Latvian

9 VispÇrïjas darba instrukcijas DRO ±BAS PAMÅC±BA Pamata darba tehnika SVAR±GA INFORMÅCIJA ajç noda Ç aprakstçm pamatdro bas mïrus, strçdçjot ar trimmeri. Ja nonçkat situçcijç, kur jums nav skaidrs, ko dar t, prasiet speciçlista padomu. Sazinieties ar japplesu d leri vai japplesu servisa darbn cu. Nekad nelietojiet trimmeri veidos, kas jums liekas, var pçrsniegt japplesu spïjas. ElementÇrie dro bas noteikumi 1. Vïrojiet savu apkçrtni: Lai pçrliecinçtos, ka cilvïki, dz vnieki vai priek meti nevar ietekmït japplesu kontroli pçr tehniku. Lai pçrliecinçtos, ka aug Ç minïtie nevar nonçkt saskarsmï ar grie anas ier cïm vai priek metiem, ko met grie anas ier ces. IEVîR±BAI Nekad nelietojiet trimmeri apstçk os, kur nav iespïjams saukt pal gç nelaimes gad jumç. 2. Izvairieties lietot trimmeri nelabvïl gos laika apstçk os, piemïram, biezç miglç, stiprç lietus gçzï, stiprç vïjç vai lielç aukstumç, utt. Darbs nelabvïl gos laika apstçk os ir nogurdino s un var rad t b stamus apstçk us, kç piem, slidenas virsmas. Vienmïr samaziniet motora jaudu uz tuk gaitas Çtrumu pïc katras darba operçcijas. Motora darbinç ana ilgçku laiku ar pilnu jaudu bez noslogojuma (tas ir, bez pretest bas, ko motors japplet no grie anas ier cïm, kad grieï) var smagi bojçt motoru. UZMAN BU DaÏreiz starp aizsargu un grie anas instrumentiem ie eras zçle, zari vai koka gabali. Lai veiktu t r anu, vienmïr apstçdiniet motoru. ZÇles grie ana ar trimera galvi u un plastmasas naïiem Turiet trimmera galvu mazliet virs zemes, sasvïrtu. Auklas gals ir tas, kas grieï. Lai aukla strçdç pati. Nespiediet to ar varu p aujamç plat bç. Aukla nop auj zçli, kas aug cie i pie siençm, sïtçm, kokiem un citiem norobeïojumiem, bet tç ar var ievainot koku un krapplemu mizu un bojçt sïtas stabus. Maziniet risku ievainot stçdus, sa sinot auklu par cm un samazinot motora Çtrumu. 3. PÇrliecinieties, ka japples varat dro i iet un stçvït. Ievïrojiet, vai nav iespïjami sprosti un ïr i (saknes, akme i, zari, bedres, grçvji utt.) gad jumç, ja jums pïk i jçpçrvietojas. Esiet sevi i uzman gi, strçdçjot uz sl pas virsmas. 4. Izslïdziet motoru, pirms pçrvietojaties. Ja pçrvietojaties lielçku attçlumu, lietojiet trimmera transportï anas aizsargu. 5. Nekad nelieciet trimmeri zemï ar ieslïgtu motoru, iz emot, ja to varat labi novïrot. Latvian 9

10 DRO ±BAS PAMÅC±BA Augsnes not r ana Augsnes not r anas metode pal dz not r t visu nevïlamo augsni. Turiet trimmera galvu mazliet virs zemes un sasveriet to. πaujiet auklas galam sisties pie zemes ap kokiem, stabiem, dçrza statujçm, utt. IEVîR±BA metode paçtrina auklas nodil anu. Aukla nodilst ÇtrÇk un tç bieïçk jçpavelk uz priek u, ja ir strçdçts pie akme iem, ieæe iem, cementa, metçla sïtçm nekç, tad, ja strçdçts vietçs, kur aukla atsitas pret kokiem vai koka sïtçm. Kad japples p aujat vai not rat augsni, lietojiet nepilnu droseles jaudu, lai pagarinçtu auklas darba mappleïu un mazinçtu trimmera galvas nodil anu. Darbs ar trimmeri Trimmeris ir piemïrots tçs zçles p au anai, ko nevar sasniegt ar parasto zçles p Çvïju. Turiet auklu paralïli zemei. Nepiespiediet trimmera galvu pie zemes, jo tas var bojçt gan mauru, gan pa u darba r ku. Ne aujiet trimmerim nepçrtraukti pieskarties zemei p au anas darbu gaitç. PastÇv ga pieskar ançs zemei var bojçt un nodeldït trimmera galvu. Nop autçs zçles t r ana Auklas vïdek u efektu var izmantot nop autçs zçles t r anai. Turiet auklu paralïli un virs virsmas, kuru vïlaties not r t un virziet trimmeri no vieniem sçniem uz otriem. P aujot un papple ot nop auto zçli, lietojiet pilnu droseles jaudu, lai pançktu labçkos rezultçtus. UZMAN±BU ±su br di pïc darba transmisija var bapplet karsta. Pieskaroties, var rasties apdegumi. UZMAN±BU StrÇdÇjot ar p au anas agregçtu pa gaisu var lidot daïçdi s ki priek meti. Vienmïr lietojiet aizsargmasku. Nekad nenoliecieties pçr asme a aizsegu. Akme i, drazas u.c. priek meti var iek applet ac s un izrais t nopietnas acu traumas. Ievïrojiet dro u attçlumu. Bïrni, dz vnieki un pal gi nedr kst atrasties tuvçk darba vietai par 15 metriem. Ja kçds tuvojas, nekavïjoties apstçdiniet p au anas agregçtu. 10 Latvian

11 KAS IR KAS? = Trimmera sastçvda as 1. Trimmera galva 2. Aizgrieznis 3. Reduktors 4. akatu aizsargs 5. TakelÇÏas stienis 6. Cilpveid gais rokturis 7. Drosele 8. Stop slïdzis 9. Droseles blokators 10. Plecu siksnas uzkabe 11. Cilindra vçks 12. Startera rokturis 13. Degvielas tvertne 15. Degvielas suknis. 16. Gaisa filtra ietvars. 17. Sajapplega ietvars 18. FiksÇcijas skrappleve 19. Uzgrieznis 20. FiksÇcijas paplçksnis 21. Atbalsta segments 22. TakelÇÏas stie a savienojums. 23. KombinïtÇ atslïga 24. LietotÇja pamçc ba 25. Plecu siksna 26. Allena atslïga 27. FiksÇcijas stienis 14. Gaisa vçrsts Latvian 11

12 SALIK ANA Cilpveid gç roktura montï ana Atskrapplevïjiet spçrnuzgriezni un plastmasas ietvaru no roktura pamatnes. Novietojiet cilpveid go rokturi ar roktura turïtçju uz roktura pamatnes. Pieskrapplevïjiet spçrnuzgriezni un plastmasas ietvaru. Nepievelciet pçrçk cie i. Pa emiet uzkabi un iekariniet trimmeri uzkabes Ç. Tad pieregulïjiet trimmeri tç, lai bappletu ïrti strçdçt, kad tas karçjas uzkabï. Pievelciet spçrnuzgriezni. akatu aizsarga un trimmera galvi as Superauto II uzstçd ana StrÇdÇjot ar trimmera galvu, piemontïjiet tai paredzïto aizsargu (A). Piestipriniet ar ãetrçm skrapplevïm (L) un atbalsta plçtni (N), kç parçd ts attïlç. Uzlieciet atbalsta segmentu (B) uz asmens ass. Grieziet asmens asi, kamïr viens no caurumiem dzinïjdiskç sakr t ar caurumu zobratu apvalkç. Ielieciet fiksçcijas stieni (C) caurumç, lai pieslïgtu asi. L G F I M J K I K B C Lai piemontïtu trimmera galvu, vispirms tç ir jçsadala. Skat. attïlu. Darbojieties sekojo i: A Trimmera galvi as uzstçd ana UzstÇdot grie anas instrumentus ir oti bappletiski, lai novilcïja galvi a un atbalsta loks bappletu novietoti tie i grie anas instrumenta centrçlajç atverï. Nepareizi piestiprinçti grie anas piederumi var izrais t nopietnas un dz v bai b stamas traumas. Uzman bu NekÇdÇ gad jumç nedr kst izmantot grie anas piederumus, ja nav uzstçd ti to aizsargi. Skat t noda u Tehniskie dati. Ja aizsargi tiek uzstçd ti nepareizi vai tie ir bojçti, tas var izrais t nopietnas traumas. Ielieciet pirkstu vçci a (I) centrçlajç atverï un vienlaic gi pieturiet vçci u ar pçrïjiem pirkstiem. Piespiediet ar otras rokas k i un rçd tçjpirkstu abas slïdzïjskavas, kas izce as no atveres apak ïjç da Ç (K). Sadaliet trimmera galvu ar pirkstiem. Novietojiet vçku (I) un atbalsta atloku (F) uz izejo Çs ass. Piemontïjiet uzgriezni (G). Uzgrieznis ir jçpievelk ar Nm (3,5-5 kpm), Izmantojiet uzmavas atslïgu, kas atrodas japplesu darba r ku komplektç. Turiet atslïgas rokturi, cik tuvu vien iespïjams trimmera aizsargam. Uzgriezni pievelk, atslïgu grieïot pretïji rotçcijas virzienam (kreisç v tne). Piemontïjiet galvas apak ïjo da u (K) uz vçka (I), saspieïot kopç pamatda u un vçku ar pamatnes atverïm, kas novietojamas pretim vçka slïdzïjskavçm. Lai no emtu trimmera galvu, sekojiet aug Ç minïtçm instrukcijçm apgrieztç kçrt bç. 12 Latvian

13 SALIK ANA Aizsarga un grie anas piederumu uzstçd ana. SaliekamÇ takelçïas stie a (227LD) montï ana un demontï ana UzstÇdiet darbam ar trimmera galvi u paredzïto aizsargu (A). Nostipriniet to ar 4 skrapplevïm (L) un paplçksni (M) kç parçd ts attïlç. Nostipriniet novilcïja galvi u (B) uz ÇrïjÇs ass. Pagrieziet asme a asi l dz viens no novilcïja galvi as (B) atvïrumiem sakr t ar atbilsto u atvïrumu pçrnesumu apvalkç. M A H L B C Montï ana PÇrliecinieties, vai spçrnuzgrieznis ir atbrivots. Ievirziet stie a apak ïjçs da as atveri pret savienojuma slïdzïjplçksni, kas atrodas stie a aug ïjç da Ç. ÇdÇ veidç abas da as tiek cie i savienotas. Pievelciet spçrnuzgriezni. Ievietojiet slïdzïjtapu (C) atverï tç lai ass tiktu nofiksïta. Uzskrapplevïjiet trimmera galvi u (H) pretïji tçs grie ançs virzienam. Izjauk ana norit pretïji salik anas darb bçm. Demontï ana: Atskrapplevïjiet spçrnuzgriezni (min. par trim apgriezieniem). Spiediet spçrnuzgriezni pret savienojumu. Uzman gi izgrieziet apak ïjo stieni no slïdïa. Turiet abas takelçïas stie a da as un izvelciet apak ïjo cauruli no savienojuma. Latvian 13

14 Degvielas mais ana Uzman bu P au anas agregçts ir apgçdçts ar divtaktu motoru un kç degvielu tajç vienmïr jçlieto benz na un divtaktu motoru e as mais jums. Lai nodro inçtu pareizu mais juma attiec bu, ir bappletiski, lai tiktu noteikts prec zs mais jumam paredzïtçs e as daudzums. Nelielu degvielas mais jumu sagatavo anç pat neliela neprecizitçte e as daudzuma izvïlï stipri ietekmïs mais juma attiec bu. UZMAN±BU Vienmïr apejaties ar degvielu labi vïdinçtçs telpçs. Benz ns Uzman bu Vienmïr izmantojiet augstas kvalitçtes benz na (vismaz ar oktçnskaitli 90) un e as mais jumu. Ja ier ce ir apgçdçta ar katalizatoru (skat t noda u Tehniskie dati ), vienmïr jçlieto augstas kvalitçtes benz na bez svina piedevas un e as mais jums. Taãu var izmantot ar benz nu ar svina piedevu. ZemÇkais ieteicamais oktçnskaitlis ir 90. Ja japples darbiniet motoru ar zemçku oktçnskaitli nekç 90, tas var izsaukt detonçcijas. TÇs kçpina motora temperatappleru un var rad t nopietnus bojçjumus motoram. Ja japples nepçrtraukti strçdçjat ar augstiem apgriezieniem, ir ieteicams lietot degvielu ar augstçku oktçnskaitli. Divtakts e a Lai sasniegtu labçku rezultçtu, izmantojiet HUSQVARNA divtaktu e u, kas ir pa i paredzïta kop anas zçæiem un motorzçæiem. Sajauk anas attiec ba 1:50 (2%). Ja HUSQVARNA divtakts e a nav pieejama, japples varat lietot citu labas kvalitçtes divtakts e u, kas ir domçta ar gaisu dzesinçmiem motoriem. Meklïjiet padomu pie japplesu d lera, kad izvïlaties e u. Mais jums: 1:33 (3%). Nekad nelietojiet divtakts e u, kas domçta ar appledeni dzesinçmiem laivu motoriem. Nekad nelietojiet e u, kas domçta ãetrtakts motoriem. APIE ANÅS AR DEGVIELU Mais ana Vienmïr maisiet benz nu un e u t ra traukç, kas ir domçts degvielçm. Vienmïr sçciet mais anu, ielejot pusi daudzuma benz na, ko domçjat lietot. Tad pielejiet visu daudzumu e as. Samaisiet (sakratiet) degvielas mais jumu.tad pielejiet atliku o benz nu. Pamat gi samaisiet (sakratiet) degvielas mais jumu, pirms to iepildat ma nas tvertnï. Gatawoiet degwielu ne wairçk kç priek wiena mïne a. Ja ma na ilgsto i netiek lietota, degvielas bçka ir jçiztuk o no benz na un jçizt ra. Degvielas uzpild ana BR±DINÅJUMS Ugunsgrïka izcel ançs risku samazina sekojo i piesardz bas pasçkumi: Degvielas tuvumç nesmï ïjiet un nenovietojiet apsild anas avotus. Nekad neuzpildiet degvielu, motoram darbojoties. Pirms degvielas uzpild anas izslïdziet motoru un aujiet tam daïas minappletes atdzist. Izdarot degvielas uzpild anu, lïnam atveriet degvielas tvertnes vçci u, lai iespïjamais virsspiediens varïtu lïnçm samazinçties. Pïc uzpild anas rapplep gi aizgrieziet degvielas tvertnes vçci u. Pirms ma nas iedarbinç anas to no degvielas uzpild anas vietas vienmïr pçrvietojiet citç vietç. Not riet ap degvielas tvertnes vçku. Net rumi, kas nonçk tvertnï var traucït ma nas darb bu. PÇrliecinieties, ka degviela ir labi samais ta sakratot degvielas trauku pirms uzpild anas. Gasolin Benz ns Benzin Essence Gasolina Litri Lit US gallon 1 2 1/2 5 UZMAN±BU Katalizatora trok u slçpïtçjs ir oti karsts gan darb bas laikç, gan ar pïc ma nas izslïg anas. Tas attiecas ar uz darb bu tuk gaitç. Esiet uzman gs un sevi i ievïrojiet ugunsdro bu, kad darbojaties tuvu viegli uzliesmojo Çm vielçm vai iztvaikojumiem. 2% (1:50) 0,10 0,20 0,30 0,40 2% (1:50) 2 1/2 6 1/2 12 7/8 E a Litri Oil Öl Huile Aceite Lit. US fl. oz. 3% (1:33) 0,15 0,30 0,45 0,60 3% (1:33) 3 3/4 9 3/4 19 1/4 Min. 3 m (10 ft) 14 Latvian

15 PÇrbaude pirms startï anas Japplesu dro bas dï ieteicam sekot m instrukcijçm: PÇrbaudiet, vai fiksçcijas paplçksnis nav iepl sis nolieto ançs dï vai ar tçdï, ka tas pçrçk cie i piegriezt. Ja paplçksnis iepl sis, izmetiet to. PÇrliecinieties, lai slïdzïjuzgrieznis vienmïr bappletu cie i pievilkts. Slodze uz uzgriezni bapples vismaz 1,5 Nm. SlïdzïjuzgrieÏ a savilk anas moments bapples Nm. PÇrliecinieties, lai trimmera galvi a un akatu aizsargs nebappletu bojçti un ieplaisçju i. Nomainiet trimmera galvi u un smidzinçtçja aizsargu, ja tie ir bojçti vai ieplaisçju i. NekÇdÇ gad jumç nelietojiet p au anas agregçtu bez asme a aizsarga un akatu aizsarga, un ja tie ir bojçti. Startï ana un apturï ana IESTARTE ANA UN APTURE ANA Uzman bu Pirms ier ces iedarbinç anas jçbapplet uzstçd tam sajapplega apvçkam ar savienojuma stieni, citçdi darbs ar agregçtu var izrais t miesas bojçjumus. Pirms iedarbinç anas vienmïr novietojiet p au anas agregçtu pïc iespïjas tçlçk no vietas, kur tika uzpild ta degviela. Novietojiet to uz cietas virsmas. PÇrliecinieties, lai grie anas instrumenti nebappletu saskarï ar cietiem priek metiem. PÇrliecinieties, lai darba vidï neatrastos nepiedero as personas. Dro bas attçlums ir 15 metri. Ja motors auksts AIZDEDZE: Virziet stop slïdzi uz starta poz ciju. âoks: IestÇdiet gaisa vçrstu "choke" poz cijç. DEGVIELAS SÌKNIS: Piespiediet degvielas sapplek a gumijas sapplekn ti vairçkas reizes l dz sapplekn tis ir piepild ts ar degvielu. Sapplekn tim nav jçbapplet piln gi pilnam ar benz nu. Ja motors silts Lietojiet to pa u procedappleru kç ar aukstu motoru, tikai neiestçdiet gaisa vçrstu "choke" poz cijç. Droseli iestçda starta stçvokl, virzot gaisa vçrstu uz "choke" poz ciju un tad atpaka uz izejas poz ciju. Apturï ana Motoru aptur, izslïdzot aizdedzi. Uzman bu Gad jumos, kad motoru startï ar karburatora aizvara regulatoru aizvïrtç stçvokl, grie anas instrumenti uzreiz sçks griezties. Startï ana Pieturiet ar kreiso roku iekçrtas korpusu stingri pie zemes (Uzman bu Ne ar kçju pal dz bu). Satveriet startera rokturi ar labo roku un lïnçm izvelciet startera auklu, kamïr jappletat pretest bu (startera sa eri), un tad paraujiet auklu strauji un spïc gi. Kad motora aizdedze iedarbojas, nekavïjoties atvelciet atpaka gaisa vçrstu un atkçrtojiet auklas rçvienu, kamïr motors sçk darboties. Kad motors iedarbojas, Çtri padodiet lielçku akselerçciju. L dz ar to droseles starta akselerators izslïgsies. Uzman bu Neizvelciet startera auklu l dz galam un nelaidiet to va Ç no piln gi izvilkta stçvok a. TÇdÇ veidç japples varat sabojçt iekçrtu. Latvian 15

16 APKOPE Karburators is Huskqvarna izstrçdçjums konstruïts un veidots, lai samazinçtu kait go gçzu izplappledi. Pïc tam, kad izlietotas 8 l dz 10 tvertnes degvielas, var uzskat t, ka motors ir iebraukts. Lai pçrliecinçtos, ka karburators darbojas nevainojami un izdal s iespïjami maz kait go izplappledes gçzu ar pïc iebrauk anas laika noslïguma, palappledziet, lai firmas veikala vai servisa darbn cas pçrstçvis ar tahometra pal dz bu noregulï japplesu karburatoru ideçlam darbam. Darb ba Br dinçjums KomplektÇ iek autajam sajapplega vçkam un takelçïas stienim jçbapplet piemontïtiem, iekams ma na tiek laista darbç, citçdi sajapplegs var negaid ti atskrapplevïties un izrais t nelaimes gad jumus. Pateicoties drose vçrsta regulatoram, karburators regulï motora apgriezienu skaitu (minappletï). KarburatorÇ tiek sajaukts gaiss un degviela. Gaisa padeve ir regulïjama. Lai pançktu maksimçlu ma nas efektu, nepiecie ams, lai pieregulï ana tiek veikta pareizi. Karburatora regulï ana noz mï, ka motors tiek pielçgots vietïjiem darba apstçk iem, piemïram, klimatam, augstuma starp bai, degvielai un divtaktu motora e ai. Karburatoram ir tr s regulï anas iespïjas: L= zema apgriezienu skaita sprausla, H= augsta apgriezienu skaita sprausla, T= br vgaitas regulï anas skrappleve. Ar L un H sprauslu pal dz bu var pieregulït vïlamo degvielas padevi, kas piemïrota tai gaisa plapplesmai, kuru nodro ina drose vçrsta regulators. PagrieÏot to pulste a rçd tçja virzienç, samazinçsies gaisa/degvielas plapplesmas padeve (samazinçs degvielas patïri ); toties, pagrieïot pretïji pulkste a rçd tçja virzienam, veidosies trekna gaisa/degvielas mais juma padeve (tiks patïrïts vairçk degvielas). Liess degmais jums izraisa augstu apgriezienu skaitu, trekna degmais juma padeve - zemu apgriezienu skaitu. Pamatnoregulï ana IzmïÆinÇjuma laikç rapplepn cç karburators tiek noregulïts iesçkuma darbam. Tas noz mï, ka karburators pieregulïts treknçkam degmais jumam, kas jçsaglabç, kamïr ma na darbojas pirmçs darba stundas. Pïc tam karburators jçpçrregulï. To paveic speciçli izgl tots un kompetents speciçlists. Uzman bu Gad jumç, ja grie anas piederumi br vgaitç rotï, nepiecie ams T skrapplevi pagriezt pretïji pulkste a rçd tçja virzienam, l dz asme i vairs nerotï. Ieteicams br vgaitas apgriezienu skaits apgr. min. Ieteicamais maksimçlais grie anas ieskrïjiens ir: skat t noda u Tehniskie dati. Br dinçjums Ja tuk gaitas apgriezienu skaitu nav iespïjams noregulït tç, ka grie anas piederumi vairs nerotï, nepiecie ams griezties servisa darbn cç. Nekad neizmantojiet ma nu, pirms tç nav prec zi pieregulïta vai ar izremonïta. Prec zç pieregulï ana Kad ma na beidzot ir iebraukta, dr kst uzsçkt karboratora prec zo pieregulï anu. o pieregulï anu ieteicams veikt speciçlistam ar atbilsto u kvalifikçciju. Vispirms jçpieregulï zemo apgriezienu adata L, pïc tam br vgaitas skrappleve T un visbeidzot zemo apgriezienu regulïjo Ç adata H. Regulï anas noteikumi Pirms tiek uzsçkti jebkçdi pieregulï ans darbi, jçpçrbauda gaisa filtra t r ba un jçpçeliecinçs, vai gaisa filtra vçci ir savç vietç. Ja karburatora regulï anas laikç gaisa filtrs ir net rs, var izveidoties pçrçk liess mais jums, kas atklçjas tikai pïc filtra izt r anas. Tas var izsaukt nopietnus motora darb bas traucïjumus. Pagrieziet uzman gi adatas L un H l dz viduspunktam, t.i., atstçjot pusce Ç starp piln gi pievilktu un piln gi va gu stçvokli. NemïÆiniet regulït adatas bez apstçdinç anas, tas var izrais t nopietnas traumas. Tagad iedarbiniet ma nu atbilsto i iestartï anas norçd jumiem un at aujiet tai darboties vismaz 10 minappletes. Uzman bu Gad jumç, ja grie anas piederumi rotï, nepiecie ams pagriezt br vgaitas skrapplevi T pretïji pulkste a rçd tçju virzienam, l dz asme i vairs nerotï. T skrappleve regulï drose vçrsta regulatora darb bu br vgaitç. Ja T skrappleve tiek pagriezta pukste a rçd tçja virzienç, tad palielinçs br vgaitas apgriezienu skaits, taãu, ja to pagrieï pretïji pulkste a rçd tçja virzienam, tiek pançkts zemçks br vgaitas apgriezienu skaits. 16 Latvian

17 APKOPE Zemo apgriezienu adata L PamïÆiniet atrast visaugstçko br vgaitas apgriezienu skaitu, pagrieïot zemo apgriezienu adatu L pulkste a rçd tçja vai pretïji pulkste a rçd tçja virzienam. Br d, kad ir atrasts maksimçlais (augstçkais) apgriezienu skaita stçvoklis, lïni pagrieziet adatu L par ceturksni (45 ) pretïji pulkste a rçd tçju virzienam. Uzman bu Gad jumç, ja grie anas piederumi br vgaitç rotï, nepiecie ams pagriezt br vgaitas krapplevi T pretïji pulkste a rçd tçju virzienam, l dz asme i vairs nerotï. Noslïdzo Ç br vgaitas skrappleves T pieregulï ana Piregulïjiet br vgaitas apgriezienu skaitu ar skrappleves T pal dz bu, ja pçrregulï ana ir nepiecie ama. Vispirms pagrieziet br vgaitas skrapplevi T pulkste a rçd tçju kust bas virzienç, l dz grie anas piederumi sçk rotït. Pïc tam pagrieziet skrapplevi pretïji pulkste a rçd tçju kust bas virzienam, l dz grie anas piederumu rotçcija izbeidzas. IdeÇls br vgaitas apgriezienu skaits ir sasniegts tikai tad, ja motors vienmïr gi darbojas visos stçvok os. JÇbapplet diezgan lielai regulï anas atstarpei, l dz grie anas piedrumi (asme i) sçk rotït. Br dinçjums Griezieties firmas veikalç vai servisa darbn cç, ja br vgaitas pieregulï anu neizdodas realizït tç, lai grie anas piederumu (asme u) rotçcija izbeidzas. Nedr kst izmantot ma nu darbç, kamïr tç nav pieregulïta vai ar nav korekti veikti nepiecie amie remontdarbi. L + 1/4 Augsto apgriezienu adata H Apgriezienu regulïtçjs (H) ietekmï motora jaudu, apgriezienu skaitu, temperatappleru un degvielas patïri u. PÇrÇk liels apgriezienu skaits (regulïtçjs ir pçrçk dzi i ) bojç motoru. Nepie aujiet motora darbo anos ar lieliem apgriezieniem ilgçk kç 10 sekundes. Darbiniet to ar pilnu gçzi un oti lïnçm grieziet regulïtçjadatu H l dz samazinçs motora grie ançs Çtrums. Turpiniet to lïnçm griezt l dz motors sçk darboties nevienmïr gi. Tagad grieziet adatu H no stçvok a pretïji l dz motors uz em vienmïr gu gaitu. Vienmïr sekojiet, lai motors nedarbotos ar pçrslodzi, un pieregulïjiet apgriezienu skaitu. Kad veicat regulï anu, jçno em grie anas piederumi un atbalsta H plçksne. Apgriezienu skaits ir uzstçd ts pareizi, ja motors nedaudz raustçs. Ja motors dapplemo, apgriezienu skaits ir par lielu. Uzman bu Ja vïlaties ideçli pieregulït karburatoru, tad ieteicam griezties pïc pal dz bas pie Pareizi noregulïts karburators Pareizi noregulïts karburators nodro ina to, ka ma na nekavïjoties akselerï un pie maksimçla Çtruma mazliet akcentï ceturto takti. TurklÇt grie anas piederumi nedr kst rotït br vgçjiena laikç. Nepietiekami (vçji) pieregulïta zemo apgriezienu adata L var izrais t ma nas iestartï anas grapplet bas un sliktu akselerçciju. PÇrÇk liesam degmais jumam pieregulïta augsto apgriezienu adata H samazina motora jaudu, izsauc sliktu akselerçciju un motora darb bas traucïjumus. PÇrÇk trekns abu adatu L un H pieregulïjums izraisa akselerçcijas problïmas vai ar pçrçk zemu darba apgriezienu skaitu. Latvian 17

18 Trok u slçpïtçjs APKOPE DzesinÇ anas sistïma Uzman bu DaÏi trok a slçpïtçji ir apr koti ar katalizatoru. Lai pçrliecinçtos, vai japplesu ma nç ir iebapplevïts katalizators, skat t noda u Tehniskie dati. Trok u slçpïtçjs ir paredzïts trok u l me a samazinç anai un izplappledes gçzu novad anai. Izplappledes gçzes ir karstas un var saturït dzirksteles, un izrais t aizdeg anos, ja gçzes nonçk kontaktç ar sausiem vai ugunsnedro iem materiçliem. Visi trok u slçpïtçji ir apgçdçti ar pa iem dzirkste o anas slçpïtçjiem. Ja japplesu ier cï ir iebapplevïts Çds dzirkste o anas novïr anas siets, tas ir regulçri jçt ra. VislabÇk to veikt ar metçla suku. Izpappletïjiem bez katalizatora dzirkste u novïr anas siets ir jçt ra reizi nedï Ç. Izpappletïjiem ar katalizatoru siets ir jçt ra reizi mïnes. Ja siets ir bojçts, tas jçnomaina. Ja siets bieïi ir aizsïrïjis, tas liecina, ka katalizators ir bojçts. Sazinieties ar agregçta pçrdevïja, lai to nomain tu. Skat t noda u EkspluatÇcija. IEVîR±BAI Nekad nelietojiet zçæi ar bojçtu trok u slçpïtçju UZMAN±BU Trok u slçpïtçjs ar katalizatoru oti sakarst motoru darbinot, kç ar kçdu laiku pïc motora izslïg anas. Tas attiecas ar uz darb bu tuk gaitç. Pieskar ançs tam var izrais t Çdas apdegumus. Ievïrojiet ugunsdro bu Lai motoram darb bas laikç bappletu iespïjami zema temperatapplera, tam ir pievienota dzesinç anas sistïma. DzesinÇ anas sistïma sastçv no: 1.Gaisa iesapplek a uz startera. 2.DzesinÇ anas spçrni iem uz spara rata. 3.DzesinÇ anas spçrni iem uz cilindra. 4.Cilindra pçrsega (piegçdç vïsu gaisu cilindram). T riet dzesinç anas sistïmu ar birsti reizi nedï Ç, vai bieïçk smagçkos darba apstçk os. Net ra vai aizsprostota dzesinç anas sistïma izraisa motora pçrkar anu, kas bojç virzuli un cilindru. Aizdedzes svece Aizdedzes sveces stçvokli ietekmï sekojo ais: Nepareiza karburatora noregulï ana. Nepareizs degvielas mais jums (pçrçk daudz vai nepareizas markas e a). Net rs gaisa filtrs. ie apstçk i rada nogul us uz sveãvada uzgaliem, kas var rad t darb bas traucïjumus un grapplet bas ar startï anu ,5 mm Ja motoram ir zema jauda, ja to grappleti startït vai, ja tas darbojas slikti tuk gaitç, vispirms pçrbaudiet aizdedzes sveci. Ja svece ir net ra, not riet to un pçrbaudiet, vai sveãvada uzgala atstarpe ir 0,5 mm. Aizdedzes sveci ieteicams main t pïc viena mïne a darb bas vai agrçk, ja nepiecie ams. IEVîR±BAI Vienmïr lietojiet ietiekto sveces tipu, Nepareiza svece var nopietni bojçt virzuli/cilindru. 18 Latvian

19 APKOPE Gaisa filtrs Gaisa filtrs regulçri jçatt ra no putek iem un net rumiem, lai novïrstu: Kaburatora sabojç anos Startï anas grapplet bas Motora jaudas samazinç anos Motora deta u nevajadz gu nodil anu T riet filtru regulçri, pïc 25 darbstundçm vai bieïçk, ja darbs notiek sevi i putek ainç vidï. Gaisa filtra t r ana Nomontïjiet gaisa filtra vçku un iz emiet gaisa filtru. MazgÇjiet t rç, siltç appleden ar ziepïm. IzÏÇvïjiet filtru, pirms atliekat atpaka. Filtru, kas ilgi lietots, nekad nevar piln gi izt r t. TÇdï ir nepiecie ams filtru laiku pa laikam nomain t ar jaunu filtru. Vienmïr nomainiet bojçtu filtru. Ja ma na tiek lietota putek ainos apstçk os, gaisa filtrs ir jçiee o. Skat t noda u Gaisa filtru iee o ana. Gaisa filtru iee o ana Vienmïr lietojiet tikai HUSQVARNA filtru e u, nr Filtra e a satur dinçtçjus, kas nodro ina, ka e a vienmïr gi sadalçs pa visu filtru. TÇpïc izvairieties, ka e a nopil uz erme a da Çm. Ielieciet filtru plastmasas maisi Ç un uzlejiet tam e u. sakratiet maisi u, lai e la vienmïr gi aptver visu filtru. Iz emiet filtru no maisi a un pirms filtra atlik anas vietç, nokratiet e as pçrpalikumus no filtra. Nekad neizmantojiet motore u. tç oti Çtri izsapplecas cauri filtram un nogulsnïjas apak Ç. Reduktors Len iskais pçrnesums jau rapplepn cç ir piepild ts ar atbilsto o smïrvielas daudzumu. Pirms uzsçkt ma nas lieto anu, pçrliecinieties, vai len iskais pçrnesums l dz 3/4 ir piepild ts ar smïrvielu. Izmantojiet pa o HUSQVARNA smïrvielu. Parasti smïrviela nav jçmaina, iz emot gad jumus, ja reduktors jçlabo. Izjaucamais takelçïas stienis Apak ïjç takelçïas stie a dzinïjass gals jçe o ar zieïe u ik pïc 30 darba stundçm. Ja tç netiks regulçri e ota, tad ir iespïjams, ka dzinïjass gali izjaucamajiem mode iem var iestrïgt. Apkopes grafiks TÇlÇk aprakst tas vispçrïjçs apkopes instrukcijas. Ja vïlaties papildus informçciju, griezieties pie japplesu servisa d lera. Ikdienas apkope 1. NomazgÇjiet ma nas virsmu. 2. PÇrliecinaties, ka droseles blokators un drosele darbojas pareizi un dro i. 3. PÇrbaudiet, vai stop slïdzis darbojçs. 4. PÇrbaudiet, vai grie anas galva nekustas tuk gaitç. 5. Izt riet gaisa filtru. Nomainiet, ja nepiecie ams. 6. PÇrbaudiet, vai aizsargs ir nebojçts un nav ieplaisçjis. Nomainiet aizsargus, ja tie ir cietu i triecienus vai iepl su i. 7. PÇrbaudiet, vai trimmera galva nav bojçta un nav iepl susi. Nomainiet trimmera galvu, ja nepiecie ams. 8. PÇrbaudiet, vai uzgrieznis ir cie i piegriezts. 9. PÇrbaudiet, vai visi uzgrieï i un skrappleves ir cie i piegrieztas Latvian 19

20 APKOPE Nedï as apkope 1. PÇrbaudiet starteri, startera auklu un startera atsperi. 2. PÇrbaudiet, vai vibrçciju slçpï anas iekçrtas nav bojçtas. 3. Not riet aizdedzes sveces Çrpusi. Iz emiet sveci un pçrbaudiet sveãvada uzga a atstarpi. Noregulïjiet atstarpi uz 0,5 mm vai mainiet aizdedzes sveci. 4. Not riet spararata spçrni us. 5. Izt r t vai nomain t trok u slçpïtçja dzirkste o anas novïr anas sietu (tikai trok u slçpïtçjiem bez katalizatora). 6. Not riet ap karburatoru. 7. Not riet cilindra dzesinç anas spçrni us un pçrbaudiet, vai startera gaisa iesappleknis nav aizsprostots Ikmïne a apkope 1. Izt r t degvielas tvertni. 2. Not riet karburatoru un tç apkaimi. 3. Not riet dzesinç anas ventilatoru un tç apkaimi. 4. PÇrbaudiet degvielas filtru un degvielas vadu. Ja nepiecie ams, nomainiet. 5. PÇrbaudiet visus kabe us un savienojumus. 6. PÇrbaudiet, vai sajapplegs, sajapplega cilindrs un sajapplega atspere nav nodilu i. Ja nepiecie ams, nomainiet. 7. Nomainiet aizdedzes sveci. 8. PÇrbaud t un izt r t trok u slçpïtçja dzirkste o anas novïr anas sietu (visiem trok u slçpïtçjiem) PÇrbaudiet, vai 3/4 reduktora ir piepild ts ar smïrvielu. Ja nepiecie ams, piepildiet ar speciçlo smïrvielu Latvian

21 Tehniskie dati TEHNISKIE DATI 227L/LD 232L 240L Motors Cilindra tilpums, cm3 Cilindra diametrs, mm Takts, mm Tuk gaitas Çtrums, apgr./min. Ieteicamais maks. Çtrums, apgr./min. Dzinïja ass Çtrums, apgr./min. Maks. motora jauda, pïc ISO 8893 Trok u slçpïtçji ar katalizatoru Aizdedzes sistïma ar apgr. skaita regulï anu 26, ,0 kw/9 000 apgr./min JÇ JÇ 30, ,1 kw/8 400 apgr./min JÇ JÇ 36, ,3 kw/9 000 apgr./min. JÇ JÇ Aizdedzes sistïma RaÏotÇjs/Aizdedzes sistïmas tips Aizdedzes svece Sveãvada uzgala atstarpe, mm Walbro CD Champion RCJ 7Y 0,5 Walbro CD Champion RCJ 7Y 0,5 Walbro CD Champion RCJ 7Y 0,5 Degvielas un smïre as sistïma RaÏotÇja firma/karburatora tips Degvielas tvertnes tilpums, litros Walbro WT 0,5 Walbro WT 0,5 Walbro WT 0,5 Svars Svars bez degvielas, grie anas ier ces, un aizsarga, kg 5,7 (LD 6,0) 6,2 6,3 Trok a l menis Ska as spiediena l meni nosaka atbilsto i standartiem EN un ISO 7917, db(a), min/max: Ska as jaudu nosaka atbilsto i standartiem EN un ISO 10884, db(a), min/max: 92/97 103/109 92/ /110 98/ /106 VibrÇciju l me i VibrÇcijas l meni roktur nosaka atbilsto i standartiem EN un ISO 7916, m/s Tuk gaitç, kreisais/labais rokturis, min: Tuk gaitç, kreisais/labais rokturis, max: Uz emot apgriezienus, kreisais/labais rokturis, min: Uz emot apgriezienus, kreisais/labais rokturis, max: Uzman bu 3,0/3,0 3,5/4,0 2,6/3,6 4,6/5,1 2,5/2,3 4,0/3,0 3,8/2,8 6,8/3,4 4,0/3,8 4,2/4,4 6,4/7,4 6,7/11,0 Ska as spiediena un vibrçcijas l me a mïr jumi ir izdar ti ar oficiçli apstiprinçtiem grie anas instrumentiem. TabulÇ uzrçd tas zemçkçs un augstçkçs mïr jumu vïrt bas. Standarta piederumi V t ota asme a ass M10 Plastmasas nazis Trimmera galvi a Malu apgriezïji (LD) Dz vïoga apgriezïji (LD) Tips Tricut 300 mm. Trimmy H I Trimmy Fix Trimmy Hit Trimmy Hit Pro Superauto II Malu apgrie anas piederums 200 mm. Dz vïoga grieznes Griezo Ç instrumenta aizsargs, Art. nr Latvian 21

22 Garantija par atbilst bu ES standartiem (attiecas vien gi uz Eiropu) (Direkt va 89/392/EEC, Pielikums II, A) Firma Husqvarna AB, S Huskvarna, Zviedrija, tel ar o apliecina, ka krapplemgrieïi Husqvarna 225L/LD, 227L/LD, 232L/LD un 240L sçkot ar gada sïrijas numuriem un turpmçk (gada skaitlis, kam seko sïrijas numurs, tiek norçd ts uz ier ces uzl mes) atbilst PADOMES DIREKT±VÅ norçd tiem nosac jumiem: gada 14. japplenijç par ma nçm 89/392/EEC, kç ar pa laik spïkç eso iem papildinçjumiem, gada 3. maijç par elektromagnïtisko sader bu 89/336/EEC, kç ar pa laik spïkç eso iem papildinçjumiem. Izmantoti sekojo i standarti: EN292-2, EN ISO Uz ïmums SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, S Uppsala, ZviedrijÇ ir br vprçt gi veicis Husqvarna AB iekçrtu pçrbaudi. SertifikÇta numurs: SEC/98/ L/LD, SEC/94/ L/LD, SEC/98/ L. Huskvarna, gada 1. augusts Bo Andréasson, noda as vad tçjs 22 Latvian

23 Super Auto II Super Auto II 1" ,4 mm.095" 4,0 m 13' ~2,0 m 6,5' 15 cm 6" 15 cm 6 7 6" Latvian 23

24 Tri Cut 1 B >20mm 2 A >20mm Nm 8 X Latvian

25 Trimmy H II cm 6" 2,0-2,4 mm " 7,5 m 25' ~ 3,7 m 12' cm 6" Latvian 25

26 Trimmy Hit 1 Click 2 3 2,0-2,4 mm " 7,0 m 23' 4 12 cm 5" 5 6 ~ 3,5 m 11' ~ 15 cm 6" Click cm 6" 26 Latvian

27 Trimmy Hit Junior ,0-2,4 mm " 4 5,75 m 19' 15 cm 6" 5 6 ~ 2,8 m 9' cm 6" ) 2.) Click 15 cm 6" Latvian 27

28 Trimmy Hit Pro ,0-2,4 mm " 4 7,5 m 25' 15 cm 6" 5 6 ~ 3,7 m 12' cm 6" ) 2.) Click 15 cm 6" 28 Latvian

29 Trimmy Hit VI ,0-2,4 mm " 4 7,0 m 23' 12 cm 5" 5 6 ~ 3,5 m 11' ~ 15 cm " Click cm 6 " Latvian 29

30 Trimmy SII 1 2 2,4-3,3 mm.095"-.130" 7,0 m 23' 12 cm 5" 3 4 ~ 3,5 m 11' 5 ~ 15 cm 6 7 6' "Clic" NM 30 Latvian *30b 4W

31 Trimmy SII ~ 15 cm 6' N 4 ~ 15 cm 6' (x3) (x2) Latvian 31

32 *30b 4W 2001W07