SP en A. EPDM blļvgumija Tīrauda konstrukcija. Paplāksne slīptajam savienojumam 21 Ø7 Ø7. Iekūauts piedāvājumā

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SP en A. EPDM blļvgumija Tīrauda konstrukcija. Paplāksne slīptajam savienojumam 21 Ø7 Ø7. Iekūauts piedāvājumā"

Transkripts

1 EPDM blļvgumija B EPDM blļvgumija Tīrauda konstrukcija EPDM blļvgumija Tīrauda konstrukcija B EPDM blļvgumija Paplāksne slīptajam savienojumam 21 Ø7 Ø utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Kods praksts s panelis TENX H Blļvījo ā lente, pa lļmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30mm Skr ves paneūu stiprinā anai, pa urbjo as, tīrauda konstrukcijām ar biezumu lļdz 12mm 2-1 Skr ves paneūu stiprinā anai, koka konstrukcijām 3-1 Skr ves paneūu stiprinā anai, betona konstrukcijām Iekūauts piedāvājumā Vfnfipot :59 SP en TENX W H. Vertikālā montā a. Janvāris 9

2 Nosegdetaūa 421 vai 431 Cokola lāsenis > Nogrie pīc paneūu montā as Betona pamats ar hidroizolāciju 21 Ø7 Ø utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Kods praksts s panelis TENX H tbaksta profils, UL Sadures uves uzlika sienu paneūiem, F Blķvījo ā lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30mm Blķvījo a lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b= 9mm 421 Minīrālvate loksnīs 431 Montā as putas Skr ves paneūu stiprinā anai, pa urbjo as, tīrauda konstrukcijām ar biezumu lķdz 12mm Skr ves detaūu stiprinā anai pie betona konstrukcijām (c/c 0 mm) Skr ves nosegdetaūu montā ai pie paneūiem (c/c 0 mm) Iekūauts piedāvājumā (a) Metāla konstrukcijām ar sienižas biezumu T>12mm jāveic priek urbumi montā ai ar skr vīm () (b) Dotais atbalsta laukums var at ņirties atkarķbā no vīja slodzīm Vfnfipot :59 SP lv TENX W H. Vertikālā montā a. Stiprinājums pie betona pamata. Janvāris 9

3 Kods praksts 303 tbaksta profils, UL Steel sheet thickness: mm Pārklājums: Zinc Z275 Garums: 3,0 m Loksnes platums Kods praksts 306 Sadures uves uzlika sienu paneūiem, F 14 * 14 * Loksnes platums * Citi platumi iespījami pīc individuāla pas tķjuma Kods - praksts Cokola lāsenis Kods - praksts Nosegdetaūa Measures vary depending on the foundation! * Citi platumi iespījami pīc individuāla pas tķjuma utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai (a) Metāla konstrukcijām ar sienižas biezumu T>12mm jāveic priek urbumi montā ai ar skr vīm () (b) Dotais atbalsta laukums var at ņirties atkarķbā no vīja slodzīm Vfnfipot :59 SP lv TENX W H. Vertikālā montā a. Stiprinājums pie betona pamata (Profili). Janvāris 9

4 Paplāksne slīptajam savienojumam TĪrauda elements PP007 PP Paplāksne slīptajam savienojumam > Paplāksne slīptajam savienojumam 21 Ø7 Ø utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai PIEZīME! EPDM paplāksni no skr ves () jānožem pirms montā as. Kods praksts s panelis TENX H BlķvĪjo ā lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30mm BlķvĪjo a lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b= 9mm butila hermītiņis Neitrāls hermītiņis (Neitrālais hermītiņis ārpusī un butila hermītiņis (balts) iek pusī) 421 MinĪrālvate loksnīs 431 Montā as putas Skr ves paneūu stiprinā anai, pa urbjo as, tīrauda konstrukcijām ar biezumu lķdz 12mm Skr ves nosegdetaūu montā ai pie paneūiem (c/c 0 mm) Iekūauts piedāvājumā (a) Metāla konstrukcijām ar sienižas biezumu T>12mm jāveic priek urbumi montā ai ar skr vīm () (b) Dotais atbalsta laukums var at ņirties atkarķbā no vīja slodzīm Vfnfipot :59 RasĪjuma numurs: SP lv TENX W H. Vertikālā montā a. Paneūu galu salaidums garenvirzienā. MĪrogs: Janvāris 9

5 PP007 Krāsas puse PP Krāsas puse Pārklājums: tāds pats, kā paneža pārklājums Loksnes platums 135 * Citi platumi iespījami pīc individuāla pas tļjuma utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Pārklājums: tāds pats, kā paneža pārklājums Loksnes platums 80 * Citi platumi iespījami pīc individuāla pas tļjuma Trpesldbt tvshhv 1, Epdhnh, NX-3901, Nbv lb Sipoh :59 SP lv TENX W H. Vertikālā montā a. Panežu galu salaidums garenvirzienā (Profili). 1:2.5 Janvāris 9

6 321 Izgriezums (c) vai mm (b) Tīrauda konstrukcija 321 utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Kods praksts s panelis TENX H 321 Ārījē st ra uzlika, CF Blķvījo ē lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30mm Blķvījo a lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b= 9mm krila pa lķmījo ē lenta 421 Minīrēlvate loksnīs 431 Montē as putas Skr ves paneūu stiprinē anai, pa urbjo as, tīrauda konstrukcijēm ar biezumu lķdz 12mm Skr ves nosegdetaūu montē ai pie paneūiem (c/c 0 mm) Iekūauts piedēvējumē (a) Metēla konstrukcijēm ar sienižas biezumu T>12mm jēveic priek urbumi montē ai ar skr vīm () (b) Dotais atbalsta laukums var at ņirties atkarķbē no vīja slodzīm (c) Termiskē tilta pērtrauk anai jēveic izgriezums tīrauda attēlumē, kas vienēds ar paneūa biezumu Vfnfipot :59 SP lv Izstrēdējuma veids: TENX W H. Vertikēlē montē a. Ārījē st ra stiprinējums - Variants 1. Janvēris 9

7 Kods praksts 321 Ārījē st ra uzlika, CF 14 * * Pērklējums: tēds pats, kē paneža pērklējums Paneža biezums * Loksnes platums * Citi platumi iespījami pīc individuēla pas tļjuma utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Vfnfipot :59 SP lv TENX W H. Vertikēlē montē a. Ārījē st ra stiprinējums - Variants 1 (Profili). Izstrēdējuma veids: Janvēris 9

8 (c/c 10mm) Izgriezums (c) vai mm (c/c 10mm) Tīrauda kolonna utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Kods praksts s panelis TENX H 321 Ārījč st ra uzlika, CFH Blļvījo č lente, pa lļmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30mm Blļvījo a lente, pa lļmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b= 9mm krila pa lļmījo č lenta b=1mm x Minīrčlvate loksnīs 431 Montč as putas Skr ves panežu stiprinč anai, pa urbjo as, tīrauda konstrukcijčm ar biezumu lļdz 12mm Skr ves nosegdetažu montč ai pie panežiem (c/c 0 mm) Iedzižinčtč paplčksne sendviēa skr vei Iekžauts piedčvčjumč (a) Metčla konstrukcijčm ar sieni as biezumu T>12mm jčveic priek urbumi montč ai ar skr vīm () (b) Dotais atbalsta laukums var at širties atkarļbč no vīja slodzīm (c) Termiskč tilta pčrtrauk anai jčveic izgriezums tīrauda attčlumč, kas vienčds ar paneža biezumu PIEZķME! EPDM paplčksni no skr ves () jčno em pirms montč as. Vfnfipot :59 SP lv Izstrčdčjuma veids: TENX W H. Vertikčlč montč a. Ārījč st ra stipirnčjums - Variants 2. Janvčris 9

9 Kods praksts 321 Ārļjč st ra uzlika, CFH * Tļrauda lokses biezums: 0,5; 0,6 mm Pčrklčjums: tčds pats, kč pane a pčrklčjums Pane a biezums * Loksnes platums * Citi platumi iespļjami pļc individučla pas tūjuma * Kods praksts Iedzi inčtč paplčksne sendviēa skr vei Ø40 Ø7 utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Vfnfipot :59 Rasļjuma numurs: SP lv TENX W H. Vertikčlč montč a. rļjč st ra stiprinčjums - Variants 2 (Profili). Izstrčdčjuma veids: Mļrogs: Janvčris 9

10 (b) vai 431 Nogrie pīc paneūu montā as Tīrauda konstrukcija Nepiecie ams papildus stiprinājums (b) Nogrie pīc paneūu montā as 326 utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Kods praksts s panelis TENX H 326 Iek ījā st ra uzlika, IF Blķvījo ā lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30mm Blķvījo a lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b= 9mm krila pa lķmījo ā lenta 421 Minīrālvate loksnīs 431 Montā as putas Skr ves paneūu stiprinā anai, pa urbjo as, tīrauda konstrukcijām ar biezumu lķdz 12mm Skr ves nosegdetaūu montā ai pie paneūiem (c/c 0 mm) Iekūauts piedāvājumā (a) Metāla konstrukcijām ar sienižas biezumu T>12mm jāveic priek urbumi montā ai ar skr vīm () (b) Dotais atbalsta laukums var at ņirties atkarķbā no vīja slodzīm Vfnfipot :59 SP lv TENX W H. Vertikālā montā a. Iek ījā st ra stiprinājums. Janvāris 9

11 Kods praksts 326 Iek ījā st ra uzlika, IF * * * Loksnes platums * Citi platumi iespījami pīc individuāla pas tļjuma utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Vfnfipot :59 SP lv TENX W H. Vertikālā montā a. Iek ījā st ra stiprinājums (Profili). Janvāris 9

12 2 421 vai 431 Termiskasis izgriezums Tīrauda elements Noteku sistīma Nav iekūauts piedāvājumā! 21 Ø7 Ø utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Kods praksts s panelis TENX H 2 Jumta panelis TENX TR 302 Teknes neso ais profils, UD 327 St ra uzlika, LF 361 Dzegas lāsenis jumtam, MF 362 Dzegas lāsenis jumtam, EF 363 Dzegas nosega jumtam, NF Blķvījo ā lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30mm Blķvījo a lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b= 9mm krila pa lķmījo ā lenta 421 Minīrālvate loksnīs 431 Montā as putas Skr ves nosegdetaūu montā ai pie paneūiem (c/c 0 mm) Iekūauts piedāvājumā (a) Metāla konstrukcijām ar sienižas biezumu T>12mm jāveic priek urbumi montā ai ar skr vīm () (b) Dotais atbalsta laukums var at ņirties atkarķbā no vīja slodzīm Vfnfipot :59 SP lv Jumts TENX W H. Vertikālā montā a. Dzegas stiprinājums. Janvāris 9

13 Kods praksts 302 Neso ais profils, UD Steel sheet thickness 1,5; 2,0 mm Pārklājums: Zinc Z275 Garums: 3,0 m Paneūa biezums * Loksnes platums Kods praksts 327 St ra uzlika, LF Garums: 2,4 to 3,0 m Loksnes platums 122 * Citi ležņi iespījami pīc individuāla pas tķjuma Kods praksts 361 Dzegas lāsenis jumtam, MF Garums: 2,4 to 3,0 m Loksnes platums 111 * Citi platumi iespījami pīc individuāla pas tķjuma Kods praksts 362 Dzegas lāsenis jumtam, EF 0 30 Garums: 2,4 to 3,0 m Loksnes platums 2 * Citi platumi iespījami pīc individuāla pas tķjuma utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Kods praksts 363 Dzegas nosega jumtam, NF 5 Vfnfipot :59 SP lv Garums: 2,4 to 3,0 m Paneūa biezums Loksnes platums Horizontal installation TENX W H. Vertikālā montā a. Dzegas stiprinājums (Profili). Janvāris 9

14 vai Tīrauda konstrukcija 21 Ø7 Ø utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Kods praksts s panelis TENX H 3 TENX TR; TENX R 341 Parapeta uzlika, RF Blķvījo ā lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b=30mm Blķvījo a lente, pa lķmījo a no vienas puses, biezums t=3 mm, platums b= 9mm Neitrāls hermītiņis (Neitrālais hermītiņis ārpusī un butila hermītiņis (balts) iek pusī) 421 Minīrālvate loksnīs 431 Montā as putas 441 Membrane Jumtsing material Skr ves paneūu stiprinā anai, pa urbjo as, tīrauda konstrukcijām ar biezumu lķdz 12mm Skr ve nosegdetaūu montā ai pie paneūiem (c/c 0 mm) Iekūauts piedāvājumā (a) Metāla konstrukcijām ar sienižas biezumu T>12mm jāveic priek urbumi montā ai ar skr vīm () (b) Dotais atbalsta laukums var at ņirties atkarķbā no vīja slodzīm Vfnfipot :59 SP lv Jumts TENX W H. Vertikālā montā a. Parapeta risinājums. Janvāris 9

15 Kods praksts 341 Parapeta uzlika, RF Pārklājums: tāds pats, kā paneža pārklājums Paneža biezums Loksnes platums * Citi platumi iespījami pīc individuāla pas tļjuma utortiesļbas SI TENPORS. tšauts lietot SI TENPORS ra oto materiālu montā ai Vfnfipot :59 SP lv Jumts TENX W H. Vertikālā montā a. Parapeta risinājums (Profili). Janvāris 9