. VEIDEMANS MKSLINEEKS-GLEZNOTAJS ROMET J S" MASKAV 1935

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download ". VEIDEMANS MKSLINEEKS-GLEZNOTAJS ROMET J S" MASKAV 1935"

Transkripts

1 VEIDEMANS MKSLINEEKS-GLEZNOTAJS ROMET J S" MASKAV 1935

2 Digitized by the Internet Archive in

3 VEIDEMANS MKSLINEEKS-GLEZNOTAJS PROMETEJS MASKAV 1935

4 " ,, 25-, 5 -

5 PREEKŠVARDS Lai eepazstinatu plaškas masas, ar ZPRSaveenib dzvojošo latvju padomju mkslineeku ražojumeem, izgltibas beedribas «Prometejs" kultsektors ir nodomjis 1935 g sarkot vairkas latvju mkslineeku darbu izstdes Latvju padomju mkslineeku leelak dala sastv par beedreem visprigs mkslineeku organizcijs (MOSSH, Vsekohudožik) ; ldz ar to latvju mkslineeki, k nacionla grupa, organizti pee Prometeja" tlojošs mkslas sekcijas, kur vieern savs vltais birojs un preekšstvis Starptautisk revolucionro mkslineeku biroj Gandrz visi latvju mkslineeki teeši strd pee tematikas, kura aptver momentus no revolucionrs kustibas vstures Latvij, no strlneeku c- m1 pilsokara laik, no latvju kolektivistu dzves u t t Latvju padomju mkslineeku darinm tlojoš mksla, bdama pc satura zocialistiska, formas zi vl arveen mekl tlku izveidu, lai ktu par mkslu, kura teešm btu nacionla pc formas un zocialistiska pc satura Leela loma te peekrits ari atsevišu mkslineeku darbu izstdm Kra Veidemaa darbu izstde ir pirm no šogad organizjam izstžu cikla Ldz šiml ir bijušas tikai dažas neleelas latvju mkslineeku darbu izstdes Maskavas latv centr P Stukas klub un eingrad Latiznam Prometeja" kultsektors Latvju mkslineeku birojs 3

6

7 # KRLIS VEIDEMANS Mkslineeks-gleznotajs Dzimis Css 1897 g Mcotees draudzes skol, vasaru eet ganos, strd kdras purvos 13 gadus vecs strada tipogrfij, pee podneekeem, pc tam par krsotaj mcekli 1915 g nobeidz Rigas daikrsotju beedribas vakaru kursus 5

8 1915 g aizbrauc uz Peterpili, eestjas eiz mkslas veicinšanas beedribas skol, 4 klas Z- m pirms dekorcijas J Raia lugai Zelta zirgs* 4 Rigas Jaun tetr (evakuts uz Peterpili) 1916 g teek mobilizts uz fronti 1917 g Peterpil, Viskreevijas mkslas veicinšanas beedribas skol, 6 klas 1917 g strlneeks-sarkangvards, apveenoto latv strlneeku pulku rot, Smon (Peterpil) 1918 g peedalas pirmo reizi latv mkslineekustrlneeku izstd, Kreml gg Sarkan armij, Latdivizijas das 1919 g peedalas 5 Valsts mkslas izstd Ma- strdneeku tetr skav, zm dekorcijas latveešu (pee Nacleetu komisarita) gg mcas,,vhutemas*\ zm dekorcijas Latv valsts dram tetrim Nobeidz kursu augstks Maskavas mkslas darbnic, prof P Konalovska klas, ar mkslineeka-meistara diplomu 1923 g Izgltibas tautkomisariata komandjums uz Vciju mkslas zinibu nolkos Peedalas izstd Rig 1924 g sk strdt pee latveešu tetra studijas Skatuve"; ldz šai deenai izgatavojis skatuves eetrpus vism leelakm lugm " beedrs, gg: mkslineeku beedribas - mints beedribas ikgadjo izstžu ldzdalibneeks 1926 g peedalas Glavnauka's" sarkot 1 Valsts ceojoš izstd No 1928 g revolucionro mkslineeku asocicijas (AHR) beedrs un izstžu ldzdalibneeks

9 klubos, 1928 g peedalas Sarkanarmijas 10 gadu jubilejas izstd Kalnstrdneeku arodbeedribas CK komandjums uz Doecas baseinu 1929 g komandjums darb uz Samarkandu (Uzbekistan) 1930 g AHR CB komandjums gleznot Leninpils ostu; izstds Trejakova galerej, Custraha" izstd 1931 g IZOGIZ'a komandjums uz Dagestanu Peedalas pretimperialistisk izstd un ZPRS ceojoš izstd 1932 g Ar AHR brigdi izbrauc uz ižnij Tagilu, uz Uralvagonstroju", peedalas AHR brigdes izstd ižnij Tagil, Maskav Dinamo" rpnc, Sverdlovsk, Uralu izstd un Ukraines ZPR ceojoš izstd 1933 g peedalas Izgltibas tautkomisariata organizt jubilejas izstd Kreevijas ZPR mkslineeki 15 gados" un Sarkanarmijas 15 gadu" izstd 1934 g Maskavas mkslineeku apveenibas MOSSH CB komandjums uz Kazakstanu; glezno Karagandu No 1919 g organiz un peedalas latvju mkslineeku periodisks izstds ML Str P Stukas klub Strd pee Prometeja" izdodamo grmatu eetrpa un ilustršanas darbeem Atseviši K Veidemaa darbi atrodas: Valsts muzeju fond, Maskavas Sarkanarmijas muzej, Sverdlovskas muzej, Kijevas Sarkanarmijas nam, «Prometej", rpn Vagonstroj" ižij Tagil, Serp i Molot" Maskav, P Stukas klub un Custrah" Masu izdevumos reproducti 30 darbi: OIZ, AHR, IZOGIZ, Partizdata un «Prometeja" izdevneecibs 7

10 KATALOGS 1 Cilvks ar krsniu (ella) 1920, g 2 Nature morte (ea) 1921 g 3 Bdr Nettes portreja () 1923 g 4 Žiguu kalnos () 1925 g 5 Pee Volgas (ella) 1925 g 6 Pee Volgas (sangina zmjums) 1925 g 7 Pee Volgas (sangina zmjums) 1925 g 8 Mkslineeka seevas portreja (ea) 1926 g 9 Meža bri (1905 g), mets (ea) 1927 g 10 Eelas kauja Kromos (latv strln pee Orlas 1919 g) (ea) 1927 g 11 Eelas kauja Kromos (latv strln pee Orlas 1919 g) (zmjums) 1927 g 12 Bdr uhnovskis (ella) 1928 g 13 Ogu šahta (Doecas basein) (ea) 1928 g 14 Samarkanda, vecpilsta, uz Registana laukuma (ella) 1929 g 15 Samarkanda, eela (ea) 1929 g 16 Samarkanda, vecpilstas stritis (ea) 1929 g 17 Samarkanda, pedtehnikums mošej (ea) 1929 g 18 Samarkanda, skats uz ekskursijas bazi, bijuš mošeja Tilli-Kor (ea) 1929 g 19 Samarkanda, senatnes muzeja st, bij Uluk- Bek mošeja (akvarels) 1929 g 8

11 20 Samarkanda, karavane (ea) Samarkanda, skats uz vecpilstu (elja) 1929 g 22 Samarkanda, vecpilsta (sangina zlrn) 1929 g 23 Sarnarkanda, vecpilsta (sangina zm) 1929 g 24 Samarkanda, senatnes muzejs (Šahzinda mauzolejs) (akvarelis) 1929 g 25 Uzbeks (akvarelis) 1929 g 26 Maskavas peldu skola (ea) 1929 g 27 Pues (ella) 1927 g 28 Urbju šaht, Doecas basein (akvarelis) 1930 g 29 Besemeru ceh, Petrovska rpn (ea) 1930 g 30 Rudzu peevešana (akvarelis) 1930 g 31 Leinpils ost (sangina zm) 1930 g 32 Leinpils ost, siltvedis Sibir" (sangina zm) 1930 g 33 Leinpils ost, siltvedis Sibir u (ea) 1930 g 34 Leinpils jaun tirdzneecibas osta () 1930 g 35 Leinpils ost, du ldšana (ea) 1930 g 36 Leinpils ost, balansu ldšana (akvarelis) 1930 g 37 Leinpils ost, fineeru ldšana (akvarelis) 1930 g 38 Puilova rpnic, motoru izminšana (akvarelis) 1930 g 39 Industrializicijas sestdeenneeks Leinpils ost (ea) 1931 g 40 Nižij Tagil, Jauns Tagilas celtnes skums (ella) 1932 g 41 Nižij Tagila, Vagonstroja" celtnes sakums (akvarelis) 1932 g 42 ižijij Tagil, Vagonstroja" spridzinšanas darbi (akvarelis) 1932 g 9

12 43 Nižij Tagil, akmelauztuvs (ea) 1932 g 44 Dagestana, skats uz Buinaksu (ea) 1932 g 45 Modea portreja (ea) 1932 g 46 Rigas centralceetuma veenineeku kamer (ea) 1933 g 47 Latv strelneeki fors Dnepru (pee Kahovkas, 1920 g) (ea) 1933 g 48 Kaktuss (ea) 1933 g 49 Bdr P Stukas portreja (ea) 1934 g 50 Bdr encmaa portreja (ea) 1934 g 51 Kazakstan, jurta step (ea) 1934 g 52 Kazakstan, urbšanas darbi step (ea) 1934 g 53 Kazakstan, Karagand, šahtu rakšanas s- kums 1929 g (ea) 1934 g 54 Kazakstan, Karagand, skats uz šahtu Bis A (ea) 1934 g 55 Kazakstan, Karagand, jaunais mehniskais cehs (ea) 1934 g 56 Pee Okas, naftas leellaiva (ea) 1934 g 57 Pee Okas, peesttne (ea) 1934 g 58 (ea) 1934 g 59 Ganibs (ea) 1934 g 60 Pee aka^ (ea) 1934 g 61 Seenkaudze (ea) 1934 g 62 Pee vecmtes bdias (ea) 1934 g 63 Pavu pues (ea) 1934 g 64 Pilstas ainava (ea) 1934 g 65 Pilstas ainava, zeema (ea) 1934 g 66 b Forstmana portreja (Valsts Latv tetra Skatuve u akt) (ea) 1935 g Dekorciju meti V L Tetrim Skatuve a Lugai Pt, vjii", (tempera) 1927 g 10

13 7L 75 Lugai Put, vjii" kostimi (akvarelis) 1927 g 76 Lugai Qraudi" kostimi (akvarelis) 1932 g«77 80 Lugai Reežu pvji" (tempera) 1934 g Lugai Reežu pvji" kostimi (akvarelis) 1934 g Lugai Valdibas krize" kostimi (akvarelis) 1933 g Lugai Valclibas krize" dekorcija (akvarelis) 1933 g Lugai Zemneeks Becs" kostimi (akvarelis) 1933 g 104 Lugai Lzums" dekorcija (tempera) 1933 g Lugai komplekti" dekorcija (tempera) 1933 g Lugai Avantra" dekorcija (guaša) 1934 g ii

14 ,, - ' 1935, --, (, ), ' - -, -, -,

15 - 13-, IV VI - ^ , , V, , ), --,,,, () , - -

16 ; , ( ) 1929 ^, ,,,, ', - 15», « «-, -»,

17 , ,,-,-,,-,, :« ,,,»,-

18 1 () () () () () () 1926 * () (,) , () , 15, () , -() ,, () (, ) () 1928 () () , () 1929 () () ()

19 () , () () () 26 () () 1927 () () 1930 () (- ) (- ) () () ) ( ) () ' ) () () () (- (-, () ()

20 45 () () () () () () () () () () 1934 () () () () () () () () () () ( () ) () () «,» () () () (- 18 ) 1934,

21 » (- 88 () 93 () ) « , () ()», ()

22

23 Beedra Stukas porireja

24

25 RigasZcentralceetum, veenneeku kamer

26

27 Beedra Nettes portreja

28

29 ^Peldu skola

30

31 elngradas ost Ii

32

33 ižnij Tagils Celtnes skums

34

35 Jurtas step

36

37 Šahta Bis*&

38

39

40

41 Peesttne

42

43

44

45 Dekorciju skice lugai " Avantra"

46

47 THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL RARE BOOK COLLECTION The Andre Savine Collection ND955 L373 V

48 Maksa!A