Rome: The Golden Age. Minimālā likme 0.10 EUR Maksimālā likme 50 EUR

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Rome: The Golden Age. Minimālā likme 0.10 EUR Maksimālā likme 50 EUR"

Transkripts

1 Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs SIA viensviens.lv Reģ.num: Dzirnavu iela 39-8 Rīga, LV1010 Latvija Tel Rome: The Golden Age Spēļu Automātu spēle Ražotājs : Net Entertainment Malta Services Limited Spēles dalības maksa (likme) Minimālā likme 0.10 EUR Maksimālā likme 50 EUR Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē Interneta vietnē nospiežot uz pogas KAZINO, spēlētājs nokļūst lapā, kur spēle tiek palaista, spiežot uz spēles ikonas Rome: The Golden Age. Spēles norise un noteikumi Rome: The Golden Age ir 5 ruļļu, rindu un 20 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts. Spēlē ir 3 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: Golden Age simbols, aizstājējsimbols un bezmaksas griezienu bonuss. Laukumā izkrītoši Golden Age simboli ierāmē attiecīgās simbolu pozīcijas turpmākajiem griezieniem. Pēc nejaušības principa Golden Age simboli pārvēršas par Rome simboliem, aktivizējot iegūto rāmi. Nākamajā griezienā aktīvajā rāmī parādīsies aizstājējsimbols, kas izpletīsies arī pa blakus esošajiem simbolu rāmjiem.

2 Aizstājējsimbols aizstāj visus spēles simbolus, izņemot Scatter, Golden Age un Rome simbolus. Lai aizstājējsimbols pildītu savu funkciju tam jāatrodas starp vienādiem spēles simboliem. Izmaksātas tiek tikai lielākais iespējamais laimests no katras kombinācijas, kas ietver aizstājējsimbolu. Katrs Golden Age simbols arī papildina indikatoru, kurš ik pēc 200 simboliem augošā secībā paaugtina laimesta reizinātāju bezmakas griezienu bonusam (1x-1000x). Scatter simboli uz 2., 3., un ceturtā ruļļa aktivizē bezmaksas griezienu bonusu. Spēlētājam tiek piešķirti 3 griezieni ar iepriekš iekrāto laimesta reizinātāju. Griezienu laikā spēlēs laukumā var parādīties tikai Rome simboli ar nejaušu 0,5x-50x vērtību. Iegūtie Rome simboli atjauno griezienu skaitu uz sākotnējo. Aizpildot visu laukumu ar Rome simboliem, spēlētājam tiek piešķirts papildu 2x reizinātājs. Bonuss noslēdzas brīdī, kad spēlētājam beidzas griezieni vai viss laukums ir aizpildīts ar Rome simboliem. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu grieziena vērtību kā spēlēts līdz tam. Noslēdzoties bezmaksas griezieniem iegūtais laimests tiek pievienots kopējai bilancei. Svarīgi: Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa. Vispārējie noteikumi Spēle notiek uz piecām izmaksu līnijas. Likmes lielums ir no 0.10 EUR līdz 50 EUR. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas. Izmaksu Noteikumi Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.

3 Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi vismaz vienam simbolam atrodoties uz pirmā spēles ruļļa. Pamatspēle Spin poga Spied, lai uzsāktu spēli ar izvēlēto monētu un grieziena vērtību. Automātiskā spēle Spied, lai atvērt automātiskās spēles izvēlni un spēlēt automātiski. Izvēlies griezienu daudzumu, ko spēlēt automātiski, vai atver papildus uzstādījumus, lai iestatīt citas automātiskās spēles opcijas. Apturēt automātisko spēli Spied, lai apturētu automātisko spēli. Uz pogas būs norādīts arī atlikušo griezienu skaits. Likmes vērtība Spied uz izvēlni, lai paaugstinātu vai samazinātu likmes vērtību. Skaņa Nospied, lai izslēgtu skaņu vai regulētu tās skaļumu ar slaideri. Izvēlne Spied, lai pieķļūtu spēles uzstādījumiem un informācijai. Spēles uzstādījumi un informācija

4 Izmaksu tabula Spied, lai aplūkotu iespējamās laimīgās kombinācijas un to izmaksas. Spēles uzstādījumi Spied, lai nokļūtu pie spēles uzstādījumiem. Spēles noteikumi Spied, lai iepazītos ar spēles noteikumiem. Spēles vēsture Spied, lai aplūkotu veikto griezienu vēsturi. Vēsture var tikt atspoguļota ar nelielu nobīdi. Automātisko griezienu papildu uzstādījumi Sākumā spied uz automātisko griezienu pogas, lai uzstādītu griezienu skaitu, pēc tam tajā pašā sadaļā dodies uz Advanced settings, lai uzstādītu papildu nosacījumus. Aizvērt Spied, lai atgrieztos pamatspēlē Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, unlaimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)] Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts skaitļos. Laimēto kredītu daudzums atkarīgs no izvēlētās līniju vērtības.

5 Izmaksu apraksts Regulāro Izmaksu Apraksts Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem: Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas. Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi uz aktīvas izmaksu līnijas simboliem atrodoties līdzās. Izmaksu Līniju Apraksts. Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām no kreisās uz labo pusi, kur vismaz viens simbols ir uz pirmā ruļļa. Simboliem jāatrodas līdzās uz konkrētas līnijas.

6 Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta viensviens.lv kontā Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu Laimestus, kas nepārsniedz 720 EUR izmaksā nekavējoties pēc izmaksas pieprasījuma. Laimestus no 720 EUR līdz EUR izmaksā 24 stundu laikā. Laimestus, kuri pārsniedz EUR, izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad 15 dienu laikā pēc attiecīgās spēles par to var iesniegt rakstisku iesniegumu SIA viensviens.lv, Dzirnavu ielā 39-8, Rīgā, LV1010, norādot adresi, uz kuru nosūtīt atbildi. Tāpat iespējams sazināties, atverot klientu atbalsta čatu mājāslapā vai rakstot uz epasta adresi. 15 dienu laikā SIA viensviens.lv izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi. Cita informācija, kuru azartspēles organizētājs uzskata par nepieciešamu