Otrdeen, 31. jnlijâ.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Otrdeen, 31. jnlijâ."

Transkripts

1 No 61 2 Preetsch Ganu Zilmeka Latweeschu Awizes Az Bet Tika miņu Muhşu Noflehdsot Kursemes LihwBehrsê 1901 E Otrdeen, 31 jnlijâ Makfà Makşà JelgawS saņemot: pa pastu peeşufttott par gadu rub 20 kap par gadu 3 rub kap par!/, gadu 1 20 par»/2 gadu î 60 par l/4 gadu eo, par gadu 90 Isnahk diwre nedrlâ Redakzija ekşpedizija: Jelgawâ Kanģihşeru eelâ 14 8l) gadagahjums sludinājumi makşà: par şihku rakstu rindìņu 8 kap, 20 kav 3 augustā fch g LihwesBehrses muìschà pee Jelgawas uhtrupès ahboliņa pļawu sahli Mandzchurija (Turpinājums) Kchneeschi ar sameem siltuma muhrişcheem tà apraduschi v us teem pawada, tà sakot, mu samu muhschu, us teem vee> )simst us teem nomirst, ehd guļ, şehsch, şmehķè opiju No veenmchrigeem duhmeem tee gandrihs mi slimo ar azim, kuras lcem gandrihs meem sarkanas miņeem maita laikam mn ari tas, ka miņu mahjâs mehds buht 3 seenas bes logeem,!>et to teesu preeļschseena atkal par dauds gaişcha; tà tad azu ihlei Kihneetim tabā us meenu otru pusi pagreeschotees veenmehr jaraujàs japleşchàs, kas tà gadeem ilgi melļotees remar palikt bes ecspaida us azu redses spehju Ari maes Kihneeschi nemās nepasihst Tas meetu miņeem mmairak rihsu beesputra Bes tam tee ļoti mihl kilkenus kurus tee mahra tik leelus, kà rokas plauksta Ari pankoki no teem ļoti eezeeniti, tikai tos miņi zep nem pannās (tahdu wiņeem nam) bet katlu dibinâ ihpaşchâ şmirdoşchâ augu ellâ No ehdeena Nlnajot majadsetu ari minēt, ka Aihneeschi Mandschurijâ, gluschi tāpat ļà pee mums Tschigani nemās nesmahdè Deewa kautu" lopiņu gaļu: miņi pat preezigi, kad sraklîs brauzeju mesumneeku starpā nosprahgst sirgs maj zits kahds lops Tahdam tee tuhliņ klaht, dihra ahdu nost sahk tad zept mahrit! Şawus mahju lopus tee labpraht nemihl pahrdot jo tee esot zilwekam palihdsigi semkopibâ mahjşaimneezibâ, kadehļ pehz miņu usskateem, mahju lopu pahrdoschana maj nokauschana ir leelakanepateiziba pret samu mihļo lopiņu Lopu gambu Mandschurijâ, kà ari mpahr Kihnâ, tikpat kà nemās nam, jo ma smabada seme eeņemta, wahrda pilnā siņâ katrs stuhrit tur eeņemts Masata semes mehrs tur ļmaoratarschins pehz muhsu mehra, ir ļoti dauds Kihneeschu ģimeņu, kuŗàm peeder pa dsimtu tikai kwaoratarschinu leela dobite No ta warès saprast, kadehļ Kihneeschu lauki neşkatàs tà kà muhsu drūmas, bet ļà sakņu dahrsi, kur katram tikai dobe, kuru tas kopj mehslo lata rawê us mruhpigako lopa kahrnijumus Kihneeschi krahj us mruhpigako mahz us samam drūmu dobēm, kuras tad ari dod mbagataļos augļus tà ka nu ļauschu tur dauds mairak nekà semes, tad masàs dobites tatschu ncspchj tik dauds dot, zik majadsigs mas ģimenes usturai, lai gan Älhnâ dab pļauju nokopt dimre gadā Ļaud pecspeesļi peepelnit ko nebuht klaht Leelu leela daļa nu mehds atmehrt masu boteli, maj ari nchsat ko nebuht pahrdot, bet nem ta pee mums Schihdi, paās, nè, tur mu mehds nest us nestuwèm sakahrtu Jo weeglakas tàs mantiņas maj ari augi, kurus KihneetS sahk nehsat, jo garākas miņa nestumes! Kureem tikdauds dobju" ta tee spehj turēt sirgus, tee nodarbojās ar pretschu zitu mantu madaschanu no meenas pilsehtas us otru Un scho mesumneeku starpā tad nu ari buhs bes schaubam meklējami leela daļa Mandschjas dselszeļu postītāju, jo sch tschuga ehrsel atņem miņeem pelņu mai Ļoti şmeeļligi noşkatitees, ļà tur gana lopus: mass 1012 gadu mczs Kchneeschu puika, ar teemu biti a pakauscha, tur rokā leelu mirļni groschu, pee kureem peesceti sirgi maj gom, kas ganàs kahdas schauras gramas malā, kurā nebija eespehjams dobes" eerihļot Zitadi, nekà peeseetus, tur lopus nemar ganit, jo mapļahrt dobes nekur nam sehtas, tà ļà pee mums dsihwe Kihnâ, kà redsam, dauds, dauds gruhtata netà Eiropā LeelaS plaschas sahles stepes steepjào nemehrojamâ tahlumâ waļarôo no Mandschurijao tur aug sahle mlhra augstumā, tur ganàs lopi simteem tuhļstoscheem bet tur oschmo Mongoļi Wehl buhtu japeemm kahda semchta parahdiba Mandschurijâ, proti ta, ka tur nnsi leelakee zetl sem akr, neta apļahrtejee lauki TaS flaidrojàs weenļahrşchi zaur to, ka Kihneeschi mehds mest us sawàm dobàn netik meen mehslus bet ari dubļus no zeļa Pa gadu tuhļstoscheem tee nograhbuschi samus zctus itin dsiļus tà ka tee, leetum lihstot, lihdslnàs pllnigi upēm braukl pa mmeem nam nemās eeşpehiams Kam majadstgs pa schahdu braukt, tas brauz gar malu pa lauku, jo par zeļu melmeschanu granteşchanu Äilinâ nemecns neruhpejàs gadeem tas bija zitadi torets lūza Kihnâ tal)di leelzeļi, ka preeļs redset à ta lalļa tur gahns mrss atpakaļ Tà ka 4 mehneschi gadā, no jūnija lihds nomembrirn Mandschjà gandnhs tikpat là nemās nemar orautt pa semes zeļu, ļaud wlşl stahm us meetas, zik leela daschre aci nebuhtu majaoslba noutt vi zuu tahdu lcu)taļu meelu, tad mar gan ecdomaiees, là muhşu dselszetşch tad tas lur nahts gamws, wìsu dslhwi pahrgros Tikai ar schi dselszeļa buhroi tur gahja jau no laika gala daschadi: msur bij lapahrmahr daschdaschadi schķehrschļi; daschi no teem leekàs muhsu azîs it smeekligi bet Kihneeschi turēja tos var ļoti nopeetneem Tà peemehram pehz miņu tizibas eeraşchàm kapu meetai majag buht kluşâ weetâ, tahdâ, kur na?v tuwlâ nekahda trokschņa Tadehļ ari miņi rauga katram dahrgam mirējam, ihpaschi samilijas tehmam, ihpaschu kapa meetu, kur ta meesas guldit (Tur nepaşihst likuma, ka miroņi jaapbedî şewişchķi ccrihkotês no malsts waldèm apstiprinātos kapos) Behrnu, ihpaschi meiteņu lihķchus tur, pa laikam, nekur neaprok, bet noleek kahdâ mesch maj grahwmalî putneem smehreem par laupijumu ar Kihnas maldibu lihgumu par dselszeļa buhmi zaur Mandschuriju, Kreemija apņehmàs eemehrot Kihneeschu tizibu wezu wezàs eeraschas pehz eeşpehjas wairitceâ no tam, ka dselszeļa stiga neeetu pahri par kapu meetam Kad nu dselszeļa stiga Mandschurijâ tumojàs no abàm puşèm no rihteem no makareem, Kihneeschu smehtam pilsehtam Mukdenai kas Kihneescheem apmehram tas pats kas Kreeweem Maşkawa baltmuhrainà", tad ģenerālgubernators (dsjandsjs) teiza, ka tas nekà ncmarot atļaut, ka dselszeļsch cetu tumu garam gar scho pilsehtu, jo tur luhk esot senāko Kihnas ķearu kapi dselszeļa milzeeni, garam ejot buhschot trizinat semi tà trauzet augsto miroņu muhschigo meeru! Muhsu inscheneeri nu gan apgalmoja, ka dselszeļa milzeena satrizinajums manāms tikai si) asu tahļumâ, bet Kihneeschu mandarini (augstee eerehdni) pasmihneja meen, it kà teikdami: ko jnhs smeschi ļautiņi, sineet!" Mehģinat Kihnectim eestahstit, ka miroņu kauli neka Nemana no semes satrizinaschanas buhtu jau pamam meltigi bij! Neko darit leelà pilşehta bij jaatstahj bes dselszeļa jo Kihneeschu smehtums seno ķearu atleekas tak bija jazeeni! norāts, ka dselszeļa stiga ees 30 li (ap 15 merstes) tahļu no Muļdenas inscheneeri milka jau līniju No Pekinas tika alsuhtits káhd? galmaastronoms (sroaigschnu pehtilajs), lai personīgi pahrlcezinatos, maj dselszeļsch teescham netrauzès seno ķearu muhschigo meeru Şch gudra kgs nu atrada, ka muhsu inscheneeri esot tatschu stigu milļuschi par weşclu puswersti tuwak, nekà nolihgts, tà tad ratu rihbeens tatschu atikschot lihds augsto miroņu dahrgajàm atleekàm Darbi bij atkal jāaptur japeerahda, ka tahlums parei mehrots Tikai galma astronoms neļahwàs neko peerahdit Jnscheneereem kahpa tà sakot, schults mute! Şaras pahrtrauza nemeeru zelşchanàs Muļdena tapa rudenī no Krcemeem eeņemta tagad, jaoomà, dselszeļa stiga nahks pilsehtai tumu garam, pee kam jau KihnecschuS mar apnieerinat ar apsolijumu, ka milzeeni ees lehni jo lehni, lai tik augsto sentschu saldo muhschigo dusu netrauzetu Bes augşchâ mineteem, şawâ siņâ politişii reliģkeem şchķehrşchļeem dselszeļa buhwê bij japahrmahr muhsejcem ļoti dauds zitu schķehrschļu, peemehram strahdneeku ihpaschi amatneeku truhkuma siņâ jo Kihneeşchi nepaschst Mandschurijâ pat tik weeàhrşchu darba rchļu, ļa smahrpstu! Kur teem kas urbjams, tur tee urbj ar meenkahrschu naglu, kuru greesch riņķi ar siksnu Pats par semi protams, ka schahda urbschana" flatàs muhsu az pilnigi pehz behrnişchķigas ķehmoşchanàs Tāpat eet ar dauds zitàm leetàm Kursemes bchkopibas beedriba peedalotees daschàm Kursemes (Turpmāk wehl) Zemkopiba saimneeciba Bchkopibas izztahde Jelgawā no 26 lihdz 30 julijam sch g WidsemeS bişchkopju beedribàm şarihkojuşi bchkopibas stahdi medus tirgu Jelgawâ, Latmeeschu beedribas telpās Isstahde ļà jau sum, lika altlcchta jūlijā sch g ta turpinājās tschetras deenas Pirma eespaids, ko dabam no stahdes mrs nedod pilni gu pahrsļatu par bchkopibas stahmoļli muhsu dsimtenê bet miņsch umms rahda to labāko, to kreeinaļo, kas pee mums schim laukā sasneegls, to paļahpi us kura alrodàs muhsu lsglchtotaku bchļopju bchu dahrss Ja stahdê bij samhtams daschs robs, tad par to masak mainojami paschi sarihļotaji Attauja, lsltahdi noşazilàs deenàs sarchļot tika dabūta tà sakot ìsstcchdcs preelşchwatarà Daudsl allahtatu no lelgamas osihmojoschee bilchtopji gaidija ujaizinajumu dimi, trihs nedētas preetsch stahdes lerna bet to nesagaididami, atmeta mpahngl donms, ka ta mas noliks Kad nu beidsot mareja lat usalzrnajumu, tas lauzenceteem bchļopjeem nahz rokās tikai deenu pirms stahdes attlahschanas, maj jau md kad oşizìalà alļlahschana bij notikusi Haprotams, ka no peedalişchanàs tad mairs nebij neko domāt Tà pee stahdes mareja pcedalltees tikai tee, kuri dsihmoja lelgamas tuwumà, tal) ļakee bchkopji, kuri nesmadam» maj stahde pateeşcham warès notikt, bij tà sakot gatamomschees us labu laimi" Saprotams, ļa tahdi apstahļļi mmairak nahza par ļau paschai şarihkotajai bchkopibas beedribai tahļak ari lauzeneekeem, kuri intreşejàs ar bişchkopibu Wiņi tika masak usmanigi dariti us stahdi tà daschs labs palaida marbuht garam to neapmeklēj, kaut gan dauds ko tajā buhtu marej mahzitees no bchkopibas redset jalaiku bchkopibas eemehrojamakos panahkumus Bet, nestatotees us scheem ahrkahrtigajeem ļamekļeem mehrigam apluhkotajam stahde tomehr sneedsa deesgan eepreezinoschu bildi par muhsu zenşigo bişchkopju panahkumeem bişchkopibâ Domāju, ka lec nopelns par to peekriht Kursemes bchkopibas beedribai ar zenşigo bişchkopi E Şchaeşera kgu preekşchgalâ kaut gan ari Widsemes bchkopibas beedriba Drawneeļa" zitas stahdi ļuplinajuschas ar sameem stahdijumeem Starp apmehram 150 stahdijumeem (stahdes katalogā minēti 114 numnuri, bet beeschi sem meena nummura mairak daschadu preeļşchmetu) mpirmâ weetâ stahm medus TaS ir koschs dsmtartihrs wpahrigâ pahrdoşchanâ gan tahdu reti atrad Şkataļo medu stahdijuşchi E ŞchaeferS, Telelmindê I MitrewitzS Şniķerê, I Kalniņşch Blankfeltê şkol I Şkurba Jelgawâ Pehdeja stahdij ari Gerstinga medus maska tihramo aparātu Ar aparātu tihrits medus ir smabads no meem masteem scedu putetļeem, garschas smarschas koşchuma şiņâ neatstahj neko labāku wehletees Atşichdsneeks H Seebergs stahdij ari pascha gatamotu medus tihrchanas aparātu, kursch darba siņâ nam sliktāks par ahrsemes Gerstinga aparātu, bet labāks taî siņâ, ļa lehtaļs proti, maksa tikai 4 rbļ 50 kap, kamehr ahrsemes aoarats matsajot lihds L rubļi Medus rahmişchôs man mlabaļi panta no I Kalniņa LeelEezawâ stahdita Mahkşiigas schuhnas mastus stahdijuşchi E ŞchaeferS, Th WeichertS I PaukuliS t t Şkololajs D Bruhkschķ Zehsu Pilsskola, ìjstahdij museja ļoleļziju deesgan ruhpigi ļrahtu herbanju diwâs burtnizâs Ar, stropu nodaļa deesgan bagāta Truhka tikai muhsu wehsturigà klutscha"; laiks jau ari buhtu tam tikai musejâ atrastees, jo zensigu bchkopju dahrsôs tam sen mairs nam meetas Mmairak bij Dadana stēmas stropi, madas ļonstrukzijas Ihpaschi mairak stropus bij stahdijuschi E Krasts Tetelmindê stol M Ahboliņşch Lentşchôs eemehrojamu pilnigi jauzamu pascha konstruētu stropu Th WeichertS AurencekoS Kurs Bchk beedr (Bcrlepscha stropu), stol I Şkurba Jelg (Berģa stropu), E Damidofffl, Dobelē, pascha gudrotu stropu Tnumph" E Ģchaesers, pascha konstruētu stropu, Ģramenhorsta salmu stropu, Lineburgas kurmja stropu t t Kursemes bchkopibas beedriba stahdijusi samu deesgan bagātu bchkopibas bibliotēku Kreemu, Latmeeschu Wahzu walodâs bes tam mehl no ziteem stahduajeem bij stahditas daschadas bchkopibas grahmatas, bchu dahrsu fotogrāfijas, stropu sihmejumi, bchu anatomka seenas karte, bchu attihstişchanàs tabeles t t Netruhļa ari mwişadu bişchļopibâ noderigu rihtu daiktu, gan masta speestamu maska kausējamo aparātu, duhmu kannu, speelu sprizes, bchu ehdinamàs şilites t t DaschaduS bchu baribai ar sameem seedeem noderigus stahdus augus stahdij I Şakenfelds Jelgawâ H JahnertS stahdij şpeetu şeetu mahtes ķerşchanai atdalitaju eeşitamo, rahmchu formu t t Aparātus ķihmka masta pehtchanai stahdijusi Kursemes bchkopibas beedriba kahru kalpiņu KraftS Tetelmindê t t Wahrdu sakot, stahditaji bij pehz eespehjas gahdajuschi, lai meens maj otrs sars mchtşlas bişchkopibâ nepaliktu necewchrots Japrcezajàs ari par lşchaklajeem Widsemneeku bchkopjeem kuri, nceewehrojot leelàs zeļa gruhtibas ar tam sameenotos prahmos demumus, tomehr stahdi deesgan bagāti kuplināja ar sameem stahdijumeem Zeresim, ļa schi stahde ari no samas puses buhs tuminajuse kopuse Latmeeschus schaipus minpus Daugamas Kopigi darameem darbeem lautas labā tas tik mar nahļt par labu Kas schmejàs us stahdes apmeļleschanu tad mbagataki la bij apmeļlela smehtdeen 29 jūlijā, kad lika noturēta ari beedribas sapulze kurā bij ap 150 dalibneeku Şapulzè pahrraja daudsus bchkopjeem smangus jautājumus, peem Şchae sera kgs par bchu laupchanu, eeteiza pret to pirmļahrt turēt tikai stipras saimes, otrkahrt aptraipit pee strejzauruma ar nctchritu karbolskahbi, peesleet spoguliti pehdigi atschķirt pamam us kahdàm deenàm bites, kuras aplaupa, eeleekot tas pagrabā v t t Th Weicherta kgs pehz sameem peedsihmojumeem uu pehtijumeem, mehģinaja peerahdit par nepareu lihdsschinejo teoriju bişchkopibâ par to, ka mahte dchj mahtes kanniņās oliņas, stol Şkurbas kgs rāja plaschaki par medus tihrişchanu v t t Şapulze ilga mairak stdas Kas sihmejàs us stahdes materiālu pusi tad bes şchaubàm buhs leelaļs maj masaks trchkums Pelņu, to sarihļojot protams ncsagaidija, jo stahde nebij şarihļota weiļala noluhļâ

2 lai » ? 2» semes Anglijai Wehstule te Kihnâ Gudra Gan Waj bet meenigi rahditu muhsu bchkopju lihdsschinejos pa Otru treşcho weetu pasaules tirdsneezibas apgrosijumôs dâs atrakstīj laikrakstam Zeitg" şekoschu wehswli: nahkumus bişchkopibâ, zaur to atkal meenu otru pamudinātu bişchkopibâ tahļak zenstees Un scho noluhku stahde eewehrojamâ mehrâ panahza buhtu panahkusi mehl mairak, ja nebuhtu bijuschi jau augscham usrahditee kamekļi Par to, zik kam peespreestas stahde godalgas, tumakas siņas lasitaji atrad schi nummura weetejâs siņâs Re Pasaules tirdzneeciba 19 gadusimteņa beigās Ļauschu labklahjibas rvalfts stiprums ir leelâ mehrâ attarigs no malsts bagatibas turibas Walsts bagatibas wairoìaji galmenee raditaji ir eekschejee pelņas eenehmumu amori: semkopiba, ruhpneeziba tirdsneeziba Pirmo meetu tajā siņâ eeņem tirdsneeziba Blakus tajai tirdsneezibai, kuru katra malsts dara samas semes robeschâs kuru nosauz par eekschejo tirdsneezibu, malst semes tirgojās samā starpā, mainidamas samas semes dabas raschojumus samas ruhpneezibas gatawojumus Şcho şawstarpigo tautu malstju pretschu maiņu sauz par pasaules tirdsneezibu Pee tās peeder katras ihpaschas malsts pretschu eemeschana no ahrsemèm pretschu weschana us tàm, t i ahrsemju tirgeem beidsot daschadu ahrsemju raschojumu pretschu zaurmeschana zaur malsts robeschàm us zitàm semèm Sem mahrda pasaules tirgus" saprotamas mas apdsihmotas semes lodes puses, kuras samā starpā sameenotas ar madeem satiksmes lihdsekļeem, uhdens sausas semes zeļeem Pehdejâ laikā schee satiksmes lihdseļļi milsigi attihstijuşchees WişaS pasaules malas sameenotas ar tmaikoņeem, dselszeļeem, telegrafeem?c Tomehr neba mas malst semes ņem meenadu dalibu şawstarpigâ pasaules tirgu No mām pasaules daļàm pirmà meeta tajā siņâ peeder Eiropai, no malstim Pehz pehdejâ laikā şakrahtàm stattkam siņàm kopiga gada apgrosijums mā pasaules tirdsneezibâ ir tà ap miljoni rubļu leels Şihkakas siņas par pasaules tirdsneezibas apgrosijumu no gadam paşneedsam şekoşchâ tabelê, kura usschmeta kahda Kreemu schurnala Pasaule» daļas şk Eewed Jlwed A^s^a «u»,uutu (Mllzoni rubļu) Eiropa 3278*) , 64 SeemeļAmerika 102» ,s Asija Austrālija 1470» 1422v 2892v , l 1569» 122 Āfrika 146,i 770,0 674«1444«10 DeenmidAmerika ,» 783? 1411«39 Kopā 1533» 20104«17694? 37799,» 25 Apluhkojot sch tabeles skaitļus, redsam, ka us Eiropu nahk no mas pasaules eedsihmotajeem gandrihs meena zeturta daļa bet no mas pasaules tirdsneezibâ apgrositàs sumas nahk dimi treschas daļas Turpretim Asijai peeder mairak neļà puse no mas pasaules eedsihmotajeem, bet no pasaules tirgu apgrositàs naudas daudsuma miņai peeder tikai trchspadsmita daļa s meena ĢkaitlS kursch apsihmè Eiropas samstarpigas tirdsneezibas gada apgrosijumu, dalàs starp Eiropas malstim ļoti nemeenadi miņam nama nekahda sakara ar malstju eedsihmotaju daudsumu Tà peem masà Hollande ar samu neezigo eedsihmotaju skaitu (5 miljoni) eeņem tirdsneezibas siņâ peeļto meelu starp wişàm Eiropas malstim skaits, ar kuru avsthmejami HollandeS pretschu eemedumi medumi, ir lchdsigs mām AsijaS pretschu tirdsneezibas apgrosijumam Turpretim Kreemija, neflatotees us to, ka miņas eedsihmotaju daudsums gandrihs pahrspehj Angliju, Wahziju Franziju kopā, tirdsneezibas siņâ eeņem salihdsinot ar zitàm malstim, mai semu neezigu meetu skaitls, ar kuru apschmejams miņas ahrejas tirdsneezibas apgrosijums, taa tikai meenu trihspadsmito daļu no mu nupat minēto malstju apgrosijuma Usschmeşim scheitan atkal tabeli kurā redsams, kahdâ şamehrâ kahdâ sakarā dalàs pasaules tirdsneezibas apgrosijums starp tàm semèm malstim, kuras şchajâ tirdsneezibâ eeņem galwenàs meetas Siņas atteezàs us gadu Sedsihw sļ Eewed Jswed Kopā Us i «mâ«batuts (miljonos) miljonss rubļu n rbļ Anglija ,8 2776» 7218» 180 Wahzija s 1779«4066«75 ŞabeedrotàS WalstiS 123!«2435,, 3666» 49 Franzija ,» 1474d 3051«80 Hollande ,» 1188, 2583«516 Beļģija 6c 1227? Anglijas Austrālija AustroUngarija Kreemija 653,» 745, 1398,« » 1340» c Itālija 31b 577, 498? 1075» 33 Ang Niht v WJnd » Şchweize 406» 275» 681, 227 Sweedr v Normeģija 7,» 382, 262» 644z 92 Angl SeemeļAmerika 5,0 306s 309«616,, 123 Pirmo meetu mas pasaules tirdsneezibâ eeņem Anglija Şcho meetu mina eeņehmuse mā 19 gadu simteņa laikâ Anglija ir là saukta SemeS pasaules tirgotājs" Britanijas (Anglijas) tirdsneezibas flotei peeder gandrihs puse no mas pasaules kuģeem WişâS semes lodes juhrâs brauz 18,883 tmaikoņi; 8386 no teem peeder Anglijai No mas pasaules 42,468 buru kuģeem tai paschai peeder 12,617 Wişs LeelBritanijas (Anglijas) apgrosijums ir 7218 miljonu rbļ leels (no scheem eemedums meen taa dimi treschdaļas), kopā ar wişàm kolonijām saşneeds IĢ/, tuhkstoschu milj rbļ») ŞkaitlS, kas atrada» a komatastrihpiņa» (,) apsihmt desmita» dala»; p peem S,» b»/>o pehdejôs gadus desmitos ar meenadeem panahkumeem pahrmaiņàm trauzàs atņemt meena otrai Wahzija ŞaweenotàS Walst Şenak otru meetu eeņehma Franzija, bet no 1873 gada t i pehz nelaimigà kara ar Wahziju, tai majadseja to atdot pehdejai No ta laika Franzijas tirdsneezibas apgrosijumi eewehrojami pamasinajàs Pa tam pasaules tirgū meenadi neşchaubigi peeņehmuşès şpehkâ masà eedsihmotaju daudsuma siņâ neeewehrojamà Hollande Un droschi zerams, ka ta drihsumâ pahrspehs Franziju Pehz HollandeS nahk Beļģija Kreemija tikai eeņem pahrmaiņus astoto, te demito meetu Ļoti eewehrojamâ ahtrumâ peeņehmuşès tagad Amerikas pasaules tirdsneeziba tà ļa ta eesahkuse deesgan sihmu zihņu tajā siņâ ar Eiropu 1800 gadā Amerikas pasaules tirdsneezibas apgrosijums bija 208 miljoni rbļ leels Tagad tas pazehlees lihds 6600 miljoni rbļ Tà tad Amerikas tirdsneezibas apgrosijums simts gadu laikā pamairojees 32 rees Ta ir marena leeziba par semes attihstibu peeņemşchanos şpehkâ Wişai spehziga ir ari Wahzijas pasaules tirdsneezibas peeaugschana No semkopibas malsts tautas ta pehdejâ gaduşimteņa zeturkşnî wehrtuşès par ihstu ruhpneezibas tirdsneezibas malsti, ta eeņehmuse marenu stahmokli pasaules tirgu ahtri kahrtigi atņem meetas zitàm tautàm malstim, kuras no tàm bija eeņemtas tirdsneezibâ gadu şimteem Wahzijas ahrejas tirdsneezibas apgrosijumi peeaug ahtrak, nekà mpahrigee pasaules tirgus apgrosijumi Wahzu tirdsneezibas slote peeauguse no gadam mairak kā (2/) pustreschas rees Wahzijas sekmes sazeļ Anglijai leelas baschas Pehdejai beeschi meen nahk şadurşchanàô ar scho pretineezi netikai meen jaos, tahlôs tirgos, bet ari tajôs, kurôs lihdsschim tikai Anglija meena pate rihkojàs Eewehrojamâ mehrâ pehdejos diwdeşmits gadôs peeņehmuşès ari tirdsneeziba tahlajâs rihta semju walstîs lapanâ Preeksch kahdeem 20 gadeem Japanâ eeweda par apmehram 50 miljoneem rubļu, tagad turpreti eewesto pretschu mehrtiba şaşneeguşe 290 miljonus rbļ Wehl japeemin, ka nezik sen atpakaļ ('/2) puse no meem eemedumeem peedereja Anglijai, tagad tikai l?/«) meena zeturta daļa Tāpat tas ari ar no KihnaS westàm prezèm ŞabeedrotàS SeemeļAmerikas WalstiS eeşahkuşchas bihstamu demigu konkurenzi sazenschanos ar Angliju atņehmuschas Anglijai labu teesu pelņas Tomehr, kà jau redsejàm, galmena meeta pasaules tirgu peeder Anglijai Tikai nu nama jadoma, ka Anglija tirgpjàs, dsihmo plehsch pelņu no zitàm malstim rausch bagktibu no şweşchàm semèm LeelBritanija ir ari wleelakà pasaules tirgus pretschu noņehmeja patehretaja Katru gadu Anglija par pusotra miljarda rbļ nopehrk pretschu mairak nekà ş pate pahrdod Naudu schim eepirkumam Angļi dabu no teem larutaleem, kurus ta eeguldìjà kolonijās, akziju beedribas zuu semju rihzibâ, p peem Portugāles Şvanijas Ķihnas, Indijas, Kreemijas v t t No wişâm şchàm siņàm dabūjam pahrstatu par galmeno malstju mantas turibas apstahkļeem Tirdsneeziba meens no scha laika mmairak eenesoscheem pelņas amoteem ļļ Tirgus ziņas Kreewijâ beidsamâ laikâ daudsâs weetâs pastahwoşchais şäuşais karsta laiks maitāja waşareja uu sahles stahwokti Tiklab teļşch guberņu lbas tlrgôs, là ari pec mum», weikali bij klusi, pà kam daschadu lbu zeuas paturēja lihdjşchinejo stahwokli ZenaS ahtsemju tirgôs ir bes kahdeem pahrgrosijumeem Peewedumi pa dselszeļeetn Ri gâ zaurzaurim neezigi AhrsemêS us lineem peerahda wairak ruhpibas, zaur pawahjo pļaujas zeribu Nigâ» 27 julijâ LbaS tirgiì leeltirdsneezibâ bij şchahdas ze nas Maksāja: rudsi, KursemeS, schahweti 120 mahrz kap pudâ Kweeşchi Kreewu mahrz şmagl pahttikai, 1 rbl pudà Meeschi, KursemeS, 100 mahrz smagi, schahmcti, 78 kap pudâ AusaS, Kreewu labakàs 7480 kap pudâ Kepasâ, 30 julijâ Leepajas pahrtikas pretschu tirgu bij IşchahdaS zena» Maksāja; kweeşchu milti, skursemeķ, 130ieo kap pudā, rudsu milti, rupji 7bBo ļap pudā bihdeleti kap pudâ şahls Kreewu, 2143 kap pudô, kartupeļi 80liv kap mehrâ şweests b'/27 rbļ podâ, şeen» 46 rbļ birtawa, freh jums, salds 2024 kap stopâ, şkahbs 364b kap stopà, peen», no krejots şmaigs, 3B kap stopâ, wehrşchagaļa 1016 kap mahrz, zuhkas gaļa, şwaiga ikl 3kap m, schahwela 182k kap Mahrz Naudas kurss Berlinê, 10 augustā (28 julijâ) Kre«wu ļreditbiļetes par 100 rubļeem 216 Wahzu markas Weena marka ņ 462» kap Noahrzemēm No Deenwidus Āfrikas kaŗalauka beidşamâs deenâs peenahkuschàs siņas leezina, ka karalanne, kura ar auşchas skuķes dabu bij şahkuşe drusku lakstotees ar Angļeem, atkal pa mežam pagreesuşès us Buhru pusi Ģmarigo dokumentu eeguhsichana ari labu daļu bijuse no Angļeem pahrspihļeta, proti, tahdijees, ka meenu daļu no smarigajeem papihreem, ihpaschi kur nahk şuhroşchanàs par Buhru behdigo stahmokli, Angļi >wiloj uschi Teesa, ka Oranschas britavmalsts sekretārs Reizs ir presidentam Steijnam rakstij mehstuli ka Angļi scho mehstuli eeguwuşchi, bet nam teesa, ka şchinî wehstulê buhtu pahrak druhmi tehlots Buhru stahmoklis Kas sihmejàs us kara nogurumu, pehz tik ilga tad par to prefidents KrûgerS şazijees tà: Kad kara ar to sameenoteem gnthtumeem zeeşchanàrn no mairak tuhkstoscheem zilmeku daschi juhtàs naguruschi tad tas ir gluschi dgi To paschu peerahda ari «ReizS ar samu mehstuli Zaur scho mehstuli Buhri nebuht nam duhschu saudejuschi, tani otrādi, tuhlit pehz wehswles noşuhtişchanas wişi Buhru ģenerāļi kopigi meenojuschees karu mu şparibu tahļak wrpinat" no ka<a lauka WişaS no karalauka peenahkuşchàs wehstules rahda ka Buhru leeta schimbrihscham stahm labāki, ka reti kad Kahds Wochzu brihmprahtiga Buhm rin ķjsleetoju şewişchļu ihşu azumirkli, kad man eeşpehjams zaur kahdu şuhtni noşuhtit şcho mehstuli bes Angļu zensuras strihpojumeem Pasneedsu sche ihsi pahr pateesibu par schejeenes apstahkļeem Şchimbrìhscham es atronos Kapsemê starp dumpineekeem" Buhru karaleeta stahm tagad mlabaki kà jebkad Wişa Kapseme şadumpejuşès Azumirklî ir ap Kapsemes eedsihmotaju pee dumpineekeem pats dump ir tikko eesahzees Buhri ir şahkuşchi rihkotees pehdejâ laikā ar Kapsemes eedsihmotajeem ļoti stingri Neitrālus Buhrus mairs neatsihst Wişi, kas nepabalsta muhs, ir muhsu pretineeki Ar katru deenu dumpineeku skaits aug, pehz tam kad miņi tagad drihs 2 gadus meerigi nostatijuschees Angļu kara breeşmâs Azumirklî ir Buhreem mairak kareimju, nekà kara şahkumâ Buhri ir apbruņojuschees ar Angļeem noņemtām flintèm patronām Gandrihs katram Buhram ir dimi sirgi Ari ehdamas leetas ir peeteekoşchâ daudsumâ, tikai apģehrbu truhkst Tagad nezer Buhri tikai us TransmaleS Oranschas republiku patstahmibu bet ari Kapseme negrib mairs palikt sem Anglijas Wişi domà par Şaweenoto Deenmidus Āfrikas Walsti Kas BuhruS pasihst tas gluschi l sin, ka Kapsemes eedsihmotaji sazelsees tik tad kad Angļeem buhs suduşchas pehdejàs usmaras zeribas Dumpineeki kaujās l Tagad peepildees Bmarļa mahrdi, ka DeenmiduSAfrika buhs Anglijas kaps" pawehle Lords KitschcnerS dem pamehli kurā şianigss wahrdôs aleeds Buhru feimu dedsinaschanu Pamehle jau ļoti teizama jadomà ka Angļu saldati ari to pild jo miņi jau agrāki mas Buhru mahjas nodedsinajuşchi Kà tad lai dedsina to, kas nodedsinats? Kauja pee Zakalsfontenas Angļu ame Dailn Mail" pasnceds tumakas siņas par nesen doto Angļu sakauschanu pee Zakalsfontenas Palkamneeka Krabbe kolona pehz stahwàs kahpschanas apmetusees pee Jakalsfonlenas, netahl no Kradokas, nekur tuwumâ nemanidama BuhruS Leelgabali mesumi tikuschi pamesti lejā, jo kustiba pa kalnāju ar teem bijusi ļoti avgruhtinata Eebrauzamâ weetâ Jakalsfontenâ palkawneekam Krabbeni paşwelpuşchi ka tur netahl kahdâs mahjâs apmetuschees pa nakti trihs Buhri Buhru sirgi ari tur atrasti, bet jahtneeki pasuduschi PalkamneekS Krabbe apmet lehģeri turpat pee mahjàm stahdidams mapkahrt maktneekus NaktS pagahjusi meerigi ari otrā deenâ nam nekur manili eenaidneeki PirntS eeschanas no lehģera tikuschas atzeltas preekschmaktis bet tiklhds tas notiz Buhri kas turpat bijuschi paşlehpuşchees kalnôs eeņehmuschi atstahtàs posizijas pulksten septiņos ussahkuschi ugi Angļeem kritusi daļa sirgu Palkamneeka KrabbeS eeņemtà posizija bijusi deesgan noderiga preeksch pretimtureşchanàs Kauja turpinajusees meselu stdu Pehz tam KritzingerS liz preekşchâ palkamneekam Krabbem padotees jo Buhreem mehl armeen nahkuschi klahi palihga pulki Tomehr Angļi mehl turejuschees lihds naktij, kad teem par tumsu demees schmukt no Buhru nageem Us abàm puşèm mairak krituschi eemainoti No Pretorijas siņo lords KitschenerS ka tur mirsneeka Steinakera kolona, şiaitâ 25 mihri, saguhstita no Buhreem Prefidenta Krugera protests TschemberlenS samā garajā rā, par ko jau siņojàm pagahjuşchâ nummurâ, ņehmàs eestahstit Angļu apakşchnamâ, ka neesot nekahds ļaums, kad Angļu maldiba apbruņojot meschonigos KaseruS lachot karā pret Buhreem Tagad, kà no Breles siņo vr LeidS eesneeds presidenta Krugera wahrdâ wişàm leelwalsà, to starpā ari paschai Anglijai rakstu, kurā protestē pret Kaferu leetoschanu zimiletu tautu karā No WahzijaS Grahfa Waldcrsee şagaidişchana Grahşs Waldersee şposchi saņemts Hamburgâ, kaut gan ne no ķeara, kà şahkumâ domāja, bet no ģenerāļa Witticha Pee saņemscha nas bijuschi sapulzinati ļoti dauds ofizialo eerehoņu Ļaud urrà kleeguşchi Ģenerāl WittichS nolaşija dimas ķeara kneta pamehles, kurās ķears şaka grahfam Walderseeam samu pateizibu par sekmigo darbibu dahwà miņam ordeni npour le ar osolu lapàm OstaS waldê apşweiza grahfu senāta maģtrāta lozekļi Grahfs Waldersee atbildēja us birģermetra usru arahdija us ofizeeru saldatn darbeem, kuri eegumuschi zitu tautu, ja, pat Kihneeschu atsinibu 1 No Franzijas Franzijas sadursme ar Turziju Franzijas suhtn Konstantinopolê, Konstans, luhdsi» Frantschu maldibu miņu saukt projām, t i pahrtraukt mus diplomātkos sakarus ar Turziju, tapehz, ka neesot mairs eespehjams dabut no sultāna KonstantinopoleS Frantschu pilsoņu likumigàs teesibas Şchi sadursme zehluşès tà: Konstantinopolei pahr gadu desmitu atpakaļ nebij mehl kahrtigi usbuhmetas ostas, kapehz kuģeem majadseja apstahtees labu gabaliņu no krasta, zeļotaji lihds ar prezèm tika mesti malā masās laiwiņâs Preeksch kahdeem 15 gadeem kahda Franzijas sabeedriba eegumuse no TurzijaS tttsibas zelt ostu kà GalataS tà KonstantinopoleS pusē Tas notika ostas maksaja ap 15 milj rubļu Ostas tagad pahrmalda bijuscha pasta telegrāfu mintr Granè Bet buhwes lihgumâ esot mehl meens semchks pkts, proti, ka Frantschu beedribai atļauts ari a ostas sinamâ attahlumâ zelt buhmes To nu Turku maldiba jau mairak gadus mairs neatļaujot miņa folijās sinamus buhmes laukumus beedribai pahrdot, bet ari ar to milzirtajàs Tad sabeedriba beidsot greesàs pee sama suhtņa, tas peeprasija galigu atbildi no sultāna lihds 25 jūlijam Şch termmsch pagahja, bet sultāns mehl nebij apdomajees nu KonstanS leetu nehm nopeetni Ari to, ka sultāns miņu nam peeņehm audienzê, KonstanS usstata par perşonigu apwainojumuļ schi leeta nobeigsees tikai ar skarbu raksw tsmaiņu, nemar mehl noteikt

3 No 61 Ģimnaftu Waldoşcha Leelkņase neklausitees A Usvrukums No Waj Kur majag maj peelikums pec Latweeşchu Äwèm" No Pēterburgas Noeekschzemēm Peektdeen 27 julijâ şch g, kà Kreewu plauschu eekaumu No meem meena atstahta slima, salausta bes ahrsta palihdsibas jaama gulēja şiimibas gultā Tikai besşamaņas stahwoklî ta nogahdata şlimnizâ kur drihs meen no Kurzeme Kursemes guberņas walde, kà Kurs Gub Awê" la tel aģent" siņo Gatşchinâ şwinigâ kalirtâ notikuşi Wiņas miruse Ahrsti leezinajuschi ka ta miruse bada nahwê, jo sāms, usaizina JelgamasBaustas apriņķa preekschneeka bijuscho Searişkàs AugstibaS LeelkņaseS Olgas AlekşandrownaS şalaulaşchana ar Wiņa Augstibu Oldenburgas prinzi Peteri Alekşandrowitşchu par ko şludinats ari Vaugstāka manifests Olga Alekşandrowna eezelta par Achtirkas draguņu 36 pulka preekşchneezi pulkam ari jaşauzàs pehz Leelknases wahrda Pehz şalaulaşchanas taî paşchâ deenâ jaa pahr abrauza us Olden ilgāku laiku nekad ncdabujuse peenahzigu pahrtiku Gan jau meelejec muchas ihpaschneeti stolotaju eeluhguschi schad tad pee şew us puşdeenàm, bet jaama taejuşès atklahti atsihtees par bada zeeteju" 7 rübļi 50 kapeikas leelàs mehnescha algas ta mehl maksajuse 3 mbļi mehneşî par dsihmokli! No Tomşkas Rchstij Westņikâ" zitâs awês no jaāko palihgu 111 cezirkm, galma padomneeku Bartuschemitzu, lai dotu staidrojumu us kroņa Breeschu muchas arendatora Ādama Pinzlera kroņa Kensiņu muchas arendatora Paula Leifroka apmainojumeem kamdehļ miņsch, nam eemaksaj kronim no augschmineteem arendatoreem peedsihto naudu, no pirmà 134 rbļ no otra rbļ 11 kap Tahļak teek peeprasits lai Bartuschemitzs samaksā naudu burgas prinzeşes Jewģenijas Makşimilianownas muchu Woro drukāta schahda Tomstas gubernatora eewehrojama paweblc: triju mehneschu laikā dod gubemas maldei majadsigo staidrojumu ņeschas guberņā Tahļak WaldibaS pawehļu likumu" krahjumâ şludinati noteikumi par WiņaS KearişiàS AugstibaS Leelkņases Olgas Alekşandrownas OldenburgaS printşcha Pētera Alekşandrowitşcha galma şchtatu hofmetereenes freilenes algas, eeşļaitot galda naudas, noşazita» kopâ us 7404 rubļi gadâ Galma pahrwaldneeka No Pēterburgas Muita us grahmatàm Waldibas pamehļu likumu krahjumâ" siņots, ka ahrsemês drukātas Poļu grahmatas eewedot jamakşà muita 4 rbļ 50 kap par katru pudu No Pēterburgas No soda kaŗa deenesta atsmnatee studenti, kà, tautas apg mintrija staidrojusi, marot eestahtees atkal iwersitetês taî paşchâ kursā, no kura tee slehgli realskolenu iformas tikai mehl pahr gadus palikşchot lihdsşchinejàs Pehz tam nodomāts eemest meenadu apģehrbu preeksch mu mideju mahzibas eestahschu audsekņeem senāts skaidrojis, ka us gub eestahsch lik 131 panta pamatu maldibas eestahdèm jadod leetas dalibneekeem, us miņu luhgumu noraksti, kà no scho eestahschu şpreedumeem tà ari no ziteem pee leetas peemeenoteem vapihreem dokumenteem, ņemot siņas kuras paturamas kà noşiehpums No Pēterburgas 1899 gadā Kreemija bijuschas 39,842 paretizigo basnizas skolu ar 1,453,719 flolneekeem skolneezèm Augschmineto stolu ustureschanai doti , rubļi 52 kapeikas No Pēterburgas A gresirdivas 23 jūlija wakarâ semneeks, burtliz Pospeeloms, 20 gadus mezs nahmigi ar şpalwu nasi eemainoj kruhtîs samu kopdsihmotaju, gadus 19 mezu skatu semneezi Grigorjewu Şlimnizâ amesta meitscha tuhlit nomiruse widejâs skolās schoruden eesahkschotees nem augusta mehnescha otrā pusē bet 1 septembri, kà Now Wremja" siņo reformu sihmejoschees Augusta beigās mehl jaschķirot daschi us stolu jautājumi Finantschu mintrija nodomājusi turpmāk mās krona dselszeļa stazijâs eerihkot krona krabjkascs Us RigasOrlaS dselszeļa lihdsschin, schahdas krahjkases starp zitu bija atmehrtas ari şchahdâs stazijâs: Şmahrdê Rigâ 111 (lelgamas Ahrrigâ) Mihlgrahwî Krihsburgâ Zargradê Dwinşkâ t t pamam 15 stazijâs; bet no 15 jūlija mehl 11 şcha dselszeļa stazijâs atmehrtas jaas krahjkases starp tàm ari: Jelgawâ Aleksandrejâ (Şarkandaugawâ), Lihwes muchâ Drişâ v t t No Tifiişas Leelee ugsgrchki mehl nemās negrib Kreewijâ mitetees Muhsu awes pagahjuşchà nummura telegramas jau siņots par leelu ugsgrehku Witebşkâ Ugsgrehks zehlees 24 jūlijā pulksten 2 pehz pusoeenas stipram wehjam plosotees nihzinaja Kommeļa papihra fabrikas pretschu noliktamas kahdas stdas laikā pahrmehrta pelnos kahdas simtu apkahrtejàs ehkaê Taî paşchâ brihdî pusotras merstes attahļaku, pee ŞmoļenstaS tirgus parahdijàs otrs ugsgrehks kas ploşijàs koka namos nameļos kur pa leelai daļai dsihmo misnabagakee ļautiņi Şche gahja bojā ap 800 nami to starpā pilsehtas slimniza Posts truhkums pee nelaimigeem nam nemās aprakstāmi Tahļak Kreewu tel aģent" siņo par leelu ugsgrehku 26 julijâ Tla AkaukasijaS dselszeļa stazijâ Nodeguschas 5 noliktamu nodaļas ar mişàm prezèm 16 peelahdeti magoni Adegàs spirta muza kura pahrsprahgdama apsmilinaja 2 nakts sargus stazijas preekschneeku Kuļtschizļi Par laimi dewàs atahķet nogahdat pee malas dimus wagonus ar pulmeri, zitadi posts buhtu mehl leelaks Saudejumi şneedsàs simtās tuhkstoschu Tahļak ari Şar atomā mairak deenas ploşijees leels ugsgrehks kuru demees samaldit naktī us 25 jūliju Saudejumi 300,000 rubļu Deenu agrāki, 24 jūlijā, milsigs ugsgrehks peemeklej ari Kijemu Us Dnepras upes kreā krasta nodeguschi 85 nami, tikai basnizu meen demees glahbt Zrkutstas garigà semināra preekşchneeziba, kà Jrkutst Gub Wedomosti" siņo, luhgusi smehto sinodi, lai atļauj no jaa seminārā usnemt şiehgtos swdentus No Nowgorodas raksta Nomgorodas schigada marta mehneşî dehļ nemeereem Kà mirst şawu ideālu labā, par to semstes dota laikraksts: Westņ Nom semstma", pasneegdams kahdas meetejas tautas skolotajās dsihmes aprakstu Draudses skolotajā A M JeremejemaS jkdse bij samu skolotajās darbu usşahkuşe kà spirgta mesela jaama, ar pilnu nodoschanos, enerģiju mihlestibu audsinaschanas darbam Wina bij tikai 18 gadus meza dabūja 7 rubļi leelu algu mehneşî strahdaja mitrā klasē Tadehļ nam brihnums ka g ļoti aukstā dedsiga meitene drihs Şchigada apriļa mehnescha beigās maija mehneşî DeenmidusAltaja selta raktuwês starp strahdneekeem zehlàs nekahrtibas kas parahdijàs strahdneeku nenahkşchanâ pee darba, kopigâ behgşchanâ, streiķoşchanâ Jnokentijewa raktuwês pat ar pretoschanos ar eerotşcheem preekschneezibai Minēto nemeeru zehleji jau eelikti zeetumâ, tāpat ari galmenee mainigee tiks stingri soditi Lai turpmāk tahdas nekahrtibas mairs neatkahrtotos tad turu par majadsigu beedinat strahdneekus, ļaprahtigos nemeera zehlejus, bes mahrda ras pakļausit preekschneezibai Pasiņoju ka katra kahrtibas trauzeschana tiks tuhlit apspeesta bahrgi sodita ka katrs strahdneeks kas skubinās zitus us behgschanu maj ļawès atjaot darbus, tiks arestēts suhtits sem polizijas usraudsibas us meenu no attahļakàm guberņām" Widzeme Widscmes guberņas Maldes skaidrojums pawehstu şncegşchanas lectâ Nereti starp pagastu waldèm muchu polizejâm zehlàs domu starpiba kurai no minētam eestahdèm sneedsamas pamehstes muchas robeschâs dsihwojoschàm personām Ar WidsemeS guberņas maldes nolehmumu no 6 matta sch g sem 826 Nr, jautājums schķirts tà ka teeşu pahrsiņâ stahwoşchàm personām eestahdèm ar pawehstèm us muchas semes dsihwojoşchàm personām jagreeschàs pee tumakeem apriņķa polizejas eerehdņeem, t i apriņķa preekschneeka jaakeem palihgeem, ļureem teesiba schahdus prasijumus nodot muchas polizejas pildchanai No Rigas Apstiprināti Waugftaki nosaujumi par nekustināmu ihpaşchumu pahrwehrteşchanu Widsemê dehļ semes nodokļu aprehķinaşchanas Kà Rchst Westņ" siņo schos nolikumus şastahdij WidsemeS landtāgs pahrbaudijuşi şemişchka komija, astahmjeem no daschadàm mintrijām maldibas ecstahdèm peedalotees Pehz tam sinantschu mintr nolikumu projektu ceşneedşi roalstspadomei kuras nolehmums Waugstati apstiprināts şchahdâ ļahrtà: us scho nolikumu pamata darit nekustināmu ihpaschumu nomehrteschanu WidsemeS guberņas zeetsemes daļā ņemot pilsehtas patrimonialapgabalus Isdemumi par nomehrteschanu amaksajami no minetàs Widsemes daļas semes lihdsekļeem Jhşi skati no Rigas dsibwes Guļot pahrgahj ;ita pasaule Şestdeen 21 julijâ puşdeenâ us Daugamas labà krasta, netahl no pils pascha dambja malā gulēj peedsehrees klaidon, 30 gadus meza Kahrl Fukss bes noteikta darba meeneem sahneem us dsihmokļa Greesdamees no otreem, miņsch eekrit uhdenî noslihz pascha 25 jūlijā Kļimoma mastu drahnas fabrikā strahdneeks Nik K a neusmanibas pagruhda labo roku sem mastu drahnas, kas zeeti peemilkta gahja var preses melbomi Lihds maschinu paspehja apturēt, K labà roka jau bija pahrlausta mirspus delnas Eekşchrigâ us eelas deenas laika 26 jūlijā ap pulksten 7 wakarâ, kà WahrdS" siņo, us Şchahļu eelas kahdam pehz skata semneekam usbruka mairak ~meesneeku selli" no turpat atronoşchàs meeşneekam M peederigàs gaļas pahrdotamas Minēta zilmeks gahja pa eelas midu us Daugamas pusi minetee selli tam, it kà samam kaujamam upurim, kahdu gabaliņu pakaļ, pasita to gar semi sahka peekaut Pateizotees tam apstahklim ka Şchahļu eela ir meena no wdsihwakàm eelàm pa kuru armeenu zilmeki eet, tà sakot, ka upe tek, tad peekauschana nemareja ilgi turpinatees Tika pasaukts gorodomojs bet tà ka tas meens pats nemareja minētos setļus" no gaļas pahrdotamas us polizijas eezirkni adabut tad eeradàs mehl otrs gorodomojs kuri nu par abeem tos agahdaja us peenahzigo meetu No KroņaJrschu pagasta Nosodits Pagasta we;akais Şchejeenes pagasta wezaka, kà WahrdS" siņo nosodits no weetejà semneeku leetu komāra ar peezeem rubļeem par to ka tas nebija dem kahdam pagasta lozeklim tà saukto nabadsibas apleezibu usrabdchanai RigaS apgabalteesai lai us tas pamata bauditu nespehjneeka teesibas prahmas weşchanâ No Burtneekeem Negaidita nahwe siņo par schahdu retu gadijumu:»17 jūlijā sch g schejeenes bijuşchâ Jehrzena krogu notika behdigs sirdi satrihzinoschs atgadijums Kahda jaama E 0, kas şchinî paşchâ pawaşarî tika eeşwehtita bija nolikusces pee mahjas atrodoşchâ dahrsiņâ deenduşâ Otrā puşê mahjai ap pahra puhrameetu attahļu kahds akminkal schahma akmiņus Peepeschi no kahda sprahgstoscha akna atdalijàs meena akmiņa schķehle 10 mahrziņu smaga, ar leelu sparu pahrflrehja pàr mahjas jumtu uskriļa tani dahrsiņâ guloşchai jaawai us deniņeem, tà ka O pehz kahdas stdas laida garu" nebuhtu laiks us schahdu akmenn staldchanu no peenahzigaô puses greest mehribu? " No Bauskas Şkolu jautājums Bauskas pilsehtas tehmi projektē dibināt Bauskā mihreeschu proģimnasiju Pats par semi sch projekts ļoti gan eepreezina, bet paluhkojotees tuwak kà ihsti stahm ar mahzibas cestahdèm Bauflâ rahdàô zitadi Bes trihsklaşejàs Bauflas pilsehtas stolas ar seschu gadu kurşu scheit mehl pastahm dimas meiteņu stolas meena ar tschetru, otra ar trihs gadu kursu meena elementarstola preeksch abju dsimumu audsekņeem Tà tad par mu Bausku tikai meena meeniga elementarstola kura pee tam ari nestahm pilsehtas apgahdibâ bet ir labāki sakot, Bauskas luteru draudses ehrģeļneeka priwatstola Şchi stola tad ari ir tà pahrpildita, ka ne masums no vilsehtas eedsihmotaju behrneem ir speesti apmeklēt kahdu no tuwakàm aptahrtnes pagasta skolām Bes tam gan mehl Bauskā pastahm paretizigo basnizas stola, bet ir ta stipri sajuhtamo robu nezik nelihdsina Kad re pazehlàs bals, lai pilsehtas walde gahdà par kahdas elementarstolas dibinaschanu, pat stolu preekschneeziba sazija schahdu mehleschanos tika atbildēts, ka preeksch tam truhkstot lihdsekļu bet nu preeksch proģimnasijas kà leekàs lihdsekļu rahdàs peeteekoşchi TaS nu klauşàs gan tà druşziņ samadi bet kahdam ir teesiba scheem kgeem padomu dot? Ka nodomātā proģimnasija buhtu preeksch Bauskas pamam nederiga to gan nemeens nedomās, bet leeta luhk ta ka papreekschu mums gan der gahdat par to, kur mmairak sajuhtama majadsiba tad tikai ķertees pee lahlakeem darbeem Katrs meens pagasts spehj usturet sem meenu mairak skolas, kurās pagastā dsihmojoschee behrni sinamu laiku (3 seemas) top mahziti pilnigi par melti, bet Bauskai preeksch tam truhkst lihdsekļu K No Bauskas Bauskas Labdaribas Beedriba tagad atduşàs us sameem laureem?" dsird meenu otru eebilstam l scho leetu apluhkojot teescham jaleezina ka schim teizeenam dauds pateesibas Bija laiki, kad Bauskas Labdaribas Beedriba sehla seedeja meens sarihkojums sekoja otram rihzibas kapitāls auga Eemehrojot beedribas semchki plaschos statūtus, tas nenahzàs nemās gruhti darbeneeku netmhka Bet tad sahka eet atpakaļ GalmenaiS eemefl bija şawstarpeja şchķelşchanàs Pee beedribas stuhres nahza personas, kurli şpehjas rahdijàs dauds par wahjàm, lai maditu pa pareu zeļu beedribas gaitu schahdas madibas sekas bija jaas beedribas dibinaşchanàs Bauskā Jadibinatajâ Baustas Palihdsibas Beedribâ Beedribas beedri pehdejà tagad eestahjàs gandrihs wişi Labdaribas sahka slihdet us leju Wişu ko darija to darija tikai preeksch jaās beedribas ar lioluhku mezajai kaitēt, daschâ labā gadijumâ tas ari pilnigi dewàs Tagad nu beedriba nihkuļo jau mairak gadus kà no droschas puses sinams, tad schogad tai esot ne mairak par 30 beedru Ja tà eet us preeļschu, tad drihs mar notikt, ka beedribai re peenahk krachs" kas buhtu teescham noschehlojami Kà jau saziju plaschee statūti tai dod şpehju smabadi jo smabadi rihkotees tikai labas gribas Un netruhkst ari lihdsekļu tàs kapitāls sneedsas pahri par tuhkstoti kas şawâ siņâ ir deesgan eemehrojama summa To eemehrojot zeresim ka ja ne zits, tad tatschu marbuht tagadējā jaa paaudse no mehl nepaguruscheem agrakajeem darbeneekeem pabalstita, neļaus schai kreetnajai beedribai eemigt Bauskai avkahrtnei par labu No Leepajas Twaiton Finantşchu mintr nogrim Kreewu telaģent" siņo: No Artura portas 24 jūlijā atnahza siņojums ka lwaikon»finanzmintr Wilte" mehtras laikā Formosas salas kanālā nogrim Kuģa ļaud glahbti awesti us Şchangaju Kuģ med ogles bij zcļâ no Japānas us Singapuru" Lccpajâ atrodas şceweeşchu fabrika", t i kura gatamo, domājams, jaas meitas, par to kà Nom" siņo peenahzeeô ļausit galmu tureenes pasta maldei Proti, şchinîs deenâs peenahkuşe weetejâ pasta kanton wehstule ar schahdu adresi (Wahzu Kreemu walodâs): Leepajâ, Kursemes guberņā Wiļņu eelâ àpajas şeeweeşchu fabrikā" Deemschehl neesot demees adresātu mehl atrast No JaJelgawas Kà muksu pilsehtas saimnecko, kuras armeen şuhrojàs par lihdsekļu truhkumu kad jaseedo kas preeksch skolām, par to ņemam no»balt Wehst" şekoşcho faktu JaJelgawai esot sams dahrss pee kura eetaes preeksch kahdeem 39 gadeem schi apriņķa saimneeki ir ne masuma pìlblejuşchees padaridami eepreeksch nederigo semes gabalu par derigu, apstahdidami to ar kokeem eeschogodami to ar sehtu Pilsehtas kasei dahrss ari esot par labu, jo preeksch kahdeem 18 gadeem tur usbuhwetà mahja bufetes noluhkam eenesa daschus simtiņus Tagad, kur monopols eemests schahda dahrsa bufete eenestu dir trihs rees mairak kad tikai peenahzigee şawadak rihkotos şchaî siņâ Bet ar to rihkoschanos ir tà kà jau kuru rei ir Pagahjuşchâ gadā teem eepatikàs meen sasaldējās nelabwehligajôs dsihmes apstahkļos eeguma sch bufetes teesibas nomat us 12 gadeem par 300 rbļ

4 tik tik Lauku Kurs Kurs Kurs Jelg Rigas Jelg Kurs Dobelē, Kurs Wids Kurs Kurs Kurs Jelg Jelg Jelgawâ, Te Kurs Kurs Kurs 3600 Kurs Jelg Tehrz Pehz gadā Kurmenes muchas ihpaschneekam grafam KomarowSky kgam Un grafs nomaja tuhliņ kahdam zitam par 1200 rbļ leelu gada nomaksu" KatrS paskaidrojums sche pilnigi leeks No LeellZezawas Meschu degşchana Beidsamajâs deenâô sausam uu karstam laikam paftahmot, beeschi meen atgadās meschu degşchana Tà tagad, jūlija mehnescha deenâs kur sch rindiņas ussihmeju deg kahds mairak simts deşetiņu leels tihrel UgS, kà dsirdams zehlusees no pļamu strahdneeļeem kas samu pļamas gabalu nostrahdajuschi, azeļodami us mahjà bij atstahjuşchi kahdâ zelmâ eekurinatu ugi Ugs, kà domājams, ir pa sauso suhnu pahrgahjusi us meschu Saudejumi pee mescha materiāla ir leelki Pee ugs apspeeschanas teek zihtigi strahdats Weetweelàm rok ahtrumâ garus grahmus, kahdi parastā gaitā strahdajot prasa dauds laika darba spehka Daschs no dsehşejeem ftrahdà neehd meegu negulēj mairak kà 24 stdas no meetas bes ka dauds sajustu abas dabas praşibas Nenoguruschi rchkojàs meschasargi, drihs weenâ drihs otrā weetâ atskan miņu: Ģaņemsim sehni!" 8 Us Leepajas Aputes dselszeļa, ta lasitaji atminesees schogad mehl eemeda paaugstinātas braukschanas pretschu suhtchanas maksas Augļi no tahdas rihzibas sahk jau parahditees proti Lib Zeit" siņo ka dselszeļa eeņehmumi schi gada pirmajā puse l vamasinajuschees Apriļa, maija jūnija mehneşchôs pasascheeru skaits, salihdsinot ar pehrngadu eemehrojami gahjis atpakaļ Pehrn pirmā pusgadā dselszeļu leetojuschi pasascheeri schogad Ari medamo pretschu daudsums masmajees Pehrn pinnâ pusgadā eeņemti rbļ schogad rbļ No Saldus draudses Basnizas apkopschana Ari şchajâ waşarâ zaur muhsu zeen draudses mahzitaja gahdibu muhsu deemanams atkal eegum kahdu derigu eetaişi Weza maln apļahrt basnizai atkal usmuhrets no jaa labots, eetaiti glihti mahrti mapkahrt basnizai us maļņa kants apmilkta dadschu drahts lai nemeens nemaretu bes mahrlu at» mehrschanas usļļuht us basnizas platscha Zik nejauki tas senāk şkatijàs, kad Schihdu kasās lehkaja pa basnizas plazi Drostala No Salgales draudses Kapu koku apzirschana Deenas Lapa" raksta: GaduS 3 atpakaļ Emburgas pag malde us Igauņu kapeem gribēja nozirst no familijas kapşehtàm stahditos kokus bet gods Deemam, gadijàs zilmeki ar sirdi kruhtîs, kas pag maldes nodomu jauza Pagahjuscha gada pamasar? kahds pulziņsch Emburgas»wihru" ar wezi preekşchgalâ us Trnu kapeem noturēja uhtrupi, kur nozirta pahrdcma us kapeem atrodoşchâs preedes (ap 200 g mez) ar to noteikumu, ka naudu leetos kapu uskopschanai Kam pagahjuşchâ waşarâ gadijàs buht us mineteem kapeem, tas buh» redsej ka no uskopschanas ne mehsts Sirgu mehfli balinājās us kapsehtas mairak weetâs tikai semes mahmuliņa rahdàs te buht ihsta kapsehtas uskopeja likuse usaugt sahlei kura apşiehpj mehslus" No Alşchwangas Kalpi kà kroņa muchu nomneeki Par scho jao pasahkumu siņo Prib Kraij" ka schejeenes kroņa BaseS mucha pehz semkopibas mintrijas preekschraksta no 1900 gada lurģeem lihds 1912 gada Jurģeem bes torga nomata semneekeem par 2416 rbļ leelu gada nomu Muchai esot 343 desetiņas tihrumu pļamu ganibu kahdas 16 desetiņas nederigas semes Muchas ehkas nomehrtetas par 19,200 rbļ Pehz nomas laika notezeschanas preekschroka buļişchot lihdsschinigeem nomneekeem bes torga ja miņi rahdchotees par kahrtigeem nomas maksatajeem ar sameem naudas lihdsekļeem mairak maj masak laboschot muchas semi Muchas nomneeki esot mairak neļà 50 personas leela bessemes semneeku sabeedriba Kontraktā, kuru miņi samstarpigi salihguschi esot nosazijumi par kopigu dsihmi kopigeem darbeem eeņchmumu dalişchanu Wişi sabeedribas dalibneeki apnehmuschees, pehz kahda pilnmarueeka pamehles strahdat mus darbus kopigi Şeewàm kuras nam majadsigas sabeedribas lopu ganchanai, jāņem daliba pee kopigeem darbeem Ves pilnmarneeka sabeedriba no sama pulka eezeļ trihs personas, kuras kopā ar pilnmarneeku dala darbus schķir ķildas Şabeedribas sirgi gom jāgana kopigi jaehdina ar kopigu baribu Zaur eemehleschanu meenai sabeedribas personai jausņemàs, pa deenu usraudsit pa nakti apsargāt sirgus Şwehtdeenâs smehtkos sch peenahkums japilda meem sabeedribas dalibneekeem pehz rindas, lai sirgu sargs maretu apmeklēt basnizu Katram sabeedribas lozeklim nam teesibas preeksch samas wajadsibas turēt mairak nekà dimas gom pahrakas gom nolemtas peensaimneezibai Muchas lba nekamejot top samahkta kulta, tuhliņ sehklas lba top atmehrita Zitu ldu pahrdod nomas naudas muchas demumu majadsibu eeguhschanas noluhļeetn leeto sabeedribas dalibneeku pahrtikai Katram sabeedribas dalibneekam ir teesiba us rei dabūt mu us mina daļu peenahļoschu lbu kad miņsch naudā amakşà samu nomas naudas muchas demumu majadsibas daļu ĢabeedribaS naudas pahrmalda pilnmarneeks, kuram jasastahda plaschs pahrskats par meem eeņehmumeem demumeem Eemehrojama ir schahda kontrakta pkts: Ja kahds no mums rihļojàs patmarigi, prasti lamajàs mvahngi neturas pehz kontrakta noşazìjumeem tad sabeedriba miņu şichds pastahm us to, lai miņsch aeet muchas" Wcntspils pilsehtas domneeki nolehmuşchi pcenahzigâ '»â eesneegt luhgumu, lai WentSpilê atmer malstsbanļas No Aputes Atraidijums Aputes pilsehtas preekschstahmji nolehmuschi atraidit weetejà pilsehtas stolas inspektora luhgumu lai rokdarbu klases ustureschanai ari pilsehta dotu kahdu pabalstu no samas puses nebuhs leeki mehl peemest ka pilsehta ar apm 3400 eedschmotajeem 9000 rubļu leelu gada budschetu no sameem lihdsekļeem tautas glihtibai neneeka ncdod atskaitot 69 rubļi 60 kap, ar ko maksa nabagakeem behrneem stolas naudu Bet schi nauda ir prozenti no kahda pilsehtai dahminata kapitāla Durbes meestiņa preekschstahmji nolehmuschi atraidit meesta mezaļa preekschliļumu naktsguļai noihret pastahmigas telpas nabagu Ro Piltenes Masa donanse pilsehtas pabrmalde? kork Piltenes ptlsehtas preeksch stahmji nolehmuschi pilsehtas domneekam Wadupam sazit peesihmi par miņa neeeraschanos us diwàm pilsehtas preekschstahwju NoJelgawas şehdèm Deewkalpoşchanas Sw Annas basnizâ no 31 jūlija lihds? augustam Şmehtdeen 5 augustā: 1) Lauku draudsê deemkalp pulkst '/,10 no rihta; spred mahz pal C Tempels 2) Pilsehtas draudsê deemgaldn pulkst '/8 no rihta; deemkalp pulkst 2 pehz pusd; spred mahz pal I Resemskt) draudse ussaukti: Jan ŞchnlzS ar Karolini lakobson; Jehkabs WuschkalnS ar Annu Paulini Birkert; miru schi: Lete Bellman 53 g w; JahniS LatmiS 67 g w; Jur Dildons 72 g w; Kārl Şlawa 73'/, g w Pilsehtas draudsê ussaukti: JohanS Eduards Milts s MiltonS, ar Lami Birsneek; JahniS Şchalins ar Annu Os; Jan Rūdolfs Bratschus ar Lihsi Augusti Natāliju Ahboliņ; miru schi: Kārl Roberts Zelmiņsch 18 g w; Lilly Olga Ģihpol, 5 m m; Henko 1 g 9 m w Gottliebe Mûller, 65 g w; Georgs Alfrēds Dahmanu eenahz preeksch jaas basnizas no deemgaldneekeem 17 rbļ 40 kap pilsehtas Jelgavas pilsehtas domneeki nolehmuschi amata mibrcem: pilsehtas galmam gadā, pilsehtas maldes lozeklim schahdas algas rubļu 1000 rubļu pilsehtas sekretāram 2500 rubļu gadā Pilsehtas sekretāra deenesta laiku nosazit us 4 gadi (X v ä) Godalgu dalchana bchkopibas stahde Eewehletà stabdes ekspertu komiteja peektdeen 27 jūlijā peesprceda schahdas godalgas: 1) E Şchaef erim, Tetelmindê, par medu, lelgamas lauks, beedribas dahminato sudraba medaļu 2) I Kalniņam Eezama, par sekziju lauks, beedribas sndrada nmaļu beedr maso bronsa medaļu smeestu medu par wastecm Jelg l 3) I Kreizberģim par Drawas" dotà bchkopibas kalendāra rediģeschanu bchk beedribas sudraba medaļu 4) Şkol I Şkurbem Jelgawâ, par tihritu medu mahkşligàm şchuhnàm b b sudraba medaļu, par medsmeedi medaļu par speetu kasti bchk beedr bronsa bchk beedr atsihschanas rakstu 5) lahn ērtam, WezAuzê, par rahmchu formu atdalitaju koku stropa seenam 6) Damidoffskim stropu konstrukziju b beedr sudraba medaļu, par speetu kasti bchk beedribas bronsa medaļu par glihti strahdatu lehtu b b sudraba medaļu, par leetderigu stropa eedsenamo Blaļta stropā bchk beedr bronsa medaļu par zemmu bchk beedr atsihschanas rakstu 7) Şkol D Bruhkschķim Zehsu Pilsskolā, par museja kolekziju par herbāriju medaļu, lauks, beedr sudraba par Drawneeļa 10 gadu darbibas aprakstu" Kurs bchk beedr atsihschanas raksw 8) I Mitrcmitzam (Sniķerē, par medu Jelg lauks, beedr leelo bronsa medaļu 9) I Kalniņam, Vlankfeltē par mihneem bchk beedribas bronsa medaļu 10) I Paukulim, ZehşîS par waşkeem, walzetàm şchuhnàm medu, l beedribas maso bronsa medaļu 11) Şkol I Kleķerim Mahrsnenu skolā, par şchuhnàm lauk beedribas maso bronsa medaļu 12) Şkol M Ahb oliņām LenìşchôS, par pascha konstruētu jauzamu stropu l b maso bronsa medaļu 13) E Krastam, Tetelmindê, par parei pagatamoteem stropeem Rigas prakt bchkopibas beedribas godalgai dahminato schuhnu speestamu 14) Th Weichertam AurcneekôS par pascha darinātu Dadana stropu bchk beedr bronsa medaļu 15) H Seeberģim Jelgawâ par kreetneem pehz pascha parauga gatamoteem bchkopibas rihkeem bchk beedribas bronsa medaļu 16) Şkol I Drihsulim pee Zehsim, par medus leetoschanu, Jelg lauks, beedribas leelo bronsa medaļu 17) I Şakenfeldam, par stahditeem medus augeem bchk beedribas Drawneeka" atsihschanas rakstu 18) Bchkopibas beedribai Dramai" par bchkopibas kalendāra doschanu Kurs bchk b atsihschanas rakstu 19) Widsemes bchk beedr Drawneekam" par dramneezibas mezinaschanu b beedribas atsihschanas rakstu 20) Kursemes bchkopibas beedribai, Jelgama par kreetnu dramneezibas meizinaschanu atsihschanas rakstu no Wids b b DrawneekS" par daudsajeem stahdijumeem praktkas bchkopibas beedribas godalgai dahminato medsmeedi k e Obligatorki noteikumi par ateju tibrchanu Ateju tihrişchana kà Jelgamneekeem sinams, sche tika darita apbrihnojami nolaidigi nemeenu meen rei meizinaja lipigu flimibu platchanos Beeschi masaras naktīs dsihmokļu logus ne domāt nemareja atmehrt, lai neredsetu leetas, kas l eerihkotâ vilşehìâ gan nedrihkstetu notikt nebuhtu maj pascham jabehg ahrâ no sama dsihmokļa Tagad nu pilsehtas dome sastahdijusi par ateju tihrchanu obligatortus nosazijumus domājams, ka pilsehtas meselibas apstahkļeem tas buhs tikai par labu Pehz scheem nosazijumeem kuri nahk» şpehkâ septembra mehnescha pirinajâs deenâs, ateju tihrchana drihkft notikt pehz eespehjas tikai ar şuhzekļu maşchinàm, kuias nomehrsch reebigu gahses platchanos Tihrchana wişadâ siņâ jadara ik pehz sescheem mehnescheem JntresantS ir rosazijumu 6, kursch tà stan: PilşehtaS robeschâs netihrumi mar tikt leetoti tikai tahdu pļamu lauku dahrsu mehsloschanai, kuri atronàs ahrpus pilsehtas, pee tam netihrumi jālej lani maj nu us semi, maj şewişchkâs mehslu bedrēs Pinnà gadijumâ tee jāapar, otrā gadījumā ar semes apbehrşchanu jaakawè reebigàs smakas platişchanàs" Tâ tad pilsehtas ccdsihmotaji, kuri dsihmo ahrpus Walles kanāla, padoti tam pascham liktenim, kà agrāk, kad meetejee dahrsnecki samus dahrsus pļamas mehstos ar ateju mehsleem, kaut gan tur wapkuhrt atronàs beeschi nami peem ms strahdneeku eezirkn ap Jao sirgu tirgu, ar Gràbnera eelu lihds SchagareS schoscjai, tāpat atkal a Annas mahrteem Peewestâ pantā sazits, ka ìnehsli jāapar Zik sinams dahrsôs neaparti ateju mehsli nekad neteek pamesti, bet kad jāapar, par to nosazijumi gudri zeesch klusu Jsgahstee ateju mehfli tâ nedeļàm mar palikt neararļi bet zik zaur to jazeesch apkahrtnes pilsehtas eedsihmotajeem leeki mehl mii et Wpahrigi ļoti teizami buhtu bij, kad dome eeschehlodamàs par teem pilsehtas eedsihmotajeem kuri dsihmo ahrpus Walles kanāla tāpat maksa pilsehtas nodokļus ka eekschpilsehtas eedsihmotaji, buhtu pamam aleegusi dahrsu pļamu mehsloschanu ar ateju mehsleem pilsehtas robeschâs DaudsâS wcetâs pļamas dahrsi peeeet lihds paşchâm nmna durmim zaur to nu ka tur atļauts mehslot ar ateju mehsleem nama eedsihmotaji eelikti pamam nepanesamā stahwollî ari lipigas şlimibas tà beeschi teek platitas tas jau peedsihmots nosazijumu astotā paragrāfa ateju meetu tihrchanu mar darit tikai kuri par to siņojuschi pilsehtas maldei peerahdijuschi, ka teem ir preeksch tihrchanas majadsigee peederumi Namu ihpaschneeki, kuri wehlàs lai miņeem peederigês namôs ateju tihrchanu daritu pilsehtas podratschiks maj tihrchana tiktu darita us pilsehtas maldes pamehli par to ar rakstu jasiņo pilsehtas maldei, kura tad leek to darit mehlaku peesuhta namu ihpaschneekeem rehķinu kas jāsamaksā 8 deenu laikā Obligatortee nosazijumi platàs us mu pilsehtu, zik tahl to apņem WalleS kanāls, bet ahrpus tavs şekoşchàm weetàm: 1) Us Aleksandra bulmaru lihds dselszeļa lihnijas robeschai 2) Us Annas mahrteem: us Kalmes schoseju lihds Masajam SchagareS zeļam jeb Gràbnera eelai, tee tāpat us scho pehdejo lihds Wiļuma eelai 3) Us dambi: us miņa labo pusi, lihds eeskaitot Pehrļu nmchas kasarmes 4) Us Dambja eelu: no Jehkaba kanāla lihds Dobeles schosejaj 5) Us Dobeles mahrteem: lihds Schihdu patmerşmei maj libds ihpasanmmm to libds eeskaitot 6) Us Maso Meijmuchas eelu: lihds Jnscheneeru plazim to lihds ecstaitot 7) Us Esera mahrteem: lihds SaddeS maschinu fabrikai Wehl pee sch paschas rees japeesihmè, ka lelgamas sanitarkomija sastahm no Herteļa, Frechittza barona Hovena Goldblata Jurgensona barona Rahdena KruseS kgeeni Wjaakāsziņas Kreewu ttlegrmaģentūra Borogļebska, 29 jūlijā Jsgahjuscho nakti Stanizas preekşchpilşehtâ nodedsa 14 semneeku mahjas Pa ugsgrehka laiku sadedsa mahte ar 3 maseem behrneem TehmS glahba masu dehlenu bet pats dabūja degm bruhzcs aìronàs şlimnizâ Pensā, 28 jūlijā Pensa deg diwââ meetâs reķ Nesen wehtrainâ laikā nodega 18 nami Neapelê, 11 augustā (29 julijâ) Krişp pulksten 7'/< maļarâ nomira Şegonà, 9 augustā (27 jul) OrleanaS prinz Heinrichs ir mir Kronverga, 10 augustā (28 jūlijā) KeareeneS Friedrich lihķi nomeda us basnizu Sahrkam sekoja ķears meens pats ziti nahza gabaliņu attahlaļu Kad sahrks bij basnizâ usstahdits, eegahja ķears ķeara dsimta malstskanzlers basnizâ Pehz sehru deemkalposchanas nometās ķears us zeleem, mi ziti sekoja miņam Pehz tam kad ķears bij noliz wainaau, miņsch atgreesàs atpakaļ us Homburgu Londonā, 10 augustā (28 jūlijā) (Reutera) Lords Kitscheners sino no Pretorijas 9 augustā (27 jūlijā): 'alu no 7 us 8 augustu eeņehmu pehz sihmas zihņas meenu maktneetu ulahju Angļeem bij 1 krit 3 eemainoti Wehztules atbildes Kahdam katolim luhs Şawâ rakstā pa daļai atkārtojat to paschu, ko jau wiņre tikāt sazijuschi, pa daļai nowehrşchatees us tahdàm blakus leetàm, ar kuràm nedrihkstam lasitajus apgruhtinat Tadehļ raksts paleek nelcetots T B Zà Ja Juhsu apgalmojumi pateesi, kadehļ tad sļehpjat Samu? tt Juhsu dsejolcheem alneene it glihta bet saturs meegls Tikai meenu paschu labāko leetosim Jsdewejs redaļtors: Ur A Bielenşiein Redaktors: I «eissmani» Aos»0Lv»o ue«s>po«?«rs 30ro iķuâtļ IWI r Drukāt» pee I F Steffcnhagena dehla lelgawâ

5 if Mahrdu mt, roahrdu Zeraukstes mi Zeraukstes mi, mt Hioteka» Mahrdu mi «ahrdu buhmes wişi abas Gmehtes mi katra Mahrdu JaPlatoneS ts mi Turpat Sludinajumi Kursemes Kreditbeedribas direkziju us nepilngadīgā Fritza Nudolsa Landorsa ir luhguşchi: I Jrlawas pagasta teeşa: JrlamaS , no!5 jūnija!887 g 22 rbļ 84 kap wehrtibâ 11 Zeraukstes pagasta teesa: rakstitu KrahjkaseS auàauaļu sihmi şekojoşchi apsihmetàs KrahjkaseS augļuaugļu sihmes:!) 15 47Z23 1» no lv februāra 1661 g katru 25 rbļ wehrtlbâ us Mthle» Settes Ribbe abas rakstitas 2) no 27 februāra!886 g!2 rbļ 40 kap 12 rbļ 42 kap wehrtibâ us Jehkaba Kahrļa ŞpdeS Zeraukstes wehrtidâ rakstitu us Roberta WilkaS rakstitas 3) no 12 oktobra 1888 g 13 rbl 42 kap 4) , no 17 apriļa 1889 g katru 27 rbļ 50 kap mevrtiba us nepilngadigo Jehkaba Kārļa Juliusa LinaS Taumann tvi Ltsettes Pohdin Zeraukstes rakstitas, 5) no!9 jūnija 1890 g, 52 rbļ mehrtiba us rakstitu, 6) , no!6 jūlija 1890 g, katru 37 rbļ 52 kap roehrtiba, us JulianneS Johanna Alfrēda Linas Turke wişi Zeraukstes rakstitas, kà ari uu , no 10 janw 1894 g, katru 26rbļ 52 kap wehrtibâ rakstitas us Johanna Alfrēda LinaS Turke Zeraukstes 7) no 1 (4) maja 1884 g, katru 20 rbl 07 kav mehrtiba, us nepilngadigo Jahņa Greetas Jukse Wez Ja Saules rakstitas, 8) A no 29 apriļa 1881 g 25 rbļ 50 kap wehrtibâ rakstitu us ne pilngadigà Jahņa Purwinga tibâ, us Annas Strauts 23 kap wehrtlbâ us nepilngadiga Priede Dumpe 9) , no 1 jūlija 1885, 32 rbļ 59 kap mehr rakstitu, 10) no 4noroembra 1886 g, 15 rbļ janm 1891 g 8 rbļ 50 kap wehrtibâ v) nepilngadiga Friedricha Dumpe rakstitu, kà ari no 4 Pahzes rakstitu, no 18 marta 1888 g 19 rbļ 50 kap wehrtibâ, rakstitu us ta pascha mahrda, 11) no!k noroembra 1886 g, 25 rbļ wehrtibâ, rakstitu us nepilngadigàs Linas Dahlder, 12) , no 11 janm 1891 g, wehltibâ 4 rbļ, us Wille Purwinga rakstitu PomuschaS roahrdu 13) no 5 apriļa 1891 g, 6 rbļ 05 kap mehrtiba , no 5 apriļa 1891 g, 6 rbļ 05 kap mehrtiba , no 5 apriļa 1891 g 6 rbļ 05 kap wehrtibâ us nepilngadigo Wille, Jahņa Ģederta Willuma WezJaŞaules rakstitas, 14) , no 10 febr 1895 g katru 13 rub mehrtiba, us uepļlngadigo Kārļa Luzijas Bkop Zeraukstes rakstitas 15) no 16 oktobra 1891 g, 52 rbļ 82 kap mehrtiba us MihleS Ģamen Zemukstes rakstitu, 16) , no 31 marta 1892 g, katru 6 rub mehrtiba, us nepilnga digo Jahņa nn Nàna Kel 5 rub mehrtiba us nepilngadiga Jurre Maskal rakstitas, 17) li , no 28 febr 1895 g rakstitu 18) , no 17 marta 1695 g katru 5 rub 26 kap mehrtiba us nepilngadigo Jehkaba Kārļa Mihles Annas PaulineS Barsdel Zeraukstes rakstitas 19) , no 30 nomemdra 1894 gada 17 rub 39 kap, 17 r 39 uu 17 rub 38 kap mehrtiba us nepilngadīgo Jahņa Luzijas Kārļa Ahbol WezŞauļeS roahrdu rakstitas ka ari , , no 31 janm 1895 g, katru 8 rub Mehrtiba, us nepilngadigo Jahņa, luzijas KarlineS Ahbol WezŞauleS ralstitas, 20) no 21 dezembra rub mehrtiba, us nepiln gadigà Andreja Lasdina Wezmuchas katru 11 rub 55 kap wehrtibâ, us nepilngadigo roahrdu rakstitu, 21) i5427 no 8 Kārļa LuzijaS BiSkop Zeraukstes iirakstitas 22) , no 21 janm 1897, katru 4 rub 73 ļap wehrlibâ rakstitas us Kārļa Mihtes Prinze, 23) 15 t24119, no 16 maija 1897 g, 8 rub 34 kap mehrtiba us JulijaS Osoling bijuschas Turke, dsim Schidke Zeraukue» manleneeku mahrda rakstitu 24) , no 30 okt 1897 g 19 rub 14 kap wehrtibâ us nepilngadīgās Minnas Kugga Ze rankstes rakstitu 25) no 25 apriļa 1898 g 100 rub mehrtiba rakstitu us Olgas Lettes Rammann Zeraukstes wehrtlbâ, rakstitu us Olgas Ramman kà ari Zlk no 6 nowembr 1898 g, 5 rub 40 kap 26) , , , no 25 april 1898 katru 10 rnb mehrtiba, us Anastasijas, Friedricha, Lettes PaulineS Jehkaba EinilijaS Hirsch rakstitas, 27) no 18 aprīļa 1898 g katru 10 rub 64 kap wehrtmà us nepilngadigo Mariaine» Lettes Kārļa Augusta, Linas Olgas Dores Natālijas Kirroel mi Zeraukstesrakstitas, 28) , no 28scpl 1898 g karu 26 rub 67 kap Mehrtiba us LihseS Annas Rihn c abas Zeraukstes rakstitas seschas 29) , , no 28jūnija 1899 g PirmàS sihmes katru 42 rub 06 kap wehrtlbâ pehhejo 42 rub 07 ļapwebrtibâ us nepilngadigo Ludmiga, Jeh ķaba, Andreja, TahleS AnnaS, Janne Jabņa Alberta Bohnert 30) , no 8 janm 1900 g mehrtiba 50 rub us Lihses Bruhmer ArdseS stitu kà ari no l (3) maija 1899 g 22 rub 88 kap mehrtiba us LihseS Bruhmer stes rakstitas, raļ Zerauk rakstitu 31) no 12 februāra 1900 katru 7 rub 50 kap mehrtiba us nepilngadīgo Annas Emīlijas RatalijaS uu Johanna Ludmiga Repse Zeraukstes ralstitas 32) It no 12 februāra 1900 g mehrtiba 60 rub rakstitu us Jūlijas Şeşke 33) , no 6 ju lija 1899 g, pirmās seschas sihmes katru 100 rub wehrtlbâ, pehdejo 24 rub 36 kap mehrtiba us Ģederta Purrochke Zeraukstes ralstitas, 111 Şwehtes pagasta wezakajs:») şekojoşchi apsihmetàs KrahjkaseS augļu sihnus: I) tit D no 15 janmara 1892 g, mehrtiba 400 rub, rakstitu us Şwehtes magasinas kases 2) lit A , no 26 janmara 1V95 g, mehrtiba 100 rub, rakstitu us ŞwehteS magasiuas kapitāla, 3) lit F , no 23 februāra 1895 g wehrtlbâ 100 rub, rakstitu us to paschu, 4) lit F 15 38t7 no 10 maija >595 g 100 rub wehrlibâ rakstitu us to pafchu, 5) lit F IS 6386 no 15 oktobra 1896 g, wehrtibâ 100 rub, rakstitu us to paschu, 6) lit F , no 25 nomembra 1898 g, wehrtibâ 600 rub, rakstitu us to paschu, 7) lit F , no 8 dezembra 1898 g mehrtiba 300 rub, rakstitu us to paschu, 8) lit G Ik 13788, no 1 dezembra 1899 g, mehrtiba 200 rub rakstitu us to paschu, 9) lit H , no 7 februāra 1900 g mehrtiba 200 rub rakstitu us to paschu, 10) lit H , no 28 augusta 1900 g, mehrtiba 900 rub, ralstitu us to paschu (WişaS KrahjkaseS augļu sihmes ar kuponeem us 1 maiju 1902 gadu v t t) d) şekojoşchi apsihmetàs KrahjkaseS augļuaugļu sihmes: II) , no 1 (3) maija 1900 g wehrtibâ 80 rub, rakstitu us Şwehtes magasina» kapitāla, 12) , no 28 augusta 1900 g, mehrtiba 3 rub 77 ļap, rakstitu us to paschu, 13) , no 11 dezembra 1892 g, wehrtibâ 29 rub 43 kap, rakstitu us SmehteS pagasta MaldeS (jaas kaplltschas), 14) , no 26 janmara 1895 g» mehrtiba 32 rub, rakstitu us pagasta maldes (jaas kapsehtas), IV ŞwehteS pagasta teesa: Şekojoşchi apsihmetàs KrahjkaseS augļuaugļu sihmes: 1) no 25 septembra 1851 g, mehrtiba 2 rub us nepilngadigo LihseS Ansa Freumann rakstitu, 2) no 8 janm 1853 wehrtibâ 2 rub, raļnitn us WişkaļôS peederigo Krişchjahņa Osolinga ldnibâ eşoşchu bahriņu, 3) H 36575, no 6 marta 1878, wehrtibâ 6 rub us nepilngadigàs Lettes Kruhmtng Meefites rakstitu, 4) , no 9 jūlijā 1879 g, wehrtibâ 12 rub 62 kap, us nepilngadiga Jahņa Wandera KroņaWirzawaS rakstitu 5) 47783, no 20 apriļa 1881 g, 40 rub wehrtibâ us nepilngadīga, pee WezPlatoneS peederigà Krtopha Puķke rakstitu, 6) , no t sept 1875 g, mehrtiba 50 rakstitu us LmaS Trenz, 7) , uo 23 febr 1881 g wehrtibâ 100 rub, us nepilngadīga Jehkaba Trenz LŞwehteS rakstitu, 8) no 20nomembra 1880 g, 100 rub rub mehrtiba, us nepilngadiga Janne Wilhelma Ullmann Bramberģes rakstitas, 9> , no 30 maija 1883 wehrtibâ g, 14 rub 6l kap us nepilngadīgā Ludmiga Freymann Wişkaļeem rakstitu, 10) no 27 apriļa g rub 50 kap mehrtlbà, us Ludmiga Frevmann Wişkaļeem rakstitu 11) , no 25 sept 1885a, 7 rub 50 kap wehrtlbâ, us nepilngadīga Ludmiga Frevmann Wişkaļeem rakstitu, 12) no 27 aprtļa 1384 g, mehrtiba 10 rub us ìàilijas Gust Wkateem rakstitu, l3) , no 25 augusta 1887 g, wehrtibâ 16 rub 27 us Knstopha Theodora Ģramera rakstitu 14) Z9 no 25 augusta 1887 a mehrtiba 18 rub 27 kap, rakstitu us Ģederta Augusta Grawera, 15) X 70841, no 25 augusta 1887 g, mehrtiba IS rub 27 kap rakstitu us Lettes Paul'nes Grawer 16) X 73248, no 14 apriļa 1888 g wehrtibâ 12 rub 50 kap us DoreS Knospe LŞwehteS rakstitu, 17) , no 17 dezembra 1888 g, wehrtibâ 30 rub 20 kap rakstitu us MeesiteS pagasta teesas 18) uo 19 dezembra 1888 g mehrtiba 31 rub 14 kap, us SetteS Kreidemann LŞwehteS rakstitu 19? no IZ aprila 1888 g mehrtiba 100 rub rakstitu us ElabetteS Wihkşne 20) no 30 janm 1890 g, wehrtibâ 11 rub 56 kap, us nepilngadīgā Jahņa Hèrmann L rakstitu, 84267, no 14 jumja 1890 g, wehrtibâ II rub 35 kap us nepilngadiga Dame Leepa Meesttes rakstitu 22) no 14 jūnija 1890 g, 11 rub 36 kap mehrtiba us nepilngadiga Jahne Leepa Meefite» rakstitu 23) no 17 nomembra 1890 g, wehrtibâ 4 rub 15 kap, us nepilngadiga Dawc Wille Klama Behra Wirzawaķ rakstitu, 24) , no 17 nomembra 1890 g, wehrtibâ4 rub 15 kap, us nepļlngadigàs LuaS DorotheaS Klama BehraWirzawas rakstitu 25) , no 18 marta 1891 mehrtiba 44 rub 41 kap us Dawida Alekşandera Jekşchewitza L'Swehte» rakstitu 26) , no 10 aprila 1891 g, 11 rub 64 kap mehrtiba, us OtilijaS EmilijaS Angustes Muzeneek rakstitu 27) , no 9 sept 1891 g wehrtibâ 41 rub 66 kap us nepilngadiga Johanna Rolanda Hartmann 41 rub 69 kap us nepilngadigas Lettes Olga» Hartmann rakstitu 28) no 9 sept 1891 g mehrtiba L,SwehteS rakstitu 29) no 25 sebr 1893 g, 18 mb 45 kap mehrtiba, us pilngadigà Knstopha Stammer alias Stambur rakstitu 30) , no I maja 1893 g wehrtibâ 8 rub 08 kap us nepilngadiga Ludmiga Frevmann LŞwehtes rakstitu 31) no 30 sept 1693 g, mehrtiba 10 rub 32 kap us nepilngadigas OlgaS Weinberg rakstitu 32) no 15 oktobra 1893 g, wehrtibâ 22 rub 74 kap us nepilngadigàs Anlihses PaulineS Şablowsky GmebteS rakstitu 33) no 27 okt 1893 katru g mehrtiba 100 rub usnepilndigo Alfrēda Hermincs Lejam ŞwehteS rakstitas, 34) , no maja 1893 g, 100rub roehrtibâ us EUsabeteS Wihkşne Eczowas rakstitn, 35) , no 9 nombr 1893 g 100 rub 70 rub 42 kap wehrtibâ, us OlgaS Weinberg rakstitas, 36) no 21 jūlija 1892 g ļatrn 6 rub 60 kap wehrtibâ rakstitas us nepilngadigo Johanna Rolanda Lettes OlgaS Hartmann LŞwehtes Gmehtes 37) no 11 janmara 1892 g, 50 rub 19 kap 50 rub wehrtibâ, us OlgaS Kruse Gmehtes rakstitas 38) , no 22 februāra 1892 g, katru mehrtiba 12 rub 31 kap us nepilngadigo DorcS EmilijaS Budin LGwehteS rakstitas, 39) no 29 janmara 1892 g, 5 rub wehrtibâ, us nepilngadigo Jahņa Greeta», Kārļa Krtopha Wilum rakstitas 40) , no 28 apriļa 1692 g 7 rub 50 kap wehrtibâ us nepilngadigas Anna» Radsiņ SwehteS Frchmann 1892 g, i» rakstitu 41) , no 13 okto'ra 1892 g>, 25 rub 72 kap wehrtibâ, ul Jeannot SwehteS rakstitu 42) IT 95157, no 17 septembra katru 2 rub wehrtibâ, us nepilngadigo Mihles, Jahņa uu SeteS Kraukl rakstitas 43) , no 29 oktobra 1892 nepilngadigà Ansa Semit gada, wehrtibâ II rubļ 13 kap, us nepilngadigà Kārļa Gûnthera rakstitu Wihkşne g wehrttbâ 3 rub 97 ķap, us rakstitu, 44) , no 15 marta ) uu , no 6 apriļa 1894 g wehrtibâ 50 rbļ 13 kap 50 rbļ useusabetes EezamaL 34 kap wehrtibâ us nepilngadigo OlgaS rakstitas 46) no 23 aug 1894 g katru 12 rbļ Lame» Kraule Gmehtes rakstitas 47) no 10 jūnija 1894 g katru 100 rbļ wehrtibâ, us EUsabeteS Wihkşne LEe,awaS rakstitas 48) , no 6 apriļa 1894 g katru 21 rbļ 26 kap wehrtibâ t nepilngadigo Jullusa Jeannota PauliwS AugustcS Rapel 14 janm 1895 g, 17 rbļ 1 kap wehrtibâ, us nepilngadigas Tores Knospe rakstitu 50) , no 28 janm 1895 Weinberg Gmehtes rakstitas, 49) , no Gmehtes g, mehrtiba 15 rbļ 40 kap us nepnngadigàs Olgas rakstitu 51) 7b no 3 oktobera 1895 g katru 25 rbļ 50 k mehrtlba, us nepilngadigo Mihles AnnettcS Jauttre 52) , , , , no 1 jūlija 1895 g us nepilngadigo AnnaS, Mihle», LiuaS Krtapa Erà Roscnthal 53) , , no 80 janm 1896 g, wehrtibâ, us nepilngadigo SeteS Antonijas Kārla Freymann katru 2! rbļ bs ŞwehteS rakstitas kap mehrtiba rakstitas 33 rbļ 85 kap, 33 rbļ 33 kap, 33 rbļ 54 kap 54) , no 8 febr 1886 g, mehrtiba 49 rbļ 15 ļap, us nepilngadigas Olgaķ Weinberg rakstitas, rakstitu, 55) , , no 20 febr IB9H 16 rbļ 67 kap, 16 rbļ 67 kap, 16 rbļ 66 ļap mehrtiba us nepilngadigo AnnaS EmilijaS Jehkaba Waldmann ŞwehteS 10 rbļ 7» ļap Mehrtiba us nepilngadiga Dame Reeksting rakstitas, 56) no ŞwehteS rakstitu 73 kap, mehrtiba us nepilngadiga Indriķa Reeksting 29 jutija,896 g, kà ari , no S9«jūlija 1896 g 29 janm 1897 g, 38 rbļ 12 ļap, wehrtibâ, us nepilngadigas AnnaS Labrenz rakstitu, 58) , no piļngadigàs 18 marta 1897 g, rakstitu 59) , no 8 nowembr 1897 g AnnaS Labehn Gmehtes 10 rbļ rakstitu 57) no 20 rbļ wchrtibâ, us nepilngàs «Lmilijas Gust b4 rbļ 12 kap Leel mehrtiba, us ne» rakstitu 60) uv H6SSO, ņo 26 apriļa 1896 gada katru 100 rubļi wehrtidâ,' rakstitas us Elabetes Wihkşne wthrdu, 61) no 17 februāra 1898 gada mehrtiba 100 rubļi us Elabetes Äihkşae EezamaS rakstitu, 62) , no 28 februāri 1898 gada katru 5 rbļ 78 kap mehrtiba us LinaS Roberta Dause Gmehtes rakstitas, 68) , , no 5 marta 1898 g, pirmo, sihme Leipzigera us Golarda Johstin 61 rbļ 25 kap pahrejàs 100 rbļ mehrtiba us Kārļa rakstitas, 64) no 25 apriļa 1896 g wehrtibà 30 rbļ, 54 k mehrt, us Nepilngadīga» OtilijaS Reuļaņd LeeiGivehteS rakstitu, 65) , no 18 nomemdera 1898 a, 50 rbļ no I6dezb 1698,ka1ruI1rs9ķwehrt, us nepilngadigo Krtapa ÄatrihneSjSumbcer rakstitu, 66) , ' rakstitas, 67) , no 7 janm 1899 g katru 47rub 30 kap wehrtibâus Aleksandera Jennn Letvald Gmehtes rakstitas, 68) 15 13L281, no 27 nomembra 1898 g 10 rub 10 rul' 30 rub mehrtiba, us nepilngadigo Jehkaba Eduarda Ansa Alfrēda KatrineS AlmaS Stankiemitz rakstitas 69) no 1699 g katru 21 rub 50 kap mehrtiba, us Sahmeļa Krtapa RosenMald raļstibas 70) nņ , no 26 marta 1899 OtilijaS Neuland L«Gwehtes katru 5 rub mehrtiba, us Edvarta Alfrēda Stantemitz 12 marta g 100 rub 18 rub 64 kap wehrtibâ us rakstitas 7l) no 29 marta 1899 g rakstitas, 72) , no 15 jūnija 1699 g, 3 rub 37 kap mehrtiba, us nepilngadiga Ludmiga Freymann rakstitu 73) no 4 janm 1900 g wehrtibâ 5 rub, us nepilngadigo Matildes EmilijaS, Annettes, Heinricha Almlnes Esermal L,GwehteS rakstitas 74) no 28 aprila 1900 g, wehrtibâ 2 rub 44 kap, us Jeanotta Roberta uņ Kārta Adamsoņ rakstitas' 75) no 28 apriļa 1900 g, wehrtibà 4 rub 32 kap, rakstitas us Matildes Llhnes»arļá Kulpe 76) no 22 septembr 1900 g wehrtibâ 87 rub 78 kap us Lettes Aplonna LGwehļeS rakstitu, > v V Wilhelms Şturma kgs: us miņa rakstitu ademusihmi , no 28 marta 1901 g par 50 rubļu leelu ademumu, VI Şwehtes pagasta wezakajs: us Gmehtes pagasta maldes rakstitu ademusihmi , no 8 maija 1900 g, par leelu ademumu şludinat par ņederigàm 2000 rbļ Us Kurseme» KreditbeedrtbaS Krahjkaşes Wişaugstaki apstiprinātu statūtu 10 panta pamata teek augscham minēto par pasudoşchàm peeteikto Krahjļasesrespademusihmju ihpaschnecki zaur scho usaizinati, meena gada laikā, skaitot no scha sludinājuma treschas relses nodrukaschanas Guberņas Amķ" Latmeeschu AwêS", minetàs sihmes usrahdit KursenieS KredUbeedribaS direkzijai, zikadi direkzija, augşchâ mineteem ihpaşchneekeem kà likumigi nederigu pirmo sihmju weetâ dos jaus duplļkatņs, kt»e,ņige tiks usskatiti par derigee» TirekzijaS padomneeks: Barons Pauls Ttempel Darchanu wedejs: H W Pychlau Proves pagastam, Jluk Pahrdoşchanas wairakşolişchana Ä pnn? Tirgus plazî kolonadôs 23 stes apriņķi, Gulbenes skola Leepajas apgabala teeşâ pahrdos: waiadkias 1) 10 septembri sch g Augustam Keleram peederigu nekustināmu ķ skolotājs à hip 4u!lschļpl'llvlltMl'lttNll kolll fpttll pllljllķollllvlls şş filiāle^wķ à v pulku noliks augusta î'g, skm wezà 102 hipotēku numura, krepostgrahmat Golişchana Şlokas eelà 4 (Aļiaenskalttà) Tirgotāju rgeem lcels rabats tamdehļ kandidātu kgi, tu şahkşees no apmehram 4l rub 65 kap parahds, nepee»i ~ş a Arzeemschauu?eem ir teeşibaä eeņemt şckabdu skaitot peedsenamo summu, 85 rubļi Peeņemn skolneezes Wtşam ņemfcha «ât amatu, ttek ck là luygtt cerastees sptn'brî sch g Haimam Goldftikam pederigu nekustināmu eksāmeni augustā Mahzibu şahkums ihpaschumu Leepajâ Graudu eelâ sem 1065 hipotenl Jhpa 1«auaustâ M s M «ikows Mtneta deena pee weetneeku şchums wehrtets us 8500 rubļi, peedsenamà summa 1690 rub 86 kap v«niņ ia«ņià nrgus kolonados > 23 «auzeneeze» peeņemu art paia pulka dehļ nollhgschanas ar proznteem bes tam mehl hipotēkas parahds rub U^tşşià^ài>m^ Ltkumiaa alaa taa 40 rub Pee Jelgavas apgabala t «şa» us pahrdoschanu 10 septembri Şkolas preekşchneeze A Ķēniņ samts Mlsmes oues nntir şch «şludiuatà baronam Alfonşam Sngelhardtam peederigà LauzeneS dehļ pahrdod Peepraşams nauvll 4V Fahjanu mucha Ilūkste» apriņķi ņtiks pahrdata Pagodinos z«en publikai ar scho laipni pasiņot ka zaur mana Pee Lasdina k Şaļajâ eelâ 10 bodē, weetas semes; vet alga sratvra ZalelgamasJluksteS meerteesneschu sapulze pahrdos: bijuşchà krahşotaja E W Laerta stahschanos èì»»a^»^»m»à naudā pehz weeuoşchanàs ar 1) 25 oktobri sch g Kasimiram Nuscham Stanlawam Pupi şrnf»â?u?taŗus OO»«ņam weetltìcļeem war buļlt paaua peedcrigas Ilūkstes apriņķa Dwehtes pagasta î?ankaru mah Tļķîtl» â â şit» lln peenem Şwehtes eelâ 15 27, pretim stint ui<imrubļcngdâ kreetnâ kimià maşaataia ķ^l!"'»'"''' Prode, luuja l''ol g oktobri sch Andrejam g Awotiņam âhuşh'u»t» peederigas Jajelgawas H»HK»R f T ķiķtt MM MahzekleS MM Pagasta wez: A Dimont apriuķa WeeşeneS pagana Luhku mahjas 61 deş leelas Mahiu wehr pe«««şchaņ««wişņs ļaņnu««s eş«u uihztņaji» kahdi şuŗas wchlàs roļudarbus ccmahzii'k m, Sskribmer' tiba 1400 rub bet mar ari pahrdota» tikt sem taksētas mehrtiba» «aņâ şņta daiļkrahşotawà bija kà eeweeşuşchees, krahşo ļees mar peeteiktees Tukuma, Har parahds 3950 rub jamu leetu ilga slapju ļureşmana nolrahşotu leem monttu eela 55 3 şmehreschana, no pee teek pauşijä Kon şahkşees Hipotēkas parahds 267Z rub Kkotņeļi atron panşijņ 3) 25 oktobri sch g Jahnim Weinberģim peederigas Jajelga fleķoşchana, strihpainu nokrahşoşchaua v t pr ka man ņemu tagad atkal apstell,ļ«mu«şweàs eelâ trepi augşchà mas apriņķa (Lhrbeģu Pagasta LeelDitschu mahjas MahjaS mehrtetas eespehjams, mas preeksch krahşşcdanas masgaşchanas nodotas»kol«t,s prenm vreiim rcaslomu reālskolai us 1000 rub hlpotckas paraads Iļoo rub leetas kà wadmal» pņşwadņalu gtawa» apģehrbu» sihdņ, gzà cklà >ê sch g Jahnim Lejeneekam PeederigaS Ilūkstes ap ş«tņ v t j pr wişu ibşakà laika, wiş» labakê kahrttbâ p Z, Màw? nama n 1 ļuuc"es à à nnka Prodes pagasta Kakeranu pagasta Jahņa Lejeneeka mahjas 29 gatawt V Ş deş leelas MahjaS wehrtetas us 600 rub no kuras summa» şolişchana «r zeenìşchanu Mahja pabrdadaņa rahtslaulôs 12 pudraweetam lamui usņwuas «stantina celâ 1«X pcc Niedigera 5ì 25 oktobri sch g Janim PU,t,ņam peedenga» ZaielgawaS S şk'"es 4 merstes no JclgawaS Tur»àt ari Treişelta llaw preeksch apriņķa Susēja» Pagasta Griduļu Pilstiņu kroņa mahja» 70 deş leela» Rahtskroga tuwumâ PeeprasamS ŞŞ G mahzi chanàs ŞO Ş Mahjas mehrtetas us 2698 rubl5kap kroņa parahd» 1680 rub > Sî«zv,ga turpat pee I Stefani

6 Дoзвoлeнo " ' dsìhwo şchu "^^' 15 ķwg lîook, Rigâ, Tehrpatas eelà X» 15) I Dp Sìrlllltştls > Weeniga weetneeks no akziju sabeedribas vsilvnîs«maschinu fabrikas Badenê I A Ģada laikà aatawo2w()()maşchinas;6a)() strahdneeki rumbām W lîîlîņļî ş I n h hu ch m Il^lllllllşll^ ikdeenno9ls9weekşchejâs, şş laatşşdà > Nesteroma namâ D 1, 2, 3 4 sirgeem ' «i augusta sch g sahkot no W ' mctişchos us pastabwigu osihwi W Baņşkà (Leelajâ) Sudmalu eelâ M ì ķt>uti,r, gar» î " Peleka mahiâ pretim vr Ştrau «lâlîhîhl lîşàlîlķì^ķ >I! fnnnn <şvlvviulv > > Usnemsckanas Zenu rahdrtazus us wehlcfchanos pceşuhta par welti W ekşameņi Bauskas pilsehtas şklà notiks 9 10 v au Riaas sobahrstu şkola ŞWU ' Parê ķşiàm gustâ, pulkst 9 no nhta Japeenes krtamà baku poteschanas Sklenn şkolneetşchn usņemschana kdccnas n pulksten ļ<uu /// V g // <»» MWMSM^xķM»I >»îf > I WM Weywerņ eelà Z5 2Y Inspektors: Etasds lako 2 Mtdtt â Zļ ŞUIIIMO U llàlo mmim Tuwakas 7, sîņas personigi maj ari zaur raļstu dabūjamas kan à Mşş, (ş)ltl şlîl>lllllìls zelejâ Rigä, Maşajà Smilşchu eelâ 12 No!lltlNva? >A>WM :>ļc»7 II 1 I liiii II àņlà kgeem adam àmafchinas damam ~Vl<lsrw^şchujmaşchinas, skolotajāvalllias twaika sahgeşchanas malşchanas dsirnawas kà a 0 kas semināra kursu pabeidsi? n Ptt tzsera WahrtetM, ari Sidel à Naumann Tmrkopp à (50 uu A Unocha Zij atsihta wişur par labāko wahzu walodu prot Peemel Deedakwaiàs aatawot wşmalkakos bibdeleiumus Neparatnra» dara ahtri «n lehti paşcha darbnizà deşchanàs pee skolotajā I Regut Pee bridwas dfihwes 120 r gadâ ~f us waìtlchu gangeem gruhvus PNtraIMNS, Neretas draudses şkolà par Leel fà ari r«pju malumn Wişu par wìehtalàm à»»»»»»»»»w^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^»>^^^^» ņem pânm " kdse wehş praşi jums pehz labahm tomehr leh zenàm pee ahttas kahrtigas apkalpes(lv ş> à< ) M lh «!zl> NllZll Rl'll ' >ş Ķarļa eela à à NIvll I ş ş^îlîà HtIUU îşş,à» /Wnu m ļ àpib n /chsml tam hilsem scho robu pltdit nî îşlnnlì VlvMllM Ic>4l g, eewebļè ņehmuşchahs laiku blakus pahrbuhwes melngalwju namam Dimàilşès no 11, pretim TukumaJelgawas dselsszeļa stazijai "1 v,, s, şi» Mwâ 7 ~Ş,abà kņstŗ«kķii ts i?mk,,t» «ilbkà mteria pelēta frantschu papīra,glihti strah darās dabonamas mairak lauku M» à ģ j^>w»m»^^ ş jeln gaiwosmanas WWMW» Kààpài ihstâ» Za,» vî Tahļak: wifà srw arkli, fehklaa aparaji ercşchas fhjmafchiuas I kija httse» (ar glihtu walsll ehr T uuku là feeua grahbeku lbas Wetitijamàs mafchiuas» ekfetu mafchiuas v t t I gli) «ichtnstetna «ntmata îşşv şn»ş ht s» re meh amas Peena separatort Teizami papiroşi: ' ş M L Lokomobiles twaikll kuļmaşchinas I 5 «à5«5dv4 jaākas konstrukzijas I Zķlz ML tmtşchllßck!>lib s ŞĢ ŗ â'z;! şibŗik Nich 'd «ar», S n 3 4 s «B 10 sirgu şpģ I »«ļ>r»ļ>s«,m pcd à v, ļirgu, V Z»ķ «T'îķ è j Weeşiaa * sşiļ ş?! '«î WişàS grahmatu pahrdotawâs şadfihwe WWW Z dabonamas: n dsecdaşchanu uu dejn Ut ttm l ì U'UV 70 tşchctrbalşigaieejas maksa 50 kav!z l 0 5 Şahkums pulksten 81/î wakarâ knŗşi î 'S garīgas v^eesmas I Waldman jaukleem korecm dasnizas gada Mabļibu ķadkşchana l5 Z"S wndä'»«baronese» FirckS >» HM? ìķìmî ìà/ Sà >nhj «grahàà Ş pee yeme roies V ş Ş ŞVş ķ,eb stnatnibas magastuc Z nodaļas / ar lltl padomecm Ma!,ju şclinl Labu schahwetu >W>>>MWWM>W kuŗi wchlàs, lai miņu àşes tiktu I kļîķlâ neezibas nodaļa ar 377 padomeem Ģehpcln Smkoplbas nodaļa ar 284 H«,«s«,»şià><" pahrgrositas, tek laipni luhgti pado «7 tiul kllltv iļltkl ķltth«hsà4ìittà j««ņ adreşi usdodot esnhtit,mmeu«weloşlptdu Iļìllieu" şchujmaşchmas mem AhrftneczlbaS nodala ar4so àn!sî","'rs paļirdod us ttrgus Haņşchîeņe (TeScau, pee Kuldigas kuru ame lihds schim şuhlita wiyaşļayrni Atkalpahrdewejeem Ş'?S"n?s şchnadu nikeleşchaneestahde ar» us nomaksu ar plngu galw botà druka 1 rub ì > iii d<l»le DrukatS pee I F Stefsenhagena dehla <Tè klaht 2 peelikumi)

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums

Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums Pārskats par Jaunauces pagasta bibliotēkas darbību 214.gadā Bibliotēku darba vispārīgs raksturojums Jaunauces pagasta bibliotēka dibināta 1922.gadā kā Jaunauces pagasta valdes bibliotēka. Bibliotēka atrodas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

KRĒSLI

KRĒSLI Tehniskā specifikācija 3.pielikums iepirkuma Nr. VNP 2015/8 Nolikumam N.p.k Attēls Nosaukums, apraksts 1. Sekcija-rotaļlietu plaukts krāsaina. 1. Pielikums Sekcija- rotaļlietu plaukts. 1. Pielikums. Sekcija

Sīkāk

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms”

“Mana sēta, mana māja , mans pagalms” Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm: Plaši lauki, zaļi meži, Zilis jūras ūdentiņš. Mana sēta, mana māja, mans pagalms Projekta autori 5.a klase 2018.g. 18.-20.aprīlis Projekta mērķis Veidot sadarbības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas

LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr , fakss , e-pas LATVIJAS REPUBLIKA TĒRVETES NOVADA DOME Reģ.Nr.90001465562 "Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

Sīkāk

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m

Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m Uzklikšķinot uz zīmola logo, Jūs automatiski atvērsiet šī zīmola piedāvāto produkciju mūsu sortimentā. a as es m t l vas elme es al a ez cs a a as t m t m c alt s as a a s as v esta as 1 za 4750234101672

Sīkāk

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies un izpildi skolotāja norādījumu Sporta inventāru izmanto

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

Produkta nosaukums

Produkta nosaukums Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un tās dalīborganizāciju publicitātes pārskats 0.gada janvāris decembris Publicitātes pārskats sagatavots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. DP/.../08/IPIA/NVA/00

Sīkāk

32repol_uzd

32repol_uzd Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6-5 matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8 klase Pierādīt, ka neviens no skaitļiem

Sīkāk

1

1 . Ļ Uzdevumos. 5. apvelc pareizai atbildei atbilstošo burtu. 75 minūtes ir: 0.75 h.5 h. h.5 h. Sešstūra piramīdas skaldņu skaits ir: 6 7 8. Izteiksmes log vērtība ir: -. Nevienādības x 0atrisinājums ir

Sīkāk

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi

Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 4. novembris Saturs IV Pazi Eiropas Savienības C 373 Oficiālais Vēstnesis 60. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2017. gada 4. novembris Saturs IV Paziņojumi EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI

Sīkāk

Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būt

Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būt Daži panti no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kas attiecās uz sodiem, kas saistīti ar pārvietošanos pa ūdeni ar laivu. Lai makškernieki būtu lietas kursā ko nevajag pārkāpt un kāds par to ir

Sīkāk

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums

Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums Konts Nosaukums Sāk.D.SaldSāk.K.SaldD.Apgroz. K.Apgroz. Beigu D.SaBeigu K.SaBeigu D.SaBeigu K.Saldo,VAL 1221 Datortehnika un tās aprīkojums 859.87 0 0 0 859.87 0 1290 Pamatlīdzekļu nolietojums (P) 0 570.94

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

Svarīgākais par skolēnu redzi

Svarīgākais par skolēnu redzi «Veselības mācības» stunda par redzi Svarīgākais par skolēnu redzi Saturs Redzes sistēma Redze un dators Sūdzības Redzes režīms Apgaismojums Mācību un darba vietas iekārtojums un ķermeņa pozīcija Redzes

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs gada augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. L

LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs gada augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. L LATVIJAS UZŅĒMĒJU SPORTA SPĒĻU PROGRAMMA UN NOLIKUMS Sestdiena, 10.jūnijs 2013. gada 10. - 11. augusts, Atpūtas komplekss «Turbas», Ikšķiles novads. Līdz 9:00 9:15 Kapteiņu sapulce Dalībnieku ierašanās

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lauksaimniecības sektoru ekonomiskā analīze Latvijā SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» Ekonomikas nodaļa 2016 Atsevišķu produktu vērtības dinamika 2010.-2015.gados (bāzes cenās, milj.

Sīkāk

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī

Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzī Ar ********apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta ar Fizisku personu datu aizsardzības likumu LATVIJAS REPUBLIKA JAUNJELGAVAS NOVADA DOME

Sīkāk

Rise & Tell

Rise & Tell E-pasta mārketings ir tikai rīks. Tas ir visefektīvākais digitālā mārketinga un pārdošanas rīks. Precīzāk 1:43 EUR atdeve. Bet... Tas ir vienkārši instruments nevis burvju nūjiņa. Rezultāti būs, ja to

Sīkāk

Dzejas dienas Vāks

Dzejas dienas Vāks Skolotājs Kurš datorzinības mums māca Un dzejas rindas ritmā stāsta. Kurš pasakas mums lasa Un jautrus jokus dzīt mums māca. Kurš skolas hroniku mums veido Un skaistus foto mirkļus ķer. Kurš grāmatas liek

Sīkāk

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx

Microsoft Word - Rūjienas_vidusskola_3b.docx Izglītības iestāde un klase : Rūjienas vidusskola, 3.b klase 11.februārī Rūjienas vidusskolas 3.b klases skolēni, skolotāja un daži vecāki devās ciemos uz Valmieras SOS bērnu ciematu, lai Labdarības akcijas

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,  Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums

2012 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 10. klasei 1. Tā kā LM ir viduslīnija, tad, balstoties uz viduslīnijas īpašībām, trijstūra 1 laukums būs 1 4 no trijstūra ABC laukuma. Analogi no viduslīnijām

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 NACIONĀLAIS KULINĀRAIS CEĻŠ apsekojumi, secinājumi, turpmākie plāni Lauku tūrisma pārskata seminārs, 11.09.2014., Bīriņu pils APTAUJA: VAI TŪRISTIEM PATĪK NACIONĀLIE ĒDIENI? VAI CITĀS VALSTĪS CENŠATIES

Sīkāk

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu.

Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Liepājas pils.10.vsk. 9.c klases skolnieki Elvis Beldavs,Deniss Ļitviņuks,Rihards Rusānovs. Drošs ceļš uz skolu. Ievads. Sveicināti. Mēs piedalamies šajā projektā, lai parādītu mūsu drošo ceļu uz skolu.

Sīkāk

Publiskā apspriešana

Publiskā apspriešana BŪVNIECĪBS IECERES PUBLISKĀ PSPRIEŠN JUNS TRMVJU INFRSTRUKTŪRS POSM IZBŪVE UN ESOŠS TRMVJU LĪNIJS PĀRBŪVE. BŪVNIECĪBS IEROSINĀTĀJS: Rīgas Pašvaldības SI Rīgas satiksme Reģ.Nr.40003619950, Kleistu 28, Rīga,

Sīkāk

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums

DR. MĀRTIŅŠ LUTERS MAZAIS KATEHISMS UN LIELAIS KATEHISMS Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums Devītais bauslis [ Mazais Katehisms ] Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Ko tas nozīmē? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu vai namu neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to

Sīkāk

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Page 1 Izdrukas identifikators: XXXXXXXXXLappuse 1 no 9 VALSTS TIESAS REĢISTRA CENTRĀLĀ INFORMĀCIJAS NODAĻA VALSTS TIESAS REĢISTRS Statuss uz XXXXX. gada XXXX. XXXX plkst. XXXXXXX Valsts Tiesas Reģistra

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos

Jaunums! ZANDA POLAR - izturīgs jumts matētos, dabīgos krāsu toņos ZANDA POLAR - izturīgs jumts Betona dakstiņš ar matētu virsmu ir lielisks Zanda klāsta papildinājums Mēs esam padarījuši Zanda klāstu spēcīgāku, papildinot to ar jauno, matēto betona dakstiņu Polar. Šī

Sīkāk

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener

APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē PROJEKTS APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē A.Dakša LVF Ģener APSTIPRINĀTS LVF Senioru komisijas sēdē 27.09.2017 APSTIPRINĀTS LVF Valdes sēdē 11.10.2017 -------------------------------- A.Dakša LVF Ģenerālsekretārs 2. Latvijas Senioru volejbola čempionāts sieviešu

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas cilvēki un tautsaimniecība 100 gados Pirmsākumi - 1917 1918-1939 1940-1990 1991-2017 Rūpniecība Transporta sistēma No 19. gs. 60. gadiem Latvijas teritorijā Krievijas impērija veido dzelzceļa

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt

Microsoft PowerPoint - 10 sesija kampana.ppt Kas ir komunikāciju kampaņa? Case Study Jauns cilvēks ienāk kafejnīcā un pie galdiņa pamana jauku vientuļi sēdošu meiteni. Ko darīt? Ķerties vērsim pie ragiem, lieki nedomājot? Tas var būt kļūdaini. Taču

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

[vieta skolas emblēmai]

[vieta skolas emblēmai] [vieta skolas emblēmai] Sveiki! Mēs esam Kuldīgas Alterna8vās sākumskolas 3.b klase. Kopā ar klases audzinātāju Santu Reimani esam ļoc priecīgi par iespēju piedalīces LOK rīkotajā projektā «Sporto visa

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr Fakss Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie

ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr Fakss Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie ARI-VI SIA Pērnavas iela 35, Rīga Tālr.67310345 Fakss. 67310346 info@mcrolls.lv Riteņu balansēšanas atsvariņu piedāvājums Mc 30 Uzsitamie atsvariņi vieglajām automašīnām tērauda diskiem (universālie) S/2

Sīkāk

pres-3

pres-3 JAUNA TIPA LĪDZ PAT 85% LĒTĀKA KODINĀŠANAS IEKĀRTA PRECĪZA, VIENMĒRĪGA UN REGULĒJAMA KODINĀŠANA ĻAUJ SAMAZINĀT KODINĀŠANAS IZMAKSAS LĪDZ 1.17 EUR/T* VAIRS NEPĀRMAKSĀJIET PAR GRAUDU KODINĀŠANU UN PAR IEKĀRTĀM,

Sīkāk

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai

Faktiskā siltumenerģijas patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā Lpp.1 no 25 Nr. p.k. Adrese faktiskai Faktiskā patēriņa salīdzinājums ar patēriņu tajā pašā laikposmā iepriekšējā gadā 06.2019 Lpp.1 no 25 1 1. pasažieru 4 2 1. pasažieru 8 3 1. preču 30a 4 1.Oficieru 4 2.840 2.680 5 1.Oficieru 6 0.951 1.484

Sīkāk

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu

Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2018./2019. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu Simetrija spēlēs Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 28./29. mācību gadā Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr

Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastr Nr.p.k. Neapbūvētu pašvaldības nekustamo īpašumu pilsētā, kuri var tikt nodoti nomai vai atsavināšanai, saraksts Zemes vienības adrese Statuss Kadastra apzīmē jums Kop platība m2 Zemes lieto šanas veids

Sīkāk

ro41_uzd

ro41_uzd Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 4 OLIMPIĀDE 5 klase 4 Dots, ka a

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f

Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 Olimpiskās dienas 2016 dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās f 23.09.2016 Olimpiskā diena 2016 programma Svinīgā daļa 09:15 "Olimpiskās dienas 2016" dalībnieku ierašanās stadiona Daugava tribīnēs. 09:30 Stāšanās futbola laukumā uz vingrošanu (pēc izvietojuma plāna)

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL

Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL Vasara par zemām cenām TAS MAN DER! VAIRĀK PAR MAZĀK...KATRU DIENU tops sievietēm, kokvilnas, ar elastānu, vienkrāsains, dažādas krāsas, izmēri: S XXL top Elastīgs un ērts materiāls, kas piekļaujas augumam

Sīkāk

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas

Latvijas ekonomikas akmeņainais ceļš pēc neatkarības atgūšanas LATVIJAS EKONOMIKAS AKMEŅAINAIS CEĻŠ PĒC NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS ARTŪRS KODOLIŅŠ, DR. OEC. PSRS Valsts budžeta rādītāji (1985.-1987.gads) 1985 1986 1987 Ieņēmumi (miljardos rbļ.) 567,7 366,0 360,1 Izdevumi

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS

Microsoft Word - NOLIKUMS_BASKETBOLS Basketbols 3x3 Talsos Nolikums 1. Turnīra mērķis. 1.1. Veicināt 3x3 basketbola starptautiskos turnīros; 1.2. Pilnveidot jauno sportistu treniņos iegūtās prasmes un iemaņas; 1.3. Sagatavoties Latvijas Jaunatnes

Sīkāk

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv

Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārv Aprūpe un atbalsts, ja domājams, ka kāds pavada pēdējās savas dzīves dienas Informācija, lai palīdzētu Jums izprast, kas parasti notiek un kā mēs pārvaldām aprūpi, ja uzskatāms, ka kāds pavada savas dzīves

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 12.05.2011. saistošie noteikumi Nr.13 Par Daugavpils novada

Sīkāk

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš

KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS Datums Laiks Pasākuma nosaukums Norises vieta 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šauš KULTŪRAS PASĀKUMU PLĀNS 2018. GADAM TUKUMA NOVADĀ JANVĀRIS 07-08/01/2018 Latvija komandu čempionāts šaušanā ar 09/01/2018 Bērnu teātru festivāls 12/01/2018 15/01/2018 16:00 20/01/2018 18:00 Domes priekšsēdētāja

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Eiro Latvijā!?

Eiro Latvijā!? Eiro Latvijā?!? Sanita Putniņa, biedrība «Radošās Idejas» Šodien runāsim par... Kāpēc veido monetārās savienības? Kāpēc Latvijā ievieš eiro? Kā notiks eiro ieviešana? Kas ir monetārā savienība? Valstu

Sīkāk

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze

Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 08.12.2015. prof. Irina Pilvere Aleksejs Nipers Latvija Lietuva Igaunija Polija Krievija Analizējamās nozares/valstis/periods Pētījums

Sīkāk

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P

RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD lp J.Radzevičs 2. P RĪGAS DOMES 112. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 23.04.2013. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Par tirgus statusa piešķiršanu RD-13-6822-lp J.Radzevičs 2. Par lēmuma par zaudējuma atlīdzinājumu Marinai Samuševai

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga

Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas:

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Latvijas Ekonomistu asociācija Latvijas Zinātņu akadēmija Lutera akadēmija Latvijas Valsts, zeme un tauta atskats pagātnē ar skatu uz nākotni Kārlis Balodis-izcils demogrāfs Pēteris Zvidriņš LZA īst.loceklis

Sīkāk

LEMUMS_GND_2015_26

LEMUMS_GND_2015_26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisijas LĒMUMS Gulbenē, 2015. gada 4.augustā Nr. GND-2015/26 Gulbenes novada domes iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Gulbenes domes sēdes 2015.gada 29.janvāra lēmumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Par Latgales Dziesmu svētkiem

Par Latgales Dziesmu svētkiem Es esmu piedalījusies Latgales Dziesmu svētkos. Tolaik man bija 19 gadi. Dziedātāji bijām daudz. Braucām ar vilcienu, pa ceļam dziedājām. Man ir bilde, kur mēs abas ar draudzeni skatāmies pa vilciena logu,

Sīkāk

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums

LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1. Vispārīgie noteikumi LKSSF sacensību tiesnešu nolikums 1.1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā tiek regulēta tiesnešu licencēšana un darbība. 1.2. Tiesāt Kamanu suņu sporta sacensības Latvijā var tikai

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Droša darba vide kā uzņēmuma vērtība Rūta Lūse 2015.23.10. Kā jūs jūtaties un ko jūs domājat, kad esat negadījuma aculiecinieks, lasāt vai skatāties par negadījumiem TV? Kādi līdzīgi notikumi varētu atgadīties

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji

Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznāji Latvijas 43. astronomijas atklātās olimpiādes neklātienes kārta 2015. gada 16. aprīlī 1. TESTS Izvēlies tikai vienu atbildi 1. Kurš no šiem zvaigznājiem Latvijā nekad nenoriet? (1 p) Kasiopeja Ērglis Vēršu

Sīkāk

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis

LSO Slēpošanas sacensības Intervāla starts Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis Rezultāti Rank Bib Name Year Club Time Gap C līmenis zēni Brīvais stils 2 km (1 km x 2) 1 8 LIEPIŅŠ Kārlis 1996 Lielplatones internātpamatskol 9:45.4 2 7 NIKOLAJEVS Kristaps 2001 Gaismas internātpamatskola

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vērtības cilvēka dzīvē. Pētniecība. Praktiskais pielietojums profesionālajā darbībā. Sintija Vaska Bc.psych. Pētnieciskās intereses Petroviča, S. (2016). Vērtību saistība ar izdegšanu palīdzošo profesiju

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr ,

LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr , Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr , LATVIJAS REPUBLIKA VAIŅODES NOVADA DOME Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv 2016.gada

Sīkāk

Talsu pateretaju kooperativi 1

Talsu pateretaju kooperativi 1 - - - - Talsu pateretaju kooperativi 1 DACE ALSBERGA ZIGURDS KALMANIS - - - TALSU PATERETAJU - KOOPERATIVI 1920-1945 TALSI 2015 3 UDK 908 (474.3) Al/Ka 260 Teksta autori: Dace Alsberga, Zigurds Kalmanis.

Sīkāk

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen

Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimen Anita Palapa Liepājas Universitātes Studiju programmas Logopēdija 3. kursa studente Liepājas Katoļu pamatskolas praktikante Jautras spēles visai ģimenei, kas attīsta, pilnveido bērna lasītprasmi un rakstītprasmi,

Sīkāk

Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1

Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1 Biedrība Bauskas rajona lauku partnerība G A D A P Ā R S K A T S par 2009.gadu 1 SATURS Lpp. Bilance 3 Ieņēmumu un izdevumu pārskats 5 Ziedojumu un dāvinājumu pārskats 6 Ziņojums 7 Ziedotāji un dāvinātāji

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

European Commission

European Commission EIROPAS KOMISIJA PAZIŅOJUMS PRESEI Briselē, 2013. gada 3. maijā 2013. gada pavasara prognoze ES ekonomika lēnām atlabst no ieilgušas lejupslīdes Pēc ekonomikas lejupslīdes, kas bija raksturīga 2012. gadam,

Sīkāk