ATKLĀTĀ KONKURSA. KUĢA Kaija GALVENO DZINĒJU MAIŅA KONSOLIDĒTS NOLIKUMS AR NOLIKUMA GROZĪJUMIEM NR.1

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "ATKLĀTĀ KONKURSA. KUĢA Kaija GALVENO DZINĒJU MAIŅA KONSOLIDĒTS NOLIKUMS AR NOLIKUMA GROZĪJUMIEM NR.1"

Transkripts

1 APSTIPRINĀTS Ventspils brīvostas pārvaldes 2015.gada 11.marta Iepirkumu komisijas sēdē ATKLĀTĀ KONKURSA KUĢA Kaija GALVENO DZINĒJU MAIŅA KONSOLIDĒTS NOLIKUMS AR NOLIKUMA GROZĪJUMIEM NR.1 Identifikācijas Nr. VBOP 2015/60 Ventspils, 2015.gads

2 Saturs Vispārīgā informācija 3 Informācija par iepirkuma priekšmetu 3 Piedāvājuma nodrošinājums 4 Dalības nosacījumi iepirkuma procedūrā 5 Kvalifikācijas prasības 6 Obligāti iesniedzamie dokumenti 7 Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana 9 Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 9 Pretendentu atlase, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle 10 Tehniskais piedāvājums Finanšu piedāvājums Iepirkuma līguma slēgšana 11 Pielikumi: Nr.1 Pretendenta pieteikums 14 Nr.2 Darba uzdevums - tehniskā specifikācija 15 Nr.3 Līguma projekts 17 Nr.5. Apakšuzņēmēju saraksts 22 2

3 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2015/60 2. Pasūtītājs: Pasūtītāja nosaukums Ventspils brīvostas pārvalde Adrese Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Tālruņa numurs Faksa numurs E-pasta adrese Kontaktpersona Aldis Upmalis, tālr.nr , e-pasts: Banka AS Swedbank, bankas kods HABALV22 Bankas konts LV52HABA Iepirkuma procedūra atklāts konkurss. 4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk Komisija). 5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu. 6. Ieinteresētais piegādātājs piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus. 7. Pretendents jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 8. Iepirkuma priekšmets kuģa Kaija galveno dzinēju un reduktoru maiņa. 9. Iepirkumā paredzēto remonta darbu veidi, to apjomi un citas prasības norādītas šī nolikuma pielikumā Nr.2., kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un iepirkuma izpildei. 10. Pretendents var sagatavot un iesniegt piedāvājuma variantus: Jaunu dzinēju un jaunu reduktoru piegāde un uzstādīšana; Esošo dzinēju un esošo reduktoru kapitālais remonts (atjaunošana), piegāde un uzstādīšana. Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu par katru no augstāk minētajiem variantiem. 11. Iepirkuma izpildes termiņi: 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā no kuģa Kaija pieņemšanas remontā akta parakstīšanas brīža. 12. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums (pielikums Nr.3). 13. Faktiskā darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta ar aktiem. Akts par faktisko darbu uzsākšanu jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Akts par darbu pieņemšanu tiek parakstīts pēc visu darbu izpildes, 3

4 izpildīto darbu pārbaudes un atdzinuma saņemšanas no Latvijas jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas. 14. Līguma izpildes vieta osta Latvijas Republikas teritorijā vai citas valsts ostā, veicot nepieciešamās formalitātes. 15. Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa: Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1.) Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2) Līguma projekts (pielikums Nr.3) Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes (pielikums Nr.5). 16. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē (Jāņa iela 19, Ventspils) 202.kabinetā līdz 2015.gada 26.martam plkst.10 00, darba dienās no plkst līdz un no līdz 17 00, piektdienās līdz plkst.16 00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku. 17. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 18. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos. 19. Ieinteresētajam piegādātājam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu. 20. Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātājam. 22. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 23. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritīs pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 24. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 4000 EUR (četri tūkstoši eiro). Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē: iesniedzot Pasūtītājam bankas galvojumu, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī konkursa nolikuma 24.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas galvojums stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā; 4

5 vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2015/60. Bankas galvojums vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 25. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma: Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām; Pretendentam, kas netiek kvalificēts; Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai tā tiek pārtraukta. 26. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam pretendentam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. 27. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs neizmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 27.1.Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 28. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 29. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos pakalpojumus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām: Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas 5

6 nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa. 30. Visas šī nolikuma 29.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 31. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem neatbildīs šī nolikuma 29.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 32. Pretendentam ir Latvijas Jūras administrācijas vai citas tās pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības uzņēmuma reģistrācija par tiesībām veikt kuģu remontus (t.sk. dzinēja un revers reduktora remontus). Ja Pretendents nav Latvijā reģistrēts komersants, tam jābūt tā mītnes zemē esošas līdzvērtīgas organizācijas apstiprināta reģistrācija par tiesībām veikt kuģu remontus. 33. Ja Pretendents plāno piegādāt jaunus dzinējus un revers-reduktorus, Pretendentam jābūt dzinēju un revers-reduktoru ražotāja atzītai organizācijai. 34. Pretendentam jānodrošina dzinēju un revers-reduktoru serviss 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. 35. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam/tiem speciālistam/tiem, kuriem ir tiesības veikt atbildīgu kuģu konstrukciju metināšanu visos tehniskos stāvokļos. 6

7 36. Pretendenta rīcībā (īpašums, noma u.c.) jābūt dokam, ja plānots veikt kuģa remontu dokā. Pretendenta rīcībā (īpašums, noma u.c.) jābūt piestātnei, ja plānots veikt kuģa remontu piestātnē. 37. Pretendenta rīcībā jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskajiem un darbaspēka resursiem iepirkumā paredzēto remontdarbu izpildei pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 38. Pretendentam jābūt pieredzei, līdzvērtīgu pēc tehniskajiem parametriem kuģu remontā, un līdzvērtīgu pēc tehniskajiem parametriem jaunu vai kapitāli atremontētu (atjaunotu) kuģu dzinēju piegādē un uzstādīšanā, t.sk. tehniskā projekta izstrāde: Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt sniegtiem vismaz trīs jaunu vai kapitāli atremontētu (atjaunotu) kuģu dzinēju (ar jaudu ne mazāk kā 300 kw) piegādes un uzstādīšanas pakalpojumiem; Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt izstrādātiem vismaz trīs tehniskajiem projektiem par kuģu dzinēju uzstādīšanu vai maiņu, kas saskaņoti vai apstiprināti Latvijas jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijā vai citā līdzvērtīgā institūcijā. 39. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu (2012., 2013., 2014.) apgrozījums kuģu remontdarbos katru gadu ir ne mazāks kā (četri simti tūkstoši) eiro, neskaitot PVN. Personu apvienībā vai balstoties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, finanšu apgrozījums tiek summēts. Pretendentam, kurš dibināts vēlāk nekā pirms trim gadiem, nostrādātajā laika periodā finanšu apgrozījumam jābūt vismaz (četri simti tūkstoši) eiro, neskaitot PVN. 40. Pretendents (personu apvienības gadījumā katrs tās dalībnieks) var balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmēju līguma izpildē. OBLIGĀTI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 41. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumenti jāapstiprina un jāiesniedz šādi apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, atļaujas) un cita pieprasītā informācija: Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumenta 29. punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem Pilnvaru oriģinālus vai Pretendenta apliecinātas pilnvaras kopijas, ja Pretendenta, personu apvienības vai apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt Pretendentu, personu apvienību, tās dalībnieku vai apakšuzņēmēju. 7

8 41.4. Latvijas Jūras administrācijas vai citas tās pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības uzņēmuma reģistrācijas apliecība vai cits dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt kuģu remontus (t.sk. dzinēja un revers reduktora remontus). Ja Pretendents nav Latvijā reģistrēts komersants, tas iesniedz tā mītnes zemē esošas organizācijas izsniegtu reģistrācijas dokumentu, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt kuģu remontus Dzinēju un revers-reduktoru ražotāju izsniegts atzinums vai apliecinājums par Pretendenta tiesībām sniegt dzinēju un revers-reduktoru servisa pakalpojumus, ja Pretendents plāno piegādāt jaunus dzinējus un revers-reduktorus Pretendenta apliecinājums, ka garantijas laikā tas nodrošinās dzinēju un revers-reduktoru servisu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā Pretendenta apliecinājums, ka: tas pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veicis vismaz trīs jaunu vai kapitāli atremontētu (atjaunotu) kuģu dzinēju (ar jaudu ne mazāk kā 300 kw) piegādes un uzstādīšanas pakalpojumus, norādot pasūtītāju, pasūtījuma izpildes laiku un vietu; tas pēdējo 3 (trīs) gadu laikā izstrādājis vismaz trīs tehniskos projektus kuģu dzinēju uzstādīšanu vai maiņu, kas saskaņoti vai apstiprināti Latvijas jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijā vai citā līdzvērtīgā institūcijā Papildus apliecinājumiem jāiesniedz pasūtītāju, kas norādīti apliecinājumā, atsauksmes, kas apliecina augstāk minētā pakalpojuma kvalitatīvu izpildi Pretendenta apliecinājums, ka tam apgrozījums kuģu remontdarbos pēdējo trīs gadu (2012., 2013., 2014.) laikā katru gadu ir ne mazāks kā (četri simti tūkstoši) eiro bez PVN Pretendenta apliecinājums, ka iepirkuma izpilde laikā tā rīcībā būs sertificēts/ti speciālists/ti, kuriem ir tiesības veikt atbildīgu kuģu konstrukciju metināšanu visos tehniskos stāvokļos (apliecinājumam jāpievieno vismaz 2 (divu) iesaistīto speciālistu sertifikātu kopijas) Pretendenta apliecinājums, ka iepirkuma izpilde laikā tā rīcībā būs doks vai piestātne. Pretendentam, kura īpašumā nav doka vai piestātnes, apliecinājumam jāpievieno vienošanās protokols par doka vai piestātnes nomu iepirkuma izpildes laikā Pretendenta apliecinājums, ka iepirkuma izpildes laikā tā rīcībā būs pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi iepirkumā paredzēto remontdarbu izpildei pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā Kompetentas institūcijas (nodokļu administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) eiro. Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīga atrašanās vieta, Pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) 8

9 eiro. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 29. punkta apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem. Izziņas, kas minētas nolikumā, tiks atzītas par atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izsniegtas ne agrāk ka 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 42. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts. 43. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda: apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks; vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā; kādus darbus veiks un kādā apjomā veiks katrs no apvienības dalībniekiem; apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu saistību atbild solidāri. Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu. 44. Pretendentam jāgarantē: Avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā, kas nevar pārsniegt 20 % no piedāvātās līgumcenas. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 45. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2015.gada 26.martam plkst , Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.8 00 līdz un no plkst līdz 17 00, piektdienās līdz plkst Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku. 46. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 47. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi Oriģināls un 1 (viena) piedāvājuma kopija ar norādi Kopija. Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 48. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt 9

10 piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma Piedāvājuma grozījumi vai Piedāvājuma atsaukums. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. 49. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis. 50. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 26.martā plkst.10 00, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA 51. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība un Iepirkuma dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas. 52. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un augstāk minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm. 53. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 54. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 55. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu). 56. Piedāvājuma dokumenti un Pretendenta atlases dokumenti jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā: Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 ; 10

11 Piedāvājums atklātam konkursam KUĢA Kaija GALVENO DZINĒJU MAIŅA, iepirkuma identifikācijas Nr.VBOP 2015/60, norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, telefona un faksa numuru, e-pasta adresi; Neatvērt līdz 2015.gada 26.martam plkst Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam. 58. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE 59. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, piedāvātās nosacītās līgumcenas atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi. 60. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. 61. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei. 62. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā. 63. Komisija izvēlas iepirkuma kritērijiem atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem. 64. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu aprēķinu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena. 65. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 66. Pretendenti, kas ir atzīti par atbilstošiem Pretendentu atlasē un kuru piedāvājumi ir atzīti par atbilstošiem Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē, tiek vērtēti atbilstoši sekojošiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem ar sekojošu īpatsvaru: 11

12 Nr. Kritēriji Maksimālais punktu skaits 1 Cena (K1): piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN 60 2 Dzinēju un reduktoru tehniskais stāvoklis (K2): 25 Jauni dzinēji un jauni reduktori 25 Kapitāli atremontēti (atjaunoti) dzinēji un reduktori 10 3 Līguma izpildes laiks dienās (K3): 15 Kopā: Piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu, atbilstoši kritērijam K1, tiks piešķirti 60 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamajiem piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits = 60 x (zemākā līgumcena / izvērtējamā piedāvājuma līgumcena). 68. Piedāvājumam ar dzinēju un reduktoru tehnisko stāvokli - Jauni dzinēji un jauni reduktori jeb kritērijam K2 tiks piešķirti 25 izdevīguma punkti. Piedāvājumam ar dzinēju un reduktoru tehnisko stāvokli Kapitāli atremontēti (atjaunoti) dzinēji un reduktori tiks piešķirti 10 izdevīguma punkti. 69. Piedāvājumam ar vismazāko Līguma izpildes laiku jeb kritērijam K3 tiks piešķirti 15 izdevīguma punkti. Pārējo pretendentu izvērtējamajiem piedāvājumiem izdevīguma punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits =15 x (vismazākais izpildes laiks / izvērtējamais izpildes laiks). 70. Ja divi vai vairāki piedāvājumi ir ieguvuši vienādu izdevīguma punktu kopsummu, lēmums par uzvarētāju tiks pieņemts sekojoši: par uzvarētāju tiks noteikts Pretendents, kas piedāvā jaunu dzinēju un jaunu reduktoru piegādi un uzstādīšanu. Ja divi vai vairāki piedāvājumi, kas piedāvā jaunu dzinēju un jaunu reduktoru piegādi un uzstādīšanu, ir ieguvuši vienādu izdevīguma punktu kopsummu, par uzvarētāju tiks noteikts Pretendents, kas piedāvā zemāku cenu. 71. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 72. Pasūtītājs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 73. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: Darba uzdevums tehniskā specifikācija atbilstoši šī nolikuma prasībām saskaņā ar pielikumu Nr.2; Bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu, vai bankas garantijas kopija (oriģināls), jāpievieno piedāvājumam neiesietā veidā. Ja Pretendents iesniedz divus piedāvājuma variantus, katram variantam jābūt atsevišķi noformētam un iesietam. 12

13 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 74. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj: Pretendenta pieteikums saskaņā ar pielikumu Nr.1; Informācija par avansa apmēru, ja tāds tiks paredzēts; Apliecinājums, ka finanšu aprēķins sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai iepirkuma izpildei, kā arī izmaksas, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā piegādātājam kā uzņēmējam. 75. Līgumcena un izmaksu aprēķini jānorāda eiro bez PVN. Ja Pretendents iesniedz divus piedāvājuma variantus, katram variantam jābūt atsevišķi noformētam un iesietam. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 76. Iepirkuma līgumā tiek ietverti šajā Nolikumā minētie nosacījumi. 77. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma. 78. Gadījumā, ja šī iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs lemj par līguma slēgšanu ar Pretendentu, kas piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ar nosacījumiem, ka piedāvātā līgumcena nepārsniedz iepirkumam paredzētos finanšu resursus un, ka gan Pretendents, gan tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām. 79. Gadījumā, ja iepirkuma līgums tiek slēgts ar personu grupu, to paraksta katrs personu grupas dalībnieks. Šajā gadījumā iepirkuma līgums tiek papildināts ar nosacījumu, ka par līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi, kā arī par nodarītajiem zaudējumiem grupas dalībnieki atbild solidāri. PIELIKUMI 80. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi: Pretendenta pieteikums (pielikums Nr.1.) Darba uzdevums - tehniskā specifikācija (pielikums Nr.2) Līguma projekts (pielikums Nr.3) Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes (pielikums Nr.4). 13

14 Pielikums Nr.1 Atklātā konkursa KUĢA Kaija GALVENO DZINĒJU MAIŅA identifikācijas Nr. VBOP 2015/60, nolikumam P r e t e n d e n t a p i e t e i k u m s a t k l ā t a m konkursam KUĢA Kaija REMONTS AR DOKOŠANU id.nr.vbop 2015/60 Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību atklātā konkursā KUĢA Kaija GALVENO DZINĒJU MAIŅA, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2015/60. Pretendenta nosaukums Reģistrācijas Nr. Banka Bankas konts Juridiskā adrese Kontaktpersona /uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa nr., faksa nr., e-pasta adrese/ Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareiziem Atklāta konkursa Nolikuma noteikumus, piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam atklāta konkursa nolikuma prasību izpildi. Atklāta konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī anulēt atklāta konkursa rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai. Apstiprinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekama informācija par remontējamo kuģi, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt remontdarbus. Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. Apliecinām, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šī iepirkuma darba uzdevumam un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt remontdarbus par: Dzinēju piegāde EUR (bez PVN) Dzinēja uzstādīšana EUR (bez PVN) Projekta izstrāde un saskaņošana ar EUR (bez PVN) LJA KDI Reduktoru piegāde EUR (bez PVN) Reduktoru uzstādīšana EUR (bez PVN) Līgumcena, (bez PVN) PVN 21%, Līgumsumma, (ieskaitot PVN) EUR EUR EUR Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. Apņemamies veikt remontdarbus noteiktajā termiņā. Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā pieteikuma sakarā. Ja mūsu piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, garantējam iepirkuma līguma izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 120 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. (personas ar pārstāvības tiesībān vārd, uzvārd, paraksts, ieņemamais amats) 14

15 Pielikums Nr.2 Atklātā konkursa KUĢA Kaija GALVENO DZINĒJU MAIŅA identifikācijas Nr. VBOP 2015/60, nolikumam Darba uzdevums - tehniskā specifikācija Konkursa mērķis ir piesaistīt izpildītāju kuģa Kaija remonta modernizācijas pasākumu kompleksa veikšanai. Izpildītāja galvenie uzdevumi: 1. Apsekot kuģi Kaija. Apsekošanas aktu saskaņot ar Pasūtītāju. 2. Remontdarbu laika grafika saskaņošana ar Pasūtītāju. 3. Sagatavot remontdarbu, t.sk. dzinēju (2 gab.) maiņas projektu un saskaņot to ar Latvijas jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekciju. 4. Jaunu galveno dzinēju (2 gab.) piegāde un uzstādīšana vai esošo dzinēju kapitālais remonts, paredzot visu nepieciešamo detaļu nomaiņu. Kapitālais remonts veicams saskaņā ar jebkuras Latvijā atzītas klasifikācijas sabiedrības noteikumu normām, tai skaitā Pasūtītājam ir iesniedzams attiecīgi apstiprināts stenda izmēģinājumu protokols (jaunu galveno dzinēju piegādes gadījumā, vecie galvenie dzinēji jānodod Pasūtītājam). 5. Jaunu revers reduktoru (2 gab.) piegāde un uzstādīšana vai esošo reduktoru kapitālais remonts., paredzot nepieciešamo detaļu nomaiņu. Kapitālais remonts veicams saskaņā ar jebkuras Latvijā atzītas klasifikācijas sabiedrības noteikumu normām, tai skaitā Pasūtītājam ir iesniedzams attiecīgi apstiprināts stenda izmēģinājumu protokols (jaunu revers reduktoru piegādes gadījumā, vecie revers reduktori jānodod Pasūtītājam). 6. Dzinēju un revers - reduktoru palaišanas un regulēšanas darbi atbilstoši ražotāju noteiktajiem parametriem. 7. Remonta modernizācijas rezultātā kuģa ātrumam ir jābūt vismaz 11,0 mezgli. 8. Uzstādīto dzinēju uzrādīšana, to nodošana darbībā saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas prasībām. 9. Kuģa nodošana ekspluatācijā un saskaņošana ar Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekciju. 10. Garantija visām iekārtām un izpildītajiem darbiem 2 gadi no ekspluatācijas sākuma. Kuģa Kaija tehniskie parametri un dati PARAMETRS LIELUMS 1 Būves gads, vieta 1989, Hamburga (Vācija) 2 Lielākais garums, m 21,89 3 Garums starp perpendikulāriem, m 19,31 4 Lielākais platums, m 5,20 15

16 5 Bortu augstums, m 2,90 6 Iegrime, m 2,19 7 Ūdensizspaids, t 95 8 Korpusa materiāls tērauds 9 Minimālais ātrums pēc remonta - 11,0 modernizācijas, mezgli 10 Esošais dzinējs 2 x MAN D2840 LE 11 Esošā dzinēja nominālā jauda un apgriezieni 2 x 396kW/2000 rpm 12 Dzesēšanas sistēma Ķīļa 13 Esošais reverss reduktors un tā Reintjes WAF 540, RR3,955 pārnesums 14 Dzenskrūves parametri, mm 2 x D1200 x H1100 x 70% x Z=3 15 Dzensvārpstas diametrs, mm Kuģa ledus ierobežojumi Pieļaujama kuģošana sīklūzu ledū Tehniskās prasības dzinējiem un revers reduktoriem, ja tie tiek piedāvāti jauni: Parametrs Prasības 1 Dzinēja degvielas tips Dīzeļdegviela 2 Dzinēja darba tilpums, litri Ne mazāk kā 13 3 Dzinēja dzesēšanas sistēma Iekšējais kontūrs (ķīlis) 4 Dzinēja jauda (Heavy Duty), kw Ne mazāk kā Dzinēja apgriezieni/min Ne vairāk kā Ražotāja noteiktais īpatnējais degvielas Ne vairāk kā 205 patēriņš 50% un 75% slodzēs, g/kwh 7 Dzinēja elektriskā sistēma 24V 8 Dzinēja un reduktora savienojums Ciešais 9 Atbilstošs elastīgais savienojums starp Jauns dzinēju un reduktoru 10 Dzinēja degvielas filtra konfigurācija Dubultā ar pārslēdzēju 11 Kartera eļļas atsūknēšanas sūknis 24V 12 Dubultais dzinēja un reduktora mehāniskās Jauns vadības komplekts kopā ar atbilstošā garuma trosēm un savienojumiem 13 Abu dzinēju distances monitoringa paneļi Jauni 14 Dzinēja un reduktora maksimālie gabarīti: 14.1 Kopējais garums mērot no reduktora atloka Ne vairāk kā 2300 savienojuma virsmas, mm 14.2 Platums, mm Ne vairāk kā Kopējais augstums (ieskaitot izplūdes gāzu Ne vairāk kā 1300 kompensātoru) mērot no dzenvārpstas ass 15 Maksimālais dzinēja un reduktora kopējais Ne vairāk kā 2200 svars, kg 16 Regulatora tips Mehānisks 16

17 17 Dzinēja ražotāja noteiktais maksimāli Līdz 1,0% pieļaujamais sēra saturs degvielā 18 Sistēmu sūkņu izvietojums Attiecīgi tieši uz dzinēja un reduktora 19 24V ģeneratora izvietojums un pievads Uzkārts uz dzinēja, pievads ar siksnu 20 Sistēmu sūkņu pievads Tieši no dzinēja zobratiem 21 Sistēmu dzesētāju izvietojums Attiecīgi tieši uz dzinēja un reduktora 22 Dzinēja jebkura apjoma remonta iespējas bez tā demontāžas saskaņā ar ražotāja paredzēto servisa tehnoloģiju Jābūt 23 Ērta piekļuve dzinēju kloķvārpstai, tās Jābūt gultņiem un klaņiem to tehniskā stāvokļa kontrolei bez dzinēja demontāžas (caur dzinēja bloka speciāli tam paredžetām lūkām 24 Stūres mašīnu sūkņu pievads Tieši no revers reduktora zobratiem 25 Reduktora izejas vārpstas atloka atbildes Jābūt atloks 26 Dzinēja un revers-reduktora ražotāja atzīta servisa organizācija Jābūt 27 Dzinēja un revers-reduktora servisa Jābūt nodrošinājums 24/7 28 LJA KDI vai citas līdzvērtīgas institūcijas (neatkarīgi no mītnes zemes) atzīta dzinēja un Jābūt revers-reduktora servisa un remonta organizācija 29 Dzinēju un revers-reduktoru ekspluatācijas Jābūt instrukcijas latviešu valodā 30 Rezerves daļu katalogs Jābūt 31 Dzinēja IACS klasifikācijas sabiedrības izdots tipveida sertifikāts Jābūt 32 IACS klasifikācijas sabiedrības katram Jābūt dzinējam izdoti IMO ANNEX VI dzinēju izplūdes gāzu kaitīgo izmešu saturu apliecinošs sertifikāts ar atbilstošo pielikumu 33 Reduktora IACS klasifikācijas sabiedrības Jābūt izdots tipveida sertifikāts Paraksts (statuss) 17

18 Pielikums Nr.3 Atklātā konkursa KUĢA Kaija GALVENO DZINĒJU MAIŅA identifikācijas Nr. VBOP 2015/60, nolikumam LĪGUMA PROJEKTS Kuģa Kaija galveno dzinēju un reduktoru maiņa/remonts 2015.gada., Ventspilī Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk - Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un <uzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā tekstā Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2015/60 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk Līgums). 1. Līguma priekšmets un vispārējie noteikumi Pasūtītājs nodod remontā un saņem pēc Izpildītāja kvalitatīva, pilnā apjomā veikta remonta kuģi Kaija, turpmāk Kuģis, pēc pieņemšanas un nodošanas akta, atbilstoši Līguma nosacījumiem, parakstīšanas pie Izpildītāja piestātnes (remonta vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāju) Izpildītājs apņemas veikt Kuģa galveno dzinēju un reduktoru kvalitatīvu, pilnā apjomā, atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam Nr. VBOP 2015/60, maiņu/remontu, turpmāk Remonts, saskaņā ar Līguma darba uzdevumu, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.1 un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa Izmaksas, kas saistītas ar Kuģa Remontu sedz Izpildītājs Gadījumā, ja Kuģi Remonta laikā nepieciešams pārvietot ar velkoņa palīdzību, kā arī, ja nepieciešami loča pakalpojumi izdevumus sedz Izpildītājs un veic minēto darbu pasūtīšanu Izpildītājs apņemas uzrādīt Kuģim izpildītos Remonta darbus, pēc to pabeigšanas, Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai. 2. Darbu izpildes noteikumi Kuģa Remonta darbu izpildes termiņš tiek noteikts 120 kalendārās dienas pēc Kuģa pieņemšanas Remontā akta parakstīšanas. Kuģis Remontā tiek nodots ne vēlāk kā 2015.gada. (Plānotais Kuģa nodošanas laiks remontā 2015.gada aprīlis - maijs). Kuģa Remonta darbu izpildes termiņā tiek iekļauta pēc Remonta gaitas pārbaude, defektu novēršana, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ un Remonta darbu nodošanas laiks Remonta darbu apjoms un to izmaksas tiek noteikti Līguma pielikumā Nr.1. (Darba uzdevums). 18

19 2.4. Remonta darba rasējumus, tehnoloģisko procesu uzmetumus, kuru nepieciešamība rodas Remonta procesā, izstrādā Izpildītājs bez papildus apmaksas, ja tas tieši skar Kuģa iekārtu, korpusa, mehānismu Remontu Izdevumus, Līguma ietvaros, par elektroenerģiju un ūdens nodrošinājumu Kuģa vajadzībām, un Kuģa radīto atkritumu pieņemšanu apmaksā Pasūtītājs atsevišķi saskaņā ar faktiskiem rādītājiem pēc attiecīgu rēķinu saņemšanas Lai veiktu tauvošanas izmēģinājumus Pasūtītājs nodrošina dīzeļdegvielas un dīzeļeļļas piegādi Kuģim Tehniskā kontrole par Remonta izpildi tiek uzlikta Izpildītājam. Pēc Remonta darbu izpildes, Izpildītājam ir jāuzrāda Remonta darbi Kuģa kapteinim un vecākajam mehāniķim. Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt citus ekspertus Kuģa Remonta darbu izvērtēšanai un pieņemšanai Garantijas laiks veiktajiem Kuģa remonta darbiem (t.sk. izmantotajiem materiāliem) un Kuģim uzstādītajām tehniskajām iekārtām ir 24 mēneši no akta par Kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam parakstīšanas brīža Garantijas laikā Izpildītājs nes atbildību par Remontu kvalitāti, neskatoties uz to, ka nodošanas aktu par kvalitatīvu darbu izpildi ir parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis. Garantijas laikā Izpildītājs nodrošina dzinēju un reversreduktoru servisu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā Visu konstatēto defektu novēršanu garantijas laikā Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā Izdevumus, kas radīsies saistībā ar Latvijas Jūras administrācijas, turpmāk LJA Kuģošanas drošības inspekcijas darbību, apmaksā Pasūtītājs Līgumslēdzējpuses vienojas par to, ka: Akts par Kuģa pieņemšanu Remontā iegūst juridisku spēku, kad to Pasūtītāja vārdā parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, vai bez speciāla pilnvarojuma abas puses; Aktu par Kuģa nodošanu pēc Remonta Pasūtītājam, Pasūtītāja vārdā paraksta Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis pēc Kuģa gaitas pārbaudes Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai Līguma izpildei, kā arī izmaksas, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā piegādātājam kā uzņēmējam. Līguma izpildes laikā nav paredzēta neparedzēto darbu un/vai papildus darbu segšana. 3. Līguma summa un norēķinu kārtība Līguma cena ir EUR ( ) plus PVN 21% - EUR ( ). Kopējā līguma summa ir EUR ( ) Samaksa notiek sekojošā kārtībā: % no līguma summas, t.i., EUR ( ), tai skaitā PVN 21% tiek samaksāti 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšana un rēķina saņemšanas; atlikušā līguma summas daļa 80% apmērā, t.i., EUR ( ), tai skaitā PVN 21%, tiek samaksāti pēc līgumā noteikto visu darbu izpildes, akta par Kuģa nodošanu pēc Remonta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 19

20 3.3. Gadījumā, ja Remonta darbi tiek pārtraukti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tas samaksā Izpildītājam par faktiski izpildītajiem darbiem Remonta darbu pārtraukšanas brīdi Par Līguma neizpildi paredzētajā termiņā Izpildītāja vainas dēļ, tas maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no Līguma summas par katru kavēšanas dienu Par Līgumā noteiktiem kavētiem maksājumiem Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju un Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (kuģa arests, komandas streiks, savlaicīga maksājumu neveikšana, amatpersonas prombūtne, kura tiesīga parakstīt dokumentus un tml.) rodas apstākļi, kas kavē turpināt Remontu vai Remonts ir pārtraukts, tiek sastādīts akts par Remonta darbu veikšanai paredzētā laika termiņa pārtraukums. Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt un Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu par Izpildītajiem Remonta darbiem uz Remonta darbu pārtraukšanas brīdi. Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt papildus šī Līguma cenai maksu par savas piestātnes vai doka izmantošanu par šo pārtraukuma laiku saskaņā ar ostā noteikto cenrādi attiecīgam kuģa tipam vai saskaņā ar Izpildītāja dokošanas cenrādi. 4. Pušu atbildība Izpildītājs ir atbildīgs, t.sk. materiāli, par Kuģa aprīkojuma saglabāšanu, inventāru un citu īpašumu, kā arī ugunsdrošību. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darbi tiek veikti saskaņā ar ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumiem. Gadījumā, kad ugunsdzēšanas sistēmai nav padots ūdens vai šī sistēma remonta laikā ir demontēta, Izpildītājs nodrošina ar adekvātām ugunsdzēšanas iekārtām un nes atbildību, t.sk. materiālo, par Kuģi Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu, caurlaižu režīma pierobežas joslā un Izpildītāja iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošanu no Kuģa apkalpes puses Izpildītājs ir atbildīgs par Kuģim demontēto, uzglabāšanai pieņemto iekārtu saglabāšanu Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietu apgaismojumu, par rūpnīcas trapu stāvokli un drošības tehnikas ievērošanu darba vietās. Darbavietas uzkopšanu veic Izpildītājs Izpildītājs ir atbildīgs par Kuģa remontam izmantoto materiālu, pilnīgi un kvalitatīvi izpildītu darbu noteiktā 24 mēnešu garantijas termiņa laikā, ar noteikumu, ka Pasūtītājs ievēro tehnikas ekspluatācijas noteikumus. Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek atklāts defekts, tā novēršanas pamats ir reklamācijas akts, kuru paraksta piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. Domstarpību gadījumā tiek pieaicināti LJA tehniskās inspekcijas pārstāvji. Tehniskās inspekcijas apmaksu sedz puses, kas apstrīd defektu izcelsmi, bet gala rezultātā apmaksā vainīgā puse Izpildītājs nes atbildību par bezavārijas Kuģa novietošanu dokā un Kuģa iziešanu no doka. 20

21 5. Papildus noteikumi Šī līguma darbība attiecas arī uz visiem tiesību un saistību pārņēmējiem. Tiesību un saistību pārņēmēji nes pilnu atbildību pēc šī līguma noteikumiem Puses tiek atbrīvotas no materiālās atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tas notiek Force Majore apstākļu rezultātā Remontdarbu veikšanas termiņi var tikt mainīti Pusēm vienojoties, kas tiek noformēti, Pusēm parakstot papildus vienošanos Visas izmaiņas un papildinājumi pie Līguma tiek noformēti rakstiskā veidā pēc Pušu vienošanās un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa Šis līgums var tikt pārtraukts pēc Pušu savstarpējas vienošanās Pasūtītājs var vienpusīgi izbeigt šī līguma darbību 10 (desmit) dienas iepriekš par to brīdinot, ja Izpildītājs neveic šajā līgumā noteiktās saistības Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 5.5. un 5.6. punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājam Pasūtītāja noteiktā termiņā ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam Līguma punktā noteikto avansu Strīdi par šī līguma jautājumiem tiek risināti pārrunu ceļā, ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Visos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto Līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, kas pa vienam eksemplāram nodots katrai pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks Līgums darbojas līdz Līgumā noteikto Pušu visu saistību izpildei. 6. Pušu rekvizīti Pasūtītājs Ventspils brīvostas pārvalde Reģistrācijas Nr Adrese Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601 Bankas AS Swedbank nosaukums Bankas kods HABALV22 Bankas konta Nr. LV52HABA Izpildītājs Pušu paraksti: Pasūtītājs Izpildītājs (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 21

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak

1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss , e-pasts ak 1 LATVIJAS REPUBLIKA AKNĪSTES NOVADS AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv Aknīstē 2017.gada 24.aprīlī ZIŅOJUMS

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS

APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INS APSTIPRINĀTS ar Daugavpils Profesionālās vidusskolas Iepirkuma komisijas 2014. gada 9. jūlija sēdes lēmumu Komisijas sēdes protokols Nr.01-26/24/1 INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM 1. Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

Liguma paraugs 2

Liguma paraugs 2 1.pants Līguma priekšmets 1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i. - pamatojoties uz tehnisko

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/19 Iepirkuma procedūras Videonovērošanas sistēmas uzturēšana Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/19 ZIŅOJUMS Rīga 2016.gada 22.jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad

APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu pad APSTIPRINĀTS ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada 16.maija lēmumu Nr.102 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursa Apraides tiesību piešķiršana radio programmas

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr.16/343/2.-18 Olainē 2016.gada 25.augustā AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja M.Mazura un valdes locekļa V.Liepas

Sīkāk

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola",

LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, LĪGUMS Nr.LMMDV2017/20-1 Liepājā, 2017.gada 8.novembrī Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", reģistrācijas Nr. 90010944679, direktora pienākumu

Sīkāk

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc

Microsoft Word - Nolikums - Autotransporta pakalpojumu sniegšana.doc Apstiprināts ar BJSS Rīdzene iepirkuma komisijas 2017.gada 6.jūlija protokolu Nr.SPSR-17-22-pro IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā Autotransporta pakalpojumu sniegšana BJSS Rīdzene audzēkņu

Sīkāk

Full page photo

Full page photo LĪGUMS Nr. S-18/2015 Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtu piegādi Rēzeknē, 2015.gada 3.jūlijā SIA ALAAS, reģ.nr. 42403013918, juridkā adrese - Križevniki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes

Sīkāk

CENU APTAUJAS

CENU APTAUJAS ATKLĀTĀ KONKURSA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) Z I Ņ O J U M S Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Rīgā LĪGUMS Nr. B4-2016/229 par kanalizācijas cauruļvadu tīrīšanas ar augstspiediena iekārtu pakalpojumiem 2016. gada 15. augustā SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003951628,

Sīkāk

• ATKLĀTS KONKURSS saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 2.1.apakšnodaļu

Sīkāk

APSTIPRINU:

APSTIPRINU: Līgums Nr. 15/223/02-21 Olainē AS Olaines ūdens un siltums, vienotais reģ.nr.50003182001, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura, valdes locekļa Viestura Liepas un valdes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Liepājā, Iepirkuma līgums 3/01/2017 2017.gada 12.janvārī. VSIA Liepājas simfoniskais orķestris, reģistrācijas nr.42103049403, Radio iela 8, Liepāja, LV-3401, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes locekļa

Sīkāk

lnb zinojums

lnb zinojums LNB/2016/18 Iepirkuma procedūras IT apmācību kursu iegāde Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2016/18 ZIŅOJUMS Rīga 2016. gada 15. jūnijā 1. Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru 1.1. Pasūtītājs

Sīkāk

Nolikums Silava_2010_1_AK

Nolikums Silava_2010_1_AK Apstiprināts: LVMI Silava pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 22. janvārī Protokols Nr. Silava/2010/1/AK-1 ATKLĀTA KONKURSA Izejvielas un materiāli molekulārai bioloăijai un koksnes īpašību

Sīkāk

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē

Līgums Nr /127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopē Līgums Nr. 01-29/127 (par mugurkaula implantu piegādi) Rīgā, 2019. gada 24. aprīlī Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar

APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Ar APSTIPRINĀTS Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisijas 2016. gada 10.oktobra sēdē protokols Nr. 1 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs (paraksts) A.Arnis ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS DEGVIELAS IEGĀDE SAULKRASTU

Sīkāk

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā

APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā APSTIPRINĀTI ar SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE valdes priekšsēdētāja 2016.gada 18.aprīļa rīkojumu Nr.1.3/21 SIA SALDUS NAMU PĀRVALDE nekustamā īpašuma Lielā iela 6, Saldus, IZSOLES NOTEIKUMI 1. Objekta apraksts

Sīkāk

Nolikums klarnešu iegādei LSO

Nolikums klarnešu iegādei LSO APSTIPRINĀTS Liepājas Simfoniskā orķestra iepirkumu komisijas sēdē 2015. gada 1. jūlijā (protokols Nr. 1) NOLIKUMS IEPIRKUMAM Klarnešu piegāde Liepājas Simfoniskajam orķestrim Iepirkuma identifikācijas

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Id. nr. CSDD 2014/84 Nolikuma 3.pielikums Iepirkuma Informatīvā tālruņa apkalpošanas pakalpojuma nodrošināšana nolikumam, Id. Nr. CSDD 2014/84 LĪGUMS par informatīvā tālruņa apkalpošanu VAS Ceļu satiksmes

Sīkāk

Pielikums Nr

Pielikums Nr Rīgā, LĪGUMS Nr. B2-2018/ par papildu anestezioloģijas un neatliekamās medicīnas vienreizējas lietošanas medicīnisko preču un materiālu piegādi 2018.gada. SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca,

Sīkāk

protokols_29_06_17_rezultati_ml

protokols_29_06_17_rezultati_ml Iepirkuma Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 04 2017. gada 29.jūnijā Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola

Sīkāk

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc

Microsoft Word - ZinojumsLV2015_2.doc Ziņojums par atklātu konkursu Rīgā 2015.gada 25.jūnijā Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis Iepirkumu komisijas locekļi Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas

Sīkāk

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a

WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības a WEB izstrāde IEPIRKUMS (iepirkuma identifikācijas Nr. 6-8/A-39) Pasūtītājs: Nosaukums: Biedrība Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija Reģistrācijas Nr.: 40008010789 Juridiskā

Sīkāk

APSTIPRINĀTS:

APSTIPRINĀTS: IEPIRKUMA KONKURSA NATO Strategic Communications Centre of Excellence grāmatvedības pakalpojumu iegāde (identifikācijas Nr. ) NOLIKUMS Rīga, 2019 1 1. Pasūtītājs: 1.1. NATO Strategic Communications Centre

Sīkāk

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma dokumentācija APSTIPRINĀTS VSIA Autotransporta direkcija iepirkuma komisijas 2016. gada 25. novembra sēdē protokols Nr. AD 2016/14 Atklāta konkursa Degvielas iegāde Valsts SIA Autotransporta direkcija vajadzībām (iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - kn817p3.doc

Microsoft Word - kn817p3.doc Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā 3.pielikums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumiem Nr.817 Projekta iesnieguma veidlapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

Sīkāk

Nolikumsi

Nolikumsi APSTIPRINĀTS SIA Getliņi EKO komisijas 2017.gada 9.novembra sēdē protokols Nr. GEKO 2017/11-13 IEPIRKUMA Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošana (identifikācijas Nr. GEKO 2017/11/01)

Sīkāk

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1.

NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr ) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. NEIZĪRĒTA DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA CĪRUĻU IELĀ 4-5, LIEPĀJĀ (kadastra Nr.1700 903 0366) IZSOLES NOTEIKUMI 1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu 1.1. Adrese Cīruļu iela 4-5, Liepāja, LV-3405. 1.2. Atrašanās

Sīkāk

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts:

KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis , fakss , e-pasts: KOCĒNU NOVADA DOME Reģistrācijas Nr. 90009114171 Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV 4220 Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA Kocēnu

Sīkāk

protokols_19_01_17_rezultati_ml

protokols_19_01_17_rezultati_ml Iepirkuma Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai projekta Juridiskās sistēmas un komercsabiedrību tiesības ES: tulkošana daudzveidībā ietvaros piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.

Sīkāk

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx

Microsoft Word _13_Uzaicinaajums.docx Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2015/13 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.nr.lv90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss

Sīkāk

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h

APSTIPRINĀTS gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā h APSTIPRINĀTS 2012. gada 03.maijā, ar SIA Krāslavas slimnīca Iepirkuma komisijas lēmumu Protokols Nr. 10 SIA Krāslavas slimnīca IEPIRKUMA Automātiskā hematoloģiskā analizatora piegāde NOLIKUMS pasūtījuma

Sīkāk

Līgums Nr

Līgums Nr Līgums Nr. par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ventspilī, 2015.gada Pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, vienotais reģistrācijas numurs 41203001052, turpmāk -

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas 2018. gada 22. februāra sēdē, protokols Nr.36 ATKLĀTA KONKURSA INFORMĀCIJAS ZĪMJU, NORĀŽU, STENDU UN ROBEŽZĪMJU MAKETĒŠANA, IZGATAVOŠANA

Sīkāk

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir

Rīgā gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepir Rīgā 2014. gada. aprīlī LĪGUMS Nr. LB-07/2014/180 Par iebūvējamā skapja piegādi un uzstādīšanu Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (iepirkums LB/2014/36) Latvijas Banka (tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS)

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir

APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepir APSTIPRINĀTS SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Iepirkuma komisijas 2017. gada 18. aprīļa sēdē (protokols Nr. 3) Ar 2017.gada 24.maija precizējumiem (Iepirkuma komisijas 2017.gada 24.maija sēdes protokols Nr.6)

Sīkāk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk

Reģ.Nr Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr , fakss , e-pasts PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēk Reģ.Nr.40003248087 Turgeņeva 14, Rīga, LV-1050, tālr.+371 6 7232211, fakss +371 6 7232212, e-pasts info@dzks.lv,www.dzks.lv PAKALPOJUMU CENRĀDIS (spēkā no 05.12.2017.) Pakalpojums KONTA ATVĒRŠANA, APKALPOŠANA,

Sīkāk

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc

Microsoft Word _Konta_apkalposhana_LV_ doc 2. Konta noteikumi 2.1. Konta apkalpošanas noteikumi Speciālie termini: Līgums par konta atvēršanu un apkalpošanu Bankas un Klienta vienošanās par Konta atvēršanu un apkalpošanu, kurš tiek noslēgts, Klientam

Sīkāk

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek

IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr , (turpmāk tek IEKĀRTU NOMAS LĪGUMS Nr. Rīgā, 20.gada Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BDA Partneri, reģistrēta komercreģistrā ar Reģ.Nr. 50003972481, (turpmāk tekstā Iznomātājs) tās valdes locekļa personā, kurš rīkojas

Sīkāk

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA

PRECIZĒTĀ NOLIKUMA REDAKCIJA Iepirkuma līgums Nr. 3.12.12/2018/7 15.06.2018. Latviešu valodas aģentūra, reģistrācijas Nr. 90009113250, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011, tās direktora Jāņa Valdmaņa personā, kurš

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i

APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/ ar 2015.gada 7.decembra i APSTIPRINĀTS SIA Rīgas namu pārvaldnieks iepirkuma komisijas 2015. gada 25.septembra sēdē, protokols Nr. SIA RNP 2015/100-02 ar 2015.gada 7.decembra iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem (iepirkuma

Sīkāk

Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija

Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari (reģ ) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācija Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" (reģ. 40003273900) Atklāts konkurss Personiskās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļu piegāde identifikācijas Nr. VSIA NRC Vaivari 2018/12 TPC ZIŅOJUMS Pasūtītāja

Sīkāk

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g

Līgums Nr /252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā g Līgums Nr. 04-13/252 par telpu uzkopšanu Rīgā, Baldones ielā 1B, Rīgā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, Raiņa bulvārī 15, un Rīgā, Puškina ielā 14 Rīgā 2016. gada 18. jūlijā Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Pastāvīgās iepirkumu komisijas 2017. gada 9. oktobra sēdē (protokols Nr. 1) VAS ATKLĀTA KONKURSA VAS Starptautiskā lidosta Rīga transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN

APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUN APSTIPRINĀTS Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs iepirkuma komisijas 2019.gada 26.aprīļa sēdē (Protokols Nr.1) SARUNU PROCEDŪRA APSARDZES UN PIEKĻŪŠANAS KONTROLES SISTĒMU

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS APSTIPRINĀTS VAS Starptautiskā lidosta Rīga Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.maija sēdē (protokols Nr.1) VAS STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA ATKLĀTA KONKURSA Ventilācijas, dzesēšanas, ēku vadības sistēmas (BMS)

Sīkāk

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj

Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gauj Apstiprināti Ar 2018.gada 18.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu protokols Nr. 6-41.. Nekustamā īpašuma, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, nomas tiesību izsoles

Sīkāk

1

1 Apstiprināts ar Iepirkuma komisijas 06.07.2011. sēdes protokolu Nr.1 Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa, likuma 2. pielikuma B daļa IEPIRKUMA Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr , kur VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/59 Rīgā, 2017.gada 6.martā Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes

Sīkāk

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist

APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sist APSTIPRINĀTS SIA Fortum Jelgava Iepirkuma komisijas sēdē 2018. gada 12. martā Protokols Nr. 2 IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Rūpnieciski izolētu cauruļvadu sistēmu piegāde siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu

Sīkāk

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr

IZRAKSTS VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. 01J02-1/209 Rīgā, 2016.gada 20.septembrī Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās

Sīkāk

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij

(LS-4.1 veidne) Precizēts VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI Līgumā lietoto terminu definīcijas Līguma interpretācij VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI IEVADA NOTEIKUMI...... 2 1. Līgumā lietoto terminu definīcijas... 2 2. Līguma interpretācija...... 2 3. Saziņa.......... 2 4. Apakšuzņēmēji......... 3 PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI...... 3

Sīkāk

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā

APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā APSTIPRINU SIA Bauskas slimnīca iepirkuma komisijas sēdē 2016.gada 26. oktobrī protokols Nr. 1 Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8. 2 panta kārtībā Bolus injektora sistēmas vadu un kontrastvielas piegāde

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās

ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās ATKLĀTA KONKURSA Pārvades gāzesvada atzaru uz GRS Sigulda un GRS Cēsis sagatavošana iekšējai diagnostikai NOLIKUMS 2 daļās Rīga, 2019 1. Mērķis I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Atklāta konkursa (turpmāk Konkurss)

Sīkāk

Microsoft Word - kn17p1.doc

Microsoft Word - kn17p1.doc Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā 1.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17 Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa Projekta nosaukums: Darbības

Sīkāk

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/ / AS "BAO" LR VR Nr. 40003320069 PVN reģ. Nr. LV40003320069 Norēķinu konts: A/S Swedbank HABALV22 LV85HABA0551010750161 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE:

Sīkāk

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis , Fakss 671 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU JŪRMALAS GAISMA Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 30.01.2018.

Sīkāk

Apstiprinu

Apstiprinu LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv APSTIPRINĀTS:

Sīkāk

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas va APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 1. protokols I. Krastiņa Latvijas Bankas iepirkuma komisijas vadītāja IEPIRKUMA NOLIKUMS Par konferenču zāles un lektora

Sīkāk

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.

Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p. Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas 2019. gada 29. marta sēdes lēmumu (prot. nr. 1., p.2.) Dundagas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza

Sīkāk

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr

IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr /2016/1001 Sabiedr IZRAKSTS Binokulāro mikroskopu iegāde nolikumam ID. Nr. RSU-2016/28/MA-SP/4000 Rīgā, 2016.gada 5.decembrī PIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.2.-25/2016/1001 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lielvārds, tās valdes priekšsēdētāja

Sīkāk

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx

Microsoft Word - scooter-lv-rules.docx Preču loterijas Laimē elektrisko skūteri! noteikumi 1) Loterijas preču ražotājs ir SIA Colgate-Palmolive (Latvia), Reģ. Nr. 40003274802, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, Latvija, LV-1005. 2) Loterijas

Sīkāk

4

4 IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI Atbildīgā iestāde Fonds Konkurss KPFI Projekta līgums LR Vides ministrija SIA Vides investīciju fonds Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta

Sīkāk

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final

Microsoft Word - Ligums_Syntrade_2015_final Līgums Nr. 01-29/188 Rīgā 2015. gada 18. jūnijā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģ.

Sīkāk

RDI _Default_lv-LV

RDI _Default_lv-LV SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS Rīga, 2019. gada 29. jūnijā STORENT, SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40103164284, turpmāk tekstā saukta par "Iznomātāju", kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Pārdošanas vadītājs

Sīkāk

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218

56_WURTH_rev01_IPR-49210_280218 VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (par speciālā transporta rezerves daļu pirkumu un piegādi) Rīga 2018.gada 6.aprīlī AS Sadales tīkls, (turpmāk tekstā PIRCĒJS ), tās, no vienas puses, un SIA WURTH, (turpmāk tekstā

Sīkāk

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis , e-pasts NOLIKUMS Rīg RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv NOLIKUMS Rīgā 2019. gada 15.janvārī Nr. 11- nos Grozījumi ar Rīgas

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu

LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr , Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Bu LATVIJAS REPUBLIKA BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 Pasta adrese: Vanagu iela 4,

Sīkāk

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx

Microsoft Word - IZSOLES NOTEIKUMI_LAGA v2.docx APSTIPRINĀTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Rīgas brīvostas flote 2018.gada 14.marta valdes sēdē Kustamas mantas hidrogrāfijas kuģa LAGA IZSOLES NOTEIKUMI (turpmāk Noteikumi) 1. Vispārīgie noteikumi

Sīkāk

Microsoft Word - Zinjojums

Microsoft Word - Zinjojums Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 Atklāta konkursa Artroskopisko instrumentu un implantu piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr.

Sīkāk

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i

Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr , juridiskā adrese: Aiviekstes i Preču loterijas Kalendāru kampaņa noteikumi 1. Loterijas preču pārdevējs ir SIA Narvesen Baltija, reģ. nr. 40003365783, juridiskā adrese: Aiviekstes iela 4, Rīga, Latvija, LV-1003, - turpmāk Pārdevējs.

Sīkāk

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojum PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU IEPIRKUMU PROCEDŪRĀ KALNOZOLA IELAS PĀRBŪVE, STOPIŅU NOVADĀ 1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2018/5 2. Datums, kad paziņojums par iepirkumu ievietots Stopiņu novada domes mājas

Sīkāk

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va

LĪGUMS Nr. 2/ /44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr ) Rīgā, gada 8. janvārī VAS Va LĪGUMS Nr. 2/4-1-16-8/44 Par telpu vienkāršotu atjaunošanu Objekts: Smilšu iela 1, Rīga (kadastra Nr.0100 006 0025) Rīgā, 2016. gada 8. janvārī VAS Valsts nekustamie īpašumi, vienotais reģistrācijas Nr.

Sīkāk

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga,

ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr , juridiskā adrese: Rīga, ZEMES NOMAS LĪGUMS Paraugs Rīgā, 2018. gada Valsts akciju sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājs, vien. reģ Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 4, turpmāk līgumā saukta- Iznomātājs,

Sīkāk

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a

Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO a Apstiprināts 2016.gada 01.novenbrī Iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.23) Nolikums iepirkumam VAS Latvijas Jūras administrācija automašīnu KASKO apdrošināšana (Iepirkuma identifikācijas Nr. JA 2016/07

Sīkāk

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzint

LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) Lielais Dzint LĪGUMS Nr.2-11/10/2016 par mākslinieku dalību iestudējumā Liepājā, 2016.gada 19.aprīlī Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk SIA) "Lielais Dzintars", reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese

Sīkāk

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga

APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīga APSTIPRINĀTS Latvijas Sarkanā Krusta 2018. gada 30.janvārī padomes sēdē protokols Nr.18-2 NOLIKUMS Par biedrības Latvijas Sarkanais Krusts brīvprātīgajiem un brīvprātīgo darbu 1. Vispārīgi noteikumi 1.1.

Sīkāk

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad

LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS FAKSS E-PASTS gad LATVIJAS BANKAS PADOME K. VALDEMĀRA IELA 2A RĪGA LV-1050 LATVIJA TĀLRUNIS +371 67022300 FAKSS +371 67022420 E-PASTS INFO@BANK.LV WWW.BANK.LV 2018. gada 20. septembrī Kārtība (iekšējie noteikumi) Nr. 279/3

Sīkāk

APSTIPRINĀTS

APSTIPRINĀTS Iepirkuma Metāla izstrādājumu izgatavošana un piegāde NOLIKUMS 1 APSTIPRINĀTS Iepirkuma komisijas 2013. gada 7. marta sēdē (protokols Nr. 12) 1. Pasūtītājs, iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un

Sīkāk

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L

Saskaņā ar atklātā konkursa OSI 2017/07 AK ERAF rezultātiem LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI L LĪGUMS Nr. 1 / OSI 2017/07 AK ERAF Rīgā 2017. gada 1. augustā LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,

Sīkāk

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi

1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Bi 1. lpp. Līgums par maksājamo Atlīdzību izpildītājiem un Fonogrammu producentiem. (Deju klubs, naktsklubs utml.) Līguma noslēgšanas vieta un datums: Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība

Sīkāk

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2014/02 TPC Rīgā 2014.gada 11.februārī Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari, reģistrācijas Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008,

Sīkāk

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707

Konsolidēts uz SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr , Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: , fakss: 64707 SMILTENES NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 2011.gada 31.martā Smiltenē Apstiprināts Smiltenes

Sīkāk

Grozījumi PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ

Grozījumi  PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMĀ Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 1 Grozījumi PIL 02.10.2014. Likums, stājās spēkā 16.10.2014. Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 5.pantā (no 16.10.2014.). Mazie (8. 2 panta) pārtikas iepirkumi,

Sīkāk

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD

APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS GAD APSTIPRINU: AS Latvenergo Ražošanas direktors Māris Kuņickis 2017. gada. SARUNU PROCEDŪRAS TEC-1 MEHĀNISKO IEKĀRTU UZTURĒŠANAS REMONTS 2018.- 2020.GADĀ (ID Nr. IPR-49128) KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES)

Sīkāk

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī

Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Līgums Nr. LPP 2018/136 Par sēžu zāles aprīkojumu piegādi, instalāciju un uzturēšanu (Piegādātāja līguma Nr. 2018P/V341) Liepājā, 2018.gada 23.oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde Liepājas pilsētas

Sīkāk

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2

Latvijas Universitātes atklāta konkursa Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2 Dažādu iespieddarbu iespiešana un piegāde vajadzībām Nolikums apstiprināts ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2017.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.LU 2017/14-1) Dažādu iespieddarbu iespiešana

Sīkāk

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo

ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lo ATKLĀTA KONKURSA Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā Kurzeme lotē Aizpute, Kuldīga, Priekule, Saldus, Ventspils (identifikācijas

Sīkāk

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis

Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis Latvijas Republika TALSU NOVADA DOME Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr. 90009113532 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv APSTIPRINĀTS

Sīkāk

Nolikums_LUCFI ERAF

Nolikums_LUCFI ERAF APSTIPRINĀTS LUCFI iepirkumu komisijas 2017. gada 21.septembra sēdē protokols Nr. LUCFI 2017/19/ERAF Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Piegādes iepirkuma

Sīkāk

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc

Microsoft Word - Standarta_nomas_ligums2015.doc NOMAS LĪGUMS Nr. Rīga.gada. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RA INVEST, reģ. Nr. 40003520840, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, turpmāk tekstā saukts IZNOMĀTĀJS, tās pārvaldnieka Kaido Niimiste

Sīkāk

LĪGUMS

LĪGUMS Līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem Nr. PIB- /17 Pasākumi. Rīga 2017.gada._ Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) tās publiskošanas tiesību speciālistes

Sīkāk

1

1 APSTIPRINĀTS Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē Rīgā, 28.10.2015., protokola Nr. 3-11/5 STUDIJU PĀRBAUDĪJUMU NOLIKUMS 1. Vispārīgie noteikumi 1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā kārtojami

Sīkāk

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminārs Droša kuģošana CSDD 2017 CSDD loma kuģošanas drošības jomā Kuģu vadītāju apliecību izsniegšana. CSDD izsniedz divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības: atpūtas kuģu vadītāju apliecības; starptautiskās

Sīkāk