EIROPAS KOPIENU KOMISIJA. Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA,

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "EIROPAS KOPIENU KOMISIJA. Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA,"

Transkripts

1 LV LV LV

2 EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, COM(2009)577 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē (Dokuments attiecas uz EEZ) LV LV

3 PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS 1.1. Priekšlikuma pamatojums un mērķi Priekšlikuma mērķis ir juridiski atzīt gada 17. jūlijā HOSPEEM (Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes darba devēju asociācija) un EPSU (Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija) noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcās un veselības aprūpē gadā Komisija saskaņā ar EK līguma 138. pantu atzina šīs divas organizācijas par sociālajiem partneriem nozarē, kas aptver slimnīcas un veselības aprūpi. Pamatnolīguma (turpmāk nolīgums ) mērķis ir aizsargāt darbiniekus, kuri var savainoties ar jebkuriem medicīnā izmantotiem asiem instrumentiem (tostarp injekciju adatām), un novērst asu medicīnisko instrumentu radīto ievainojumu un infekciju risku. Tas paredz integrētu pieeju riska novērtēšanai, riska novēršanai, apmācībai, informācijai, izpratnes veidošanai un pārraudzībai, kā arī reaģēšanai un turpmākajai rīcībai. Nolīgums un šis priekšlikums palīdzēs panākt pēc iespējas drošāku darba vidi slimnīcās un veselības aprūpē Vispārējais konteksts Adatu un citu asu instrumentu radītie ievainojumi ir viens no visplašāk izplatītajiem un nopietnākajiem riskiem, ar ko nākas sastapties veselības aprūpes darbiniekiem Eiropā, un tas rada lielas izmaksas veselības aprūpes sistēmām un sabiedrībai kopumā. Ir atzīts, ka slimnīcu un veselības aprūpes darbinieki (medmāsas, ārsti, ķirurgi utt.), īpaši dažās nodaļās un veicot konkrētas darbības (neatliekamā palīdzība, intensīvā terapija, ķirurģiskas operācijas utt.), bieži riskē inficēties adatu vai citu asu instrumentu (skalpeļi, šuvju uzlikšanas ierīces utt.) radītu ievainojumu dēļ. Sekas var būt ļoti nopietnas, potenciāli izraisot smagas slimības, tādas kā vīrusu hepatīts vai AIDS. Dažos pētījumos ir aplēsts, ka Eiropā aptuveni reižu gadā notiek saduršanās ar injekciju adatām. Kopienas stratēģijā par drošību un veselības aizsardzību darbā līdz gadam 1 Komisija paziņoja par savu nodomu turpināt darbu, apspriežoties ar Eiropas sociālajiem partneriem, kā noteikts EK līguma 139. pantā, lai atrastu veidus, kā uzlabot riska novēršanu arī attiecībā uz inficēšanos ar injekciju adatām. Vairākos gadījumos Eiropas Parlaments ir paudis bažas par veselības aprūpes darbinieku dzīvībai bīstamajiem apdraudējumiem, ko rada kontaminētas adatas. 1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošana: Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā līdz gadam (COM (2007) 62 galīgā redakcija, gada 21. februāris), 4.3. punkts. LV 2 LV

4 Ar gada 24. februāra rezolūciju par veselības un drošības veicināšanu darba vietā 2 Parlaments aicināja pārskatīt Direktīvu 2000/54/EK jo īpaši tāpēc, lai novērstu riskus, ko rada darbs ar adatām un asiem medicīniskiem instrumentiem gada 6. jūlijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju 3 par Eiropas veselības darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no injekciju adatu ievainojumiem. Rezolūcijā, pamatojoties uz EK līguma 137. un 251. pantu, aicināja Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/54/EK 4 par bioloģisko aģentu iedarbību darba vietās. Atbilstoši EK līguma 138. panta 1. punktam Komisijas uzdevums ir veicināt darba devēju un darbinieku apspriedes Kopienas līmenī un veikt visus attiecīgos pasākumus, lai veicinātu viņu dialogu, samērīgi atbalstot abas puses. Šim mērķim Komisijai, pirms tā iesniedz priekšlikumus sociālās politikas jomā, jāapspriežas ar darba devējiem un darba ņēmējiem (t.i., Eiropas sociālajiem partneriem) par ES rīcības iespējamo ievirzi un paredzētā priekšlikuma saturu. Turklāt EK līguma 138. panta 4. punktā ir noteikts, ka darba devēji un darba ņēmēji var Komisijai darīt zināmu vēlēšanos sākt EK līguma 139. pantā paredzēto procedūru, t.i., dialogu Kopienas līmenī, kurš var radīt līgumattiecības, tostarp nolīgumus gada 21. decembrī Komisija uzsāka Eiropas sociālo partneru apspriežu pirmo posmu. Otrais posms tika uzsākts gada 20. decembrī. Apspriežu dokumentos Eiropas sociālajiem partneriem tika izteikts šāds aicinājums: 1) nosūtīt atzinumu par paredzēto likumdošanas un ar likumdošanu nesaistīto iniciatīvu mērķiem un saturu; 2) paziņot Komisijai par to, vai viņi vēlas uzsākt sarunas saskaņā ar EK līguma 138. panta 4. punktu un 139. pantu. EPSU un HOSPEEM gada 17. novembra kopīgā vēstulē paziņoja Komisijai par savu nolūku uzsākt sarunas par pamatnolīgumu attiecībā uz asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcās un veselības aprūpē. Tā kā Komisija pilnībā atzīst Eiropas sociālo partneru autonomiju sarunās par jautājumiem, kas ir viņu kompetencē, likumdošanas priekšlikuma sagatavošana direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/54/EK par bioloģisko aģentu iedarbību darba vietās, tika attiecīgi atlikta līdz laikam, kad būs zināms sociālo partneru sarunu iznākums gada 2. jūnijā Eiropas sociālie partneri vienojās par nolīgumu gada 17. jūlijā EPSU un HOSPEEM parakstīja nolīgumu un paziņoja Komisijai par lēmumu iesniegt to Padomei lēmuma pieņemšanai saskaņā ar EK līguma 139. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta gada 24. februāra rezolūcija par veselības un drošības veicināšanu darba vietā (2004/2205(INI)), OV C 304E, , 400. lpp. Eiropas Parlamenta gada 6. jūlija rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas veselības aprūpes darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no injekciju adatu ievainojumiem (2006/2015(INI)), OV C 303E, , 754. lpp. Eiropas Parlamenta un Padomes gada 18. septembra Direktīva 2000/54/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu), OV L 262, , 21. lpp. LV 3 LV

5 1.3. Spēkā esošie noteikumi par jautājumiem saistībā ar priekšlikumu Padomes gada 12. jūnija Direktīvā 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 5, ir noteikti vispārējie preventīvie pasākumi darbinieku veselības un drošības aizsardzībai. Tajā ir noteiktas minimālās prasības, kas cita starpā attiecas uz riska novērtējumu un darbinieku informēšanu, apmācību un konsultēšanu. Īpaši direktīvas 6. pantā ir norādīti vispārēji preventīvi principi, proti, izvairīšanās no riska, vēršanās pret riska cēloni un bīstamā aizstāšana ar drošo vai mazāk bīstamo. Dažas atsevišķās direktīvas, kuras balstās uz Direktīvu 89/391/EEK, arī piemēro inficēšanās riska novēršanai personālam veselības aprūpes nozarē. a) Eiropas Parlamenta un Padomes gada 18. septembra Direktīvā 2000/54/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu), 6 ir noteikumi šā riska novēršanai, un tajā ir noteiktas obligātās prasības, kas jāievēro šajā jomā. Direktīvā ir noteikti darba devēju pienākumi attiecībā uz riska novēršanu, jo īpaši jebkuras tādas darbības gadījumā, kura darba ņēmējiem var radīt saskarsmes risku ar bioloģiskajiem aģentiem, ir jānosaka saskarsmes raksturs, pakāpe un ilgums, lai varētu novērtēt visus draudus darba ņēmēju veselībai un drošībai un noteikt veicamos pasākumus. b) Padomes gada 30. novembra Direktīvas 89/655/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. daļas nozīmē), 7 kas grozīta ar Direktīvām 95/63/EK 8 un 2001/45/EK 9, mērķis ir uzlabot darbinieku drošību, izmantojot darba aprīkojumu, piemēram, aprīkojumu, ko lieto slimnīcās. Darba devējiem jāizvēlas tāds darba aprīkojums, kas atbilst darba apstākļiem un riska, kam tiek pakļauti darbinieki, lai tādējādi šo risku izslēgtu vai pēc iespējas samazinātu. c) Padomes gada 30. novembra Direktīvā 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus darba vietās (trešā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), 10 ir norādīts, ka, ja no riska nav iespējams izvairīties vai to nav iespējams pietiekami mazināt, lietojot kolektīvās aizsardzības tehniskos līdzekļus vai arī ieviešot darba organizācijas pasākumus, metodes vai kārtību, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi. Visiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jāatbilst attiecīgajam riskam, un tie paši par sevi nedrīkst izraisīt lielāku risku. Tiem jāatbilst darba vietā pārsvarā esošajiem apstākļiem un jābūt pielāgotiem tā lietotāja vajadzībām OV L 183, , 1. lpp. OV L 262, , 21. lpp. OV L 393, , 13. lpp. Padomes gada 5. decembra Direktīva 95/63/EK, ar ko groza Direktīvu 89/655/EEK par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, kas jāievēro darba ņēmējiem, izmantojot darba aprīkojumu darba vietā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), OV L 335, , 28. lpp. Eiropas Parlamenta un Padomes gada 27. jūnija Direktīva 2001/45/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/655/EEK par minimālajām prasībām darba ņēmēju drošībai un veselības aizsardzībai darba aprīkojuma izmantošanas laikā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē), OV L 195, , 46. lpp. OV L 393, , 18. lpp. LV 4 LV

6 Jāatzīmē arī, ka Padomes gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm 11 I pielikuma II daļā ir noteikts, ka ierīcēm un to ražošanas procesiem jābūt izstrādātiem tā, lai izslēgtu vai pēc iespējas samazinātu inficēšanās risku slimniekam, lietotājam un trešajām personām. Ierīces konstrukcijai ir jānodrošina ērta tās lietošana un, ja vajadzīgs, jāsamazina iespēja lietošanas laikā slimniekam inficēt ierīci vai otrādi (8.1. punkts). Katrai ierīcei, ko laiž tirgū, ir vajadzīga arī CE zīme, kas apstiprina tās atbilstību minētās direktīvas būtiskajām prasībām Saderība ar cita veida Eiropas Savienības politiku un mērķiem Priekšlikuma mērķis ir saderīgs ar ES politiku un mērķiem. Drošas un veselīgas darba vides veicināšana un attiecīgi veselības un drošības problēmu radīto ekonomisko izmaksu samazināšana palīdz sasniegt Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas vispārējos mērķus, proti, ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Turklāt atjauninātajā sociālajā programmā Iespējas, pieejamība un solidaritāte 21. gadsimta Eiropā 12 ir teikts, ka ES veselības aprūpē strādājošajiem ir svarīga nozīme augstas kvalitātes medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanā. Paredzētā rīcība atbilst ES sabiedrības veselības politikai. Baltajā grāmatā Kopā par veselību. ES stratēģiskā pieeja gadam 13 ir uzsvērts, ka pacientu drošībai ir būtiska nozīme. Jebkurš pasākums darbinieku veselības un drošības aizsardzībai veselības aprūpes nozarē palīdz uzlabot pacientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un samazina iespēju, ka pacients cietīs no nelabvēlīgiem notikumiem veselības aprūpē. 2. APSPRIEŠANĀS STARP IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 2.1. Apspriešanās Pēc Eiropas Parlamenta gada 6. jūlijā pieņemtās rezolūcijas, kurā, pamatojoties uz EK līguma 137. un 251. pantu, Komisija tika aicināta iesniegt tiesību akta priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/54/EK par bioloģisko aģentu iedarbību darba vietās, Komisija saskaņā ar EK līguma 138. pantu sāka divu posmu apspriešanos starp Eiropas sociālajiem partneriem 14. Apspriešanas pirmais posms par Kopienas rīcības iespējamo ievirzi, lai nostiprinātu Eiropas veselības aprūpes darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no injekciju adatu ievainojumiem, tika sākts gada 21. decembrī. Sociālie partneri arī tika iztaujāti par to, vai viņi piekristu sākt kopēju brīvprātīgu iniciatīvu saskaņā ar EK līguma 139. pantu OV L 169, , 1. lpp. Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai Atjaunināta sociālā programma iespējas, pieejamība un solidaritāte 21. gadsimta Eiropā (COM(2008) 412 galīgā redakcija, gada 2. jūlijs), 12. lpp. COM(2007) 630 galīgā redakcija, gada 23. oktobris, lpp. y=0&year=2006&advsearchkey=&mode=advancedsubmit&langid=en un icyarea=0&subcategory=0&year=2007&country=0&type=50. LV 5 LV

7 2007. gada 20. decembrī tika sākts apspriešanas otrais posms par paredzētās Kopienas rīcības būtību. Kopumā darba ņēmēju organizācijas uzskatīja, ka, lai arī spēkā esošajos tiesību aktos riska veidi vispārīgā veidā ir izskatīti, darbinieku aizsardzību uzlabotu tiesību akti, kas būtu izstrādāti īpaši šīm vajadzībām; tāpēc tās atbalstīja tādu Kopienas iniciatīvu, kura izpaustos tiesību aktu veidā. Darba devēju organizācijas turpretim uzskatīja, ka spēkā esošie tiesību akti jau nodrošina atbilstošu aizsardzību, un vienprātīgi iebilda pret jebkādu Kopienas iniciatīvu, kura izpaustos tiesību aktu veidā. Attiecībā uz iespēju sarunu ceļā slēgt nolīgumu starp Eiropas sociālajiem partneriem, kā to paredz EK līguma 139. pants, vairums darba devēju un darba ņēmēju organizāciju neizslēdza iespēju vienoties par nozares nolīgumu (jo īpaši attiecībā uz slimnīcām). Turpinot apspriešanos, galvenās darba ņēmēju un darba devēju pārstāvošās jumtorganizācijas EPSU un HOSPEEM informēja Komisiju par to, ka tās var apsvērt iespēju sākt sarunas par šo jautājumu, lai panāktu vienošanos Speciālo zināšanu apkopošana un izmantošana Ārējas speciālās zināšanas jautājumā par injekciju adatu radītajiem ievainojumiem ES un politisko risinājumu iespējamo ietekmi tika iegūtas pētījumā, ko veica ārējs konsultants, kuru Komisija izvēlējās atklātā konkursā. Pētījuma mērķis bija padziļināti analizēt sociālekonomisko, veselības un vides ietekmi, ko varētu radīt Komisijas iespējamā iniciatīva jautājumā par ES veselības aprūpes darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no ievainojumiem ar injekciju adatām vai citiem asiem priekšmetiem gada 7. februārī Eiropas sociālie partneri sarīkoja tehnisku semināru, kurā piedalījās zinātnieki, veselības aprūpes darbinieki un darba devēji (profesori, ķirurgi, ārsti un māsiņas), kas iepazīstināja ar piemēru analīzi un statistiku. Seminārs sniedza iespēju apmainīties ar labu praksi un datiem par veselības aprūpes sistēmā gūtajiem ievainojumiem. Tajā tika izskatīti dažādi ievainojumu gūšanas veidi (caur ādu, gļotādu un ādas bojājumiem) un ar tiem saistītās arodinfekcijas (bakteriālās, vīrusu, protozoju, sēnīšu un tumorālās infekcijas). Tika izskatīti arī ievainojumu izraisītāji (šļirces, tauriņadatas, lancetes un katetri) un to izplatība. Seminārs nepārprotami apstiprināja, ka, domājot par arodrisku slimnīcās, jāpievērš uzmanība visa veida ievainojumiem, ko rada asi medicīniskie instrumenti, tostarp injekciju adatas. Eiropas sociālie partneri attiecīgi paziņoja Komisijai par savu nodomu uzsākt sarunas Ietekmes novērtējums Komisija nav sagatavojusi šim priekšlikumam īpašu ietekmes novērtējumu, jo tas nav obligāts attiecībā uz priekšlikumiem par sociālo partneru vienošanās juridisku atzīšanu saskaņā ar EK līguma 139. panta 2. punktu. 3. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE APEKTI 3.1. Juridiskais pamats Priekšlikuma pamatā ir EK līguma 139. panta 2. punkts. LV 6 LV

8 EK līguma 139. panta 2. punktā ir noteikts, ka Eiropas sociālo partneru Kopienas līmenī noslēgtus nolīgumus jautājumos, uz ko attiecas EK līguma 137. pants, īsteno, Padome pieņemot lēmumu par Komisijas priekšlikumu. Turpmāk ir norādīts, ka Padome lēmumu var pieņemt ar kvalificētu balsu vairākumu, izņemot gadījumu, kad attiecīgais nolīgums ietver vienu vai vairākus noteikumus, kas attiecas uz kādu no 137. panta 2. punktā minētajām jomām, un tādā gadījumā Padome pieņem vienprātīgu lēmumu. HOSPEEM un EPSU noslēgtā nolīguma mērķis ir panākt pēc iespējas drošāku darba vidi, novēršot darbinieku savainošanos ar asiem medicīniskiem priekšmetiem (tostarp injekciju adatām) un aizsargājot apdraudētos darbiniekus. Tādējādi tā mērķis ir veikt uzlabojumus, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību, kas atbilst EK līguma 137. panta darbības jomai, par kuru Padome var lemt ar kvalificētu balsu vairākumu. EK līguma 139. panta 2. punkts tāpēc ir atbilstošs juridisks pamats Komisijas priekšlikumam. EK līguma 139. panta 2. punktā nav noteikta Parlamenta līdzdalība likumdošanas procedūrā. Tomēr atbilstoši saistībām, kuras Komisija ir uzņēmusies iepriekš, tā paziņos Parlamentam par savu priekšlikumu, lai tas pēc vēlēšanās varētu nosūtīt Komisijai un Padomei savu atzinumu. Tas pats attiecas uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju Nolīguma izvērtējums Saskaņā ar Komisijas paziņojumu 15, ar ko paredz noteikumus nolīgumu īstenošanai, kas noslēgti saskaņā ar EK līguma 139. pantu, Komisija sagatavos lēmumu priekšlikumus Padomei pēc tam, kad būs izskatījusi līgumslēdzēju pušu pārstāvības statusu, pilnvaras un katra koplīgumā ietvertā noteikuma likumību saistībā ar Kopienas tiesībām un EK līgumā [137. panta 2. punkta b) apakšpunktā] izklāstītos noteikumus par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Minētā ex-ante novērtēšanas procedūra ir izklāstīta turpmāk Parakstītāju pušu pārstāvība un pilnvaras Eiropas sociālo partneru spēja piedalīties apspriešanā un sarunās par nolīgumu slēgšanu ir atkarīga no to pārstāvības. Viens no kritērijiem, kas Komisijas gada 20. maija Lēmumā 98/500/EK par nozaru dialogu komiteju izveidi, lai veicinātu sociālo partneru dialogu Eiropas līmenī, 16 nosaka šo spēju, ir tāds, ka tās sastāv no organizācijām, kas pašas ir neatņemamas un atzītas dalībvalstu sociālo partneru struktūru daļas, tās ir pilnvarotas vest sarunas par nolīgumiem, un kuras ir reprezentatīvas vairākām dalībvalstīm EPSU un HOSPEEM pārstāvība slimnīcu un veselības aprūpes nozarē publiskajā un privātajā sektorā gadā Komisija uzsāka pētījumu, kas publicēts gada 29. maijā, par ES sociālo partneru pārstāvību slimnīcu nozarē 17. Tajā ir teikts, ka nozarē nodarbinātā personāla lielākais vairākums strādā valsts slimnīcās. Tomēr HOSPEEM un EPSU pārstāv abus slimnīcu un veselības aprūpes nozares jomas. Kad gadā tika izveidota slimnīcu sociālā dialoga komiteja, Komisija nodrošināja arī nozares privātā sektora pārstāvību starp darba devējiem, pamatojoties uz HOSPEEM un HOPE (Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes darba devēju federācija) parakstīto sadarbības līgumu. HOPE pārstāv gan valsts, gan privātās Komisijas Paziņojums par Sociālās politikas nolīguma piemērošanu (COM(93) 600 galīgā redakcija gada 14. decembris). OV L 225, , 27. lpp. LV 7 LV

9 slimnīcu asociācijas un slimnīcu īpašniekus, tostarp vietējo un reģionālo iestāžu federācijas un valsts veselības dienestus, un tai ir organizācijas septiņās valstīs. Saskaņā ar šo sadarbības līgumu HOPE ir īpaši pilnvarojusi HOSPEEM pārstāvēt to pasākumos, kas saistīti ar Eiropas sociālo dialogu. No darba ņēmēju puses EPSU aptver visas dalībvalstis, un par tās biedriem var kļūt visas arodbiedrības neatkarīgi no tā, vai tās darbojas privātajā, valsts vai bezpeļņas sektorā. Lielākā daļa ar EPSU saistīto arodbiedrību apvieno darbiniekus visā veselības aprūpes nozarē gan arodbiedrības vispārējo pakalpojumu jomā (tādas kā Unison, Ver.di un Abvakabo FNV), gan nozaru (veselības aprūpes/sociālie pakalpojumi) arodbiedrības (tādas kā CGT Santé-Sociaux un EDDSZ). EPSU biedri ir arī daudzas profesionālas arodbiedrības (tādas kā DNO, RCM un Marburger Bund). Šīs organizācijas apvieno gan publiskajā, gan privātajā sektorā strādājošos veselības aprūpes nozares darbiniekus. Valstīs, kurās publiskajā sektorā un privātajā sektorā strādājošie veselības aprūpes darbinieki ir apvienojušies atšķirīgās arodbiedrībās, EPSU kopumā pārstāv gan publiskā, gan privātā sektora arodbiedrības (piem., Beļģijā un Austrijā). Visbeidzot EPSU biedri ir arī tādas organizācijas, kas darbojas vienīgi privātajā sektorā EPSU un HOSPEEM pārstāvība slimnīcu un veselības aprūpes nozarē Kad gadā tika izveidota slimnīcu Eiropas sociālā dialoga komiteja, Komisija izvērtēja EPSU un HOSPEEM pārstāvību, kuras apgalvoja, ka tās pārstāvot publiskās, privātās un bezpeļņas slimnīcas un slimnīcu apvienības, kas ir centrāla veselības aprūpes daļa un sniedz tādus pakalpojumus kā izmitināšana, ēdināšana, kopšana un medicīniskā aprūpe, ārstnieciskā palīdzība un pacientu rehabilitācija, kā arī ārstēšana, ko veic profesionāli ārsti. Šo organizāciju dalībiestāžu nosaukumi arī norāda uz to, ka Eiropas sociālie partneri pārstāv veselības aprūpes nozari. Visbeidzot pārstāvības pētījums atklāja HOSPEEM un EPSU daudznozaru dimensijas (HOSPEEM pirmsākumi meklējami Eiropas Arodbiedrību konfederācijā (CEEP), kas ir atzīts starpnozaru sociālais partneris Eiropā, kurš pārstāv publiskā sektora darba devējus). Gan EPSU, gan HOSPEEM ir pārstāvēta valstīs ārpus ES. EPSU aptver visas 27 dalībvalstis. EPSU apvieno lielākās valstu arodbiedrības nozarē un pārstāv lielāko daļu arodbiedrībās apvienoto darba ņēmēju. Visas ar EPSU saistītās valstu organizācijas ir iesaistītas koplīgumu vai kvazikoplīgumu pārrunās, t.i., faktiski līgumu slēgšanas sarunās un apspriešanā. HOSPEEM (ieskaitot HOPE) aptver 16 dalībvalstis (AT, BE, CZ, DE, DK, EE, FR, IE, IT, LU, LV, NL, PL, SE, SK un UK); sešās no 11 dalībvalstīm, kuras nav aptvertas, darba devēju asociāciju nav. Saskaņā ar pētījumu HOSPEEM aptver daudz lielāku valstu skaitu nekā jebkura cita Eiropas asociācija Eiropas sociālo partneru darbība Saskaņā ar EPSU un HOSPEEM sniegto informāciju Eiropas sociālie partneri veic darbības, kas apzīmētas ar NACE kodiem no Q86 līdz Q88, kas iekļauj veselības aizsardzību, slimnīcu darbību, ārstu un zobārstu praksi, vispārējo ārstu praksi, specializēto ārstu praksi, sociālo aprūpi, sociālās aprūpes centru pakalpojumus, garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumus, veco ļaužu un invalīdu aprūpi, cita veida sociālās aprūpes pakalpojumus, veco ļaužu un invalīdu sociālo aprūpi bez izmitināšanas, LV 8 LV

10 pārējo sociālo aprūpi bez izmitināšanas, bērnu dienas aprūpes centru darbību, pārējo sociālo aprūpi bez izmitināšanas Pilnvaras risināt sarunas Viens no pārstāvības kritērijiem Eiropas līmenī ir Eiropas sociālo partneru pilnvaras risināt sarunas savu biedru vārdā gadā Komisija izvērtēja pilnvaras risināt sarunas, kad tika sākts sociālais dialogs ar slimnīcu nozari. Pārstāvības pētījumā ir secināts, ka atbilstoši statūtiem EPSU ir pilnvarota risināt sarunas jautājumos, kas attiecas uz Eiropas sociālo dialogu. HOSPEEM arī ir pilnvarota risināt sarunas savu biedru vārdā jautājumos, kas attiecas uz Eiropas sociālo dialogu. Secināms, ka puses, kas parakstījušas nolīgumu, pienācīgi pārstāv slimnīcu un veselības aprūpes nozari kopumā, un šajā nozarē strādājošos darbiniekus. Tāpēc parakstītājas puses atbilst visiem pārstāvības nosacījumiem Nolīguma noteikumu likumība Komisija ir sīki izpētījusi visus nolīguma noteikumus un nav konstatējusi, ka kādā no tiem būtu pārkāptas Kopienas tiesības. Nolīguma priekšmets atbilst EK līguma 137. panta 1. punkta a) apakšpunkta darbības jomai (uzlabojumi, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību). Nolīgumā ir noteikums par obligātajiem standartiem, kurš nosaka, ka nolīgums neskar spēkā esošos vai turpmākos valstu un Kopienas noteikumus, kas ir labvēlīgāki attiecībā uz darbinieku aizsardzību pret asu medicīnisko instrumentu radītajiem ievainojumiem (11. noteikums). Tāpēc Komisija uzskata, ka nolīgums atbilst likumības nosacījumam Noteikumi attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem Saskaņā ar EK līguma 137. panta 2. punktu ar tiesību aktiem, ko pieņem sociālajā sfērā, vairās uzlikt tādus administratīvus, finansiālus un juridiskus ierobežojumus, kas traucē veidoties un attīstīties maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kaut arī nolīgumā nav īpašu noteikumu attiecībā uz MVU, neviens no noteikumiem nerada neatbilstošus apgrūtinājumus MVU Subsidiaritāte un proporcionalitāte Šī priekšlikuma mērķis ir panākt pēc iespējas drošāku darba vidi, novēršot darbinieku savainošanos ar asiem medicīniskiem priekšmetiem (tostarp injekciju adatām) un aizsargājot apdraudētos darbiniekus. Tāpēc rīcība, ko veic dalībvalstis vien, nav pietiekama, lai panāktu ES minimālo aizsardzības līmeni pret asiem medicīniskiem instrumentiem, un to var labāk panākt, rīkojoties Kopienas līmenī. Gan Eiropas sociālie partneri, gan Komisija ir pārliecināta, ka šajā jomā nepieciešama Kopienas rīcība. Tas, ka priekšlikumā iekļautā nolīguma būtisko noteikumu projektu izstrādāja darba ņēmēju un darba devēju likumīgie pārstāvji, kas darbojas ES līmenī (t.i., kurus šie dažādie pasākumi visvairāk skar praksē), arī garantē subsidiaritātes principa ievērošanu. LV 9 LV

11 Attiecībā uz proporcionalitāti priekšlikums nepārsniedz to, kas vajadzīgs mērķu sasniegšanai. Dalībvalstīm un Kopienai ir zināmas iespējas saglabāt vai pieņemt noteikumus, kas ir labvēlīgāki attiecībā uz darbinieku aizsardzību pret asu medicīnisko instrumentu radītajiem ievainojumiem (11. noteikums). Jāatzīmē arī tas, ka nolīgums ir nosaukts par pamatnolīgumu. Tādējādi priekšlikums, kas ir pieņemts pareizajā līmenī un nepārsniedz to, kas ir absolūti nepieciešams mērķu sasniegšanai ES līmenī, atbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem Juridisko instrumentu izvēle EK līguma 139. panta 2. punktā minētais Padomes lēmums jāsaprot vispārīgā nozīmē, attiecinot to uz juridiski saistošajiem tiesību aktiem, kas noteikti EK līguma 249. pantā. Komisijas uzdevums ir pieņemt lēmumu un izvirzīt priekšlikumu par to, kurš no trim saistošajiem tiesību aktu veidiem (direktīva, regula vai lēmums) ir vispiemērotākais. Nolīguma mērķis ir noteikt prasību minimumu, un, ņemot vērā nolīguma priekšmetu, šīs prasības visērtāk ir noteikt netieši, proti, kā noteikumus, ko dalībvalstis un/vai sociālie partneri transponēs attiecīgās valsts tiesību aktos. Tāpēc atbilstošākais tiesību akta veids ir Padomes direktīva, kurai nolīgums ir pievienots Atbilstības tabula Dalībvalstīm jānosūta Komisijai valsts noteikumi, ar kuriem transponē direktīvu, kā arī jāiesniedz minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabula Eiropas Ekonomikas zona Nolīgums attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu; direktīva tiks piemērota tajās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, kas nav ES dalībvalstis, pēc EEZ Apvienotās komitejas lēmuma. 4. IETEKME UZ BUDŽETU Priekšlikums neietekmē Kopienas budžetu. 5. SĪKĀKS KONKRĒTU NOTEIKUMU SKAIDROJUMS 5.1. Direktīvas teksts 1. pants Ar šo pantu noteikts, ka direktīvai pievienotais nolīgums starp sociālajiem partneriem ir juridiski saistošs visā Eiropas Savienībā, un tas ir saskaņā ar EK līguma 139. panta 2. punktu pieņemtā Padomes lēmuma mērķis. 2. pants Ierosinātais pants parasti attiecas uz sankcijām, un tas atbilst tipveida paraugam. Gaidāms, ka ar to ievērojami veicinās nolīguma efektīvu īstenošanu. 3., 4. un 5. pants LV 10 LV

12 Šajos pantos ir norādīti parastie noteikumi par transponēšanu dalībvalstu tiesību aktos un īpašie noteikumi, kas paredz iespēju veikt transponēšanu, slēdzot koplīgumu Nolīguma teksts direktīvas pielikumā 1. noteikums. Mērķis Šajā noteikumā ir norādīts nolīguma vispārējais mērķis (panākt pēc iespējas drošāku darba vidi, novēršot darbinieku savainošanos ar asiem medicīniskiem instrumentiem, tostarp injekciju adatām, un aizsargājot apdraudētos darbiniekus). Šim nolūkam tas nodrošina integrētu pieeju, kas paredz politisku nostādņu izstrādi risku novērtēšanai, risku novēršanai, apmācībai, informācijai, izpratnes veidošanai un pārraudzībai, kā arī reaģēšanai un turpmākai rīcībai. 2. noteikums. Darbības joma Šajā noteikumā ir skaidri norādīts, ka nolīgums attiecas uz visiem darbiniekiem, kas strādā slimnīcu un veselības aprūpes nozarē, un uz visiem tiem, kuri ir darba devēju pakļautībā un pārraudzībā. 3. noteikums. Definīcijas Nolīgumā tiek lietoti vairāki termini: darbinieki, darba vietas, darba devēji, asi instrumenti, pasākumu hierarhija, īpaši preventīvi pasākumi, darbinieku pārstāvji, veselības un drošības jautājumos pilnvarotie darbinieku pārstāvji un apakšuzņēmēji. 3. noteikumā ir definētas šo terminu nozīmes šī nolīguma vajadzībām. 4. noteikums. Principi Šajā noteikumā ir norādīti principi, kas jāievēro, rīkojoties saskaņā ar nolīgumu. 1. punktā ir norādīta labi apmācīta, ar pietiekamiem resursiem nodrošināta un aizsargāta medicīnā strādājošā darbaspēka nozīme risku novēršanā. Tajā arī ir atzīts, ka saskares novēršana ir galvenā stratēģija ievainojumu un infekcijas riska izslēgšanai un samazināšanai. 2. punkts attiecas uz veselības un drošības jautājumos pilnvaroto darbinieku pārstāvju nozīmi riska novēršanā un aizsardzībā pret to. 3. punktā ir noteikts darba devēja pienākums nodrošināt darbinieku veselību un drošību visos ar darbu saistītajos aspektos. 4. punkts uzliek katram darbiniekam pienākumu rūpēties par savu un citu personu drošību, ko ietekmē darbības, kuras viņš vai viņa veic darbā. 5. punkts attiecas uz darbinieku un viņu pārstāvju līdzdalību veselības un drošības politikas un prakses veidošanā. 6. punktā ir paskaidrots, ka īpašu preventīvu pasākumu princips paredz to, ka nekad nedrīkst pieņemt, ka riska nav. Tajā ir arī norādīta darbinieku drošībai un veselības aizsardzībai veltīto pasākumu hierarhija atbilstoši tās izklāstam attiecīgajā Kopienas direktīvā, t. i., izvairīties no riska, novērtēt tos riska veidus, no kuriem nevar izvairīties, apkarot risku tā rašanās vietā un samazināt risku līdz minimumam. LV 11 LV

13 7. punkts attiecas uz sadarbību starp darba devējiem un darbinieku pārstāvjiem, lai izslēgtu un novērstu risku, aizsargātu darbinieku veselību un drošību un radītu drošu darba vidi. 8. punktā ir atzīta vajadzība pēc rīcības, kas paredz informācijas sniegšanu un apspriešanu saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem un/vai koplīgumiem. 9. punkts attiecas uz izpratnes veidošanas pasākumu efektivitāti. 10. punktā ir uzsvērta vairāku pasākumu apvienošanas nozīme pēc iespējas drošākas darba vides panākšanai. 11. punktā ir noteikts, ka, paziņojot par starpgadījumiem, galvenā uzmanība jāpievērš sistēmiskiem faktoriem, nevis atsevišķām kļūdām un ka sistēmiska ziņošana jāuzskata par pieņemto kārtību. 5. noteikums. Riska novērtējums 1. punktā ir teikts, ka riska novērtēšanas procedūras jāveic, ievērojot Direktīvas 2000/54/EK un 89/391/EEK attiecīgos noteikumus. 2. punktā ir noteikts, kas jāiekļauj riska novērtējumos, un norādītas potenciāli bīstamās situācijas, kas jāiekļauj šajos novērtējumos. 3. punktā ir uzskaitīti tie faktori, kas jāņem vērā riska novērtējumos, lai noteiktu, kā izvairīties no saskares, un apsvērtu iespējamās alternatīvās sistēmas. 6. noteikums. Izvairīšanās, novēršana un aizsardzība 1. un 2. punktā ir uzskaitīti vairāki pasākumi, kas jāveic, lai izvairītos no riska savainoties ar asu medicīnisku instrumentu un/vai inficēties un samazinātu saskares risku. 3. un 4. punkts attiecas uz situācijām, kad apdraudējumu darbinieku drošībai un veselībai rada saskare ar tādiem bioloģiskajiem aģentiem, pret kuriem ir efektīvas vakcīnas. Šādos gadījumos darbiniekiem var piedāvāt vakcināciju, ko veic, ievērojot dalībvalsts tiesību aktus un/vai praksi. Turklāt darbiniekiem jāsaņem informācija par guvumiem un negatīvajām sekām, ko rada vakcinācija un vakcinācijas neveikšana. Vakcinācija jāveic bez maksas. 7. noteikums. Informācija un izpratnes veidošana Tā kā saskaņā ar Direktīvu 89/655/EEK asos medicīniskos instrumentus uzskata par darba aprīkojumu, šajā noteikumā ir izklāstīti daži informācijas un izpratnes veidošanas pasākumi, kas jāveic darba devējam papildus informācijas sniegšanai un rakstiskām instrukcijām saskaņā ar šās direktīvas 6. pantu. 8. noteikums. Apmācība Šis noteikums paredz, ka darbiniekiem jāsaņem apmācība (ieskaitot uzskaitīto) par konkrētām politikas nostādnēm un kārtību, kas jāievēro saistībā ar asu instrumentu radītiem ievainojumiem. Šī apmācība tiek veikta papildus pasākumiem, kas noteikti Direktīvas 2000/54/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā, 9. pantā ( Informācija un darba ņēmēju sagatavošana ). LV 12 LV

14 Šis noteikums arī nosaka darba devējiem vairākus pienākumus attiecībā uz apmācību, un tajā ir noteikts, ka darbinieku apmācība ir obligāta. 9. noteikums. Ziņošana 1. punkts paredz, ka esošā kārtība ziņošanai par nelaimes gadījumiem, kuros radušies ievainojumi, jāpielāgo un jāpārskata kopā ar veselības un drošības jautājumos pilnvarotajiem darbinieku pārstāvjiem un/vai attiecīgajiem darba devēju un darbinieku pārstāvjiem. Ziņošanas kārtībā jāiekļauj tehniskie jautājumi, lai uzlabotu ziņu vākšanu par šo apdraudējuma veidu (kas nav pilnībā novērtēts) vietējā, valsts un Eiropas līmenī. 2. punktā darbiniekiem ir noteikts pienākums nekavējoties ziņot par jebkuru nelaimes gadījumu vai starpgadījumu, kas ir saistīts ar asiem medicīniskiem instrumentiem. 10. noteikums. Reaģēšana un turpmākā rīcība Šis noteikums attiecas uz politikas nostādnēm un procedūrām, kas jāievēro, ja notiek savainošanās ar asu instrumentu. Jo īpaši tajā ir noteikti vairāki veicamie pasākumi, tādi kā profilakses pasākumi pēc saskares un vajadzīgās medicīniskās pārbaudes, atbilstoša veselības uzraudzība, nelaimes gadījuma cēloņu un apstākļu izpēte, nelaimes gadījuma reģistrēšana un darbinieku konsultēšana. Tajā ir noteikts, ka attiecībā uz ievainojumu, diagnozi un ārstēšanu jāievēro konfidencialitāte. 11. noteikums. Īstenošana Šajā noteikumā ir apkopoti vairāki pakārtoti noteikumi par nolīguma īstenošanu. Tajā ir noteikums par obligātajiem standartiem, kurā ir deklarēts, ka nolīgums neskar spēkā esošos vai turpmākos valstu un Kopienas noteikumus, kas ir labvēlīgāki attiecībā uz darbinieku aizsardzību pret asu medicīnisko instrumentu radītajiem ievainojumiem. Tajā ir noteikts, ka Komisija, neierobežojot Komisijas, valstu tiesu un Eiropas Kopienu Tiesas nozīmi, var atstāt nolīguma interpretāciju parakstītāju pušu ziņā, kuras sniegs savus atzinumus. LV 13 LV

15 Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē (Dokuments attiecas uz EEZ) EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 139. panta 2. punktu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu 18, tā kā: (1) saskaņā ar Līguma 139. panta 2. punktu sociālie partneri sagatavot kopīgu lūgumu, lai Kopienas līmenī noslēgtus nolīgumus par jautājumiem, kurus regulē Līguma 137. pants, ieviestu ar Padomes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma. (2) gada 17. novembra vēstulē Eiropas sociālo partneru organizācijas HOSPEEM (Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes darba devēju asociācija, t.i., nozares organizācija, kas pārstāv darba devējus) un EPSU (Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija, kas ir Eiropas arodbiedrību organizācija) paziņoja Komisijai par savu vēlmi sākt sarunas saskaņā ar Līguma 138. panta 4. punktu un 139. pantu, lai noslēgtu pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē. (3) gada 17. jūlijā Eiropas sociālie partneri parakstīja Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē. (4) Tā kā dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt ierosinātās rīcības mērķus, proti, panākt pēc iespējas drošāku darba vidi, novēršot darbinieku savainošanos ar asiem medicīniskiem priekšmetiem (tostarp injekciju adatām) un aizsargājot apdraudētos darbiniekus, un šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā izklāstīto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva neparedz plašākas darbības par tām, kas ir vajadzīgas minēto mērķu sasniegšanai. (5) Kad Komisija izstrādāja direktīvas priekšlikuma projektu, ievērojot nolīguma darbības jomu (slimnīcu un veselības aprūpes nozare), tā ņēma vērā parakstītāju pušu pārstāvību un to pilnvaras, pamatnolīguma noteikumu likumību un tā atbilstību attiecīgajiem noteikumiem, kuri skar mazos un vidējos uzņēmumus. 18 OV C, [.. lpp.]. LV 14 LV

16 (6) Komisija informēja Eiropas Parlamentu un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par savu priekšlikumu. (7) Pamatnolīguma mērķis, kas norādīts 1. noteikumā, ir panākt progresu viena sociālās politikas mērķa sasniegšanā, proti, darba apstākļu uzlabošanā. (8) 11. noteikums ļauj dalībvalstīm un Kopienai saglabāt un ieviest noteikumus, kas ir labvēlīgāki darbinieku aizsardzībai pret asu medicīnisko instrumentu radītiem ievainojumiem. (9) Dalībvalstīm jāparedz iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas gadījumiem, kad netiek pildīti šajā direktīvā noteiktie pienākumi. (10) Dalībvalstis var uzticēt šīs direktīvas īstenošanu sociālajiem partneriem pēc to kopīga lūguma, ja vien tie veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie var vienmēr garantēt šajā direktīvā noteiktos rezultātus, IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU. 1. pants Ar šo direktīvu īsteno gada 17. jūlijā Eiropas sociālo partneru HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē, kas iekļauts pielikumā. 2. pants Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kuras piemēro par tādu valsts noteikumu pārkāpšanu, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Noteiktās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas. Dalībvalstis ne vēlāk kā 3. pantā noteiktajā datumā ziņo par šiem noteikumiem Komisijai un nekavējoties paziņo tai par visiem to turpmākiem grozījumiem. 3. pants 1. Dalībvalstis pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vai nodrošina, ka sociālie partneri ievieš vajadzīgos pasākumus, slēdzot nolīgumu, vēlākais līdz [divus gadus pēc pieņemšanas]. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu. Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce. 2. Dalībvalstīm var noteikt papildu laiku, kas nepārsniedz vienu gadu, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai, ja tas ir vajadzīgs īpašu grūtību risināšanai vai ja īstenošanai tiek slēgts koplīgums. Dalībvalstis par to informē Komisiju ne vēlāk kā [īstenošanas termiņš], paskaidrojot vajadzību pēc papildu laika. LV 15 LV

17 3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva. 4. pants Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. Briselē, [..] 5. pants Padomes vārdā priekšsēdētājs [..] LV 16 LV

18 PIELIKUMS PAMATNOLĪGUMS PAR ASU INSTRUMENTU RADĪTO IEVAINOJUMU NOVĒRŠANU SLIMNĪCU UN VESELĪBAS APRŪPES NOZARĒ Preambula 1. Ir vajadzīgs, lai veselībai un drošībai darbā, katrs slimnīcu un veselības aprūpes nozarē nodarbinātais pievērstu vērību. Ar atbilstošu rīcību, kura novērstu šādus ievainojumus vai pasargātu no tiem, varēs ietaupīt resursus. 2. Darbinieku veselībai un drošībai ir sevišķi svarīga nozīme, un tā ir cieši saistīta ar pacientu veselību. Tas ir aprūpes kvalitātes pamatā. 3. Politikas nostādņu izstrāde un īstenošana attiecībā uz asiem medicīniskajiem instrumentiem jāveido, risinot sociālo dialogu. 4. HOSPEEM (Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes darba devēju asociācija) un EPSU (Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija), kas ir atzīti Eiropas sociālie partneri slimnīcas un veselības aprūpes nozarē, ir vienojušies par turpmāk minēto. Vispārīgi apsvērumi 1. ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 138. pantu un 139. panta 2. punktu, 2. ņemot vērā Padomes gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 19, 3. ņemot vērā Padomes gada 30. novembra Direktīvu 89/655/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā 20, 4. ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes gada 18. septembra Direktīvu 2000/54/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā 21, 5. ņemot vērā Kopienas stratēģiju par drošību un veselības aizsardzību darbā līdz gadam 22, 6. ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes gada 11. marta Direktīvu 2002/14/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Eiropas Kopienā 23, OV L 183, , 1. lpp. OV L 393, , 13. lpp. OV L 262, , 21. lpp. COM(2007) 62 galīgā redakcija, OV L 80, , lpp. LV 17 LV

19 7. ņemot vērā Eiropas Parlamenta gada 6. jūlijā pieņemto rezolūciju par Eiropas veselības darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no injekciju adatu ievainojumiem (2006/2015 (INI)), 8. ņemot vērā pirmo un otro kārtu Eiropas Komisijas rīkotajā apspriedē par Eiropas veselības darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no injekciju adatu ievainojumiem, 9. ņemot vērā rezultātus, kas gūti EPSU-HOSPEEM gada 7. februāra speciālistu seminārā par injekciju adatu radītajiem ievainojumiem, 10. ņemot vērā Padomes Direktīvas 89/391/EEK 6. pantā noteikto vispārējo preventīvo principu hierarhiju, kā arī Direktīvas 2000/54/EK 3., 5. un 6. pantā noteiktos preventīvos pasākumus, 11. ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas/pasaules Veselības organizācijas kopējās pamatnostādnes par veselības aprūpes pakalpojumiem un HIV/AIDS un minēto organizāciju kopējās pamatnostādnes attiecībā uz profilaksi pēc saskares, lai novērstu inficēšanos ar HIV, 12. pilnībā ievērojot valstu spēkā esošos tiesību aktus un noslēgtos koplīgumus, 13. kaut arī nepieciešama rīcība asu priekšmetu izraisīto ievainojumu apmēra novērtēšanai slimnīcu un veselības aprūpes nozarē, zinātniski pierādīts, ka preventīvi un aizsardzības pasākumi var ievērojami samazināt nelaimes gadījumu un inficēšanās gadījumu skaitu, 14. tā kā pilns riska novērtējums ir priekšnosacījums, lai atbilstoši rīkotos un novērstu ievainojumus un inficēšanās gadījumus, 15. tā kā darba devējiem un veselības un drošības jautājumos pilnvarotajiem darbinieku pārstāvjiem jāsadarbojas, lai novērstu savainošanos ar asiem medicīniskiem instrumentiem un inficēšanos un aizsargātu darbiniekus, 16. tā kā no asu priekšmetu radītajiem ievainojumiem pārsvarā cieš veselības aprūpē strādājošie, tomēr viņi nav vienīgie, 17. tā kā studenti, kas mācību laikā atrodas klīniskajā praksē, netiek uzskatīti par darbiniekiem atbilstīgi šim nolīgumam, šajā nolīgumā norādītie preventīvie un aizsardzības pasākumi jāattiecina uz viņiem, nosakot saistības saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi, 1. noteikums. Nolūks Šā pamatnolīguma nolūks ir: panākt pēc iespējas drošāku darba vidi; novērst darbinieku savainošanos ar asiem medicīniskiem instrumentiem (tostarp injekciju adatām); aizsargāt apdraudētos darbiniekus; izveidot integrētu pieeju, kas paredz politisko nostādņu izstrādi risku novērtēšanai, risku novēršanai, apmācībai, informācijai, izpratnes veidošanai un pārraudzībai; LV 18 LV

20 noteikt, kāda ir reaģēšanas un turpmākas rīcības kārtība. 2. noteikums. Darbības joma Šis nolīgums attiecas uz visiem darbiniekiem, kas strādā slimnīcu un veselības aprūpes nozarē, un uz visiem tiem, kuri ir darba devēju pakļautībā un pārraudzībā. Darba devējiem jācenšas nodrošināt, lai apakšuzņēmēji ievērotu šā nolīguma nosacījumus. 3. noteikums. Definīcijas Šajā nolīgumā: 1. darbinieki ir jebkuras personas, kuras nodarbina darba devējs, ieskaitot praktikantus un stažierus, ar slimnīcu un veselības aprūpes nozari tieši saistītu pakalpojumu un darbību jomā. Šis nolīgums ietver darbiniekus, kas ir nodarbināti uzņēmumā, kurš nodrošina darba ņēmējiem īslaicīgu darbu Padomes Direktīvas 91/383/EEK nozīmē, papildinot pasākumus, kuru mērķis ir veicināt to darba ņēmēju darba drošības un veselības aizsardzības uzlabojumus, kuri pieņemti darbā uz noteiktu laiku vai arī īslaicīgā darbā 24 ; 2. attiecīgās darba vietas ir publiskā un privātā sektora veselības aprūpes organizācijas/dienesti un visas citas vietas, kur darba devēja pakļautībā un pārraudzībā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi un/vai veiktas ar veselības aprūpi saistītas darbības; 3. darba devēji ir fiziskas/juridiskas personas/organizācijas, kurām ir darba attiecības ar darbiniekiem. Tās ir atbildīgas par veselības aprūpes un ar to tieši saistītu pakalpojumu/darbību, kuras sniedz/veic darbinieki, vadību, organizēšanu un nodrošināšanu; 4. asi instrumenti ir priekšmeti un instrumenti, kas vajadzīgi īpašu veselības aprūpes darbību veikšanai un ar kuriem var sagriezties, sadurties, radīt ievainojumu un/vai inficēties. Asus instrumentus uzskata par darba aprīkojumu Direktīvas 89/655/EEK par darba aprīkojumu nozīmē; 5. pasākumu hierarhiju nosaka atbilstoši efektivitātei, kas nodrošina izvairīšanos no riska, tā novēršanu un samazināšanu, kā noteikts Direktīvas 89/391/EEK 6. pantā un Direktīvas 2000/54/EK 3., 5. un 6. pantā; 6. īpaši preventīvi pasākumi ir pasākumi, kas veikti, lai, nodrošinot ar slimnīcām un veselības aprūpi tieši saistītus pakalpojumus un darbības (tostarp visdrošākā aprīkojuma izmantošanu), novērstu savainošanos un/vai infekcijas pārnešanu, atbilstoši riska novērtējumam un drošām asu medicīnisku instrumentu iznīcināšanas metodēm; 7. darbinieku pārstāvji ir jebkura saskaņā ar valsts tiesību aktiem/praksi ievēlēta, izraudzīta vai norīkota persona, kas pārstāv darbiniekus; 8. veselības un drošības jautājumos pilnvarotie darbinieku pārstāvji saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 3. panta c) punktu ir katra persona, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un/vai praksi ievēlēta, izraudzīta vai norīkota pārstāvēt darba ņēmējus, ja rodas problēmas ar darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā; 24 OV L 183, , 1. lpp. LV 19 LV

21 9. apakšuzņēmējs ir jebkura persona, kas piedalās ar slimnīcām un veselības aprūpi tieši saistītu pakalpojumu sniegšanā un darbību veikšanā, pamatojoties uz spēkā esošām līgumattiecībām ar darba devēju. 4. noteikums. Principi 1. Asu medicīnisku instrumentu radīto ievainojumu un infekcijas riska novēršanai ir būtiski, lai veselības aprūpē strādājošais darbaspēks būtu labi apmācīts, piemēroti aprīkots un pievērstu uzmanību drošībai. Galvenā stratēģija, kā novērst un mazināt darbā iegūtu ievainojumu un inficēšanās risku, ir pasargāšana no saskares. 2. Veselības un drošības jautājumos pilnvarotajiem darbinieku pārstāvjiem ir ļoti būtiska nozīme riska novēršanā un aizsardzībā pret to. 3. Darba devēja pienākums ir nodrošināt darbinieku drošību un veselību visos ar darbu saistītajos aspektos, tostarp psihosociālajā un darba organizācijas aspektā. 4. Katra darbinieka pienākums ir pēc iespējas labāk rūpēties par savu un citu personu drošību un veselību, ko ietekmē viņa darbā veiktās darbības, atbilstoši darba devēja sniegtajai apmācībai un instrukcijām. 5. Darba devējam jāveido vide, kurā darbinieki un viņu pārstāvji piedalās veselības un drošības politikas un prakses veidošanā. 6. Šā nolīguma noteikumā norādīto īpašo preventīvo pasākumu ievērošanas princips paredz nekad neizvirzīt pieņēmumu par riska neesību. Piemēro vispārējo preventīvo principu hierarhiju saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 6. pantu un Direktīvas 2000/54/EK 3., 5. un 6. pantu. 7. Darba devēji un darbinieku pārstāvji strādā kopā atbilstošajā līmenī, lai likvidētu un novērstu risku, aizsargātu darbinieku veselību un drošību un radītu drošu darba vidi, tostarp apspriežoties par droša aprīkojuma izvēli un lietošanu un nosakot, kā vislabāk veikt apmācību, informēt un nodrošināt izpratnes veidošanos. 8. Nepieciešams rīkoties, proti, sniegt informāciju un apspriesties saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem un/vai koplīgumiem. 9. Izpratnes veidošanas pasākumu efektivitāte paredz pienākumu dalīšanu starp darba devējiem, darbiniekiem un viņu pārstāvjiem. 10. Lai radītu pēc iespējas drošāku darba vietu, ir būtiski apvienot plānošanas, izpratnes veidošanas, informācijas sniegšanas, apmācības, profilakses un pārraudzības pasākumus. 11. Veicināt apziņu, ka nav jāmeklē vainīgie. Starpgadījumu paziņošanas procedūrā nepieciešams koncentrēties uz sistēmiskiem faktoriem, nevis uz atsevišķām kļūdām. Sistēmiska ziņošana jāuzskata par pieņemto kārtību. 5. noteikums. Riska novērtēšana 1. Riska novērtēšanas procedūras tiek veiktas saskaņā ar Direktīvas 2000/54/EEK 3. un 6. pantu un Direktīvas 89/391/EK 6. un 9. pantu. LV 20 LV

22 2. Riska novērtējumā iekļauj saskares noteikšanu, izpratni par nodrošinātas un organizētas darba vides nozīmi, un novērtējums jāattiecina uz visām situācijām, kas saistītas ar ievainojumiem, asinīm un citu potenciāli inficētu materiālu. 3. Riska novērtējumos jāņem vērā tehnoloģija, darba organizācija, darba apstākļi, kvalifikācijas līmenis, ar darbu saistītie psihosociālie faktori un ar darba vidi saistīto faktoru ietekme. Tādējādi tiks noteikts, kā nepieļaut saskari, tiks apsvērtas iespējamās alternatīvās sistēmas. 6. noteikums. Izslēgšana, novēršana un aizsardzība 1. Ja riska novērtējuma rezultāti liecina par to, ka ir risks savainoties ar asu instrumentu un/vai inficēties, jānovērš darbinieku saskare ar riska faktoriem, veicot šādus pasākumus, neskarot to veikšanas kārtību: drošu procedūru noteikšana un īstenošana attiecībā uz asu medicīnisku instrumentu un kontaminētu atkritumu izmantošanu un to iznīcināšanu. Šīs procedūras regulāri jāizvērtē, un tām jābūt 8. noteikumā minēto un darbiniekiem paredzēto informācijas un apmācības pasākumu neatņemamai sastāvdaļai; izvairīšanās no asu medicīnisko instrumentu nevajadzīgas lietošanas, īstenojot izmaiņas praksē un, pamatojoties uz riska novērtējumu, nodrošinot medicīniskas ierīces ar drošības tehnikai atbilstošiem aizsargmehānismiem; nekavējoties jāaizliedz uzgaļu likšana uz lietotām adatām. 2. Ņemot vērā darbības veidu un riska novērtējumu, saskares risks pēc iespējas jāsamazina, lai pienācīgi aizsargātu attiecīgo darbinieku drošību un veselību. Ņemot vērā riska novērtējuma rezultātus, jāveic šādi pasākumi: pēc iespējas tuvāk vietām, kurās izmanto asus instrumentus vai kur tie atrodas, jānovieto skaidri marķēti un tehniski droši trauki vienreizējas lietošanas asiem instrumentiem un injekciju aprīkojumam un jāievieš efektīva kārtība, lai šos instrumentus un aprīkojumu iznīcinātu; jānovērš inficēšanās risks, ieviešot drošas darba sistēmas, ko veic a. izstrādājot saskaņotu vispārēju preventīvu politiku, kas aptver tehnoloģiju, darba organizāciju, darba apstākļus, ar darbu saistītos psihosociālos faktorus, kā arī ar darba vidi saistīto faktoru ietekmi, b. īstenojot apmācību, c. veicot veselības uzraudzības procedūras atbilstīgi Direktīvas 2000/54/EK 14. pantam; jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi. LV 21 LV

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Sīkāk

COM(2006)510/F1 - LV

COM(2006)510/F1 - LV EIROPAS KOPIENU KOMISIJA Briselē, 9.10.2006 COM(2006) 510 galīgā redakcija Priekšlikums PADOMES LĒMUMAM par pagaidu aizliegumu Austrijā izmantot un pārdot ģenētiski modificētu kukurūzu (Zea mays L. līnija

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Dir Eiropas Savienības Padome Briselē, 2014. gada 3. novembrī (OR. en) 15041/14 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: ENT 251 MI 843 CONSOM 227 COMPET 600 DELACT 213 Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt EIROPAS KOMISIJA Briselē, 10.8.2017. COM(2017) 423 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas Komisijai piešķirtas ar Eiropas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV

Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/ un 23. pantu 28/03/2018 ESMA LV Pamatnostādnes Sadarbība starp iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 17. un 23. pantu 28/03/2018 ESMA70-151-435 LV Satura rādītājs 1 Piemērošanas joma... 3 2 Mērķis... 5 3 Atbilstības un ziņošanas

Sīkāk

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx

BoS 2018 XX (Extension of the JC GL on complaints-handling - draft Final report).docx 04/10/2018 JC 2018 35 Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru un banku nozarē Pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu vērtspapīru (EVTI) un banku (EBI) nozarē Mērķis 1. Lai nodrošinātu patērētāju

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 9. februārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6044/18 FISC 52 ECOFIN 95 PRIEKŠLIKUMS Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas

Sīkāk

untitled

untitled EIROPAS KOMISIJA Briselē, 27.6.2014. COM(2014) 394 final 2014/0199 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no

Sīkāk

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm 15.12.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 304/49 ZIŅOJUMS par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (2009/C 304/10)

Sīkāk

Prezentācijas tēmas nosaukums

Prezentācijas tēmas nosaukums Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās Kristaps Riekstiņš Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents Publiskajam iepirkumam ir svarīga nozīme,

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1

EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1 EIROPAS SAVIENĪBA EIROPAS PARLAMENTS PADOME 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 Briselē, 2015. gada 18. novembrī (OR. en) JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: EIROPAS

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET Eiropas Savienības Padome Briselē, 2017. gada 24. augustā (OR. en) 11710/17 AGRI 433 AGRIORG 81 DELACT 142 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra

Sīkāk

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja gada pārskatiem ar Biroja atbildēm C 449/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 1.12.2016. ZIŅOJUMS par Kopienas Augu šķirņu biroja 2015. gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (2016/C 449/08) IEVADS 1. Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk

Sīkāk

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Eiropas Savienības Padome Briselē, 2019. gada 14. jūnijā (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 DARBA REZULTĀTI Sūtītājs: Datums: Saņēmējs: Padomes Ģenerālsekretariāts 2019. gada 13. jūnijs delegācijas

Sīkāk

CM_PETI

CM_PETI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Lūgumrakstu komiteja 29.8.2014 PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2007, ko Ringsend Irishtown un Sandymount Vides grupas vārdā iesniedza Īrijas valstspiederīgais

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir EIROPAS KOMISIJA Briselē, 25.11.2016. COM(2016) 735 final KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par tāda nolīguma panākšanu, ar kuru Eiropas Savienībai piešķir īpašu statusu Starptautiskajā Vīnkopības un vīna organizācijā

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS ( ) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa n EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.9.2015 C(2015) 6787 final KOMISIJAS LĒMUMS (30.9.2015) par lielo projektu Paula Stradiņa slimnīcas būve A1, kas ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas

Sīkāk

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc

Microsoft Word - JURI_CM_2010_452778_LV.doc EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Juridiskā komiteja 11.11.2010 PAZIĥOJUMS KOMITEJAS LOCEKěIEM (26/2010) Temats: Zviedrijas Karalistes Riksdāga pamatots atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305 EIROPAS KOMISIJA Briselē, 7.12.2018 COM(2018) 817 final 2018/0414 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 28. aprīlīx` (OR. en) 7119/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0044 (NLE) VISA 93 COASI 27 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1) C 58/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 24.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 6. martā (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2018/0021 (NLE) 6266/18 FISC 72 ECOFIN 127 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI par vilcienos nodarbināto citu

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komis EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 20. decembrī (21.12) (OR. en) 18082/12 STATIS 110 SOC 1021 EDUC 385 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 28. novembris Saņēmējs:

Sīkāk

CL2011Y0224LV _cp 1..1

CL2011Y0224LV _cp 1..1 02011Y0224(01) LV 01.04.2017 002.001 1 Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās

Sīkāk

COM(2014)520/F1 - LV (annex)

COM(2014)520/F1 - LV (annex) EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.7.2014. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 PIELIKUMI dokumentam KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Energoefektivitāte un tās ieguldījums enerģētiskajā drošībā

Sīkāk

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks

LV L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maks L 189/112 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 27.6.2014. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 658/2014 (2014. gada 15. maijs) par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances

Sīkāk

GEN

GEN Eiropas Savienības Padome Briselē, 2015. gada 20. oktobrī (OR. en) 12094/15 Starpiestāžu lieta: 2015/0198 (NLE) VISA 304 COLAC 93 LEĢISLATĪVIE AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats: Nolīgums starp Eiropas Savienību

Sīkāk

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdināt 6.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 141/3 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas

Sīkāk

untitled

untitled ISSN 1830-5008 LV PADOMES ĢENERĀLSEKRETARIĀTS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments ATSAUCES TEKSTI 2009. GADA DECEMBRIS Eiropadomes reglaments Padomes reglaments 2009. GADA DECEMBRIS Paziņojums Par

Sīkāk

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei

Padomes Rezolūcija par paraugnolīgumu kopējas izmeklēšanas grupas (KIG) izveidei 19.1.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 18/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) REZOLŪCIJAS PADOME PADOMES REZOLŪCIJA PAR PARAUGNOLĪGUMU KOPĒJAS IZMEKLĒŠANAS GRUPAS (KIG) IZVEIDEI (2017/C

Sīkāk

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas E Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā Pieņemts 2019. gada 12. februārī Ievads Ja starp Eiropas Ekonomiskajā zonas valstīm (EEZ) un Apvienoto Karalisti

Sīkāk

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUI Eiropas Savienības Padome Briselē, 2018. gada 21. novembrī (OR. en) 14564/18 ENV 801 MI 874 DELACT 157 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Direktors Jordi AYET PUIGARNAU kungs, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vārdā

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir ob 18.7.2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 191/1 I (Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta) DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no līdz gadam piemēro EIROPAS KOMISIJA Briselē, 28.6.2013 C(2013) 4035 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums par to, kā dalībvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2011. gadam piemērota Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrob 21.9.2018. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 338/1 I (Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi) IETEIKUMI EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS (2018. gada

Sīkāk

PR_INI

PR_INI EIROPAS PARLAMENTS 2009-2014 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 10.8.2012 2011/2246(INI) ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES hartu standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas

Sīkāk

ER

ER Eiropas Parlaments 2014-2019 Sesijas dokuments 29.6.2015 A8-0203/2015/err01 ADDENDUM ziņojumā par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu EIROPAS KOMISIJA Briselē, 23.9.2016. COM(2016) 618 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS Ziņojums, lai atvieglotu Eiropas Savienībai noteiktā daudzuma aprēķināšanu, un ziņojums, lai atvieglotu Savienībai, tās dalībvalstīm

Sīkāk

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p

LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) p 14.7.2007. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 184/17 DIREKTĪVAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/36/EK (2007. gada 11. jūlijs) par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu

Sīkāk

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.12.2018 A8-0417/141 Nr. 141 1. pants 1. daļa 6. punkts Regula (EK) Nr. 178/2002 39. pants 2. punkts ievaddaļa 2. Iestāde var piekrist kā konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, kuras

Sīkāk

EBA Guidelines on AMA changes and extensions

EBA Guidelines on AMA changes and extensions EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana un izmaiņas (EBI/GL/2012/01) Londona, 2012. gada 6. janvāris EBI pamatnostādnes par attīstīto mērīšanas pieeju (AMP) paplašināšana

Sīkāk

Projekts

Projekts VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000054750 Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751,

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Slide 1

Slide 1 FORUMS PAR BŪTISKAJĀM PĀRMAIŅĀM 2014.gada 5.februāris 1 Mērķis AI/SI apmainīties ar pieredzi būtisko pārmaiņu vērtēšanā un vienoties par vienotas prakses piemērošanu būtisko pārmaiņu identificēšanā un

Sīkāk

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Komisijas Regula (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina L 191/26 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 23.7.2009. KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 640/2009 (2009. gada 22. jūlijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Sīkāk

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM

L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒM L 218/82 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 13.8.2008. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES KOPĪGI PIEŅEMTIE LĒMUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS NR. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu

Sīkāk

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P

LV C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS P C 326/266 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 26.10.2012. 7. PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTI EIROPAS SAVIENĪBĀ AUGSTĀS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES, ŅEMOT VĒRĀ to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

HIV infekcijas izplatība

HIV infekcijas izplatība Aktualitātes HIV profilaksē un ārstēšanā. Sociālo darbinieku iespējas. Seminārs sociālo dienestu darbiniekiem 2019. gada 25. aprīlis Inga Bulmistre «Baltijas HIV asociācija» Sagatavots sadarbībā ar GlaxoSmithKline

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (E EIROPAS KOMISIJA Briselē, 14.2.2017. COM(2017) 71 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu indeksu (LCI)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31.

APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada 24.februāra domes sēdē Nr.2, 19. GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 28.marta domes sēdē Nr.4, 31. Gulbenes novada dome SVEĶU INTERNĀTPAMATSKOLA Reģ.Nr.

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen

EIROPAS KOMISIJA Briselē, SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokumen EIROPAS KOMISIJA Briselē, 15.11.2011 SEC(2011) 1355 galīgā redakcija KOMISIJAS DIENESTU DARBA DOKUMENTS IETEKMES NOVĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS Pavaddokuments dokumentam Priekšlikums Regulai, ar ko groza Regulu

Sīkāk

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu

PAMATNOSTĀDNES PAR SFPS 9 PĀREJAS PASĀKUMU VIENOTU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Pamatnostādnes par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018. 2019. gada kampaņa «Turi grožos bīstamās vielas» Renārs Lūsis Valsts darba inspekcijas direktors Kas ir bīstamas vielas? Jebkura viela (gāze, šķidrums vai cieta viela), kas apdraud darbinieku drošību

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU KIBERAIZSADZĪBAS VIENĪBAS (KAV) KONCEPCIJA Rīga 2013 Ievads Saskaņā ar Nacionālās drošības koncepciju viens no aktuālākajiem nacionālās

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS STATŪTU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA Šajā dokumentā ir ietverta Līgumiem pievienotā 3. protokola par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem, kurā grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta

Sīkāk

8

8 7. Obligātās veselības pārbaudes kartes aizpildīšanas kārtība ēdināšanas pakalpojumu nozarē Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par nodarbināto veselības

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

COM(2018)324/F1 - LV

COM(2018)324/F1 - LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 2.5.2018. COM(2018) 324 final 2018/0136 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu

Sīkāk

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET

CONVENTION FIXANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET NOLĪGUMS PAR DARBA APSTĀKĻIEM UN ATALGOJUMU KONFERENČU TULKIEM 1, KO PIEŅĒMUŠAS DARBĀ EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDES anotēts 2004. gada 13. oktobrī pēc tam, kad tika pieņemta Padomes 2004. gada 22. marta

Sīkāk

Baltic HIV Association

Baltic HIV Association - 2014.gada pārskats 12/03/2015 Inga Upmace, Valdes priekšsēdētāja Dibināta 2010.gadā Reģ. Nr.40008153882 Fakti par biedrību Jurid. adrese Druvienas iela 36-144, LV-1079 Valdes sastāvs E.Dompalma-Linuža,

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi:

BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: BALVU SPORTA SKOLAS NOLIKUMS Balvos KONSOLIDĒTS APSTIPRINĀTS ar Balvu novada Domes 2014.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7, 3. ) Grozījumi: 13.04.2017., prot.nr.5, 2. 2014.gada 15.maijā Izdots saskaņā

Sīkāk

P R O J E K T S v

P R O J E K T S    v APSTIPRINĀTS ar Ādažu novada domes 23.08.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13 4) 2016.gada 23.augustā NOLIKUMS Ādažu novadā Nr.14 Ādažu vidusskolas nolikums Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 15.panta

Sīkāk

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI VALSTS FINANSĒTI SOCIĀLIE PAKALPOJUMI Ministru kabineta noteikumi Nr.279 Noteikumi par kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā, un prasībām

Sīkāk

TA

TA 9.3.2018. A8-0315/ 001-094 GROZĪJUMI 001-094 iesniegusi Transporta un tūrisma komiteja Ziņojums Lucy Anderson Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi A8-0315/2017 (COM(2016)0285 C8-0195/2016 2016/0149(COD))

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

SANCO/11120/2012-EN

SANCO/11120/2012-EN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2012. gada 26. septembrī (27.09) (OR. en) 14269/12 DENLEG 93 AGRI 626 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2012. gada 18. septembris Saņēmējs: Padomes

Sīkāk

Komisijas Lēmums (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas lēmuma pieņemšanu gadam saistībā ar otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsa

Komisijas Lēmums (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas lēmuma pieņemšanu gadam saistībā ar otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsa 3.3.2011. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 69/1 IV (Paziņojumi) EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI EIROPAS KOMISIJA KOMISIJAS LĒMUMS (2011. gada 22. februāris) par finansēšanas

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ATBALSTA CENTRS VISIEM KURUS SKAR HIV/AIDS HIV infekcija apdraudoša aktualitāte LV. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām RD LD konference Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ

LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr , , , e-pasts LĒ LATVIJAS REPUBLIKA DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv LĒMUMS Dobelē 2017. gada 24. augustā Nr.223/10 Par grozījumu

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A

EIROPAS KOMISIJA Briselē, C(2014) final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija A EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.12.2014 C(2014) 10137 final Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010 Latvija Adresāts: Valdis Lokenbahs priekšsēdētājs Fakss: +371

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regul EIROPAS KOMISIJA Briselē, 30.1.2013 COM(2013) 28 final 2013/0028 (COD) C7-0024/13 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa

Sīkāk

8

8 7. Obligātās kartes aizpildīšanas kārtība autoservisā Nosūtot nodarbinātos uz obligātajām pārbaudēm, darba devējs var pārliecināties par viņu stāvokļa atbilstību veicamajam darbam, lai nodarbinātie ilgstoši

Sīkāk

TA

TA 29.6.2018 A8-0300/ 001-056 GROZĪJUMI 001-056 iesniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Ziņojums Maria Gabriela Zoană Lauku saimniecību integrēta statistika A8-0300/2017 (COM(2016)0786 C8-0514/2016

Sīkāk

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6

ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis , tālrunis/ fakss 6 ALSUNGAS NOVADA DOME ALSUNGAS VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 4113901196 Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347, tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv

Sīkāk

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc

Microsoft Word - CONS_CONS_2007_15647_REV1__LV.doc EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2008. gada 21. janvārī (OR. en) Starpiestāžu lieta: 2006/0197 (COD) 15647/1/07 REV 1 EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 TIESĪBU AKTI UN CITI DOKUMENTI Temats:

Sīkāk

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u

EIROPAS KOMISIJA Briselē, COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta u EIROPAS KOMISIJA Briselē, 12.2.2013 COM(2013) 69 final KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2003 par darbaspēka izmaksu

Sīkāk

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes

Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes Daugavpils pieredze kapitāla daļu pārvaldībā, saimnieciskās darbības starp Domi un kapitālsabiedrību valdes locekļiem organizēšana, uzdevumi, izpildes un kontroles mehānismi. Kapitālsabiedrību pārraudzības

Sīkāk

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai” 1.grupa un grupa - 31.

Seminārs skolu sociāliem pedagogiem   “Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai”    1.grupa un grupa - 31. Laba pārvaldība Rīgas domes Labklājības departamentā Inese Švekle Rīgas domes Labklājības departamenta direktore 2012.gada 21.novembris Zinātniski praktiskā konference: «Laba pārvaldība. Vīzija un realitāte»

Sīkāk

Septītā Pamatprogramma

Septītā Pamatprogramma Eiropas pētniecība darbībā SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA Lai Eiropas pētniecība kļūtu par vadošo Jaunu standartu izveide Eiropas pētniecībā Septītā pamatprogramma pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ir Eiropas

Sīkāk

APSTIPRINU

APSTIPRINU APSTIPRINĀTS ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 10 PROFESIJAS STANDARTS Reģistrācijas numurs PS 0054 Profesija Viesnīcu servisa organizators Kvalifikācijas līmenis

Sīkāk

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienota C 355/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 29.12.2010. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Amerikas

Sīkāk

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 Nr. 343 Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 4. nodaļa 167. pants 1. punkts Attiecīgais deputāts divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par Parlamenta priekšsēdētāja

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū

Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi gada 13. augusts Saturs I Rezolū Eiropas Savienības C 271 Oficiālais Vēstnesis 62. gadagājums Izdevums latviešu valodā Informācija un paziņojumi 2019. gada 13. augusts Saturs I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi IETEIKUMI Eiropas Sistēmisko

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis , fakss NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, gada 18.jan LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404750, fakss 63423391 NOLIKUMS LIEPĀJĀ Liepāja, 2018. gada 18.janvārī Nr.2 Liepājas 8.vidusskolas nolikums Izdots saskaņā

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss

LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr , Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis fakss LATVIJAS REPUBLIKA BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501, tālrunis +371 64522453 fakss+371 64522453, e-pasts: dome@balvi.lv APSTIPRINĀTS ar Balvu novada

Sīkāk

Apstiprināts

Apstiprināts APSTIPRINĀTS Gulbenes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. jūnija sēdē, Protokols Nr.12, 7 Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes NOLIKUMS Gulbenē Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo

Sīkāk

LV LV LV

LV LV LV LV LV LV EIROPAS KOMISIJA Briselē, 16.8.2010 COM(2010) 433 galīgā redakcija 2010/0232 (COD) Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te

Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi te Civilās aizsardzības likums Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: 1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1) civilā aizsardzība organizatorisku, inženiertehnisku,

Sīkāk