VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu sniegšanu) 2018.gada 15.

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu sniegšanu) 2018.gada 15."

Transkripts

1 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu sniegšanu) Rīgā 2018.gada 15.maijā AS Latvenergo, (turpmāk PASŪTĪTĀJS ), tās personās, kuri rīkojas saskaņā ar un SIA "Reklāmas aģentūra "Adell"", (turpmāk UZŅĒMĒJS ), tās personā, kas rīkojas saskaņā ar, no otras puses, (turpmāk saukti kopā Līdzēji vai katrs atsevišķi, attiecīgi, - Līdzējs ), noslēdz šo vienošanos (turpmāk Vienošanās ) par sekojošo: 1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS UZŅĒMĒJS veiks PASŪTĪTĀJAM mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādāšanu (turpmāk tekstā Pakalpojumi ), Līdzējiem katru pakalpojuma izpildes gadījumu noformējot, kā atsevišķu Pasūtījumu- Specifikāciju (turpmāk tekstā Pasūtījums (forma Pielikumā Nr. 1)), bet PASŪTĪTĀJS apmaksās atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem veiktos Pakalpojumus. 2. PAKALPOJUMU CENAS 2.1. UZŅĒMĒJS veic Pakalpojumu izpildi, pamatojoties uz Pielikumā Nr. 2 noteiktajām cenām. Pakalpojuma cena katram konkrētam Pasūtījumam tiek noteikta atsevišķi, pamatojoties uz Vienošanās Pielikumā Nr. 2. pievienotajām darbaspēka stundu likmēm un materiālu cenām un citām izmaksām, par kurām Līdzēji savstarpēji vienojas, saskaņojot izmaksu tāmi Pielikumā Nr. 2 noteiktie Pakalpojumu izcenojumi ietver materiālu, izstrādājumu, iekārtu, darbu, piegādes un transporta izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Pakalpojumu veikšanu Vienošanās Pielikumā Nr. 2 pievienotajā Cenu tabulā minētas darbaspēka stundu likmes ir nemainīgas visā Vienošanās darbības laikā Vienošanās summu veido visu tās darbības laikā izpildīto Pakalpojumu (Pasūtījumu) kopējā cena. UZŅĒMĒJAM netiek garantēts konkrēts Pasūtījumu apjoms. 3. MAKSĀJUMI 3.1. Apmaksa par katru atsevišķu Pasūtījumu tiek veikta euro, pamatojoties uz Pakalpojuma Pasūtījumā norādīto Pasūtījuma cenu, kas atbilst Līdzēju savstarpēji saskaņotajai izmaksu tāmei. Apmaksa veicama ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtījuma nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no UZŅĒMĒJA Par samaksas brīdi uzskatāms PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevuma datums. 4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 4.1.PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona aizpilda un paraksta Pasūtījuma formu (Pielikums Nr. 1), un nosūta to UZŅĒMĒJAM pa diennakts kontaktinformācijas apmaiņas e-pastu skanētā veidā:. Pasūtījums tiks uzskatīts par saņemtu Pasūtījuma nosūtīšanas dienā. 1

2 4.2. Pasūtījumos ir jānorāda sekojoša informācija: šīs Vienošanās numurs, Pasūtījuma numurs, Pakalpojuma apraksts, Pakalpojuma izpildes termiņš saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem un cita informācija, kas ir nepieciešama Pasūtījuma apstrādei un izpildei, kā arī persona, kas PASŪTĪTĀJA vārdā ir atbildīga par katra konkrētā Pasūtījuma noformēšanu, kā arī šīs personas tālruņa un faksa numurs, e- pasta adrese Katrs Pasūtījums noformējams rakstiski, divos oriģināla eksemplāros, un viens no tiem (pirmais Pasūtījums) tiek pievienots šīs Vienošanās pielikumā Saņemot no PASŪTĪTĀJA darba Pasūtījumu, UZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas pēc darba Pasūtījuma saņemšanas, iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku un no savas puses parakstītu darba Pasūtījuma izpildes tāmi, kurā norāda darba Pasūtījuma izpildes izmaksas (turpmāk Tāme ), un darba Pasūtījuma izpildes laika plānu, kurā norāda darba Pasūtījuma izpildes gaitu un termiņu, kādā UZŅĒMĒJS veic darba Pasūtījuma izpildi (turpmāk Laika plāns ), nosūtot tos PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai ar vēstuli, vai faksa starpniecību, vai ar e-pasta starpniecību UZŅĒMĒJS sastāda Tāmi atbilstoši darba apjomam stundās, kas nepieciešams, lai izpildītu darba Pasūtījumu. Darbaspēka stundu likmes norādītas šīs Vienošanās Pielikumā Nr UZŅĒMĒJA piedāvātā Tāme un Laika plāns ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas. Šajā laikā PASŪTĪTĀJS var pieņemt UZŅĒMĒJA piedāvājumu (Tāmi un Laika plānu), no savas puses parakstot to, un iesniedzot UZŅĒMĒJAM PASŪTĪTĀJA parakstītu Tāmi un Laika plānu Ja PASŪTĪTĀJS noraida un neapstiprina Tāmi un Laika plānu, UZŅĒMĒJS 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par Tāmes un Laika plāna noraidīšanu nosūtīšanas dienas, iesniedz PASŪTĪTĀJAM jaunu Tāmi un Laika plānu, ievērojot PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītos noraidījuma iemeslus. Katrs nākamais UZŅĒMĒJA piedāvājums (Tāme un Laika plāns) atceļ visas iepriekš piedāvātās Tāmes un Laika plānus par to pašu darba Pasūtījumu Līdzēju vienošanās par darba Pasūtījuma izpildi stājas spēkā, kad Līdzēji ir abpusēji parakstījuši Pasūtījumu, Tāmi un Laika plānu. UZŅĒMĒJS uzsāk darba uzdevuma izpildi saskaņā ar Laika plānā noteikto Jebkuras izmaiņas darba Pasūtījumā var izraisīt nepieciešamību pēc papildu izdevumiem un atlīdzības par darba Pasūtījuma izpildi vai paildzināt izpildes termiņu. Ja pēc Tāmes piedāvājuma apstiprināšanas PASŪTĪTĀJS prasa mainīt attiecīgā darba Pasūtījuma saturu vai apjomu, vai, ja darba Pasūtījuma izpildei veicamā darba apjoms pieaug PASŪTĪTĀJA pieprasījumu vai rīcības dēļ, UZŅĒMĒJS var prasīt no PASŪTĪTĀJA papildu atlīdzību, saskaņā ar Pielikumā Nr.2 noteiktajiem Pakalpojuma izcenojumiem. UZŅĒMĒJS nosūta jaunu Pasūtījuma izpildes Tāmi, un, ja nepieciešams mainīt izpildes Laika plānu arī jauno Laika plānu. Pēc UZŅĒMĒJA pieprasījuma iesniegšanas, UZŅĒMĒJS turpina darba Pasūtījuma izpildi saskaņā ar sākotnējiem noteikumiem, vai aptur to, ja darba Pasūtījuma izpilde saskaņā ar spēkā esošās Tāmes un projekta dokumentu noteikumiem nav iespējama PASŪTĪTĀJA pieprasījumu vai rīcības dēļ, vai, ja PASŪTĪTĀJS tieši pieprasa darba Pasūtījuma izpildes apturēšanu. UZŅĒMĒJS atsāk darba Pasūtījuma izpildi, kad Līdzēji vienojušies par darba Pasūtījuma turpmākās izpildes noteikumiem Katrs no Līdzējiem apņemas uzskaitīt un uzglabāt visus noformētos Pasūtījumus visā šīs Vienošanās spēkā esamības termiņā No PASŪTĪTĀJA puses Pasūtījumu tiek pilnvarota parakstīt, no UZŅĒMĒJA puses Pasūtījumu tiek pilnvarots parakstīt PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji mainīt Vienošanās punktā noteikto PASŪTĪTĀJA pilnvaroto personu, vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš 2

3 iesniedzot UZŅĒMĒJAM vienpusēju rakstisku paziņojumu. PASŪTĪTĀJA vārdā paziņojumu ir tiesīga parakstīt un iesniegt. 5. PAKALPOJUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 5.1. UZŅĒMĒJS nodrošina veikto Pakalpojumu (t.sk. izmantoto materiālu, izstrādājumu, iekārtu) labu kvalitāti, atbilstību Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem, attiecīgiem spēkā esošiem standartiem UZŅĒMĒJS veic Pakalpojumus ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darba spēku Pasūtījumā noteiktajos apjomos Ja PASŪTĪTĀJA darba Pasūtījums dots par tādu darbu izstrādi, ko turpmāk paredzēts iespiest, kopēt vai citādi pavairot, vai publiskot, UZŅĒMĒJS pirms attiecīgo darbu pavairošanas vai publiskošanas, rakstiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU attiecīgo darbu paraugus UZŅĒMĒJS apņemas Vienošanās spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS Latvenergo izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku. Pretējā gadījumā UZŅĒMĒJS samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR (četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS Latvenergo izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku, UZŅĒMĒJS drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta attiecīga darbinieka darba devēja rakstiska piekrišana. Informācija par Latvenergo koncernā ietilpstošām komercsabiedrībām ir norādīta mājas lapā: UZŅĒMĒJS apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar PASŪTĪTĀJA mārketinga kampaņu. 6. PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 6.1. Pakalpojums (Pasūtījums) uzskatāms par pabeigtu un nodotu PASŪTĪTĀJAM, ja ir abpusēji parakstīts Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodošanas-pieņemšanas akts PASŪTĪTĀJA vārdā Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodošanas-pieņemšanas aktus tiek pilnvarota parakstīt. UZŅĒMĒJA vārdā Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodošanas-pieņemšanas aktus tiek pilnvarots parakstīt UZŅĒMĒJS pēc Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodod PASŪTĪTĀJAM ar aktu visu ar šo Pakalpojumu saistīto dokumentāciju. Minētās dokumentācijas nodošana PASŪTĪTĀJAM ir priekšnoteikums Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai UZŅĒMĒJS nekavējoties pēc Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM par gatavību nodot Pakalpojuma izpildi, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu kopā ar Vienošanās 6.3.punktā noteiktajiem dokumentiem PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes (vai to posma) pieņemšanas, ja veiktais Pakalpojums (Pasūtījums) neatbilst Vienošanās noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigts Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma (kopā ar dokumentiem) saņemšanas dienas nav parakstījis Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu, tas informē par to UZŅĒMĒJU, vienlaicīgi norādot termiņu, kādā UZŅĒMĒJAM jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) kalendārajām dienām no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja UZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS noformē 3

4 šo aktu bez tā klātbūtnes, un šis akts ir saistošs UZŅĒMĒJAM Defektu aktā konstatētos trūkumus novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas no akta sastādīšanas dienas. Defektu aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes termiņa pagarinājumu Atkārtota Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes nodošana-pieņemšana tiek veikta Vienošanās noteiktajā kārtībā. 7. GARANTIJA 7.1. UZŅĒMĒJS garantē Pakalpojumu labu kvalitāti, Pakalpojumu rezultātā radīto ķermenisko lietu drošu ekspluatāciju, atbilstību Vienošanās noteikumiem. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par trūkumiem un nepilnībām, kas radušies Pakalpojumu (Pasūtījumu) izpildes rezultātā radītajiem produktiem UZŅĒMĒJA pienākums ir segt gan tiešos, gan netiešos (dīkstāve, u.c.) PASŪTĪTĀJA zaudējumus UZŅĒMĒJS, saņemot PASŪTĪTĀJA rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Vienošanās vai normatīvo aktu prasībām, kas radušies nekvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu rezultātā. 8. AUTORTIESĪBAS UN ĪPAŠUMTIESĪBAS 8.1. PASŪTĪTĀJAM pēc konkrētā Pasūtījuma apmaksas rodas īpašuma tiesības uz Pasūtījuma izpildes rezultātā izgatavotajiem reklāmas materiāliem, sagatavēm un ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto izpilddokumentāciju (projektiem, rasējumiem, u.c.), ja vien Līdzēji nav vienojušies par pretējo Pēc abpusējas Pasūtījuma pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina apmaksas, UZŅĒMĒJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci visām Latvijas Republikas Autortiesību likuma 15.pantā minētajām atļautajām darbībām un visiem autordarbiem, kas pasūtīti UZŅĒMĒJAM un kurus UZŅĒMĒJS ir radījis, izpildot šo Vienošanos. Šāda licence ir spēkā bez termiņa ierobežojuma Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijās, ja vien starp Līdzējiem nav citas vienošanās Ja Līdzēji ir vienojušies par kāda ar autortiesībām aizsargāta darba izmantošanu, kuram nav iespējams saņemt izņēmuma licenci vai šādas izņēmuma licences piešķiršanu Līdzēji uzskata par nelietderīgu, PASŪTĪTĀJS ar UZŅĒMĒJU vienojas par licences līguma noslēgšanu, saskaņā ar uz šo darbu vai izpildījumu attiecināmajiem īpašajiem noteikumiem, kas atšķiras no vienošanās 8.2.punktā minētajiem noteikumiem. 9. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 9.1. Ja UZŅĒMĒJS neievēro Vienošanās (Pasūtījumā) noteiktos Pakalpojuma (Pasūtījuma) izpildes termiņus, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā izpildījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā izpildījuma summas. Izdarot Vienošanās noteiktos maksājumus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu. 9.2.Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS neievēro Pasūtījuma izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikties no veiktā Pasūtījuma, rakstiski nosūtot UZŅĒMĒJAM atteikuma paziņojumu. UZŅĒMĒJS šādā gadījumā maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Pasūtījuma summas Par Vienošanās minēto veiktā Pakalpojuma (Pasūtījuma) neatbilstību Vienošanās noteikumiem, tajā skaitā Pakalpojuma (Pasūtījuma) neatbilstošu kvalitāti, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 4

5 Pasūtījuma summas Ja PASŪTĪTĀJS neveic savlaicīgi Pasūtījuma summas apmaksu, tad PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas Vienošanās 9.1., 9.3., 9.4. punktos noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas Izpildot Pakalpojumus, UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības, kā arī citu tiesību normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šāda Pakalpojuma veikšanu Līdz Pakalpojumu (Pasūtījuma) izpildes nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai UZŅĒMĒJS nes risku par nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par materiālu, iekārtu vai cita īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu (gan PASŪTĪTĀJAM, gan trešajam personām), tajā skaitā arī par nejaušu gadījumu Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem Ja UZŅĒMĒJS nepilda Vienošanās 9.1., 9.2., 9.3., 9.8. un/vai 13.6.punktu noteikumus, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līgumsodu un/vai radušos zaudējumus bezstrīdus kārtībā ieturēt no Vienošanās izpildes nodrošinājuma un/vai ieturēt ieskaita kārtībā, par līgumsoda un/vai zaudējumu summu samazinot UZŅĒMĒJAM veicamo maksājumu PASŪTĪTĀJA apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka PASŪTĪTĀJA darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot UZŅĒMĒJU un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Vienošanās izpildi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Vienošanās izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Vienošanās izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā PASŪTĪTĀJS. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šīs Vienošanās noteikumus par konfidencialitāti. UZŅĒMĒJAM ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka UZŅĒMĒJS vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar PASŪTĪTĀJU šī punkta izpildē, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Vienošanos, bet ja tas atkārtojas, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības UZŅĒMĒJU, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas Būvdarbi kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot UZŅĒMĒJAM attiecīgu rakstisku paziņojumu. 10. APAKŠUZŅĒMĒJI 10. UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt Vienošanās pielikumā Nr.3 minēto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildus apakšuzņēmējus Vienošanās izpildē Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju maiņu vai papildus apakšuzņēmēja piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto Pakalpojumu (darbu) sarakstu grozījumiem jāpievieno vienošanās protokols ar apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas tika prasīts iepirkuma procedūras AS Latvenergo mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde gadam, id Nr.IPR-50831, dokumentos PASŪTĪTĀJS nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 5

6 noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem PASŪTĪTĀJS piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Vienošanās 10.3.punktā minētie nosacījumi, šādos gadījumos: Pielikumā Nr.3 norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Vienošanās izpildē; Pielikumā Nr.3 norādītais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēja izvērtēšanai saskaņā ar Vienošanās 10.punktu. Izmaiņas apakšuzņēmēju sarakstā saskaņo AS Latvenergo UZŅĒMĒJA noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Vienošanās noteikumiem UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu PASŪTĪTĀJS neatbild par UZŅĒMĒJA saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām personām, lai nodrošinātu Vienošanās izpildi vai sakarā ar Vienošanās Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz tiem attiecas Vienošanās 10.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 11. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Vienošanās noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Vienošanās ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz Neskatoties uz Vienošanās 11.3.punktā minēto, UZŅĒMĒJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS nodod no UZŅĒMĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz PASŪTĪTĀJAM pakalpojumus un ar kurām PASŪTĪTĀJS sadarbojas tā darbības un šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai. 6

7 11.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanai. 12. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Vienošanās paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos. Ja Vienošanās šādā kārtā tiek izbeigta, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 13. VIENOŠANĀS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad tā ir parakstīta gan no PASŪTĪTĀJA, gan no UZŅĒMĒJA puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei PASŪTĪTĀJS Pasūtījumus, saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem, veic no Vienošanās spēkā stāšanās dienas līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot). UZŅĒMĒJAM ir pienākums izpildīt Pasūtījumus, ja tie ir veikti šajā punktā norādītajā termiņā. Līdzējiem rakstiski vienojoties, Vienošanās var tikt pagarināta vēl uz vienu gadu uz tiem pašiem noteikumiem Vienošanās var tikt izbeigta, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Vienošanās noteiktajā kārtībā PASŪTĪTĀJS, nosūtot UZŅĒMĒJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, vai tās daļu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: UZŅĒMĒJS neievēro jebkuru no Vienošanās (Pasūtījumā) noteiktajiem Pakalpojuma uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) termiņiem, ieskaitot atsevišķu posmu nodošanas termiņus, un ja UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas; UZŅĒMĒJS nav novērsis trūkumus šīs Vienošanās 6.7.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā; UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas Vienošanās noteiktās saistības vai pienākumus, un ja UZŅĒMĒJS šādu neizpildi nav novērsis 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas; UZŅĒMĒJS Vienošanās noteiktā termiņā neiesniedz Vienošanās izpildes nodrošinājumu, vai arī ja iesniegtais Vienošanās izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku; UZŅĒMĒJS vai persona, kura ir UZŅĒMĒJA valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt UZŅĒMĒJU darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 7

8 nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, cilvēku tirdzniecība, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; UZŅĒMĒJS ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros UZŅĒMĒJU ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; Ja ir pasludināts UZŅĒMĒJA maksātnespējas process, apturēta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība, vai UZŅĒMĒJS tiek likvidēts; UZŅĒMĒJS ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; Tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; UZŅĒMĒJS vai jebkurš no UZŅĒMĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Vienošanās; UZŅĒMĒJS vai jebkurš no UZŅĒMĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Vienošanās izpildi; Tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS vai jebkurš no UZŅĒMĒJA personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Vienošanās izpildi vai, ja UZŅĒMĒJS ir pārkāpis Vienošanās 5.5. punktu UZŅĒMĒJS ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu un tas ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams UZŅĒMĒJS, nosūtot PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, ja PASŪTĪTĀJS Vienošanās noteiktajā termiņā nav 8

9 veicis apmaksu par izpildītajiem un Vienošanās noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Pakalpojumiem (Pasūtījumiem) un PASŪTĪTĀJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas Gadījumā, ja Vienošanās tiek izbeigta 13.4., punktos noteiktajos gadījumos, UZŅĒMĒJS Vienošanās punktā noteiktajos gadījumos, bet PASŪTĪTĀJS Vienošanās 13.5.punktā noteiktajā gadījumā maksā otram Līdzējam līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās veikto Pasūtījumu summas Izbeidzot Vienošanos punktos noteiktajos gadījumos, Līdzēji sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Pakalpojuma (Pasūtījumu) apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto darbu kvalitāti. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par saskaņā ar Vienošanās noteikumiem izpildīto Pakalpojumu (Pasūtījumu), atbilstoši sastādītajam aktam un atbilstoši Pielikumā Nr. 2 noteiktajiem izcenojumiem. Izdarot samaksu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas. 14. VIENOŠANĀS IZPILDES NODROŠINĀJUMS (desmit) darba dienu laikā pēc Vienošanās abpusējas parakstīšanas, UZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Vienošanās izpildes nodrošinājums EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, kuram jābūt spēkā visā Vienošanās darbības laikā un 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Vienošanās termiņa notecēšanas. Ja Vienošanās izpildes nodrošinājumam ir beidzies termiņš un UZŅĒMĒJS nav iesniedzis pierādījumu termiņa pagarinājumam, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Vienošanās izpildes nodrošinājumu ieturēt no Vienošanās noteiktiem maksājumiem Vienošanās izpildes nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus un/vai lai ieturētu līgumsodu Vienošanās izpildes nodrošinājums ir PASŪTĪTĀJAM pieņemama bankas garantija, apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc PASŪTĪTĀJA pirmā pieprasījuma samaksāt PASŪTĪTĀJAM tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Vienošanās izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar PASŪTĪTĀJU. Vienošanās izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa PASŪTĪTĀJA bankas kontā Vienošanās punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā Gadījumā, ja kā Vienošanās izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM vienlaikus ar apdrošināšanas polisi Vienošanās izpildes nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS dzēš un atgriež UZŅĒMĒJAM ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad notecējis šīs Vienošanās termiņš ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS izpildījis visas tā saistības, kas izriet no Vienošanās. Ja Vienošanās izpildes nodrošinājums ir bijis apdrošināšanas polises veidā, tad šo nodrošinājumu (polisi) nosūta UZŅĒMĒJAM tikai tad, ja UZŅĒMĒJS to ir pieprasījis Ja Vienošanās izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa PASŪTĪTĀJA bankas kontā, tad PASŪTĪTĀJS to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Vienošanās norādīto UZŅĒMĒJA bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Vienošanās Pakalpojumu izpildes un pieņemšanas no PASŪTĪTĀJA puses. 9

10 15. KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI Katrs Līdzējs apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust trešajām personām jebkuru no otra Līdzēja saņemtu informāciju, kas iegūta šīs Vienošanās darbības laikā un ko var pamatoti uzskatīt par konfidenciālu informāciju. Katrs Līdzējs apņemas izmantot šādu informāciju tikai šīs Vienošanās ietvaros paredzēto Pakalpojumu sniegšanai/saņemšanai un veikt drošības pasākumus tās aizsardzības nodrošināšanai Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta jebkura informācija, kas tiek sniegta šīs Vienošanās ietvaros, tajā skaitā Pasūtījumu saturs, jebkura informācija par PASŪTĪTĀJA marketinga kampaņām, tajā skaitā plānotajām, ka arī šīs Vienošanās saturs, citu ar šīs Vienošanās saistītu dokumentu saturs, informācija, kas iegūta šīs Vienošanās izpildīšanas procesā, kā arī jebkura tehniskā, komerciālā un cita informācija par otru Līdzēju un tā darbību (turpmāk tekstā Konfidenciāla informācija ) Par Konfidenciālu informāciju šīs Vienošanās izpratnē netiek uzskatīta informācija: kas vienam Līdzējam bijusi likumīgi zināma pirms otrs Līdzējs to iesniedzis; kuru Līdzējs pats ir izstrādājis, nebalstoties uz otra Līdzēja iesniegto informāciju; kura nokļuvusi publiskajā telpā, nepārkāpjot šajā Vienošanās noteiktos konfidencialitātes nosacījumus Šīs Vienošanās noteikumi neaizliedz Līdzējiem bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas sniegt Konfidenciālu informāciju trešajām personām, ja to paredz spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti Abi Līdzēji apņemas nodrošināt šajā Vienošanās noteikto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no savu darbinieku puses Ja šīs Vienošanās darbības laikā kādam no Līdzējiem kļūst zināms neatļauts Konfidenciālās informācijas izpaušanas gadījums, tas nekavējoties rakstiski informē par to otru Līdzēju Katrs Līdzējs ir atbildīgs par šajā Vienošanās paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā radīto zaudējumu atlīdzināšanu Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas šīs Vienošanās darbības termiņš UZŅĒMĒJS apņemas ievērot Vienošanās Pielikumā Nr.4 noteiktos konfidencialitātes nosacījumus. 16. CITI NOTEIKUMI Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Vienošanās noteikto pienākumu izpildi Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Vienošanās jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šīs Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Vienošanās, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem Vienošanās izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šīs Vienošanās noslēgšanu un šīs Vienošanās priekšmetu, kas veiktas pirms šīs 10

11 Vienošanās noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc šīs Vienošanās parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecas uz iepirkuma procedūras ( AS Latvenergo mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde gadam, id.nr.ipr ) nolikumu un UZŅĒMĒJA (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu Kādam no šīs Vienošanās noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Vienošanās nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Vienošanās spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas nekavējoties paziņo par to otram Līdzējam Vienošanās parakstīta divos eksemplāros, katra uz 11 (vienpadsmit) lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Vienošanas eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Vienošanās ir 4 (četri) pielikumi uz 4 (četrām) lapām. 17. PAR VIENOŠANĀS IZPILDI ATBILDĪGĀS PERSONAS Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no PASŪTĪTĀJA puses: Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no UZŅĒMĒJA puses:. 18. VIENOŠANĀS PIELIKUMI PIELIKUMS Nr. 1 Pasūtījuma forma; PIELIKUMS Nr. 2 - Speciālistu darba stundas apmaksas cena; PIELIKUMS Nr. 3 Apakšuzņēmēju un tiem nodoto darbu saraksts; PIELIKUMS Nr. 4 Konfidencialitātes nosacījumi. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PASŪTĪTĀJS: AS Latvenergo Vienotais reģ. Nr PVN maks.reģ. Nr. LV Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīga, LV-1230 Banka: AS SEB banka SWIFT: UNLALV2X konta Nr. LV24 UNLA UZŅĒMĒJS: SIA Reklāmas aģentūra Adell Vienotais reģ. Nr PVN maks.reģ. Nr. LV Juridiskā adrese: Melnsila iela 11-5, Rīga, LV-1046 Banka: AS Swedbank SWIFT: HABALV22 konta Nr. LV28HABA Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 11

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

LIKUMI.LV

LIKUMI.LV This document was reproduced from http://www.likumi.lv/doc.php?id=35629&from=off on 06/11/2012. Copyright belongs to VSIA "Latvijas Vēstnesis", and the document is freely available to view online. VSIA

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

Ligums_Rutka_Nr574

Ligums_Rutka_Nr574 KREDĪTA LĪGUMS Nr. Vieta, Datums Kredīta konta Nr. AIZDEVĒJS Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība Dzelzceļnieks KS, Reģ.Nr. 40003248087, juridiskā adrese Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050 tālr. 67232211, mob.

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Microsoft Word - 206C8062.doc

Microsoft Word - 206C8062.doc NACIONĀLĀ RADIO UN TELEVĪZIJAS PADOME Smilšu ielā 1/3, Rīga LV 1939, Latvija, tālrunis: 7221848, 7220564; fakss 7220448 Rīgā, 2001.gada20.aprīlī Rīkojums Nr. 01-06-45 Par "Nolikums par kārtību, kādā Nacionālās

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu C 39/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 8.2.2011. EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJA EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS (2011. gada 20. janvāris) par Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvās

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk