^ftggi" * * Rīgā, pili Ka 1. Tel. Ka Iz kara ministra pavēles Ka 25. «n^bsbbaai^^ai^hahhbbb^hhahb^^bhbmm» Valdības rīkojumi un pavēles.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "^ftggi" * * Rīgā, pili Ka 1. Tel. Ka Iz kara ministra pavēles Ka 25. «n^bsbbaai^^ai^hahhbbb^hhahb^^bhbmm» Valdības rīkojumi un pavēles."

Transkripts

1 nar Valdības Vēstnesi" sakot ar 1.?prili: ojesūtīšanu bez piesūtīšanas arr (saņemot ekped.) par: Ls 22, gadu... Ls 18, 12,s fciadu... 10, " 6 3 mēn u ; ; ; i i.... i,7o ļ.. Par atsevišķu _12 numuru., 10 ļ Latvll23 valdības oficiāls laikraksts izne-k kalrj cienu, izņemot svētcien un svētie! ēnas *K D A,.. Redakcija: Kantons un ekspeciciia: Rīgā, pili Ka 2. Tel. Mi ftggi" * * Rīgā, pili Ka 1. Tel. Ka Runas stundas no Ml Atvērts no pulksten 9-3 Sludinājumu maksa: a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām rindiņām Ls 4, bl par katru tālāku rindiņu,15 citu iestāžu sludinājumi par katru vīenslejīgu rindiņu,20 c) no privātiem par ka m viensl. rindiņu (par obigat. slndin.).....,25 di par dokumentu pazaudēšanu no katras personas.,80 Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei gada 1. septembri Ns 143. Paaugstinu par leitnantiem Kara skola beigušos kadetus: Kājnieka L nodaļu: a) ar I šķiru no g. 1. septembra: 1) kadetu virsseižantu Kārli Augstkalnu, 2) kadetu seržantu Juliusu K a g u s, 3) kadeta seržantu Teodoru Bebri, 4) kidetu seržantu Teodoru Mamis, 5) kadetu seržantu Jāni Bērziņu, 6) kadetu kaprāli Pēteri Kalniņu, 7) kadetu eeržaatu Andreju Voldemāru Reinholdu, 8) kadetu kaprāli Jāni R i b e n i, 9) kadetu kaprāli Frici Kadiķi, 10) kadetu Kārli Reinholdu Čaksti, 11) kadetu seržantu Robertu Strazdiņu, 12) kadetu kaprāli Pāvelu Ceriņu, 13) kadetu kaprāli Otto Čakanovski, 14i kadetu kaprāli Žani K ā n u, 15) kadetu kaprāli Arvīdu Riekstiņu, 16) kadetu kaprai Vilhelmu Heinrichu M a rr i s, 17) kadetu kaprāli Arvīdu Ja un zemu, 18) kadetu Voldemāru Bunci-Eltermani, 19) kadetu kaprāli Jāni Pūriņu, 20) kadetu Arvīdu Indus, b) ar IIšķiru no g.l. septembra: 21) kadetu Ludvigu Kārli Aleksandri Vītolu, 22) kadetu Juri Ozoliņu, 23) kadetu Ludvigu Stefanu de Grāve, 24) kadetu Eduardu Aleksandri B u š - mani, 25) kadetu Ervinu Agatu Andreju Klipi, 26) kadetu Frici Alfonsu Veinbergu, 27) kadetu Pēteri Kļaviņu, 28) kadetu Alfrēdu Hermani Valteri, «) kadetu Herbertu Eduardu Upmani, J» ) kadetu Jāni Biti, f) kadetu Eduardu Kristapu A p e n i, g kadetu Albertu Emilu Tlruli,» kadetu Pauli Juliusu S o t n i e k u, * ) kadetu Rūdolfu Feldšeri, *) kadetu Voldemāru Rubi. *> kadetu Edgaru Alfrēdu Elsi, «atietu Jāni Alfrēdu B r e d i ķ i, * kadetu Ernestu Pauli Irbi, 0M) kadetu Osvaldu M u r i ņ u.. II. Artil ērijas nodaļu: a) «I šķiru no g. 1. septembra: < ) kadetu virsseržantu Voldemāru 4n t eldri kadetu seržantu Aleksandri Otsonu, ««tu seržantu Nikolaju Šv a r c - «,?». kadetu kaprāli M ) Visvaldi Stūri, kade u Arvīdu Jāni Neimani, sadēt u kaprāli Jāni Bernhardu i 461 u. 47 KļĢmestu Viktora Bu še vicu, % S" Konstantīnu Pauzi, aprali jaaetu Marianu Kārli Avsjuke- aš! nineivaldu - k Ak»,, a?rali 0ttonu Heinrichu.enkalēju,, &J2» Nikolaju i(adetu Biūmu, Arnoldu Vīksn i. b) arllšķiru no g. 1. septembra: 53) kadetu kaprāli Kārli Hermani K r a s t i ņ u, 54) kadetu seržantu Kārli Prešu, 55) kadetu kaprāli Pēteri Alfiedu Greizi, 56) kadetu Jāni Grabbe-Grabi, 57) kadetu Pēteri Kārli Eiženu Vīlipu, 58) kadetu Elmīru S u d u 1 i, / 59) kadetu Kārli Alfrēdu Rēbergu, 60) kadetu Robertu Ķīpu, 61) kadetu Pēteri Voldemāru Ziediņu, 62) kadetu Hermani C I b a n t u, 63) kadetu Augustu Voldemāru Ozoliņu, 64) kadetu Vilhelmu Arturu S i k t e r i, 65) kadetu Edgaru M i ķ e 1 s o n u. Jātnieku III. nodaļu: a) ar I šķiru no g. 1. septembra: 66) kadetu virsseržantu Erichu Nikolaju Osi, 67) kadetu seržantu Arvīdu Volrātu Laivenieku, 68) kadetu seržantu Jāni P e n c i, 69) kadetu kaprāli Jāni Ozoliņu, 70) kadetu kaprāli Jāni Voldemāru Z i 11 u (Z i 11 a p u), 71) kadetu Ādolfu Blāķf. 88) kadetu Nilu Goldman i. b) ar II šķiru no g. 1. septembra: 89) kadetu Jāni Lauci, 90) kadetu Jāni M e i s t e r u, 91) kadetu Borisu Nazincevu. Valsts Prezidents Kara ministri*, ģenerālis Ed. J. Čakste. Kalniņš. Valsts Prezidenta «nbsbbaaiaihahhbbbhhahbbhbmm» Valdības rīkojumi un pavēles. Iz kapa ministra pavēles Nr. 25. Rīgā, g. 30. augustā. Tiesas daļa. 15. Piekrītot kara virsprokurora g. 3/10. augusta izklāstā Nš 1639/ii do tam atzinumam un pamatojoties uz kara tiesu lik 60. p., lietu pret bij. Tioickas pulka pavēlnieku majoru, tagad atvaļināto pulkvedi-leitnantu Pēteri Jāņa d, Dārdzānv, kura izneklēta kā notikums pēc sodu lik. 51. p., 578. p. paiediē.ā noziedzīgā nodarījuma pazīmēm par to, ka viņš ar Latvijas valdības pārstāvja vietas izpildītāju Vladivostokā un Tālos austrumos inženieri Lakatu 1910 g. jūnija un jūlija mēnešos, apzināti kopīgi rīkodamies, vedis bez maksas no Vladivoitokas un Japānas nz Latviju ar minētā pulka karavīru un kara mantu pārvešanai nolemto tvaikoni Vororež" pri vatam firmām.ruslat" uu nekhlet" piederošas pre ej, nodarīdams ar to vastij zaudējumus vairāk par Ls 500,, pierādījumu trūkuma dēļ izbeidzu. Lieta pret inženieri Jāni Lakatu izbeigta ar Rīgas apgabaltiesas g. 2, marta lēmumu. Kara Valdības pavēle. Iz kara ministra pavēles Ka 25. ministris, ģenerālis Ed.Kalniņš. iestāžu paziņojumi. Paziņojums. Pasažieru samazināšanās dēļ sākot ar ceturtdienu, 2. zepembri, atcelti darbdienās uz Rīgas Jūrmalas Iinljas sekoji vilcieni: vietu Rīgas 13. iec. miert. iz Nš 407 no 20. jūlija g. (18-VIII-26) Lukjanovs, PoLjekts Filipa d, 41 g. v, pied pre Preiļu pag. Paziņot dzives vietu Daugavpils apr. 2. iec. miert. uz Nš 555/26. no 10 augusta 1926 g. (18-V1II-26) Lunevs, Miķels Stepana d, apm. 29 g. vecs. Madonas a:r 2 iec miert. r Nš 681 no 10. augusta 1926 g. (18-V1II26). Ņemt parakstu par dzives vietas nemainīšanu, par ko paziņot meklētājam Leonovičs. Vasilijs Timofeja d, dzim. 25. martā g., Krievijas pav. Rīgas apr. 3. iec. miert. r. Nš 800/kr. no 31. jūlija 1926 g. (17-VIII 26). Apvainots us sod. lik p. Apcietināt Lippmans, Maksis Josela d.. 35 g. v, pied. pie Jēkabpils pils. Paziņot dzives vietu Jelgavas pils. iec. iritrt. uz Nš 1341 no 10. aug g (17-VIII-26) Lipiņ, Marija Fabijana m., 18 g. v., pied. pie Au!e>s pag. Paziņot dzīves vietu Daugavpils apr. 3 iec. miert. uz N 1684 no 4. atg sta g. (13-VIII 25) Meirams Ambrozijs Antona d.. 19 g. v., pied. pie Pozenmuižas pag. Prziņot dzīves vietu Jlgavas pils. iec. miert. iz Nš 1085 no 10. augusta g. (17 VIII-26) Muravka, Klims Antona del«. 58 gadus vecs, {iederīgs pie Siljāņu pae. Rēzeknes apr. 1. iec. miertie«n. raksts Ns 405/26 no 7. augusta r. (17-VIII-26,) Apvainots uz soi. lik p., 51. y. Pieprasīt drošibas naudu Ls 80, lidz kuras iemaksai apcietināms Muravko, Nikolajs Klima d, 28 gadus vecs, pederīgs pie Rezeknea pilsētas. Paziņot dzīves vietu Rēzeknes apr. 3. iec. miert. uz raks u NŠ1689 no 23. jūlija g. (16-VIII-S6) Muravko, Nikolajs Klima d., 28 gdus vecs, piederīgs pie Rēzeknes pls tas. Paziņot dzīves vietu Rēzeknes apr. 3. iec. miert. uz rakstu N 1690 no 23. augusta g. (7-VII1-26.I Poļanskis Dionisijs-Mak> is Joachima dēls, dzim 17. oktobrī g. Kara tiesas priekšsēdētāja raksts N 9948 no 3. augusta g. (12-Vill-;6) Uz k s. I 128. p. I. d. un 133. p. sodīts ar ieslodzīšanu pārmācības nama ar 4 gadiem; izbējzis no garnizona virssardzes. Apcietināt Poļanskis, Dionisijs Joachima dēls, dzim. 4. oktorrī g Liepājas pisetas komandanta raksts N» 2205/k. no 11. augusta g. (l?-viii-i6.) Dezertējis. Apcietināt Pitkevičs, Julijans Jāņa un Moru a d., dzim g., piederīgs pie Daugavpils. Daugavpils ap. 5. iec. miert. raksts Nš 118 no 2. augusta g. (13VIII-26.) Apvainots uz sod. lik p. Apcietināt. I 219r5. Pliška, Jānis Jāņa d., dzim g. Paziņot dzīves vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. uz rakstu Ns 1639 no 6. jūlija g. (18-VIII-26). 21-6t 1. Piķi», Rūdolfs Andreja d., 46 g. vecs, piederīgs pie Rigas. Paziņot dzīves vietu Hīgas ih. iec. miert. uz rakstu Jsfe 570 no 9. jūlija g. (18-VIII-26.* 2196/. Pimanovs-Om.novs, Jānis Grigorija d, 19 g. vecs, pied. pie Naujenes p*g. Paziņot dzīves vietu Daugavpils apr. 9. iec. miert. uz Nš 4 no 5. augusta 1926 g. (13-VII1-26) Punen--, Tomiņs Ž.ņa d, dz g. Paziņot dzīves viem Bauskas apr. 1. iec. mieri. uz N 37 no 3. augusta g. (.2-VI1I-26). t Posselis, Alberts Kārļa d., 37 g. vecs, pied. pie Ventspils pils Paziņot dzīves vietu Rīgas apr. 1. iec. miert. uz Ns 923 no 4. augusta g. (12-VI1-26). 2197u. Petrovs, Peters Andreja d., 41 g. vecs, pie;. pie Nau,enes pag. Paziņot d īv. s b) ar II šķiru no g. 1. septembra: vietu Daugavpils apr. 2. iec miert. uz Ns 643/26 no 72) kadetu Robertu Aleksandri Jostsonu, 73) kadetu Pēteri Rūdolfu A r n e s, Star j Rigu-Dubultiem vilc. Mi 95 no 10. augusta 1926-g. (I8-V1I1-2?). 219/. Pivarovičs, Ivans Ivana d, 34 g vecs, Rīgas atiet 16.42; Mi 105 no Rīgas atiet pied. pie Daugavpils. Paziņot dzives vietu 74) kadetu Jāni Juliusu Jankavu, un vilciens Ka 90 Rīgā pienās Daugavpils apr. 8. iec. >niert. iz N? 530 no 75) kadetu Leonidu (Ļeontiju) Lapaini, Starp Rīgu-Sloku vilc. JMs 63 no Rīgas 3. augusta g. (12-VIII-26). 76) kadetu Jāni Viktoru Birģeri. atiet 11.38; starp Rīgu Ķemetiem vilc Reiciiholds, Ēriks Kārļa d., 30 g. vecs, pied. tie Latvijas. Paz ņot dzves vietu Rīgas Ka 49 no Kigas alkt 9 05, vilc Ka 82 IV. 11 ir-c. miert. uz Ne 93 no 10. augusta g. Rīgā pienāk un vilc. Ka 130 Rīgā (18-VIII-26) Inženieru nodaļu: pienāk ; starp Sloku Ķemerieai vilc Ri kstiņ, Made Jēkaba m, dzim. 24. augustā g, pied. pe Ozolu.ag. P ziņot Ka 73 no Slokas atiet Ķ-meroj a) ar I šķiru no g. 1.septembra: dzives vietu Rīgas pils. 9. iec. miert. uz pienāk 15.07; vilc. Ka 73 sākot a< roinero N no 30. jūlija g. (18-VII1-26). 77) kadetu virsseržantu Voldemāru L u- dienu būs apgrozībā vienīgi st.rp R*gu Reisers, Ruvins Leiba d., dzim g., turu, Sloku. Latvijas pi sonis. Pdziņot dzīves vietu 78) kadetu kaprāli Alfrēdu Aleksandri Bez tam sākot ar piektdienu, 3 sep Daugavpils apr. 1. iec. miert. uz Ns 187/kr. no Putniņu ai. P u t n i s, tembri, starp Dubultiem Rīgu vilciens 10. augusta g (17-VIII-26) Rajeckis, Osips Donata Ka 52 Rīgā pienāk dēls, dzim. 79) kadetu seržantu Jāni Antonu Šmidtu, g., pied pie Kapiņu pag. Paziņot dzīves Eksploatacijas direktors P. Lielais. vielu Daugavpils apr. 3. iec. miert. uz Nš 1213no 80) kadetu kaprāli Kārli Voldemāru K a j i n u, Pasažiera nodaļas vadītāja vietā 10. augusta g (17-VIII-26). 219.o. Runcis, Pēteris Jāņa d, 40 g. v, pied. J.Š v a r c s. 81) kadetu Kārli Paegli, pie Valmieras fpr. Paziņot dzīves vietu Jelgavas pils. iec. miert. uz JS& 618 no 10. augusta 82) kadetu Aleksandri A u g u 1 i, Meklējamo personu saraksts 1926 g. (18-V11I-26). 83) kadetu Kārli Birznieku, Ne ?#. Rott, Izraels Jefima d, dzim g., bij. Krievijas pav. Paziņot dz.ves vietu Rigas 84) kadetu Visvaldi B r e k t e r i, (1. turpinājums un beigas.) pils. 9. iec. miert. ui >fe 375/25. g. no 4. aug 85) kadetu Augustu Voldemāru Alksni Kabičer, Judaša Joseļs m., 25 g. v., g. (13-VIII-26). bij. Krievijas pav. Paziūot dzīves vietu 2197?. Alksnlt i, Rgas Zamaitiss, Antons Jēkaba d, 21 g. v., 6. iec. miert. uz Nš 1056 no 29 jūlija g. pied. pie Rīgas Paziņot dzīves vietu Daugavpils apr. 6. iec miert. uz Nš 16/2 no 4. augusta 86) kadetu kaprāli Heinrichu Arturu (12-VIII 26). Dērup u, Lipskijs, Kduards Silvestra d., 46 g. v., g. (16 VIII 26). pied. pie Michailovskas pag. Paziņot dzīves 2197d. Sidorovs, Finagejs Fedota d.. 45 g. v., 87) kadetu Pēteri L ū k i n u, pied. pie Maļinovkas pag. Paziņot dzīves vietu Jelgtv s pils. iec. miert. uz Nš 1 05 no 31 jūlija 1,26. g. (17-VIII-26) Skrlbanovskis, Vcldemars Jāņa dēls, dzim g., pied. pie Iecavas pag. Paziņot dzīves vietu Rīgas policijas 8. iec priekšniekam uz Nš i no 16 augista g. (19-VIII-261, lzvains no policijas uzraudzība» Zariņš, Jānis Pētera d., 24 g. vecs, pfd. pie Ādažu pag. Paziņot dzīves vietu Rīgas p ls 3. iec. miert. uz Nš g. no 4. augusta g. (12 VIII-26) Stelm*chers, Zamuels Jāņa dēl*, dzim. 10. februārī g., pied. pie Emburgas cag. ". iec. kara ismekl. tiesn raksts.v? l,6z no 5. augusta 192o. g. (12-VIII-26). Apvainots uz k. i od. I k p. Apcietināt Zilē, Ādolfs Kārļad, dzimis 30 oktobri g, pied. pie Liepājas Jaunlatgale» apr. 3 iec. miert. M 3:0 12 no 30. juli a 192o. g. (I4-VIII-26). Apv uz sodu lik. 81. p. 1 d. Ape etinat.

2 56 TvecTbfJ imis Ka P". «ai«leiba m, 7 wl /, b,) Krievijas pav. R,gas aoe (ivtliofi),98 no 7 - auguma1926?! } ar 1 Iz; : Sod,ta uz soda *? p. P 1 d &$$*"}Uma - AP= ietināt. Died nt; nk, RudolU Jžna "- dzi m* 19P3 g. Dobele i des t Pag" ~ Pazinot dzives vetu 8& g (12-vmS. " N5 273 n 2- augusta nip 2 98 S d n- D tnwl5 Artl,rs Jēkaba d vecs, Ped. p,rigas. - Paifņot da- vietlf Ri (ia-viii-fev uz 1129 no 9 - augusta 1926 g - lom 987 " i Adofs-Jān; s Johana d, dzimis ift d*fto Pled - rie RS - ~ Rgas kara apr. pr-ka - 434L3 no 11. augusta 19U6. g. (18-V11I-26) Smidts, Jānis Pētera d, dzimis 1904 g., Pied. pie Rīgas. Paziņot dzīves vieta Rīgas lecfooi izmekl -,iesn - «z Ns 2005 no 24. jūlija 926. g. (16 VIII-26) Š.omka, Eduards Mārtiņa d., 58 g. v., ;"*? Jelgavas apg. ties. kri minal nodaļas r. JMs no 9. augusta 1926 g. (17-V11I-26). Apv. UZda iik*02 P- L d- Apcietinu 219?0. Sulcs, Vladislavs Jāņa d., 24 g. vecs, pied. pie Lietavas Pazinot dzīves vietu Daugavpils apr. 4. iec miert. uz Ns 391 no 28. jūlija 1926 g. (12-V1II-26) Sulgins, Jānis Alekseja d., J6 g. vecs, pied. pie Rēzeknes pils. - Paziņot dzīves vietu Latgales apgt. 2 krim nodaļai uz N no 4. augusta >926. g. (13 VIII 26) Ungaitis, Katrine Franča m., dzim g. pied. pie Rīgas. Paziņot dzīves vieta Rīgas 6. iec. miert. uz Ns 403 no 31. jūlija 1926 g. (17-VIII-26) Ulmanis, Alfrēds Jura d, 18 g. vecs, pied. pie Slokas pils. Paziņot dzīves vietu Rīgas apr. 1. iec miert. uz Ns 96 no 31. jūlija g. (18-VIII-26) Ungaitis, Katrine Franča m., dzim g., pied. pie Rīgas. Paziņot dzīves vietu Rīgas 6. iec miert. uz Ns 1120 no 9. augusta g (16-VIII-26) Uzalens, Konstantīns Fadeja d, 2? g. vecs, pied. pie Nerzas pag., - Paziņot dzīves vietu Dobeles iec. miert. uz Ns 481 no 2. augusta g. (13-VIII-26) Veisbergs, Jāzeps Kārļa d, 20 g. vecs. Paziņot dzīves vieta Bauskas apr. 2. iec miert. uz Ns 278 no 10. augusta g (18-VIH-26) Valters, Augusts Anša d., 28 g. vecs. Paziņot dzīves vietu Jelgavas pil», iec. miert uz J\fs 3C5 no 9. augusta,1926. g. (17-VIII-26) Visla, Jānis Aleksandra d., 36 g. vecs, pied. pie Veclaicenes pag? Paziņot dzives vietu Tukuma iec. miert. uz Ns K. 401 no 7. augusta g. (16-VIII-26) Veismanis, Vilis An!a d., 59 g. vecs, pied. pie Bēnes pag. Auces iec. miert. raksts Nš 212 no 19 jūnija g. (14-VIH-26). Apv. uz s /1. p. Apcietināt Voiskovičs, NJtolajs Aleksandra dēls, dzim. 3. februārī g, pied. pie Rīgas pils. Paziņot dzīves vietu Rīgas apgabaltiesas Rīgas pils. 7. iec izmekl. tiesnesim uz Nš 1831 no,30. jūnija g. (17-VIII 26). Pārlabojumi: «Valdības Vēstnesī" Ns 275/21 g. meklējamo pērs. personu sai ākstā N» 16, kārtas Ns 2213 tiek meklēts Oskars Pētera d. Tievgals, apm. 22 g. vecs g no Rīgas 6. iec. izmekl. tiesneša no 52: oktobfa g. Ns Pamats. Rīgas apr. pr-ka raksts no 10. aug g. Ns 25:4/11. «Valdības Vēstnesī" Nš 204/24. g. mekl. pērs. Ns 177 kārtas Ns meklējamā Aleksandra Čubreviča ttrašanas gadījumā paziņojama ta dzfves vieta. Pamats. Daugavpils apr. 4. iec. miert. raksts Ns 385 no 7. augusta g. Kriminālās pārvaldes priekšnieks G.Tifentāls. Darbvedis A. Zaķis. Personu saraksts, kufu meklēšana izbeigta, Ns A.eksander, Marianna Zettes meita /26. (25VI-26) AugšpoK Aleksandrs Jāzepa dēla /26. (l-vii-26) Apie, Voldemārs Kārļa d. 6657/22. ( V). S207. Berg, Anna Pētera meita. 6308/22. ( V) Bogdanovs, Pauls. 6189/ 22. ( V). Beičs, Andrejs Ādama d / Beiči, Andrejs Ādama d /25. (29-lX-25). «-211. Beičs, Andrēs Ādama d /26. ( Burkevičs, Pauls Jēkaba d /26. (4-V-26) Beičs Andrejs Ādama dēls. 2(9C6/26 (21-VI-26) 9214 Borovič, Jānis Kārļi dēls /2o. (13 XI 25) Borovič, Jānis Kārļa dēls /25. (1 9216Birkmans, Eduards /25. (20-V 25) Bitte, Jānis. 60/21. (61-19) Buš, Milda Jāņa me ta /25, ( Barina, Ida Friča m. - (28-XIl-25). S220. Bernstein, Merija Šolema m /25. gmlbernsteins, Aiziks Meira d. - l<890/25. (2 9222Bernsfeins, Ābrams A-zika d /25. (2 9223Braun5, Jozefs Zundela d /26. (1 9224OvjanS, Josifs Benciona d /26. (2 9225Čippa, Juris Mārtiņa d ( Dunskis, Donats Vicentad /25. (1 4V 9227 Davidnks, Rūdolfs Mārtiņa dēls. - DavIdS Rūdolfs Mārtiņa dēls /2?. (13-H1-26.) 9229 Davidnieks, Rūdolfs Mārtiņa dēls (1--IV-26) 923. Davidnieks, Rūdolfs Mārtiņa dēls /26 (13-IV-26) Davidnieks, Rūdolfs Mārtiņa dēls /26. (21-VI-26.) Davidnieks, Rūdolfs Mārtiņa dēls (lt ) Dunskis, Staņislavs Vincenta dēls /26. (7-IV-26.) Dibon, Marija Mārtiņa m /25. ( V1II.) Dumbrovski, Anna Ernesta meita /25. (29-V-25) Davidnieks, Rūdolfs Mārtiņa dēls /26. (10-VI-26.) Erzums, Oskars Jāna dēls /25. ( ) Erzums, Oskars Jāņa dēls /25. (19-XI-25) Erzums, Oskars Jāņa dēls /25. (21-XI-25.) Erzums. Oskars Jāna dēls /25. (5-XI-25.) Erzums, Oskars Jāņa d /26. (3-III-26.) Erzums, Oskars Jāņa d /26. (15-VI-26.) Eglīts, Herberts Jāņa d /26. (29-VI-26.) Finkelsteins, Oersons Leiba-Zalmana dēls /26. (18-VI-26.) Fišer, dzim. Vilciņ, Otilija Jāņa meita. 193(8/25.( ) Gfbswlds, Rūdolfs Jāņa d. 7176/23. (66-23-V.) 9247 Goževič. dzim. Reison, Anna Jēkaba m /26. (7-XII-25.) Gslickis, Jānis Andreja d /26. lii to { -V-.) Graveliņ«, Kārlis-Alberts Pētera d /26. (2I-VI-26.) Hincenbergs, Kārlis Jāņa dēls /26. (l-vii-26.) 9251 Hermuls, Herberts Hugo d /26. (I8-VI-26) Ivanovs, Safons Miroņa d /26. (18-VI-26) Irbe, Jānis Annas dēls. 2C946/26. (17-V1-23) Janovič, Marija Ignata m /26. (19-XlI-25i Kagans, Elias Mozus d /25. (9-V1I-25) Kārkliņš, Fric i s Andreja d. 6203/22. ( VI) Kārkliņ, Milda Friča m. 6204/22. ( VI) Kārklin, Marija Kārļa m. 6205/22. ( VI) Kuznecovs, Vinalijs Jāņa d /25. ( ) Kuznecov.», Vinalijs Jāna d /25. (1I-III-26) Kapiņš, Voldemārs 377/21. (12/19) Klaviņš, Hermans Anša d. 6689/22. ( VI) Kalniņ?, Juris Mārtiņa d. 6690/2». ( V1) Kravels, Geronims Prakselas dēls /25 (25-VI-25) Kociņš, Arvids. 891/21. ( ) Kraulis, Fridrichs Ēvalda d /25. (22-V 25) Kalnijš, Jānis Jāņa d /26. t, ). <-268 Kuģa, Pauls Viļā d ,25. ( l-viii-2,-) Kalnņš, Jānis Jāņa d /25. (9V -ih) 9270 Kalniņš, Jānis Jāņa d /25. (10-VIII-25) Kalniņš, Jānis Jāņa d ( ) Kslnigš, Pēleris Jāņa d /25 (3-IX 25) 9273 Kregers, Jānis Reiņa d /26. (30-VI-26) Karkovskij, dzim. Ulan, Dore Jāņa m /<>5. (2 _ 2-V25) Krūmiņ. Marianna Geronima m /26. (--XII 25). 92<t\ Krastiņš, Ludvigs Jēkaba d /25. (29-V-25.) Kon kovs, Dāvids Joseļa d /26 (18-V1-26.) Ktums, Kristaps-Aleksandrs Friča d /26. (17-VI-26.) Kozlovski, atr. Brezovski. dzim. AI k- sander, Ieva /26. (25-VI-26) Krūms, Kristaps-Aleksandrs Friča d (28-VI-26.) Kučerukova, Aleksandra Adofa m /26. C -V1I-26.) Krūms, Kristsps Friča d (14-VI-26.) Laufers, Rūdolfs-Jānis Teodora d. 211,2/56. (30-VI-2R.) Lintiņš, Oskars Kristapa d /26. (14-VI-26) «-285. Lizunovs, Savelijs Jāņa d. 620P/22. ( IV.) Lizunova, Pauline Aleksandra meita. 6707/22. ( IV.) Linga, Broņislava Jāzepa meita. 6208/22. ( IV.) 9288 Lieknin, dzim. Treiden, Marija Viļā m ( XII) Labinovič. Lūcija Mārtiņa meita ,25. (20-VII-25) Ligers, Jānis Vikenfja ( XII). d / Lauciņš, Kailis Jura d /25. (I4-VII-25). «292 Magirams, Leo Hirša d /26. (I8-VI25) Mat;is, Alma Jāņa m (2II 26).? 294. Mazais, ( IV) Krišus Jēkaba d. 6212/ Misjunas, Helene Jāņa m /25 (6 VI 25). 92i?6. Martilevič, Ferdinands Jāņa dēls 10371/24. (65-24-XI) Mitrovskij-Dmitrovskij, Augusts Jāņa d /24. ( XI). 1 P298 Muceniek. Emilija Mārtiņa meite Vulffons, Peisachs Idela V.< " (250-24OCI) 13885/25. (16V-25.) ļa Xa Ha % 9=99. Mikels. Pēters Jura d / Valters, Viktors Benedikta a (20-VIl-:5). (18-VI-26) ḍ Msldau, Jēkabs Jāņa d /25. Kriminālās pārvaldes priekšniek. (25-IV-25) -"~2l( Millers, Emils Krišjāņa d O. Tifenti, (17-VI1-26). Darbvedis Maksimovs, Aleksandrs Jēkaba dēls /26 (30-VI-26) Maurer, Valija Jāņa m /26. Valdības vietējo (12-VI-26). iestāžu Natan. dzimusi Zalmanovičs, Riva Markusa m /25. (I6-V-25)., rikojumi Naalovič, Amālija Izraeļim /25. Saistošie noteikumi (9-I1I-25). 93"6. Oronstein, Vera Jankeļa m / 5. par svētdienas darbu noliqūia (53-XI-55). maiznīcās Liepājas Priede, Voldemārs Jāņa d /24. pi 8ēK ( XI) Pieņemti pilsētas domes 1926 p ic P308. Pavlova, dzimusi Smetc, Marija Pāvela m. gūsta sēde un apstiprināti ar 14543/25 (3-VII-25). iek?i ministrijas pašvaldības denart.» 9309 Pavainis, Jānis Pētera d. K865/ g. 25. augusta rakstu Sf ( XI) Peskin, Rccha Haima m / Visos uzņēmumos, kuri izl (23-XI-25 ) pārdošanai maizi, bislcvitus, koadit 931). Poga, Rūdolfs Jāņa dēls /25. preces vai citus cepumus no miltj.! ( ) aizliegta cepšana 93<2. Plocin, Marija Jāzepa m. ; 16996/25. tvētdieuss. Uzņem (16-XI-25). īpašniekiem, nenodarbinot agotut i! 9313 Pūriņš, Voldemārs Friča d speķu, svētdienās atļauts ceturtdahtunli (18-VI-26). laikā maizes un c. miltj cepunm Pčalina, Feodosija Feodora meita. ier, dzēšana pirmdienai /26. (16-VI-26) Pirag, Marija Ģederta m / Izņēmumi no 1. pantā min gj (21-VI-26). gurna pitlaižami, ar pi tētas rata! Pčalina, F.odosija /26. atļauju, nelaimes ua (17-VI-26). katastrofu, Pūriņš, Ernests Makša d /26. d(jumos. 6 cl4.\.k 3. Šo saistošo noteikumu pirkto, sauks pie atbildības par saistošo notei kurnu neievērošanu Rittenbergs, Alfrēds Jēkaba dēls /26. (25-VI-26) Rozenbergs, Aleksandrs Voldemāra d /26. (25-VI-2i) Reņģis, Jūlijs Jāna d /26. (27-VI-26) 9321 Reņģis, Jūlijs Jāņa "d /26. (28-VI25) 9322 Raics, Boris Movša d /26. (12-VI 26) Ruks, Eduards Jēkaba d. 929/22. (:09-22-III) Rangis, Jānis Kārļa dēls /75. (21X1-25.) 9 25 Rocis, Augusts Jāņa dēls /26: (28-VI-26.) 326. Rodze (Roze), Zānis Roberta dēls ]2% 2-V-26.) 327. Rudermans, Moisejs Icika deis /25. (>3-XI-25) Režinskij, Madtena Ermaņa meita. 13f59/25 (16-V-25.) 932 u, Ruskovski. Zofija Kazimira meita /26 (28-XII-25.) 933. Zvanītājs, Maita Juja meita. 6312/22. ( V) Stark, Lubov Vasiļa dēls. 6719/22. ( V.) 9?32 Stark, Kārlis Kriša dēls. 6720/22. (5C8-22-V.) 9333 Zandersons, Kārlis Kārļa d /25. (30-X-25.) 9334 Stenbergs, Jānis Friča d /25. (6 VII1-25.) 93*5. Zeiza, Peteiis Konstantīna dēls /26. (7-1V-26.) 9?36. Stalman, Anna Jāna m /25. (2-VII-25.) Sergejonok, lvans Stepana dēls /26. (2MV-26.) 9 (38. Zslmanovič, Haja Zalmaņa meita 12578/25. ( ) 9*39 Zslmanovič, Ābrams Fišela dēls /25. (14II-2>.) 9340 Sikorskis, Michails Panteleja dēls. 21«>29/56. (18 VI 26.) 9341 Zalmanovič, Rive Zaula tn /25. (26 IX-25 ) Skuirin, Emma Mārtiņa m. 1404/25. (29-V25) Zambtrg, Lizete Mārtiņa m /25 (29-V-25.) Skuķis, Jānis Ādama d /26. (28-XII-25.) 95. Slreikman, Ženija Jāņa m /26. (15-VI-26) Šnrdts, Janis-Krišjanis Pētera d /26. (9-I1I-26) 934. Smidts, Janis-Krišjans Pētera dēls /26 (6 III 26) Šmidts, Jānis Pētera d, 18642/26. (30-I-2o) Smidts, Jānis Pētera d /26. (18-V-26.) l 350. Šulcs, Leo Heinricha d.? 5101/22. (52-/2-III.) Srlc. Serafima. 5102/22. ( ) V352. Šveicheimer (Svecheimer), d;im. Peinar, Anna Kii iāņa m /25. (29-V-25.) 9*53. bultcs, Arnolds Augusta d /25. (1-1X-2S.) Smidts, Kārlis Martina d /26. (ie-vi-2<j.) Šeibaks, Ādams Helensd /26. (19-IV-26.) Tiofimovs. Feodokijs Jāņa dēls 14978/25 (31-VI1-25.) Tiofimovs Feodokijs Ivana dēls /25. (26-V-25) Tomas, Krišs Jorena dēls /26. (14-VI26.) Ziffs, Marims Morducha d /26. (1X-VI- 6) Zinovjevs, Karps Nikifora d /26. (18-VI-26.) Simzer, Solems Leiba d /26. (18-VI-26.) Ulinskis, Vilhelms Jāna d /26. (12-V-26.» 9363 Ulpe. Arvids Voldemārs Jāņa dēls. 174S4/26. (7-XII-25.) Volčonok», Jāzeps Viktora dēls /26. (18-VI-26.) VilEons, Žanis Kristapa d /25. (25-1V-25.) (9-1II-25) Vogul, Evdokija Gavrila m /5. 4. Šie saistošie noteikumi stājas jpēij pēc 2 nedēļām no viņu pirmreizējas it. publicēšanas ValdIbas Vēstnesi", mij, jāizliek redzamā vietā visos 1. pantā minētos uzņēmumos. Liepājā, 26. augustā g, 3 Liepājas pilsētas valde, Saistošie noteikumi par _ sevišķas maksas rjemsanu ķ pilsētas ceļu un tiltu pastiprinātu lieto Sanu) no automnbiļiem, kuri nodarboja ar pasažiera un_ preču pārvadāto. Daugavpils pilsētas administratīvi! robežās. Pieņemti Daugavpils pilsētas domes ī926.g. 10. maija sēdē un apstiprināti ar iekžlieta ministrijas pašvaldības departamenti 1926 g. 10. jūnija rakstu Nš Pamatojoties ez likuma 3,, 14. ii 15. p. par satiksmes uzturēšanu i; ielām, šosejām un zemes ceļiem ii automobiļiem un citiem mechanism satiksmes līdzekļiem, kas izsludini!:.valdības Vēstnesi" Ka gadtl 5. jūnijā, noteikt sekošu sevišķu mals par pilsētas ceļu un tiltu pastipriitļ lietošanu no automobiļiem un moloi kletiem, kuri nodarbojas ar pasāžai tf preču pārvadāšanu D ugavpis pil«mļ robežās: 1. No preču automobiļiem, atkarīgi? no viņu maksimālā )*ravu imagis maksa ņemama Ls gada«automobiļa. Maksu uzrādītās samas ifr, bežās noteic pilsētas valde. 2. No preču automobiļiem un v>\ toctkletiem, kurus viņu īpašnieki, ve» nieki un rūpnieki izlieto tisai savjauļļ jadzlbām, maksa ņemama no «automobiļa Ls 60 un no motocp Ls 20 gadā. 3 No autotaksometra ņemams L» gadā no katra motora. 4. Pirms pilsēta auobusu ssf»* iznomās uz koncesiju pamatiem - katras autobusa markuta līnijas oe» nodoklis Ls 200 gadā un par kainļ košo (izņemot pirmo) autobmu *. pašā linijl, ja viņu uztur viena pati persona Ls 100 gadā. 5. Maksa iekasējama pj"» 8 ja braukšanas atļauja 1Zu ta.l 30. jūnija, turpretī, ja atļauja «fl<> Jļ 30. jūnija,tsd maksa iekasejama W gadu pusapmerā. t kai 6 Šie noteikumi. stājas spew publicēšanas dēļu laikā pēc Vē tnesiv. 3 Pilsētas s0 SaistoSie noteikumi par tirgošanās laiku Rēzekne5 administratīvās robežas* Apstiprināti ar iekšlietu mistr. pa> departamenta gada 23. a«g u Ns Visus veikalus, bodes a y niecību saistītas noliktavas, W $ košā 2. minētos un ari pj«0 atrodošās slēgtas tirdznieciu kuras pilsētas valde iznomā? J«laiku, var atvērt ne agrāki pa r»1 rīta, bet tās jāslēdz ne veia* vakarā.

3 tir-jžz? *T*?ffle Pilsētas valdei ir tiesība PIC, atsevišķiem lūgumiem par notiktu piemaksu pilsētas labā atļaut j r.rfioša pārtikas veikuu atver- Sl K p%. 9 no rīta līdz 11 vakarā.. o Veikali, kuros pārdod vienīgi Xtvielas, maiznīcas ua konditorejas, ps. vālē ās bodītes pr pāttikss precēm < irg n ari avižu kioski var tikt atvērti vied nnlksten 8 rītā, bet tie jāslēdz ne vērfr P»lk.ten 10 vakarā. s 3 Privātas pilsētas pirts, tanīs JJ kad tās atvērtas, ix atveramas ne,5ki oar pulksten 7 rīta un aizveramas *? vēlāki par pulksten 12 nakti. 4 Tirgošanās uz pilsētas tirgus likumiem no 1. marta līdz 31. augustam Jā no pulksten 6 rītā līdz 4 dienā, i* no 1 septembra līdz 1. martam no loiloten 7 rītā līdz 3 dienā. t 5 Restorānus, klubus, butetes, trak- *.J us tējnicas, kafejniras un vispāri 1IS iestādes, kuras lirgoļas ar pusuzkožamiem un dzērieniem pa- Jenām tpriuam uz vietas, var atvērt no pulksten liritā, bet jāslēdz pulksten 10 vakarā, ar divām apkalpotāju maiņām. piezīme. 1. Pilsētas valde var atļaut 5 minētlm tirdzniecības iestādēm, kūjas atveramas tikai pulksten 9 rītā, tirgoties ati vēlāk par pulksten 10 vakarā, bet katrā ziņā ne vēlāk par pulksten 2 nakti. piezīme 2. Atterībā uz tirgošanas laiku priekš tām tirdzniecības Iestādēm no augšā minētā s-aita, kuras tirgojas ar reibinošiem dzērieniem, p iemērojami g. 24. de embja likuma noteikumi (lik. kr. par g. jsfs 207, iespiestais likums par žūpības apkapšanu). 6 Pilnīgi noliegts tirgoties veikalos un citās tirdzniecības iestādēs sekošās dienās: Lieldienu, vasaras un ziemassvētku pirmās dienās un valsts proklamēšanas jvētkos (18. novembiī), 22. jūnijā, (Latvijas bimbā* cīnītāju piemiņas diena), 1, maijā (Satversmes sapulces sanākšanas diena) un 26. janvārī (Latvijas de jire atzīšanas diena), pārējās svētītu un valsta svinamās dienās tirgoties a ļ.uts no pulksten 1 dienā līdz 6 vakarā at tekošiem izņēmumiem: a) 2, minētās tirdzniecības iestdes, tējnīcas, bufetes, restorāni!, traktieri, ēdienu veikali (bez reibinošiem dzēriniem) un kafejnīcas var tikt atvērtas no pulksten 6 līdz 10 rīta un no puksten 1 dienā līdi 10 vakarā, b) fotogrāfijas av žu kioski un frizieru Tiesu sludinājumi. Rigas apgabaltiesas 1. civilnod., az civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301. *9, 311. p. p. pamata, uz Kārļa Jēkaba d. Jaunzema airas Neilanda lūgumu vna prasības lietā pret Konstantīna Hep,eru _ par līguma atzīšanu par atceltu un spēkā nees šu uzaicina Mitatttlnu Kārļa dīlu H e p n e r u «ara dzīves vieta prasītājam y zināmas, ierasties tiesā čeru mē- «su laikā no «i iludināluma publicējas dienas.valdības Vēstnesī. Pie lūguma «o pielikti pilnvsra, azpār- iespiešaias anas līguma ro āksts, Rīgas prefekta Plttciba un noraksti atbildētājam. «atbildētājs noliktā laikā neieradīsies 2"gi vai caur pilnvarnieku, tiks r «ta tiesas sēde lietas izklausīšanai? gmiiki. %. 26. augustā 1976 g. ik, Priekšsēdētāja JfrlrMara h. v. (pnaksts). v.o. A. K ļ a v i ņ š.? K,as apgabaltiesas 3. civilnod., f m Proc. lik. 2)11., un Unvara - * paiiņo ka P ēc l Mmin«7n J vern pag miruša J Deksi? f atklāts manto- jum ti, UZBicina kain ir uz šo man- «tizi.jsakjrā ar l. ti esības kā «Smt,.( legatati iiem - fideikomi- Ss5h, kredtoriem u. t. t., pieteikt S laikā,,netai iesai sešu mēnešu w«not no šī sludinājuma iespiek *?" -Valdības? Vēstnesī augša w,ī!?-!- Persor as savas tiesibas C 22*?-. rmin ā nepieteiks, tad Sl" Ričā i7 liesibas zaudējušas. fl ij- augusiā g. L. Ns 3483 kss ēd. v A. Blumentāls. J Sekrē tu A. Kalve S C apgabaltiesas 3. civilnod., Pamatan 20U - 20U - un «aiifvirt P lņo > ka * P ēc 1926!*««i Vn? pag- Kalr> Budes mājā ««klāts!a mw dēla B a u n a f nto?u",,ums un uzaicil." boriem gatat»», ideikomisar.,?*,ai tiesai Jč J"ct iekt šīs tiesības menešu v,sl laikā udināinm skait t 1,toība, Vēst.,esPiešanas dienas veikali var tikt atvērti no pulksten 9 rītā līdz 10 vakarā. 7. Šie saistošie noteikumi neattiecas uz aptiekām, darbiem nelaimes gadījumos, dzelzsceļa bufetēm, viesnīcām, iebraucamām vietām, teātru bufetēm un citiem atklātiem izrīkojumiem un izpriecām. 8. Visos tirdzniecības-rūpniecības nzņemumos kalpotāji un strādnieki ne drīkst būt nodarbināti ilgāk par 8 stundām dienā ar pusdienas pārtraukumu io 1 līdz 2 stundām. Piezīme. Gadījumā, ja kalpotāji un strādnieki aizņemti ar virsstundu darbu, ārpus šai uzrādītā laikā, tad par virsstundu aarbu viņiem jāsaņem atalgojums saskaņā ar darba likumu. 9. Tirdzniecības rūpniecības uzņēmumos nedrīkst būt nodarbināti bērni jaunāki par 14 gadiem. Pusaudžus no 14 līdz 16 gadiem drīkst nodarbināt ne ilgāk par 6 stundām dienā un ne vēlāk kā līdz pulksten 9 vakarā, dodot tiem iespēju apmeklēt izglītības iestāžu vakaru kursus un papildu skolas. 10 Par šo obligatorisko noteikumu pārkāpšanu vaimgie tiks saukti pie likumīgas atbildības pēc sodu lik p. 11. Šie obligatoriskie noteikumi stājas spēkā 14 d eau vēlāk pēc to publicēšanas,,valdības Vēs:nesi". Rēzeknes pilsētas galva A. Fitingofs. i Sekretārs Springovičs. Jaunas Igaunija. valstis. Tallinā, 31. augustā. Igaunijas finansu ministris Sepps rit izbrauc ārzemju ceļojumā uz aom. divi nedēļām. Viņš dosies galvenā kārā uz Londonu vest sarunas par dtžiem jautājumiem, kas saistīti ar dzelzsceļmaterialii iegādi Igaunijas vajadzībām. Tallinā, 31. augusti. Šodien ap pusdienai laiku Nemmē pie Tallinas kādā sprdzinamo vielu noliktavā eksplodēja kaite ar patronu degļiem. Viens no noliktavas kalpotājiem dabūja smagus ievainojumus un ceļā uz slimnīcu nomira. Materiālie zaudējumi nav lieli. Lai noskaidrotu spiādziena cēloņu?, ievadīta izmeklēšana. LTA augšā uzrādītā _ termiņā nepieteiks, tad viņas at īs kā šīs tiesības zaudējušas. Rīgā, g. 17. aug L. Ne 4133 Priekšsēd, v. A. Blumentāls Sekretārs A. Kalve. az civ. proc. lik , un a p. pamata paziņo ka pēc g. 12. iept. Rīgā mir. Johana-Davida Jura d Jansona ir atklāts mantoj un uzaic. kam uz šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības kā mantiniekiem, legatarijie n, fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šis ti sibas minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma dienas.valdbas Vēstnesī." augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas Rīgā, 1926\ g. 17. augustā. L. Ns Sekretārs A. Kalve. uz civ. proc. lik un p.p. pamata paziņo, ka 2011 pec g. 8. aug. Rīgā mir. namīp. Eduarda Andreja d. Saltupa ir atklāts mantoj. un uzaic. kam ir uz šo mantoj., vai sakara ar to, tiesības mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai f-ešu mēnešu laikā, skaitot no šī sladnajuma iespie Ša-as dienas. Valdības Vēstnesī". Ja minētās personas savas iesības augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas Rī. ā, 926. g. 17. augusā. L. Nš 4231 Priek sēd. v. D. Cimmermans Senreiars A. Kalve. uz civ. proc. lik , un p.p. -«mata paziņo, ka pēc 1906gada 17. decembrī Pļaviņas miruša Jāņa Jāņa dēla Pavāra ir atklāts mantojuma un uzaicina, kam ir uz S mantojumu, vai «akaiā ar to, tiesība?, kā mantiniekiem, legatarijiem. fdskomlsarijiem, kreditoriem un t L. pieteikt ils tiesības minētai tiesai sei u mēnešu laikā, skaitot no l\ iladlnajuma Iespiešanas dienas. augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā Jīs tiesības zaudējušas. Rīgā ļ. 17. augusta. L *» 3580 Priekšsēd v. A. B I u m e n t a 1s Sekretārs A. Kalve. Ārzemes. Notikumi Krievijā. Berlinē, 31. augustā..berliner Tageblatt" Maskavas korespondents ziņo, ka padomju prese sākusi runāt par gaidāmu SSSR augstākās saimniecības padomes reorganizāciju. Viņas pilnvaras tikfot ievērojami paplašinātas: padomei piešķiršot tiesības saziņā ar tirdzniecības komisariātu atļaut tai padotiem uzņēmumiem nodibināt tiešus sakarus ar ārzemju tirgu. Tādā kārtā padomju ārējās tirdzniecības monopols būtu mīkstināts un notiktu zināmā mērā pāreja uz licenču sistēmu. Tautas koru saru padome s/arlg?s reformas projektam jau piekritusi gan ar iero b e- žojumu, ka jauno sistēmu pagaidām ievedis tikai izmēģināšanas kārtībā uz 6 mēnešiem. LTA. Francija un Krievija Parizē, 31. augusts. Journal" ziņo, ka Šerburgā franču ostas iestādes aizliegušas izkāpt malā tur svētdien iebraukušās krievu eskadras jūrniekiem. Tie padomju karakuģi, kuriem vajadzīgs remonts, ievesti dokos stingri norobežotā ostas daļā. LTA. Ķina un Krievija Berlinē, 31. augustā..ageace Iadopacifique" ziņo, ka ķiniešu valdība, ievērojot Maskavas atteikšanos aizsaukt no Pekinas Padomju sūtni Karachanu, tagad nolēmusi tam izsniegt viņa diplomātisko pasi izbraukšanai, t, i. faktiski viņu izraidīt. LTA. Māksla. Nacionālais teātris. Trešdien, 1. septembri, pulksten 1 /a8 vakarā sezonas atklāšana Šekspira «Vētra" jaunā inscenējuma. Biļetes jau pārdotas. Ceturtdien, 2. septembri, Ooldoni komēdija.melis", kurā daudz smieklu un dzīvas jautrības. Piektdien, 3. septembri, un sestdien, 4. septembri, at&al Šekspira.V. ētra", kura jaujnodinājuti tik lielu Interesi publikā. S ē dien, 5. septembri, pulksten VS* vakarā, viena no vispopularākām komēdijām Sardū Ma datne Sāns Gēae". Titula lomā iecienītā māksliniece Ludmila Špilberg. uz civ. proc. lik , un 2019 p. p. pamata paziņo, ka pec g. 12. jun. Grostonas pag. Kurts 1ās mir. Jēkaba Jāņa dēla V i b u 1 a ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijien, kreditoriem u. t. t., pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājumi iespiešanas dienas.valdbas Vēstnesi". Ja minētās _ personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas Rīgā, g. 17. augustā. L. Ns Sekretārs A. Kalve. uz civ. proc. lik, 2011., un p.p. pim. paziņo, ka pēc gada 17. jūliji Doles paga?tā.bērziņa" mijā mirušā Mārtiņa Mārtiņi d. B e r z i n a ir atklāts mantoj. un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to. tiesības tā mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem u t t. _ pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie- Janas dienas. Valdības Vrstnesī". augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tai /iņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas. Rīgā, g. 17. aug. L. Nš 3794 Prie šsēd. v. D. C i m tn e t m i n s Sekretārs A Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod., aklātā tiesas sēdē g. 24. aug. izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu dēļ hipotekarisko paradu dzēšanas uz Grunde J* 49" m*ju, pied. Emmai Jeger, dzim. Sinat, Elzai, Ernestam ui Otto Sinat un Jānim B _ Jkanam, nolēma: atzīt par iznīcintam: a) obligāciju par 1155 rb., apstiprin uz nekost īpašumu. Valka» apr,, Bejas muižas zemnieku zemes.grunde Ns <9" māju, ar zemei grām. reģ. N? mata g. ar Ns 155 par labr baronam G fon Koskulam un b) obligaci;u par 425 rbļ., apstipr. 7. marta g ar Nš 156 uz to pašu nekustamo īpašumu par labu G. fon Koskulam pirkšanas sumrs atlikuma nodrošināšanai. Rīgā, 1926 g. 2i. augustā. Nš 1992 Piiekšs. v. D. Cimmermans. U556 Sekretārs A. Kalve. atklātā tiesas sēdē g. 24. aug. izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu dēļ hipotekarisko parāda dzēšanas, uz.lielkalvīt Mf 70" mijām, pied. Jēkabam Pinnēm, nolēma: atzīt par iznicinātu obligāciju par 965 ibļ., apstipr. 4. sept g. ar Nš 685 uz nekustamu īpašumu Madonas apr. Tirzas pilsmuižas zemnieku zemes. Lielkalvišu Ns 70* mja at zemes grāmatu reģ. 1* 849 par labu baronam V. Ceumeram pirkanas sumas atlikuma nodrošināšanai. Rgā, g. 25. augustā. Nš 1994 Priekšs. v. D. Cimmermans. 115V1 Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod. atklātā tiesas sēdē g. 24aug. izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas, uz. Kalna-Zeniņu" m., pied. JānimD vim, n o - lēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par 85 rbļ. 50 kan., apstiprin. 11. martā 883. g.ar Ns 3S0 uz nekustamu īpašumu, Cēsu apr., Vecpiebalgas muižas zemnieku zemes.kalna-ž ninu" māju ar zemesgrāmatu reģ. Ns 3435 par labu grafam Se-gejam Dmitrija d. Šeremetjevam pirkšanas samas atlikuma nodrošināšanai. Rgā, 1926 g. 25. augusta. Ns 1993 Priekšs. v. D. Cimmermans Sekretārs A. Kalve at<lātā tiesas sēdē g. 24. aug. izklausījusi Valsts zemes bankas lūguma dēļ hipotekansku parādu dzēšanas uz.kalna-pintuļu Ns 14 māju, pied. Jānim Jāņa d. Ba od m nolēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par 95 rbļ, apstipr. 1-tll. g 5. dec. ar Nt 1732 uz nekust, īpašumu Veselau?kas muiž s zemnieku zemei mēju.ka n»-pintu u Nš 14", Cēsu apr., ar zemes grām. reģ. Nš izdotu no Dāvā J*ņa d. Alksne par labu ba onam Aurēlijām Baltazara d. Kampenhauzenarn pirkšanas s mas atlikuma nodrošināšanai Rīgā g. 25. augustā. N 2049, Priekšs. v D. Cimmermans S-lrr»tvs A K I v - Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. piezīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka laulātie draugi Jēkabs jaņa d. Briedīts un Līze Reiņa m. Briedīt, dzim. Tirdzniecība un rūpniecība- KURSI. Rīgas bira 1W «r»d«i 1. septembri Devīzei: 1 Amerikas dolan... 5,183 5,193 1 Anglijas mārciņa... 25,18 25, Francijas franku ,10 15, Beļģijas trank* J 14, Šveices lrank»... 99, Itālijas lira , Zviedrijas krona Norvēģijas krona Dānijas kron* ,85 138,5 100 Čechoslovaķfjat toron* 15,25 15, Holandes guldeņa.. 207,15 208, Vācijas marka ,80 124,1t 100 Somijas marka... 12,97 13, Igaunijas marka... 1,37 1, Polijas zlota 55,00 65/«" 100 Lietavas lita... 50,55 5! 60 1 SSSR červoņecs... Dārgmetāli: Zelts 1 k Sudrabs 1 kg 98 U6 Vērtspapīri 5 /o neatkarības niinēmoma /o Valsts pretn. aizņēmumi 98 10C 6/o Zemes bankas ķfla zīmes 92-9? 8 /o Hipotēku banka* ķīla times 90 9 Rīgas biržai kotadjai korais jaa priekšsīdstājs J. Skujevics. Zvērināti biržai maklere M O k m i a n». Telegramas. (Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.) Pr a g ā, 31. augustā. Kādā Budapeštas priekšpilsētā vakar sagruvuši jaunbūvēta fabrikas ēka. Septiņi strādnieki, to starpā viena sieviete, nonāvēti un desmit smagi ie/ainott. Parizē, 3!. sagūsta. Lidotāji Šais un Vaisers šoiīl pulksten 6.18 uzsāka no Parizes aerodrama jaunu mēģinājumu nolidot vienā paņēmienā, bez apstāšanās, līdz Persijas jūras līcim un tādā kārti uzstādīt jaunu tāļlidošanas rekordu. Madridē, 31. augustā. Spāniju pārņēmis ārkārtīga karstuma vilnis. Temperatūra cēlusies līdz 50 Celzija. Ziņo par daudziem nāves gadījumiem saules dūriena dēļ. Redaktors: M. Ārons. Šim nurruram 6 lapas puses. Priekau, noslēguši savstarpējgo laulības līgumu pie Rīgas notāra J. Krūklanda 10. aug g., reģistra JVs 131/19783, ar kuru vīni, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši viet. civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas kopību. 24. augustā g. L. JVs a Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja. uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. piezīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka laulātie draugi Jānis Jēkaba d. Bauni ans un Amilda Jāņa m. Bauman, dzim. Kalviņ, noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra J.Kreicberga 9.augustā 1926.g.,reģistra JV ar kuru viņi.attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas kopību. 24. augustā g. L. Ns a Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka laulātie draugi Voldemārs Anša d. Balods un Berta Jāņa m. Balod, dzim. Sproga, noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra J. Krūklanda 11. augustā I926.g., reģistra JV? ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto aulību, ir atcēluši viet. civillikumu 79. un turpm. p. p. pared-zēto laulāto mantas kopību. 24. augustā g. L. JVs a Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. piezīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka laulātie draugi Teodors Roberta d. Eks un Karline-Minna Andža m. Ēk, dzini. Krišan, atr. Rautman, noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas natara J. Krūklanda 6. augustā 1926 g reģistra Ns , ar kūpi viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši viet. civillikumu turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas kopību. 24. augustā g. L. J* a Sekretārs A. Kalve.

4 JJ? 24 augusta lēmumu. ir atzinusi Pauli K 11v parādnieku i par maksātnespējīgu tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un priekšniecībām vajadzigs labprātīgi: kt 1, alegumu uz parādnieka nekustamiem īpašumiem, ka ari apķīlāt viņa kustamo viņu mantu, ja tāda atrastos iestāžu robežās;. 2) paziņot Rīgas apgabaltiesai par visam prasībām pret maksāt nespējīgc parādnieku, ka ari sumas, kas pienākas iestādēm. Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai par savu paradu prasībām no parādnieka, kā ari par sumam, kādas parādniekam pienākas, neskatoties, vai maksājumi notecējuši, vai ari viņu termiņš gaidāms nākamībā, kā ari par maksāt nespējīgā nekustamiem īpašumiem, kas atrastos viņa pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem. Augšā minētie paziņojami izdarāmi četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.vaid. Vēstnesī*. 26. augustā g L. Nš563-Ig. Priekšsēd. v. D. Cimmermans Sekretārs A. Kalve. pamatojoties uz 10. jūnija g. lik. un civ. proc. lik un p. p., ievērojot Zalomona Chaima d. Levitanusa pilnvarnieka zvēr. adv. Oskara Poelchau lūgumu un savu 24. augusta 192tj. g. lēmumu, paziņo, ka parādnieks Zalomons Līvifanus parādu pec obhgac. par rbļ, apstiprinātas 9. nov g. ar Nš 3157 uz nekustamo īpašumu Rīgā, Iii hip. iec. zem zemes grām. reģ. Nš 2206, par labu Vladimiram Leo dēlam Čečots ir sama sajis, bet Šī augša minētā obligācija nevar tikt izsnkgta atpakaļ parādniekam _ dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā. Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas, kufam būtu tiesības uz augšā aprādīto obligāciju, pieteikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests. Valdības Vēstn.*, un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasit parāda dzēšanu zemes grāmatā. Rīgā, 1926 g. 26. augustā. Nš Priekšsēd. v. D. Cimmermans. 115=0 Sekretārs A. Kalve. pamatojoties uz 10. jūnija g. likuma un civ. proc. lik un 20o2. p. p., ievērojot Cecīlijas Anša m. Atziņ lūgumu un savu 24. augusta g. lēmumu, pazļņo, ka parādniece Cecilija Auziņ parādu pēc obligācijas par 7010 ibļ apstiprinātas 21. septembrī g. ai Ns 458 uz nekustamu īpašumu Rīgas apriņķī, Slokas valsts muižas muižas zemes gruntsgabalu Nš 5, Jaundubulios zem zemes grāmatu reģ. Nš 2551, izdotas p;r labu Ansim Kriša d. Sausumam ii samaksājis, bet šī augša minētā obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ parad niecei d=ļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā. Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu tiesības uz augšā aprādīto obligāciju, pieteikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests.vaid. Vēstnesī*, un aizrāda ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju atzis par iznicinātu un lūdzējam dos ties bu prasīt parada dzēšanu zemes grāmatā. Rīgā, g. 26. augusti. Ns 4227 Priekšsēd. v. D. Cimmermans Sekretārs A. Kalve. Rigas apgabaltiesas 3. civinod., pamatojoties uz civ. proc. lik un p. p., ievērojot Viktora Roberta dēla Lēmana lūgumu un savu 24. aug g. lēnumu, paziņo, ka parādnieks Viktors Lēmans parada pēc 2 obligācijām par 8000 r. katra apstiprinātas g 27. sept. uz nekust. īpašumu Rīgas apr. Bilderiņu valsts muižas zemes gruntsgabalu Ns 37, Edinburgā, zem zemei grām. reģ. Ns 91. izdotjs par labu Irmai Rieharda m. Skuije, ir iemaksājis Rīgas apgabaltiesas depozītā Ls 371,74 dēļ kapiiala un,o dzēšanas. Tāpēc apgadflltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu tiesības uz augšā aprādītām obligācijām, pieteikties tiesā viena mēneša jaikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums Iespiests. Valdības Vēstnesī*, un aizrāda, ka, ja šīs personas noteikta laika nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātam un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes grāmata. Rīgā, g. 26. aug. Nš Priekšsēd. v. D. Cimmermans Sekretārs A Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. piezīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai. kataulātie draugi Rūdolfs Gotttr.da d. Rohl un Ņina Johana m.rolil dzim. Kade noslēguši savstarpīgo laulības umu pie Rīgas notāra V. Uevena 7 augusta g., reģistra Ns 38/1 739, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto faullbu ir atcēluši viet. civillikumu 79. ultturpm P. p. paredzēto laulāto mantas kopību., x- nav 24. augustā g- L. Ns 4192 Priekšsēd. V. A. Blumentāls.,,377. Sekretārs A. Kaive. pamatojoties uz g 10 jūnija likumu un civ. proc. lik un p. pam., ievērojot Jāņa Andreja d. Briga pilnvarnieka zv. adv. pal. Lazara Rubinste na lūgumu un savu gada 24 augusta lēmumu, paziņo, ka parad niek* Jānis Briga parādu pec ob igacijas par 1500 rbļ, apstiprinātas gada 18. martā ar Nš 254 uz nekustamu malumu Rīgas apr., Lieljumpravas muižas zemn. zemes Maltan-Peteja m. zem zemes grāmatu reģ. Nš 1913, izdotas no Jāņa Briges par labu Alekseja Johana dēlam Henselim ir iemaksājis tiesas depozita Ls 32, dēļ mineiās obligācijas kapitāla un /o dzeianas. Tāpēc apgabaltiesas III civilnodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu tiesības uz augšā aprādītām obligācijām, pieteikties tiesā viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests. Valdības Vēstnesī*, un aizrāda, ka ja šīs personas noteikta laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par samaksātām un iznicinātām, un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā. Rīgā, g. 26. augustā. JSTs Priekšsēd. v. D. Cimmermans, 1155i Sekretārs A. Kalve. Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, pamatojoties uz civ. proc. lik un p. p., ievērojot Kārļa Jāņa d. Liepas pilnvarnieka Jāņa Liepas lūgumu un savu 8. jūnija lēmumu, paziņo, ka parādnieks Kārlis Liepa parādu pēc obligācijas par 3000 rbļ., apstiprinātas 15. decembrī g. ar Ns 811 uz nekustamo īpašumu Rīgas apriņķī, Lauberes muižas zemnieku zemes Kalna Kangeru mājām ar zemes grāmatu reģ. Ne 2008, izdotas no Kārļa Liepas par labu Jānim Pētera d. Saulītim, kurš ir samaksājis, bet šī augšā minētā obligācija nevar tikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā. Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas, kurām būtu tiesības uz augšā aprādīto obligāciju, pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad sis sludinājums iespiests,,valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā. Rīgā, g. 23. augustā. Ns Priekšsēdētāja v. A. Blumentāls a Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, ar savu g. 17. augusta lēmumu ir atzinusi Kārli Jāņa d. Ginteru un Jāni Jāna d. Fflipsonu, trrg. zem firmas,,kārlis Ginters un Biedri" par maksāt nespējīgiem parādniekiem tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un priekšniecībām vajadzīgs labprātīgi: 1)uzlikt aizliegumu uz parādnieku nekustamiem īpašumiem, kā ari apķīlāt viņu kustamo mantu, ja tāda atrastos viņu iestāžu robežās, 2) pazinot Rīgas apgabaltiesai par visām prasībām pret maksāt nespējīgiem parādniekiem, kā ari sumas, kas pienākas iestādēm. Privat personām jāpaziņo apgabaltiesai par savu parādu prasībām no parādniekiem, kā ari par sumām, kādas pienākas parādniekiem-, neskatoties vai maksājumi notecējuši vai ari viņu termiņš gaidāms nākamībā, kā ari par maksāt nespējīgo parādnieku nekustamiem īpašumiem, kuri atrastos viņu pārziņā uz atsevišķiem noteikumiem. Augšā minētie paziņojumi izdarāmi četru mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas,,valdības Vēstnesī" g. 23. aug. L. Ns g. Priekšsēdētāja v. A. Blumentāls a Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, laulātie draugi Andrejs Kārļa d. Bērns (Bohms) un Emilija Anelize Kārļa m. Bēm (Bohm) dzim. Lasman noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas not. G. Zemgaļa 9. aug g. reģ. Nš , ar kupj viņi attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un turp. p. paredzēto laulāto mantas kopību. Rīgā, 25. aug g. LJVe a Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, laulātie draugi Arons Ābrama d. Rapoports un Miclīaila Simona m. Rapoport, dzim. Ritov noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas not. J. Krūklanda 10. aug g. reģ. Ns ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un turpu. p. paredzēto laulāto mantas kopību. Rīgā, 24. augustā g. LN a Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, laulātie draugi Ernests Jāņa d. Baumans un Elizabete Pētera m. Bauman, dzim. Neuland noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas Jūrmalas notāra A. Jansena 5. aug g. reģistra Ns 17T099, ar kuru viņi, attiecībā uz Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks civ. lik. 79. un turpm. p. paredzēto īolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aiz Rīgas apgabalt.reģfstrtr laulāto mantas kopību. Rīgā, 24. augustā g. LNs4190 muguriski. Rīgā, l«j/6. g. 25. augustā. Nš 1293 Priekšsēd. v. i. L Bruemmers a Sekretārs A. Kalve Sekretāra v. Stūre Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, laulātie draugi Ernests Viļā d. Ozoliņš un Matilde Jēkaba m. Ozoliņ, dzim. Vittenberg noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas not. J. Krūklanda 7. aug g. reģ. Ns 128,19608 ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un turpm. p. paredzēto laulāto mantas kopību. Rīgā, 24. augustā g. LNe a Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa, laulātie draugi Teodors Pētera d. Bloks un Karlīne Jāņa ni. Blok, dzim. Plēsums noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas not. J. Krūklanda 9. aug g. reģ. Xs 129/19672 ar kuru viņi, attiecībā uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un turpn. p. paredzēto laulāto mantas kopību. Rīgā, 24. augustā g. LNŠ a Sekretārs A. Kalve. uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara zināmu, ka tiesa 11. augusta g. Ferdinanda Baloža prasības lietā pret Aleksandru Balod, dzim. Simonov par laulības šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta 29. aprīlī g. Krievijā Vjatkas pareizticīgas baznīcas draudzē, starp Ferdinandu Balodi un Aleksadru Balod, dzim Simonov. Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731. un 748. p. p paredzēta laika neiesniegs tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad spriedums stāsies likumīgā spēkā. Rīgā, 28. augustā g. Nš 453. Priekšsēdētāja b. (paraksts) Sekretāra v. Stūre. az civ. proc. lik. 293., 235., W9, un 311. _p. p._ pamata, uz Bertas Ozol, dzim Grube, lūgumu viņas prasības lietā pret Kristapu Ozolu par laulības šķiršanu uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas Pia lūguma pielikti noraksti no iesūdzības raksta un tam pievienotiem dokumantiem Ja atbildētājs noliktā laikā neierādīsiet personīgi vai _ caur pilnvarnieku, tiks īolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski. Rīgā, g. 25. aug. Nš 1247 Priekšsēdētaja b. v. i. L. Bruemmers Sekretāra v. Stūre. uz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 3 1., 309., 311. p. p. pamata, uz Līnas Gtien, dzim. Strom, lūgumu viņas prasības listi pret Kaili-Augustu Grjenu palaulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufa dzīves vieta prasītājai nav zināma ierasties j:esā četru mēnešu laikā no šī sludinājuma iespiešanas dienas.valdības Vēstnesi". Pie lūguma pielikti noraksti no iesūdzības raksta un tam pievienotiem dokumentiem. Ja atbildētājs noliktā laikā neierādīsiet personīgi vai _ caur pilnvarnieku, tikt nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski. Rīgā, 25. augustā g. Ns 1262 Priekšsēdētāja b. v. i. L. Bruemmers Sekretāra v. Stūre. uz civ. proc. lik. 293., 295., 298, 301., 309. un 311 p. p. pamaia, uz Mar jas Valdman, dzim. Bērziņ, lūgumu viņas prasības lietā pret Jāni Vildmani oar laulības šķiršanu uzaicina pēdējo, kura dzives vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā Četru mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.vaid. Vēstnesī". Pie lūguma pielikti noraksti no īesudzības raksta un tam pievienotiem dokumentiem. ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas izrlausīšanei aizmuguriski. Rīgā, g.25. augustā J* 1289 Priekšsēd. v. i. L. Bruemmers Sekretāra v. Stūre. uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301., 409. un 311. p. p. pamata, uz Stanislavas Pauļukevič, dzim. Kudlov, lūgumu viņas prasības lietā pret Jāni Pauluk e v i č u _ par laulības šķiršanu, uzaicina _ pēdējo, kura dzīves vieta prasītajai nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Pie lūguma pielikti noraksti no iesūdzība. raksta un tam pievienotiem dokumentiem. uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301., 309. un 311. p.p. pamata, uz Hermīnes Sernas, dzjm. Zagert, lūgumu viņas prasības lieta pret Jēkabu Sernasu, par laulības šķiršanu, uzaicina pēdēio, kura dzīves vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Pie lūguma pielikti noraksti no iesūdzibas raksta un tam pievienotiem dokumentiem. Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski. Rīgā, 25. augustā g. Ns Priekšsēd. v. i. L Bruemmers Sekretāra v. Stūre. uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.?09. un 311. p. p. pamata, uz Annas Birzkaln, dzim. Miran, lūgumu viņas prasības lietā pret Heinrichu B i rzkalnu, pat laulības šķiršanu, uzsicina padejo, kura dzīves vieta _ prasītājai nav zināma, ierasties tiesā četru mēnešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. Pie lūguma pielikti noraksti no iesūdzlbas rausta un tam pievienotiem dokumentiem. Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks rolikta tiesas sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski. Rīgā, 25. aug g. Ns Prukšsēd. v. i. L. Bruemmers Sekretāra v Stūre. Rigas apgabalt.reglstrac.noda ja uz Likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo, _ ka ar viņas gada 14. jūlija lēmumu_ reģistrēta bezpeļņas biedrība:.ērģemes lopkopības pārraudzības biedrība, Avots*, ar valdes sēdekli Ērģemes pag. Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers Sekretārs Fridrichsons. Rigas apgabali, reglstrac. nodaļa uz Likuma _ par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo, ka ar viņas g. 14. jūlija lēmumu reģistrēta b;zpeļņas biedr ba :. Sēļu lopkopības pārraudzības biedrība" ar valdes sēdekli Sēļu pag Nod. pārz. v. i. L, Bruemmers Sekretārs Fridrichsons. Rīgas apgabali, reģistrac.nodaja uz likuma par biedrībām, savienībām un politiskam organizācijām 17. p. pamata paziņo, ka ar viņas g. 14. jūlija lēmumu leģistrēta bezpeļņas biedrība:.lauksaimniecības veicināšanas biedrība.vārpa", ar valdes sēdekli Jaunlaicenes pagasta. Nod. pārz, v. i. L. Bruemmers. 1 i629 Sekretārs Fridrichsons. Rīgas apgabali, reglstrac. nodaļa uz civ. proc. lik p. pamata pazļņo, ka ar viņas šā gada 14. jūlija lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība zem nosaukuma:.krāj-aizdevu sabiedrība.strauts", ar valdes sēdekli Rīgā Sekretārs Fridri c h s o n s. Rīgas apgabali, reglstrac. nodaļa paziņo, ka ar viņas g. 9. jūnija lēmumu reģistrēta Rīgas politechniskā institūta filistru-ebrēju biedrība Rīgā" zem jauna nosaukuma : Latvijas universitātes un Rīgas politechniskā institūta filistru-ebreju biedrība*, ka ari reģist ēii biedrības biedru pilna sapulcē 17. maitā g. pieņemtie statūtu grozījumi Sekretārs Fridrichsons. Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa uz likuma par biedrībām, savienībām un politiskam organizācijām 17. p. pamata, paziņo, ka ar viņas g 24. jūlija lēmumu reģistrēta bezpeļņas savienība:.savienība "Vacu-baltješu darba centrāle Latvijā*, ar valdes sēdekli Rīgi Sekretārs Fridrichsons. Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa uz civ. proc. lik. 1460». p. pamata paziņo, ka ar viņas g. 24. jūlija lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība zem nosaukuma:.ļaudonas piensaimneiku sabiedrība*, ar valdes sēdekli Ļaudonā Sekretārs Fridr i c h s o n s. Rīgas apgabali.reglstrac.nodaļa uz civ. proc. lik. 1460". p. pamata paziņo, ka at viņas ly26. g 24. jūlija lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība zem nosaukuma: Babites- Mazcenas mazsaimniecību veicināšanas biedrība,* ar valdes sēdekli Babītes pagastā Sekretārs Fridrichsons uz likuma par biedrībām politiskām. % organizācijām paziņo, Jt*"" ka ar l7 viņas mr P - n lēmumu reģistrēta bezpewi jffi.zīdu nicionalā londa isl - bl*n (Ķeren-Kajernet lem""-» sēdekli Rīgā. ar Nod. pārz. v. i. v l. Brup, l 2 Sekretats pju Rīgas apgabalt5u< uz Likuma par biedrībām,.* un politiskām organizaci.ām»* * mata paziņo, ka ar > «U, 24. jūlija lēmumu reģiste. *M biedrība:.raunas spo?, mjs valdes sēdekli RaunJ, eit,ll «7 Nod. pāiz. v. i. L Bruemm Sekretārs Fridn,? Rīgas apgabaltrlģutrā uz Likuma rt _ par biedrībām «! * un politiskam organizācijām 17 mata paziņo, ka ar viņas 105/" 7. julņa lēmumu reģistrēta hf* biedrība: Jaunvāles pirmā pārraudzības lo biedrība, ar valz vaiaes ** Jaunvāles pag. sedt, Nod. pārz. v. i. L. Bruemm,, Sekretārs Fr i drich!! _ «>V J Rīgas a pgabaltreglstraca paziņo, ka ar viņas šī ga<ja u 2 lēmumu reģistrēti.mālupes 1* nieku sabiedrības biedru pilna 2 9 ma jā 1,26. g. Peņemt? g Nod.,pārz. v. i. L. Bruemnu u Sekretārs Frulrich, Sīgas apgabalttegistrauim uz civ proc. lik. 1460». p. nm zjņo, ka ar viņas g 14 ļ lēmumu reģistrēta kooperatīva sabierp zem nosaukuma:.latgales uzņēmu un patērētāju kooperatīvs.enerft Rīgā, ar valdes sēdekli Rīgā. Nod. pārz. v. i. L. Bruewmeil Sekretārs Fr i drich.»,. f?viii 1 "«az civ. proc. lik. lsrt> , wļ Ž079. o. pamata uzaicina visus, kaut i uz K06. g. 10. aprilī miruiā Ptķ Reiņa dēla G o s i ņ a airi mantojumu kādas tiesības kā manta kiem, legatariem, J deikomis, kredita u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tie sešu mēnešu laika, skaitot no ilgt najuma iespieduma dienas. Termiņā nepieteiktās Jelgavā, g. 22. aug. tiesības iesit: L. J«MKfl Pr/ekšsēdēr. v. (paratei Sekretārs K. Pussar. nz civ. proc. lik , 2011., 291i p. pamala uzaicina visus, to «litu uz g. 2. oktobri min Jelgavas apriņķa Keņģu pagasti,1 guči" māju Ipašn. Jāņi B ē r z i 1 atstāto mumojumu kādu» sības ka mantiniekiem, legatartei iideikomisariem, kreditoriem u. L pieteikt savas tiesības sai tiesai «i mēnešu laikā, skaitot no sladinila iespiešanas dienas. Termiņā nepieteiktas tiesība» te* pai spēku zaudējušam. Jelgavā, g. 22. aug. L. 1* 11S 26. Priekšsēdei, v. (paraksts) Sekretārs K. Pussari. uz civ. proc. lik , 2011., 2UH p. pamata uzaicina visus, «oūtu uz g. 27. oktobrī n» Ilūkstes apr,, Rubeņu jrnutžas, G«Ņ Ns 60 māju īpašnieka Jāņa Spti atstāto mamojumu kaaas tiesīm mantiniekiem, legatariem, lid* sariem, Kreditoriem u. 1. U W «vaa tiesības šai tiesai seiu? mikā, skaitot no sludinājuma iesp nas dienas. Valdibas Vēstnesi". Termiņā nepieteiktas tiesības fc* par spēku zaudējušam. Jelgavā, g. 22. aug. L. NšlH 12 * Priekšsēd. v. (par*" SekretarsJCjļjijjii Jelgavas apgabaltiesa, uz civ. proc. lik. 293., 301. nn pamata uzaicina Didnķi E i c n» kura dzīves vieta nezināma, mēnešu laikā ierastiei»i saņemt norakstus no viņa HB"j vīzes Eichvald dzim. {? e LJj iesūdzibas raksta viņu laulības sv } lietā un un no pielikumiem dzīves vietu Jelgavas u* pilsēta. Ja minētā laikā aicināmais ne lietu noliks uz teimimi un»f, bez viņas klātbūtnes. Ja. ieia j, savu dzīves vietu Jelgava neib«cinājumu uz tiesas sēdi nn yisi»f papirus atstās tiesas kaneteja. LJ Jelgavā, 22. aug g. Priekšsēd. v. (pa$, * SeWaKjJ Jelgavas apgaba dara zināmu vispārībai. Jf* " & g. 27. maija nolen»»" promesošā aizgādnība mantībai. Julu». gļi Jelgavā, g. 21. Priekšsēdētāja aug- v.(p :> Sekretārs K. r

5 tj" JMvas JL apgabaltiesa, i» l967 - mu 2m \ - «*ctv nīmata uzaicinavisus, kam J079- P- P jtg g 22. marta mirušas?5"al-aī m Kārkllņ. dzim. Sīpol, u,.ni kādas tiesības kā mantin. ļthāto * T,ideJk omisariem, kreditoriem ttdv. proc. lik , 2011., un butu P- pamata uzaicina visus, kam llz 916. g. 13. sept. mir. Grenču Jaun-Nēģu" māju īpašnieka Oto Pes atstāto mantojumu kādas ties kā mantiniekiem, legatariem, sariem, kreditoriem un t. t., savas tiesības šai tiesai sešu «tu laikā, skaitot no sludinājuma mas dienas. tniņā nepieteiktas tiesības ieskatīs I t speķu zaudējušām. Jlgavā, g. 16. aug. LNēl811/26,,m Sekretārs K- Pus sars. ļļlg"**proc. lik , 2011., un būtu?q?k ata "Nicina visus, kam D- Tui< m, 5- augustā mirušā RMaTrPf" Abavas-Paunu māju īpašn. jumu u Paune atstāt0 mantoteeatart s kā mantiniekiem, tiesiba risn un?7 t., fldeikomisarieni, pieteikt savas kredito- tiesības šai «* mēnešu laikā, skaitot no ma Tem,- lespešanas dienas. M*SSf nepj,.teiktas tiesības ieskatīs V speķu zaudējušām. Jel e>va,l926.g.i6.aug. L.Nel580/26 4 "078a c, -52 Sekretārs K-Pussars. * Jelgavas apgabaltiesa, f p 1967 "» 11 -» 14»" s?*kisf? icina visus kam Jērenes - nl " >?? vai g.,p a a tf;m,v- Jāņa Matiza d.?vt, mantojumu kādas ant fccisariern i:h kiem - stariem, ileikt t0riem un sav\ V - *" l-?i laiki silšai tiesai sešu ias dienas t0t " sludinājuma Bku zsf tiesibas ieskatīs ļh**s»vā, 1926 p ifi * "=-g- 16. aug. U\fe218 / 26 ra SelOT t.r, K P«.-..r«. i idqavas apgabaltiesa, civ proc. lik , 2014., Lr n o pamata, uzaicina ļt kam būtu uz g. fjngustā mirušā Juliāna Juliāna d. «.eteikt savas tiesības šai tiesai *?}? mēnešu Wkā. * kaitot n0 slttdmaeša l>las dienas. < $! teiktās tiesības ieskaitīs J «Tekā zaudējušām CLrf g 21. aug L.NŠ 1970/26. g. ** Priekšsēdei, v. P. Efferts. /-ma atstāto mantojumu kādas ties. ka gatariem, fid- ikomisariem, kre- Slriem u t. t., pieteikt savas tiesības Mesai sešu mēnešu laika, skaitot o sludinājuma iespiešanas dienas.valija,,. Vēstnesī*. Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs. spēku zaudējušām. jelg2vā, 1926.g.21. aug. LNe 1916/26.g. Priekšsēdētaja v. P. E f i e r t s.?(ļ Sekretārs K. Pussars. -civ proc- "*? iso/ itm - 2ul*- UB Sg n pamata uzaicina visus, kam Sta uz 19C9. g. 15. augustā mirušā jūru Sikena atstato mani ojurnu kādas «etibas kā mantiniekiem, legatariem, «komisāriem, kreditoriem u. t. t., neteikt savas tiesibas iai tiesai sešu aloeiii laikā, skaitot ms sludinājuma Iespiešanas dienas. Valdības Vēstnesi*. Termiņa nepieteiktas tiesības icskair pa «pēkn zaudējušām. Jelgavā, g. 21. aug. L. Ns 1938/26 Priekšsēd. v. P. Efferts Sekretārs K. Pussars. «civ. proc. -lik , 2011., un J079. p. pamata uzaicina visus, kam 13a uz 1918._ g. 13. novembrī mirušā Mārtiņa Jāņa d. Oinnes - fnekšsēd. v. Veiss Sretars K-Pussars! Jelgavas apgabaltiesa, U civ. proc. lik , 2011., un p; pamata uzaicina visus, kam botu uz g. 16. augustā Krievijā mirušās Zebrenes pagasta,.vec-raģu" māju līdzīpašnieces J u 1 e s-m Inas L a m b e r g, dzim. Bušman atstāto mant. kādas tiesības ka mantiniekiem, legatariem, iideikom., kreditoriem u. t.t., pieteikt savas tiesības iai tiesai sešu mēneša laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.valdības Vēstnesi* Termiņa nepieteiktas tiesibas ieskatīs >er spēku zaudēiuiam. Jelgavā, g. 22. aug. L. J* 1540/26.g Priekšsēdētaja v. (paraksts) Sekretārs K. Pussars. uz civ. proc. lik. 29a., 301. un 309. p pamata uzaicina Emiliju Pāvul-Pāvuļiņ dz. Bauman,kura dzives vieta nezināma, četru men. laikā ierast, šai tiesā saņemt norakstus no viņas vīra Pētera Pāvula- Pavuliņa iesudzibas raksta viņu lau lības šķiršanas lietā un no pielikumiem, un uzdot savu dzīves vietu Jelgavas ļ ilseta. Ja minētā iaikā aicināmā neierastos, lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu drīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos papīrus atstās tiesas kanclejā. Jelgavā, 24. aug g. L. Ns 371 /26 Priekšsēdētaja v. (paraksts) Sekretāra p. F. Kāps. uz civ. proc. lik , 2011., un p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz g. 12.,25. nov. mirušā Penkules pag. Vec-Vagaru" māju īpašn. Kristapa Feldmana atstāto mantojumu kādas tiesības * kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem un t. t., pieteikt savas tiesibas šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas. atstāto mantojuma kādas tiesības uz civ. proc. lik , 2011., un kī mentiniekiem, legatariem, Hdeikomissriem, kredi.oiiem u. t. t., pieteikt p. p. pamata, uzaicina visus, kam būtu uz g. 21. jūlijā mirušā Jelgavas namīpašnieka Meijera Jākob- ssvas tiesir-as šai tiesai s _ e š u mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiesona atstāto mantojumu kādas tiesības {uss dienas. Valdības Vēstnesī*. kā mantiniekiem,, pieteikt savas tiesības Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no par speķu zaudējušām. sludinājuma dienas. Termiņā nepieteiktas Jelgavā, g. 21. aug. L. J& 1937/26. tiesības ieskatīs par spēku zau- Priekšsēdētāja v. P. Efferts. dējušām Sekretārs K. P u s s a is. Jelgavā, g. 16. augustā LNsl817/ a Sekretārs K. Pussars. a civ. proc. lik , 2011., 2014 : u p. pamata uzaicina visus, Ina būta uz g. 24. janvārī mitušās Emīlijas Krista m. B ā 1 i ņ, atraitnībā Oškaln, dzkrūmiņ atstāto, matīt, kādas tiesības kā mantiniek. lega- : tariem, lideikomisariem, kieditoriem un t i, pieteikt savas tiesības iā tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājums iespiešanas dienas.valdības Vēstnesī*. Termiņā nepieteiktas ticamas iesnat!.* pat spēku zaudējušām. Jelgavā, 1926.g. 21. aug. L. Nš 1956/26 ļ Priekšsēd. p. P. Eff er t s Sekretārs K. Pussars. uz civ. proc. lik , 2011., un p. p. pamata, uzaicina visus, kam būtu uz g. 23. janvārī mirušās Minnas Sermus, pēc pirmās laulības Dēliņ, dzim. Verner atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības šaī tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs Jelgavā,!926.g.lfi.augustā. LJMel582 / a Sekretārs K- Pussars. uz civ. proc. lik ,, 2011., un p. pamata uzaicina visus, kam uz g. 18. martā mir. Tervetenes pag.,,avotiņu māju īpašn. Žaņa Timpas atstāto * mantojumu kādas tiesības kā mantiniekien, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem un t. t, pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas. Jelgavā, g. 16. aug. LNi>1908,26 ļļq74a Sekretārs K. Pussars. uz civ. proc. lik , 2011., un p.pamata uzaicina visus, kam būtu uz g. 23. jūnijā (6. jūlija) mir. Ilūkstes apr., Laucesas pag. zemes īpašnieka Ignata Timpera atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, fideikomisariem, kreditoriem un t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas. Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs Jelgavā, g. 16. aug. L.JV 1889, a Sekretārs K. Pussars. r Rindos iziūboiums. Jelgavas apgabaltiesas sludinājumā.valdības Vēstneša* š. g numurā Annas Kalniņ laulības šķiršana» lietā ieviesusies kļūda : Kalniņas meitas vāds iespiests _ par Bauman, kas nepareizi, vaīsga but un jālasa dzim. Bekma n. Jelgavas apgabaltiesa drra zināmu vispārībai, ka ar tiesas g 9. novembja nolēmumu nodibināta aizgādnība gara slimās Ievas Pētera meitas G r i n t a 1 personai un mantībai. Jelgavā, g 22. aug. L. Ne 982/25 Priekšsēd. v. (paraksts) Sekretārs K. Pus sars Liepājas apgabaltiesas reģ. nodaļa uz civ. proc. lik p. pamata paziņo, ka ar viņas g.23. augusta lēmumu pārreģistrēti Zīdu kredītbiedr, statūtu 49. un 51. par ko ir ievesta kooperatīvu sabiedrību i>n viņu sivienību reģistra I. daļā, (1922. g.) 40. lapā atzīme. Valdes sēdeklis atrodas Liepājā. Liepāja 27. aug g. Nš 1 9/22. g. Pārzinis (paraksts) Par sekretāru (paraksts). Liepājas apgabaltiesas reģ. nodaļa uz civ. proc. lik p. pamata paziņo, ka ar viņas 1956 g. 23. augusta lēmumu reģistrētā Ances piensaimnieku sabiedrība ir ievesta kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību reģistra I. d. Valdes sēdeklis atrodas Ances pag. Liepāja, 27. augustā g. Ns c4. Pārzinis (paraksts) Par sekrētam (paraksts). Liepājas apgabaltiesas reģ. nodaļa uz likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām 17. panta pamata paziņo, ka ar viņas g 19. augusta lēmumu reģistrēta: Latvijas kristīgo savienība.baltais karogs" ievesta Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs bezpeļņas biedrību un viņu savie- nību reģistra 1 dcļa. Jelgavā, g. 16. aug. LJVel910 /26 Valdes sēdeklis atrodas Liepājā a Sekretārs K- Pussars. Liepājā, 27. aug g. Nš 62. Pārzinis (paraksts) Par sekretāru (paraksts). latgalis apgabaltiesas Latgales apgabaltiesas Latgales imubaltia» I. MliiHal*. Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs Jelgavā, g. 16. aug. LJNŠ atklāta tiesas sēde g..18. jūnija izklausījusi Teklas Antona m. Prokopotičes lūgumu atzīt Jēzupu Ignata _ d a Sekretārs K- Pussars. Prokopoviču par atrodošos bezvēsts prombūtnē, nolēma: publicēt.vaid. uz civ. proc. lik , 2011., un Vēstn " par bezvēsts promesošo Jezupu p. pamata uzaicina visus, kam Ignata d. Prokcpoviču un uzdot Naujenes pagasta padomei iecelt aizbildnību būtu uz g. 5. okt. mirušā Anša Kristapa d. Feldmana atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantiniekiem, d. Prokopoviča mantu, _ atrodošos Nau- par bezvēsts promesoša Jēzupa Ignata legatariem, fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības šai Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik. jenes pag. Stiodu sādža. tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no 295. p. kārtībā. sludinājuma iespiešanas dienas. Daugavp., 21. aug g. L.N»1066a/26 Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs Priekšsēd. b. J. Krūmiņš Sekret. v. K- Debesnieks. Latula apgabalilisas I. dillbodala, atklātā tiesas sēde g. 30. aprīlī izklausījusi Stepana Aleksandra d. Neverovska lūgumu par Stepana Samoila d. un Juzefas Neverovsku atzļšanu par atrodošiem bezvēsts prombūtnē n o- lēma: publicēt. Valdības Vēstnesī" par bezvēsts promesošiem Stepanu un Juzefu Neverovskiem un uzdot Piederujes pag. padomei iecelt aizbildnību par bezvēsts promesošā Stepana un Juzeias Neverovsku mantu, atrodošos pagastā Savelku ciema. 1. dvilnadaļa uz lik. par laulību 50. un 77. p. pamata, ar šo dara zināmu, ka tiesa g. 1. februārī, Nikolaja Kuzma d. Ignatjeva prasības lietā pret Annu Doroteja m. Ignatjevu, dzim. Stepanovu, par laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda: laulību noslēgtu g. 58 oktobiī Maļinovas pareizticīgo baznīcā starp prasītāju Nikolaju Kuzma d. Ign<;tjevu un atbildētāju Annu Dorofeja m. Ignatjevu, dzim. Stepanovu, atzīt ļ. ar šķirtu. Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731. un 748. p. p. paredzēta laikā neiesniegs tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad priedums stāsies likumīgā spēkā. Daugavp., 24. aug. 1»26. g. L. Nš 89p/26 1-riekšs. v. (paraksts) Sekret. v. K. Debesnieks. I. ciftlnodala atklātā tiesas sēde g. 18. jūnija izklausījusi Andreja Jāņa d. Stepeņa lūgumu atzīt Jāni un Izidoru Jāņa d. d. Stepeņus aa atrodošos hezvēsis prombūtnē, nolēma: publicēt.valdibas Vēstnesī" par bezvēsts promesošiem -ām un Izidoru Slepeniem un uzdot Izvaltas pag. padomei iecelt aizbildnību par bezvēsts promesošā Jāņa un Izidora Jāņa d. d. Slepenu mantu, atiodošos Izvaltas pag. Beinacku sādžā. Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik p. kait bā. Daunavp., _ i926. g. 21. aug. _ L. Ns 1093 Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš Sekretāra v. K. Debesnieks. Piedrujas Šo lēmumu publicēt civ. proc. lik p. kārtībā. Daugavp., g. 24. aug. L.NŠ830a/26 Priekšsēdētāja v. (paraksts) Sekret. v. K. Debesnieks. Latgales apgabaltiesas I. civilnodaļa atklāta tiesas sēde g. 28. maijā izklausījusi Kārļa Jēkaba d. Zelmas un Pētera Maliņu lūgumu par Mārtiņa Jēkabad. Maliņa atzīšanu par atrodotos bezvēsts p ombūtnē nolēma: publicēt.valdības Vēstnesī" par bezvēsts promesošo Mārtiņu Jēkaba d. Maliņu un uzdot Kārsavas pag. padomei iecelt aizbildnību par bezvēsts promesošā Mātiņa Jēkaba d. Maliņa mantu, atrodošos Kārsavas pag. Skuju fermā. Šo lēmumu publicēt civ. pro:. lik p. kārtībā. Daugavpilī, 24. augustā g. L. Ns 989a/26. g. Priekšsēdētāja v. (paraksts) Sekretāra v.*k. Debesnieks. Latgales apgabaltiesas I civilnod. paziņo vispārībai, ka g. 6. dec. mirušā Ignata Kristapa d Adijana privātais testaments, ar kuru testatora kustama un nekustama manta novēlēta Dārtai Staņislava m. Adijanei ar apgabaltiesas 1926 g. 23. aprija lēmumu apstiprināts un izdots mantiniecei. Daugavp., 24. aug g. LJ*522a/26 Priekšs. v. (paraksts) Sekret. v. K. Debesni ek s. Latgales apgabaltiesas I civilnod. paziņo vispārībai, ka g. 23. janv. mirušā Izidora Augusta d Vilcana notariālais testaments, ar kuru testatora kustama un nekustama manta novēlēta Jānim Vilcanam ar apgabaltiesas g. 30. apriļa lēmumu apstiprināts un izdots mantiniekam. Daugavp., 24. aug g. LNš45?a/26 Priekšs. v. (paraksts) Sekretāra v. K. Debesnieks. Latgales apgabaltiesas I civilnod. paziņo vispārībai, ka g. 9. febr. mirušā Pētera Matīsa d. Vanaga privātais testaments, ar kuru testatora kustama un nekustama manta novēlēta Pēterim un lzidoram Pētera d. d. Vanagiem ar apgabaltiesas g. 28. maija lēmumu apstiprināts un izdots mantiniekiem. Daugavp.,24. aug g. L.Ns552a/26 Priekšs. v. (paraksts) Sekret. v. Ķ. Debesnieks. Rīgas 10. iec miertiesnesis, saskaņā ar savu g. 27. jūlija lēmumu, uz civ. proc. lik , 2012., un p.p. pamata uzaicina g. 1. novembrī Rīgā mirušās Līzes Svārbstiņ likumīgos mantiniekus, legetarus, fideikomisarus, kreditorus u. t. t., pieteikties pie minētā miertiesneša Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ns 1, sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas Va!d. Vēstnesī". augšā minētā laikā nepieteiksies, tad viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zaudējušas a Miertiesnesis (paraksts). Rīgas 11. iec. miertiesnesis, saskaņā ar civ. proc. lik. 58., 58"., 294., 295., 298.; 301., 309. un 311. p. p., uz Jūlija Zariņa lūgumu viņa prasības lietā pret Ābramu Holcmani un citiem, uzaicina atbildētāju Ābramu Holcmani, kura dzīves vieta prasītājam nav zināma, četru mēnešu laikā no šīsludinājuma iespiešanas dienas Valdības Vēstnesī", paziņot miertiesnesim savu Rīgā izvēlēto dzīves vietu, vai uzdot Rīgā dzīvojošo personu, kuļu atbildētājs pilnvaro saņemt viņa vietā no miertiesneša piesūtāmus rakstus Ja atbildētājs Ābrams Holcmans nolikļā laikā augšminēto paziņojumu neiesniegs, tad visas pavēstes un raksti uz atbildētāja vārdu tiks atstāti miertiesneša kanclejā un atbildētājam nebūs tiesība aizbildināties ar to pavēstu un rakstu nezināšanu. Rīgā, g. 19. aug. Ns a Miertiesneša y. (paraksts). Rīgas pils. IZ. Iec. miertiesnesis saskaņā ar civ. proc. lik , 2012., un turpm. p. p. paziņo, ka pēc mirušā Jāņa Miķeļa d. Poja, kurš miris Rīgā g. 13. janvārī, ir atklāts mantojums, uzaicina visas personas.kurām ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to kādas tiesības kā mantiniekiem, legatariem, lideikomisariem, kreditoriem un t. t. pieteikt šis tiesības sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.valdības Vēstnesi". augšminētā termiņā nepieteiks, tad atzītas, kā šīs tiesības zaudējušas. tiks Rīgā, 26. aug g. 1* Miertiesnesis (paraksts). Rigas pils. 12, iec. miertiesn. uz civ. ties. lik , 2012., un turpm. p. p. pamata paziņo, ka pec mirušā Sroela (Izraēla) Jankļa d. Paka nāves, kurš miiis Rīgā, g., 9. decembrī, ir atklāts mantojums un uzaicina visus, kam būtu uz šo mantojumu vai sakarā ar to kādas tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem un t. t., pieteikt šis tiesības sešu mēnešu laikā miertiesnesim, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.valdības Vēstnesi". Ja minētās personas augšminētā termiņā savas tiesības nepieteiks, tad viņas tiks atzītas kā savas tiesības zaudējušas. Rīgā g. 26. aug. Nš Pap. miertiesnesis (paraksts). Liepājas 1. iec. miertiesnesis, pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un p. p., melkē sekošas personas: 1. Moteli-Leibe Joseja d. Lippmani, dzim g. 26. martā, ebreju, J ēkabmiesta pilsoni. Latvijas pavalstnieku, rāk nodarbojies ar vecu lietu uzpirkšanu un iedzīvoja līdz 7. nov g. Liepājā, Lazareva ielā Ne 103, aps. pēc akc. sod. lik. 36..p., atrašanas gadījumā apcietināt viņu, ieskaitot miertiesneša rīcībā (krim. akts -Ns g.). 2. Žani Pētera d. Vārpiņu, kurš līdz 4. maijam š. g. iedzīvoja Liepājā, Zaļu ielā Ns 33, aps. pēc sod. lik p. 1. d. un 284. p. (krim. akts Nš g.). Katram, kam zināma meklējamo personu vai viņam piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo par to miertiesnesim vai tuvākai policijas iestādei. Liepājā, g. 19. augustā a Miertiesnesis (paraksts). Talsu iecirkņa miertiesnesis, uz civ. proc. lik , 2012., un pantu pamata paziņo, ka pēc 13. jūnijā g. mir. Andreja Pumpmachera- Pumpau ir atklājies mantojums un uzaicina visus, kupem ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to tiesības, kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētam miertiesnesim viņa kamerā, Talsos, Rīgas ielā Ns 2, sešu mēnešu laikā, skaitot no šīs sludināšanas dienas, ar puedraudi, ka noteiktā laikā nepieteikušies tiks ieskaitīti kā savas tiesības zaudējuši. Talsos, g. 14. aug. Ne a Miertiesnesis Kubdancs. Valmieras apr. 4. iec. miertiesnesis, pamatojoties uz civ. proc. lik , un p. p. un viet. civ. lik un p. p. un saskaņā ar savu lēmumu no 29. jūlija g., paziņo, ka tiesā iesniegts apstiprināšanai 19*24. g. 5. jūlijā mirušā Teņa Daniela d. Brambata notariels testaments, pēc kufa no viņa atstātā manta novēlēta viņa māsas meitas dēlam Valteram Grūnbergam, māsas meitas dēlam Pēteram Penkam, māsas dēla meitai Olgai Sprinc un māsas meitai Zelmai Alksnis, un uzaicina visas personas, kurām būtu kādas tiesības uz atstāto mantu, pieteikt savas tiesības vai Ierunas miertiesnesim sešu (6) mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas,,vald. Vēstnesī". Pēc augšā uzrādītā termiņa notecēšanas testaments tiks apstiprināts un izsniegts mantiniekiem, bet laikā nepieteiktās prasības un iebildumi netiks ievēroti. Rūjienā,1926.g.l9.aug. Ns a Miertiesnesis (paraksts). Rēzeknes apr. 1. iec. miertiesnesis, kura kamera atrodas Rēzeknē, saskaņā ar savu g. 20. augusta lēmumu un pamatojoties uz civ. lik. 10. sēj. 1. d p. un civ. proc. lik , un p. p., ar šo uzaicina g. 8. novembrī Maskavā mirušā Moiseja Borisa d. Rivoža likum. mantiniekus pieteikt miertiesnesim savas mantošanas tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas,,valdības Vēstnesī". Rēzeknē, 1926.g.20.aug. L.Ns 1878/ a Miertiesnesis (paraksts). Daugavpils aor.4. iac. miertiesn., saskaņā ar savu g. 27. aug. lēmumu un pamatodamies uz civ. proc. lik un p. p. un civ. lik. X. sej. 1. d p. uzaicina 11 dedecembrī g. miruša pils. Jura Antona d. Svenča mantiniekus pieteikt savas mantojuma tiesības uz mantojumu, kas palicis Daugavpils apriņķī, Līksnas pag. Mantojuma tiesības jāpieteic pēc piekritības s e šu _m e n e šu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.valdības Vēstnesī." Miertiesnesis K. A v e n s. Daugavpils apriņķa 4. iecirkņa m ertiesnesis, saskaņā ar savu g. 27. aug. lēmumu un pamatodamies uz civ. proc. lik un p. p. un civ. lik. X s. 1. d p. ar šo uzaicina g. 29. nov. mir. pils. Konstantīna Jura d. S a 1 c e v i č a mantiniekus pieteikt savas mantojuma tiesības uz mantojumu, kas palicis Daugavpils apriņķī Kolupes pagastā. Mantojuma tiesibas jāpieteic pēc piekritības sešu mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma iespiešanas dības Vēstnesī". dienas. Val Miertiesnesis K. A v e n s. Daugavpils apr. 8. iecirkņa miertiesnesis, pamatojoties uz Aloisija Pētera dēla Vevera lūgumu, kā ari civ. proc. lik p. un civ. likumu X. sējuma p. ar šo uzaic. mir. visus g. 15.janvari v. st. Pētera Jēkaba dēla Vevera mantiniekus pieteikt minētam miertiesnesim savas tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu. Vīpes pag. Veveru sādžas robežās, sastāv, no viensētas zemes gabala ar lauksaimniecības ekam, sešu mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas. Valdības Vēstn.v Krustpilī, 26. aug g. Ne Miertiesnesis K. A v e n s.

6 Pr?n ligavpis apr - iec - miertiesnesis,,7il" Putodamies uz civ. lik. io. Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisija, «i. J239. p. un civ. proc. lik. l p. : uz Jēkaba Jēkaba d. Kromina lūgumu j"!c ina g. 4. jūlijā mirušā Izidora I par nekustamas mantas, sastāvošas no zemes gabala, platībā 14 des., Jaunlatgales (bij. Ludzas, senāk Ostrovas) apriņķī, Gauru (senāk Višgorodas) jtkaoa d. Onckuļa mantiniekus pieteikt i savas mantojuma tiesības uz nel. atstāto \arkavas pag. Mačanu sādžā kustamo un nekustamo īpašumu augšminētam ļ miertiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot no si sludinājuma iespiešanas dienas Valdibas Vēstnesī" a Miertiesnesis (paraksts). Daugavpils apriņķa 8. iecirkņa miertiesnesis, pamatojoties uz Ievas Jēkaba m. Kapostiņas lūgumu, un civ. lik. X sēj p. un civ. proc. lik p., ar šo uzaicina mir g. 16. oktobrī vecā stilā Jēkaba Pētera d. Zariņa mantiniekus pieteikt minētam miertiesnesim savas tiesības uz nelaiķa atstāto mantojumu Krustpils pa,;. Dzirkaļos, sisfāvošu no zemes un ekam, sešu mēnešu laikā no Šī sludinājuma iespiešanas dienas.valdības Vēstnesī". Krustpilī, 26. aug g. Ns Miertiesnesis Ķ. v e n s. Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisija uz Onufnja un Aleksandra Augusta d. Elkšņu lūgumu par nekustamas mantas, sastāvošas no zemniekiem piešķirtas zemes viensētas pēc plāna Ne 5, platībā 9 des kv. asis, atrodošas Rēzeknes apriņķī, Dricēnu pagastā, pie Elkšņu sādžas, ievešanu zemes grāmatu reģistri, uzaicina visas personas, kurām ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu četru mēnešu laikā, no izsludināšanas dienas,,vaid. Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un minētie lūdzēji zemes grāmatu reģistri par norādītās nekustamās mantas īpašniekiem bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām. Daugavpilī, 17. aug g. Ne Komis. priekšsēdei, ķ. P. Ērglis a Sekretars-darbv. J. Strads. Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisija uz Modesta Donata d. Elkšņa lūgumu, par nekustamas mantas, sastāvošas no zemniekiem piešķirtās zemes viensētas pēc plāna Ns * 6, platībā 7 des. 224 kv. asis, atrodošas Rēzeknes apr., Dricānu pagastā, Elkšņu sādžas zemes robežās, ievešanu zemes grāmatu reģistri, uzaicina visas personas, kurām ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu četru mēnešu laikā, no izsludināšanas dienas,,valdības Vēstn.", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un mīnētais lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes grāmatu reģistri par norādītās nekustamās mantas īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām. Daugavpilī, 17. aug g. Ns Komis. priekšsēdei, v. P. Ērglis a Sekretars-darbv. J. Strads. Latgales zemes grāmatu atjaunošanas komisija uz Izidora Andreja d. B i kauni e ka lūgumu, par nekustamas mantas, sastāvošas no zemniekiem piešķirtās zemes viensētas, pēc plāna Ns 6, platībā 4 des kv. asis, atrodošas Daugavpils (senāk Rēzeknes) apriņķī, Rudzētu (senāk Stirnienes) pagastā, Brislu sādžas zemes robežās, ievešanu zemes grāmatu reģistri, uzaicina visas personas, kurām ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu četru mēnešu laikā no izsludināšanas dienas Vald. Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīzinātām un minētais lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes grāmatu reģistri par norādītās nekustamās mantas īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinā- fosnftm iu"111 ties1t;? aue 1926.g Daugavpili, 1 / Sekretars-d3 rb pagastā, *,,Brodņikovos, ari Zaikovo" pūstošas pirmā daļā, ievešanu zemes grāmatu reģistri, uzaicina visas personas, kurām ir kādas tiesības uz minēto nekustamo mantu, iesniegt komisijai par to paziņojumu četru mēnešu laikā no izsludināšanas dienas,,vald. Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un minētais lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes grāmatu reģistri par norādītās nekustamas mantas īpašnieku bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām. Daugavpilī, 17. aug. I926.g. JVs Komis. priekšsēdei, v. P. Ērglis a Sekretārs-darbv. J.St rads. _ Latgales apgabaltiesas vecākais notārs paziņo, ka uz g. 20. augusta apstiprināta ieķīlāšanas akta pamata 5uļa Meseļa m. Munic ieķīlājusi Šmuilam Berka d. Rubaņenko par Ls nekustamu īpašumu, pastāvošu no diviem dzimtsīpašuma gruntsgabaliem Ns 6, 1it. b 42 kv. as. un Nš 6,1it A 57 kv. ļ asis platībā ar ēkām, Daugavpilī, 2. iec. 30. kvart., Iebraucamā un Sakņu ielu stūri zem polic. Ne 72/8. ļ Daugavpilī,1926.g.20.aug. Ns Vev. not. v. viņa pal. E. Kriķis a Sekretārs A. Felders. Latgales apgabaltiesas vecākais notārs paziņo, ka uz g. 21. augustā apstiprināta dāvināšanas līguma pamata Stanislav Jezupa d. Stašulans ieguvis no sava tēva Jezupa (Osipa) Kārļa d. Stašulana tiesības uz pusi no nekustamā var tikt ievesti Latgales īpašuma Ls 1500 vērtībā, 15 des. 40 kv., asis platībā, pastāvošu no zemniekiem piešķirtas zemes viensētas Ne 23, Daugavpils apr., Liksnas pag., Aužgulanu sādžas zemes robežās. ļ Daugavpilī, 1926.g. 21.aug. Nš Vec. not. v. viņa pal. E. Kriķis a Sekretārs A. Felders. Latgalei spaalaltiesas vecākais notāri paziņo, _ ka uz g. 25. augusta apstiprināta pirkšanas-pardošanas līguma pamata Valsts zemes banka ieguvusi uo Aleksandra Aleksandra d. Putniņ - Rozenieka par Ls 9.126, nekustamu īpašumu 47,131 ha platībā, pastāvošu no Geruzis Ķieģeļu cepļa mājam, atdalīta zemes gabala ar nosaukumu.traču mājas* Jaunlatgales apr. Rugāju pag. Daugavpilī, g. 25. augusta. Nš Vecāka notāra vieta v. p. E. Kļriķis. Sekretāra pal. A. Neikene. Latgales apgabaltiesas vecākais notārs paziņo, ka uz g. 54. augustā apstiprina dalīšanas līguma pamata Antons Ādama d. Jermacanovs ieguvis zemes gabalu Ns 2 ar nosaukumu_ Simani" 16,051 ha platībā un Jezups Ādama d. Jermacanovs zemes gab. Ne 1 ar nosaukumu. Traucenieki" patība 13,123 ha, kuru kopērtība Ls 950,, Jaunlatgales apr., Baltinavas pagasta. Daugavpilī, _ g. 26. augusta. Vecākā notāra vieta v. p. E. Kriķis Sekretāra pal. A. Neikene. Latgales apgabaltiesas vecākais notārs paziņo, ka uz gada 26. aug. apstiprināta pirkšanas-pardošanas līguma pamata Zalmans Judeļa d. un Hiija- Riva Zalmņa m. Zand ieguvu ii līdzīgas daļās no Šachno Azrieļa d. Furšteina par Ls 2 6C0, dzimtslietošanas tiesības uz 3 /4 daļām pilsētas gruntsgabala 55 kv. asu platībā ar ēkām II iec. 32. kvartāla N> - 7 1it b. Virsnieku ielā zem policijas Nš 53. Daugavp., g. 26. aug. *fe 32312, Vecāka notāra vieta v. p. E. K r i ķ i s Sekretāra pal. A. Neikene. Latgales apgabaltiesas vecākais notārs paziņo, ka uz _ g. 24. augustā jumu tiesībām. apstiprināta pirkšanas-pardošanas līguma Daugavpilī, 17. aug g. Ns pamata? Giršs Joseļa d. Rīvkins ieguvis no Hanas-Saras Nochima m. Rakuzinas Komis. priekšsēdei, v. P. Ērglis. nekustamo 11002a Sekretars-darbv. J. Strads. par Ls 3.500, dzimtslietošanas tiesības īpašumu, Kārļa Vernera lieta pārdos Jāņa uz pilsētas gruntsgabalu 89,5 kv. saž. kas atrodas Madonas apriņķī, Galgauskas Brieža kīistamo mantu, sastāvošu no Latgales zemes grāmatu atjaunošanas platībā ar ēkām,! iec. 12. kvart. Nš 2, pagastā sastāv no Krapas muižas neatsavinātās daļas arkliem, naglām un cit. un novērtētu par komisija i 1it. A, Domes iela zem pol. Ne 6. Ls 440..Krapas mājas" ar _ Daugavpilī, g. 26. augustā. zemes grāmatu reģ. Ns 2464 un aptver uz lēkaba Jēkaba d. Kromina lūgumu Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari Ns ,10 ha ar nar nekustamas mantas, sastāvošas apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas _ 2) _ ka īpašums pārdošanai ūttupē no- ēkām;_ no zemes gabala, platībā 41 des kv. Vecākā notāra v. v. palīgs E. Kriķis. asis, atrodošās Jaunlatgales (bij. Spkrptara nal A N p i k t n p. vērtēts par Ls Ludzas Rīgā, 21 augustā g. 3) ka īpašums apgrūtināts ar hipotēku senāk Ostrovas) apriņķi, Gauru (senāk Tiesu izpild J. Z i r ģ e 1s. Višgorodas) pagastā, Brodņiko _ vo-zaikovo" pūstošas Latgales apgabaltiesas parādiem par Ls 26.00D, no kuras sumas, saskaņā ar civ. proc. lik p., pirmā un otra vecākais notārs Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu sāksies solīšana; ievešanu zemes grāmatu reģistri uzaicina visas personas, kuram ir kādas paziņa, ka uz g. 24. aug. apstiprināta dāvināšanas līguma pamata Eduards paziņo, ka 7. septembrī g., pīkst. ūtrupe 10 0 no Ls un jāuzrāda 4) ka personām, kas vēlās piedalīties tiesības uz minēto nekustamo mantu, un Aleksandrs Jāņa d. d. Levini, katrs 11 diena, Rīga, 1. Ķēniņu ielā Nš 21, tiesl-.etu ministrijas apliecība par nekustama īpašuma iegūšanas tiesībām un iesniegt komisijai par to paziņojumu Četru mēnešu laikā, no izsludināšanas tiesībās uz 20 des. un Alvine un Anete pārdos Jūdeja Felgina kustamo Jāņa m. m Levinas līdzīgās daļās tiesības uz 13 des kv. asīm ieguvuši vertetupar Ls tiek vestas Cēsu-Valkas zemes g-āmatu mantu, sastāvošu no apaviem un no- 5) ka zemes grāmatas par šoīpašumu Vēstnesi" pre eja dienas Valdības Sffl nep ieteiktās tiesības ikai- S Lr iznīcinātām un no sava tēva Janā Andreja d. Levina, Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari nodaļā. minētais ūdzfis var tikt ievests ludztjs vdi Latgales zemes tagad Līviņa nekust. īpašumu 53 deset. pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne- Personām, kurām ir kādas tiesības uz n0i-āditas nekugramatu reģistri K Rīga, 30. augustā g. k b kadiem Znfefc «neapstrīdamas Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š. pār- rdtini. Rīgas apgabaltiesas 1824 kv. asu _ platībā, kura vērtība Ls 800,-, p- cstāvošu no Aleksandropoles muižas atdalīta zemes gabala ar nosaukumu ierma Biškani Nš 1, Jaunlatgales apr., Rugāju pg Daugavpili, i926. g. 26. aug. Nš \ ecakā notāra vietā viņa palīgs E. Kriķis Sekretāra palīgs A. N e i k e n e. Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu paziņo, ka 7. septembiī g., pulksten 10 diena, Rīga, Latvijas privātā lombardā, Teātra un Vaļņu ielu stūrī, pārdos Helenes Volk-Bernstein kustamo mantu, sastāvošu m mēteļa un novērtētu par Ls 700. Izzināt sarakstu, novērtejumu. kā ari apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas Rīgā, 19. augustā g Tiesu izpild Ed. Kalniņš. Rigas apgabaltiesas II iec. tiesu paziņo, ka 10. septembrī pīkst II dienā, g Rīgā, Bruņinieku iela Ns 6, dz. 27, pārdos Ģhaima Ginsburga kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par Ls 220. _ Rīgā, 26. augustā g Tiesu izpild. Ed. Kalniņš. Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu paziņo, ka 10. septembrī g., pīkst 12 dienā, Rīga, J3aznīcas ielā Ns 31, dz. 14, pārdos Ābrama Vulfa Kutnika kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm vm novērtētu pat Ls 320. Rīgā, 26. augustā g Tiesu izpild. Ed. Kalniņš. Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu, kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka g. 13. septembrī, pulksten 10 rīta, Rīgā, Kandavas ielā Ns 18, p ā r d o sfridricha Tebela kustamo mantu, sastāvošu no 120 rozēm, podos un novērtētu par Ls 600 Izzinātsarakstu,novērtējumu,kaari Rīgā, 30. augustā g Tiesu īzp. V. P o ž a r i s k i s. Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu, kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja Pumpura ielā l* 1. paziņo, ka 1926 g. 15. septembrī, pulksten 10 rītā, Rīga, Juliusa ielā Nk 2, otrreizēja izsjē pārdos A/S.Jēkabs Beks" kustamo mantu, sastāvošu no aptieku pudelem, _ puķu un konfekšu vāzēm un salatšalem un novērtētu par Ls _ apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas Rīgā, 19. augusta g Tiesu izpild. V. Požariskis. Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu paziņo, ka 4 septembrī g., pīkst. I dienā, Rīga, Elizabetes ielā Nš 75, dz 4, Rīgas Sv. Jāņa Ģildes lieta, II torgos, pārdos Eižena Lemkes kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par Ls 215. apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas Rīgā, 17. augustā g Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s. Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu paziņo, ka 9. septembrī _ g., pīkst. 10 diena, Rīgā, 1. Zirgu iela Ns 17, eksprešu _ k?ntori, Dāvida Jofles un citu Hetā, pārdos 1 un 11 torgos Lazara Davidsona kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un novērtētu.par Ls 645 Izzinātsarakstu,novērtējumu,ka ari Rīgā, 17. augustā g Tiesu izpild..1. Z i r č e 1 s. Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu, paziņo, ka 14, septembū _ g., pīkst. 12 dienā, Rīgā, Tērbatas iela J«fc 39, VII iec. tiesu paziņo, ka 10. septembri _g., pīkst. 11 dienā Rīga, Tirgoņu ielā Nš 15 un pulksten 12 dienā Mai mīcās ielā Ns 8, Ai. 2, II ūtrupē pārdos Konstantīna Ventceļa kustamo mantu, sastāvošu no veikala iekārtas, papiia, zīmuļiem u. t. t. un novērtētu par Ls 4163,15. IzzinM sarakstu, novērtējumu, ka ari Rīgā, 1. septembrī g Tiesu izpild. L. Jākstiņš. Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu paziņo, ka 31. septembrī g., pīkst. 10 _ dienā, Rīgā, m. Kalēju ielā Nš 10/12 pārdos lirmas.angļu-lstvijas diegu manulakturas kustamo mantu, sastāvošu no kantora iekārtas un rakstāmmašīnām un novērtētu par Ls Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari Rīgā, 1. septembrī g Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š. Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu paziņo, ka 7. septembrī g.. pīkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Zirgu ielā Ns 24/26, pārdos Otto Baloža kustamo mantu, sastāvošu no kājminamas šujmašīnas veikala iekārtas u. t. t. un novērtētu par Ls 220. Izzināt sarakstu, novērtejumu. kā ari Rīgā, 20. augustā g Tiesu izpild. L. Jakstiņš Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu oaziņo, ka 8. septembrī g., pīkst. 10 diena, Rīga, Kalnciema ielā Ms 40, pārdos k/s.tērauds kustamo mantu, sastāvošu no vēja motora un novērtētu par Ls _ Rīgā, 25. augustā g Tiesu izpild. L. J a k s t i n š. Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu paziņo, ka 11. septembrī g., pīkst. 12 dienā, Rīga, Šķūņu iela Ns 9, pārdos Euasa Katcelkoviča kustamo mantu, sastāvošu no 2 rakstāmmašīnām un notētu par Ls 600. Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari Rīgā, 1. septembrī 1926 g Ti?su izpild. L. J a k s t i ņ š. Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa II iec. tiesu paziņo, ka 8. septembrī g., pīkst. 11 dienā, _ Vildogas pagastā, _ Spainiekos" pārdos Ernesta Luča kustamo mantu, sastāvošu no divām govīm un diviem zirgiem un novērtētu par Ls Rīgā, 18. aug g Tiesu izpild. E. Liepinš. Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa II iec. tiesu paziņo, _ ka 9. septembrī g., pļkst 12 dienā, Nītaures pagastā, EglīSa mājās, pārdos Jāņa E g 1ī š a kust mantu, sastāvošu no diviem zirgiem un novērtētu par Ls 400. Rīgā, 18. augustā g Tiesu izpild. E. Liepiņs". Rīgas apgabaltiesas Madonas aprigķa tiesu, LR!.Pflabait> par Lieoāias - (pieņemšana apgabaltiesā i,,,, * pamatojoties uz civ pror?,* t 1143, ) ka izpildot p.pikm minētās S vumu no 9 jūnija š p g., pulksten 10 not apgabaltiesas sēžu zālē pgrd * %>,. Ķ suita iii SUSKŠ atrodošos Kuldīgas apri ņķī u ro Kuldīgas pilsētas nekutam??s -t ar zemesgrāmatu reģ. Nš 79i ul?2s?, Restberga prasību Ls I "S tiesas un izpildīfanas iz<jf;vumip 2) ka bez minētās ptas i īpašumu ir,. nostiprināti parādi-1270;? cara rubļu un 55 cara rubļu 13 labu Kuldīgas vācu bsznvai ca 7» maksas; S 3) īpašums priekš pārdošana» vērtēts par 1 Ls 1000 un V>> u sāksies saskaņā ar civ. proc no novē Iešanas sumas; js"" 4) katram, kas vēlas vairāki dalību ņemt. ir jāiemaksā drošības r 10 /o no novērtētas sumas, ka ari - sniedz apliecība par to ka no fes ministrijas puses minētām peisonān šķēršļu šā īpašuma iegūšanai- i 5) zemesgrāmatas pat... šo tiek vestas Ventspils-Kuldīgas z -" grāmatu nodaļa Kuldīgā; "ļ 6) personām, Juirām oūtu uz r-. I damo īpašumu tādas li-tumīga? \\lč kas _ pārdošanu nepielaiž, tādas (21 ir jāpieteic līdz pārdošanas di 7) visi raksti un dokumenti ma cošies uz pārdodamo īpašumu, īr ieskata " Liepājas apgabaltiesas civta kanclejā, vai pie tiesu izpildītāja. Liepājā, 27. augustā g. )f. jj* Tiesu izpild. Z Kint-i [ Citu Iestāžu sludlnslil Paziņojums, g. 11. augustā finansu minittes apstiprināja statūtu 7. papildinājusi tirdzniecības-rūpniecības akciju sifc drībai Arnermilti, sacara a-kosifedrība izlaiž 303 jauna; 2 izliita akcijas par Ls 400,- _ katru, koprai Ls J, nominālvērtībā. Maiduma noteikuni fekoši: 1) sabiedriba izlaiž izlaida akcijas par Ls 400 katru kopa*. par Ls \ rominalvērtiba. 2) veciem akcionāriem pieder pi»ļ rocība iegūt uz katru vienu veco m vienu jaunu, 3) par katru akciju tās itg««* jāpiemaksā Ls 5,- liela premjm kuras rezerves kapitālam pat lašu f skaita Ls 4-, bet Ls 1- u&m 4) parakstīšanas uz M veciem akcioianjm izdar, laikā, skaitot no š- noteikumu izspļ šanas dienas,valdības Vēstnesivj kufa kanclejā atrodas Madonā, Liepiņa 5) pēc pirmās parakstīšanas g mājā, paziņo: 1) ka iinansu ministrijas kredita departamenta, Katrīnas Purvīt un Fridricha akcijas otrreiz piedāvājamas m akcionāriem paraustīšanas 1 nedēļas laikā, pie kam aķctjis? Vili prasībās pret Eiženu Ādolfa d. Snakenburgu par Ls ar procentēm mas proporcional; parakstīšanai, 6) vz atlikušam akcijām un izdevumiem, 9. decembri g., «ir publiska parakstīšanās, fnansu vm pulksten 10 rītā Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālī noteicamā kā;tiba, -,- ļd 7) pie parakstīšanās uz akcijām"., sājams Ls I. - izdevumiem akciju nominālvērtības t"i v publisks ūtrupē pārdos ( Pārējais jāiemaksā līdz 19- %? Eižena Ādolfa d. Šnakenburga tobrim.,,_. nw)mi* pielaiž, jāuzrāda tās līdz pārjošanas dienai. Visi papīri un dokumenti, kas attiecas nz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļts kancieja. Madonā, 28. augustā g Tiesu izp. J. Liepinš. Liepājas apgabalt tiesu izpild. par Aizputes iec kūja kancieja atrodas Aizputē, Bojat Ns 18, pamatojot es uz civ, protlj p. paziņo, ka 8. sept. 19i, I pulkst. 10 no rīta, Saldū, Upesmišļ ielā Ns 2, p a r d o s pirms ntkiotiiiitiiii kustamo mantu, piederošu Ievai Malt: un sastāvošu no dzīvokļa iekais nonērtetu par Ls 190. Aisputē, 14. augustā 1926 g. J*2K Tiesu īzp. A. Sālm 8) ja ieguvēji re *.Jk * vajadzīgās sumas, valdei tiesio. maksātās akcijas pārdot, un r» sumas segt atrakstošo k»?!181" ;, likums jāizmaksā akcijas bn. ip»5, 9) jaunās akcijas piedalās P dendes sākot ar g.i-j«\iv# 10) parakstīšanās f}fhd sabiedrības valdes telpss K g*. Brieža ielā 25/27.. Tirdzn. un banku nod V Revidents_ AjiJ " Poleičililslel pol. prteg dina par nederīgu no/ iekšzemes pasi Ne 147/, g. no Istras pag. jj sandra MichailajĻ>»JJJ <a " Tpklri. 2- Rēzeknes apr. P/,e. ;. izsludina par nederīgie" sekošus dokumentus : ) z 7; izd.noasmus pag. vaiaes * uz Julijana Aleksija d. «rakstīta uz Aloisa An un 2) zirga pasi Nē jt». pag. valdes 25. jumjawg«zeelennova un P_"f Jura m. Jaškan vardu.

7 Utillus unlsekitafes saimniecības p idome izdod piesddfit raustiska izsolē 84 kub. asis brza malkas 54 kub. asis priežu malkas 828 tonnas 1. labuma koksa 50 tonnas I. labuma akmeņu ogļu. Izsole noliks š. g. 15. septembrī pīkst. 10, Saimniecības padomē, Bazn * cas ** Rakstiski piedāvājumi nomaksāti ar zumgnodokli slēgās apoksnēs ar uz- Uz bērza un priežu malkas un koksa un_ akmeņu ogļu izsoli 15. sepitlts l g*. izsniedzami Saimniecības padome, Baznīcas iela 5 dz. 7, līdz U septembrim pīkst. 10, iemaksājot drošības naudu uz Dēļi spundēti bērzu un priežu l"x6" 1 stand. š- i* 5oo, un koksu un akmeņu oglēm Ls U Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Universitātes Padomē, Baznīcas,-5 dz 7, no Dlkst. O 15. n*67 zenhopmas ministr, zemkopības departaments i.rfina vispārīgai ziņai, ka g. 2. septembrī, pīkst. 12 dienā, kulturkhsiskās nodaļas telpās Rīgā, Antonijas ielā Ms 15-a, dz 21 konkurencē ļik. izdoti sekosi zemes darbi, sakot konkurenci no uzradītam sumām uz pataninašanu: 1) Tukuma apr., Blīdenes-Sturu pag, Biržu nn Ar< s pusmūžu jaunsaimniek a novsdgiāvis 3062 tek m garuma ar 3753 mtilpuma, novērtēts parls ) Rīga8 apr- Kokneses pa., Kokneses muižas Vidus-Tugķu novadgrāvis 9718 tek. m gammā ar 2919 irtilpuma, novērtēts p.ir Ls ) Jelgavas apr., Rubas p«g., Reņģes muižas jaunsaimniecību novadgrāvjl tek. m garumā ar 6350 mtilpuma, novērtēti par L i 4445 un 4) Rīgas apr., Jumpravas pag., Jumpravas muižas Kārtir?as ujes augšgala «nlsanas darbi 3691 tek. m garumā ar 4865 mti puma. novērtēti par Ls Konkurences dalībniekiem pirms konkurences sakuma jāiemaksā 5"/o drojtus naudas no maksas aprēķinu sumam. _ Tuvākas ziņas saņemamas zemju paivaldts kulturtechniska nodaļa, Antonijjs ielā, Ng 5 a - <*- 21? Zemkopības ministr, zemkopības departaments Radina vispārības ziņai, ka g. 10. septembrī, pīkst. 12 diena, kultūras nodaļas telpas, Rīga, Antonijas iela Ns 15-a, dz. 21 plip j3dktostorgos (ta jttmki) tiks izdoti sekosi zemes darbi, sākot torgus no uzradītām sumam uz pazemināšanu: 1) Rīgas apr. 1 šķiles pag., Tinužu muižas jaun- un vecsaimniecību novadgiāvju rakšanas darbi.587 tek. m garumā ar 8375 mtilpuma, novēnēti par Ls ) Valmieras apr. Maz-Sala:es pag, Ungur muižas Loju novadgravja rakšanis darbi 6636 tek m garumi ar mtilpuma, novērtēti par Ls 5770 un 3) Valmieras apr., Ternejas un Ķoņu ppg, Marutu un citu M*iju novadgravja takšanas darbi tek. m. garuma ar mtilpuma, novērtēti par Ls Torgu dalībniekiem pirms torgu sākuma jāiemaksā 10 /» drošības naudas no maksas aprēķina sumas. Tuvākas ziņas saņemamas zemju pārvaldes kulturtechniska nodaļa, Rīgā, Antonijas ielā Ns 15-a, dz Zemkopības depart. hulturtethnisko nodala I odos š. g. 14. septembrī, pīkst. 12, sava kancieja, Rīga, Antonijas iela 15a, dz.25, jauktā galīgā izsolē Lubānas pi s atjaunošanas darbus. Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drolības nauda Ls 2.500,. Tuvāki noteiļkami Antonijas ielā 15a. dz 25, kanclejā lauftsaimniecīllas paruafde 1?od **«cenhiafapfeurjnašaiiņs _ierif~eošanu " Mārcienas valstu tinftoļtibas iemeginajanas sta-. «jas tabontātoriļā (Mārcienas muiža pie Marci-nas stacijas). fcattiecīgas speciāli rmas var iesnigt maksas aprēķinus līdz 5. septembrim * i-, saņemot darba aprakstu? lauksaimniecības pārvaldes techniskā nodaļa, j gibā 15, IV stāvā, Kal >aka brīv Ns Lauksaimniecības pārvalde Kilpaka bulvārī N» 6, dz. 4, izsludina uz 10. septembri g. pīkst. 12 diena rakjtijtoi konkurenci " *lo!o būvmateriālu piegādi dārzkopības skolas dzīvojamai ēkai Bulduros: JO Plienskmenu pamatiem 117 kb mtr. I 2) Būves ķieģeļu gab. 2 Gra s 39 kb mtr. ) Skarnbu pamatiem 4. 0 Glazēti podiņi krāsnīm 928 gab 2) Neglazēti , Š J Ugunsķieģeļu 369, i 5 lumta kārniņu (māla vai cementa) kb. mtr. ļ> Griestu siju-5xi0" priežu 277 kb pēdu - i ") S-lt" 76 Īli c - 0>< l " " r ļ \i> Spares k 5x7" 33,,A u > Spāru balsti 5x5" 10. S iski P paltaopnnrtl i, P iedāvājumi, uzrādot piegādāšanas laiku, apmaksāti ar Ls 0,80,ar SPŠ ģ- uzrakst _ u- -.Uz būvmateriālu piegādes konkurenci 10. septembrī Li PtecLci?- medzami degtās aploksnēs Lauksaimniecības pārvaldes būvniecības yļ «unisķa nodaļā, Kalpaka bulv. Ns 6, ist. 14. tosibas :,ļ nauda 10»/o no piedāvājuma sumas. Y f ~Z. Paskadrojumi saņemami turpat. 2* ļ Rīsos pilsētas valdes tirdzniecības nodala i?! ir vakants pais inspektora postenis. "T** nodlij enai 7. sept., pulkst. 12 pusd., jāiesniedz lūgumi tirdz-?tiendseijas l Ķēnil3u ielā 5 94 P ieliekot klit dzives Vi «k Apriņķa ceļu inženiers Rīgā, \īhn LSČ piēša ielā Ns 24, dz. 8, š. g. 13. septembiī pīkst. 10 aw mazāk prasītājiem jauktā izsolē Dsaņu 21,7 mtr. garam koka tiltam ar mūra balstiem par Pērses 38 nauda Nno 0kne!eS "Krapes» b " a " ka«,i, Ls 600, akanclejā Rīgas ostas valdei vajadzīgi: Baļķi tievgali 5 gab. ā 37 gari 10 gab. ā 24 gari, 1 gab. 26 garš 0 ir tievgali 2 gab 56 gari, 2 gab. 17 gari, 2 gab. 25ari 0 10" tievgali pa vienam 22, 20 un 46 gari; Plankas 3" x8" 2,5 stand., 2i, "x7" 0,5., 2" X7" 0,5. Dēļi zeimerēti l"x7" vai 6" 1,5 stand; Rakstiski piedāvā.umi apmaksāti ar 80 sant. zimonodokli, iesūtāmi Ostīs valdei līdz S. g. 7. septembrim, pīkst. 12 dienā slēgtās aploksnes ar uzrakstu.koku materiālu piedāvājums. Techniskie noteikumi cabūjami Ostas valdē darba laikā Risas muita dara vispārībai zināmu, ka papildinot savu lēmumu Nš no g 5. jumja Leopolda Jakobsona kontrabandas lietā Ns 309/1921. g., vija ar savu g. 20./27. augusta lēmumu Ns rolema piedzīt no minētā Jakobsona atzīto par konrabandu, bet neaizturēto preču, uzrādītu pie lēmuma Ms pieliktā sarakstā ar 30,34 37, vērtību Ls 3083,08. Šo lēmumu var pārsūdzat finansu ministrijas muit departamentam 3 nedīļu _ 1iīkā no izsl-idināšaias dienas Pārsūdzība apliekama ar attiecīgu zīmogrtodokli un Iesniedzama caur Rīgas muitu Muitas priekšn. v. Dunsberg. Kont. nod. pārzinis A. Bruss. Zemkopības min. kulturtechniska nodaļa paziņo, ka zemkopības minlstris š. g. 17. augustā ir apstiprinājis Viesītes pagasta I meliorācijas sabiedrības statūtus. Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra 132. lp_. ar Ns 132. Sabiedrības valdes sēdeklis Eķengrāves miestā. Nod. vadīt. A. Ķ u z e Darbvedis F. Briedis. Zemkopības min. kulturtechniska nodaļa paziņo, ka zemkopības ministris 5. g 24. augustā ir apstiprinājis I Aizkraukles meliorācijas sabiedrības statūtus. Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra 138. lp _ ar Ns 138. Sabiedrības valdes sēdeklis Aizkraukles pag. Nodaļas vad. A. Ķ u z e Darbvedis F. Briedis. Rīgas policijas II iec. priekšnieks paziņo, ka g. 10. septembrī, pīkst. 10 rītā, Aspazijas bulv. Ns 4, dz. 1, pārdos rafrflmianfl Borucha G1 i k s m a ņ a kust. mantu, sastāvošu no vienas metāla kontrolkases. National* Sirmas, vērtībā par Ls 50 Rīgā, 30. aug g. Ns 18882/ Priekšn. pal. (paraksts). Rīgas policijas II iec. priekšnieks paziņo, ka g. 10. sept., pulkst. 10 rītā, Parka iela Ns 6, dz. 7, vaidos laiutiii Eduarda Riekstiņa kustamo mantu, sastāvošu no ozolkoka buletes, drēbju skapja, galda un gultas ar atspepa madraci, kopvērtībā par Ls 480. Rīgā, 30. augustā g. Mi Priekšn. pal. (paraksts). Dzelzsceļa Yirivaides materiāla apgāde izsludina rakstiskus torgus 15. sept g. uz 1) papi, biļešu, zaļu kgr., 2) papi, biļešu, dzeltenu 500 kgr. Torgu sākums pīkst. 11 no rīta. Torgu dalībniekiem jāiemaksā 10 /o drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas izsniedz dz-ļu virsvalde, Oogoļa ielā N«3, ist * Apriņķa ceļu inženiers Jelgavā izdos g. 7. septembrī, pīkst. 11, savā kancieja Jelgava, Upes iela Ms 9, galīgā rakstiskā un mutiskā izsolē mazākprasitšjam val«ts pārziņā atrodoša Bauskas-Vecmuižas (Skaistkalnes) 2 klmtr. gara U T R ceļa gabala labošanas darbus Tuvākas ziņas kancieja darbdienas no nīkst Rigas policijas 9. iec. priekšnieks izsludina par nederīgu nozaudēto karaklausības apl., izdotu no Rīgas kara apr. pr-ka g. Ns uz pils. Jura Matīsa d. Želvisa vārdu, dzim g. 21. februārī. OoOa U T E Pirmdien, 6\ septembrī š _ g. nīkst. 4 p p., pārdos Rīgas tirdzniecības bankas tdpas, Tirgoņu Iela 4tas pašas bankas uzde/umā uz attiecīgas personas reķ., pret tūlītēju samaksu atklātā vairāksolīšanā 39 gao. vilnas audumus (Manufakt) 975,15 mtr. Pārdodamās preces apskatāmas ūtrupes diena no pīkst. 3 4 p p. augša minēti bankā Zvērināts birža* maki. M. O k m i a n s. Madonas apriņķa priekšnieka palīgs 1. iecirknī izsludina par nederīgām sekošas pases un apliecības, kuras pieteiktas par zudušām : Latvijas pases : 1) Ns 911, izd. no Vietalvas pag. valdes uz Hildas Kārļa m. Brod v.;2) N 321, izd. no Kalsnavas pag. valdes uz Edes Pētera m. Bajar v.; 3) Ns 1292, izd. no Madonas iec. polic. priekšn. uz Pētera Jura d. Briedis v.; 4) Ns 3")9, izd. no Sarkaņu pag. valdes uz Kristīnes Pētera m. Āboliņ v., 5) Ns 447, izd. no Bērzaunes pag. valdes uz Kristīnes Jāņa m. Grimze v.; 6) Ns 990, izd, no Praulienas pag. valdes uz Lidijas Pētera m. Lazdiņ v.; 7) Ns 1170, izd. no Vestienas pag.valdes uz AlfredaEduarda d. Kreuš v.; 8) Ns 58, izd. no Patkules pag. valdes uz Jāņa Andreja d. Plate v.; 9) Ms 400, izd. no Sarkanu pag. valdes uz Aleksandra Jēkaba d. Sarkanābola v.; 10) Ns 2421, izd. no Daugavpils apr. priekšn. pal. 1. iec. uz Apolonijas Ignata m.sineļņikovas v.; 11) Ne 1717, izd. no Makašēnu pag. valdes uz Jezupa Jura d. Purmala v.; 12) zirga pasi Ns 2092, izd. no Neretas pag. valdes uz Judela Ābrama d. Fingerhuta v.; 13) Atvaļinājuma apliecības: Ns 5829, izd. no Rēzeknes kara apr. pārv. uz Jezupa Jura d. Purmala v.; 14) Ne 8312, izd. no 6. Rīgas kajn. pulka komand. uz Kārļa Jāņa d. Vilciņa v.; 15) Ns 2832, izd. no Rēzeknes kāja apr. priekšn. uz Semjona Ananija cl. Orlova v.; 16) Ns 3839, izd. no Cēsu aps. priekšn. uz Jāņa Jēkaba d. Baltiņa v.; 17) Ns 10274, izd. no 4. Valmieras * kājn. pulka komand. uz Jāņa Edes d. Līkuma v.; 18) Ns izd, no Aizputes-Kuldīgas apsardz. priekšn. uz Augusta Friča d. Liepa vārdu. 9751a Jelgavas apriņķa priekšnieks izsludina par nederīgām, sekošas nozaudētas Latvijas pases :Nsl) 24497, izd. no Jelgavas apr. priekšn. uz Jāņa Miķeļa d. Oričunas v.; 2) Ns 20753, izd. no Jelgavas prefekta uz Jēkaba Anša d. Valtera v.; 3) Ns24877 izd. no Jelgavas apr. priekšn. uz Herberta Nikolaja d. Šeibela v.; 4) Ns 8724, izd. no Jelgavas prefekta uz Emīlijas Jēkaba m. Gešman v.; 5) Ns 10014, izd. no Jelgavas pref. uz Peizacha Leizera d. Mālera v.; 6) Ne 16348, izd. no Jelgavas Nīgrandes pag. valde, Aizputes izsludina par nederīgu nozaudēto zemes pasi, izdotu no pag. valdes g., 8. dec. Nš 117 Anlizes Narķe, dzim. Eins, \. Cēsu apriņķa priekšnieka palīgs 1. iec. izsludina par nederīgiem sekošus nuzaud. dokumentus: 1) Latv. pasi Ns 2557, izd. no Cēsu pils. policijas uz Annas Jāņa m. Zušman v.; 2) Latv. pasi Ns , izd. no Rigas prefektūras uz Kārļa Kārļa d. Biezais v.: 3) karaklausības apliec..ve 8947, izd. no Rēzeknes apr. komendanta g. uz Osvalda-Arvida Jāņa d. Purina v.; 4) zirga pasi Ns 702, izd. no Smiltenes miesta valdes g. uz Jāņa Dajevska v.; 5) Latv. pasi Ms 352, izd. no Kauguru pag. valdes uz Marijas Kārļa m. Polman, dz. Ozol \.. 6) Latv. pasi Ms 4028, izd. no Cēsu pils. policijas uz Ērikas Antona m. Veckalniņ vārdu a Jelgavas pilsētas policijas 1. iecirkņa priekšnieks izsludina par ned. nozaudēto Jelgavas-Bauskas kara apr. pr-ka g. 14. martā izdoto karaklausības apliec. Ns 16776, uz Paula Kristapa d. Freimaņa v a Pazaudēta pamatskolu skolotājas pagaidu apliecība Ns5859 uz Mildas Adamsones vārdu, kura skaitāma par nederīgu a Šķaunes pagasta valde (bij. Landskoronas), izsludina par nederīgiem sek. nozaudētus dokumentus: 1) atvajinājum apliec. Ns 4134, izd. 19. martā g. no Ludzas kara apr. pr-ka uz Avakuma Pāvila d. Fedosejeva v.; 2) atv. apliec. Ms 707, izd. 27. aprilī g. no Ludzas kara apr. pr-ka uz Fabijana Muizenikav; 3) atv. apliec. Ns 12758, izd. 23. febr g. no Ludzas kara apr. pr-ka uz Aloiza Mateuša d. Svarinska v. un 4) zirga pasi, uz zirgu ar sek. pazīmēm ķēvi, spalvas krāsa pāta, 142 santtn., 12 g. v., krēpes uz labo pusi. Pase pēdējo reizi pārrakstīta uz Domenika Jakuša vārdu a Jelgavas apr. priekšnieka pal. 1. iec. izsludina par ned. nozaudēto ieroču atļauju Ns 1749, izd. 12. aug g. no Jelgavas apr. pr-ka uz Jāņa Ēvalda d. Slavas vārdu a Skaistas pag. valde izsludina par ned. sekošus nozaudētus dokumentus:l)latv. iekšzemes pasi Ns 2930, izd. no Skaistas pag. valdes 29. sept g. uz Rozālijas Antona m. Oeiba v.; 2) Latvijas iekšz. pasi Ns 2837, izd. no Skaistas pag. valdes 27. sept g. uz Mārtiņa Kazimira d. Ravdivja v.; 3) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2001, izd. no Skaistas pag. valdes 11. aug g. uz Franciskas Staņislava m. Stelmak v.; 4) zirga pasi Ns2486, izd. no Piedrujas pag. valdes 27. martā g. uz Jāņa Šiško v. un pārrakstītu uz Broņislava Kazimira d. Laitana v.; 5) zirga pasi Ns 1678, izd. no Skaistas pag. valdes 23. dec g. uz Donata Nikodima d. Cicana v.; 6) atvaļinājuma apliec. Ns 3407/22044, izd. no Daugavpils kafa apr. pr-ka 12. martā g. uz Pētera Kārļa d. Briča v a Zvārdes pagasta valde, Kuldīgas apr., izsludina par ned. sekošus nozaudētus dokumentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi Ms 1674, izd. no Ezeres pag. valdes 22. jūlijā g. uz Natālijas Dāvida m. Brača v.; 2) Latvijas iekšzemes pasi JVs , izd. no Rīgas prefektūras pasu nodaļas 26. okt g. uz Matildes Eduarda m. Grinert v.; 3) vecā parauga karaklausības apliec. Ns 18064/ 14753, izd. no Aizputes-Kuldīgas kara apriņķa priekšnieka g. 14. febr. uz Jēkaba Jēkaba d. Jansona v a Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iecirknī izsludina par rted. sek. nozaudētus dok.: 1)Latv. pasi Ns 665, izd.no Aknistes pag. valdes 22. jūlijā g. uz Hoses Leiiera m. Slatokrilovas v.; 2) Latv. pase Ns 478, izd. no Aknistes pag. va pref. uz Elfrides Richarda m. Tauper v.; 7) Ns 24577, izd.np Jelgavas apr. priekšn uz Annas Vasilija m. Maksimov v.; 8) Ns 19462, izd. no Jelgavas pref. uz Kristapa Jēkaba d. Brucera v.; 9) Ne 7282, izd. no Jelgavas pref. uz Andreja Aleksandra d. Gutkova v.; 10) Ns 21088, izd. 19. maijā g. uz Vulfa Žinduļa d. Dimanta v a no Jelgavas pref. uz Jāna Kārļa d. Bībelnieka v.; 11) Ns 13509, izd. no Jelga- par nozaudēti Latvijas iekšzemes pasi Daugavpils pilsētas prefekts izsludina vas pref. uz Dmitrija Afanasija d. Ak Ms 22680, izd. 9. aug g. no Daugavpils piķētas prefektūras uz Viktora jeva v.; 12) Ns 9507, izd. no Jēli: pref. uz Lizetes Jāņa m. Šilinskas i d. Deiko v a 13) Ms 17421, izd. no Jelgavas pref. uz Kalupes pagasta valde izsludina par Johana Eduarda d. Mellenberga v.: 14) nederīgu ugunsgrēkā sadegušo karaklausības apliecību Ne 4043, izd. no kara Ns 2402, izd. no Jelgavas pref. uz Idas Anča m. Fekter v\; 15) Ms 2072t), izd. no skolas priekšn. 31. aug g. uz Andreja Andreja d. Čunčul vārdu, dzim. Jelgavas pref. uz Jēkaba Jēkaba d. Galiņa v.; 16) Ns 12064, izd *. no J elgavas? gadā. 99J9a pref. uz Emilijas Krišjāņa m. Šupiņ v.: 17) Ms 25070, izd. no Jelgavas apr. pr-ka Kurmāles pagasta valde izsludina par uz Roberta Heinriciia d. Bartiņa v.; nederīgu nozaudēto karaklausības apliecību Ne 9040, izd. no Aizputes-Kuldīgas 18) Ne 14114, izd. no Svētes pag. valde? uz Lavizes Jāna m. Šultiņ v.j 19) kara apr. priekšn. 25. jūlijā j Ns KJ1206, izd". no Rīgas 11. iec. prie Ādama Andža d. Svark, saukts S\ uz Voldemāra Anša d. Likkert v.; 20) vārdu, dzim. 8. dec g., dzī Ns 9007, izd. no Jelgavas pref. uz Teodora Jāņa d. Ķfiliņa vārdu. 9741a Valmieras pag. valde, Valmieras apr. pagasta- Žvarca būdā. :7a izsludina par nederīgu nozaudēto Latvijas pasi Nš 758, izd. no šīs pag. vai Daugavpils apriņķa Aglones iecirkņa policijas priekšnieks izsludina par nederīgiem sekošus nozaudētus dokumentus: m. Zvirhul v. 9976a uz Ķarlīnes Indriķa 1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 2021, Turaidas pagasta valde izsludina par izd. no Izveltas pag. valdes 10. oktobrī nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz> g. uz Aleksandra Aleksandra d. 46, izd. no Rīgas apr. priekšn. Eižvertiņa vārdu : pal. 2. iec. 13. aug. 192t.«g. uz āņa 2) Latvijas iekšzemes pasi Ns 4595, tina d. ŠnCj.i \ /.rtiu. izd. no Izvoltas pag. valdes 20. augustā g. uz Jāņa Micheja d. Ma1 Rēzeknes apr. Maltas iec. pol. priekšn. izsludina par nederīgu 3) Latvijas i nozaudēl nājuma apliecības izd. no Izvoltas pag. valdes 5. decembrī dublik 1216, izd. no g. uz Alekseja Alekseja d. Sarguna Rēzeknes kara apr. pi 2. febr g. uz Nikolaja Jakoba d. u a Ribakova vārdu. 45a Rugāju pagasta valde izsludina par Pededzes pagasta valde izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, karaklausības nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzemes apliecību, izdotu no Ludzas kara apr. 120, izd. n pr-ka g. 24. okt. Ns 5877 va 6. aug g. uz Nikolaja ( a Antona d. Bandara v. Saara vārdu. Kuldīgas apr. priekšn. pal. 2. iec. v in atzīstama pz; Latvijas iekšzemes p 15. aug g. no Rīgas prefektūras uz Mārtiņa Jāņa d. Redīss vārdu.

8 R II Kip Ķlfliedlis Lieplijas grupa pārvaldes Liepšjas J<ara 0«S. Lāčplē a ielā j* 24, sg- H. septembri, piku. 11, izsludina iii nfiio izsoli vz zemāk minētiem darbetn : 1) zibeņnovilcēju uzstādīšana ēkās MM 4 un 6, 1. gfupģ, Liepājas kara osta, par kpzutnu Ls 3000,, X1.21 n,"nek" ufi apmetēju darbi ēkā N» 61, 2. grupā par Ls foo,, 3) podnieku darbi ēkā Ns 61, 2. gr. par Ls 3000,, 4) viena dzīvokļa pārbūve ēkā Ns 15, 4. grupa par Ls , 5) kapitāla monts ēkai Ns 54, 6. gr. par Ls un 6) kapitālremonts ēkai par Ls 3721,89 Ns 66, 2. gr. Rakstiskļ piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, ka ari lūgumi piedalīties mutiska mazaksolišana, ppmaksāti ar 40 s. zīmognod., iesniedzami grupai izsoles dienā līdz pīkst. 10,30. Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā drošības nauda: par 1) Ls 300,, 2) Ls 80, 3) Ls 300, 4) Ls 46,. 5) Ls 290, un 6) Ls Tuvākus paskaidrojamus sniedz kara būvniecības pārvaldes Liepājas grupas andejā, darba dienās, no pulksten )842 Ilūkstes dpf. pr-ka pal. Z. īec. paziņo vispārībai, ka 10. septembrī š. g, pl. 10 no rīta, Pilskalnes pagastā pie pag. nama atklātā vairāksolīšanā tiks pārdots, pilsonim Glaudanam Zarepam, dzīv. Pilskalnes pag., Kalvanu mājās, pieder, zirgs, bēras spalvas, krēpes uz kreiso pusi, 17 g. v., pierē balta zīmīte valsts nomas parāda segšanai. Zirgs apskatāms ūtrupes dienā uz vietas Priekšnieka pal. (paraksts). Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs li iec. paziņo vispārībai, ka 11. septembrī š. g., pl. 10 no rīta, Pilskalnes pag., pie pag. namā i IIHI3H fiui$il)3 tnliii siļipilirīnlirni II tiks pārdoto pieder, pilsonim Strodam * Ksaverijam, _ dzīvojošam Pilskalnes pag. Zvidrišku mājas 1 govi, 5 gadus veca, melnraibss spalvas, nomas parāda segšanai; govi vsr apskatīt ūtrupes dienā uz vietas Priekšn. pal. (paraksts). Valsts dzelzsceļu I ceļu iec, pr-ks uz 8. septembja š. g. izsludinātā izsolē ar pāisoli 11. septembrī š. g., bez jau iepriekš minētiem darbiem vēl izdos noliktavas būvi Šķrctavas stacijā. Drošības nauda Ls Radiofona abon. kantoris izsludina par nedeiīgu un atsauc radiof. lietos, atļauju Na 4441, kā nozaudētu, izdotu s. g. 8. martā Mārtiņam Andreja d. Veissam. Radiofona abon. kantoris izsludina par nederīgu un atsauc radiof. lietošan. atlauju Nš 1382, kā nozaudētu, izdotu š. g. 7. janvārī Jānim Jāņa dēlam Strazdiņam. 1186" Valkas apr. priekšnieka palīgs 2. iec. izsludina par nederīgu, kā pieteiktu par pazudušu zirga pasi Ns 361, izdotu 26. janvārī g. no Smiltenes pagasta valdes uz Pētera Enkmaņa vārdu. 9740a Jaunlatgales apr. pr-ka palīgs li iecirknī paziņo, ka 12. sept g, pīkst. 10 rītā, Bērzpils pag. pie vecākā kārtībnieka kanclejas pārdos vairāksolīšanā pils. Veronikas Spridzan kustamo mantību, 1 adīta vilnas jaka Ls 5 vērtība, soda naudas iekasēšanai, saskaņā ar Jaunlatgales apr. III iec. miertiesneša 28. jūnijā š. g., rakstu Ns 315. Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas Bolvos, 27. aug g Nš Priekšn. pal. (paraksts). Jeljaias pils. draadz. ina dara zināmu, kā trešdien, 29. septembrī g., pīkst. 12 dienā, bankas telpās, Uzvaras (Ezera) ielā 16, pms alkll wāw\m dažādas bankā ieķīlātas un termiņā neizpirktas lietas. Piezīme: Zela un sudraba lietas vajaga nokārtot bankā vēlākais līdz š. g. 22. septembrim, pretējā gadījumā lietas nodos proves valdei apzīmogošanai, un būs jāmaksā proves izdevumi Vade. Plāņu Vfirnavos Jēkabpils pagastam Valkas apr. c. Plāņiem vajadzīgs skolotais-ja Kandidati-tes, kuriem ir pilnas pamatskolu skolotajā tiesības, tiek lūgti pieteikties pie Plāņu pagasta padomes g. 4. sept., pulksten 12 dienā, Pļaņu pag. namā. pagasta apr., 4. kl. pamatskolai, vajadzīgi skolas - pārzinis (vīrietis) un otrs stalina. Vēlēšanas notiks š. g. 20. septembrī, pīkst. I2,_pie pag. padomes, Vārnavas pag. namā. Pilntiesīgi kandidati-tes tiek uzaicināti-tas pieteikties pag. valdē līdz vēlēšanu dienai rakstiski vai vēlēšanu dienā ierasties personīgi, iesniedzot attiecīgus dokumentus un ārsta apliecību par veselības stāvokli. Priekšroka muzikāliem un sabiedr. darbiniekiem, par ko vēlams iesniegt apliec bas. Alga pēc valdības noteikumiem. Pasta adrese: c. Eķengrāvi. Tuvākā dz. st..vārnava* ap 200 mt no pag. un 1 klm no skolas nama Pagasta valde. Uz Rīgas pilsētas X pol. iec. protokola pamata no 28. aug. š. g. zem Ns 10,004. Rīgas pils. valdes nod. nod. izsludina Jāzepa Ķēzika pirkta zirga pasi, izdotuno Drustu pag., zem Ns 64, par nozaudētu un vairs nederīgu Lubejas pag.. Madones apr. t st. Madonu. I pakbpes pamatskolai, vajadzīgs otrs skolotājs Ha), kandidāti (tes), kas velētos vietu pieņemt, tiek uzaicināti ( tas) ierasties per sonīgi pie pag. psdomes, Lubejas pag. namā š. g. 17. septemb.ii, pīkst. 12 dienā, vai pieteikties akstiski līdz minētai dienai, pieliekot attiecīgus dokumentus un ari apliecību par veselības stāvokli. Alga pēc valdības noteikumiem, brīv dzīvoklis ar apsildīšanu un apgaismošcnu Priekšroka muzikālam un abiedrisksm darbiniekam (-cei) Priekšsēd. v. J. Med ni š. Jūrkalnes pagasta I pakipes pamatskolai, sliolotsjs-pfirzīnls (vīrietis un būtu vēlams bez ģimenes). Personas ar pilnas pamatskolas skolotajā tiesībām, kuras vēlētos minēto vietu ieņemt, uzaicina pieteikties rakstiski vai personīgi š. g. 25. septembrī, pīkst. 1 diena pag. pad. sece uz vēlēšanām, iesniedzot attiecīgos dokumentus un ziņas par līdzšinējo nodarbošanos. Jūrkalnes pag. valdes priekšsēdētājs J. M ā 1 i ņ Darbveža v. p. i. Zīkmans. Jūrkalnes pagasta valdei vajadzīgs iestrādājies valdes un tiesas darbvedis. Personas, kuras vēlētos minēto vietu ieņemt, tiek uzaicinātas pieteikties rakstiski vai personīgiš.g. 25. septembrī, Pieteikties var rakstiski vai personīgi, piesūtot dokumentus par izglītības cenzu, līdzšinējo nodarbošanos un Ērsta apl. par veselības stāvokli pl 12 diena pag. padomes sd uz vēlēšanām, iesniedzot att ecīgos dokumentus 1154t Priekšroka tiks dota muzikāliem un sabiedriskiem darbiniekiem. tuvāka dzelzceļu utac. Aizpute, 54 km.. Alga pēc kategorijas, pie brīva dzīvokļa ar apkurināšanu un apgaismošanu * <> Pagasta valde. un 1 ha zemes * Valde. Dažādi sludinājumi. 1 Paziņojuma. Maksāt nespējīga parādnieka Aleksandra Baloža konkursa valde ar šo paziņo, ka uz š. g. 7. septembri pīkst 6/a vakarā, Rīgas apgabaltiesas telpās, ir nolikta maksāt nespējīga parādnieka Aeksandra Baloža pildalitiofoipelii. Dienas kārtība: 1) Prasību galīga pārbaudīšana. 2) Baložamiera priekšlikuma apspriešana. 3) Baloža kalpotāju apmierināšana. 4) Tekošas lietas un jautājumi. Konkursa valdes priekšsēdētājs Zvēr. adv. Boris Petkovič Liepājas korķu un linoleuma fabriku a.ļs. 30. augustā g sasauktā ārkārtējā vispārīgā akcionāru _ sapulce nenotika, statūtu 58 noteikta akcionāru skaita neierašanās dēļ, tamdēļ 20. septembrī g, pīkst. 12 dienā, valdes telpās, Liepājā, Lazareva ielā 5, saskaņā ar statūtu 60 tiek sasaukta otnezēļasrtsfiējivis0ar.sasulte ar to pašu dienas kartību, kufa bus pilntiesīga ar vienkāršu balsu vairākumu lemt, neraugoties uz sapulcē reprezentēto akciju skaitu. Dienas kārtība: 1) Pamatkapitāla palielināšana. 2) Dažādi jautājumi Valde. Irtlis minerālu is itlbdiu akciju siti, Rīga. Valde Rīga, 1. Jaunavu iela 3, noliktava Kroņu iela 12/15. Gada pārskats no 1. maija1925, ģ. līdz 30. upr g. bilance 31. apvilt g. A k t i v s. Ls Pasīvs Ls K7.728,84 Pamatkapitāls , nphitor i ,79 Rezerves kapitāls ,16 p. eces ,63Kreditori ,51 Ārzemju nauda «ifc T,n pe"a Vekseļi.. Tekoši rēķini un iemaksas Aīi2J6 f?on Inventārs ST Nekustt-ms īpašums m.čm, , ,77 (felņas un zaudējumu rēķins. Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls...,,.,.OC Mwlt). ļg Ilgas tekstillabriku akciju sali Sifance uz 31. marta 1926 Aktīvs. is»ļ Gruntsgabali Ēkas un kanalizācija _ , Mašīnas un inventārs.. 77~7 2fin Jēlvitla», preces un dažādi materiāli. oj «Dedzināmie un fabrikas kustības materiāli "-Slj; Debitori,,«793,. Vekseļi Kase : " - Banku tek. rēķini... Piedalīšanās. *** Drošības iemaksas? _j _ -ZHj Pasīvs. Ls Akciju kapitāls 2mrtL Kreditori Iepriekšiemaksas uz jaun izlaiduma akcijām , Saistošas akcionāru iemaksas 757?00, Dažādi kreditori , fii«Amortizācija TTT Peļņa Iepriekšējo gadu peļņa , gadu peļņa? , ,. lltim Peļņas un zaudējumu rēķins. Debets. Ls Ražošanas izdevnmi ,86 Pārdošanas izdevumi ,09 Transpoitapdrošinašsna C Ierēdņu un strādnieku apdrošināšana Fabrikas kustības izdevumi * ? Ģeneralizdevumi 63650CV Debitori 48969» Peļņa lģ U47573j K r e d i t s. Ls Ls Bruttj peļņa uz precēm?? }$ 1.447Jļ V alde7~ Akciju sabiednba A. G. Šroeder un ka.sigi Bilances rēķins uz g. 31. decembri. Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls Kases rēķins Akciju kapitāla rēķins.. 12M0- Debitoru rēķins Kreditoru rēķins... Vekseļu rēķins Akceptu rēķins..... Firmas rēķina vērtība , Mašinu rēķins Fabrikas iekārtas rēķins, 2.867,74 Preču rēķins 3.628,24 Inventāra rēķins ,25 Neapstrādātu materiālu rēķins ,44 Iesaiņošanas roat«rialu rēķins... _.. 415,60 Drošības naudas rēķins 66, Pārejošu sumu rēķins.. 134,08 Zaudējumu rēķ.par 1924 g ,33 Zaudējumu rēķ. par g ,11 Ls ,66 _j j_ Peļņas un zaudējumu rēķins par g. Debets. Ls Kredīts. Procentu rēķinam ,91 Precu rēķins _ Fabrikas izdevumu rēķin ,77 Zaudējumu rēķins... f* 1D * Pārejošu sumu rēķinam. 2,76 Algu rēķinam 6.540, Uzņēmuma rēķinam ,33 Reklcmu rēķinam 2.170,61 Kursa starpības rēķinam. 94,85 Izstādes izdevumu rēķinam 115,56 Slimo kases rēķinam iemaksas 325,20 Darba maksas rēķinam Provīzijas rēķinam ,75 -< Ls 43720,24 J Jelgavas tūku labr. akc. sali. bii. A.Doi Pelņas un zaudējumu rēķins par i Zaudēts Ls Pelnīts. Tirdzniecības izdevumi ,33 Preču apgrozījumi Algas ,26 Procentes ,48 Dažādi materiāli ,35 Dzenspēks, apkur. un apgaism ,83 Amortizācijas rēķins ,44 Dubio rēķins 2.185,08 Ražošanas izdevumi ,11 Tīra peļņa 191,82 -~ 37Ī ;70 \ (Bilance 31. dec * Debets Ls Kredīts,., Kalpotāju algas,fn ~ Preču brutto Pl92.440,42 Direktoru algas. - ofa n Kase ,60 Akciju kapitāls. vjj Tirdzniecības izdevumi ,08 29/1 Vekseļi ,71 Kreditori un kred. d-ta "«-s jm Komisijas Nekustams īpašums ,84 Dubio rēķins.? \\\ \ \ \ \ \ Pf0 \ 19?83J6Q 5*1 " Mašinas ,80 Amortizācijas rēķins sdi 3.976,24 Inventāra 3.383,37 Izdevumi uz g-????iptvekseļi Preces ,30 Peļņas un zaudējumu re» reafnofag zaudējumi 3.337,66 Dažādi materiāli ,36 -{ Amortizācija?? [[[ [.[]?[[ &.m,\0 Debitori "ļog? TU3 Pel?a " " ,42 4J8.611,69 s* * lļ6l3 Preces Pārdotas par ,73 Valde. Iespiests Valsts tipogrāfijā Vai*