Ķegumā, 2012.gada 27. decembrī Saistošie noteikumi Nr. 18.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Ķegumā, 2012.gada 27. decembrī Saistošie noteikumi Nr. 18."

Transkripts

1 Latvijas Republika ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020, tālr , , fakss , E-pasts Apstiprināti ar Ķeguma novada domes 2012.gada 27. decembra lēmumu Nr.523 (protokols Nr.29, 1. ) Ķegumā, 2012.gada 27. decembrī Saistošie noteikumi Nr. 18. Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.17 Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2012.gadam Izdoti saskaľā ar likuma Par pašvaldībām 46.pantu un likumu Par pašvaldību budţetiem Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012.gada pamatbudţeta ieľēmumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā, iekļaujot tikai kodus, kuros izdarīti grozījumi: Struktūrvienība: Ieņēmumi IEŅĒMUMI Fatl Atlikums gada sākumā Fsaľaizd Saľemts aizdevums no valsts kases IENĀKUMA NODOKĻI ĪPAŠUMA NODOKĻI IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS NAUDAS SODI UN SANKCIJAS PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI IEĽĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS VALSTS BUDŢETA TRANSFERTI PAŠVALDĪBU BUDŢETU TRANSFERTI BUDŢETA IESTĀŢU IEĽĒMUMI IZDEVUMI KOPĀ F000 Termiņnoguldījumi Fiegul Ieguldījums kapitālsabiedrībā Fkredits Kredīta atmaksa Kopā pamatbudžeta ieņēmumi palielināsies par Ls un sastādīs Ls

2 Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012.gada pamatbudţeta izdevumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā, iekļaujot tikai kodus, kuros izdarīti grozījumi: Struktūrvienība: 01-1 Ķeguma KNV skola IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Valsts budžeta un pašvaldību transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem Pašvaldības budţeta transferti kapitālajiem izdevumiem starp daţādiem budţeta veidiem Struktūrvienība: 01-2 Tomes skola IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 93 Struktūrvienība: 01-3 Rembates skola IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 01m algas pedagogiem Ķeguma KNV IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums

3 2000 Preces un pakalpojumi Pakalpojumi 122 Struktūrvienība: 03 PII "Gaismiņa" IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 03a VPII Gaismiņa audzinātāju algas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 03m VPII Gaismiņa 5.6. gad. mērķdotācijas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 04 Ķeguma novada dome IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Subsīdijas un dotācijas Pamatkapitāla veidošana Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 04b Būvvalde IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums

4 Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Nemateriālie ieguldījumi Struktūrvienība: 04d Dzimtsarakstu nodaļa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Struktūrvienība: 04f pašv.un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Nr. 1DP/ /11/APIA/SIF/097 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Struktūrvienība: 04k administrācija kapacitātes paaugst. projekts Nr. 1DP/ /10/APIA/VRAA/039 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Nemateriālie ieguldījumi Struktūrvienība: 04s administrācija spec.piesaiste projekts Nr. 1DP/ /10/IPIA/VRAA/101 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 05 Kultūras un sporta nodaļa 4

5 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Subsīdijas un dotācijas Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: "Darbnīca dzīves optismam"projekts pensionāru biedrībai IZDEVUMI KOPĀ Subsīdijas un dotācijas Struktūrvienība: Mūzikas un vizuālās aparatūras iegāde Ķeguma TN Līg.Nr LL32-L IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: Mākslas studiju centra izveide Ķegumā Līg.Nr LL32-L IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 05s Sports IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Subsīdijas un dotācijas Struktūrvienība: 07 Izglītības papildus pakalpojumi 5

6 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Sociālie pabalsti Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas Struktūrvienība: 09 Ķeguma pilsētas bibliotēka 6 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Pamatkapitāla veidošana Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 11 Centralizētā grāmatvedība IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 295 Struktūrvienība: 12 Sociālais dienests IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Sociālie pabalsti Pensijas un sociālie pabalsti naudā Sociālie pabalsti natūrā Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 6 800

7 kompensācijas Struktūrvienība: 13 Pašvaldības policija IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 293 Struktūrvienība: 14 Atkritumu apsaimniekošana IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Struktūrvienība: 15 apsaimniekošana Pašvaldības teritorijas un mājokļu IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: Ķeguma tautas nama parka teritorijas labiekārtošana Līg.Nr ZL23-Z IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: Bērnu sporta laukuma izveide Ķeguma parkā Nr ZL23-Z IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 16 Ielu apgaismojums IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi

8 2200 Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 21 Ķeguma novada bāriņtiesa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 595 Struktūrvienība: 26 Savstarpējie norēķini IZDEVUMI KOPĀ Sociālie pabalsti Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība Pašvaldību budţeta uzturēšanas izdevumu transferti Struktūrvienība: 27 Ķeguma SAC IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 28 Laikraksts "Ķegums novada ziņas" IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Struktūrvienība: 30 Valsts kases aizdevuma procentu maksājumi IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi

9 4000 Procentu izdevumi Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm Pārējie procentu maksājumi Struktūrvienība: 35 Darba devēja nodrošinātā sociālā aizsardzība IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība 0 0 Struktūrvienība: 44e ESF stipendiāti - ES IZDEVUMI KOPĀ Sociālie pabalsti Pensijas un sociālie pabalsti naudā Struktūrvienība: 44p ESF stipendiāti - Pašvaldība IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 764 Struktūrvienība: 45 Pedagogu konkurētspēja IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Sociālie pabalsti Pensijas un sociālie pabalsti naudā Struktūrvienība: Projekts Nr L Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide" IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 56 Comeniuss Ķeguma KNV IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni

10 2200 Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 61 Birzgales pamatskola IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 61m Birzgales skola mērķdotācijas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 62 Birzgales mūzikas skola IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 62m Birzgales mūzikas skola mērķdotācijas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 63 "Birztaliņa" Vispārējā pirmskolas izglītības iestāde 10

11 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 63a VPII Birztaliņa audzinātāju algas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 63m VPII "Birztaliņa" 5.6.gad. mērķdotācijas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 64 Birzgales pagasta pārvalde IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 65 Birzgales tautas nams IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi

12 Struktūrvienība: 66 Birzgales muzejs 12 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 175 Struktūrvienība: 69 Birzgales bibliotēka IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 751 Struktūrvienība: 72 Komunālie pakalpojumi IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 73 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana

13 5200 Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 76 Birzgales bāriņtiesa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei 19 Struktūrvienība: 78 Birzgales dzimtsarakstu nodaļa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 575 Struktūrvienība: 79 Laikraksts Birzgales avīze IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Kopā pamatbudžeta izdevumi palielināsies par Ls un sastādīs Ls Atlikums gada beigās sastādīs Ls Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012.gada speciālā budţeta ieľēmumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā, iekļaujot tikai kodus, kuros izdarīti grozījumi: Struktūrvienība: Speciālais budžets IEŅĒMUMI Fatl Atlikums gada sākumā NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA VALSTS BUDŢETA TRANSFERTI Kopā speciālā budžeta ieņēmumi nepalielināsies un sastādīs Ls Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2012.gada speciālā budţeta izdevumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā, iekļaujot tikai kodus, kuros izdarīti grozījumi: 13

14 Struktūrvienība: 51 Autoceļu fonds Ķegums IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 51b Autoceļu fonds Birzgale IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Kopā speciālā budžeta izdevumi palielināsies par Ls 100 un sastādīs Ls Atlikums gada beigās sastādīs Ls Domes priekšsēdētājs R. Ozols 14