Pārskats Par gadu I.ceturksni

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "Pārskats Par gadu I.ceturksni"

Transkripts

1 UzĦēmuma nosaukums: Juridiskā adrese A/S Olaines kūdra Rīgas 21,Olaine,LV-2114 Vienotais reăistrācijas nr Pārskats Par gadu I.ceturksni (pārskata periods: ) Dokumenta sastādīšanas datums Dokumentu sastādījis (v.,uzvārds, amats) Dokumentu apstiprinājis (v.,uzvārds, amats) Atskaites valūta: LVL

2 UzĦēmuma nosaukums A/S Olaines kūdra Saturs Lpp. ZiĦas par uzħēmumu PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins.5 Bilance.6-.7 Pašu kapitāls.8 Naudas plūsma.9 Pielikums

3 ZIĥAS PAR UZĥĒMUMU 1 UzĦēmuma pilns nosaukums: A/S Olaines kūdra 2 Sabiedrības juridiskais statuss: Akciju sabiedrība 3 Komercreăistra reăistrācijas., vieta un datums: Rīga, NodokĜu maksātāja reăistrācijas nr.: Rīga, PVN maksātāja reăistrācijas nr.: LV UzĦēmuma juridiskā adrese un tālrunis: Rīgas 21,Olaine,LV-2114 Tālrunis: Fakss: Biroja adrese un tālrunis: Rīgas 21,Olaine,LV-2114 Tālrunis: Fakss: Darbības veids: Kūdras ieguve un pārstrāde 9 Pārskata periods: 2007.gada 01.jānvaris 31.marts 10 Valdes locekli (arī tie, kuri pārskata gadā aizgājuši vai citādi beiguši savu darbību): Valdes priekšsēdētājs Sergejs Šakuns Direktors no 2006.g.10.jūlija Adrese: Kūdras 11-30,Olaine,LV-2114 Valdes locekĝi Brigita Kraule ekonomikas direktore Adrese: Kūdras 15-16,Olaine,LV-2114 Mihails ZeĦkovs mahānikas inženieris Adrese: Kūdras 17-38,Olaine,LV Padomes locekĝi Biomins Kajems Adrese: dzirnavu 102-4,Rīga OĜegs KrasiĜĦikovs Adrese: Salnas 17-4,Rīga Sergejs Lukašins Adrese: Pavasara gatve 5-36,Rīga Juris Nusbaums Adrese: Birzes 33-13,Ikšėile,Ogres rajons Vilnis Nollendorfs Adrese: Miera 25-15,Salaspils 12 Galvenais grāmatvedis: JeĜena Luseviča

4 13 Revidents, licences nr., adrese, tālrunis: SIA "Andra samoviča birojs", t Adrese: Rīga, Tomsona iela 30/61, Latvija, LV Licences nr Vidējais strādājošo skaits: Sabidrības īpašnieki akcionāri Kopējais akciju kapitāls Ls SIA "MONO" Adrese: Katlakalna 1,Rīga Akciju (daĝu) īpatsvars (%) 30% SIA "LEMF" Adrese: Katlakalna 10,Rīga Akciju (daĝu) īpatsvars (%) 4% Valsts sociālas apdrošināšanas aăentūra Akciju (daĝu) īpatsvars (%) 3% Vista Capital Coorporation Akciju (daĝu) īpatsvars (%) 5% VCC Viktors Karbanovs Akciju (daĝu) īpatsvars (%) 38% ZiĦas par saistītajiem uzħēmumiem: SIA "MONO" Adrese: Katlakalna 1,Rīga Akciju (daĝu) īpatsvars (%) 30% SIA "LEMF" Adrese: Katlakalna 10,Rīga Akciju (daĝu) īpatsvars (%) 4% UzĦēmuma struktūrvienības (nosaukumi, adreses, tālr.): "Gaismas" kūdras ieguves iecirknis Adrese, tālr.: "Gaismas",olaines pagasts,rīgas rajons Tlr

5 SaskaĦā ar likuma "Gada pārskatu likums" 12.pantu UzĦēmuma nosaukums A/S Olaines kūdra pēc UUK Reăistrācijas. KR Adrese Rīgas 21,Olaine,LV-2114 pēc ATK Telefons Fakss Pārvaldes institūcija Valsts IeĦēmumu dienesta VID Rīgas reăionālā iestāde rīgas rajona nodaĝa pēc VPIIK Darbības veids Kūdras ieguve un pārstrāde pēc ISIC Mērvienība LVL PEěĥAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĖINS (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) (pārskata periods: ) Rādītāja nosaukums Piezīmes 2007.I cet I cet. numurs 1 2 Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Bruto peĝħa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas Administrācijas izmaksas Pārējie saimnieciskās darbības ieħēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Pārējie procentu ieħēmumi un tamlīdzīgi ieħēmumi PeĜĦa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteħiem un nodokĝiem PeĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĝiem UzĦēmumu ienākuma nodoklis avansa maksajums Pārējie nodokĝi Pārskata gada peĝħa vai zaudējumi Valdes priekšsēdētājs (vārds, uzvārds, paraksts)

6 Latvijas Republikas likums "Gada pārskatu likums", 2. nodaĝa 10.pants UzĦēmuma (uzħēmējsabiedrības) nosaukums A/S Olaines kūdra Reăistrācijas. KR NodokĜu maksātāja reă Adrese Rīgas 21,Olaine,LV-2114 Tālrunis Fakss Pārvaldes institūcija NodokĜu inspekcija Pamatdarbības veids Mērvienība: Kūdras ieguve un pārstrāde LVL B I L A N C E Par gadu (pārskata periods: ) Iesniegšanas datums: SaĦemšanas datums:

7 Piezīmes Pārskata A K T Ī V S perioda Gada sākumā numurs beigās 1 2 ILGTERMIĥA IEGULDĪJUMI Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības I. KOPĀ: PamatlīdzekĜi Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekĝi un inventārs PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas II. KOPĀ: I E D A ě A S K O P S U M M A APGROZĀMIE LĪDZEKěI Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par precēm I. KOPĀ: Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas III.KOPĀ: ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi Pašu akcijas un daĝas IV. KOPĀ: Nauda (KOPĀ) I E D A ě A S K O P S U M M A B I L A N C E Piezīmes Pārskata P A S Ī V S perioda Gada sākumā numurs beigās 1 2 PAŠU KAPITĀLS Akciju vai daĝu kapitāls (pamatkapitāls) Rezerves: pārējās rezerves I. KOPĀ: Nesadalīta peĝħa: iepriekšējo gadu nesadalīta peĝħa pārskata gada nesadalīta peĝħa I E D A ě A S K O P S U M M A UZKRĀJUMI Citi uzkrājumi I E D A ě A S K O P S U M M A KREDITORI I. ILGTERMIĥA KREDITORI Atliktā nodokĝa saistības I.KOPĀ: ĪSTERMIĥA KREDITORI No pircējiem saħemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzħēmumiem NodokĜi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori II. KOPĀ: I E D A ě A S K O P S U M M A B I L A N C E Valdes priekšsēdētājs S.Šakuns

8 UzĦēmuma nosaukums A/S Olaines kūdra SaskaĦā ar Latvijas grāmatvedības standartu.2 PAŠU KAPITĀLA IZMAIĥU PĀRSKATS PAR 2007.GADU (pārskata periods: ) (ar horizontālo metodi) Pamat kapitāls Pārējās rezerves Nesadalītā peĝħa Pašu kapitāls (kopā) Atlikums pēc bilances uz iepriekšēja pārskata perioda sākumu Iepriekšēja gadapeĝħa ieskaitīta rezervēs Pārskata gada nesadalītā peĝħa Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu Pārskata gada nesadalītā peĝħa Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām Valdes priekšsēdētājs S.Šakuns

9 UzĦēmuma nosaukums A/S Olaines kūdra Reăistrācijas nr. UR NodokĜu maksātāja reă.nr.: SaskaĦā ar Latvijas grāmatvedības standartu.2 "Naudas plūsmas pārskats" Adrese: Rīgas 21,Olaine,LV-2114 Tālrunis Fakss Valsts IeĦēmumu dienesta VID RRI Rīgas rajona nodaĝa Mērvienība LVL NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR 2007.GADU (pārskata periods: ) (ar tiešo metodi) Pieliku mi I. Pamatdarbības naudas plūsma 1 IeĦēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības 2 izdevumiem Bruto pamatdarbības naudas plūsma Izdevumi procentu maksājumiem - 5 Izdevumi uzħēmumu ienākuma nodokĝa maksājumiem 6 Naudas plūsma pirms ārkārtas posteħiem I. Pamatdarbības neto naudas plūsma II. Ieguldīšanas darbības nauda plūsma 1 PamatlīdzekĜu un nemateriālo ieguldījumu iegāde IeĦēmumi no pamatlīdzekĝu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas 3 Izsniegti aizdevumi IeĦēmumi no aizdevumu atmaksas Saniemtie procenti II. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma NAUDAS IEĥĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS I Pamatdarbības rezultāts II Ieguldīšanas darbības rezultāts III Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts IV Nauda un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums V Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā VI Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās Valdes priekšsēdētājs S.Šakuns

10 Pielikumi pie bilances 1 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 1 Materiāli Rezerves daĝas Degviela Mazvērtīgais inventārs Atlikusi vērtība uz Avansa maksājumi par precēm 1 Avansa maksājums par materiāliem Avansa maksājums par pakalpojumiem Atlikusi vērtība uz Pircēju un pasūtītāju parādi 1 Latvijas uzħēmumu parādi Ārvalstu uzħēmumu parādi Atlikusi vērtība uz Citi debitori 1 UzĦēmuma ienākuma nodokĝa pārmaksa Iedzīvotaju ienākuma nodokĝa pārmaksa PVN nodokĝa pārmaksa dabas resursu nodokĝa pārmaksa NĪN VSA obligatas iemāksas pārmaksa Pārējie Atlikusi vērtība uz

11 5 Nākamo periodu izmaksas 1 Apdrošināšanas izdevumi Avīzes Pakalpojumi Atlikusi vērtība uz Naudas līdzekĝi (KOPĀ) Naudas glabāšanas veids Naudas vienība Atlikumi valūtā Latvijas Bankas kurs. perioda beigam LVL EUR 1 Latvijas bankas LVL Latvijas bankas LVL Latvijas bankas EUR , Latvijas bankas EUR , Latvijas bankas USD , Latvijas bankas USD , UzĦēmuma kase LVL UzĦēmuma kase LVL UzĦēmuma kase EUR 525 0, UzĦēmuma kase EUR 117 0, kopā kopā Parādi piegādātājiem un darbuzħēmumiem 1 Parādi Latvijas uzħēmumumiem Atlikusi vērtība uz NodokĜi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 1 Valsts soc.oblig.iemaksas NĪN IIN DRN Valsts riska nodeva Atlikusi vērtība uz

12 9 Pārējie kreditori 1 Neizmaksāta darba alga Citi Atlikusi vērtība uz Pielikumi pie peĝħas un zaudējuma aprēėina 10 Neto apgrozījums 1 Darījumi ar Latvijas uzħēmumiem Darījumi ar ārvalstu uzħēm Summa kopā Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 1 Materiālu izdevumi Personāla izmaksas:(alga un VSA )obl.iem) PamatlīdzekĜu nolietojums Pārējie saimnieciskas darbības izdevumi Summa kopā Pārdošanas izmaksas 1 Personāla izmaksas:(alga un VSA) obl.iem) PamatlīdzekĜu nolietojums Transporta izdevumi Pārējie izdevumi Summa kopā Administrācijas izmaksas 1 Personāla izmaksas:(alga un VSA obl.iem) PamatlīdzekĜu nolietojums Transporta un komandējuma izdevumi Pārējie administratīvas darbības izdevumi Summa kopā

13 14 Pārējie uzħēmuma saimnieciskās darbības ieħēmumi un izmaksas LVL LVL LVL LVL 1 Pirkto preču un pakalpojumu pārdošana PamatlīdzekĜu noma Valūtas kūrsa starpības Pabalsti un sociālie merėi Citi ieħēmumi (darījumi ar KPS) Summa kopā EUR EUR EUR EUR 1 Pirkto preču un pakalpojumu pārdošana PamatlīdzekĜu noma Valūtas kūrsa starpības Pabalsti un sociālie merėi Citi ieħēmumi (darījumi ar KPS) Summa kopā Pārējie procentu ieħēmumi un tamlīdzīgi ieħēmumi IeĦemumi 2007.gads I.cet. Izdevumi 2007.gads I.cet. ieħemumi 2006.gads I.cet. izdevumi 2006.gads I.cet. 1 Bankas procenti aprēėināti uz nor.konta atlikumu Summa kopā PeĜĦas nodoklis par pārskata periodu 1 UzĦēmuma ienākuma nodoklis avanss Summa kopā Pārskata perioda peĝħa vai zaudējumi pēc nodokĝiem 1 Pārskata perioda peĝħa pēc nodokĝiem Summa kopā Pielikumi pie naudas plūsmas pārskata 18 PamatlīdzekĜu un nemateriālo ieguldījumu iegāde 1 Ražošanas būves un ēkas Tehniska iekārta Ražošanas inventārs Datori,skaitĜošanas tehnika Summa kopā

14 Vispārīga informācija 1. NodokĜi NodokĜ a veids Aprēėināts 2007.gadā I.cet. Aprēėināta soda nauda Samaksāts vai pārvietots LVL LVL LVL LVL LVL UzĦēmuma ienākuma* Valsts sociālās obl.iemaksas PVN Iedzīvotāju ienākuma Dabas resursu nodoklis Nekustamā īpašuma nod Riska nodeva Kopā EUR EUR EUR EUR EUR UzĦēmuma ienākuma* Valsts sociālās obl.iemaksas PVN Iedzīvotāju ienākuma Dabas resursu nodoklis Nekustamā īpašuma nod Riska nodeva Kopā UzĦēmumā vidējais nodarbināto personu skaits Vidējais uzħēmumā nodarbināto personu skaits gadā 2007.I.cet 2006.I.cet ZiĦas par ārpusbilances saistībām Nav ārpusbilances saistību, ėīlu, netika izsniegtas nekādas garantijas un galvojumi. 4. Kadastrālā vērtība Objekta nosaukums LVL EUR Ēkas,Olaine,Rīgas ielā Zeme,Olaine,Veselības 2a Ēkas un zeme Olaines pagasts "Gaisma Kopā: Nozīmīgi nomas līgumi: Sabiedrības darbības nodrošināšanai ir nozīmīgi, spēkā esoši sekojoši nomas līgumi: 1. Ar Rīgas pašvaldības aăentūru "Rīgas meža aăentūra" 2003.gada 19.decembra zemes un kūdras lauku nomas līgums.rpa-rma par 1391,7 ha nomu, līguma darbības termiħš 5 agdi.

15 .2. VAS "Privatizācijas aăentūra" 2003.gada 6.augustā noslēgtais zemes nomas līgums.4759-z par 24,4332 ha nomu Olainē Rīgas ielā 21, līguma darbības termiħš 10.gadi..3. Vienošanās /0006/150/07/06 pirms Zemes nomas līguma noslēgšanas 2007.gada 26.aprīlīar VAS Latvijas meži par 259,8 ha nomu, termiħš 5 gadi. 6. Valdes un padomes locekĝu atalgojums Valdes un padomes locekĝi atalgojumu nav saħēmuši..7 Starpperiodu pārskatu zvērināts revidents nav pārbaudījis. Valdes priekšsēdētājs S.Šakuns Valdes locekĝi B.Kraule M.ZeĦkovs