DYNAJET IC7140 UZSTĀDĪŠANAS/IESTATĪŠANAS/ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA. Programmatūras versija 1.01

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "DYNAJET IC7140 UZSTĀDĪŠANAS/IESTATĪŠANAS/ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA. Programmatūras versija 1.01"

Transkripts

1 DYNAJET IC7140 UZSTĀDĪŠANAS/IESTATĪŠANAS/ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA Programmatūras versija 1.01

2 Autortiesības 2019 TeeJet Technologies. Visas tiesības aizsargātas. Nevienu šī dokumenta daļu vai tajā aprakstītās datorprogrammas nedrīkst reproducēt, kopēt, tulkot vai rediģēt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, elektroniski vai mašīnlasāmā veidā, ierakstot vai citādi, bez TeeJet Technologies iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Preču zīmes Ja nav norādīts citādi, visi pārējie zīmolu vai preču nosaukumi ir to attiecīgo uzņēmumu vai organizāciju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Atbildības ierobežojums TEEJET TECHNOLOGIES NODROŠINA ŠO MATERIĀLU TĀDU, KĀDS TAS IR, NESNIEDZOT NEKĀDA VEIDA IZTEIKTU VAI DOMĀTU GARANTIJU. NETIEK PIEŅEMTA NEKĀDA AUTORTIESĪBU ATBILDĪBA VAI PATENTS. TEEJET TECHNOLOGIES NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NENES ATBILDĪBU PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS, PELNAS, LIETOŠANAS VAI DATU ZAUDĒJUMIEM, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU VAI PAR NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM PAT TAD, JA TEEJET IR INFORMĒTS PAR ŠĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO TEEJET TECHNOLOGIES PROGRAMMATŪRAS.

3 Table of Contents SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 1. NODAĻA IEVADS 1 SISTĒMAS KOMPONENTI 1 DynaJet IC7140 kontrolleris...1 Standarta uzstādīšanas sistēmas komponenti...2 Hibrīda instalācijas sistēmas komponenti...4 EKRĀNA PAMATLIETOŠANA 6 Iestatījumu opciju navigācija NODAĻA UZSTĀDĪŠANA 8 DYNAJET IC7140 ECU 8 STANDARTA UZSTĀDĪŠANA 10 HIBRĪDA UZSTĀDĪŠANA NODAĻA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UN KALIBRĒŠANA 12 NR. 1 IESLĒGŠANA UN INICIALIZĀCIJA 12 NR. 2 MAŠĪNAS IESTATĪŠANA 13 NR. 3 SPRAUSLAS IESTATĪŠANA UN ATLASE 13 NR. 4 VAIRĀK PAR VADĪBAS REŽĪMIEM 14 NR. 5 SISTĒMAS FUNKCIONĀLĀS PĀRBAUDES VEIKŠANA 15 NR. 6 ĀTRUMA KONTROLLERA REGULĒJUMA KALIBRĒŠANA 15 NR. 7 DYNAJET IC7140 SISTĒMAS KALIBRĒŠANA NODAĻA SĀKUMA EKRĀNS 18 Ātrā pārskata lodziņš NODAĻA GALVENĀ IESTATĪŠANA 20 MAŠĪNAS IESTATĪŠANA 21 OEM IESTATĪJUMI 22 LIETOTĀJA SASKARNE 24 PALĪDZĪBA 24 Par ierīci Sistēmas pārskats UT datu diagnostika Žiroskopa diagnostika III III SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 i

4 6. NODAĻA DARBĪBA 27 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS DARBĪBAS REŽĪMI 28 Manuālais režīms Pilienu režīms Spiediena režīms CAURULES PIELIETOJUMA STATUSS 30 Kompensācijas ieslēgšana Labas prakses rokasgrāmata...30 Kompensācijas izslēgšana Pilienu izmēru tabula VADĪBAS KĻŪDAS UN BRĪDINĀJUMI 32 UT OPCIJAS BEZ SKĀRIENJUTĪGĀ EKRĀNA NODAĻA SPRAUSLU IZLASE 33 SPRAUSLU PRIEKŠIESTATĪJUMI 34 PAŠREIZ IZVĒLĒTĀ SPRAUSLA NODAĻA SISTĒMAS PĀRSKATS 36 INFORMĀCIJA PAR PIEDZIŅAS IERĪCI / SPRAUSLU 37 SISTĒMAS KĻŪDAS 38 PROGRAMMATŪRAS IESTATĪŠANAS OPCIJAS v A E-CHEMSAVER APKOPES INSTRUKCIJAS 42 Vispārēja demontāža un montāža B DYNAJET NOKLĀJUMA DIAGRAMMAS 44 DYNAJET IC7140 SPRAUSLU IZVĒLE 44 Klāšanas ātrumi, kas pieejami ar noteiktu ātrumu un sprauslu kapacitāti Braukšanas ātruma diapazons, kas pieejams ar noteiktu sprauslas izmēru un klāšanas ātrumu C PROBLĒMU NOVĒRŠANAS ROKASGRĀMATA 54 ii

5 TeeJet Technologies SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU Pirms sistēmas lietošanas ir jāizlasa visas drošības un lietošanas instrukcijas. Par drošu iekārtu darbību ir atbildīgs operators. Drošības procedūru aprakstu jānovieto iekārtas tuvumā, un tām jābūt operatoram skaidri redzamām un salasāmām. Drošības procedūrām jāatbilst visiem uzņēmuma un vietējiem noteikumiem, kā arī MSDS prasībām. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Drošības brīdinājumu simbolu definīcijas: BĪSTAMI! Šis simbols ir paredzēts ekstremālākajām situācijām, kurās draud nenovēršami nopietni miesas bojājumi vai nāve. BRĪDINĀJUMS! Šis simbols norāda uz bīstamu situāciju, kas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. UZMANĪBU! Šis simbols norāda uz bīstamu situāciju, kas var vieglus vai vidējus ievainojumus. PIEZĪME: Šis simbols norāda uz praksi, kas operatoram jāievēro. VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI BĪSTAMI! Izlasiet un ievērojiet norādījumus. Ja, izlasot rokasgrāmatu, instrukcijas nav skaidri saprotamas, sazinieties ar vietējo izplatītāju. Neļaujiet bērniem tuvoties iekārtām. Nedarbiniet iekārtas alkohola vai nelegālu vielu ietekmē. Dažās sistēmās ir ventilatora tipa sildītājs. Nekādā gadījumā neapklājiet sildītāju, jo tas rada nopietnu aizdegšanās risku! BRĪDINĀJUMS! BĪSTAMA ELEKTRISKĀ STRĀVA/ELEKTROŠOKA RISKS Pirms darba ar kādu konkrētu komponentu pārliecinieties, ka visi barošanas avoti ir izslēgti un tos nevar nejauši ieslēgt. Pirms loka metinātāja lietošanas uz iekārtas vai jebkā, kas tai pievienots, atvienojiet strāvas vadus. Sistēmām, tostarp frekvences piedziņas ierīcēm, paliekošā sprieguma dēļ pastāv elektrošoka risks. Nav atļauts atvērt iekārtu, kā arī atvienot sistēmu vai jebkuru ātro savienojumu, kamēr nav pagājušas 5 minūtes no elektropadeves atvienošanas brīža. Darbiniet sistēmu tikai no rokasgrāmatā norādītā elektropadeves avota. Ja precīzi nezināt elektropadeves avota parametrus, sazinieties ar kvalificētu apkopes personālu. Elektrisko komponentu tīrīšanai nelietojiet augstspiediena tīrītāju. Tas var izraisīt elektrisko komponentu bojājumus un pakļaut operatoru elektrošoka riskam. Iekārtas elektropadeves tīklam jābūt pareizi izvietotam un savienotam ar iekārtu. Visiem savienojumiem jāatbilst noteiktajām prasībām LV R0 iii

6 TeeJet Technologies BRĪDINĀJUMS! SPIEDIENA HIDRAULISKĀS SISTĒMAS Strādājot ar hidrauliskajām sistēmām, vienmēr valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL). Strādājot ar hidraulisko sistēmu, ievērojiet mašīnas ražotāja apstiprinātās apkopes instrukcijas. Strādājot ar hidraulisko sistēmu, vienmēr izslēdziet iekārtu. Atverot sistēmas, kurās iepriekš ir bijis paaugstināts spiediens, ievērojiet atbilstošos piesardzības pasākumus. Ņemiet vērā, ka hidrauliskā eļļa var būt ļoti karsta un zem augsta spiediena. BRĪDINĀJUMS! RĪKOŠANĀS AR ĶĪMISKĀM VIELĀM Rīkojoties ar ķīmiskām vielām, vienmēr valkājiet IAL. Vienmēr ievērojiet ražotāja vai piegādātāja sniegtos drošības marķējumus un norādījumus. Operatoram jābūt pilnībā informētam par izplatāmā materiāla īpašībām un daudzumu. IEVĒROJIET FEDERĀLOS, ŠTATA UN VIETĒJOS NOTEIKUMUS ATTIECĪBĀ UZ RĪKOŠANOS AR LAUKSAIMNIECĪBAS ĶIMIKĀLIJĀM, TO LIETOŠANU VAI UTILIZĀCIJU. BRĪDINĀJUMS! SPIEDIENA IZSMIDZINĀŠANAS SISTĒMA Izmantojot spiediena izsmidzināšanas sistēmu, ir svarīgi ievērot atbilstošos drošības un piesardzības pasākumus. Spiedienam pakļauti šķidrumi var iekļūt ādā un izraisīt nopietnus miesas bojājumus. Sistēmas spiediens nekad nedrīkst pārsniegt zemāko nominālo komponentu. Vienmēr pārziniet savas sistēmas un visu komponentu iespējas, maksimālā spiediena un plūsmas ātruma vērtības. Filtrus drīkst atvērt tikai tad, kad manuālie vārsti filtra priekšā un aizmugurē ir aizvērtā stāvoklī. Ja kāda ierīce jāizņem no cauruļvadu sistēmas, manuālajiem vārstiem pirms un pēc šīs ierīces jābūt aizvērtā stāvoklī. Ja ierīce tiek atkārtoti uzstādīta, pārliecinieties, ka tas notiek pareizi un ka šī ierīce ir pietiekami nolīdzināta un visi savienojumi ir cieši izveidoti. Ar iekārtu savienotajiem cauruļvadiem ir jāatbilst visiem uzņēmuma un vietējiem noteikumiem, tiem jābūt pareizi izvietotiem un savienotiem ar iekārtu. Visiem savienojumiem jāatbilst noteiktajām prasībām. Ja iekārtu ilgāku laiku nav paredzēts lietot, ieteicams iztukšot un iztīrīt šķidrumu sistēmu. BRĪDINĀJUMS! AUTOMĀTISKĀS STŪRĒŠANAS DROŠĪBA Lai nepieļautu nopietnu traumu vai nāves iestāšanos, pakļūstot zem transportlīdzekļa vai nokļūstot stūrēšanas sistēmas automatizētās kustības ceļā, nekad neatstājiet transportlīdzekļa operatora sēdekli, kamēr sistēma ir ieslēgta. Lai nepieļautu nopietnu traumu vai nāves iestāšanos, pakļūstot zem transportlīdzekļa vai nokļūstot stūrēšanas sistēmas automatizētās kustības ceļā, pirms sistēmas iedarbināšanas, kalibrēšanas, noregulēšanas vai aktivizēšanas pārbaudiet, vai zonā ap transportlīdzekli nav cilvēku vai šķēršļu. Pārliecinieties, ka iekārta ir cieši sastiprināta ar atbilstošajiem komponentiem. Nekad nebrauciet pa koplietošanas ceļiem ar ieslēgtu sistēmu. UZMANĪBU! IEKĀRTAS DROŠĪBA, APKOPE UN APKALPE Iekārtu drīkst darbināt tikai atbilstoši apmācīts, kvalificēts personāls. Tam jāapliecina savas prasmes darbā ar iekārtu. Pirms iekārtas lietošanas operatoram jāpārbauda, vai iekārta ir labā stāvoklī un vai to var droši lietot. Ja tā nav, iekārtu nedrīkst lietot. Visiem nepieciešamajiem IAL vienmēr jābūt operatoram viegli pieejamiem. Regulāri pārbaudiet, vai sistēmai un komponentiem nav nodiluma un bojājumu pazīmju. Nepieciešamības gadījumā nomainiet vai saremontējiet. Sistēmas remontu vai apkopi drīkst veikt tikai kvalificēti un pilnvaroti speciālisti. Stingri jāievēro un jāizpilda apkopes un ekspluatācijas instrukcijas. Pilnai iekārtas rokasgrāmatai jābūt novietotai tā, lai operatoram vai apkopes tehniķim tā nepārtraukti būtu pieejama. iv

7 TeeJet Technologies UZMANĪBU! STIPRINĀJUMA KABEĻU UN ŠĻŪTEŅU DROŠĪBA Regulāri pārbaudiet, vai stiprinājuma kabeļiem un šļūtenēm nav bojājumu vai nodiluma pazīmju. Nepieciešamības gadījumā nomainiet vai saremontējiet. Neizvietojiet stiprinājuma kabeļus un šļūtenes ar asiem līkumiem. Nepievienojiet stiprinājuma kabeļus un šļūtenes pie līnijām ar augstu vibrāciju vai spiediena pieaugumu. Nepievienojiet stiprinājuma kabeļus un šļūtenes pie līnijām, pa kurām plūst karsti šķidrumi. Aizsargājiet stiprinājuma kabeļus un šļūtenes no asiem priekšmetiem, iekārtas netīrumiem un materiālu nogulsnēm. Nodrošiniet pietiekamu garumu, lai stiprinājuma kabeļi un šļūtenes varētu brīvi kustēties posmos, kas darbības laikā pārvietojas, un pārliecinieties, ka stiprinājuma vadi un šļūtenes nekarājas zem iekārtas. Nodrošiniet pietiekamu stiprinājuma kabeļu un šļūteņu atstatumu no rīku un mašīnu darbības zonām. Tīrot iekārtu, sargiet stiprinājuma kabeļus un šļūtenes no mazgāšanas ar augstu spiedienu. PIEZĪME: SKĀRIENJUTĪGĀ EKRĀNA KOPŠANA Netuviniet skārienekrāna ierīcei asus priekšmetus. Pieskaroties ekrānam ar asu priekšmetu, var tikt bojāts displejs. Konsoles/displeja tīrīšanai nelietojiet agresīvas ķīmiskas vielas. Vispareizāk ir tīrīt konsoli/displeju ar mīkstu, mitru drānu vai antistatisku salveti tāpat kā tīrot datora monitoru. PIEZĪME: IETEICAMĀS REZERVES DAĻAS Sistēmas konstrukcijā ir izmantoti komponenti, kas darbojas kopā, lai nodrošinātu vislabāko sistēmas veiktspēju. Ja sistēmai ir vajadzīgas rezerves daļas, jāizmanto tikai TeeJet ieteiktie komponenti, lai nodrošinātu pareizu sistēmas darbību un drošību LV R0 v

8

9 1. NODAĻA IEVADS IEVADS Apsveicam ar jūsu jaunās DynaJet IC7140 ECU ierīces iegādi. ŠĪ ierīce būvēta uz ISOBUS arhitektūras. Ja tās lietošanā ievērosiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, DynaJet IC7140 būs uzticama pilienu izmēra kontroles sistēma. Izmantojiet to kopā ar esošo universālo termināli (UT) Ierīce vienmērīgi darbojas un tiek attēlota ar jebkuru ISOBUS UT Vienkārša navigācijas izvēlne un ar datiem bagāts displejs Mainoties jūsu vajadzībām, pievienojiet papildu ISOBUS ECU Standartizētas kontaktdakšas, kabeļi un programmatūra vienkāršo instalēšanu un savienojamību un veido patiesu plug and play tehnoloģiju. DynaJet IC7140 ECU ir novietojams uz rīka, samazinot aparatūras skaitu kabīnē SISTĒMAS KOMPONENTI DynaJet IC7140 piedāvā divu veidu instalāciju: standarta un hibrīdu. X Standarta instalācija piedāvā divas izvades piedziņas ierīces, kas ievietotas caurules stiprinājuma un ir pielāgotas klienta konkrētajam aprīkojumam. X Hibrīda instalācija piedāvā astoņas (8) izejas piedziņas ierīces iespējas; katra piedziņas ierīces sastāv no astoņiem (8) sprauslu stiprinājumiem. DynaJet IC7140 kontrolleris DynaJet IC7140 kontrolleris darbojas kopā ar esošu ātruma kontrolleri, kas regulē plūsmu caur vadības vārstu vai sūkņa regulēšanu, lai sasniegtu mērķa pielietošanas ātrumu, saglabājot mērķa pilienu izmēru(-s), kad notiek ātruma maiņa. Šī sistēma darbojas tikai ar automātiskiem ātruma kontrolleriem, kas izmanto uz plūsmu balstītas uzraudzības sistēmas, nevis uz spiedienu balstītas uzraudzības sistēmas. Automātiskajiem ātruma kontrolleriem, kas aprīkoti kontrolei, balstoties gan uz plūsmu, gan spiedienu, darbam ar DynaJet IC7140 jābūt atspējotai uz spiedienu balstītajai sistēmai. Neatkarīgā automātiskā ātruma kontrollera cilpa darbojas tāpat kā tad, ja DynaJet IC7140 kontrollera nebūtu. DynaJet IC7140 kontrolleris maina plūsmas izvadi uz katru atsevišķo sprauslu, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju par optimālo pilienu izmēru (spiedienu) attiecīgajai uzklāšanai. Attēls 1-1: DynaJet IC7140 kontrolleris SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SISTĒMAS PĀRSKATS LV R0 1

10 IEVADS Standarta uzstādīšanas sistēmas komponenti Vienums Detaļas Nr. Apraksts Ilustrācija A DM-01 DynaJet IC7140 ECU modulis B DH-01-xxx-xxx-xxx ISOBUS DynaJet stiprinājums UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS C Spiediena sensors D : 3 pēdas / 1 m : 25 pēdas / 7,5 m Spiediena sensora kabelis E Spiediena saskarne F Caurules saskarnes moduļa (BIM) stiprinājums G DPF-xxxx Akumulatora barošanas pagarinātājs H DP-01 Barošanas sadales modulis (PDM) I Akumulatora barošanas padeve J Caurules saskarnes modulis (BIM) K DB2-00x-xxx-xxx-xxx-xxx DynaJet piedziņas ierīce L DBT-S Sākuma pārtraucējs M DBT-E Beigu pārtraucējs N DB2-00x-xxx-xxx-E-xxx DynaJet piedziņas ierīce ar beigu pārtraucēju O DB2-00x-S-xxx-xxx-xxx DynaJet piedziņas ierīce ar sākuma pārtraucēju P DBX-xxx Caurules piedziņas ierīces pagarinātājs 2

11 Attēls 1-2: DynaJet IC7140 standarta sistēmas diagramma (C) Spiediena sensors (D) Spiediena sensora kabelis : 3 pēdas / 1 m : 25 pēdas / 7,5 m (E) Spiediena saskarne (A) DynaJet IC7140 ECU modulis DM-01 (B) DynaJet IC7140 stiprinājums DH-01-xxx-xxx-xxx (N) DynaJet piedziņas ierīce ar Beigu pārtraucēju DB2-00x-xxx-xxx-E-xxx (G) Akumulatora barošanas pagarinātājs DPF-xxxx (F) BIM stiprinājums (J) Caurules saskarnes modulis (H) Barošanas sadales modulis DP-01 (I) Akumulatora barošanas padeve (K) DynaJet piedziņas ierīce DB2-00x-xxx-x-xxx-xxx (P) Caurules piedziņas ierīces pagarinātājs DBX-xxx (M) Beigu pārtraucējs DBT-E (L) Sākuma pārtraucējs DBT-S (O) DynaJet piedziņas ierīce ar Sākuma pārtraucēju DB2-00x-S-xxx-xxx-xxx SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 3

12 DynaJet IC7140 Hibrīda instalācijas sistēmas komponenti IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA Vienums Detaļas Nr. Apraksts A DM-01 DynaJet IC7140 ECU modulis B DynaJet hibrīda ECU stiprinājums C Spiediena sensors D : 3 pēdas / 1 m Spiediena sensora kabelis Ilustrācija : 25 pēdas / 7,5 m SĀKUMA EKRĀNS E Spiediena saskarne F Caurules saskarnes moduļa (BIM) hibrīda stiprinājums G : 3 pēdas /1 m CAN pagarinātājs : 7 pēdas / 2 m : 13 pēdas / 4 m : 20 pēdas / 6 m IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS H END BEIGU CAN pārtraucējs I START SĀKUMA CAN pārtraucējs J Caurules saskarnes modulis (BIM) K xx Barošanas adapteris L DynaJet HF piedziņas ierīce M xx-xx Sprauslas stiprinājums N Barošanas pagarināšanas piedziņas ierīce O Piedziņas ierīces barošanas Y veida kabelis P xx Barošanas sadales modulis (PDM) Q xx Barošanas kabelis 6ga R Akumulatora kabeļa 60 ampēru drošinātājs S xx Sprauslas pagarinājums xx DC: xx/xx

13 Attēls 1-3: DynaJet IC7140 hibrīda sistēmas diagramma (D) Spiediena sensora kabelis : 3 pēdas / 1 m : 25 pēdas / 7,5 m (C) Spiediena sensors (A) DynaJet IC7140 ECU modulis DM-01 (B) DynaJet hibrīda ECU stiprinājums (G) CAN pagarinātājs : 3 pēdas / 1 m : 7 pēdas / 2 m : 13 pēdas / 4 m : 20 pēdas / 6 m (E) Spiediena saskarne (H) BEIGU CAN pārtraucējs END (F) BIM stiprinājums Uz akumulatora barošanu (J) Caurules saskarnes modulis (S) Sprauslas pagarinājums xx xx DC: xx/xx (L) DynaJet HF piedziņas ierīce (K) Barošanas adapteris xx (O) Piedziņas ierīces barošanas Y veida kabelis (P) Barošanas sadales modulis xx (I) SĀKUMA CAN pārtraucējs START (N) Barošanas pagarināšanas piedziņas ierīce xx (Q) Barošanas kabelis 6ga xx (R) Akumulatora kabelis 60 A drošinātājs (M) Sprauslas stiprinājums xx-xx Uz akumulatora barošanu SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 5

14 EKRĀNA PAMATLIETOŠANA IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS DynaJet IC7140 displejā redzamas pieejamās ECU pogas, interaktīvs informācijas displejs un programmtaustiņi. Izvēloties ekrāna ikonu, ir nepieciešams stingrs pieskāriens. Iestatīšanas opcijas atlasot NETIEK automātiski saglabātas. Lai saglabātu iestatījumu, jāatlasa PIEKRIŠANAS TAUSTIŅŠ. Atlasiet IZIEŠANAS TAUSTIŅU, lai izietu, nesaglabājot iestatījumus, un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. PIEZĪME: Programmtaustiņu izvēlnes un skārienjutīgā ekrāna struktūra displejā var atšķirties no šajā lietotāja rokasgrāmatā attēlotā atkarībā no izmantotā universālā termināļa. Attēls 1-4: Ekrāna pārskats Pieejamie ECU Interaktīvais informācijas displejs DynaJet IC7140 ECU Tabula 1-1: Inicializācijas ekrāna opcijas Programmtaustiņš Pieejamie ECU DynaJet IC7140 ECU Interaktīvais informācijas displejs Programmtaustiņi Apraksts Programmtaustiņi Darbība Galvenā iestatīšanas izvēlne Sprauslu izlase Sistēmas pārskats Jūsu UT pašlaik pieejamās sistēmas tiek attēlotas katra ekrāna kreisās puses kolonnā. Izceltā ECU ikona norāda uz ISOBUS sistēmas komponentu, kas atrodas fokusā. Lai pārvietotos starp sistēmām, nospiediet attiecīgās sistēmas ikonu. PIEZĪME: Ikonas atšķiras atkarībā no sistēmām pieejamajiem komponentiem. Nospiediet, lai piekļūtu DynaJet IC7140 sistēmai. Palaišanas laikā uz ikonas var tikt parādīta progresa josla, kamēr sistēma ielādējas un izveido sakarus ar visiem komponentiem. Attēlo visu sistēmas informāciju, izvēlnes un darbību mijiedarbību, kā arī var saturēt pogas ekrāna papildu opcijām vai iestatījumiem. Parāda pogas [ar ikonām vai bez tām], ar kurām var piekļūt papildu izvēlnēm vai ekrāniem, mainītu pašreizējā ekrāna iestatījumus un/vai uzlabotu iestatījumus vai darbības funkcijas. Programmtaustiņiem bez ikonas nav saistītu funkciju. 6

15 Iestatījumu opciju navigācija Attēls 1-5: Navigācija atlases ekrānos Skaitliskā vērtība IEVADS Slīdjosla ar bultiņām Palielināt vienu izvēli un Samazināt vienu izvēli Diapazona maksimums Diapazona minimums Pietuvināt Piekrist Iziet Ciparu tastatūra Sakļaut ciparu tastatūru SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA Attālināt Izvērst ciparu tastatūru Pieejamās izvēles Tabula 1-2: Iestatījumu opcijas Sadaļa vai ikona Skaitliskā vērtība Slīdjosla Slīdnis Palielināšanas bultiņa Samazināšanas bultiņa Ciparu tastatūra Apraksts Attēlo pašreizējo skaitlisko vērtību Atlasa vērtību, nospiežot un atlaižot slīdni vai nospiežot un velkot slīdni uz noteikto vērtību. Konkrēta iestatījuma diapazons tiek parādīts slīdjoslā. Virziet pa kreisi, lai samazinātu skaitlisko vērtību, vai pa labi, lai to palielinātu Palielina skaitlisko vērtību Samazina skaitlisko vērtību Izmantojiet, lai iestatītu skaitlisko vērtību Sadaļa vai ikona Iziet Bultiņa Viena izvēle uz augšu Bultiņa Viena izvēle uz leju Pietuvināt Attālināt Viena izvēle uz augšu Piekrist Iziet Viena izvēle uz leju Apraksts Iziet, nesaglabājot izmaiņas Pārvieto izvēles rūtiņu uz augšu Pārvieto izvēles rūtiņu uz leju Sašaurina slīdjoslas diapazonu. Pelēks = maksimālais tālummaiņas līmenis. Paplašina slīdjoslas diapazonu. Pelēks = minimālais tālummaiņas līmenis. SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS Izvērst ciparu tastatūru Atklāj ciparu taustiņu Sakļaut ciparu tastatūru Piekrist Slēpj ciparu taustiņu Pieņem un saglabā iestatījumus LV R0 7

16 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS 2. NODAĻA UZSTĀDĪŠANA DynaJet IC7140 piedāvā divu veidu instalāciju: standarta un hibrīdu. Standarta uzstādīšana piedāvā divas izvades piedziņas ierīces, kas ievietotas caurules stiprinājuma un ir pielāgotas klienta konkrētajam aprīkojumam. Hibrīda uzstādīšana piedāvā astoņas (8) izejas piedziņas ierīces iespējas; katra piedziņas ierīces sastāv no astoņiem (8) sprauslu stiprinājumiem. DYNAJET IC7140 ECU Šajā sadaļā aprakstīta DynaJet IC7140 ECU ierīce. Attēls 2-1: DynaJet IC7140 ECU skats no augšas un apakšas Vienums 5 Apraksts Spiediena saskarnes stiprinājuma savienotājs 2 DynaJet IC7140 ECU galvenā stiprinājuma savienotājs 3 Produkta un sērijas numura etiķete 4 Montāžas cilnes 5 Programmēšanas ports 4 PIEZĪME: Pirms DynaJet IC7140 lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir nostiprināta ar četrām stiprināšanas skrūvēm. Neglabājiet magnētiskās un elektromagnētiskās ierīces DynaJet IC7140 sistēmas tuvumā. DynaJet IC7140 sistēmas uzstādīšana vietās, kur ir augsta vibrācija, var nelabvēlīgi ietekmēt sistēmas darbību. Ir ļoti ieteicams to montēt tieši pie transportlīdzekļa galvenā rāmja vai priekšmeta, kas tieši savienots ar galveno rāmi

17 ECU novietošana DynaJet IC7140 ECU jāzina, kādā virzienā tas ir uzstādīts, pretējā gadījumā sistēma nedarbosies pareizi. Ievērojiet ECU etiķetes un savienojumu virzienu un kreiso/labo malu attiecībā pret transportlīdzekļa priekšēji vērsto virzienu. Skats vienmēr būs tāds, it kā operators skatītos no kabīnes augšpuses. DynaJet IC7140 ECU ir droši jāpiestiprina uz virsmas, kas ir stingri piestiprināta pie transportlīdzekļa un pārvietojas vienlaicīgi ar GNSS antenu. DynaJet IC7140 konsoles iestatīšanas laikā sadaļā Galvenā-> OEM iestatījumi, sadaļā ECU virziens ir precīzi jānorāda DynaJet IC7140 ECU virziens. Tabula 2-3: Taisnleņķa virzieni pret transportlīdzekļa orientāciju Horizontāls, ar etiķeti uz augšu Noklusējuma uzstādīšanas pozīcija Horizontāls, ar etiķeti uz leju Vertikāls, ar savienotājiem uz augšu Taisnleņķa virzieni DynaJet IC7140 ECU ir jāuzstāda transportlīdzeklī perpendikulāri. Tas nozīmē, ka DynaJet IC7140 ECU atrodas 90 leņķī vai 90 leņķa reizinājumu (0, 90, 180, 270) leņķī visās trīs asīs (vertikāli, horizontāli un perpendikulāri pret abiem pārējiem virzieniem) pret transportlīdzekļa pārvietošanās virzienu. Izvēlieties vienu no sešiem (6) iespējamiem taisnleņķa virzieniem, kuros ir uzstādīts DynaJet IC7140 ECU. W Horizontāls, ar etiķeti uz augšu (uzstādīšanas pozīcija pēc noklusējuma) W Horizontāls, ar etiķeti uz leju W Vertikāls, ar savienotājiem uz augšu W Vertikāls, ar savienotājiem uz leju W Vertikāls, ar kreiso malu uz augšu W Vertikāls, ar labo malu uz augšu Vertikāls, ar savienotājiem uz leju Vertikāls, ar kreiso malu uz augšu Vertikāls, ar labo malu uz augšu SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 9

18 STANDARTA UZSTĀDĪŠANA IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Barošanas avots Barošana jāiegūst no akumulatora, izmantojot 60 ampēru aizkausēto kabeli Jauda no akumulatora tiek novirzīta uz cauruli, izmantojot 6. izmēra barošanas kabeļus DP-xxxx. Barošanas sadales modulis (PDM) pārslēdz barošanu no akumulatora uz piedziņas ierīcēm. Galvenais PDM stiprinājums var saturēt līdz pat 80 sprauslām (40 sprauslas katrā pusē) DP-01. Ja tiek lietots vairāk par 80 sprauslām, izmantojiet PDM DP-02 ar izvēles barošanas pagarinātāju DBP-Lxxxx. PDM modelis DP-01-R vai DP-02-R ir paredzēts apgrieztai montāžai, uzstādot atmuguriski vai ar apakšējo pusi uz augšu. Piedziņas ierīces moduļi un pārtraucēji DynaJet IC7140 piedziņas ierīces moduļi DB2-00x-xxx-xxx-xxx-xxx ir ievietoti caurules stiprinājumā un ir pielāgoti konkrētajam sprauslu atstatumam un garumam. Piedziņas ierīces moduļa stiprinājumos ir integrēti CAN kabeļi. Piedziņas ierīces moduļu secība pēc ieslēgšanas tiek noteikta automātiski, tādēļ uzstādījumu var mainīt nepārkonfigurējot. Instalējot DynaJet piedziņas ierīces moduļus, sāciet ar Sākuma pārtraucēju DBT-S vai piedziņas ierīces moduli ar Sākuma pārtraucēju DB2-00x-S-xxx-xxx-xxx, pēc tam izveidojiet savienojumu ar PDM, savienojot PDM ar gala pārtraucēju DBT-E vai piedziņas ierīces moduli ar Beigu pārtraucēju DB2-00x-xxx-xxx-E-xxx. Attēls 2-2: Standarta uzstādīšana Barošanas sadales modulis DynaJet solenoīdi Spiediena saskarne Spiediena saskarne savienojas tieši ar DynaJet IC7140 ECU moduli. Pagarinātāji vai tiek izmantoti, lai izveidotu savienojumu ar spiediena sensoru uz caurules. Caurules saskarnes modulis (BIM) BIM stiprinājums ir savienots starp DynaJet IC7140 un PDM. Atkarībā no uzstādīšanas to var stiprināt kabīnē vai ārpusē. BIM tiek izmantots līdz pat 15 posmiem (1 15). BIM (izvēles) ir pieejams sistēmām ar līdz pat 30 posmiem (16 30). Uz BIM stiprinājuma un caurules vadi (vai brīvie vadi) tiek savienoti ar esošajiem mašīnas caurules posma izvadiem 12V ON/0V OFF. PAZIŅOJUMS: Pagrieziena kompensācija nav pieejama, ja sistēmai ir divi BIM. Piedziņas ierīces modulis Izvēles barošanas pagarinātājs 10

19 HIBRĪDA UZSTĀDĪŠANA Barošanas avots Barošana jāiegūst no akumulatora, izmantojot 60 ampēru aizkausēto kabeli Jauda no akumulatora jānovirza uz cauruli, izmantojot 6. izmēra barošanas kabeļus xx. Jaudas sadales moduļiem xx jābūt savienotiem ar kabeļiem xx. Jauda no xx jānovirza uz katru DynaJet IC7140 piedziņas ierīci , izmantojot kabeļus xx un xx vai xx. Piedziņas ierīču moduļi un pārtraucēji Uz astoņām (8) sprauslām ir viena DynaJet IC7140 piedziņas ierīce Uzstādiet katru DynaJet IC7140 piedziņas ierīci pa vidu astoņām (8) sprauslām, ko tā kontrolē. Sākuma pārtraucējs START jāpievieno DynaJet IC posma piedziņas ierīcei Beigu pārtraucējs END jāpievieno pēdējā posma piedziņas ierīces modulim Attēls 2-3: Hibrīda uzstādīšana Barošanas sadales modulis CAN savienojums Barošana Sprauslu stiprinājumi Uzstādot sprauslu stiprinājumus xx-xx, vienmēr sāciet ar 1. posmu un turpiniet līdz pēdējam posmam. Sprauslu stiprinājumi ir paredzēti jūsu sprauslu konkrētajām atstarpēm. Vienmēr sāciet ar 1. sprauslu un virzieties no kreisās uz labo pusi (vēršoties mašīnas priekšgala virzienā. CAN kabeļi CAN kabeļi jāsavieno virknēs. Spiediena saskarne Spiediena saskarne savienojas ar DynaJet IC7140 ECU moduli. Pagarinātāji vai tiek izmantoti, lai izveidotu savienojumu ar spiediena sensoru uz caurules. Caurules saskarnes modulis (BIM) BIM stiprinājums ir savienots starp DynaJet IC7140 un PDM. BIM tiek izmantots līdz pat 15 posmiem (1 15). BIM (izvēles) ir pieejams sistēmām ar līdz pat 30 posmiem (16 30). Uz BIM stiprinājuma un caurules uztvērēja vadi (vai brīvie vadi) tiek piegādāti tādējādi, lai tie iestiprinātos esošajos mašīnas caurules posma izvados 12V ON/0V OFF. PAZIŅOJUMS: Pagrieziena kompensācija nav pieejama, ja sistēmai ir divi BIM. DynaJet piedziņas ierīces DynaJet solenoīdi SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 11

20 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS 3. NODAĻA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UN KALIBRĒŠANA Turpmāk norādītas obligātās darbības DynaJet IC7140 sistēmas sākotnējai iestatīšanai. Kad šie iestatījumi un kalibrēšana ir veikta, jābūt iespējamai darbībai. BRĪDINĀJUMS! Katru reizi mainot sprauslu vai nomainot sprauslas, pirms darbības mēģinājuma ir jāveic sistēmas kalibrēšana (4. 7. darbība). Ja sistēma netiek pareizi konfigurēta un kalibrēta, tās veikums būs sliktāks par normu. Pēc šo darbību veikšanas, var turpināt darbināšanu. PIEZĪME: ECU esošā informācija atšķiras atkarībā no lietotāja un OEM iestatītajiem parametriem. NR. 1 IESLĒGŠANA UN INICIALIZĀCIJA Kontrollerim nepārtraukti tiek piegādāta barošana. Universālais terminālis (UT) ļauj piekļūt kontrollera iespējām un darbībai. Mainot vai pievienojot sistēmai citus vai papildu elektroniskos komponentus, konsole ir jāizslēdz un atkal jāieslēdz. Pēc iedarbināšanas sistēma cirkulē šādus ekrānus. X Inicializācijas ekrāns ieslēgšanas laikā inicializācijas ekrāns tiek attēlots piecu (5) sekunžu ilgumā vai līdz visu piedziņas ierīču noskenēšanai. X Galalietotāja licences līgums parādās pēc Inicializācijas ekrāna un neatļauj piekļuvi Sākuma ekrānam, pirms tas nav apstiprināts, nospiežot pogu Piekrist. X Sākuma ekrāns kad inicializācija ir pabeigta un Galalietotāja licences līgums ir apstiprināts, parādās Sākuma ekrāns. Sākuma ekrānā tiek attēlotas vairākas vērtības, sniedzot ātru pārskatu par sistēmas komponentu stāvokli. Attēls 3-1: Ieslēgšanas un inicializācijas secība Pieejamie ECU 12

21 NR. 2 MAŠĪNAS IESTATĪŠANA Mašīnas iestatīšana atrodas Galvenās izvēlnes ekrānā. Sākotnēji iestatot sistēmu, tiek stingri ieteikts iestatīt Posmu skaita, Sprauslu skaita posmā un Spiediena sensora maksimālās vērtības parametrus. Citus mašīnas iestatījumus un lietotāja parametrus pēc sistēmas kalibrēšanas var pielāgot pēc vajadzības. PIEZĪME: Mašīnas iestatīšanas parametriem jāatbilst uzstādītajai sprauslai. 1. Sākuma ekrānā nospiediet GALVENO IESTATĪŠANAS TAUSTIŅU. 2. Izvēlieties Mašīnas iestatīšana. 3. Nosakiet: X Posmu skaits iestata caurules posmu skaitu. X Sprauslu skaits posmā nospiediet Bultiņas taustiņu, lai dotos uz ekrānu Sprauslu skaits posmā. Ievadiet katra posma vērtību. X Spiediena sensora maksimālā vērtība ievadiet maksimālo spiediena vērtību, kas norādīta uz spiediena sensora etiķetēs. NR. 3 SPRAUSLAS IESTATĪŠANA UN ATLASE Iepriekš iestatīta sprauslu izlase ļauj saglabāt līdz pat piecām (5) sprauslām ātrai atsaukšanai. Izmantojiet to, lai ātri piekļūtu biežāk izmantotajām smidzināšanas sprauslām, ieskaitot tās, kuras tiek izmantotas sākotnējās iedarbināšanas kalibrēšanai. Sprauslu izlases izveidošana 1. Sākuma ekrānā nospiediet SPRAUSLU IZLASES TAUSTIŅU. 2. Atlasiet SPRAUSLAS PIEVIENOŠANAS TAUSTIŅU. Sprauslu izvēle tiks saglabāta saistītajā vietā izlasē. 3. Sprauslu atlases ekrānā X Atlasiet sprauslu sēriju. X Atlasiet sprauslas kapacitāti. 4. Nospiediet IEPRIEKŠĒJĀ EKRĀNA TAUSTIŅU, lai pabeigtu atlasi un atgrieztos Sprauslu izlases ekrānā. 5. Lai izlasei pievienotu citas sprauslas, atkārtojiet darbību. Pašreizējās sprauslas atlase Ja izlasē ir vairākas sprauslas: 1. Sistēmas funkcionālās pārbaudes laikā atlasiet izmantojamo sprauslu. Attēls 3-2: Mašīnas iestatīšana Attēls 3-3: Sprauslas atlase SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IESTATĪŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 13

22 NR. 4 VAIRĀK PAR VADĪBAS REŽĪMIEM IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Lai sāktu sistēmas kalibrēšanu, ir jāizveido darbības režīms. Ir trīs veidu Darbības režīmi: Manuālais režīms atlasiet darbam paredzēto sprauslu un mērķa PWM darba cikla procentu. Sistēma aprēķina un attēlo pilienu izmērus izvēlētajai sprauslai. DynaJet IC7140 veic kontroli, lai noteiktu darba cikla procentu mērķi. Pilienu režīms atlasiet darbam paredzēto sprauslu un mērķa pilienu izmēra diapazonu. Sistēma aprēķina un attēlo vidējo spiedienu caurulē, kas nepieciešams, lai ar izvēlēto sprauslu sasniegtu šo pilienu izmēru diapazonu. DynaJet IC7140 veic kontroli, lai saglabātu mērķa pilienu izmēru diapazonu. Spiediena režīms atlasiet darbam paredzēto sprauslu un caurules mērķa spiedienu. Sistēma aprēķina un attēlo pilienu izmēru izvēlētajai sprauslai ar caurules mērķa spiedienu. DynaJet IC7140 veic kontroli, lai saglabātu caurules mērķa spiedienu. PIEZĪME: DynaJet IC7140 spēju sasniegt kontroles mērķi var ierobežot daudzi faktori, tostarp, bet ne tikai smidzināšanas ātrums, materiāla blīvums, ātrums un sprauslu modelis/izmērs/atstatumi. Lai izvēlētos darbības režīmu: 1. Sākuma ekrānā nospiediet DARBĪBAS TAUSTIŅU. 2. Uz Sprauslas manometra nospiediet PAŠREIZĒJĀ DARBĪBAS REŽĪMA INDIKATORA UN REŽĪMA MAIŅAS POGU. Režīmi pārslēdzas no manuālā režīma uz pilienu režīmu un Spiediena režīmu. Attēls 3-4: Darbības režīms no Sākuma ekrāna Caurules posma aktivitāte Pašreizējās sprauslas atlases un Sprauslu izlases poga Pašreizējā darbības režīma Indikatora un režīma maiņas poga Pašreizējais sprauslas spiediens Sīkāku informāciju par katru režīmu skatiet nodaļā Darbība. Pašreizējais pilienu izmērs PWM darba cikls Caurules pašreizējais spiediens Sprauslas manometrs 14

23 NR. 5 SISTĒMAS FUNKCIONĀLĀS PĀRBAUDES VEIKŠANA Turpmāk sniegti norādījumi par sistēmas funkcionālās pārbaudes veikšanu. Pirms DynaJet IC7140 izmantošanas mēģinājuma pārliecinieties, ka plūsmas ātruma kontroles sistēma darbojas pareizi. 1. UT fokusējiet DynaJet IC7140, pārejiet uz Darbības ekrānu 2. Iestatiet DynaJet IC7140 darbības režīmu uz Manuālo režīmu. 3. Izmantojot PWM PALIELINĀŠANAS TAUSTIŅU, iestatiet PWM darba ciklu uz 100%. Tas nodrošinās sistēmas darbību tā, it kā DynaJet IC7140 nebūtu. 4. Izmantojiet šo konfigurāciju, lai pārliecinātos, ka ātruma kontroles sistēma darbojas pareizi. Apstipriniet caurules posma funkcionalitāti. 1. Turpiniet DARBINĀT DynaJet IC7140 manuālajā režīmā. 2. Izmantojot PWM SAMAZINĀŠANAS TAUSTIŅU, iestatiet PWM darba ciklu uz 50%. 3. IESLĒDZIET galveno slēdzi (ar ātruma kontrolleri vai citiem caurules posma vadības slēdžiem) 4. Izmantojot pārslēgšanas kārbu, IESLĒDZIET katru posmu, pārliecinoties, ka DynaJet IC7140 darbības ekrānā attiecīgais posms kļūst zils. 5. IZSLĒDZIET galveno slēdzi. DynaJet IC7140 darbības ekrānā pārliecinieties, ka visi posmi tagad ir tiek attēloti pelēkā krāsā. Pārliecinieties, ka katrs no attiecīgajiem e-chemsaver solenoīdiem veic impulsus. 1. Pārliecinieties, ka mehāniskajā mērierīcē attēlotais spiediens ir tuvu digitālajā spiediena displejā attēlotajam DynaJet IC7140 darbības ekrānā. PIEZĪME: Mehānisko zudumu dēļ sensori neatbilst pilnīgi precīzi. Ievadiet maksimālo spiediena vērtību, kas norādīta uz spiediena sensora etiķetēs. Šie parametri apstiprina DynaJet IC7140 sistēmas pamatdarbību. Sīkāka informācija par sistēmas precīzu kalibrēšanu atrodama šīs rokasgrāmatas sadaļā DynaJet IC7140 sistēmas kalibrēšana. NR. 6 ĀTRUMA KONTROLLERA REGULĒJUMA KALIBRĒŠANA Turpmāk norādītā procedūra nosaka agresīvāko ātruma kontrollera regulēšanas vārsta pastiprinājumu, kas darbojas visos spiediena diapazonos. Pirms sākat: Pārliecinieties, ka produkta sūknis nodrošina plūsmu, kas pārsniedz sistēmas maksimālo pieprasīto plūsmu. Skatiet smidzinātāju ražotāja specifikācijas. Saprotiet, ka agresīvāko vērtību var atrast, palielinot vārsta pastiprinājumu, līdz sistēma svārstās, un pēc tam samazinot iestatījumu, līdz sistēma pie šīs vērtības ir stabila. PIEZĪME: Var tikt piemēroti citi ātruma kontrollerim specifiski iestatījumi, pamatojoties uz jūsu konkrēto ātruma kontrollera sistēmu Šo pārbaužu laikā ātruma kontrollerim jādarbojas automātiskajā režīmā. Lai sasniegtu minimālo un maksimālo darba spiedienu konkrētajai sprauslai, kas tiek izmantota pie katra pārbaudes nosacījuma, lietotājam jāspēj vai nu pielāgot mērķa pielietošanas ātrumu, vai pielāgot mašīnas ātrumu Plūsmas impulsu pārbaudes Šīs pārbaudes apstiprinās, ka plūsmas impulss caur solenoīdiem neietekmē ātruma kontrollera stabilitāti pat tad, ja darba cikls ir mazāks par 50%. 1. Iestatiet DynaJet IC7140 darbības režīmu uz Manuālo režīmu. 2. Izmantojot PWM PALIELINĀŠANAS un SAMAZINĀŠANAS TAUSTIŅUS, iestatiet PWM darba ciklu atbilstoši katrā pārbaudē norādītajam. 3. Veiciet pārbaudes, kā norādīts turpmākajās sadaļās, fiksējot spiediena līmeni katrā pārbaudē. 4. Iestatiet ātruma kontrollera vārsta pastiprinājumu līdz visaugstākajai vērtībai, kas darbojas ar visām trim turpmākajām pārbaudēm. Šī būs 3 pārbaudēs konstatētā zemākā pastiprinājuma vērtība. Kad šī vērtība ir noteikta, tā vairs nav jāmaina. Ja visos manuālā darba cikla iestatījumos sistēma neveic pieņemamu kontroli ar šo pastiprinājuma vērtību, tad sistēmā kaut kas nav kārtībā, un tas ir jāatrisina pirms DynaJet IC7140 sistēmas kalibrēšanas mēģinājuma. Ja jums nepieciešams papildu atbalsts, sazinieties ar TeeJet Technologies klientu atbalsta dienestu vai pilnvarotu TeeJet Technologies izplatītāju, lai saņemtu palīdzību. SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IESTATĪŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 15

24 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS 1. pārbaude 100% darba cikls 1. Vispirms iestatiet DynaJet IC7140 darba ciklu uz 100%. 1A. pārbaude minimālais darba spiediens 2. Nosakiet ātruma kontrollera pastiprinājuma vērtību ar MINIMĀLO darba spiedienu. 3. Samaziniet mērķa ātrumu vai mašīnas ātrumu, līdz sistēma sasniedz minimālo darba spiedienu. 4. Pielāgojiet pastiprinājuma vērtību, līdz tiek panākta stabilitāte. Kontrollera pastiprinājuma vērtība pie minimālā spiediena: 1B. pārbaude maksimālais darba spiediens 5. Iestatiet ātruma kontrollera pastiprinājuma vērtību ar MAKSIMĀLO darba spiedienu. 6. Palieliniet mērķa ātrumu vai mašīnas ātrumu, līdz sistēma sasniedz maksimālo darba spiedienu. 7. Pielāgojiet pastiprinājuma vērtību, līdz tiek panākta stabilitāte. Kontrollera pastiprinājuma vērtība pie maksimālā spiediena: 2. pārbaude 50% darba cikls 1. Vispirms iestatiet DynaJet IC7140 darba ciklu uz 50%. 2A. pārbaude minimālais darba spiediens 2. Iestatiet ātruma kontrollera pastiprinājumu/vērtības ar MINIMĀLO darba spiedienu. 3. Samaziniet mērķa ātrumu vai mašīnas ātrumu, līdz sistēma sasniedz minimālo darba spiedienu. 4. Pielāgojiet pastiprinājuma vērtību, līdz tiek panākta stabilitāte. Kontrollera pastiprinājuma vērtība pie minimālā spiediena: 2B. pārbaude maksimālais darba spiediens 5. Iestatiet ātruma kontrollera pastiprinājumu/vērtības ar MAKSIMĀLO darba spiedienu. 6. Palieliniet mērķa ātrumu vai mašīnas ātrumu, līdz sistēma sasniedz maksimālo darba spiedienu. 7. Pielāgojiet pastiprinājuma vērtību, līdz tiek panākta stabilitāte. Kontrollera pastiprinājuma vērtība pie maksimālā spiediena: 3. pārbaude - darba cikls Minimālais darba cikls 1. Vispirms iestatiet DynaJet IC7140 darba ciklu uz Minimālā darba cikla vērtību (pēc noklusējuma tā ir 30%) 3A. pārbaude 2. Iestatiet ātruma kontrollera pastiprinājumu/vērtības ar MINIMĀLO darba spiedienu. 3. Samaziniet mērķa ātrumu vai mašīnas ātrumu, līdz sistēma sasniedz minimālo darba spiedienu. 4. Pielāgojiet pastiprinājuma vērtību, līdz tiek panākta stabilitāte. Kontrollera pastiprinājuma vērtība pie minimālā spiediena: 3B. pārbaude 5. Iestatiet ātruma kontrollera pastiprinājumu/vērtības ar MAKSIMĀLO darba spiedienu. 6. Palieliniet mērķa ātrumu vai mašīnas ātrumu, līdz sistēma sasniedz maksimālo darba spiedienu. 7. Pielāgojiet pastiprinājuma vērtību, līdz tiek panākta stabilitāte. Kontrollera pastiprinājuma vērtība pie maksimālā spiediena: NR. 7 DYNAJET IC7140 SISTĒMAS KALIBRĒŠANA Rupjais pastiprinājums tiek palielināts, līdz sistēma svārstās visā mērķa spiedienā. Kad tas notiek, tiek palielināts precīzais pastiprinājums, lai izlīdzinātu/novērstu svārstības. Pārāk zems rupjais pastiprinājums rada sistēmas stabilitāti, taču lēnu nokļūšanu līdz mērķa vērtībai. Pārāk augsts rupjais pastiprinājums liek sistēmai pārsniegt mērķa diapazonu, kad notiek ātruma maiņa. Pārāk zems precīzais pastiprinājums ļauj sistēmai turpināt svārstīties. Pārāk liels precīzais pastiprinājums liek sistēmai pārāk strauji svārstīties un izraisīt sistēmas tricināšanos. Jo zemāks mērķa spiediens, jo lielāku precīzo pastiprinājumu var iestatīt, tāpēc kalibrēšana jāveic ar visaugstāko spiedienu un mazāko pilienu izmēru, ar kādu mašīnai parasti paredzēts darboties. Lai pēc iespējas labāk veiktu kalibrēšanu, nepieciešamas ātruma izmaiņas. Priekšroka tiek dota simulētām ātruma izmaiņām, taču ir pieļaujama arī mašīnas vadīšana. Nepieciešami vienmērīgi ātrumi. 16

25 1. Galvenās iestatīšanas ekrānā atlasiet Mašīnas iestatīšana. Attēls 3-5: Mašīnas iestatīšana rupjais pastiprinājums un precīzais pastiprinājums Sistēmas kalibrēšana Turpmāk norādītajās darbībās sistēmas kalibrēšanai tek izmantoti DynaJet IC7140 rupjā un precīzā pastiprinājuma iestatījumi: 1. Iestatiet DynaJet IC7140 Pilienu režīmā 2. No Sprauslu izlases ekrāna izvēlieties izmantojamo sprauslu. 3. Sadaļas Galvenā iestatīšana-> Mašīnas iestatīšana 2. lapā iestatiet Rupjo pastiprinājumu uz 2 un Precīzo pastiprinājumu uz Sadaļas Galvenā iestatīšana->oem iestatījumi 1. lapā atspējojiet Lēciena punktu, iestatot vērtību uz Veiciet Augstākā spiediena / Mazākā pilienu izmēra konfigurāciju. 6. Atzīmējiet Rupjā pastiprinājuma un Precīzā pastiprinājuma vērtības atbilstoši Augstākā spiediena / Mazākā pilienu izmēra pārbaudei. 7. Veiciet Zemākā spiediena / Lielākā pilienu izmēra konfigurāciju. 8. Sadaļas Galvenā iestatīšana->oem iestatījumi 1. lapā iespējojiet Lēciena punktu, iestatot vērtību uz 0,35 bar / 5 psi. Ja ar mašīnu paredzēts izmantot vairāk nekā vienu sprauslu izmēru, veiciet pārbaudi ar tādām pašām vērtībām rupjajam pastiprinājumam un precīzajam pastiprinājumam arī pārējām sprauslām. Vienmēr pārbaudiet ar visaugstāko spiedienu / mazāko pilienu izmēru, kas parasti tiks izmantots. Augstākais spiediens / Mazākais pilienu izmērs Rupjā pastiprinājuma kalibrēšana 1. Darbības ekrānā, izmantojot Pilienu izmēra taustiņus, izvēlieties augstāko spiedienu / mazāko pilienu izmēru, kas parasti tiks izmantots, atspējojot Pilienu izmēra taustiņus. Piemērs: uz 2. Palaidiet sistēmu un uz DynaJet IC7140 apskatiet Pašreizējā sprauslas spiediena rombu uz Sprauslas mērierīces, kad tiek mainīts ātrums. 3. Palieliniet rupjo pastiprinājumu, līdz sistēma svārstās visā mērķa spiedienā. Vairums mašīnu rupja pastiprinājuma gadījumā darbojas ar iestatījumu no 4 līdz 6. Rupjā pastiprinājuma vērtība pie augstākā spiediena / mazākā pilienu izmēra: Precīzā pastiprinājuma kalibrēšana 4. Izmantojot tādas pašas ātruma maiņas kā iepriekš, apskatiet Pašreizējā sprauslas spiediena rombu uz Sprauslas mērierīces, kad tiek mainīts ātrums 5. Sāciet palielināt precīzo pastiprinājumu, līdz svārstības tiek pārtrauktas un mērķa ātrums un mērķa spiediens ir stabils. Vairums mašīnu precīza pastiprinājuma gadījumā darbojas ar iestatījumu no 8 līdz 12. Precīzā pastiprinājuma vērtība pie augstākā spiediena / mazākā pilienu izmēra: Zemākais spiediens / Lielākais pilienu izmērs 6. Pēc tam, kad iestatīts rupjais un precīzais pastiprinājums, izmantojot Pilienu izmēra taustiņus, izvēlieties zemāko spiedienu / lielāko pilienu izmēru, kas parasti tiks izmantots, atspējojot Pilienu izmēra taustiņus. Piemērs: uz 7. Palaidiet sistēmu, izmantojot tās pašas ātruma izmaiņas, un uz DynaJet IC7140 apskatiet Pašreizējā sprauslas spiediena rombu uz Sprauslas mērierīces, kad tiek mainīts ātrums. Parasti smidzināšanai ar zemāku spiedienu iestatījumi nav jāmaina. SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IESTATĪŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 17

26 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS 4. NODAĻA SĀKUMA EKRĀNS Sākuma ekrāns sniedz piekļuvi DynaJet IC7140 pieejamajām funkcijām. PIEZĪME: ECU esošā informācija atšķiras atkarībā no lietotāja un OEM iestatītajiem parametriem. Attēls 4-1: Sākuma ekrāns Pieejamie ECU DynaJet IC7140 ECU Ātrā pārskata lodziņš Tabula 4-4: Sākuma ekrāna opcijas Programmtaustiņš Pieejamie ECU Darbības režīms DynaJet IC7140 ECU Darbības režīms nav pieejams Galvenā iestatīšanas izvēlne Sprauslu izlase Ātrā pārskata lodziņš Sistēmas pārskats Apraksts Izmantojiet, lai pārvietotos starp sistēmām, kas pašlaik ir pieejamas jūsu UT. Izceltā ECU ikona norāda uz ISOBUS sistēmas komponentu, kas atrodas fokusā. PIEZĪME: Ikonas atšķiras atkarībā no sistēmām pieejamajiem komponentiem. Nospiediet, lai piekļūtu DynaJet IC7140 sistēmai. Palaišanas laikā uz ikonas var tikt parādīta progresa josla, kamēr sistēma ielādējas un izveido sakarus ar visiem komponentiem. Nospiediet, lai piekļūtu DynaJet IC7140 sistēmas Darbības ekrānam Tiek attēlots, kad kļūdas dēļ Darbības ekrāns nav pieejams Piekļūst galvenajai iestatīšanas izvēlnei, lai ievadītu dažādus vadības iestatījumus Nospiediet, lai piekļūtu ekrānam Sprauslu izlase, lai iepriekš iestatītu līdz pat piecām (5) sprauslām un atlasīto pašreizējo sprauslu Nospiediet, lai piekļūtu ekrānam Sistēmas pārskats un atrastu problēmas, kā arī saņemtu informāciju par atlasītajām piedziņas ierīcēm vai solenoīdiem Attēlo ātru pārskatu par sistēmas komponentu stāvokli Programmtaustiņi 18

27 Ātrā pārskata lodziņš Sākuma ekrāna Ātrā pārskata sadaļā tiek attēlotas vairākas vērtības, lai brīdinātu lietotāju par sistēmas stāvokli. Šis informācijas kopums informē lietotāju par pašreizējo rīka statusu un norāda uz jebkādām problēmām. Ātrajā pārskatā attēlotā informācija: Sprauslas sprauslu skaits Posmi posmu skaits Piedziņas ierīces piedziņas ierīču skaits Caurules modulis caurules moduļu skaits Sākuma pārtraucējs sākuma pārtraucēju skaits Beigu pārtraucējs beigu pārtraucēju skaits Lai iegūtu sīkāku informāciju par sistēmas komponentiem, izmantojiet taustiņu Sistēmas pārskats. Attēls 4-2: Sistēmas pārskata piemērs Sīkāku informāciju skatiet nodaļā Sistēmas pārskats. Inicializācijas kļūdas Inicializācijas kļūdas parādās Sākuma ekrānā, lai brīdinātu operatoru par noteiktām problēmām un neļautu konsolei pāriet darbības režīmā, pirms tās ir novērstas. Sprauslas caurules iestatīšanas kļūda, jo sprauslu skaita dēļ neatbilst DynaJet IC7140 Posmi posmu skaita kļūda, jo smidzinātāja posmu skaits neatbilst DynaJet IC7140 Piedziņas ierīces trūkstošas piedziņas ierīces kļūda, jo sensora BUS trūkst vismaz vienas piedziņas ierīces Caurules modulis Caurules saskarnes moduļa (BIM) kļūda, jo ir zaudēti sakari ar BIM Sākuma pārtraucējs Sākuma pārtraucēja kļūda, jo Sākuma pārtraucējs nav konstatēts Beigu pārtraucējs Beigu pārtraucēja kļūda, jo Beigu pārtraucējs nav konstatēts Attēls 4-3: Ātrā pārskata kļūdas piemērs Inicializācijas kļūdas piemērs Izmantojiet taustiņu Sistēmas pārskats, lai iegūtu sīkāku informāciju par kļūdaino sistēmas komponentu, kas tiek attēlots sarkanā krāsā ar kļūdas ikonu. Attēls 4-4: Sistēmas pārskata kļūdas piemērs Sīkāku informāciju skatiet nodaļā Sistēmas pārskats vai Pielikumā C Kļūdu novēršanas rokasgrāmata. SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 19

28 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS 5. NODAĻA GALVENĀ IESTATĪŠANA Ar Galvenās iestatīšanas izvēlni tiek konfigurēta iekārtas iestatīšana, OEM opcijas, lietotāja saskarnes opcijas un piekļūst palīdzības izvēlnei, ieskaitot diagnostikas ekrānus. PIEZĪME: Jūsu displeja struktūra displejā var atšķirties no šajā lietotāja pamācībā attēlotā atkarībā no izmantotā UT. Šajā lietotāja pamācībā tiek attēlotas visas iespējamās iespējas. Attēls 5-1: Galvenās iestatīšanas ekrāna pārskats Izceltā izvēlnes opcija Izvēlnes opcijas Tabula 5-5: Galvenās iestatīšanas pārskata opcijas Programmtaustiņš Izvēlnes opcijas Sākums Vienu ekrānu atpakaļ Apraksts Attēlo galvenās iestatīšanas izvēlnes opcijas: X Mašīnas iestatīšana izmanto, lai konfigurētu mašīnas iestatījumus X OEM iestatījumi izmanto, lai konfigurētu mašīnas papildu iestatījumus (izvēlne ir aizsargāta ar paroli, un šīs izvēlnes iestatījumi ir tieši saistīti ar uzstādīto OEM aprīkojumu) X Lietotāja saskarne ļauj operatoram atlasīt posma skaņas signāla iestatījumu un vēlamo universālo termināli (UT) T Palīdzība ļauj operatoram apskatīt sistēmas informāciju X Par ierīci sniedz informāciju par konsoli un moduļiem X Sistēmas pārskats izmanto, lai attēlotu atlasīto sistēmas elementu pārskatu un palīdzētu novērst un diagnosticēt visas sistēmas un cauruļu darbības problēmas X UT datu diagnostika UT datu diagnostikas ekrāns sniedz informāciju par virtuālo termināļa kontrolleri X Žiroskopa diagnostika žiroskopa diagnostikas ekrāns sniedz informāciju par žiroskopu Nospiediet, lai atvērtu Sākuma ekrānu Nospiediet, lai atgrieztos Sākuma ekrānā Programmtaustiņi 20

29 Vienu ekrānu uz priekšu Nospiediet, lai atvērtu iezīmētās izvēlnes opcijas ekrānu Viena izvēle uz augšu Viena izvēle uz leju Nospiediet, lai izceltu iepriekšējo izvēlnes opciju Nospiediet, lai izceltu nākamo izvēlnes opciju Piekļūšana Galvenās iestatīšanas ekrānam Galvenās iestatīšanas ekrānam var piekļūt no Sākuma ekrāna. Sākuma ekrāns 1. Nospiediet GALVENĀS IESTATĪŠANAS EKRĀNA TAUSTIŅU. Attēls 5-2: Galvenās iestatīšanas ekrāns no Sākuma ekrāna MAŠĪNAS IESTATĪŠANA Mašīnas iestatīšana tiek izmantota, lai konfigurētu mašīnas iestatījumus. BRĪDINĀJUMS! Katru reizi mainot sprauslu vai nomainot sprauslas, pirms darbības mēģinājuma ir jāveic sistēmas kalibrēšana (4. 7. darbība nodaļā Sākotnējā iedarbināšana un kalibrēšana ). Šīs konfigurācijas var ietekmēt Rupjā pastiprinājuma un Precīzā pastiprinājuma iestatījumus. Ja sistēma netiek pareizi konfigurēta un kalibrēta, tās veikums būs sliktāks par normu. 1. Galvenās iestatīšanas ekrānā atlasiet Mašīnas iestatīšana. Attēls 5-3: Mašīnas iestatīšana SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 21

30 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Posmu skaits Iestata caurules posmu skaitu. Sprauslu skaits posmā Iestata sprauslu vietu skaitu katrā caurules posmā. Posmi tiek numurēti no kreisās uz labo pusi, vēršoties mašīnas priekšgala virzienā. 1. Atlasiet SPRAUSLU SKAITA POSMĀ BULTIŅU. 2. Nosakiet sprauslu skaitu katrā pieejamajā posmā. Attēls 5-4: Sprauslu skaits posmā Lai palīdzētu iestatījumu noteikšanā, izmantojiet šos programmtaustiņus: Vienāds sprauslu skaits nospiediet, lai visiem posmiem iestatītu tādu pašu sprauslu skaitu kā 1. posmam iestatītajai vērtībai Simetriski posmi nospiediet, lai noteiktu, vai posmi ir savienoti pārī un tādējādi tiem ir vienāds sprauslu skaits posmos. Labās puses posmi tiks novienādoti ar kreisas puses posmiem. Attālums starp sprauslām Iestata atstarpes mērījumu starp sprauslām. PIEZĪME: Lai nepieļautu nepareizu uzklāšanas ātrumu, sprauslu atstarpei, kas reizināta ar sprauslu skaitu, jāatbilst posma platumam. Spiediena sensora maksimums Iestata un pārbauda Spiediena sensora maksimālo vērtību, apskatot maksimālo spiedienu, kas uzdrukāts uz spiediena sensora. Minimālais darba cikls Iestata Minimālā darba cikla procentu, ko kontrolē DynaJet. Vadības apturēšanas aizture Kad jebkurš caurules slēdzis maina stāvokli, DynaJet neveic vadības pielāgojumus norādītajā laika posmā. Rupjais pastiprinājums Tas ir agresīvāks pastiprinājuma iestatījums, un tas visvairāk ietekmē DynaJet sistēmas stabilitāti un darbību. Ar rupjo pastiprinājumu tiek veiktas ievērojamas darba cikla korekcijas, lai mēģinātu atgriezt faktisko spiedienu līdz mērķa vērtībai. Pārāk augsts Rupjā pastiprinājuma iestatījums izraisa spiediena svārstības. Precīzais pastiprinājums Ļauj vadības sistēmai veikt nelielus pielāgojumus, kad vērtība ir tuvu mērķim, lai panāktu stabilu spiedienu un minimālu mērķa vērtības pārsniegšanu. OEM IESTATĪJUMI OEM iestatījumi tiek izmantoti, lai konfigurētu kontrollera papildu iestatījumus. OEM iestatījumu izvēlne ir aizsargāta ar paroli, un šīs izvēlnes iestatījumi ir tieši saistīti ar uzstādīto OEM aprīkojumu. Lai uzzinātu apkopes un piekļuves kodu, sazinieties ar ražotāju vai vietējo izplatītāju. 1. Galvenās iestatīšana ekrāna atlasiet OEM iestatījumus. 2. Atlasiet piekļuves koda ievades lodziņu pa labi no izvēlnes opcijas. 3. Izmantojiet ciparu tastatūru vai slīdni, lai ievadītu piekļuves kodu. Lai uzzinātu piekļuves kodu, sazinieties ar ražotāju vai vietējo izplatītāju. 4. Atlasiet PIEKRIŠANAS TAUSTIŅU, lai pabeigtu atbloķēšanas procesu 5. Izvēlieties no šādiem vienumiem: X PWM frekvence PWM signāla atkārtošanās ātrums. Frekvenci var noregulēt no 5 Hz līdz 25 Hz (5 līdz 25 reizes sekundē) ar 1 Hz soli. Frekvences palielināšana samazina laiku starp pārtraukumiem, kad solenoīdi ir izslēgti, taču samazina regulējamo plūsmas ātruma diapazonu, jo solenoīdu ieslēgšanas un izslēgšanas laiks ir fiksēts. Pielāgojot PWM frekvenci, tiek pielāgots arī 256 PWM reizes izmērs, ko izmanto, lai iestatītu daudzas OEM iestatījumu vērtības. X Ieslēgta impulsa ilgums Ieslēgta impulsa laikā (katra PWM frekvences cikla sākumā) solenoīdi tiek ieslēgti ar pilnu jaudu, bez Notures strāvas enerģijas taupīšanas impulsiem. Vērtība Ieslēgta impulsa ilgums kontrolē, cik no 256 PWM reizēm tiek piešķirtas Ieslēgtam impulsam. Palielinot reižu skaitu, palielinās vērtība Ieslēgts impulss. PWM frekvences pielāgošana saīsina vērtību Ieslēgts impulss, iespējams, būs jāpalielina vērtība Ieslēgta impulsa ilgums, ja solenoīdi neatveras ar augstākām PWM frekvencēm. 22

31 X Notures strāvas frekvences regulēšana regulē, cik no 256 PWM reizēm tiek piešķirtas Notures strāvas frekvencei, kas kontrolē Notures strāvas impulsus. Notures strāvas impulsi tiek izmantoti, lai samazinātu solenoīda izkliedēto jaudu. Ieslēdzot un izslēdzot solenoīdu piedziņas ierīci, kopējā elektromagnētiskā strāva tiek samazināta līdz notures strāvas vērtībai. Vērtība Notures strāva ir nepieciešama, lai solenoīdu uzturētu atvērtu, taču tā ir daudz mazāka par strāvu, kas nepieciešama, lai ieslēgtu solenoīdu. X Notures strāvas darba cikls regulē, cik no 256 PWM reizēm ir Notures strāvas darba ciklā, kas kontrolē Notures strāvas impulsu izslēgšanas laikus. Palielinot Notures strāvas darba cikla izslēgšanas laika impulsus, tiek samazināta solenoīdu izkliedētā jauda. Kontrolējot darba ciklu, solenoīda piedziņa ļauj samazināt kopējo strāvu līdz solenoīda notures strāvas vērtībai. Notures strāvas vērtība solenoīdu uztur atvērtu, taču tā ir daudz mazāka par strāvu, kas nepieciešama, lai atvērtu solenoīdu. Ar Notures strāvas frekvences vērtību 10 un Notures strāvas darba cikla vērtību 5 Notures strāvas darba cikls ir 50%, kas solenoīda strāvu samazina apmēram uz pusi. X Fāzes kompensācija kontrolē, cik ilgi pēc Nepāra sprauslas ar impulsu palaišanas tiek kavētas Nepāra sprauslas ar impulsu. Uz Frekvences ciklu ir 256 PWM reizes, tātad vērtība 128 ir 50% fāzes kompensācija. Ja vērtība ir iestatīta uz 0, tad nepāra un pāra sprauslas veic impulsu vienlaikus. X Lēciena punkts maiņas vērtības spiediena ātrums, kas tiek izmantots kā iedarbināšanas punkts, kas PWM darba cikla procentiem liek sasniegt 100%, ja šis punkts tiek sasniegts. X Maksimālais darba cikls iestata darba ciklu, pie kura spiediena kontrole tiek uzskatīta par maksimālo. X PWM izslēgšanas laiks kontrolē Izslēgšanas impulsa lielumu, kas tiek ģenerēts Darba cikla % beigās. Izslēgšanas impulss samazina laiku, kas nepieciešams, lai aizvērtos solenoīds. Vienības ir milisekunžu desmitdaļas, tāpēc vērtība 20 ir vienāda ar 2,0 milisekundēm. X Zemsprieguma robeža nosaka piedziņas ierīču zemākā pieļaujamā sprieguma robežu. X Augstsprieguma robeža nosaka piedziņas ierīču augstākā pieļaujamā sprieguma robežu. X Zemas strāvas robeža nosaka solenoīdu zemākās pieļaujamās strāvas robežu. X Augstas strāvas robeža nosaka solenoīdu augstākās pieļaujamās strāvas robežu. X Augsta spiediena trauksme nosaka sistēmas augsta spiediena līmeni, pie kura tiek aktivizēta trauksme. X Pilienu izmēra slāpēšana regulē, cik ātri spiediena joslu diagrammas indikators darbības ekrānā reaģē uz spiediena izmaiņām. X ECU virziens izvēlieties vienu no sešiem iespējamiem taisnleņķa virzieniem, kuros ir uzstādīts DynaJet IC7140 ECU. Tas nozīmē, ka ECU atrodas 90 leņķī vai 90 leņķa reizinājumu (0, 90, 180, 270) leņķī visās trīs asīs (vertikāli, horizontāli un perpendikulāri pret abiem pārējiem virzieniem) pret transportlīdzekļa pārvietošanās virzienu. Ievērojiet ECU etiķetes un savienojumu virzienu un kreiso/ labo malu attiecībā pret transportlīdzekļa priekšēji vērsto virzienu. Skats vienmēr būs tāds, it kā operators skatītos no kabīnes augšpuses. Attēls 5-5: OEM iestatījumi SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 23

32 LIETOTĀJA SASKARNE PALĪDZĪBA IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Lietotāja saskarnes iestatījumi ļauj operatoram iestatīt vēlamo UT, caurules posma skaņas signālu Pagrieziena kompensācijas vizuālo signālu. 1. Galvenās iestatīšana ekrāna atlasiet Lietotāja saskarni. Attēls 5-6: Lietotāja saskarne Izmantot vēlamo UT Iestata vēlamo universālo termināli (UT). X Ja ISOBUS CAN ir pieejams vairāk nekā viens UT, atlasiet Ieslēgts, lai izmantotu pašreizējo UT atlasiet Izslēgts, lai ISOBUS CAN izmantotu citu UT PIEZĪME: Ja visi UT ir iestatīti uz Izslēgts, sistēma patvaļīgi izvēlas izmantojamo UT. X Ja ir pieejams tikai viens UT, atlasiet Izslēgts PIEZĪME: Tam vienmēr jābūt iestatītam uz Izslēgts, ja vien CAN BUS nav cita UT. Caurules posma skaņas signāls Iespējo/atspējo skaņas signālu, kad tiek ieslēgts vai izslēgts caurules posms. Pagrieziena kompensācijas vizuālais signāls Iespējo/atspējo pagrieziena kompensācijas vizuālo grafiku darbību ekrānos. Izvēlne Palīdzība operatoram ļauj skatīt sistēmas informāciju, UT diagnostiku un Žiroskopa diagnostiku un atvērt Sistēmas pārskatu. 1. Galvenās iestatīšana ekrānā atlasiet Palīdzību. 2. Izvēlieties no šādiem vienumiem: X Par ierīci sniedz informāciju par konsoli un moduļiem X Sistēmas pārskats izmanto, lai attēlo atlasīto sistēmas elementu pārskatu un palīdzētu novērst un diagnosticēt visas sistēmas un cauruļu darbības problēmas X UT datu diagnostika sniedz informāciju par virtuālo termināļa kontrolleri X Žiroskopa diagnostika sniedz informāciju par žiroskopu Attēls 5-7: Palīdzība 24

33 Par ierīci Ekrānā Par ierīci tiek attēloti visu moduļa versijas vai sērijas numuru dati DynaJet IC7140 sistēmai. Programmatūras versija ECU plates sērijas numurs Caurules saskarnes versijas Piedziņas ierīces BUS ID ISO numurs ISO OEM nosaukums ISO ražotāja kods Attēls 5-8: Par ierīci Piedziņas ierīces Ekrānā Piedziņas ierīces tiek attēlota ECU programmatūras versija, sērijas numurs un dati par visām piedziņas ierīcēm, kas konstatētas DynaJet sistēmā. 1. Atlasiet PIEDZIŅAS IERĪČU BULTIŅU. Attēls 5-9: Par ierīci -> Piedziņas ierīces Sistēmas pārskats Attēlo sistēmu grafiski, lai operatoram palīdzētu atrast problēmas, kā arī saņemt informāciju par atlasītajām piedziņas ierīcēm vai solenoīdiem. Sīkāku informāciju skatiet nodaļā Sistēmas pārskats. Attēls 5-10: Sistēmas pārskats Lai pārvietotos starp piedziņas ierīcēm un solenoīdiem, izmantojiet šos programmtaustiņus: Nākamā piedziņas ierīce nospiediet, lai piekļūtu nākamajai piedziņas ierīcei nākamajā ekrānā Iepriekšējā piedziņas ierīce nospiediet, lai piekļūtu iepriekšējai piedziņas ierīcei iepriekšējā ekrānā Nākamais solenoīds nospiediet, lai skatītu nākamo atlasītās piedziņas ierīces solenoīdu SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 25

34 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS UT datu diagnostika Sniedz informāciju par virtuālo termināļa kontrolleri. UT un ECU adrese adrese, kuru UT ir ieguvis BUS 6. daļas versija un statuss Programmtaustiņu izmērs parāda programmtaustiņu izmēru pikseļos Virtuālais skaits kopējais iespējamo programmtaustiņu skaits. Fiziskais skaits programmtaustiņu skaits, ko var vienlaikus attēlot sānu izvēlnē Fonts definē mazu vai lielu fontu un atribūtus Krāsa norāda sistēmā izmantoto krāsu shēmu HW aparatūra Datamask izmērs norāda ekrāna izmēru pikseļos Attēls 5-11: UT datu diagnostika Lai mainītu UT vai dzēstu objektu kopas, izmantojiet šos programmtaustiņu: Nākamais UT nospiediet, lai pārslēgtos starp termināļiem/kontrolleriem, ja tiek izmantots vairāk nekā viens Dzēst objektu kopumus nospiediet, lai dzēstu saglabāto informāciju par UT un liktu UT nākamajā barošanas ciklā augšupielādēt visu informāciju no kontrollera Žiroskopa diagnostika Sniedz informāciju par žiroskopu. Virziens Horizontāls, ar etiķeti uz augšu Horizontāls, ar etiķeti uz leju Vertikāls, ar savienotājiem uz augšu Vertikāls, ar savienotājiem uz leju Vertikāls, ar kreiso malu uz augšu Vertikāls, ar labo malu uz augšu X leņķis/slīpums DynaJet IC7140 ECU rotācija no priekšas uz aizmuguri pret transportlīdzekli. Grādu skaits, par cik ierīce jāpagriež pagriezt no Pamata virziena [X: uz priekšu, Y: pa labi], lai tā atbilstu faktiskajam virzienam uz transportlīdzekļa. Y leņķis /apvēršanās DynaJet IC7140 ECU rotācija no vienas puses uz otru pret transportlīdzekli. Grādu skaits, par cik ierīce jāpagriež pagriezt no Pamata virziena [X: uz priekšu, Y: pa labi], lai tā atbilstu faktiskajam virzienam uz transportlīdzekļa. Z Leņķis/rotācija ir DynaJet IC7140 ECU rotācija ap vertikālo asi pret transportlīdzekli skatā no augšas. Grādu skaits, par cik ierīce jāpagriež pagriezt no Pamata virziena [X: uz priekšu, Y: pa labi], lai tā atbilstu faktiskajam virzienam uz transportlīdzekļa. Attēls 5-12: Žiroskopa diagnostika 26

35 6. NODAĻA DARBĪBA Darbības ekrāns sistēmas darbības laikā sniedz lietotājam svarīgu informāciju un vadības ierīces. Darbības ekrānā esošā informācija atšķiras atkarībā no lietotāja un OEM iestatītajiem parametriem. Darbības ekrānā esošie programmtaustiņi nodrošina piekļuvi visām funkcijām, kas nepieciešamas darbības laikā, un tie mainās atkarībā no izvēlētā Darbības režīma. Attēls 6-1: Darbības ekrāna pārskats Pagrieziena kompensācijas grafiks ar caurules posma aktivitāti Pašreizējais pilienu izmērs Klājuma statuss Pašreizējās sprauslas atlases un Sprauslu izlases poga Pašreizējā darbības režīma Indikatora un režīma maiņas poga Tabula 6-6: Darbības ekrāna opcijas Programmtaustiņš Aktīvās informācijas josla Pagrieziena kompensācijas grafiks ar caurules posma aktivitāti PAZIŅOJUMS: Pagrieziena kompensācija nav pieejama, ja sistēmai ir divi BIM. Sprauslas manometrs Sākums Vairākas lapas Pašreiz izvēlētā sprausla Pagrieziena kompensācijas ieslēgšana/izslēgšana PWM darba cikls Pašreizējais sprauslas spiediens Apraksts Caurules pašreizējais spiediens Programmtaustiņi Sprauslas manometrs Attēlo pašreizējo pilienu izmēru, izmantojot gan atbilstošas krāsu piliena ikonu, gan izmēra burtu kodu, pašreizējo PWM darba ciklu un faktisko caurules spiedienu, ko mēra spiediena sensors Ieslēgt kompensāciju pagriežoties transportlīdzeklim, katras sprauslas PWM vērtība tiek attēlota ekrānā diagrammas veidā, lai parādītu, kā sistēma pielāgo PWM, lai kompensētu transportlīdzekļa pagrieziena ātrumu Izslēgt kompensāciju pagrieziena kompensācijas diagramma tiek aizstāta ar statisku caurules grafiku. Zem caurules grafika tiek attēlota caurules posma aktivitāte. Attēlo aktīvo sprauslu, lai noteiktu pašreizējo pilienu izmēru, un to var izmantot, lai atvērtu Sprauslu izlases ekrānu un mainītu pašreizējo sprauslu vai iepriekš iestatītu papildu sprauslas Attēlo Pašreizējā darbības režīma indikatora un režīma maiņas pogu, pieejamos pilienu izmērus, izmantojot atbilstošās pilienu izmēra krāsas (atspējotie izmēri tiek izsvītroti, ja tie ir pieejami), vidējo faktisko solenoīda spiedienu (sarkans rombs) un mērķa vidējo solenoīda spiedienu (zaļš rombs, kad pieejams) Nospiediet, lai atvērtu Sākuma ekrānu Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu kompensāciju Nospiediet, lai pārslēgtos starp programmtaustiņu izvēlņu sarakstiem, kad ir pieejams vairāk programmtaustiņu, nekā var attēlot vienā ekrānā PIEZĪME: Pieejams tikai tad, ja ir vajadzīgas vairākas lapas. SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 27

36 Piekļūšana Darbības ekrānam Darbības ekrānam var piekļūt no Sākuma ekrāna vai no kļūdas paziņojuma. IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Sākuma ekrāns 1. Nospiediet DARBĪBAS TAUSTIŅU. Attēls 6-2: Darbības ekrāns no Sākuma ekrāna DARBĪBAS REŽĪMI Ir trīs veidu Darbības režīmi: Kļūdas paziņojums 1. Atlasiet DARBĪBAS TAUSTIŅU. Attēls 6-3: Darbības ekrāns izmantojot kļūdas paziņojumu Manuālais režīms atlasiet darbam paredzēto sprauslu un mērķa PWM darba cikla procentu Pilienu režīms atlasiet darbam paredzēto sprauslu un mērķa pilienu izmēra diapazonu Spiediena režīms atlasiet darbam paredzēto sprauslu un caurules mērķa spiedienu PIEZĪME: DynaJet IC7140 spēju sasniegt kontroles mērķi var ierobežot daudzi faktori, tostarp, bet ne tikai smidzināšanas ātrums, materiāla blīvums, ātrums un sprauslu modelis/izmērs/atstatumi. Lai izvēlētos darbības režīmu: 1. Uz Sprauslas manometra nospiediet PAŠREIZĒJĀ DARBĪBAS REŽĪMA INDIKATORA UN REŽĪMA MAIŅAS POGU. Režīmi pārslēdzas no manuālā režīma uz pilienu režīmu un Spiediena režīmu. Manuālais režīms Atlasiet darbam paredzēto sprauslu un mērķa PWM darba cikla procentu. Sistēma aprēķina un attēlo pilienu izmērus izvēlētajai sprauslai. DynaJet IC7140 veic kontroli, lai noteiktu darba cikla procentu mērķi. Attēls 6-4: Darbības ekrāns Manuālais režīms PWM darba cikla regulēšana PWM palielināšana nospiediet, lai palielinātu PWM darba cikla procentu PWM samazināšana nospiediet, lai samazinātu PWM darba cikla procentu Attēls 6-5: Manometrs spiediena indikators Pašreizējais spiediens 28

37 Pilienu režīms Atlasiet darbam paredzēto sprauslu un mērķa pilienu izmēra diapazonu. Sistēma aprēķina un attēlo vidējo spiedienu caurulē, kas nepieciešams, lai ar izvēlēto sprauslu sasniegtu šo pilienu izmēru diapazonu. DynaJet IC7140 veic kontroli, lai saglabātu mērķa pilienu izmēru diapazonu. Attēls 6-6: Darbības ekrāns pilienu režīms Pilienu izmērs iespējots/atspējots Izmantojiet šos programmtaustiņus, lai iespējotu vai atspējotu pilienu izmērus. Veicot pilienu atlasi, izmēru secībā nedrīkst izlaist vērtības. Pilienu izmērs iespējots norāda, ka pilienu izmērs ir iekļauts mērķa spiediena aprēķināšanā; Nospiediet, lai atspējotu pilienu izmēru Pilienu izmērs atspējots norāda, ka pilienu izmērs nav iekļauts mērķa spiediena aprēķināšanā; Nospiediet, lai iespējotu pilienu izmēru Manometrā tiks izsvītroti atspējotie izmēri. Attēls 6-7: Manometrs pilienu izmērs atspējots Atspējots Iespējots Pašreizējais spiediens Spiediena režīms Atlasiet darbam paredzēto sprauslu un caurules mērķa spiedienu. Sistēma aprēķina un attēlo pilienu izmēru izvēlētajai sprauslai ar caurules mērķa spiedienu. DynaJet IC7140 veic kontroli, lai saglabātu caurules mērķa spiedienu. Attēls 6-8: Darbības ekrāns spiediena režīms Pilienu izmērs iespējots/atspējots Izmantojiet šos programmtaustiņus, lai iespējotu vai atspējotu pilienu izmērus. Veicot pilienu atlasi, izmēru secībā nedrīkst izlaist vērtības. Pilienu izmērs iespējots norāda, ka pilienu izmērs ir iekļauts mērķa spiediena aprēķināšanā; Nospiediet, lai atspējotu pilienu izmēru Pilienu izmērs atspējots norāda, ka pilienu izmērs nav iekļauts mērķa spiediena aprēķināšanā; Nospiediet, lai iespējotu pilienu izmēru Manometrā tiks izsvītroti atspējotie izmēri. Attēls 6-9: Manometrs pilienu izmērs atspējots Atspējots Iespējots Mērķa spiediena regulēšana Spiediena palielināšana nospiediet, lai palielinātu mērķa spiedienu Spiediena samazināšana nospiediet, lai samazinātu mērķa spiedienu Spiediena atiestatīšana nospiediet, lai atiestatītu mērķa spiediena palielinājumu/samazinājumu Attēls 6-10: Manometrs spiediena indikatori SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS Pašreizējais spiediens Mērķa spiediens LV R0 29

38 CAURULES PIELIETOJUMA STATUSS IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Kompensācijas ieslēgšana Pagriežoties transportlīdzeklim, katras sprauslas PWM vērtība tiek attēlota ekrānā diagrammas veidā, lai parādītu, kā sistēma pielāgo PWM, lai kompensētu transportlīdzekļa pagrieziena ātrumu. W Caurules statuss Ieslēgta zila W Caurules statuss Izslēgta pelēka W PWM darba cikls sarkana horizontāla līnija PAZIŅOJUMS: Pagrieziena kompensācija nav pieejama, ja sistēmai ir divi BIM. Attēls 6-11: Ieslēgt kompensāciju pagrieziens pa labi, Spiediena režīms Attēls 6-12: Ieslēgt kompensāciju taisni, Manuālais Attēls 6-13: Ieslēgt kompensāciju pagrieziens pa kreisi, Pilienu režīms Labas prakses rokasgrāmata DynaJet IC7140 spēju pagrieziena laikā kompensēt ātrumus visā caurulē ietekmē sprauslu izvēle, braukšanas ātrums, mērķa ātrums un pagrieziena ātrums. Optimāls PWM Izmantojot pagrieziena kompensāciju ar optimālu PWM, pagrieziena kompensācijas grafikā to attēlo ar vienmērīgu diagonāli. Optimālais PWM tiek sasniegts ar pieņemamu braukšanas ātrumu un PWM, ļaujot visiem e-chemsaver solenoīdiem kompensēt pagrieziena ātrumu, nesasniedzot maksimālo vai minimālo PWM. Attēls 6-14: Optimāls PWM Minimālais PWM Kad tiek sasniegts minimālais PWM, pagrieziena kompensācijas grafikā to attēlo ar līdzenu vietu. Tas norāda, ka rīka ātrums ir pārāk zems, un vairāki e-chemsaver solenoīdi darbojas ar minimālo PWM, neļaujot kompensēt pagrieziena ātrumu. Attēls 6-15: Minimālais PWM 30

39 Minimālā PWM risinājums Ja to pieļauj apstākļi, palieliniet braukšanas ātrumu vai atspējojiet mazāku pilienu izmēru, lai panāktu augstāku PWM. Attēls 6-16: Minimālā PWM risinājums Maksimālais PWM Kad tiek sasniegts maksimālais PWM, pagrieziena kompensācijas grafikā to attēlo ar līdzenu vietu. Tas norāda, ka rīka ātrums ir pārāk augsts, un vairāki e-chemsaver solenoīdi darbojas ar maksimālo PWM, neļaujot kompensēt pagrieziena ātrumu. Attēls 6-17: Maksimālais PWM Maksimālā PWM risinājums Ja to pieļauj apstākļi, samaziniet braukšanas ātrumu vai atspējojiet lielāku pilienu izmēru, lai panāktu zemāku PWM. Attēls 6-18: Maksimālā PWM risinājums Kompensācijas izslēgšana Kad pagrieziena kompensācija ir izslēgta, pagrieziena kompensācijas diagramma tiek aizstāta ar statisku caurules grafiku. Zem caurules grafika tiek attēlota caurules posma aktivitāte. W Caurules statuss Ieslēgta zila W Caurules statuss Izslēgta pelēka Attēls 6-19: Kompensācijas izslēgšana Pilienu izmēru tabula Izvēloties smidzināšanas sprauslu, kas rada pilienu izmērus vienā no astoņām pilienu izmēra klasifikācijas kategorijām, vienmēr atcerieties, ka viena sprausla var veidot dažādas pilienu izmēra kategorijas ar dažādiem spiedieniem. Sprausla var veidot vidējus pilienus ar zemu spiedienu, un vienlaikus, palielinoties spiedienam, veidot smalkus pilienus. Kategorija Simbols Krāsas kods Īpaši smalks XF Violets Ļoti smalks VF Sarkans Smalks F Oranžs Vidējs M Dzeltens Rupjš C Zils Ļoti rupjš VC Zaļš Īpaši rupjš XC Balts Ārkārtīgi rupjš UC Melns PIEZĪME: Pilienu izmēra klasifikācija balstīta BCPC specifikācijās un rokasgrāmatas izdošanas brīdī atbilst ASABE standartam S Klasifikācija var mainīties. SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 31

40 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS VADĪBAS KĻŪDAS UN BRĪDINĀJUMI Ja ir aktīva vadības kļūda, kļūda tiek norādīta ar sarkanu fonu ap attiecīgo vērtību. Konkrētā kļūda tiek norādīta uznirstošajā trauksmes ekrānā. Kontroles brīdinājums izzūd, kad vadības ierīce ir atgriezusies darba diapazonā Kļūdas ar vadības līmeņiem tiek grafiski attēlotas Aktīvās informācijas joslā, lai palīdzētu operatoram palikt informētam par visām problēmām. PIEZĪME: Sistēmas komponentu kļūdas parādās Sistēmas pārskata ekrānā. Sīkāku informāciju skatiet nodaļā Sistēmas pārskats. Pašreizējais pilienu lielums sistēma neuztur pilienu izmēru vai Sprauslas spiediens ir virs/zem ieteiktā sprauslas spiediena diapazona PWM darba cikls sistēma neuztur vēlamo spiedienu Pašreizējais strēles spiediens sistēmas spiediens pārsniedz augsta spiediena trauksmes vērtību Attēls 6-20: Vadības kļūdas piemērs Uznirstošo trauksmju ekrāni Ja ir aktīva kļūda, parādās trauksmes ekrāns, kurā sniegta konkrēta informācija un ar to saistītais kļūdas kods. Sīkāku informāciju par konkrētām kļūdām skatiet Pielikumā C Kļūdu novēršanas rokasgrāmata. Attēls 6-21: Sistēmas trauksmes piemērs UT OPCIJAS BEZ SKĀRIENJUTĪGĀ EKRĀNA Izmantojot UT, kam nav skārienjutīga ekrāna, ekrāna opcijas ir pieejamas kā papildu programmtaustiņi, kas nav attēloti šīs rokasgrāmatas piemēros. Izmantojiet šos programmtaustiņus, lai pārvietotos pa iespējām: Darbības režīmi Uz Spiediena režīmu nospiediet, lai mainītu darbības režīmu uz spiediena režīmu Uz Pilienu režīmu nospiediet, lai mainītu darbības režīmu uz pilienu (automātisko) režīmu Uz Manuālo režīmu nospiediet, lai mainītu darbības režīmu uz manuālo (PWM) režīmu Sprauslu izlase Sprauslu izlase nospiediet, lai atvērtu ekrānu Sprauslu izlase 32

41 7. NODAĻA SPRAUSLU IZLASE Sprauslu izlases ekrānā tiek attēlota pašreiz atlasītā sprausla, lai noteiktu informāciju par pilienu izmēru, un tas ļauj saglabāt līdz pat pieciem (5) priekšiestatījumiem ātrai atsaukšanai. Attēls 7-1: Sprauslu izlases ekrāns Sprauslu priekšiestatījumi Pašreizējā sprausla Tabula 7-7: Sistēmas pārskata opcijas Programmtaustiņš Sākums Vienu ekrānu atpakaļ Sprauslu priekšiestatījumi Sprauslas pievienošanas poga Apraksts Nospiediet, lai atvērtu Sākuma ekrānu Nospiediet, lai atgrieztos Darbības ekrānā vai Sākuma ekrānā Pievienojiet sprauslu pogas Izmantojiet, lai atlasītu ne vairāk kā piecas (5) sprauslas ātrai atsaukšanai, un atlasiet pašreizējo sprauslu, lai noteiktu informāciju par pilienu izmēru BRĪDINĀJUMS! Katru reizi mainot sprauslu vai nomainot sprauslas, pirms darbības mēģinājuma ir jāveic sistēmas kalibrēšana (4. 7. darbība nodaļā Sākotnējā iedarbināšana un kalibrēšana ). Šīs konfigurācijas var ietekmēt Rupjā pastiprinājuma un Precīzā pastiprinājuma iestatījumus. Ja sistēma netiek pareizi konfigurēta un kalibrēta, tās veikums būs sliktāks par normu. Nospiediet, lai dotos uz Sprauslu atlases ekrānu, lai norādītu, kura sprausla jāpiedēvē saistītajai pogai Sprauslu priekšiestatījums SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS Programmtaustiņi LV R0 33

42 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Piekļūšana ekrānam Sprauslu izlase Ekrānam Sprauslu izlase var piekļūt no Sākuma ekrāna vai Darbības ekrāna. Sākuma ekrāns 1. Nospiediet SPRAUSLU IZLASES TAUSTIŅU. Attēls 7-2: Sprauslu izlase no Sākuma ekrāna Darbības ekrāns 1. Nospiediet PAŠREIZĒJĀS SPRAUSLAS TAUSTIŅU. Attēls 7-3: Sprauslu izlase no Darbības ekrāna SPRAUSLU PRIEKŠIESTATĪJUMI Sprauslu priekšiestatījumi ļauj saglabāt līdz pat piecām sprauslām ātrai atsaukšanai. Atlasītā pašreizējā sprausla tiek izmantota, lai noteiktu informāciju par pilienu izmēru. Lai iestatītu vai mainītu sprauslu izlasē: 1. Līdzās maināmajai Sprauslas priekšiestatījumu pogai nospiediet SPRAUSLAS PIEVIENOŠANAS POGU. 2. Atlasiet sprauslu sēriju. 3. Atlasītajā sērijā atlasiet sprauslas kapacitāti. Attēls 7-4: Sprauslas pievienošana Attēls 7-5: Sprauslu izmēri un ar tiem piedēvētās krāsas Noteiktā sprauslu kapacitāte un krāsas Izmērs Krāsa Izmērs Krāsa 0050 Ceriņu 05 Riekstu brūna 0067 Olīvu zaļa 06 Pelēka 01 Oranža 08 Balta 015 Zāles zaļa 10 Gaiši zila 02 Dzeltena 12 Aveņu sarkana 025 Violeta 15 Dzeltenzaļa 03 Zila 20 Melna 035 Violeti sarkana 30 Bēša 04 Koši sarkana 34

43 PAŠREIZ IZVĒLĒTĀ SPRAUSLA Aktīvā sprausla pašreizējās informācijas par pilienu izmēru noteikšanai atbilst izvēlētajai pogai. Sprauslām jābūt priekšiestatītām, lai tās būtu pieejamas pašreizējās sprauslas atlasei. Ja attiecīgās pogas vietai nav norādīta sprausla, sistēma atgriežas Sprauslu atlases ekrānā. BRĪDINĀJUMS! Katru reizi mainot sprauslu vai nomainot sprauslas, pirms darbības mēģinājuma ir jāveic sistēmas kalibrēšana (4. 7. darbība nodaļā Sākotnējā iedarbināšana un kalibrēšana ). Šīs konfigurācijas var ietekmēt Rupjā pastiprinājuma un Precīzā pastiprinājuma iestatījumus. Ja sistēma netiek pareizi konfigurēta un kalibrēta, tās veikums būs sliktāks par normu. Lai izvēlētos aktīvu sprauslu: 1. Nospiediet uz vēlamās sprauslas. Attēls 7-6: Pašreizējās sprauslas atlase Attēls 7-7: Pašreizējā sprausla Darbības ekrānā Pašreizējā sprausla SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 35

44 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS 8. NODAĻA SISTĒMAS PĀRSKATS Attēlo sistēmu grafiski, lai operatoram palīdzētu atrast problēmas, kā arī saņemt informāciju par atlasītajām piedziņas ierīcēm vai solenoīdiem. PIEZĪME: Sistēmas pārskata ekrānā esošā informācija atšķiras atkarībā no lietotāja un OEM iestatītajiem parametriem. Attēls 8-1: Sistēmas pārskata ekrāns bez kļūdām Galvenes josla Kļūdu informācijas lodziņš UT Caurules saskarnes modulis ar programmatūras versiju Barošanas sadales modulis Sākuma pārtraucējs Piedziņas ierīces Sprausla/solenoīds Piedziņas ierīces informācijas lodziņš Solenoīda informācijas lodziņš Tabula 8-8: Sistēmas pārskata opcijas Programmtaustiņš Sākums Vienu ekrānu atpakaļ Iepriekšējā/nākamā piedziņas ierīce Atiestatīt kļūdu žurnālu Informācija par kļūdām DynaJet ECU ar programmatūras versiju Apraksts Nospiediet, lai atvērtu Sākuma ekrānu Spiediena saskarnes modulis Beigu pārtraucējs Nospiediet, lai atgrieztos Palīdzības izvēlnes ekrānā vai Sākuma ekrānā Nospiediet, lai piekļūtu informācijai par piedziņas ierīci iepriekšējā/nākamajā ekrānā Spiediena sensors Nospiediet, lai attīrītu visas kļūdas žurnālā līdz nullei, ieskaitot ignorētās kļūdas, pēc tam tiek pārbaudīts, vai nav jaunu kļūdu PIEZĪME: Ja kļūdu nav, programmtaustiņš nav pieejams. Nospiediet, lai piekļūtu informācijai par kļūdām PIEZĪME: Ja kļūdu nav, programmtaustiņš nav pieejams. Programmtaustiņi 36

45 Piekļuve Sistēmas pārskata ekrānam Ekrānam Sistēmas pārskats var piekļūt no vairākām vietām, tostarp tieši no Sākuma ekrāna, izmantojot opcijas sadaļā Galvenā iestatīšana-> Palīdzība, vai no kļūdas paziņojuma. Galvenā izvēlne 1. Sākuma ekrānā atlasiet GALVENĀS IESTATĪŠANAS EKRĀNA TAUSTIŅU. 2. Atlasiet Palīdzība. 3. Atlasiet Sistēmas pārskats. Attēls 8-2: Sistēmas pārskats izmantojot Galveno iestatīšanu Sākuma ekrāns 1. Atlasiet SISTĒMAS PĀRSKATA TAUSTIŅU. Attēls 8-3: Sistēmas pārskats izmantojot Sākuma ekrānu Kļūdas paziņojums 1. Atlasiet SISTĒMAS PĀRSKATA TAUSTIŅU. Attēls 8-4: Sistēmas pārskats izmantojot kļūdas paziņojumu INFORMĀCIJA PAR PIEDZIŅAS IERĪCI / SPRAUSLU Konkrētai informācijai par katru piedziņas ierīci un ar to saistītajiem solenoīdiem var piekļūt, izmantojot programmtaustiņus Iepriekšējā piedziņas ierīce, Nākamā piedziņas ierīce un Nākamais solenoīds. Piedziņas ierīces un solenoīdi tiek numurēti no kreisās uz labo pusi, vēršoties mašīnas priekšgala virzienā. Attēls 8-5: Piedziņas ierīces un solenoīdi Izvēlētā piedziņas ierīce un solenoīds Solenoīda informācijas lodziņš Piedziņas ierīces informācijas lodziņš Lai pārvietotos starp informācijas ekrāniem, izmantojiet šos programmtaustiņus: Nākamā piedziņas ierīce nospiediet, lai piekļūtu nākamajai piedziņas ierīcei nākamajā ekrānā Iepriekšējā piedziņas ierīce nospiediet, lai piekļūtu iepriekšējai piedziņas ierīcei iepriekšējā ekrānā Nākamais solenoīds nospiediet, lai skatītu nākamo atlasītās piedziņas ierīces solenoīdu Atgriezties Sistēmas pārskatā nospiediet, lai atvērtu Sistēmas pārskata ekrānu Informācija par piedziņas ierīci Informācijas lodziņā tiek attēlots piedziņas ierīces numurs, tās programmatūras versija un spriegums pie piedziņas ierīces. Attēls 8-6: Informācija par piedziņas ierīci Skaits Versija Spriegums Lai piekļūtu pārējām piedziņas ierīcēm: 1. Spiediet IEPRIEKŠĒJĀS VADĪBAS IERĪCES / NĀKAMĀS VADĪBAS IERĪCES TAUSTIŅUS. SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS EN R0 37

46 Attēls 8-7: Iepriekšējā/nākamā piedziņas ierīce SISTĒMAS KĻŪDAS IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Informācija par solenoīdu Informācijas lodziņā tiek attēlots atlasītā solenoīda numurs, atrašanās vieta un strāva induktorā. Solenoīda atrašanās vieta tiek atzīmēta ar piedziņas ierīces numuru (D) un izvades numuru (N). Attēls 8-8: Informācija par solenoīdu Skaits Strāva Atrašanās vieta Lai piekļūtu citam atlasītās piedziņas ierīces solenoīdam: 1. Nospiediet NĀKAMĀ SOLENOĪDA TAUSTIŅU. Attēls 8-9: Nākamais solenoīds Sistēmas komponentu kļūdas tiek grafiski attēlotas Sistēmas pārskata ekrānos, lai palīdzētu operatoram atrast esošās problēmas. PIEZĪME: Darbības kļūdas tiek attēlotas Darbības ekrānā. Sīkāku informāciju skatiet Darbības nodaļā. Uznirstošo trauksmju ekrāni Ja ir aktīva kļūda, parādās trauksmes ekrāns, kurā sniegta specifiska informācija, ar to saistītais kļūdas kods un programmtaustiņš, lai atvērtu ekrānu Sistēmas pārskats. Sīkāku informāciju par konkrētām kļūdām skatiet Pielikumā C Kļūdu novēršanas rokasgrāmata. Attēls 8-10: Sistēmas trauksmes piemērs Lai pārvietotos no uznirstošā ekrāna, izmantojiet šos programmtaustiņus: Sistēmas pārskats nospiediet, lai atvērtu Sistēmas pārskata ekrānus problēmu novēršanai Piekrist nospiediet, lai apstiprinātu sistēmas trauksmi un atgrieztos iepriekšējā ekrānā PIEZĪME: Ignorētās un/vai pieņemtās piedziņas ierīces un solenoīda kļūdas tiks apstiprinātas to saistītajos informācijas ekrānos. 38

47 Sistēmas pārskata ekrāns Sistēmas pārskata ekrānā sarkanā krāsā ar kļūdas ikonu tiek norādīts kļūdainais sistēmas komponents. Konkrētā kļūda tiek norādīta ekrāna galvenē. Kļūdu informācijas lodziņā tiek attēlots pašreizējais kļūdu skaits un ignorēto kļūdu skaits. Attēls 8-11: Sistēmas pārskata kļūdas piemērs Izmantojiet šos programmtaustiņus, lai pārvietotos pa kļūdām: Atsvaidzināt kļūdu žurnālu nospiediet, lai attīrītu kļūdu žurnālu līdz nullei, ieskaitot ignorētās kļūdas, pēc tam tiek pārbaudīts, vai nav jaunu kļūdu Nākamā kļūda nospiediet, lai skatītu nākamo kļūdu, ja radušās vairākas kļūdas Nākamā kļūda pelēkā krāsā pieejama tikai viena kļūda Ignorēt kļūdu nospiediet, lai ignorētu kļūdu (ne visas kļūdas var ignorēt) PIEZĪME: Visas ignorētās kļūdas tiks atiestatītas/notīrītas, kad sistēma tiks atkārtoti ieslēgta. Sākuma ekrāna redzamība Sākuma ekrāns sniedz lietotājam ātru pārskatu par sistēmas statusu. Inicializācijas kļūdas un sistēmas kļūdas parādās, lai brīdinātu operatoru par noteiktām problēmām un neļautu konsolei pāriet darbības režīmā, pirms tās ir novērstas. Attēls 8-12: Inicializācijas kļūdas piemērs SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS EN R0 39

48 LIETOTĀJA IESTATĪJUMI DYNAJET IC7140 PROGRAMMATŪRAS IESTATĪŠANAS OPCIJAS v1.01 Galvenā iestatīšana -> Mašīnas iestatīšana Apraksts Rūpnīcas noklusējums Diapazons/Opcijas Posmu skaits ar vienu (1) BIM Posmu skaits ar diviem (2) BIM Sprauslu skaits posmā Attālums starp sprauslām 50 cm / 20" cm / 1-787" Spiediena sensora maksimums 10 bar / 145 psi 5,00-30,00 bar / psi Minimālais darba cikls 30% 20% - 40% Vadības apturēšanas aizture 1,0 sekundes 0,0-10,0 sekundes Rupjais pastiprinājums Precīzais pastiprinājums Ieteicamais iestatījums Izmantojiet noklusējuma vērtību Galvenā iestatīšana -> OEM iestatījumi Apraksts Rūpnīcas noklusējums Diapazons/Opcijas PWM frekvence 20 Hz 5-25 Hz Ieslēgšanas impulsa ilgums 38 reizes Notures strāvas frekvences regulēšana 10 reizes 5-20 Notures strāvas darba cikls 5 reizes 1-20 Fāzes nobīde 128 reizes Lēciena punkts 0,35 bar / 5 psi 0,00-2,11 bar / 0-31 psi Maksimālais darba cikls 92% 70% - 100% PWM izslēgšanas laiks Zemsprieguma robeža 11,0 V 0,0-20,0 V Augstsprieguma robeža 15,0 V 0,0-20,0 V Zemas strāvas robeža 0,4 A 0,0-20,0 A Augstas strāvas robeža 1,2A 0,0-20,0 A Augsta spiediena trauksme 6,0 bar / 87 psi 4,0-25,0 bar Piliena izmēra atmešana 0,10 0,01-0,99 ECU novietošana Horizontāls, ar etiķeti uz augšu Horizontāls, ar etiķeti uz augšu Horizontāls, ar etiķeti uz leju Vertikāls, ar savienotājiem uz augšu Vertikāls, ar savienotājiem uz leju Vertikāls, ar kreiso malu uz augšu Vertikāls, ar labo malu uz augšu Ieteicamais iestatījums Izmantojiet noklusējuma vērtību LV R0 40

49 LIETOTĀJA IESTATĪJUMI Galvenā iestatīšana -> Lietotāja saskarne Apraksts Rūpnīcas noklusējums Diapazons/Opcijas Ieteicamais iestatījums Izmantot vēlamo UT Izslēgts Izslēgts Ieslēgts Caurules posma skaņas signāls Izslēgts Izslēgts Ieslēgts Pagrieziena kompensācijas vizuālais signāls Ieslēgts Izslēgts Ieslēgts Izmantojiet noklusējuma vērtību Sprauslu izlase Pasūtījums Konkrēta sprausla Sprauslu sērija Sprauslas kapacitāte Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 PIEZĪMES LV R0 Latvian / Latvietis TeeJet Technologies 2019

50 A E-CHEMSAVER APKOPES INSTRUKCIJAS IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS e-chemsaver ir ar solenoīdu darbināms noslēdzējs, kas savietojams ar plašu TeeJet sprauslu korpusu klāstu, kas aprīkoti ar diafragmas pretvārstu. To var izmantot caurules gala sprauslām, kā arī atsevišķu sprauslu noslēgšanai un PWM vadīklām. Vārsts parasti tiek aizvērts un atvērts, kad tiek ieslēgts solenoīds. Detaļai ir 2 Pin Superseal 1.5 savienotājs, kas iebūvēts korpusā, tādējādi iegūstot tīru, laikapstākļu neietekmētam elektrisko savienojumu. PIEZĪME PAR LIETOŠANU: Pēc katras lietošanas reizes izskalojiet sistēmu ar tīru ūdeni. 42

51 Vispārēja demontāža un montāža PIEZĪME: Ar gredzenblīvēm (6, 8, 9) jārīkojas uzmanīgi, jo tās var tikt bojātas/deformētas 1. Atskrūvējiet un noņemiet neilona uzgriezni (1). 2. Atdaliet induktora bloku (2) no pārējā caurules/virzuļa bloka (3-10). 3. Noņemiet fiksatorgredzenu (10). 4. Izmantojot knaibles, lai satvertu nerūsējošā tērauda saskarnes vāciņu (7), atskrūvējiet caurules apakšbloku (3), izmantojot 14 mm / 9/16" vai regulējamu uzgriežņu atslēgu. X Pēc šīs darbības visām remontējamām detaļām jābūt pieejamām. Virzuļa apakšbloku (4), nerūsējošā tērauda atsperi (5) un gredzenblīves (6, 8, 9) var nomainīt bez turpmākas izjaukšanas. 5. Veicot montāžu, ievietojiet virzuļa bloku (4) un nerūsējošā tērauda atsperi (5) caurules blokā (3). PIEZĪME: Virzuļa apakšblokam (4) jābūt novietotam tādējādi, lai melnais ieliktnis būtu vērsts uz āru (redzams), kad tas ir ievietots caurules apakšblokā (3). 6. Saspiežot atsperi (5), pieskrūvējiet caurules/virzuļa bloku (3 10) pie nerūsējošā tērauda saskarnes vāciņa (7) un pievelciet, izmantojot uzgriežņu atslēgu un knaibles. X Pēc izvēles: Uzklājiet 1 pilienu Loctite Blue 243 uz saskarnes vāciņa (7) un caurules bloka (3) vītnēm. X Griezes momenta specifikācijas: Pievelciet saskarnes vāciņu (7) un caurules apakšbloku (3) līdz 1,36 N m / 12 in-lbs. 7. Atgrieziet fiksatorgredzenu (10) sākotnējā stāvoklī un ievirziet caurules/virzuļa bloku (3 10) cauri induktora blokam (2). PIEZĪME: Induktora blokam (2) jābūt novietotam tādējādi, lai SuperSeal 1,5 savienotājs būtu vērsts uz āru no saskarnes vāciņa (7). 8. Pievelciet neilona uzgriezni (1) pie caurules/virzuļa bloka (3 10). SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 43

52 B DYNAJET NOKLĀJUMA DIAGRAMMAS IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS DYNAJET IC7140 SPRAUSLU IZVĒLE Piemērotas smidzināšanas sprauslas izvēle lietošanai ar DynaJet IC7140 sistēmu ir līdzīga smidzināšanas sprauslas izvēlei tradicionālai izsmidzināšanas darbībai. Līdztekus papildu klāšanas elastībai DynaJet IC7140 piedāvā arī dažus citus ar sprauslām saistītus faktorus, kas turpmāk apkopoti. 1. Darba cikls a. DynaJet IC7140 kontrolē sprauslas plūsmas ātrumu, mainot laika periodu, kurā katra sprausla ir ieslēgta un izslēgta. Ieslēgto laiku sauc par darba ciklu. Pieejamais darba cikla diapazons parasti ir no 30% līdz 100%, kas nozīmē, ka mašīnas sprauslām ir aptuveni 30% līdz 100% no to nominālās plūsmas jaudas. b. Ar DynaJet IC7140 sistēmu: smidzināšanas sprauslas caurlaides kapacitāte = smidzināšanas sprauslas izmērs x darba cikls c. Mainot darba ciklu, DynaJet IC7140 būtībā maina smidzināšanas sprauslu kapacitāti darbības laikā. Kad nepieciešams lielāks spiediens, sprauslas kapacitāte (darba cikls) tiek samazināta. Ja nepieciešama lielāka sprauslas kapacitāte, darba cikls tiek palielināts. d. Lai arī operators ar DynaJet IC7140 iegūst daudz elastīgāku un pielaidīgāku lietojuma sistēmu, ir rūpīgi jāizvēlas smidzināšanas sprauslas, kas dod labākos iespējamos rezultātus. e. Izvēloties smidzināšanas sprauslu, apskatiet DynaJet IC7140 sprauslu izvēles diagrammas un izvēlieties smidzināšanas sprauslas kapacitāti, kas, sasniedzot paredzamo lietojuma koeficientu, nodrošina mērķa apstrādes aptuveni 70% darba ciklā. Citiem vārdiem sakot, izvēlieties sprauslas kapacitāti un vēlamo spiedienu un pilienu izmēru tuvāk augstākajam, nevis zemākajam ātrumam. Tas DynaJet IC7140 nodrošinās lielu regulēšanas diapazonu, lai samazinātu darba ciklu, ja samazinās braukšanas ātrums, vienlaikus nodrošinot arī papildu kapacitāti, ja braukšanas ātrums palielinās virs plānotā ātruma. Noklusējuma iestatījums minimālajam darba ciklam ir 30%. Tas nozīmē, ka sistēma nepielāgo darba ciklu, kad ieslēgts zem 30%. Kaut arī operators šo iestatījumu var iestatīt pat līdz 20%, augstāka noklusējuma vērtība nodrošina vienmērīgāku klāšanu ar zemāku ātrumu. 2. Smidzināšanas sprauslas izvēle a. DynaJet IC7140 sistēma nav savietojama ar visām smidzināšanas sprauslām. Dažas no apstiprinātajām sprauslu sērijām: AI Turbo TwinJet, Turbo TeeJet Induction TwinJet, Turbo TeeJet, Turbo TeeJet Induction, Turbo TwinJet, TwinJet 110, TX ConeJet, TXA ConeJet, TXR ConeJet, XR TeeJet 110 un XRC TeeJet 110. PIEZĪME: Sarakstā iekļautajās sērijās var nebūt iekļautas visas pieejamās kapacitātes. Veicot programmatūras atjauninājumus, var mainīties sērijas un/vai kapacitāte. b. Dažādiem sprauslu veidiem ir atšķirīgi pilienu izmēra raksturizmēri darba spiediena diapazonā. Smidzināšanas sprauslas veids jāizvēlas, pamatojoties uz vēlamo pilienu izmēru ar spiedienu, ko paredzēts izmantot, veicot smidzināšanu. c. Vienmēr izmantojiet smidzināšanas sprauslas ar 110 (vai platāku) smidzināšanas leņķi. Šādu smidzināšanas sprauslu detaļu numuros parasti iekļauts skaitlis 110 piemēram, TT11006VP vai XR11006-VS. Ar DynaJet IC7140 nav ieteicams izmantot 80 smidzināšanas sprauslas. 3. Smidzināšanas augstums a. Lai sasniegtu labāko iespējamo izsmidzināšanas pārklājumu, pārliecinieties, ka smidzināšanas augstums ir vismaz 50 cm / 20" no sprauslas līdz mērķim. 44

53 Sprauslas/uzgaļa izvēles diagrammas skaidrojums Šajās kolonnās attēlots plūsmas ātrums ar dažādiem spiedieniem. Delta P apzīmē spiediena zudumu DynaJet IC7140 solenoīda vārstā, un iegūtā sprauslas PSI/bar un plūsmas vērtība apzīmē faktiskās vērtības pie smidzināšanas sprauslas. Sprauslas/uzgaļa izmēra izvēles piemērs Šajās kolonnās attēloti pilienu izmēri dažāda veida smidzināšanas sprauslām ar noteikto spiediena. Izmantojiet šīs kolonnas, lai izvēlētos sev piemērotāko sprauslu veidu. Tāpat kā parasta sprauslu diagramma, arī šajās kolonnās tiek parādīts smidzināšanas ātrums, kas pieejamas ar noteiktu pārvietošanās ātrumu. Vienīgā atšķirība ir vērtību diapazons, kas atbilst plūsmu diapazonam, kas pieejams ar DynaJet IC7140. METRISKAJĀS MĒRVIENĪBĀS: Ja operators vēlas pārklāt 250 l/ha ar ātrumu 10 km/h, viņš aplūko kolonnu 10 km/h un atrod rindu, kurā rakstīts 250 l/ha un pozīciju virs un zem rindas, lai kompensētu augstāku un zemāku ātrumu, kas var tikt izmantots darba gaitā. Šajā gadījumā derēs TT11006 ar 3 4 bar. ASV MĒRVIENĪBAS: Ja operators vēlas pārklāt 15 GPA ar ātrumu 10 MPH, viņš aplūko kolonnu 10 MPH un atrod rindu, kurā rakstīts 15 GPA un pozīciju virs un zem rindas, lai kompensētu augstāku un zemāku ātrumu, kas var tikt izmantots darba gaitā. Šajā gadījumā derēs TT11006 ar PSI. Sprauslas/uzgaļa sērijas izvēles piemērs METRISKAJĀS MĒRVIENĪBĀS: Nākamais apsvērums ir pilienu izmērs. Diagrammā attēlots, ka Turbo TeeJet (TT) sprausla šajā spiediena diapazonā veidos rupjus (C) līdz vidējus (M) pilienus, bet Turbo TwinJet (TTJ60) rupjus (C) pilienus. TT priekšrocība ir tāda, ka operators var izvēlēties pilienus izmēros no C līdz M ar vienādu smidzināšanas un braukšanas ātrumu. ASV MĒRVIENĪBAS: Nākamais apsvērums ir pilienu izmērs. Diagrammā attēlots, ka Turbo TeeJet (TT) sprausla šajā spiediena diapazonā veidos rupjus (C) līdz vidējus (M) pilienus, bet Turbo TwinJet (TTJ60) rupjus (C) pilienus. TT priekšrocība ir tāda, ka operators var izvēlēties pilienus izmēros no C līdz M ar vienādu smidzināšanas un braukšanas ātrumu. SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 45

54 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Klāšanas ātrumi, kas pieejami ar noteiktu ātrumu un sprauslu kapacitāti Tabula 10-9: Klāšanas ātrumi Metriskās mērvienības, 1. lappuse 46

55 Tabula 10-10: Klāšanas ātrumi Metriskās mērvienības, 2. lappuse TeeJet DynaJet noklājuma diagramma (2.1. V.), DSM SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 47

56 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Klāšanas ātrumi, kas pieejami ar noteiktu ātrumu un uzgaļu kapacitāti Tabula 10-13: Klāšanas ātrumi ASV mērvienības, 1. lappuse 48

57 Tabula 10-14: Klāšanas ātrumi ASV mērvienības, 2. lappuse TeeJet DynaJet noklājuma diagramma (2.1. V.), DSM SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 49

58 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Braukšanas ātruma diapazons, kas pieejams ar noteiktu sprauslas izmēru un klāšanas ātrumu Tabula 10-11: Braukšanas ātruma diapazons Metriskās mērvienības, 1. lappuse 50

59 Tabula 10-12: Braukšanas ātruma diapazons Metriskās mērvienības, 2. lappuse TeeJet DynaJet noklājuma diagramma (2.1. V.), DSM SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 51

60 IEVADS UZSTĀDĪŠANA SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA SĀKUMA EKRĀNS IESTATĪŠANA DARBĪBA SPRAUSLU IZLASE SISTĒMAS PĀRSKATS Braukšanas ātruma diapazons, kas pieejams ar noteiktu uzgaļa izmēru un klāšanas ātrumu Tabula 10-15: Braukšanas ātruma diapazons ASV mērvienības, 1. lappuse 52

61 Tabula 10-16: Braukšanas ātruma diapazons ASV mērvienības, 2. lappuse TeeJet DynaJet noklājuma diagramma (2.1. V.), DSM SISTĒMAS PĀRSKATS SPRAUSLU IZLASE DARBĪBA IESTATĪŠANA SĀKUMA EKRĀNS SĀKOTNĒJĀ IEDARBINĀŠANA UZSTĀDĪŠANA IEVADS LV R0 53