Nces pnsvaruises OZTV OJAMO UATU PRIVA TIZACIJAS KOMISIJA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Nces pnsvaruises OZTV OJAMO UATU PRIVA TIZACIJAS KOMISIJA"

Transkripts

1 -, Nces pnsvaruises OZTV OJAMO UATU PRIVA TIZACIJAS KOMISIJA PErses iela 10/12, RTga, LV-l0l l, talrunis s4, e-pasts: 14.t LEMUMS RTgE Nr.1769 (prot.nr.38, 7.$) Par atteikumu uzstrkt dzlvojamai mfljai Vilhetma Kreslera iel6 1 k-2, RIgn, funkcioneli nepieciesamtr zemesgabala pfl rskatrsanu Rigas pa5valdib_as dzlvojamo mdju privatizdcijas komisija (turpmak - Komisija) sagemts dzivojamds mdjas Vilhelma Kreslera ieti t'k-1, Riga, dzivo[1u ipa5nieku kopibas (turpm6k - Ierosin6tdjs) iesniegums par dzivoju*ui majai Vilhelma Kreslera ield I k:2, RTg6, funkciondli nepieciesama zemesgabala iarskatisanu (re$.nr.dmpk-2o-940-pi). Dz-tvojamds mdjas Vilhelma Kreslera iel6 1 k-2, RIg6, dzivoklu ipasnieki iesniegumd ltidz pdrskatr"t (samazindt) dz-rvojamai mdjai Vilhelma Kreslerl iela 1 k-2, Rig6, funkciondli nepiecie5amo zemesgabalu. ImErtdiot Komisijas rtctbd esoftos dokumentus, konstatdts turpmdk mindtais.. KomisijA , dzivojamds m6jas Vilhelma Kreslera iel6 I k-2, Rig6, (tu?pik _ Dzrvojama maja) dz-rvokfu lpa5nieki iesniedza iesniegumu par Ozl-vojariai mdjai funkcion6li nepiecie5amd zemesgabala p6rskattsanu ar kuru Ozrvokfu rpainieki ierosina pdrskattt Dzivoj amai mdj ai fu nkcion6li nepieciesamo zemes gabalu. Atbilsto5i Ministru kabineta noteikumu Nr.522,,Privatizejamai dzivojamai m6jai funkcion6li nepiecie5amd zemes gabala noteiklanas kartiba" (turpmak ' MK noteikumi Nr.522) 22.punktam, pa5valdiba, pdrskatot funkcionali nepiecie5amd zemes gabala platibas atbilsto5i valsts un pa5valdibu dzivojamo mdju privatizdciju reglament josajiem normativajiem aktiem, ievero MK noteikumos Nr.522 min t6s prastbas. Kdrtibu, kada RTgas pils6tas administrat-waje teritorij6 tiek ierosin6ta dztvojamai majai funkciondli nepieciesamd zemesgabala parskatrsana un pieqemts l mums attieclbd uz funkciondli nepieciesamd zemesgabala parskatisanu noteic iu:gut domes A$. saisto5ie noteikumi Nr.l77 "Dzivojamai majai funkcionali nepieciesamd zemesgabala pdrskau5anas saisto5ie noteikumi" (turpmak - Saistolie noteikumi).

2 -, 2 Saistoso notoikumu 2.punkts noteic, ka Rlgas pils tas administratlvaja teritorija esoiai dzivojamai majai funkciondli nepieciesama zemesgabala pbrskati$ariu nodro5ina, l mumu attiecibd trz dzlvojamai majai funkcionali nepieciesamd zemesgabala p6rskatrsanas uzs6k5anu un lomumu attieciba uz dzivojamai majai fu nkciondli nepieciesame zemes gabal a pdrskatisanu piegem Komisij a. MK noteikumu Nr.522, 2.punkts noteic, ka funkcionali nepieoiesamo z mes gabalu nosaka konkretai privatizejamai dzivojamai mdjai Sajos noteikumos noteiktaj6 kertib6: - funkciondli nepiecie5amaj6 zemes gabald, ieklauj zemi, uz kuras pilnib6 vai daleli atrodas tai piesaistltd dzlvojam6 mdja, kd ari tai uituresanai, apsaimnieko5anai un funkcionesanai nepieciesamie infrastruktiiras, labiekdrtojutna un komunik6ciju elementi (MK noteikumi Nr.522, 3.punkts); ' nosakot funkcion6li nepiecielamd zemes gabala plaubu, qrem ver6 apbtives blivumu un briviis zaf6s teritorijas red-rtdju (MK noteikumi Nr.522, 4.punkts); - nosakot funkciondli nepiecie5am6 zemes gabala plattbu, rlernv ra likuma,?ar valsts un pa5valdlbu dzivojamo m6ju privatizdciju" 2b. panta-otr6s dafas min6tos kriterijus: - normativo- -aktu par vispdrigo teritorijas pl6no5anu, izmanto5anu un apbiivi noteikumus, it sevi5$i: 1) eso3o apbiivi; 2) apbtives parametrus; 3) pagalmu pldno5anas noteikumus; 4) to, lai nodro5in6tu piekfuvi, pieejamlbu transporta infrastruktiirai, nepiecie5amo inzenierkomunikdcij u tft lu u. c. ; 5) to, lai pec privatizejamai dzlvojamai mdjai funkciondli nepiecie3amd zemes gabala noteik5anas zemes gabala Tpa$niekam btitu iespcja izmantot atliku5o zemes gabala dafu atbilsto5i noteiktajam lieto5anas merfim. Atbilsto5i MK noteikumu Nr.522, 23.punktam, parskatot funkcion6li nepiecie5amajd zemes gabale iekfaujamo zemi, netiek parskat-rta td zemes dafa, kura likumd "Par valsts un pa5valdibu dzr-vojamo mdju piivatizdciju" noteiktaja'kaftiba nodota lpasumd dzivokfu Tpa5umu lpa5niekiem. Dzivojamai mdjai funkcion6li nepiecie5amo zemesgabalu veido Rigas pilsetas pa5valdr-bai piedero5a zemes vieniba Vilhelma Kreslera ield 1 k-2, Riga (fadastra apzimejums , platiba 1609 lcvm), kas ieraksuta Rr-gas pils6tas zemesgrdmatas nodahljumd Nr , 16, Komisijas m6jaslapd publiceta informacija par Dz,wgiamds m6jas dzrvokfu Tpa$nieku sa4emto ierosin6jumu pdrskatit Dzivojamai mdj ai funkciondli nepiecie5amo zemesgabalu Komisija nostitija DzTvojam6s mdjas funkciondli nepiecie5ama zemesgabala pdrskatl5anas Ierosindtdjam vestuli NT.DMPK ap,,Pir viedokfa pieprasi5anu Vilhelma Kreslera ield I k-2, RIg6", kur6 liidza izteikt vieclokli par Dzivojamai mdjai funkcion6li nepieciesamd zemesgabala robez6m, 4emot vere Komisijas izgatavoto (saskar16 ui Ierosin6tdju pri-kslikumu robeiu izmaiqam)

3 -t 3 pdrskatiim6 Dzlvojamai mdjai funkciondli nepiecielamd zemesgabala kartografisko pamatni. Viedoklis, atbilde uz Komisijas , vestuli NT.DMPK ap,,Par viedokfa pieprastsanu vilhelma Kreslera iel6 I k-2, Rigd" nav iesniegta. Komisija 24,08,2020, nostitija DzivojamEs mdjas p6rvaldniekam SIA "Rtgas namu pdrvaldnieks" vestuli NT.DMPK n,,Par viedokfa pieprasi5anu Vilhelma Kreslera iel6 k-2, Rig6", kurd liidza izteikt viedokli attiecib6 uz Dzivojamai mdjai funkciondli nepieciesamd zemesgabala robezdm un lerosinatdju priek5likumu robezu izmaigdm, 4emot vere Komisijas izgatavoto parskatamd Dz-tvojamai mdjai funkciondli nepiecie5amd zemesgabala kartogrdfisko pamatni. Atbildot uz Komisijas , vestuli NT.DMPK nd,,Par viedokfa pieprasl5anu Vilhelma Kreslera iel6 1 k-2, REA, SIA "Rlgas namu parvaldnieks" 16,09,2020. vestule Nr. 1-2el47560, kas Komisijd re$istreta ar NT.DMPK sd, cita starpd nordda, ka neiebilst Dz-rvojamai majai funkciondli nepieciesamd zemesgabala pdrskatl5anai atbilsto5i funkciondli nbpiecie5amd zemesgabala platibas un robezu pdrskati5anas priek5likumam, ja tas atbilst spekd eso$o normat-rvo aktu prasibeim, ir qemti verd visi apgriitinajumi un ja funkciondli nepiecie5ama zemesgabala robezu maiga neietekm s dzlvoj amds mdj as apsaimnieko5anu. Komisija nostitr.ja Rigas domes PilsEtas atttstibas departamentam (turpmdk - Departaments) v6stuli NT.DMPK fv,,Par viedokla piepraslsanu Vilhelma Kreslera ie16 I k-2, Rr?ao', ar kuru l0dza izteikt viedokli attieciba uz Dz-tvojamai mdjai funkcion6li nepieciesam6 zemesgabala robeziim un Ierosinatdju priek5likumu robezu izmairlem, gemot verd Komisijas izgatavoto p6rskatdmd Dzivojamai mdjai funkciondli nepiecie5amd zemesgabala kartogrdfisko pamatni. Atbildot uz Komisijas 24.08,2020. vestuli NT.DMPK fv,,Par viedokla pieprasi5anu Vilhelma Kreslera iel6 1 k-2, Rigd" Departaments vestule Nr.DA-2O-1380-dv cita starpd nordda, ka: zemes vientbas ar kadastra apzlm9jumu , kas veido Dzivojamai majai funkciondli nepiecie5amo zemesgabalu, saska46 ar Rrias domes gada 20. decembra saisto5o noteikumu Nr. 34,,RTgas teritorijas izmanto5anas un apbtives noteikumi" (turpmdk RTIAN) pielikumu,,teritorijas planotd (atlauta) izmanto5ana" atrodas DzTvojamds apbtives teritorijd (Dz), kur atfautd izmanto5ana ir 15. atbilsto5i RTIAN 6.2. apak5nodalas praslb6m. Saskaq6 ar RTIAN 44s,z.apak3punktu un apak5punktu dzivojamds apbtives teritorijd, veidojot piesaistdmo zemesgabalu 3 stevu kai, j6ievero maksimdle apbtives intensit6te 100 o/o un minimdle briv6 teritorija 50 %. Saskaqd ar likuma,,par valsts un pa5valdibu dzivojamo mdju privatizdciju" 1. panta 20. punktu dzivojamai mdjai funkciondli nepiecie3amais zemesgabals ir zeme, uz kuras uzcelta dzivojamd mdja, tds uztur Sanai, apsaimnieko5anai un funkcionesanai nepiecie5amie infrastruktflras, labiekdrtojuma un komunikdciju elementi, kas uz:dfrti 56 zemes gabala detdlpldnojumd. Nosacljumi z-emes vienibu robezu pdrkdrto5anai iekfauti RTIAII 37. punkt6, paredzot, ka vz zemes vienibas pec robezu pdrkdrto5anas jdbtit iespejai raciondli izvietot apbtivi, zemes vienibai jabflt ar vienu teritorijas atfauto izmanto5anu un ar nodrosindtu piekluvi.

4 - 4 Departaments izsaka viedokli, ka Ierosin6tdju priek5likums nav atbalstams, jo robezu p6rkdrto5anas rezultata no Dz-wojamai majai funkcionali nepieciesama zemesgabala atdalttds dafas neatbilst RTIAN 37. punkta prasrbdm. Komisija 24,08,2020. nostitija Rigas domes lpa5uma departamentam (turpmdk- = IP.?luTu departaments) v stuli NT.DMPK dr,Par viedokfa pieprasisanu Vilhelma Kreslera iel6 I k-2, RIgE', ar kuru ltidza izteikt viedokli par-diivojamai majai funkcion6li nepieciesam6 zemesgabala robez6m un Ierosinataju priekslikumu 1ob9Zy izmai4dm, gemot v r6 Komisijas izgatavoto pdrskatama Diivojamai m6jai funkciondli nepiecie5ame zemesgabala kartogrefisko pamatni. Atbildot uz Komisijas vestuli NT.DMPK dv,,Par viedokfa piepraslsanu Vilhelma Kreslera iele I k-2, Rigd" Ipa5uma departaments vestule Nr.DI dv cita starpd nor6da, ka no zemes ipa5uma tiesibu viedokfa priek5likums varetu tikt atbalstits ar nosacijumu, ka netiktu izveidoti zemes starpgabali-zemesgabala ar kadastra apzlmejumu da[as, kas nav piesaistitas Dzivoj amai mdj ai. _ Saska46 ar Administrativd procesa likuma 7O.panta pirmo dafu lemums stajas spek6 ar tdpaziryo5anas bridi. Pazirlo5ana notiek saskagd ar Paziqo5anas likuma l l.panta tre5o dafu. Administrativais akts apstridams Administrativd procesa likuma 76.panta otr6s dalas un 79.panta pirmds dalas noteiktajd kaftiba. $emot verd iepriek5 mineto izv rtejumu Rr-gas pa3valdibas dzivojamo m6ju privatizdcijas komisija, balsojot,bar" - 4 balsis,,,pr t" - 0 balsis, o,atturas" - 0 balsis, nolemj: l. Atteikt uzsdkt dztvojamai majai Vilhelma Kreslera iel6 I k-2, Rigd, funkcion6li nepiecie5amd zemes gabal a pdrskatisanu. 2. LEmumu publicet septi4u darba dienu laik6 Rlgas pilsetas pa5valdibas portdld un RJgas pa5valdibas dzivojamo mdju pivatizdcijas komisijas mdj as lapd 3. LEmums stdjas spek6 ar td pazigo5anas brldi adres6tam. Ar publikaciju RTgas pa5valdlbas dzlvojamo mdju privatizdcijas komisijas majas lapd uzskatdms, ka Sis lemums (vispdn-gais administrat-rvais akts) ir kfuvis zinams lemuma adresdtiem. Ar 56du pazir,ro5anu netiek pdrkdptas ieintereseto personu tiesibas tzzindt l6mumu, un Sdda pazirlo5ana liel6 ieintereseto personu skaita def ir uzskatama par sapr6tigu. 4. Privatizdcijas objektu sagatavo5anas nodafa ir atbildiga par lemuma izpildi.

5 L mumu var apstr-rdet pie Rlgas domes priek5sedet6ja R6tslaukum6 l, Rig6, viena m6ne5a laikd no te spbk6 stdsanes dienas. n,' -^ Komisijas priekss detaja 4L, f,a[\w/l/ R.Freimane