PEGASO B CJA 6 45 W02 PEGASO B CJA 6 45 W02 PEGASO B CJA 6 25 L02 PEGASO B CJA 6 25 L02 PEGASO B CJA 6 45 W01 PEGASO B CJA 6 45 W01

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "PEGASO B CJA 6 45 W02 PEGASO B CJA 6 45 W02 PEGASO B CJA 6 25 L02 PEGASO B CJA 6 25 L02 PEGASO B CJA 6 45 W01 PEGASO B CJA 6 45 W01"

Transkripts

1 AUTOMĀTIKA INDUSTRIĀLAJĀM SEKCIJVEIDA DURVĪM UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA Uzmanību! Rūpīgi izlasiet ietvertos brīdinājumus!

2 ĀTRĀ UZSTĀDĪŠANA CAURUĻU NOVIETOJUMS 3x1,5mm 2 (230V) 5x1,5mm 2 (400V) 3x0,5mm 2 2x1mm 2 3x1,5mm 2 5x0,5mm 2 4x0,5mm 2 2x0,5mm 2 MOTORA savienojums, kabelis 3 x 1,5 mm 2 >60 mm B KODĒTĀJA savienojums, kabelis 4 x 0,5 mm V Ø10 R1 V1 3 R1 R2 5 Ø10 R * 1 Neietilpst piegādē Ø * 1 * PEGASO B CJA 6

3 C KODĒTĀJS Motora atlaišana Motora termiskā atslēgšanās Stāvokļa identificēšanas LED 1 2 * 1 OK 2 * * DL2 DL1 Maksimums 18 apgriezienu DL2 DL1 DL2 DL Motors + A B M1 COM M2 230 V~ L1 L2 L3 (KODĒTĀJA savienojums) (MOTORA savienojums) 400 V 3~ D min. 127 maks. 235 min. 346 maks Ø25.5 (1 ) min. 139 maks PEGASO B CJA 6-3

4 UZSTĀDĪŠANAS BRĪDINĀJUMI BRĪDINĀJUMS! Svarīgas drošības instrukcijas. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visas kopā ar produktu piegādātās instrukcijas un brīdinājumus, jo produkta nepareiza lietošana var novest pie cilvēku un dzīvnieku savainošanas, kā arī īpašuma sabojāšanas. Brīdinājumi un instrukcijas sniedz svarīgu informāciju par drošību, uzstādīšanu, lietošanu un apkopi. Glabājiet instrukcijas ērti pieejamā vietā kopā ar tehniskajiem dokumentiem, lai vajadzības gadījumā nākotnē tās varētu izmantot par uzziņu avotu. VISPĀRĪGĀ DROŠĪBA Šis produkts ir ticis izstrādāts un konstruēts tikai un vienīgi šajā pamācībā norādītajam nolūkam. Produkta lietošana citos nolūkos, kas nav norādīti šajā pamācībā, var novest pie produkta sabojāšana, kā arī radīt bīstamību. - Atsevišķām uzbūves vienībām, no kurām sastāv iekārta, kā arī tās uzstādīšanai ir jāatbilst sekojošo Eiropas Direktīvu prasībām, kur tās ir piemērojamas: 2004/108/EK, 2006/95/EK, 2006/42/EK, 89/106/ EK, 99/05/ EK un to turpmākiem labojumiem. Visām valstīm, kas atrodas ārpus EEZ: ir ieteicams papildus jebkādiem spēkā esošajiem nacionālajiem standartiem nodrošināt arī atbilstību augstāk minētajiem standartiem, lai sasniegtu augstu drošības līmeni. - Šī produkta Ražotājs (turpmāk tekstā saukts par Firma) neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas radušās, ja produkts ir ticis lietots nepareizi vai jebkādā veidā, kam tas nav paredzēts un kas nav norādīts šajā pamācībā, kā arī par sekām, kas ir radušās, neievērojot ieejas sistēmu (durvis, vārti utt.) uzbūves labo praksi, kā arī par deformācijām, kas var rasties lietošanas rezultātā. - Uzstādīšana ir jāveic kvalificētam personālam (profesionāls uzstādītājs saskaņā ar EN 12635) saskaņā ar labo praksi un attiecīgajā brīdī spēkā esošajiem piemērojamajiem noteikumiem). - Pirms uzstādīt produktu, veiciet visas strukturālās izmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai izveidotu drošības atstarpes un lai sniegtu aizsardzību pret vai lai izolētu jebkādas iespiešanas, nogriešanas un vilkšanas bīstamības zonas, kā arī vispārīgās bīstamības zonas saskaņā ar standartu EN un noteikumiem un jebkuru vietējo uzstādīšanai piemērojamo standartu noteikumiem. - Firma neuzņemas nekādu atbildību par motorizējamo durvju, vārtu utt. uzbūves un apkopes labās prakses neievērošanu vai par deformācijām, kas var rasties lietošanas rezultātā. - Pārliecinieties, ka norādītais temperatūru diapazons ir saderīgs ar vietu, kurā ir paredzēts uzstādīt automatizēto sistēmu. - Neuzstādiet šo produktu sprādzienbīstamā vidē: viegli uzliesmojoši dūmi vai gāzes rada būtisku drošības apdraudējumu. - Pirms veikt jebkādus sistēmas darbus, atvienojiet elektroapgādi. Atvienojiet arī akumulatorus, ja tādi ir pievienoti. - Pirms pievienot elektroapgādi, pārliecinieties, ka produkta nominālās norādītās vērtības atbilst elektroapgādes tīkla nominālajām norādītājām vērtībām un kā no elektriskās sistēmas augšupejošajā līnijā ir uzstādīts jaudas slēdzis un pārstrāvas aizsardzības ierīce. Aprīkojiet automatizētās sistēmas elektroapgādi ar slēdzi vai omnipolāru termomagnētisko jaudas slēdzi ar kontaktu atvienošanos, kas atbilst piemērojamajiem noteikumiem. - Pārliecinieties, ka no elektroapgādes tīkla augšupejošajā līnijā ir uzstādīts paliekošās strāvas jaudas slēdzis, kas nostrādā pie ne vairāk kā 0,03A robežvērtības, kā arī jebkurš cits aprīkos, kuru pieprasa attiecīgi piemērojamie noteikumi. - Pārliecinieties, ka zemējuma sistēma ir uzstādīta pareizi: sazemējiet visas ieejas sistēmas (durvis, vārti utt.) metāliskās daļas, kā arī visas sistēmas daļas, kam ir zemējuma klemme. - Uzstādīšana ir jāveic, izmantojot drošības ierīces un vadības elementus, kas atbilst standartiem EN un EN Trieciena spēkus var mazināt, izmantojot deformācijas maliņas. - Gadījumā, ja trieciena spēki pārsniedz attiecīgo standartu noteiktās vērtības, piemērojiet elektrojutīgas vai spiedienjutīgas ierīces. - Piemērojiet visas drošības ierīces (fotoelementi, drošības maliņas utt.), kas ir nepieciešamas, lai uzturētu zonu brīvu no triecienu, iespiešanas, vilkšanas un griešanas radītās bīstamības. Paturiet prātā spēkā esošos standartus un direktīvas, labās prakses kritērijus, paredzēto pielietojumu un uzstādīšanas vidi, kā arī automatizētās sistēmas darbības loģiku un ģenerētos spēkus. - Piemērojiet visus marķējumus, ko pieprasa attiecīgajā brīdī spēkā esošie noteikumi, lai identificētu bīstamās zonas (paliekošie riski). Visām instalācijām ir jābūt vizuāli identificējamām saskaņā ar standarta EN noteikumiem. - Šo produktu nedrīkst uzstādīt uz vērtnēm, kas ietver durvis (izņemot gadījumus, kad motoru var aktivizēt, kad durvis ir aizvērtas). - Ja automatizētā sistēma tiek uzstādīta mazāk kā 2,5 m augstumā vai ja tai ir iespējams piekļūt, tās elektriskajām un mehāniskajām daļām ir jābūt attiecīgi aizsargātām. - Uzstādiet jebkurus fiksētos vadības elementus vietās, kur tie nevar radīt bīstamību, prom no kustīgajām daļām. Precīzāk turiet-lai-darbinātu vadības elementi ir jānovieto kontrolētās daļas tiešā redzamībā, un, ja vien tās nav darbināmas ar atslēgu, ir jāuzstāda vismaz 1,5 m augstumā vietā, kur tām nevar piekļūt nepiederošas personas. - Uzstādiet vismaz vienu brīdinājuma lampu (mirgojoša lampa) redzamā vietā, kā arī uzstādiet uz konstrukcijas brīdinājuma zīmi. - Darbības ierīces tuvumā uzlīmējiet paliekošu uzlīmi, kas satur informāciju par to, kā darbināt automatizētās sistēmas manuālo atlaišanu. - Pārliecinieties, ka darbības laikā nerodas mehāniskie riski un tiek ievēroti attiecīgie piesardzības pasākumi, precīzāk kā nekas nevar tikt sasists, iespiests, aizķerts vai sagriezts, nonākot starp darbināmo daļu un apkārtējām daļām. - Tiklīdz uzstādīšana ir pabeigta, pārliecinieties, ka motora automātikas iestatījumi ir pareizu un ka sistēmas drošības un atlaišanas ierīces darbojas pareizi. - Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas jebkuru apkopes vai remonta darbu veikšanā. Firma neuzņemas nekādu atbildību par automatizētās sistēmas pareizu darbību un drošību, ja ir tikušas izmantotas citu ražotāju detaļas. - Neveiciet nekādas automatizētās sistēmas komponenšu izmaiņas, ja vien to nav skaidri atļāvusi Firma. - Instruējiet sistēmas lietotāju par paliekošajiem riskiem, piemērotajām vadības sistēmām un to, kā manuāli atvērt sistēmu avārijas situācijā. Nododiet lietošanas pamācību gala lietotājam. - Utilizējiet iepakojuma materiālus (plastmasa, kartons polistirols utt.) saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas noteiktajām prasībām. Glabājiet neilona maisus un polistirolu bērniem nepieejamā vietā. ELEKTROINSTALĀCIJA BRĪDINĀJUMS! Savienojumam ar elektroapgādes tīklu: izmantojiet daudzdzīslu kabeli ar vismaz 5 x 1,5 mm 2 vai 4 x 1,5 mm 2 šķērsgriezuma laukumu, strādājot ar 3-fāzu elektroapgādes tīkliem, vai 3 x 1,5 mm 2, strādājot ar 1-fāzes elektroapgādes tīkliem (piemēram, H05 VV-F tipa kabeli drīkst izmantot, ja tā šķērsgriezuma laukums ir 4 x 1,5 mm 2 ). Lai pievienotu papildu aprīkojumu, izmantojiet vadus, kuru šķērsgriezuma laukums ir vismaz 0,5 x 1,5 mm 2. - Izmantojiet tikai 10A-250V vai augstākas kapacitātes spiedpogas. - Vadi ir droši jānofiksē ar papildu fiksācijas elementiem pie klemmēm (piemēram, izmantojot kabeļu skavas), lai nodalītu elektrizētās daļas no sevišķi zema sprieguma drošības daļām. - Uzstādīšanas laikā elektroapgādes kabeļa izolācija ir jānoņem, lai varētu pievienot zemējuma vadu attiecīgajai klemmei, atstājot elektrizētos vadus pēc iespējas īsākus. Gadījumā, ja kļūst vaļīgs kabeļa fiksācijas elements, zemējuma kabelim ir jāatvienojas pēdējam. BRĪDINĀJUMS! Sevišķi zemā drošības sprieguma vadi ir fiziski jānodala no zemsprieguma vadiem. Elektrizētajām daļām drīkst piekļūt tikai kvalificēts personāls (profesionāls uzstādītājs). AUTOMATIZĒTĀS SISTĒMAS PĀRBAUDE UN APKOPE Pirms ievadīt automatizēto sistēmu ekspluatācijā, kā arī apkopes darbu laikā, rūpīgi veiciet sekojošas pārbaudes: - Pārliecinieties, ka visas komponentes ir droši nostiprinātas. - Pārbaudiet palaišanas un apturēšanas funkciju darbību manuālās vadības gadījumā. - Pārbaudiet, vai loģika darbojas normālā darbības režīmā vai personalizētajā darbības režīmā. - Tikai bīdāmajiem vārtiem: pārliecinieties, ka zobrats un zobstienis veido pareizu sazobi (2 mm brīvkustība); vienmēr uzturiet vadotnes sliedi tīru. - Pārliecinieties, ka visas drošības ierīces (fotoelementi, drošības maliņas utt.) darbojas pareizi un ka pretiespiešanas drošības ierīces iestatījumi ir pareizi, pārliecinoties, ka, veicot trieciena spēka mērījumus standartā EN norādītajos punktos, tā vērtība nepārsniedz standartā EN dotās vērtības. - Trieciena spēkus var mazināt, izmantojot deformācijas maliņas. - Pārliecinieties, ka avārijas darbības režīms strādā, ja šāda funkcija ir paredzēta. - Pārbaudiet atvēršanās un aizvēršanās darbību, izmantojot uzstādītās vadības ierīces. - Pārliecinieties, ka elektriskie savienojumi un kabeļi nav bojāti, pastiprinātu uzmanību pievēršot tam, vai izolācijas uzmavas un savienotāji nav bojāti. - Veicot apkopes darbus, notīriet fotoelementu optisko daļu. - Kad automatizētā sistēma ilgstoši netiek ekspluatēta, aktivizējiet avārijas režīma atlaišanu (skatīt sadaļu DARBĪBA AVĀRIJAS REŽĪMĀ ) tā, lai darbināmā daļa pārietu nestrādājošā stāvoklī, tādējādi ļaujot vārtus atvērt un aizvērt manuāli. - Ja ir bojāts elektroapgādes vads, tas ir jānomaina ražotājam vai ražotāja tehniskā atbalsta darbiniekiem vai citām kvalificētām personām, lai mazinātu iespējamos saistītos riskus. - Ja ir uzstādītas D tipa ierīces (kā to definē EN12453), pievienojiet tās nepārbaudītā režīmā; vismaz reizi sešos mēnešos ir jāveic obligāta apkope. UTILIZĀCIJA Materiāli ir jānodod utilizācijai saskaņā ar spēkā esošajiem piemērojamajiem noteikumiem. Neizmetiet nolietoto aprīkojumu vai izlietotos akumulatorus sadzīves atkritumos. Jūs esat atbildīgi par visa sava nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma nodošanu pārstrādei tam paredzētajos pieņemšanas punktos. DEMONTĀŽA Ja automatizētā sistēma tiek demontēta, lai pēcāk to samontētu jaunā atrašanās vietā, jums ir: - Jāatslēdz elektroapgāde un jāatvieno visa elektriskā sistēma. - Jānoņem aktuators no tā pamatnes. - Jānoņem visas instalācijas komponentes. - Jānodrošina jebkuru komponenšu nomaiņa, kuras nav iespējams noņemt vai kuras ir bojātas. Jebkas, kas nav skaidri aprakstīts uzstādīšanas pamācībā, ir aizliegts. Automātikas pareiza ekspluatācija var tikt garantēta tikai tad, ja tiek ievērota sniegtā informācija. Firma neuzņemsies nekādu atbildību par bojājumiem, kas būs radušies šeit ietverto instrukciju neievērošanas gadījumā. Lai gan mēs nemainīsim būtiskākās produkta īpašības, Firma patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas produkta uzlabošanai no tehniskā, dizaina vai komerciālā skatupunkta, un Firma patur tiesības neveikt attiecīgu šīs publikācijas atjaunināšanu. UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA 2) IEVADS Aktuators industriālo sekcijveida durvju automatizēšanai. Tā dizains ir kompakts, un tā montāžas daudzpusība nozīmē, ka šo piedziņu var izmantot dažādos veidos. 3) TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 400V ±10%, 50/60Hz (*) Elektroapgāde 230V ±10%, 50/60Hz (*) 980W Maks. ieejas jauda 750W Galaslēdži Elektroniskā KODĒTĀJA modelis //Izejas vārpsta maks. 18 apgr./min. Darba temperatūru diapazons Maks. durvju izmērs Maks. moments Maks. izejas ātrums Eļļošana Pielietojuma veids Aprīkojuma aizsardzības klase IP 54 Trokšņu līmenis Manevru skaits Automātikas svars Izmēri -10 C / +50 C 45 m 2 25 m 2 20 m Nm 70 Nm 50 Nm 24 min min -1 Eļļa intensīvs (S3-60%) vidēji intensīvs (S3-30%) SKATĪT ATT. D <70dB 60% 30% (*) Specifisku barošanas spriegumu atbalsts ir jāpasūta atsevišķi. 12,2 kg 11,0 kg 12,4 kg 11,2 kg 4) CAURUĻU NOVIETOJUMS ATT. A 5) AUTOMĀTIKAS UZSTĀDĪŠANA ATT. B 6) MANUĀLĀ ATLAIŠANA (Skatīt LIETOTĀJA PAMĀCĪBA ATT.1-). 7) PIEVIENOŠANA ATT. C Ģenerisks paneļa interfeiss ar KODĒTĀJA pārvaldības paneli. TIKAI VERSIJĀM BEZ DEADMAN FUNKCIJAS: BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties, standartā EN norādītajos punktos veikto trieciena spēka mērījumu vērtības ir mazākas par standartā EN norādītajām vērtībām. Brīdinājums!! Kamēr darbojas automātiskās iestatīšanas funkcija, šķēršļu detektēšanas funkcija nav aktīva. Tāpēc uzstādītājam ir jāuzrauga automatizētās sistēmas kustības un jāliedz cilvēkiem vai īpašumam pietuvoties automatizētās sistēmas darbības zonai. PEGASO B CJA 6-5 LATVIEŠU

5 ATT: 1) LIETOTĀJA PAMĀCĪBA: MANUĀLA DARBINĀŠANA A A B C Zaļš Sarkans B C D 10 - PEGASO B CJA 6

6 BRĪDINĀJUMI LIETOTĀJAM (LV) BRĪDINĀJUMS! Svarīgas drošības instrukcijas. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visas kopā ar produktu piegādātās instrukcijas un brīdinājumus, jo produkta nepareiza lietošana var novest pie cilvēku un dzīvnieku savainošanas, kā arī īpašuma sabojāšanas. Glabājiet instrukcijas ērti pieejamā vietā kopā ar tehniskajiem dokumentiem, lai vajadzības gadījumā nākotnē tās varētu izmantot par uzziņu avotu, un nododiet tās jebkuriem jauniem lietotājiem. Šo produktu ir paredzēts lietot tikai un vienīgi tā uzstādīšanas nolūkos. Jebkāds cits pielietojums tiks uzskatīts par nepareizu, un attiecīgi arī bīstamu. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par jebkuriem bojājumiem, kas ir radušies nepareizas vai nesaprātīgas lietošanas rezultātā. VISPĀRĪGĀ DROŠĪBA Paldies, ka izvēlējāties šo produkti. Firma ir pārliecināta, ka šī produkta veiktspēja atbildīs jūsu vajadzībām. Šis produkts atbilst atzītiem tehniskajiem standartiem un, kad to ir pareizi uzstādīts kvalificēts un pieredzējis personāls (profesionāls uzstādītājs), atbilst piemērojamajiem drošības noteikumiem. Ja automātiskā sistēma ir uzstādīta un tiek lietota pareizi, tā atbilst ekspluatācijas drošības standartiem. Tomēr ir ieteicams ievērot noteiktus uzvedības noteikumus, lai varētu izvairīties no potenciālām problēmām: - Neļaujiet pieaugušajiem, bērniem un īpašumam nonākt automatizētās sistēmas darbības zonā, it īpaši, kad tā kustās. - Neļaujiet bērniem rotaļāties pie vai stāvēt automatizētās sistēmas darbības zonā. - Šo automatizēto sistēmu nav paredzēts lietot bērniem vai cilvēkiem ar garīgiem, fiziskiem vai maņu traucējumiem, ja vien šīs personas neuzrauga par tām atbildīgā persona, kas tām sniedz arī nepieciešamās instrukcijas par iekārtas lietošanu. - Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar iekārtu. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtas fiksētajiem vadības elementiem. Glabājiet vadības tālvadības pultis bērniem nepieejamā vietā. - Nestrādājiet eņģu vai kustīgo mehānisko detaļu tuvumā. - Netraucējiet vērtņu kustībai un nemēģiniet durvis atvērt manuāli, ja vien aktuators nav atlaists ar attiecīgo atlaišanas slēdzi. - Neuzturieties motorizēto durvju vai vārtu darbības zonā, kamēr tie kustās. - Glabājiet tālvadības pultis vai citas vadības ierīces bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no netīšas automatizētās sistēmas darbināšanas. - Manuālās atlaišanas aktivizēšana var novest pie nekontrolētām durvju kustībām, ja pastāv mehāniski defekti vai ir zudis to līdzsvars. - Izmantojot ruļļu slēģu atvērējus: pievērsiet uzmanību ruļļu slēģim, kad tas ir kustībā, un neļaujiet cilvēkiem nonākt tā tuvumā, līdz tas nav pilnībā aizvēries. Esiet sevišķi piesardzīgi, aktivizējot atlaišanu, ja attiecīga atlaišanas ierīce ir uzstādīta, jo atvērts slēģis var ātri nokrist, ja ir radies būtisks nodilums vai defekts. - Durvju (automatizētās daļas) jebkuru mehānisko daļu (kabeļi, atsperes, atbalsti, eņģes, vadotnes utt.) salūšana var radīt bīstamību. Nodrošiniet, ka sistēmu regulāri un saskaņā ar uzstādītāja vai durvju ražotāja izsniegtām instrukcijām pārbauda kvalificēts un pieredzējis personāls (profesionāls uzstādītājs). - Tīrot ārpusi, vienmēr atslēdziet elektroapgādi. - Uzturiet fotoelementu optiku un brīdinošās gaismas ierīces tīras. Pārliecinieties, drošības ierīču darbībai netraucē zari vai krūmi. - Nelietojiet automatizēto sistēmu, ja tai ir nepieciešams veikt remontu. Ja automatizētā sistēma salūzt vai tās darbībā rodas traucējumi, atslēdziet sistēmas elektroapgādi; nemēģiniet veikt remontu vai citus darbus, lai novērstu defektu pašrocīgi; tā vietā izsauciet kvalificētu un pieredzējušu personālu (profesionāls uzstādītājs) nepieciešamu remonta vai apkopes darbu veikšanai. Lai nodrošinātu piekļuvi, aktivizējiet avārijas atlaišanu (ja tāda funkcija ir paredzēta). - Ja jebkurai automatizētās sistēmas daļa ir jāveic jebkāda veida tiešie darbi, kas nav minēti šajā pamācībā, izmantojiet kvalificēta un pieredzējuša personāla (profesionāls uzstādītājs) pakalpojumus. - Vismaz reizi gadā nodrošiniet automatizētās sistēmas pārbaudi, it īpaši visu drošības ierīču pārbaudi. Tā ir jāveic kvalificētam un pieredzējušam personālam (profesionāls uzstādītājs), lai pārliecinātos ka automatizētā sistēma nav bojāta un darbojas pareizi. - Par jebkuriem uzstādīšanas, apkopes un remonta darbiem ir jāveic ieraksts, un attiecīgā dokumentācija ir jāuzglabā un, pēc lietotāja pieprasījuma, arī jāizsniedz. - Augstāk izklāstīto noteikumu neievērošana var novest pie bīstamu situāciju rašanās. Jebkas, kas nav skaidri aprakstīts uzstādīšanas pamācībā, ir aizliegts. Automātikas pareiza ekspluatācija var tikt garantēta tikai tad, ja tiek ievērota sniegtā informācija. Firma neuzņemsies nekādu atbildību par bojājumiem, kas būs radušies šeit ietverto instrukciju neievērošanas gadījumā. Lai gan mēs nemainīsim būtiskākās produkta īpašības, Firma patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas produkta uzlabošanai no tehniskā, dizaina vai komerciālā skatupunkta, un Firma patur tiesības neveikt attiecīgu šīs publikācijas atjaunināšanu. PEGASO B CJA 6-11

7 Via Lago di Vico 44, Skio (Vi) Itālija tel / fakss / e-pasts: 13 Bdl. E. Michelet, Lyon Francija tel. +33 (0) fakss +33 (0) e-pasts: Faber-Castell-Strasse 29 D Oberasbach Vācija tel. +49 (0) fakss +49 (0) e-pasts: Unit 8E, Newby Road Industrial Estate Hazel Grove, Stockport, Cheshire, SK7 5DA Lielbritānija tel. +44 (0) fakss +44 (0) e-pasts: Parc Industriel 1, Rue du commerce Nivelles Beļģija tel. +32 (0) fakss +32 (0) e-pasts: Obrovac Dražice (Rijeka) Hrvatska Horvātija tel (0) fakss +385 (0) e-pasts: ul. Lipowa Ząbki, Polija tel fakss e-pasts: 6100 Broken Sound Pkwy. N.W., Suite 14 Boca Raton, FL ASV tel fakss BEZMAKSAS Pol. Palou Nord, Sector F C/Cami Can Basa No Granollers (Barselona) Spānija tel fakss e-pasts: P.I. Comendador C/ informática, Nave Azuqueca de henares (Gvadalahara) Spānija tel fakss e-pasts: Urbanização da Pedrulha Lote 9 Apartado 8123, COIMBRA PORTUGĀLE tel fakss e-pasts:

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju

Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienoju Sērijas apraksts: Wilo-Yonos PICO Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram Modelis Aprīkojums / funkcija Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūvsavienojumu, bloķējošās strāvas pārbaudes EC motors un integrēta

Sīkāk

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD

AMV 655/658 SU / 658 SD / 659 SD Datu lapa Izpildmehānismi trīs punktu vadībai bez drošības funkcijas SU, SD ar drošības funkciju (atspere uz augšu/uz leju) Apraksts Izpildmehānismus bez jebkāda adaptera var izmantot kopā ar: - Vārstu

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼

Datu lapa: Wilo-TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m v 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 min. Wilo-TOP-Z 30/10 1~230V - Rp 1¼ Datu lapa: Wilo-TOP-Z 3/1 (1~23 V, PN 1, RG) Raksturlīknes Maiņstrāva H/m 9 8 7 6 5 4 3 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 3/1 1~23V - Rp 1¼ m/s Atļautie sūknējamie šķidrumi (citi šķidrumi pēc pieprasījuma)

Sīkāk

Presentation title

Presentation title Tehniskās ekspertīzes un diagnostikas dienests Daudzdzīvokļu ēku elektrotīklu testēšana Uģis Skopans, Dienesta vadītājs 23.01.2014, Jūrmala Saturs Elektrotīklu pieļaujamās slodzes noteikšana Elektroinstalācijas

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 3 4 Rp ½ 0,4 0,8 1,2 Rp 1 m/s 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Rp 1¼ H/m Wilo-Strato Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 1 2 v 3 4 Rp ½,4,8 1,2 Rp 1 m/s,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 Atļautie sūknējamie

Sīkāk

Untitled-1

Untitled-1 R-05 Lietošanas rokasgrāmata Elektriskā plīts virsma CDE 32/1 X Cienījamais lietotāj! Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu iekārtām, kas ļauj iegūt vislabākos rezultātus. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties

Sīkāk

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k

Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā k Datu lapa Kombinētais automātiskās balansēšanas vārsts AB-PM vārsts DN 10-32, PN 16 Apraksts AB-PM ir kombinēts automātiskās balansēšanas vārsts. Tā kompaktajā vārsta korpusā ir trīs funkcijas: 1. Diferenciālā

Sīkāk

Drives, PLC and automation products for all needs

Drives, PLC and automation products for all needs BU Drives and Controls, May Frekvenču pārveidotāji visām vajadzībām. Slide 1 Biznesa struktūra piedziņa un vadība Pielietojuma nozares HVAC Pārtikas rūpniecība Dzērienu industrija Tīrais un netīrais ūdens

Sīkāk

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 150 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papild LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu BS 230X BS 250X BS 260X ar 50 mm augstu papildu kārbu Durvju atvēruma fiksators T2 Papildslēdzene TR Priekšplāksnes pagarinājums BV X00- BV X00-2

Sīkāk

Slaids 1

Slaids 1 Superstatic 449 Statiskais siltumskaitītājs, statiskais dzesēšanas skaitītājs Pielietošana: Kompaktais siltumskaitītājs Superstatic 449 var tikt darbināts ar akumulatoru vai elektrotīklu. Tas tiek izmantots

Sīkāk

Renault Master furgona versiju cenu lapa

Renault Master furgona versiju cenu lapa FWD (priekšpiedziņa) L1H1 L1H2 L2H2 L2H3 L3H2 3,5 L3H3 GVW Motors / Versija dci 110 Euro6 26440 20890 27360 21610 2,8t dci 130 Euro6 28350 22400 Energy dci 170 Euro6 30290 23930 dci 110 Euro6 26920 21270

Sīkāk

Instrukcija

Instrukcija 10.03.2009 Lietošanas pamācība Zema spiediena caurplūdes kaltēm TK Ar Valču tipa iztukšošanas mehānismu Ar Pulsāciju tipa iztukšošanas mehānismu Document No: 110 152 Address Visiting address Telephone

Sīkāk

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50

(Latvian) DM-RCBR Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 (Latvian) DM-RCBR001-00 Izplatītāja rokasgrāmata ROAD MTB Trekking City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Konsoles tipa bremzes BR-CX70 BR-CX50 BL-4700 BL-4600 BL-R780 BL-R3000 ST-7900 ST-6700 ST-5700

Sīkāk

S4M_Quick_Reference_Guide

S4M_Quick_Reference_Guide S4M Rokasgrāmata Izmantojiet šo rokasgrāmatu sava printera ikdienas ekspluatācijā. Plašāku informāciju meklējiet S4M lietošanas instrukcijā. Ārējais izskats. attēls Printera ārpuse Priekšpuse Aizmugure

Sīkāk

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu

Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu /1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu Instrukcijas par riteņu bremžu metināto šuvju pārbaudi un uzlabošanu 20-2425/1 1. Pārbaudāmo bremžu identificēšana Ir jāpārbauda šādas pazīmes: Riteņu bremžu tips: 20-2425/1 skatiet iekaltos datus uz bremžu

Sīkāk

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti.

Nintex Workflow 2010 instalēšanas ceļvedis Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. Instalēšanas ceļvedis Nintex USA LLC 2012, visas tiesības paturētas. Kļūdas un izlaidumi novērsti. support@nintex.com 1 www.nintex.com Saturs 1. Nintex Workflow 2010 instalēšana... 4 1.1. Instalēšanas

Sīkāk

SKODA_Universal

SKODA_Universal GARANTIJAS UN PAPILDU GARANTIJAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN PROCEDŪRAS NOTEIKUMI. DERĪGI SĀKOT NO 12.2017 JĒDZIENI Šajā dokumentā tiek definēti sekojoši jēdzieni: Ražotājs šī dokumenta izpratnē ir ŠKODA AUTO

Sīkāk

SNP3000_UM_LV_2.2.indd

SNP3000_UM_LV_2.2.indd Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 LV Lietotāja rokasgrāmata 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Sīkāk

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj

KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj KONTEINERU LIFTERS Ražotājs: SmartTEH Apraksts: SmartTEH piedāvā lielisku risinājumu beramkravas pārkraušanai. Revolucionārais konteineru lifters ļauj pielādēt konteineru līdz malām, turklāt ātrākā veidā,

Sīkāk

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new

ViedTV_instrukcija_10x21cm_apvien_2017Nov_new VIEDTELEVĪZIJAS PRIEKŠROCĪBAS Atklājiet jaunu TV pieredzi! Pieslēdzot savam televizoram Mājas Viedtelevīziju, skatieties vietējos un ārzemju TV kanālus, filmas, seriālus un LMT Straumes tiešraides, kā

Sīkāk

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības

M (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības M0088349 (lv) decembris 2017 (Tulkots: janvāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Product Link PL042 un PLE702 sistēmas PL7 1-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija

Sīkāk

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 u TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Endoskopijas kabineta aprīkojumam jābūt jaunam, ražotam 2018.gadā, kurš savienojams ar slimnīcā esošo videoendoskopu GIF-Q165 un videokolonoskopu CF-Q165. Nr. p.k. Tehniskie parametri

Sīkāk

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA

Dacia LOGAN Cenu lapa Dacia LOGAN Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā AMBIA Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Sedans SCe 75 manuālā 6 988 AMBIANCE Sedans SCe 75 manuālā 7 865 AMBIANCE Sedans TCe 90 LPG manuālā 9 329 LAUREATE

Sīkāk

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju

ALBAU SIA V 03 v1 Lapa 1 Lapas 5 Produkta tehniskā datu lapa RAWLPLUG TFIX-8ST Siltumizolācijas stiprinājums Pielietošana: Siltumizolācijas stiprināju Lapa 1 Pielietošana: Siltumizolācijas stiprinājumi ir paredzēti minerālvates un putu polistirola stiprināšanai visās pamatnēs (A, B, C, D, E). APSTIPRINĀJUMI Sertificēti saskaņā ar ETAG 014, ETA-09/0144

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-156 lv, red. 4 UBB tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II

Kā nomainīt bremžu lokus aizmugurējām trumuļbremzēm RENAULT CLIO II aizmugurējām trumuļbremzēm Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu. Nemazgājiet bremžu sistēmas daļas ar degvielu, dīzeļdegvielu

Sīkāk

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā

Dacia SANDERO Cenu lapa Dacia SANDERO Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā Cenu lapa 25.02.2019 Aprīkojuma līmeņi Piedziņa Dzinējs Transmisija Cena (EUR ar PVN) ACCESS Hečbeks Sce 75 manuālā 7 151 AMBIANCE Hečbeks Sce 75 manuālā 8 028 AMBIANCE Hečbeks TCe 90 LPG E6C manuālā 9

Sīkāk

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats

Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata eco viedais radiatora termostats Uzstādīšanas un lietotāja rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata Uzstādīšanas rokasgrāmata 1. Uzstādīšana 1.1 Identificējiet savu eco termostatu...4 1.2 Iepakojumā...4 1.3 Vārsta adapteru pārskats...5

Sīkāk

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs.

Rīga, gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Rīga, 2016. gada 4. februāris PIEDĀVĀJUMS NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai ārstniecības iestādēs. Visi svari atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām

Sīkāk

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz

Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, iz Lietošanas instrukcija iekārtas lietotājam VIESMANN Vitoconnect Tips OPTO2 Tips OT2 Komunikācijas saskarne apkures iekārtu kontrolei un tālvadībai, izmantojot internetu, sekojošiem lietotāja interfeisiem:

Sīkāk

Dual TEMP PRO

Dual TEMP PRO Dual TEMP PRO 1 Darbības instrukcija Rezultāta nolasījums 5 Ievietotas zondes nolasījums HACCP pārbaudes gaismas diods (LED) SCAN poga (infrasarkanā) Režīma poga Zondes poga (zondes ievietošanas) Ievads

Sīkāk

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits

Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits 1. PIEREDZES STĀSTS... 3 2. IZEJVIELU, ŪDENS, NOTEKŪDENS, ATKRITUMU, GAISA, TROKŠŅU,

Sīkāk

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6

Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju Drošības pasākumi Vispārēja informācija Darba uzsākšana Darbs ar iekārtu... 6 Saturs 1. Par šo instrukcijas redakciju... 2 2. Drošības pasākumi... 3 3. Vispārēja informācija... 4 4. Darba uzsākšana... 5 5. Darbs ar iekārtu... 6 6. Specifikācija... 8 7. Pasūtīšanas informācija...

Sīkāk

EPL_elementi

EPL_elementi Elektropārvades līniju elementu katalogs Traversas, kāši, kronšteini un citi elementi elektropārvades līnijām Saturs Ievads... 1. Āķi...4 2. Balstu savilces un atgāžņu mezgli...7. Traversas...9 4. Tapas...18

Sīkāk

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II

Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Kā nomainīt priekšējo bremžu suportu Ford Focus II Veiciet nomaiņu šādā secībā: 1 Novelciet stāvbremzes sviru. 3 2 Uzstādiet ķīļatbalstus sem aizmugurējām riepām. 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet

Sīkāk

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar

CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar CEĻVEDIS PIRCĒJIEM Iebūvētais virtuves apgaismojums Labs, funkcionāls apgaismojums Funckionāls apgaismojums ir svarīgs jebkurā virtuves interjerā. Ar labu, vienmērīgu apgaismojumu virs darba virsmas gatavot

Sīkāk

06LV0061

06LV0061 Kabeļu kanāli darbam un mājai Grīdlīstes kanāli perfekta elektroinstalācija Papildus info mūsu mājas lapā Modernas elektroinstalācijas ierīkošana bieži vien saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Vadu un kabeļu

Sīkāk

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz

BAXI Premium klases kondensācijas gāzes katls Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un iz Luna Platinum+ Izvēlies sev labāko! Noņemams vadības panelis ar lielu teksta displeju, iestatījumu un izvēlnes taustiņiem, tiek iekļauts katla komplektācijā Plašs modulācijas diapazons 1 10: samazināts

Sīkāk

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice

SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice SIA Jūrmalas Mežaparki TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS Bērnu rotaļu laukuma elementu iegāde un uzstādīšana Nr.p.k. Preces nosaukums Detalizēts apraksts, skice vai vizuālais attēls atbilstoši tehniskajai specifikācijai

Sīkāk

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50

SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr , mob. tel. Nr , e pasts: Reģ.Nr. 50 SIA ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS Cēsu ielā 26-13, Rīgā, tel. Nr. 67379209, mob. tel. Nr. 29173009, e pasts: caunites.birojs@gmail.com, Reģ.Nr. 50003496771, būvkomersanta reģ.nr. 0242-R PASŪTĪTĀJS:

Sīkāk

1ZSE lv Rev 4.indd

1ZSE lv Rev 4.indd 1ZSE 5492-154 lv, red. 4 UZ tipa sprieguma slogregulatori Lietotāja rokasgrāmata Oriģinālā instrukcija Dokumentā sniegtā informācija ir vispārīga, un tā neattiecas uz visiem iespējamiem lietojumiem. Ja

Sīkāk

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž

OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt daž OPEL ZAFIRA paneļa apgaismojuma lampu maiņa Kā nomainīt apgaismojuma lampiņas ZAFIRA mēraparātu panelī tas ir viens no jautājumiem, kuru var lasīt dažādos OPEL Zafira autoīpašnieku forumos. Līdz šim man

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Latvijas Universitāte LU 75. zinātniskā konference Sekcija Ģeomātika DRONU / BEZPILOTA LIDAPARĀTU IZMANTOŠANAS TIESISKAIS ASPEKTS Artis Markots ĢIS ražošanas vadītājs SIA METRUM Jomu regulējošie normatīvie

Sīkāk

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc

Microsoft Word - Daugavgriva_SEG_08.doc 1(8) Pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2008. gadā I. Ziņas par operatoru 2.pielikums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumiem 778 Operators: nosaukums vai vārds un uzvārds Akciju sabiedrība

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara

NISSAN NAVARA MY LV-14C-1192 Nissan Navara NISSAN NAVARA MY19 10.07.2019. 10.07.2019. CENU LAPA Transmisija (bez PVN) PVN (21%) (iesk. PVN) King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Visia 24 885 5 315 30 625 King Cab 2,3 dci 160 ZS 4x4 Acenta 26 493 5 653 32

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Galvenās slēdzenes komplekts Window systems Door systems Comfort systems

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Galvenās slēdzenes komplekts Window systems Door systems Comfort systems MONTĀŽAS INSTRUKCIJA KFV Daudzpunktu slēdzenes ar atslēgu Window systems Door systems Comfort systems Saturs 1. IEVADS...4 1.1. Ražotājs un serviss... 4 1.2. Šī dokumenta mērķa grupa... 4 1.3. Atbilstoša

Sīkāk

Owner and installation Manual (DC duct FCU ).ai

Owner and installation Manual (DC duct FCU ).ai UZSTĀDĪŠANAS UN ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Kanālu tipa ventilatora spole KFC-PD-2T-200D KFC-PD-2T-300D KFC-PD-2T-400D KFC-PD-2T-600D KFC-PD-2T-800D KFC-PD-4T-200D KFC-PD-4T-300D KFC-PD-4T-500D KFC-PD-4T-600D

Sīkāk

Regio RC CDOC

Regio RC CDOC RC-CDOC Ieprogrammēts istabas kontrolieris ar displeju un komunikācijas iespēju RC-CDOC ir pilnībā ieprogrammēts istabas kontrolieris no Regio Midi sērijas, paredzēts sildīšanas, dzesēšanas un CO 2 regulēšanai

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

Microsoft Word - TempoSelect.doc

Microsoft Word - TempoSelect.doc Lietošanas instrukcija Simboli, kas izmantoti instrukcijā Svarīga informācija Papildinformācija Atgādinājumi 1. Lietot tikai AA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR06). 2. Nomainīt baterijas katras sezonas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tematiskā pārbaude kokapstrādes, mēbeļu ražošanas un mežizstrādes nozarēs 2013.gadā Nelaimes gadījumu darbā skaita dinamika (2008. 2012.) *2008. gada beigās Baltijas jūrā, apgāžoties un nogrimstot zvejas

Sīkāk

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS

PRIME NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS NEW PIE SIENAS STIPRINĀMS GĀZES KONDENSĀCIJAS KATLS Ideāli piemērots nomainot tradicionālos apkures katlus jaunais kondensācijas katlu klāsts iekļauj sevī divus modeļus, 24 un 28 kw apkurei un karstā 24

Sīkāk

CAUTION: Safety Instructions

CAUTION: Safety Instructions UZMANĪBU! Drošības instrukcijas Lai garantētu personīgo drošību un novērstu potenciālus sistēmas un darba vietas bojājumus, ievērojiet tālāk sniegtos drošības noteikumus. PIEZĪME: reglamentējošo papildinformāciju,

Sīkāk

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018

TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS /13/2018 TENAPORS L EPS putu polistirola elementi betona plātņu pamatiem RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS VADLĪNIJAS 2018 8/13/2018 Saturs 1. Vispārīgie norādījumi... 3 1.1. TENAPORS L EPS raksturojums... 3 1.2. Montāžas vadlīnijas...

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto

Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai auto Sūtījuma noformēšana Epaka.lv sūtījumu veidošanas programmā Autorizācija 1. Sekojiet norādei E-pastā, lai atvērtu DPD Epaka programmu. Pēcāk, lai autorizētos programmā, jāatver lapa myprofile.dpd.lv. 2.

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302„/„ ( gada novembris) - par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302„/„ ( gada novembris) - par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā L 356/228 12.12.2014. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva

Sīkāk

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš

M (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīš M0087660 (lv) janvāris 2018 (Tulkots: februāris 2018) Darbības un apkopes rokasgrāmata Riepu uzraudzības sistēma ELK 2000-UP (Mašīnas vadības un vadīšanas produkti) SAFETY.CAT.COM Svarīga informācija par

Sīkāk

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019

Apgaismes produktu izpārdošanas cenas 2019 Ielu gaismeklis 1x250W E40 IP65 HORNET 250S Montāžas metode: No augšas/sāniem Spuldze: Augstspiediena nātrija spuldze Spuldzes turētājs: E40 Nosegvāka materiāls: Plastmass matēts Staba augšas diametrs:

Sīkāk

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve bet EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA EĪD Nr. 1343-CPR-M 561-7/11.14-LV 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Fix Master Toge skrūve betonam, TSM, augstas ekspluatācijas 2. Tipa, partijas

Sīkāk

KATALOGS 2019

KATALOGS 2019 KATALOGS 2019 Labākie ventilācijas risinājumi 2 Mūsu uzņēmuma stāsts iesākās 1974. gada 1. aprīlī, kad tika izgudrots jauns sēnes formas stiprinājums. Gadu vēlāk tika izveidots uzņēmums SK Tuote Oy, un

Sīkāk

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL)

BŪTISKĀS PRASĪBAS INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (turpmāk – IAL) Reglamentētās sfēras būvizstrādājumu uzraudzība 01.01.2013.-28.04.2014. Par prasībām reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem: Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi - ja attiecināmi saskaņotās saskaņotie

Sīkāk

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala,

PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, PAKALPOJUMA PASŪTI NO VEIKALA NOTEIKUMI I Vispārīgie noteikumi 1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi, nosaka pakalpojuma Pasūti no veikala, lietošanas kārtību veikala Stockmann klientiem, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx

Microsoft Word - TiŃģere - VÄfismas - Copy.docx 2017.gada 3. aprīlī Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks" Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas AKTS Aktu apstiprinu: Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš Aktu apstiprinu: Dzivojamās

Sīkāk

Microsoft Word - Papildmaterials.doc

Microsoft Word - Papildmaterials.doc SATURS DARBĪBAS AR DARBGRĀMATAS LAPĀM... 2 1.1. Pārvietošanās pa lapām...2 1.2. Lapas nosaukuma maiņa...3 1.3. Jaunas darblapas pievienošana...3 1.4. Lapas pārvietošana un dublēšana, lietojot peli...4

Sīkāk

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka

Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka Latvijas tautsaimniecība: attīstības tendences un riski Kārlis Vilerts, Latvijas Banka 28.3.219. Ekonomiskās izaugsmes tempi pasaulē kļūst lēnāki 8 7 6 5 4 3 2 1-1 Reālā IKP pārmaiņu tempi (%) -2 213 214

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024916 Knauf Termo Plus P, ETA 10/0390 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus P Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Folie 1

Folie 1 Priekšnosacījumi un izaicinājumi modernai koka būvniecībai Latvijā Andrejs Domkins Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts SIA (MeKA) Koks ir izcils konstrukciju materiāls 100 m 190

Sīkāk

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx

Microsoft Word _MU_K_SUI_PORTABLE-LV.docx ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA Gaisa kondicionētāja iezemēšana KP-35 HN8 Pateicamies par portatīvās gaisa kondicionēšanas ierīces iegādi. Pirms gaisa kondicionētāja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu

Sīkāk

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats

Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Automātikas produkti Zemsprieguma sadales iekārta mns Sistēmas pārskats Iepazīšanās ar mns sistēmu ABB ir pasaules līderis zemsprieguma sadales sistēmu ražošanā. 1992. gadā ABB uzsāka darbību Baltijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA INFORMĀTIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS WiFi4EU politikas īstenošanas komponents Piemērošanas rokasgrāmata v1.0 Saturs 1. Ievads Pārl

EIROPAS KOMISIJA INFORMĀTIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS WiFi4EU politikas īstenošanas komponents Piemērošanas rokasgrāmata v1.0 Saturs 1. Ievads Pārl EIROPAS KOMISIJA INFORMĀTIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS WiFi4EU politikas īstenošanas komponents Piemērošanas rokasgrāmata v1.0 Saturs 1. Ievads... 2 2. Pārlūkprogrammas atbalsts... 2 3. Savāktie dati... 2 4.

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

JH_Konzernpräsentation

JH_Konzernpräsentation Darba drošība lietojot kravu pārvietošanas tehniku un strādājot noliktavās Jungheinrich Lift Truck SIA Māris Supe Rīga, 2015. gada 06.februāris Produkti Vilcēji Elektriskie palešu ratiņi, krautņotāji Bīdmasta

Sīkāk

Instruktionsbok

Instruktionsbok Artikula numurs 5017 742-R4 Lietošanas pamācība Horizontālā krūmu cirpšanas iekārta ar spriguļiem Modelis: SH125 / SH150 / SH170 / SH190 / SH210 SH110-TW / SH150-TW Pilnībā izlasiet lietošanas pamācību

Sīkāk

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem

Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai sem Instrukcija par semināru Seminārs ir e-studiju aktivitāšu modulis, kas ir līdzīgs uzdevuma modulim, kurā studenti var iesniegt savus darbus. Tikai semināra modulī tiek paplašināta uzdevuma funkcionalitāte.

Sīkāk

Microsoft Word - SiTech+ LV_Product Guide (NEW VERSION may Grey Inner Layer of P..._LV1

Microsoft Word - SiTech+ LV_Product Guide (NEW VERSION may Grey Inner Layer of P..._LV1 Wavin SiTech+ Sistēmas apraksts Wavin SiTech+ ir notekūdeņu novadīšanas sistēma, kas izgatavota no minerāli pastiprināta polipropilēna (PP). Sistēmai piemīt palielināta izturība, zems trokšņu līmenis un

Sīkāk

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen

CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Visas cenas ieskaitot PVN Diametrs Ø cm Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cen CENAS PAR METRU: Rondo Plus STANDARTA Diametrs Ø cm 6 8 Dūmvada bloka izmērs cm 32/32 32/32 36/36 Dūmeņa augstums m Cena Cena Cena 5,56 59,7 85,87 99,78 53,70 50,08 55,00 567,9 59,30 608,22 622,3 68,52

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods:

Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods: Rudens KampaŅa JAUDA kā instrumentiem ar vadu BRĪVĪBA kā bezvadu instrumentiem Akcijas periods: 01.08.2016. 31.10.2016. WWW.LICGOTUS.LV 18V XR XPS Leņķzāģis Akumulatoru kapacitāte 4Ah Apgriezieni min.

Sīkāk

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs

Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūs Konfidencialitātes politika Šajā konfidencialitātes politikā ( Politika ) mēs, Qualcomm Incorporated, un mūsu meitasuzņēmumi (kolektīvi kā mēs vai mūsu ) sniedzam informāciju par to, kā mēs apkopojam,

Sīkāk

Guide for the application of TSI Loc&Pas

Guide for the application of TSI Loc&Pas Lokomotīvju un pasažieru ritošā sastāva savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju (LOC un PAS SITS) piemērošanas rokasgrāmata Saskaņā ar pamatpilnvarām (2010. gada 29. aprīļa Lēmums C(2010) 2576,

Sīkāk

IRM in Audit

IRM in Audit Fizisko personu datu aizsardzība un tai piemērojamie standarti 07.10.2015 Saturs Esošā likumdošana 2 Standartu un metodoloģiju piemērošana datu aizsardzībai 3 LVS ISO / IEC 27001:2013 standarts 4 PTES

Sīkāk

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv

RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt sv RM-9 Radiālās riepas sānu bojājumu remonts CENTECH 1 Pārbaudīt riepu, lokalizēt bojājumu. 2 Marķēt bojājuma vietu riepas iekšpusē un ārpusē. Izņemt svešķermeni, ja tāds atrasts. 3 Noskaidrot bojājuma apjomu,

Sīkāk

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm

210 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 180 mm 145 mm 210 mm 145 mm 145 mm 210 mm 280/180 mm 210 mm 145 mm 145 mm 21 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 18 mm 145 mm 21 mm 145 mm 145 mm 21 mm 28/18 mm 21 mm 145 mm 145 mm ENGLISH Installation Page 8 Instructions for use Page 9 FRANÇAIS Installation Page 18 Mode d emploi

Sīkāk

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts

Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts Tehniskās prasības darbam ar VISMA Horizon un HoP Aktualizēts 21.08.2019. 2 Saturs Interneta pieslēgums 4 Darbstacija un ierīces 4 DBVS serveris 6 Servera rekomendācijas 6 Horizon datu bāzu vadības sistēmas

Sīkāk

FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR

FORD TRANSIT/TOURNEO COURIER Spēkā no Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) Cena, EUR ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR Dzinējs, transmisija Aprīkojums Dzinēja tips CO 2 (g/km) ar PVN Atlaide Akcijas cena, EUR VAN 1,0l EcoBoost 100 ZS Ambiente Benzīns 154 15 810 1 500 14 310 1,5l TDCi 75 ZS Ambiente Dīzeļdegviela 144 16

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MODERNIE VIESNĪCU TELEFONA APARĀTI UN VIESU ISTABAS KOPTĒLS Katrīna Levita Adventus Solutions SATURS Viesnīcu telefonu priekšrocības Kolekcija AEI telefoni Cetis (Teledex, Telematrix) telefoni VTech telefoni

Sīkāk

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai u Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! Sadzīves ķīmijas veidi Bīstamības simboli Ekoloģiskais marķējums Ieteikumi produktu pareizai un drošai lietošanai Materiālu iespiešanai sagatavoja:

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc)

(Microsoft Word - ZMP_mont\342\376as_instrukcija_LV.doc) Saules kolektoru KSH, KSP montāžas instrukcija uz plakana jumta vai pamata. Ierīci nedrīkst iznīcināt kā sadzīves atkritumus. Ierīce tālākai utilizācijai jānodod attiecīgā elektronikas un elektrisko ierīču

Sīkāk

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS

Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Lietošanas instrukcija Modelim S06HS Ievads Lietošanas mērķis... 3 Brīdinājumu un norādījumu simboli...3 Drošības norādījumi......4 Lietošanas un likvidācijas norādījumi......5 Saziņa ar Caffitaly System...5

Sīkāk

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr.

1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija CPD Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 1020 SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija 10 1020 CPD 020-024918 Knauf Termo Plus M, ETA 10/0320 sask. ar ETAG 004 Nr. 0115 Knauf Termo Plus M Ārējās siltumizolācijas kombinētā

Sīkāk

Vacon 100 FLOW Application Manual

Vacon 100 FLOW Application Manual vacon 100 flow FREKVENCES PĀRVEIDOTĀJI LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA PRIEKŠVĀRDS VACON 3 PRIEKŠVĀRDS Dokumenta ID: DPD01525E Datums: 18.3.2016 Programmatūras versija: FW0159V013 PAR ŠO ROKASGRĀMATU Šīs rokasgrāmatas

Sīkāk

Likumi.lv

Likumi.lv Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28 Pieņemts: 23.05.2014. Stājas spēkā: 30.05.2014. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 103 (5163), 29.05.2014. OP numurs: 2014/103.7 Attēlotā

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Tehnoloģijas un iespējas energoefektivitātes paaugstināšanai RTU Industriālās Elektronikas un elektrotehnikas institūts (IEEI): Ansis Avotiņš Laboratoriju vadītājs Ansis.avotins@rtu.lv Tel. +371 67 089919

Sīkāk