Fondu iesp jas elektromobilit tei

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Fondu iesp jas elektromobilit tei"

Transkripts

1 Fondu iesp jas elektromobilit tei Autors: Neils Kalni š SIA «NK Konsult ciju birojs» gada 16. j nijs

2 2 Saturs Horizon 2020 SME Instrument Fast Track to Innovation Citi uzsaukumi Interreg Eurostars Citas finans juma iesp jas elektromobilit tei : Latvij administr tie granti. P&A programma.

3 3 Horizon 2020 SME Instrument Kas? Atbalsta finans jums biznesa inov cij m. Finans jums pieejams div s k rt s. Pirmaj k rt EUR; otraj 0,5-2,5 miljoni EUR. L dzfinans juma likme: 70% Kam? Mazajiem un vid jiem uz mumiem m inov cij m? lams jau izstr m visu veidu tehnolo ij m, ES un glob la l me a inov cij m. Inov cij m, kur m tiek mekl ti lab kie komercializ cijas veidi. Kam var velt t granta l dzek us? Vis m izmaksu poz cij m, kas saist s ar tehnolo ijas virz šanu tirg algas, iek rtas, person la izmaksas, u.c. Kad? Pieteikšan s termi i 4 reizes gad. Iesp jas? Finans juma ieg šanas iesp jas ir 2-10%.

4 4 Horizon 2020 SME Instrument Punktu maksimiz šanas iesp jas Izcila ideja. Ir labs potenci ls sasniegt apgroz jumu vair ku desmitu miljonu eiro apjom dažu gadu laik. Izcila komanda. Komandai ir visas prasmes, lai realiz tu sp gu biznesa modeli. Ir iepriekš ja sekm gu biznesu un jaunu tehnolo iju pieredze. Izcils izpild jums un izcila ietekme uz savu sektoru. Komercializ cijas process ir pareizi un r gi izpl nots. Augsta uz muma veiktsp ja. Uz mumam ir materi litehniskie un zin šanu resursi lai ieviestu pl noto inov ciju tirg.

5 5 Horizon 2020 Fast Track to Innovation Kas? Atbalsta finans jums biznesa inov cij m. Finans jums l dz 3 miljoniem EUR. L dzfinans juma likme: 70%. Kam? Visiem uz mumiem. Neliel lom var piedal ties ar publisk sektora organiz cijas. Nepieciešams 3 5 partneru konsorcijs. m inov cij m? Tehnolo ij m, kuras ir tuvu demonstr šanas zei. ES un glob la l me a inov cij m, kur m l dz komercializ cijai ir palicis ne vair k k 36 m neši. Kam var velt t granta l dzek us? Vis m izmaksu poz cij m, kas saist s ar tehnolo ijas virz šanu tirg algas, iek rtas, person la izmaksas, u.c. Kad? Pieteikšan s termi i 3 reizes gad. Iesp jas? 5 7%.

6 6 Horizon 2020 Fast Track to Innovation Punktu maksimiz šanas iesp jas Izcila ideja. Ir labs potenci ls sasniegt apgroz jumu vair ku desmitu miljonu eiro apjom dažu gadu laik. Izcila komanda. Komandai ir visas prasmes, lai realiz tu sp gu biznesa modeli. Ir iepriekš ja sekm gu biznesu un jaunu tehnolo iju pieredze. Izcils izpild jums un izcila ietekme uz savu sektoru. Augsta iesaist to uz mumu veiktsp ja. Uz mumiem ir materi litehniskie un zin šanu resursi lai ieviestu izstr to inov ciju tirg.

7 7 Horizon 2020 Citi uzsaukumi Electric vehicles enhanced performance and integration into the transport system and the grid Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emission Inform cija par visiem šiem uzsaukumiem: Vismaz 3 partneri (priv tie un publiskie) Projektu lielums: 5 18 miljoni eur. Iesp jas: ~20-30% iesp ja ieg t finans jumu ar izcilu ideju un sp giem partneriem. Pieteikšan s termi š: 15.oktobris, L dzfinans juma lielums: %

8 8 INTERREG Baltic Sea Region Priority 3: Sustainable transport Kas? Finans juma programma starptautisku probl mu risin šanai. Konkurences lielums 2015.gad : 282 iesniedza, 81 uzaicin ti uz otro k rtu. No tiem 13 par ilgtsp gu transportu. Atbalst mo projektu skaits transporta priorit tei: ~2-4. Kam? Valsts, pašvald bas iest m, p tniec bas organiz cij m, specializ m ent m, NVO, uz mumiem. Vismaz 3 partneri no BSR. V lams 4 6. m inov cij m? Kop jais m is: veicin t inov cijas, uzlabot iest žu institucion lo kapacit ti. Specifiskais m is Nr.3.5.: «Environmentally friendly urban mobility». Kad? Pieteikumu iesniegšana: 2015.gada beigas. Projekta realiz cija: 3 gadi. Cik? Atbalsta apjoms: 1,5 4,5 milj. eur uz projektu. Atbalsta intensit te (LV): 85%. Iesp jas? Finans juma ieg šanas iesp jas ir 5 15%.

9 9 INTERREG Baltic Sea Region Priority 3: Sustainable transport Punktu maksimiz šanas veidi Koncepcijas sader ba ar projektu programmas priorit m Vai un cik oti k ps organiz ciju kapacit te projekta rezult? K projekts veicin s re iona strat iskos m us? K ds ir projekta starptautiskais v riens? K ds ir projekta unik lais pienesums? K da ir konsorcija kapacit te? K da kvalit te ir projekta pl nam? Projekta metodolo ija? Budžeta aktivit šu sader ba?

10 10 EUROSTARS-EUREKA Kas? Finans juma programma p tniec bas aktivit m priv taj sektor, t du produktu izstr dei, kurus var tri komercializ t. Kam? Maziem un vid jiem uz mumiem un zin tniskaj m instit cij m. Organiz cij m, kuras velta vismaz 10% sava apgroz juma vai slodzes p tniec bai un att st bai. Katr projekt vismaz divi partneri, katrs no savas EUROSTARS valsts. m inov cij m? Kop jais m is: veicin t jebkuras civil s nozares inov cijas. Specifisk k: fundament lie p jumi, r pnieciskie p jumi, eksperiment izstr de, tehniski ekonomisk priekšizp te. Satura t mas nosaka uz ji paši. Kad? Pieteikumu iesniegšana: 2015.gada 17.septembris. Projekta realiz cija: 3 gadi. Komercializ cija: divu gadu laik p c projekta beig m. Cik? Atbalsta apjoms (LV): eur uz projektu (max gad uz dal bnieku). Atbalsta intensit te (LV): %. Liel da a projekta budžeta ir velta p tniec bas izmaks m. P&A izmaksas ir j dzfinans. Iesp jas? Finans juma ieg šanas iesp jas ir 25 50%.

11 11 EUROSTARS-EUREKA Punktu maksimiz šanas iesp jas Izcila ideja. Izcila komanda. Izcils izpild jums un izcila ietekme Augsta iesaist to uz mumu veiktsp ja. Gala produkts ir tirgus piepras ts Ir noz gs tehnolo iskais progress ražošan, tehnolo iskajos procesos vai pakalpojumu sf.

12 Citas finans juma iesp jas elektromobilit tei Latvij administr tie granti Programma Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošan. 2 milj. EUR finans juma apjoms. 35% l dzfinans juma likme. Pamat izmaksas paredz tas iek rtu pirkšanai. Programmas atv ršanas laiks nav zin ms. Kompeten u centru finans jums Tehnolo iju p rneses centri Inov ciju vau eri Biznesa inkubatori Klasteru programmas Tehnolo iju akseleratori 12

13 Paldies! 13