ภาคผนวกท 12 เอกสารข อม ลความปลอดภ ยของสารเคม (SDS)

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ภาคผนวกท 12 เอกสารข อม ลความปลอดภ ยของสารเคม (SDS)"

Transkripts

1 ภาคผนวกท 12 เอกสารข อม ลความปลอดภ ยของสารเคม (SDS)

2 MI /Jun/ /Apr/2014 CALCIUM CARBONATE (All Grades) 1. / / 1.1 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI11214 CALCIUM CARBONATE (F) FINE, CALCIUM CARBONATE (M) MEDIUM, CALCIUM CARBONATE (C) COARSE REACH registration name Pr Weighting agent. Bridging material / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015 M-I Drilling Fluids UK Limited C/O Schlumberger Enterprise Drive Westhill Industrial Estate Westhill, AB32 6TQ Scotland UK (24 ) , , , +44 (0) , +44 (0) , , (DK): (EC) 1272/ / 19

3 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015 (H) - EU (_28, 1272/2008) (P) 67/548/EEC 1999/45/EC, 2.3 PBT / vpvb 3. / 3.1 EC. CAS % (Reg. 1272/2008 ), <1 Xn; R48/20 STOT Rep. 2 - H373 Exempt 3 / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ (WEL) silicosis IARC Monographs 68, 1997 IARC I Wash skin thoroughly with soap and water / 19

4 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015 :, , / 19

5 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ /.., / / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015 OEL, 0.1 mg/m 3 TWA 0.1mg/m 3 Malaysia, 0.1 mg/m 3 TWA 0.1 mg/m 3, 0.2 mg/m 3 TWA Known or presumed human carcinogen mg/m mg/m 3 TWA total dust 0.1 mg/m 3 TWA respirable dust 0.9 mg/m 3 STEL total dust 0.3 mg/m 3 STEL respirable dust Carcinogen, 2 mg/m 3 TWA >50% free crystalline silica total inhalable dust 0.3 mg/m 3 TWA >50% free crystalline silica respirable dust 4.0 mg/m 3 TWA 2% to 50% free crystalline silica total inhalable dust 1.0 mg/m 3 TWA 2% to 50% free crystalline silica respirable dust mg/m 3 TWA respirable fraction 1 mg/m 3 MAC 3 mg/m 3 STEL 1 mg/m 3 TWA aerosol Fibrogenic substance 8 / 19

6 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015, 0.1 mg/m 3 VLA-ED respirable fraction 0.15 mg/m 3 MAK respirable 0.3 mg/m 3 STEL calculated respirable 0.1 mg/m 3 TWA respirable 8.2 (PPE)... 9 / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015, :,,,., P3 ( 143),.,., ph ph 10% / > 700 C / > 1292 F / ( ) 10 / 19

7 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ C. 9.2 VOC (%) / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ : Dust may cause mechanical irritation / 19

8 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015. LD50 LD50 LC50, = 500 mg/kg ( Rat ). :. IARC ( ). ( ). 13 / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ PLONOR OSPAR..., / 19

9 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ PBT vpvb PBT / vpvb / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015 /. /. EWC,. : EWC : UN (e) IMDG / / 19

10 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ MARPOL 73/78 IBC / (VwVwS) = nwg ( ) 453/ (EC) No 1907/2006, (REACH) (EC) No 1907/ (REACH) Directive 1999/EC (EEC) No 793/93 (EC) No 1488/94 Directive 76/769/EEC Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC 2000/21/EC (EC) 1272/2008 : (TSCA) 17 / 19 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/ EINECS ELINCS (DSL) (PICCS) (ENCS) (IECSC) (AICS) (KECL) (NZIoC) REACH Global Regulatory Compliance - Chemicals (GRC - Chemicals), Anne Karin (Anka) Fosse 09/Apr/ /Jun/ All sections,, GHS/CLP. H 2 3 (H) 18 / 19

11 CALCIUM CARBONATE (All Grades) MI /Jun/2015 SDS, ; ; ;. 19 / 19 1RUZD\ 3U QR 3U

12 (& (8 B

13 (& &$6 5HJ

14

15 2(/ '1(/

16 S+ S+ 92&

17 /' /' /&

18 3%7 Y3Y%

19 (:& 81 H,0'* ## #$ #% H6SQPG &"&' D78 $ W W T I I (&!% '!% 9v rp v r I I #''(# 9v rp v r 9v rp v r ) (! # 9TG 6D8T

20 IaD 8 % C! "

21 MI /../ /../2556 ECOTROL * RD 1. / / 1.1 ECOTROL * RD MI11042 REACH registration name Pr M-I Drilling Fluids UK Limited C/O Schlumberger Enterprise Drive Westhill Industrial Estate Westhill, AB32 6TQ Scotland UK / 17 ECOTROL * RD MI /../ (24 ) , , , +44 (0) , +44 (0) , , (DK): : (EC) 1272/ (H) - EU (_28, 1272/2008) (P) 2 / 17

22 ECOTROL * RD MI /../ PBT / vpvb 3. / 3.1 EC. CAS % (Reg. 1272/2008 ) Listed <=2-3.2 Comments / 17 ECOTROL * RD MI /../ ,, CO2,. 4 / 17

23 ECOTROL * RD MI /../ , , , / 17 ECOTROL * RD MI /../ /.,.., / 17

24 ECOTROL * RD MI /../ / 8.1 NUI=, TWA 4. /, 10. / OEL 4 mg/m 3 TWA inhalable fraction 10mg/m 3 TWAinhalable dust 2mg/m 3 TWArespirable dust Malaysia 10 mg/m 3 TWA 10 mg/m 3 TWA 10.0 mg/m 3 TWA total inhalable dust 2 mg/m 3 TWA respirable dust 4 mg/m 3 MAK inhalable 7 / 17 ECOTROL * RD MI /../ (PPE)... :,,,.,, P2 (BS EN 143),.,., / 17

25 ECOTROL * RD MI /../ ph ph / / ( ) C. 400 C / 17 ECOTROL * RD MI /../2558 VOC (%) , : / 17

26 ECOTROL * RD MI /../ LD50 LD50 LC50 > 2.2 mg/l ( Rat ) 1 h. : / 17 ECOTROL * RD MI /../ ( ). ( ) = 5000 mg/l LC50 Brachydanio rerio 96 h = 440 mg/l EC50 Pseudokirchneriella subcapitata 72 = 7600 mg/l EC50 Ceriodaphnia dubia 48 h 12 / 17 h

27 ECOTROL * RD MI /../ PBT vpvb PBT / vpvb / 17 ECOTROL * RD MI /../ /. /. EWC,. : EWC : UN (e) IMDG / / 17

28 ECOTROL * RD MI /../ MARPOL 73/78 IBC / ( ) 453/ (EC) No 1907/2006, (REACH) (EC) No 1907/ (REACH) Directive 1999/EC (EEC) No 793/93 (EC) No 1488/94 Directive 76/769/EEC Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC 2000/21/EC (EC) 1272/2008 : Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013 [P.U.(A) 310/2013] (CLASS Regulations) The Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication 2014 [P.U. (B) 128/2014] (ICOP) (TSCA) - EINECS ELINCS 15 / 17 ECOTROL * RD MI /../2558 (DSL) (PICCS) (ENCS) (IECSC) (AICS) (KECL) (NZIoC) REACH Global Regulatory Compliance - Chemicals (GRC - Chemicals), Anne Karin (Anka) Fosse 05/../ /../ SDS, GHS/CLP. H 2 3 (H) 16 / 17

29 ECOTROL * RD MI /../2558 *A mark of M-I L.L.C., a Schlumberger Company SDS, ; ; ;. 17 / 17

30 (& (8 B ((& (& 5

31 (& &$6 5HJ

32

33 2(/ '1(/ PHWK\OGLR[RODQRQH

34 31(&!! # r u y "qv yh! r '!! ( S+ S+!

35 (! 92&

36 /' /' /&

37 3%7 Y3Y% (:& 81

38 H,0'* 0$532/,%& (& 1R 5($&+ (& 1R 5($&+ 'LUHFWLYH (& ((& 1R (& 1R 'LUHFWLYH ((& 'LUHFWLYHV ((& ((& (& (& (& 76&$ (,1(&6 (/,1&6 '6/ 3,&&6 (1&6,(&6& $,&6.(&/ 1=,R&

39 5 +

40 MI /Jul/ /Apr/2013 LIME 1. / / 1.1 LIME MI10290 CALCIUM HYDROXIDE, HYDRATKALK Pr Pr / 20 LIME MI /Jul/2015 M-I Drilling Fluids UK Limited C/O Schlumberger Enterprise Drive Westhill Industrial Estate Westhill, AB32 6TQ Scotland UK (24 ) , , , +44 (0) , +44 (0) , , (EC) 1272/2008 / 2 / 1 ( ) / 20

41 LIME MI /Jul/2015 H315 - H318 - H EU (_28, 1272/2008) P261 - / / / / / P280 - / / / P302 + P352 - : P305 + P351 + P338 - : P310 - / P501 - / P264 - P271 - P304 + P340 - : P332 + P313 - / P362 - P403 + P233-3 / 20 LIME MI /Jul/ PBT / vpvb / NOHSC 3. / 3.1 EC. CAS % (Reg. 1272/2008 ) Xi; R37/38 Xi; R41 Eye Dam. 1 (H318) Skin Irrit. 2 (H315) STOT SE 3 (H335) x xxx / 20

42 LIME MI /Jul/ / 20 LIME MI /Jul/ , CO2, / 20

43 LIME MI /Jul/ , / 20 LIME MI /Jul/ /.., / 8.1 OEL 5 mg/m 3 TWA 5 mg/m 3 TWA Malaysia 5 mg/m 3 TWA 5 mg/m 3 1 mg/m 3 TWA 5 mg/m 3 TWA 5 mg/m 3 5 mg/m 3 TWA 10 mg/m 3 STEL 8 / 20

44 LIME MI /Jul/ mg/m 3 TWA NDS 5 mg/m 3 TWA indicative limit value 5 mg/m 3 TWA 2 mg/m 3 MAC Skin 5 mg/m 3 TWA VLA-ED 5 mg/m 3 TWA MAK 5 mg/m 3 TWA 15 mg/m 3 STEL calculated 5 mg/m 3 TWA (DNEL) 4mg/m³ 1mg/m³ (PNEC) 9 / 20 LIME MI /Jul/ mg/l 0.32 mg/l 1080 mg/kg 3 mg/l 0.49 mg/l 8.2 (PPE)... :,,. P2 (BS EN 143),.,.,. 10 / 20

45 LIME MI /Jul/ ph 12.4 ph / > 450 C / > 842 F / ( ) 20 C 400 kg/m³ 11 / 20 LIME MI /Jul/ VOC (%) Particle Size (Micron) < : / 20

46 LIME MI /Jul/ : LD50 LD50 LC50 = 7340 mg/kg ( Rat ). :. 13 / 20 LIME MI /Jul/ ( ). ( ) (ph ) PLONOR OSPAR 14 / 20

47 LIME MI /Jul/ mg/l LC50 (Gambusia affinis) = 96 h / 20 LIME MI /Jul/ PBT vpvb PBT / vpvb /. /. 16 / 20

48 LIME MI /Jul/2015 EWC,. : EWC : solid salts and solutions other than those mentioned in and Inorganic bases UN (e) IMDG / / 20 LIME MI /Jul/ MARPOL 73/78 IBC / (VwVwS) = 1 ( ) 453/ (EC) No 1907/2006, (REACH) (EC) No 1907/ (REACH) Directive 1999/EC (EEC) No 793/93 (EC) No 1488/94 Directive 76/769/EEC Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC 2000/21/EC (EC) 1272/2008 [NOHSC: 1008(2004) 3]. [NOHSC: 1003 (1995)].. 18 / 20

49 LIME MI /Jul/2015 (SUSDP). ADG -. : Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013 [P.U.(A) 310/2013] (CLASS Regulations) The Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication 2014 [P.U. (B) 128/2014] (ICOP) (TSCA) - EINECS ELINCS (DSL) (PICCS) (ENCS) (IECSC) (AICS) (KECL) (NZIoC) REACH Global Regulatory Compliance - Chemicals (GRC - Chemicals), Anne Karin (Anka) Fosse 15/Apr/ / 20 LIME MI /Jul/ /Jul/ All sections, GHS/CLP,. R 3 R41 - R37/38 - H 2 3 H315 - H318 - H335 - SDS, ; ; ;. 20 / 20

50 PID /../ /../2558 M-I BAR * (All Grades) 1. / / 1.1 M-I BAR * (All Grades) PID938 M-I BAR *, M-I BAR * FINE, M-I BAR * ULTRA FINE REACH registration name Exempt Annex V ENTRY Weighting agent / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../2560 M-I Drilling Fluids UK Limited C/O Schlumberger Enterprise Drive Westhill Industrial Estate Westhill, AB32 6TQ Scotland UK (24 ) , , , +44 (0) , +44 (0) , , (EC) 1272/ / 18

51 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../2560 (H) - EU (_28, 1272/2008) (P), 2.3 PBT / vpvb / NOHSC 3. / 3.1 EC. CAS Weight-% (Reg. 1272/2008 ) REACH, Xn; R48/20 STOT Rep. 2 - H373 Exempt / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../2560 (WEL) silicosis IARC Monographs 68, 1997 IARC I / / / 18

52 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ , / 18

53 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ / / 8.1 OEL, 0.15 mg/m 3 TWA alveolar dust, respirable fraction 0.1mg/m 3 TWArespirable dust 0.1mg/m 3, 0.1 mg/m 3 TWA 0.1 mg/m 3 TWA 0.15mg/m 3 TWA, 0.2 mg/m 3 TWA Known or presumed human carcinogen mg/m mg/m 3 TWA total dust 0.1 mg/m 3 TWA respirable dust 0.3 mg/m 3 STEL total dust 0.1 mg/m 3 STEL respirable dust Carcinogen, 2 mg/m 3 TWA NDS >50% free mg/m 3 TWA respirable 0.1mg/m 3 TWArespirable fraction, 3 mg/m 3 STEL 1123 disintegration 7 / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../2560 crystalline silica 0.3 mg/m 3 TWA NDS >50% free crystalline silica 4.0 mg/m 3 TWA NDS 2% to 50% free crystalline silica 1.0 mg/m 3 TWA NDS 2% to 50% free crystalline silica fraction dust aerosol, total mass of aerosols 3 mg/m 3 STEL 1124 total mass of aerosols 1 mg/m 3 TWA mg/m 3 TWA 1124 Fibrogenic substance glass;regulated under Quartz 1123, 1124 UK, 0.05 mg/m 3 TWA VLA-ED 0.15 mg/m 3 TWA MAK 8.2 (PPE).... EN 374 :, P3 ( 143),.,.,. 8 / 18

54 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ ph ph No information available / / (, ) 4.2 g/cm³ (minimum) 9 / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../2560 (Log Pow) 9.2 VOC (%) / 18

55 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ (WEL) silicosis. <0.3%. : N /..... LD50 LD50 LC50, = 500 mg/kg ( Rat ) 11 / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ IARC 1.. /. /. ( ). ( ) PLONOR OSPAR 12 / 18

56 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ , PBT vpvb PBT / vpvb. 13 / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ /. /. EWC : EWC : UN UN 14 / 18

57 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ (e) IMDG / No MARPOL 73/78 IBC (VwVwS) = nwg 15 / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../2560 ( ) 453/ (EC) No 1907/2006, (REACH) (EC) No 1907/ (REACH) Directive 1999/EC (EEC) No 793/93 (EC) No 1488/94 Directive 76/769/EEC Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC 2000/21/EC (EC) 1272/ [NOHSC: 2011 (2003)]. [NOHSC: 1008(2004) 3]. [NOHSC: 1003 (1995)].. (SUSDP). (ADG Code). : (TSCA) - EINECS ELINCS (DSL) (PICCS) (ENCS) (IECSC) (AICS) (KECL) (NZIoC) / 18

58 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../ Global Regulatory Compliance - Chemicals (GRC - Chemicals), Anne Karin (Anka) Fosse 02/../ /../ SDS 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 Product Code change R 3 R48/20 - : / -H 2 3 (H) H373 - *A mark of M-I L.L.C., a Schlumberger Company 17 / 18 M-I BAR * (All Grades) PID938 17/../2560 SDS, ; ; ;. 18 / 18

59 MI /../ /../2557 M-I GEL * SUPREME 1. / / 1.1 M-I GEL * SUPREME MI11211 REACH registration name 1.2 Viscosifier. 1.3 M-I Drilling Fluids UK Limited C/O Schlumberger Enterprise Drive Westhill Industrial Estate Westhill, AB32 6TQ Scotland UK / 17 M-I GEL * SUPREME MI /../ (24 ) , , , +44 (0) , +44 (0) , , (EC) 1272/ (H) - EU (_28, 1272/2008) (P) 67/548/EEC 1999/45/EC 2 / 17

60 M-I GEL * SUPREME MI /../2557, R- H PBT / vpvb / NOHSC 3. / 3.1 EC. CAS % (Reg. 1272/2008 ) REACH, Xn; R48/20 STOT REP. 2(H373) Exempt 3.2 (WEL) silicosis IARC Monographs 68, 1997 IARC I. 3 / 17 M-I GEL * SUPREME MI /../ / / / 17

61 M-I GEL * SUPREME MI /../2557 \par ,. 5 / 17 M-I GEL * SUPREME MI /../ /.. 6 / 17

62 M-I GEL * SUPREME MI /../ / 8.1 OEL, 0.15 mg/m 3 TWA alveolar dust, respirable fraction 0.1mg/m 3 TWArespirable dust 0.3 mg/m 3 TWA 0.1 mg/m 3 TWA K, 0.1 mg/m 3 TWA 0.1 mg/m 3 TWA 0.15mg/m 3 TWA, 0.2 mg/m 3 TWA Known or presumed human carcinogen 0.05 mg/m mg/m 3 TWA 0.3 mg/m 3 TWA total dust 0.1 mg/m 3 TWA respirable dust 0.3 mg/m 3 STEL total dust 0.1 mg/m 3 STEL respirable dust Carcinogen, 2 mg/m 3 TWA NDS >50% free crystalline silica 0.3 mg/m 3 TWA NDS >50% free crystalline silica 4.0 mg/m 3 TWA NDS 2% to 50% free crystalline silica 1.0 mg/m 3 TWA NDS 2% to 50% free crystalline silica mg/m 3 TWA respirable fraction 0.1mg/m 3 TWArespirable fraction, dust 3 mg/m 3 STEL 1123 disintegration aerosol, total mass of aerosols 3 mg/m 3 STEL 1124 total mass of aerosols 1 mg/m 3 TWA mg/m 3 TWA 1124 Fibrogenic substance glass;regulated under Quartz 1123, 1124 UK, 0.05 mg/m 3 TWA VLA-ED 0.15 mg/m 3 TWA MAK 7 / 17 M-I GEL * SUPREME MI /../ (PPE)..., :,,.,, P2 (BS EN 143).,., / 17

63 M-I GEL * SUPREME MI /../2557 ph 9-10 ph / / (, ) C 3 ) 9.2 VOC (%) / 17 M-I GEL * SUPREME MI /../ /.. 10 / 17

64 M-I GEL * SUPREME MI /../ LD50 LD50 LC50, = 500 mg/kg ( Rat )..... /. ( ). ( ) 11 / 17 M-I GEL * SUPREME MI /../ PLONOR OSPAR..., / 17

65 M-I GEL * SUPREME MI /../ PBT vpvb PBT / vpvb /. /. 13 / 17 M-I GEL * SUPREME MI /../2557 EWC, : EWC : wastes not otherwise specified UN (e) IMDG / No MARPOL 73/78 IBC 14 / 17

66 M-I GEL * SUPREME MI /../ (VwVwS) = 3 New Zealand hazard classification Not classified. HSNO approval no. Not required. Group number Not required. ( ) 453/ (EC) No 1907/2006, (REACH) (EC) No 1907/ (REACH) Directive 1999/EC (EEC) No 793/93 (EC) No 1488/94 Directive 76/769/EEC Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC 2000/21/EC (EC) 1272/ [NOHSC: 2011 (2003)]. [NOHSC: 1008(2004) 3]. [NOHSC: 1003 (1995)].. 15 / 17 M-I GEL * SUPREME MI /../2557 (SUSDP). (ADG Code). : Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013 [P.U.(A) 310/2013] (CLASS Regulations) The Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication 2014 [P.U. (B) 128/2014] (ICOP) (TSCA) - EINECS ELINCS (DSL) (PICCS) (ENCS) (IECSC) (AICS) (KECL) (NZIoC) REACH Global Regulatory Compliance - Chemicals (GRC - Chemicals) 13/../ /../ / 17

67 M-I GEL * SUPREME MI /../ SDS, GHS/CLP. R 3 -H 2 3 (H) *A mark of M-I L.L.C., a Schlumberger Company SDS, ; ; ;. 17 / 17 MI /Jun/ /Feb/2015 SUREMUL EH 1. / / 1.1 SUREMUL EH MI10137 Pr M-I Drilling Fluids UK Limited C/O Schlumberger Enterprise Drive Westhill Industrial Estate Westhill, AB32 6TQ Scotland UK / 25

68 SUREMUL EH MI /Jun/ (24 ) , , , +44 (0) , +44 (0) , , (EC) 1272/2008 / / 25 SUREMUL EH MI /Jun/2015 H317 - H EU (_28, 1272/2008) P261 - / / / / / P264 - P280 - / / / P302 + P352 - : P305 + P351 + P338 - : P501 - / P272 - P333 + P313 - : / P337 + P313 - : / P362 -,,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 2-(2 - ) 2.3 PBT / vpvb 3 / 25

69 SUREMUL EH MI /Jun/ / EC. CAS % (Reg. 1272/2008 ),,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics Xi; R43 Skin Sens. 1 (H317) x xxx * Xn; R65, R66 Asp. Tox. 1 (H304) X XXX Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) x xxx 4 / 25 SUREMUL EH MI /Jun/ (2 - ) Xi; R36 Eye Irrit. 2 (H319) X XXX R65 / H304 * EC "9" ECHA (EC) No 1907/2006 (REACH) CAS 15 SDS / / 25

70 SUREMUL EH MI /Jun/ ,, CO2, :, / 25 SUREMUL EH MI /Jun/ , / 25

71 SUREMUL EH MI /Jun/ /.., / / 25 SUREMUL EH MI /Jun/2015 ( ) (WEL) LT EXP = 5mg / m3 ST EXP = 10mg / m3. OEL,,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 20 ppm TWA 98 mg/m 3 TWA 50 ppm STEL 246 mg/m 3 STEL Possibility of significant uptake through the skin skin notation 20 ppm TWA; 96.9 mg/m 3 TWA 50 ppm STEL; 242 mg/m 3 STEL 20 ppm 98 mg/m³ 2-(2 - ) 10 ppm TWA 100 mg/m mg/m 3 TWA 15 ppm STEL mg/m 3 STEL Malaysia 9 / 25

72 SUREMUL EH MI /Jun/2015,,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 20 ppm TWA 96.7 mg/m 3 TWA Skin notation 2 ppm 10 ppm MAK 9.8 mg/m 3 49 mg/m 3 MAK 2-(2 - ) 10 ppm 10 ppm MAK 67.5 mg/m 3 67 mg/m 3 MAK,,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 25 ppm TWA 121 mg/m 3 TWA Possibility of significant uptake through the skin 100 mg/m 3 GW 10 ppm TWA 50 mg/m 3 TWA 20 ppm STEL 75 mg/m 3 STEL Skin 2-(2 - ) 50 mg/m 3 GW 10 ppm TWA 68 mg/m 3 TWA 20 ppm STEL 102 mg/m 3 STEL,,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 200 mg/m 3 STEL 20 ppm TWA 5 mg/m 3 MAC Skin 98 mg/m 3 TWA 10 / 25 SUREMUL EH MI /Jun/ (2 - ) 100 mg/m 3 STEL 67 mg/m 3 TWA 10 mg/m 3 MAC,,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 50 ppm VLA-EC 245 mg/m 3 VLA-EC Skin 20 ppm VLA-ED indicative limit value 98 mg/m 3 VLA-ED indicative limit value 20 ppm STEL 98 mg/m 3 STEL Skin 10 ppm MAK 49 mg/m 3 MAK 50 ppm STEL 246 mg/m 3 STEL Skin 20 ppm TWA 98 mg/m 3 TWA 50 ppm STEL 246 mg/m 3 STEL Skin 25 ppm TWA 123 mg/m 3 TWA 2-(2 - ) 15 ppm VLA-EC mg/m 3 VLA-EC 10 ppm VLA-ED indicative limit value; manufacturing, commercialization, and use restrictions under REACH 67.5 mg/m 3 VLA-ED indicative limit value; manufacturing, commercialization, and use restrictions under REACH 15 ppm STEL mg/m 3 STEL 10 ppm MAK 67 mg/m 3 MAK 15 ppm STEL mg/m 3 STEL 10 ppm TWA 67.5 mg/m 3 TWA 15 ppm STEL mg/m 3 STEL 10 ppm TWA 67.5 mg/m 3 TWA 11 / 25

73 SUREMUL EH MI /Jun/2015 (DNEL),,,, 1388 µg/cm² µg/m³ 246 mg/m 3 2-(2 - ) mg/m³,,,, 1388 µg/cm² µg/m³,,,, µg/kg µg/m³ 89 mg/kg 1091 mg/m³ 2-(2 - ) 67.5 mg/m³,,,, µg/kg µg/m³ 12 / 25 SUREMUL EH MI /Jun/ mg/kg 98 mg/m³ 2-(2 - ) 20 mg/kg 67.5 mg/m³ (PNEC),,,, mg/l mg/l 180 mg/kg 18 mg/kg 146 mg/kg 1 mg/l mg/l 8.8 mg/l 0.88 mg/l 34.6 mg/kg 3.46 mg/kg 2.33 mg/kg 463 mg/l 9.1 mg/l 2-(2 - ) 1.0 mg/l 0.1 mg/l 4 mg/kg 0.4 mg/kg 0.4 mg/kg 200 mg/l 3.9 mg/l 13 / 25

74 SUREMUL EH MI /Jun/ (PPE)... :,,,,.,, ( ),.,., / 25 SUREMUL EH MI /Jun/ ph ph / / 65 C / 149 F PMCC ( ) C. > C 15 / 25

75 SUREMUL EH MI /Jun/ VOC (%) : 16 / 25 SUREMUL EH MI /Jun/ LD50 LD50 LC50,,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, > 5000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rabbit) > 5.2 mg/l (Rat) cyclics, < 2% aromatics = 470 mg/kg ( Rat ) = 220 mg/kg ( Rabbit ) = 2270 mg/kg ( Rat ) = 2.21 mg/l ( Rat ) 4 h = 450 ppm ( Rat ) 4 h 2-(2 - ) = 3384 mg/kg ( Rat ) = 2700 mg/kg ( Rabbit ) 17 / 25

76 SUREMUL EH MI /Jun/2015. : ( ). ( ) R65 / H / 25 SUREMUL EH MI /Jun/ ,,,, Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 2950 mg/l LC50 (Lepomis macrochirus) = 96 h 1490 mg/l LC50 (Lepomis macrochirus) = 96 h = mg/l (LC50; Daphnia magna) = 1720 mg/l (EC50; water flea) 2-(2 - ) 1300 mg/l LC50 (Lepomis macrochirus) = 96 h 100 mg/l EC50 (Desmodesmus subspicatus) = 96 h 2850 mg/l EC50 (Daphnia magna) = 24 h 100 mg/l EC50 (Daphnia magna) = 48 h / 25

77 SUREMUL EH MI /Jun/ PBT vpvb PBT / vpvb / 25 SUREMUL EH MI /Jun/ /. /. EWC,. : EWC : UN (e) IMDG / / 25

78 SUREMUL EH MI /Jun/ MARPOL 73/78 IBC / Schedule 6 2-(2 - ) Schedule 5 ( ) 453/ (EC) No 1907/2006, (REACH) (EC) No 1907/ (REACH) Directive 1999/EC (EEC) No 793/93 (EC) No 1488/94 Directive 76/769/EEC Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC 2000/21/EC 22 / 25 SUREMUL EH MI /Jun/2015 (EC) 1272/2008 : Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013 [P.U.(A) 310/2013] (CLASS Regulations) The Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication 2014 [P.U. (B) 128/2014] (ICOP) (TSCA) - EINECS ELINCS (DSL) (PICCS) (ENCS) (IECSC) (AICS) (KECL) (NZIoC) CAS REACH REACH Global Regulatory Compliance - Chemicals (GRC - Chemicals), Anne Karin (Anka) Fosse 21/Feb/ /Jun/ / 25

79 SUREMUL EH MI /Jun/ ,, 8,, 11,, 12,, 13,, 14,, 16,, GHS/CLP. R 3 R36 - R43 - R65 - : R66 - R20/21/22 - R36/38 - H 2 3 H317 - H319 - H302 - H304 - H312 - H M-I L.L.C 24 / 25 SUREMUL EH MI /Jun/2015 SDS, ; ; ;. 25 / 25

80 MI /../ /../2554 VERSACOAT * IC 1. / / 1.1 VERSACOAT * IC MI M-I Drilling Fluids UK Limited C/O Schlumberger Enterprise Drive Westhill Industrial Estate Westhill, AB32 6TQ Scotland UK / 21 VERSACOAT * IC MI /../ (24 ) , , , +44 (0) , +44 (0) , , (EC) 1272/ / H304 - H317 - H318 - H226-2 / 21

81 VERSACOAT * IC MI /../2557 EU EUH EU (_28, 1272/2008) P210 - / / / - P280 - / / / P301 + P310 - : P305 + P351 + P338 - : P310 - / P331 - P233 - P240 - / P241 - / / P243 - P261 - / / / / / P272 - P302 + P352 - : P333 + P313 - : / P363 - P370 + P378 - : P501 - / 67/548/EEC 1999/45/EC Xn - (Harmful) Xi - (Irritant) R R10, R41, R43, R65, C11-C-14, n-,, < 2% 3 / 21 VERSACOAT * IC MI /../2557,,,,, C13-C-16,, < 2% -1- R- H PBT / vpvb 3. / EC. CAS % (Reg. 1272/2008 ), C11-C-14, n-,, < 2% * Xn; R65, R66 Asp. Tox. 1 (H304) xxxx EUH066,, Xi; R43 Skin Sens. 1 (H317) xxxx,, 4 / 21

82 VERSACOAT * IC MI /../2557, C13-C-16,, < 2% * 5-10 Xn; R65, R66 Asp. Tox. 1 (H304) xxxx EUH R10 Xi;R37/38-41 R67 Skin Irrit. 2 (H315) xxxx Eye Dam. 1 (H318) STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 3 (H226) Comments * EC "9" ECHA (EC) No 1907/2006 (REACH) CAS 15 SDS / / 21 VERSACOAT * IC MI /../ / 21

83 VERSACOAT * IC MI /../ , / 21 VERSACOAT * IC MI /../ /..., / 8.1 ( ) (WEL) LT EXP = 5mg / m3 ST EXP = 10mg / m3. 8 / 21

84 VERSACOAT * IC MI /../2557 OEL, C11-C-14, n-,, < 2%,,,,, C13-C-16,, < 2% ppm STEL 600 mg/m 3 STEL 50 ppm TWA 150 mg/m 3 TWA 50ppmTWA 152mg/m 3 TWA 50 ppm Ceiling Butanol, isomers 150 mg/m 3 Ceiling Butanol, isomers Potential for cutaneous absorption (listed under Butanol, all isomers) Malaysia, C11-C-14, n-,, < 2%,,,,, C13-C-16,, < 2% ppm TWA 152 mg/m 3 TWA 50 ppmtwa 150 mg/m 3 TWA 100 ppm TWA 310 mg/m 3 TWA, C11-C-14, n-,, < 2%,,,,, C13-C-16,, < 2% ppm TWA 152 mg/m 3 TWA 25 ppm Ceiling; 75 mg/m 3 Ceiling Skin, C11-C-14, n-,, < 2%,,, 9 / 21 VERSACOAT * IC MI /../2557,, C13-C-16,, < 2% mg/m 3 STEL Skin 100 mg/m 3 TWA 50 ppm TWA 66ppmSTEL 10 mg/m 3 MAC 200mg/m 3 STEL 33ppmTWA 100mg/m 3 TWA, C11-C-14, n-,, < 2%,,,,, C13-C-16,, < 2% ppm VLA-ED 154 mg/m 3 VLA-ED 50 ppm STEL 15 min 150 mg/m 3 STEL 15 min 50 ppm MAK 150 mg/m 3 MAK 75 ppm STEL 231 mg/m 3 STEL 50 ppm TWA 154 mg/m 3 TWA (DNEL),,,, 1388 µg/cm² µg/m³,,,, 1388 µg/cm² µg/m³ / 21

85 VERSACOAT * IC MI /../ mg/m³,,,, µg/kg µg/m³,,,, µg/kg µg/m³ (PNEC),,,, mg/l mg/l 180 mg/kg 18 mg/kg 146 mg/kg 1 mg/l mg/l mg/l 0.04 mg/l 1.52 mg/kg mg/kg mg/kg 10 mg/l 11 mg/l 8.2 (PPE) 11 / 21 VERSACOAT * IC MI /../ :,,,,., ( ),.,., ph ph / / 42.8 C ( ) 12 / 21

86 VERSACOAT * IC MI /../ C C 9.2 VOC (%) / 21 VERSACOAT * IC MI /../ ,, : / 21

87 VERSACOAT * IC MI /../2557 LD50 LD50 LC50, C11-C-14, n-,, < 2%,,,, > 2020 mg/kg (Rat), C13-C-16,, < 2% LC50 oral > 5000 mg/kg (Rat) LD50 Dermal >2000 mg/kg (Rabbit) LC50 Inhalation >5.2 mg/l (4h) (Rat) -1- = 2460 mg/kg ( Rat ) = 3400 mg/kg ( Rabbit ) > 6.5 mg/l ( Rat ) 4 h. : ( ). ( ). 15 / 21 VERSACOAT * IC MI /../ , C11-C-14, n-,, < 2%,,,,, C13-C-16,, < 2% Freshwater Fish 96h LC50 45 mg/l (flow through) Pimephales promelas; 96h LC mg/l (static) Lepomis macrochirus; 96h LC mg/l Oncorhynchus mykiss (static) Water Flea 96h LC mg/l Den-dronereides heteropoda mg/l LC50 Pimephales promelas 96 h = 375 mg/l LC50 Pimephales promelas 96 h mg/l LC50 Oncorhynchus mykiss 96 h mg/l LC50 Lepomis macrochirus 96 h = 230 mg/l EC50 Desmodesmus subspicatus 48 h = 1300 mg/l EC50 Daphnia magna 48 h mg/l EC50 Daphnia magna 48 h / 21

88 VERSACOAT * IC MI /../ PBT vpvb PBT / vpvb / 21 VERSACOAT * IC MI /../ /. /. EWC,. : EWC : UN UN/ID No. (ADR/RID/ADN/ADG) UN1212 UN No. (IMDG) UN1212 UN No. (ICAO) UN ISOBUTANOL (ISOBUTYL ALCOHOL) mixture 14.3 (e) 3 IMDG 3 / III III III 18 / 21

89 VERSACOAT * IC MI /../ (ADR) 30 EmS F-E, S-D 14.7 MARPOL 73/78 IBC / ( ) 453/ (EC) No 1907/2006, (REACH) (EC) No 1907/ (REACH) Directive 1999/EC (EEC) No 793/93 (EC) No 1488/94 Directive 76/769/EEC Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC 2000/21/EC (EC) 1272/ / 21 VERSACOAT * IC MI /../2557 (TSCA) - EINECS ELINCS (DSL) (PICCS) (ENCS) (IECSC) (AICS) (KECL) (NZIoC) CAS REACH REACH Global Regulatory Compliance - Chemicals (GRC - Chemicals), Anne Karin (Anka) Fosse 03/../ /../ SDS, GHS/CLP. R 3 R10 - R41-20 / 21

90 VERSACOAT * IC MI /../2557 R43 - R65 - : R66 - R67 - R37/38 - H 2 3 H304 - H317 - H318 - H335 - H336 - EUH066 - *A mark of M-I L.L.C., a Schlumberger Company SDS, ; ; ;. 21 / 21 PID /../ /../2557 VERSATROL * M 1. / / 1.1 VERSATROL * M PID15065 REACH registration name Pr / 17

91 VERSATROL * M PID /../2560 M-I Drilling Fluids UK Limited C/O Schlumberger Enterprise Drive Westhill Industrial Estate Westhill, AB32 6TQ Scotland UK (24 ) , , , +44 (0) , +44 (0) , , (DK): : (EC) 1272/2008 [CLP] / 17 VERSATROL * M PID /../2560 (H) - EU (_28, 1272/2008) (P) 2.3 PBT / vpvb / NOHSC 3. / / 17

92 VERSATROL * M PID /../ / / / 17 VERSATROL * M PID /../ :, (NOx) / 17

93 VERSATROL * M PID /../2560, , / 17 VERSATROL * M PID /../ / / 8.1 NUI=, TWA 4. /, 10. / 8.2 (PPE).. 7 / 17

94 VERSATROL * M PID /../2560 EN EN 374 :,, P2 (BS EN 143),.,., ph ph / ?C / ?F / 316?C / 600?F (COC) 8 / 17 VERSATROL * M PID /../2560 (, ) g/m³ C 540 kg/m³ / ~34 lb/ft³ 500?C / 932?F 288 C / 550 F (Log Pow). 9.2 VOC (%) C / F / 17

95 VERSATROL * M PID /../ / / 17 VERSATROL * M PID /../ /. / / 17

96 VERSATROL * M PID /../ / 17 VERSATROL * M PID /../ PBT vpvb PBT / vpvb /. /. EWC : EWC : / 17

97 VERSATROL * M PID /../ UN UN 14.3 (e) IMDG / No MARPOL 73/78 IBC (VwVwS) = nwg 14 / 17 VERSATROL * M PID /../2560 ( ) 453/ (EC) No 1907/2006, (REACH) (EC) No 1907/ (REACH) Directive 1999/EC (EEC) No 793/93 (EC) No 1488/94 Directive 76/769/EEC Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC 2000/21/EC (EC) 1272/ [NOHSC: 2011 (2003)]. [NOHSC: 1008(2004) 3]. [NOHSC: 1003 (1995)].. (SUSDP). (Australian Code for the Transport of Dangerous Goods by Road and Rail, ADG). : Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013 [P.U.(A) 310/2013] (CLASS Regulations) The Industry Code of Practice on Chemical Classification and Hazard Communication 2014 [P.U. (B) 128/2014] (ICOP) (TSCA) - EINECS ELINCS (DSL) 15 / 17

98 VERSATROL * M PID /../2560 (PICCS) (ENCS) (IECSC) (AICS) (KECL) (NZIoC) Global Regulatory Compliance - Chemicals (GRC - Chemicals), Anne Karin (Anka) Fosse 14/../ /../ SDS All sections. -H 2 3 (H) *A mark of M-I L.L.C., a Schlumberger Company 16 / 17 VERSATROL * M PID /../2560 SDS, ; ; ;. 17 / 17

99 Date 18 July 2007 ว จ พล ส เอกสารข อม ลความปลอดภ ย ว จ พล ส 1. รายละเอ ยดเก ยวก บสาร / การผล ตและบร ษ ท / การร บประก น ช อเคม ว จ พล ส ค ณสมบ ต สารเพ มความเหน ยว หน ด Rivison: 5 MSDS number: ผ จ ดจ าหน าย M-I L.L.C. P.O Box 42842, Houston, TX www. Miswaco.com Tel โดย-Product Safety Specialist Group ข อม ลระด บความปลอดภ ย: - ด านส ขภาพ: 1 - ระด บการ ต ดไฟ: 1 - อ นตรายทางกายภาพ: 0 - PPE: E ด รายละเอ ยดในข อ 8 หมายเหต : 4= Severe ร นแรงมาก / 3 = Serious ร นแรง / 2 = Moderate ร นแรงเล กน อย / 1 = Slight ไม ร นแรง / 0 = Minimal Hazard ไม อ นตราย 2. อ นตรายจากสารเคม เป นอ นตรายต อร างกาย หากส มผ สเป นเวลานานอาจท าให เป นมะเร ง ปอด อ กเสบ หากเข าตา จะท าให ระคายเค องต อตา หากส มผ สโดนผ วหน ง จะท าให ระคายเค องต อผ วหน ง หากส มผ ส เป นเวลานานจะท าให ผ วแห ง แตก หากส ดดม จะท าให ระคายเค องต อระบบหายใจ ในระยะจะท าให ปอดอ กเสบ ว ณโรค หากกล นก น จะท าให อาเจ ยร ระคายเค องต อกระเพาะอาหาร 3. ล กษณะทางกายภาพ Page 1 of 5 Date 18 July 2007 ว จ พล ส ล กษณะ - ผง ฝ น ส - ขาว กล น ม กล นฉ น ความเป นกรดและด าง ไม ได ระบ ความหนาแน น 1.5 g/ml at 68 องศา (20 c) การละลายน า ไม ละลายในน า Dispersible จ ดเย อกแข ง ไม ระบ จ ดเด อด ไม ระบ ความหนาแน นของไอ ไม ระบ อ ตราการระเหย ไม ระบ ความหน ด ไม ระบ ความหนาแน นส มพ ทธ ไม ได ระบ ค าความเป นกรดด างของสารละลายเข มข น- ไม ได ระบ 4. องค ประกอบ/ส วนผสม ช อสารผสม CAS No. Wt % Comments: Benzyl Quaternary No comments Ammonium Bentonite Compound Silica, crystalline, quartz No comments 5. การปฐมพยาบาลเบ องต น กรณ ส ดดมเข าไป ให ย ายบ คคลท ได ร บสารไปย งท ท ม อากาศถ ายเทได สะดวกท นท ให ใช เคร องช วยหายใจหากผ ป วยไม หายใจหร อหายใจต ดข ด แล วให น าผ ป วย พบแพทย ท นท กรณ ร บประทานเข าไป หากผ ป วยย งม สต อย ให ผ ป วยด มน าหร อนมเพ อเจ อจางสารเคม ในร างกาย หากผ ป วยไม ม สต ห ามให น าหร ออาหารทางปากโดยเด ดขาด ให น าผ ป วย พบแพทย ท นท กรณ ส มผ สถ กผ วหน ง ล างผ วหน งให สะอาดด วยสบ และน า ถอดเส อผ าท ปนเป อนสารออก พบ แพทย หากอาการไม ด ข น กรณ ส มผ สถ กดวงตา ล างตาหร อล มตาในน าให สะอาดท นท โดยเร วล างต อเน องเป นเวลาอย าง น อย 15 นาท แล วให ไปพบแพทย ท นท Page 2 of 5

100 Date 18 July 2007 ว จ พล ส อ นๆ-ให น าเอกสารค ม อความปลอดภ ยของเคม ไปด วยท กคร งเม อไปพบ แพทย 6. การด บเพล ง จ ดวาบไฟ- ไม ได ระบ จ ดส งส ดและต าส ดในการต ดไฟในอากาศ ไม ได ระบ อ ณหภ ม ท สามารถต ดไฟเองได ไม ได ระบ สารท ใช ในการด บไฟ- ไม ได ระบ ให ใช สารด บไฟท เหมาะสมก บว สด ท อย โดยรอบ ข อม ลในการต ดไฟท วไป อาจท าให เก ดไฟฟ าสถ ต ฝ นหร อละออง ของเคม หากลอยไปในอากาศอาจท าให เก ดการระเบ ดได การป องก นหากเก ดไฟไหม ควรสวมช ดอ ปกรณ ป องก นการด บเพล งท กคร งไม ควรให ผ ไม เก ยวข องเข า มาในบร เวณท เก ดเหต ให ใช น าฉ ดไปย งอ ปกรณ ท เก ดไฟไหม สารอ นตรายจากการเผาไหม ของเคม สารอ อกไซด ของคาร บอน/ สารไนโตรเจน / สารไฮด อกไซด คลอไรท 7. ว ธ การจ ดการเม อสารเคม หก หร อม การร วไหลของเคม อ ปกรณ ป องก นส วนบ คคล- ให สวมช ดอ ปกรณ ป องก นท กคร ง ว ธ การท าความสะอาดเม อเก ดการร วไหล- ไม ควรให เคม ฟ งกระจายไป ในอากาศ สารชน ดน เม อโดนน าจะท าให พ นล น ให ต กใส ภาชนะแห ง ป ด ภาชนะแล วเคล อนย ายออกไปอย างระม ดระว ง ข อควรระว งเก ยวก บส งแวดล อม- ไม ควรท งสารเคม ลงในท อน า หร อบ อ น า ท อน าท งหร อแม น าล าคลอง 8. การจ ดการและการจ ดเก บ การจ ดการ- สวมช ดอ ปกรณ ป องก นท กคร ง ไม ควรส มผ สเคม โดยไม สวม ช ดป องก น เคม ชน ดเม อโดนน าจะท าให ล น ควรระม ดระว ง การจ ดเก บ- จ ดเก บในท แห ง ม อากาศถ ายเทได สะดวก ป ดภาชนะท จ ดเก บเคม ให สน ท ไม ควรจ ดเก บเคม ไว ใกล แหล งต ดไฟง าย 9. การควบค มการส มผ สสาร / การป องก นส าหร บบ คคล Page 3 of 5 Date 18 July 2007 ว จ พล ส Wt% ACGIH TLV OSHA PEL Other Notes ช อ Cas no. Benzyl n/a N/a n/a (1) Quaternary Ammonium Bentonite Compound Silica, see Table NIOSH: (R) crystalline, 60-7 mg/m3 Z quartz mg/m3 TWA (10H day/40h wk) Notes (1) Control as an ACGIH particulate not otherwise specified (PNOS): 10 mg/m3 (Inhalable); 3 mg/m3 (Respirable) and an OSHA particulate not otherwise regulated (PNOR): 15 mg/m3 (Total); 5 mg/m3 (Respirable). (R) Respirable fraction (ACGIH); Table Z-3: PEL for Mineral Dusts containing crystalline silica are 10 mg/m3 / (%SiO2+2) for quartz and 1/2 the calculated quartz value for cristobalite and tridymite. Engineering Controls: Use appropriate engineering controls such as, exhaust ventilation and process enclosure, to ensure air contamination and keep workers exposure below the applicable limits. อ ปกรณ เก ยวก บการหายใจ- ต องใช อ ปกรณ ป องก นการหายใจหากการ ไหลเว ยนของอากาศไม เพ ยงพอ กรองอากาศแบบ P3 (ส าหร บฝ นละเอ ยด มาก) การปกป องม อ- ใส ถ งม อเพ อป องก น หากต องม การส มผ สก บผ วหน งเป น ระยะเวลานานหร อบ อยคร งให ใช ถ งม อป องก นท ท าจาก Nitrile, Neoprene. การปกป องดวงตา- สวมแว นตาน รภ ยท ป องก นฝ นหากม ความเส ยงต อการ ส มผ สก บดวงตา การป องก นอ นๆ-สวมใส เส อผ าท เหมาะสมเพ อป องก นการส มผ สก บผ วหน ง บ อยคร งหร อเป นเวลานาน เตร ยมอ ปกรณ ไว ล างตาหากเก ดเหต ฉ กเฉ น 10. ความเสถ ยรและปฏ ก ร ยา ความเสถ ยร- เสถ ยรท อ ณหภ ม ปกต Page 4 of 5

101 Date 18 July 2007 ว จ พล ส สภาพหร อสถานท ท ต องหล กเล ยง- ให จ ดเก บห างจากความร อน แหล ง ประกายไฟ ว สด ท ต องหล กเล ยง กรด สารอ อกซ ไดซ เซอร ส งซ งเก ดจากการย อยสลายท เป นอ นตราย-ไม ได ระบ 11. ข อม ลด านพ ษว ทยา หากเข าส ร างในระยะยาวจะท าให ปอดอ กเสบ ว ณโรค โรคปอดเร อร ง หอบ ห ด หลอดลมอ กเสบ 12. การก าจ ด ข นอย ก บหน วยงานควบค มในท องถ นน นๆ 13. ข อม ลอ นๆ NA Not Applicable ND-Not Determined Page 5 of 5