KE300/KE300 FM ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. Dzesēšanas bloks

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "KE300/KE300 FM ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. Dzesēšanas bloks"

Transkripts

1 KE300/KE300 FM ORIĢINĀLĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Dzesēšanas bloks Prms sākt ekārtas zmantošanu, zlaset letošanas nstrukcju un nodaļu "Jūsu drošība". Glabājet letošanas nstrukcju ekārtas tuvumā. Plašāku nformācju skatet kaf jas automāta letošanas nstrukcjā. Jūsu ekārta var atšķrtes no šet redzamajem attēlem. Funkcjas r dentskas. Franke Kaffeemaschnen AG Franke-Strasse Aarburg Švece Fon

2 Jūsu drošība 2. lpp. BĪSTAMI Dzīvības apdraudējuma rsks strāvas trecena dēļ! Ja ekārta va tās strāvas kabels r bojāts, var rastes strāvas trecens. Neletojet bojātus elektrotīkla kabeļus, vadus va spraudsavenojumus. Nodrošnet, la ekārta un strāvas kabels neatrastos karstu vrsmu tuvumā, pemēram, pe gāzes va elektrskajām plītīm, krāsnīm va atklātas lesmas. Strāvas kabels nedrīkst būt saspests un nedrīkst rīvētes gar asām malām. Nekad neatveret korpusu, ja ekārta r pevenota elektrotīklam. Nepevenojet ekārtu elektrotīklam, ja r atvērts ekārtas korpuss. Nekādā vedā nepārvedojet ekārtu. Elektrosstēmas daļu remontu uztcet servsa tehnķm, zmantojot orģnālās rezerves daļas. UZMANĪBU! Veselības apdraudējums Bojāt pārtkas produkt va pesārņojums var apdraudēt veselību. Letojet tka svagu penu. Letojet tka atdzesētu penu. Ievērojet pena derīguma termņu. Neletojet ekārtu, ja nav vekta tās tīrīšana, kā paredzēts. Neletojet ekārtu nehgēnskā vdē. Katru denu ztīret un ztukšojet ekārtu saskaņā ar nstrukcju. UZMANĪBU! Karnājuma rsks tīrīšanas līdzekļu dēļ Tīrīšanas līdzekļ var radīt karnājumu. Ņemet vērā tīrīšanas līdzekļem pevenoto nformācju. Nepeļaujet nokļūšanu uz ādas un acīs. Letojet azsargcmdus un azsargbrlles. Prms pārtraukuma un pēc darba begšanas nomazgājet rokas.

3 Iekārtas bojājums Savenojuma kabeļ var tkt bojāt stepes edarbības dēļ. Nevelcet savenojuma kabeļus. Novetojet savenojuma kabeļus tā, la az tem nevarētu paklupt. Iekārtā ekļuvs mtrums var radīt bojājumus. Netīret ekārtu, zmantojot ūdens strūklu va tvaka strūklu. Ja ekārta tek novetota nepemērotā atrašanās vetā, tā var tkt bojāta. Sarget ekārtu no atmosfēras edarbības, pemēram, letus, sala va tešem saules starem. Novetojet ekārtu tka uz līdzenas un stablas pamatnes. Ievērība La saņemtu plašāku nformācju va, ja radušās problēmas, ko nevarat novērst, zmantojot šo letošanas nstrukcju, saznetes ar vetējā klentu apkalpošanas centra pārstāv va teš ar uzņēmumu "Franke Kaffeemaschnen AG" Ārburgā. Neatļauta letošana Iekārtu nedrīkst letot bērn, kas jaunāk par 8 gadem. Bērn un clvēk ar erobežotām fzskajām, sensorajām va garīgajām spējām ekārtu drīkst letot tka ctas personas uzraudzībā un nedrīkst ar to rotaļātes. Iekārtā nedrīkst letot va glabāt alkoholskas, degošas va sprāgstošas velas va aerosolus. Neletojet ekārtu šādos gadījumos: ja nepārznāt ekārtas darbību; ja ekārta, elektrotīkla kabels va savenojuma kabeļ r bojāt; ja ekārta nav ztīrīta va uzpldīta, kā paredzēts. 3. lpp.

4 Paredzētas letojums Letojet ekārtu tka, la dzesētu penu, kas paredzēts kafjas pagatavošana Franke kafjas automātā. Izmantojet tka eprekš atdzesētu penu. Kad ekārta netek letota, zņemet penu un glabājet to pemērotā ledusskapī. Letojet tka etektos tīrīšanas līdzekļus. Ct tīrīšanas līdzekļ pena sstēmā var atstāt pena nogulsnes. Pārdodot va nododot ekārtu, nākamajam letotājam dodet līdz arī letošanas nstrukcju. Tehnske dat Iekārtas tps Pena tvertne KE300 KE300 FM KE300 elektropeslēgums Elektrības kabels KE300/KE300 FM 1 x 12 l/2 x 4,5 l/galona tvertne 1 x 12 l V 1L N PE 50/60 Hz 0,72 A V 1L N PE 50/60 Hz 100 W 1800 mm Apkārtējās vdes apstākļ Gasa mtrums: maks. 80 % Apkārtējā temperatūra: 5 32 C Aukstumaģents R134a/37 g (1,3 oz) Klmata klase Trokšņu emsja N (mērens klmats) < 70 db (A) Dzesēšanas temperatūra 2,0 5,0 C Pašsvars Platums Dzļums Augstums Kājas 30 mm 40 mm 70 mm 100 mm Pena tvertne 12 l 2 x 4,5 l 24 kg 300 mm 580 mm 545 mm Preces nr.: 1T Preces nr.: 1H Preces nr.: BK Preces nr.: BK Preces nr.: BK Preces nr.: 1H lpp.

5 Dzesēšanas bloka darbība Dzesēšanas blokam KE300 r šādas funkcjas: Pena krājumu dzesēšana Neplnvarotas pekļuves legšana, patecotes slēdzamām durtņām FoamMaster darbība Dzesēšanas blokam KE300 FM r šādas papldu funkcjas: Dzērenem paredzētā pena sldīšana Pena putu pagatavošana Pena temperatūras rādīšana Automātska pena sstēmas tīrīšana Automātska pepldījuma līmeņu uzraudzība Uzstādīšana Dzesēšanas bloku drīkst pevenot tka Franke kafjas automātam. Montāžu drīkst vekt tka Franke plnvarots specālsts. Uzstādīšanas lakā vecame darb: Iekārtas zpakošana Nepecešamo drošības atstatumu evērošanas pārbaude Elektrotīkla peslēguma pārbaude Elektroapgādes peslēgšana Iekārtas un kafjas automāta savenošana Iekārtas ekspluatācjas sākšana Ņemet vērā ekārtas pegādes komplektā ekļauto atblstības deklarācju (preces nr. 1Z365018), kā arī kafjas automāta letošanas nstrukcju. 5. lpp.

6 Ekspluatācjas sākšana UZMANĪBU! Pena epldīšana 6. lpp. Sandēšanās rsks baktērju/mkrobu vedošanās dēļ Ja ekārta netek petekam tīrīta, tajā esošo pārtkas produktu atleku dēļ var tkt pesārņot dzēren. Letojet tka ztīrītu (tīru) pena tvertn/esūkšanas caurul. Iesūkšanas caurule peskaretes tka ar tīrām rokām va zmantojet venrez letojamos cmdus. Ilglacīg neletojot automātu, tajā var rastes nosēdum. Izskalojet ekārtu prms prmās letošanas rezes, pēc lgāka letošanas pārtraukuma (lgāk par 2 denām), kā arī pēc katras tīrīšanas. Dzesēšanas bloka eslēgšana/zslēgšana Nedaudz pavelcet pena tvertn vrzenā uz prekšu. Atbīdet azbīdn. Pepldet pena tvertn ar penu. Azveret vāku. Ielecet esūkšanas caurul. Iebīdet pena tvertn dzesēšanas nodalījumā līdz azmugures sena. Azveret durtņas. Galona tvertne pevenojet tka ztīrītas esūkšanas caurules. Temperatūras estatīšana dgtālajā dsplejā Atveret durtņas. Ieslēdzet dzesēšanas bloku. SLĒDZIS DEG Nospedet vdējo taustņu (SET). Iestatet temperatūru ar ārējem taustņem. Nospedet vdējo taustņu (SET). La eslēgtu/zslēgtu atkausēšanu, turet taustņu nospestu 4 sekundes.

7 Tīrīšana Ar dzesēšanas bloku savenotas kafjas automāts parāda uzvedn par tīrīšanu. Pena sstēma jātīra vsmaz rez denā, la dzērenu baudīšana būtu droša un nebūtu jāuztraucas par dzērenu kvaltāt. La arī dzesēšanas nodalījumam nav tešas saskares ar dzērenu, tam tk un tā venmēr jābūt tīram. Tīrīšana letojet ūden ar magu tīrīšanas līdzekl, pēc tam zmazgājet ar ūden un nožāvējet atsevšķās daļas. Iesūkšanas caurul un esūkšanas sprauslu tīret ar pena nogulšņu tīrīšanas līdzekl. Katru denu notīret šādas daļas: Iekšen, durtņu ekšpus un durtņu blīvējumus Pena tvertn un vāku Iesūkšanas caurul Iesūkšanas sprauslu Ja ekārta netek letota: Izslēdzet ztukšoto un ztīrīto dzesēšanas bloku Atstājet durtņas atvērtas, la nodrošnātu ventlācju Problēmu novēršana Problēmu gadījumos kafjas automāts dod jums norādes. Dsplejā tek rādīt kļūdu zņojum, kuros snegt norādījum par problēmas novēršanu. Detalzētu papldnformācju par dzesēšanas bloka letošanu, konfgurēšanu, tīrīšanu un kopšanu skatet kafjas automāta letošanas nstrukcjā. 7. lpp.

8 Transportēšana, novetošana glabāšanā, ekspluatācjas pārtraukšana Ja pārtraucat ekārtas ekspluatācju, ztīret ekārtu. Nenovetojet ekārtu slīp. Izmantojet transportēšana un glabāšana pemērotu epakojumu. Informācju par vdes apstākļem, kas jāevēro glabāšanas lakā, skatet tehnsko datu sadaļā. 8. lpp. Utlzācja Iekārta atblst Eropas Drektīva 2002/96/EK par elektrsko un elektronsko ekārtu atkrtumem (waste electrcal and electronc equpment WEEE), un to nedrīkst zmest sadzīves atkrtumos. FoamMaster ekārtā zmantotas aukstumaģents tetrafluoretāns (R134a) nav jālkvdē īpašā vedā. Nezmantote tīrīšanas līdzekļ jāzmet atkrtumos, evērojot attecīgajam tīrīšanas līdzeklm pevenoto nformācju. Tīrīšanas tvertnē va plenu savācējtraukā esošo šķdrumu zlejet notekūdeņu sstēmā. Elektronkas daļas nododet atkrtumos atsevšķ. Plastmasas daļas nododet atkrtumos saskaņā ar marķējumu. TD /0 Sagatavots: 02.16/pasūtījuma numurs: 1Z365586