NodokĜ u maksā tā ja reă. Nr Adrese R ī ga, Duntes 16/22. Tā lrunis , Fakss Pā rvaldes institū cija

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "NodokĜ u maksā tā ja reă. Nr Adrese R ī ga, Duntes 16/22. Tā lrunis , Fakss Pā rvaldes institū cija"

Transkripts

1 Uz Ħ muma (uz Ħ m jsabiedrī bas) nosaukums R Ī GAS FARMACEITISKĀ FABRIKA _ Reă istr cijas Nr. UR NodokĜ u maks t ja reă. Nr Adrese R ī ga, Duntes 16/22 T lrunis , Fakss P rvaldes institū cija NodokĜ u inspekcija VID ZiemeĜ u rajona Pamatdarbī bas veids : medikamentu ražošana M rvienī ba: LVL un B I L A N C E g. janv ris-septembris (nerevid ts) Iesniegšanas datums : Sa emšanas datums :

2 Bilance uz gada 30. septembris AKT Ī VS 1. ILGTERMIĥ A IEGULDĪ JUMI I Nemateri lie ieguldī jumi Piezī mes nr. Rind as kods P rskata , LVL P rskata ( ) , LVL Akt vi ( ) 1. P tniecī bas darba un uzħ muma attī stī bas izmaksas Koncesijas, patenti, licences, preč u zī mes un tamlī dzī gas izmaksas Citi nemateri lie ieguldī jumi UzĦ muma nemateri l v rtī ba Avansa maks jumi par nemateri lajiem ieguldī jumiem 04 0 I KOPĀ II Pamatlī dzekĝ i 1. Zemes gabali, kas, bū ves un ilggadī gie st dī jumi IlgtermiĦ a ieguldī jumi nom tajos pamatlī dzekĝ os Tehnoloă isk s iek rtas un mašī nas P r jie pamatlī dzekĝ i un invent rs Pamatlī dzekĝ u izveidošanas izdevumi Avansa maks jumi par pamatlī dzekĝ iem 11 0 II KOPĀ III IlgtermiĦ a finansu ieguldī jumi 1. Lī dzdalī ba radniecī go uzħ mumu kapit l Aizdevumi radniecī giem uzħ mumiem Lī dzdalī ba saistī to uzħ mumu kapit l Aizdevumi saistī tiem uzħ mumiem P r jie v rtspapī ri un ieguldī jumi P r jie aizdevumi Pašu akcijas un daĝ as Aizdevumi uzħ muma lī dzī pašniekiem un vadī bai 20 0 III KOPĀ 1. IEDAě AS KOPSUMMA 2. APGROZĀ MIE LĪ DZEKě I I Kr jumi Izejvielas, pamatmateri li un palī gmateri li Nepabeigtie ražojumi Gatavie ražojumi un preces p rdošanai Nepabeigtie pasū tī jumi Avansa maks jumi par prec m Darba dzī vnieki un produktī vie dzī vnieki I KOPĀ II Debitori Ī 1. Pirc ju un pasū tī t ju par di Radniecī go uzħ mumu par di Saistī to uzħ mumu par di Citi debitori Neiemaks t s daĝ as sabiedrī bas kapit l stermiħ a aizdevumi uzħ muma lī dzī pašniekiem un vadī bai N kamo periodu izmaksas II KOPĀ III V rtspapī ri un lī dzdalī ba kapit los 1. Lī dzdalī ba radniecī go uzħ mumu kapit l Pašu akcijas un daĝ as P r jie v rtspapī ri un lī dzdalī ba kapit los 40 0 III KOPĀ IV Naudas lī dzekĝ i 2. IEDAě AS KOPSUMMA BILANCE IV KOPĀ Valdes priekšs d t js / K. B liħ š / Izpildī t js

3 Bilance uz gada 30. septembris PASĪ VS Piezī mes nr. Rind as kods P rskata LVL P rskata ( ) , LVL Pasī vi ( ) Ħ Ħ Ħ 1. PAŠU KAPITĀ LS 1. Akciju vai daĝ u kapit ls Akciju emisijas uzcenojums IlgtermiĦ a ieguldī jumu p rv rt šanas rezerve Rezerves: a) likum noteikt s rezerves 48 0 b) rezerves pašu akcij m vai daĝ m 49 0 c) sabiedrī bas statū tos noteikt s rezerves 50 0 d) p r j s rezerves IV KOPĀ Nesadalī t peĝ a: a) iepriekš jo gadu nesadalī t peĝ a b) p rskata gada nesadalī t peĝ a IEDAě AS KOPSUMMA UZKRĀ JUMI 1. Uzkr jumi pensij m un tamlī dzī g m sastī b m Uzkr jumi paredzamajiem nodokĝ iem Citi uzkr jumi IEDAě AS KOPSUMMA Ī 3. KREDITORI I IlgtermiĦ a kreditori 1. AizĦ mumi no oblig cij m Akcij s p rv ršamie aizħ mumi AizĦ mumi no kredī tiest d m Citi aizħ mumi No pirc jiem saħ emtie avansi Par di pieg d t jiem un darbuzħ m jiem Maks jamie vekseĝ i Par di radniecī gajiem uzħ mumiem Par di asoci tajiem uzħ mumiem NodokĜ i un soci l s apdrošin šanas maks jumi P r jie kreditori N kamo periodu ieħ mumi P rskata gada dividendes Neizmaks t s iepriekš jo gadu dividendes 73 0 I KOPĀ II stermiħ a kreditori 1. AizĦ mumi pret oblig cij m Akcij s p rv ršamie aizħ mumi AizĦ mumi no kredī tiest d m Citi aizħ mumi No pirc jiem saħ emtie avansi Par di pieg d t jiem un darbuzħ m jiem Maks jamie vekseĝ i Par di radniecī gajiem uzħ mumiem Par di asoci tajiem uzħ mumiem NodokĜ i un soci l s apdrošin šanas maks jumi P r jie kreditori N kamo periodu ieħ mumi P rskata gada dividendes Neizmaks t s iepriekš jo gadu dividendes 88 0 II KOPĀ IEDAě AS KOPSUMMA BILANCE Valdes priekšs d t js / K. B liħ š / Izpildī t js

4 Ā Ā UzĦ uma nosaukums: R Ī GAS FARMACEITISKĀ FABRIKA A/S Reă istr cijas Nr AdreseR ī ga, Duntes iela 16/22 T lrunis: Fakss: Valsts ieħ mumu dienesta Darbī bas veids: medikamentu ražošana M rvienī ba: Nr. p.k. Piezī - mes Nr. (p c apgrozī juma izmaksu metodes) P rskata ( ) LVL ( ) P r j s uzħ muma saimniecisk s darbī bas izmaksas IeĦ mumi no lī dzdalī bas koncerna meitas un asoci to uzħ mumu kapit ls 08 0 IeĦ mumi no v rtspapī riem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgermiħ a ieguldī jumus P r jie procentu ieħ mumi un tamlī dzī gi ieħ mumi 10 0 IlgermiĦ a finansu ieguldī jumu un ī stermiħ a v rtspapī ru v rtī bas 11. norakstī šana Procentu maks jumi un tamlī dzī gas izmaksas 13. PeĜ Ħ a vai zaud jumi pirms rk rtas posteħ iem un nodokĝ iem PeĜ Ħ a vai zaud jumi pirms nodokĝ iem 17. UzĦ muma ien kuma nodoklis par p rskata periodu LVL un Neto apgrozī jums VID ZIEMEě U rajona nodaĝ a PE AS VAI ZAUD JUMU APR INS R dī t ja nosaukums P rdot s produkcijas ražošanas izmaksas Bruto peĝ Ħ a vai zaud jumi (no apgrozī juma) P rdošanas izmaksas Adiminstr cijas izmaksas P r jie uzħ muma saimniecisk s darbī bas ieħ mumi rk rtas ieħ mumi rk rtas izmaksas UzĦ muma ien kuma nodoklis par p rskata periodu P r jie nodokĝ i gada janv ris-septembris P rskata peĝ Ħ a vai zaud jumi p c nodokĝ iem EPS koeficients 0, Rindas kods P rskata LVL Valdes priekšs d t js / K. B liħ š / Izpildī t js

5 UzĦ muma (uzħ m jsabiedrī bas) nosaukums RĪ GAS FARMACEITISKĀ FABRIKA A/S Reă istr cijas nr. UR NodokĜ u maks t ja reă. Nr ī Adrese R ga, Duntes iela 16/22 T lrunis Fakss M rvienī ba: LVL un PAŠU KAPITĀ LA IZMAIĥ U PĀ RSKATS 1. Pamatkapit ls Atlikums p c bilances uz: Palielin jums Samazin jums Atlikums p c bilances uz: Akciju (daĝ u) emisijas uzcenojums Atlikums p c bilances uz: Palielin jums Samazin jums Palielin jums Samazin jums Atlikums p c bilances uz: Likum noteikt s rezerves Atlikums p c bilances uz: Palielin jums Samazin jums Atlikums p c bilances uz: Rezerves pašu akcij m vai daĝ m Atlikums p c bilances uz: Palielin jums Samazin jums Atlikums p c bilances uz: Sabiedrī bas statū tos noteikt s rezerves Atlikums p c bilances uz: Palielin jums Samazin jums Atlikums p c bilances uz: P r j s rezerves Atlikums p c bilances uz: Palielin jums Samazin jums Atlikums p c bilances uz: Nesadalī t peĝ Ħ a Atlikums p c bilances uz: par janv ris-septembris Atlikums p c bilances uz: IlgermiĦ a ieguldī jumu parv t šanas rezerve Atlikums p c bilances uz: Atlikums p c bilances uz: Pašu kapit ls (kop ) Atlikums p c bilances u Atlikums p c bilances u P rskata LVL P rskata, ( ) Iepriekš. LVL Iepriekš., ( ) Valdes priekšs d t js / K. B liħ š / Izpildī t js

6 a/s "R gas Farmaceitisk Fabrika " re. Nr R ga, Duntes iela 16/22 P Ā RSKATS PAR NAUDAS PLŪ SMU par gada janv ris-septembris Mainī g izdevumu un ieħ mumu posteħ a nosaukums Piezī mes Nr. P rskata P rskata 2006.g g. LVL ( ) LVL ( ) Neto peĝ Ħ a (pirms uzħ mumu ien kumu nodokĝ a) Korekcijas, lai saskaħ otu p rskata gada peĝ Ħ u ar skaidras naudas lī dzekliem no saimniecisk s darbī bas : Pamatlī dzekĝ u un nemateri lo ieguldī jumu nolietojumu PeĜ Ħ a vai zaud jumi no pamatlī dzekĝ u un nemateri lo ieguldī jumu p rdošanas Procentu izdevumi Uzkr jumi neizmantotiem atvaĝ in jumiem Citi uzkr jumi Slikto un šaubī gu debitoru par du izdevumi N kamo periodu ieħ mumi Atskait mie nodokĝ i no neto peĝ Ħ as (ī pašuma nodoklis) Samaks tais uzħ mumu ien kuma nodoklis IzmaiĦ as apgroz mos lī dzekĝ os un saistī bas :. Kr jumi Pirc ju un pasū tī t ju par di N kamo periodu izdevumi Citi debitori No pirc ja saħ mtie avansi Par di pieg d t jiem un darnuzħ m jiem Citi kreditori Kop naudas plū sma no saimniecisk s darbī bas Naudas plū sma no investī ciju darbī bas Samaks t nauda par pamatlī dzekĝ u ieg di Samaks t nauda par ieguldī jumiem SaĦ emt nauda no pamatlī dzekĝ u p rdošanas SaĦ emt nauda no ieguldī jumu p rdošanas UzĦ muma pirkums SaĦ emt s dividendes Kop naudas plū sma no investī ciju darbī bas Naudas plū sma no finansu darbī bas SaĦ emt nauda no akciju kapit la emisijas AizĦ mumi no kredī tiest d m Samaks ti procenti kredī tiest d m Samaks t nauda par lī zinga saistī b m Par jie aizdevumi Ieguldī jumi pamatkapit l Izmaks t s dividendes Kop naudas plū sma no finansu darbī bas Kop naudas plū sma Nauda un t s ekvivalenti s kum Nauda un t s ekvivalenti beig s Valdes priekšs d t js / K. B liħ š / Izpildī t js

7 Ē a/s " Rī gas Farmaceitisk Fabrika " gada 1-3. cet. p rskats reă. Nr adrese: Rī ga, LV-1005 Duntes iela 16/22 Visp r jie principi P rskats sast d ī ts saskaħ UzĦ mumu gada p rskatiem". ar visp r ī giem gr matved ī bas principiem, atbilstoši Latvijas Republikas likumam "Par P rskata sast d ī šanai pielietoti sekojošie gr matved ī bas standarti, pieħ emtie Latvijas Republik : * Nr.1 «Finanšu p rskata sagatavošanas pamatnost dnes» ; * Nr.2 «Naudas plū smas p rskats» ; * Nr.6 «IeĦ mumi». P rskat par naudas vien ī bu lietota Latvijas Republikas naudas vien ī ba Lats un p rr ė in ta uz p c Latvijas Bankas kursa P rskats aptver laika posmu no gada 01. janv ra l ī dz 30. septembrim. Sal ī dzinot ar iepriekš jo p rskata periodu, uzħ mum pielietot s uzskaites metodes nav main ī tas. Finansu p rskats par šo periodu ir nerevid ts. 1. Nemateri lie ieguld jumi P i e l i k u m s P tniec ī bas darba izmaksas LVL / Licences un patenti LVL / UzĦ muma nemateri la v rt ī ba Kopa LVL / LVL / S kotn j v rt ī ba uz 01/01/ / / / / gad pieħ emts, izdar ī ts / / gad p rdots, likvid ts, p rvietots uz citu posteni S kotn j v rt ī ba uz 30/09/ / / / / Uzkr tais nolietojums l ī dz / / / / gadam Uzkr tais nolietojums gad / / Atlikus ī v rt ī ba uz 30/09/ / / Pamatl dzek i Zeme LVL / kas un bū ves LVL / Iek rtas LVL / SkaitĜ ošanas tehnika LVL / P r jie pamatl ī dzekĝ i LVL / Nepabeigtie objekti LVL / Kop LVL / S kotn j v rtī ba uz 01/01/ gad ieg d ts, izgatavots gad p rdots, likvid ts, p rvietots uz citu posteni S kotn j v rtī ba uz 30/09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Uzkr tais nolietojums / / / / / lī dz gadam Uzkr tais nolietojums gad / / / / / Nolietojums likvid tiem 0 Atlikus ī v rt ī ba uz 30/09/ / / / / / /

8 Ī 3. Izejvielas un pal gmateri li bilanc atspoguĝ oti p c iepirkuma cen m. 4, 5. Gatavie ražojumi, preces p rdošanai un nepabeigt ražošana bilanc atspoguĝ oti p c pl not m pašizmaksas cen m. 6. Avansa maks jumos iekĝ autas priekšapmaksas summas par izejviel m un palī gmateri liem un avansa maks jumi par pamatlī dzekĝ iem. 7. Darba dzī vnieki - apsardzes suns. 8. Visi debitoru par di ir ī stermiħ a. 9. Citi debitori uz 30/09/2007 LVL / uz 01/01/2007 LVL / P rmaks tais uzħ muma ien kuma nodoklis P rmaks tais Pievienot s v rt ī bas nodoklis / / stermiħ a debitora par di sabiedr ī bas partneriem un darbiniekiem / / KOPĀ / / Ar p rmaks to pag juš gada PVN bū s segti p r jie nodokĝ i gad. Debitoru par ds sast v no aizħ muma sabiedrī bas partneru, kas tiks apmaks ts gada beigas. 10. N kamo periodu izmaksas uz 30/09/2007 LVL / uz 01/01/2007 LVL / Preses abon šana / / A/m apdrošin šana / / P r jas izmaksas / / KOPĀ / / Naudas l dzek i latu un valū tas nor ė inu kontos un A/S RFF kas t.sk. : uz 30/09/2007 LVL / uz 01/01/2007 LVL / ė ė ė Kase 53 / / Nor inu konts NORDEA BANKA (Ls) / / 986 Nor inu konts HANSABANKA (Ls) / / Nor inu konts HANSABANKA (valū tas) KOPĀ / / Uz muma akciju kapit ls ir Ls , kas sast v no 6600 parastaj m v rda akcij m ar balsstiesī b m un parastaj m v rda akcij m bez balsstiesī b m. Katras akcijas nomin lv rtī ba ir Ls 1, Uzkr jumi sast da atvaĝ in juma un p r jas rezerves atlikumu summas (t.sk. atliktais uzħ muma ien kuma nodoklis par gadu).

9 14. Kreditori ī ī uz 30/09/2007 uz 01/01/2007 LVL / LVL / L zinga aizħ mumi (automaš nas) / / Par di pieg d t jiem / / Darba algas parads / / NodokĜ u par di (soci las iemaksas, iedz vot ju ien kuma nodoklis, valsts riska nodeva, PVN, pašuma nodoklis, dabas resursu / / nodoklis) Uzn muma ien kuma nodokĝ a par ds un atliktais uzħ muma ien kuma nodoklis par gadu / KOPĀ / / PE AS UN ZAUD JUMU APR INS 15. Neto apgroz jums LVL / kop neto apgroz ī jums / t.sk. neto apgroz ī jums no pamatdarb ī bas / t.sk. neto apgroz ī jums no p r jas realiz cijas un pamatl ī dzekĝ u p rdošanas / P rdot s produkcijas izmaksas : Ražošanas izdevumi (preč u iepirkšanas un pieg des izdevumi, p rdoto pamatl ī dzekĝ us atlikus ī v rt ī ba) P rdošanas izdevumi (alga un soci lais nodoklis par saist ī tiem ar p rdošanu darbiniekiem, rekl mas izdevumi, transporta izdevumi) Administr cijas izdevumi (administr cijas, Valdes un Padomes darba alga un soci lais nodoklis, pamatl ī dzekĝ u un nemateri lo ieguld ī jumu nolietojums, komand juma izdevumi, kancelejas preces, veidlapas un citi administr cijas izdevumi) / / / KOP IZDEVUMI / PEě ĥ A / P r jie ie mumi : Bankas procenti par naudas l ī dzekĝ u izmantošanu no nor ė inu konta 36 / 51 PelĦ a no valū tas kursa izmaiħ m gad (kursa starp ī ba) / Citi ieħ mumi 215 / 306 KOP IE MUMI / P r jie izdevumi : ī Procenta maks jumi (par l zingu) 217 / 309 Zaud jumi no valū tas kursa izmaiħ m gad (kursa starp ba) 815 / Apmaks t soda nauda gad 0 Citi izdevumi (reprezent cijas izdevumi, autora atl dz bas izmaksas, darbinieku / apm c ī ba, medic ī nas pakalpojumi, d vanas darbiniekiem un citi) Uzkr jumi atvaĝ in jumiem Ziedojumi / / 711 KOP IZDEVUMI /

10 19. P rskata pelħ a 20. UzĦ muma ien kuma nodokĝ a avansa maks jumi gada / / P r jie nodokli par taks cijas periodu ( ī pašuma nodoklis par zemi, k m un bū v m) 22. P rskata peĝ Ħ a p c nodokĝ iem (nesadal ī ta peĝ Ħ a) / / Vid jais str d jošo skaits p rskata gad bija 81. Galven gr matvede NataĜ ja GORBUNOVA VALDES priekšs d t js Kaspars B Ā LIĥ Š

11 Vad bas zi ojums. A/S R ī gas farmaceitisk fabrika atrodas R ī g Duntes iel 16/22 un Maz Ozolu iel 6. UzĦ mums ir Latvij liel k gal nisko prepar tu, rstniecisko augu un drogu ražotne. Fabrika reă istr ta LR Komercreă istr gad. UzĦ mumam ir z Ĝ u labas ražošanas sertifik ts (GMP) un z Ĝ u ražošanas licence, k ar ī ieviests ISO (Vides p rvald ī ba) standarts. UzĦ muma galvenie darb ī bas veidi ir z Ĝ u, medic ī nas preč u un uztura bag tin t ju ražošana. Gatav produkcija tiek realiz ta Latvij. Pašlaik uzħ ems ražo 88 medikamentus gada pirmajos deviħ os m nešos uzħ muma neto apgroz ī jums ir LVL ( ), kas ir par apm ram 3 % liel k nek gada attiec ī g laika posm, uzħ muma peĝ Ħ a deviħ os m nešos ir LVL ( ), kas ir gandr ī z tr ī sreiz liel ka k gada attiec ī g laika posm. P rskata period uzħ mums ir veicis produkcijas cenu paaugstin šanu. Šogad pl nojam turpin t darbu, lai n kotn var tu realiz t mū su produkciju vis Baltij un pl nojam pabeigt reă istr cijas procesu pirmajiem medikamentiem Bulg rij. Akciju sabiedr ī bas R ī gas farmaceitisk fabrika (turpm k tekst Sabiedr ī ba) vad ī ba ir atbild ī ga par Sabiedr ī bas starpperiodu finanšu p rskatu sagatavošanu. Sabiedr ī bas starpperiodu p rskati netiek audit ti. Šis finanšu p rskats ir sagatavots pamatojoties uz gr matved ī bas ierakstiem un attaisnojuma dokumentiem, kas sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedr ī bas finansi lo st vokli. Sabiedr ī bas vad ī ba ir atbild ī ga par atbilstošas uzskaites sist mas nodrošin šanu, Sabiedr ī bas akt ī vu saglab šanu, k ar ī par kr pšanas un citu Sabiedr ī b izdar ī tu p rk pumu atkl šanu un nov ršanu. Vad ī ba ir ar ī atbild ī ga par Latvijas Republikas likumdošanas pras ī bu izpildi. VALDES priekšs d t js Kaspars B Ā LIĥ Š