Cilvēktiesību apakškomiteja

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Cilvēktiesību apakškomiteja"

Transkripts

1 Eiropas Parlaments Cilvēktiesību apakškomiteja DROI_PV(2018)1010_1 PROTOKOLS Sanāksme gada 10. oktobrī plkst un plkst , gada 11. oktobrī plkst BRISELĒ Sanāksme tika atklāta trešdien, gada 10. oktobrī, plkst priekšsēdētāja Pier Antonio Panzeri vadībā. 1. Darba kārtības pieņemšana DROI_OJ (2018)1010_1 Darba kārtību pieņēma tādu, kā norādīts šajā protokolā. 2. Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika: gada jūlijā PV PE v01-00 Protokolus apstiprināja. 3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi gada septembra plenārsesijā tika pieņemtas šādas trīs steidzamas rezolūcijas: 1) Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu aresti 2) Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta 3) Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta Rezolūcija par Khan al-ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošo nojaukšanu tika pieņemta septembrī. Turklāt gada oktobra pirmajā plenārsesijā tika pieņemtas šādas trīs steidzamas rezolūcijas: PV\ docx PE v01-00 Vienoti daudzveidībā

2 1) Plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanās Baltkrievijā, jo īpaši Charter 97 lieta 2) Apvienotie Arābu Emirāti (AAE), jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor stāvoklis 3) Uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšana Siņdzjanas Uiguru autonomajā reģionā Paziņojums par Starptautisko dienu pret nāvessodu 4. Pārskats par DROI komitejas darba braucieniem uz Turciju un uz Eiropas Universitāšu Cilvēktiesību un demokratizācijas centru Venēcijā Uzstājās: par Turciju: Marietje Schaake, Soraya Post; par Venēciju: Barbara Lochbihler, Marietje Schaake, Soraya Post gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā AFET/8/ /2098(INI) Referents: Petras Auštrevičius (ALDE) Atbildīgā komiteja: AFET Atzinumi: FEMM José Inácio Faria (PPE) Grozījumu izskatīšana PR PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 PA PE v01-00 AM PE v01-00 Uzstājās: Referents Cristian Dan Preda, Francisco Assis, Barbara Lochbihler, Luisa Ragher (EĀDD), Soraya Post, Amjad Bashir, Andrzej Grzyb, Pier Antonio Panzeri. 6. ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim saistībā ar reliģijas un ticības brīvības veicināšanu ārpus ES AFET/8/ /2155(INI) Referents: Andrzej Grzyb (PPE) Atbildīgā komiteja: AFET Grozījumu izskatīšana PR PE v01-00 AM PE v01-00 Uzstājās: Referents Soraya Post, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Amjad Bashir, Luisa Ragher (EĀDD). PE v /9 PV\ docx

3 7. Turpmākā rīcība saistībā ar gada 5. oktobra steidzamo rezolūciju par personu ar albīnismu stāvokli Āfrikā ar pārstāvjiem no Reģionālā albīnisma foruma Uzstājās: Grace Mazibuko (Dienvidāfrikas Republikas komisāre par dzimumu, Dienvidāfrikas Republikas Albīnisma biedrības izpilddirektore un Reģionālā albīnisma foruma priekšsēdētāja), Isaac Mwaura (Kenijas Federatīvās Republikas senators un Reģionālā albīnisma foruma loceklis), Jake Epelle (Nigērijas Albīnisma fonda dibinātājs), Petras Auštrevičius, Luisa Ragher (EĀDD), Douglas Carpenter (EĀDD), Lenka Vitkova (DEVCO, Eiropas Komisija), Miroslav Mikolášik. Sanāksme tika pārtraukta plkst un atsākta plkst telpā JAN6Q gada 10. oktobrī plkst Augsta līmeņa konference par vēlēšanu novērošanas nākotni telpā JAN6Q2 Sanāksme tika pārtraukta plkst un atsākta gada 11. oktobrī plkst priekšsēdētāja Pier Antonio Panzeri vadībā gada 11. oktobrī plkst Uzklausīšana par mūsdienu verdzības veidiem trešās valstīs Uzstājās: Silvia Scarpa (docenta palīdze Džona Kebota universitātē Romā), Nima Elbagir (CNN žurnāliste, video par migrantiem, kuri tiek pārdoti kā vergi Lībijā), Ahmed Hamdi (Iniciatīva abolicionistu kustības atdzimšanai Mauritānijā), Ramesh Nathan, (NCDHR ģenerālsekretārs nacionālā dalītu kustība par taisnīgumu Indijā), David Segall, (Ņujorkas Universitāte, Sterna uzņēmējdarbības un cilvēktiesību centrs) (ar video vēstījumu), Rani Hong (Tronie fonda dibinātājs), Barbara Lochbihler, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri, Ingrid Thorsnes (EĀDD Cilvēktiesību nodaļas referente) Maria Rosa De Paolis (DEVCO, Eiropas Komisija), Zoi Sakelliadou's (politikas speciāliste, ES koordinatore cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā, Eiropas Komisija). PV\ docx 3/9 PE v01-00

4 2018. gada 11. oktobrī, plkst Problēmas cilvēktiesību jomā saistībā ar privāto militāro un drošības uzņēmumu darbību, kas skar trešās valstis AFET/8/ /2154(INI) Referents: Karol Karski (ECR) Atbildīgā komiteja: AFET Grozījumu izskatīšana PR PE v01-00 AM PE v01-00 Uzstājās: Referents Francisco Assis, Stijn Houben, EEAS, Godelieve Quisthoudt-Rowohl. 11. Dažādi jautājumi 12. Nākamās sanāksmes gada 19. novembrī plkst un plkst (Briselē) gada 20. novembrī plkst (Briselē) Sanāksme tika slēgta plkst PE v /9 PV\ docx

5 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Pier Antonio Panzeri (P) (1,2) Cristian Dan Preda (1 st VP) (1), László Tőkés (3 rd VP) (1), Barbara Lochbihler (4 th VP) (1,2) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Francisco Assis (1,2), Petras Auštrevičius (1), Amjad Bashir (1), Andrzej Grzyb (1), Rikke-Louise Karlsson (1), Karol Karski (2), Wajid Khan (2), Miroslav Mikolášik (1), Soraya Post (1,2), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (2) Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Judith Sargentini (2), Marietje Schaake (1) 200 (2) 206 (3) Fabio Massimo Castaldo (1), André Elissen (1), Santiago Fisas Ayxelà (1), Marisa Matias (1) 53 (8) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Grace Mazibuko, South African Commissioner for Gender, Executive Director of the Albinism Society of Southern Africa and Chair of the Regional Albinism Forum Board, Isaac Mwaura, Senator of the Federal Republic of Kenya and Member of the Regional Albinism Forum Board, Jake Epelle, Nigeria, Founder of The Albinism Foundation Silvia Scarpa, Adjunct Assistant Professor, John Cabot University (Rome), Nima Elbagir CNN Journalist (video message), Ahmed Hamdi, Advisor, Initiative for Resurgence of the Abolitionist Movement (IRA), Mauritania, Ramesh Nathan, Secretary General NCDHR - National Dalit Movement for Justice, India, David Segall, Policy Associate, New York University, Stern Center for Business and Human Rights (video message), Rani Hong, Founder of the Tronie Foundation Item 7 Item 9 PV\ docx 5/9 PE v01-00

6 Присъствал на/presente el/přítomný dne/til stede den/anwesend am/viibis(id) kohal/παρών στις/present on/présent le/nazočni dana/presente il/piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/preżenti fi/aanwezig op/obecny dnia/presente em/prezent/prítomný dňa/navzoči dne/läsnä/närvarande den: (1) (2) PE v /9 PV\ docx

7 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) CristinaVeres, Adel Anna Sasvari Item 7: Lenka Vitkova, Team Leader, DEVCO B1. Item 9: Maria Rosa De Paolis (DEVCO), Zoi Sakelliadou's, policy officer in the Office of the EU Anti-trafficking Coordinator Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ EEAS Bocchi Item 5 & 6 & 7 : Luisa Ragher, Head of Division Human Rights Item 7: Douglas Carpenter, Deputy Head of Division "Southern Africa and Indian Ocean" Item 9: Ingrid Thorsnes, Desk officer Human Rights Item 10: Stijn Houben, Desk officer Human Rights Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare PV\ docx 7/9 PE v01-00

8 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat PPE S&D ECR ALDE Verts/ALE GUE/NGL EFDD ENF NI Virostkova Bataille, Tua Van Luik, Daneczki, Zielke Munoa, Feldman Fisera Balavoine Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG LINC DG FINS DG ITEC DG SAFE PE v /9 PV\ docx

9 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Csaszi, Falk, Walelign, Chikhi, Maisonny Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Nyary-Banlaki * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PV\ docx 9/9 PE v01-00