PRIECĪGUS PĻAUJAS SVĒTKUS!

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PRIECĪGUS PĻAUJAS SVĒTKUS!"

Transkripts

1 #191 PRIECĪGUS PĻAUJAS SVĒTKUS! Happy Autumn Season! g. OKTOBRĪ / OCTOBER 2018 Foto: Vilnis Kalniņš 200 Balmoral Ave., Toronto, ON, M4V 1J /

2 PLŪDI UN PĻAUJAS SVĒTKU PĀRDOMAS Ir lietains rīts. Pēc orkāniem un vētrām, kas savās pēdās atstāj postu, plūdus un cilvēkus bez mājām, lietus daudziem izraisa rūpes, ja ne bailes. Milvokos zeme vēl pie>ekami izslāpusi, ka spēj uzkrāt lietu. Dažādi apstākļi to visu spēj mainīt, un to vislabāk zina zemnieki >e, kas kopsolī ar Dievu strādā un dara visu, lai zeme nestu augļus, kas paēdina pasauli. Bur>ski. Ceru, ka pārdomājot Pļaujas svētku dziļo nozīmi latvju zemniekiem, paši pakavēsimies pārdomās par zemi un tās augļu svēgbu, vai arī vietām apdraudēto stāvokli. Lasu gadā Jelgavā izdoto Agendu garīdznieku rokasgrāmatu. Ieraksts liecina, ka tā velgta >em, kas kalpoja evaņģēliskām Lutera draudzēm krievu laikā. Kāda bija viņu kalpošana draudzēs >k sen atpakaļ? Domāju, cik daudz, bet arī, cik maz ir mainījies. Ir skaidrs, ka >e, kas to raksgja, bija labi skolotāji. Garīdznieki saņem ļo> pilnīgus norādījumus Dievkalpošanai un svētdarbībām. Ir arī skaidrs, ka Agendas autori pazina savu draudžu locekļu dzīves un vajadzības. daudz augļu, kā arī tad, kad pēc visām pūlēm paliekam ar tukšām rokām. Bagāta gada kolekte aicina pateik>es un lūdz, lai Dievs pats atgādina dāvanas pareizi, pēc Viņa prāta lietot, lai pēc nāves topam sakrā> tavos debesu šķūņos caur Jēzu Kristu. Plānā gadā kolekte atklāj vajadzību paļau>es, ka Dievs izdala savas dāvanas pēc Viņa mūžīgās gudrības. Pazemībā draudzes locekļi dzirdēja vārdus Dievam: Kam viegla lieta, palīdzēt >klab ar daudz, tā ar maz, svēg to mazumu, ko esam pļāvuši. Dod mums to saņemt un baudīt ar pateicību un vienumēr >cībā uz tevi, un mīlesgbā savā starpā staigāt tavos ceļos... Visdziļāk dievlūdzējs, šķiet, pārdzīvo kolek> tukšā gadā. Piedzīvotais trūkums >ek uzskagts par pelnītu sodu. Svētais, taisnais Dievs, mēs apliecinājam tavā priekšā, ka ar saviem grēkiem gan esam pelnījuši, ka tu mūs piemeklē ar grū>em, sāpīgiem laikiem un mums piešķir lielas skumjas un bēdas, bet mēs nākam ar atgriezīgu sirdi un tevi lūdzam, apžēlojies par mums, novērs badu, tas mūs bēdina, un dod mums žēlīgi ar savu visuspēcīgo roku mūsu dienišķo maizi, liec P i e m ē ra m, P ļ a u j a s s v ē t ko s p a r e d zē t a m dievkalpojumam garīdznieks, atkarīgi no tā gada apstākļiem, varēja izvēlē>es starp trīs introi>em un trīs kolektes lūgšanām. Bagātā gada introits vēsta: Baudat un redziet, ka tas Kungs ir labs! Alleluja! SvēGgs, kas uz viņu paļaujas. Alleluja! Tā tai gadā zemnieks priecājās par necerē> labo kartupeļu ražu. Plānā gada introits liecina: Tas Kungs ir tuvu visiem, kas viņu no sirds piesauc. Alleluja! Viņš paklausa viņu saukšanu un palīdz >em. Alleluja! Tukšā gada introits mierina: Mums ir Dievs, kas pilnīgi izpesg. Alleluja! Un pēc tā Kunga ir izvešana no nāves. Alleluja! Un tomēr atskan Alleluja, jo vēl varbūt kaut ko var lauki dot. Līdzīgi introi>em, trīs kolektes lūgšanas atklāj >k daudz par mūsu tautas vēsturi un saikni ar zemi, kas reizēm svēg, reizēm atstāj tukšā. Daudz vēl no tām varam smel>es gudrību, kad mūsu darbs nes!2

3 mums vienumēr s>pri paļau>es uz tavu palīdzību un atrast žēlasgbu, Jēzus Kristus, tava Dēla mūsu PesGtāja dēļ. Kaut mēs droši vien neteiktu, ka tas ir Dieva sods, ja lauki izkaltuši un nav pat ko pļaut, zinām, cik grū> pašiem izjust Dieva žēlasgbas apsolījumu pa>esīgumu, ja piedzīvojām smagas neveiksmes, par spī> >k pat smagam mūsu darbam un visiem cen>eniem. Tukšā gada kolektes lūgšana ir >k pa>esa, jo dievlūdzējs tomēr nezaudē cerību atrast žēlasgbu ne sevis, bet Jēzus Kristus dēļ. Ir tuvu Pļaujas svētki. Kāds bijis pagājušais gads, kad mūža laukos esi sējis darba stundas, lūgšanas? Vai esi sagaidījis iecerēto pļaujas svēgbu, vai arī tā ir bijusi jāpārdefinē? Vai bijis jācīnās, lai arvien >cībā apliecinātu, ka gan bagātos, gan plānos, gan tukšos laikos Dievs ir un būs klāt? Rakstot, ziņās klausos, kā stāsta par plūdu apdraudētām pilsētām, un domāju, kā varu palīdzēt. Citur jau lietus pārstājies, bet ne tur, kur tas pa>ešām nes postu... Ko darīt? Iedomājos laiks vērs>es pie jums! Reiz un vēl šodien Dievs latvju zemi svēgjis ar gudriem. smagi strādājošiem zemniekiem. Reiz, un vēl vairāk šodien Viņš mūs ir svēgjis ar izciliem zinātniekiem, inženieriem, technoloģijas speciālis>em, tas ir ar jums, kas >k daudzi strādājat profesijās, kuŗu darba sekas arvien vairāk ietekmēs to, cik veselīga būs šī pasaule. Pasakiet mums, ko vēl varam darīt? Stās>et, brīdiniet, māciet mūs! Strādāsim un lūgsim kopā, katrs lai ko labu varētu darīt, jo ir >kai viena pasaule mums visiem, un uz tās zemes augļiem cer arvien augošs Dieva bērnu skaits. Caur plūdiem, sausiem laikiem, bīstamām vētrām, darbs Dieva druvā nekad nebeidzas. Tu esi daļa no tā. Lūgsim, lai katra mūsu rīcība un izvēle nestu svēgbu, lai šie Pļaujas svētki jums kļūtu dziļi nozīmīgs brīdis pateik>es Dievam un iespēja apmierināt dvēseles izsalkumu, vai garīgās slāpes Jēzū! Atvērsim no jauna savas sirdis Dāvida vārdiem, kas, cildinot Dievu, dalījās pa>esībā: Visu acis raugās uz tevi, un tu dod >em barību īstajā laikā, tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro. (Ps 145:15-16) Kas par Pļaujas svētku dāvanu! Priecīgus, svēggus Pļaujas svētkus! Jūsu + Lauma MĀCĪTĀJAS ILZES PĀRDOMAS Liekas, ka esam zīmīgās krustcelēs. Tie, kas varēja pavadīt laiku Latvijā, vai vismaz izsekot Dziesmu un Deju svētku norisei, varēja liecināt par augošu pašapziņu tautā. Varbūt tam līdzēja novēlotais Saeimas lēmums beidzot pieņemt latviešu valodu kā vienīgo oficiālo valsts valodu. Varbūt lēmums nostādīt valodu kā galveno iden>tātes pazīmi nāca līdztekus lielai interesei par Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas simtgadi. Tam noteik> līdzēja uzsvars mēdījos un mākslā par tautas mantojumu. LTV sērija Atslēgas ir devusi skaidrus un vērggus aprakstus par mūsu tautas likteņgaitām pēdējā gadsimtā. Daudz var uzzināt no >em, kas vai nu pagājis secen, vai arī nekad nav bijis zināms. Pēc nedaudzām nedēļām, stāvēsim plecu pie pleca, lai dziedātu mūsu tautas himnu 18. novembrī. Valsts svētku atcere. Vienalga kā likteņvētras iezīmējušas mūsu gaitas, tauta turpina pastāvēt. Ārpus Latvijas dzīvojot jau pāri par sep>ņdesmit gadiem, >e, kas lasa šīs rindas mūsu draudzes ziņās, tomēr jūtas kā latvieši. Kanādā dzīvojošie latvieši, arī >k daudzi no jaunākās paaudzes, tā lepojas par piederību Latvijas vals>j un par savu iden>tā> kā latvieši, ka ir spēruši sarežģītos soļus, lai iegūtu Latvijas pilsonību. Lai vaicājam sev ko gan visas šīs lietas nozīmēs pēc tam, kad gada saviļņojums būs nogājis? Vai sekosim >k intensīvi Latvijas polī>kai? Vai turpināsim kopt savu valodu un iden>tātes pazīmes? Un ko tas nozīmē draudzei, baznīcas dzīvei? Skumīga disonance kopības saviļņojumam, ko šobrīd piedzīvojam, ir bijusi Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas (LELB) aleksme pret mūsu baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL). Šī gada aprīļa beigās LELB iesniedza Saeimai savu priekšlikumu Grozījumi Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas likumā. Protams, LELB ir pilnīgas >esības to darīt, jo saturs atspoguļo tās baznīcas darbību. Bet dokumentā ir viena daļa, kas tomēr neierobežojas vienīgi ar tās darbību, bet skar LELBĀL, Latvijas evanģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas. Ievada beigās parādās sekojoša frāze: [LELB] ir vienīgā >esību pārmantotāju tai Baznīcai, kas darbojās Latvijā līdz gadam. (pilns preambulas teksts atrodams raksta beigās).

4 Šis secinājums liek nopietni apdomā>es. No vienas puses tas varētu būt vienkāršs norādījums uz vals>skām >esībām, ko LELB pilda Latvijā valsts vārdā, piemēram laulājot. Bet, tā kā LELBĀL tagad darbojas arī Latvijā, ko tagad? Preambulas teksts paredz aizliegt >esību pieprasīšanu Latvijā kalpojošiem LELBĀL garīdzniekiem laulāt savus draudzes locekļus. Vai tāds ierosinājums no LELB puses ir vietā? Blakus šim prak>skajam jautājumam paceļas cits vēl plašāks, kas skar mūsu baznīcas iden>tā>. Ja vienīgi LELB ir likumīga pēctece pirmskaŗa Latvijas evanģēliski luteriskai baznīcai, kas tad ir LELBĀL šodien? Preambulas apgalvojums liek saprast, ka ar to brīdi, kad Latvijas ev. lut. baznīcas vadība un garīdznieki, kas bija ordinē> pirmskaŗa Latvijas evanģēliski luteriskajā baznīcā iekāpa bēgļu laivās un spiestā kārtā atstāja Latviju, >e pēkšņi vairs nebija daļa no tās baznīcas. Uz kāda pamata to var secināt? Pirmskaŗa baznīca sākotnēji trimdā, tagad ārpus Latvijas nekad neizbeidza savu darbību. Visus šos gadus tā turpina darbo>es pēc pirmskaŗa Latvijas baznīcas satversmes. Arī citas baznīcas nav apšaubījušas LELBĀL kā pirmskaŗa Latvijas baznīcas turpinātāju. Latvijas evanģēliski luteriskā baznīca trimdā bija viena no Luterāņu Pasaules Federācijas dibinātājām gadā. (Evanģēliski luteriskā baznīca LPSR iestājās gadā). Man pašai bija gods būt klāt svinīgā dievkalpojumā gadā Lambetas pilī, kad Kenterberijas archibīskaps, kopā ar Latvijas ev. lut. baznīcas trimdā Anglijas apgabala prāvestu, Ringoldu Mužiku, atzīmēja piecdesmit gadu jubileju kopš anglikāņa baznīca un LELB gadā paraksgja pirmo daļu dokumentam, kas abas baznīcas atzina vienu otrai kā līdz>esīgu Vārdā un sakramentā. Jūtas >ek arī aizskārtas, domājot par visiem >em garīdzniekiem, kuŗi, kopā ar saviem tau>ešiem piedzīvoja smagās sāpes, kas nāca līdzās visas savas dzīves un dzīves cerību izārdīšanai dodo>es bēgļu gaitās, bet kuŗi tomēr turpināja kalpot Dievam, kalpojot savam līdzcilvēkam. LELBĀL ir centusies norādīt, ka šis LELB apgalvojums ir nevietā. Blakus LELBĀL balsij ir dzirdētas arī citas. Latvijas zīmīgākais jurists, Egils Levits, ir konstatējis, ka abas baznīcas ir divi zari no viena celma. PBLA priekšsēde KrisGne Saulīte savā atklātā vēstulē Saeimas priekšsēdētājai š.g. 5. oktobrī raksta: Esam dziļi sarūg.nā. par šāda,!4 nepārdomāta, Latvijas sabiedrību šķeļoša likumprojekta virzību Saeimā, kas ignorē un nonicina trimdas latviešu un luterāņu ieguldījumu mūsu valsts un tautas adsebā. PBLA vēstuli var pilnība izlasīt šeit: htps://irir.lv/2018/10/05/par-likumprojektugrozijumi-latvijas-evangeliski-luteriskas-baznicaslikuma Šobrīd likumprojekts ir nodots Saeimas Cilvēk>esību komisijai. Cerams, ka jaunais Saeimas sastāvs ņems vērā deputātes Ineses Laizānes (NA) novērojumu par nepieciešamiem uzlabojumiem likumprojektā un preambulas tekstā. htps:// Pūlo>es atstāt šo situāciju pie malas, cerīga gaisma tomēr parādījās, kad LELB un LELBĀL virsvaldes sanāca uz kopīgu sēdi Rīgā, jūnija beigās. Klātesošie konstatēja, ka abas puses ir cietušas no tā, kas bijis teikts, tomēr izteica vēlēšanos atjaunot formālo sadarbību un sākt kliedēt savstarpējas domstarpības un aizdomas. Lūgsim Dievu, lai tas arī tālāk īstenotos! Šķelšanās baznīcā, un arī draudzē, ir acīmredzami bijusi krisggās dzīves daļa jau no sākta gala, kā Pāvila vārdi pirmajā vēstulē draudzei Korintā liecina: Raugiet, par jums, brāļi un māsas, man ir darīts zināms..ka starp jums esot strīdi. (1 Kor. 1:11). Šādi strīdi, kā apraksgts vēstulē draudzei Gala>jā, izriet no dzīves pieejas, kas balstās cilvēka ego, tas ir, izriet no tā, ko es vēlos sev, vienalga kas no>ek ar ci>em. Pāvils to apraksta kā miesas darbus. (Gal. 5:16-21). Kopsauciens vēstulē dotajam sarakstam ir, ka visas šīs savgbas pazīmes noved vienīgi uz šķelšanos. Tās ir pretrunā tam, ko Dievs vēlas, ceļot savu valsgbu, savu kārgbu, īstenojot savu redzējumu cilvēku starpā. Vado>es pēc krisggiem principiem, atbilde šādām šķelšanās pazīmēm nedrīkst būt asumi vai cita veida naida izpausmes, bet, kā Pāvils mudina draudzi Korintā: Brāļi un māsas, es aicinu jūs mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, esiet visi vieno., lai starp jums nav šķelšanās, bet lai jūs būtu saliedē. vienprāebā un kopīgā atziņā. (1 Kor. 1:10). Ja arī iespējas īstenot saliedēgbu, vienprāgbu, vai kopīgu atziņu, liekas cerība tālai nākotnei, tomēr, vienalga vai konflikts būtu baznīcu

5 starpā, vai draudzē, katrs ir aicināts piestrādāt pie tā izlīdzināšanas, pielietojot tās vērgbas un pieejas, ko Pāvils apraksta kā pretstatu negagviem miesas darbiem. Tie ir Dieva Gara augļi: mīleseba, miers, prieks, izturība, krietnums, labeseba, uz.camība, lēnprāeba, savaldība. (Gal 5: 22,23). Šajos senajos vārdos sadzirdam tālejošu mācību dzīves pieeju, kas sagatavo ceļu nesaskaņu risināšanai. Tā ir svarīga, ir pat nepieciešama, veidojot savas alecības ar brāļiem un māsām baznīcā Latvijā. Ja pret asumiem reaģē ar asumu, ir viens vienīgs iznākums konflikts saasinājas. Psīchologi to sauc par agresijas spirāli. TurpreGm, ja atsakās ļaut sev būt iesūktam negagvajā pieejā, bet balstās uz pamata principu pēc kā Jēzus māca cilvēkiem vadī>es: mīlēt Dievu ar visu savu prātu, spēku, un garu, un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, tad varam griez>es pie šī Pāvila saraksta gala>ešiem un sākt piekopt tādu pieeju. Kaut arī domstarpības un konflik> neizzudīs tuvākā laikā, tomēr te ir ceļš uz salīgšanu un vienprāgbu, respektējot vienam otru. Mēs nedrīkstam nogriezt savas saiknes ar baznīcu Latvijā. Tā darīt būtu pilnīgā pretstatā kris>ešu aicinājumam. Tādēļ, mūsu pieeja lai atspoguļo to, ko šovasar piedzīvojām kopības sajūtu, tuvību, ģimeniskumu, visas tās konkrētās pazīmes, kas apraksgtas kā Gara augļi. Lai atbalstām tos, kuŗiem mūsu palīdzība vajadzīga, un lai darām to ar prieku un mīlesgbu, ar labesgbu un lēnprāggi, jo cilvēki mūs pazīs pēc mūsu darbiem. Ar saviem darbiem būsim Kristus mīlesgbas nesēji un īstenotāji visos dzīves apstākļos. Māc Ilze Preambulas teksts Grozījumi Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Likumā. Iesniegts Inārai Mūrniecei, LR Saeimas priekšsēdētājai 2018.g. 11. aprīlī: Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca vēsturiski izveidojusies luteriskās Reformācijas kus> bas ietvaros 16. gadsimtā, darbību uzsākusi pirms Latvijas valsts dibināšanas, nepārtrauk> darbojusies Latvijā arī okupāciju laikā. Baznīca savas iekārtas pamatus ir noteikusi 1928.gadā, ko pilnveidojusi 2016.gada Baznīcas satversmē. Atbilstoši 1928.gada Baznīcas satversmei Baznīca ir apvienojusi visus evaņģēliski luteriskās >cības iedzīvotājus Latvijā arī laika posmā no līdz 1991.gadam. Latvijas valsts Baznīcas pašnoteikšanās un pašvaldīšanas >esības sākotnēji ir atzinusi ar gada 14. augusta Noteikumiem par evaņģēliskās luteriskās baznīcas stāvokli, kas atkārto> aps>prinā> arī gada 20. septembra likumā par evaņģēliski luterisko baznīcu. Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Baznīcas >esiskais statuss aps>prināts 1991.gada 25. februārī ar valsts reģistra iestādes piešķirtu juridiskās personas statusu, bet Baznīcas īpašā loma un ieguldījums sabiedrības morāles un kris> go vēr> bu saglabāšanā, kā ar autonomija lēmumu pieņemšanā un Baznīcas satversmes iedibinātā iekšējā kār> ba atzīta Latvijas Republikas un Baznīcas gada 8. jūnija līgumā. Latvijas Republika ir atzinusi un ar šo likumu aps>prina Baznīcas darbības nepārtrauk> bu Latvijā un, ka tā ir vienīgā >esību pārmantotāja tai Baznīcai, kas darbojās Latvijā līdz gadam. Syis likums izstrādāts lai regulētu valsts un Baznīcas alecības, kā arī noteiktu tās likumīgo stāvokli un statusu, turpinot īstenot Baznīcas misiju Latvijā. BĪBELES LASĪJUMI DIEVKALPOJUMOS Kopš šī gada septembŗa savos dievkalpojumos esam pārgājuši uz citu Bībeles lasījumu sēriju. Svētdienās tagad dzirdam nevis trīs lasījumus, vienu no katras Bībeles daļas, bet vienu galveno lasījumu. Doma šai lasījumu sērijai, ko ir veidojuši teologi luterāņu seminārā Minesotā, ir dot iespēju draudzes locekļiem piedzīvot Bībeles lielo stāstu. Tas ir stāsts par to, kā cilvēki ir sapratuši Dieva aktīvo darbību pasaulē, vispirms aicinot vienu tautu, lai tā būtu priekšzīme par Dieva vadītu dzīvi visām apkārtesošajām tautām, bet vēlāk, ar Kristus nākšanu pasaulē un sevišķi ar Pāvila misijas darbiem Romas impērijas valstīs visai pasaulei.

6 Šajās pirmajās nedēļās esam izsekojuši tēmai Solījumi un cerība, vispirms kā tā parādījās solījumā Ābrahamam, tad Jāzepam Ēģiptē, israeliešiem šķērsojot Niedru jūru un pagājušajā svētdienā desmit baušļu došanā Dieva bērniem. Katram, kas vēlas, ir iespējams saņemt aprakstu, kur norādīti tās svētdienas lasījumi, kā arī citi, saistīti lasījumu katrai dienai, pie kuŗiem var pavadīt laiku mājās, un norādīts arī nākamās svētdienas lasījums. Lapā ir arī jautājumi pārdomām, kas izriet no tās svētdienas tēmas, kā arī ieteikumi vienkāršam svētbrīdim mājas kārtībā. Šīs iknedēļas lapas var saņemt baznīcā, vai arī lejuplādēt no saites, kas tiek ievietota katrās e-ziņās, ko izsūtām no biroja katras nedēļas sākumā. Video ieraksts ar šīs jaunās pieejas paskaidrojumu atrodams arī uz YouTube : Saites abās valodās pieejamas mūsu mājas lapā: Nākošais video ieraksts sekos oktobŗa beigās. Mācītāja ļoti pateiktos par jūsu novērojumiem un jautājumiem! katram sacens>es kā indivīdam. Pēc varenas spēles, tomēr ilggadējais uzvarētājs, Ivars Jansons, ieņēma atkal pirmo vietu. Pēteris Blatchins ieguva otro vietu un Māris Treiguts trešo. Bravo vīri! Diena kļuva karsta un sugga, ko daži izmantoja kā izdevību atvēsinā>es peldbaseinā, kas laimīgā kārtā bija vēl atvērts. Pēcpusdienā ap 3:30 no>ka jaunceltā paviljona atklāšana. Visi, kas bija sapulcējušies ap paviljonu ar šampānie> un uzkodām to krisgja Juŗa Eglīša piemiņā. Māc. Ilze Kuplēna-Ewart teica mīļus vārdus, Valdis Kauliņš, Sidrabenes priekšnieks, pateicās Eglīša ģimenei par skaisto paviljonu un pasniedza Dzintrai Eglītei ziedus. Turpinot, Dzintra Eglīte iepazīs>nāja klātesošos ar paviljona izveidošanu un pateicās >em, kuŗi palīdzējuši, lai paviljons vispār būtu. Ansamblis Skanda tad visus iepriecināja ar skaistu dziesmu Kas kaitēja... Jāņa Beloglāzova apdarē un vadībā. SIDRABENES 65. SEZONAS SLĒGŠANAS SARĪKOJUMS Sestdien, 15. septembrī, Sidrabenē, saules stari atrada ceļu pie mums un iesildīja dabu, kā arī pakavu mešanas turnīra dalībniekus no paša rīta. Tādēļ, ka ieradās >k maz spēlētāju, lēmums bija!6

7 nedzirdēto Sidrabenes dziesmu ar Indra Gubiņas vārdiem un Jāņa Norviļa mūziku Ērikas Yost aranžējumā. Sekoja garšīgas vakariņas Mār>ņa Mežuļa vadībā ar vairākiem palīgiem. Paldies Mar>ņam, MaGsam un Claire Mežuļiem, KrisGnei Bāliņai, Lindai Lazdai, Laumai S>kutai un Anitai May. Paldies ēdienu pasniedzējiem Māc. Ilzei Kuplēnai-Ewart, Ron Ewart, KrisGnei Soutar, Gundaram Briedim un Laumai S>kutai. Vēderi bija pagkami pilni, bet tomēr vilināja saldais galds, kuŗu Maureen Ķivle un Mārīte Neimane bija saklājušas ar sidrabeniešu atnestajiem gardumiem. Galda galu rotāja liels jubilejas 65 kliņģeris, pateico>es Hamiltonas Ivetai Kaņepai. Tikpat garšīgs, cik skaists! Paldies! Pēc atspirdzinājumiem bija jāgriežas pie bāra kungiem Andŗa Paukšēna, Imanta Ķivļā, Valža Korba un Jus>na Jamieson. Paldies par labo apkalpošanu! Pēc tam visi devās kalnā uz Sidrabkalna lielo zāli, lai turpinātu svinības. Šī gada tēma bija rudens Sidrabenes 65 un Latvijas 100. Dzintra Jansone, kuŗa organizēja vakara programmu, ar Ivara Jansona un citu Sidrabeniešu palīdzību bija izdekorējuši zāli ar rudens tēmas dekorācijām. Skanda, folkloras ansamblis, Jāņa Beloglāzova vadībā, uzstājās ar skaistu koncertu, dziesmās apdziedot Latvijas dabas pārmaiņas katrā gadalaikā. Pavasaris ar ganiņa dziesmu (Lailas Vilkas flautas solo), vasara ar alus darīšanu un Jāņiem, un rudens ar darbiem un kāzu svinēšanu. Koncerts bija ietērpts Ineses Pogules lasītajā Jāņa Jaunsudrabiņa Piemini Latviju tēlojumā. Programmu papildināja dažas kopdziesmas no A. Liberes un R. Āpšes sagatavotās dziesmu izlases šim jubileju gadam. Programmas beigās dzirdējām iemīļoto dziesmu, Vasaras vainags, Jāņa Beloglāzova apdarē, kas bija raksgta un atskaņota pirms dažiem gadiem Sidrabenes Vainaga svētkos. Paldies Skandai! Noslēgumā Ērika Yost kopā ar Skandu palīdzēja visiem kopīgi nodziedāt ilgi Linda Lakata bija skais> salikusi bērnu vasaras nometnes bildes uz dēļa pie ieejas durvīm. Paldies Lindai par pūlēm un izkārtojumu! Mazajā zālē Anda Libere un Rita Āpše bija izlikušas Sidrabenes vēsturiskās bildes un albūmus visiem ko paskag>es. Paldies! Pēc vakariņām Valdis Kauliņš izdalīja vairākas pateicības dāvanas pārvaldei un sidrabeniešiem. Andrejam Grīnbergam par Sidrabenes apkopšanu, Skaidrītei Lejai par puķu dobju aprūpēšanu, Imantam un Maureen Ķivļiem par palīdzību visos

8 pasākumos, Ritai Āpšei un Andai Liberei par darbību, Vilim un Ērikam Kleperiem par palīdzību darbos, Dzintrai Jansonei par Jāņu un Sidrabenes slēgšanas programmas organizēšanu un Ingrīdai Grantai par kafejnīcas vadīšanu. Ivars un Dzintra Jansoni tad pateicās ilggadējam Sidrabenes priekšniekam Valdim Kauliņam par 27 nokalpo>em gadiem ar Sidrabenes hoodie un mazu alus muciņu. Paldies, paldies, paldies! Mūzikan> MAXIMUM 60 publiku iepriecināja ar jautriem dejas ritmiem. Starpbrīdī, par loteriju atbildīgā sidrabeniete, Ilze Mežule, ar Ērikas Treigutas un Ivara Jansona palīdzību, novadīja bagāggās loterijas mantu izlozi. Sekoja Ritas Āpšes vadītā Sidrabenes lielās loterijas izloze, kuŗā bija trīs naudas laimes>. Pirmo laimestu 20% no atlikuma ieguva Milda Millere (#1220 biļete), otro laimestu 10% no atlikuma ieguva A. Šķepasts (#0710 biļete) un trešo laimestu 5% no atlikuma ieguva Valdis Korbs (#1887 biļete). Paldies loteriju vadītājiem un ziedotājiem! Ballīte turpinājās! Valši, tango, rumba, polkas, lēnas un ātras dejas! Vakaru noslēdza pēc pusnakts un visi likās priecīgi un apmierinā>. Paldies darba rūķīšiem, sidrabeniešiem un ciemiņiem par jauko kompāniju un atbalstu Sidrabenes 65. jubilejas vakaram. Uzredzēšanos pavasaŗa sezonas atklāšanā gadā! /Dzintra Jansone/ SIDRABENES RUDENS TALKA Sestdien, 10. novembrī pl. 9:00 16:00 Kafija un uzkodas / Pusdienas Aicinām draudzes locekļus un sidrabeniešus nākt palīgā Sidrabeni apkopt un sagatavot ziemai! Ņemiet līdz zāģus, grābekļus, darba rīkus, cimdus un ūdens pudeles! No rīta satikšanās pie Sidrabkalna ēkas. CELEBRATING 65 YEARS OF CAMP SIDRABENE AND LATVIJA 100! Another amazing summer at Camp Sidrabene has drawn to a close with fun, fes>vi>es, friendships and lifelong memories. With celebra>ons for the 65 th anniversary of Sidrabene and Sid camp in the year of Latvija s 100, an excited group of campers new and old came to enjoy 3 glorious weeks. This year we had a a full house in Cāļu Kalns ensuring a new genera>on of campers star>ng to make memories. Over the course of the very hot summer, campers had the opportunity to par>cipate in games, cra s, outdoor skills, sports ac>vi>es, singing, ballītes, and of course, daily pool >me! The first week began with an exci>ng trip to Binbrook Conserva>on Area for a day of swimming and water park ac>vi>es at the beau>ful site. A er lunch on the beach, the more adventurous were able to show off their skills wakeboarding before returning back to camp exhausted and happy. Each week promised something special, with days such as meža diena (forest day), that included fishing, compass skills and an evening bonfire. Sid Kid Sacīkstes a week of ac>vi>es, compe>>ons, challenges and games where teams of campers collected points to see which team came out on top!!8

9 A major highlight of the summer was Sid Svētki weekend (July 28 29) two days of ac>vi>es, celebra>ons, friendship and yummy food! Campers and friends celebrated Sidrabene s and nometnes (Sid camp s) 65 th anniversary on Saturday with a pool party, birthday cake, and ending with a campfire ugunskurs with campers, friends, and guests who sang late into the night enjoying the beau>ful evening. (to see more pictures and receive updates, please see the SID Nometne Facebook page: ANNUAL GROUP HUG - GOOD-BYE UNTIL 2019! Sunday morning everyone joined in a church service led by Māc. Ilze with campers par>cipa>on, then a spectacular performance by the campers on the basketball court, followed by a BBQ lunch. With our stomachs full, the fun con>nued with sports ac>vi>es on the soccer field with the help of LSAK, and an exci>ng race of miniature ducks in the river! With a full summer of ac>vi>es, games, growth and development, on the last day campers and staff invited family and friends for a final brunch together before the church service and the closing ceremony. The summer ended with the annual group hug to keep campers, counsellors and staff warm un>l next summer. The camp commitee would like to send special thanks to all staff, Mācītāja Ilze, Sidrabene s Pārvalde (Management Commitee), Pēteris Zariņš and LSAK, parents, grandparents and volunteers for their help in making the summer so memorable. Linda Lakats bija skaisti salikusi bērnu vasaras nometnes bildes uz dēļa pie ieejas durvīm! The SIDRABENE 65th anniversary camp photo collage created by Linda Lakats and her team! We re looking forward to seeing you next year! Camp 2019 starts July 14th, let the countdown begin! Sidrabenē mums labi klājas!

10 BIBLE READINGS IN WORSHIP From this September we have moved to a new Bible reading series for our Sunday worship. Instead of three readings, each from one of the sections of the Bible, we now hear one main reading. The authors of this narrative lectionary, a group of theologians from Luther Seminary in St. Paul, Minnesota hope to provide congregants and others interested in finding out more about the message of the Bible, a presentation in worship of the broad sweep of the great Bible story. This is a story of how people have experienced God working in the world, intitially speaking to one group of people so that they would be a kind of teaching tool through which other nations could discover how people lived who were led by this one God, but then, with Christ s coming into the world, and particularly with Paul s mission in the Roman Empire, to the whole world. These first weeks have focussed on the theme of Promise and Hope, first as shown in God s promise to Abraham, then to Joseph s experience of God s saving work in Egypt, the crossing of the Red Sea by the Israelites, and last week, the giving of the Ten Commandments to God s people. Take-home sheets are available for everyone interested. These contain the reference to the reading for that Sunday as well as daily readings for the week following and the reading for the Sunday to come. The sheet also has some questions to reflect on, and an outline of a set of devotions for use at home. You can pick up a sheet at church, or by downloading it using the link provided in our weekly e-news. If you re interested, you can see an introduction to the concept on YouTube - f i n d l i n k o n o u r w e b s i t e : Another video recording will follow at the end of October. As this is an interactive process, the pastor would be delighted to hear your feedback!!10 LINES WRITTEN IN THE DAYS OF GROWING DARKNESS Every year we have been witness to it: how the world descends into a rich mash, in order that it may resume. And therefore who would cry out to the petals on the ground to stay, knowing as we must, how the vivacity of what was is married to the vitality of what will be? I don't say it's easy, but what else will do if the love one claims to have for the world be true? So let us go on, cheerfully enough, this and every crisping day, though the sun be swinging east, and the ponds be cold and black, and the sweets of the year be doomed. Mary Oliver From: A Thousand Mornings 2012

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12

Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Viss labs Daces Copeland teksts Andras Otto ilustrācijas Lietus līst. Lietus līst lielām, lēnām lāsēm. Labi, lai līst! Lietus ir labs. A1:12 Vabole lien. Vabole lien lēnām. Labi, lai lien! Vabole ir laba.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx

Microsoft Word - Dievkalpkartibamajaslapa.docx DIEVKALPOJUMA KĀRTĪBA LELB TALSU DRAUDZĒ Ienākot baznīcā cilvēkam, kurš vēl nav kļuvis par kristieti, rodas jautājums - kāpēc dievkalpojums notiek tā un ne citādi? Kāda nozīme un jēga vārdiem un darbībām,

Sīkāk

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē

Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē Dārzā Lidijas Edenas teksts Andras Otto ilustrācijas Zaķis skatās lielām, brūnām acīm. Ko tu redzi, zaķīt? Skaties, re, kur māmiņas puķu dārzs! Nē, nē, zaķīt! Māmiņas puķes nevar ēst! Zaķis lēkā mūsu dārzā.

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vēsture fotogrāfijās Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka dibināta 1945.g. Bibliotēka sākotnēji atrodas Birzuļu pamatskolas ēkā, bijušajā Mēru muižā,

Sīkāk

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa

Ceļojumu sajūtu aģentūra Travel Biiz >>> Ziema vasarā Lietuvā ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar sa ZIEMA VASARĀ Lietuvā Lietuvieši, lai arī dzīvo mums līdzās, tomēr ir atšķirīgi gan ar savu kultūru, ēdieniem, tradīcijām un pat temperamentu. Kopā dosimies izbaudīt interesantāko no Lietuvas, izzināt neparastas

Sīkāk

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga

DV ASV Vanadžu apkārtraksts gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā gadā Latvijas simtga DV ASV Vanadžu apkārtraksts 2018. gada sākumā Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji, Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā 2018. gadā Latvijas simtgades gadā. Tik daudz darbu ir padarīts Latvijas labā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 E.Petručeņa POZITĪVA BĒRNA AUDZINĀŠANA Psihologa un vecāku sadarbības ceļi... Robežas bērna audzināšanā. Pirms es apprecējos man bija sešas teorijas par bērnu audzināšanu, tagad man ir seši bērni un nevienas

Sīkāk

AIC-9gadi-plakāti

AIC-9gadi-plakāti Saeimas Apmeklētāju un informācijas centram 9 GADI Viena no Saeimas darba prioritātēm ir dialogs ar sabiedrību un iedzīvotāju iesaistīšana likumu pieņemšanas procesā Lai veicinātu sabiedrības izpratni

Sīkāk

DZ 2015 NOV RED

DZ 2015 NOV RED 2015. g. NOVEMBRIS NOVEMBER 2015 #178 SV. ANDREJA DRAUDZES ADRESE: ST. ANDREW S CHURCH & OFFICE ADDRESS 200 Balmoral Ave Toronto ON M4V 1J6 Tālrunis/Telephone: (416) 924-1563 Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Sīkāk

REV

REV 1 PRĀV. DR. FRITZ TRAUGOTT KRISTBERGS B.A., M.A., M.DIV., D.MIN. 1088 MONASTERY DRIVE OAKVILLE, ON L6M 2A1 905.827.8326 416.575.9268 fritz. kristbergs @ sympatico.ca 1. Kāda ir Jūsu personīgā motivācija

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx

Microsoft Word - Limbazu_sākumskola_3a_labie darbi.docx Limbažu sākumskolas 3.a klases labie darbi Šajā mācību gadā mēs, Limbažu sākumskolas 3.a klases skolēni, cītīgi darbojamies projektā Sporto visa klase. Mēs sportojam piecas reizes nedēļā: divas sporta

Sīkāk

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma Vienotas sociālās politikas attīstība Latvijā Baiba Bela (LU SZF, SPPI) SEMINĀRS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJĀ PAR SOCIĀLĀS POLITIKAS PLĀNOŠANAS PILNVEIDI Valsts pētījumu programma 2014-2017 IEVADS Sociālās drošības

Sīkāk

DZ 2016 JUN

DZ 2016 JUN #182 Apsveicam iesvētītos jauniešus un ģimenes! No kreisās: Māc. Ilze Kuplēna-Ewart, Pauls Šulcs, Jēkabs Šulcs, Emīls Lūsis-Zondo, Ēriks Upeslācis, Māc. Dr. Anita Gaide 2016. G. JŪNIJA ZIŅAS / JUNE 2016

Sīkāk

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas

infografika-valsts prezidenta ievēlesanas VALSTS PREZIDENTA IEVĒLĒŠANA Latvijas Valsts prezidents Latvijas augstākā amatpersona 51 BALSS 4 GADi Ievēlēšanai nepieciešama vismaz 51 deputāta balss Ievēlē Saeima uz četriem gadiem 8 GADI Ievēlēšanu

Sīkāk

Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA

Lielkoncerts Rīgai - 810 Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA Lielkoncerts "Rīgai - 810" Dziesmas koriem MEISTARS DZIESMA LEĢENDA R īgas B rīvostas p ā rv a ld e Kruīza kuģu un pasažieru daļa Kalpaka bulv. 12, Rīga LV-1050 Tālrunis+ 371 67030822 Fakss+371 67030835

Sīkāk

Inga Borg Ziema pie Plupa

Inga Borg Ziema pie Plupa Inga Borg Ziema pie Plupa Plups ir maziņš neredzamais, kas var sarunāties ar dzīvniekiem. Cilvēki viņu neredz, izņemot tevi un mani. Plups dzīvo tālu tālu starp augstajiem kalniem. Viņš dzīvo maziņā kūdras

Sīkāk

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att

Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Tēma: Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Latviešu valoda: Runāšana: Rodas cieņa pret latviešu valodu. Att Klase: 1. klase Mēnesis: septembris Skola, krāsu nosaukumi Mana skola un ģimene Rodas cieņa pret latviešu valodu. Attīstas skaidra izruna. Uzsver vārdus un zilbes pareizi. Izrunā pareizi gaŗos un īsos

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. Baznīcas Kalendārs #7 (213) SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodar

2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. Baznīcas Kalendārs #7 (213) SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodar 2017. gada DECEMBRIS Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības, 11:00 DIEVKALPOJUMS. Seko kristīga sadraudzība. LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā Studiju /-as, kurai/-ām tiek piedāvāts studiju kurss Statuss

Sīkāk

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms

Microsoft Word - NVO jurista 1.padoms NVO Jurista padoms Padoma autore: Marija Heislere Celma Redaktore: Rasma Pīpiķe Noformējums: Edgars Grigorjevs Latvijas Pilsoniskā alianse, 2010 NVO jurista padoms tapis ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

Sīkāk

series_155

series_155 RAILING SERIES 155 RIPO fabrika SIA Hanzas Street 2, Pinki, Babite district, LV 2107, Latvia 155 Alumīnija margu sērija Aluminum railing series AL.01 AL.02 AL.03 AL.04 AL.05 AL.06 AL.07 AL.08 AL.09 155

Sīkāk

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /at LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASĀKUMU PLĀNS - 2016 JANVĀRIS Datums Norises vieta Pasākums 12.01.2016. Lāčplēša bibliotēka Kūp atmiņu ugunskuri... /atmiņu pēcpusdiena senioriem -1991.gada janvāris/ 15.01.2016.

Sīkāk

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n

7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.4): Prove that if n is a positive integer such that the equation x 3 3xy 2 + y 3 = n 7. Tēma: Polinomi ar veseliem koeficientiem Uzdevums 7.1 (IMO1982.): Prove that if n is a positive integer such that the equation x xy 2 + y = n has a solution in integers x, y, then it has at least three

Sīkāk

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc

Microsoft Word - JAL_6.kl.GRAMATA.doc LATVIJAS VALSTS TERITORIJA Latvija ir valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos. Mūsu valsts ir viena no 3 Baltijas valstīm, tai ir 490 km gara jūras robeža gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Jūra

Sīkāk

Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? V

Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? V Autors: Dace Copeland Andras Otto ilustrācijas Gaŗā gultā gailis guļ. Gaiļa gultā graudu grēdas. Gailis graudu grēdas ēd. Kā var gailis gultā gulēt? Vai tad galu galā graudu grēdas gailim nespiež galvu?

Sīkāk

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek

LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Centrālā

Sīkāk

KURSA KODS

KURSA KODS Lappuse 1 no 5 KURSA KODS Kursa nosaukums latviski Kursa nosaukums angliski Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā) Studiju programma/-as, kurai/-ām tiek piedāvāts

Sīkāk

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr , , fakss 67 BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģ. Nr. 90000028870 Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 tālr. 26120706, 67914650, fakss 67914435, e-pasts dome@babite.lv, www.babite.lv Babītes

Sīkāk

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k

Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par gadu Līksnas pagasta kultūras nams gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, k Līksnas pagasta kultūras nama darbības pārskats par 2014. gadu Līksnas pagasta kultūras nams 2014. gadā aktīvi strādāja, noorganizējot 37 pasākumus, kuros kopā ieradās 9594 apmeklētāju, tai skaitā Latgales

Sīkāk

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini

*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos zaļā krāsā. 3. klase 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazini 1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?: Pareizas atbildes: 6728 no 8404 1) Tikties publiskā vietā.

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4 Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI 53213 Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (414) 258-8070 www.milwaukeedraudze.org Mācītājs - Pastor

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana

Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana Individuālās tirgvedības stratēģijas attīstīšana ZĪMOLVEDĪBAS NOZĪME Andris Klepers 26.02.2019. Vai es risinu kādu reālu problēmu? Kāds ir mans devums ar biznesu labākai sabiedrībai? PERSONISKĀS VĒRTĪBAS

Sīkāk

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas

Ievads (1) g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas Ievads (1) 2011. g. Tautas skaitīšanas dati Kādas pēdas publiskajā telpā atstāj divkopienu sabiedrība? Vai tās vispār ir novērojamas Rīgas telpā? Kas liecina par to? Kāda ir kopienu struktūra Rīgā? Etniskā

Sīkāk

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx

Microsoft Word _JauniesuAptauja_Jaunatnes_politikas_istenosanas_indekss_Anketas_GALAVersija.docx JAUNIEŠU APTAUJAS ANKETA Sveicināti! Aicinām Tevi piedalīties jauniešu aptaujā par Tavām ikdienas aktivitātēm! Aptaujas ilgums 0- minūtes. Lūdzu, sekojiet norādēm, uz kuriem jautājumiem jāatbild un cik

Sīkāk

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1

Amigo_Darba-lapas_skolotajiem_1 TELEFONS UN TĀ FUNKCIJAS Nodarbība 40 min Stundas mērķis (skolēna sasniedzamais rezultāts): 1. ZINU, kāpēc nepieciešams telefons un kādas darbības ar to var veikt; 2. PROTU nosaukt, kas jāievēro, lai telefons

Sīkāk

Valsts Prezidenta funkcijas

Valsts Prezidenta funkcijas Latvijas Republikas Valsts Prezidenta funkcijas 12. Saeimas Juridiskās komisijas Darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai 2015.gada 12.maijs (Saeima, Sarkanā zāle) POLITISKAS

Sīkāk

Rise & Tell

Rise & Tell E-pasta mārketings ir tikai rīks. Tas ir visefektīvākais digitālā mārketinga un pārdošanas rīks. Precīzāk 1:43 EUR atdeve. Bet... Tas ir vienkārši instruments nevis burvju nūjiņa. Rezultāti būs, ja to

Sīkāk

Dziesma pretī pavasarim…

Dziesma pretī pavasarim… Dziesma pretī pavasarim Date : 17/04/2019 Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sekmīga norise ir saistīta ar starpsvētku posmu. Šajā laika periodā ir būtiska nepārtraukta kolektīvu darbība. Ikviens

Sīkāk

Latvijas labie piemēri vietu zīmola veidošanā un popularizēšanā.

Latvijas labie piemēri vietu zīmola veidošanā un popularizēšanā. SEM Search Engine Marketing ir SEO un SEA apvienojums. > SEO Search Engine Optimization > SEA Search Engine Advertising SEO & SEA rīcības eksperimentālais piemērs MAKŠĶERĒŠANA UN ATPŪTA USMAS EZERĀ Imantas,

Sīkāk

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik

Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rik Latvijas Politiskā Aptauja 2014 (Latvia s Political Survey 2014) 3. vilnis (septembrī) Rezultātu kopsavilkums: Ryo NAKAI, Dr. (Rjo Nakai) Docents, Rikkyo University, Japan nakai[at]rikkyo.ac.jp 27 oktobris.

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Prezentācija: Runas taktika Notikums: Latvijas Studentu apvienības Senatoru seminārs 2011. gada 22. janvārī Zināšanas brīvība saruna Mijiedarbības māksla Sarunas laikā Notiek izmaiņas Izdomā no kā atteiksies

Sīkāk

Noraksts

Noraksts NORAKSTS Lieta Nr.A420800910 SKA-568/2013 SPRIEDUMS Rīgā 2013.gada 2.jūlijā sastāvā: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā senatore L.Slica senatore J.Briede

Sīkāk

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad

1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumam Nr.4 Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gad 1.pielikums Talsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.10.2016. lēmumam Nr.4 "Par Talsu novada sporta un atpūtas pasākumu 2017.gada kalendāro plānu" SPORTA PASĀKUMI TALSU NOVADĀ 2017.GADĀ

Sīkāk

Zelta Vārtu vēstis Nr. 308 ZELTA VĀRTU VĒSTIS ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS GADA JŪLIJS-AUGUSTS, Nr. 309 Kalifornijas v

Zelta Vārtu vēstis Nr. 308 ZELTA VĀRTU VĒSTIS ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS GADA JŪLIJS-AUGUSTS, Nr. 309 Kalifornijas v Zelta Vārtu vēstis Nr. 308 ZELTA VĀRTU VĒSTIS ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS 2019. GADA JŪLIJS-AUGUSTS, Kalifornijas vasara. Stanfordas Satelītšķīvja taka. Foto: Una Veilande Adrese:

Sīkāk

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 1002 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta a Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai Ventspils ielā 53, Rīgā, LV 12 BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 214. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Pasta adrese P Ā R G A U J A S NOVADA BĀRIŅTIESA Pagastmāja,

Sīkāk

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī

Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attī Eiropas Jauniešu basketbola līgas (EJBL) sacensību nolikums 2018./ 2019. gada sezonā. 1. Mērķi un uzdevumi 1.1. Radīt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību. 1.2. Sekot līdzi augsta līmeņa basketbolistu

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - RTU_Karjeras_dienas_CV_Mar2012 [Compatibility Mode] DARBA MEKLĒŠANAS ABC 1. Iepazīstamies 2. Informācija (un, cerams, diskusija) par: o CV izstrādes principi; o Ko rakstīt CV, ja nav darba pieredzes; o Efektīvs pieteikums (motivācijas vēstule); o Pieteikumu

Sīkāk

Es esmu vadītājs –> es esmu profesionāls vadītājs

Es esmu vadītājs –>  es esmu profesionāls vadītājs BRABANTIA LATVIA DARBINIEKU IEKŠĒJĀ MĀCĪBU UN ATTĪSTĪBAS SISTĒMA EVA NOLENDORFA 2019 MĒS ESAM DAĻA NO RISINĀJUMA, NEVIS DAĻA NO PROBLĒMAS SPĒJ SASNIEGT 112 KM/H Attīstības programmas vai sistēmas ieviešana

Sīkāk

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š

Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst š Ūsas Autors nezināms Andras Otto ilustrācijas Kaķis savas ūsas izmanto, lai mērītu telpu vai attālumu. Tas ir sevišķi svarīgi, ja viņš mēģina ielīst šaurā vietā vai mazā caurumā. Ūsas viņam darbojas kā

Sīkāk

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ /09/IPIA/VIAA/001 Pr ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Projekta 6.posms: 2012.gada janvāris - aprīlis Balvu

Sīkāk

OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA

OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA OWASP Top 10 Latvijā Biežākās drošības problēmas 4mekļa lietojumos Agris Krusts, IT Centrs, SIA 28.03.2019 Par mani Agris Krusts, SIA IT Centrs dibinātājs, drošības konsultants Drošības audi= un tes=,

Sīkāk

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

Bērnu un ģimenes lietu ministrijai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2010. GADĀ Bāriņtiesas nosaukums Jelgavas novada bāriņtiesa Pasta adrese Pasta iela 37, Jelgava LV 3001 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija BIBLIOTĒKAS POPULARIZĒŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana LATGALES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS SABIEDRISKO AT TIECĪBU VADĪTĀJA INGA GEDŽŪNE Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu

Sīkāk

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM

GAISA TEMPERATŪRAS ĢEOGRĀFISKAIS SADALĪJUMS LATVIJĀ PIE ATŠĶIRĪGIEM GAISA MASU TIPIEM Klimata pārmaiņu raksturs Latvijas klimata mainība A.Briede, M.Kļaviņš, LU ĢZZF Globālās klimata izmaiņas- novērojumi un paredzējumi ES mājas Sarunu istaba, 2012.gada 16.maijā Gaisa temperatūras raksturs

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pamācība Erasmus+ rīki Kursu katalogs Mobilitātes iespējas Stratēģiskās partnerības www.schooleducationgateway.eu Vispārēja informācija Šī ir pamācība, kas palīdzēs izmantot School Education Gateway vietnes

Sīkāk

MAKETS.indd

MAKETS.indd Saturs Priekšvārds... 7 Aīda Rancāne ZIEMASSVĒTKU GRĀMATA VECĀKIEM UN SKOLOTĀJIEM I DAĻA LAIKS... 10 Gads. Saulgrieži... 10 Ziema vasara. Saules ceļš... 14 Svētku laiks. Svētie vakari... 16 Kalendārs.

Sīkāk

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau

Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt sau Klimata valoda eksperimenta būtība Klimats vai laikapstākļi? Kurš ir kurš? Kas ir kas? Laikapstākļi ir tas, ko mēs šobrīd redzam aiz loga. Var būt saulains, līt lietus vai snigt sniegs, pūst stiprs vējš

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nodokļu administrēšanas attīstība Dace Pelēkā VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā Konference «Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2017» 2017.gada 15.decembrī Deklarāciju iesniegšana kā tas notika

Sīkāk

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars

LRČ Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS Ivars LRČ 201. Vīriešu vieninieki. Kopvērtējums. Vieta Vārds uzvārds Klubs 1. posms 2. posms Kopā 1. Edgars Silovs JRFPC UPESCIEMA WARRIORS 1 2 3 2. Ivars Dzenītis SK BOULE 2 4 3. Māris Miglāns SK UPESCIEMS

Sīkāk

skolotajip81_p85.xls

skolotajip81_p85.xls LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS PIELIKUMI MAĢISTRA DARBAM PEDAGOĢIJĀ PEDAGOGU PAŠIZJŪTAS NOSACĪJUMI UN PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES ATTĪSTĪBA 1.pielikums Anketa skolotājiem Kādi

Sīkāk

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies

Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies Daugavpils 13.pirmsskolas iestādes APU Vieta Drošība Atbildība Cieņa Sporta zālē Pastaiga ārpus iestades teritorijas. Ekskursijā Guļamistābā Klausies un izpildi skolotāja norādījumu Sporta inventāru izmanto

Sīkāk

Pielikums

Pielikums Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs (Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1491 redakcijā) BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2013. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx

Microsoft Word - AT2018_sakums_MAKETS_ docx Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi 2018. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019. 1037 lpp. (VII, A 401, C 351, K 275) Krājumu sagatavoja: Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2011. GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Nr

Nr JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 24.AUGUSTA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI Nr. GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 9. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.17-3 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

Sīkāk

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1

LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 LETTISKA Solnas pilsēta Ievads 1 Tā tiek vadīta Solna Pilsētas deputāti likumu un noteikumu robežās var brīvi izlemt, kā tiks vadīta Solna. Politiskā vīzija ir tāda, ka Solnai ir jābūt vienotai un dzīvotspējīgai

Sīkāk

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija MK Sākumskola II semestra darba kopsavilkums 2015./2016.m.g. Pasākumu apkopojums 1.Skolas vide Pasākuma nosaukums Skolas un klašu telpu noformējums svētkiem

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegš Pielikums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 Valsts statistikas pārskata paraugs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2012.GADĀ Bāriņtiesas

Sīkāk

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank

Vieta LRČ Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems 2. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petank Vieta LRČ 01. Mix divnieki. Rezultāti. Vārds Uzvārds Klubs 1. Ginta Miglāne Māris Miglāns SK Upesciems. Egils Lejnieks Agita Lejniece Rīgas Petanka / SK Boule. Jekaterina Soika Juris Keišs Rīgas Petanka.

Sīkāk

DZ_DEC_2018

DZ_DEC_2018 #192 PRIECĪGUS ZIEMAS SVĒTKUS! Merry Christmas! 2018. g. DECEMBRĪ DECEMBER 2018 200 Balmoral Ave., Toronto, ON, M4V 1J6 416-924-1563 / admin@standrewslatvian.org!1 KRISTUS GAISMA ADVENTĀ, ZIEMSVĒTKOS UN

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - Draudzes vestis 2015, docx

Microsoft Word - Draudzes vestis 2015, docx Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI 53213 Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (414) 258-8070 www.milwaukeedraudze.org Mācītāja - Pastor

Sīkāk

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4

Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits no 459 ir no 4 Atpūta pie Sarkanās jūras Izraēlas Eilatas kūrortā Brauciena datums Cena Brīvo vietu skaits 29.10.2017-05.11.2017 no 459 ir 05.11.2017-12.11.2017 no 459 ir 12.11.2017-19.11.2017 no 459 ir 19.11.2017-26.11.2017

Sīkāk

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4

Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (4 Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības Draudze 1853 N. 75th Street, Milwaukee WI 53213 Latvian Ev. Luth. Holy Trinity Church in Milwaukee Tel.: (414) 258-8070 www.milwaukeedraudze.org Mācītāja - Pastor

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture Variņu bibliotēka 1951. gadā dibinātās Variņu pagasta (tolaik Sebru ciema) bibliotēkas pirmā mājvieta ir Vilciņi. Ēkā atrodas arī Sebru ciema padome. 1954.

Sīkāk

Microsoft Word - du_5_2005.doc

Microsoft Word - du_5_2005.doc 005, Pēteris Daugulis BŪLA (BINĀRĀS) FUNKCIJAS UN/VAI MATEMĀTISKĀ LOĢIKA Lietderīgi pētīt funkcijas, kuru argumenti un vērtības ir bināras virknes. Kopa {0,} tiek asociēta ar {jā, nē} vai {patiess, aplams}.

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konferen

Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā gada pusgada Vispārējā konferen Paļaujieties uz Dievu, tad ejiet un dariet Prezidents Henrijs B. Airings pirmais padomnieks Augstākajā Prezidijā 2010. gada pusgada Vispārējā konference Svētdienas rīta sesija, 2010. gada 3. oktobrī Jūs

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp

4. TĒMA JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Sp 4. TĒMA 20. 26. JŪLIJS ŽĒLASTĪBA UN TAISNĪBA PSALMOS UN SAKĀMVĀRDOS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Ps 9:7 9, 13 20; Ps 82; Ps 101; Ps 146; Spam 10:4; Spam 13:23, 25; 30:7 9. ATMIŅAS PANTS: Spriediet

Sīkāk

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Klašu audzinātāju MA atskats par veikto darbu 2012./2013.māc.gadā SADARBĪBA MK vadītājs MK vadītājs Klašu audzinātāji Klašu audzinātāji Sadarbība Skolēni Skolēni Vecāki Vecāki Saulrietā kāds mūsu draugs

Sīkāk

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at

2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: Zinātne, pētniecība un at 2.2/20 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Eiropas Reģionālās attīstības fonds Prioritāte: 2.1. Zinātne un inovācijas Pasākums: 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība Aktivitāte: 2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai

Sīkāk

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padome informē 4. novembrī Zvaniņos notika šī mācību gada pirmā Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes padomes sēde, uz kuru tik aicināti iestādes

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Jūrtaka: Nida Tallina. Daba, kultūra, pakalpojumi 24.-25. aprīlis, 2018, Liepāja, Roja Jūrtaka garas distances maršruts divās valstīs LV & EST statistika o Dienu skaits: 50; o Noietie kilometri: ~ 1230

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss , Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE

LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss ,   Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE LATVIJAS REPUBLIKA AGLONAS NOVADA DOME Somersetas ielā 34, Aglonā, LV 5304, Tālr../fakss +371 65324573, www.aglona.lv Aglonā, Aglonas novadā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2. APSTIPRINĀTI Aglonas novada domes

Sīkāk

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:

6. TĒMA FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17: 6. TĒMA 2. 8. FEBRUĀRIS DIEVA APZĪMOGOTIE ĻAUDIS Sabata pēcpusdienai NEDĒĻAS PĒTĪJUMIEM: Atkl 7; 2Pēt 3:9 14, 5Moz 8:11 17; Atkl 14:4, 5, 12; Atkl 17:5; Rom 3:19 24. 40 ATMIŅAS PANTS: Šie ir tie, kas nāk

Sīkāk

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši

LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši LV IEVĒRO: VISAS LAPASPUŠU NORĀDES ATTIECAS UZ SPĒLES KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO SPĒLES NOTEIKUMU GRĀMATIŅU. SPĒLES KOMPLEKTS: 12 pentamino, 5 sarkani klucīši, 3 brūni klucīši, 1 spēles laukums, 1 barjera izvēlētā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA AIZKRAUKLES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90000074812 Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101, tālrunis 65133930, fakss 65133934, e-pasts: dome@aizkraukle.lv Aizkrauklē

Sīkāk