Oriģinālā lietošanas instrukcija. Indukcijas plīts W2100 (2220) S-Line 2100 (2225)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Oriģinālā lietošanas instrukcija. Indukcijas plīts W2100 (2220) S-Line 2100 (2225)"

Transkripts

1 Oriģinālā lietošanas instrukcija Indukcijas plīts W2100 (2220) S-Line 2100 (2225)

2 11. Lietošanas instrukcija Vispārīgi noteikumi Izlasiet šeit sniegto informāciju, lai ātri iepazītos ar šo ierīci un varētu izmantot visu tās funkciju sniegtās priekšrocības. Jūsu indukcijas plīts jums kalpos daudzus gadus, ja apiesieties ar to rūpīgi un pareizi. Novēlam jums daudz patīkamu mirkļu, izmantojot šo ierīci! Šajā instrukcijā atrodamā informācija Šī lietošanas instrukcija ir būtiska daļa no indukcijas plīts virsmas (turpmāk tekstā ierīces) un sniedz jums svarīgu informāciju par ierīces lietošanas uzsākšanu, tās drošību, paredzēto izmantošanu un tās kopšanu. Šai lietošanas instrukcijai ir jābūt pieejamai ierīces tuvumā jebkurā brīdī. Šo lietošanas instrukciju ir jāizlasa un jāievēro ikvienam, kas rīkosies ar šo ierīci: Iekārtas uzstādīšana. Iekārtas ekspluatācija. Problēmu novēršana un/vai Tīrīšana. Glabājiet šo lietošanas instrukciju drošā vietā un attiecīgā gadījumā nododiet to nākamajam ierīces īpašniekam Brīdinājuma paziņojumi Šajā lietošanas instrukcijā ir izmantoti turpmāk uzskaitītie brīdinājuma paziņojumi. BĪSTAMI! Šī bīstamības līmeņa paziņojums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja šī situācija netiek novērsta, tad tas var izraisīt personas nāvi vai radīt smagas traumas. Ievērojiet šajā brīdinājuma paziņojumā minētos norādījumus, lai izvairītos no smagiem savainojumiem vai nāves riska. BRĪDINĀJUMS! Šī bīstamības līmeņa paziņojums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja šī situācija netiek novērsta, tad tas var izraisīt nopietnus savainojumus. Ņemiet vērā šajā brīdinājuma paziņojumā minētos norādījumus, lai izvairītos no savainojumiem. UZMANĪBU! Šī bīstamības līmeņa paziņojums norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja šī situācija netiek novērsta, tad tas var novest pie viegliem vai vidēji nopietniem savainojumiem. Ņemiet vērā šajā brīdinājuma paziņojumā minētos norādījumus, lai izvairītos no savainojumiem.

3 Šī līmeņa paziņojums norāda uz papildu informāciju par to, kā vienkāršot darbu ar iekārtu Atbildības ierobežojumi Visa tehniskā informācija, dati un paziņojumi attiecībā uz ierīces uzstādīšanu, ekspluatāciju un apkopi ir drukāšanas brīdī visjaunākie pieejamie, un apkopoti ņemot vērā labākās mums pieejamās labākās zināšanas un pārliecību, ņemot vērā mūsu pagātnes pieredzi un gūtos secinājumus. Saistībā ar šeit sniegto informāciju, ilustrācijām vai aprakstiem nav iespējams mums izvirzīt jebkādas pretenzijas. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir šādu faktoru rezultāts: Nav ievēroti lietošanas instrukcijas norādījumi. Iekārta tikusi izmantota tai neparedzētiem mērķiem. Veikts neatbilstošs remonta mēģinājums. Notikusi ierīces pārveidošana vai tehniska mainīšana. Izmantotas nesertificētas rezerves daļas. Nav ieteicams veikt ierīces pārveidošanu un garantija to nesedz. Visi tulkojumi ir veikti, ieguldot mūsu labākās zināšanas. Mēs neuzņemsimies nekādu atbildību par jebkādām tulkošanas kļūdām, pat tad, ja tulkojumu veicām paši vai tas tika veikts ievērojot mūsu norādījumus. Oriģinālais instrukcijas teksts vācu valodā paliek juridiski saistošs Autortiesību aizsardzība Šo dokumentu aizsargā autortiesības. Braukmann GmbH patur visas tiesības, tostarp attiecībā uz (pat ja tikai daļēju) fotomehānisko reprodukciju, kopēšanu un izplatīšanu, izmantojot īpašus procesus (piemēram, datu apstrādi, datu nesējus, datu tīklus). Šī dokumenta saturs un tehniskās specifikācijas var tikt mainītas. 11. Drošība Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi paziņojumi par to, kā rīkoties ar ierīci. Ierīce atbilst visām attiecīgo drošības noteikumu prasībām. Nepareiza ierīces izmantošana var radīt savainojumus vai kaitējumu mantai Paredzētā izmantošana Šī ierīce ir paredzēta, lai to izmantotu mājsaimniecībās, slēgtās telpās, lai uzsildītu, pagatavotu un ceptu pārtikas ēdienus. Uz šīs indukcijas plīts virsmas izmantotajiem vārāmajiem katliem ir jābūt piemērotiem gatavošanai uz indukcijas plītīm. Tās izmantošana citiem nolūkiem vai tādiem mērķiem, kas nav minēti šajā aprakstā, ir uzskatāma par nesavietojamu ar ierīces paredzēto izmantošanu. BRĪDINĀJUMS! Bīstamība, ko rada iekārtas neparedzēta izmantošana! Šī ierīce var radīt apdraudējumu, ja tā tiek izmantota tai neparedzētiem nolūkiem un/vai cita veida pielietojumam.

4 Izmantojiet ierīci vienīgi tai paredzētajiem izmantošanas nolūkiem. Ievērojiet visas procedurālās metodes, kas ir aprakstītas šajā lietotāja instrukcijā. Jebkura veida pretenzijas, kas tiks iesniegtas saistībā ar zaudējumiem, kas izriet no ierīces neparedzētas izmantošanas, tiks noraidītas. Ierīces lietotājs uzņemas visu risku par tās izmantošanu Vispārēja drošības informācija Ievērojiet turpmāk sniegtos vispārējos drošības paziņojumus attiecībā uz drošu apiešanos ar ierīci. Pirms ierīces izmantošanas pārbaudiet, vai tai nav vizuālu ārējo bojājumu. Nekad neieslēdziet un neizmantojiet bojātu ierīci. Ja ir bojāts ierīces vads, jums būs nepieciešams īpašs savienojošais vads, kuru uzstādīt var sertificēts elektriķis. Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no astoņiem gadiem, kā arī cilvēki, ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai arī kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tām netiek nodrošināta uzraudzība un sniegti norādījumi par ierīces drošu izmantošanu, un ir izpratne par attiecīgo apdraudējumu. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un uzturēšanu darba kārtībā nevar uzticēt bērniem, ja vien viņi netiek uzraudzīti. Glabājiet ierīci un tās strāvas vadu, kur to nevar aizsniegt bērni, kas ir jaunāki par astoņiem gadiem. Ierīces ekspluatācijas laikā neatstājiet to bez uzraudzības. Ja ir tāda nepieciešamība, tad jebkādus ierīces remontdarbus ir tiesīgs veikt vienīgi sertificēts elektriķis. Nepareizi veikti remontdarbi var radīt ievērojamas briesmas ierīces lietotājam. Ierīces garantijas perioda laikā remontu ir tiesīgs veikt tikai ražotāja pilnvarota klientu apkalpošanas nodaļa. Pretējā gadījumā no tā izrietošu bojājumu gadījumā garantijas saistības nebūs spēkā. Bojātie komponenti jānomaina pret oriģinālajām rezerves daļām. Tikai izmantojot šādas detaļas, jūs garantēsiet atbilstību visām drošības prasībām. Nekad nepārvietojiet ierīci, to velkot aiz strāvas vada. Metāliskus priekšmetus, tādus kā nažus, karotes un vākus nedrīkst novietot uz plīts virsmas, jo tie var sakarst. Ierīce nav paredzēta, lai to izmantotu ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu Apdraudējumu avoti Bīstamība, ko rada elektromagnētiskais lauks BRĪDINĀJUMS! Ierīces darbības laikā radītais magnētiskais lauks var atstāt nevēlamu ietekmi. Ievērojiet šādus drošības norādījumus: Cilvēkiem, kuri ir pārmērīgi elektrojutigi, nevajadzētu uzturēties tiešā ierīces tuvumā ilgāk nekā tas ir nepieciešams. Zinātniskās pārbaudes ir pierādījušas, ka indukcijas sildvirsmas nerada riskus. Tomēr cilvēkiem,

5 kuriem ir elektrokardiostimulatori, ierīces darbības laikā vajadzētu atrasties vismaz 60 cm attālumā no tās. Turklāt cilvēkiem, kuriem ir elektrokardiostimulatori, ir ieteicams konsultēties ar ārstu par darbošanos ar ierīci. Nenovietojiet nekādus magnetizējamus priekšmetus, piemēram, kredītkartes, datu nesējus vai kasetes uz ierīces vai tās tiešā tuvumā. Novietojiet ēdienu gatavošanas traukus plīts nodalījuma vidū, lai tā lai trauka pamatne aptvertu maksimāli daudz no elektromagnētiskā lauka. Nenoņemiet nekādus pārsedzošos ierīces elementus Degšanas bīstamība BRĪDINĀJUMS! Gatavojamais ēdiens, kā arī paši gatavošanas trauki, kas tiek izmantoti uz šīs ierīces virsmas, var ļoti sakarst. Lai izvairītos apdegumiem vai applaucējumiem, ievērojiet šādus drošības norādījumus: Darbojoties ar uzkarsētu ierīci, pasargājiet rokas, velkot karstumizolējošus cimdus, izmantojot trauku dvieļus u.tml. Uz plīts virsmas nenovietojiet nekādus metāla trauku, katlu vai pannu vākus, nažus vai citus metāla priekšmetus. Kad ierīce tiek ieslēgta, šie priekšmeti var kļūt ļoti karsti. Nepieskarieties keramiskās plīts virsmai. Lai gan indukcijas plīts ēdiena gatavošanas procesa laikā pati par sevi nerada karstumu, tomēr ēdiena gatavošanas trauku temperatūra uzkarsē plīts riņķi Sprādzienbīstamība BRĪDINĀJUMS! Nepareiza ierīces izmantošana var radīt sprādzienbīstamību, kas saistīta ar radīto pārspiedienu. Lai novērstu sprādzienbīstamības apdraudējumu, ievērojiet šādus drošības norādījumus: Nekad nekarsējiet pārtiku vai šķidrumus slēgtās tvertnēs, kā, piemēram, skārdenēs. Tas ir tāpēc, ka pārspiediena rezultātā bundžas var uzsprāgt. Skārdenes vislabāk var uzsildīt, ja tās atver un ievieto katlā, kurā ir ieliets nedaudz ūdens Ugunsgrēka draudi! BRĪDINĀJUMS! Ja ierīce tiek nepareizi izmantota, pastāv ugunsgrēka risks. Lai izvairītos uguns riska, ievērojiet šādus drošības norādījumus: Ierīces ekspluatācijas laikā gādājiet, lai ierīces tuvumā neatrastos viegli uzliesmojoši priekšmeti (piemēram, mazgāšanas līdzekļi, aerosolu flakoni, dvieļi, trauku lupatas u.c.). Centieties ilgstoši nepārkarsēt eļļu un taukvielas. Pārkarsēta eļļa un taukvielas var ātri uzliesmot. Nenovietojiet tukšus traukus uz plīts ēdiena gatavošanas zonas. Ja uz plīts virsmas izceļas liesmas, tad rīkojieties šādi: Izslēdziet ierīci (ja nepieciešams, izslēdziet drošinātāju). Noslāpējiet liesmas ar lielu katla vāku, šķīvi vai mitru trauku lupatu. NEKAD DZĒŠANAI NEIZMANTOJIET ŪDENI! Pēc tam, kad uguns liesmas ir nodzēstas, ļaujiet ēdiena pagatavošanas traukiem un ierīcei

6 atdzist un pārbaudiet, vai tiem ir nodrošināta pietiekama svaiga gaisa plūsma Bīstamība, ko rada elektrostrāva BĪSTAMĪBA Nāves draudi, ko rada elektrostrāva! Nonākot saskarē ar vadu, pa kuru plūst elektriskā strāva vai elektriskajām apakšsastāvdaļām! Lai nepieļautu apdraudējumu, kas saistīts ar elektrisko jaudu, ievērojiet šādus drošības paziņojumus: Ierīces uzstādīšanu var veikt tikai sertificēts elektriķis! Ja ir bojāts ierīces vads, jums būs nepieciešams īpašs savienojošais vads, kuru uzstādīt var sertificēts elektriķis. Ja ir ieplaisājusi plīts virsma, izslēdziet ierīci un atvienojiet drošinātāju, lai izvairītos no elektriskā strāvas trieciena iespējamības. Neizmantojiet šo ierīci, ja ir bojāts tās strāvas vads vai kontaktspraudnis, vai arī, ja tas nestrādā pareizi, ir bojāts, vai nokritis. Gadījumā, ja ir bojāts strāvas vads, tad, lai izvairītos no iespējamām briesmām, to nomainīt ir tiesīgs ražotājs vai viņa pilnvarots tehniskās apkopes centra darbinieks, vai līdzīgi kvalificēta persona. Nekādā gadījumā neatveriet ierīces korpusu. Ja ierīces lietotājs pieskaras elektrību vadošajiem savienojumiem vai tiek izmainīta ierīces elektriskā vai mehāniskā struktūra, tad pastāv strāvas trieciena risks. Tāpat var rasties arī ierīces funkcionāli bojājumi. Nepieskarieties ierīcei vai tās strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos, kā arī nelieciet to trauku mazgājamā mašīnā. Neievietojiet priekšmetus ierīces spraugās. Saskaroties ar strāvu vadošajiem savienojumiem, pastāv strāvas trieciena risks. Nepievienojiet ierīci pie tajā pašā kontaktligzdā, kurā jau ir citas ierīces. 12. Iekārtas uzstādīšana. Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi drošības paziņojumi par ierīces sākotnējo uzstādīšanu. Lai nepieļautu apdraudējumu un bīstamības, ņemiet vērā turpmākajos paziņojumos minētos norādījumus: Drošības informācija BRĪDINĀJUMS! Iekārtas uzstādīšanas laikā var rasties bojājumi īpašumam vai gūti savainojumi. Lai nepieļautu šādu apdraudējumu, ņemiet vērā turpmākajos paziņojumos ietvertos norādījumus: Iepakojuma materiālus nedrīkst izmantot, lai ar tiem spēlētos. Pastāv nosmakšanas risks! Piegādes apjoms un sūtījuma pārbaude Parasti W2100 / S-LINE 2100 iekārta tiek piegādāta šādā komplektācijā: Indukcijas plīts W2100 / S-LINE Ekspluatācijas instrukcija.

7 Pārbaudiet sūtījuma pilnīgumu un vai tam nav kādu vizuālu bojājumu. Nekavējoties paziņojiet sūtījuma pārvadātājam, apdrošinātājam un piegādātājam par nepilnīgu sūtījumu vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies neatbilstoša iepakojuma vai nepienācīgas transportēšanas rezultātā Izsaiņošana Lai izsaiņotu ierīci, izņemiet to no kartona kastes un noņemiet iepakojuma materiālu Atbrīvošanās no iepakojuma Iepakojums aizsargā ierīci no bojājumiem transportēšanas laikā. Iepakojuma materiāli ir izvēlēti ņemot vērā to nekaitīgumu dabai un pārstrādāšanas iespēju aspektus, un tāpēc tos var pārstrādāt. Atgriežot iepakojuma materiālu cikla pārstrādē jūs palīdzat ietaupīt izejvielas un samazināt uzkrāto atkritumu daudzumu. Jebkurus materiālus, kas vairs nav nepieciešami, nogādājiet uz "Zaļā punkta" otrreizējās pārstrādes atkritumu savākšanas punktiem. Ja iespējams, visu ierīces garantijas laiku saglabājiet tās oriģinālo iepakojumu, lai garantijas iestāšanās gadījumā ierīci varētu pienācīgi atkārtoti iepakot Ierīces iestatīšana Uzstādīšanas atrašanās vietas prasības Lai nodrošinātu iekārtas drošu un netraucētu darbību, ierīces uzstādīšanas vietai ir jāatbilst šādiem priekšnoteikumiem: Ierīce ir jānovieto uz stabilas, līdzenas, horizontālas un karstumizturīgas pamatnes, kurai ir pietiekama slodzes izturība attiecībā uz ierīci pašu, kā arī tās iespējamo smagāko gatavošanas saturu. Indukcijas plīti nedrīkst izmantot uz pamatnes ar metāla un tērauda saturu, jo tās var ievērojami uzkarst. Izvēlieties tādu ierīces novietošanas vietu, kur tās sakarsētās virsmas nevar aizsniegt bērni. Ierīce nav paredzēta, lai to izmantotu kā iebūvējamo iekārtu. Nenovietojiet ierīci karstā, mitrā vai ļoti drēgnā vidē vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Neuzstādiet indukcijas plīts virsmu tādu ierīču un priekšmetu tuvumā, kuri jutīgi reaģē uz magnētisko lauku (piemēram, radioaparāti, televizori, kasešu ierakstīšanas ierīces, u.c.). Lai ierīce darbotos korekti, tai ir nepieciešama pietiekama gaisa plūsma. Uzstādot ierīci, atstājiet 10 cm spraugu uz visām tās pusēm. Vēsais gaiss tiek iesūkts no ierīces apakšpuses. Nepārklājiet ierīces atveres, kā arī tās nenobloķējiet. Elektrības kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai, lai ārkārtas situācijā strāvas vadu iespējams viegli atvienot. Šīs ierīces uzstādīšanu un montāžu nestacionārā atrašanās vietā (piemēram, uz kuģiem) var veikt specializēti uzņēmumi / īpaši apmācīti elektriķi, pie nosacījuma, ka viņi garantē, ka tiek izpildīti visi šīs ierīces drošas izmantošanas priekšnoteikumi.

8 Radiotraucējumu novēršana Ierīce var izraisīt radioaparātu, televizoru vai citu līdzīgu ierīču traucējumus. Šos traucējumus var novērst vai samazināt, veicot šādus pasākumus: Novietojiet radioaparātus, televizorus u.c. iekārtas maksimāli tālu no ierīces. Pieslēdziet ierīci pie kādas citas kontaktligzdas, lai ierīce un uztvērējs, kuram ir traucējumi, izmantotu kādu citu elektrisko ķēdi. Uztvērējam izmantojiet pienācīgi uzstādītu antenu, lai nodrošinātu labu uztveršanu Elektriskais slēgums Lai nodrošinātu iekārtas drošu un netraucētu darbību, attiecībā uz elektrisko slēgumu ir jāievēro šādi norādījumi: Pirms pieslēdzat ierīci, salīdziniet pieslēguma datus (spriegumu un frekvenci) uz ierīces datu plāksnītes ar jūsu elektrotīkla parametriem. Šie dati ir jāņem vērā, lai ierīcē nerastos tālāki bojājumi. Šaubu gadījumā vērsieties pie sertificēta elektriķa. Elektriskajai kontaktligzdai ir jābūt apgādātai ar 16A drošības izslēgšanas slēdzi. Savienojuma izveidošanai starp ierīci un elektrotīklu var izmantot (maksimāli) trīs metrus garu pagarinātājkabeli ar 1,5 mm 2 šķērsgriezumu. Ir aizliegts izmantot vairākus kontaktspraudņus vai ligzdas, jo tas rada uguns risku. Pārliecinieties, ka strāvas vads nav bojāts un ka tas nav uzstādīs zem krāsns vai pāri karstām vai asām virsmām. Ierīces elektrodrošību var garantēt tikai tad, ja ierīce ir pievienota pie pareizi uzstādīta aizsargvadītāja sistēmas. Ir aizliegts veikt darbības izmantojot elektrisko kontaktrozeti, ja tai nav aizsargvadītāja. Šaubu gadījumā vērsieties pie sertificēta elektriķa, lai tas pārbaudītu ēkas elektroinstalāciju. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, ja ir bojāts aizsargvadītājs, vai tāda nav bijis. 13. Ierīces konstrukcija un funkcijas Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi paziņojumi par ierīces konstrukciju un funkcijām Vadības elementi un displeji Vadības panelis un displejs W2100

9 S-Line ON/STANDBY (Ieslēgšanas/Gaidīšanas) slēdzis 2 Funkcijas taustiņš taimeris 3 Funkcijas taustiņš temperatūra 4 Funkcijas taustiņš līmenis 5 Režīma izvēles poga (+), jaudas, temperatūras vai ilguma palielināšana 6 Režīma izvēles poga (-), jaudas, temperatūras vai ilguma samazināšana 7 LED displejs Informācija uz ierīces Šī informācija, kā arī displejā attēlots simbols "H" brīdina par to, ka keramiskā plīts vēl var būt karsta. Lai gan indukcijas plīts ēdiena gatavošanas procesa laikā pati par sevi nerada karstumu, tomēr ēdiena gatavošanas trauka temperatūra uzkarsē tās virsmu. Lai izvairītos apdegumiem, ko var radīt karsta ierīce, ievērojiet šādus drošības norādījumus: UZMANĪBU! Apdegumu gūšanas risks karstas virsmas rezultātā! Nepieskarieties keramiskās plīts virsmai, kamēr tā ir karsta (displejā ir attēlots "H"). Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz karstas plīts keramiskās virsmas Skaņas signāli Ierīce izdod skaņas signālu ikreiz, ja tā tiek izslēgta vai arī tās darbības kļūmes gadījumā. Skaņas signāls turpinās skanēt ik ilgi, līdz kļūda tiks novērsta vai arī ierīce tiks izslēgta. Vairāk par kļūdu paziņojumiem jūs atradīsiet sadaļā "Kļūdu paziņojumi" Aizsardzība pret pārkaršanu Ierīce ir aprīkota ar aizsardzības funkciju pret pārkaršanu. Ja ierīces temperatūra pārsniedz kritisko robežu, tiek attēlots attiecīgs kļūdas paziņojums "E05". Drošības apsvērumu dēļ ierīce atslēdz turpmāku strāvas padevi. Pēc atdzišanas posma ierīci ir iespējams izslēgt un tad atkārtoti ieslēgt. Vairāk par kļūdu paziņojumiem jūs varat lasīt sadaļā "Kļūdu paziņojumi".

10 Datu plāksnīte Datu plāksnīte ar informāciju par savienojumiem un veiktspējas datiem ir piestiprināta ierīces aizmugurē. 14. Ekspluatācija un darbgatavība Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi paziņojumi par ierīces ekspluatāciju. Lai nepieļautu apdraudējumu un bīstamības, ņemiet vērā turpmākajos paziņojumos minētos norādījumus: Brīdinājums! Ierīces ekspluatācijas laikā neatstājiet to bez uzraudzības, lai briesmu gadījumā jūs ātri varētu iejaukties Indukcijas plīšu darbības princips un priekšrocības Indukcijas plīts virsmu gadījumā sildelementi karstumu nepārvada pa ēdiena gatavošanas trauku uz gatavojamo pārtiku, bet vajadzīgais karstums ar indukcijas plūsmu tiek radīts tieši katlā. Indukcijas spole, kas atrodas zem keramikas stikla virsmas rada mainīgu elektromagnētisko lauku, kas iespiežas caur keramikas stikla virsmu un plīts pamatnē rada siltuma izdalošu plūsmu. Indukcijas plīts priekšrocības Energotaupīga ēdiena gatavošana pateicoties tam, ka enerģija pa tiešo tiek nodota uz katlu. Lielāka drošība, jo enerģija tiek nodota tikai tad, ja katls ir novietots uz plīts virsmas. Ļoti efektīva enerģijas pārnese starp indukcijas gatavošanas virsmu un ēdiena gatavošanas trauka pamatni. Ātra uzkarsēšana. Zems apdegumu risks, jo plīsts virsmu uzkarsē tikai ēdiena gatavošanas trauka pamatne. Šķidrums, kas pārvārījies pāri katlam, neiekļūst plīts virsmā. Ātra, precīzi noregulēta ieejas jaudas vadība Norādījumi uz plīts virsmas Katlam, kas tiek lietots uz indukcijas plīts virsmas, ir jābūt izgatavotam no metāla, ar attiecīgām magnētiskajām īpašībām, kā arī ar pietiekami lielu, plakanu pamatni. Lūk, padomi, kā jūs varat noteikt, vai katls ir piemērots: Pārliecinieties, vai uz katla ir uzraksts, kas apliecina tā piemērotību ēdienu gatavošanai ar indukcijas plūsmu, vai arī veiciet šādu pārbaudi ar magnētu: Tuviniet magnētu (piemēram, no magnētiskās tāfeles) jūsu ēdiena gatavošanas trauka pamatnei. Ja tas tiek spēcīgi pievilkts, tad jūs varat izmantot katlu uz indukcijas plīts virsmas. Nākamajā tabulā sniegta informācija, kas jums palīdzēs izvēlēties īstos traukus ēdiena pagatavošanai.

11 Piemēroti trauki Trauki ar magnētisko dibenu (no metāla). Emaljētie tērauda katli ar biezu pamatni. Čuguna katli ar emaljētu pamatni. Katli no nerūsošā tērauda, daudzslāņu metāla, ferīta tērauda vai alumīnija ar īpašu pamatni. Nepiemēroti trauki Katli, kas ir izgatavoti no vara, alumīnija, karstumizturīga stikla un citi nemetāliski katli. Katli no nerūsošā tērauda bez magnētiskās dzelzs serdes. Katli, kuri pienācīgi "nesēž" uz plīts virsmas. Katli, kuru pamatnes diametrs ir mazāks par 12 cm vai arī ir lielāks par 26 cm. Izmantojot dažu ražotāju indukcijas plītīm paredzētos katlus, var rasties trokšņi, kuri ir saistīti ar šo katlu konstruktīvo risinājumu. UZMANĪBU! Tāpat arī pievērsiet uzmanību šādiem norādījumiem par piemērotu pārtikas gatavošanas trauku izmantošanu: Izmantojiet tikai tādus katlus, kuriem ir indukcijas plītīm paredzēta pamatne. Maksimāli pieļaujamais katla svars (kopā ar tā saturu) nedrīkst pārsniegt 6 kg. Esiet piesardzīgi, ja izmantojat dubulto sienu lēnās vārīšanas katlus. Šī veida katls var nemanot izvārīties tukšs. Tā rezultātā varat sabojāt gan pašu katlu, gan plīts virsmu Norādījumi par drošību BRĪDINĀJUMS! Ierīces izmantošanas laikā neatstājiet to bez uzraudzības, lai briesmu gadījumā jūs ātri varētu iejaukties. Iekārtas ekspluatācijas laikā vai tad, kad uz tās atrodas karsti virtuves trauki, iekārtu nedrīkst pārvietot. Gādājiet, lai ēdiena gatavošanas trauki būtu pienācīgi centrēti uz plīts virsmas riņķa. Tos nedrīkst novietot uz vadības paneļa vai plīts karkasa. Lai nepieļautu pārkaršanu, uz ierīces virsmas nedrīkst novietot alumīnija foliju vai metāla paneļus. Nepieskarieties keramiskās plīts virsmai. Lai gan indukcijas plīts ēdiena gatavošanas procesa laikā pati par sevi nerada karstumu, tomēr ēdiena gatavošanas trauka temperatūra uzkarsē plīts virsmu. Raugiet, lai plīts virsma un katla apakšpuse vienmēr būtu tīra. Ja šķidrums nonāk starp katla dibenu un plīts riņķi, tad šķidrums var iztvaikot un radītais spiediens katlu var uzmest augšā, kā rezultātā jūs varat gūt savainojumus. Pēc izmantošanas ierīci izslēdziet. Tas novērš nevajadzīgu enerģijas patēriņu un nodrošina jūsu drošību. Ja ierīci plānojat neizmantot ilgāku laiku, ir ieteicams to atvienot no elektrotīkla.

12 14.4. Iekārtas ekspluatācija Ieslēgšana Ievietojiet kontaktdakšu tai piemērotā sienas kontaktligzdā. Attēlotā plīts virsmas temperatūra: ja indukcijas plīts virsmas temperatūra ir zemāka par 50 C, uz displejā parādās simbols "L". Ja plīts plāksnes virsmas temperatūra pārsniedz 50 C, tad tiks attēlots simbols "H". Atskanēs skaņas signāls. Tagad ierīce ir gaidīšanas režīmā. Novietojiet piemērotu ēdiena trauku ar gatavojamo saturu plīts riņķa centrā (diam. 120 mm mm). Pēc tam nospiediet slēdzi ON/STANDBY (Ieslēgts/Gaidīšana) [1], lai ieslēgtu W2100 / S- LINE 2100 ierīci. Mirgos kontrollampiņas "Level" (Līmenis) un "Temp. (temperatūra), kā arī tiks izdoti skaņas signāli Enerģijas režīms Nospiediet funkcijas taustiņu [4]. Ir izvēlēts iestatītais jaudas režīms "8" un ierīce tiek ieslēgta. Ar taustiņiem "+/-" [5+6] jūs jebkurā brīdī varat mainīt iestatījumus diapazonā Mēs iesakām izvēlēties funkciju "Power Mode" (jaudas režīms) gadījumā, ja, piemēram, vēlaties tvaicēt pārtiku vai uzvārīt ūdeni. Tādējādi netiks aktivizēta pārkarsēšanas aizsardzība "E05" Temperatūras režīms Nospiediet funkcijas taustiņu [3], lai izvēlētos temperatūru. Ir izvēlēts iestatītais temperatūras režīms "120 C" un ierīce tiek ieslēgta. Ar taustiņiem "+/-" jūs jebkurā brīdī varat mainīt iestatījumu diapazonā no C. (Temperatūras vienības: 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 un 240 C). Ņemiet vērā, ka ir iespējams izvēlēties starp divām līmeņa un temperatūras funkcijām. Jūs varat vai nu strādāt ar jaudas līmeņiem vai arī ar temperatūras režīmiem. Būs aktīva pēdējā izvēlētā funkcija. Temperatūru mēra sensors, kas atrodas zem stikla keramikas plāksnes, tādējādi attēlotā temperatūra var atšķirties no temperatūras ēdiena traukā. Gadījumā, ja plīti izmantojat pārtikas grilēšanai vai fritēšanai, tad ir ieteicams izmantot funkciju "Temperatūra", jo šajā gadījumā jūs varat izmantot temperatūras diapazonu līdz pat 240 C. Pretējā gadījumā tiks aktivizēta pārkarsēšanas aizsardzības funkcija "E05" Taimeris Taimera funkcija. Nospiediet pogu "Timer" (Taimeris) [2]. Ar taustiņiem +/- jūs varat izvēlēties darbības laiku ar vienas minūtes intervāliem (līdz maksimāli 180 minūtēm). Pēc tam, kad laiks būs beidzies, atskanēs skaņas signāls un ierīce automātiski pāries gaidīšanas režīmā.

13 Taimera darbības laikā ar taustiņiem "+/-" jūs jebkurā brīdī varat mainīt tā ilgumu. Izmantojot ierīces atmiņas funkciju netiek mainīts jaudas režīms vai temperatūras iestatījumi Izslēgšana Izslēdzot ierīci ar pogu "On/Standby" (Ieslēgšana/Gaidīšana) un, ja plīts virsmas temperatūra ir zemāka par 50 C, tad displejā tiks attēlots simbols "L". Ja plīts plāksnes virsmas temperatūra pārsniedz 50 C, tad tiks attēlots simbols "H". Nenovietojiet tukšus traukus uz plīts keramikas virsmas zonā. Karsējot tukšu katlu vai pannu tiks aktivizēta pārkarsēšanas aizsardzības funkcija un ierīce izslēgsies. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai arī nedarbojas pareizi. Izmantojot tādus piederumus un rezerves daļas, kurus nav ieteicis ražotājs, jūs varat ierīci sabojāt vai radīt sev savainojumus. 15. Tīrīšana un uzturēšana Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi paziņojumi par ierīces tīrīšanu un kopšanu. Lūdzu, ievērojiet brīdinājumus, lai nepieļautu bojājumus ierīcei tās nepareizas tīrīšanas dēļ, kā arī lai nodrošinātu netraucētu tās darbību Drošības informācija UZMANĪBU! Ievērojiet tālāk sniegtos drošības paziņojumus, pirms uzsākat tīrīt ierīci: Ierīce ir jātīra regulāri, kā arī no tās ir jāaizvāc pārtikas atlikumi. Ja ierīce netiek pienācīgi uzturēta tīra, tad tas atstās negatīvu ietekmi uz tās kalpošanas laiku un var radīt bīstamus apstākļus, tostarp, veicināt sēnīšu un baktēriju vairošanos. Izslēdziet ierīci pirms tīrīšanas un atvienojiet tās kontaktspraudni no sienas kontaktrozetes. Pēc ierīces izmantošanas virsmas riņķis var būt karsts. Pastāv degšanas bīstamība! Pagaidiet, kamēr ierīce atdziest. Uzreiz tiklīdz kā ierīce ir atdzisusi, notīriet tās virsmu. Pārlieku ilga gaidīšana nevajadzīgi apgrūtina tīrīšanu un ārkārtējos gadījumos to padara neiespējamu. Pārmērīga netīrumu uzkrāšanās noteiktos apstākļos ierīci var pat sabojāt. Ja mitrums iekļūst ierīcē, tas var sabojāt tās elektroniskos komponentus. Lūdzu, nodrošiniet, lai šķidrums nevarētu iekļūt ierīces iekšpusē pa ventilācijas spraugām. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos, kā arī nelieciet to trauku mazgājamā mašīnā. Virsmas tīrīšanai neizmantojiet agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Neskrāpējiet ieēdušos netīrumus ar citiem priekšmetiem Tīrīšana Keramikas virsma, korpuss un vadības panelis

14 Notīriet plīts virsmu, ierīces korpusu un vadības paneli ar mīkstu, nedaudz samitrinātu lupatiņu. UZMANĪBU! Lai nesabojātu ierīces plastmasas komponentus, neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāja bāzes, kā, piemēram, benzīnu. 16. Problēmu novēršana Šajā nodaļā ir sniegti svarīgi paziņojumi par ierīces ekspluatāciju. Lai nepieļautu apdraudējumu un bīstamības, ņemiet vērā turpmākajos paziņojumos minētos norādījumus: Drošības paziņojumi UZMANĪBU! Ja ir tāda vajadzība, tad jebkādus ierīces remontdarbus ir tiesīgs veikt vienīgi ražotāja apmācīts, sertificēts elektriķis. Nepareizi veikts remonts var radīt ievērojamu apdraudējumu ierīces lietotājam, kā arī bojājumus ierīcei pašai Kļūdu paziņojumi Kļūmes gadījumā uz displeja tiks attēlots kļūdas kods; tas apraksta kļūmes iemeslu. Displejs E05 Kļūmes apraksts Aizsardzība pret pārkaršanu Tas nozīmē, ka temperatūra ir paaugstinājusies līdz 270 C. Šajā gadījumā ierīce automātiski izslēgsies, lai novērstu bojājumus. "E05" kļūdas paziņojuma gadījumā izvelciet kontaktspraudni, lai ierīci atiestatītu. Pēc tam jūs to varēsiet izmantot kā parasti. Ja pēc ilgstoša gaidīšanas laika vai arī ierīces atiestatīšanas displejā vēl aizvien tiek attēloti kļūdas paziņojumi, tā ir jānosūta uz Klientu apkalpošanas daļu uz pārbaudi Kļūmju iemesli un izlabošana Nākamajā tabula sniegta palīdzība, lai apzinātu un izlabotu nelielas kļūmes. Kļūme Iespējamais iemesls Iespējamais kļūdas novēršanas paņēmiens Nav iesprausta strāvas Iespraudiet kontaktdakšu Displejs ir tukšs. kontaktdakša. kontaktligzdā. Nav ieslēgts drošinātājslēdzis. Ieslēdziet drošinātājslēdzi.

15 Ja jūs nevarat novērst problēmu izmantojot kādu no tabulā piedāvātajiem soļiem, sazinieties ar klientu atbalsta daļu. 17. Atbrīvošanās no vecās ierīces Bieži vien vecās elektriskajās un elektroniskajās iekārtās ir vērtīgi materiāli. Tomēr ļoti bieži satur arī bīstamas vielas, kuras ir nepieciešamas to darbības un drošības nodrošināšanai. Ja šīs ierīces tiek nodotas kopā ar nepārstrādājamo atkritumiem vai nepareizi apstrādāts, tās var būt kaitīgas cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tāpēc nekādos apstākļos neizmetiet jūsu veco ierīci kopā ar nepārstrādājamajiem atkritumiem. Izmantojiet jūsu pilsētā izveidoto atkritumu savākšanas punktu, lai atgrieztu un pārstrādei nodotu elektriskās un elektroniskās iekārtas. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo mājsaimniecību atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai savu izplatītāju. Nodrošiniet, lai jūsu vecā ierīce tiktu droši novietota bērniem nepieejamā vietā, līdz tā tiek aizvākta. 18. Garantija Šim produktam mēs nodrošinām 24 mēnešu garantiju, kas sākas ar tās iegādes datumu attiecībā uz kļūmēm, kas ir saistītas ar ražošanas vai materiālu defektiem. Jūsu Vācijas Civilkodeksa 439 ff sadaļā paredzētās juridiskās garantijas tiesības paliek neskartas. Garantija neietver bojājumus, kas notikuši saistībā ar nepareizu apiešanos vai izmantošanu, kā arī darbības traucējumus, kuriem ir ļoti maza ietekme uz ierīces funkcijām vai vērtību. Garantijas saistības neattiecas uz palīgmateriāliem, pārvadātāja radītiem bojājumiem (ciktāl mēs par to neesam atbildīgi), kā arī par kaitējumu, kas radies remontdarbu rezultātā, kurus neesam veikuši mēs. Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājsaimniecību vajadzībām un tai ir attiecīgs veiktspējas līmenis. Jebkāda veida šīs ierīces izmantošana komerciālām vajadzībām saskaņā ar garantijas noteikumiem ir pieļaujama tikai tiktāl, cik tā tiek pakļauta tādai slodzei, kas ir samērīga ar tās izmantošanu mājsaimniecībā. To nav paredzēts izmantot jebkāda veida papildu komerciāliem nolūkiem. Pamatotu sūdzību iesniegšanas gadījumā mēs pēc saviem ieskatiem vai nu salabosim bojāto ierīci, vai nomainīsim to pret citu, kura darbojas bez traucējumiem. Par visiem piegādes brīdī konstatētajiem defektiem ir jāpaziņo 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc piegādes.

16 Pretenzijas, kas tiks iesniegtas vēlāk, tiks noraidītas. Lai pieteiktu garantijas prasību, pirms ierīces atgriešanas sazinieties ar mūsu servisu (iesniedzot arī pirkumu apliecinošu dokumentu). 19. Tehniskie dati Ierīce Indukcijas plīts virsma Modelis W2100 (2220) / S-LINE 2100 (2225) Informācija par spriegumu V ~ 50 Hz Strāvas patēriņš 2100 W Gaidīšanas režīms "according ErP level 2" Temperatūras diapazons C Ārējie izmēri (gar. x plat. x augst.): 275x58x386 mm Neto svars 2,46 kg