SIA RADIO SKONTO LV Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013, vienotais reģ.nr

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "SIA RADIO SKONTO LV Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013, vienotais reģ.nr"

Transkripts

1 SIA RADIO SKONTO LV Krišjāņa Valdemāra iela 100, Rīga, LV-1013, vienotais reģ.nr SIA RADIO SKONTO LV Valdes loceklis Ingemārs Valmierā, gada 18. jūnijā SIA RADIO SKONTO LV PROGRAMMU RADIO SKONTO 107,2 UN RADIO SKONTO RĪCĪBAS KODEKSS RĪGA 2021

2 Satura rādītājs I. Darbības pamatprincipi 3 1. RADIO misija 3 2. RADIO Vērtības un principi 3 3. RADIO Mērķi 3 4. RADIO Uzdevumi 4 II. RADIO programmas profesionālie standarti un ētikas principi 4 5. Žurnālistika un žurnālists 4 6. Profesionālie standarti Patiesība un precizitāte Objektivitāte un viedokļu daudzveidība Neatkarība un pieejamība sabiedrībai Valoda Programmas veidošanas pamatpostulāti Viedokļu daudzveidība un vispusīgums Informācijas un tēmu līdzsvarotība 5 7. Informācijas iegūšana: avoti un metodes Informācijas avoti Metodes 5 8. Informācijas apstrāde 8 9. Informācijas izplatīšana Aizkadra vērtības 11 2

3 3 I. SIA RADIO SKONTO LV Darbības pamatprincipi SIA RADIO SKONTO LV (turpmāk RS LV) Rīcības kodekss (turpmāk Kodekss) nosaka programmu RADIO SKONTO 107,2 un RADIO SKONTO (turpmāk RADIO) darbības pamatprincipus, vērtības, akceptētos ētiskas darbības nosacījumus, profesionālos standartus, noteikumus par nepieņemamiem audio komerciāliem paziņojumiem, kā arī noteikumus par bērniem un pusaudžiem paredzētiem audio komerciālajiem paziņojumiem, lai RADIO kā komerciāls reģionāls elektronisks plašsaziņas līdzeklis varētu pildīt savu uzdevumu kalpot sabiedrības interesēm. Kodekss atbilst Latvijas Republikas Satversmei, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam, likumam Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, kā arī citiem Latvijas normatīvajiem aktiem. Kodekss lietojams kā ceļvedis programmas satura prioritāšu noteikšanā, profesionālo standartu un kritēriju labākai izpratnei, arī kā pamats labas žurnālistikas prakses attīstībai. Kodekss ietver tikai galvenos principus, kas saistoši ikdienas darbā, to nevar uzskatīt kā regulējumu visiem dzīves gadījumiem. Ievērojot mūsu sabiedrības attīstības straujo dinamiku, nepieciešamības gadījumā Kodekss var tikt mainīts un papildināts. 1. RADIO Misija RADIO misija ir ziņās stāstīt par aktualitātēm un sniegt plašāku notikumu, aktualitāšu, padomu un cilvēku stāstu apkopojumu dažādos tematiskajos raidījumos - bizness, sports, veselība, ikdiena, izklaide, mūzika par visu, kas interesē ikvienu reģiona iedzīvotāju. 2. RADIO Vērtības un principi Demokrātiskās vērtības RADIO atbalsta vārda brīvību, veicina pilsoniskas sabiedrības veidošanos, aizstāv cilvēktiesības, veicina toleranci sabiedrībā starp dažādām tautībām un līdztiesību neatkarīgi no cilvēka rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās izcelsmes, mantiskā vai cita stāvokļa. Sociālās vērtības - RADIO visas Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, iedzīvotāju labklājību un drošību. RADIO veicina sabiedrības integrāciju, aizstāv minoritāšu un cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības, rosina dialogu, lai tiek novērsta spriedze starp dažādām sabiedrības grupām, kā arī mazināti negatīvie stereotipi sabiedrībā. Kultūras vērtības - RADIO veicina kultūrvides attīstību: sākot ar mākslu un mūziku un beidzot ar sadzīves un politisko kultūru. Tas ietver latviešu tautas un nacionālo minoritāšu tradicionālo vērtību saglabāšanu un jaunu un mūsdienīgu kultūras parādību atspoguļošanu. RADIO arhīvs glabā unikālus ierakstus, kas regulāri tiek izmantoti programmā. Izglītības vērtības - RADIO atbalsta un veicina izglītotas sabiedrības veidošanos, ar savu programmu veidojot izpratni par sabiedrību, kuras attīstību spēj nodrošināt tikai zināšanu apguve un prasme pielietot tās savā dzīvē. RADIO atbalsta un veicina arī pašu žurnālistu izglītošanos, lai paaugstinātu viņu izglītības līmeni un kvalifikāciju un celtu savas programmas līmeni. Pamatprincipi: redakcionālā neatkarība, saturīga programma, moderno tehnoloģiju izmantošana ikdienas darbā, atbildīgi lēmumi, uzticama partnerība. 3. RADIO Mērķi Galvenais mērķis: būt noderīgiem sabiedrībai, veicināt demokrātiskas, izglītotas un pilsoniskas sabiedrības attīstību. Papildmērķi: Saglabāt reģionālo informatīvo līderību. Piedāvāt daudzveidīgu, dažādiem sabiedrības slāņiem interesējošu, programmas saturu. Veidot demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem atbilstošu programmu.

4 4. RADIO Uzdevumi 4 Veidot saturisku, kvalitatīvu programmu saprotamā un viegli uztveramā veidā atbilstoši standartiem ar mērķi saliedēt sabiedrību, uzsvaru liekot uz vispārcilvēciskām vērtībām. Programmas saturā iekļaut iespējami augsti kvalitatīvu, aktuālu, oriģinālu un saistoši pasniegtu informāciju un mūziku. Sniegt precīzu un aktuālu informāciju un paaugstināt izpratni par notiekošajiem procesiem reģionā un Latvijā. Rosināt mācīties un attīstīt talantus, veidojot raidījumus par radošiem cilvēkiem novados un viņu sasniegumiem dažādās jomās. Iepazīstināt ar citu tautu kultūrām, tradīcijām un viedokļiem ziņu un informatīvi dokumentālajos raidījumos, ar izglītojošo, mūzikas, sporta raidījumu, kā arī citu raidījumu palīdzību. Veidot vairāk raidījumu, kuri rosina interesi gados jaunus klausītājus, piesaista viņus un veicina piedalīšanos radio aktivitātēs. Sniegt sabiedrībai izpratni par jaunām tehnoloģijām, to priekšrocībām un iespējām tās izmantot reģiona apstākļos. Paplašināt apraides zonu, aptverot iespējami plašāku auditoriju. II. RADIO programmas profesionālie standarti un ētikas principi 5. Žurnālistika un žurnālisti Žurnālistika savā būtībā ir gan pats informācijas vākšanas un apkopošanas process, kurā iesaistīti raidorganizācijas un subjektīvie resursi, gan materiāla pasniegšana saprotamā un viegli uztveramā veidā. Žurnālists ir starpnieks, kas jauno informāciju ar elektroniskā plašsaziņas līdzekļa palīdzību nodod plašākām masām, lai tā būtu pieejama visiem interesentiem. Žurnālists šī Kodeksa izpratnē - ir jebkura līgumattiecībās ar RS LV RADIO esoša persona, kura veido audio darbus RADIO programmai. 6. Profesionālie standarti 6.1. Patiesība un precizitāte Ikvienai RADIO sniegtajai ziņai ir jāatspoguļo fakti, tā nedrīkst saturēt maldinošu vai nepatiesu informāciju un nav pieļaujams subjektīvs vai spekulatīvs faktu traktējums Fakti pirms to izplatīšanas žurnālistam ir jāpārbauda. Ja faktu pārbaude nav iespējama, jānosauc ziņu avots un skaidri jānorāda, ka informācija tiek precizēta. Ja informāciju sniegusī persona pieprasa, lai tās vārds netiktu izpausts, RADIO šī prasība ir saistoša. Šādā gadījumā informācijas avotu aizstāj ar kādu no frāzēm, piemēram: no drošiem avotiem, no labi informētiem avotiem u.c. Jāizvairās no tādām frāzēm: runā, ka, esam dzirdējuši, ka u.tml Objektivitāte un viedokļu daudzveidība Objektivitāte ir RADIO programmas pamats Raidījumos fakti un uzskati jāatspoguļo sabalansētā veidā Ziņās ir jābūt pietiekami interesantiem un daudzveidīgiem viedokļiem, lai labāk izprastu būtību un kontekstu. Nav pieļaujama tendenciozitāte ne satura izklāstā, ne ziņu vai materiāla izkārtojumā, ne arī balss intonācijā vai vārdu izvēlē, ne aizkadra skaņu vai muzikālajā noformējumā Audio materiāli nedrīkst radīt aizdomas par žurnālista vai komerciālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa neobjektivitāti, kā arī par kādas ideoloģiskas, politiskas, finansu, sociālas, reliģiskas vai kultūras grupas ietekmi Komentārus un viedokļus atdala no ziņām un nosauc viedokļa vai komentāra autoru Neatkarība un pieejamība sabiedrībai Žurnālisti ir neatkarīgi savā darbā, sekmējot RADIO programmas satura un tēla veidošanu Ziņas ir jāveido kā pārskats par notikumiem un jautājumiem, ļaujot klausītājiem pašiem radīt priekšstatu par dzirdēto un veidot savu viedokli.

5 Ziņu vākšanas un izplatīšanas galvenais mērķis - informēt sabiedrību par aktuālāko. Ziņas izplatāmas tā, lai auditorija spētu izveidot viedokli par attiecīgo jautājumu Žurnālists savā darbā bez ierunām pakļaujas RADIO programmas veidošanas konceptam un neatkarības principam. Žurnālists nedrīkst radīt tendenciozitātes vai apšaubāma godīguma iespaidu Gadījumos, kad kādu RADIO programmas raidījumu atbalsta finanšu atbalstītāji, atsevišķas valsts institūcijas, reklāmdevēji u.tml., RADIO jāsaglabā saturiskā neatkarība Žurnālistam jāstrādā patstāvīgi un neatkarīgi, kategoriski noraidot jebkuru kādas valsts vai pašvaldību institūcijas, politisko partiju, reliģisko konfesiju, ekonomisko vai citu grupējumu vai atsevišķu indivīdu mēģinājumu ierobežot žurnālista darba pieejamību sabiedrībai vai arī mēģinājumi izmantot viņa darbu interesēm, kas pretējas elektroniskā plašsaziņas līdzekļa un žurnālista darba interesēm Valoda Ziņu un raidījumu veidošanā un izplatīšanā RADIO ievēro Valsts valodas un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma normas. Intervijas un komentāri svešvalodās jānodrošina ar tulkojumu Valodai jābūt skaidrai un vienkāršai, jāizvairās no pārspīlējumiem, divdomības un pārspīlētas svešvārdu lietošanas. Žurnālistam, kurš gatavo informāciju, jālieto literārā latviešu valoda (vai cita valoda, ja informācija netiek veidota latviešu valodā), laika garam atbilstošā stilā. Dialektu izmantošana pieņemama vienīgi īpašu sociālo interešu aizsardzībai (piemēram, noteiktu dialektu saglabāšanai). Latvijā dzīvojošo minoritāšu autoru darbus pārraida viņu dzimtajā valodā ar tulkojumu latviešu valodā RADIO ziņās un raidījumos nav atļauta vulgāru izteicienu lietošana vai tādas sarunu valodas lietošana, kas neatbilst sabiedrībā pastāvošajām ētikas normām. Izņēmuma gadījumā, ja bez šādiem vulgāriem izteicieniem nav iespējams pilnībā pasniegt ziņu un atklāt tās būtību, ir pieļaujama šādu nepiemērotu izteicienu lietošana Programmas veidošanas pamatpostulāti Viedokļu daudzveidība un vispusīgums Jāatspoguļo iespējami plašāks dažādu viedokļu kopums Viedokļu atspoguļojumam jābūt izsmeļošam, iekļaujot nianses un iesaistīto pušu viedokļus, bet politiski neitrālam (nedrīkst dot priekšroku kādai politiskai vai ideoloģiskai pozīcijai) Ziņām un raidījumiem jābūt vispusīgiem. Ja kāda ziņa specifisku iemeslu dēļ nav vispusīga, tad tas ir skaidri jānorāda, informējot auditoriju, ka sekos turpinājums, kurā tiks risināta aizsāktā problēma un minēti trūkstošie fakti Informācijas un tēmu līdzsvarotība Programmā ir jānodrošina līdzsvars starp reģionāla un vietēja mēroga ziņām Žurnālistam un citiem programmas veidotājiem jāpēta un jāinformē klausītāji gan par pozitīviem, gan negatīviem notikumiem, personībām un sociālām parādībām Ziņas vai raidījums, kurā tiek risināti sabiedrību interesējoši jautājumi, atspoguļojot dažādu sabiedrības slāņu vai iedzīvotāju grupu viedokļus, objektīvi un saprātīgā apjomā jāatspoguļo visi uzskati, ievērojot dažādo uzskatu un viedokļu nozīmību, svarīgumu vai potenciālo svarīgumu Ziņās vai raidījumā, kurā tiek skarts pretrunīgs problēmas aspekts, jāievēro viedokļu apjoms par attiecīgo tēmu un jācenšas iespējami godīgi izklāstīt būtību, lai auditorija varētu spriest par attiecīgo tēmu, balstoties uz faktiem. 7. Informācijas iegūšana: avoti un metodes 7.1. Informācijas avoti RADIO žurnālists informāciju iegūst no dažādiem informācijas avotiem interneta ziņu avotiem, dokumentiem, amatpersonām, ekspertiem, valsts un pašvaldību

6 6 institūciju amatpersonām, indivīdiem u.c. RADIO aizstāv žurnālista informācijas avotu aizsardzības principu un atbalsta informācijas avotu slepenību, lai nodrošinātu brīvu informācijas plūsmu, kas raksturīga demokrātiskai sabiedrībai Ja informācijas avots nevēlas, lai to identificē, iegūto informāciju drīkst izmantot, ja tai piemīt pirmavota ticamība. Lai izvairītos no neprecīzas vai neobjektīvas informācijas izplatīšanas, žurnālistam uzmanīgi jāpārbauda informācijas avota ticamība, iegūstot apstiprinošu pierādījumu vēl vismaz no diviem avotiem Avota identificēšana žurnālista atbildības ietvaros jānošķir no avota publiskošanas. Pret šādu informāciju jāizturas konfidenciāli. Ja žurnālists uzskata, ka informācija nesatur kādu elementu, kas nodrošina tās ticamību un precizitāti, viņam ir tiesības atteikties no tās izplatīšanas Informācijas avotu aizsardzību nosaka Latvijas Republikas likums Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem Informācijas avotu var uzdot norādīt tikai tiesa. Šādos gadījumos RADIO var lūgt tiesu novērtēt sabiedrības interešu svarīgumu un lūgt lietas izskatīšanu slēgtā sēdē Ja pamatotu iemeslu dēļ kādā raidījumā tiek intervēta persona, slēpjot tās vārdu vai izmainot balsi, jāņem vērā, ka šī persona var izteikt arī bezatbildīgus paziņojumus Gadījumos, kad informācija ir sabiedrības interesēm nozīmīga un šo informāciju var sniegt tikai raidījuma dalībnieks, kurš vēlas palikt anonīms, intervijā var slēpt intervējamās personas vārdu vai izmainīt balsi Katram ir tiesības atteikties no piedalīšanās raidījumā. Ja dalībnieks atteicies piedalīties raidījumā, auditorija par to ir jāinformē Par maksājumu RADIO ziņu avotiem izlemj RADIO vadība Par jebkuras informācijas, sižeta, komentāra, apskata, ziņas iekļaušanu vai dalībnieka uzaicināšanu raidījumā RADIO žurnālists vai cits raidījuma veidotājs nedrīkst saņemt tiešu vai netiešu atlīdzību no trešajām personām Iegūstot informāciju par indivīdu, jāievēro personiskās dzīves neaizskaramības princips. Personiskā dzīve aptver visu privāto jeb personisko (latīniski privātus) šī termina plašākajā nozīmē, tātad to, kas saistīts ar atsevišķu indivīdu, attiecas uz viņu, bet nav saistīts ar viņa dienesta, sabiedriskajiem pienākumiem, stāvokli, oficiālo darbību. Sabiedriskā dzīve aptver visu, ko sabiedrība var brīvi uztvert visu, kas saistīts ar indivīda dienesta, sabiedriskajiem pienākumiem, stāvokli, oficiālo darbību Indivīda personiskās dzīves neaizskaramība RADIO ziņās un raidījumos nozīmē, ka indivīda personiskā dzīve ir šķirta no sabiedriskās dzīves. Izņēmums var būt tikai gadījumā, ja indivīda personiskā dzīve apdraud vai kļūst par daļu no sabiedriskās dzīves, par kuru sabiedrībai ir tiesības interesēties. Politiķi, kuru personiskā dzīve var radīt interesi demokrātisku diskusiju sakarā, ir nodalāmi no sabiedrības slavenībām, kuri neieņem politiskus amatus un kuru personiskā dzīve ir neaizskarama, ja viņi paši nevēlas ko citu, pat ja viņi pieder radošajām profesijām Nedrīkst iejaukties kāda indivīda personiskajā dzīvē sensācijas vai reitingu dēļ. Vēstījums par indivīda personisko dzīvi nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas Pamatoti (ar piekrišanu) iztaujājot indivīdu par viņa personisko dzīvi, tas tomēr neatceļ tiesības uz personiskās dzīves neaizskaramību. Žurnālists drīkst izmantot tikai pārbaudītus patiesus faktus, izvairoties no baumām Žurnālists informācijas ieguves procesā nedrīkst patvaļīgi pārkāpt personiskā īpašuma robežu Publiskojot ziņas par indivīdu, par kuru ir ierosināts kriminālprocess, vispirms jāizvērtē publiskošanas galvenais apsvērums - sabiedrības intereses vai indivīda aizsardzība. Jāievēro, ka nepatiesi apsūdzēta indivīda identificēšana var radīt negatīvas sekas. Ja ziņās tiek publiskota informācija par noziedzīgā nodarījumā apsūdzētu indivīdu, jāveido līdzvērtīgas ziņas par tiesas procesa rezultātu. Atspoguļojot tiesas procesu, apsūdzēto aizliegts attēlot pazemojošos apstākļos. Noziedzīgā nodarījumā apsūdzētu personu aizliegts dēvēt par notiesātu līdz brīdim, kamēr spēkā nav stājies notiesājošs tiesas spriedums.

7 Ziņās aizliegts identificēt noziedzīga nodarījuma upurus, īpaši tādu noziegumu, kas vērsti tieši pret personu, izņemot gadījumus, kad upuris piekrīt informācijas atklāšanai (rakstiski vai ierakstā) vai labprātīgi atklāj notikušā saturu pārraides laikā Publiskojot ziņas par nepilngadīgu personu, kas cietusi noziedzīga nodarījuma rezultātā, kā arī gadījumos, kad tiek ziņots par pazudušu, bezvēsts prombūtnē esošu bērnu, jāievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteikumi Metodes Žurnālists informācijas iegūšanai var izmantot aptaujas, telefonbalsošanu, zvanus tiešraidēs, žurnālista izmeklēšanu, informācijas slēptu iegūšanu Izmantojot aptaujas, lai mazinātu kļūdas faktos, izmantojami tikai tādu sabiedriskās domas aptauju rezultāti, kas atbilst aptauju profesionālajiem standartiem. RADIO neveic sabiedriskās domas aptaujas, bet gan izmanto kompetentu attiecīgas specializācijas institūciju un ekspertu slēdzienus, kas iegūti ar pārbaudītām metodēm un atbilstoši atzītiem standartiem. Jāievēro, ka informācija, kas iegūta ārpus sabiedriskās domas aptaujām intervijās ar nejauši izvēlētām personām, piemēram, no klausītāju zvaniem, ekspresintervijās uz ielām, no elektroniskā pasta vēstulēm, demonstrē viedokļu dažādību, bet ne sabiedrības viedokli kopumā Veidojot ziņas vai raidījumus, var izmantot tefonbalsošanu, aicinot zvanītājus izmantot norādītos tālruņa numurus ne tikai ētera laikā, bet arī ārpus tā, lai mehāniski saskaitītu viņu balsojumu par attiecīgo jautājumu. Telefonbalsojuma rezultāts var būt maldinošs, jo ar to var manipulēt kāda sabiedrības grupa. Šādu balsojumu nevar uzskatīt par objektīvu sabiedrības viedokli kādā konkrētā jautājumā Veidojot raidījumu, uz kuru var piezvanīt (parasti tā ir tiešraide), žurnālistam jābūt ne tikai vispusīgi informētam par raidījuma tēmu, jāuzaicina zvanītājs sevi pieteikt, kā arī jāspēj ātri un adekvāti reaģēt uz ētera laikā izveidojušos situāciju (ja zvanītājs pārkāpj normatīvo aktu, pieklājības, valodas vai kādus citus noteikumus), piemēram, izslēdzot zvana tiešraides skaņu ēterā, ar savu komentāru mazinot iespējamo spriedzi, kas varētu būt radusies zvanītāja izteikumu sakarā u.c Veicot žurnālista izmeklēšanu, žurnālistam nepieciešams augsts profesionālais līmenis, izcila komunikācijas spēja, intervēšanas prasme, vispārpieņemto standartu pārzināšana, prasme rīkoties ar informācijas fiksēšanas tehniskajiem līdzekļiem. Pirms izmeklēšanas uzsākšanas iespējami pilnīgi jāizpēta attiecīgā tēma. Izmeklēšanas rezultātā iegūtiem secinājumiem jābūt loģiskiem un tiem jāizriet no faktiem. Veicot izmeklēšanu, jāievēro precizitātes un vispusības princips, uzmanīgi jāpārbauda attiecīgā avota ticamība un jāiegūst apstiprinoši pierādījumi no vismaz diviem savstarpēji nesaistītiem avotiem. Ziņās vai raidījumā iekļaujot žurnālista izmeklēšanas materiālus, jāatspoguļo visi pieejamie pierādījumi un uzskatu dažādība par attiecīgo tēmu Iegūt informāciju ar slēpto metodi var tikai tādā veidā, kas nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem. Pielietojot ziņu vākšanas slēptās metodes, aizliegts pārkāpt indivīda tiesības uz personiskās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Ja tiek izmantoti tehniskie palīglīdzekļi - slēptie mikrofoni, tas iepriekš jāsaskaņo ar RADIO vadību, paskaidrojot šādas rīcības motīvus (piemēram, ja šāda rīcība kalpo tiesiskam mērķim, izmeklējot sabiedrības krāpšanu vai informācijas slēpšanu, un ja informāciju nevar iegūt atklātā ceļā) Ievācot informāciju ar jebkuru metodi, jebkāda veida maldināšana nav pieļaujama. Aizliegts tīši sagrozīt iegūto informāciju Izmantojot t.s. nopludinātu informāciju, kas uzskatāma par īpašu anonīmās informēšanas formu, ko mēdz izmantot, ja valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonas vēlas informēt sabiedrību par slepenu tematu; pirms tās izplatīšanas, jāpārbauda tās ticamība.

8 8 8. Informācijas apstrāde 8.1. Iegūto informāciju pirms izplatīšanas (izņemot tiešraidi) apstrādā sagatavo kā ziņas vai raidījumu. Intervijas, ierakstītos materiālus u.c. samontē. Montāžas procesa rezultātā ir patiesi un koncentrēti jāatspoguļo sākotnēji dzirdētais, ievērojot radio specifiku, bet saglabājot būtisko nesagrozītā veidā. Ierakstīta materiāla montāža ir likumīgs žurnālistikas paņēmiens, ja vien, atkārtojot fragmentus vai pievienojot citas ainas un skaņu, netiek sagrozīts notikumu vai procesu objektīvais atspoguļojums Izmantojot radio tehnoloģijas, jāizmanto to piedāvātais plašais skaņas efektu klāsts, ar kuru palīdzību izplatāmo materiālu var padarīt vieglāk uztveramu. Radio tehnoloģiju ļaunprātīga izmantošana nav pieļaujama. Izmantojot audio vai skaņu efektus, jāizvērtē, vai tie nesagroza īstenību un nerada redaktora komentāra efektu Atjaunojot vai modelējot situāciju, piemēram, cenšoties izprast notikumus ap kādu negadījumu un šī iemesla dēļ no pieejamiem faktiem un secinājumiem restaurējot kādu daļu no notikušā, tas jāveido tā, lai gatavais materiāls iespējami līdzinātos notikumam, kuru paredzēts atspoguļot. Tas ir efektīvs līdzeklis, lai ļautu klausītājam izprast būtību, taču par to jāinformē auditorija Izmantojot arhīvu materiālus, lai ilustrētu kādu notikumu, tas ir skaidri jānorāda, informējot par to klausītājus. Atkārtojot jau reiz pārraidītus raidījumus, pirms tam jāpārliecinās, vai raidījums nesatur informāciju, kas neatbilst šī brīža situācijai. Raidījumus atkārtojot, jāpārbauda arī tajos pieminēto personu pašreizējais statuss, darba vietas u.c. dati Ziņās netiek izmantota satīra, ja vien ziņās nav paredzēta īpaša sadaļa. Izplatot satīriskas ziņas, tās jānošķir no patiesas informācijas un viedokļiem. 9. Informācijas izplatīšana RADIO informācijas izplatīšanai izmanto ziņas, komentārus, intervijas, raidījumu blokus, tematiskos raidījumus, diskusijas, izklaides raidījumus un mūziku. Tiešraides un īpašu notikumu atspoguļošana. Politikas un varas, pirmsvēlēšanu laika atspoguļojums informācijā. Bērni un informācija. Komerciālie paziņojumi. Sadarbības partneri, sponsori un atbalstītāji Ziņas ir žurnālistikas pamatkategorija. Ziņām jābūt precīzām, objektīvām, aktuālām un balstītām uz informāciju par notikumiem pēdējo 24 stundu laikā. Ziņas tiek izkārtotas pēc to nozīmīguma. Ziņās aizliegts izmantot tikai tos faktus, kas saskan ar žurnālista personisko viedokli. Ja tiek izplatīts žurnālista subjektīvais viedoklis, auditorijai tas skaidri jānorāda. Komentāri ziņu raidījumos ievietojami tā, lai tie skaidri būtu atdalīti no ziņām. Komentāriem jābūt līdzsvarotiem, tiem jāaptver visi svarīgākie uzskati par attiecīgo tēmu. Ziņu programmas vadītājam, strādājot tiešraidē, jābūt apveltītam ar labām balss dotībām un jālieto literāra latviešu valoda. Kļūdainas ziņas vai informācijas gadījumā tā jāizlabo pēc iespējas ātri, atvainojoties klausītājiem. Audio komerciālu paziņojumu veidošanā aizliegts izmantot tādu personu tēlus un balss materiālu, kuri regulāri vada ziņu raidījumus vai sabiedriski nozīmīgus raidījumus. Ziņu izlaidumiem jāatbilst precīzi programmas tīklā noteiktajam laikam. Īpaši svarīgu un ārkārtas notikumu gadījumā tiek pārtraukta plānotā programma un veidoti ziņu speciālraidījumi Intervija ir mērķtiecīga saruna starp diviem vai vairākiem cilvēkiem ar nolūku iegūt informāciju auditorijas vārdā. Intervijas var tikt izmantotas gan kā atsevišķi raidījumi, gan arī kā bloku, tematisko un izklaidējošo raidījumu sastāvdaļa. Intervijā žurnālistam jāievēro augsti profesionālie kritēriji un prasmīgi jāizvēlas intervijas veids atkarībā no intervijas mērķa, tematikas un mērķauditorijas, veidojot informatīvu, analītisku, opozicionāru vai portretinterviju. Intervijai jābūt mērķtiecīgai, loģiskai, interesantai un jāsniedz klausītājam jauna informācija vai viedoklis. Pirms intervijas žurnālistam jāinformē intervējamā persona, kādam mērķim intervija tiks izmantota. Intervējamajai personai jābūt informētai par intervijas saturu. Ja intervija tiek ierakstīta vēlākai montāžai, par to jāinformē intervējamā persona. Intervējamajai personai, kura tiek lūgta atbildēt uz kritiku, jāsniedz iespēja atbildēt uz katru no galvenajām tēzēm. Ja intervija ir no studijas, izmantojot telefonu, tad persona, kurai ir piezvanīts, vispirms jāinformē par intervijas mērķi un jāsaņem šīs personas piekrišana intervijai. Ja zvans no studijas kā intervija skar dažādas strīda puses, tad visiem intervējamajiem ir jābūt informētiem par citu intervējamo klātbūtni pirms intervijas. Ja šāda

9 9 metode tiek pielietota, tad visām intervējamām personām jādod iespēja dot īsu atspēkojumu. Ja sarunas priekšmets ir sabiedriska diskusija, līdzsvars ir obligāts Raidījumu bloku sastāvā ietilpst ziņas, intervijas, diskusijas, tematiskie raidījumi, ieskaitot izklaidi, un mūzika. Blokiem jābūt veidotiem tā, lai vislabāk sasniegtu mērķauditoriju, lai panāktu stilistisku vienotību, žanru un tematu daudzveidību, veicinātu RADIO atpazīstamību. Par raidījuma bloka organizēšanu, tematiku un kvalitāti atbildīgs ir producents, kurš nodrošina atraktīvu, kvalitatīvu programmas pasniegšanu, ievērojot augstus profesionālos kritērijus, stila vienotību, ētikas normas un labu gaumi Tematiskajam raidījumam ar vairāku sižetu un žanru palīdzību jāpanāk daudzpusīgs ieskats izvēlētajā tematikā. Raidījuma vadītājam jāievēro profesionālie kritēriji, jāizvēlas mērķauditorijai atbilstoša tematika, kas būtiska sabiedrībai vai atsevišķai tās grupai. Tematiskajā raidījumā jāievēro gan viedokļu, gan arī žanru daudzveidība. Raidījuma vadītājam jāprot skaidri un argumentēti atklāt izvēlētā tematika un jāveido raidījums tā, lai noturētu auditorijas uzmanību. Izvēlētā tematika jāatspoguļo skaidri, saprotami, argumentēti, izmantojot pietiekami daudz informācijas un dažādus viedokļus, lai klausītājs spētu izprast raidījuma satura būtību un pats veidotu savu viedokli Diskusija ir mērķtiecīga saruna starp diviem vai vairākiem diskusijas dalībniekiem, kas pārstāv dažādus viedokļus, dažādas interešu grupas vai dažādus sabiedrības pārstāvjus ar mērķi iepazīstināt klausītājus ar dažādiem uzskatiem un argumentiem, lai klausītājs pats spētu secināt un noteikt savu rīcības programmu. Žurnālistam diskusijas vadītājam jāprot izvēlēties pietiekami aktuāls vai būtisks diskusijas temats, jāizvēlas piemēroti diskusijas dalībnieki, kas pauž dažādus viedokļus, un sabiedrības pārstāvji, kurus skar konkrētā problēma, jāpanāk viedokļu konfrontācija, jāsniedz vienādas iespējas izteikties visām pusēm un jāprot iekļauties laika limitā. Žurnālistam diskusijā nav jāpauž savi personiskie uzskati, bet ar labi argumentētiem jautājumiem vai replikām jāvada diskusija atbilstoši žurnālistikas profesionālajiem kritērijiem Izklaides raidījumiem kā vieglākam žanram tomēr tāpat jāievēro objektivitāte un sabiedrības interešu aizstāvība, kā arī ētikas normas. Izklaides raidījumiem jābūt arī ar izglītojošu funkciju. Izklaides raidījumiem var būt lielāks mūzikas īpatsvars, atkarībā no raidījuma satura un tematikas. Šajos raidījumos var daudz intensīvāk izmantot klausītāju zvanus, un cita veida interaktivitāti. Izklaides raidījumos pieļaujami dažādi konkursi ar balvu piešķiršanu. Izklaides raidījumos jāievēro sabiedrībā pieņemtās pieklājības normas, īpaši tas jāņem vērā humora sižetos vai raidījumos. Nedrīkst kariķēt kādu par tā nacionālo, reliģisko vai seksuālo piederību, kā arī personas par to fiziskajiem dotumiem Mūzika. RADIO kā komerciālam elektroniskam plašsaziņas līdzeklim jānodrošina tādu žanru mūzika (džezs, latviešu un ārzemju popmūzika u.c.) atkarībā no formāta un mūzikas koncepcijas Tiešraides. Ja raidījums notiek tiešraidē ārpus RADIO studijas vai arī tiek pārraidīts kāds notikums, tad raidījums ir jāveido tā, lai klausītāji spētu atpazīt vietu vai arī raidījuma vadītājam par to jāinformē auditorija. Tehnisku traucējumu gadījumā obligāti jāatvainojas klausītājiem un, kamēr nav novērsta kļūme, jāpaziņo par kļūmi vai jāatskaņo mūzika atkarībā no tehniskajām iespējām Atspoguļojot īpašus notikumus, kā demonstrācijas, nemierus, vēstot par negadījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem, žurnālistam jāietur distance un notikums adekvāti jāatspoguļo. Jānovērtē, vai žurnālista un ieraksta vai pārraidīšanas tehniskā aprīkojuma klātbūtne nevar radīt sarežģījumus. Veidojot šādus materiālus, jāizvairās no sensācijas radīšanas. Aizliegts nepamatoti radīt paniku. Atspoguļojums jāveido objektīvs, liekot cilvēkiem apzināties kāda notikuma lietderību vai vardarbīgu noziegumu briesmas, piesardzīgi jāizmanto skaņas efekti. Atsevišķos gadījumos, piemēram, vēstījumos par satiksmes drošību vai ugunsdrošību, jāakcentē piesardzība un īpašs brīdinājums ir pat nepieciešams Politiķus un varas pārstāvjus var aicināt uz raidījumiem tad, kad temats un apspriežamā problēma prasa politiķu vai varas pārstāvju viedokļus. Žurnālista attieksmei pret dažādām politiskām partijām un to pārstāvjiem jābūt neitrālai un objektīvai. Žurnālists nedrīkst paust simpātijas vai antipātijas kādai no politiskajām partijām. Raidījumos, kuros tiek analizētas politiskās partijas un to darbība, jābūt pārstāvētam pietiekami plašam politiskajam spektram. Attiecībā ar varas pārstāvjiem žurnālistam ir jāaizstāv sabiedrības

10 10 intereses. Raidījumiem, kuros piedalās varas pārstāvji, jāveic uzraudzības funkcijas pār varu, tādēļ žurnālistam jābūt īpaši analītiskam un kritiskam Priekšvēlēšanu laikā politiķu uzstāšanos aģitācijas nolūkā reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti un noslēgtie līgumi. Līgumos paredzētās priekšvēlēšanu laika politiskās diskusijas tiek veidotas, lai atvieglotu vēlētājiem informācijas iegūšanu par politisko partiju programmām, politiķu uzskatiem, argumentāciju un palīdzētu vēlētājiem izdarīt izvēli. Žurnālistam šajos raidījumos jābūt objektīvam, neitrālam un jādod vienādas iespējas izteikties visu politisko partiju pārstāvjiem. Pārējos raidījumos politiķi kandidāti var tikt aicināti tikai izņēmuma gadījumā, ja viņu viedoklis ir absolūti nepieciešams kā speciālista vērtējums. Šajā gadījumā nav pieļaujams, ka auditorija to varētu uztvert kā tiešu vai netiešu politisko reklāmu. RADIO darbinieki, kā arī personas, kas ir pieteiktas par Saeimas, pašvaldības vai Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem vai kas pirms vēlēšanām ir publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības darbā, priekšvēlēšanu aģitācijas laikā nav tiesīgas vadīt RADIO raidījumus (arī raidījumus atkārtojumā), gatavot komentārus, intervijas un reportāžas Bērni raidījumos un bērnu raidījumi. Intervējot bērnus, žurnālistam īpaši jāievēro Latvijas Republikas normatīvie akti un ētikas normas. Jāņem vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība Komerciālu paziņojumu izmantošanu RADIO nosaka Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, Reklāmas likums un citi iekšējie un ārējie normatīvie akti. Komerciāli paziņojumi tiek atdalīti no pārējās programmas tā, lai tie būtu uzreiz atpazīstami un viegli identificējami. RADIO nedrīkst reklamēt tabakas izstrādājumus un smēķēšanu, kā arī alkoholiskos dzērienus un to lietošanu, ar normatīvajos aktos noteiktajiem izņēmumiem. Raidījumu veidotājiem stingri jāievēro, lai raidījumos netiktu pieļauts slēpts elektroniskā plašsaziņas līdzekļa komerciāls paziņojums. Veikalu izvieto starp raidījumiem. Veikalu var iekļaut arī raidījumos, bet tikai tādā veidā, lai nekaitētu raidījumu viengabalainībai un autortiesību īpašnieku tiesībām Komerciāli paziņojumi, kas attiecas uz bērniem un skar pārtiku un dzērienus, kuru sastāvā ir uzturvielas un vielas ar noteiktu uzturvērtību vai fizioloģisku ietekmi, jo īpaši tādas vielas kā tauki, taukskābes, sāls un cukurs, kuru pārmērīga lietošana uzturā nav ieteicama, tiek izvietoti saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām. Komerciālos paziņojumos, kas domāti bērniem, ir jāievēro šādi nosacījumi: aizliegts izmantot bērnu dabisko paļāvību vai pieredzes trūkumu. Līdz noteiktam vecumam bērni nevar saprast reklāmas pārliecināšanas nolūku, tiem trūkst reklāmas lietotprasmes, un tāpēc tā viņus var īpaši iespaidot; aizliegts ietvert apgalvojumus vai skaņas informāciju, kura varētu nodarīt viņiem morālu vai fizisku kaitējumu vai radīt mazvērtības sajūtu; aizliegts ietvert mudinājumu vai mudināt uz agresivitāti un vardarbību, diskreditēt vecāku, aizbildņu un pedagogu autoritāti; aizliegts vērst uzmanību uz to, ka konkrētu preču vai pakalpojumu iegāde rada fizisku, sociālu vai psiholoģisku pārākumu pār vienaudžiem vai ka attiecīgās preces trūkums izraisa pretēju rezultātu; aizliegts nepārprotami norādīt, ka reklamējamās preces vai pakalpojuma iegāde ir iespējama jebkurai ģimenei, neņemot vērā tās budžetu; aizliegts tieši aicināt bērnus pašus vai aicināt bērnus, lai viņi mudina vecākus vai citas personas pirkt preces vai izmantot pakalpojumus; aizliegts attēlot bērnus bīstamās situācijās Ja kāds RADIO raidījums tiek daļēji vai pilnīgi finansēts, tad par šādu sadarbību jāslēdz līgums starp RADIO un sadarbības partneri. Par sadarbības partneri jāinformē raidījuma sākumā vai beigās, nosaucot tā nosaukumu vai atsauces uz sadarbības partnera preci vai pakalpojumu. Sadarbības partneriem, sponsoriem un atbalstītājiem nav tiesību ietekmēt RADIO raidījumu saturu.

11 Aizkadra vērtības RADIO aizkadra vērtības kopumā veido RADIO pozitīvā tēla nodrošinu. Tas ir darbinieku vizuālais un radio tēls, gaume, vēstījuma maniere, attieksme, rīcība dažādās dzīves situācijās Vizuālais tēls. Raidījumu vadītājiem, kā arī ieraksta grupām, kas atrodas sabiedriskās vietās, ir jārūpējas par savu izskatu un jāievēro ģērbšanās stils attiecībā no atrašanās vietas un materiāla rakstura (oficiāls pasākums, ražošanas objekts, izklaides vieta u.c.), kā ari jāievēro RADIO vadības norādījumi attiecībā uz RADIO stila ievērošanu. Runājot ēterā, jāievēro radio tēls jādomā par pareizu, saprotamu un labskanīgu dikciju, balss toni un niansēm, izrunājot atsevišķus vārdus vai tekstu kopumā, par iespaidu, ko var radīt balss aizsmakums u.c. problēmas. Runājot un izmantojot skaņas vai mūziku, pareizi jāsabalansē skaļums, kā arī jādomā par skaņas vai mūzikas saskaņošanu ar tekstu Gaume. RADIO programmā tiek ievērotas un atspoguļotas sabiedrībā vispārpieņemtās vērtības. Izplatītās informācijas saņēmēji aptver dažādas sociālās grupas, kam labas gaumes jēdziens ir atšķirīgs, tāpēc RADIO radošajam kolektīvam jābūt spējīgam rast kompromisu, atspoguļojot dažādās dzīves situācijas, taču nepārkāpjot pieļaujamo robežu Vēstījuma maniere. Veidojot vēstījumus par problēmjautājumiem un dažādām dzīves situācijām, RADIO nodrošina tādu vēstījuma manieri, kas nevar negatīvi iespaidot cilvēka veselības stāvokli. Aprakstīt erotiskas ainas raidījumos atļauts vienīgi tad, ja ir skaidrs, ka tās ir tik nozīmīgas izplatāmai informācijai, ka bez tām nav iespējams atspoguļot notikuma būtību. Ainas, kurās vārdiski un ar skaņu attēlotas cilvēku ciešanas, drīkst izplatīt tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams, lai atspoguļotu sabiedrībai ļoti svarīgu informāciju. Izplatot ainas, kurās attēlotas cilvēku ciešanas, aizliegts minētās ainas nevajadzīgi pagarināt. Jāievēro personiskās dzīves neaizskaramības princips. Informatīvajos raidījumos aizliegts izmantot vardarbības skatu aprakstus un skaņas, izņemot gadījumus, ja vardarbības atspoguļojums ir būtisks fakts. Raidījumus, kuros ietvertas ar seksu un vardarbību saistītas ainas, aizliegts izplatīt laikā no pulksten 7:00 līdz 22:00. Ja programmā tiek iekļauti materiāli, kas var kaitēt kādai auditorijas daļai, it īpaši bērnu un pusaudžu fiziskajai, garīgajai un tikumiskajai attīstībai, kuros atainota fiziska vai psiholoģiska vardarbība, ietverti šausmu apraksti, apraksti ar narkotiku lietošanu vai ar seksuālu darbību atainojumu, kā arī tādas ainas, kurās tiek lietoti rupji vai nepieklājīgi izteicieni, tad programmas laikā auditorija par to tiek brīdināta pirms attiecīgās informācijas Attieksme. RADIO radošais kolektīvs saglabā lietišķu attieksmi pret izplatāmo informāciju, intervējamo personu vai arī veidojamo materiālu, sabiedrības intereses stādot augstāk par savām personiskajām emocijām. Radošā kolektīva locekļa piederība kādai partijai, apvienībai vai viņa reliģiskā pārliecība nevar ietekmēt raidījuma satura objektivitāti, jo tiek ievērota profesionāla distance. Veidojot materiālu, ierakstot vai runājot tekstu, RADIO domā par to, lai auditorija iespējami precīzāk un tiešāk spētu uztvert vēstījuma būtību. Raidījumos jāizvairās nevajadzīgi pieminēt personas tautību, rasi, seksuālo orientāciju, fiziskos trūkumus, veselības stāvokli vai reliģisko pārliecību, ja vien šī informācija nav būtiska ziņas sastāvdaļa RADIO un dažādas dzīves situācijas: Ārkārtas notikumi. RADIO drīkst informēt auditoriju par ārkārtas notikumiem, negaidot nākamās ziņas, pārraidot tiešu paziņojumu vai brīdinājumu, pārtraucot kārtējo raidījumu. Nepieciešamības gadījumā RADIO dod iespēju varas pārstāvjiem sniegt tiešus paziņojumus. Lēmumu par raidījuma pārtraukumu pieņem RADIO vadība Reliģija. RADIO programmas veidošanas konceptuālie nosacījumi pieļauj reliģisku raidījumu veidošanu, balstoties uz sekulāriem principiem, bet respektējot jebkuras reliģijas pārstāvja ticības brīvību Attieksme pret astroloģiju, okultām un pārdabiskām parādībām. Astroloģija, okultās un pārdabiskās parādības skaidri jānodala no eksakto zinātņu jomas un jābūt neitrālai attieksmei pret tām. Horoskops drīkst izmantot tikai izklaides raidījumos Cilvēki ar īpašām vajadzībām. RADIO pienākums ir kalpot visām sabiedrības daļām un grupām, izvairoties no sabiedrībā valdošiem stereotipiem. Cilvēki ir jāatspoguļo visā viņu daudzpusībā, kas atklāj īstenību, izvairoties no aizvainojošu terminu lietošanas. Jāievēro atsevišķu sabiedrības grupu vēlme lietot tādu pat terminoloģiju, kāda tiek lietota viņu leksikā. Ja nepieciešams veidot specifiskus raidījumu par vai ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jānodrošina viņiem iespēja iekļūt telpās un studijā, kur tiek

12 12 ierakstīti šie raidījumi, kā arī jānodrošina attiecīgi saziņas līdzekļi. RADIO izprot un respektē vājdzirdīgo un vājredzīgo un nedzirdīgo un neredzīgo cilvēku problēmas un atbalsta un iesaistās projektos, kuru mērķis ir nodrošināt komunikāciju pakalpojumu pieejamību dzirdes un redzes invalīdiem Nepilngadīgie. Bērnus un pusaudžus var iesaistīt ziņās kā aktierus, intervējamās personas, dalībniekus un dažkārt pat kā pašus raidījumu veidotājus, ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likumā, likumā Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, Reklāmas likumā, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības Labojumi, aizliegumi, cenzūra u.c. RADIO ievēro precizitātes un godīguma principu. Uzzinot par kļūdu, tā bez kavēšanās jāatzīst un ātri un skaidri jālabo. RADIO nepakļaujas spiedienam un informācijas dalībnieku aizliegumam pārraidīt kādu informācijas daļu. Ja ir saņemts lūgums atturēties no kādas ziņas izplatīšanas, jāizver ziņu iegūšanas veids (indivīda iepriekšēja piekrišana vai arī informācija iegūta normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā) un šāda lūguma līdzsvars indivīda personiskās intereses ar sabiedrības interesēm. Kas attiecas uz cenzūru, RADIO to uzskata par nelikumīgu un nekādā veidā to neatbalsta Interešu konflikti. RADIO kolektīvs nedrīkst ļaunprātīgi izmantot tā rīcībā esošos resursus, lai gūtu personisku labumu. Nav pieļaujama jebkāda rīcība, kas kaitētu RADIO, tā tēlam un reputācijai un mazinātu auditorijas un sadarbības partneru uzticību. Ikvienam RADIO kolektīva loceklim ir jānorobežojas no tādu lēmumu pieņemšanas, kas tieši vai netieši skar viņu, viņa ģimeni, radus un tuvus draugus, tajā skaitā, komercdarbībā. RADIO kolektīva loceklis nav tiesīgs saistīties ar konkurējošiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem bez RADIO vadības iepriekšēja akcepta. RADIO kolektīva locekļi nedrīkst pieņemt dāvanas vai jebkāda cita veida atlīdzību vai pateicību no personām, kas cenšas ietekmēt informācijas saturu. RADIO kolektīva locekļi savu brīvo laiku pavada un rīkojas, atceroties, ka jebkurā vietā un ik minūti ir RADIO tēla sastāvdaļa, saglabājot lojalitāti pret RADIO jebkurā situācijā. RADIO Kodekss tiek publiskots RADIO mājas lapā.

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS POLITIKA 2016 Saturs Vispārējie principi... 2 Misija, vīzija un vērtības... 2 Korporatīvā sociālā atbildība... 3 KSA mērķis... 3 KSA aktivitāšu virzieni un prioritātes...

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - tikumisk.ppt [Compatibility Mode] Audzināšana ir mērķtiecīga izglītības procesa neatņemama sastāvdaļa Mēs, pieaugušie, esam bērniem paraugs, tāpēc mums visiem jāatceras latviešu tautas sakāmvārds: Kā tie lielie, tā tie mazie! Audzināšana

Sīkāk

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS

KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Studiju kursa nosaukums KONSTITUCIONĀLĀS TIESĪBAS Apjoms Apjoms kredītpunktos/ ECTS) 3/ 4,5 120 (stundās) Priekšzināšanas Latvijas valsts un tiesību vēsture, Valsts un tiesību teorija Zinātņu nozare Tiesību

Sīkāk

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir

Social Activities and Practices Institute 1 Victor Grigorovich Street, Sofia 1606, Bulgaria Phone: Kas ir Kas ir interaktīvās studijas? Iztrādāja: Nelija Petrova-Dimitrova Uzdevums 1 Interaktīvās studijas ir mijiedarbība, nevis iedarbība! Uzdevums 2 Interaktīvo studiju pamatā ir grupas dinamika! Grupa ir apmācību

Sīkāk

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum

BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījum BĒRZPILS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2016.gada 10.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1. ) Grozījumi: 12.07.2018., prot.nr.9, 8. Grozījumi: 25.10.2018.,

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Komunikācijas veidi un tās kritēriji transpersonālā vidē Profesore Agita Ābele Komunikācijas īpatnības dažādās vidēs Profesionālās darbības vide Sociālo vienaudžu vide Masu mēdiju vide Etiķete Etiķete

Sīkāk

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l

Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma vai nekustamā īpašuma) padziļinātā juridiskā izpēte (angliski – „legal due diligence”) nu jau l KAS IR PĀRDEVĒJA JURIDISKĀ IZPĒTE UN KAD TĀ IR VAJADZĪGA? Guntars Zīle, zvērināts advokāts, Zvērinātu advokātu biroja Lejiņš, Torgāns un Partneri Pirkuma objekta (parasti, kapitālsabiedrības, uzņēmuma

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni 3.pielikums Vērtēšanas formas (pēc vietas mācību procesā) Ievadvērtēšana mācību procesa sākumā pirms temata vai mācību priekšmeta apguves, nosakot izglītojamā zināšanu un prasmju apguves līmeni, lai pieņemtu

Sīkāk

NORAKSTS

NORAKSTS Lieta Nr.A420476712 (A01742-13/43) ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA RĪGAS TIESU NAMS S P R I E D U M S LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ Rīgā 2013.gada 28.maijā Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: tiesnesis S.Linkevičs,

Sīkāk

Latvijas Pilsoniska alianse

Latvijas Pilsoniska alianse Interešu aizstāvība lēmumu pieņemšanas procesā Rasma Pīpiķe, direktore Latvijas Pilsoniskā alianse Inta Šimanska, politikas koordinatore Latvijas Pilsoniskā alianse Apmācību saturs Sabiedrību veido dažādas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30

LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-30 LATVIJAS REPUBLIKA OZOLNIEKU NOVADA OZOLNIEKU VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 90001623310, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018 Tālr./fakss 63050688, tālr. 63050188, e-pasts: ozolniekuvsk@apollo.lv,

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA LAZDONAS PAMATSKOLA Reģ.Nr. 4412900119, Jurģkalni, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV 4824 tel: 64807460, fakss 64826555, e-pasts: lazdonasskola@gmail.com APSTIPRINĀTS ar 18.10.2016.

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63

Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63 Aizputes novada dome Cīravas pagasta pārvalde DZĒRVES PAMATSKOLA Reģ.Nr.4112901027 Dzērves skola, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV- 3453, tālr. 63448697, e- pasts:dzervespamatskola@inbox.lv APSTIPRINU:

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss

KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr , tālr./fakss KULDĪGAS NOVADA DOME VĀRMES PAMATSKOLA Izgl.iest.reģ.Nr.4112901178 Vārmē, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, LV-3333, tālr. 63324284, tālr./fakss 63324169 e-pasts: varmesk@kuldiga.lv APSTIPRINĀTS Ar Kuldīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs V

SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs V SIA Olimpiskais centrs Ventspils Ētikas kodekss I. Vispārīgie jautājumi 1. Iekšējie noteikumi (turpmāk Ētikas kodekss) nosaka SIA Olimpiskais centrs Ventspils (turpmāk Sabiedrība) profesionālās ētikas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Piegādātāju iesaistīšana pirms iepirkuma izsludināšanas neizmantotās iespējas un riski Iepirkumu Gada balva 2017 Māra Stabulniece, zvērināta advokāte IGAUNIJA LATVIJA LIETUVA Rīga, 2018.gada 18.janvāris

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr , Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977 LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv NOTEIKUMI

Sīkāk

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald

SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: , e-pasts: pasvald SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.7/2016

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Lifelong Learning Grundtvig Partnership Project 2012-1-LV1-GRU06-03580 1 How to Ensure Qualitative Lifelong Learning for Different Age Groups Adult education teachers will discuss the ways how to involve

Sīkāk

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts

Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss , , e-pasts Krustpils novada pašvaldība KRUSTPILS PAMATSKOLA Reģ.Nr.4512900275 Madonas ielā 48, Jēkabpilī, LV 5202, tālr./fakss 65223936, 65221063, e-pasts kps48@inbox.lv KRUSTPILS PAMATSKOLAS NOLIKUMS Jēkabpilī I.

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 tālrunis: 67970844, e-pasts: pasvaldiba@sigulda.lv www.sigulda.lv Siguldā NOLIKUMS Nr.6/2017

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts Mālpils novada dome Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde Māllēpīte Reģ. Nr. 4301901951 Jaunā ielā 3, Mālpilī, Mālpils novadā, LV 2152 Tālrunis/fakss 67925069, 67925252, e-pasts piimalp@tvnet.lv

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība

Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kartība TUKUMA VAKARA UN NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4314900206 Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001637109 Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 63129196 - direktors,

Sīkāk

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi

Korupcijas apkarošanas bilance – notiesājoši spriedumi Domnīca PROVIDUS Korupcijas iztiesāšanas statistika 2004-2016. gadā 1. tabula. Panti no Krimināllikuma 24. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

Sīkāk

Eiropas Savienības Pamattiesību harta

Eiropas Savienības Pamattiesību harta 7.6.2016. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 202/389 EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA (2016/C 202/02) C 202/390 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 7.6.2016. Satura rādītājs Lappuse PREAMBULA......................................................

Sīkāk

Avision

Avision Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Zīlīte NOLIKUMS 2017.gada 31.augustā Bauskā Nr.43 (prot.nr. 5, 5.punkts) Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikum LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME NOLIKUMS Jūrmalā 2016.gada 25.februārī Nr. 8 (protokols Nr.2, 15.punkts) Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura

ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura www.visitventspils.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts dažāda veida izklaides un tūrisma aktivitāšu un savstarpējās komunikācijas portāls, kura darbību organizē un koordinē Ventspils dome, turpmāk

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eiropas Savienības programma JAUNATNE DARBĪBĀ 2007.gada 01.janvāris 2013.gada 31.decembris v/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jauniešu neformālā izglītība JSPA darbības virzieni ES programma

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 IZM VISC Eiropas Sociālā fonda projekts Dabaszinātnes un matemātika SKOLOTĀJU STUDIJU PROGRAMMU NODARBĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS DIDAKTIKĀ Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte Daugavpils

Sīkāk

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies

Gipsa_Fabrika_APVIENOTAIS_PP+Cookies PRIVĀTUMA POLITIKA Mēs, Ģipša Fabrika, apzināmies, ka apmeklējot Ģipša Fabrika tīmekļa vietni un nododot savus personas datus, piemēram: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, tālruņa numuru,

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera,

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija Valmiera, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valmieras drāmas teātris Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2022. Valmiera, 2018 1 SATURA RĀDĪTĀJS 1. ESOŠĀ SITUĀCIJA, DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMS... 3 2. STRATĒĢIJAS

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZANE OLIŅA, mācību satura ieviešanas vadītāja Dzīvo patstāvīgi un veselīgi Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses, Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām, Saglabā un nostiprina savas garīgās

Sīkāk

Saistošie noteikumi Nr

Saistošie noteikumi Nr APSTIPRINĀTI Ādažu novada domes sēdē 31.05.2016. (protokols Nr.9 27) SAISTOŠIE NOTEIKUMI Ādažos, Ādažu novadā 2016.gada 31.maijā Nr.16/2016 Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī,

Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei gada 18. oktobrī, Apstiprināts Latvijas farmaceitu biedrības valdes 2012. gada 30. maija sēdē, prot. Nr. 17 Ar grozījumiem līdz LFB valdes sēdei 2018. gada 18. oktobrī, prot. Nr. 9 Dokumenta mērķis: Dokumentā aprakstīti

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

Konkursa nolikums

Konkursa nolikums APSTIPRINU Latvijas Republikas tiesībsargs J.Jansons Rīgā, 2017. gada 7. septembrī Konkursa Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam 2017 NOLIKUMS PAMATOJUMS Latvijas Republikas tiesībsargs (turpmāk

Sīkāk

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li

Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr , juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Li Preču loterijas Loteri - JĀ! noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir VAS Latvijas Pasts, reģ. nr. 40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta Rīga, Mārupes nov., Latvija, LV-1000 - turpmāk

Sīkāk

PowerPoint prezentācija

PowerPoint prezentācija VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2017./2018.MĀCĪBU GADĀ Juta Upīte, Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece juta.upite@svg.lv 2017 NOTEIKUMI PAR VALSTS PAMATIZGLĪTĪBAS STANDARTU (MK Nr.468) 23. Valsts

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS ĀDAŽU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra sēdes protokolu Nr.4 7.2. Izdots saskaņā ar,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta otro

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 BIZNESA LABORATORIJA Piektdiena, 24.oktobris, plkst.15:05 Mums dzīvē nepieciešama ne tikai veiksme un zināšanas, bet arī iespēja veikt izvēles, izmēģināt un iespējas kļūdīties. Un šķiet, reti kura auditorija

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Iekšējie noteikumi

Sīkāk

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.

Lieta Nr Lietvedības Nr.K /13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A. Lieta Nr.11130007313 Lietvedības Nr.K39-0317/13 Spriedums Latvijas Republikas vārdā Valmierā 2013.gada 11.oktobrī Valmieras rajona tiesa: tiesnesis A.Melbergs ar tiesas sēdes sekretāri S.Stāmeri, piedaloties

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 Vēlēšanas internetā perspektīva Latvijā Satiksmes ministrijas Sakaru departaments Pieredzes apmaiņas seminārā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju amatpersonām No pašvaldību vēlēšanām līdz Saeimai:

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Eiropas Parlaments 2014-2019 Budžeta kontroles komiteja 2017/2173(DEC) 5.2.2018 ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2173(DEC))

Sīkāk

Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekts “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība” LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 2016. gada. Noteikumi Nr. Rīgā (prot. Nr.. ) Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas

Sīkāk

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums

Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Saturs: 1. Tēmas aktualitāte 2. Institūta būtība 3. Pārmērīgs līguma izpildes apgrūtinājums Latvijas civiltiesībās 4. Ideālās likuma redakcijas meklējumos 1 Tēmas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies

LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr , Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības ies LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ELEJAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4513900859, NMR kods: 90009249831, Meža

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr

KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV Reģ. Nr KANDAVAS NOVADA DOME KANDAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE ZEMĪTES PAMATSKOLA Pils, Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads, LV - 3135 Reģ. Nr. 90009930116, Tālrunis 63155356, fakss 631 55356, e-pasts:

Sīkāk

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr , Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr , fakss , e-pasts: ogres1v OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA OGRES 1.VIDUSSKOLA Reģ.Nr.4313900189, Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Tālr.65035929, fakss 65022206, e-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv, www.ogres1v.lv Izglītojamo mācību

Sīkāk

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā

Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādā Austra Avotiņa autora vai autoru grupas vārds, uzvārds Kultūras izpausmes formas. Māksla kā kultūras forma. Ievads. darba nosaukums Materiāls izstrādāts ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam Cilvēkresursi

Sīkāk

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss ,

Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr , Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss , Latvijas Republika BAUSKAS NOVADA DOME BAUSKAS 2. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv APSTIPRINĀTI

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation K.Lankovska vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos Jelgavas sociālo lietu pārvalde Laba veselība palielina dzīves kvalitāti, stiprina ģimenes, veicina drošību, nabadzības samazināšanos un

Sīkāk

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009

Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Alkohola lietošanas ietekme uz latviešu dabisko pieaugumu Biedrība «Latvietis» Rīga 2009 Satura rādītājs Anotācija...3 Projekta mērķi...3 1. Statistikas dati...3 2. Informācijas analize...7 2.1. Alkohola

Sīkāk

Microsoft Word _Pamatjoma.doc

Microsoft Word _Pamatjoma.doc Ogres sākumskola ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. 2017. gadam Skolas attīstības prioritātes 2014.- 2017.gadam 2014./2015.m.g. 2015./2016.m.g. 2016./2017.m.g. Mācību saturs Pamatzināšanu kodola izveide izglītojamiem

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR

APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PR APSTIPRINĀTS ar LKA Senāta sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 8 2016. gada 19. decembrī NOLIKUMS PAR PĀRBAUDĪJUMIEM AKADĒMISKAJĀS BAKALAURA UN MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA

LATVIJAS REPUBLIKA LATVIJAS REPUBLIKA JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija ŠĶIBES PAMATSKOLA Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 4512900845, NMR kods: 90009249884, Skolas

Sīkāk

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV , Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis KONSOLIDĒTĀ VERSIJA LATVIJAS REPUBLIKA VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Tālrunis 64207120, fakss 64207125, e-pasts: pasts@valmiera.lv,

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr , faks Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts dome@talsi.lv Talsos PIELIKUMS

Sīkāk

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja

21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja 21.gadsimta prasmju un iemaņu attīstība Zane Matesoviča, British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Mums jāizglīto bērni viņu nākotnei, nevis mūsu pagātnei Kas skolu padara par vidi, kura sekmē katras

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss:

LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis , fakss: LATVIJAS REPUBLIKA SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90000015912 Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV 3326 tālrunis 63331555, fakss: 63350452, e-pasts: dome@skrunda.lv SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 3. jūnijs rīkojumu Nr. 262 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0176 Profesija Psihologa asistents Kvalifikācijas līmenis 5 Nodarbinātības

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk