a/s RGAS FARMACEITISK FABRIKA

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "a/s RGAS FARMACEITISK FABRIKA"

Transkripts

1 a/s RGAS FARMACEITISK FABRIKA GADA PĀRSKATS par gadu

2 ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU 1 Uzņēmuma pilns nosaukums: a/s " Rīgas Farmaceitiskā Fabrika " 2 Sabiedrības juridiskais statuss: Akciju Sabiedrība 3 Valsts reģistrācijas Uzņēmumu reģistra nr. : Rīga, Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. Komercreģistrā : Rīga, PVN maksātāja reģistrācijas nr.: LV Uzņēmuma juridiskā adrese un tālrunis: Rīga, Duntes iela 16/22, Latvija, LV-1005 Tālrunis: Fakss: Biroja adrese un tālrunis: Rīga, Duntes iela 16/22, Latvija, LV Darbības veids: medikamentu ražošana Tālrunis: Fakss: Pārskata gads: 2008.gada 01.janvāris 31.decembris 9 Vadītājs Kaspars Bāliņs p/k Amats: valdes priekšsēdētājs 10 Ziņas par akcionāriem (dalībniekiem): Bergere Irina p/k Akciju (daļu) īpatsvars (%) 36,48 % Livšics Aleksandrs p/k Akciju (daļu) īpatsvars (%) 32,86 % Oskerko Jānis p/k Akciju (daļu) īpatsvars (%) 9,09 % 11 Bankas iestādes nosaukums, kods, norēķinu konta Nr.: NORDEA BANKA Kods NDEA LV 2X Konta nr. LV 32 NDEA OOOOO 8O (LVL) LV 26 NDEA OOOOO 8O (LVL) SWEDBANK Kods HABA LV 22 Konta nr. LV 51 HABA O551 OO O (multivalūtas)

3 12 Galvenais grāmatvedis: Nataļja Gorbunova p/k Vidējais strādājošo skaits: Uzņēmuma struktūrvienības (nosaukumi, adreses, tālr.): Administrācija, laboratorija Adrese : Rīga, Duntes iela 16/22, Latvija, LV-1005 Noliktavas telpas Adrese : Rīga, Duntes iela 16/22, Latvija, LV-1005 Rīga, Maza Ozola 6, Latvija, LV-1005 Galēniskais iecirknis Adrese : Rīga, Duntes iela 16/22, Latvija, LV-1005 Fasēšanas iecirknis Adrese : Rīga, Duntes iela 16/22, Latvija, LV-1005 Ārstniecisko drogu iecirknis Adrese : Rīga, Maza Ozola 6, Latvija, LV-1005

4

5 Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA _ Reģistrācijas Nr. UR Nodokļu maksātāja reģ. Nr Adrese Rīga, Duntes 16/22 Tālrunis , Fakss Pārvaldes institūcija Nodokļu inspekcija VID Ziemeļu rajona Pamatdarbības veids : medikamentu ražošana Mērvienība: LVL un EUR B I L A N C E gada janvāris-decembris Iesniegšanas datums : Saņemšanas datums :

6 Bilance uz gada 31. decembris AKTĪVS Piezī mes nr. Rind as kods Pārskata 2008.gada , LVL Pārskata 2008.gada , EUR ( ) Iepriekšeja 2007.gada , LVL Aktīvi Iepriekšeja 2007.gada , EUR ( ) 1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI I Nemateriālie ieguldījumi 1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas Citi nemateriālie ieguldījumi Uzņēmuma nemateriālā vērtība Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 04 0 I KOPĀ II Pamatlīdzekļi 1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 11 II KOPĀ III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā Aizdevumi radniecīgiem uzņēmumiem Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā Aizdevumi saistītiem uzņēmumiem Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi Pārējie aizdevumi Pašu akcijas un daļas Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai III KOPĀ IEDAĻAS KOPSUMMA APGROZĀMIE LĪDZEKĻI I Krājumi 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Nepabeigtie pasūtījumi Avansa maksājumi par precēm Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki I KOPĀ II Debitori 1. Pircēju un pasūtītāju parādi Radniecīgo uzņēmumu parādi Saistīto uzņēmumu parādi Citi debitori Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai Nākamo periodu izmaksas II KOPĀ III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā Pašu akcijas un daļas Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 40 0 III KOPĀ IV Naudas līdzekļi 2. IEDAĻAS KOPSUMMA BILANCE IV KOPĀ Valdes priekšsēdētājs / K. Bāliņš / Izpildītājs

7

8 Bilance uz gada 31. decembris PASĪVS Piezī mes nr. Rind as kods Pārskata 2008.gada , LVL Pārskata 2008.gada , EUR ( ) Iepriekšeja 2007.gada , LVL Pasīvi Iepriekšeja 2007.gada , EUR ( ) 1. PAŠU KAPITĀLS 1. Akciju vai daļu kapitāls Akciju emisijas uzcenojums Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Rezerves: 0 0 a) likumā noteiktās rezerves b) rezerves pašu akcijām vai daļām c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves d) pārējās rezerves IV KOPĀ Nesadalītā peļņa: a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa b) pārskata gada nesadalītā peļņa IEDAĻAS KOPSUMMA UZKRĀJUMI 1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām sastībām Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem Citi uzkrājumi IEDAĻAS KOPSUMMA KREDITORI I Ilgtermiņa kreditori 1. Aizņēmumi no obligācijām Akcijās pārvēršamie aizņēmumi Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Maksājamie vekseļi Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem Parādi asociētajiem uzņēmumiem Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Pārskata gada dividendes Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes I KOPĀ 74 0 II Īstermiņa kreditori 1. Aizņēmumi pret obligācijām Akcijās pārvēršamie aizņēmumi Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Maksājamie vekseļi Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem Parādi asociētajiem uzņēmumiem Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Pārskata gada dividendes Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes II KOPĀ IEDAĻAS KOPSUMMA BILANCE Valdes priekšsēdētājs / K. Bāliņš / Izpildītājs Pārbaude

9 Uzņēuma nosaukums: RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA Reģistrācijas Nr AdreseRīga, Duntes iela 16/22 Tālrunis: Fakss: Valsts ieņēmumu dienesta Darbības veids: medikamentu ražošana Mērvienība: LVL un EUR Nr. p.k. Piezīmes Nr. (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) Pārskata Iepriekšeja Iepriekšeja 2008.gada 2007.gada 2007.gada , EUR , , ( ) LVL EUR ( ) Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitāls 08 0 Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgermiņa ieguldījumus Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 10 0 Ilgermiņa finansu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības 11. norakstīšana Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 14. Ārkārtas ieņēmumi 15. Ārkārtas izmaksas 16. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 17. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma) Pārdošanas izmaksas Adiminstrācijas izmaksas Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi Ātliktā uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu Pārējie nodokļi VID ZIEMEĻU rajona nodaļa Rādītāja nosaukums periods gada janvāris-decembris Pārskata peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem EPS koeficients A/S PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS Rindas kods Pārskata 2008.gada , LVL Valdes priekšsēdētājs / K. Bāliņš / Izpildītājs

10 Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA A/S Reģistrācijas nr. UR Nodokļu maksātāja reģ. Nr. Adrese Rīga, Duntes iela 16/ Tālrunis Fakss Mērvienība: LVL un EUR PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS 1. Pamatkapitāls Atlikums pēc bilances uz: Palielinājums Samazinājums Atlikums pēc bilances uz: Akciju (daļu) emisijas uzcenojums Atlikums pēc bilances uz: Palielinājums Samazinājums Atlikums pēc bilances uz: Likumā noteiktās rezerves Atlikums pēc bilances uz: Palielinājums Samazinājums Atlikums pēc bilances uz: Rezerves pašu akcijām vai daļām Atlikums pēc bilances uz: Palielinājums Samazinājums Atlikums pēc bilances uz: Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves Atlikums pēc bilances uz: Palielinājums Samazinājums Atlikums pēc bilances uz: Pārējās rezerves Atlikums pēc bilances uz: Palielinājums Samazinājums Atlikums pēc bilances uz: Nesadalītā peļņa Atlikums pēc bilances uz: par 2008.gada janvāris-decembris Atlikums pēc bilances uz: Ilgermiņa ieguldījumu parvētēšanas rezerve Atlikums pēc bilances uz: Palielinājums Samazinājums Atlikums pēc bilances uz: Pašu kapitāls (kopā) Atlikums pēc bilances Atlikums pēc bilances Pārskata periods 2008.gada LVL Pārskata periods 2008.gada EUR, ( ) Iepriekš. periods 2007.gada LVL Iepriekš. periods 2007.gada EUR, ( ) Valdes priekšsēdētājs / K. Bāliņš / Izpildītājs

11 a/s "Rīgas Farmaceitiskā Fabrika " reģ. Nr Rīga, Duntes iela 16/22 PĀRSKATS PAR NAUDAS PLŪSMU par gada janvāris-decembris Mainīgā izdevumu un ieņēmumu posteņa nosaukums Piezīmes Nr. Pārskata periods 2008.gada Pārskata periods 2008.gada Iepriekšeja periods 2007.g Iepriekšeja periods 2007.g LVL EUR ( ) LVL EUR ( ) Neto peļņa (pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa) Korekcijas, lai saskaņotu pārskata gada peļņu ar skaidras naudas līdzekliem no saimnieciskās darbības : 0 0 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas Procentu izdevumi Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem Citi uzkrājumi Slikto un šaubīgu debitoru parādu izdevumi Nākamo periodu ieņēmumi Atskaitāmie nodokļi no neto peļņas (īpašuma nodoklis) Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis Izmaiņas apgrozāmos līdzekļos un saistības :. 0 0 Krājumi Pircēju un pasūtītāju parādi Nākamo periodu izdevumi Citi debitori No pircēja saņēmtie avansi Parādi piegādātājiem un darnuzņēmējiem Citi kreditori Kopā naudas plūsma no saimnieciskās darbības Naudas plūsma no investīciju darbības Samaksātā nauda par pamatlīdzekļu iegādi Samaksātā nauda par ieguldījumiem Saņemtā nauda no pamatlīdzekļu pārdošanas Saņemtā nauda no ieguldījumu pārdošanas Uzņēmuma pirkums Saņemtās dividendes Kopā naudas plūsma no investīciju darbības Naudas plūsma no finansu darbības Saņemtā nauda no akciju kapitāla emisijas Aizņēmumi no kredītiestādēm Samaksāti procenti kredītiestādēm Samaksātā nauda par līzinga saistībām Parējie aizdevumi Ieguldījumi pamatkapitālā Izmaksātās dividendes Kopā naudas plūsma no finansu darbības Kopā naudas plūsma Nauda un tās ekvivalenti sākumā Nauda un tās ekvivalenti beigās Valdes priekšsēdētājs / K. Bāliņš / Izpildītājs

12 Uzņēmuma nosaukums RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA A/S, rēg. Nr ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU KUSTĪBAS PĀRSKATS par 2008.gadu Mērvienība: LVL Ilgtermiņa ieguldījumu veids SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA NOLIETOJUMS (VĒRTĪBAS NORAKSTĪJUMI) ATLIKUSĪ VĒRTĪBA uz iegāde un pārvērtēšana pārvietošana uz uz aprēķināts korektūras izslēgts uz uz uz izgatavošana (+,-) un izņemšana pārskata gadā (pārvietošana) sakarā ar (+) no darbības (+) (+,-) izņemšanu no (+,-) darbības (- ) I Nemateriālie ieguldījumi tajā skaitā: 1. Petniecības izmaksas 2. Patenti, licences 3. Uzņēmuma nemateriāla vērtība x x x x II Pamatlīdzekļi (kopā) tajā skaitā: 1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 3. Iekārtas un mašīnas 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (kopā) tajā skaitā: x Kopā ilgtermiņa ieguldījumi Vadītājs: / K. Bāliņš / Izpildītajs: Uzņēmuma nosaukums RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA A/S, rēg. Nr par 2008.gadu Mērvienība: EUR LB kurss EUR = 0, Ilgtermiņa ieguldījumu veids SĀKOTNĒJĀ VĒRTĪBA NOLIETOJUMS (VĒRTĪBAS NORAKSTĪJUMI) ATLIKUSĪ VĒRTĪBA uz iegāde un pārvērtēšana pārvietošana uz uz aprēķināts korektūras izslēgts uz uz uz izgatavošana (+,-) un izņemšana pārskata gadā (pārvietošana) sakarā ar (+) no darbības (+) (+,-) izņemšanu no (+,-) darbības (- ) I Nemateriālie ieguldījumi tajā skaitā: 1. Petniecības izmaksas 2. Patenti, licences 3. Uzņēmuma nemateriāla vērtība x x x x II Pamatlīdzekļi (kopā) tajā skaitā: 1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 3. Iekārtas un mašīnas 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi (kopā) tajā skaitā: ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMU KUSTĪBAS PĀRSKATS 0 0 x Kopā ilgtermiņa ieguldījumi Vadītājs: / K. Bāliņš / Izpildītajs:

13 Uzņēmuma nosaukums RĪGAS FARMACEITISKĀ FABRIKA A/S, rēg. Nr PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMA UN NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS APRĒĶINA KOPSAVILKUMA KARTE Taksācijas periods 2008.gads Kategorija Kategorijas vērtība pirmtaksācijas beigās Atlikusi vērtība no kuras aprēķina taksācijas nolietojumu Nolietojuma summa taksācijas periodā Uzkrātais nolietojums nodokļiem Atlikusi vērtība pēc taksācijas nolietojuma atskaitīšanas Pirmā Otrā Trešā Ceturtā Piektā Nemateriālie ieguldījumi X X Kopā Vadītājs / K. Bāliņš / (paraksts) Izpildītājs (paraksts) PAMATLĪDZEKĻU NOLIETOJUMA UN NEMATERIĀLO IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS APRĒĶINA KOPSAVILKUMA KARTE Kategorija Taksācijas periods Kategorijas vērtība pirmtaksācijas beigās 2008.gads Atlikusi vērtība no kuras aprēķina taksācijas nolietojumu Nolietojuma summa taksācijas periodā Mērvienība: EUR LB kurss EUR = 0, Uzkrātais nolietojums nodokļiem Atlikusi vērtība pēc taksācijas nolietojuma atskaitīšanas Pirmā Otrā Trešā Ceturtā Piektā Nemateriālie ieguldījumi X X Kopā Vadītājs / K. Bāliņš / (paraksts) Izpildītājs (paraksts)

14 a/s " Rīgas Farmaceitiskā Fabrika " gada pārskats reģ. Nr adrese: Rīga, LV-1005 Duntes iela 16/22 Vispārējie principi Pārskats sastādīts saskaņā ar vispārīgiem grāmatvedības principiem, atbilstoši Latvijas Republikas likumam "Par Uzņēmumu gada pārskatiem". Pārskata sastādīšanai pielietoti sekojošie grāmatvedības standarti, pieņemtie Latvijas Republikā : * Nr.1 «Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes» ; * Nr.2 «Naudas plūsmas pārskats» ; * Nr.6 «Ieņēmumi». Pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība Lats un pārrēķināta pēc Latvijas Bankas kursa Pārskats aptver laika posmu no gada 01. janvāra līdz 31. decembrim. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, uzņēmumā pielietotās uzskaites metodes nav mainītas. Finansu pārskats par šo periodu ir revidēts. 1. Nemateriālie ieguldījumi P i e l i k u m s Pētniecības darba izmaksas LVL / EUR Licences un patenti Uzņēmuma nemateriāla vērtība uz EUR Kopa Sākotnējā vērtība uz 01/01/ / / / gadā pieņemts, izdarīts / / gadā pārdots, likvidēts, pārvietots uz citu posteni / / 669 Sākotnējā vērtība uz 31/12/ / / / Uzkrātais nolietojums līdz / / / gadam Nolietojums norakstītiem Uzkrātais nolietojums gadā / / Atlikusī vērtība uz 31/12/ / / Pamatlīdzekļ i Sākotnējā vērtība uz 01/01/ gadā iegādāts, izgatavots gadā pārdots, likvidēts, pārvietots uz citu posteni Sākotnējā vērtība uz 31/12/2008 Zeme / / Ēkas Un būves / / (970) / / Iekārtas / / ( ) / ( ) / Skaitļošanas tehnika / / (2 401) / (3 416) / Pārējie Nepabeigti pamatlīdzekļi e objekti / / (8 250) / (11 739) / Kopā / / ( ) / ( ) / Uzkrātais nolietojums līdz gadam Uzkrātais nolietojums gadā Nolietojums likvidētiem / / (970) / / / ( ) / ( ) / / (2 401) / (3 416) / / (8 250) / (11 739) / / ( ) / ( ) Atlikusī vērtība uz 31/12/ / / / / / /

15 3. Izejvielas un palīgmateriāli bilancē atspoguļoti pēc iepirkuma cenām. 4, 5. Gatavie ražojumi, preces pārdošanai un nepabeigtā ražošana bilancē atspoguļoti pēc plānotām pašizmaksas cenām. 6. Avansa maksājumos iekļautas avansa maksājumi par nākamo periodu izdevumiem, saistītiem ar nekustamo īpašumu. 7. Darba dzīvnieki - apsardzes suni. 8. Visi debitoru parādi ir īstermiņa. 9. Citi debitori uz 31/12/2008 LVL / EUR uz 01/01/2008 Pārmaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis / Pārmaksātais Pievienotās vērtības nodoklis / / Pārmaksātie Sociālie maksājumi, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis / un Valsts Riska nodeva Īstermiņa debitora parādi sabiedrības partneriem un / / darbiniekiem KOPĀ / / Ar pārmaksāto pagājušā gada PVN būs segti PVN un pārējie nodokļi gadā. Debitoru parāds sastāv no aizņēmuma sabiedrības partneru, kas tiks apmaksāts gadā beigas. 10. Nākamo periodu izmaksas uz 31/12/2008 uz 01/01/2008 Preses abonēšana 556 / / 734 A/m apdrošināšana / / Pārējas izmaksas / / KOPĀ / / Naudas līdzekļi latu un valūtas norēķinu kontos un A/S RFF kasē t.sk. : uz 31/12/2008 Uz 01/01/2008 Kase 241 / / Norēķinu konts NORDEA BANKA (Ls) 110 / / 81 Norēķinu konts HANSABANKA (Ls) 452 / / 935 Norēķinu konts HANSABANKA (valūtas) 0 0 KOPĀ 803 / / Uzņēmuma akciju kapitāls ir Ls , kas sastāv no parastajām vārda akcijām ar balsstiesībām un parastajām vārda akcijām bez balsstiesībām. Katras akcijas nominālvērtība ir Ls 1,00.

16 13. Uzkrājumi sastāda atvaļinājuma un pārējas rezerves atlikumu summas (t.sk. atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis par gadu). 14. Kreditori Debitora pārmaksas summa (izrakstītie kredīta rēķini par gada rezultatiem) uz 31/12/2008 uz 01/01/ / / 0 Parādi piegādātājiem / / Darba algas parads / / Nodokļu parādi (dabas resursu nodoklis) / / Uznēmuma ienākuma nodokļa parāds par gadu 0 / / KOPĀ / / PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 15. Neto apgrozījums kopā neto apgrozījums / t.sk. neto apgrozījums no pamatdarbības / t.sk. neto apgrozījums no pārējas realizācijas un pamatlīdzekļu pārdošanas / Pārdotās produkcijas izmaksas : Ražošanas izdevumi (preču iepirkšanas un piegādes izdevumi, pārdoto pamatlīdzekļus atlikusī vērtība) Pārdošanas izdevumi (alga un sociālais nodoklis par saistītiem ar pārdošanu darbiniekiem, reklāmas izdevumi, transporta izdevumi) Administrācijas izdevumi (administrācijas, Valdes un Padomes darba alga un sociālais nodoklis, pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums, komandējuma izdevumi, kancelejas preces, veidlapas un citi administrācijas izdevumi) / / / KOPĀ IZDEVUMI / PEĻŅA / Pārējie ieņēmumi : Bankas procenti par naudas līdzekļu izmantošanu no norēķinu konta 22 / 31 Pelņa no valūtas kursa izmaiņām gadā (kursa starpība) / Citi ieņēmumi / KOPĀ IEŅĒMUMI / Pārējie izdevumi : Procenta maksājumi (par līzingu) Zaudējumi no valūtas kursa izmaiņām gadā (kursa starpība) Apmaksātā soda nauda gadā Citi izdevumi (reprezentācijas izdevumi, autora atlīdzības izmaksas, darbinieku apmācība, medicīnas pakalpojumi, dāvanas darbiniekiem un citi) Uzkrājumi atvaļinājumiem 0 / / / / /

17 Ziedojumi 1 / 1 KOPĀ IZDEVUMI / Pārskata pelņa / Uzņēmuma ienākuma nodoklis par gadu 21. Atlikto uzņēmuma ienākuma nodokļa palielinājums par gadu salīdzinoši ar iepriekšējo periodu / / Pārējie nodokli par taksācijas periodu (īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un būvēm) / Pārskata peļņa pēc nodokļiem (nesadalīta peļņa) / Vidējais strādājošo skaits pārskata gadā bija Akciju sabiedrības VALDE un PADOME : PADOME Padomes priekšsēdētājs no Padomes locekļi no Padomes loceklis no Padomes loceklis no VALDE Valdes priekšsēdētājs Valdes locekļi Dailonis PAKALNS Aleksandrs LIVŠICS Vadims TELICA Jūlija DMITRIJEVA Sandis SAULĪTS Kaspars BĀLIŅŠ Vladimirs RUKAVICINS Uģis FREIMANIS 26. VALDES un PADOMES atalgojums : gads gads Alga valdei un padomei / / Sociālās obligātās iemaksas valdes un padomes algām / / kopā / /

18 27. Valdes, padomes, vadības locekļu līdzdalība un funkciju pildīšana citos uzņēmumos : Vārds, uzvārds uzņēmuma nosaukums līdzdalība pamatkapitālā (%) Kaspars Bāliņš Vladimirs Rukavicins sia GSV 47,5 % Uģis Freimanis sia NOKROKO 100 % Dailonis Pakalns Jūlija Dmitrijeva Vadims Telica SIA SENTOR FARM APTIEKAS 100 % (balsstiesīga pamatkapitāla) Sandis Saulītis Aleksandrs Livšics SIA RN DATORS 100 % Padomes priekšsēdētājs D. Pakalns

19 Vadības ziņojums. A/S Rīgas farmaceitiskā fabrika atrodas Rīgā Duntes ielā 16/22 un Mazā Ozolu ielā 6. Uzņēmums ir Latvijā lielākā galēnisko preparātu, ārstniecisko augu un drogu ražotne. Fabrika reģistrēta LR Komercreģistrā gadā. Uzņēmumam ir zāļu labas ražošanas sertifikāts (GMP) un zāļu ražošanas licence, kā arī ieviests ISO (Vides pārvaldība) standarts. Uzņēmuma galvenie darbības veidi ir zāļu, medicīnas preču un uztura bagātinātāju ražošana. Gatavā produkcija galvenokārt tika realizēta Latvijā. Sadarbībā ar komāniju Briz tika uzsākts produkcijas eksports uz Igauniju un Lietuvu. Pašlaik uzņēmums ražo 84 medikamentus gadā tika uzstādīta angāra tipa noliktava ar platību 337 m² stikla taras glabšanai, tika rekonstruēta katlumāja un uzstādīts jauns katls. Bijušo noliktavas telpu kapitālās rekonstrukcijas rezultātā tika izveidots ražošanas komplekss Ozoli. Pagājušajā gadā sākām piedāvāt pircējiem tējas maisiņos, šobrīd sorrtimentā ir 9 tējas. Šogad plānojam paplašināt tēju sortimentu ar jauniem tēju maisījumiem. Pagājušajā gadā tika paplašināts uztura bagātinātāju piedāvājums ar 8 jauniem produktiem, tai skaitā vitamīniem Undevits un sīrupu Rožu augļu sirups gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija LVL ( EUR), kas ir par apmēram 4% vairāk nekā gadā. Uzņēmuma peļņa gadā bija LVL ( EUR), kas ir mazāk kā gada attiecīga laika posmā. Pārskata periodā uzņēmums ir veicis produkcijas cenu paaugstināšanu. Akciju sabiedrības vadība cer, ka iegūtā pieredze un veiktie ieguldījumi nākotnē radīs labumus uzņēmumam. Akciju sabiedrības Rīgas farmaceitiskā fabrika (turpmāk tekstā Sabiedrība) vadība ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Sabiedrības starpperiodu pārskati netiek auditēti. Sabiedrības vadība ir atbildīga, ka saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. Sabiedrības vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Vadība ir arī atbildīga par Latvijas Republikas likumdošanas prasību izpildi.

20