I.A.R. Izpēte Analīze Risinājumi. Alfrēda Kalniņa iela 8-28, Rīga, LV Daugavas stadiona multifunkcionālās halles būvniecība

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "I.A.R. Izpēte Analīze Risinājumi. Alfrēda Kalniņa iela 8-28, Rīga, LV Daugavas stadiona multifunkcionālās halles būvniecība"

Transkripts

1 I.A.R. Izpēte Analīze Risinājumi PASŪTĪTĀJS: SIA Otrā avēnija Alfrēda Kalniņa iela 8-28, Rīga, LV-1050 IZPILDĪTĀJS: SIA I.A.R. Slokas iela 37, Rīga, LV 1007 OBJEKTS: Daugavas stadiona multifunkcionālās halles būvniecība ĢEOTEHNISKĀS IZPĒTES PĀRSKATS Skiču stadija Rīga, 2019

2 Pasūtītājs: SIA Otrā avēnija Reģ. Nr Alfrēda Kalniņa iela 8-28, Rīga, LV-1050 Izpildītājs: SIA I.A.R. Reģ. Nr Slokas iela 37, Rīga, LV-1007 Līgums Nr. Vienošanās Kontaktpersona: Gints Robalts SIA I.A.R. Slokas iela 37, Rīga, LV-1007 Datums: 2019.gada 18.oktobris Ģeotehniķis G.Robalts 2

3 SATURS 1.IEVADS VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR DABAS APSTĀKĻIEM ĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻI IZPĒTES DARBU VEIDI UN APJOMI IZPĒTES PUNKTU KOORDINĀTAS URBŠANAS DARBI UN GRUNTS PARAUGOŠANA PROBLĒMAS ĢEOTEHNISKĀS IZPĒTES LAIKĀ PARAUGU TESTĒŠANA LABORATORIJĀ STATISKĀ ZONDĒŠANA (CPT) HIDROĢEOLOĢISKĀ IZPĒTE GRUNTS TIPI UN TO RAKSTUROJUMS SECINĀJUMI UN SLĒDZIENS pielikums. Teritorijas plāns 2. pielikums. Ģeotehniskie griezumi 3. pielikums. Urbumu žurnāli 4. pielikums. Laboratorijas testēšanas pārskats 5. pielikums. Grunšu fizikāli-mehāniskie rādītāji 6. pielikums. Statiskās zondēšanas pases 3

4 1.Ievads Ģeotehniskās izpētes darbi Rīgā, Augšielā 1, Daugavas stadiona teritorijā veikti pamatojoties uz SIA Otrā avēnija un SIA I.A.R. noslēgto vienošanos. Lauka izpētes darbi (urbšana, grunts paraugošana, statiskā zondēšana) veikti 27.septembrī 2019.gadā. Ģeotehniskās izpētes mērķis bija noteikt izpētes teritorijas ģeotehniskos apstākļus ēkas projektēšanas un būvniecības vajadzībām. Projektējamā būve atbilst II ģeotehniskajai kategorijai. Izpētes darbi pētījumu teritorijā veikti pietiekošā apjomā, lai novērtētu esošo situāciju. Ģeotehniskās izpētes darbi un datu interpretācija veikta ģeotehniķa G.Robalta vadībā (sertifikāta Nr ). Lauka izpētes darbi veikti G.Robalta vadībā, ģeotehniskās izpētes pārskatu sastādīja ģeologs L.Berga, G. Robalts. Darba gaitā tika veikti 5 izpētes urbumi, 4 statiskās zondēšanas (CPT) lauka testi, no urbumu serdēm tika noņemti un testēti 10 grunts paraugi. Teritorijas plāns pievienots 1. pielikumā, ģeotehniskie griezumi 2.pielikumā, urbumu žurnāli 3. pielikumā, laboratorijas testēšanas pārskats 4. pielikumā, grunts fizikāli mehāniskie rādītāji 5. pielikumā, statiskās zondēšanas pases 6. pielikumā. Izpētes darbi tika veikti ievērojot Latvijā spēkā esošos standartus un noteikumus: LVS EN :2008 Ģeotehniskā projektēšana 1.daļa: Vispārīgie noteikumi, LVS EN :2008 Ģeotehniskā projektēšana 2.daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Būvklimatoloģija", Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", LVS EN ISO Ģeotehniskā izpēte un testēšana - Iežu identificēšana un klasificēšana - 1.daļa: Identificēšana un aprakstīšana, LVS EN ISO Ģeotehniskā izpēte un testēšana - Augsnes identificēšana un klasificēšana - 1.daļa: Identificēšana un aprakstīšana, LVS EN ISO Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Paraugošanas metodes un gruntsūdens līmeņa mērīšana. 1.daļa: Izpildes tehniskie principi. 4

5 2.Vispārīgas ziņas par dabas apstākļiem Izpētes teritorija (1.attēls) atrodas Rīgā, Augšielā 1. Izpētes teritorijā iepriekš atradusies ēka, ģeotehniskās izpētes laikā tā bija nojaukta. Ģeomorfoloģiski izpētes teritorija atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā. Izpētes teritorijas augstuma atzīmes ir 12,80-13,10 m v.j.l. 1.attēls. Izpētes punkti atzīmēti ar sarkanu. 2.urb./CPT 1.urb./CPT 3.urb./CPT 5.urb./CPT 4.urb./CPT 3.ĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻI Izpētes darbu tehnoloģija un datu interpretācija 3.1.Izpētes darbu veidi un apjomi Izpētes darbi tika veikti atbilstoši Latvijā spēkā esošiem standartiem un normatīviem. Darbu apjomā ietilpa: izpētes teritorijas apsekošana, ģeotehnisko izstrādņu saskaņošana un nospraušana; serdes urbšana - 5 urbumi; statiskā zondēšana (CPT) 4 punkti; gruntsūdens līmeņa noteikšana 5 punkti; grunts paraugošana un testēšana laboratorijā 10 paraugi; iegūto materiālu apstrāde, interpretācija un analīze, pārskata sastādīšana. Pēc lauka pārbaudēs iegūto datu apstrādes un interpretācijas, sastādīts ģeotehniskās izpētes pārskats, ietverot sekojošo: dabīgā saguluma un uzbēruma gruntis sadalītas grunts tipos; noteikti grunšu fizikāli mehāniskie rādītāji; 5

6 sagatavots ģeotehniskais griezums, kas raksturo teritorijas ģeotehniskos apstākļus; sastādīts slēdziens un sniegtas rekomendācijas par dabīgā saguluma grunts un uzbēruma materiāla izmantošanas iespējām. 3.2.Izpētes punktu koordinātas Izpētes punktiem koordinātas piesaistītas LKS 92 sistēmai, izpētes punktu koordinātas apkopotas 1. tabulā, tās atliktas arī teritorijas plānā 1.pielikumā. 1.tabula. Izpētes punktu koordinātas Ģeotehniskās izstrādnes Nr. X Y 1.urb./CPT urb./CPT urb urb./CPT urb./CPT Urbšanas darbi un grunts paraugošana Ģeotehniskās izpētes gaitā tika veikta mehāniskā urbšana, pielietojot serdes urbšanas metodi, ierīkoti 5 urbumi, katrs 15,00 18,00 m dziļumā no zemes virsmas. Urbumi veikti pasūtītāja norādītajās vietās un dziļumā. No urbumu serdēm tika noņemti dabiskā sagulumu grunts paraugi smilšainās un putekļainās gruntis Problēmas ģeotehniskās izpētes laikā Ģeotehniskās izpētes laikā 3. urbuma rajonā nebija iespējams izveidot urbumus, jo 2,20-2,30 m dziļumā no zemes virsmas, domājams, atrodas senas ēkas pamati. Izpētes teritorijā rekomendē veikt ģeofizikālos pētījumus, un noteikt pamatu konstrukcijas novietojumu, izmērus un ieguluma dziļumu. Nākamajā izpētes etapā jāveic urbums izpētes teritorijas vidusdaļā un jānosaka grunšu ģeotehniskās īpašības. 3.5.Paraugu testēšana laboratorijā Ģeotehniskās izpētes noņemtie grunts paraugi tika testēti SIA LABS4. Laboratorijā grunts paraugam veikti klasifikācijas testi: 6

7 granulometriskais sastāvs - LVS EN ISO :2017. Laboratorijas testēšanas pārskats ir pievienots 4. pielikumā Statiskā zondēšana (CPT) Statiskā zondēšana veikta 4 izpētes punktos netālu no 1., 2., 4. un 5. urbuma 15,00-16,92 m dziļumā no zemes virsmas. Pēc statiskās zondēšanas testēšanas rezultātiem noteikti grunts fizikāli-mehāniskie rādītāji, kas apkopoti 5. pielikumā, statiskās zondēšanas pases un grafiki pievienoti 6. pielikumā. 3.7.Hidroģeoloģiskā izpēte Ģeotehniskās izpētes laikā gruntsūdens konstatēts 1., 2., 4. un 5. izpētes urbumā 5,50-5,70 (7,10-7,50 m v.j.l.). 3. urbumā līdz pētītajam dziļumam 2,20-2,30 m no zemes virsmas, gruntsūdens netika konstatēts. Urbuma Nr Gruntsūdens līmenis Urbuma Abs.augst. dziļums, m atz., m parādīšanās nostāšanās Abs.augst. Mērījumu atz., m datums 1 13,5 13,10 5,6 5,6 7, ,10 5,6 5,6 7, ,2 12, ,5 12,80 5,7 5,7 7, ,5 12,80 5,5 5,5 7, Gruntsūdens pētītajā teritorijā galvenokārt papildinās no nokrišņu ūdeņiem. 3.8.Grunts tipi un to raksturojums Izpētes teritorijas ģeoloģiskos apstākļus veido tehnogēnie nogulumi (tq 4 ) uzbērta smalka smilts un smalka smilts putekļainas smilts un būvgružu piejaukumu, būvgruži, oļi, biogēnie nogulumi (bq 4 ) augsne, aluviālie nogulumi (aq 4 ) un marīnie nogulumi (mq 4 lt) dažāda rupjuma smilts un mālsmilts. Urbumu apraksti pievienoti 3. pielikumā, grafiskie attēli 2.pielikumā. 7

8 4.Secinājumi un slēdziens Pamatojoties uz veikto izpēti, var izdarīt sekojošus secinājumus: 1. Izpētes teritorijas ģeotehniskie apstākļi raksturojami kā salīdzinoši viendabīgi un būvniecībai labvēlīgi. 2. Izpētes teritorijas ģeotehniskā griezuma virspusē atrodas augsne (ĢTE-2), dziļāk konstatētas tehnogēnās gruntis 2,15 2,80 m dziļumā no zemes virsmas uzbērta grunts irdena, vidēji blīva, blīva smalka smilts ar putekļainas smilts, vietām ar būvgružu piejaukumu (ĢTE-1s /1s /1s ). Dziļāk ieguļ dabiskā saguluma gruntis irdenas, vidēji blīvas un blīvas smalkas smilts slāņmija (ĢTE-7 /7 /7 /7 m), 1., 2. un 5. urbuma rajonā smalkas smilts slāņmijas ieguļ vidēji blīva līdz blīva vidēji rupja smilts (ĢTE-8 /8 ), ģeotehniskā griezuma pamatnē atrodas blīva s putekļainas (ĢTE-6 ) un blīvas smalkas (ĢTE-7 ) smilts slāņi. 4. urbuma rajonā urbumu lejas daļā starp smalkas un putekļainas smilts slāņiem atrodas mīksti plastiska mālsmilts (ĢTE-14mp). 3. Izpētes teritorijas ģeotehniskā griezuma augšējā daļā līdz 2,80 m dziļumam no zemes virsmas atrodas uzbērtās gruntis irdena līdz blīva smalka smilts, vietām ar putekļainas smilts un būvgružu piejaukumu (ĢTE-1s /1s /1s /1s m) ir neviendabīgas, sala neizturīgas gruntis ar mainīgām fizikāli mehāniskajām īpašībām. Uzbērto grunšu deformācijas modulis E ir 8,0-38,7 MPa, grunts pretestība statiskās zondes konusam qc ir 1,43-13,34 MPa. Šīs gruntis nav ieteicams izmantot par būvju pamatni, jo būvniecības un būves ekspluatācijas laikā grunts fizikāli mehāniskās īpašības var pasliktināties. 4. Atsevišķās vietās ģeotehniskajā griezumā atrodas irdenās gruntis irdena smalka smilts (ĢTE-7 ) ar zemām fizikāli mehāniskajām īpašībām - 4. urbumā 7,00-7,70 m no zemes virsmas, 5. urbumā 2,90-3,30 m no zemes virsmas. Irdenas smalkas smilts deformācijas modulis E ir 8,7 MPa, grunts pretestība statiskās zondes konusam qc ir 1,18 MPa. Zems deformācijas modulis ir vidēji blīvai putekļainai smiltij (ĢTE-6 ) 13,7 MPa, grunts pretestība statiskās zondes konusam qc ir 3,85 MPa 5. Kopumā teritorijas ģeotehnisko griezumu veido smilšainās gruntis ar labām fizikāli mehāniskām īpašībām, blīvas putekļainas (ĢTE-6 ) deformācijas modulis E ir 40,0 MPa, grunts pretestība statiskās zondes konusam qc ir 25,87 MPa, vidēji blīvas un blīvas smalkas smilts (ĢTE-7 /7 ) deformācijas modulis E ir 20,3, 36,5 un 48,1 MPa, grunts pretestība statiskās zondes konusam qc ir 5,13, 12,23 un 18,79 MPa, vidēji blīvas un blīvas vidēji rupjas smilts (ĢTE-8 /8 ) deformācijas modulis ir 34,7 un 56,6 MPa, grunts pretestība statiskās zondes konusam qc ir 8,90 un 18,28 MPa (skat. 5.pielikumu) urbuma rajonā ieteicams veikt ģeofizikālos pētījumus un lokalizēt senu ēku pamatus, pēc tam plānot urbšanas un statiskās zondēšanas darbus. 7. Atkarībā no projektējamās būves slodzes, pamatu konstrukcija un dziļums jāizvēlas izmantojot grunšu fizikāli mehāniskos rādītājus (5.pielikums), kas sastādīta pēc statiskās zondēšanas rezultātiem. 8. Būvēm ar vidējām un lielām slodzēm par pamatni ieteicams izmantot dabīgā saguluma grunti blīvu smalkas smilts slāni (ĢTE-7 ), kura deformācijas modulis E ir 36,5 MPa vai vidēji blīvu vidēji rupjas smilts slāni (ĢTE-8 ),kura deformācijas modelis ir 34,7 MPa (skat. 5.pielikumu). 8

9 9. Izvērtējot teritorijas ģeotehniskos apstākļus, būvniecībai ir piemēroti pāļu pamati, uzbēruma materiāls jācauriet ar pāļiem, grunts caursalšanas dziļumā ieteicams aizvietot ar salturīgu smilšaino materiālu. 10. Ģeotehniskās izpētes laikā gruntsūdens konstatēts 5,50-5,70 (7,10-7,50 m v.j.l.). Gruntsūdens līmenis stipru nokrišņu, sniega kušanas laikā var paaugstināties par vismaz 0,50 m no ģeotehniskās izpētes laikā konstatētā. Lai precīzi novērtētu gruntsūdens līmeni izpētes teritorijā, jāveic gruntsūdens līmeņa monitorings. 11. Izpētes teritorija atbilst II ģeotehniskajai kategorijai. 12. Mūsdienu ģeodinamiskie procesi pētījumu teritorijā netika konstatēti. 13. Mālaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados ir 115 cm un smilšaino 138 cm. 9

10 Pielikumi

11 1. pielikums. Teritorijas plāns

12

13 2. pielikums. Ģeotehniskie griezumi

14

15

16

17

18

19

20 3. pielikums. Urbumu žurnāli

21 Objekts: Daugavas stadiona miltifunkcionālās halles būvniecība Grunts apzīmējums 2 1.urbums Augsne, putekļaina, ar būvgružu piejaukumu, blīva, tumši pelēka Slāņa dziļums no zemes virsmas cm Absolūtā augstuma atzīme 13,10 Slāņa dziļums no zemes virsmas m Slāņa biezums 20 12,90 0,20 0,20 Grunts parauga Nr. Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas,m Gruntsūdens absolūtais līmenis,m v.j.l. Piezīmes 1s' Uzbērta grunts - smalka smilts ar putekļainas smilts piejaukumu, vietām ar būvgružu un stiklu piejaukumu, blīva, neviendabīga, tumši pelēka 60 12,50 0,60 0,40 1s'' Uzbērta grunts - smalka smilts ar putekļainas smilts piejaukumu, vietām ar būvgružu un stiklu piejaukumu, vidēji blīva, neviendabīga, tumši pelēka ,10 2,00 1,40 1s''' Uzbērta grunts - smalka smilts ar putekļainas smilts piejaukumu, vietām ar būvgružu un stiklu piejaukumu, irdena, neviendabīga, tumši pelēka ,95 2,15 0,15 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, gaiši brūna 320 9,90 3,20 1,05 1-1/2,50-3,00 7' Smalka smilts, blīva, gaiši brūna 360 9,50 3,60 0,40 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, gaiši brūna 390 9,20 3,90 0,30 7' Smalka smilts, blīva, gaiši brūna 610 7,00 6,10 2,20 1-2/5,80-6,00 5,60 7,50 8'' 8' 8'' 8' 8'' 8' 6' Vidēji rupja smilts ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blīva, gaiši dzelteni brūna Vidēji rupja smilts ar smalkas smilts piejaukumu, blīva, gaiši dzelteni brūna Vidēji rupja smilts ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blīva, gaiši dzelteni brūna Vidēji rupja smilts ar smalkas smilts piejaukumu, blīva, gaiši dzelteni brūna Vidēji rupja smilts ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blīva, gaiši dzelteni brūna Vidēji rupja smilts ar smalkas smilts piejaukumu, blīva, gaiši dzelteni brūna Putekļaina smilts ar biežām mālsmilts starpkārtām, blīva, tumši sārti brūna 780 5,30 7,80 1, ,10 8,00 0, ,10 9,00 1,00 1-3/8,00-8, ,60 9,50 0, ,80 10,30 0, ,40 13,50 3, ,90 15,00 1,50 1-4/14,00-14,50 Grunts apzīmējums 2 2.urbums Augsne, putekļaina, smilšaina, tumši pelēka Slāņa dziļums no zemes virsmas cm Absolūtā augstuma atzīme 13,10 Slāņa dziļums no zemes virsmas m Slāņa biezums 20 12,90 0,20 0,20 Grunts parauga Nr. Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas,m Gruntsūdens absolūtais līmenis,m v.j.l. Piezīmes 1s'' Uzbērta grunts - smalka smilts ar būvgružu piejaukumu, vidēji blīva, neviendabīga, brūna 60 12,50 0,60 0,40 1s' Uzbērta grunts - smalka smilts ar būvgružu piejaukumu, blīva, neviendabīga, brūna ,10 1,00 0,40 1s'' Uzbērta grunts - smalka smilts ar būvgružu piejaukumu, vidēji blīva, neviendabīga, brūna ,95 2,15 1,15 7'm Smalka smilts, mālaina, blīva, brūna ,10 3,00 0,85 7' Smalka smilts, blīva, brūna 560 7,50 5,60 2,60 5,60 7,50 8'' Vidēji rupja smilts ar smalkas smilts piejaukumu, vidēji blīva, gaiši dzelteni brūna ,10 15,20 9,60 7' Smalka smilts, blīva, brūna ,90 18,00 2, /17,50-18,00 Grunts apzīmējums 3.urbums Slāņa dziļums no zemes virsmas cm Absolūtā augstuma atzīme 12,90 Slāņa dziļums no zemes virsmas m Slāņa biezums Grunts parauga Nr. Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas,m Gruntsūdens absolūtais līmenis,m v.j.l. Piezīmes 2 Augsne ar šķembu piejaukumu, pelēka 30 12,60 0,30 0,30 1b Būvgruži, oļi, seni pamati ,70 2,20 1,90 3. urbuma rajonā urbts 2 vietās, atduras pie 2,20-2,30 m

22 Grunts apzīmējums 4.urbums Slāņa dziļums no zemes virsmas cm Absolūtā augstuma atzīme 12,80 Slāņa dziļums no zemes virsmas m Slāņa biezums Grunts parauga Nr. Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas,m Gruntsūdens absolūtais līmenis,m v.j.l. Piezīmes 2 Augsne, melna, mīksta 20 12,60 0,20 0,20 1s' 1s'''m 1s'' Uzbērta grunts - smalka smilts ar retu šķembu piejaukumu, neviendabīga, blīva, brūna Uzbērta grunts - smalka smilts, vietām mālaina, ar retu šķembu piejaukumu, neviendabīga, irdena, brūna Uzbērta grunts - smalka smilts ar būvgružu retu šķembu piejaukumu, neviendabīga, brūna ,60 1,20 1, ,10 1,70 0,50 5,70 7, ,00 2,80 1,10 Būvgruži sākas pie 2,00 m 7' Smalka smilts, blīva, gaiši brūna 530 7,50 5,30 2,50 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, gaiši brūna 700 5,80 7,00 1,70 4-5/7,00-7,50 5,70 7,10 7''' Smalka smilts, irdena, gaiši brūna 770 5,10 7,70 0,70 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, gaiši brūna 860 4,20 8,60 0,90 7' Smalka smilts, blīva, gaiši brūna 910 3,70 9,10 0,50 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, gaiši brūna ,10 10,70 1,60 7' Smalka smilts, blīva, gaiši brūna ,40 11,40 0,70 4-6/11,30-11,70 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, gaiši brūna ,90 14,70 3,30 14mp Mālmsilts, mīksti plastiska, brūna ,20 15,00 0,30 6'' Putekļaina smilts vietām ar mālsmilts starpkārtām, vidēji blīva, tumši sārti brūna ,70 16,50 1,50 4-7/15,00-15,50 4-8/16,00-16,50 6' Putekļaina smilts vietām ar mālsmilts starpkārtām, blīva, tumši sārti brūna ,20 17,00 0,50 Grunts apzīmējums 2 1s' 5.urbums Augsne, putekļaina, ar būvgružu piejaukumu, blīva, tumši pelēka Uzbērta grunts - smalka smilts ar putekļainas smilts un vietām būvgružu piejaukumu, blīva, neviendabīga, tumši pelēka Slāņa dziļums no zemes virsmas cm Absolūtā augstuma atzīme 12,80 Slāņa dziļums no zemes virsmas m Slāņa biezums 20 12,60 0,20 0, ,10 0,70 0,50 Grunts parauga Nr. Gruntsūdens līmenis no zemes virsmas,m Gruntsūdens absolūtais līmenis,m v.j.l. Piezīmes 1s'' Uzbērta grunts - smalka smilts ar putekļainas smilts un vietām būvgružu piejaukumu, vidēji blīva, neviendabīga, tumši pelēka ,90 1,90 1,20 1s' Uzbērta grunts - smalka smilts ar putekļainas smilts un vietām būvgružu piejaukumu, blīva, neviendabīga, tumši pelēka ,30 2,50 0,60 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, dzeltenbrūna 290 9,90 2,90 0,40 7''' Smalka smilts, irdena, dzeltenbrūna 330 9,50 3,30 0,40 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, dzeltenbrūna 360 9,20 3,60 0,30 7' Smalka smilts, blīva, dzeltenbrūna 510 7,70 5,10 1,50 7'' Smalka smilts, vidēji blīva, dzeltenbrūna 540 7,40 5,40 0,30 7' Smalka smilts, blīva, dzeltenbrūna 580 7,00 5,80 0,40 8'' 8' 6' Vidēji rupja smilts, blīva, gaiši dzelteni brūna Vidēji rupja smilts vietām ar sīku olīšu piejaukumu un plānām mālsmilts starpkārtām, blīva, brūna Putekļaina smilts, vidēji blīva, sarkanbrūna ,10 11,70 5,90 5-9/6,50-7,30 5,50 7, ,10 14,90 3, ,70 16,50 1,60

23 4. pielikums. Laboratorijas testēšanas pārskats

24 Ģeotehniskā laboratorija SIA LABS4 Matīsa iela 86 k-2, Rīga, Latvija, LV-1009 e-pasts tālrunis TESTĒŠANAS PĀRSKATS GS lapa 1 no 5 -T-612 Pasūtītājs: SIA ''I.A.R" Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Robalti", LV-3430 Paraugu saņemšanas datums: Objekts: Daugavas stadions Testēšanas datums: Informācija par paraugiem: smilts PE maisos GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI Granulometriskais sastāvs %/Daļiņu izmērs, mm Lab. Nr Urb. Nr. Parauga Nr. Dziļums, m > 63,00 Rupja grants Vidēja grants Smalka grants Rupja smilts Vidēja smilts Smalka smilts 63,00-31,5 31,5-20,0 20,0-10,0 10,0-6,3 6,3-3,00 3,00-2,00 2,00 1,00 1,00 0,63 0,63 0,30 0,30 0,20 0,2-0,1 0,1 0,063 0,063-0,02 Putekļi 0,02-0,0063 0,0063-0,002 Māls <0,002 ρs, Mg/m ,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 25,5 61,4 8,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 99,8 97,9 72,5 11,1 2,3 2, ,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,6 28,6 65,4 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 98,3 69,7 4,3 0,9 0, ,0-8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 13,4 36,0 43,7 3,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,7 99,0 85,6 49,6 5,9 2,0 2, ,0-14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 14,7 32,2 32,8 9,3 1,8 7,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 98,0 83,3 51,1 18,3 9,0 7,2 2, ,5-18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 5,9 25,7 53,6 10,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,2 93,3 67,6 14,0 3,7 3,7 Apzīmējumi: 0,0 atlikums uz sieta, %; 0,0 frakcija, kas, mazāka par konkrēto izmēru, % lapa 2 no 5 Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz testēto paraugu. Testēšanas pārskatu bez laboratorijas rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot nepilnā apjomā. Par paraugu ņemšanu atbildīgs pasūtītājs VL TP GS

25 Ģeotehniskā laboratorija SIA LABS4 Matīsa iela 86 k-2, Rīga, Latvija, LV-1009 e-pasts tālrunis TESTĒŠANAS PĀRSKATS GS Pasūtītājs: SIA ''I.A.R" Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Robalti", LV-3430 Paraugu saņemšanas datums: Objekts: Daugavas stadions Testēšanas datums: Informācija par paraugiem: smilts PE maisos 2,90- GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI Granulometriskais sastāvs %/ daļiņu izmērs, mm Lab. Nr Urb. Nr. Parauga Nr. Dziļums, m > 63,00 Rupja grants Vidēja grants Smalka grants Rupja smilts Vidēja smilts Smalka smilts Putekļi 63,00-31,5 31,5-20,0 20,0-10,0 10,0-6,3 6,3-3,00 3,00-2,00 2,00 1,00 1,00 0,63 0,63 0,30 0,30 0,20 0,2-0,1 0,1 0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 Māls <0,002 ρs, Mg/m ,0-7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 28,7 62,2 3,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 95,7 67,0 4,8 1,2 1, ,3-11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 2,3 22,7 21,1 41,9 8,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,3 97,0 74,3 53,2 11,3 2,4 2, ,0-15, ,6-1,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 0,9 7,7 22,9 50,2 10,3 5,1 2,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 99,3 98,4 90,7 67,8 17,6 7,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 15,4 33,5 35,1 7,4 3,5 4,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,6 99,3 83,9 50,4 15,2 7,8 4,4 2,65 2, ,5-7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 9,7 49,1 36,8 2,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 90,1 40,9 4,2 2,1 Apzīmējumi: 0,0 atlikums uz sieta, %; 0,0 frakcija, kas, mazāka par konkrēto izmēru, % 2,1 Testēšanas pārskatam trīs pielikumi Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz testēto paraugu. Testēšanas pārskatu bez laboratorijas rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot nepilnā apjomā. Par paraugu ņemšanu atbildīgs pasūtītājs VL TP GS

26 Ģeotehniskā laboratorija SIA LABS4 Matīsa iela 86 k-2, Rīga, Latvija, LV-1009 e-pasts tālrunis TESTĒŠANAS PĀRSKATS GS lapa 3 no 5 1. PIELIKUMS Pasūtītājs: SIA ''I.A.R" Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Robalti", LV-3430 Paraugu saņemšanas datums: Objekts: Daugavas stadions Testēšanas datums: Informācija par paraugiem: smilts PE maisos GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI % MĀLS PUTEKĻI SMILTS GRANTS OĻI Smalka Vidēja Rupja Smalka Vidēja Rupja Smalka Vidēja Rupja 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0, ,0010 0,0100 0,1000 izmērs, mm 1, , , Lab. Nr Urb Nr. Parauga Nr. Dziļums, m Oļi % Grants % Smilts % Putekļi % Māls % 10% 30% 60% C u C c ,5 3, ,100 0,150 0, ,8 6, ,105 0,150 0, ,0-8, ,110 0,160 0, ,0-14, Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz testēto paraugu. Testēšanas pārskatu bez laboratorijas rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot nepilnā apjomā. Par paraugu ņemšanu atbildīgs pasūtītājs VL TP P

27 Ģeotehniskā laboratorija SIA LABS4 Matīsa iela 86 k-2, Rīga, Latvija, LV-1009 e-pasts tālrunis TESTĒŠANAS PĀRSKATS GS lapa 4 no 4 2. PIELIKUMS Pasūtītājs: SIA ''I.A.R" Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Robalti", LV-3430 Paraugu saņemšanas datums: Objekts: Daugavas stadions Testēšanas datums: Informācija par paraugiem: smilts PE maisos GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI MĀLS PUTEKĻI SMILTS GRANTS OĻI Smalka Vidēja Rupja Smalka Vidēja Rupja Smalka Vidēja Rupja 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0, % ,0010 0,0100 0,1000 1, , ,0000 izmērs, mm Lab. Nr Urb Nr. Parauga Nr. Dziļums, m Oļi % Grants % Smilts % Putekļi % Māls % 10% 30% 60% C u C c ,5-18, ,100 0,150 0, ,0-7, ,110 0,150 0, ,3-11, ,100 0,150 0, ,0-15, Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz testēto paraugu. Testēšanas pārskatu bez laboratorijas rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot nepilnā apjomā. Par paraugu ņemšanu atbildīgs pasūtītājs VL TP P

28 Ģeotehniskā laboratorija SIA LABS4 Matīsa iela 86 k-2, Rīga, Latvija, LV-1009 e-pasts tālrunis TESTĒŠANAS PĀRSKATS GS lapa 5 no 5 3. PIELIKUMS Pasūtītājs: SIA ''I.A.R" Grobiņas nov., Grobiņas pag., "Robalti", LV-3430 Paraugu saņemšanas datums: Objekts: Daugavas stadions Testēšanas datums: Informācija par paraugiem: smilts PE maisos GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI MĀLS PUTEKĻI SMILTS GRANTS OĻI Smalka Vidēja Rupja Smalka Vidēja Rupja Smalka Vidēja Rupja 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0, % ,0010 0,0100 0,1000 izmērs, mm 1, , , Lab. Nr Urb Nr. Parauga Nr. Dziļums, m Oļi % Grants % Smilts % Putekļi % Māls % 10% 30% 60% C u C c ,6-1, ,5-7, ,120 0,180 0, Materiāla testēšanas metode: Granulometriskais sastāvs: Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Grunts testēšana laboratorijā. 4. daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana LVS EN ISO :2017, p.5.2; p Testēšanas pārskata izdošanas datums: Laboratorijas vadītājs Juris Markvarts Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz testēto paraugu. Testēšanas pārskatu bez laboratorijas rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot nepilnā apjomā. Par paraugu ņemšanu atbildīgs pasūtītājs VL TP P

29 5. pielikums. Grunšu fizikāli-mehāniskie rādītāji

30 Objekts: Daugavas stadiona multifunkcionālās halles būvniecība I.A.R. Grunts fizikālo un mehānisko īpašību rādītāji ĢTE 1s' 1s'' 1s'''m 1s''' Grunts nosaukums Uzbērta grunts smalka smilts/ ar putekļainas smilts un vietām būvgružu un stiklu piejaukumu, blīva Uzbērta grunts smalka smilts/ ar putekļainas smilts un vietām būvgružu un stiklu piejaukumu, vidēji blīva Uzbērta grunts smalka smilts ar putekļainas smilts un vietām būvgružu un stiklu piejaukumu, mālaina, irdena Uzbērta grunts smalka smilts ar putekļainas smilts un vietām būvgružu un stiklu piejaukumu, irdena Porainības Blīvums, koeficients g/сm 3 Īpatnējā saiste, MPa Iekšējais berzes leņķis, grādos Deformā cijas modulis Mpa е ρn С n сii с I Φ n φii φ I E qc MPa fs MPa R 0 МPа 0,519 1,99 0,003 0,003 0,003 35,4 35,2 35,1 38,7 13,34 139,09 0,47 0,644 1,89 0,001 0,001 0,001 31,1 31,0 30,9 18,6 4,30 40,67 0,28 0,690 1,86 0,002 0,002 0,002 31,2 30,7 30,4 16,0 3,32 87,56 0,26 0,75 1,80 8,0 1,43 18,23 6' Putekļaina smilts, blīva 0,477 2,12* 0,007 0,007 0,007 34,8 34,6 34,6 40,0 25,87 220,17 0,35 6'' Putekļaina smilts, vidēji blīva 0,675 1,99* 0,003 0,003 0,003 28,5 28,3 28,1 13,7 3,85 25,62 0,22 7' Smalka smilts, blīva 0,555 1,93/2,06* 0,003 0,003 0,003 35,3 35,3 35,3 36,5 12,23 97,61 0,44 7'' Smalka smilts, vidēji blīva 0,645 1,88/2,00* 0,002 0,002 0,002 31,8 31,8 31,7 20,3 5,13 42,34 0,30

31 7''' Smalka smilts, irdena 0,798 1,80/1,92* 27,2 27,0 26,9 8,7 1,18 15,66 0,13 7'm Smalka smilts, mālaina, blīva 0,510 2,09* 0,004 0,004 0,004 36,0 35,9 35,8 48,1 18,79 215,05 0,50 8' Vidēji rupja smilts, blīva 0,559 2,08* 0,002 0,002 0,002 38,0 38,0 38,0 56,6 18,28 116,58 0,70 8'' Vidēji rupja smilts, vidēji blīva 0,569 2,03* 0,001 0,001 0,001 36,3 36,3 36,2 34,7 8,90 61,98 0,45 14mp Mālsmilts, mīksti plastiska 0,60 2,00* 0,019 0,019 0,019 28,5 28,3 28,1 44,9 7,83 146,67 0,44 *zem gruntsūdens līmeņa

32 6. pielikums. Statiskās zondēšanas pases

33 I.A.R. Zondēšanas punkts- 1 Statiskās zondēšanas pases Оbjekts: Daugavas stadiona multifunkcionālās halles būvniecība Dziļums q C f S 0 0, ,02 0, ,04 0, ,06 1, ,08 4,2282 0,1 0,1 6,2567 0,7 0,12 8,2127 3,7 0,14 10,6741 3,4 0,16 11, ,4 0,18 11, ,6 0,2 11, ,7 0,22 11, ,8 0,24 11, ,26 12, ,28 13, ,7 0,3 13, ,2 0,32 7, ,5 0,34 9, ,9 0,36 9, ,38 10, ,2 0,4 10, ,5 0,42 11, ,6 0,44 10, ,3 0,46 10, ,6 0,48 9, ,4 0,5 9, ,6 0,52 9, ,8 0,54 8, ,6 0,56 8, ,8 0,58 8, ,6 7, ,2 0,62 8, ,8 0,64 8, ,4 0,66 8,162 66,7 0,68 6, ,7 6,925 93,3 0,72 6, ,9 0,74 6,695 87,4 0,76 4, ,7 0,78 5, ,6 0,8 5, ,1 0,82 4, ,6 0,84 4, ,4 0,86 5, ,8 0,88 4, ,5 0,9 4,661 53,5 0,92 4, ,3 0,94 4, ,4 0,96 4, ,8 0,98 3, , ,3 1,02 3, ,04 0, ,06 3, ,7 1,08 3, ,6 1,1 3, ,1 1,12 3, ,6 1,14 3,395 38,6 1,16 3, ,6 1,18 3, ,2 3, ,7 1,22 3, ,1 1,24 3,837 29,1 1,26 3, ,8 1,28 3, ,9 1,3 3, ,9 1,32 3, ,4 1,34 4, ,7 1,36 4, ,3 1,38 4, ,2 1,4 4, ,7 1,42 4, , Statiskās zondēšanas grafiks, МPа fs, 0,1*МPа qc, МPа 20

34 1,44 3, ,7 1,46 3, ,5 1,48 3, ,5 1,5 3, ,6 1,52 3, ,4 1,54 3, ,4 1,56 2, ,6 1,58 2, ,7 1,6 2, ,6 1,62 2, ,2 1,64 2, ,66 2, ,68 2,417 30,1 1,7 2,359 29,8 1,72 2, ,1 1,74 2, ,9 1,76 2, ,7 1,78 2, ,7 1,8 1, ,7 1,82 1, ,2 1,84 1, ,4 1,86 1, ,88 2, ,7 1,9 2, ,6 1,92 2, ,4 1,94 2, ,96 1, ,9 1,98 1, ,9 2 1, ,3 2,02 1, ,5 2,04 1, ,06 1,026 18,4 2,08 1, ,1 1, ,7 2,12 1, ,5 2,14 1,573 16,5 2,16 1, ,18 2,014 18,3 2,2 2, ,6 2,22 3, ,7 2,24 4, ,6 2,26 4, ,9 2,28 5, ,2 2,3 6, ,7 2,32 6, ,7 2,34 6, ,8 2,36 6, ,8 2,38 6, ,6 2,4 6, ,3 2,42 7, ,3 2,44 7, ,46 7, ,3 2,48 7, ,8 2,5 7, ,2 2,52 7, ,6 2,54 7, ,9 2,56 7, ,7 2,58 7, ,2 2,6 6, ,6 2,62 6, ,8 2,64 6, ,3 2,66 5, ,2 2,68 5, ,9 2,7 4, ,6 2,72 3, ,4 2,74 3, ,9 2,76 3, ,3 2,78 3, ,3 2,8 3, ,7 2,82 3, ,7 2,84 3,462 41,2 2,86 3, ,88 3, ,2 2,9 3, ,6 2,92 3, ,7 2,94 3, ,3 2,96 3, ,4 2,98 3, ,1 3 3, ,8 3,02 4, ,5

35 3,04 4,1883 0,3 3,06 3,165 25,3 3,08 5, ,6 3,1 5, ,6 3,12 5, ,2 3,14 7, ,6 3,16 7, ,2 3,18 8, ,2 10, ,7 3,22 10, ,8 3,24 11, ,1 3,26 12, ,9 3,28 12, ,7 3,3 13, ,32 13, ,1 3,34 13, ,9 3,36 13, ,4 3,38 13, ,9 3,4 13, ,5 3,42 12, ,6 3,44 12, ,9 3,46 12, ,1 3,48 11,96 112,1 3,5 11, ,7 3,52 11, ,7 3,54 10, ,9 3,56 10, ,7 3,58 9, ,6 9, ,7 3,62 8, ,64 8, ,2 3,66 8, ,68 7,97 93,7 3,7 7, ,1 3,72 7, ,6 3,74 7, ,3 3,76 7, ,2 3,78 7, ,2 3,8 7, ,2 3,82 7, ,84 7, ,8 3,86 8, ,8 3,88 8, ,4 3,9 9, ,1 3,92 9, ,94 10, ,6 3,96 10,848 74,3 3,98 11, , ,7 4,02 11, ,6 4,04 2,4704 0,2 4,06 11, ,1 4,08 11, ,5 4,1 12, ,8 4,12 12, ,5 4,14 13, ,16 13, ,4 4,18 13, ,1 4,2 13, ,2 4,22 13, ,9 4,24 14, ,26 14, ,7 4,28 14, ,1 4,3 14, ,2 4,32 14, ,8 4,34 14, ,3 4,36 14, ,3 4,38 14, ,7 4,4 14, ,6 4,42 14, ,7 4,44 14, ,5 4,46 13, ,9 4,48 13, ,1 4,5 13,38 120,6 4,52 13, ,8 4,54 12, ,8 4,56 12, ,6 4,58 12, ,6 12, ,6 4,62 12, ,9

36 4,64 12, ,2 4,66 12, ,68 12, ,4 4,7 12, ,3 4,72 12, ,5 4,74 12, ,4 4,76 12, ,3 4,78 12, ,7 4,8 12, ,4 4,82 12, ,8 4,84 11, ,7 4,86 11, ,88 11, ,2 4,9 11, ,8 4,92 11, ,6 4,94 11, ,7 4,96 11, ,8 4,98 11, , ,2 5,02 11, ,1 5,04 10, ,9 5,06 2, ,1 5,08 10, ,1 10, ,2 5,12 10, ,7 5,14 10, ,1 5,16 10, ,4 5,18 10, ,5 5,2 10, ,1 5,22 10, ,7 5,24 10, ,6 5,26 10, ,28 10, ,6 5,3 10, ,6 5,32 9, ,5 5,34 9, ,2 5,36 9,745 87,8 5,38 9, ,5 5,4 9, ,7 5,42 9, ,44 9,486 82,1 5,46 9, ,9 5,48 9, ,5 5,5 9, ,2 5,52 9, ,4 5,54 9, ,2 5,56 9, ,6 5,58 9, ,5 5,6 9, ,62 10, ,1 5,64 10, ,7 5,66 10, ,8 5,68 10, ,4 5,7 10, ,4 5,72 10, ,9 5,74 10, ,4 5,76 10, ,1 5,78 10, ,1 5,8 10, ,82 10, ,3 5,84 10,656 92,2 5,86 10, ,2 5,88 10, ,2 5,9 10, ,9 5,92 10, ,9 5,94 10, ,96 10, ,3 5,98 10, ,5 6 10, ,5 6,02 10, ,2 6,04 10, ,9 6,06 10, ,9 6,08 10, ,8 6,1 10,138 82,3 6,12 10, ,1 6,14 10, ,6 6,16 9,975 81,2 6,18 9, ,7 6,2 9, ,22 9,562 80

37 6,24 9, ,26 9, ,3 6,28 8, ,8 6,3 8, ,2 6,32 8, ,9 6,34 8,383 77,1 6,36 8, ,1 6,38 8, ,7 6,4 7, ,42 7, ,9 6,44 7, ,3 6,46 7, ,8 6,48 7, ,9 6,5 7, ,2 6,52 7, ,2 6,54 7, ,2 6,56 7, ,58 7, ,3 6,6 7, ,1 6,62 8, ,64 8, ,4 6,66 8, ,3 6,68 8, ,7 8, ,2 6,72 8, ,6 6,74 8, ,4 6,76 8, ,1 6,78 8, ,4 6,8 8,22 72,2 6,82 8, ,4 6,84 8, ,1 6,86 8, ,3 6,88 8, ,4 6,9 8, ,7 6,92 8, ,8 6,94 7, ,4 6,96 7, ,8 6,98 7, ,8 7 7, ,6 7,02 7, ,7 7,04 6, ,3 7,06 5, ,4 7,08 6, ,3 7,1 6, ,12 6, ,1 7,14 6, ,6 7,16 6, ,18 6, ,5 7,2 6, ,8 7,22 6, ,3 7,24 7, ,3 7,26 7, ,5 7,28 8, ,2 7,3 8, ,4 7,32 9, ,4 7,34 10, ,8 7,36 10, ,8 7,38 10, ,5 7,4 10, ,8 7,42 10, ,9 7,44 10, ,3 7,46 10, ,3 7,48 10, ,8 7,5 10, ,7 7,52 10, ,1 7,54 9, ,7 7,56 9, ,58 9, ,3 7,6 9, ,62 9, ,6 7,64 10, ,66 10, ,8 7,68 11, ,4 7,7 11, ,6 7,72 12, ,9 7,74 13, ,3 7,76 14,329 76,8 7,78 14, ,5 7,8 15, ,7 7,82 15, ,6

38 7,84 15, ,2 7,86 15, ,9 7,88 15, ,9 16, ,4 7,92 15, ,4 7,94 15, ,8 7,96 15, ,4 7,98 15, ,6 8 15, ,3 8,02 15, ,3 8,04 13, ,1 8,06 13, ,7 8,08 13, ,2 8,1 12, ,3 8,12 13, ,14 13, ,5 8,16 13, ,1 8,18 13, ,2 8,2 13, ,7 8,22 13, ,1 8,24 13, ,9 8,26 13, ,5 8,28 13, ,5 8,3 13, ,32 13, ,6 8,34 13, ,8 8,36 13, ,1 8,38 13, ,6 8,4 13, ,1 8,42 13, ,7 8,44 13, ,4 8,46 14, ,1 8,48 13, ,8 8,5 13, ,1 8,52 13, ,3 8,54 13, ,5 8,56 14, ,1 8,58 14, ,5 8,6 14, ,8 8,62 15, ,4 8,64 15, ,4 8,66 15, ,1 8,68 15,557 98,9 8,7 15, ,7 8,72 15, ,4 8,74 14, ,76 14, ,4 8,78 13, ,1 8,8 13, ,8 8,82 13, ,4 8,84 13, ,2 8,86 12,641 98,4 8,88 12, ,5 8,9 12,833 85,9 8,92 13, ,9 8,94 14,166 80,4 8,96 15, ,9 8,98 16, ,5 9 18, ,5 9,02 17, ,5 9,04 18, ,4 9,06 20, ,4 9,08 20, ,6 9,1 20, ,5 9,12 20, ,9 9,14 19, ,3 9,16 17, ,1 9,18 15, ,6 9,2 14, ,3 9,22 12, ,9 9,24 12, ,3 9,26 9, ,6 9,28 11, ,2 9,3 12, ,7 9,32 13, ,1 9,34 14, ,36 16,459 71,3 9,38 17, ,6 9,4 17, ,42 18, ,6

39 9,44 18, ,1 9,46 17, ,1 9,48 16, ,5 15, ,4 9,52 15, ,3 9,54 14, ,4 9,56 13, ,3 9,58 13, ,4 9,6 12, ,1 9,62 12,775 98,3 9,64 12, ,6 9,66 12, ,3 9,68 12, ,6 9,7 12, ,3 9,72 11, ,3 9,74 11, ,8 9,76 11, ,1 9,78 11, ,9 9,8 11, ,8 9,82 11, ,2 9,84 11, ,9 9,86 11, ,6 9,88 11, ,9 9,9 11, ,92 11, ,4 9,94 11, ,7 9,96 11, ,7 9,98 12, , , ,2 10,02 13,456 76,7 10,04 13,456 76,7 10,06 13, ,5 10,08 14, ,3 10,1 13, ,5 10,12 13, ,4 10,14 13, ,8 10,16 13, ,3 10,18 13, ,4 10,2 13, ,8 10,22 13, ,9 10,24 14, ,6 10,26 14, ,4 10,28 14, ,6 10,3 14, ,32 15, ,4 10,34 15, ,5 10,36 15, ,9 10,38 16, ,3 10,4 16,43 107,6 10,42 16, ,1 10,44 17, ,8 10,46 17, ,9 10,48 17, ,5 10,5 18, ,1 10,52 18, ,6 10,54 18, ,5 10,56 18, ,1 10,58 18, ,8 10,6 18, ,2 10,62 18, ,9 10,64 18, ,7 10,66 18, ,3 10,68 18, ,5 10,7 18, ,5 10,72 18, ,5 10,74 18, ,7 10,76 17, ,1 10,78 17, ,9 10,8 17, ,9 10,82 17, ,4 10,84 17, ,86 17, ,3 10,88 17, ,9 17, ,92 17, ,9 10,94 17, ,1 10,96 17, ,4 10,98 17, , , ,1 11,02 17, ,2

40 11,04 17, ,3 11,06 17, ,3 11,08 17, ,1 17, ,2 11,12 17, ,9 11,14 17, ,16 17, ,3 11,18 16, ,9 11,2 16, ,7 11,22 16, ,8 11,24 16, ,3 11,26 16, ,2 11,28 16, ,3 11,3 15, ,32 15, ,1 11,34 15, ,7 11,36 15, ,9 11,38 15, ,6 11,4 15, ,5 11,42 16, ,2 11,44 16, ,46 16, ,3 11,48 16, ,3 11,5 16, ,52 16, ,5 11,54 16, ,7 11,56 16, ,8 11,58 16, ,8 11,6 16, ,8 11,62 16, ,6 11,64 16, ,3 11,66 16, ,4 11,68 15, ,8 11,7 15, ,2 11,72 15, ,74 15, ,2 11,76 15, ,7 11,78 15, ,2 11,8 15,528 96,6 11,82 15,528 96,8 11,84 15, ,9 11,86 16,238 93,6 11,88 17, ,9 18, ,8 11,92 18, ,1 11,94 20, ,4 11,96 21, ,4 11,98 22, , , ,6

41 Zondēšanas punkts- 2 Dziļums q C f S 0 0, ,02 0, ,04 1, ,06 1, ,08 1,9207 0,1 0,1 2, ,12 2,8191 1,6 0,14 4,8947 5,2 0,16 6,7203 8,4 0,18 9,2125 8,7 0,2 11, ,9 0,22 11, ,5 0,24 10,761 16,6 0,26 10, ,9 0,28 8, ,3 0,3 8, ,8 0,32 8,037 70,8 0,34 7, ,4 0,36 7, ,2 0,38 7, ,5 0,4 7, ,8 0,42 7, ,3 0,44 7, ,1 0,46 7, ,6 0,48 7, ,5 7, ,9 0,52 7, ,5 0,54 8, ,8 0,56 8, ,5 0,58 9, ,6 0,6 9, ,1 0,62 9, ,7 0,64 10, ,3 0,66 10, ,2 0,68 10, ,7 0,7 10, ,5 0,72 10, ,8 0,74 10, ,76 10, ,9 0,78 9, ,2 0,8 9, ,4 0,82 9, ,6 0,84 9, ,2 0,86 9, ,3 0,88 9, ,8 0,9 9, ,3 0,92 9, ,2 0,94 8, ,4 0,96 8, ,98 8, ,6 1 8, ,7 1,02 8, ,4 1,04 8, ,3 1,06 8, ,3 1,08 7, ,9 1,1 7, ,7 1,12 6, ,2 1,14 6, ,8 1,16 6, ,7 1,18 6, ,7 1,2 6, ,6 1,22 6, ,8 1,24 5, ,8 1,26 5, ,28 5, ,2 1,3 5, ,5 1,32 5, ,4 1,34 4, ,5 1,36 4, ,3 1,38 4, ,1 1,4 4, ,2 1,42 4, ,2 1,44 4, ,7 1,46 3, ,9 1,48 3, ,1 1,5 3, Statiskās zondēšanas grafiks, МPа fs, 0,1*МPа qc, МPа 35 40

42 1,52 3, ,5 1,54 3, ,6 1,56 3, ,7 1,58 3, ,8 1,6 3, ,3 1,62 3, ,1 1,64 3,232 27,1 1,66 3,165 25,8 1,68 3, ,3 1,7 3, ,4 1,72 3, ,9 1,74 3, ,2 1,76 3, ,9 1,78 3, ,9 1,8 3, ,1 1,82 3, ,5 1,84 4, ,6 1,86 4,891 24,9 1,88 4, ,7 1,9 5, ,92 5, ,4 1,94 5, ,3 1,96 6, ,2 1,98 6, ,2 2 7,155 36,9 2,02 8,124 39,2 2,04 8, ,7 2,06 8, ,7 2,08 8, ,2 2,1 8, ,8 2,12 8,258 54,7 2,14 8,479 60,5 2,16 8, ,18 8,709 74,1 2,2 9, ,7 2,22 10, ,24 10, ,26 10, ,5 2,28 10, ,5 2,3 11, ,3 2,32 11, ,3 2,34 12, ,7 2,36 13, ,7 2,38 13, ,3 2,4 14, ,9 2,42 16,506 95,3 2,44 21, ,2 2,46 29, ,7 2,48 29, ,5 25, ,8 2,52 21, ,7 2,54 18, ,7 2,56 18, ,5 2,58 17, ,9 2,6 18, ,3 2,62 21, ,5 2,64 24, ,1 2,66 24, ,1 2,68 24, ,1 2,7 24, ,1 2,72 24, ,1 2,74 24, ,1 2,76 24, ,1 2,78 24, ,1 2,8 24,2578 0,4 2,82 24,2578 0,4 2,84 20, ,8 2,86 28, ,6 2,88 29, ,1 2,9 23, ,92 18, ,2 2,94 16, ,5 2,96 15, ,7 2,98 14, , ,02 16, ,6 3,04 17, ,2 3,06 18, ,9 3,08 20, ,7 3,1 22, ,1

43 3,12 22, ,8 3,14 22, ,16 23, ,2 3,18 24, ,4 3,2 24, ,1 3,22 21, ,1 3,24 15, ,6 3,26 24, ,28 24, ,5 3,3 24, ,32 24, ,3 3,34 23, ,8 3,36 23, ,7 3,38 23, ,2 3,4 22, ,42 21, ,2 3,44 21, ,46 20, ,5 3,48 20, ,6 3,5 19, ,2 3,52 18, ,9 3,54 18, ,5 3,56 17, ,4 3,58 16, ,1 3,6 15, ,6 3,62 15, ,64 14, ,9 3,66 13, ,3 3,68 12, ,5 3,7 12, ,1 3,72 11, ,2 3,74 11, ,5 3,76 11, ,2 3,78 10, ,5 3,8 10, ,6 3,82 9, ,1 3,84 9, ,8 3,86 9, ,1 3,88 9, ,6 3,9 9, ,5 3,92 9, ,94 9, ,5 3,96 8, ,9 3,98 8,479 91,8 4 8, ,9 4,02 8, ,5 4,04 9, ,5 4,06 10, ,08 11, ,3 4,1 11, ,3 4,12 13, ,9 4,14 14, ,2 4,16 14, ,4 4,18 15, ,2 4,2 15, ,7 4,22 15, ,6 4,24 15, ,6 4,26 15, ,6 4,28 15, ,7 4,3 16, ,5 4,32 16, ,5 4,34 16, ,6 4,36 16, ,5 4,38 15, ,6 4,4 15, ,7 4,42 14, ,8 4,44 14, ,7 4,46 13, ,2 4,48 13, ,4 4,5 13, ,2 4,52 13, ,7 4,54 13, ,2 4,56 13, ,6 4,58 13, ,8 4,6 13, ,8 4,62 13, ,9 4,64 13, ,1 4,66 13, ,8 4,68 13, ,7 13, ,6

44 4,72 13, ,1 4,74 13, ,9 4,76 13, ,1 4,78 13, ,1 4,8 13, ,2 4,82 13, ,4 4,84 13, ,6 4,86 13, ,3 4,88 13, ,1 4,9 13, ,8 4,92 13, ,7 4,94 13, ,5 4,96 13, ,8 4,98 13, ,7 5 13, ,1 5,02 13, ,2 5,04 13, ,5 5,06 13, ,4 5,08 13, ,7 5,1 13, ,1 5,12 13, ,9 5,14 14, ,2 5,16 14, ,4 5,18 14, ,1 5,2 14, ,22 14, ,2 5,24 14, ,2 5,26 13, ,5 5,28 13, ,4 5,3 13, ,32 12, ,9 5,34 12, ,6 5,36 12, ,38 11, ,3 5,4 11, ,5 5,42 10, ,1 5,44 9, ,6 5,46 9, ,4 5,48 9, ,2 5,5 9, ,3 5,52 9, ,5 5,54 9,035 79,7 5,56 8, ,58 8, ,8 5,6 8, ,9 5,62 8, ,4 5,64 7, ,8 5,66 7, ,2 5,68 7, ,5 5,7 7, ,5 5,72 7, ,5 5,74 6, ,5 5,76 6, ,1 5,78 6, ,2 5,8 6, ,2 5,82 5,86 57,9 5,84 5, ,3 5,86 5, ,7 5,88 5, ,3 5,9 5, ,3 5,92 5, ,2 5,94 5, ,2 5,96 5, ,3 5,98 5, ,7 6 5, ,1 6,02 5, ,6 6,04 5, ,4 6,06 5, ,3 6,08 5, ,9 6,1 5, ,3 6,12 5, ,6 6,14 5,534 50,9 6,16 5, ,7 6,18 5, ,5 6,2 5, ,5 6,22 5, ,9 6,24 5, ,3 6,26 4, ,7 6,28 5, ,2 6,3 5, ,7

45 6,32 5, ,3 6,34 5, ,5 6,36 6,014 47,7 6,38 6, ,2 6,4 6, ,42 6, ,6 6,44 6, ,7 6,46 6, ,3 6,48 6, ,8 6,5 6, ,2 6,52 6, ,4 6,54 6, ,6 6,56 6, ,6 6,58 5, ,6 5, ,2 6,62 5, ,9 6,64 5, ,3 6,66 5, ,3 6,68 6, ,9 6,7 6, ,4 6,72 6, ,1 6,74 6, ,4 6,76 6, ,78 6, ,2 6,8 6, ,7 6,82 6,512 51,3 6,84 6, ,1 6,86 6, ,3 6,88 6, ,5 6,9 6, ,2 6,92 6, ,2 6,94 6, ,96 6, ,98 6, ,9 7 6, ,7 7,02 7, ,8 7,04 7, ,8 7,06 7, ,7 7,08 8, ,1 8, ,7 7,12 8, ,2 7,14 8, ,1 7,16 9,073 59,4 7,18 9, ,6 7,2 9, ,22 9, ,9 7,24 10, ,9 7,26 10, ,9 7,28 10, ,9 7,3 11, ,3 7,32 11, ,4 7,34 11, ,5 7,36 11, ,9 7,38 11, ,1 7,4 12, ,1 7,42 12, ,3 7,44 12, ,2 7,46 12, ,3 7,48 11, ,7 7,5 11,634 74,7 7,52 11, ,4 7,54 11, ,7 7,56 10, ,4 7,58 10, ,6 7,6 10, ,3 7,62 10, ,9 7,64 9, ,7 7,66 9, ,2 7,68 9, ,4 7,7 9, ,7 7,72 9, ,7 7,74 8, ,9 7,76 8, ,9 7,78 8, ,8 8, ,1 7,82 8, ,6 7,84 8, ,9 7,86 8, ,2 7,88 8, ,8 7,9 8, ,8

46 7,92 7, ,3 7,94 7, ,1 7,96 7, ,3 7,98 7, ,4 8 7, ,4 8,02 7, ,1 8,04 7, ,5 8,06 7, ,4 8,08 7, ,1 7, ,5 8,12 6, ,5 8,14 6, ,3 8,16 6, ,1 8,18 6, ,2 7, ,1 8,22 7, ,3 8,24 8, ,9 8,26 8, ,9 8,28 7, ,5 8,3 8, ,9 8,32 8, ,1 8,34 9, ,6 8,36 9, ,7 8,38 9, ,7 8,4 9, ,4 8,42 9, ,5 8,44 9, ,4 8,46 9, ,2 8,48 9, ,3 8,5 8, ,3 8,52 8, ,9 8,54 8,488 63,1 8,56 8, ,4 8,58 8, ,8 8,6 8, ,5 8,62 8, ,5 8,64 8, ,4 8,66 8, ,8 8,68 7, ,6 8,7 7, ,72 7, ,1 8,74 6,992 54,1 8,76 6, ,9 8,78 6, ,8 6, ,3 8,82 6, ,84 6, ,7 8,86 6, ,8 8,88 6, ,3 8,9 6, ,92 6, ,7 8,94 6, ,4 8,96 6, ,4 8,98 7, ,874 43,1 9,02 8, ,4 9,04 8, ,6 9,06 8, ,08 7, ,6 9,1 7, ,7 9,12 7, ,3 9,14 6, ,1 9,16 6, ,6 9,18 6, ,6 9,2 6, ,9 9,22 7, ,2 9,24 7, ,9 9,26 7, ,9 9,28 7,577 48,4 9,3 7,472 47,8 9,32 7, ,6 9,34 7, ,7 9,36 7, ,1 9,38 8, ,6 9,4 8, ,1 9,42 8, ,7 9,44 8, ,7 9,46 8, ,7 9,48 8, ,2 9,5 8, ,8

47 9,52 7, ,8 9,54 7, ,8 9,56 7, ,6 9,58 7, ,5 9,6 7, ,1 9,62 8, ,3 9,64 8, ,8 9,66 8, ,1 9,68 8, ,4 9,7 8, ,6 9,72 8, ,3 9,74 8, ,9 9,76 7, ,1 9,78 7, ,7 9,8 7, ,5 9,82 7, ,3 9,84 7, ,2 9,86 8, ,3 9,88 8, ,9 7,941 45,1 9,92 7, ,5 9,94 6,829 42,4 9,96 6, ,8 9,98 6, ,1 10 6, ,02 5, ,9 10,04 5, ,7 10,06 5,496 53,4 10,08 5, ,1 5, ,9 10,12 6, ,4 10,14 7, ,8 10,16 7, ,1 10,18 8, ,8 10,2 8,287 30,4 10,22 8, ,7 10,24 8, ,1 10,26 8, ,1 10,28 9, ,7 10,3 9, ,9 10,32 8,901 39,9 10,34 8, ,4 10,36 8, ,5 10,38 8, ,2 10,4 8, ,5 10,42 8, ,7 10,44 8, ,9 10,46 9, ,6 10,48 9, ,2 10,5 10, ,7 10,52 10, ,3 10,54 10, ,7 10,56 10, ,4 10,58 11, ,8 10,6 11, ,5 10,62 11, ,3 10,64 11, ,1 10,66 12, ,2 10,68 12, ,3 10,7 12, ,6 10,72 11, ,6 10,74 11, ,76 11, ,1 10,78 9, ,9 10,8 9, ,7 10,82 8, ,3 10,84 8,546 67,8 10,86 7, ,3 10,88 7, ,4 10,9 7, ,92 6, ,7 10,94 6, ,6 10,96 6, ,4 10,98 6,503 49,6 11 6, ,5 11,02 5, ,1 11,04 5, ,7 11,06 5, ,7 11,08 5, ,8 11,1 5, ,2

48 11,12 5, ,6 11,14 5,083 38,4 11,16 5, ,1 11,18 4, ,6 11,2 4, ,4 11,22 4, ,2 11,24 4, ,9 11,26 4, ,9 11,28 4, ,3 4, ,6 11,32 5, ,7 11,34 5,304 30,8 11,36 5,496 30,4 11,38 5, ,2 11,4 6, ,3 11,42 7, ,4 11,44 8, ,8 11,46 8, ,5 11,48 9, ,2 11,5 9, ,4 11,52 8, ,5 11,54 8, ,1 11,56 8, ,5 11,58 8, ,6 11,6 8, ,8 11,62 8, ,64 8, ,4 11,66 8, ,68 8, ,6 11,7 8, ,8 11,72 8, ,3 11,74 8, ,3 11,76 7, ,7 11,78 7, ,5 11,8 8, ,7 11,82 8, ,6 11,84 7, ,8 11,86 7,635 49,4 11,88 7, ,3 11,9 7, ,92 7, ,94 7, ,6 11,96 7, ,3 11,98 6, ,7 12 6, ,2 12,02 6, ,04 6, ,06 6, ,6 12,08 6, ,7 12,1 6, ,4 12,12 6, ,14 6, ,1 12,16 6, ,7 12,18 7, ,9 12,2 7, ,6 12,22 7,193 47,8 12,24 7, ,5 12,26 7, ,5 12,28 7, ,3 7, ,2 12,32 7,184 45,2 12,34 7, ,3 12,36 7, ,4 12,38 6, ,3 12,4 6, ,5 12,42 6, ,7 12,44 6, ,46 6,503 45,1 12,48 6, ,6 12,5 5, ,1 12,52 5, ,7 12,54 5, ,2 12,56 5, ,1 12,58 5, ,7 12,6 5, ,1 12,62 5, ,7 12,64 5, ,7 12,66 5,371 33,3 12,68 5, ,5 12,7 5, ,1

49 12,72 5, ,6 12,74 5, ,9 12,76 5,246 35,3 12,78 5, ,2 12,8 5, ,1 12,82 5, ,2 12,84 5, ,5 12,86 5, ,4 12,88 5, ,1 12,9 5, ,92 5, ,7 12,94 5, ,3 12,96 5, ,98 5, ,6 13 5, ,6 13,02 5, ,04 5, ,3 13,06 5, ,9 13,08 5, ,4 13,1 5, ,4 13,12 5, ,2 13,14 5, ,6 13,16 5, ,5 13,18 5, ,3 13,2 5, ,4 13,22 5, ,3 13,24 6, ,4 13,26 6, ,4 13,28 5, ,3 7, ,1 13,32 7, ,1 13,34 7, ,36 7, ,38 7, ,1 13,4 6, ,1 13,42 6,628 38,4 13,44 6, ,2 13,46 6, ,1 13,48 6, ,5 13,5 6, ,7 13,52 6, ,9 13,54 6, ,8 13,56 6, ,1 13,58 6, ,2 13,6 6, ,62 5,851 47,7 13,64 5, ,3 13,66 5, ,1 13,68 5, ,9 13,7 5, ,8 13,72 4, ,7 13,74 4, ,5 13,76 4, ,9 13,78 3, ,1 13,8 3, ,3 13,82 3, ,4 13,84 3, ,1 13,86 3, ,6 13,88 3, ,3 13,9 3, ,6 13,92 3, ,5 13,94 3, ,6 13,96 3,625 28,6 13,98 4, ,6 14 4, ,8 14,02 4, ,2 14,04 5, ,3 14,06 5, ,6 14,08 6, ,1 6, ,7 14,12 9, ,2 14,14 10, ,9 14,16 11, ,18 11, ,2 14,2 11,96 56,7 14,22 12, ,2 14,24 12, ,7 14,26 12, ,7 14,28 12, ,2 14,3 12, ,6