T O R Ņ U I E L A S K V A R T Ā L A

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "T O R Ņ U I E L A S K V A R T Ā L A"

Transkripts

1 1 SATURS 1.daļa PASKAIDROJUMA RAKSTS nodaļa ESOŠĀ STĀVOKĻA ANALĪZE PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA; ZEMES ĪPAŠUMI; APBŪVE apbūves struktūra, zemes gabalu izmantošana, inženierkomunikācijas; nodaļa MĒRĶIS un UZDEVUMS nodaļa DETĀLĀ PLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI VISPĀRĒJS APRAKSTS; GĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS SHĒMA; APBŪVE; INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS; daļa GRAFISKIE MATERIĀLI...11 GALVENAIS PLĀNS...M 1:500...Lapa-1 ESOŠĀS ZEMES GABALU ROBEŽAS...M 1: Lapa-2 PLĀNOTĀS ZEMES GABALU ROBEŽAS...M 1: Lapa-3 PLĀNOTĀ ZEMES GABALU IZMANTOŠANA...M 1: Lapa-4 TRANSPORTA KUSTĪBAS SHĒMA...M 1: Lapa-5 PLĀNOTO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU SHĒMA...M 1:500...Lapa-6 PROJEKTĒTĀS IELAS ŠĶĒRSPROFILS...M 1: Lapa-7 3.daļa APBŪVES un IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI nodaļa VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI; nodaļa TERITORIJU ATĻAUTĀ un PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA nodaļa ATSEVIŠĶU TERITORIJU APBŪVES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI JAUKTAS DZĪVOJAMĀS UN DARĪJUMU IESTĀŽU APBŪVES TERITORIJAS; SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA (IELA) nodaļa AIZSARGJOSLAS daļa PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI...25

2 2 1.daļa PASKAIDROJUMA RAKSTS

3 1.daļa PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. nodaļa ESOŠĀ STĀVOKĻA ANALĪZE 3 IEVADS Detālais plānojums Torņa ielas kvartālam Kuldīgā izstrādāts pamatojoties ar Kuldīgas pilsētas Domes 2004.gada 25.marta lēmumu,,par Torņa ielas kvartāla detālā plānojuma izstrādes uzsākšanu (prot.nr.5 p.6.) un saskaņā ar Kuldīgas pilsētas Domes apstiprināto darba uzdevumu. Detālplānojuma robežas: teritorija, ko ierobežo Smilšu iela (līdz Smilšu ielas 12 numuram), 1905.gada iela, Liepājas iela (no 9 līdz 25 numuram) un jaunprojektējamā Torņa iela. Detālplānojums ietver šādu nekustamo īpašumu teritoriju: Liepājas iela 9, Liepājas iela 11, Liepājas iela 13, Liepājas iela 15, Liepājas iela 15A, Liepājas iela 17, Liepājas iela 17A, Liepājas iela 19, Liepājas iela 21, Liepājas iela 23, Liepājas iela 25, Liepājas iela 25A, 1905.gada iela 4, 1905.gada iela 6, Smilšu iela 6, Smilšu iela 8, Smilšu iela 10, Smilšu iela 12, Torņa iela 4, Torņa iela 5, Torņa iela 6, Torņa iela 8, Torņa iela 10, Torņa iela, Iebrauktuve pie Ģeodēzista, Šaurā iela PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA. Torņa ielas kvartāla detālplānojums izstrādāts pamatojoties uz Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojumu (apstiprināts ar 2002.gada 29.novembra Kuldīgas pilsētas Domes lēmumu) un detalizē šo teritorijas plānojumu minētās teritorijas robežās. Torņa ielas kvartāla detālplānojumā ņemtas vērā arī 1999.gadā izstrādātā,,kuldīgas vecpilsētas detālā plānojuma un 2000.gada PHARE projekta Gēsthahte-Kuldīga pamatnostādnes. Detālā plānojuma pamatā ir topogrāfiskais plāns (izstrādātājs SIA,,GEODĒZISTS, lic.nr.028), kas izstrādāts LKS92TM koordinātu sistēmā m=0,999788, Baltijas augstumu sistēmā, mērogs 1: ZEMES ĪPAŠUMI. Torņa ielas kvartāla detālajā plānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst šādi zemes gabali: N.p.k. Adrese Kadastra Nr. Platība (m 2 ) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (VZD kods) 1. Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela 15A Liepājas iela Liepājas iela 17A Liepājas iela Liepājas iela

4 4 10. Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela 25A gada iela gada iela Smilšu iela Smilšu iela Smilšu iela Smilšu iela Torņa iela Torņa iela Torņa iela Torņa iela Torņa iela Torņa iela Iebrauktuve pie Ģeodēzista 26. Šaurā iela APBŪVE. KOPĀ: Apbūves struktūra Detālajā plānojumā ietvertā teritorija kvartāls starp Liepājas, 1905.gada, Smilšu ielām un iekškvartālu aiz Liepājas iela 25 nama atrodas Kuldīgas pilsētas centra daļā, aizsargājamā apbūves teritorijā Kuldīgas vecpilsētā, kā arī daļēji valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Plānojuma teritorijā atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis dzīvojamā māja Liepājas ielā 17. Detālajā plānojumā ietvertajā teritorijā šobrīd ir 23 zemesgabali, kuriem piekļūšana nodrošināta no Liepājas, Smilšu un 1905.gada ielām. Kvartāla teritorijā galvenās ēkas izvietotas pie minēto ielu sarkanajām līnijām, palīgēkas - zemes gabalu dziļumā (izņēmums ir bij.ebreju sinagogas ēkas 1905.gada ielā 6, kur apbūve izvietota ar atkāpinātu būvlaidi). Apbūve pārsvarā sadrumstalota sastāv no atsevišķiem bloķētiem dažādu augstumu apjomiem, kas novietoti galvenokārt tieši pie kaimiņu zemes gabalu robežām. Pēdējo gadu laikā no ugunsgrēkiem un nolietojuma zudusi virkne palīgēku 1905.gada ielā 4, Liepājas ielā 25A, kuru apjomus būtu nepieciešams atjaunot veicot kvartāla rekonstrukciju. Ēka Liepājas ielā 19 celta pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados pie būvlaides, kura tika plānota jau 1948.gada pilsētas ģenerālajā plānā. Šis plāns paredzēja paplašināt Liepājas ielu, nojaucot vēsturisko apbūvi pie Liepājas ielas. Kvartālā esošo ēku vēsturiskā inventarizācija skatāma kvartāla apbūves ēku pasēs (pielikums Nr.1)

5 5 Kvartāla apbūve Kuldīgas pilsētas kartēs: gads 1839.gads

6 gads 1913.gads

7 7 Zemes gabalu izmantošana Ēkas kvartālā galvenokārt tiek izmantotas jauktai dzīvojamai un darījumu iestāžu apbūves funkcijai. Ēku pirmajos stāvos pārsvarā atrodas tirdzniecības un finanšu iestādes (veikali, bankas), augšējos stāvos dzīvokļi. Sabiedriska funkcija pašreiz ir tikai ēkām Smilšu ielā 6 (mūzikas skola) un 1905.gada ielā 6 (bij.ebreju sinagoga, ēka patreiz netiek izmantota). Inženierkomunikācijas Detālajā plānojumā ietvertajā kvartālā visas ēkas, kas atrodas pie esošajām ielām ir pieslēgtas pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai, daļēji nav izbūvēti pieslēgumi līdz katram atsevišķam dzīvoklim un pieslēgumi ēkām, kas neatrodas tieši pie Liepājas, Smilšu un 1905.gada ielu sarkanajām līnijām. Pie nama Liepājas ielā 17 atrodas brīvkrāns, kuru izmanto iedzīvotāji, kuru dzīvokļi nav pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai, un tūristi. Lielākā daļa ēku, kas atrodas plānojumā ietvertajā teritorijā, ir pieslēgtas centralizētajai pilsētas kanalizācijas sistēmai. Problēmas ir ar to ēku pieslēgumiem, kas neatrodas tieši pie esošajām ielām. Kanalizācijas tīkli izbūvēti haotiski, to diametri nodrošina tikai atsevišķa dzīvokļa apkalpošanu, bet nav pietiekoši visas mājas kanalizācijas sistēmas izbūvei. Daļa no kvartāla iedzīvotājiem izmanto sausās tualetes, kas rada antisanitāru vidi pašā pilsētas centrā. Lietus ūdens kanalizācija kvartālā izbūvēta tikai daļēji. Plānojumā apskatāmajā teritorijā paredzēta papildus sakaru kabeļu izbūve kvartāla iekšienē. Visi pieslēgumi veicami no esošajiem sakaru kabeļiem, kas izbūvēti Liepājas, 1905.gada un Smilšu ielu sarkanajās līnijās. Kvartāls nav pieslēgts centralizētai gāzes apgādes sistēmai. Jaunprojektējamo Šaurās un Torņa ielu sarkanajās līnijās tiek paredzēta vieta zema spiediena gāzes vadam. 2. nodaļa MĒRĶIS un UZDEVUMS Torņa ielas kvartāla detālplānojuma mērķis ir radīt maksimāli ērtu piekļūšanu un apgādes iespēju kvartāla teritorijā esošajiem dzīvokļiem un tur izvietotajām iestādēm un uzņēmumiem, ņemot vērā Liepājas ielas kā gājēju ielas statusu. Optimizēt esošo zemes gabalu robežas, sadalot vai konsolidējot atsevišķus nekustamos īpašumus. Torņa ielas kvartāla detālā plānojuma uzdevums ir detalizēt Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus, nosakot: projektēto iekškvartāla ielu - Torņa ielas un Šaurās ielas sarkanās līnijas un šķērsprofilus; atsevišķu nekustamo īpašumu robežas, adresāciju, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus un servitūtus, teritorijas atļauto izmantošanu, kā arī noteikumus katram esošam un projektētam zemes gabalam; nepieciešamo inženiertīklu izvietojumu un to aizsargjoslas. Izstrādāt optimālu gājēju un transporta plūsmas organizācijas shēmu minētā kvartāla ietvaros, ņemot vērā Liepājas ielas kā gājēju ielas statusu Detālā plānojuma pamatuzdevums ir līdzsvarot zemes īpašnieku, sabiedrības un apbūves kultūrvēsturisko kvalitāšu saglabāšanas intereses.

8 3. nodaļa DETĀLĀ PLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI VISPĀRĒJS APRAKSTS Torņa ielas kvartāla detālā plānojuma priekšlikumi saistīti ar iekškvartāla ielu (Torņa ielas un Šaurās ielas) izbūvi, kas nepieciešamas, lai Liepājas iela varētu funkcionēt kā gājēju iela. Plānojums paredz iedzīvotāju un apkalpes transporta piekļūšanu katram zemes gabalam no kvartāla iekšienes - no 1905.gada ielas puses, tādējādi sakārtojot transporta un gājēju plūsmas, nodrošinot Liepājas ielas kā gājēju ielas funkcionēšanu. Plānojums paredz arī publiski pieejamu stāvlaukumu izvietošanu tiešā vecpilsētas un gājēju ielas tuvumā, kā arī kvartāla vēsturisko apjomu atjaunošanu un patvaļīgi radušos malkas novietņu un pēckara laika garāžu likvidēšanu. Kompleksi tiek risināta ielu teritoriju, komunikāciju un apbūves izvietošana kvartālā GĀJĒJU un TRANSPORTA PLŪSMAS ORGANIZĀCIJA Vēsturiski galvenā satiksmes artērija, kas apkalpoja šo kvartālu bija Liepājas iela. Sakarā ar Liepājas ielas kā gājēju ielas statusu šajā pilsētas daļā, detālplānojuma risinājums paredz piekļūšanu katram dzīvoklim un iestādei, kas atrodas šajā teritorijā, neizmantojot Liepājas ielu. Tiek paredzētas jaunas iekškvartāla ielas Torņa iela, kas sākas pie 1905.gada ielas un beidzas Liepājas ielas 25 namu pagalmā un Šaurā iela, kas sākas pie Mucenieku ielas un beidzas pie Smilšu ielas. Detālplānojums paredz Šaurās ielas risinājumu posmā no Liepājas ielas līdz Smilšu ielai. Ievērojot vecpilsētas apstākļus un vēsturisko apbūvi Torņa iela posmā līdz Šaurai ielai paredzēta kā divvirziena iela ar kabatām automašīnu plūsmu apmaiņai. Torņa ielas galā paredzētas stāvvietas un apgriešanās laukums. Izbūvējot Torņa ielu paredzēts likvidēt vairākas pēckara gados radušās silikātķieģeļu garāžas. Šaurā iela detālplānojuma teritorijā sākas pie Liepājas ielas un posmā līdz Torņa ielai plānota kā gājēju iela nenodalot atsevišķi braucamo daļu un gājēju ietvi. Šajā posmā nav paredzēta intensīva transporta tranzītsatiksme piebraukšana nepieciešama tikai, lai apkalpotu tur esošās darījuma iestādes. Šaurās ielas posmā līdz Torņa ielai plānotas arī vieglā autotransporta stāvvietas uz Liepājas ielas esošo uzņēmumu apmeklētāju un darbinieku transportam. Šaurā iela posmā no Torņa ielas līdz Smilšu ielai plānota kā vienvirziena iela ar atsevišķu braucamo daļu un samērā plašu ietvi, kas varētu kalpot arī kā vieta dažāda veida sezonas rakstura servisa iestādēm (piem.vasaras kafejnīcām) tādējādi mēģinot apvienot apkalpes ielas un gājēju ielas funkcijas vienlaicīgi šīs abas plūsmas nodalot APBŪVE Apbūves struktūra Plānota apbūves blīvuma palielināšana kvartālā, galvenokārt jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijās (DzD). Ieteikumu veidā plānota iespējamā apbūves izvietošana gar Torņa ielu un Šauro ielu, ar mērķi saglabāt Kuldīgai raksturīgo apbūves raksturu, kā arī nodrošināt to prasību izpildi, ko nosaka komerciāla rakstura uzņēmumu specifika. Plānoto jauno apjomu galvenās fasādes vērstas pret Šauro ielu un Torņa ielu. Plānojumā paredzēta mūzikas skolas ēku kompleksa paplašināšana, kā arī bij. ūdenstorņa apjoma iekļaušana apkārtējā apbūvē, paredzēta trīsstāvu silikātķieģeļu ēkas Liepājas ielā 19 rekonstrukcija. Vēsturiskā apbūve atjaunojama un jaunbūves izbūvējamas atbilstoši aizsargājamās teritorijas Kuldīgas vecpilsēta apbūves noteikumu prasībām (skat. Kuldīgas pilsētas apbūves noteikumu 9.nodaļu), kā arī ievērojot kvartāla ēku inventarizācijas ieteikumus.

9 9 Plānotās zemes gabalu robežas Galvenais detālplānojuma uzdevums ir noteikt abu jaunprojektējamo ielu sarkanā līnijas nodrošinot normatīviem atbilstošu ielu platumu un šķērsprofilu, līdz ar to detālplānojums apredz nelielu zemesgabalu atdalīšanu no īpašumiem Liepājas ielā 19, Liepājas ielā 23, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 12. Plānojums paredz arī zemes gabala Smilšu ielā 6 sadalīšanu 3 atsevišķos zemes gabalos (tiek nodalīta tā zeme, kas Kuldīgas mūzikas skolai nav nepieciešama tās funkciju uzturēšanai), atsevišķi nodalot zemi stāvlaukuma vajadzībām un apbūves gabalu pie Smilšu ielas. Lai izveidotu vienotu funkcionēt spējīgu nekustamo īpašumu, tiek apvienotas zemes Liepājas ielā 19 un 21 (uz abiem zemes gabaliem atrodas viena ēka), šim zemes gabalam tiek pievienots arī zemes gabals Liepājas ielā 17A. Tā kā zemes gabali 1905.gada ielā 6 un Smilšu ielā 6 veido vienotu sabiedrisko telpu, abi ir pašvaldības īpašumi, kas tiks izmantoti sabiedriskām vajadzībām, detālplānojums paredz turpmāk šo zemes gabalu robežu konsolidāciju risināt ar zemes ierīcības projekta palīdzību. Plānojums paredz arī koriģēt Torņa ielas un Šaurās ielas savstarpējās robežas, veidojot vienu zemes gabalu ar adresi - Torņa iela un divus atsevišķus zemes gabalus ar atsevišķām adresēm - Šaurā iela un Šaurā iela zeme 1. N.p.k. Adrese Kadastra Nr. Esošā platība (m 2 ) Plānotā platība (m 2 ) 1. Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela 15A Liepājas iela Liepājas iela 17A Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela Liepājas iela 25A gada iela gada iela Smilšu iela Smilšu iela Smilšu iela 8A Smilšu iela Smilšu iela Torņa iela Torņa iela Torņa iela 4A Torņa iela Torņa iela Torņa iela Torņa iela Šaurā iela Torņa iela Iebrauktuve pie Ģeodēzista 30. Šaurā iela Šaurā iela zeme

10 10 Plānotā zemes gabalu izmantošana Zemes gabalus Torņa ielas kvartālā paredzēts izmantot atbilstoši Kuldīgas pilsētas teritorijas plānojumam pārsvarā tā ir jaukta dzīvojamā un darījumu iestāžu apbūve, īpašumam Smilšu ielā 6 un 1905.gada ielā 6 ieteicamā atļautā izmantošana sabiedriskā un darījumu iestāžu apbūve. Diezgan lielu teritoriju kvartālā aizņem satiksmes infrastruktūra ielas un stāvlaukumi. Torņa ielas un Šaurās ielas sarkanās līnijas Adatu ielas sarkanās līnijas un šķērsprofilus skat. Lapa-1 un Lapa INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS Detālais plānojums paredz izbūvēt ūdensvada, kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas vadus, kā arī elektrības, sakaru un apgaismojuma kabeļus jaunprojektējamo ielu sarkano līniju robežās. Kvartāla teritoriju šķērso maģistrālā siltumtrase, atbilstoši izstrādātajam siltumtrašu rekonstrukcijas projektam. Tā kā siltumtrase pie Smilšu ielas ir projektēta pa zemes gabala vidu tādējādi neracionāli izmantojot iespējamo apbūves zemi, detālplānojums šajā vietā paredz projekta korekcijas nosakot siltumtrases vietu Šaurās ielas sarkano līniju robežās. Lai arī Kuldīgas pilsētā pašreiz nav vienotas gāzes apgādes sistēmas, plānojumā paredzēta vieta gāzes vadam. Detālplānojums paredz demontēt virkni nefunkcionējošu vai nepareizi izbūvētu ūdensvadu, kanalizācijas vadu un siltumtrašu. Detālā plānojumā noteiktas esošo un plānoto inženierkomunikāciju aizsargjoslas. Plānoto inženierkomunikāciju aizsargjoslas precizējamas pēc trašu izbūves atbilstoši izpildshēmām.

11 11 2.daļa GRAFISKIE MATERIĀLI

12 12 Skatīt pielikumus

13 13 3.daļa APBŪVES un IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 3.daļa APBŪVES un IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 1. nodaļa VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.1. Šie apbūves noteikumi darbojas Torņa ielas kvartāla detālā plānojumā ietvertajā teritorijā:nekustamajos īpašumos ar adresēm Liepājas iela 9, Liepājas iela 11, Liepājas iela 13, Liepājas iela 15, Liepājas iela 15A, Liepājas iela 17, Liepājas iela 17A, Liepājas iela 19, Liepājas iela 21, Liepājas iela 23, Liepājas iela 25, Liepājas iela 25A, 1905.gada iela 4, 1905.gada iela 6, Smilšu iela 6, Smilšu iela 8, Smilšu iela 10, Smilšu iela 12, Torņa iela 4, Torņa iela 5, Torņa iela 6, Torņa iela 8, Torņa iela 10, Torņa iela, Iebrauktuve pie Ģeodēzista, Šaurā iela; 1.2. Šie apbūves noteikumi detalizē un papildina Kuldīgas pilsētas apbūves noteikumus; 1.3. Šie apbūves noteikumi stājas spēkā līdz ar Kuldīgas pilsētas Domes lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu laikrakstā Latvijas Vēstnesis Detālplānojuma teritorijā ievērojamas Kuldīgas pilsētas apbūves noteikumu 9.nodaļas (noteikumi aizsargājamai apbūves teritorijai Kuldīgas vecpilsēta) prasības. 2. nodaļa TERITORIJU ATĻAUTĀ un PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA (zonējums) 2.1. Šie apbūves noteikumi ir Torņa ielas kvartāla detālā plānojuma sastāvdaļa un skatāmi kopā ar grafisko materiālu (skat. Lapa-1 vai Lapa-4). N.p.k. Teritorijas nosaukums Krāsa Apzīmējums 1. JAUKTAS DZĪVOJAMĀS UN DARĪJUMU APBŪVES TERITORIJAS Tumši sārta DzD 2. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA (iela) Balta 2.2. Teritoriju robežas ir ielu sarkanās līnijas un zemes gabalu robežas. 3. nodaļa ATSEVIŠĶU TERITORIJU APBŪVES un IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 3.1. JAUKTAS DZĪVOJAMĀS UN DARĪJUMU APBŪVES TERITORIJAS DEFINĪCIJA. Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (Detālajā plānojumā atzīmētas tumši sārtā krāsā, pieņemtais saīsinājums DzD) nozīmē apbūves teritorijas, kurās galvenie zemju izmantošanas veidi ir daudzdzīvokļu nami, kuros ēku

14 14 pirmajos stāvos var tikt izvietotas darījumu iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumi Jauktu dzīvojamās un darījumu apbūves teritoriju atļautā izmantošana: 1. Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve; 2. Sakaru un masu mēdiju iestāžu apbūve; 3. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 4. Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 5. Muzeju, izstāžu zāļu, arhīvu un bibliotēku apbūve; 6. Sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve; 7. Finansu un kredītiestāžu, kā arī biroju apbūve; 8. Mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu apbūve; 9. Restorānu, bāru, kafejnīcu un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve; 10. Viesnīcu, moteļu apbūve; 11. Azartspēļu uzņēmumu apbūve; 12. Atklātas autostāvvietas; 13. Garāžas kā palīgizmantošana; 14. Mazstāvu un daudzstāvu daudzdzīvokļu namu apbūve Zemes gabalu Smilšu ielā 6 un 1905.gada ielā 6 atļautā izmantošana: 1. Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve; 2. Sakaru un masu mēdiju iestāžu apbūve; 3. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 4. Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 5. Masu izklaides un atpūtas pasākumu ēku apbūve; 6. Muzeju, izstāžu zāļu, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve; 7. Sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve; 8. Reliģisko iestāžu ēku apbūve; 9. Finansu un kredītiestāžu, kā arī biroja ēku apbūve; 10. Atklātas autostāvvietas; * Apbūves teritoriju izmantošanas veidi noteikti pēc VZD lietošanas mērķu kataloga Zemes gabali Smilšu ielā 6 un 1905.gada ielā 6 ir sadalāmi vai apvienojami bez jauna detālā plānojuma izstrādāšanas, ja ir iespējams ievērot Kuldīgas pilsētas apbūves noteikumu un Torņa ielas kvartāla detālā plānojuma apbūves noteikumu pārējās prasības, kas noteiktas šīm apbūves teritorijām; Atsevišķu zemes gabalu apbūves noteikumi N. p. k. Zemes gabala adrese Kadastra Nr. Plānot ā platība (m 2 ) Maksimāl ā apbūves intensitāte Maksimāl ais apbūves blīvums Maksimāl ais stāvu skaits 1. Liepājas iela % 80% 3 2. Liepājas iela % 80% 3 3. Liepājas iela % 80% 3 Apgrūtinājumi valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr teritorija, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr teritorija, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr teritorija,

15 4. Liepājas iela % 80% 2 5. Liepājas iela 15A % 10% 2 6. Liepājas iela % 50% 2 7. Liepājas iela % 40% 3 8. Liepājas iela % 100% 2 9. Liepājas iela % 60% Liepājas iela 25A % 60% gada iela % 60% Smilšu iela % 60% Smilšu iela 8A % 60% Smilšu iela % 90% Smilšu iela % 90% Torņa iela Torņa iela 4 15 valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr teritorija, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr teritorija, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr teritorija, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr % 10% % 60% 2 valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr teritorija, 18. Torņa iela 4A Torņa iela Torņa iela Torņa iela 8 90% 60% % 90% % 60% % 60% 2 valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr teritorija, 22. 2

16 Torņa iela Šaurā iela gada iela % 60% Tornim saglabājams esošais augstums % 90% % 60% 3 Smilšu iela % 60% 3 pieminekļa Nr.7435 aizsargjosla, pieminekļa Nr.6355 aizsargjosla pieminekļa Nr aizsargjosla, valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Nr aizsargjosla Citi noteikumi 1. Ēku rekonstrukciju un jaunbūvju gadījumā stāvvietas projektēt atbilstoši LVS-190 prasībām. Ja uz zemes gabala nav iespējams izvietot standartam atbilstošu autostāvvietu skaitu, stāvvietas izbūvējamas citā ar Kuldīgas pilsētas Domi saskaņotā vietā. 2. Būvlaides Liepājas, 1905.gada, Smilšu, Torņu un Šaurās ielu sarkanās līnijas (izņemot īpašumu Liepājas ielā 19). Nekustamajam īpašumam Liepājas ielā 19 būvlaide pret Liepājas ielu 9 m. (skat.lapa-1). Zemesgabalam 1905.gada ielā 6, Kuldīgā esošā būvlaide līdz 1905.gada ielai un Smilšu ielai. 3. Plānotās apbūves izvietojums (skat.lapa-1) uzskatāms kā ieteikums, kas var tikt koriģēts izstrādājot būvprojektu konkrētai būvniecības iecerei. 4. Šo apbūves teritoriju zemes gabalos apgādes transporta piekļūšana ēkām un būvēm nodrošināma no Torņa ielas. 5. Kvartālā esošos nekustamos īpašumos nodrošināma publiski pieejama ārtelpa; 6. Projektējot jaunas vai rekonstruējot esošās šīs teritorijas publiski pieejamas telpas, paredzēt pasākumus vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 7. Pie publiski pieejamām iestādēm un uzņēmumiem paredzēt velosipēdu novietnes. 8. Projektējot jaunus vai rekonstruējot esošos šīs teritorijas būvobjektus katrā konkrētā zemesgabalā paredzēt teritorijas apzaļumošanu un labiekārtošanu, kā arī vietu atkritumu konteineru izvietošanai 9. Nekustamam īpašumam Liepājas ielā 9 iebrauktuves vieta no 1905.gada ielas precizējama ēkas rekonstrukcijas tehniskajā projektā. 10. Nekustamajam īpašumam Smilšu ielā 8A vismaz 20% teritorijas paredzami zaļajiem stādījumiem. 11. Nekustamā īpašuma Torņa ielā 3 atļautā izmantošana atklāts stāvlaukums.

17 Izstrādājot apbūves tehnisko projektu nekustamā īpašumā Torņa ielā 4A vēlams nodrošināt gājēju kustības iespēju caur zemes gabalu SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA (iela) DEFINĪCIJA. Satiksmes infrastruktūras teritorija (Detālajā plānojumā atzīmēta baltā krāsā) nozīmē teritoriju, kurā noteiktais zemes izmantošanas veids ir Torņa iela un Šaurā iela. Teritorijas robežas noteiktas starp ielu sarkanajām līnijām Satiksmes infrastruktūras teritorijas atļautā izmantošana: Iekškvartāla iela Zemes gabala apbūves noteikumi N.p.k. Zemes gabala adrese Plānotā platība (m 2 ) 1. Torņa iela Šaurā iela Šaurā iela zeme Citi noteikumi 1. Torņa ielas un Šaurās ielas sarkanās līnijas un platumus skat. lapa-1; 2. Maģistrālie inženierkomunikāciju tīkli izvietojami Torņa ielas un Šaurās ielas sarkano līniju ietvaros; 3. Izbūvējot ielu jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 4. Izbūvējamā iela nodrošināma ar normatīviem atbilstošu ielas apgaismojumu; 5. Torņa ielas ietves, brauktuve un nobrauktuves iesedzamas ar bruģakmeni, bruģakmenī ieklājamas arī autostāvvietas. Vēlams brauktuves un ietves ieklāt ar betona bruģakmeni, automašīnu stāvvietas ar akmens bruģi. Vietās, kurās nav paredzama intensīva gājēju un transporta plūsma paredzēt akmens bruģa ielaidumus. 6. Izstrādājot tehnisko projektu Šaurai ielai posmā no Torņa ielas līdz Smilšu ielai projektā paredzēt ātrumu ierobežojošas vietas. 7. Nekustamā īpašumā Šaurā iela zeme 1 ietvi atļauts izmantot sezonas rakstura rekreācijas būvju (piem. vasaras kafejnīcu) izvietošanai. 4. nodaļa AIZSARGJOSLAS 4.1. Kuldīgas pilsētas Torņa ielas kvartāla teritorijai aizsargjoslas noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARGJOSLAS: Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem: N.p.k. Pieminekļa numurs Pieminekļa veids Pieminekļa nosaukums Aizsargjoslas platums (m) Valsts nozīmes Kuldīgas pilsētas pilsētbūvniecības vēsturiskais centrs 100 Valsts nozīmes Dzīvojamā ēka

18 arhitektūras EKSPLUATĀCIJAS AIZSARGJOSLAS: 1. Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem skat. grafisko daļu Lapas Nr.1, 6, 7 un šī detālplānojuma apbūves noteikumu 3.nodaļas 3.2.punktu. 2. Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām gar pazemes kabeļu, gaisvadu un radiolokācijas telekomunikāciju līnijām zemes gabals un gaisa telpa telekomunikāciju līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas plaknes telekomunikāciju līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no pazemes kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas ass. 3. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem: gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju, elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijām zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass; ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm zemes gabals un gaisa telpa elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 3 metru attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes. 4. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem: gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai, 2,5 metru attālumā no līnijas ass, gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem; ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas. 5. Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem: gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; gar pašteces kanalizācijas vadiem 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas; gar drenām un atklātiem grāvjiem 3 metri uz katru pusi no drenas vai grāvja malas. 6. Aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm: gar gāzesvadiem zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas katrā pusē no gāzesvada ass, gāzesvadam ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem 1 metra attālumā, vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 megapaskāliem 5 metru attālumā, ap gāzes regulēšanas stacijām 6 metru attālumā;

19 19 ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem 1 metra attālumā, vairāk par 0,4 megapaskāliem līdz 0,6 megapaskāliem 5 metru attālumā; Ap gāzes individuālajiem regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu 0.3 megapaskāli 4 m, ap gāzes individuālajiem regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu 0.6 megapaskāli 7 m.

20 20 4.daļa PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1 redakcija.doc

Microsoft Word - DP_ Kesan_paskaidrojuma raksts 1  redakcija.doc Detālplānojums Mālpils pagasta zemes gabalā Ķešāni (kadastra nr. 8074-001-0094) 1. redakcija Mālpils, 2006 Saturs I PASKAIDROJUMA RAKSTS... 3 Ievads... 3 1.1. Teritorijas pašreizējā izmantošana... 3 1.2.

Sīkāk

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc

Microsoft Word - 1_Teritorijas_izmantosanas_un_apbuves_noteikumi.doc Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi 1 Teritorijas izmantošana (zonējums), apbūves noteikumi Ķīpsalas teritorijas izmantošanas (zonējuma) pamatā likti iepriekš minētie nozīmīgie faktori, lai veicinātu

Sīkāk

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1)

DETALPLANOJUMA_1.REDAKCIJA (1) 1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.1. IEVADS Detālplānojuma grozījumi Cidoniju iela 47 izstrāde, uzsākta atbilstoši Stopiņu novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumam Nr.82 Par detālplānojuma Saulīši (1.z.g.),

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS 1 Detalizēti Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI A. Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana 1. Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju

Sīkāk

Untitled

Untitled 1.pielikums Rīgas domes 2015.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 Lokālplānojums zemesgabaliem Kantora ielā 10 (kadastra Nr.01001062132, kadastra Nr.01001062134) Redakcija 1.1. Teritorijas

Sīkāk

1

1 PASKAIDROJUMA RAKSTS IEVADS Detālplānojuma izstrāde Garkalnes novada, Berģu zemes vienībām Lietus ielā 12, kadastra apzīmējums 8060 011 0244, un Saktas, kadastra apzīmējums 8060 011 0245 uzsākta pamatojoties

Sīkāk

Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102 (kadastra Nr ) Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi Pasūtītājs: Jūrmalas pi

Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102 (kadastra Nr ) Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi Pasūtītājs: Jūrmalas pi Detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102 (kadastra Nr. 13 00 020 2102) Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi Pasūtītājs: Jūrmalas pilsētas dome Izstrādātājs: SIA Grupa93 Rīga, 2014. gads

Sīkāk

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar

INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar INVESTĪCIJU TERITORIJA Cīrulīšu iela 65 Īpašnieks: SIA Cīrulīšu 65 Kadastra numurs: 4201-007-1624 Platība: 6883 m 2 Teritorijas apraksts: Robežojas ar Cīrulīšu ielu un Kovārņu ielu Uz zemesgabala atrodas

Sīkāk

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MEŽAPARKS IZSTRĀDES PAMATOJUMS TERITORIJAS SITUĀCIJAS UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS Plānojamās teritorijas novietne Nekustamā īpašuma Mežaparks, Tīnūžu

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And

2017.gada 28.martā LĒMUMS Garkalnes novadā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības And 2017.gada 28.martā Protokols Nr.4 1. Par detālplānojuma zemes vienībai Andrēni izstrādes uzsākšanu Izskatot zemes vienības Andrēni, kadastra apzīmējums 8060-006-0291, īpašnieka SIA Bergi Rich, reģistrācijas

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2015.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2015.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz

LĒMUMS Garkalnes novadā 2015.gada 31.martā Protokols Nr.3 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir iz 1. Par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese) Garkalnes novada dome ir izskatījusi A. B. 2015.gada 26.marta iesniegumu par zemes lietošanas mērķa precizēšanu zemes vienībā (adrese).

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads

JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa Paskaidrojuma raksts 2016.gads JŪRMALAS ILSĒTAS TERITORIJAS LĀNOJUMA GROZĪJUMI I daļa askaidrojuma raksts 2016.gads Saturs 1. Funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saskaņošana ar MK em Nr.240)... 2 2.

Sīkāk

Microsoft Word - III_2.redakcija_TIAN.doc

Microsoft Word - III_2.redakcija_TIAN.doc Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums turpmākajiem 12 gadiem 3.daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi otrā redakcija Jūrmala 2012.g. Saturs 1. Vispārīgie noteikumi...4

Sīkāk

Microsoft Word - RTIAN_grozījumu_satura_rādītājs.doc

Microsoft Word - RTIAN_grozījumu_satura_rādītājs.doc Rīgas domes 18.08.2009. saistošie noteikumi Nr.5 Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi SATURA RĀDĪTĀJS 1. Vispārīgie

Sīkāk

Microsoft Word - vaks_Apbuves-noteik

Microsoft Word - vaks_Apbuves-noteik Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojums 2013. 2025.gadam II daļa TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN VECPIEBALGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. 2025.GADAM II daļa TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN Vecpiebalgas

Sīkāk

Microsoft Word - Teritorijas_izmant_un_apbuves_noteik._34.doc

Microsoft Word - Teritorijas_izmant_un_apbuves_noteik._34.doc RĪGAS DOME Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, reģ. Nr. LV90000064250, tālrunis 8000800, fakss 7026184 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Rīgā 20.12.2005. Nr.34 (Rīgas domes 20.12.2005. lēmums Nr.749) Rīgas teritorijas izmantošanas

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr

[Type here] Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr Būvniecības ieceres 2017.gadā. Paskaidrojuma raksti, apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 03.01.2017. 3.5.10/01-PR2017 BS-23664-173 2. 06.01.2017. 3.5.10/02-PR2017

Sīkāk

DAGDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS GADAM 3.sējums TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Galīgā redakcija Dagdas novada Teritorija

DAGDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS GADAM 3.sējums TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Galīgā redakcija Dagdas novada Teritorija DAGDAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013. 2024. GADAM 3.sējums TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Galīgā redakcija Dagdas novada Teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā

Sīkāk

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz

2017.gada 29.jūnijā LĒMUMS Garkalnes novadā Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Iz Nr.2 (prot.nr.2, 5. ) Par Bukultu ciema lokālplānojuma Ādažu ielas sarkanās līnijas izstrādes uzsākšanu Izskatot būvvaldes ierosinājumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi, lai noteiktu sarkanās līnijas Ādažu

Sīkāk

VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS 2013 – 2025

VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS 2013 – 2025 Vārkavas novada teritorijas plānojums 2014. 2025. gadam II daļa Galīgā Redakcija Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2014. Saturs IEVADS 5 1.VĀRKAVAS NOVADA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2012.gada 7.februārī Nr.7 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. Par būvprojekta Graudu noliktava zemes īpašumā Mači,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 1.) Par Krustpils novada teritorijas plānojuma gadam un s

APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 1.) Par Krustpils novada teritorijas plānojuma gadam un s APSTIPRINĀTS Ar Krustpils novada domes 17.07.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 1.) Par Krustpils novada teritorijas plānojuma 2013. 2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/12 Par Krustpils novada teritorijas

Sīkāk

OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 O

OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 O OZOLNIEKU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90000015486 Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 ozolnieki@ozolnieki.lv Ozolnieku novada teritorijas plānojums 2019.-2033.gadam

Sīkāk

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat

Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mat Vēja elektrostaciju parku Dobele un Pienava būvniecība Dobeles un Tukuma novados Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas materiāli Rīga, 2017. gada oktobris Vides pārraudzības

Sīkāk

Apstiprināts ar Rīgas domes

Apstiprināts ar Rīgas domes 2. pielikums Apstiprināts ar Rīgas pilsētas būvvaldes..2014. lēmumu Nr. BV-14- DARBA UZDEVUMS detālplānojuma izstrādei zemes vienībai Pūres ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0206) Detālplānojuma

Sīkāk

TP_TIAN_III_sejums

TP_TIAN_III_sejums Saistošie noteikumi Nr.17 novada teritorijas plānojums 2012. 2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa Apstiprināti ar novada domes 31.10.2012. sēdes lēmumu (protokols

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOMES

KULDĪGAS NOVADA DOMES KULDĪGAS NOVADA DOMES BŪVNIECĪBAS KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Kuldīgā 2013.gada 9. aprīlī Nr.14 Sēde sasaukta plkst. 14:00 D A R B A K Ā R T Ī B A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. Par būvprojekta

Sīkāk

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad

Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. A /8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā gad Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. A42-02194-15/8 ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2015. gada 26. novembrī Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:

Sīkāk

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01-

[Type here] Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. Iesnieguma datums Lietas Nr /01- Būvniecības ieceres 2016.gadā. Paskaidrojuma raksti un apliecinājuma kartes Nr. p.p. esnieguma datums Lietas Nr. 1. 15.01.2016 3.5.10/01-PR2016 BS-955-6 2. 19.01.2016 3.5.11/01-AK2016 BS-1041-7 3. 09.02.2016

Sīkāk

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem

Microsoft Word - Nr.7_raksanas_darbu_veiksana_ar_grozijumiem Reģistrēti RAPLM ar Nr.2-272/06 Saistošie noteikumi Par rakšanas darbu veikšanu Siguldas novadā 2006.gada 1.februārī Siguldā Nr.7 (prot. Nr.3, 4) Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"

Sīkāk

Garkalnes apbūves noteikumi

Garkalnes apbūves noteikumi Garkal nes novada teritorijas plānojums 2013. 2024.gadam ar 2015.gada grozījumiem II.daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi GARKALNES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013-2024 ar 2015.gada grozījumiem

Sīkāk

Microsoft Word - 2.dala_Lazdukalns-Noteikumi.doc

Microsoft Word - 2.dala_Lazdukalns-Noteikumi.doc Lazdukalna pagasta saistošo noteikumu Nr. Par Lazdukalna pagasta teritorijas plānojumu 2008-2020 1.pielikums Apstiprināts 2007.gada 2.oktobrī (protokola Nr......) Beņislavā Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētājs

Sīkāk

Rigas teritorijas izmantosanas un apbuves noteikumi

Rigas teritorijas izmantosanas un apbuves noteikumi RĪGAS DOME Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, reģ. Nr. LV90000064250, tālrunis 8000800, fakss 7026184 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Rīgā 20.12.2005. Nr.34 (Rīgas domes 20.12.2005. lēmums Nr.749) Rīgas teritorijas izmantošanas

Sīkāk

Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreizējās situācijas raksturojums Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 10.04.2019.sēdes lēmumu, protokols nr. 49.,4.8.p, Par Stopiņu novada attīstības programmas 2019. 2025. gadam apstiprināšanu STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.

Sīkāk

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts:

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: , E-pasts: VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101, Tel.: +371 64123834, E-pasts: vidzeme@mantojums.lv, www.mantojums.lv 27.02.2014. Nr.14.4-07/78

Sīkāk

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums

Konkursa «Latvijas Labākais tirgotājs 2008» nolikums Konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2015» nolikums KONKURSA MĒRĶIS 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu. 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti. 3. Popularizēt

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation VAS Starptautiskās lidostas Rīga vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.-2023. gadam un ilgtermiņa stratēģija 2017.-2036. gadam Apstiprināts 2018.gada 14.decembra VAS Starptautiskā lidosta Rīga padomes

Sīkāk

Nigr_apbuv_not.doc

Nigr_apbuv_not.doc Apstiprināti ar Saldus novada domes 2009.gada 23.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7. ) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 Par Saldus novada teritorijas plānojumiem SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 NĪGRANDES PAGASTA

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv Stopiņu novada domes sēdes P R O T O K O L S

Sīkāk

MAZSALACAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS III.DAĻA 1.SĒJUMS KOPĒJIE TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Valmi

MAZSALACAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS III.DAĻA 1.SĒJUMS KOPĒJIE TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI Valmi Valmieras rajona MAZSALACAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008. 2020. G A L A R E D A K C I J A III. daļa MAZSALACAS PILSĒTAS AR LAUKU TERITORIJU DOMES 13.02.2008. SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem l SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava Dalbe posmam no Ozolniekiem līdz autoceļam A8 Rīga Jelgava Lietuvas robeža (Meitene)

Sīkāk

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas

SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A Lietas arhīva Nr. AA /17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sas SPRIEDUMS Latvijas tautas vārdā Lietas Nr. A420219415 Lietas arhīva Nr. AA43-1426-16/17 Rīgā 2016.gada 8.decembrī Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Amona, tiesneses K.Kalvāne

Sīkāk

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apst Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Aktu apstiprinu: 2017.gada 12.aprīlī Dzivojamās

Sīkāk

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti

2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA Talsu namsaimnieks Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Arti 2017.gada 8.jūnijā Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13,

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes lēmumam Nr.BV ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēk

Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes lēmumam Nr.BV ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēk Maināmās zemes vienību un ēku adreses: 2. daļa 2. pielikums Būvvaldes 14.12.2018. lēmumam Nr.BV-18-197-ls Sarakstā uzskaitītas tās zemes vienību un ēku adreses, kuras tiek mainītas saskaņā ar Ministru

Sīkāk

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2

2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 2 2017.gada 30.augustā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14 APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 2017.gada 30.augusta lēmumu (prot. Nr.13/2017 28) Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma

Sīkāk

SIA „Marno J”

SIA „Marno J” NEVERTEL UAB Rīgā 2014. gada 18. augustā Atzinums par realizējamā projekta Grēcinieku ielā 25, Rīgā (kadastra 0100 001 0087) ietekmi uz apkārtējās vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un nekustamā

Sīkāk

Microsoft Word - Apbūves_noteikumi

Microsoft Word - Apbūves_noteikumi 3. 1 SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI /Cesvaines novada domes 2010.gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā/ Cesvaine, 2010 SIA AMETRS, 2010 3 SATURA RĀDĪTĀJS 1. nodaļa PRIEKŠVĀRDS........

Sīkāk

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsēt LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMESGABALIEM ZEMGALES PROSPEKTĀ 19A, SPORTA IELĀ 2B UN SPORTA IELĀ 2C, JELGAVĀ Informācija par lokālplānojuma izstrādi Jelgavas pilsētas dome 2019 1 Saturs Informācija par lokālplānojuma

Sīkāk

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx

Microsoft Word DaugavAbasMalas Pretplūdi Droš pras.docx DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PRETPLŪDU PASĀKUMI ŪDENSMALU LABIEKĀRTOŠANĀ Pārskats veikts Publisko un privāto partnerattiecību biedrības Zied zeme projektā Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Sīkāk

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de

Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes de Velosatiksmes attīstība Rīgā Starptautiskais seminārs Praktiski soļi ceļā uz bezizmešu mobilitātes ieviešanu Rudīte Reveliņa, Rīgas domes Satiksmes departaments 13.12.2012. Saturs Situācija Paveiktais

Sīkāk

Rīgas dome Reģistrācijas Nr Rātslaukums 1, Rīga, LV Lokālplānojums zemesgabalam Strēlnieku i

Rīgas dome Reģistrācijas Nr Rātslaukums 1, Rīga, LV Lokālplānojums zemesgabalam Strēlnieku i Rīgas dome Reģistrācijas Nr. 90000064250 Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539 sekretariats@riga.lv http://www.riga.lv Lokālplānojums zemesgabalam Strēlnieku ielā 8, (kadastra apzīmējums 0100 019 0020) Rīgā Redakcija

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācij LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 17.oktobrī Nr. 73 Jūrmalā (protokols Nr.25, 40.punkts) Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību

Sīkāk

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP

lemums_Julas_Mazas_Juglas_DP RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE Reģistrācijas Nr.LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805 e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv Rīgā 18.07.2014. Nr. BV-14-8692-nd Uz Uz 02.12.2013.

Sīkāk

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums Pārskats par juridisko un fizisko personu priekšlikumiem Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pub

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums Pārskats par juridisko un fizisko personu priekšlikumiem Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pub Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums Pārskats par juridisko un fizisko personu priekšlikumiem Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā no 20.11.2014. 22.12.2014.

Sīkāk

Microsoft Word - apbuves_noteikumi_gala_red.doc

Microsoft Word - apbuves_noteikumi_gala_red.doc LĪBAGU PAGASTA PADOME Lībagu pagasta padome apbūves noteikumus ir apstiprinājusi 2007.gada 26.septembrī (prot.nr.13,2 ) kā saistošos noteikumus Nr.2007/12. LĪBAGU PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS (2007. 2019.)

Sīkāk

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Kandavas  Mākslas un mūzikas skola NOMINĀCIJA: PĀRBŪVE KANDAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA ADRESE: SABILES IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS PIETEICĒJS: KANDAVAS NOVADA DOME, DĀRZA IELA 6, KANDAVA PĀRSTĀVIS: BŪVUZŅĒMĒJA PROJEKTU VADĪTĀJA

Sīkāk

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1

Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 1 Sarakstā apkopotas adreses ēkām, kurām ir valsts vai vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss OBJECTID ADRESE BNOS KAD. APZĪMĒJUMS 1 Alejas iela 10 Dzīvojamā ēka 17000360256001 2 Alejas iela 11 Dzīvojamā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts:

LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr , fakss , e-pasts: LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 23.08.2018. saistošie noteikumi Nr.25 Daugavpils novada kapsētu

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P

TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. P TUKUMA NOVADA DOME SAIMNIECĪBAS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAS KOMITEJA ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA Tukumā 2018.gada 3.jūlijā Nr. 7 plkst.16:00 1. Par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA Gallusman. ZIŅO:

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos

RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos RĪGAS DOMES 68. SĒDES DARBA KĀRTĪBA 16.02.2016. 14.00 Nr. Nosaukums Dok.Nr. Ziņotājs 1. Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" RD-16-3864-lp/2

Sīkāk

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts:

Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr , fakss e-pasts: Latvijas Republika STOPIŅU NOVADA DOME Reģ.Nr.90000067986 Institūta ielā 1a, Ulbrokā, LV-2130 tālr. 67910518, fakss 67910532 e-pasts: novada.dome@stopini.lv P R O T O K O L S Ulbroka, Stopiņu novadā 2016.gada

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

RĪGAS DOME Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis , fakss , e-pasts: SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 26.novembrī Rīgā Nr.77

RĪGAS DOME Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis , fakss , e-pasts: SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 26.novembrī Rīgā Nr.77 RĪGAS DOME Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 26.novembrī Rīgā Nr.77 (prot. Nr.15, 14. ) Par reklāmu, izkārtņu un citu

Sīkāk

Pētījums Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai ID Nr. RD PAD 2014/11 (Tehniskās specifik

Pētījums Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai ID Nr. RD PAD 2014/11 (Tehniskās specifik Pētījums Apbūves un veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras ID RD PAD 2014/11 (Tehniskās specifikācijas 3.2.1., 3.2.2.p.) II Esošās dzīvojamās vērtējums Pasūtītājs: juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2007.gada 12.decembra lēmumu Nr.592 Elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodika saistītajiem lietotājiem Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PILSĒTAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA Satiksmes departamenta direktora p.i. Emīls Jakrins Maģistrālo ielu shēma un trūkstošie posmi Salu tilta kompleksa rekonstrukcija 1.kārta Salu tilta kompleksa

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p

Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja 2.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses p Ēkas energosertifikāts REĢISTRĀCIJAS NUMURS 017018-19-7a311 DERĪGS LĪDZ - 1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja.1 Adrese Kokneses nov., Kokneses pag., Koknese, Indrānu iela 3.1 Ēkas daļa -.1 Ēkas vai tās daļas

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

IEVADS

IEVADS SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment Kūdras izstrādes procesa Kalnasalas (Beržovkas) purvā radītā trokšņa novērtējums Rīga, 2017. gada marts SATURS IEVADS... 3 1. PROGRAMMATŪRA UN APRĒĶINU METODES...

Sīkāk

Apstiprinu:

Apstiprinu: Lapa : 1 (24) 1 Lapa : 2 (24) Ievads Salaspils kodolreaktora (turpmāk SKR) teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veic Speciālās atļaujas darbībām ar

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Velosipēdisti ceļu satiksmē 2018. gada 11.janvārī, Ādaži Valda Kjaspere, Mag.Ped. Trieciena spēks un iespējamība, ka ies bojā Velosipēdu vadītāju rīcība - veicinošs aspekti CSN izraisīšanā: nepareizi veikts

Sīkāk

Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru,

Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru, Valmieras pilsētas aktualitātes Pēcpusdiena ar mēru, 23.11.2018. saražotā produkcija eiro uz cilvēku 1.vietā IKP 14922 EUR uzņēmumi ar ārvalstu investīcijām 120 24955 iedzīvotāju skaits + 7000 Bezdarba

Sīkāk

Lieta Nr

Lieta Nr ADMINISTRATĪVĀ APGABALTIESA SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā Lieta Nr.A420687310 143/AA43-0685-13/8 Rīgā 2013.gada 21.maijā Administratīvā apgabaltiesa šādā sastāvā: tiesnese referente I.Kaļiņina, tiesnese

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.)

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2016.gada 7.aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr.2., p.2.) Noteikumi Nekustamā īpašuma Saules ielā 16 daļas (2.daļas)

Sīkāk

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols

AIZPUTES NOVADA DOME Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr , e-pasts LĒMUMS Aizputē gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 2018. gada 25. aprīlī Nr.184 (protokols 1. ) Nr.4, Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā Kazdangas pagasta pārvaldē 2018. gada 26. martā saņemts A. K. (dzim. 1995.), dzīvo (adrese), iesniegums (reģ.

Sīkāk

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p

LĒMUMS Garkalnes novadā 2018.gada 30.oktobrī Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas p Nr.561 (Prot.Nr.26, 1. ) Par Garkalnes novada Bāriņtiesas sastāvu Izskatot Garkalnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas S.Freivaldes priekšlikumu, kurā tiek lūgts lemt par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces

Sīkāk

VALMIERA šodien

VALMIERA šodien Valmieras daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju ieguvumi. IA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS 2016.gada 23.februāris Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valmierā Apsaimniekošanā nodoto privatizēto māju skaits Valmierā

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Masu plānošanas pamati. Tēma 6

Masu plānošanas pamati. Tēma 6 Tēma #6 MEDIJU PLĀNOŠANAS PROCESS. Konstantīns Kuzikovs RISEBAA 2015 Sākotnējo datu izpēte Mediju plānošanas uzdevumu un mērķu formulēšana Mediju plāna izstrāde Brīfs/ galvenās veicamā darba vadlīnijas

Sīkāk

_ZINO_240413_00

_ZINO_240413_00 KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS KULDĪGAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 2012. GADA DARBĪBAS PUBLISKAIS PĀRSKATS Saturs 1. Aģentūras izveidošanas mērķis 3 2. Aģentūras uzdevumi un funkcijas 3 3. Aģentūras svarīgākie

Sīkāk

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai

atzinums_Bikernieku79-saskanosanai ATZINUMS PAR IETEKMI UZ VIDI UN IEDZĪVOTĀJU SADZĪVES APSTĀKĻIEM DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA AR TRANSPORTLĪDZEKĻU NOVIETNI Rīgā, Biķernieku ielā 79A 2013. gada novembris 2 Atzinums par ietekmi uz vidi un iedzīvotāju

Sīkāk

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L

Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par L Inovatīvi risinājumi viedai pilsētai Juris Golunovs, Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes informācijas centra vadītājs VARAM seminārs par Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģiju

Sīkāk

1.Vaks_saturs_atskaite

1.Vaks_saturs_atskaite Inženierģeoloģija, Ģeotehnika, Ģeoekoloģija SIA Ģeologu grupa Silūrs Tērbatas iela 88-45, Rīga, LV-1001, Tālrunis 7294324 Marka : ĢT Pasūtītājs : Siguldas novada dome Projektēšanas stadija : Tehniskais

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra LU 77. SZK sekcija «Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi 2019» Jānis Kaminskis, Mārtiņš Reiniks, Anete Kiopa 22.03.2019. 1 Atrašanās vieta 2 56 56'39.3"N

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

RĪGAS DOME Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis , fakss , e-pasts: SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 26.novembrī Rīgā Nr.77

RĪGAS DOME Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis , fakss , e-pasts: SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 26.novembrī Rīgā Nr.77 RĪGAS DOME Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2013.gada 26.novembrī Rīgā Nr.77 (prot. Nr.15, 14. ) Par reklāmu, izkārtņu un citu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Velotūrisma nacionālās īpatnības īpaši aizsargājamā dabas teritorijās. Ķemeru nacionālā parka piemērs Agnese Balandiņa Carnikavas novads 27.03.2013 Velotūrisms ĪADT kāpēc par krietni zaļāka un videi draudzīgāka

Sīkāk

Microsoft Word - www_lemumi_

Microsoft Word - www_lemumi_ SAULKRASTU NOVADA DOMES SĒDES NR.11 LĒMUMI (30.07.2014.) 2 Par zemes gabala nodošanu nomā Izskatot X.X. (vārds,uzvārds) iesniegumu, kas izskatīts Saulkrastu novada domes 2014.gada 16.jūlija Tautsaimniecības,

Sīkāk

sedes_protokols_mlapai_ _

sedes_protokols_mlapai_ _ Latvijas Republika MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284 Tālrunis +371 63235602, fakss +371 63237701, e - pasts mersrags@mersrags.lv Mērsragā, Sēde sasaukta plkst.16.00

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk