2. Noteikumi par nodok?iem Ties?bu aktu saska?ošana Apgroz?juma nodok?i Kop?ja pievienot?s v?rt?bas nodok?u sist?ma Priekšnodok?a atskait?

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2. Noteikumi par nodok?iem Ties?bu aktu saska?ošana Apgroz?juma nodok?i Kop?ja pievienot?s v?rt?bas nodok?u sist?ma Priekšnodok?a atskait?"

Transkripts

1 Downloaded via the EU tax law app / web Lieta C?174/08 NCC Construction Danmark A/S pret Skatteministeriet (Østre Landsret l?gums sniegt prejudici?lu nol?mumu) Sest? PVN direkt?va 19. panta 2. punkts Priekšnodok?a atskait?šana Jaukts nodok?u maks?t?js Ar nodokli apliekamiem dar?jumiem un atbr?votiem dar?jumiem vienlaic?gi izmantotas preces un pakalpojumi Atskait?m?s da?as apr??in?šana J?dziens gad?juma rakstura nekustamo?pašumu dar?jumi Pieg?de sav?m vajadz?b?m Nodok?u neitralit?tes princips Sprieduma kopsavilkums 1. Noteikumi par nodok?iem Ties?bu aktu saska?ošana Apgroz?juma nodok?i Kop?ja pievienot?s v?rt?bas nodok?u sist?ma Priekšnodok?a atskait?šana Ar nodokli apliekamiem dar?jumiem un atbr?votiem dar?jumiem vienlaic?gi izmantotas preces un pakalpojumi (Padomes Direkt?vas 77/ panta 2. punkts) 2. Noteikumi par nodok?iem Ties?bu aktu saska?ošana Apgroz?juma nodok?i Kop?ja pievienot?s v?rt?bas nodok?u sist?ma Priekšnodok?a atskait?šana (Padomes Direkt?va 77/388) 1. Sest?s direkt?vas 77/388 par to, k? saska?ojami dal?bvalstu ties?bu akti par apgroz?juma nodok?iem, 19. panta 2. punkts ir j?interpret? t?d?j?di, ka gad?jum?, kad b?vniec?bas uz??mums p?rdod par saviem l?dzek?iem uzceltu nekustamo?pašumu, tas nav kvalific?jams par gad?juma rakstura nekustamo?pašumu dar?jumu š?s normas izpratn? t?p?c, ka š? darb?ba ir tiešs, past?v?gs un nepieciešams turpin?jums ar nodokli apliekamai darb?bai. Šajos apst?k?os nav konkr?ti j?izskata, k?d? apm?r? š? p?rdošana, ja to apl?ko atseviš?i, noz?m?, ka tiek izmantotas preces un pakalpojumi, par kuriem j?maks? pievienot?s v?rt?bas nodoklis. (sal. ar 34. un 35. punktu un rezolut?v?s da?as 1) punktu) 2. Nodok?u neitralit?tes princips neaizliedz, ka b?vniec?bas uz??mums, kurš maks? pievienot?s v?rt?bas nodokli par b?vniec?bas pakalpojumiem, kurus tas veic par saviem l?dzek?iem (pieg?de sav?m vajadz?b?m), nevar piln?b? atskait?t pievienot?s v?rt?bas nodokli saist?b? ar visp?r?j?m izmaks?m, sniedzot šo pakalpojumu, ja no š?di p?rdot?m?k?m izrietošais apgroz?jums ir atbr?vots no pievienot?s v?rt?bas nodok?a. Ja šis nodok?u neitralit?tes princips ir veids, k?d? Kopienu likumdev?js ir p?rnesis vienl?dz?gas attieksmes principu uz pievienot?s v?rt?bas nodok?a jomu, tom?r, lai gan šim p?d?jam principam sal?dzin?jum? ar citiem Kopienu ties?bu visp?r?jiem principiem ir konstitucion?ls statuss, nodok?u neitralit?tes princips ir j?att?sta likumdošanas veid?, kas nav izdar?ms cit?di, k? tikai pie?emot atvasin?tu Kopienu ties?bu aktu. L?dz ar to par nodok?u neitralit?tes principu pie?emt t?dus preciz?jumus ties?bu akt?, kuri izriet no Sest?s direkt?vas 77/388 par to, k? saska?ojami

2 dal?bvalstu ties?bu akti par apgroz?juma nodok?iem, 19. panta 1. punkta un 28. panta 3. punkta b) apakšpunkta, k? ar? š?s direkt?vas F pielikuma 16. punkta vienlaic?gas piem?rošanas, atbilstoši kurai nodok?u maks?t?js, kurš vienlaikus veic ar nodokli apliekamus un no nodok?a atbr?votus nekustam??pašuma p?rdošanas dar?jumus, nevar piln?b? atskait?t visp?r?jiem izdevumiem piem?rojamo pievienot?s v?rt?bas nodokli. Turkl?t nevar lietder?gi atsaukties uz nodok?u neitralit?tes principu, lai iebilstu pret valsts ties?bu aktos transpon?tajiem Sest?s direkt?vas noteikumiem, jo ar apstr?d?tajiem noteikumiem, ar kuriem tiek transpon?ta Sest? direkt?va, likumdev?js, atbilstoši?emot v?r? vienl?dz?gas attieksmes principu, ir v?l?jies t?dus b?vniec?bas uz??mumus, kuri savas b?vniec?bas uz??m?jdarb?bas ietvaros veic no nodok?a atbr?votu nekustam??pašuma p?rdošanu, nost?d?t t?d? paš? situ?cij? k? nekustam??pašuma tirgot?jus, kuri t?d??, ka š? p?d?j? darb?ba ir atbr?vota no nodok?a, nevar atskait?t pievienot?s v?rt?bas nodokli, kurš ir j?maks? par tiem pieejamiem trešo personu sniegtajiem b?vniec?bas pakalpojumiem, un tas tiek veikts, lai nov?rstu konkurences trauc?jumus iekš?j? tirg?. (sal. ar , 46. un 47. punktu un rezolut?v?s da?as 2) punktu) TIESAS SPRIEDUMS (ceturt? pal?ta) gada 29. oktobr? (*) Sest? PVN direkt?va 19. panta 2. punkts Priekšnodok?a atskait?šana Jaukts nodok?u maks?t?js Ar nodokli apliekamiem dar?jumiem un atbr?votiem dar?jumiem vienlaic?gi izmantotas preces un pakalpojumi Atskait?m?s da?as apr??in?šana J?dziens gad?juma rakstura nekustamo?pašumu dar?jumi Pieg?des sav?m vajadz?b?m Nodok?u neitralit?tes princips Lieta C?174/08 par l?gumu sniegt prejudici?lu nol?mumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Østre Landsret (D?nija) iesniedza ar l?mumu, kas pie?emts gada 17. apr?l? un kas Ties? re?istr?ts gada 28. apr?l?, tiesved?b? NCC Construction Danmark A/S pret Skatteministeriet. TIESA (ceturt? pal?ta) š?d? sast?v?: treš?s pal?tas priekšs?d?t?js, ceturt?s pal?tas priekšs?d?t?ja pien?kumu izpild?t?js K. L?nartss [K. Lenaerts], tiesneši R. Silva de Lapuerta [R. Silva de Lapuerta], E. Juh?ss [E. Juhász], Dž. Arestis [G. Arestis] un J. Malenovskis [J. Malenovský] (referents),

3 ?ener?ladvok?ts?. Bots [Y. Bot], sekret?re S. Stremholma [C. Strömholm], administratore,?emot v?r? rakstveida procesu un gada 23. apr??a tiesas s?di,?emot v?r? apsv?rumus, ko sniedza: NCC Construction Danmark A/S v?rd? B. M?ls Pedersons [B. Møll Pederson], advokat, D?nijas vald?bas v?rd? B. Vaisa Foga [B. Weis Fogh], p?rst?ve, kurai pal?dz D. Aukens [ D. Auken], advokat, Eiropas Kopienu Komisijas v?rd? D. Triandafilu [D. Triantafyllou] un S. Š?nbergs [ S. Schønberg], p?rst?vji, noklaus?jusies?ener?ladvok?ta secin?jumus gada 18. j?nija tiesas s?d?, pasludina šo spriedumu. Spriedums 1 L?gums sniegt prejudici?lu nol?mumu ir par to, k? interpret?t Padomes gada 17. maija Sest?s direkt?vas 77/388/EEK par to, k? saska?ojami dal?bvalstu ties?bu akti par apgroz?juma nodok?iem Kop?ja pievienot?s v?rt?bas nodok?u sist?ma: vienota apr??inu b?ze (OV L 145, 1. lpp.; turpm?k tekst? Sest? direkt?va ), 19. panta 2. punkta otro teikumu, k? ar? par nodok?u neitralit?tes principa piem?rojam?bu apgroz?juma nodok?u jom?. 2 Šis l?gums tika iesniegts tiesved?b? starp sabiedr?bu NCC Construction Danmark A/S (turpm?k tekst? NCC ) un Skatteministeriet (Nodok?u ministrija) jaut?jum? par ties?b?m uz pievienot?s v?rt?bas nodok?a (turpm?k tekst? PVN ) da??ju atskait?jumu, ko NCC var?ja pras?t attiec?b? uz sav?m visp?r?j?m izmaks?m. Atbilstoš?s ties?bu normas Kopienu tiesiskais regul?jums 3 Sest?s direkt?vas 2. panta 1. punkt? ir noteikts, ka PVN ir j?maks? par pre?u pieg?di vai pakalpojumu sniegšanu, ko par atl?dz?bu attiec?g?s valsts teritorij? veicis nodok?u maks?t?js, kas k? t?ds r?kojas. 4 Sest?s direkt?vas 5. panta 7. punkta a) apakšpunkts ir izteikts š?di: Dal?bvalstis var uzskat?t, ka pieg?des par samaksu ir: a) tas, ka nodok?a maks?t?js savas uz??m?jdarb?bas vajadz?b?m izmanto savas uz??m?jdarb?bas gait? saražotas, uzb?v?tas, ieg?tas, apstr?d?tas, iepirktas vai import?tas preces, ja [PVN] par š?m prec?m neb?tu piln?gi atskait?ms, ja t?s b?tu pirktas no cita nodok?a maks?t?ja. 5 Sest?s direkt?vas 6. panta 3. punkt? ir noteikts: Lai nepie?autu konkurences trauc?jumus un iev?rojot 29. pant? paredz?t?s apspriedes, dal?bvalstis var uzl?kot par pakalpojumu sniegšanu par atl?dz?bu to, ka nodok?a maks?t?js

4 sniedz pakalpojumu sava uz??muma vajadz?b?m, ja [PVN] par š?du pakalpojumu neb?tu piln?gi atskait?ms t?d? gad?jum?, ja to b?tu sniedzis cits nodok?a maks?t?js. 6 Sest?s direkt?vas 17. panta 2. punkta a) apakšpunkt? ir paredz?ts, ka, ja nodok?a maks?t?js izmanto preces un pakalpojumus ar nodokli apliekamiem dar?jumiem, vi?am ir ties?bas no nodok?a, kurš vi?am j?maks?, atskait?t PVN, kas maks?jams vai samaks?ts par prec?m vai pakalpojumiem, kurus vi?am jau pieg?d?jis vai sniedzis vai v?l pieg?d?s vai sniegs cits nodok?a maks?t?js. 7 No Sest?s direkt?vas 17. panta 5. punkta izriet, ka attiec?b? uz prec?m un pakalpojumiem, ko nodok?a maks?t?js izmanto gan š? panta 2. un 3. punkta paredz?tiem dar?jumiem, par kuriem [PVN] ir atskait?ms, gan dar?jumiem, par kuriem [PVN] nav atskait?ms, atskait?ma ir tikai t? PVN da?a, kura attiecin?ma uz pirm? veida dar?jumiem. Šo da?u saska?? ar 19. pantu nosaka visiem nodok?a maks?t?ja veiktajiem dar?jumiem. 8 Sest?s direkt?vas 19. panta 1. un 2. punkts ir izteikts š?di: Atskait?m?s da?as apr??in?šana 1. Da?u, kas atskait?ma atbilst?gi 17. panta 5. punkta pirmajai da?ai, veido da?skaitlis: par kura skait?t?ju?em kop?jo gada apgroz?juma summu bez [PVN], kura attiecin?ma uz dar?jumiem, par kuriem pievienot?s v?rt?bas nodoklis ir atskait?ms atbilst?gi 17. panta 2. un 3. punktam, par kura sauc?ju?em kop?jo gada apgroz?juma summu bez [PVN], kura attiecin?ma uz dar?jumiem, kas iek?auti skait?t?j?, un uz dar?jumiem, par kuriem [PVN] nav atskait?ms [..]. Šo da?u nosaka ik gadu, fiks? procentos un noapa?o l?dz ciparam, kas nep?rsniedz n?kamo vien?bu. 2. Neatkar?gi no [Atk?pjoties no] 1. punkta noteikumiem no atskait?m?s da?as apr??iniem izsl?dz apgroz?juma summas, kuras attiecin?mas uz t?du ražošanas l?dzek?u pieg?d?m, ko nodok?a maks?t?js lieto sav?m uz??m?jdarb?bas vajadz?b?m. Izsl?dz ar? apgroz?juma summas, kuras attiecin?mas uz 13. panta B da?as d) punkt? aprakst?tajiem dar?jumiem, cikt?l tie ir gad?juma rakstura dar?jumi, k? ar? uz gad?juma rakstura nekustamo?pašumu un finansi?liem dar?jumiem. [..] 9 Atbilstoši Sest?s direkt?vas 28. panta 3. punkta b) apakšpunkt? paredz?tajam p?rejas noteikumam dal?bvalstis š? panta 4. punkt? paredz?taj? p?rejas period? var turpin?t atbr?vot no nodok?a š?s direkt?vas F pielikum? uzskait?tos dar?jumus. Š? F pielikuma 16. punkt? ir piez?me t?du celt?u un zemes gabalu p?rdošana, kas min?ti 4. panta 3. punkt?. Valsts tiesiskais regul?jums 10 Sest? direkt?va ir transpon?ta ar PVN likumu (momsloven). 11 Attiec?b? uz pakalpojumiem uz??muma iekšien? š? likuma 6. panta 1. punkt? ir paredz?ts, ka PVN maks? nodok?a maks?t?ji, kuri p?rdošanas nol?kos par saviem l?dzek?iem un uz sev piederošas zemes veic?ku b?vdarbus, bet š? paša panta 2. punkt? ir paredz?ts, ka attiec?b? uz?k?m, par kur?m PVN maks?jams atbilstoši 1. punktam, b?vniec?b? veiktie darbi un izmantotie materi?li j?piel?dzina par atl?dz?bu sniegtiem pakalpojumiem, t.i., pakalpojumiem, kuri ir apliekami ar nodokli.

5 12 Saska?? ar PVN likuma 13. panta 1. punkta 9) apakšpunktu nekustam??pašuma p?rdošana [pieg?de] ir atbr?vota no PVN. 13 Attiec?b? uz atskait?juma ties?b?m PVN likuma 37. pant? noteikts, ka, apr??inot priekšnodokl? maks?jamo PVN, re?istr?ti uz??mumi var atskait?t nodokli, kas maks?ts par to pre?u ieg?di un pakalpojumu sa?emšanu, kuri izmantoti vien?gi t?du uz??muma pieg?žu veikšanai, kas nav atbr?votas no nodok?a saska?? ar 13. pantu. 14 Attiec?b? uz jauktiem nol?kiem izmantojamu ieg?di PVN likuma 38. pant? noteikts, ka par prec?m un pakalpojumiem, ko re?istr?ts uz??mums izmanto gan nol?kiem, kas dod ties?bas uz nodok?a atskait?jumu atbilstoši 37. pantam, gan citiem nol?kiem, nodokli atskaita da??, kas ir proporcion?la apgroz?juma da?ai, kura attiecas uz re?istr?to darb?bas veidu. Apr??inot apgroz?jumu, ne?em v?r? apgroz?juma da?u, kas attiecas uz uz??mum? izmantotu ražošanas l?dzek?u pieg?d?m [..]. Ne?em v?r? ar? apgroz?juma da?u, kas attiecas uz gad?juma rakstura nekustamo?pašumu dar?jumiem [..]. Pamata pr?va un prejudici?lie jaut?jumi 15 NCC ir uz??mums, kas darbojas b?vniec?bas nozar?, tostarp k? b?vuz??m?js. Civil?s celtniec?bas jom? tas veic b?vniec?bas darbus, ieskaitot inženieru darbu, pl?nošanu, konsult?cijas un darba sp?ka nodrošin?šanu, gan p?c trešo personu pas?t?juma, gan ar? par saviem l?dzek?iem. 16 Nekustam??pašuma, ko tas ir uzc?lis par saviem l?dzek?iem, p?rdošana nav š? uz??muma pamata darb?bas veids, bet gan atseviš?s darb?bas veids, kurš ir atvasin?ts no t? darb?bas b?vniec?bas jom? PVN maks?t?ja status?. 17 T? k? D?nijas PVN likums nekustam??pašuma, kas ir uzb?v?ts par saviem l?dzek?iem, p?rdošanas dar?jumu atbr?vo no PVN, NCC k? jaukta veida nodok?u maks?t?jam, lai noteiktu summu, uz kuru attiecas ties?bas atskait?t PVN, bija j?apr??ina da?a, ko tas var?ja pras?t saist?b? ar kop?j?m izmaks?m šo divu darb?bu ietvaros (visp?r?jie izdevumi). 18 Veicot šo apr??inu, NCC nav??mis v?r? apgroz?jumu, kurš radies no par saviem l?dzek?iem uzb?v?t? nekustam??pašuma p?rdošanas. Tas uzskat?ja, ka šis nekustam??pašuma p?rdošanas dar?jums b?tu j?uzskata par gad?juma rakstura dar?jumu Sest?s direkt?vas 19. panta 2. punkta otr? teikuma izpratn?. 19 P?c savas [administrat?v?s] prakses groz?šanas no gada 1. apr??a D?nijas nodok?u iest?des uzskata, ka b?vniec?bas uz??muma veikto nekustam??pašuma p?rdošanu nevar piel?dzin?t gad?juma rakstura dar?jumam. No t? uz??mumam izriet?ja, ka PVN, kurš bija j?maks? priekšnodokl? par t? kop?jiem izdevumiem, bija atskait?ms tikai da??ji. 20 NCC, kurš bija iecer?jis uz PVN par kop?jiem izdevumiem atskait?jumu piln? apm?r?, apstr?d?ja Skatteministeriet nost?ju. 21 Šajos apst?k?os Østre Landsret [Austrumu apgabaltiesa] nol?ma aptur?t tiesved?bu un uzdot Tiesai š?dus prejudici?lus jaut?jumus:

6 1) Vai j?dziens gad?juma rakstura nekustamo?pašumu dar?jumi Sest?s PVN direkt?vas 19. panta 2. punkta otraj? teikum? ir j?interpret? t?d?j?di, ka tas attiecas uz b?vniec?bas uz??muma nodok?a maks?t?ja darb?b?m, b?vniec?bas uz??mumam v?l?k p?rdodot par saviem l?dzek?iem uzb?v?to nekustamo?pašumu, k? darb?bu, kas ir piln?b? apliekama ar PVN ar m?r?i to p?rdot t?l?k? 2) Lai atbild?tu uz pirmo jaut?jumu, vai ir noz?me tam, k?d? m?r? p?rdošanas dar?jumi, apl?kojot tos atseviš?i, ir saist?ti ar pre?u un pakalpojumu, par ko maks?jams PVN, izmantošanu? 3) Vai ar PVN ties?bu neitralit?tes principu ir sader?gs tas, ka b?vniec?bas uz??mumam, kam atbilstoši attiec?g?s dal?bvalsts ties?bu aktiem pamatojoties uz Sest?s PVN direkt?vas 5. panta 7. punktu un 6. panta 3. punktu ir pien?kums maks?t PVN par saviem iekš?jiem pirkumiem saist?b? ar?kas b?vniec?bu par saviem l?dzek?iem ar m?r?i to p?rdot t?l?k, ir ties?bas tikai da??ji atskait?t PVN par visp?r?jiem izdevumiem, kuri radušies b?vniec?bas d??, pamatojoties uz to, ka v?l?ka nekustam??pašuma p?rdošana saska?? ar dal?bvalsts PVN ties?bu aktiem ir atbr?vota no PVN, pamatojoties uz Sest?s PVN direkt?vas 28. panta 3. punkta b) apakšpunktu, to apl?kojot kopsakar? ar š?s direkt?vas F pielikuma 16. punktu? Par prejudici?lajiem jaut?jumiem Par pirmo un otro jaut?jumu 22 Ar šiem pirmajiem diviem jaut?jumiem, kuri ir j?apl?ko kop?, iesniedz?jtiesa b?t?b? jaut?, pirmk?rt, vai Sest?s direkt?vas 19. panta 2. punkts ir j?interpret? t?d?j?di, ka gad?jum?, kad b?vniec?bas uz??mums p?rdod par saviem l?dzek?iem uzb?v?tu nekustamo?pašumu, [šo dar?jumu] var uzskat?t par gad?juma rakstura nekustam??pašuma dar?jumu š?s normas izpratn?, un, otrk?rt, vai š?s kvalifik?cijas ietvaros ir konkr?ti j?nov?rt?, cik liel? apm?r? min?t? darb?ba, apl?kojot to atseviš?i, ietver t?du pre?u un pakalpojumu izmantošanu, par kuriem j?maks? PVN. 23 Vispirms ir j?atg?dina, ka, lai noteiktu Kopienu ties?bu normas piem?rošanas jomu, ir j??em v?r? gan t?s formul?jums, gan konteksts, gan ar? t?s m?r?i (1992. gada 15. oktobra spriedums liet? C?162/91 Tenuta il Bosco, Recueil, I?5279. lpp., 11. punkts; gada 16. janv?ra spriedums liet? C?315/00 Maierhofer, Recueil, I?563. lpp., 27. punkts, un gada 8. decembra spriedums liet? C?280/04 Jyske Finans, Kr?jums, I? lpp., 34. punkts). 24 Turkl?t gan no Kopienu ties?bu vienveid?gas piem?rošanas, gan no vienl?dz?bas principa izriet, ka t?das Kopienu ties?bu normas teksts, kur? nav nevienas tiešas nor?des uz dal?bvalstu ties?b?m, lai noteiktu t?s j?gu un piem?rojam?bu, ir j?interpret? autonomi un vienveid?gi,?emot v?r? normas kontekstu un attiec?g? regul?juma m?r?i (šaj? izpratn? it?paši skat gada 15. j?lija spriedumu liet? C?321/02 Harbs, Kr?jums, I?7101. lpp., 28. punkts, un gada 18. oktobra spriedumu liet? C?195/06 Österreichischer Rundfunk, Kr?jums, I?8817. lpp., 24. punkts). 25 Šaj? sakar? j?konstat?, ka Sest?s direkt?vas 19. panta 2. punkt? nav tiešas nor?des uz dal?bvalstu ties?b?m, lai noteiktu t? saturu un piem?rošanas jomu, un ka no t? formul?juma vien nevar skaidri saprast, ka [šis punkts] attiektos uz pamata tiesved?b? apl?kojamo darb?bu. 26 Šajos apst?k?os b?tiski ir?emt v?r? š?s normas kontekstu un m?r?us. 27 Vispirms, run?jot par kontekstu, j?atg?dina, ka Sest?s direkt?vas 19. panta 2. punkts ir t?s XI sada??, kura regul? atskait?jumu sist?mu. Š?s direkt?vas 17. panta 2. punkt? noteikto atskait?juma ties?bu par priekšnodokli par prec?m vai pakalpojumiem, kurus nodok?u maks?t?js

7 izmanto savos ar nodokli apliekamos dar?jumos, m?r?is ir piln?b? atbr?vot uz??m?ju no PVN, kurš tam j?maks? vai ko tas ir samaks?jis saist?b? ar visu savu saimniecisko darb?bu. T?d?j?di kop?j? PVN sist?ma nodrošina piln?gu neitralit?ti attiec?b? uz nodok?a piem?rošanu vis?m saimnieciskaj?m darb?b?m, ar noteikumu, ka š?m darb?b?m princip? piem?ro PVN (it?paši skat gada 8. febru?ra spriedumu liet? C?435/05 Investrand, Kr?jums, I?1315. lpp., 22. punkts un taj? min?t? judikat?ra). 28 Ja nodok?u maks?t?js vienlaikus veic ar nodokli apliekamus dar?jumus, kas dod ties?bas uz atskait?jumu, un dar?jumus, kas š?das ties?bas nedod, Sest?s direkt?vas 17. panta 5. punkts paredz, ka atskait?ma ir tikai t? PVN da?a, kas ir proporcion?la ar nodokli apliekamo dar?jumu summai. Šo da?u apr??ina saska?? ar š?s direkt?vas 19. pant? defin?tajiem noteikumiem. 29 Lai gan š? min?t? 19. panta 1. punkt? paredz?ts, ka atskait?m? da?a izriet no da?skait?a, par kura skait?t?ju?em apgroz?juma summu, kura attiecin?ma uz dar?jumiem, kas apliekami ar nodokli, un par sauc?ju apgroz?juma summu, tad š? paša panta 2. punkt? ir noteikts, ka, atk?pjoties [no iepriekš noteikt?], no atskait?m?s da?as apr??iniem izsl?dz apgroz?juma summas, kuras attiecin?mas uz gad?juma rakstura dar?jumiem. Tom?r Sestaj? direkt?v? nav defin?ts šis gad?juma rakstura dar?jumu j?dziens. 30 Turkl?t, run?jot par min?t? 2. punkta m?r?i, tas it?paši izriet no Eiropas Kopienu Komisijas gada 29. j?nija Sest?s direkt?vas priekšlikuma Eiropas Kopienu Padomei pamatojuma izkl?sta (skat. Bulletin des Communautés européennes, pielikums 11/73, 20. lpp.). Šaj? izkl?st? ir noteikts: Šaj? punkt? min?tie elementi ir j?izsl?dz no atskait?m?s da?as apr??ina, lai nov?rstu, ka tie izkrop?o patieso noz?mi, jo š?di elementi neatspogu?o nodok?u maks?t?ja profesion?lo darb?bu. T?ds ir ražošanas l?dzek?u p?rdošanas gad?jums un gad?juma rakstura nekustam? vai finanšu?pašuma dar?jumi, proti, kuriem ir tikai otrš?ir?ga noz?me vai gad?juma raksturs attiec?b? uz uz??muma kop?jo apgroz?jumu. Šie dar?jumi turkl?t tiek izsl?gti tikai tad, ja tie nav nodok?u maks?t?ja pierast? profesion?l? uz??m?jdarb?ba. 31 Šaj? sakar?, k? tas izriet no Tiesas judikat?ras, kura balst?ta uz šo m?r?i, saimniecisku darb?bu nevar kvalific?t k? gad?juma Sest?s direkt?vas 19. panta 2. punkta noz?m?, ja t? ir tiešs, past?v?gs un nepieciešams turpin?jums uz??muma ar nodokli apliekamai darb?bai (1996. gada 11. j?lija spriedums liet? C?306/94 Régie dauphinoise, Recueil, I?3695. lpp., 22. punkts) vai ja t? ietver b?tisku pre?u un pakalpojumu, par kuriem j?maks? PVN, izmantošanu (2004. gada 29. apr??a spriedums liet? C?77/01 EDM, Recueil, I?4295. lpp., 76. punkts). 32 T?tad Tiesai uz iesniedz?jtiesas uzdoto jaut?jumu ir j?atbild,?emot v?r? šo judikat?ru. 33 Run?jot par pirm? nosac?juma izpildi nekustam??pašuma, kuru b?vniec?bas uz??mums ir uzb?v?jis par saviem l?dzek?iem, p?rdošana nav uzskat?ma par gad?juma rakstura dar?jumu attiec?b? pret t? ar nodokli apliekamo darb?bu, kas ir nekustamo?pašumu b?vniec?ba par trešo personu l?dzek?iem vai par saviem l?dzek?iem. T? k? p?rdošana izriet no b?vniec?bas, t? ir t?s tiešs turpin?jums. NCC darb?bas visp?r?j? organiz?cija noz?m?, ka, lai ar? cik nenoz?m?gi tas b?tu, past?v?gi jau no paša s?kuma un regul?ri ir j?pl?no, cik daudzus nekustamos?pašumus tas uzb?v?s par saviem l?dzek?iem un nodrošin?s v?l?ku to p?rdošanu. Nekustam??pašuma p?rdošana, kura t?d?j?di neš?iet gad?juma rakstura dar?jums, bet gan noteikti izriet no sabiedr?bas izteikt?s v?lmes savas uz??m?jdarb?bas ietvaros att?st?t nekustamo?pašumu, kurus t? ir uzb?v?jusi par saviem l?dzek?iem, p?rdošanu. T? iek?aujas nodok?u maks?t?ja uz??muma m?r?? un tiek veikta komerci?l? nol?k? (skat. iepriekš min?to spriedumu liet? EDM, 67. punkts). 34 Šajos apst?k?os t?da nekustam??pašuma p?rdošana, par k?du ir pamata lieta, ir j?uzskata par tiešu, past?v?gu un nepieciešamu turpin?jumu sabiedr?bas ar nodokli apliekamai

8 uz??m?jdarb?bai, un nav vajadz?bas konkr?ti nov?rt?t apm?ru, k?d? š? p?rdošana, apl?kojot to atseviš?i, ietver t?du pre?u un pakalpojumu izmantošanu, par kuriem ir j?maks? PVN. 35?emot v?r? iepriekš min?tos apsv?rumus, uz pirmajiem diviem jaut?jumiem ir j?atbild, ka Sest?s direkt?vas 19. panta 2. punkts ir j?interpret? t?d?j?di, ka gad?jum?, kad b?vniec?bas uz??mums p?rdod par saviem l?dzek?iem uzceltu nekustamo?pašumu, tas nav kvalific?jams par gad?juma rakstura nekustamo?pašumu dar?jumu š?s normas izpratn? t?p?c, ka š? darb?ba ir tiešs, past?v?gs un nepieciešams turpin?jums ar nodokli apliekamai darb?bai. Šajos apst?k?os nav konkr?ti j?apskata, k?d? apm?r? š? p?rdošana, ja to apl?ko atseviš?i, noz?m?, ka tiek izmantotas preces un pakalpojumi, par kuriem j?maks? PVN. Par trešo jaut?jumu 36 Ar savu trešo jaut?jumu iesniedz?jtiesa b?t?b? jaut? Tiesai, vai nodok?u neitralit?tes principam atbilst tas, ka b?vniec?bas uz??mums, kurš maks? PVN par b?vniec?bas pakalpojumiem, ko tas veic par saviem l?dzek?iem (pieg?de sav?m vajadz?b?m), nevar piln?b? atskait?t PVN, kurš ir samaks?ts par visp?r?jiem izdevumiem saist?b? ar šo pakalpojumu sniegšanu t?p?c, ka no š?di veiktas b?vniec?bas izrietošais apgroz?jums ir atbr?vots no PVN. 37 NCC nor?da, ka, ja apgroz?jums, kurš izriet no t? darb?bas saist?b? ar nekustam??pašuma p?rdošanu, ir atbr?vots no PVN, tad nekustam??pašuma b?vniec?ba par saviem l?dzek?iem tiek aplikta ar nodokli (k? pieg?de sav?m vajadz?b?m un neraugoties uz teor?tisko atbilstoš? apgroz?juma neesam?bu), pamatojoties uz š?s darb?bas pašizmaksas cenu, kurai pieskait?ta parast? pe??as norma šaj? darb?bas jom?. Šajos apst?k?os NCC apgalvo, ka, lai gan tas ir PVN maks?t?js, tam tika liegta iesp?ja sa?emt PVN atmaksu par prec?m un pakalpojumiem (par visp?r?j?m izmaks?m), kuri tika izmantoti ar nodokli apliekamai darb?bai (nekustam??pašuma b?vniec?bai par saviem l?dzek?iem). Tas apgalvo, ka š?da situ?cija ir pretrun? nodok?u neitralit?tes principa pras?b?m. 38 Turkl?t NCC nor?da, ka D?nijas Karalistes izv?l?t? Sest?s direkt?vas paredz?to normu par atbr?vošanu no nodok?a transpon?šanas k?rt?ba pret to rad?ja maz?k labv?l?gu attieksmi sal?dzin?jum? ar š?s direkt?vas noteikto attieksmi pret b?vniec?bas uz??mumiem, proti, tiem pien?kas pilna nodok?a atmaksa par visp?r?jiem izdevumiem. 39 Vispirms ir j?atg?dina, ka nodok?u neitralit?tes princips, kurš izriet no Sest?s direkt?vas 17. panta 2. punkt? noteikt?, noz?m?, ka nodok?u maks?t?js var piln?b? atskait?t PVN, kurš j?maks? par prec?m vai pakalpojumiem, ko tas izmantojis ar nodokli apliekamo dar?jumu veikšanai (šaj? noz?m? skat gada 6. marta spriedumu liet? C?98/07 Nordania Finans un BG Factoring, Kr?jums, I?1281. lpp., 19. punkts). 40 Šaj? sakar? ir j?atg?dina, ka atbilstoši past?v?gajai judikat?rai nodok?u neitralit?tes princips un it?paši atskait?juma ties?bas k? PVN meh?nisma neat?emama sast?vda?a ir kop?j?s PVN sist?mas pamatprincips, kurš tiek?stenots Kopienu likumdošan? (skat gada 10. j?lija spriedumu liet? C?25/07 Sosnowska, Kr?jums, I?5129. lpp., 14. un 15. punkts, k? ar? taj? min?t? judikat?ra, un gada 23. apr??a spriedumu liet? C?74/08 PARAT Automotive Cabrio, Kr?jums, I?3459. lpp., 15. punkts). 41 Šis nodok?u neitralit?tes princips ir veids, k?d? Kopienu likumdev?js ir p?rnesis vienl?dz?gas attieksmes principu uz PVN jomu (šaj? sakar? skat gada 10. apr??a spriedumu liet? C?309/06 Marks & Spencer, Kr?jums, I?228. lpp., 49. punkts un taj? min?t? judikat?ra). 42 Tom?r, lai gan šim p?d?jam principam sal?dzin?jum? ar citiem Kopienu ties?bu visp?r?jiem

9 principiem ir konstitucion?ls statuss, nodok?u neitralit?tes princips ir j?att?sta likumdošanas veid?, kas nav izdar?ms cit?di, k? tikai pie?emot atvasin?tu Kopienu ties?bu aktu (maz?kuma akcion?ru aizsardz?bas jom? p?c analo?ijas skat gada 15. oktobra spriedumu liet? C?101/08 Audiolux u.c., Kr?jums, I?0000. lpp., 63. punkts). 43 L?dz ar to par nodok?u neitralit?tes principu pie?emt t?dus preciz?jumus ties?bu akt?, k?di ir tie, kurus transpon? D?nijas ties?b?s un kuri izriet no Sest?s direkt?vas 19. panta 1. punkta un 28. panta 3. punkta b) apakšpunkta, k? ar? š?s direkt?vas F pielikuma 16. punkta vienlaic?gas piem?rošanas, atbilstoši kurai nodok?u maks?t?js, kurš vienlaikus veic ar nodokli apliekamus un no nodok?a atbr?votus nekustam??pašuma p?rdošanas dar?jumus, nevar piln?b? atskait?t visp?r?jiem izdevumiem piem?rojamo PVN. 44 V?l ir j?uzsver, ka visp?r?jais vienl?dz?gas attieksmes princips, kura?paša izteiksme Kopienu atvasin?to ties?bu l?men? un?pašaj? nodok?u jom? ir nodok?u neitralit?tes princips, nosaka, ka sal?dzin?mas situ?cijas nevar v?rt?t atš?ir?gi, ja vien š? atš?ir?ba nav objekt?vi pamatota (iepriekš min?tais spriedums liet? Marks & Spencer, 51. punkts un taj? min?t? judikat?ra). Tas it?paši noz?m?, ka atš?ir?gas uz??m?ju kategorijas, kuras ir sal?dzin?m? situ?cij?, ir j?v?rt? vien?di, lai atbilstoši EKL 3. panta 1. punkta g) apakšpunktam nov?rstu konkurences trauc?jumus iekš?j? tirg?. 45 Transpon?jot Sest?s direkt?vas noteikumus, dal?bvalst?m bija pien?kums iev?rot vienl?dz?gas attieksmes principu sal?dzin?jum? ar citiem visp?r?jiem Kopienu principiem, kuri tiem pieš?irt?s konstitucion?l?s noz?mes d?? t?m ir oblig?ti, ja t?s darbojas Kopienu ties?bu jom? (šaj? sakar? skat gada 18. maija spriedumu liet? C?107/97 Rombi un Arkopharma, Recueil, I?3367. lpp., 65. punkts, k? ar? gada 8. j?nija spriedumu liet? C?396/98 Schloßstrasse, Recueil, I?4279. lpp., 44. punkts). 46 K? izriet no D?nijas vald?bas rakstveida apsv?rumiem, D?nijas likumdev?js, pien?c?gi?emot v?r? visp?r?jo vienl?dz?gas attieksmes principu, transpon?jot Sesto direkt?vu ar apstr?d?tajiem noteikumiem, ir v?l?jies t?dus b?vniec?bas uz??mumus k? NCC, kuri savas b?vniec?bas uz??m?jdarb?bas ietvaros veic no nodok?a atbr?votu nekustam??pašuma p?rdošanu, nost?d?t t?d? paš? situ?cij? k? nekustam??pašuma tirgot?jus, kuri t?d??, ka š? p?d?j? darb?ba ir atbr?vota no nodok?a, nevar atskait?t PVN, kurš ir j?maks? par tiem pieejamiem trešo personu sniegtajiem b?vniec?bas pakalpojumiem, un tas tiek veikts, lai nov?rstu konkurences trauc?jumus iekš?j? tirg?. Šajos apst?k?os nevar lietder?gi atsaukties uz nodok?u neitralit?tes principu, lai iebilstu pret š?di transpon?to noteikumu piem?rošanu. 47?emot v?r? iepriekš min?tos apsv?rumus, uz trešo jaut?jumu ir j?atbild, ka nodok?u neitralit?tes princips neaizliedz, ka b?vniec?bas uz??mums, kurš maks? PVN par b?vniec?bas pakalpojumiem, kurus tas veic par saviem l?dzek?iem (pieg?de sav?m vajadz?b?m), nevar piln?b? atskait?t PVN saist?b? ar visp?r?j?m izmaks?m, sniedzot šo pakalpojumu, ja no š?di p?rdot?m?k?m izrietošais apgroz?jums ir atbr?vots no PVN. Par ties?šan?s izdevumiem 48 Attiec?b? uz lietas dal?bniekiem š? tiesved?ba ir stadija proces?, kuru izskata iesniedz?jtiesa, un t? lemj par ties?šan?s izdevumiem. Ties?šan?s izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsv?rumus Tiesai, un kas nav min?to lietas dal?bnieku ties?šan?s izdevumi, nav atl?dzin?mi. Ar š?du pamatojumu Tiesa (ceturt? pal?ta) nospriež: 1) Padomes gada 17. maija Sest?s direkt?vas 77/388/EEK par to, k? saska?ojami dal?bvalstu ties?bu akti par apgroz?juma nodok?iem Kop?ja pievienot?s v?rt?bas nodok?u sist?ma: vienota apr??inu b?ze, 19. panta 2. punkts ir j?interpret? t?d?j?di, ka

10 gad?jum?, kad b?vniec?bas uz??mums p?rdod par saviem l?dzek?iem uzceltu nekustamo?pašumu, tas nav kvalific?jams par gad?juma rakstura nekustamo?pašumu dar?jumu š?s normas izpratn? t?p?c, ka š? darb?ba ir tiešs, past?v?gs un nepieciešams turpin?jums ar nodokli apliekamai darb?bai. Šajos apst?k?os nav konkr?ti j?izskata, k?d? apm?r? š? p?rdošana, ja to apl?ko atseviš?i, noz?m?, ka tiek izmantotas preces un pakalpojumi, par kuriem j?maks? pievienot?s v?rt?bas nodoklis; 2) nodok?u neitralit?tes princips neaizliedz, ka b?vniec?bas uz??mums, kurš maks? pievienot?s v?rt?bas nodokli par b?vniec?bas pakalpojumiem, kurus tas veic par saviem l?dzek?iem (pieg?de sav?m vajadz?b?m), nevar piln?b? atskait?t pievienot?s v?rt?bas nodokli saist?b? ar visp?r?j?m izmaks?m, sniedzot šo pakalpojumu, ja no š?di p?rdot?m?k?m izrietošais apgroz?jums ir atbr?vots no pievienot?s v?rt?bas nodok?a. [Paraksti] * Tiesved?bas valoda d??u.

Microsoft Word - Jurmala 2006 management report.doc

Microsoft Word - Jurmala 2006 management report.doc VALSTS FONDTO PENSIJU SHMAS LDZEKU IEGULDJUMU PLNS AS Ieguldjumu prvaldes sabiedrba Suprema Fondi ieguldjumu plns Jrmala GADA PRSKATS PAR 2006. GADU AS Ieguldjumu prvaldes sabiedrba Suprema Fondi ieguldjumu

Sīkāk

Microsoft Word - Kopdarbs.doc

Microsoft Word - Kopdarbs.doc LATVIJAS UNIVERSITTES JURIDISKS FAKULTTES Valststiesbu zintu katedras Ptjums Tautas vlta prezidenta institts ES valsts Saemts katedr 2009. g. Sekretra (es) paraksts Zintnisk darba vadtja Prof. Ringolds

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - Prezentacija_VeA_Rekt_pad_Valmieraa_2008.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prezentacija_VeA_Rekt_pad_Valmieraa_2008.ppt [Compatibility Mode] Prvaldbas un kvalittes vadbas jautjumu risinana Ventspils Augstskol Profesors Jānis Vucāns rektors Rektoru padome, 23.05.2008. Ventspils Augstskola ( VeA ) dibinta 1997.gad k valsts augstskol a dibinanas

Sīkāk

Microsoft Word - Filmu_ekonomiskais_potenc_Kompl_2001.doc

Microsoft Word - Filmu_ekonomiskais_potenc_Kompl_2001.doc LATVIJAS ZINTU AKADMIJAS EKONOMIKAS INSTITTS Bezpeas organizcija sabiedrba ar ierobežotu atbildbu, re.nr. 40003324342 Akadmijas laukums 1, LV-1050, Rga, Latvija; tel.7222830, fax/tel 7820608, e-pasts:

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - 1_1_lekc_statist.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 1_1_lekc_statist.ppt [Compatibility Mode] Eiropas vienot ā izglītības telpa politika un tendences Prof. Andrejs Rauhvargers, Latvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs Tel. 67034338, e-pasts rp@lanet.lv; andrejs.rauhvargers@l u.lv http://www.aic.lv/ar/mag

Sīkāk

KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam,

KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, KRETZTECHNIK TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 26. maijā * Lieta C-465/03 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austrija)

Sīkāk

baldones_2_gatisK.xls

baldones_2_gatisK.xls ENERGOEFEKTIVITTES PASKUMU NOVRTJUMS DZVOJAM KA BALDONES IEL 2, IECAV Rga, 2007 novembris/decembris SATURS MJOK'A ENERGOAUDITA ATSKAITE...3 1.daa - pamatinform$cija...3 2.daa - apsekot$ja zi,ojums...4

Sīkāk

WF47TUP6WP a.pdf

WF47TUP6WP a.pdf PPSS Uzvedbas stila profils Personalizts apraksts un veiksmes stratijas Visprjs raksturojums Veiksmgu attiecbu veidošanas stratijas Attiecbas ar cilvkiem un vidi Vadbas stratijas K vadt citus Stratijas,

Sīkāk

Microsoft Word - ekodok0506pasn.doc

Microsoft Word - ekodok0506pasn.doc 1 DAUGAVPILS UNIVERSITTE SOCILO ZINTU FAKULTTE EKONOMIKAS KATEDRA Doktora studiju programma EKONOMIKA Programmas kods - 5131003 Programmas direktors Dr.habil.oec., prof. Nikolajs Baranovskis APSTIPRINTA

Sīkāk

Touch metodika LV

Touch metodika LV Latvijas Lietuvas p!rrobe"u sadarb#bas programma 2007 2013 Projekts Jauna sporta veida ievie$ana Zemgales un %au&u re'ionos jaunie$u akt#va un vesel#ga dz#ves veida atbalstam APM(C)BU PROGRAMMA (Touch

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā

2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienā 2005. GADA 2. JONIJA SPRIEDUMS LIETA C-394/02 TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta) 2005. gada 2. jūnijā * Lieta C-394/02 par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2002.

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

VOLKER UND MARKUS SCHECKE UN EIFERT TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prej

VOLKER UND MARKUS SCHECKE UN EIFERT TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prej TIESAS SPRIEDUMS (virspalāta) 2010. gada 9. novembrī * Apvienotās lietas C-92/09 un C-93/09 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija)

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma Direktīva 2006/112/EK 2. panta 1. punkta

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420592211 A-00570-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 8.februārī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1.

Tirgus dal bnieka nosaukums: Ieguld jumu p rvaldes akciju sabiedr ba Finasta Asset Management Kods: 100 Invalda konservativais ieguldijumu plans 1. Tirgus dal bnieka nosaukums: p rvaldes akciju sabiedr ba "Finasta Asset Management" 1. pielikums Finanšu un kapit la tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 J iesniedz Finanšu un

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420457612 (A01628-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_

Microsoft Word - Noteikumi_Dizaina pakalpojumi_ VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA Tirgus izpētes Dizaina pakalpojumu sniegšana VAS Starptautiskā lidosta Rīgā (Identifikācijas Nr. TI-13/60) NOTEIKUMI M rupes novad 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Ievads

Ievads Rokasgrāmatas papildinājumu autori SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt "Nodokļu likumu komentāru" rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā

Kā jau tika minēts iepriekšējajā rakstā līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā (turpmāk - ES), Latvijas normatīvajos aktos ir jā VALSTS ATBILDĪBA PAR NEPAREIZIEM TIESU NOLĒMUMIEM SAISTĪBĀ AR ES TIESĪBU PIEMĒROŠANU SANDIJA NOVICKA, zvērinātu advokātu birojs Lejiņš, Torgāns un Partneri zvērināta advokāta palīdze Tiesu pienākums piemērot

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa

Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Judikatūras krājums TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta) 2018. gada 4. oktobrī * Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa Regula (ES) Nr. 1215/2012 Jurisdikcija un nolēmumu

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

Casco_HydroStop_SDS_2.0_lvLV

Casco_HydroStop_SDS_2.0_lvLV 1. IEDA A: Vielas/mais juma un uz m jsabiedr bas/uz muma identific šana 1.1 Produkta identifikators Tirdzniec bas nosaukums : 1.2 Vielas vai maisjuma attiecgi apzintie lietošanas veidi un tdi, ko neiesaka

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr , juridiskā adrese: Skanstes hela 2

Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr , juridiskā adrese: Skanstes hela 2 Preču loterijas Actimel Santa kampaņa! noteikumi 1. Loterijas preču izplatītājs ir SIA Danone, reģ. nr. 40003379213, juridiskā adrese: Skanstes hela 27, Rīga, LV 1013, Latvija, turpmāk - Danone. 2. Actimel

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Kokneses novada domes 2009. gada 30. septembra lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 6) Grozījumi apstiprināti ar Kokneses novada domes 2010. gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 4) Grozījumi

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde

Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēde Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu Lūsēni - 2 un Lūsēni - 5 OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI Apstiprināti ar Nīcas novada domes 2015.gada 14. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 16 ) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas

Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas Preču loterijas Pērc jebkuru Fazer Svaigi Cepta Tev! maizi RIMI un laimē kafijas automātu no Illy! noteikumi 1. Loterijas preču ražotājs ir Fazer Latvija SIA, reģ. nr. 40003519875, juridiskā adrese: Druvas

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 4.10.2017. COM(2017) 569 final 2017/0251 (CNS) Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr , PVN Reģ.Nr tālr , tālr./ fax 6 JŪRMALAS PILSĒTAS DOME JŪRMALAS SPORTA SKOLA Nometņu ielā 2B, Jūrmalā, LV-2016, Reģ.Nr.2971902208, PVN Reģ.Nr.90009249367 tālr. 67736378, tālr./ fax 67736379, e-pasts sportaskola@edu.jurmala.lv APSTIPRINU

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.06.2018. Stājas spēkā: 18.07.2018. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 132 (6218), 04.07.2018. OP numurs: 2018/132.13 Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen

Lieta Nr.A SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamen Lieta Nr.A42915909 SKA-292/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 31.maijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore R.Vīduša senatore V.Krūmiņa senatore

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre

APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adre APSTIPRINĀTI ar SIA Smiltenes NKUP valdes 2019. gada 28. februāra lēmums Nr.1/2019 SIA Smiltenes NKUP piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 5, adrese: Daugavas iela 7a, Smiltene, kadastra Nr. 9415 008

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr Lieta Nr.A42461405 SKA 41/2009 S P R I E D U M S Rīgā 2009.gada 26.februārī sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā tiesas sēdes priekšsēdētāja senatore

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS NORAKSTS Lieta Nr.142288812 1-1123-13/21 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 24.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnese

Sīkāk

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini

I Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centra nolikumā lietotie termini AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES INTEREŠU IZGLĪTĪBAS CENTRS Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Aizkrauklē Nolikums Nr.2017/9 APSTIPRINĀTS ar Aizkraukles novada domes 2017.gada

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

BAUSKAS RAJONS

BAUSKAS RAJONS Vecumnieku novada Dome Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola Reģ. Nr. 0470902281 Rīgas ielā 24C, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 Tālrunis: 639 76386, fax: 639 76384, e-pasts:

Sīkāk

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums

Nolēmuma paraugs ar ģērboni - spriedums NORAKSTS Lieta Nr. A420476612 (A01542-13/26) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013. gada 3. maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Snieguma ietvara mehānisms un snieguma rezerve Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumi Katram prioritārajam virzienam nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Regula

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk