SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2013

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2013"

Transkripts

1 Latvijas Republika ĶEGUMA NOVADA DOME Reģ.Nr Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020, tālr , , fakss , e-pasts Ķegumā APSTIPRINĀTI ar Ķeguma novada domes 2013.gada 8.maija lēmumu Nr.136 (protokols Nr.9,1. ) 2013.gada 8.maijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2013 Par grozījumiem Ķeguma novada domes saistošajos noteikumos Nr.2/2013 Par Ķeguma novada pašvaldības budžetu 2013.gadam. Izdoti saskaľā ar likuma Par pašvaldībām 46.pantu un likumu Par pašvaldību budţetiem Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2013.gada pamatbudţeta ieľēmumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā, iekļaujot tikai kodus, kuros izdarīti grozījumi: Struktūrvienība: Pamatbudžets- Ieņēmumi IEŅĒMUMI KOPĀ Fatl Atlikums gada sākumā Fsaľaizd Saľemts aizdevums no valsts kases IENĀKUMA NODOKĻI ĪPAŠUMA NODOKĻI IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS NAUDAS SODI UN SANKCIJAS PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI IEĽĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA 820 PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS VALSTS BUDŢETA TRANSFERTI PAŠVALDĪBU BUDŢETU TRANSFERTI BUDŢETA IESTĀŢU IEĽĒMUMI IZDEVUMI KOPĀ F000 Termiņnoguldījumi Fkredits Kredīta atmaksa Kopā pamatbudžeta ieņēmumi palielināsies par Ls un sastādīs Ls

2 Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2013.gada pamatbudţeta izdevumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā, iekļaujot tikai kodus, kuros izdarīti grozījumi: Struktūrvienība: 01-1 Ķeguma KNV skola IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 01m algas pedagogiem Ķeguma KNV IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 03 PII "Gaismiņa" IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 03a VPII Gaismiņa audzinātāju algas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 03m VPII Gaismiņa 5.6. gad. mērķdotācijas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums

3 Struktūrvienība: 04 Ķeguma novada dome 3 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Subsīdijas un dotācijas Pamatkapitāla veidošana Nemateriālie ieguldījumi Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 04b Būvvalde IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 400 Struktūrvienība: 04d Dzimtsarakstu nodaļa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 0 Struktūrvienība: 04f pašv.un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Nr. 1DP/ /11/APIA/SIF/097 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi

4 Struktūrvienība: 04k administrācija kapacitātes paaugst. projekts Nr. 1DP/ /10/APIA/VRAA/039 IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Pamatkapitāla veidošana Nemateriālie ieguldījumi Struktūrvienība: 05 Kultūras un sporta nodaļa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Subsīdijas un dotācijas Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 05s Sports IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Subsīdijas un dotācijas Struktūrvienība: 07 Izglītības papildus pakalpojumi IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Sociālie pabalsti Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 4

5 Struktūrvienība: 09 Ķeguma pilsētas bibliotēka IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība Pašvaldību budţeta uzturēšanas izdevumu transferti 7 Struktūrvienība: 11 Centralizētā grāmatvedība IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 800 Struktūrvienība: 12 Sociālais dienests IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Sociālie pabalsti Pensijas un sociālie pabalsti naudā Sociālie pabalsti natūrā Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas Struktūrvienība: 13 Pašvaldības policija IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi

6 Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 400 Struktūrvienība: 14 Atkritumu apsaimniekošana IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Struktūrvienība: 15 apsaimniekošana Pašvaldības teritorijas un mājokļu IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 16 Ielu apgaismojums IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Struktūrvienība: 20 Vēlēšanu komisija IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi 0 Struktūrvienība: 21 Ķeguma novada bāriņtiesa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi

7 Struktūrvienība: 26 Savstarpējie norēķini IZDEVUMI KOPĀ Sociālie pabalsti Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 7000 Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība Pašvaldību budţeta uzturēšanas izdevumu transferti Struktūrvienība: 27 Ķeguma SAC IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 28 Laikraksts "Ķegums novada ziņas" IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Struktūrvienība: 30 Valsts kases aizdevuma procentu maksājumi IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Procentu izdevumi Pārējie procentu maksājumi Struktūrvienība: 31 izdevumu neparedzētiem gadījumiem IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi 0 Struktūrvienība: 35 Darba devēja nodrošinātā sociālā aizsardzība IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība

8 Struktūrvienība: 44e ESF stipendiāti - ES IZDEVUMI KOPĀ Sociālie pabalsti Pensijas un sociālie pabalsti naudā Struktūrvienība: 44p ESF stipendiāti - Pašvaldība IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Struktūrvienība: Projekts Nr L Ķeguma novada Dienas centra un tā Tomes filiāles izveide" IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: Projekts Nr L Ķeguma TN un Ķeguma KNV skolas sporta stadiona rekonstrukcija IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: Projekts nr ZL23-Z Ķeguma TN parka teritorijas labiekārtošana IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: Projekts Nr ZL23-Z Ķeguma pludmales labiekārtošana II kārta IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 61 Birzgales pamatskola IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni 20 8

9 2200 Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 61m Birzgales skola mērķdotācijas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 62 Birzgales mūzikas skola IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 62m Birzgales mūzikas skola mērķdotācijas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 63 "Birztaliņa" Vispārējā pirmskolas izglītības iestāde IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi

10 Struktūrvienība: 63a VPII Birztaliņa audzinātāju algas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 63m VPII "Birztaliņa" 5.6.gad. mērķdotācijas IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Struktūrvienība: 64 Birzgales pagasta pārvalde IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 65 Birzgales tautas nams IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 800 Struktūrvienība: 66 Birzgales muzejs IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Komandējumi un dienesta braucieni Pakalpojumi

11 5000 Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 167 Struktūrvienība: 69 Birzgales bibliotēka IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi 780 Struktūrvienība: 72 Komunālie pakalpojumi IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 73 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 76 Birzgales bāriņtiesa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Izdevumi periodikas iegādei 19 11

12 Struktūrvienība: 78 Birzgales dzimtsarakstu nodaļa IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Struktūrvienība: 79 Laikraksts Birzgales avīze IZDEVUMI KOPĀ Atlīdzība Atalgojums Kopā pamatbudžeta izdevumi palielināsies par Ls un sastādīs Ls Atlikums gada beigās sastādīs Ls Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2013.gada speciālā budţeta ieľēmumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā, iekļaujot tikai kodus, kuros izdarīti grozījumi: Struktūrvienība: Speciālais budžets- Ieņēmumi IEŅĒMUMI KOPĀ Fatl Atlikums gada sākumā NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM VALSTS BUDŢETA TRANSFERTI Kopā speciālā budžeta ieņēmumi palielināsies par Ls un sastādīs Ls Izdarīt grozījumus Ķeguma novada 2013.gada speciālā budţeta izdevumu daļā, papildinot un grozot tabulu šādā redakcijā, iekļaujot tikai kodus, kuros izdarīti grozījumi: Struktūrvienība: 51 Autoceļu fonds Ķegums IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi

13 Struktūrvienība: 51b Autoceļu fonds Birzgale IZDEVUMI KOPĀ Preces un pakalpojumi Pakalpojumi Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Struktūrvienība: 53 Dabas res.nodoklis IZDEVUMI KOPĀ Pamatkapitāla veidošana Pamatlīdzekļi Kopā speciālā budžeta izdevumi palielināsies par Ls un sastādīs Ls Atlikums gada beigās sastādīs Ls Domes priekšsēdētājs R. Ozols datums 13