LĪGUMS. Rīgā, gada 3.janvārī

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "LĪGUMS. Rīgā, gada 3.janvārī"

Transkripts

1 LĪGUMS Rīgā, gada 3.janvārī Akciju sabiedrība Latvenergo (turpmāk tekstā Pasūtītājs ), tās Ražošanas direktora personās, kuri darbojas saskaņā ar, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību EMPOWER (turpmāk tekstā Uzņēmējs ), tās personā, kurš darbojas uz pamata, no otras puses, kopā sauktas Puses, noslēdz šo Līgumu un vienojas par turpmāk minēto: 1. Apzīmējumi 1.1. Līgums nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tā pielikumus un sastāvdaļas, kas ir uzskaitīti 3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus Darbi nozīmē visas tās darbības, ko Līgums uzliek par pienākumu Uzņēmējam atbilstoši 2. punktam, un kā tas ir noteikts Tehniskajā specifikācijā un citos Līguma pielikumos Projekta vadītājs Puses nozīmēta persona, kura to pārstāv Līguma ietvaros Tehniskais uzraugs - Pasūtītāja nozīmēta persona, kas pārstāv Pasūtītāju, un kuru Pasūtītājs nozīmē kontrolēt Darbu izpildes atbilstību šim Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un Darbus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem Iekārtas nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Uzņēmējam nepieciešami Darbu izpildei Darbu vadītājs Pasūtītāja apstiprināts Uzņēmēja pārstāvis, kurš nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Uzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību Līguma cena nozīmē kopējo cenu bez PVN par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Cenu tabulās un kuru Pasūtītājam ir jāsamaksā Uzņēmējam, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības Darba uzdevums Pušu saskaņots nākamajā mēnesī veicamo Darbu apjoms Piedāvājums Uzņēmēja SIA EMPOWER iesniegtais piedāvājums iepirkuma procedūrai TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts gadā, ID Nr. IPR-49128, tajā skaitā visi iesniegtā piedāvājuma papildinājumi un precizējumi. 2. Līguma priekšmets Uzņēmējs apņemas veikt TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remontu gadā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošās instrukcijas un normatīvus. 2. Līguma sastāvdaļas 2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu: Šis Līgums; Pielikums Nr.1 Cenu tabula; Pielikums Nr.2 Tehniskā specifikācija (pielikumi netiek cauršūti kopā ar Līgumu); Pielikums Nr.3 Materiālu saraksts, kurus darbu izpildei piegādā Pasūtītājs; 1

2 Pielikums Nr.4 Informācija darbuzņēmējiem, veicot darbus AS Latvenergo objektos; Pielikums Nr.5 Piedāvājums (netiek cauršūts kopā ar Līgumu) Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1. punktā. 3. Līguma cena, apmaksas nosacījumi 3.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam, tiek noteikta līdz ,54EUR (astoņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens euro, 54 centi), bez PVN. Līguma pielikumā Nr.2 (Tehniskā specifikācija) ir uzskaitīti visi darbi, kas Pasūtītājam varētu būt nepieciešami Rīgas TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanai. Pasūtītājs negarantē visu Līguma pielikumā Nr.2 (Tehniskā specifikācija) norādīto darbu iepirkšanu, bet ar darba uzdevumiem, atkarībā no nepieciešamības, pasūtīs tikai attiecīgajā mēnesī nepieciešamos darbus. Pasūtāmo darbu apjoms kopumā var atšķirties līdz pat 90% no norādītās Līguma cenas Visi nodokļi un nodevas ir iekļauti Līguma cenā un to maksājumus izdara Uzņēmējs, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts, norādīts rēķinos un apmaksāts saskaņā ar attiecīgiem, spēkā esošiem normatīviem aktiem Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, Cenu tabulu (Pielikums Nr.1) un normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs pienācīgi izpilda Līguma saistības Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski vienojoties Pasūtītājs samaksu par Uzņēmēja kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem veic atbilstoši Cenu tabulai pēc ikmēneša akta par izpildītiem darbiem (Forma Nr.2) parakstīšanas trīsdesmit (30) dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu, bet ne agrāk kā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas. Uzņēmējam rēķini jāizraksta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību Pasūtītājs ir tiesīgs apmaksāt materiālu/iekārtu piegādes Darbu izpildes vietā pirms to montāžas un/vai iebūvēšanas Savlaicīgi nepiegādāts rēķins un/vai rēķins, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem un/vai normatīvo aktu prasībām, attiecīgi pagarina rēķina samaksas termiņu par termiņu, kāds Uzņēmējam nepieciešams, lai novērstu trūkumus Apmaksa par neparedzētajiem darbiem tiek veikta, balstoties uz faktiski patērēto cilvēkdienu un mašīnmaiņu skaitu darbu izpildei un darbaspēka un mehānismu vienību izcenojumiem, kuri doti Cenu tabulā, kā arī nepieciešamajiem materiāliem atbilstoši tirgus cenām un faktiski patērētajam daudzumam Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 4. Darbu izpildes noteikumi 4.1. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darba uzdevumu, Tehnisko specifikāciju, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, esošos normatīvus, Līguma cenu. 2

3 4.2. Uzņēmējs veic Darbus no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Pasūtītājs katru mēnesi līdz 20. datumam sagatavo un iesniedz Uzņēmējam saskaņošanai nākošā mēneša darba uzdevumu. Darba uzdevumā tiek iekļauti darbi atbilstoši plānotajam apkopes un uzturēšanas darbu grafikam un Līguma cenu tabulas izmaksām un konkrētajā mēnesī veicamie papildus darbi ar iepriekš saskaņotajām darbu izmaksām. Uzņēmējam piecu darba dienu laikā ir jāizskata nākošā mēneša darba uzdevums. Gadījumos, ja Uzņēmējam ir iebildumi par uzdoto darba uzdevumu izcenojumiem, vai darbu izpildes termiņiem, par to tiek informēts Pasūtītājs. Ja piecu darba dienu laikā no Uzņēmēja nav saņemta informācija par darba uzdevumu, tiek uzskatīts, ka Uzņēmējs darba uzdevumus un izpildes termiņus ir saskaņojis Gadījumā, ja mēneša gaitā rodas neparedzēti darbi, kuru izpilde ir neatliekama, tos mutiski uzdod TEC-1 vadītājs vai Ekspluatācijas dienesta vadītājs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc darbu uzdošanas, atbildīgais par līguma saistību izpildi kopā ar darbuzņēmēju noformē Pasūtījuma uzdošanas aktu, kuru no TEC puses paraksta persona, kura uzdevusi veikt darbu un TEC tehniskais direktors. No darbuzņēmēju puses aktu paraksta Darbu vadītājs. Pēc neatliekamo darbu izpildes darbus nodod, noslēdzot Pasūtījumu uzdošanas aktu, kurā norādīts reāli patērētais cilvēkstundu skaits un izmantotie materiāli un mehānismi. Pēc katra atsevišķa darba izpildes par to tiek sastādīts Tehniskais akts, kurš ir atskaites dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa Lai pildītu Līgumā paredzētos Darbus, Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir kvalificēts attiecīgo darbu veikšanai Uzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, mehānismiem, materiāliem un rezerves daļām, izņemot Tehniskajā specifikācijā uzskaitītos materiālus, kuru piegādi nodrošina Pasūtītājs Ja Darbu izpildes vietā darbojas arī citi uzņēmēji, tad Pasūtītāja Projekta vadītājs koordinē Darbu izpildes laika saskaņošanu ar citu uzņēmēju Darbu izpildes laika grafikiem un Uzņēmējs apņemas ievērot saskaņoto darbu izpildes laiku. Uzņēmējam ir pienākums kvalitatīvi izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Darbi jāveic atbilstoši LEK036 Drošības prasības, veicot darbus siltuma un gāzes ietaisēs, LEK025 Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs, LEK002 Energoietaišu tehniskā ekspluatācija, kārtībai K233 Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība, kā arī ievērojot ekspluatācijas un iekārtu izgatavotāju rūpnīcu ekspluatācijas instrukcijas, ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus. 5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 5.1. Pasūtītāja ieceltais Projekta vadītājs ir. Tehniskais uzraugs ir. Pasūtītājam ir tiesības, ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem nomainīt Projekta vadītāju un/vai Tehniskos uzraugus Pasūtītāja Projekta vadītājs pēc Līguma parakstīšanas iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja uzņēmumā spēkā esošajiem Līguma 2.punktā noteiktos Darbus reglamentējošiem normatīviem un instrukcijām Pasūtītājs nodrošina Uzņēmēja personāla, iekārtu un autotransporta pieeju Darbu izpildes vietai Darbu veikšanai saskaņā ar kārtību K233 Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība Pušu saskaņotajos laikos. 3

4 5.4. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem, kartēm, plāniem un citiem materiāliem, kas nepieciešami Darbu veikšanai Pasūtītājs pieņem Uzņēmēja pienācīgi izpildīto Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma Darbu izpildi, ja Uzņēmējs pārkāpj ugunsdrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi Pasūtītājam, sastādot aktu, kuru paraksta Uzņēmēja Projekta vadītājs, un rakstiski paziņojot Uzņēmējam. Šādā Līguma Darbu izpildes apturēšanas gadījumā Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka tā Darbu izpildē iesaistītie darbinieki/apakšuzņēmēji atkārtoti iziet darba aizsardzības un drošības instruktāžu Pasūtītāja apstiprinātajās politikās ir noteikts, ka Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus, savā darbībā jāievēro augstus ētikas standartus. Atbilstoši politikām, gadījumā, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Līguma 16.punktu, pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš izbeigt Līgumu, bet ja tas atkārtojas, tad Pasūtītājam ir tiesības Uzņēmēju, ja tas reģistrēts kvalifikācijas sistēmas Būvdarbi kvalificēto piegādātāju reģistrā, izslēgt no šīs sistēmas uz gadu, nosūtot Uzņēmējam attiecīgu rakstisku paziņojumu. 6. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 6.1. Uzņēmējam ir pienākums izpildīt Līguma 2.punktā norādītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un Darba uzdevumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot darba atļaujas), saskaņojumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja minētie dokumenti ir nepieciešami Darbu veikšanai, to nodošanai vai šī Līguma pienācīgai izpildei Uzņēmēja nozīmētais Projekta vadītājs ir. Projekta vadītāja palīgs un Darbu vadītājs ir. Projekta vadītāju un/vai Darbu vadītāju Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu Projekta vadītāju, Darbu vadītāju un/vai Darba aizsardzības koordinatoru ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju Uzņēmējs Darbu izpildē ievēro normatīvos aktus un nacionālos standartus, kas nosaka Darbu izpildi. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Uzņēmēja darbības/bezdarbības rezultātā, ieskaitot trešo personu prasības, uzliktos naudas sodus u.tml. 4

5 6.5. Uzņēmējs ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā arī par visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, naktsmītnes, transports u.c.) segšanu. Uzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildei nepieciešamās Iekārtas, rezerves daļas, izejvielas un materiālus, izņemot Tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus un rezerves daļas, ko piegādā Pasūtītājs. Visas izmaksas, kas saistītas ar uzturēšanas remonta darbiem nepieciešamo Iekārtu izmantošanu un rezerves daļu, izejvielu un materiālu piegādi, ir iekļautas Līguma cenā Uzņēmējs 5 (piecas) dienas pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītāja objektos, caurlaižu noformēšanai, iesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam iesniegumu (pēc formas, kas noteikta Pasūtītāja caurlaižu režīma noteikumos) un visu darbinieku sarakstu, kuri strādās šī Līguma darbus Uzņēmējs Darbu izpildes laikā uztur kārtībā Darbu izpildes vietu un/vai piešķirtās darba zonas, nepieciešamības gadījumā nodrošina brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla gaismojuma uzstādīšanu, Darbu izpildes vietas apsardzi un atpazīstamības zīmju uzstādīšanu, aizved Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas, materiālus un atkritumus. Atkritumu, tajā skaitā bīstamo, utilizācijas izmaksas ir iekļautas Līguma cenā un atsevišķa samaksa par atkritumu utilizāciju nevar tikt prasīta. Pēc visu Darbu pabeigšanas Uzņēmējs nodod Pasūtītājam dokumentus, tajā skaitā arī caurlaides Katru mēnesi Uzņēmējs sastāda aktu par Darbu izpildes laikā demontētām iekārtām un materiāliem (ja tādi ir bijuši), kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā. Aktu paraksta Darbu vadītājs un Pasūtītāja Tehniskie uzraugi. Abpusēji parakstīto aktu par demontētām iekārtām un materiāliem, kas netiek atkārtoti izmantoti montāžā, Uzņēmējs kopā ar ikmēneša aktu par izpildītajiem Darbiem (Forma Nr.2) iesniedz Pasūtītājam Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Darbu izpildes vietai vai citām teritorijām, kurās tiek veikti Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Uzņēmējam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja Projekta vadītājam nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanai Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja Projekta vadītāja norādītajā laika periodā uz sava rēķina veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām, vai novērst pieļauto pārkāpumu Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja Projekta vadītājam iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Darbu izpildes vietu un Darbu izpildi Pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma Uzņēmējs sniedz skaidrojumus attiecībā uz Uzņēmēja izstrādāto dokumentāciju vai iesniegto informāciju Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto apjomu un Pasūtītāja norādītajā termiņā Uzņēmējs apņemas šī līguma spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo koncerna darbinieku, t.sk. ar AS Latvenergo izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku. Pretējā gadījumā Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam līgumsodu EUR (četrpadsmit tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Latvenergo 5

6 koncerna darbinieku, t.sk. ar AS Latvenergo izšķirošā ietekmē esošās komercsabiedrības, kas atrodas ārvalstīs, darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta attiecīga darbinieka darba devēja rakstiska piekrišana. Informācija par Latvenergo koncernā ietilpstošām komercsabiedrībām ir norādīta mājas lapā: Šajā punktā minētie nosacījumi un atbildība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, ievērojot Līguma 8.punktā noteikto apakšuzņēmēju iesaistīšanas kārtību un Uzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību kā par paša Uzņēmēja darbību/bezdarbību. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt šajā punktā minēto noteikumu iekļaušanu līgumā ar apakšuzņēmējiem un Uzņēmējs ir atbildīgs par to, ja apakšuzņēmēji neievēro šajā punktā minētos noteikumus. 7. Apakšuzņēmēji 7.1. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaistīt apakšuzņēmējus Līguma izpildē Rakstveida iesniegumam par apakšuzņēmēju piesaisti, vai apakšuzņēmējiem uzticēto Darbu sarakstu grozījumiem jāpievieno vienošanās protokols ar apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumenti tādā apmērā, kā tas tika prasīts iepirkuma procedūras dokumentos Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai piesaistei, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 7.4. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami apakšuzņēmēja izvērtēšanai saskaņā ar Līguma 8.punktu. Izmaiņas apakšuzņēmēju sarakstā saskaņo TEC tehniskais direktors Uzņēmēja noslēgto apakšlīgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, par izpildes termiņu ievērošanu darbiem, kurus veic apakšuzņēmēji, un nodarītajiem zaudējumiem, kā arī veic to darbu apmaksu Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret apakšuzņēmējiem un trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu Apakšuzņēmēju sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus un uz tiem attiecas Līguma 8.punktā minētie nosacījumi un noteikumi. 8. Līguma izpildes nodrošinājums 8.1. Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums 1% apmērā no Līguma cenas Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītājam pieņemama bankas garantija, apdrošināšanas polise, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājums var būt arī naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā šajā punktā norādītajā nodrošinājuma apmērā. 6

7 8.2. Gadījumā, ja kā līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz 2021.gada 31.janvārim. Ja Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts, Uzņēmējam attiecīgi ir jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu līgumsoda un/vai zaudējumu summas apmērā, lai kompensētu zaudējumus un/vai saskaņā ar Līgumu aprēķināto līgumsodu, bet gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina, bet Uzņēmējs to nedara, Pasūtītājs ietur Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā Līguma izpildes nodrošinājumu (izņemot apdrošināšanas polises gadījumā tikai pēc otras Puses pieprasījuma saņemšanas) Pasūtītājs dzēš un nosūta Uzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja puses Ja Līguma izpildes nodrošinājums ir bijis kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā, tad Pasūtītājs to pilnā apmērā vai nodrošinājuma neieturēto daļu pārskaita uz Līgumā norādīto Uzņēmēja bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā pēc visu Līguma Darbu izpildes un pieņemšanas no Pasūtītāja puses. 9. Riska pāreja, zaudējumu atlīdzība 9.1. Atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu un Darbu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu, materiālu un iekārtu (tajā skaitā Pasūtītāja iekārtas, kuras nodotas Uzņēmējam Darbu izpildei) bojāšanu un iznīcināšanu līdz Darbu pieņemšanas brīdim saskaņā ar Līguma 12.punktu nes Uzņēmējs Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Uzņēmējs, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja vai viņa pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Pasūtītāja objektā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem. Neviena no Pusēm nav atbildīga otrai Pusei par jebkādiem netiešiem zaudējumiem, piemēram, bet ne tikai, atrautā pelņa, ražošanas zaudējumi, kapitāla izmaksas, kas saistītas ar darba pārtraukšanu. Katras Puses maksimālais limits par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi nevar pārsniegt Līguma cenas apmēru. 9.4.Uzņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību pret trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju. Apdrošināšanas kompensācijas limits ir ne mazāks kā 4% apmērā no Līguma cenas uz vienu kalendāro gadu. Uzņēmējs var iesniegt minēto Apdrošināšanas polisi visam Līguma darbības termiņam vai apdrošināt savu civiltiesisko atbildību katru kalendāro gadu no jauna, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms polises beigām pagarinot to uz nākamo gadu Garantija Uzņēmējs garantē, ka Darbi tiks veikti atbilstošā kvalitātē, profesionāli saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darba uzdevumu un spēkā esošajiem normatīvajiem 7

8 aktiem. Uzņēmējs garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, iekārtu, materiālu, nepareizu Darbu, tajā skaitā montāžas, savienojumu ar citām elektrostacijas konstrukcijām, būvēm un/vai iekārtām, vai kādu citu iemeslu dēļ Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem un piegādātajiem materiāliem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai līdz nākamajai plānotai apkopei vai uzturēšanas remontam, ja plānotās apkopes vai uzturēšanas remonta periodiskums ir mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēneši Gadījumā, ja garantijas termiņā Darbos tiek atklāti kādi defekti vai nepilnības, Uzņēmējam, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, ir pienākums ar savu darbaspēku un uz sava rēķina izlabot radušos defektus. Defektu novēršanu Uzņēmējs veic ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas vai Pasūtītāja paziņojumā norādītajā termiņā Ja Uzņēmējs nav izlabojis defektus Pasūtītāja paziņojumā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem vai ar citu kvalificētu speciālistu palīdzību novērst radušos trūkumus. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam radušos izdevumus Gadījumā, ja iekārta, būve vai kāda to daļa nevar tikt izmantota sakarā ar defektiem, uz kuriem attiecas šī garantija, garantijas termiņš uz Darbiem tiek pagarināts par laika periodu līdz defektu novēršanai. 11. Darbu pieņemšanas kārtība Pasūtītāja iekārtās un būvēs veiktie darbi tiek pieņemti, sagatavojot abu Pušu parakstītu aktu par iekārtas un/vai būves pieņemšanu ekspluatācijā pēc remonta un/vai apkopes Gadījumā, ja sagatavojot Līguma 12.1.punktā minēto aktu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Uzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas Darba gaitā un pēc Darbu pabeigšanas tiek noformēta un Pasūtītājam iesniegta tehniskā dokumentācija, kura norādīta Tehniskajā specifikācijā Kārtējā mēnesī faktiski izpildītos darbus Pasūtītājs pieņem apmaksai ar Pušu parakstītu ikmēneša aktu (Forma Nr.2) par izpildītajiem darbiem. Uzņēmējs atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātai formai (Forma Nr.2) sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai ikmēneša aktu par izpildītajiem darbiem līdz kārtējā mēneša otrajai darba dienai, ievērojot faktiski izpildītos Darbus Pēc visu Līguma Darbu izpildes tiek sastādīts un parakstīts Darbu nodošanaspieņemšanas akts četros eksemplāros Darbu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt līgumsoda un/vai zaudējumu apmaksu. 12. Izmaiņas Līgumā Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 8

9 13. Īpašuma tiesības Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai patenta līguma pamata Līguma numurs, Līguma veids, noslēgšanas datums, Līguma cena, Līguma darbu izpildes laiks ir trešajām personām publiski pieejama informācija. Visa informācija un dokumentācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 14. Līgumsods Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Darba uzdevumos un/vai šajā Līgumā un/vai tā pielikumos noteiktajos termiņos, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā izpildījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā izpildījuma summas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu Ja Pasūtītājs aizkavē šajā Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas Līgumsods ir jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no cietušās Puses Ja Uzņēmējs, veicot Darbus, neievēro spēkā esošās darba aizsardzības, vides aizsardzības un/vai ugunsdrošības normas, Pasūtītājs saskaņā ar kārtībā K233 Darbu, kurus veic darbuzņēmēji Ražošanas objektos, izpildes kārtība noteikto procedūru izsaka Uzņēmējam brīdinājumu ar noteiktu termiņu pārkāpuma novēršanai. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro brīdinājumā noteikto termiņu vai ja Uzņēmējs ir pieļāvis atkārtotu tāda paša veida pārkāpumu, kas ir fiksēts ar pārkāpuma protokolu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Pasūtītājs soda naudu ir tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam izmaksājamās summas. 15. Līguma izbeigšana Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties vai šajā punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam vienpusēji izbeigt Līgumu vai tā daļu, ja: Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu un apdrošināšanas līguma kopiju; Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi (t.sk. Darbu veikšanas projekta izstrādi saskaņā ar Līguma laika grafiku), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos un ir sasniegts maksimālais Līgumsoda apmērs; 9

10 Uzņēmējs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas Uzņēmējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta Uzņēmēja saimnieciskā darbība vai Uzņēmējs tiek likvidēts; Uzņēmējs ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; tiek konstatēts, ka Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas 10

11 naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi; Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; audita rezultātā (kamēr Līgums ir spēkā) tiek konstatētas pretlikumīgas darbības no Uzņēmēja puses saistībā ar Līguma izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību un/vai vienpusēji izbeigt Līgumu ražošanas apstākļu dēļ, rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un minot apturēšanas un/vai izbeigšanas iemeslu Šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu Uzņēmējs un punktā minētā Līguma izbeigšanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no un 17.3.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas nodod visu dokumentāciju, kura ir attiecināma uz Darbiem, kā arī nodod izpildītos Darbus. Pasūtītājs Darbus pieņem tādā apjomā, kādā tie ir izpildīti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, kā arī samaksā par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar nodošanaspieņemšanas aktu un Cenu tabulu, atskaitot no šīs summas Pasūtītājam pienākošos līgumsoda un zaudējumu atlīdzības apmēru. Darbu pieņemšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu nodošanas- pieņemšanas aktu. Savstarpējie norēķini tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepriekšminētā akta parakstīšanas dienas Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma punktos minētajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas. 16. Force Majeure (Nepārvarama vara) Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radusies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi, tādi kā, bet ne tikai: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojusi Force Majeure. Attiecībā uz 11

12 pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. 17. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu Puses var vienoties par ekspertu komisijas (līdz trim ekspertiem) iesaistīšanu strīda risināšanā, kuras slēdziens ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, kā arī nevienojas par ekspertu komisijas iesaistīšanu strīda risināšanā, Puses to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām. 18. Fizisko personu datu aizsardzība Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz Neskatoties uz Līguma 19.3.punktā minēto, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai. 12

13 19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs un vienu Uzņēmējs. Līgums sastāv no 13 (trīspadsmit) lapām un Līguma pielikumi sastāv no 62 (sešdesmit divām) lapām Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 20. Pušu adreses un paziņojumi Visiem paziņojumiem, kas saistīti ar izmaiņām Darbu apjomā, Līguma cenā, Darbu izpildes termiņos, Darbu veikšanas tehnoloģijā, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. Paziņojumiem, kuri sniegti elektroniskā veidā vai mutvārdos, ir tikai informatīvs raksturs, un tie nav uzskatāmi par informāciju, saskaņā ar kuru Pusēm ir pienākums veikt kādas darbības vai atturēties no tām Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei Visiem paziņojumiem, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt nosūtītai uz šādu adresi, ja vien saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi citādi: Pasūtītājs AS Latvenergo Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 PVN reģ. Nr.: LV Vienotais reģ. Nr.: Banka: AS SEB banka Bankas kods: UNLALV2X Norēķinu konts: LV24UNLA E-pasts: Uzņēmējs SIA EMPOWER Juridiskā adrese: Sila iela 1a, Rīga, LV-1057 PVN reģ. Nr.:LV Vienotais reģ. Nr.: Banka: SEB Banka AS Bankas kods: UNLALV2X Norēķinu konts: LV12UNLA E-pasts: Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 13

Autoservis_Politehnika

Autoservis_Politehnika VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu) Rīga, 2018.gada 7.februārī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS ), tās, no vienas puses, un SIA AUTOSERVISS

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

Sarunu procedūras noteikumi

Sarunu procedūras noteikumi VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par elektrolīniju montāžas elementu pirkumu un piegādi) Rīgā 2018.gada 2.augustā AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA Elko, (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Uzņēmuma līgums Nr. 06-1/2015-M Rīgā Šis Līgums ir noslēgts Rīgā, 2015.gada. starp: Biedrība "Ozolciema māja 10/5, Reģ.Nr.40008169883, juridiskā adrese: Ozolciema 10/5-52, Rīga, LV-1058, kuru pārstāv Sergejs

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 15.1.2.-5/17 Elektroenerģijas piegāde Gaismas internātpamatskolai, Upesleju internātpamatskolai rehabilitācijas centram un Ulbrokas vidusskolai Ulbrokā 2017. gada 6.aprīlī Stopiņu

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr , jurid

LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzintars, reģistrācijas Nr , jurid LĪGUMS Nr. 5/2015 Liepājā, 2015.gada 19.maijā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, turpmāk

Sīkāk

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa

IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr /2017/0019 Pa IZRAKSTS Iepirkumam Medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegāde mācību procesa nodrošināšanai (ID Nr. RSU-2016/54/MA-MI) LĪGUMS Nr. 48-23/2017/0019 Par medicīnas instrumentu un aprīkojuma piegādi mācību

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul

LĪGUMS Nr /2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr , juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigul LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/773 Siguldā 2019.gada 27.jūnijā Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc

Microsoft Word - Publicēt_VAS_LVRTC_KASKO_OCTA_2013.doc LĪGUMS NR. LVRTC-2013/52 UN NR. LV1_3001/07-11-2013-237 Rīga, sagatavošanas datums 2013.gada 4.decembrī Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Sīkāk

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k

Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru k Apstiprināts: Iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 20.maijā Protokols Nr.1 Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā ar ID Nr. DZK 2016/12 Dzintaru koncertzāle organizē iepirkumu ar ID Nr. DZK 2016/12

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš

Iepirkuma līgums Nr /21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radoš Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, reģ.nr.40003480798, juridiskā

Sīkāk

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld

LĪGUMS Nr /2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr , adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguld LĪGUMS Nr.4.3-6.1/2019/425 Siguldā 2019.gada 10.aprīlī Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, (turpmāk Pasūtītājs), tās xxxxxx xxxxxxx

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LĪGUMS NR

LĪGUMS NR LĪGUMS NR. 3-19/2015/387 Par tehniskās apsardzes pakalpojumiem Viesīte, Viesītes novads 2015.gada 24. novembrī Viesītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības vei IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS 565/17 par Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa II kārtas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu Rīgā, 2017. gada 28. augustā Valsts sabiedrība

Sīkāk

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu

par-datortikla-piesleguma-izveides-un-uzturesanas-pakalpojumu Līgums Nr. Par Datortīkla pieslēguma izveides un uzturēšanas pakalpojumu. Rīgā, LATTELECOM,SIA juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011, reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003052786,

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016

Microsoft Word - Ligums_Karavirs Group_TOS_2016 Iepirkuma līgums Nr.01-29/235 Rīgā 2016. gada.01. jūlijā Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim

Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā gada 01.martā Nr. VS/ Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slim Līgums Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Valmierā 2017. gada 01.martā Nr. VS/2017-064 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Vidzemes slimnīca, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, juridiskā

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r

LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr / par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, r LĪGUMA PROJEKTS Līgums Nr. 04-15/ par neapdzīvojamo telpu nomu Raunas ielā 14A, Cēsīs Rīgā 2018. gada. Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs 40003334410, juridiskā adrese Baldones

Sīkāk

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, v VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par remontdarbu veikšanu (identifikācijas Nr. JKNP 2014/2) Jēkabpilī, 2014.gada 18.jūnijā Privatizējamais SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģ. nr. 45403000484, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018.

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr _00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5.8_00dk_220_18_488 par atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Vērēmu pagastā 2018. gada 4.aprīlī Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži,

Sīkāk

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc

Microsoft Word - SABILES _KULTURAS _NAMS_1_nolikums.doc APSTIPRINĀTS Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes iepirkumu komisija 2010.gada 29. novembra sēdē, protokols Nr. 1 Iepirkuma Sabiles kultūras nama zāles rekonstrukcija ELFLA projekta Latvijas Lauku

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar

LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar LATVIJAS REPUBLIKA JŪRMALAS PILSĒTAS DOME LĒMUMS Jūrmalā 2014.gada 10.aprīlī Nr. 170 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu (protokols Nr.8, 26.punkts) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dzintaru koncertzāle

Sīkāk

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i

PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības i PIEGĀDES LĪGUMS Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. Izpildītāja līguma uzskaites Nr. 2007/15 Doeble 2014.gada 20. jūlijā APP Latvijas Valsts augļkopības institūts, turpmāk saukts Pasūtītājs, tā direktores

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2017.gada 23.novembrī Nr. 522 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie

LĪGUMS Nr /201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabie LĪGUMS Nr. 02-04/201 PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU Rīgā 2018. gada 21. jūnijā 1. Līgumslēdzējas puses Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra, reģistrācijas numurs LV40003334410,

Sīkāk

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens,

Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, Rīgā, 2019.gada. Vispārīgā vienošanās Nr. par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) SIA Rīgas ūdens, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

INFORMĀCIJA

INFORMĀCIJA INFORMĀCIJA par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas LĪGUMU Nr. PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr.: PVN maksātāja Nr.: LV Juridiskā adrese: Biroja adrese: Tel.: Fakss: Banka: Kods: Konts: PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Sīkāk

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts: LĒMUMS Jūrma

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV , tālrunis: , fakss: ; e-pasts:   LĒMUMS Jūrma JŪRMALAS PILSĒTAS DOME Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv LĒMUMS Jūrmalā 2016.gada 25.novembrī Nr. 566 Par rūpnieciskās zvejas

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka

UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības paka UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. par meža stādīšanas, atjaunoto meža platību agrotehniskās kopšanas, jaunaudžu kopšanas un atjaunoto meža platību aizsardzības pakalpojumu sniegšanu Līvānos, līguma sagatavošanas datums

Sīkāk

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts

Mobila Satura pakalpojumu kodeksa projekts Mobilo satura pakalpojumu kodekss 1. Ievads 1.1 Satura pakalpojumu piedāvājums arvien paplašinās, ko veicina straujā mobilo tehnoloģiju attīstība un mobilo sakaru Lietotāju augošā vajadzība pēc aizvien

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

APSTIPRINĀTI ar AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA APSTIPRINĀTI ar 25.05.2018. AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces lēmumu (protokola Nr. 1(2018)) Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA S T A T Ū T I JAUNĀ REDAKCIJA Valmiera 2018 1. Firma

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

PPP

PPP PUBLISKO IEPIRKUMU DIREKTĪVAS INTEREŠU KONFLIKTI IZSLĒGŠANAS IEMESLI CENTRĀLĀ IZSLĒGŠANAS DATUBĀZE Artis Lapiņš (FM TAD) 08.11.2012. «KLASISKAIS» UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SEKTORS 2 Esošās ES direktīvas

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā

Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, gada 1. jūlijā Latvijas Mobilais Telefons SIA Starpsavienojuma pamatpiedāvājums Rīga, 2014. gada 1. jūlijā I. Vispārīgie noteikumi 1. Šis starpsavienojuma pamatpiedāvājums, tālāk tekstā Pamatpiedāvājums, kurš sastāv

Sīkāk