Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma gadam

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma gadam"

Transkripts

1 Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma gadam Investīciju plāns gadam AUGŠDAUGAVAS NOVADS 1

2 Saturs Ievads... 3 Investīciju plāns... 6 Kopīgie projekti

3 Ievads Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma gadam (turpmāk Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa un rīcības, kuras katra pašvaldība apņēmusies īstenot tās pilsētas un novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos gadā valstī īstenotā administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka Augšdaugavas novada attīstības un vienlaikus administratīvais centrs ir Daugavpils valstspilsēta, kas ir nacionālas nozīmes attīstības centrs. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikts, ka valstspilsētām kā attīstības centriem ar piegulošām pašvaldībām izstrādājami kopīgi teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. Augšdaugavas kā jauna administratīvā teritorija izveidota līdz ar gada 1. jūliju, apvienojot s un Daugavpils novadu. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas: 1) vienota Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada esošās situācijas analīze, 2) vienots vidējā termiņa stratēģiskais redzējums, 3) kopīgas rīcības plāna darbības un 4) kopīgi investīciju projekti, 5) saskaņoti uzraudzības rādītāji, kā arī 6) atsevišķas katras pašvaldības sadaļas (Attēls 1). Attīstības programmā integrētas šādu dokumentu redakcijas, veicot datu aktualizāciju: spēkā esošā s novada attīstības programma gadam 1 Daugavpils pilsētas attīstības programmas gadam redakcijas projekts 2 ; izstrādes stadijā esošās Daugavpils novada atsevišķas sadaļas (esošās situācijas analīze, rīcības plāns, investīciju plāns, u.c.) Attīstības programmai. Pašreizējās situācijas raksturojums Stratēģiskā daļa Rīcības plāns Investīciju plāns uzraudzības un novērtēšanas kārtība ATTĒLS 1. Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas gadam struktūra Šajā sējumā ietverts Augšdaugavas novada pašvaldības investīciju plāns gadam, t.sk. kopīgi īstenojamie projekti ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldību. 1 Apstiprināta ar s novada domes sēdes lēmumu 157 Par s novada attīstības programmas gadam apstiprināšanu (prot. 9, 9. ) 2 Daugavpils pilsētas domes sēdes lēmums 363 Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes lēmumā 341 Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas gadam izstrādes uzsākšanu (prot. 24, 13. ), kas paredz integrēt Daugavpils pilsētas attīstības programmas gadam redakciju Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas gadam redakcijā 3

4 Investīciju plānā ietverti plānotie pašvaldības un sadarbības partneru ieguldījumi laika posmā no līdz gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskajā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautās rīcības, virzot novada attīstību ilgtermiņa stratēģisko mērķu virzienā. Investīciju plānā ietverti prioritāri īstenojamie pašvaldības investīciju projekti, kuri noteikti ievērojot pēctecību ar bijušā Daugavpils novada un s novada pašvaldības investīciju plānos paredzēto iekļauti aktuālie un nerealizētie projekti, kā arī īstenošanas procesā esošie projekti. Tāpat balstoties uz iepriekš veikto analīzi, ietverti no vietējās sabiedrības un pašvaldības s vajadzībām izrietoši prioritārie projekti. Augšdaugavas novada pašvaldības Investīciju plāns ietver šādu informāciju: projekta numurs, kas tiek lietots sasaistē ar pašvaldības ikgadējo budžetu; projekta : o I (paredzēt finansējumu aktuālā gada budžetā; ir uzņemtas saistības), o II (projekta pieteikuma iesniegšanas vai būvdokumentu izstrādes stadija; paredzēt finansējumu nākamā gada budžetā), o III (1)ļoti aktuāls, bet finansēšanas avots nav skaidrs; paredzēt finansējumu aiznākamā gada budžetā), o E ("realizācijā esošs", turpinās uzņemto saistību izpilde), o R ("rezerves saraksts", vajadzības tiks virzītas finansēšanai pēc I-III projektu saraksta īstenošanas), o REG (reģionālā līmeņa projekta ideja) projekta nosaukums, ideja; īstenošanas teritorija pilsēta, pagasts, u.c.; projekta pamatojums - stratēģiskā atbilstība ar vidēja termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem; papildinošā projekta numurs; projekta nepieciešamais indikatīvais ; ārējā finansējuma un avots valsts budžets VB, ES fondi ES, privātie līdzekļi PL, citi līdzekļi -CL. Norādāma indikatīvā summa vai procentuālais sadalījums pa avotiem; projekta plānotais tekošajā gadā; kredītlīdzekļi (atzīmējot, vai tiek ņemti); projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji; projekta īstenošanas gada ietvaros, kā arī ietverot uzsāktos investīciju projektus, vai vēlāk, attīstības programmas gadam darbības periodā; atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu projekta partneri; Investīciju plāna uzraudzības sadaļas faktiskie izdevumi tekošajā gadā, projekta. 4

5 Pašvaldība vismaz reizi gadā Investīciju plānu aktualizē, ņemot vērā tā izpildi un ikgadējo apstiprināto pašvaldības budžetu. Augšdaugavas novada pašvaldības investīciju plāns tiek aktualizēts ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu. Dokuments sagatavots saskaņā ar labo praksi telpiskās attīstības plānošanā un attīstības plānošanas principiem. Ievēroti spēkā esošie normatīvie akti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskie ieteikumi "Vadlīnijas pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādei (2021. g.. marta redakcija) (VARAM Metodiskie ieteikumi). Attīstības programmas izstrādi publiskā iepirkuma rezultātā veic vadošais telpiskās plānošanas uzņēmums Latvijā SIA Reģionālie projekti ciešā sadarbībā ar trim iesaistītajām pašvaldībām (līdz gada 1.jūlijam Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un s novada pašvaldības). 5

6 nosaukums (projekta ideja) teritorija projekta IZG IZG IZG-013 VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena - IZGLĪTĪBA UN PRASMES Lāču pamatskolas s darbu pabeigšana Randenes pamatskolas telpu remonts un Kalkūnes pagasts teritorijas labiekārtošana Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas Višķos Višķu pagasts mācību vides 4. IZG-014 Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai 5. IZG-0 6. IZG IZG IZG IZG-043. IZG IZG-050 Fiziskās vides uzlabošana Naujenes pamatskolā, Špoģu vidusskolā, Vaboles vidusskolā un Zemgales vidusskolā IKT bāzes modernizācija mācību procesa organizēšanai Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā, Naujenes pamatskolā, Salienas vidusskolā, Sventes vidusskolā, Špoģu vidusskolā, Zemgales vidusskolā Kalkūnes, Nīcgales un Sventes pagastos, Višķu pagasts, Vaboles pagasts, Demenes pagasts Demenes pagasts, Kalupes pagasts, Naujenes pagasts, Salienas pagasts, Sventes pagasts, Višķu pagasts Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības Nīcgales pagasts iestādes Sprīdītis fiziskās vide uzlabošana. Zemgales vidusskolas sporta infrastruktūras mācību vides nodrošināšanai Profesionālās izglītības programmas fiziskās vides sagatavošana Medumu speciālajā pamatskolā Mūsdienu izglītības īpatnības pirmsskolā, sākumskolā un pamatskolā (Erasmus+ ) Veselīgs dzīves veids - ceļš uz dzīvi (Erasmus+) Demenes pagasts Medumu pagasts Višķu pagasts Biķernieku pagasts 12. IZG-051 Lepni būt par eiropiešiem! (Erasmus+) Biķernieku pagasts 13. IZG IZG-060 Projekts "RoboNet: IT programmēšanas un robotikas kompetenču attīstība Latgales, Visaginas un Ignalinas pārrobežu reģionu skolās Pasākumu komplekss vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem karjeras atbalstam un individuālo kompetenču attīstībai 15. IZG-061 Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai 16.. Novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveide s Mūzikas un mākslas skolas darbības pilnveide Višķu pagasts Demenes un Dubnas pagasti,, Subate IZG-0, IZG-018, IZG-020, SPS-014, ART ES, VB SPS ES, CL IZG-026, IZG-027, KUL-063, KUL-064, KUL-089 IZG-007, IZG-018, IZG-020, IZG-036, IZG-042, IZG-046 IZG-007, IZG-0, IZG-020, IZG-036, IZG-042, IZG-046 IZG-0, IZG-018, IZG CL, VB, ES ES, CL VB PB IZG CL, VB, ES IZG-0, IZG ES, CL ES, CL ES, CL ES, VB, CL ES, VB, CL ES, VB ES, VB Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma gadam AUGŠDAUGAVAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS GADAM Veikti skolas iekštelpu s pasākumi, t.sk. izveidota ergonomiskā un estētiskā mācību vide (klašu telpu un gaiteņu kosmētiskais remonts, ventilācijas sistēmas, garderobju remonts), videonovērošanas sistēmas un jauna iežogojuma uzstādīšana. Uzlabota skolas mācību vide. Izremontētas skolas telpas, nomainīta elektroinstalācija, sakārtota skolas teritorija, uzstādīts žogs. Veikti iestādes s un modernizācijas pasākumi mācību telpās un kopmītnēs, t.sk. ieejas, foaje un tualešu, kabinetu, jumta remontdarbi atbilstoši sanitāri higiēnisko normu prasību ievērošanai Autoparka skolēnu pārvadāšanas funkcijas nodrošināšanai. Uzlaboti mācību apstākļi. Nodrošināta kvalitatīva mācību vide atbilstoši kontrolējošo iestāžu prasībām.atbilstošu mēbeļu iegāde mācību procesa nodrošināšanai. Koridoru seguma nomaiņa Naujenes pamatskolā. Sakārtota Vaboles vidusslokas lietus ūdens novadīšanas sistēma, uzlabota skolas ārtelpas fiziskā vide. Špoģu vidusskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenšanas telpu pielāgošana grupai 1-2 gadus veciem bērniem: telpu vienkāršota, mēbeļu iegāde, santehniskā mezgla pielāgošana, elektroinstalācijas darbi, apkures sistēmas uzlabošana, ieejas mezglu reonts, atsevišķas ieejas izveidošana u.c. Zemgales vidusskolas apkures sistēmas. Modernizēta skolu IKT bāze izglītības procesa pilnveidošanai un skolu konkurēntspējas paaugstināšanai Nodrošināta kvalitatīva mācību vide atbilstoši kontrolējošo iestāžu prasībām. Paaugstināta ēkas drošība un ilgtspēja: jumta un ārsienu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, telpu renovācija. Bērnu laukuma. Atjaunotas betona apmales. Nodrošināta kvalitatīva vide sporta nodarbībām: siltināta sporta zāle, atjaunots skolas sporta angāra jumta segums, nomainīti logi un durvis, atjaunota apkures sistēma, pārbūvēts sporta laukums, demontētas skolas teritorijas avārijas stāvoklī esošās būves. Nodrošināta materiāltehniskā bāze mājkalpotāja profesijas apgūšanai: mājsaimniecības tehnika, mācību līdzekļi, u.c. Telpu pārbūve par profesionālās programmas mācību telpām.profesionālās pamatizglītības apguvei nepieciešāmo internāta telpu izbūve un aprīkošana. Buvdarbu 1.kārtā: darbnīcas ēkas darbnīcas telpu 9 pārbūvēt par profesionālās programmas mācību telpu, klases telpu 7 pārbūve par guļamistabu. 2.kārta: darbnīcas ēkas bibliotēkas telpas pārbūvēt par profesionālās programmas mācību telpu un skolas ēkā klases telpu 6 pārbūvēt par guļamistabu. 3.kārta: darbnīcas ēkas telpas nr.8 un nr.2 pielāgošana profesionālās programmas īstenošanas vajadzībām. Uz labas prakses piemēriem apgūti jauni pedagoģiskie paņēmieni, kas atbilst mūsdienu izglītojamo prasmēm, spējām un interesēm. Kursu apmeklēšana, darba grupu izveide u.c.aktivitātes, kas sniedz profesionālo pilnveidi skolotājiem. Pieredzes apmaiņas braucieni izglītojamajiem, kas stimulē vienaudžu praktisku mijiedarbību. Apmācības aktivitātes pedagoģiem, kas nodrošina iespējas profesionālo kompetenču attīstībai un veicina moderno tehnoloģiju izmantošanu Pieredzes apmaiņas braucieni izglītojamajiem, kas stimulē vienaudžu praktisku mijiedarbību. Apmācības aktivitātes pedagoģiem, kas nodrošina iespējas profesionālo kompetenču attīstībai un veicina moderno tehnoloģiju izmantošanu Īstenots aktivitāšu kopums ar mērķi ievērojami uzlabot skolēnu informācijas tehnoloģiju programmēšanas un robotu tehnikas konstruēšanas prasmes: skolu pasniedzēju specializētā apmācība, semināri un konferences, Latgales reģiona un starptautiskā mērogā sacensības robotehnikā ar Latgales un Lietuvas pašvaldību skolu komandu līdzdalību, specializētā robotu tehnikas aprīkojuma iegāde skolām. Uzlabota pieeja karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Atbalstīta izglītojamo individuālā kompetenču attīstība, samazināta priekšlaicīgu mācību pārtraukšana preventīvus un intervences pasākumu rezultātā īstenošanas Naujenes pagasta Kalkūnes pagasta Pašvaldības aģentūra "Višķi" Kalkūnes pagasta, Nīcgales pagasta, Sventes pagasta Demenes pagasta, Naujenes pagasta, Vaboles pagasta, Višķu pagasta Demenes pagasta, Kalupes pagasta, Naujenes pagasta, Salienas pagasta, Sventes pagasta, Višķu pagasta Nīcgales pagasta Demenes pagasta Medumu speciālā pamatskola Špoģu vidusskola Biķernieku pamatskola Biķernieku pamatskola Špoģu vidusskola Izglītības Autoparka skolēnu pārvadāšanas funkcijas nodrošināšanai. Demenes pagasta, Dubnas pagasta Īstenota s, Subates, Bebrenes izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveide. s pilsētas administrācija Uzlabota telpu pieejamība un platība Mākslas programmas audzēkņiem. Ierīkotas telpas gleznotavai, zīmētavai, tekstilapstrādei, datorklasei, izstāžu zālei, inventāra uzglabāšanai. Īstenota piebūves būvniecība Mūzikas skolas ēkai Jēkabpils iela 5A, veidojot kultūrizglītības centru ar mūžizglītības iespējām no pirmsskolas vecuma līdz mūža nogalei. Īstenota materiāli tehniskās bāzes pilnveide - iegādāti mūzikas instrumenti ansambļa, orķestra izveidei. Skolai veidojot un attīstot kolektīvo muzicēšanu, aptverts lielāks klausītāju loks un s pilsētas administrācija iesaistīts lielāks dalībnieku skaits. Izveidota datorklase, piedāvājot audzēkņiem iespējas apgūt digitālo mākslu. Rezultātā kvalitatīvāka un daudzpusīgāka programmas apguve un konkurentspējīga izglītības mākslas jomā. partneri Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV "Višķi" Latgales reģiona attīstības aģentūra s pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveide Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas labiekārtošana modernas nometņu bāzes vietas izveide ES, VB ES Izremontētas un mūsdienīgi iekārtotas iestādes bērnu grupu telpas, nodarbību telpas, virtuve, saimnieciskās telpas un sanitārās telpas. Atjaunota rotaļu laukumu infrastruktūra. Īstenota Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas labiekārtošanas 2. kārta - - atjaunoti sanitārie mezgli, ierīkotas dušas; - veikts telpu kosmētiskais remonts. Rezultātā Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas bāze izveidota par konkurētspējīgu un modernu nometņu bāzes vietu. s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija, Attīstības

7 I 22. I 23. I 24. I 25. I nosaukums (projekta ideja) Dzīvnieku kopšanas pakalpojumu centra izveide profesionālās programmas apguves kvalitātes paaugstināšanai Bebrenes profesionālajā vidusskolā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts PROTI un DARI (SAM ) teritorija Projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru) (SAM ) Projekts Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (SAM ) Projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (SAM ) s pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš telpu remonts 14, U15 VTP1/RV4/ U15 VTP1/RV4/ U12 VTP1/RV4/ U12 VTP1/RV4/ U projekta 209, ES, VB ESF, JSPA, pašvaldības budžets 12297,69 ESF, VBD 49931,35 ESF, VBD Summa tiek kompensēta pēc faktiskā izlietojuma ESF 71847,27 PB Izveidots dzīvnieku kopšanas pakalpojumu centrs Bebrenē ESF Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta PROTI un DARI īstenošanu. mērķa grupa ir jaunieši gadi, kuri nestrādā un nemācās. Galvenās projektā ietvertās aktivitātes ir vērstas uz jauniešu darba prasmju apguvi. Paredzēti jauniešu informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus (piemēram, organizējot radošās darbnīcas, tikšanās ar darba devējiem u.c.), kā rezultātā tiktu sekmēta jauniešu iesaistīšanās dažādās sabiedriskajās aktivitātes. specifiskais mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu /16/I/001 Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Telpu labiekārtošanas un s remontdarbi 5 grupās, veicot novecojušās inženierkomunikācijas nomaiņu, elektroinstalācijas darbus, virtuvīšu un sanitāro telpu remontu, jaunas santehnikas uzstādīšanu, radiatoru nomaiņu, u.c. Darbienm tiek izraudzīti bērnudārza videi ļoti piemēroti krāsu toņi un materiāli, piemēram trokšņus slāpējošs un neslīdošs linolejs. īstenošanas s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija partneri 26. Bebrenes veterinārās klīnikas ēkas remontu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība ES, VB Nepieciešams nodrošināt tehnisko bāzi izglītības programmu pilnveidei un dažādošanai. Bebrenes pagasta 27. s pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš filiāles Bebrenē renovācija un funkciju attīstība U60 VTP1/RV7/U ES, VB s pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš filiāles Bebrenē renovācija un funkciju attīstība. Nepieciešams: - uzlikt ēkai slīpo jumtu un nosiltināt ēku; - atjaunot komunikācijas; - veikt iekštelpu kosmētisko remontu; - atjaunot fizioterapeita kabinetu un rast iespēju vismaz 1x nedēļā fizioterapeita pieejamību; - vismaz 1x nedēļā manikīra un pedikīra pakalpojumi; - trenažieru zāles aprīkojuma un papildināšana. Pašreiz vienā daļā telpu darbojas relaksācijas un veselības veicināšanas centrs, kur pieejama vingrošanas un trenažieru zāle, darbojas frizētava. Perspektīvā varētu piedāvāt telpas uzņēmējdarbības atbalstam. s pilsētas administrācija 28. SAB-0 VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena - Iekļaujoša kopiena, SABIEDRĪBA Ambeļu Brīvā laika centra aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Ambeļu pagasts 29. SAB-012 Atbalsts vietējo kopienu iniciatīvām 30. SAB-014 Projekts "EUROPE DIRECT" Višķu pagasts 31. SAB-015 Projekts "Ģimeņu dzīvotspējas nākotne Eiropas lauku apvidos"(erasmus+) 32. Kopienas centra izveide Ilzē JAU-013 Centra "Kopā darīšanas vieta" ar digitālās infrastruktūras bāzi izveide Energoefektīvu risinājumu ieviešana ēkas "Kopā darīšanas vieta" (Brīvības iela 3,) apsaimniekošanā Atbalsta programmas vietas potenciāla un iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanai VTP1/RV1/U 1 VTP1/RV1/U 2 VTP1/RV1/U 2 VTP/RV23/U 86 VTP1/RV1/U 1 VTP1/RV1/U 1 VTP1/RV1/U 1 VTP1/RV1/U 1 VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena - Prioritāro mērķgrupu politikas - JAUNATNE Kalkūnes ciema jauniešu un sporta centra remonts 37. JAU-016 Jauniešu apmaiņas programma "Brīvs un prātīgs" 38. JAU-021 Jauniešu iniciatīvas ES līdzekļu apgūšanā un jaunie Erasmus+ projekti Kalkūnes pagasts VTP1/RV8/U 29 VTP1/RV8/U 29 VTP1/RV8/U 29 KUL PL, ES, CL ES, CL 11 5 ES, CL ES, CL ES, CL ES, CL 000 JAU ES, CL ES, CL Ambeļu Brīvā laika centra sadzīves tehnikas klāsta modernizācija un paplašināšana piedāvājuma attīstībai: virtuves un telpu kopšanas aprīkojuma, jaunas veļas mazgāšanas/žāvēšanas tehnikas iegāde. Lauku iedzīvotājiem nodrošināta iespēja izmantot centra virtuvi un veļas mazgātavi sabiedriskajām vajadzībām. Atbalsts vietējo kopienu iniciatīvām Partnerības "Kaimiņi" aktivitāšu ietvaros Europe Direct informācijas centra (EDIC) izveide, kas ES dalībvalstīs ir viens no mehānismiem, lai nodrošinātu plašākas sabiedrības informēšanu reģionos par Eiropas Komisijas aktualitātēm, sniedzot plašākas iespējas iedzīvotājiem saņemt praktisku informāciju par tiesību izmantošanu Eiropas Savienībā. Publisku bezmaksas bezvadu interneta tīklāju ierīkošana Višķu pagasta teritorijā. Atvieglota piekļuve e-pakalpojumiem, radīti jaunus digitālās iekļaušanas piedāvājumi. Tādu vietējo mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšana, kuri ievieš jauninājumus digitālos produktos un pakalpojumos. Īstenota Ilzes vēsturiskās skolas ēkas renovācija izveidots kopienas, sabiedrisko aktivitāšu cents Ilzes iedzīvotājiem. Lai saglabātu ēkas funkcionalitāti, nepieciešama: - ēkas jumta un logu nomaiņa; - telpu remonts; - elektroinstalācijas un labierīcības telpu ; - lokālas apkures ierīkošana; - aprīkojuma un mēbeļu iegāde. Atbalsts kopienām. Nevalstiskā sektora darbības stimulēšanai un aktīvo iedzīvotāju atbalstam s novadā nepieciešams nodrošināt pilnvērtīgu bāzi attālinātai komunikācijai ar iespēju saņemt palīdzību un izglītoties (piem. organizēt izglītojošus tematiskos kursus, piesaistot speciālistus) "Kopā darīšanas vieta" veidota ar mērķi stimulēt, vienot nevalstisko organizāciju savstarpējo komunikāciju un komunikāciju ar pašvaldību, valsts institūcijām, veidojot vietu radošo un formālo pasākumu īstenošanai. Telpām (Brīvības iela 3, ) veikts kosmētiskais remonts, bet ir nepieciešams veikt jumta renovāciju un ārējās fasādes remontu, lai saglabātu ēkas tehnisko stāvokli. Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām vietas potenciāla attīstīšanai, sabiedriskā labuma ieceru īstenošanā. Tiek realizētas inovatīvas un sabiedrībā nepieciešanmas idejas apkārtējās vides, labsajūtas uzlabošanai vietējās kopienās, grantu konkursa kārtībā. Ēkas konstruktīvo elementu uzlabošana, fasādes vienkāršota. Uzlabota tehniskā un estētiskā vide jauniešu un sporta aktivitāšu norises ēkā. Sadarbojoties ar Vācijas brīvprātīgā darba organizācijām, brīvprātīgā darba prakses pārņemšanu veicināšana. Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens novada jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešu līderiem. Eiropas Solidaritātes korpuss - Solidaritātes 3 projekti ; Valsts programmas projekti (2 projekti); ERASMUS+ JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTS ; ERASMUS+ Jaunatnes darbinieku mobilitāte (LATVIJAS - GRUZIJAS sadarbības projekts), u.c Ambeļu pagasta sadarbībā ar vietējām biedrībām Attīstības sadarbībā ar Partnerību "Kaimiņi" Višķu pagasta, Attīstības Attīstības Bebrenes pagasta s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija Attīstības Kalkūnes pagasta Izglītības Izglītības

8 39. KUL KUL-007 nosaukums (projekta ideja) teritorija VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena - KULTŪRVIDE Grāmatu iegāde Augšdaugavas novada pagastu bibliotēkām Naujenes kultūras centra ēkas rekonstrukcija 9 projekta KUL-011, KUL-032, KUL-033, KUL-046, KUL KUL īstenošanas Novada bibliotēku grāmatu fonda palielināšana atbilstoši Kultūras ministrijas bibliotēku akreditācijas komisijas ieteikumiem Kultūras Uzlabota kultūras objekta infrastruktūra un vide radošai darbībai. Ēkas iekštelpu remonts, aizsargapmales, pamatu stiprināšana, jumta remontdarbi, lietus istēmas, pagrabtelpu remonts, elektroinstalācijas nomaiņa (2.kārta), durvju, logu nomaiņa (2.kārta), ieejas pārbūve un pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Naujenes pagasta partneri 41. KUL-008 Valsts kultūras pieminekļa - Raiņa dzīves vieta Berķenelē ēku un tehniskās vides uzlabošana Kalkūnes pagasts KUL-006, KUL-044, KUL-060, KUL-070, KUL-87, KUL ES, VB Valsts kultūras pieminekļa ēku saglabāšabas darbi. Pusmuižas ansambļa sakārtošana mūsdienu kultūras un mākslas procesam. Klēts un staļļa tehniskā projekta izstrāde. Pusmuižas saimniecības ēku arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un s darbi.atjaunots ūdensvads un kanalizācijas sistēma, higiēnisko prasību nodrosināšana apmeklētājiem un darbiniekiem. Piedāvāto pakalpojumu un veikto funkciju kvalitātes uzlabošana.saimniecības ēkas izbūve dārza inventara uzglabāsanai un apsaimniekošanai. Pamatu sagatavosanas darbi, elektroapgādes ievada iekārtošana. daļa pasākumu īstenota projekta LV-RU-018 "Amatniecība bez robežām" ietvaros Kultūras 42. KUL-0 Kalupes pagasta saieta nama izveidošana Kalupes pagasts Pagasta saieta nama izveidošana (ar aptuveni 80 skatītāju vietām) uz dzīvojamās mājas bāzes (Ezeru iela 8, Kalupe). Pagasta iedzīvotājiem nodrošināta kultūrvides pieejamība un socializēšanās telpa Kalupes pagasta 43. KUL-011 Lauku bibliotēkas kā vietējo kopienu informatīvā atbalsta centri 9 KUL-004, KUL-032, KUL-033, KUL-046, KUL Pilnveidots un atjaunināts materiāltehniskais nodrošinājums, t.sk.datortehnikas, servera disku nomaiņa, operētājsistēmas un pamatbalsta. 29 Daugavpils novada lauku bibliotēku darbinieku zināšanu un profesionālās kapacitātes paaugstināšana. Uzlabota bibliotēku pakalpojumu sniegšanas kvalitāte vietējo kopienu iedzīvotājiem Kultūras 44. KUL KUL KUL KUL-030 Augšdaugavas novada Kultūras centra aprīkojuma un vides uzlabošana Radošā atbalsta pasākumi pierobežas teritoriju iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām Demenes Kultūras nama/saieta nama remontdarbi Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu klāsta un kvalitātes uzlabošana. Demenes pagasts 8 KUL KUL ES, VB KUL ES, CL Ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana: jumta seguma nomaiņa, brūkoša dūmvadu kanāla demontāža, pamatu hidroizolācijas, betona apmales uzstādīšana. Lielās zāles audio un gaismas aparatūras modernizācija. Datortehnikas iegāde (novecojušo portatīvo datoru nomaiņa) Mācību un informācijas centrā. Gaisa kondicionieru uzstādīšana darba kabinetos (2. un 3. st.).tiks uzlabota pasākumu un darba vides kvaitāte. Māksliniecisko spēju attīstības pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dalība Starptautiskajā adaptētās modes foruma Mode H aktivitātēs Logu nomaiņa, ēkas fasādes, uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus. Siltināts ēkas cokols. Veikta jumta siltināšana. Ventilācijas izvadu remonts. Jumta parapeta pārbūve. Zibensaizsardzības izveidošana. Iekštelpu kosmētiskai remonts. Durvju nomaiņa. Uzlabota kopienas socializēšanās vide. Uzlabota izglītības iestādes fiziskā vide un materiāltehniskais nodrošinājums. Uzlabots iestādes piedāvājums. Izremontētas mācību telpas. Mūzikas instrumentu bāzes. Datorgrafikas un vizuali plastiskās mākslas apgūšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un telpu pielāgošana. Ofisa aprīkojuma iegāde (kopētājs, u.c.). Bruģētā laukuma pie skolas, avārijas stāvoklī esošā stāvlaukuma. Datortehnikas iegāde izglītības programmas īstenošanai.uzlabots ekas tehniskais stāvoklis, novērsti ēkas tehniskajā apsekjošanā norādītie trūkumi, atjaunota ekas ventilācijas sistēma, ierīkota zibensaizsardzība, nosiltināti bēniņi, atjaunota ēkas aizsargapmale, durvis nomainītas uz ugunsdrošajām durvīm, veikts telpu remonts, t.sk 1. stāva grīdu nomaiņa Kultūras Kultūras, Sociālais dienests Demenes pagasta Naujenes pagasta, Naujenes mūzikas un mākslas skola 48. KUL KUL-033 Naujenes jaunatnes un sporta centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja Naujenes tautas bibliotēkas vides drošības uzlabošana un materiāltehniskās bāzes modernizācija 50. KUL--035 Nīcgales pagasta Kultūras nama remonts Nīcgales pagasts 51. KUL-042 Vecsalienas muižas un parka s darbi Vecsalienas pagasts 9 VTP3/RV18/ U71 KUL-004, KUL-011, KUL-033, KUL-046, KUL-088 KUL-004, KUL-011, KUL-032, KUL-046, KUL ART ES, VB, CL Izveidota mūsdienīga, bibliotekas pakalpojumu sniegšanas prasībām atbilstoša ēka. Uzlabota bibliotēkas vides drošība un modernizēta materiāltehniskā bāze. Novecojošo datoru nomaiņa, videonovērošanas kameru uzstādīšana, daudzfunkcionālo kopēšanas iekārtu iegāde, mēbeļu nomaiņa. Bibliotēkas elektroinstalācijas nomaiņa. Nodrošināta telpu ugunsdrošība. Uzlaboti bibliotēkas pakalpojumi Kultūras nama fasādes un jumta remonts. Nodrošināta ēkas iltgspēja. Sakārtota pagasta publiskā kulturvide un ārtelpa. Nodrošināta kultūrvides pieejamība pagasta iedzīvotājiem Kultūrpieminekļa teritorijas sakopšana un publiskās vietas labiekārtošana: teritorijas izpētes veikšana, parka būvprojekta izstrādāšana, ceļiņu izveidošana, parka apgaismojuma ierīkošana, infrastruktūras objektu un papildināšana, u.c.. Kopienas socializēšanās un tūrisma piedāvājuma uzlabošana. Pagasta administrācijas pakalpojumu sniegšans vides uzlabošana. Nomainīti nolietojušies ēkas autentiskie logi ēkas ilgstpējas saglabāšanai. Kultūrpieminekļa saglabāšanas un atbilstošas apsaimniekošanas nodrošināšana Naujenes pagasta Kultūras, Naujenes pagasta Nīcgales pagasta Salienas pagasta 52. KUL KUL KUL KUL KUL-073 Salienas pagasta kultūras nama vides Medumu pamatskolas bijušās darbnīcas ēkas rekonstrukcija Medumu muzeja ekspozīcijas vajadzībām Salienas pagasts Medumu pagasts Špoģu Mūzikas un mākslas skolas t.sk.tās Višķu pagasts, Kalkūnes Kalkūnes pagasta mācību punkta pagasts infrastruktūras un mācību vides uzlabošana Naujenes novadpētniecības muzeja ekspozīciju uzlabošana un paplašināšana Atbalsta programma kultūras pieminekļu īpašniekiem 57. KUL-074 Tabores sabiedriskā centra ēkas remonts Tabores pagasts VTP3/RV18/ U71 KUL-006, KUL-008, KUL-044, KUL-070, KUL ES, VB ES ES Telpu s darbi: santehnikas telpu, foajē, skatuves, elektroinstalācijas/ apgaismojuma remonts. Uzlabota kopienas socializēšanās vide. Telpu pielāgošana Medumu skolas muzeja vajadzībām. Nodrošināta kultūrvēsturisko materiālu atbilstoša uzglabāsana un materiālu mūsdienīgā eksponēšana. Uzlabota kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība. Uzlabota izglītības iestādes fiziskā vide Višķu pagasta telpās: klašu telpu un gaiteņu remonts, lokālās ventilācijas sistēmas ierīkošana, mūzikas instrumentu bāzes, ofisa aprīkojum iegāde (kopētājs, u.c.). Labiekārtota iestādes teritorija. Koncertflīģela iegāde un aprīkošana iestādes akreditācijas nodrošināšanai. Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums iestādes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai iestādes telpās Malnavas koledžas mācību korpusā (Višķu tehnikums, telpa 4): mēbeles, mīkstais inventārs, automātiskais ekrāns, datori, videoprojektors, akustiskā sistēma. Labiekārtota iestādes teritorija Višķu pagastā. Telpu remonts iestādes Kalkūnes pagasta mācību punktā. Izveidotas jaunas ekspozīcijas "Lūgšanas istaba" par iedzīvotāju tradicionālo amata prasmēm. Etnogrāfijas ekspozīcijas ēkas remonts, t.sk.jumta Atbalsta programma, kas sniedz līdzfinansējumu valsts kultūras pieminekļu un kultūras mantojuma objektu īpašniekiem īpašuma s un restaurācijas darbos, pielietojot kultūras pieminekļu saglabāšanas labo praksi. Tabores sabiedriskā centra ēkas remonts, t.sk. ieejas durvju ierīkošana apkures telpā. Pandusa izveidošana. Uzlabota kultūras pasākumu vides kvalitāte Salienas pagasta AN pašvaldības aģentūra "TAKA" Špoģu mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Kalkūnes pagasta pārvaldi un Višķu pagasta pārvaldi Kultūras ANP centrālā administrācija Tabores pagasta

9 nosaukums (projekta ideja) teritorija 58. KUL-075 Sventes pagasta Tautas nama remontdarbi Sventes pagasts 59. KUL-083 Ambeļu latgalisko tradīciju un prasmju Ambeļu pagasts mājas remonts un teritorijas labiekārtošana projekta KUL ES, CL, PL Paaugstināta Sventes Tautas nama ēkas energoefektivitāte: ēkas fasādes siltināšana, siltumapgādes sistēmas renovācija. Uzlabota kultūras pasākumu vides kvalitāte. Nodrošināta kultūras mantojuma saglabāšana. Uzlabota socializēšanās un vietējo kultūras tradīciju vides kvalitāte. Mājas pamatu remonts, jumta un sienu siltināšana, lietusūdens sistēmas uzstādīšana. grīdu nomaiņa, elektriskā apgaismojuma uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana, akustiskās sistēmas, mikrofona, tautas mūzikas instrumentu, gultas veļas u.c. aprīkojuma iegāde nometņu un semināru rīkošanai. īstenošanas Sventes pagasta Ambeļu pagasta sadarbībā ar vietējām biedrībām partneri 60. KUL KUL KUL KUL KUL-096 Vaboles pagasta bibliotēkas un Skrindu dzimtas muzeja fasādes Ambeļu Svētā Jura Romas katoļu draudzes baznīcas fasādes un kapsētas sakārtošana Augšdaugavas novada Kultūras s kultūras pasākumu organizēšanas materiāli tehniskā aprīkojuma uzlabošana Izglītības un kultūras darbinieku kompetences paaugstināšanas pasākumi sadarbībā ar Eiropas un pasaules valstīm Lauku radošo teritoriju attīstīšana, sekmējot reģionālās identitātes kultūras produktu kapacitāti un starptautisko apmaiņu Vaboles pagasts Ambeļu pagasts 65. KUL-098 Projekts "Mūžam jauns" KUL-004, KUL-011, KUL-032, KUL-033, KUL ES, CL, PL ES, CL, PL CL ES, CL KUL ES, CL ES, CL Veikta ēkas fasādes, nodrošināta bibliotēkas un muzeja krājuma saglabāšana, uzlabota kultūras mantojuma vides kvalitāte Vaboles pagasta Atjaunota baznīcas fasāde. Sakārtots kapsētas žogs un celiņš. Uzlabota kultūras mantojuma vides kvalitāte Papildināta materiālā bāze kultūras pasākumu organizēšanai: brīvdabas kinozāle (projektors un ekrāns), prožektori, gaismas pults, skatuve. Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana. Nodrošināts atbalsts kultūras apmaiņai un amatiermākslas kolektīvu mobilitātei ar novada starptautiskajiem sadraudzības partneriem. Organizēti kultūras un mākslas pasākumi (Augšdaugava, Mūzikas Skrytuļs, plenērs Berķenelē u.c.). Veiktas aktivitātes novada kultūras produktu reģionālās un starptautiskās aprites veicināšanai. Sniegts ieguldījums lauku radošo teritoriju koncepcijas attīstībā. Uzlaboti dzīves apstākļi un pieejamība kultūras pasākumiem mazāk aktīvās kopienās un teritorijās. Organizēti mūžizglītības pasākumi, veselīga dzīvesveida popularizēšanas un radošās mākslas aktivitātes dažādu paaudžu cilvēkiem. Esošo sociālkultūras pakalpojumu sniegšanas vietu tehniskās bāzes uzlabošana attālās lauku teritorijās (Kultūra uz riteņiem) Ambeļu pagasta sadarbībā ar vietējām biedrībām un draudzi Kultūras Kultūras Kultūras Kultūras 66. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kultūras namos, Eglainē, Šēderē, Subatē, Dvietē, Eglaines pagasts, Šēderes pagasts, subate, dvietes pagasts 0000 ES, VB Iegādāta skaņas, gaismas u.c. veida aparatūra kultūras iestādēm kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšanas nodrošināšanai. Modernizētas kultūras iestāžu iekštelpas. s pilsētas administrācija, Eglaines pagasta, Dvietes pagasta, Šēderes pagasta, Subates un Prodes pagasta pārvālde 67. s Kultūras un mākslas centra iekštelpu renovācija ES, VB Izveidota koncertiem piemērota zāle. Atjaunotas pirmā stāva zāles, foajē, kafejnīca; veikta grīdas seguma. Ierīkotas telpas inventāra glabāšanai otrajā stāvā, vai veikta to s pilsētas administrācija 68. Bebrenes kultūras nama infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveide ES, VB Īstenota: izstāžu zāles aprīkojuma iegāde - gleznu piekartes sistēma un molberti;projektors, portatīvais dators, ekrāns, jaunu galdu iegāde, mūzikas instrumenti, apskaņošanssistēma, izgaismošanas aprīkojums, virtuvītes un sanitāro telpu iekārtošana, aprīkošana Bebrenes pagasta 69. SPS SPS SPS-025 VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena - SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve Sporta zāles celtniecība Randenes ciemā Randenes pamatskolas un novada Sporta skolas sporta nodarbību norises nodrošināšanai Daugavpils Izpletņlēcēju sporta kluba pieejamības nodrošināšana kvalitatīvākai un drošākai kluba iespēju izmantošanai dažādām sociālajām grupām Sventes pagasts Kalkūnes pagasts Kalkūnes pagasts VTP1/RV5/U 21 VTP1/RV5/U 21 VTP1/RV5/U ES, CL ES, CL 516 CL, PL Izveidota drošības un izglītības procesa standartiem atbildoša infrastruktūra viduskolas un novada Sporta skolas macību procesa realizācijai, kā arī ārtelpa pagasta iedzīvotāju aktīvai atpūtai: teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve. Likvidēta degradēta teritorija. Nodrošināti nosacījumi Randenes skolas macību procesa realizācijai un novada Sporta skolas filiāles darbībai, kā arī pagasta iedzīvotāju pieprasījums pēc aktīvas atpūtas iespējām: izbūvēta sporta zāle. Nodrošināta kvalitatīvāka un drošāka iespēja dažādām sociālajām grupām piesaistīties izpletņlēkšanas sportam un citiem aktīvas atpūtas veidiem. Iegādātas 3 pārvietojamās mājiņas kluba pasākumu apmeklētāju izvietošanai, tents, apmācību izpletņu sistēmas, sanitārā telpa, glābšanas piestātne Sventes pagasta, Sporta skola Sporta skolas, Kalkūnes pagasta Biedrība "Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs" Bebrenes sporta stadiona un zirgu izjāžu laukuma renovācija sporta nometņu treniņu vieta s Raiņa vidusskolas sporta bāzes pilnveide un teritorijas labiekārtošana Mākslīgā seguma futbola laukuma izbūve Ilūkstē Dvietes pansijas "Mūsmājas "Dižkoks"" sporta zāles Dvietes pagasts VTP1/RV5/U 21 VTP1/RV5/U 21 VTP1/RV5/ U21 VTP1/RV5/U 21 VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena - SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN PAKALPOJUMI ES, VB ES, VB PB, CL ES, VB Bebrene ir ļoti piemērota vieta dažādu nometņu organizēšanai, jo te ir dienesta viesnīca, ēdināšanas piedāvājums, sporta zāle, sporta zirgi, skaista un labiekārtota vide ar dažādu aktivitāšu piedāvājuma iespējām. Lai to nodrošinātu: - jāatjauno sporta stadions, volejbola un basketbola laukumi; - zirgu izjāžu manēža. Piegulošās teritorijas labiekārtošana (Raiņa iela 49, ): pie izglītības esošais sporta laukums aprīkots ar basketbola groziem, volejbola tīklu, futbola vārtiem. Izveidots skrejceliņš, laukuma segums. mērķis ir s novada Sporta skolas vajadzībām izbūvēt mākslīgā seguma futbola laukumu (izmēros 64m x 43 m), kas ir nepieciešams treniņu norisei pavasaros un rudeņos, kad dabīgais futbola standarta laukums nav izmantojams, kā arī, lai varētu vadīt vairāku grupu treniņus vienlaicīgi un šāds mazāka izmēra laukums nepieciešams jaunāko audzēkņu futbola turnīru organizēšanai. ietvaros plānots izbūvēt laukuma nesošās pamatnes konstrukciju, žogu un apgaismojumu. Latvijas Futbola federācija atbalsta ieceri, finansējot mākslīgo segumu laukumam. Bijušās Dvietes skolas ēkas sporta zāles remonts - sporta infrastruktūras un tehniskās bāzes uzlabošanai. Bebrenes pagasta s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija

10 76. SOC-008 nosaukums (projekta ideja) Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā (SAM un SAM ) teritorija Naujenes, Nīcgales, Višķu, Skrudalienas pagasti projekta 23 PRV-001, PRV ES, VB 25 Pakalpojumu infrastruktūras kopas izveide. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ĢVPP 8 bērniem (Daugavas iela 2, Krauja, ); Jauniešu māja 8 jauniešiem (Daugavas iela 2, Krauja, ); Bērni ar funkcionālajiem traucējumiem FT: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs 24 bērniem (Daugavas iela2, Krauja, ); Pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem GRT: Grupu dzīvokļi 16 klientiem (Skolas iela 13, Nīcgales pagasts ); Pieaugušie ar GRT: Dienas aprūpes centrs 35 klientiem ( Rūpes Višķu tehnikums, Višķu pagasts un Daudzfunkcionālais centrs Skrudaliena Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts); Pieaugušie ar GRT: Specializētās darbnīcas 20 klientiem (Daugavas iela 4, Nīcgales pagasts ). īstenošanas Sociālais dienests, Attīstības partneri 77. Projekts Deinstitucionalizācija (SAM ) 78. SOC-009 Mobilās aprūpes vienības izveidošana 79. SOC-011 Naujenes Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra ēkas remonts 80. SOC-015 Ģimenes asistentu prakses ieviešana, Subate, Prodes, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagasti Skrudalienas pagasts, Salienas pagasts 81. SOC-020 Paaudžu nama "Paspārne" izveidošana Demenes pagasts 82. SOC PRV-002 Klientu izmitināšanas uzlabošana sociālo pakalpojumu centrā "Pīlādzis" Sociālo pakalpojumu centra Pīlādzis ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Kalupe, Kalupes pagasts) Kalupes pagasts Kalupes pagasts Summa tiek kompensēta pēc faktiskā izlietojuma 23 SOC-012, PRV ES, VB VP2/RV2.6/ U ES, VB ES, VB ES ES PRV-001, SOC ES, VB Attīstīti kvalitatīvi institucionālai aprūpei alternatīvi sociālie pakalpojumi dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem. Uzlabota veselības un sociālā aprūpe personām, kas zaudējušas pašaprūpes spējas, nodrošinot pakalpojumus viņu dzīves vietā. Izveidota materiāltehniskā bāze mobilo brigāžu vajadzībām, uzlabota sociālo darbinieku kapacitāte. Garāžas pielāgošana mobilās brigādes vajadzībām (Vecsalienas pagastā) Uzlaboti iestādes pakalpojumu sniegšanas apstākļi.remonts sociālo darbinieku pakalpojumu sniegšanas telpās, ēkas energoefektivitates pasakumi, t.sk. aizsargapmales, bēniņu un visas ēkas siltināšana, pandusa pārbūve, zibensnovadīšanas sistēmas ierīkošana. Izpildīti tehniskajā apsekošanā norādītie trūkumi. Ģimenes asistentu apmācība, iesaistot apt. 120 novada ģimenes. Uzlabota vides un dzīves apstākļu kvalitāte vientuļajiem senioriem un jaunajām māmiņām, kas nonāca krīzes situācijā. Izveidota pakalpojumu sniegšanai atbilstoša vide: jumta siltināšana, ēkas logu un durvju nomaiņa, sanitāro mezglu un durvju pielāgošana, elektroinstalācijas nomaiņa, aprīkojuma iegāde Klientu izmitināšanas uzlabošana pilnvērtīgu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Mēbeļu iegāde klientu dzīves apstākļu uzlabošanai. Ledusskapja un veļas mašīnas iegāde klientu darba terapijas nodarbību nodrošināšanai Ēkas fasādes, cokoļa,bēniņu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, apkures sitēmas un elektroapgādes sistēmas renovācija. Ēkas vienkāršota atjanošana: Remonts klientu dzīvojamajās istabās, sanitārajās telpās un gaitenī (t.sk.elektrotehniskie darbi). Paredzēts veikt sienu un griestu apdari un krāsošanu, grīda nomaiņu, durvju nomaiņu un remontu, elektroinstālācijas un gaismekļu nomaiņu, ūdensvada un kanalizācijas cauruļu nomaiņu un santehnisko ierīču nomaiņu visā ēkas platībā. Plānots veikt ēkas apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbus s pilsētas administrācija, Sociālais dienests Attīstības, Skrudalienas pagasta, Salienas pagasta Naujenes pagasta, Naujenes SPSPC Sociālais dienests Demenes pagasta sadarbībā ar vietējām biedrībām SPC "Pīlādzis" Attīstības 84. SOC-022 Sociālā atbalsta un aprūpes centra Avots iemītnieku dzīves vides uzlabošana ES, VB Uzlaboti centra iemītīeku dzīves apstākļi: teritorijas apgaismojuma ierīkošana un labiekārtošana, notekūdeņu sūkņu stacijas rekonstrukcija, dziļurbuma sūkņa nomaiņa,katlu mājas rekonstrukcija un katlu nomaiņa. Normatīvo aktu prasību izpilde iestādes funkcionēšanas nodrošināšanai. Iekšējo ugunsdrošo durvju un logu uzstādīšana. Veļas mazgātuves un noliktavas remonts. Būvdarbi telpu pieejamības nodrošināšanai (ieejas mezgla, sanitāro, dzīvojamo u.c. telpu pielāgošana). Jaunas atpūtas infrastruktūras elementu uzstādīšana (lapene utt) Sociālais dienests 85. SOC SOC SOC-025 Sociālās mājas dzīvokļi (sociālo Kalupes pagasts pakalpojumu centra "Pīlādzis" 3.stāvs) Autobusa iegāde klientu ar GRT nogādei uz Skrudalienas pagasts Daudzfunkcionālo dienas centru Višķu dienas centra autobusa iegāde klientu piegādei pakalpojuma sniegšanai 88. SOC-026 Drošības pogas pakalpojums Jauniešu sociālās rehabilitācijas centra izveide ar iespējām apgūt profesionālo izglītību, dzīves izglītību un individuālo izaugsmi Projekts Deinstitucionalizācija (SAM ) 91. "E-aprūpe" digitālās platformas izveide 92. VES-006 Višķu pagasts VTP1/RV6/ U VTP1 Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena - VESELĪBAS APRŪPE UN VEICINĀŠANA Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā (SAM ) VTP1/RV7/U ES Summa tiek kompensēta pēc faktiskā izlietojuma ES ES, VB ESF, VBD ES, VB SOC ES, VB Sociālās mājas pakalpojumu nodrošināšana. Veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā Sociālais dienests Daudzfunkcionālo dienas centra (SOC-008) pakalpojumu pieejamības uzlabošana klientiem ar GRT. Mikroautobusa iegāde klientu pārvadāšanai Sociālais dienests Dienas centra pakalpojumu pieejamības uzlabošana klientiem ar GRT. Mikroautobusa iegāde klientu pārvadāšanai Sociālais dienests Drošības pogas pakalpojuma ieviešana, lai pilnveidotu mobilās aprūpes vienības darbu un aprūpi mājās apstākļos Izveidots jauniešu sociālās rehabilitācijas centrs ESF projekta Deinstitucionalizācija ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu tika paredzēts attīstīt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Digitālās platformas izveide, tehniskās infrastruktūras iegāde modernizētai sociālo pakalpojumu sniegšanai. Īstenoti dažādi vietējā mēroga pasākumi, lai novada iedzīvotājiem uzlabotu pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem: nometnes, semināri, lekcijas, sporta aktivitātes u.c.pasākumi bērniem, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, jauniešiem, personām ar invaliditāti, u.c.riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām Sociālais dienests Bebrenes pagasta s pilsētas administrācija Sociālais dienests Attīstības 93. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei s novadā (SAM ) VTP1/RV7/U ES, VB Uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot dažādus novada mērogā pasākumus s pilsētas administrācija VES-009 Veselības aprūpes pieejamības uzlabošana Veselības centrā "" Magnētiskās rezonanses pieejamības nodrošināšana Daugavpils reģionālajā slimnīcā (Daugavpils) VTP1/RV7/U 26 VTP1/RV7/U VB Ieviesti stacionārās paliatīvās aprūpes pakalpojumi, piesaistīti nepieciešamie speciālisti Veselības centrs "" CL Magnētiskās rezonanses pieejamības nodrošināšana Daugavpils reģionālāja slimnīcā, uzlabojot medicīnas pakalpojumu daudzveidību un pieejamību reģionā SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

11 96. nosaukums (projekta ideja) Vēsturiskās aptiekas ēkas "Doktorāts" renovācija un funkcionalitātes pilnveide Bebrenē teritorija VTP1/RV7/U 28 projekta VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide - UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS ES, VB Vēsturiskās aptiekas ēkas "Doktorāts" renovācija Bebrenē. Ēka vēsturiski 20.gs gados būvēta kā aptiekas māja, un pašreiz vēl joprojām tajā darbojas aptieka un feldšerpunkts, ēkas 2. stāvā ir dzīvokļi. Lai saglabātu ēkas funkcionalitāti nepieciešama: - ēkas jumta un logu nomaiņa; - telpu un komunikāciju remonts; - feldšerpunkta modernizācija; - patstāvīgs feldšerpunkta darbinieks vismaz 4h dienā vai ģimenes ārsts regulāri vismaz reizi nedēļā. īstenošanas Bebrenes pagasta partneri 97. UZD-004 Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai VTP2/RV/ U37 UZD-003, UZD-005, UZD ,45 ES, VB Daugavpils novada pašvaldības degradēto teritoriju revitalizācija. Radītas darbavietas Piesaistītas investīcijas jaunu ražošanas formu attīstīšanai EUR apmērā. Degradēto teritoriju platību samazinājums, kā rezultātā uzlabota publiskā infrastruktūra - apt.9,02 ha Attīstības, komersanti Daugavpils novada dome - vadošais partneris 98. UZD-005 Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (5.6.2.SAM)(sk.1.attēlu) Tabores pagasts, Vecsalienas pagasts VTP2/RV/ U37 UZD-003, UZD-004, UZD ,04 ES, CL, PL Lauksaimnieciskās pārstrādes un ražošanas zonu publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā, degradēto rūpniecisko teritoriju revitalizācija. Radītās darbavietas - 21.Piesaistītas investīcijas jaunu ražošanas formu attīstīšanai EUR apmērā. Degradēto teritoriju platību samazinājums, kā rezultātā tika uzlabota publiskā infrastruktūra - apt. 1,02 ha Attīstības, komersanti Krāslavas novada dome - vadošais partneris, Dagdas novada pašvaldība - sadarbības partneris. 99. UZD UZD UZD UZD UZD UZD UZD Pašvaldības ceļu /Vārpene Ezerne- Šengeida (86-34); Ezerne Saulkalni (86-37); Ezerne-Zemturi (86-36) pārbūve degradētās teritorijas revitalizācijai Pašvaldības ceļa (76-3, `2 km) pārbūve uzņēmējdarbības atbalstam Nīcgales pagasta teritorijā Mājražotāju un amatnieku veikalu "Augšdaugavas labumi" izveide Daugavpils un s pilsētās Tradicionālo amatu prasmju meistardarbnīcu organizēšana prasmju pārmantošanai un saglabāšanai Skrudalienas pagasts Nīcgales pagasts Olu pulvera, melanža un gaļas pārstrādes līnijas izveide Augšdaugavas novada Sventes pagasts Sventes pagastā Projekts "Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas - Latgales pārrobežu reģionā" (LOCAL FOODS) Pašvaldības grantu konkurss jauno uzņēmumu projektu atbalstam Patstāvīgas tirdzniecības vietas (tirgus) izveide Ilūkstē Industriālās parka attīstība "Mežlīči" teritorijā Degradēto teritoriju revitalizācijas pasākumi uzņemējdarbības stimulēšanai 9. Digitalizēta mājražotāju tīkla izveide Uzņēmējdarbības attīstības centra "Viedo sēļu ligzda" izveide Bebrenē Projekts "Amatniecība bez robežām", akronīms "Crafts", ( LV-RU-018) Sadarbības projekts Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un s novada teritorijās II kārta (SAM ) Bebrenes amatniecības un mājražotāju centra pilnveide, Subate, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagasti, Subate, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagasti VTP2/RV/ U37 VTP2/RV/ U37 VTP2/RV/ U38 VTP2/RV/ U41 VTP2/RV/ U38 VTP2/RV/ U36 VTP2/RV/ U37 VTP2/RV/ U37 VTP2/RV/ U38 VTP2/RV/ U38 VTP2/RV/ U37 VTP2/RV/ U46 VTP2/RV/ U38 VTP2/RV/ U38 VTP2/RV/ U38, U40 VTP2/RV/ U38 VTP2 Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide - TŪRISMS 114. TUR TUR-0 Dabas un kultūras studiju aplis Slutišķu - Markovas vecticībnieku dzīves telpā Augšdaugavā (RītEiropas vērtības, SAM ) Pirmā pasaules kara vēstures mantojuma tūrisma maršruts un ekspozīcijas apmeklētāju piesaistīšanai pierobežas teritorijā Medumu pagasts UZD-003, UZD-004, UZD-005 UZD-003, UZD-004, UZD-005 UZD-014, UZD-019, KUL-087 UZD-011, UZD-014, KUL ,46 ES, CL, PL Pašvaldības ceļa pārbūve degradētās teritorijas revitalizācijai. ietvaros tiks veikta Daugavpils novada pašvaldības ceļa (86-37) Vārpene-Ezerne-Saulkalni pārbūve Skrudalienas pagasta degradētās teritorijas revitalizācijai. Tiks pārbūvēts pašavldības ceļš 2,7 km garumā. ietvaros tiks pārbūvēts funkcionālais savienojums saimnieciskās darbības sekmēšanai SIA "AVANGARDEN" (LV ) teritorijām /viesu nams, remontu darbnīca, z/s lopu novietne/ un zemnieku saimniecībām, kurs izmanto šo pašavlības ceļi savas saimnieciskās darbības nodrošināšani Attīstības, komersanti ,00 ES, CL, PL Pašvaldības ceļa pārbūve degradētās teritorijas revitalizācijai Attīstības, komersanti ES, CL, PL ES, VB ES, CL, PL ES, CL, PL ES ES ES ES ES 1 331,00 Pārrobežu sadarbības programma ,00 Mājražotāju un amatnieku veikali Daugavpilī un Ilūkstē veicinās produktu ar pievienotu vērtību radīšanai, mazā biznesa attīstībai, vides radīšana sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Interneta veikals Attīstības, komersanti Organizētas amatu meistardarbnīcas amatniecības iemaņu pārmantošanai un attīstībai pašnodarbinātības veicināšanai un vietējo tradīciju saglabāšanai. Daļēji īstenots projekta ENI-LLB "Dvinas/Daugavas ielejas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un Kultūras nodošana nākamajām paaudzēm" ietvaros. Inovatīva produkta ražotnes izveide. Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana un tās konkurētspējas atiprināšana Attīstības, komersanti Pasākumu kopums, kas attīsta vietējo pārtikas ražotāju atbalsta sistēma, kas ietver īsās pārtikas piegādes ķēdes četrus soļus: ražošana, popularizēšana, piegāde un pārdošana. Veicināta vietējo produktu pārdošana tieši no ražotājiem patērētājiem. Atbalstīti vietējie pārtīkas ražotāji. Jauno vietējo uzņēmumu atbalsta kampaņa Attīstības Attīstības Mājražošanas un vietējo ražotāju darbības veicināšana, izveidojot platformu saražotās produkcijas realizēšani tirgū un vietējās produkcijas popularizēšanai tūrisma maršrutos un piedāvājumā s pilsētas administrācija Radīta uzņēmējdarbībai labvēlīga vide un infrastruktūra Degradēto teritoriju novērtēšana, tehnisko projektu izstrāde, teritoriju revitalizācija un izveide par uzņēmejdarbībai pievilcīgu vidi. Apzinot mājražotājus un sniedzot tiem atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai, vienotas digitālas platformas (lietotnes) izveide ar vietējā produkta zīmi produkcijas vietējam noietam Attīstības Attīstības Attīstības "Vecā kantora"ēkas renovācija, piemērošana mazo un vidējo uzņēmēju darbības vajadzībām (3D printēšanas uzņēmums, sietspiedes darbnīca, lāzergravēšanas darbnīca, utml.) Bebrenes pagasta Amatniecības aprīkojuma iegāde kokapstrādei ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbības vidi amatniecības nozarē, kas veicinās un paplašinās vietējo amatnieku darbotiesspēju Bebrenes pagastā ES, PB, VB Atbilstoši MK noteikumu un Latgales programmas prasībām ES, CL, PL U49 JAU ES, VB U ES, VB Esošā amatniecības un mājražotāju centra, kas atrodas Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 2. korpusa telpās, pilnveide: - atjaunota ēkas elektroinstalācija, ūdensapgāde, kanalizācija; - atjaunotas labierīcības; - veikts iekštelpu kosmētiskais remonts; - iegādāts aprīkojums dažādu amatnieku un mājražotāju darbībai. Jauna tūrisma produkta izveide dabas parka "Daugavas loki" teritorijā (Slutišķu un Markovas ciemos). Novada dabas un kultūrmantojuma saglabāšana un popularizēšana. Jauna tūrisma produkta radīšana, piesaistot uzmanību Pirmā pasaules kara vēsturei un mantojumam. Organozētas ekspedīcijas, uz to rezultātu bāzes izveidots jauns Latvijas-Lietuvas velomaršruts. Sagatavota filma, bukleti, uzstādīti informatīvie stendi, apmācīti gidi, iegādāts bunķeru kopšanas inventārs. Medumu pamatskolas saimnieciskās būves pielāgošana skolas kara vēstures kolekcijas eksponēšanai un tūristu pieturpunkta izveidei. LPR, s pilsētas administrācija, Bebrenes pagasta s pilsētas administrācija, Daugavpils pilsēta Bebrenes pagasta Attīstības AN pašvaldības aģentūra "TAKA"

12 nosaukums (projekta ideja) 116. TUR-018 Tūrisma infrastruktūras labiekārtošana 1. TUR Projekts "Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai" Projekts: Dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa tūrisma taku infrastruktūras Novada dabas taku infrastruktūras un piedāvājumu dažādošana 120. s tūrisma informācijas centra izveide 121. P. Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra attīstība teritorija Pilskalnes pagasts Dvietes pagasts U51 projekta TUR ES, CL TUR ES, CL, PL ES, CL, PL īstenošanas partneri Slutišķu gājēju takas izveide, Ostrovas putnu vērošanas toŗņa rekonstrukcija, "brūno" norādes zīmju un stendu ar "zoo" tematiku izveide un uzstādīšana pa novadu.norādes zīmju, informatīvo stendu, kāpņu, margu, tiltiņu, uzstādīšana pie Slutišķu kraujas. Tūrisma un rekreācijas piedāvājuma paplašināšana AN pašvaldības aģentūra "TAKA" Latgales tūrisma mārketinga koncepcijas izstrāde, Latgales bukletu izdošana, piedalīšanās starptautiskās izstādēs,reklāmas kampaņas izveide ar sagatavotiem video un foto materiāliem AN pašvaldības aģentūra "TAKA" tūrisma asociācija "Ezerzeme" Atjaunotas dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" tūrisma taku kāpnes, laipas, tilti, skatu un atpūtas vietas, informatīvie stendi ES, CL, PL Pilnveidota dabas taku infrastruktūra, izstrādāti jauni tūrisma maršruti Pilskalnes pagasta Pilskalnes pagasta, Bebrenes pagasta 0000 ES, CL, PL Izveidots s tūrisma informācijas centrs. s pilsētas administrācija ES, CL, PL Vīnkopības un selekcijas centrs kā iecienīts tūrisma apskates objekts. Attīstīta tūristu uzņemšanas (publiskā) telpa ar labiekārtotu vīna pagrabu un terasi apvienojumā ar IKT risinājumiem Dvietes pagasta 122. Bebrenes muižas dzirnavu ēkas tūrisma potenciāla attīstība 0000 ES, CL, PL Īstenota Bebrenes muižas kompleksas ēkas - dzirnavas - infrastruktūras pilnveide, attīstot tūrisma potenciālu. Īstenots Bebrenes muižas kompleksa dzirnavu ēku renovācijas 2. posms: - ierīkota apkure, kanalizācija, ūdensvads; - īstenota vēsturisko agregātu, aprīkojuma iegāde; - renovēta dzirnavnieka mājiņa Bebrenes pagasta 123. Bebrenes muižas parka teritorijas tūrisma potenciāla attīstība ES, CL, PL Īstenota Bebrenes muižas parka teritorijas infrastruktūras pilnveide, attīstot tūrisma potenciālu. 1) realizēta muižas vēsturiskā parka un dīķu sistēmas rekonstrukcijas plāna 2. kārta, kurā: - pilnveidots parka celiņu tīkls; - uzbūvētas 2 lapenes; - atjaunoti 3 tiltiņi; - iztīrīti 2 parka dīķīši; - atjaunoti muižas kompleksa vēsturiskā žoga posmi; - papildināts parka stādījumu sortiments; 2) realizēta lielā muižas dīķa rekonstrukcijas 2. kārta, kurā: - atjaunots sarkanais tiltiņš uz Bebrupītes iztekas no dīķa; - izbūvēti celiņi, izvietoti soliņi pie dīķa; - izbūvēta peldoša pontonu laipu dīķī; 3) atjaunots muižas žogs; 4) uzbūvēta brīvdabas skatuve Bebrenes muižas ābeļdārzā. Bebrenes pagasta 124. Dabas parka "Dvietes paliene" administrācijas izveide Dvietes pagasts U PB, ES, CL, PL Attīstīta dabas parka "Dvietes paliene" administrācijas izveide, pilnveidojot tūrisma potenciālu un sekmējot dabas aizsardzību. - attīstīta dabas parka teritorijas pārraudzības organizācija, popularizēšana, vides izglītības ieviešana un apsaimniekošanas koordinēšana; - informācijas centra ēku "Gulbji"iegādāta pašvaldības īpašumā; - atjaunots ēkas jumts; - atjaunotas saimniecības ēkas; - izveidota dzeramā ūdens ņemšanas vieta. Dvietes pagasta 125. Dabas parka "Dvietes paliene" infrastruktūras pilnveide, uzturēšana un Dvietes pagasts, Pilskalnes pagasts, ES, CL, PL Īstenota dabas parka "Dvietes paliene" vides izglītības aktivitāšu pilnveidošane un attīstība: - izveidota Zaļā klase Vērtežu meža masīvā - nojume ar galdu un soliem; - ieklāts cietais segums (rupja grants vai rupja mulča) jau esošai velotakai Vērtežu meža masīvā; - izgatavots un uzstādīts ilgmūžīgs marķējums esošajai velotakai un pastaigu takai Vērtežu meža masīvā; - uzbūvēta moderna un videi draudzīga "Dabas Māja" kokos dabas vērošanai. Bebrenes pagasta Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" ezeru kaskādes caurteces sistēmas un slūžu Dabas liegumā "Pilskalnes Siguldiņa" esošā Tartaka ezera tīrīšana Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" Dubupītes dabja remonts 129. Ezermalas promenādes izveide Subatē Subate Pilskalnes pagasts Pilskalnes pagasts Pilskalnes pagasts ES, CL, PL Atjaunotas dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa ezeru ūdens līmeņa regulēšanas būves Pilskalnes pagasta ES, CL, PL Īstenota Tartaka ezera gultnes tīrīšana saskaņā ar dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" Dabas aizsardzības plānu. Rezultātā uzlaboti apstākļi ilgtspējīga tūrisma attīstībai novadā un paaugstināta konkurētspēja Sēlijā un Latgales reģionā. Pilskalnes pagasta 700 ES, CL, PL Dabas liegumā "Pilskalnes Siguldiņa" Dubupītes novecojošā dambja Pilskalnes pagasta ES, CL, PL Veicināt Subates-s kūrortpilsētiņas atpazīstamību, popularitāti, stimulēt tūrsma un pakalpojuma nozares attīstību Subates mazpilsētā. Rezultātā tiek labiekārtota Lielā un Mazā Subates ezera krasts un piegulošā parka teritorija, stiprināta sadarbība ar pārrobežu novadiem Attīstības, Subates un Prodes pagasta 130. Mazā Subates ezera piegulošās publiskās teritorijas labiekārtošana Subate 131. Veloinfrastruktūras attīstīšana 132. Vienota, digitalizēta administratīvā tīkla izveide tūrismā U ES, CL, PL ES, CL, PL 0000 ES, CL, PL Subates Ezermalas parka labiekārtošana vietējās dzīvesvides kvalitātes paaugstināšanai un tūrisma veicināšanai. Rezultātā pilnveidota parka teritorija, nodrošināts energoefektīvs apgaismojums, ierīkota āra atpūtas vieta, pilnveidota bērnu rotaļu zona ar saistošiem un izzinošiem vides elementiem, izveidota publiskā peldvieta ar jaunām ūdens aktivitāšu iespējām. Subates Ezermalas parks kļūst par rekreācijas tūrisma reģionālo galamērķi. Vietējā tūrisma veicināšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai attīstīta veloinfrastruktūra, kas iekļauta reģionāla mēroga velomaršrutos ar vietējiem apskates objektiem. Vienota un tematiski dalīta digitālā maršruta izstrāde. s savienojamība ar ciematiem. Tūrisma centra un administrācijas izveide ar digidalizētu datu ievākšanas, uzkrāšanas un pašniegšanas bāzi ar inovatīvu infrastruktūru Subates pilsētas un Prodes pagasta s pilsētas administrācija Attīstības

13 133. nosaukums (projekta ideja) Leišmalīte - pārnovadu tūrisma objekta attīstīšana teritorija 134. Vēsturiskā Lašu parka Eglaines pagasts Viedo risinājumu ieviešana tūrisma Eglaines pagasts infrastruktūras attīstīšanai Eglaines pagastā Bebrenes muižas ēkas tūrisma potenciāla attīstība U51 projekta ES, CL, PL ES, CL, PL ES, CL, PL ES, CL, PL Starpnovadu sadarbība vietas popularizēšanai, vietējo ražotāju atbalstam un tūrisma infrastruktūras iekārtošanai un attīstībai Lašu parka, veicot tā zinātnisko izpēti un plāna izstrādi. Atpūtas zonas ierīkošana Lašu pilskalnā, teritorijas labiekārtošana, skatu platformas izveide. Veselības maršruta (takas) izveide. Renovēta Lašu pils sarga mājiņa - vēsturiskā izskatā un tūrisma informācijas centra izveidošana, digitālā tehnoloģiju ierīkošana, energoefektivitātes pasākumu īstenošana. Īstenota Bebrenes muižas ēkas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveide, attīstot tūrisma potenciālu. Rezultātā Bebrenes muiža ekskluzīvu piedzīvojumu mājvieta. 1) muižas ēkas pagrabstāva un pazemes eju izpēte, nostiprināšana un ; 2) muižas ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija; 3) iekštelpu un labierīcību ; 4) atbilstošu mēbeļu un interjera priekšmetu iegāde; 5) retro tērpu, kostīmu un aksesuāru iegāde un izgatavošana, izveidojot jaunu tūrisma pakalpojumu; 6) mansarda stāva. īstenošanas Attīstības Eglaines pagasta Eglaines pagasta Bebrenes pagasta partneri 137. Bebrenes muižas virtuves (internāta) ēkas attīstība ES, CL, PL Īstenota Bebrenes muižas kompleksu ēkas - muižas virtuves (internāta) ēkas - infrastruktūras pilnveide, attīstot tūrisma potenciālu. Bebrenes muižas virtuve - tagadnes un pagātnes tikšanās telpas atdzimšana dzīvei. Izveidota attīstības koncepcija, īstenojot vienu no iespējām: 1) Muižas virtuves (internāta ēkas) pielāgošana kopienas vajadzībām - izveidots dienas centrs / moderna lasītava / Bebrenes novadpētniecības krājumu glabātuve /izstāžu vieta; 2) Muižas virtuves ēkai rasts pielietojums mūsdienās, pārveidojot to par modernu un mājīgu telpu, kurā veidojam: - tūrisma info centru; - vēstures liecību, "pergamentu" krātuvi (novadpētniecības materiāli, senlietas); - sarunu un īstu grāmatu lasīšanas telpa; - aktīvās atpūtas aprīkojuma noma. Bebrenes pagasta 138. Bebrenes muižas zirgu staļļa ēkas tūrisma potenciāla attīstība 139. Koka muzeja izveide Šēderē Šēderes pagasts 140. Digitalizēta tūrisma piedāvājuma izveide dabas liegumā "Pilskalnes Siguldiņa" Pilskalnes pagasts VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra - Pieejams un energoefektīvs MĀJOKLIS 141. MAJ-013 Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu 142. MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ MAJ Pašvaldības dzīvojamās mājas (Skolas iela 5, Skolas iela 11a, Skolas iela 13a, Skolas iela 9, Nīcgale) Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšana Skrudalienas daudzdzīvokļu mājas Miera iela 35, Skrudaliena, jumta un telpu remonts Daudzdzīvokļu mājas Alejas iela 22, Medumi, jumta seguma nomaiņa Pašvaldības dzīvojamās mājas Daugavas iela 44, Krauja, jumta Daudzdzīvokļu mājas Ilgas iela 28, Medumi, jumta seguma nomaiņa Jumta nomaiņa dzīvojamai mājai Jaunā iela 3, Kalupe Pasvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Markovā jumta nomaiņa Daudzdzīvokļu mājas "Dzelzceļu māja 192.km",Bubdišķi, jumta seguma nomaiņa Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Vaikuļāni-2 Avārijas stāvokļa novēršana dzīvojamās mājas "Bruņene 24" pagratelpā Daudzīvokļu mājas 7 Dubna, lodžiju remonts Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkās Nīcgales pagasts Skrudalienas pagasts Medumu pagasts Medumu pagasts Kalupes pagasts Sventes pagasts Līksnas pagasts Skrudalienas pagasts Dubnas pagasts, Subate, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagasti ES, CL, PL ES, CL, PL ES, CL, PL MAJ MAJ CL U55 MAJ PL, CL U55 MAJ-019, MAJ CL MAJ CL MAJ-015, MAJ CL MAJ CL U55 MAJ - 015, MAJ CL CL CL CL CL CL ES, VB Īstenota Bebrenes muižas kompleksa ēkas - zirgu staļļa- infrastruktūras pilnveide, attīstot tūrisma potenciālu. Veikta muižas zirgu staļļu ēkas renovācija: - retro tehnikas un zirglietu ekspozīcijas (krātuves) ierīkošana: - renovēta ēka, atjaunota elektroinstalācija, - restaurēta retro tehnika. Kokizstrādājumu ekspozīcijas izveide Šēderē, popularizējot Šēderes vārdu, amatniecību, mājražotājus. Ņemot vērā cilvēku ar īpašām vajadzībām ierobežotās iespējas apmeklēt un iepazīt Pilskalnes Siguldiņas dabas takas, nepieciešams izveidot digitālos taku maršrutus, ar iespēju atālināti iepazīt dabas liegumu. Atbilstošas tehniskās infrastruktūras bāzes izveide (digitālie stendi, audiolasītājiieraksti, binokļi u.c.) Pašvaldības neizīrēto dzīvokļu remontdarbi mājokļa piedāvājuma paplašināšanai Nodrošināta pašvaldības dzīvojamā fonda ilgtspēja. Dzīvojamās mājas s remontdarbi: jumtu seguma ventilācijas šahtu, lietus notekcauruļu, ēkas siltināšana, šahtu, lietus notekcauruļu, ēkas siltināšana, jumta seguma nomaiņa, u.c. u.c. Dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas remontdarbi. Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja un energoresursu efektīva izmantošana. Uzlaboti māju iemītnieku dzīves apstākļi Bebrenes pagasta Šēderes pagasta Attīstības Attīstības Nodrošināta dzīvojamā fonda paplašināšana. Publiskām vajadzībām neizmantoto telpu pārbūve dzīvokļu izveidošanai. Telpu un ēkas jumta remonts, logu nomaiņa. Atjaunots jumta segums. Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja.dzīvojamās mājas s remontdarbi. Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja. Dzīvojamās mājas s remontdarbi: jumta seguma nomaiņa Veikta mājas jumta. Saglabāta daudzdzīvokļu māja. Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi Atjaunots jumta segums. Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi Atjaunots jumta segums. Nodrošināta dzīvojamā fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi Nodrošināta dzīvojama fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi. Atjaunots jumta segums. Novērsta avārijas situācija dzīvojamā mājā. Nodrošināta dzīvojama fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi. Avārijas stāvoklī esošo betona lodžiju margu demontāža un jaunu uzstādīsana. Nodrošināta dzīvojama fonda ilgtspēja. Uzlaboti mājas iemītnieku dzīves apstākļi. Paaugstināta pašvaldības ēku energoefektivitāte. Energoefektīvu un viedu risinājumu integrēšana situmapgādē, elektroapgādē, ūdens pateriņa mazināšanai (t.sk. sociālo dzīvokļu māja Brīvības iela, ) Attīstības ; Nīcgales pagasta Attīstības, pagastu s Attīstības ; Skrudalienas pagasta Attīstības ; Medumu pagasta Attīstības ; Naujenes pagasta Attīstības ; Medumu pagasta Attīstības ; Kalupes pagasta Attīstības ; Naujenes pagasta Attīstības ; Sventes pagasta Attīstības ; Līksnas pagasta Attīstības ; Skrudalienas pagasta Attīstības ; Dubnas pagasta Attīstības, s pilsētas administrācija, Pagastu s, SIA Ornaments

14 nosaukums (projekta ideja) Skolas ēkas pārbūve Raiņa iela 49, Ilūkstē, s novadā Pašvaldības dzīvojamā fonda, energoefektivitātes uzlabošana Bebrenē Pašvaldības īres dzīvokļu izveidošana, veicot esošo pašvaldības ēku pārbūvi par daudzvokļu māju Pašvaldības dzīvojamā fonda papildināšana, atjaunojot dzīvokļus pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Pašulienes ciemā un uzlabojot ēku energoefektivitāti teritorija Šēderes pagasts U55 U55 projekta PB ES, VB ES ES Skolas (sākumskolas) Raiņa iela 49, Ilūkstē (kad.apz ) pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde un pārbūves darbi, papildinot dzīvojamā fonda bāzi Ilūkstē Atjaunots Bebrenes pašvaldības dzīvojamais fonds, kas ir novecojušā un sliktā tehniskā stāvoklī. Veikts remonts un ieviesit energoefektīvi risinājumi. īstenošanas s pilsētas administrācija s pilsētas administrācija Skolas (sākumskolas) Raiņa iela 49, Ilūkstē (kad.apz ) pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde un pārbūves darbi, papildinot dzīvojamā fonda bāzi Ilūkstē s pilsētas administrācija Papildināts dzīvojamais fonds, atjaunojot pašvaldības dzīvokļus, veicot energoefektivitātes pasākumus, modernizējot siltumapgādes sistēmu s pilsētas administrācija partneri 159. SIL-002 VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra - SILTUMAPGĀDE Vaboles ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve Vaboles pagasts U CL Katlumājas un siltumtīklu pārbūve, siltummezglu uzstādīšana ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Vaboles pagasta 160. SIL-005 Sventes ciema siltumtīklu nomaiņa Sventes pagasts 161. SIL SIL SIL-0 Siltumapgādes inženierinfrastruktūras nomaiņa Višķu tehnikumā un Špoģu ciemā Laucesas pagasta administratīvās ēkas, Laucesas pamatskolas un kultūras nama siltumapgādes sistēmas pārbūve Naujenes ciema siltumavota pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem un siltumavota efektivitātes paaugstināšanas Višķu pagasts Laucesas pagasts 164. SIL-011 Demenes ciema siltumtrases nomaiņa Demenes pagasts 165. SIL SIL SIL-015 Dubnas pagasta administratīvās ēkas, kultūras nama siltumapgādes sistēmas pārbūve Ambeļu kultūras nama katlu mājas aprīkojuma Kraujas ciema katlu mājas modernizācija 1.5 MWt automātiskajā režīmā Dubnas pagasts Ambeļu pagasts 168. SIL-016 Lociku ciema katlu mājas modernizācija 169. Siltumapgādes sistēmu modernizācija Ilūkstē, Subatē, Pašulienē, Eglainē, Šēderē, Bebrenē, Dvietē, Pilskalnē, Subate, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagasti U58 U58 U58 U58 U58 U58 U58 U58 U58 U CL CL ES, CL CL CL CL ES, CL ES, CL ES, VB Siltumtīklu nomaiņa, siltuma skaitītāju uzstādīšana daudzdzīvokļu mājās un sabiedriskajās ēkās ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Sventes pagasta Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana. Katla, siltumtīklu nomaiņa, telpu remonts, katlu mājas automatizēšana. Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV "Višķi" Pašvaldības aģentūra "Višķi" siltumtrases pievada būvniecība. Siltumapgādes sistēmas pārbūve pagasta s administratīvās ēkas, Laucesas pamatskolas un kultūras nama siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Ciemata siltumavota modernizācija pārējai uz atjaunojamajiem energoresursiem. Siltumtīklu nomaiņa ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Demenes pagasta Siltumapgādes sistēmas pārbūve pagasta s administratīvajā ēkā, kultūras nama siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Dubnas pagasta Katlu mājas granulu degļa nomaiņa kultūras nama siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Siltumapgādes sistēmas modernizācija, automātiskais režīms, resursu samazinašana Siltumapgādes sistēmas modernizācija, automātiskais režīms, resursu samazināšana Veikta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, optimizācija un paplašināšana, ieviešot AER pielietošanu ar atbilstošu tehnoloģisko bāzi Ambeļu pagasta SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" SIA "Ornaments" 0. Bebrenes VPV apkures sistēmas pārbūve 1. Apkures sistēmas modernizācija Eglaines pagasta s ēkā, bijušajā skolas ēkā adresē Skolas iela 41 Eglaines pagasts VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra - ŪDENSSAIMNIECĪBA 2. UDN UDN-033 Biķernieku pagasta ciema kanalizācijas tīkla pārbūve Sventes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Biķernieku pagasts Sventes pagasts U58 U58 U65 U ,1 PB ES, VB CL Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas ēkas apsaimniekošanas (s) pasākumi apkures sistēmas modernizācijai Siltumapgādes sistēmas modernizācija, automātiskais režīms, resursu samazināšana Ciema centralizētā kanalizācijas tīkla nomaiņa. Asfalta seguma. Nodrošināta kvalitatīva notekūdeņu novadīšana, vides aizsardzības prasību ievērošana. Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas ēkas remonts, sūkņa, pieslēgumu, pievadu. Nodrošināta notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana, vides aizsardzības prasību ievērošana s pilsētas administrācija Eglaines pagasta Biķernieku pagasta Sventes pagasta 4. UDN-034 Tabores ciema pārsūknēšanas stacijas remontdarbi Tabores pagasts U ES, CL Ciema centralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas sūkņa, pieslēgumu, pievadu. Nodrošināta notekūdeņu kvalitatīva attīrīšana, vides aizsardzības prasību ievērošana SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" 5. UDN UDN-036 Ambeļu ciema centrālās kanalizācijas sistēmas dīķu tīrīšana Kalupes ciema ūdens attīrīšanas iekārtu modernizācija Ambeļu pagasts Kalupes pagasts U65 U CL CL Ciema centrālās kanalizācijas sistemas dīķu iztīrīšana no dūņām. Nodrošināta notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšana un Valsts vides dienesta ieteikumu ievērošana Ambeļu pagasta Kalupes ciema centralizētās ūdens attīrīšanas iekārtu, t.sk.ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija. Nodrošināta kvalitatīva un vides prasībām atbilstoša ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība.kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana iedzīvotājiem Kalupes pagasta 7. UDN-037 Medumu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 18 pieslēgšana pie centralizētajām komunikācijām Medumu pagasts U CL Medumu ciema dzīvojamās mājas Alejas ielā 18 pieslēgšana pie centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Iedzīvotāju labklājības un komforta dzīves paaugtinasana Medumu pagasta 8. UDN-038 Randenes ciema privātsektora pieslēgšana pie centralizētajām komunikācijām Kalkūnes pagasts U ES, CL Dārza iela, Randenes ciema privātmāju pieslēgšana pie centrālās ūdenssaimniecības. Iedzīvotāju labklājības un dzīves komforta paaugtināšana SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" 9. UDN Centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas infrastruktūras Naujenes pagastā Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē, Bebrenē, Dvietē, Pilskalnē, Šēderē, Eglainē, Pašulienē U65,, Dvietes pagasts, Pilskalnes pagasts, Šēderes pagasts, U65 Eglaines pagasts ES, CL ES, VB Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nomaiņa dzīvojamo zonu iekšpagalmos, ūdens un kanalizācijas sistēmas ilgstspējības nodrošināšana SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Rekonstruētas ūdenssaimniecības sistēmas Ilūkstē un Bebrenes pagasta, Dvietes pagasta, Pilskalnes pagasta, Šēderes pagasta, Eglaines pagasta ciemos SIA "Ornaments"

15 ART-019 nosaukums (projekta ideja) Subates pilsētas vienotas un energoefektīvas centralizētās kanalizācijas sistēmas izveide teritorija Subate VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra - PUBLISKĀ ĀRTELPA Ambeļu vēsturiskā parka un dīķa teritorijas labiekārtošana Ambeļu pagasts U65 VTP3/RV/ projekta ART-012, ART- 021, ART-022, ART-24, ART ES, VB ES, CL īstenošanas Nodrošināt Subates pilsētas iedzīvotājiem centralizētu un energoefektīvu, klimata neitrālu komunālo pakalpojumu. Veikta parka teritorijas labiekārtošana. Nodrošināta kultūrvides pieejamība pagasta iedzīvotājiem. Atpūtas un socializēšanās ārtelpas pieejamības nodrošināšana Attīstības, Subates un Prodes pagasta, SIA "Ornaments" Ambeļu pagasta sadarbībā ar vietējām biedrībām partneri 183. ART-024 Juzefovas parka teritorijas labiekārtošana 184. ART ART ART ART ART ART ART-053 Dīķa tīrīšana un teritorijas labiekārtošana Lasenbergas ciemā Jaunas atpūtas vietas izveidošana Višķu ezera krastā Sporta laukuma un atpūtas teritorijas izveide Vecsalienas pagasta iedzīvotājiem Bērnu rotaļu laukuma izveide Kraujas un Naujenes ciemos un Červonkas ciemā Višķu estrādes un stadiona kompleksa un piegulošās teritorijas s un pilnveidošanas darbi Novada zivju resursu krājumu papildināšana un materiālās bāzes uzlabošana publisko ezeru apsaimniekošanai Aizsargājamo ainavu kopšanas pasākumu realizācija īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās "Augšzeme" un "Daugavas loki" Tabores pagasts Višķu pagasts Vecsalienas pagasts, Vecsalienas pagasts Višķu pagasts 191. ART-055 Vaboles muižas parka s darbi Vaboles pagasts VTP3/RV/ ART-002, ART-013, ART-053, ART-062, ART ES, CL VTP3/RV/ U VTP3/RV/ U69 ART-001, ART ES, CL VTP3/RV/ VTP1/RV5/U ES, CL 21 VTP3/RV/ ART-028, ART ES, CL VTP3/RV/ U65 U72 VTP3/RV18/ U ES, CL ART ES, CL ART-002, ART-013, ART-024, ART-062, ART-063 ART-012, ART-019, ART- 021, ART-022, ART ES, CL ES, CL Veikta parka teritorijas sakārtošana, ierīkoti jauni celiņi u.c.infrastruktūras objekti, atjaunoti parka stādījumi. Pilnveidotas iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas un tūrisma piedāvājuma iespējas. Nodrošināta vērtīgas dabas un kultūras vietas saglabāšana. (Daļa pasākumu īstenota projekta LV- RU-023 "Parki bez robežām" ietvaros) Izveidota ciema ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta, kura vienlaikus kalpo kā labiekārtota publiskā atpūtas zona vietējiem iedzīvotājiem. Izveidota jauna atpūtas vieta pie Višķu ezera. Pilnveidotas iedzīvotāju brīva laika pavadīšanas un tūrisma piedāvājuma iespējas. Mazināta antropogēnā slodze. Ierīkots sporta laukums un labiekārtota teritorija Červonkas ciema centrā. Uzstādīta laipa Jugaņinas ezerā. Izveidota atpūtas un socializēšanās vieta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un pilnvērtīgākai jauniešu un citu pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu brīvā laika pavadīšanai. Esošo koka (t.sk.estrādes) un betona konstrukciju, pludmales smilts laukuma un stadiona uzturēšanas aprīkojuma iegāde, stadiona gumijas seguma remonts, koku izzāģēšana, u.c.. Laika mērītāju iegāde un uzstādīšana stadionā. Stadiona drenāžas tīkla paplašināšana. Žoga pabeigšana, šķēršļu joslas rekonstrukcija, barejskrējienu bedres ierīkošana, u.c.. Kemperu stāvvietas ierīkošana stadionam un estrādei pieguļošajā teritorijā. Vides uzlabošana pilnvērtīgākai un aktīvai iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai Uzlabota ezeru apsaimniekošanas materiālā bāze: motorizēts ledus urbis, dūņu sūknis, pārvadājāms niedru pļāvējs ap piekābi, u.c.. Uzlabota materiālā bāze maluzvejniecības apkarošanai: iegādātas motorlaivas, radiovadāms multikopters (drons), termokamera, u.c.. Papildināti zivju resursi: mazuļu iegāde un ielaišana ezeros. Dažādu sabiedribas grupu izglītošana par novada zivju resursiem. Veikti ainavu kopšanas pasākumi īpaši aizsargājamo dabas teritorijās "Augšzeme" un "Daugavas loki" dabas aizsardzības plānu realizācijas ietvaros. Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Augšdaugava un Augšzeme; Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT Augšdaugava un Augšzeme Parka teritorijas izpētes veikšana. Kultūrpieminekļa teritorijas sakopšana un publiskās vietas labiekārtošana: ceļiņu izveidošana, rekreācijas elementu un uzstādīšana, parka apgaismojuma ierīkošana, parka stādījumu u.c.. Kopienas socializēšanās un tūrisma piedāvājuma uzlabošana Naujenes pagasta Tabores pagasta Višķu pagasta Salienas pagasta Naujenes pagasta parvalde, Salienas pagasta Pašvaldības aģentūra TAKA sadarbībā ar Višķu pagasta pārvaldi Novada pagastu s sadarbībā ar AN Dabas resursu nodaļu un vietējām biedrībam Dabas resursu nodaļa Vaboles pagasta 192. ART ART ART-063 Nefunkcionējošā ūdenstorņa būves bīstamības novēršana Jaunsventes parkā Dabas parka "Daugavas loki" publisko atpūtas vietu infrastruktūras un pilnveidošana Dabas izziņas takas maršruta izstrāde un izveide dabas parkā "Daugavas loki" kājāmgājējiem no Juzefovas līdz Markovai Sventes pagasts, Salienas pagasts, Tabores pagasts, U72 Vecsalienas pagasts U64 ART ES, CL U63 U74 ART-002, ART-013, ART-024, ART-053, ART-063 ART-002, ART-013, ART-024, ART-053, ART ES, CL ES, CL Sventes ciemā un aizsargājamajā dendroloģiskajā teritorijā nojaukta degradētā būve vecais ūdenstornis, pārveidojot to par tūrisma infrastruktūras elementu. Likvidēta veca inženierbūve, novērsti draudi iedzīvotājiem un īpašumiem, aizsargājamajām sugām, uzlabota tūrisma produkta kvalitāte Labiekārtotas atpūtas vietas, atjaunoti rekreācijas infrastruktūras elementi pie tūrisma objektiem. Uzlabota novada tūrisma un rekreācijas piedāvājumu kvalitāte. Sakārtota kultūrmantojuma objektu teritorija.atjaunota un pilnveidota dabas parka "Daugavas loki" publisko atpūtas vietu infrastruktūra: kāpņu, atkritumu urnu, galdu un solu uzstādīšana, piebraucamā ceļa uzlabošana, celiņu tīkla Hoftenbergas parkā, u.c. Izveidotas un pilnveidotas atpūtas vietas iedzīvotāju un tūristu brīvā laika pavadīšanai. Samazināta antropogēna slodze īpaši aizsargājamās teritorijas problēmvietās. Dabas parkā "Daugavas loki" izveidota dabas izziņas taka, kas nodrošina iespēju kājāmgājējiem droši un izzinoši doties no Juzefovas parka līdz Markovai pa Daugavas krastu Sventes pagasta Dabas resursu nodaļa Pašvaldības aģentūra TAKA 195. ART ART ART ART ART ART-077 Melna seguma laukumā starp Lāču pamatskolu un Naujenes kultūras centru Rekreācijas un tūrisma infrastruktūras uzlabošanas pasākumi dabas lieguma Ļubasts teritorijā Pasākumi Līksnas pagasta publisko ezeru ekosistēmas i Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana Kalkūnes, Randenes un Muitas ciemos Ambeļu ciema centra teritorijas labiekārtošana Jaunsventes parka publiskās piekļūšanas infrastruktūras uzlabošana Līksnas pagasts Līksnas pagasts Kalkūnes pagasts Ambeļu pagasts Sventes pagasts 201. ART-078 Medumu parka pārbūve Medumu pagasts 202. ART Bērnu rotaļu laukuma izveide Nīcgales ciemā Vēsturiskā laukakmens tilta un ainavu parka infrastruktūras Dvietē Nīcgales pagasts Dvietes pagasts VTP3/RV/ U65 VTP3/RV/ VTP3/RV/ U63 VTP3/RV/ U75 VTP3/RV/ VTP3/RV18/ U71 IZG-007, IZG-0, IZG-018, IZG-020, SPS ES, CL ES, CL ES, CL ES, CL ES, VB Droša vide skolēniem un kultūras centra apmeklētajiem, āra pasākumu norises vieta un transporta piebraukšana pie abām publiskajām iestādēm - pie skolas un pie kultūras centra Naujenes pagasta Laipas un putnu novērošanas torņa izbūve lieguma teritorijā. Pilnveidotas iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas un tūrisma piedāvājuma iespējas Kanāla tīrīšana un starp karjeru un ezeru. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna pasākumu ieviešana Ļubastā. Koša ezera infrastruktūras izveide, informatīvie stendi, pieejas laipas u.c. Zivju resursu papildināšana Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu brīvā laika pavadīšanai. Ciema ciema centra dīķa ("skolas dīķa") tīrīšana. Likvidēta degradētā teritorija, uzlabota publiskās teritorijas drošība un estētiskums. Teritorijas labiekārtošanaciema dīķu tīrīšana (dīķa slūžas) Parka jaunizveidotā gājēju celiņa pagarināšana pa pašvaldības īpašumā esošo zemi un teritorijas labierkārtošana. Uzlabota publiskā piekļūšana parka teritorijai. Tiks izveidots pievilcīgs tūristiem objekts Dabas resursu nodaļa, Līksnas pagasta Dabas resursu nodaļa, Līksnas pagasta Kalkūnes pagasta Ambeļu pagasta Sventes pagasta Medumu pagasta Droša bērnu laukuma ierīkošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, pilnvērtīgākai un aktīvai bērnu brīvā laika pavadīšanai Nīcgales pagasta Dvietes muižas parka un tilta saskaņā ar ainavu parka un denroloģisko stādījumu plānu Dvietes pagasta

16 204. nosaukums (projekta ideja) Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu un publiskās telpas labiekārtošana teritorija, Subate, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagasti VTP3/RV18/ U71 projekta ES, VB Īstenoti daudzdzīvokļu māju pagalmu un publiskās ārtelpas labiekārtošanas projekti, uzsvaru liekot uz zaļo infrastruktūru īstenošanas s pilsētas administrācija, Subates pilsētas un Prodes pagasta, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagastu s partneri 205. Subates estrādes rekonstrukcija Subate Dabas parka "Dvietes paliene"aizsardzības plānā ietverto pasākumu īstenošana Publiskās teritorijas labiekārtošanas pasākumi un AER ieviešana Bebrenē 208. "Atpūtas parks "izveide 209. Mākslinieku zonas izveide s pilsētas estrādē VTP3/RV/ U52 Dvietes pagasts Pilskalnes U72 pagasts VTP3/RV/ U57 2. Bebrenes kinozāles ēkas daļas konservācija VTP3/RV/ VTP3/RV/ U ES, VB ES, VB ES, VB ES, VB Atjaunota viena no pasākumu publiskās pulcēšanas vietām- estrāde. Labiekārtota skatītāju un mākslinieku zona, atjaunots piesēgums elektrotīklam Dabas aizsardzības plānā ietverto pasākumu (izglītojošo, apsaimniekošanas u.c.) īstenošana Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastos. Pagastmājas un kultūras nama ēkas teritorijas labiekārtošana- celiņu, kāpnīšu, stāvlaukumu solārais apgaismojums, soliņi, apzaļumošana. Bebrenes bērnudārza teritorijas labiekārtošana- celiņi, solārais apgaismojums, rotaļu laukums, nojumes, interaktīvās vides spēles. Pie s pilsētas estrādes (Grāvju iela 2A) izklaides un atpūtas zonas izveide.ģimenēm labvēlīgas un pieejamas vides radīšana atpūtai, interaktīvām nodarbēm bērniem visām vecuma grupām. Subates pilsētas un Prodes pagasta Bebrenes pagasta, Dvietes pagasta Bebrenes pagasta, Attīstības pātvalde Attīstības, s pilsētas administrācija ES, VB Ģērbtuvju uzstādīšana s pilsētas estrādē (Grāvju iela 2A) ar atbilstošu aprīkojumu s pilsētas administrācija ES, VB Konservācijas nepieciešamību pamato Būvniecības valsts kontroles biroja Tehniskās apsekošanas atzinums par ēkas tehnisko stāvokli Bebrenes pagasta 211. Izpētes dokumentācijas sagatavošana dabas teritoriju (parki, alejas, skvēri) tīkla attīstībai un infrastruktūras i, Subate, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagasti U72 U ES, VB Dabas teritoriju (parki, alejas, skvēri) novērtēšana, dendroloģisko un vēsturisko plānu izstrāde (sertificētu ekspertupiesaiste), dabas vērtību saglabāšana un par dabas teritorijām, nodrošinot gan vides pieejamību, gan atpūtas elementus (soliņi, lapenes, ugunskura vietas) ar atbilstošiem apsaimniekošanas pasākumiem. s pilsētas administrācija, Subates pilsētas un Prodes pagasta, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagastu s 212. Projekts: Dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa tūrisma takas Sprīdītis infrastruktūras (1-08/97/2020) Pilskalnes pagasts U73, U LVAF, PB mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa biotopu un aizsargājamajām sugām. Izglītot sabiedrību par dabas vērtībām un procesiem dabas liegumā, kā arī dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Tādējādi veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus s pilsētas administrācija 213. Projekts: Gājēju tiltu remonts dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa tūrisma takā Sprīdītis (1-08/98/2020) Pilskalnes pagasts U73, U LVAF, PB mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa biotopiem un aizsargājamajām sugām. Tādejādi veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus s pilsētas administrācija 214. Kapličas un teritorijas labiekārtojuma, tai skaitā piegulošās teritorijas - Patversmes ielas seguma VTP3/RV/ U PB s pilsētas kapličas un remontdarbi, piegulošās teritorijas un Patversmes ielas seguma sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai s pilsētas administrācija 215. PRV-064 Kapsētu digitalizācija 216. CIT-006 Patmaļu kapličas Līksnas pagasts 2. CIT CIT CIT CIT-028 Sanācijas veikšana objektam "Mazuta glabātava" Višķu tehnikumā Invazīvās sugas Heracleum sosnowskyi apkarošana novada teritorijā Objekta "Bijušā mazuta pārsūknēšanas stacija" atbrīvošana no naftas produktu atkritumiem Bijušās pilsētas sadzīves izgāztuves "Križi" teritorijas vides sakārtošana Višķu pagasts Viss Kalkūnes pagasts 221. CIT-029 Stihisko atkritumu izgāztuvju likvidācija Viss 222. CIT-030 Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā Cinīši Demenes pagasts VTP3/RV/ U70 VTP3/RV/ U70 VTP3/RV/ U63 VTP3/RV/ U73 U73 U63 U63 U63 U66 CIT-002, CIT-005, CIT-007, CIT-011, CIT ES, CL ES, CL, PL CIT ES, CL CIT ES, CL Kapsētu uzmērīšana, inventarizācija, digitālās informācijas krātuves veidošana par brīvām apbēdīšanas vietām, esošajiem apbēdījumiem un apbedījuma vietu izvietojumu, ar ko var iepazīties attālināti, izmantojot publiski pieejamo e-platformu. Informatīvo stendu uzstādīšana ar kapu kartoshēmām. Kapličas : jumta, durvju, grīdas, griestu remonts. Saglabāts kultūrvēsturisks mantojums. Uzlabota kapličas funkcionalitāte Vides bīstama objekta- piesārņotās vietas likvidācija. Sanācijas veikšana. Veikti invazīvās sugas apkarošanas darbi un apdraudēto novada platību kartēšana teritorijās ar lielāku riska pakāpi Kalkūnes ciema objekta "Bijušā mazuta pārsūknēšanas stacija" (Ķieģeļu iela 13) izpēte un sanācija. Degradētās un piesārņotās teritorijas sakārtošanas. Vides riska novēršana. Degradētās un piesārņotās teritorijas sakārtošanas. Vides riska novēršana. Degradēto un piesārņoto teritoriju sakārtošanas. Vides riska novēršana Attīstības un Īpašuma nodaļa Līksnas pagasta sadarbībā ar vietējām biedrībām Attīstības sadarbībā ar Višķu pagasta pārvaldi Dabas resursu nodaļa ANP centrālā administrācija Naujenes pagasta Dabas resursu nodaļa Dienvidlatgales sadzīves atkritumu poligona funkcionalitātes paplašināšana ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidi poligonā Cinīši. Samazināts apglabāto atkritumu atkritumu apjoms. Atkritumu atkārtotas izmantošanas un pārstrādes nodrošināšana AADSO 223. CIT Pretplūdu/erozijas novēršanas pasākumi Augšdaugavas novada objektos Vides risku mazināšana - s meliorācijas grāvju monitorings un s plāna izstrāde, tīrīšana, Tabores pagasts, Laucesas pagasts, U73 Līksnas pagasts, Subate, Eglaines, Bebrenes, Šēderes, U65 Pilskalnes, Dvietes pagasti ES, VB ES, VB Pretplūdu/erozijas novēršanas pasākumu veikšana Kraujas ciemā Naujenes pagastā (Daugavas krasta turpmākā nogruvuma novēršana), Maļutki ciemā Tabores un Laucesas pagastā (Daugavas un Gļinovkas upes krastu nostiprināšana), Ļūbastes ciemā Līksnas pagastā (plūdu mazināšana). Cilvēku teritroijas vērtību apdraudējuma riska mazināšana. Veikta meliorācijas grāvju uzraudzība un tīrīšana Naujenes pagasta, Tabores pagasta, Laucesas pagasta, Līksnas pagasta s pilsētas administrācija, Subates pilsētas un Prodes pagasta, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagastu s 225. Sakrālā mantojuma objektu, Subate, Prodes, Eglaines, Bebrenes, Šēderes, Pilskalnes, Dvietes pagasti VTP3/RV18/ U ES, VB Īstenoti sakrālā mantojuma objektu rekonstrukcijas projekti. s pilsētas administrācija, Subates pilsētas un Prodes pagasta, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagastu s

17 nosaukums (projekta ideja) teritorija 226. Ēkas Skolas ielā 41, Eglainē renovācija Eglaines pagasts PRV CIS CIS-028 Atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras uzlabošana un attīstīšana Avārijas stāvoklī esošās vecās Līksnas pagasta s administratīvās ēkas demontāža Viss Līksnas pagasts U63 VTP3/RV18/ U71 U66 VTP3/RV/ VTP3 Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra - KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS Šēderes kultūras nama (vēsturiskās ēkas) jumta seguma nomaiņa s klostera kompleksa ar jezuītu baznīcas fragmentiem izpēte, un izbūve kultūrtūrisma attīstīšanai novadā s Jezuītu baznīcas vietas konservācija, saglabāšana Bebrenes muižas žoga ķieģeļu mūra posmu glābšana Šēderes pagasts VTP3/RV18/ U71 VTP3/RV18/ U71 VTP3/RV18/ U71 VTP3/RV18/ U71 VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte - CEĻI, IELAS, STĀVLAUKUMI, MOBILITĀTE Pašvaldības ceļa Tabore -Kovališķi-Osinovka 0,000-4,030 km tehniskā stāvokļa uzlabošana Nīcgales ciema Skolas ielas 13/11 asfalta seguma un pašvaldības ceļa Noras-Daugava pārbūve Tabores pagasts Nīcgales pagasts VP2/RV2.9/ U2.9.1 projekta ES, VB ES, VB ES VB, ES, PB, PL, CL ES, VB ES, VB Skolas ēka Eglainē, kuru nepieciešams renovēt tūrisma attīstīšanai, uzņēmējdarbības atbalstam vai citu funkciju nodrošināšanai īstenošanas Eglaines pagasta Novada administratīvajā teritorijā izveidota efektīva un moderna atkritumu apsaimniekošanas sistēma ar tās infrastruktūru pašvaldības funkciju nodrošināšanai. ANP centrālā administrācija Ēkas demontāžas projekta iztrādāšana. Avārijas stāvoklī esošās ēkas nojaukšana. Iedzīvotājiem bīstamās vides likvidācija. Teritorijas labiekārtošana Līksnas pagasta Vēsturiskās ēkas- Šēderes kultūras nama (bij.lašu skola), jumta seguma kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. mērķis ir veikt izpēti, atjaunot sliktā tehniskā stāvoklī esošo jezuītu klostera ēku un uz laiku iekonservētos baznīcas pagrabu izrakumus, lai izveidotu jaunu kultūrtūrisma objektu, kas ietver muzeju telpas, izstāžu, ekspozīciju un konferenču telpu, telpas viesmīlības pakalpojumu sniegšanai. Projektā plānots veikt klostera ēkas kultūrvēsturisko inventarizāciju, apzināt mākslinieciskās vērtības, baznīcas pamatu un pagrabu arheoloģisko izpēti, tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecību. s klostera vieta ar baznīcas paliekām liecina par Kurzemes -Zemgales hercogistes laiku un ir neatņemama s vēstures, kultūras mantojuma daļa. Izpētīta vēsturiskā vieta un izveidota piemiņas vieta kultūras mantojuma saglabāšanai. Baznīcas ēkas pamatu konservācija,. 3 posmi avārijas stāvoklī, kam nepieciešama steidzama kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Šēderes pagasta s pilsētas administrācija Attīstības, Kultūras, s pilsētas administrācija Bebrenes pagasta PB, VB Uzlabota ceļa kvalitāte ( ~4,03 km) Tabores pagasta VB Uzlabota ielas seguma kvalitāte (asfalta seguma ). Uzlabota ceļa kvalitāte Nīcgales pagasta partneri 235. CIS CIS CIS CIS CIS-046 Pašvaldības ceļa Ambeļi Jaunaiskrūgs 0.00 Ambeļu pagasts 5.51 km Pašvaldības ceļa Kaldēji-Kazjulišķi- Šemberga ( km) Demenes pagasts Pašvaldības ceļa A13 šoseja Lāčplēši pārbūve (2.73km) Medumu pagasts Pašvaldības ceļa "Vecračina - Krāslavas šoseja" pārbūve 2.50 km Pašvaldības ceļa Antāni - Vīgantu c. (3.64 km) Višķu pagasts CIS VB CIS-059, CIS VB VB VB VB Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 5.51 km) Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 2.90 km) Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 2.73 km) Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 2.50 km) Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 3.64 km) Ambeļu pagasta Demenes pagasta Medumu pagasta Naujenes pagasta Višķu pagasta 240. CIS CIS CIS-054 Pašvaldības ceļa "Ainavas - Mičurinietis"(1.44km) asfalta seguma Kalkūnes pagasts izbūve Tilta rekonstrukcija Salienas ciema Salienas pagasts Centrāles ielā Pašvaldības ceļa Bangas Rožulauki (2.53km) Sventes pagasts VB VB VB Uzlabota ceļa kvalitāte (asfalta seguma izbūve, 1.44 km). Uzlabota transporta infrastruktūras kvalitāte. Tilta avārijas stāvokļa novēršana Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, km) Kalkūnes pagasta Salienas pagasta Sventes pagasta 243. CIS CIS-056 Tabores ciema Ozolu ielas un Sadnieku ciema Sadnieku ielas pārbūve Pašvaldības ceļa Dzelzceļa pārbrauktuve - Motivāni pārbūve (3.92km) Tabores pagasts Vaboles pagasts VB CIS VB Uzlabota ielas seguma kvalitāte. Ielas apgaismojuma ierīkošana Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 3.92 km) Tabores pagasta pāarvalde Vaboles pagasta 245. CIS CIS CIS CIS CIS CIS CIS CIS-088 Pašvaldības ceļa "Behova - Paškeliški" ( Demenes pagasts 6,36) Pasvaldības ceļa "Vijolītes - Sventes ezerkrasti" (2.28km) Sventes pagasts Pašvaldības ceļa "Greiži-Vecie Stupelišķi" (3,46km) Ambeļu pagasts Randenes ciema Dārzu ielas seguma Kalkūnes pagasts Pašvaldības ceļa "Aveņi- d/s"daugava" (1.120 km) asfaltēšana Kalkūnes pagasts Pašvaldības ceļa posma "Kalkūnes ūd. dzirnavas d/b Laucese" grants seguma Laucesas pagasts Pašvaldības ceļa "Teivāni - Krauja" (1,16 km) Pašvaldības ceļa "Gribusti- Cirši" ( 3,88 km) () CIS-033, CIS VB VB CIS-032, CIS-63, CIS- 8, CIS VB CIS-049, CIS-070, CIS-071, CIS VB VB CIS-074, CIS-098, CIS VB VB CIS VB Uzlabota seguma kvalitāte Uzlabota ceļa kvalitāte (melnā seguma, 2.28 km) Uzlabota ceļa kvalitāte ( grants segums, 3.64 km) Uzlabota ielas seguma kvalitāte Uzlabota ceļa kvalitāte (1.120 km) Uzlabota ceļa kvalitāte (ieklāts grants segums, 0.5 km) Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.16 km) Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 3.88 km) Demenes pagasta Sventes pagasta Ambeļu pagasta Kalkūnes pagasta Kalkūnes pagasta Laucesas pagasta Naujenes pagasta Naujenes pagasta 253. CIS-089 Vecstropu ciema 18.novembra ielasm.418,420,428 pārbūve (Naujenes pagasts) CIS VB Uzlabota ielas melnā seguma kvalitāte Vecstropu ciema daļā, ierīkoti stāvlaukumi 18.novembra ielā pie dz. m.418,420 un Naujenes pagasta 254. CIS CIS-097 Pasvaldības ceļa "Mieriņi - Kļaviņas" (0,450 km) Pasvaldības ceļa "L.Kriviņi-Vagaņiski- Biķernieki" (1.20km) Sventes pagasts Biķernieku pagasts VB CIS-002, CIS VB Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 0,450 km). Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.20 km) Sventes pagasta Biķernieku pagasta

18 256. CIS-098 nosaukums (projekta ideja) Ceļu atvairbarjeru ierīkošana pašvaldības ceļā "Naktiņi-Viesture","c.Laucesa-Lisičķi" teritorija Laucesas pagasts projekta CIS-074, CIS-075, CIS VB Uzlabota ceļa kvalitāte un satiksmes drošiba īstenošanas Laucesas pagasta pārvlade partneri 257. CIS CIS-2 Pašvaldības ceļa Matulanišķi - Kozlovka ( km) Pašvaldības ceļa "Valsts ceļš-darbnīcas" seguma uzlabošana Demenes pagasts Maļinovas pagasts 259. CIS-4 Stāvlaukuma ierīkošana pie Červonkas pils Vecsalienas pagasts 260. CIS CIS CIS-1 Medumu ciema Ezeru un Alejas ielas pagalma asfalta seguma (0,95 km) Pašvaldības ceļa "Ambeļi-Graizi" Silenes ciema Baznīcas ielas uzlabošanas darbi Medumu pagasts Ambeļu pagasts Skrudalienas pagasts 263. CIS-111 Naujenes ciema ielu seguma uzlabošana 264. CIS-113 Pašvaldības ceļa Pievadceļš - NPS Skrudaliena Vecsalienas pagasts CIS-033, CIS VB VB CIS VB VB CIS VB VB CIS VB CIS VB Uzlabota seguma kvalitāte Uzlabota ceļa kvalitāte, ar divkāršo ceļa virsmas apstrādi Papalašināts stāvlaukums pie Červonkas pils atbilstoši pieprasījumam Uzlabota ielas seguma kvalitāte Uzlabota ceļa kvalitāte Uzlabota ielas seguma kvalitāte Uzlabota ielu seguma kvalitāte. Paplašināti stāvlaukumi, veikta ielu apgaismojuma pārbūve Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.67 km) Demenes pagasta Maļinovas pagasta Salienas pagasta Medumu pagasta Ambeļu pagasta Skrudalienas pagasta Naujenes pagasta Salienas pagasta 265. CIS-115 Liepziedu ielas posma 0,370-0,930 asfalta seguma izbūve, posmu "Mežciems-Ļūbasti" un "Ļūbasti-Ļūbasti" remonts Līksnas pagasts VB Uzlabota ielas seguma un ceļa grants seguma kvalitāte Līksnas pagasta 266. CIS CIS-130 Sventes ciema Daugavpils ielas posma Sventes pagasts melnā seguma Pašvaldības ceļa Akoti-Sējēji (1.58 km) Sventes pagasts 268. CIS-134 Ambeļu ciema Parka ielas sakārtošana Ambeļu pagasts 269. CIS CIS CIS CIS-144 Pašvaldības ceļa 22 Staņuki-Voitiški Skrudalienas pagasts ( km) Pašvaldības ceļa Pariža-Ceplīši" posma km Dubnas pagasts grants seguma Trotuāra izbūve Maļinovas ciema Rēzeknes ielā un Rēzeknes ielas apgaismojuma Maļinovas pagasts ierīkošanas turpinājums Līksnas ciema Daugavas ielas posma asfalta Līksnas pagasts seguma 200 m 273. CIS-149 Gājēju celiņa Kalupes ciemā izbūve ( 1km) Kalupes pagasts 274. CIS-151 Pašvaldības ceļa" Upes iela" (64-64) (0.00-0,900 ) Laucesas pagasts 275. CIS-152 Gājēju kāpņu Vecstropu ciemā 276. CIS CIS CIS-155 Vecstropu ciema 18.novembra ielas posma (dz. majas 387,389) pārbūve Kraujes ciema Daugavas ielas posma melna seguma pie dz. majas 26 līdz dz. mājai 28 Kraujas ciema Meža ielas posma (dz. māja 6 un 4) Daugavas ielas dz. m..,19 un 21 ielas posma pārbūve 279. CIS-157 Gājēju celiņa Špoģi - Višķi Višķu pagasts 280. Gājēju ielas izveide Ilūkstē (Stadiona iela) CIS-054, CIS-061, CIS-092, CIS-122, CIS VB VB CIS VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB 000 ES Uzlabota ielas seguma kvalitāte (2887 kv.m.) Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.58 km) Ceļa seguma (asfalta segums, 0.7 km) Uzlabota ceļa kvalitāte (grants segums, 1.1 km) Uzlabota ceļa kvalitāte Sventes pagasta Sventes pagasta Ambeļu pagasta Skrudalienas pagasta Dubnas pagasta Trotuāra izbūve Rēzeknes ielā un pabeigta ielas apgaismojuma ierīkošana. Uzlabota gājēju drošība Maļinovas pagasta Uzlabota ceļa kvalitāte (0.2 km) Uzlabota ceļa kvalitāte un iedzīvotāju drošība Uzlabota ceļa kvalitāte (melnā seguma 0,900 km) Uzlabota gājēju drošība Vecstropu ciema teriotrijā pie dz. mājas 18.novembra iela 390 un 398 Uzlabota ielas melnā seguma kvalitāte, atjaunoti gājēju celiņi, paplasināti autostāvlaukumi pie dz. mājām 18.novembra iela 387 un 389 Uzlabota ielas melna seguma kvalitāte Līksnas pagasta Kalupes pagasta Laucesas pagasta Naujenes pagasta Naujenes pagasta Naujenes pagatsa parvalde Uzlabota ielas melnā seguma kvalitāte, atjaunoti gājēju celiņi, paplašināti autostāvlaukumi pie dz. mājām Meža iela 4.,6, Daugavas iela,19, Naujenes pagasta Uzlabota gājēju drošība (bojāto celiņa posmu izzāgēšana un nomaiņa). Gājēju iela kā pilsētvides sastāvdaļa sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai un iedzīvotāju laklājībai s pilsētā (Stadiona iela). Viedie risinājumi apgaismojuma instalāciju, atpūtas zonu izbūvei, veidojot pilsētvidei energoefektīvus vides objektus Višķu pagasta s pilsētas administrācija 281. Pašvaldības ceļa Grendzes-Ilze", 44-8 posma km 2.34 grants seguma ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Bebrenes pagasta Pašvaldības ceļa Miltu cehs-paberži", 44-4 posma km 5,61 grants seguma Pašvaldības ceļa Miltu cehs-ķetrāni", 44-3 posma km 2,83 grants seguma Pašvaldības ceļa Bebrene-Ilzmuiža", posma km 2,58 grants seguma ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Bebrenes pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Bebrenes pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Bebrenes pagasta 285. Pašvaldības ceļa Zeltiņi- Užuļi", 44-6 posma km 2,72 grants seguma ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Bebrenes pagasta Pašvaldības ceļa Birzes- Rudzīši- Rupšenieki", posma km 2,8 grants seguma Pašvaldības ceļa Zariņi- Skaistkalne- Dimanti", posma km 1,82 grants seguma Pašvaldības ceļa Ceļa mežgaļi- Pūpoli posms", posma km 0,85 grants seguma Dvietes pagasts Dvietes pagasts ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Bebrenes pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Dvietes pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Dvietes pagasta

19 nosaukums (projekta ideja) teritorija projekta īstenošanas partneri 289. Pašvaldības ceļa Plūmes- Vāverāni- Mežmaļi-Kalnāji"5,45-5,95 km, 56-6 posms 0,5 km grants seguma Eglaines pagasts ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Eglaines pagasta Pašvaldības ceļa Lusti- Kalnāji- Kaminča"0,00-0,, 56-1 posms 1,1 Eglaines pagasts km grants seguma Pašvaldības ceļa Anmuiža- Baltmuiža- Dubiki"0,00-0,78, 56-1 posms 0,78 km Eglaines pagasts grants seguma Pašvaldības ceļa Laši- Paberži"0,00-4,61km, 56-3, 4,61 km grants seguma Eglaines pagasts Pašvaldības ceļa Maizītes- Anmuiža- Eglaine"1,- 1,40km, posms 0,3 Eglaines pagasts km grants seguma Pašvaldības ceļa Tutāni- Podnieki", 80-4 posms (pagr. Timšāni- Podnieki) 1,89 km Pilskalnes pagasts grants seguma Pašvaldības ceļa Lielceļi- Krastiņi", 80-1 posms (Visvalži- Krastini) 0,09 km grants Pilskalnes pagasts seguma ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Eglaines pagasta 35 0 ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Eglaines pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Eglaines pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Eglaines pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Pilskalnes pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Pilskalnes pagasta 296. Pašvaldības ceļa Bramaņi- Bernāti", 35-2, 4,6 km grants seguma Prodes pagasts ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Subates pilsētas un Prodes pagasta 297. Pašvaldības ceļa Vējiņi- Jaunezeriņi", 35- Prodes pagasts 6, 0,41 km grants seguma ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Subates pilsētas un Prodes pagasta Pašvaldības ceļa Bramaņi- Potkas", 35-35, 1,32 km grants seguma Pašvaldības ceļa Skujas- Barsuki", 90-11, 0,77 km grants seguma Prodes pagasts Šēderes pagsts Pašvaldības ceļa Šēdere- raudas mežs", Šēderes pagsts 90-2, 2,0 km grants seguma Pļavu ielas ( 18) Ilūkstē, 0,439 km Priežu ielas ( 28) Ilūkstē, 0,86 km 303. Veloinfrastruktūras attīstīšana Elektroauto parka izveide pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai, Subate, Prodes, Eglaines, Bebrenes, Šēderes, Pilskalnes, Dvietes pagasti Energoefektīva veloinfrastruktūra Pilskalnes Pilskalnes pagasts pagastā U75 VTP1/RV5/U 20 U78 U ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Subates pilsētas un Prodes pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Šēderes pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Šēderes pagasta ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte s pilsētas administrācija ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte s pilsētas administrācija ES, VB ES, VB ES, VB Vietējā tūrisma veicināšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai attīstīta veloinfrastruktūra, kas iekļauta reģionāla mēroga velomaršrutos ar vietējiem apskates objektiem. Vienota un tematiski dalīta digitālā maršruta izstrāde. s savienojamība ar ciematiem. Samazinot SEG emisijas apjomu, plānota esošo transportlīdzekļu niska nomaiņa pret elektroautomobiļiem pašvaldības iestāžu darba procesa nodrošināšanai (Soc.dienests, izglītības iestādes, Sporta skola), veicinot mobilitāti un neatkarību, un elektroautobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem. Veloinfrastruktūras izveide, ieviešot energoefektīvu apgaismojumu ceļu posmos Senči- un Saulītes- Ozoldārzi. Ceļu posmu infrastruktūras pielāgošana velokustībai nodrošinātuvelotūrisma attīstību un sniegtu aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem. s pilsētas administrācija, Subates pilsētas un Prodes pagasta, Bebrenes, Dvietes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines pagastu s s pilsētas administrācija Pilskalnes pagasta 306. Domes ielas ( 4) Subatē, 0,61 km Subate VTP4 Videi draudzīga un integrēta mobilitāte - Iekšējā sasniedzama un mobilitāte - IELU APGAISMOJUMS 307. APG APG APG APG APG APG APG-012 Ambeļu ciema ielu apgaismojuma Demenes, Kumbuļu, Jāņuciema ielu apgaismojuma Ielu apgaismojuma infrastruktūras s pabeigšana Kalkūnes ciemā un apgaismojuma infrastruktūras s darbi Randenes ciemā Kalupes ciema ielu apgaismojuma ierīkošana Ielu apgaismojuma infrastruktūras izveidošana Laucesas ciemā, Mirnija ciemā un Maļutku ciemā Līksnas ciema ielu apgaismojuma Kraujas ciema ielu apgaismojuma Ambeļu pagasts Demenes pagasts Kalkūnes pagasts Kalupes pagasts Laucesas pagasts Līksnas pagasts APG ES, VB Uzlabota ceļa kvalitāte Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai (Višķu ielā, Parka ielā). Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Ielu apgaismojuma infrastruktūras s darbi Kalkūnes ciemā un Randenes ciemā. Nodrošināts ciemu ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai (Lielā iela, Ezeru iela, Jaunā iela, Dzirnavu iela). Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai: Laucesas ciemā (Jaunā ielā,novosjolav ielā), Mirnija ciemā (Alejas un 18,Novembra), Maļutku ciemā (Vigriežu ielā, Upes ielā). Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai Nodrošināts ciema ielu (Pļavas, Ziedu, Parka ielā) apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai Subates pilsētas un Prodes pagasta Ambeļu pagasta Demenes pagasta Kalkūnes pagasta Kalupes pagasta Laucesas pagasta Līksnas pagasta Naujenes pagasta

20 314. APG APG APG APG APG PRV-011 nosaukums (projekta ideja) Nīcgales ciema ielu apgaismojuma ierīkošana Ielu apgaismojuma ierīkošana ciemos Višķi un Višķu tehnikums Skrudalienas ciema un Silenes ciema ielu apgaismojuma stabu nomaiņa Biķernieku ciema ielu apgaismojuma ierīkošana teritorija Nīcgales pagasts Višķu pagasts Skrudalienas pagasts Biķernieku pagasts Ielu apgaismojuma izbūve Maļinovas ciema Maļinovas pagasts Skolas ielā, Dārza ielā un Alejas, Sporta ielā projekta VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija - PAŠVALDĪBAS PAKALPOJUMI, PĀRVALDĪBA Tehniskā aprīkojuma iegāde Biķernieku, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Naujenes, Tabores un Vaboles pagastu pārvaldēm teritorijas apsaimniekošanas u.c.pašvaldības funkciju veikšanas nodrošināšanai Biķernieku, Kalkūnes, Laucesas, Medumu, Naujenes, Tabores, Vaboles pagasti PRV-015, PRV-048, PRV-057, PRV Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Ciema ielu apgaismojuma stabu nomaiņa. Nodrošināta kvalitatīva dzīves vide ciema iedzīvotājiem. Nodrošināts ciema ielu apgaismojums iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanai. Ielu apgaismojuma izbūve Maļinovas ciema Skolas ielā, Dārza ielā un Alejas, Sporta ielā. Nodrošināta kvalitatīva dzīves vide ciema iedzīvotājiem. Tehniskā aprīkojuma iegāde pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un citu komunālsaimniecības darbu veikšanai: traktori, piekabes, kravas automašīna, zāles pļaujmašīna auto ceļu uzkopšanai, metāla cisterna, u.c. īstenošanas Nīcgales pagasta Višķu pagasta Skrudalienas pagasta Biķernieku pagasta Maļinovas pagasta Biķernieku pagasta, Kalkūnes pagasta, Laucesas pagasta, Medumu pagasta, Naujenes pagasta, Tabores pagasta, Vaboles pagasta partneri 320. PRV-013 IKT bāzes modernizācija pašvaldības darba procesa nodrošināšanai SAB Datortehnikas, servera nomaiņa, programmnodrošinājums pagastu pārvaldēm u.c.pašvaldības iestādēm pilnvērtīgas funkciju veikšanas un ATR īstenošanas nodrošināšanai IT nodaļa 321. PRV-015 Pašvaldības aģentūras "Višķi" materiāltehniskās bāzes Višķu pagasts PRV CL Tehniskā aprīkojuma aģentūras funkciju veikšanas nodrošināšanai: traktortehnikas, sāls-smilts kaisītāja, vieglās automašīnas piekabes ar tentu u.c.specializētās tehnikas iegāde Pašvaldības aģentūra "Višķi" 322. PRV-0 Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana pagastu pārvalžu ēkās Biķernieku, Kalkūnes, Sventes pagastos Biķernieku, Kalkūnes, Sventes pagasti 18 7 Nodrošināta pašvaldības īpašuma ilgtspēja un droša izmantošana: apsardzes, videonovērošanas un ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana Biķernieku pagasta, Kalkūnes pagasta, Sventes pagasta 323. PRV-018 Novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas (Rīgas iela 2, Daugavpils) tehniskā stāvokļa uzlabošana U Pakalpojumu sniegšanas vides kvalitātes un drošības uzlabošana. Ēkas pārbūves, s, teritorijas labiekārtošanas darbi ANP centrālā administrācija 324. PRV-019 Laucesas, Naujenes un Skrudalienas pagastu pārvalžu administratīvās apbūves tehniskā stāvokļa uzlabošana Laucesas, Naujenes un Skrudalienas pagasti PRV-020, PRV-021, PRV-022, PRV-025, PRV-031, PRV-037, PRV-051, PRV-053, PRV-059, PRV-062, PRV Pakalpojumu sniegšanas vides kvalitātes un drošības uzlabošana. Laucesas PP ēkai: betona aizsargkārtas, nesošo kolonnu stiprināšana, ēkas apmales, lieveņu, kāpņu un jumta seguma, ārsienu bojājumu aizdarināšana u.c.. Naujenes PP ēkām: jumta kontrukcijas un seguma (Saules ielā 15), bruģa seguma. Skrudalienas PP ēkai: sienu un jumta siltināšana, apmaļu, zibensaizsardzības ierīkošana Laucesas pagasta, Naujenes pagasta, Skrudalienas pagasta 325. PRV PRV PRV PRV-041 Demenes, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Skrudalienas, Sventes pagastu pārvalžu tehniskās apbūves stāvokļa uzlabošana Maļinovas pagasta s saimniecības ēkas remonts Medumu pagasta s administrācijas ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana Daudz centra Skrudaliena vides uzlabošana un pakalpojumu klāsta pilnveidošana Demenes, Dubnas, Kalupes, Līksnas, Skrudalienas, Sventes pagasti Maļinovas pagasts Medumu pagasts Skrudalienas pagasts PRV PRV PRV SOC-009, PRV-0, PRV-041, PRV ES, CL Nodrošināta pagastu pārvalžu funkciju izpildei piemērota vide, pašvaldības būvju ilgtspēja, tehnikas uzglabāšanai piemēroti apstākli. Demenes PP(Draudzības iela 26, Demene): lielgabarītu tehnikas garāžas jumta remonts. Dubnas PP: piebūves izbūve autotehnikas un tehniskā inventāra uzglabāšnai. Kalupes PP: autotehnikas un lielgabarīta tehnikas garāzas jumta seguma, durvju, logu un vārtu nomaiņa. Līksnas PP: sainbiecisko telpu izbūve kurināmā uzglabāšanai. Skrudalienas PP (Riču iela A, Silene): jumta seguma un elektroinstalācijas remonts. Sventes PP: garāžu vārtu nomaiņa. Pagasta s malkas šķūņa remonts: jumta un sienu apšuvuma nomaiņa, pamatu pacelšana. Pagasta s funkciju veikšanas uzlabošana. Nodrošināta pagasta s funkciju izpildei piemērota vide, paaugstināta ēkas energoefektivitāte. Ēkas fasādes un bēniņu siltināšana saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu. Ēkas sagatavošana funkciju mainīšanai.vides uzlabošana daudz centra pakalpojumu klāsta pilnveidošanai un paplašināšanai. Būvdarbi telpu pielāgošanai, t.sk.pamatkonstrukciju drošības uzlabošana, apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana, ieejas mezgla pārbūve, liftu sistēmas uzstādīšana vides pieejamības nodrošināšanai. Dušas un veļas mazgāšanas telpu ierīkošana publiskai lietošanai. Betona aizsargapmaļu remonts. Garāžas remonts mobilas brigādes mašīnas izvietošanai.nomainīti nolietojušies ēkas autentiskie logi ēkas ilgstpējas saglabāšanai. Uzstādīta apsardzes, ugunsdrošības signalizācija un videonovērošana Demenes pagasta, Dubnas pagasta, Kalupes pagasta, Līksnas pagasta, Skrudalienas pagasta, Sventes pagasta Maļinovas pagasta Medumu pagasta Sociālais dienests, Skrudalienas pagasta 329. PRV PRV-060 Skrudalienas pagasta s autotransporta bāzes pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai Jaunas administratīvās ēkas telpu izveide administratīvo funkciju pildīšanai Līksnas pagasta pārvaldē Skrudalienas pagasts Līksnas pagasts PRV-011, PRV-057, PRV PRV Automašīnas iegāde komunālo pakalpojumu funkciju veikšanas nodrošināšanai Jaunu telpu izveide pagasta s administratīvo funkciju pildīšanai, pārvietojot pagasta administrāciju no avārijas stāvoklī esošās ēkas: ēkas iegāde, telpu remontdarbi, u.c Skrudalienas pagasta Līksnas pagasta 331. PRV-064 Daugavpils novada kapsētu digitalizācija VP2/RV2.1/ U2.1.2, VP2/RV2.2/ U2.2.7, PB, ES, CL Kapsētu uzmērīšana, inventarizācija, digitālās informācijas krātuves veidošana par brīvām apbēdīšanas vietām, esošajiem apbēdījumiem un apbedījuma vietu izvietojumu, ar ko var iepazīties attālināti, izmantojot publiski pieejamo e-platformu. Informatīvo stendu uzstādīšana ar kapu kartoshēmām DND Attīstības un Īpašuma nodaļa

21 īstenošanas 332. PRV-069 nosaukums (projekta ideja) Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru piedāvājuma pilnveidošana Augšdaugavas novadā teritorija Višķu pagasts, U86 projekta VB Līdz ATR izveidoto VPVKAC struktūrvienību saglabāšana. Tīkla veidošana ar pakalpojumu pieejamību novada pagastos (pakalpojumu kontaktpunkts), nodrošinot iedzīvotājiem iespēju pieteikt pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai. Izmanots vietējo bibliotēku potenciāls un IKT risinājumi Višķu pagasta, s pilsētas administrācija, Attīstības partneri 333. PRV PRV Augšdaugavas novada pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāna gadam izstrāde un īstenošana Līksnas un Kalupes pagastu pārvalžu autotransporta bāzes pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai s pilsētas administrācijas ēkas Brīvības ielā 7, Ilūkstē infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un modernizācija Līksnas un Kalupes pagasti U60 U Veikt ilgtspējīgas enerģētikas un klimata pārmaiņu rīcības plāna līdz 2030.gadam izstrādi. Autotranspota vienību iegāde iestāžu funkciju veikšanas nodrošināšanai: mikroautobuss, vieglās un kravas automašīnas Veikts ēkas un telpu remonts, modernizēta materiāli tehniskā bāze kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai Attīstības ; Komunālās saimniecības nodaļa Līksnas pagasta, Kalupes pagasta s pilsētas administrācija 336. Bebrenes pagasta s, Kultūras nama un bibliotēkas ēkas, sociālo pakalpojumu centra ēkas renovācija ES, VB Nepieciešams veikt jumta nomaiņu, siltināšanu, logu nomaiņu, apkures sistēmas modernizāciju, paaugstinot ēku energoefektivitāti. Bebrenes bibliotēkā nepieciešams telpu kosmētiskais remonts, jauni plaukti grāmatām un mēbeles, moderno tehnoloģiju ieviešana bibliotēkas parīkojumā. Bebrenes pagasta 337. Apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas kvalitātes uzlabošana un modernizācija Viss ES, VB Veikta tehniskā parka (transports, aprīkojums) modernizācija, kas ļauj sniegt kvalitatīvus pakalpojumus s iedzīvotājiem SIA "Ornaments" 338. Mobilā bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšana lauku teritorijās Prodes, Eglaines, Bebrenes, Šēderes, 86 Pilskalnes, Dvietes pagasti ES, VB Mobila un digitalizēta pakalpojuma nodrošināšana iedzīvotājiem lauku reģionos. Izveidots "Bibliobuss" - elektroautobus (AER), kurš ilgtspējīgā veidā nodrošina grāmatu izsniegšanu, WIFI pakalpojuma izmantošanu, iekļaujot profesionālu palīdzības sniegšanu lasītājiem lauku teritorijās. Subates pilsētas un Prodes pagasta, Bebrenes pagasta, Dvietes pagasta, Pilskalnes pagasta, Šēderes pagasta, Eglaines pagasta 339. Vienotā novada centra bibliotēkas pakalpojumu kompleksa izveidošana "Ģimenes bibliotēka" PB, ES, VB Bērnu un pieaugušo bibliotēku apvienošana vienā, kur bibliotekāros pakalpojumus saņem visi vienkopus, un tiktu nodrošināta vides pieejamība. Izveidotas āra lasītavas (lapeņu veidā) jauna iespēja, jauns pakalpojums novada iedzīvotājiem, kur svaigā gaisā iespējams spēlēt āra spēles, lasīt jaunākos preses izdevumus, grāmatas, izmantot bezmaksas Wi-Fi un planšetdatorus. Lasītavas piesaistīs jaunās ģimenes ar bērniem. Visiem ir iespēja saturīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku. s pilsētas administrācija 340. Bebrenes pagasta s, Kultūras nama, bibliotēkas, sociālo pakalpojumu centra ēkas renovācija VTP3/RV/ U ES, VB Īstenota ēkas pārbūve, šādos iespējamos variantos: 1. Kultūras nama lielās skatītāju zāles ar palīgtelpām demontāža un brīvdabas estrādes izveide. 2. Kultūras nama lielās skatītāju zāles ar palīgtelpām pārbūve. Pārējai ēkas daļai īstenoti infrastruktūras pilnveides darbi: - uzbūvēts slīpais jumts; - rekonstruēta ēkas apkures sistēma; - veikta ēkas siltināšanu, logu un durvju nomaiņa; - atjaunotas komunikācijas; - veikts iekštelpu kosmētiskais remonts. s pilsētas administrācija Kopā (starpposms): ,26 Reģionālo projektu idejas 341. REG-001 Kūdras apstrādes un inovatīvu kūdras produktu ražotne kūdras inovāciju pētniecības centrs (Nīcgales pagasts) Nīcgales pagasts VTP2/RV/ U39 VTP2/RV11/ U ES, CL, PL Kūdras apstrādes un inovatīvu kūdras produktu ražotnes izveide, kūdras nozares inovāciju pētniecības centra izveide, lai nodrošinātu SEG emisiju samazinājumu un lielāku pievienoto vērtību. Tiktu radītas augsti kvalificētas un labi apmaksātas jaunas darba vieta - 52 (25 ražotnē, 15 pētniecības centrā, 12 jaunuzņēmumā inovatīvo produktu aprobēšanai, virzīšanai tirgū), Veicināta Latgales reģiona ekonomiskā izaugsme, palielinot investīciju apjoms reģionā Attīstības Latgales plānošanas reģions, Daugavpils universitāte un Rēzeknes augstskola, SIA Laflora 342. REG-002 Dienvidlatgales vēsturisko parku ķēde kopējs tīklveida tūrisma piedāvājums Dienvidlatgales kā reģionālas nozīmes tūrisma galamērķa pozicionēšanas veicināšanai U ES, CL, PL Dienvidlatgalē izveidots kopējs tūrisma piedāvājums, veicinot kultūras un dabas vērtību teritoriju saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, paplašinot to saturisko piedāvājumu un rodot tiem jaunas funkcijas - kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu / Juzefovas muižas parks (DS Juzefovas parks), Jaunsventes muižas parks (DS Jaunsventes parks), Medumu muižas parks (DS Medumu parks), Červonkas muižas parks (AAA Augšdaugava), Ilgas muižas parks (DL Ilgas), Bebrenes muižas parks, Pilskalnes muižas parks (DL Pilskalnes Siguldiņa), Kalupes muižas parks, Vaboles muižas parks, Krāslavas pils parks Pašvaldības aģentūra TAKA Krāslavas novada pašvaldība, Daugavpils universitāte 343. REG-003 Dienvidlatgales ūdens ainavu ceļš U ES, CL, PL Atraisīts Dienvidlatgales ainavu kapitāla potenciāls, nodrošināta nacionālo vērtību saglabātība un pieejamība nākotnē. Tas savukārt pozitīvi ietekmē vietējo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina reģiona ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī bioloģisko daudzveidību Pašvaldības aģentūra TAKA Krāslavas novada pašvaldība, Daugavpils universitāte 344. REG-004 Pēdējās jūdzes optiskās infrastruktūras izbūve Daugavpils (Augšdaugavas ) novada pilsētās un ciemos Augšdaugavas U ES, CL, PL Nodrošināt platjoslas interneta savienojumu visā novada teritorijā, lai atbalstītu pakalpojumu pieejamību un uzņēmējdarbību. Novada attīstības centros būs pieejams platjoslas internets ar Eiropa 2020 stratēģijā noteikto ātrumu ne mazāku par 30 Mbit/s, kam jābūt pieejamam ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam. Tas veicinās gan uzņēmējdarbības un e-komercijas attīstību, gan būs platforma izglītības kvalitātes uzlabošanai, telemedicīnas attīstībai, tūrisma attīstībai un viedo tehnoloģiju ieviešanai. Šī infrastruktūra veicinās attīstības plaisas mazināšanos. Mazināsies darbaspēka migrācija, jo infrastruktūra ļaus strādāt attālināti, tādējādi pieaugs Augšdaugavas novada pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ANP centrālā administrācija Latgales plānošanas reģions, LVRTC,LPR pašvaldības,elektronisko sakaru komersanti

22 īstenošanas 345. REG-005 nosaukums (projekta ideja) Inovatīvas, iekļaujošas un kvalitatīvas speciālās profesionālās izglītības vides attīstība Dienvidlatgalē (Medumu pagasts) teritorija Medumu pagasts 16 projekta ES, CL, PL Atbilstoši higiēnas normu prasībām aprīkotas un renovētas esošās vai izbūvētas jaunas telpas Medumu skolas internātam vismaz 0 izglītojamajiem ar minimālo platību vismaz 700 m2 un ar atsevišķās guļamtelpām 2-3 audzēkņiem un vismaz vienu apvienoto sanitāro mezglu uz 2 guļamtelpām, kā arī mācību un interešu izglītības telpām. Papildus esošai, licencētas un akreditētas vēl vismaz 7 speciālās profesionālās izglītības programmas (ar garīgās attīstības traucējumiem). Nodrošināts kvalificēts pedagoģiskais personāls. Skola ir ieguvusi speciālās profesionālās izglītības attīstības centra statusu Izglītības partneri Daugavpils pilsētas un Daugavpils, s, Krāslavas, Preiļu, Dagdas, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu pašvaldības, VSAC Latgale, Daugavpils Universitāte, Dienvidlatgales reģiona izglītības iestādes, kas realizē pamatizglītības 58 un 59 koda programmas REG-006 Mobilā aptieka VTP1/RV7/U ES, CL, PL Novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja iegādāties medikamentus, higiēnas un veselības stiprināšanas līdzekļus. Dažviet samazinātā sabiedriskā transporta reisu skaita dēļ tas vispār nav iespējams. Mobilā aptieka piegādās gan bezrecepšu medikamentus, gan slimo cilvēku apkopes līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus, higiēnas piederumus, gan arī pieņems pasūtījumus recepšu medikamentiem. Mobilā aptieka būs aprīkota ar ātrgaitas interneta savienojumu, kas ļaus pieņemt arī e-receptes Attīstības 347. REG-007 SIA Grīvas poliklīnika drošas veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana, t.sk. energoefektivitātes pasākumu realizēšana pašvaldības ēkās VTP1/RV7/U ES, CL, PL Realizējot energoefektivitātes pasākumus, būs nodrošināta kvalitatīva veselibas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, veicinot arī jaunu ārstniecības personu piesaisti reģionam, rezultātā sasniedzot: 1) iekštelpu mikroklimata un gaisa kvalitāte pēc nepieciešamajām prasībām; 2) darbinieku un pacientu termiskais komforts; 3) apgaismojuma līmenis saskaņā ar prasībām; 4) pieļaujamais trokšņu līmenis; 5) enerģētiskās drošības nostiprinājums; 6) samazināts elektroenerģijas un siltumenerģijas izmaksu apjoms; 7) arhitektoniski izteiksmīgas ēkas izskats. 8) papildus medicīnisko iekārtu ievietošana jaunajiem pakalpojumiem; 9) samazināsies vides piesārņojums Attīstības 348. REG REG-009 Industriālo teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei. Latgales lauksaimniecības precīzo tehnoloģiju pārneses un mācību centra izveide Sventes pagasts Višķu pagasts VTP2/RV/ U38 VTP2/RV12/ U48 VTP2/RV11/ U ES, CL, PL ES, CL, PL Degradēto teritoriju atgriešana ekonomiskajā apritē /revitalizēti ` 2 ha, izveidota transporta un loģistikas teritorija: noliktavu telpas no 8000m2 000m2 platībā, biroja un ofisa telpas, piebraucamie ceļi un asfaltēti laukumi industriālajā teritorijā, nepieciešamās inženierkomunikācijas/. Latgales lauksaimniecības precīzo tehnoloģiju pārneses un mācību centra izveide uz PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums IPĪV Višķi bāzes, veidojot izglītības, zinātnes un mazo un vidējo uzņēmēju klāsteri ar mērķi sniegt primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumiem un jaunajiem lauksaimniekiem zināšanas un pakalpojumus precīzo lauksaimniecības tehnoloģijas jomā Attīstības ANP centrālā administrācija Daugavpils pilsētas dome, Latgales Speciālās ekonomiskās zonas administrācija, citi publiskie partneri kravu pārvadātāju asociācija. PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums IPĪV Višķi, Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LUC), citas pašvaldības, Latvijas tehnikas tirgotāju un ražotāju asociācija, tehnikas tirgotāji, lauksaimniecibas ķīmijas un sēklu tirgotāji, Latvijas Republikas Zemkopības ministrija Pavisam kopā:

23 Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma gadam AUGŠDAUGAVAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS GADAM KOPĪGIE PROJEKTI Stratēģiskā atbilstība Finanšu instrumenti (EUR vai %, nosaukums) Plānotais īstenošanas IP uzraudzības sadaļas nosaukums Vidēja teritorija (apkaime termiņa / visa pilsēta u.c.) prioritāte Rīcības virziens Uzdevums summa kopā Pašvaldības budžets (vai iesniedzēja ) Valsts, ESI fondu Valsts ESI fondu un cits u.c. finanšu (vai aizdevums) ārējais avotu nosaukums Pašvaldības budžets Pašvaldības ņemtie kredītlīdzekļi Realizācijas Atbildīgie par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) (plānots/sagatavošanā; cits) Papildinātība ar citiem projektiem (projekta ) 1 Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un zinātnes (pētniecības) centra (ALTOP) attīstība Augšdaugavas, Lociki VTP2, VTP5 RV, U38, U47, RV12, U83 RV ,00 * * * ESI fondi * ietvaros plānots izveidot Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un aviācijas klasteri /Daugavpils lidostas teritorijā/, kas sniegs jaunu stimulu reģiona ekonomiskai, tehnoloģiskajai, teritoriālajai izaugsmei, radot jaunas darba vietas, mazinot sociālo un ekonomisko krīzes ietekmi un stiprinot reģiona izaugsmes potenciālu. Izveidots Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un aviācijas klasteris: Zinātnes parks, Industriālais parks Attīstīts Daugavpils lidlauks (Latgales plānošanas reģiona administrācija, Latgales Speciālās ekonomiskās zonas administrācija, citi publiskie partneri, privātie partneri) Plānots 2 Notekūdeņu dūņu pārstrāde un apsaimniekošana Visa pilsēta VTP3 RV16 U ,00 * 0,00 * ESI fondi 0,00 Veikti notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas pasākumi (t.sk. risinājums dūņām, kuras glabājas dūņu laukos, un risinājums jaunsaražotajām dūņām) Plānots 3 Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā Cinīši Augšdaugavas VTP3 RV16 U ,99 0,00 0, ,65 KF 0,00 Daugavpils novadā, pie poligona Cinīši izveidotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas ar pārstrādes jaudu t/gadā un iegādāts iekārtu ekspluatācijai nepieciešamais papildu aprīkojums Realizācijā 4 Viedo mobilitātes punktu izveide pilsētas un novada telpā Visa pilsēta/ VTP4 RV20 U * * tiks precizēts * Labiekārtotas vietas tuvu sabiedriskā transporta pieturām, autostāvvietām, tūristu un iedzīvotāju iemīļotām vietām, kas aprīkota ar riteņbraucējiem ērtām velonovietnēm, veloremonta staciju, koplietošanas elektrisko skrejriteņu un velosipēdu īres punktu, kā arī solāro soliņu, kas nodrošina bezmaksas Wi-Fi un viedierīču uzlādes iespējas Plānots 5 Dienvidaustrumu apvedceļa un otrā tilta pāri Daugavai būvniecība Ruģeļi/ Augšdaugavas VTP4 RV21 U , ,00 * * tiks precizēts * Apvedceļa posma, kas savieno valsts galveno autoceļu A13 ar reģionālās nozīmes autoceļu P68 izbūve un otra tilta pār Daugavu būvniecība, lai atrisinātu Baltkrievijas un Krievijas tranzīta plūsmas. Attīstīt ilgtspējīgu mobilitāti reģiona līmenī, ietverot uzlabotu piekļuvi TEN-T tīklā esošajam valsts autoceļu tīklam, veidojot tranzītsatiksmei ērtu un drošu maršrutu, uzlabot pilsētas drošību un pakalpojumu pieejamību, , VAS "Latvijas valsts ceļi" Plānots 6 Dzīvojamā fonda un īres mājokļu attīstība Visa pilsēta/ VTP3 RV14 tiks precizēts tiks precizēts Veikta dzīvojamā fonda paplašināšana, un uzlabošana Plānots 7 Kapsētu teritoriju uzlabošanas pasākumi Visa pilsēta/ VTP3 RV U70 tiks precizēts tiks precizēts Izveidota dzīvnieku kapsēta Plānots 8 Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstība Visa pilsēta/ VTP1 RV6 U23 tiks precizēts tiks precizēts Ieviesti kopīgi ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem 9 Jaunu tūrisma maršrutu izveide Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada kopīgajā teritorijā Visa pilsēta/ VTP2 RV13 tiks precizēts tiks precizēts Izveidoti vairāki jauni kopīgi tūrisma maršruti Daugavpils pilsētās un Augšdaugavas novadā, kas sekmē tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu. Natura 2000 apsaimniekošana Visa pilsēta/ VTP3 RV19 U72 tiks precizēts tiks precizēts Īstenota ilgtspējīga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana un attīstība, sadarbojoties Daugavpilij un Augšdaugavas novadam 11 Sūkņu stacijas izbūve Lauceses upes rajonā Visa pilsēta/ VTP1 RV9 U ,00 tiks precizēts Veikta izpēte, izstrādāts projekts un veikta sūkņu stacijas būvniecība Laucesas upes rajonā, mazinot plūdu riskus Daugavpils un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes kreisajā krastā Visa pilsēta/ VTP1 RV9 U ,00 tiks precizēts Veikta izpēte, izstrādāts projekts un veikta aizsargdambja būvniecība Daugavas upes kreisajā krastā, mazinot plūdu riskus Daugavpils un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem

24 Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma gadam AUGŠDAUGAVAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS GADAM KOPĪGIE PROJEKTI Stratēģiskā atbilstība Finanšu instrumenti (EUR vai %, nosaukums) Plānotais īstenošanas IP uzraudzības sadaļas nosaukums Vidēja teritorija (apkaime termiņa / visa pilsēta u.c.) prioritāte Rīcības virziens Uzdevums summa kopā Pašvaldības budžets (vai iesniedzēja ) Valsts, ESI fondu Valsts ESI fondu un cits u.c. finanšu (vai aizdevums) ārējais avotu nosaukums Pašvaldības budžets Pašvaldības ņemtie kredītlīdzekļi Realizācijas Atbildīgie par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) (plānots/sagatavošanā; cits) Papildinātība ar citiem projektiem (projekta ) 13 Velotransporta infrastruktūras attīstība vides kvalitātes uzlabošanai Visa pilsēta/ VTP4 RV20 U , ,00 * * tiks precizēts * Savienota, droša un ērta veloceļu tīkla un velo novietņu izbūve pilsētas teritorijā, veidojot sasaisti ar novadu teritorijām, kā arī viedo satiksmes plūsmu uzskaites tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana; Plānots 14 Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija bijušās izgāztuves un dūņu lauku "Križi" teritorijā Augšdaugavas VTP3 RV19 U ,00 ES, CL, PL Panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajā vietā. ietvaros izveidotās infrastruktūras ekspluatācijas rezultātā saražoto kompostu iespējams izmantot teritoriju apzaļumošanā vai citā veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām , SIA "Daugavpils ūdens" 15 Industriālo/ degradēto teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei Visa pilsēta / RV16 VTP3 U ,00 tiks precizēts Degradēto teritoriju atgriešana ekonomiskajā apritē / revitalizācija Latgales lauksaimniecības precīzo tehnoloģiju pārneses un mācību centra izveide Augšdaugavas VTP1 / VTP2 RV4 / U16 / U42 RV11 / / U46 RV12 Kopā: ,00 tiks precizēts , , , Latgales lauksaimniecības precīzo tehnoloģiju pārneses un mācību centra izveide uz PIKC Daugavpils Būvniecības tehnikums IPĪV "Višķi" bāzes, veidojot izglītības, zinātnes un mazo un vidējo uzņēmēju klāsteri ar mērķi sniegt primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumiem un jaunajiem lauksaimniekiem zināšanas un pakalpojumus precīzo lauksaimniecības tehnoloģiju jomā

25 Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma gadam AUGŠDAUGAVAS NOVADA INVESTĪCIJU PLĀNS GADAM KOPĪGIE PROJEKTI Stratēģiskā atbilstība Finanšu instrumenti (EUR vai %, nosaukums) Plānotais īstenošanas IP uzraudzības sadaļas nosaukums Vidēja teritorija (apkaime termiņa / visa pilsēta u.c.) prioritāte Rīcības virziens Uzdevums summa kopā Pašvaldības budžets (vai iesniedzēja ) Valsts, ESI fondu Valsts ESI fondu un cits u.c. finanšu (vai aizdevums) ārējais avotu nosaukums Pašvaldības budžets Pašvaldības ņemtie kredītlīdzekļi Realizācijas Atbildīgie par projekta īstenošanu (sadarbības partneri) (plānots/sagatavošanā; cits) Papildinātība ar citiem projektiem (projekta ) VTP1 - Aktīva, izglītota, radoša un vesela kopiena , , Plānotās investīcijas vidējā termiņa prioritāšu griezumā VTP2 - Augoša, atpazīstama un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide VTP3 - Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra , , , VTP4 - Videi draudzīga un integrēta mobilitāte , , VTP5 - Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija Kopējās investīcijas ,99 Investīcijas pēc finanšu avotiem Plānotās investīcijas vidējā termiņa prioritāšu griezumā gadam Pašvaldības budžets (vai iesniedzēja ) Valsts budžets ,00-0% 13% ,00 ESI fondi , ,00 87% , ,99 - Pašvaldības budžets (vai iesniedzēja ) Valsts budžets ESI fondi VTP1 - Aktīva, izglītota, VTP2 - Augoša, radoša un vesela atpazīstama un kopiena konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide VTP3 - Ilgtspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra VTP4 - Videi draudzīga VTP5 - Spēcīga, un integrēta mobilitāte patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija

26 1.attēls. UZD-005 projekta degradētā teritorija Tabores unvecsalienas pagastos (5.6.2.SAM) 7

27 Pasūtītājs: Daugavpils sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību izstrādes vadības grupa: Sabīne Šņepste, Daina Krīviņa, Sintija Rabčevska, Olga Tolmačova, Iveta Megne, Zanda Lisovska, Olga Lukaševiča, Vita Rūtiņa Kontakti: Daugavpils, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Tel.: , Kontakti: Augšdaugavas novada pašvaldība, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, Tel.: , www,daugavpils.lv Izpildītājs: SIA Reģionālie projekti izstrādes komanda: Laine Šildere, Līna Dimitrijeva, Jānis Ozols, Santa Pētersone, Laura Dimitrijeva, Sanita Fazilova u.c. Kontakti: Rūpniecības iela 32b 2, Rīga, LV 45, tel.: , 8