2021. GADA PĀRSKATS AKCIJU SABIEDRĪBA LUMINOR LATVIJAS ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS

Lielums: px
Sāciet demonstrējumu ar lapu:

Download "2021. GADA PĀRSKATS AKCIJU SABIEDRĪBA LUMINOR LATVIJAS ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS"

Transkripts

1 2021. GADA PĀRSKATS (12. finanšu gads) AKCIJU SABIEDRĪBA LUMINOR LATVIJAS ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR EIROPAS SAVIENĪBĀ APSTIPRINĀTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM UN NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS Rīga, 2022 mmovidal 1

2 SATURS INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 SABIEDRĪBAS VALDE UN PADOME... 4 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 5 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU... 8 FINANŠU PĀRSKATI: VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS... 9 FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS NEATKARĪGA REVIDENTA ZIŅOJUMS

3 INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU Sabiedrības nosaukums Sabiedrības juridiskais statuss Reģistrācijas numurs, vieta un datums Licences numurs un saņemšanas datums Juridiskā adrese Biroja adrese Pārskata periods Iepriekšējais pārskata periods Ziņas par mātes sabiedrību Revidenta un atbildīgās zvērinātas revidentes vārds un adrese Akciju sabiedrība , Rīga, gada 11. oktobris Nr /487, gada 20. oktobris Skanstes iela 12, Rīga, Latvija, LV-1013 Skanstes iela 12, Rīga, Latvija, LV-1013 No gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim No gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim Luminor Bank AS Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Igaunija Līdzdalības daļa kapitālā: 100% PricewaterhouseCoopers SIA Komercsabiedrības licence Nr. 5 Krišjāņa Valdemāra iela Riga, LV 1010 Latvija Atbildīgā zvērinātā revidente Ilandra Lejiņa zvērināta revidente serifikāts Nr

4 SABIEDRĪBAS VALDE UN PADOME SABIEDRĪBAS PADOME Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Iecelšanas datums Atbrīvošanas datums Georg Kaltenbrunner Padomes loceklis Kerli Vares Padomes priekšsēdētāja Olof Sundblad Padomes loceklis Ilja Sovetov Padomes loceklis SABIEDRĪBAS VALDE Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Iecelšanas datums Atbrīvošanas datums Vita Krātiņa Valdes locekle Anželika Dobrovoļska Valdes priekšsēdētāja Atis Krūmiņš Valdes loceklis Rasmus Pikkani Valdes loceklis

5 VADĪBAS ZIŅOJUMS Darbība pārskata gadā (turpmāk Pensiju fonds) dibināts gada 11. oktobrī, vienotais reģistrācijas numurs ir Pensiju fonda vienīgais akcionārs ir Luminor Bank AS gada 31. decembrī Pensiju fonda reģistrētais un apmaksātais akciju kapitāls ir eiro. Licence privātā pensiju fonda darbībai izsniegta gada 19. oktobrī, licenču reģistra Nr /487. Pensiju fonds administrē trīs noteikto iemaksu plānus bez biometrisko risku seguma: Luminor Sabalansēto pensiju plānu, Luminor Progresīvo pensiju plānu un Luminor Indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne. Luminor Sabalansētais pensiju plāna ieguldījumu politika paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 25% no tā līdzekļiem, un pamatā tas ir domāts klientiem, kuriem līdz kapitāla izņemšanai ir mazāk nekā pieci gadi. Savukārt no Luminor Progresīvais pensiju plāna līdzekļiem līdz 75% var tikt ieguldīti kapitāla vērtspapīros, un šis plāns ir izveidots klientiem, kuri rēķinās gan ar ilgāku uzkrāšanas periodu (no 10 līdz 15 gadiem), gan ar ievērojami lielāku kapitāla svārstību risku. Luminor Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne līdz 100% no aktīviem iegulda pasaules akciju ieguldījumos, izmantojot akciju ieguldījumus fondus, kuru replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Tādējādi Plāna līdzekļi tiek ieguldīti uzņēmumos ar augstāko par vidējo ESG novērtējumu akciju tirgū un netiek ieguldīti uzņēmumos, kuru produktiem vai pakalpojumiem ir negatīva sociālā vai vides ietekme. Visi Pensiju fonda administrētie pensiju plāni ir noslēguši pārskata gadu ar pozitīvu ienesīgumu. Pārskata gads bija ienesīgāks stratēģijām ar lielākiem ieguldījumiem akciju tirgos. Pārskata gada Luminor Sabalansētais pensiju plāna ienesīgums bija +3,18% un Luminor Progresīvais pensiju plāna ienesīgums +14,28%. Luminor indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne kopš darbības sākuma līdz gada beigām nopelnīja +14,86%. Visu Pensiju fonda administrēto pensiju plānu portfeļi ir labi diversificēti, kas ļauj ilgtermiņā nodrošināt rezultātus, kas nav atkarīgi no viena ekonomiskā sektora vai viena reģiona veiksmēm un neveiksmēm. Pensiju fonds pārskata gadā ir turpinājis jaunu dalībnieku piesaistīšanu tā administrētajiem pensiju plāniem, kā arī strādāja pie esošo klientu aktivizēšanas gada laikā Luminor sabalansētā pensiju plāna uzkrātais kapitāls pieauga par 15% un sastādīja 30 miljonus eiro. Luminor progresīvā pensiju plāna uzkrātais kapitāls pieauga par 33.33% un sastādīja 24 miljonus eiro. Luminor Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne uzkrātais kapitāls pirmajā gadā sasniedza 0,8 miljonus eiro. Kopējais dalībnieku skaits Pensiju fondā pieauga par 578 cilvēkiem, no kuriem lielākā daļa piedalās plānos uz individuālās dalības līgumu pamata. Viens no nozīmīgākajiem notikumiem gadā ir augstāk minētā pensiju plāna Luminor Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne dibināšana gadā arvien būtiskāku lomu aktīvu pārvaldīšanas jomā pasaulē un, īpaši Eiropā, ieņēma ilgtspējas jautājumi. Atbildot uz klientu pieprasījumu un sekojot līdzi tirgus tendencēm, Pensiju fonds uzsāka piedāvāt klientiem jaunas ieguldījumu iespējas. Apvienojot pasīvās pārvaldīšanas pieeju ar fokusu uz ilgtspējas jautājumiem tika izveidots jauns pensiju plāns - Luminor Indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne. Šis plāns ir 100% akciju plāns, paredzēts dalībniekiem, kuriem ieguldījumu termiņš ir vismaz 15 gadi. Šī plāna līdzekļi tiek ieguldīti indeksu fondos, kas savukārt iegulda uzņēmumos ar augstu novērtējumu attiecībā uz vispārējiem vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) faktoriem, kā arī izslēdz uzņēmumus, kuru darbība saistīta ar nelabvēlīgu apkārtējās vides vai sociālo ietekmi. Papildus tiek izslēgti vai kā minimums ievērojami samazināti ieguldījumi fosilās enerģijas nozarē un pretrunīgā darbībā iesaistītos uzņēmumos. Piemērojot izslēgšanas kritērijus un veicot ieguldījumus tikai uzņēmumos ar augstiem ESG reitingiem, pensiju plāns veic ieguldījumus tikai labākajos 25% uzņēmumu no kopējā tirgus (t.i. salīdzinot ar plašāku akciju tirgus indeksu). Jauns plāns veicinās Pensiju fonda ilgtermiņa konkurētspēju un ļaus fokusēties uz jaunu klientu piesaisti. Pensiju fonda darbības rezultāts gadā ir ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem eiro apmērā, no kuriem eiro ir ieskaitāmi dalībnieku individuālajos kontos pensiju plānos noteiktajā kārtībā. 5

6 Pensiju plāns Luminor sabalansētais pensiju plāns Uzkrātais kapitāls, miljoni Dalībnieku skaits Luminor progresīvais pensiju plāns Uzkrātais kapitāls, miljoni Dalībnieku skaits Luminor Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākonte Uzkrātais kapitāls, miljoni 0,8 - Dalībnieku skaits KOPĀ UZKRĀTAIS KAPITĀLS, miljoni 54,8 44 KOPĀ DALĪBNIEKU SKAITS Attīstība gadā Pensiju fonds turpinās piesaistīt jaunus individuālus un kolektīvus līgumus, ka arī apkalpot esošos klientus. Viena no pensiju fonda prioritātēm gadā ir kolektīvo līgumu piesaiste un sadarbības uzlabošana ar Pensiju fonda izplatītāju gadā Pensiju fonds turpinās darbu pie attālinātiem pieteikumiem, lai atvieglotu klientu ceļu gan līdz jauno līgumu noslēgšanai, gan līdz izmaiņu veikšanai esošajos līgumos. Īpašo uzmanību Pensiju fonda valde velta arī privāto uzkrājumu popularizēšanai sabiedrībā, kā arī klientu izglītošanai attiecībā uz privāto pensiju uzkrājumu nepieciešamību, produktu priekšrocībām, riskiem un komisijām. Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām Saistībā ar karadarbības uzsākšanu Ukrainā, gada februāra beigās, Pensiju fonds izvērtēja šī militārā konflikta iespējamo ietekmi uz tās administrētajiem pensiju plāniem, kā arī Pensiju fonda operacionālajiem procesiem. Pensiju plānu pārvaldnieks informēja Pensiju fondu, ka Plānos nav tiešu ieguldījumu Krievijas un Ukrainas vērtspapīros, savukārt Plānu aktīvos esošajos ieguldījumu fondos šo vērtspapīru īpatsvars nav būtisks un tālāka to vērtības samazināšanās neatstātu būtisku ietekmi uz Plānu vērtību. Pensiju fonds atkārtoti ir pārbaudījis darbības nepārtrauktības nodrošināšanas procedūru aktualitāti, tai skaitā tika atkārtoti apzināti darījumu partneri, lai vienotos par alternatīviem saziņas kanāliem, ja rastos traucējumi vai būtu ierobežota piekļuve standarta saziņas līdzekļiem. Vienlaikus Pensiju fonds apliecina, ka tam nav tiešu darījuma attiecību ar Krievijas vai Ukrainas darījumu partneriem, kā arī Pensiju fonda maksājumu vai operacionālās darbības un procesi nav atkarīgi no šīm valstīm. Ārpakalpojuma līguma ietvaros Pensiju fonds saņem informāciju par informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un kiberdrošības risku mazināšanas pasākumiem, kā arī šobrīd Luminor grupā kiberaizsardzības jomai šobrīd tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, tādēļ notiek arī nekavējoša informācijas apmaiņa par jebkādām neparastām darbībām. Vienlaikus mēs arī atzīmējam, ka situācija ir neprognozējama, piemēram, attiecībā uz iespējamiem enerģijas plūsmas samazinājumiem vai sankcijām, tādēļ šī brīža situācijas novērtējums var mainīties, mainoties ārējiem apstākļiem. 6

7 Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijis citu ievērojamu notikumu, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU Kerli Vares Padomes priekšsēdētāja Anželika Dobrovoļska Valdes priekšsēdētāja gada 16. martā gada 16. martā 7

8 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU (turpmāk tekstā: Sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu. Sabiedrības finanšu pārskati, kas ietverti no 9. līdz 28. lappusei, sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finanšu stāvokli gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu periodā no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim. Sabiedrības finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. To sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. vadība ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrības izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Tāpat vadība ir arī atbildīga par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumu un citu uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām attiecināmu Latvijas Republikas likumu prasību izpildi. vadības vārdā: ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU Anželika Dobrovoļska Valdes priekšsēdētāja Vita Krātiņa Valdes locekle gada 16. martā gada 16. martā 8

9 VISAPTVEROŠO IENĀKUMU PĀRSKATS Pielikums 2021 Komisijas naudas ienākumi Komisijas naudas izdevumi 4 (13 875) (15 285) Neto komisijas naudas ienākumi Administratīvie izdevumi 5 ( ) ( ) Pārskata gadaa neto peļņa Pārskata gada visaptverošie ienākumi Pārskaitījums uz pensiju plāniem Pielikums no 13. līdz 28. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finanšu pārskatus apstiprināja Sabiedrības valde un tās vārdā parakstīja: ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU Anželika Dobrovoļska Valdes priekšsēdētāja Vita Krātiņa Valdes locekle gada 16. martā gada 16. martā 9

10 FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS Pielikums AKTĪVI Prasības pret kredītiestādēm Nemateriālie aktīvi Uzkrātie ienākumi KOPĀ AKTĪVI SAISTĪBAS Saistības pret kreditoriem Uzkrātās saistības Citas saistības KOPĀ SAISTĪBAS KAPITĀLS Pamatkapitāls Pārskata gada peļņa KOPĀ KAPITĀLS KOPĀ SAISTĪBAS UN KAPITĀLS Pielikums no 13. līdz 28. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finanšu pārskatus apstiprināja Sabiedrības valde un tās vārdā parakstīja: ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU Anželika Dobrovoļska Valdes priekšsēdētāja Vita Krātiņa Valdes locekle gada 16. martā gada 16. martā 10

11 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS Pielikums Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā Pārskata gadaa peļņa Nemateriālo aktīvu amortizācija Iepriekšējo gadu peļņas pārskaitījums uz pensiju plāniem (77 374) (70 930) Saistību pret kreditoriem un uzkrāto saistību samazinājums Uzkrāto ienākumu un citu debitoru (pieaugums)/samazinājums Naudas un tās ekvivalentu (samazinājums)/pieaugums pamatdarbības rezultātā Naudas plūsma investīciju darbības rezultātā (11 725) (24 204) (18 951) (39 031) Nemateriālo ieguldījumu iegāde 14 - (28 120) Naudas un tās ekvivalentu samazinājums investīciju darbības rezultātā - (28 120) Naudas un tās ekvivalentu samazinājums (39 031) (13 541) Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās Pielikums no 13. līdz 28. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finanšu pārskatus apstiprināja Sabiedrības valde un tās vārdā parakstīja: ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU Anželika Dobrovoļska Valdes priekšsēdētāja Vita Krātiņa Valdes locekle gada 16. martā gada 16. martā 11

12 KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS Apmaksātais pamatkapitāls Iepriekšējo gadu un pārskata gada peļņa Kopā gada 31. decembrī Pārskaitījums uz pensiju plāniem - (70 930) (70 930) Pārskata gada visaptverošie ienākumi kopā gada 31. decembrī Pārskaitījums uz pensiju plāniem - (77 374) (77 374) Pārskata gada visaptverošie ienākumi kopā gada 31. decembrī Pielikums no 13. līdz 28. lappusei ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. Finanšu pārskatus apstiprināja Sabiedrības valde un tās vārdā parakstīja: ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU Anželika Dobrovoļska Valdes priekšsēdētāja Vita Krātiņa Valdes locekle gada 16. martā gada 16. martā 12

13 FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMS 1. Vispārīga informācija par sabiedrību un nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums Vispārīga informācija (turpmāk tekstā: Sabiedrība) ir reģistrēta gada 11. oktobrī. Sabiedrība ir saņēmusi licenci privātā pensiju fonda darbībai (2010. gada 19. oktobrī Nr /289). Licence pārreģistrēta , Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenču reģistra Nr /487. Sabiedrības juridiskā adrese ir Skanstes iela 12, Rīga, Latvija. Saskaņā ar NACE klasifikatoru Sabiedrības darbības veids ir Pensiju plānu dalībnieku iemaksāto un viņu kontā brīvprātīgi iemaksāto naudas līdzekļu ieguldījumu uzkrāšana un ieguldīšana, lai nodrošinātu to dalībniekiem papildpensiju, kā arī citas darbības, kas var atbalstīt augstāk minēto darbības veidu. Sabiedrības pamatdarbība atbilst NACE klasifikatora 66.30, un 64 punktiem. Sabiedrības vienīgais akcionārs ir Luminor Bank AS (vienotais reģistrācijas numurs: ; juridiskā adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Igaunija), kam pieder 100 % Sabiedrības akciju. Darījumi ar saistītajām pusēm detalizēti aprakstīti 15. pielikumā. Sabiedrības darbību reglamentējošās likumu prasības Sabiedrības darbību regulē likums Par privātajiem pensiju fondiem, Komerclikums un citi normatīvie akti. Sabiedrības darbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā: FKTK). Atbilstības paziņojums Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (turpmāk tekstā SFPS) un to interpretācijām, kā arī FKTK noteikumiem, kuri ir spēkā pārskata perioda beigu datumā. Sabiedrības valde apstiprināja šos finanšu pārskatus gada 16. martā. Sabiedrības akcionāriem ir tiesības mainīt finanšu pārskatus. NOZĪMĪGU GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITES PRINCIPU KOPSAVILKUMS Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes Finanšu pārskati sagatavoti, balstoties uz uzskaites politikas pēctecības principu, ar ko izprot kārtējā perioda finanšu pārskatu sagatavošanā pielietoto grāmatvedības principu atbilstību iepriekšējā periodā izmantotajiem principiem, izņemot grāmatvedības politikas izmaiņas. Finanšu pārskati sagatavoti pēc sākotnējo izmaksu principa. Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots izmantojot netiešo metodi. Finanšu pārskati ir sagatavoti eiro (), ja vien nav norādīts citādi. Sabiedrības funkcionālā valūta ir. 13

14 Jaunu standartu, grozījumu un interpretāciju ieviešana Pārskata gadā nav stājušies spēkā Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, to grozījumi un to interpretāciju grozījumi, kuru ieviešanai bija būtiska ietekme uz Sabiedrības darbību. Pārskata gadā ar gada 1. janvāri ir stājušies spēkā un ir apstiprināti lietošanai ES šādi standartu grozījumi: Grozījumi 16. SFPS Nomas līgumu koncesijas, kas saistītas ar Covid-19 (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. jūnijā vai vēlāk). Grozījumi paredz nomniekiem (bet ne iznomātājiem) iespēju izmantot atbrīvojumu no standarta prasības novērtēt, vai ar Covid-19 saistītas koncesijas ir nomas līguma modifikācija. Bāzes procentu likmju (IBOR) reformas otrā fāze grozījumi 9. SFPS, 39. SGS, 7. SFPS un 16. SFPS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Jaunajiem standratiem nav ietekmes uz finanšu pārskata datiem. Ar gada 1. janvāri vai vēlāk stāsies spēkā standartu grozījumi vai interpretācijas, kas varētu ietekmēt Sabiedrības finanšu pārskatus un kuru ietekmi Sabiedrības valde pašlaik novērtē, tomēr sākotnējās aplēses liecina, ka tā nebūs būtiska: Grozījumi 4. SFPS 9. SFPS piemērošanas atlikšana (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk). Grozījumi 10. SFPS un 28. SGS Pārdošanas vai aktīvu nodošanas darījumi starp investoru un tā asociēto uzņēmumu vai kopuzņēmumu (spēka stāšanas datums šobrīd nav noteikts, nav apstiprināti lietošanai ES). 17. SFPS Apdrošināšanas līgumi (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES). Grozījumi 1. SGS Īstermiņa un ilgtermiņa saistību klasifikācija (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES). Ienākumi pirms paredzētās pamatlīdzekļu izmantošanas, Apgrūtinošie līgumi līguma izpildes izmaksas, Atsauce uz SFPS Konceptuālo ietvaru 16. SGS, 37. SGS un 3. SFPS šaura apjoma grozījumi un Ikgadējie SFPS uzlabojumi grozījumi 1. SFPS, 9. SFPS, 16. SFPS un 41. SGS (spēkā pārskata periodiem, kas sākas gada 1. janvārī vai vēlāk, nav apstiprināti lietošanai ES). Ieņēmumu un izdevumu uzskaite Procentu ienākumi un izmaksas tiek atzīti visaptverošo ienākumu pārskatā, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi. Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzā veidā diskontē finanšu instrumenta nākotnes naudas plūsmu finanšu aktīva vai saistības paredzētajā lietošanas laikā. Citas komisijas naudas un citi ienākumi un izdevumi tiek atzīti, kad attiecīgais pakalpojums ir sniegts. Darījumi ārvalstu valūtā Darījumi ārvalstu valūtās tiek konvertēti funkcionālajā valūtā (eiro) pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktā kursa darījuma dienā. Ārvalstu valūtās nominētie monetārie aktīvi un saistības pārskata perioda beigu datumā tiek konvertētas uz funkcionālo valūtu, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu pārskata perioda beigu datumā. Ārvalstu valūtas peļņa vai zaudējumi no monetārajiem posteņiem ir starpība starp posteņu amortizēto pašizmaksu funkcionālajā valūtā perioda sākumā, kas koriģēta par pārskata perioda laikā atzītajiem procentu ieņēmumiem/izdevumiem pēc efektīvās procentu likmes metodes un saņemtajiem/veiktajiem maksājumiem, un posteņu amortizēto pašizmaksu ārvalstu valūtā perioda beigās, kas konvertēta pēc perioda beigās Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas kursa. Ārvalstu valūtās nominētie nemonetārie aktīvi un saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā, tiek konvertētas funkcionālajā valūtā, izmantojot tās dienas valūtas kursu, kurā tika noteikta to patiesā vērtība. Ārvalstu valūtas maiņas kursa svārstību rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi tiek iekļauti visaptverošo ienākumu pārskatā. 14

15 Finanšu instrumenti Sākotnējā atzīšana un novērtēšana Finanšu aktīvi un finanšu saistības tiek atzītas finanšu stāvokļa pārskatā datumā, kad attiecīgā instrumenta līguma nosacījumi ir kļuvuši saistoši Sabiedrībai. Visi regulārie finanšu aktīvu iegādes un pārdošanas darījumi tiek atzīti norēķinu datumā, kas ir datums, kad notiek finanšu aktīva saņemšana. Finanšu aktīvi vai finanšu saistības tiek sākotnēji novērtēti patiesajā vērtībā, pieskaitot darījuma izmaksas, kas tieši saistītas ar finanšu aktīvu vai finanšu saistību iegādi, izņemot, ja finanšu aktīvi vai finanšu saistības klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtēti finanšu aktīvi vai finanšu saistības ar atspoguļojumu visaptverošo ienākumu pārskatā. Finanšu aktīvu vai saistību, kas tiek novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, darījumu izmaksas tiek atzītas visaptverošo ienākumu pārskatā. Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu aktīviem, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, tiek atzīti paredzamie kredītzaudējumi, kā rezultātā kredītzaudējumi tiek atzīti pelņā vai zaudējumos, kad aktīvs ir tikko atzīts. Ja finanšu aktīvu un finanšu saistību patiesā vērtība atšķiras no darījuma cenas sākotnējās atzīšanas brīdī, Sabiedrība atzīst starpību šādi: Ja patieso vērtību var noteikt izmantojot identiska aktīva vai saistību aktīvā tirgū kotētu cenu (t.i., 1. līmeņa patiesās vērtības hierarhija) vai pamatojoties uz vērtēšanas paņēmienu, kas izmanto tikai novērojamus tirgus datus, starpība tiek atzīta visaptverošo ienākumu pārskatā. Visos pārējos gadījumos starpība tiek atlikta un atlikto pirmās dienas peļņas vai zaudējumu atzīšanas termiņš tiek noteikts individuāli. Tie var tikt amortizēti instrumenta darbības laikā, atlikti līdz brīdim, kad instrumenta patieso vērtību var noteikt, izmantojot novērojamus tirgus datus, vai realizācijas brīdī. Klasifikācija Finanšu aktīvi sākotnējās atzīšanas brīdī tiek klasificēti vienā no šādām kategorijām: Amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti finanšu aktīvi (AI); Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar vērtības izmaiņu atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos (PVPZA). Finanšu aktīvu atzīšana un klasifikācija augstāk minētajās kategorijās balstās uz abiem zemāk noradītajiem faktoriem: Sabiedrības izvēlēto biznesa modeli finanšu aktīvu pārvaldīšanā; Finanšu aktīva līgumiskās naudas plūsmas pazīmēm. Finanšu aktīvu novērtē amortizētajās iegādes izmaksās, ja ir izpildīti šādi divi nosacījumi: finanšu aktīvs tiek turēts tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir turēt finanšu aktīvus, lai iekasētu līgumiskās naudas plūsmas, un finanšu aktīva līgumiskie noteikumi paredz naudas plūsmas, ko veido vienīgi pamatsummas un procentu maksājumi. Finanšu aktīvu novērtē patiesajā vērtībā ar vērtības izmaiņu atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, ja ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem: finanšu aktīvs tiek turēts tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir realizēt naudas plūsmas, veicot instrumenta aktīvu pirkšanu un pārdošanu pamatojoties uz to patieso vērtību; atvasinātais finanšu instruments tiek turēts tāda komercdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir gūt peļņu no atvasinātā instrumenta vērtības izmaiņām atbilstoši attiecīgā mainīgā lieluma izmaiņām (procentu likmes, finanšu instrumenta cenas, preces cenas, valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai kredītu indeksa, vai cita mainīgā lieluma); 15

16 finanšu aktīvi to sākotnējās atzīšanas brīdī neatsaucami tika noteikti, kā tādi, kuru patiesās vērtības izmaiņas atzīst peļņā vai zaudējumos, ja tādējādi tiks novērsta vai ievērojami samazināta novērtēšanas vai atzīšanas nekonsekvence, un tas ir stingri pamatots. Tekošās prasības pret kredītiestādēm un debitoru parādi ietver līgumiskās naudas plūsmas pazīmes, ko veido vienīgi pamatsummas un procentu maksājumi, līdz ar ko tiek novērtēti amortizētajās iegādes izmaksās. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā Prasības pret centrālajām bankām, prasības pret finanšu institūcijām un kredīti tiek klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, ja tiek ievēroti šādi kritēriji: tie tiek turēti uzņēmējdarbības modeļa ietvaros, kura mērķis ir sasniegts, iekasējot līgumiskās naudas plūsmas ( Turēts, lai iekasētu biznesa modelis); to līgumiskās naudas plūsmas veido tikai pamatsummas un procentu maksājumi par atlikušo pamatsummu; Sabiedrība tos sākotnējā atzīšanas brīdī nenosaka kā patiesajā vērtībā novērtētus finanšu aktīvus ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos. Finanšu aktīvi, kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, tiek novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā un uz tiem attiecas 9. SFPS vērtības samazināšanās modelis. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā Visas finanšu saistības tiek atzītas patiesajā vērtībā, un aizdevumu un aizņēmumu gadījumā, atskaitot tieši attiecināmās darījumu izmaksas. Pēc sākotnējās atzīšanas procentus nesošās finanšu saistības tiek atzītas amortizētajā iegādes vērtībā, izmantojot efektīvās procentu likmes (EPL) metodi. Peļņa vai zaudējumi tiek atzīti peļņā vai zaudējumos, kad saistību atzīšana tiek pārtraukta, kā arī izmantojot EPL metodi. Amortizētā iegādes vērtība tiek aprēķināta, ņemot vērā visas iegādes atlaides vai prēmijas, kā arī maksas vai izmaksas, kas ir neatņemama EPL sastāvdaļa. EPL amortizācija tiek iekļauta visaptverošo ienākumu pārskatā kā neto procentu ienākumi. Amortizētā iegādes vērtība un efektīvā procentu likme Amortizētā iegādes vērtība ir summa, par kādu finanšu aktīvs vai finanšu saistības tiek novērtētas sākotnējās atzīšanas brīdī, atskaitot pamatsummas atmaksu, plus vai mīnus kumulatīvā amortizācija, izmantojot efektīvās procentu likmes metodi, attiecībā uz jebkuru starpību starp sākotnējo summu un termiņu, kas tiek koriģēti par vērtības samazinājuma zaudējumu summu. Efektīvā procentu likme ir likme, kas precīzi diskontē aplēstos nākotnes naudas maksājumus vai ieņēmumus no paredzamā finanšu aktīva vai finanšu saistību ilguma līdz finanšu aktīva bruto uzskaites vērtībai (t.i, tās amortizētajai pašizmaksai pirms vērtības samazināšanās vērtības samazinājuma) vai amortizētajām finanšu saistību izmaksām. Aprēķinā netiek ņemti vērā paredzamie kredītzaudējumi, bet aprēķinā ietver darījumu izmaksas, prēmijas vai atlaides un maksas, kas ir faktiskās procentu likmes neatņemama sastāvdaļa, piemēram, sākotnējās maksas. Kad Sabiedrība pārskata nākotnes naudas plūsmu aplēses, attiecīgo finanšu aktīvu vai finanšu saistību uzskaites vērtību koriģē, lai atspoguļotu jauno novērtējumu, kas diskontēts, izmantojot sākotnējo efektīvo procentu likmi. Visas izmaiņas tiek atzītas peļņā vai zaudējumos. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos Finanšu aktīvi vai saistības sākotnēji novērtē to patiesajā vērtībā, plus finanšu aktīva vai saistību gadījumā, kas nav novērtēts patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, darījuma izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz finanšu aktīva vai saistību iegādi vai emisiju. Pēc sākotnējās atzīšanas finanšu aktīvi, tostarp atvasinātie instrumenti, tiek novērtēti to patiesajā vērtībā. 16

17 Finanšu saistības Amortizētajā iegādes vērtībā novērtētās saistības ietver saistības pret kreditoriem. Atzīšanas pārtraukšana Finanšu aktīvu atzīšana tiek pārtraukta, kad līgumā noteiktās tiesības saņemt naudas plūsmas no attiecīgā finanšu aktīva ir beigušās vai kad Sabiedrība ir nodevusi visus ar piederību saistītos riskus un labumus. Jebkuru atlīdzību vai saistības, kas rodas vai tiek saglabātas nodošanas rezultātā, atzīst kā atsevišķu aktīvu vai saistību. Sabiedrība pārtrauc finanšu saistību atzīšanu, kad tās tiek dzēstas, tas ir, kad saistības ir atmaksātas, atceltas vai to termiņš ir notecējis. Ieskaitīšana Finanšu aktīvus un saistības savstarpēji ieskaita un neto summu uzrāda finanšu stāvokļa pārskatā, ja pastāv juridiskas tiesības to darīt un Sabiedrībai ir nolūks veikt neto norēķinus vai pārdot aktīvu un nokārtot saistības vienlaicīgi. Līdzekļi pārvaldīšanā Līdzekļi, ko Sabiedrība pārvalda tās klientu uzdevumā, un pārējie līdzekļi pārvaldīšanā netiek uzskatīti par Sabiedrības aktīviem. Attiecīgi šie aktīvi netiek uzrādīti Sabiedrības finanšu stāvokļa pārskatā. Ar šiem aktīviem saistītie riski un labumi pilnībā saistīti ar Sabiedrības klientiem. Finanšu aktīvu un saistību patiesā vērtība un patiesās vērtības noteikšana Patiesā vērtība ir cena, kuru saņemtu par aktīva pārdošanu vai samaksātu par saistību nodošanu parastā darījumā, kas novērtēšanas datumā tiek noslēgts tirgus dalībnieku starpā pamattirgū vai, ja tāda nav, visizdevīgākajā tirgū, kuram Sabiedrībai ir pieeja šajā datumā. Saistību patiesā vērtība atspoguļo saistību neizpildes risku. Pie sākotnējās atzīšanas vislabākais finanšu instrumenta patiesās vērtības pierādījums ir darījuma cena, t. i., dotās vai saņemtās atlīdzības patiesā vērtība, ja vien par šī instrumenta patieso vērtību neliecina salīdzinājums ar citiem pašreizējiem tirgus darījumiem, kas veikti ar šo pašu instrumentu (t. i., bez modifikācijām vai pārstrukturizācijas) vai ja šā instrumenta patiesā vērtība nav balstīta uz vērtēšanas paņēmienu, kura mainīgie faktori ietver tikai pieejamus tirgus datus. Kad pie sākotnējās atzīšanas darījuma cena ir vislabākais patiesās vērtības pierādījums, finanšu instruments tiek sākotnēji atzīts darījuma cenā un atšķirība starp šo cenu un vērtību, kas sākotnēji iegūta no vērtēšanas modeļa, tiek atzīta visaptverošo ienākumu pārskatā atkarībā no darījuma individuālajiem faktiem un apstākļiem, bet ne vēlāk kā tad, kad vērtību pamato tirgus dati vai arī darījums ir pabeigts. Turpmāk, kā arī tad, kad darījuma cena neatspoguļo aktīva patieso vērtību, kad iespējams, Sabiedrība novērtē finanšu instrumenta patieso vērtību, izmantojot aktīvā tirgū noteiktās finanšu instrumenta cenas. Tirgus tiek uzskatīts par aktīvu, ja cenas tajā ir viegli un regulāri pieejamas un atspoguļo patiesos un regulāros tirgus darījumus, kas veikti saskaņā ar brīvā tirgus principiem. Ja finanšu instrumenta tirgus nav aktīvs, Sabiedrība nosaka patieso vērtību, izmantojot kādu no vērtēšanas paņēmieniem. Vērtēšanas paņēmieni ietver aktuālāko informāciju par darījumiem tirgū un to nosacījumiem starp informētām, ieinteresētām pusēm (ja tāda pieejama); cita pēc būtības līdzīga finanšu instrumenta, pašreizējās patiesās vērtības piemērošanu, diskontētu naudas plūsmu analīzes un iespējas līgumu cenu noteikšanas modeļu izmantošanu. Izvēlētajā vērtēšanas paņēmienā tiek izmantoti pēc iespējas vairāk tirgus dati, pēc iespējas mazāka paļāvība uz Sabiedrības specifiskajiem datiem, tiek ietverti visi faktori, ko tirgus dalībnieki apsvērtu, nosakot instrumenta cenu, un kas atbilst pieņemtajai finanšu instrumentu cenas noteikšanas ekonomiskajai metodikai. Patiesajā vērtībā nenovērtēto finanšu aktīvu un saistību aplēstās patiesās vērtības ir aprēķinātas, izmantojot diskontētās naudas plūsmas metodi, ņemot par pamatu nākotnes naudas plūsmas un diskonta likmes līdzīgiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigu datumā. 17

18 Sabiedrība nosaka patiesās vērtības, izmantojot šādu patiesās vērtības hierarhiju, kas atspoguļo novērtēšanā izmantoto datu avotu: (1) Šajā kategorijā iekļauti finanšu aktīvi un saistības, kas novērtētas, atsaucoties uz publicētajām kotētajām cenām aktīvā tirgū. Finanšu instrumentu uzskata par kotētu aktīvā tirgū, ja kotētās cenas ir viegli un regulāri pieejamas no biržas, dīlera, brokera, nozares grupas, cenas noteikšanas pakalpojumu vai regulējošām aģentūrām un cenas atspoguļo faktiskos un regulāros darījumus tirgū saskaņā ar tirgus principiem. (2) Šajā kategorijā iekļauti finanšu aktīvi un saistības, kas tiek novērtēti, izmantojot vērtēšanas paņēmienu, kas pamatojas uz pieņēmumiem par cenām no citiem pašreizējiem atskaites tirgus darījumiem ar to pašu instrumentu vai uz pieejamiem tirgus datiem. (3) Ja patieso vērtību nenosaka, balstoties uz tirgus datiem, tas nozīmē, ka patiesās vērtības tiek noteiktas kopumā vai daļēji balstoties uz vērtēšanas paņēmienu (modeli) un pieņēmumiem, kas netiek pamatoti ar cenām no citiem pašreizējiem atskaites tirgus darījumiem ar to pašu instrumentu, kā arī tie nav pamatoti ar pieejamiem tirgus datiem. Nākamajā tabulā tiek analizēti patiesajā vērtībā nenovērtētu finanšu instrumentu patiesā vērtībā, izmantojot patiesās vērtības hierarhiju, kas atspoguļo novērtēšanā izmantoto datu avotu: gada 31. decembrī Uzskaites vērtība Patiesā vērtība 2. līmenis Patiesā vērtība 3. līmenis Prasības pret kredītiestādēm Uzkrātie ienākumi Finanšu saistības Saistības pret kreditoriem un citas saistības (2 527) - (2 527) Uzkrātās saistības (1 862) - (1 862) Kopā Prasības pret kredītiestādēm gada 31. decembrī Finanšu aktīvi Uzskaites vērtība Patiesā vērtība 2. līmenis Patiesā vērtība 3. līmenis Prasības pret kredītiestādēm Uzkrātie ienākumi Finanšu saistības Saistības pret kreditoriem un citas saistības (11 202) - (11 202) Uzkrātās saistības (1 140) - (1 140) Kopā (10 570) 18

19 Tabulā uzrādīta 2. un 3. līmeņa patiesās vērtības novērtēšanai izmantotās vērtēšanas metodes, kā arī būtiskākie nenovērojamie dati: Veids Prasības pret kredītiestādēm Uzkrātie ienākumi Saistības pret kreditoriem Vērtēšanas metode Patiesā vērtība atbilst attiecīgajai atmaksas naudas plūsmas vērtībai Patiesā vērtība atbilst attiecīgajai ienākumu naudas plūsmas vērtībai Patiesā vērtība atbilst attiecīgajai atmaksas naudas plūsmas vērtībai Finanšu aktīvu vērtības samazināšanās Uz šādiem finanšu instrumentiem attiecas 9. SFPS vērtības samazināšanās prasības: finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā. Finanšu instrumentiem, kas ietilpst vērtības samazināšanās modeļa darbības jomā, zaudējumu atlīdzība par paredzamajiem kredītzaudējumiem tiek aprēķināta šādi: Finanšu instrumenti bez būtiska kredītriska pieauguma kopš sākotnējās atzīšanas (vai finanšu instrumenti, kuriem tiek uzskatīts, ka tiem ir zems kredītrisks) paredzamie kredītzaudējumi tiek aprēķināti par summu, kas atbilst 12 mēnešu paredzamajiem kredītzaudējumiem, Finanšu instrumenti bez vērtības samazināšanās, bet ar būtisku kredītriska pieaugumu kopš sākotnējās atzīšanasparedzamie kredītzaudējumi tiek aprēķināti par summu, kas vienāda ar paredzamajiem kredītzaudējumiem mūža laikā, Finanšu instrumenti ar vērtības samazināšanos - paredzamie kredītzaudējumi tiek aprēķināti tādā apmērā, kas vienāds ar paredzamajiem kredītzaudējumiem mūža laikā. Kredītzaudējumi ir starpība starp visām līgumā noteiktajām naudas plūsmām, kas ir jāatmaksā saskaņā ar līgumu, un visām naudas plūsmām, kuras Banka plāno saņemt (t.i., visiem naudas iztrūkumiem), diskontējot ar sākotnējo efektīvo procentu likmi (vai kredīta koriģēto efektīvo procentu likmi par finanšu aktīviem, kas iegādāti vai izdoti ar vērtības samazināšanos). Sabiedrība novērtē naudas plūsmas, ņemot vērā visus finanšu instrumenta līgumiskos nosacījumus (piemēram, priekšapmaksas, pagarināšanu, pārdošanas un līdzīgas iespējas), izmantojot paredzamo šī finanšu instrumenta darbības laiku. Šīs naudas plūsmas ietver naudas plūsmas, kas rodas, pārdodot nodrošinājumu vai citus kredīta uzlabojumus, kas ir neatņemama līguma noteikumu sastāvdaļa. Sabiedrība katrā pārskata datumā novērtē, vai finanšu instrumenta kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas ir ievērojami palielinājies, analizējot saistību nepildīšanas riska izmaiņas finanšu instrumenta paredzamajā darbības laikā. Lai veiktu šo novērtējumu, Sabiedrība salīdzina finanšu instrumenta saistību neizpildes risku pārskata datumā ar finanšu instrumenta saistību neizpildes risku tā sākotnējās atzīšanas brīdī, ņemot vērā atbilstošu un pamatotu informāciju, kas ir pieejama bez nevajadzīgām izmaksām vai piepūles, kas liecinātu par būtisku kredītriska palielināšanos kopš sākotnējās atzīšanas. Finanšu aktīvam ir vērtības samazināšanās, ja ir noticis viens vai vairāki notikumi, kas negatīvi ietekmē šī finanšu aktīva aplēstās nākotnes naudas plūsmas. Pierādījumi, ka finanšu aktīvam ir vērtības samazināšanās, ietver novērojamus datus par šādiem notikumiem: būtiskas emitenta vai aizņēmēja finansiālās grūtības; līguma pārkāpums, piemēram, saistību neizpilde vai kavējums; aizņēmēja aizdevējs (-i) ekonomisku vai līgumisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar aizņēmēja finansiālajām grūtībām, piešķīruši aizņēmējam koncesiju (-as), ko aizdevējs (-i) citādi neizskatītu; ir iespējams, ka aizņēmējs bankrotēs vai sagaidāma tā finanšu reorganizācija; aktīva tirgus izzušana finanšu aktīvam finansiālu grūtību dēļ; vai finanšu aktīva pirkšana vai iegāde ar lielu atlaidi, kas atspoguļo radušos kredītzaudējumus. 19

20 Aplēšu izmantošana Lai sagatavotu finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS, vadībai ir nepieciešams izdarīt spriedumus, aplēses un pieņēmumus, kuri ietekmē politiku piemērošanu un uzrādītās aktīvu un saistību summas, ieņēmumus un izdevumus. Aplēšu un ar tām saistīto pieņēmumu pamatā ir vēsturiskā pieredze un dažādi citi faktori, kuri tiek uzskatīti par saprātīgiem attiecīgajos apstākļos un kuri kopumā veido pamatu lēmumu pieņemšanai par aktīvu un saistību uzskaites vērtību, kuru nav iespējams noteikt, izmantojot citus avotus. Faktiskie rezultāti var atšķirties no šīm aplēsēm. Aplēses un ar tām saistītie pieņēmumi tiek regulāri pārbaudīti. Izmaiņas grāmatvedības aplēsēs tiek atzītas tajā periodā, kurā attiecīgās aplēses tiek pārskatītas, ja izmaiņas ietekmē tikai attiecīgo periodu, vai arī periodā, kad aplēses tiek pārskatītas, un nākamajos periodos, ja izmaiņas ietekmē gan kārtējo, gan nākamos periodus. Nauda un tās ekvivalenti Nauda un tās ekvivalenti ir nauda norēķinu kontā un augstas likviditātes aktīvi, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš ir mazāks par trīs mēnešiem un kurus Sabiedrība izmanto īstermiņa saistību dzēšanai. Nodokļi Sabiedrība nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs. Sabiedrība ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 2. Risku pārvaldīšana Riska elementi un politiku pamatnostādnes Sabiedrība identificē konkrētus riska faktorus ar kuriem tā sastopas, veicot tās saimniecisko darbību. Lai ieviestu un uzturētu atbilstošas riska pārvaldības pamatnostādnes, Sabiedrība ir izstrādājusi un ieviesusi atbilstošas politikas. Kredītrisks Sabiedrības operācijas ir saistītas ar kredītrisku. Sabiedrība akceptē un ierobežo risku, definējot ekspozīcijas limitus un izstrādājot iekšējās kontroles sistēmu to uzraudzībai. Sabiedrībai gada 31. decembrī un gada 31. decembrī nav bijuši ieguldījumi kapitāla vai parāda vērtpapīros, vai termiņnoguldījumos. Tirgus risks Sabiedrības rentabilitāti un attiecīgi ilgtermiņa mērķus var nelabvēlīgi ietekmēt valsts ekonomisko apstākļu pasliktināšanās. Tādi faktori kā procentu likmes, inflācija, kredītu pieejamība un izmaksas un tirgus likviditāte var būtiski ietekmēt ekonomisko aktivitāti. Ārvalstu valūtas risks tiek uzskatīts par atsevišķu risku un tiek pārvaldīts atsevišķi. Sabiedrība pārvalda tirgus risku, vispirms identificējot dažādus riska faktorus un veicot atbilstošu tirgus un finanšu instrumentu analīzi. Sabiedrības aktīvu diversifikācija starp dažādu valstu tirgiem daļēji kompensē tirgus risku. Sabiedrībai gada 31. decembrī un gada 31. decembrī nav bijuši ieguldījumi kapitāla vai parāda vērtpapīros, vai termiņnoguldījumos. Ārvalstu valūtas risks Ārvalstu valūtas risks ir potenciāla zaudējuma risks, kas rodas, pārvērtējot Sabiedrības atvērto valūtas pozīciju (starpību starp aktīviem, pasīviem un ārpusbilances posteņiem) katrai no ārvalstu valūtām, mainoties ārvalstu valūtas maiņas kursam attiecībā pret pārskatā lietoto valūtu. Sabiedrība pārvalda šo risku, ierobežojot ieguldījumus valūtās, kas nav pamatvalūta gada 31. decembrī un gada 31. decembrī Sabiedrībai nebija ārvalstu valūtu finanšu aktīvu un saistību. 20

21 Procentu likmju risks Risks, ka, mainoties tirgus procentu likmēm, mainīsies nākotnes naudas plūsmas vai finanšu instrumentu patiesā vērtība. Lai samazinātu procentu likmju risku, Sabiedrība rūpīgi apsver savas investīciju darbības. Sabiedrība daļu brīvo naudas līdzekļu izvieto termiņnoguldījumos, kuri ir noslēgti ar fiksētām procentu likmēm, tādējādi nepakļaujot Sabiedrību naudas plūsmas procentu likmju riskam. Sabiedrībai nav ieguldījumu, kas pakļauti patiesās vērtības procentu likmju riskam. Termiņnoguldījumi tiek izvietoti uz pietiekoši īsu termiņu (ar termiņu līdz 1 gadam) un fiksētām procentu likmēm. Termiņnoguldījumi tiek veikti ar aprēķinu, lai to beigu termiņš nekoncentrētos kādā termiņa horizonta punktā, bet iespējami plašā ienesīguma līknes diapazonā gada 31. decembrī, Kopā Uz pieprasījumu Procentus nenesošie Prasības pret kredītiestādēm Uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Saistības pret kreditoriem (665) - (665) Uzkrātās saistības (6 146) - (6 146) Pārējās saistības (1 862) - (1 862) Kopā finanšu saistības (8 673) - (8 673) Neto pozīcija gada 31. decembrī, Kopā Uz pieprasījumu Procentus nenesošie Prasības pret kredītiestādēm Uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Saistības pret kreditoriem (10 062) - (10 062) Uzkrātās saistības (9 196) - (9 196) Pārējās saistības (1 140) - (1 140) Kopā finanšu saistības (20 398) - (20 398) Neto pozīcija (18 626) 21

22 Likviditātes risks Likviditātes risks ir risks, ka Sabiedrība nespēs savlaicīgi apmierināt likumīgi izpildāmas prasības bez būtiskiem zaudējumiem un nespēs arī pārvarēt neplānotas izmaiņas Sabiedrības resursos un/vai tirgus apstākļos saistībā ar to, ka tās rīcībā nav pietiekama likvīdo aktīvu apjoma. Sabiedrība regulāri uzrauga aktīvu un saistību termiņu struktūru, kā arī iegādājas tādus aktīvus, kas mazina likviditātes risku gada 31. decembrī, Uz pieprasījumu un mazāk par 1 menesi Līdz 1 gadam Kopā Prasības pret kredītiestādēm Uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Saistības pret kreditoriem (665) - (665) Uzkrātās saistības - (6 146) (6 146) Pārējās saistības (1 862) - (1 862) Kopā finanšu saistības (2 527) (6 146) (8 673) Neto pozīcija (6 146) Uz pieprasījumu un mazāk par 1 menesi Līdz 1 gadam Kopā gada 31. decembrī, Prasības pret kredītiestādēm Uzkrātie ienākumi Kopā finanšu aktīvi Saistības pret kreditoriem (10 062) - (10 062) Uzkrātās saistības - (9 196) (9 196) Pārējās saistības (1 140) - (1 140) Kopā finanšu saistības (11 202) (9 196) (20 398) Neto pozīcija (9 196)

23 3. Komisijas naudas ienākumi 2021 Administratīvā komisija par pensiju plānu pārvaldi Kopā Komisijas naudas izdevumi 2021 Maksa Luminor Bank AS par klientu piesaisti Kopā Administratīvie izdevumi FKTK atskaitījumi no papilpensijas kapitāla iemaksām Atlīdzība darbiniekiem Pakalpojumu deleģēšanas izdevumi IT pakalpojumi Gada pārskata revīzijas izdevumi Nemateriālo aktīvu nolietojums Sociālā nodokļa maksājumi Mārketinga pakalpojumi Pārējie izdevumi Biroja uzturēšanas izdevumi Kopā

24 6. Atalgojums Riska profilu ietekmējošo darbinieku atalgojums kopā: t.sk. padomes un valdes locekļi Pārējo darbinieku atalgojums Atalgojums kopā: t.sk., atalgojuma nemainīgā daļa t.sk., atalgojuma mainīgā daļa Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas Atalgojuma saņēmēju skaits kopā: t.sk, atalgojuma nemainīgās daļas saņēmēji t.sk, atalgojuma mainīgās daļas saņēmēji 5 6 Vidējais darbinieku skaits gadā bija 7 darbinieki. (2020.: 7) darbinieki. 7. Atlīdzība zvērinātam revidentam Gada pārskata revīzija Citu revīzijas uzdevumu veikšana Apliecinājuma uzdevums, ka dalībniekiem ir nodrošināta uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšana un uzskaite atbilstoši likuma Par privātajiem pensiju fondiem prasībām Kopā Pārskata gadā zvērinātu revidentu komercsabiedrība sniedza Sabiedrībai sekojošus ar revīziju nesaistītus pakalpojumus: ierobežotas pārliecības apliecinājuma uzdevums attiecībā uz likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" prasībām par individuālo kontu uzturēšanu. 24

25 8. Saistības pret kreditoriem un citas saistības FKTK atskaitījumi no 3PL klientu iemaksām Uzkrājumi atvaļinājuma naudām Kopā Uzkrātās saistības Gada pārskata revīzijas pakalpojumi Kopā Pamatkapitāls parakstītais pamatkapitāls gada 31. decembrī un gada 31. decembrī bija un bija pilnībā apmaksāts. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no vienādām vārda akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, dod vienādas tiesības uz dividendēm un likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas akcijas ir vārda akcijas un dematerializētas. Sabiedrības valde organizē vārda akciju un to īpašnieku uzskaiti Sabiedrības akcionāru reģistrā. Akcionārs Parakstītais pamatkapitāls Akciju skaits gab. Īpatsvars pamatkapitālā % Apmaksātais pamatkapitāls Luminor Bank AS Iespējamās saistības gada 31. decembrī nav izsniegusi jebkāda veida garantijas vai galvojumus, kā arī tās aktīvi nav ieķīlāti. 12. Termiņstruktūras analīze Sabiedrības aktīvu un saistību termiņu analīzes rezultātā, kas veikta ņemot vērā atlikušo termiņu no pārskata perioda beigu datuma līdz līgumā noteiktajam dzēšanas datumam, konstatēts, ka visi aktīvi un saistības ir uz pieprasījumu. 25

26 13. Prasības pret kredītiestādēm Prasības uz pieprasījumu Kopā Sabiedrība neatzīst finanšu pārskatā sagaidāmos kredītzaudējumus no prasībām uz pieprasījumu, jo tās prasības iekļauj naudas līdzekļus bankā ar augstu kredītreitingu kuriem sagaidāmo kredītzaudējumu summa ir nebūtiska. 14. Nemateriālie aktīvi Datorprogrammas Sākotnējā vērtība Atlikums gada 31. decembrī Atlikums gada 31. decembrī Uzkrātā amortizācija Atlikums gada 31. decembrī Pārskata periodā aprēķinātā amortizācija Atlikums gada 31. decembrī Neto uzskaites vērtība gada 31. decembrī Neto uzskaites vērtība gada 31. decembrī

27 15. Darījumi ar saistītajām pusēm Pārskata periodā Sabiedrībai saimnieciskās darbības ietvaros ir bijuši darījumi ar saistītām pusēm. Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti akcionāri, kuriem ir būtiska ietekme pār Sabiedrību, citas sabiedrības, kurās viņiem ir izšķiroša ietekme, Padomes un Valdes locekļi, augstākās vadības pārstāvji, viņu tuvi radinieki un sabiedrības, kurās viņiem ir izšķiroša ietekme Atlikumi Luminor Bank AS Latvijas filiāle: Prasības pret kredītiestādēm Uzkrātie ienākumi no radniecīgām sabiedrībām: "Luminor sabalansētais pensiju plāns" "Luminor progresīvais pensiju plāns" "Luminor Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne" Kopā uzkrātie ienākumi no radniecīgām sabiedrībām Ieņēmumi un izdevumi no sniegtajiem un saņemtajiem pakalpojumiem: Luminor Bank AS Latvijas filiāle: Administratīvie izdevumi Maksa par jaunu klientu piesaisti Turētājbankas komisija Bankas pakalpojumi Maksa par IT sistēmu izmantošanu Kopā ieņēmumi un izdevumi Luminor Bank AS Latvijas filiāle Luminor Bank AS: Administratīvie izdevumi Luminor Bank AS Lietuvas filiāle: Administratīvie izdevumi Komisiju ieņēmumi: "Luminor sabalansētais pensiju plāns" - komisijas ieņēmumi "Luminor progresīvais pensiju plāns"- komisijas ieņēmumi "Luminor Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne" - komisijas ieņēmumi Kopā komisiju ieņēmumi

28 16. Notikumi pēc pārskata perioda pēdējās dienas Saistībā ar karadarbības uzsākšanu Ukrainā, gada februāra beigās, Pensiju fonds izvērtēja šī militārā konflikta iespējamo ietekmi uz tās administrētajiem pensiju plāniem, kā arī Pensiju fonda operacionālajiem procesiem. Pensiju plānu pārvaldnieks informēja Pensiju fondu, ka Plānos nav tiešu ieguldījumu Krievijas un Ukrainas vērtspapīros, savukārt Plānu aktīvos esošajos ieguldījumu fondos šo vērtspapīru īpatsvars nav būtisks un tālāka to vērtības samazināšanās neatstātu būtisku ietekmi uz Plānu vērtību. Pensiju fonds atkārtoti ir pārbaudījis darbības nepārtrauktības nodrošināšanas procedūru aktualitāti, tai skaitā tika atkārtoti apzināti darījumu partneri, lai vienotos par alternatīviem saziņas kanāliem, ja rastos traucējumi vai būtu ierobežota piekļuve standarta saziņas līdzekļiem. Vienlaikus Pensiju fonds apliecina, ka tam nav tiešu darījuma attiecību ar Krievijas vai Ukrainas darījumu partneriem, kā arī Pensiju fonda maksājumu vai operacionālās darbības un procesi nav atkarīgi no šīm valstīm. Ārpakalpojuma līguma ietvaros Pensiju fonds saņem informāciju par informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un kiberdrošības risku mazināšanas pasākumiem, kā arī šobrīd Luminor grupā kiberaizsardzības jomai šobrīd tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, tādēļ notiek arī nekavējoša informācijas apmaiņa par jebkādām neparastām darbībām. Vienlaikus mēs arī atzīmējam, ka situācija ir neprognozējama, piemēram, attiecībā uz iespējamiem enerģijas plūsmas samazinājumiem vai sankcijām, tādēļ šī brīža situācijas novērtējums var mainīties, mainoties ārējiem apstākļiem. Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijis citu ievērojamu notikumu, kas būtiski ietekmētu pārskata gada rezultātu. 28

29 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Audita ziņojums par finanšu pārskatiem Mūsu atzinums Mūsuprāt, pievienotajā gada pārskatā ietvertie finanšu pārskati, kas atspoguļoti no 9. līdz 28. lappusei, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par ( Sabiedrība ) finanšu stāvokli gada 31. decembrī un Sabiedrības darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Mūsu atzinums atbilst mūsu gada 16. marta papildus ziņojumam Revīzijas komitejai. Ko mēs esam revidējuši Sabiedrības finanšu pārskati ietver: visaptverošo ienākumu pārskatu par gadu, kas noslēdzās gada 31. decembrī, finanšu stāvokļa pārskatu gada 31. decembrī, naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās gada 31. decembrī, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu par gadu, kas noslēdzās gada 31. decembrī, kā arī finanšu pārskatu pielikumu, kas ietver nozīmīgus grāmatvedības uzskaites principus un citu paskaidrojošu informāciju. Atzinuma pamatojums Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju. Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekošu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Neatkarība Mēs esam neatkarīgi no Sabiedrības saskaņā ar Starptautisko Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksu (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus), kuru izdevusi Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (SGĒSP kodekss), un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz mūsu veikto finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā. Mēs esam izpildījuši mūsu citus ētikas pienākumus saskaņā ar SGĒSP kodeksu un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautās ētikas prasības. Laika periodā no gada 1. janvāra līdz gada 31. decembrim Sabiedrībai sniegtie ar revīziju nesaistītie pakalpojumi ir uzrādīti finanšu pārskatu 7. pielikumā. Mūsu revīzijas pieeja Galvenie revīzijas jautājumi Galvenie revīzijas jautājumi ir tie jautājumi, kuri saskaņā ar mūsu profesionālo vērtējumu pārskata perioda finanšu pārskatu revīzijā bija visbūtiskākie. Šie jautājumi tika risināti mūsu finanšu pārskatu revīzijas kopējā kontekstā, kā arī veidojot mūsu revīzijas atzinumu. Mēs nesniedzam atsevišķu atzinumu par šiem jautājumiem. PricewaterhouseCoopers SIA Kr. Valdemāra iela 21-21, RĪga, LV-1010, Latvia, LV T: , F: ,

30 Galvenais revīzijas jautājums Sabiedrības ienākumi par Valsts fondēto pensiju ieguldījumu plānu pārvaldīšanu Skatīt finanšu pārskatu 3. pielikumu Komisijas naudas ienākumi. Komisijas naudas ienākumi ir būtiskākais ārējo ienākumu avots Sabiedrībai, tādēļ mums svarīga revīzijas joma bija pārbaudīt, vai komisijas ienākumi ir notikuši un vai tie ir precīzi atspoguļoti finanšu uzskaitē. Komisijas naudas ienākumus veido fiksētā daļa. Fiksētie komisijas ienākumi tiek aprēķināti kā noteikts procents no Plāna katras dienas neto aktīvu vērtības saskaņā ar pensiju Plāna prospektos noteiktajām komisijas likmēm. Kādas revīzijas procedūras mēs veicām attiecībā uz galveno revīzijas jautājumu Mēs pārliecinājāmies, ka ienākumu atzīšanā izmantotās uzskaites politikas atbilst Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem; Mēs izlases kārtībā veicām aprēķinu pareizības pārbaudi, veicot atsevišķu komisijas ienākumu aprēķinus, sareizinot Plāna dienas neto aktīvu vērtību ar komisijas likmi konkrētam Plānam un salīdzinot iegūtos rezultātus ar Sabiedrības veikto aprēķinu rezultātiem; Mēs arī veicām substantīvās procedūras attiecībā uz plānu neto aktīvu pilnīgumu un precizitāti, lai pārliecinātos, ka komisiju ieņēmumu aprēķināšanā izmantotā informācija ir uzticama; Mēs pārbaudījām, ka piemērojamās komisijas likmes atbilst pārvaldīto pensiju plānu prospektiem. Mēs pārbaudījām pamatojuma dokumentus, kas tiek izmantoti komisijas ienākumu aprēķināšanai, lai noteiktu, ka komisijas ienākumi ir atzīti pareizajā periodā; Mēs pārbaudījām finanšu pārskatos atklāto informāciju par komisijas naudas ienākumiem. Ziņošana par citu informāciju, tai skaitā Vadības ziņojumu Vadība ir atbildīga par citu informāciju. Cita informācija ietver Informāciju par Sabiedrību, kas sniegta pievienotajā gada pārskatā 3. lappusē, Sabiedrības valde un padome, kas sniegta pievienotajā gada pārskatā 4. lappusē, Vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā no 5. līdz 7. lappusei, Paziņojumu par Vadības atbildību, kas sniegts pievienotā gada pārskata 8. lappusē, bet tā neietver finanšu pārskatus un mūsu revidenta ziņojumu par tiem. Mūsu atzinums par finanšu pārskatiem neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju. Saistībā ar finanšu pārskatu revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar augstāk norādīto citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskatu informācijas vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. Attiecībā uz Vadības ziņojumu mēs arī veicām procedūras atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu Nr. 35 Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi prasībām. Šīs procedūras ietver izvērtējumu par to, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar attiecīgo likumdošanu. 2 of 4

31 Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt, visos būtiskajos aspektos: Vadības ziņojumā, informācijā par Sabiedrību un informācijā par sabiedrības valdi un padomi sniegtā informācija par pārskata gadu, par kuru ir sagatavoti finanšu pārskati, atbilst finanšu pārskatiem, un Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumu Nr. 35 Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi prasībām. Papildus tam, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Sabiedrību un tās darbības vidi, mums ir pienākums ziņot, ja mēs esam konstatējuši būtiskas neatbilstības citā informācijā, ko mēs esam saņēmuši pirms šī revidenta ziņojuma datuma. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šai sakarā būtu jāziņo. Vadības un personu, kurām uzticēta Sabiedrības pārvaldība, atbildība par finanšu pārskatiem Vadība ir atbildīga par šiem finanšu pārskatiem, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, sagatavošanu un par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. Sagatavojot finanšu pārskatus, vadības pienākums ir izvērtēt Sabiedrības spēju turpināt darbību, pēc nepieciešamības atbilstoši skaidrot apstākļus saistībā ar Sabiedrības spēju turpināt darbību un piemērot darbības turpināšanas principu, ja vien vadība neplāno likvidēt Sabiedrību vai pārtraukt tās darbību, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas Sabiedrības likvidēšanai vai darbības pārtraukšanai. Personas, kurām uzticēta Sabiedrības pārvaldība, ir atbildīgas par Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanas pārraudzību. Revidenta atbildība par finanšu pārskatu revīziju Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskati kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka, revīzijā, kas veikta saskaņā ar SRS, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti paredzēt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šiem finanšu pārskatiem. Veicot revīziju saskaņā ar SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: Identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatos varētu būt krāpšanas vai kļūdu dēļ radušās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas krāpšanas rezultātā radušās būtiskas neatbilstības, ir augstāks, nekā kļūdu izraisītām būtiskām neatbilstībām, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, ar nodomu neuzrādītu informāciju, nepatiesi uzrādītu informāciju vai iekšējās kontroles pārkāpumus. Iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles efektivitāti. Izvērtējam pielietoto grāmatvedības uzskaites politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību. 3 of 4

32 Izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Sabiedrības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidenta ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatos sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidenta ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Sabiedrība savu darbību var pārtraukt. Izvērtējam vispārēju finanšu pārskatu izklāstu, struktūru un saturu, ieskaitot pielikumā atklāto informāciju, un to, vai finanšu pārskati patiesi atspoguļo pārskatu pamatā esošos darījumus un notikumus. Mēs ziņojam personām, kurām uzticēta Sabiedrības pārvaldība, tostarp par plānoto revīzijas apjomu un laiku un par svarīgiem revīzijas novērojumiem, ieskaitot būtiskus iekšējās kontroles trūkumus, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. Personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs arī sniedzam paziņojumu par to, ka mēs esam izpildījuši saistošās ētikas prasības attiecībā uz neatkarību, kā arī sniedzam informāciju par visām attiecībām un citiem apstākļiem, kurus varētu pamatoti uzskatīt par tādiem, kas varētu ietekmēt mūsu neatkarību, un, ja nepieciešams, par pasākumiem šādas ietekmes izslēgšanai vai piemērotajiem ietekmes ierobežošanas pasākumiem. No visiem jautājumiem, par kuriem esam ziņojuši personām, kurām uzticēta pārvaldība, mēs nosakām tos jautājumus, kurus uzskatām par visbūtiskākajiem finanšu pārskatu revīzijai šajā pārskata periodā un kas tādēļ uzskatāmi par galvenajiem revīzijas jautājumiem. Mēs izklāstām šos jautājumus revidenta ziņojumā, izņemot, ja tiesību aktos liegts publiskot šādu informāciju, kā arī izņemot tos ļoti retos gadījumus, kad uzskatām, ka attiecīgais jautājums nav uzrādāms mūsu ziņojumā, jo ir pamatoti paredzams, ka sabiedrības interešu ieguvums no šādas informācijas publiskošanas neatsvērtu tās izpaušanas dēļ radušās negatīvās sekas. Ziņojums par citām normatīvo aktu prasībām Iecelšana Mēs pirmo reizi tikām iecelti par Sabiedrības revidentiem ar Sabiedrības akcionāru kopsapulces lēmumu gada 6. jūnijā, pārskata gadam, kas beidzās gada 31. decembrī. Mūsu iecelšana tika ik gadu atjaunota ar akcionāru lēmumu, tādējādi esam bijuši revidenti 4 gadus pēc kārtas. PricewaterhouseCoopers SIA Zvērinātu revidentu komercsabiedrība Licence Nr. 5 Ilandra Lejiņa Valdes locekle Atbildīgā zvērinātā revidente Sertifikāts Nr. 168 Rīga, Latvija gada 16. martā Neatkarīga revidenta ziņojums parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 4 of 4

1

1 1 AS CBL Atklātais pensiju fonds un pensiju plāni 2017. gada pārskati SATURS Informācija par CBL Atklātais pensiju fonds 3 Paziņojums par vadības atbildību 4 Vadības ziņojums 5 Visaptverošais ieņēmumu

Sīkāk

AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī (

AS Meridian Trade Bank publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās gada 30. septembrī Bilances pārskats gada 30.septembrī ( AS "Meridian Trade Bank" publiskais ceturkšņa pārskats par periodu, kas noslēdzās 215. gada 3. septembrī Bilances pārskats Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām Prasības uz pieprasījumu

Sīkāk

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata

Finanšu darbības pārskats par gada II ceturksni Konsolidētais bilances pārskats par 2015.gada II ceturksni EUR 000 Pozīcijas nosaukums Pārskata Konsolidētais bilances pārskats EUR 000 Pārskata periodā Pārskata periodā 30.06.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2014 Grupa Banka Grupa Banka Nerevidēts Nerevidēts Revidēts Revidēts Kase un prasības uz

Sīkāk

2015 Finanšu pārskats

2015 Finanšu pārskats 2015 2 Neatkarīgā revidenta ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Mēs esam revidējuši pievienotos ( Uzņēmums ) finanšu pārskatus, kas ietver 2015. gada 31. decembra bilanci, ienākumu pārskatu,

Sīkāk

Gada pārskats par gadu

Gada pārskats par gadu Gada pārskats par 2018. gadu SATURS Padomes un Valdes ziņojums...3-4 Bankas Padomes un Valdes sastāvs...5 Paziņojums par vadības atbildību...6 Neatkarīga revidenta ziņojums...7 12 Finanšu pārskati: Visaptverošo

Sīkāk

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS)

RIGENSIS BANK PUBLISKAIS PĀRSKATS(NEAUDITĒTS) RIGENSIS BANKA AS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR 2015.GADA 6 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS) Apstiprināts Rigensis Bank AS Valdes 2015.gada 06.augusta sēdē, Protokols Nr. 03/40 Saturs 1. INFORMĀCIJA PAR BANKU UN BANKAS

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002)

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_1.ceturksnis_2018 (002) VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 3 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.martam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.03.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. MARTU PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes priekšsēdētāja

Sīkāk

2018 Finanšu pārskats

2018 Finanšu pārskats 2018 2 Neatkarīga revidenta ziņojums akcionāram Ziņojums par finanšu pārskatu revīziju Atzinums Mēs esam veikuši (Sabiedrība) finanšu pārskatu, kas ietver atsevišķu ziņojumu par finansiālo stāvokli 2018.

Sīkāk

bilance lv

bilance lv AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 ) FINANŠU PĀRSKATS 2017.gada 09 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Nerevidēts Rīgā 2017

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTĀ FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTA ) SAGATAVOTA SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀTAJIEM

Sīkāk

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/ (2018. gada 24. aprīlis), - ar ko groza Pamatnostādni ECB/ 2013/ 23 par vald 15.6.2018. L 153/161 PAMATNOSTĀDNES EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/861 (2018. gada 24. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2018/13) EIROPAS

Sīkāk

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX

JOINT STOCK COMPANY/ LIMITED LIABILITY COMPANY XXX VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2017.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešu periodu līdz 2017.gada 30.jūnijam, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem

Sīkāk

Объект страхования:

Объект страхования: PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PĀRSKATA PERIODS 01.01.2014-31.12.2014 AAS BALTIKUMS VALDES UN PADOMES SASTĀVS UZ 2014. GADA 31. DECEMBRI PADOMES SASTĀVS: Padomes priekšsēdētājs: Padomes loceklis, Padomes

Sīkāk

2013 Finanšu pārskats

2013 Finanšu pārskats 2013 2 Neatkarīgo revidentu ziņojums akcionāriem Ziņojums par finanšu pārskatiem Esam veikuši auditu klāt pievienotajiem ( Uzņēmums ) finanšu pārskatiem, kas sastāv no 2013.gada 31.decembra bilances, ienākumu

Sīkāk

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018

SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par gada sešiem mēnešiem 2018 SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada sešiem mēnešiem 2018 Peļņas vai zaudējumu aprēķins no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam

Sīkāk

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s

Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts s Izskatīts SIA Rīgas veselības centrs 2018.gada 30.novembra valdes sēdē (protokols Nr.38) SIA Rīgas veselības centrs zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2018. gada deviņiem mēnešiem

Sīkāk

DnB NORD 1

DnB NORD 1 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS KONSERVATĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 1 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 5 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja

Sīkāk

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem VALMIERA 2018 1 SATURS Lpp. INFORMĀCIJA

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

Print

Print AAS BTA Baltic Insurance Company 2 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS 2018 Šis ir pārskats sagatavots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016 noteikumiem Nr. 147 Apdrošinātāju publisko ceturkšņa

Sīkāk

NORD LB 3

NORD LB 3 VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪJUMU PLĀNS AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS DNB NORD 3 SATURS Informācija par Plānu 3 Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums 4 6 Paziņojums par līdzekļu pārvaldītāja vadības

Sīkāk

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats

Microsoft Word - Lidosta_Neauditetais_2018.g.9 mÄfin.parskats Neauditētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2018.gada 1.janvāri 30.septembri (pārskatā iekļauti operatīvie dati) SATURS Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par valdes

Sīkāk

AS "PrivatBank" gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

AS PrivatBank gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu Gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2017. gadu GADA PĀRSKATS UN KONSOLIDĒTAIS GADA PĀRSKATS PAR 2017. GADU SATURS Vadības ziņojums 3-5 s Padomes un Valdes sastāvs 6-7 Paziņojums par vadības

Sīkāk

FS 2017

FS 2017 ADB GJENSIDIGE Neatkarīgu revidentu ziņojums, gada pārskats un finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī SATURS Nosaukums Lpp. Neatkarīgu revidentu ziņojums 3 6 Gada pārskats 7 9

Sīkāk

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī

AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās gada 31.decembrī AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

AS "Moda Kapitāls" GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem

AS Moda Kapitāls GADA PĀRSKATS saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem AS "Moda Kapitāls" saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem SATURS Vadība 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 5 Finanšu pārskati Apvienotais ienākumu

Sīkāk

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx

Microsoft Word FS LAT IFRS SUPER FINAL CLEAN (1).docx AKCIJU SABIEDRĪBA MINTOS MARKETPLACE (VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40103903643) 2017. GADA PĀRSKATS (3. finanšu gads) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR ES PIEŅEMTAJIEM STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sīkāk

Bild 1

Bild 1 Kā plānot naudas plūsmu un nākotnes finanšu situāciju Jānis Kļimenkovs 12.03.2015. Apskatāmie temati: Kāpēc jāplāno naudas plūsma Bilance, PZA, Naudas plūsma Kur visbiežāk pazūd nauda? Kā veidojas naudas

Sīkāk

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI

BANKAS PUBLISKAIS PĀRSKATS PAR GADA 2. CETURKSNI ANKAS PULISKAIS 2.2009 PĀRSKATS PAR 2009. GAA 2. CETURKSNI RISKU ANALĪZE Finanšu risku, no kuriem svarīgākie ir likviditātes risks, kredītrisks un tirgus risks, pārvaldīšanu īsteno saskaņā ar Valdes un

Sīkāk

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr gada pārskats Rīga, gads Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A TurboC 4U Vienotais reģ. Nr. 40003302557 2016. gada pārskats Rīga, 2017. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums... 4 Peļņas vai zaudējuma aprēķins...

Sīkāk

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu

AS Baltic International Bank Gada pārskats par gadu AS Baltic International Bank Gada pārskats par 2015. gadu Saturs 3 5 Рadomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētājas ziņojums 6 Padomes un valdes sastāvs 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 9 Neatkarīgu

Sīkāk

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais

Microsoft Word - Gada_parskats_PF_2018_sais AS PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS 2018. GADA PĀRSKATS (SAĪSINĀTS) ZIŅOJUMS PAR PENSIJU PLĀNU DARBĪBAS VEIDS Akciju sabiedrība Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds (turpmāk Pensiju Fonds) ir viens no sešiem privātajiem

Sīkāk

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc

Microsoft Word - Parsk 2012.g. 3 men.doc AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 FINANŠU PĀRSKATS PAR 2012. GADA 3 MĒNEŠIEM ( NEAUDITĒTS ) SATURS Informācija par sabiedrību 3 Peļņas

Sīkāk

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas

Mēneša bilances pārskats VSPARK MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Mēneša bilances pārskats VSPARK 27002001 MFI nosaukums atlikumi. gada (stāvoklis dienas beigās) (pārskata mēneša pēdējais datums) Jāiesniedz Latvijas Bankai Adrese Aktīvi (10 lapu) (veselos latos) Pozīcijas

Sīkāk

AS „LATVIJAS PASTA BANKA”

AS „LATVIJAS PASTA BANKA” AS LATVIJAS PASTA BANKA Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī SATURS Lapa Vadības ziņojums 3-4 Padomes un valdes locekļi 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Revidentu

Sīkāk

A/s "

A/s Sabiedrības ar ierobežotu atbildību RĒZEKNES SATIKSME. GADA PĀRSKATS Rēzeknē 2015 SATURS Lpp. Informācija par sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Finanšu pārskats: Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Konservativais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14. Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim Ieguldījumu

Sīkāk

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Neauditēts starpperioda saīsinātais finanšu pārskats Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats 2016. gada 1. janvāris 30.septembris (pārskatā iekļauti operatīvie dati) Saturs VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU... 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS... 4 PAZIŅOJUMS

Sīkāk

AS „LPB Bank”

AS „LPB Bank” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī (neauditēti) AS LPB Bank SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 7 Paziņojums par vadības atbildību 8 Bankas finanšu pārskati: Bankas apvienotais

Sīkāk

MergedFile

MergedFile 2016. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un neatkarīgu revidentu ziņojums 1 SATURS LAPA Ziņas par Sabiedrību 3 Valde

Sīkāk

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1

SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 SIA Liepājas latviešu biedrības nams 2016.gada pārskats (Vadības ziľojums un finanšu pārskats) un revidenta ziľojums 1 2 SATURS Vispārīga informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziľojums 4 Finanšu pārskats

Sīkāk

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu

A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par gadu A/S G4S Latvia Atsevišķais gada pārskats un konsolidētais gada pārskats par 2018. gadu Saturs Lapa Informācija par Sabiedrību un Koncernu 3 Vadības ziņojums 4-5 Finanšu pārskati: Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Sīkāk

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f

LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis , f LATVIJAS REPUBLIKA LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS" Jūrmalas iela 23, Liepāja, LV-3401, tālrunis 63428744, fakss 63428633, reģ. Nr. 90009569239 Dokumenta datums

Sīkāk

Gada parskats

Gada parskats reģistrācijas numurs Biedrību un nodibinājumu reģistrā 40008250497 2016. GADA PĀRSKATS Saturs Lpp. Vispārīga informācija par biedrību VĀCU KALNU ĪPAŠNIEKI 3 Bilance 4 Ieņēmumu un izdevumu pārskati 5 Ziedojumu

Sīkāk

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -.

Microsoft Word Grindeks pamatkapit.la palielinasanas noteikumi -. Apstiprināts akcionāru kārtējā sapulcē 2005. gada 18. maijā reģistrācijas Nr. 40003034935 adrese: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057 Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") 1.

Sīkāk

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017

Baltic International Bank 1.ceturkšņa pārskats 2017 AS,,BALTIC INTERNATIONAL BANK PUBLISKAIS CETURKŠŅA PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2017. GADA 31. MARTĀ Saturs Bankas (Koncerna) vadības ziņojums... 3 Konsolidācijas grupas sastāvs... 4 Bankas akcionāri...

Sīkāk

Biznesa plāna novērtējums

Biznesa plāna novērtējums [uzņēmuma nosaukums] biznesa plāns laika posmam no [gads] līdz [gads]. Ievads I. Biznesa plāna satura rādītājs II. Biznesa plāna īss kopsavilkums Esošais stāvoklis III. Vispārēja informācija par uzņēmumu

Sīkāk

RB IDS 2016 LV

RB IDS 2016 LV Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu Rīgā 2017.gada 31.martā Saturs Ievads 3 Informācija par Banku 3 Galvenie finanšu pārskata rādītāji 3 Risku pārvaldības mērķi 5 Riska vadības politikas un

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain

SIA Cesvaines Siltums 2016.gada ( ) finanšu pārskats Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvain Sabiedrības ar ierobežotu atbildību Cesvaines siltums 2016.gada pārskats Cesvainē, 2017 1 Saturs Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4-5 Peļņas vai zaudējuma aprēķins 6 Bilance 7-8 Pielikums

Sīkāk

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01

Periods: Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI ( ) AKTĪVI (01 Periods: 01.04.2018-30.06.2018 Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns aktīvu un saistību pārskats NETO AKTĪVI (0500-1500) AKTĪVI (0100+0200+0300+0400) SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400) Finanšu ieguldījumi

Sīkāk

banku gada pārskats

banku gada pārskats Saīsinātie starpperioda koncerna konsolidētie un bankas atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. jūnijā SATURS Lapa Vadības ziņojums 3 Padomes un valdes sastāvs

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums

Tirgus dalībnieka nosaukums: Parex Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Parex Universalais pensiju plans 1. pielikums Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Ieguldījumu

Sīkāk

GADA PĀRSKATS PAR GADU

GADA PĀRSKATS PAR GADU GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU G A D A P Ā R S K A T S P A R 2 0 1 5. G A D U 2 SATURS Vadības ziņojums par Koncerna un s darbību 2015. gadā...3 s padomes un valdes sastāvs...6 Paziņojums par vadības atbildību...7

Sīkāk

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018

Microsoft Word - NerevidÄfitais pĆrskats_4.ceturksnis_2018 VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA STARPTAUTISKĀ LIDOSTA RĪGA 2018.gada nerevidēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešu periodu līdz 2018.gada 31.decembrim, kas sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā

Sīkāk

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa

V.1.0. ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ ATALGOJUMA POLITIKA UN PRAKSE GADĀ Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Pa Informācija ir sagatavota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām,

Sīkāk

Rīga, gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris

Rīga, gada 31.oktobris VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris Rīga, 2 0 18.gada 31.oktobris VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats 2018.g. 01.janvāris - 30.septembris NEREVIDĒTS VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas

Sīkāk

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx

Gada_parskats_300917_atzinuma.xlsx Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FN-SERVISS Vienotais reģ. 40003606424 Gada pārskats par periodu no 01.10.2016. - 30.09.2017. Rīga, 2018. gads Saturs Informācija par sabiedrību... 3 Vadības ziņojums...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0

Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 DNB Sabalansetais ieguldijumu plans 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.0 Tirgus dalībnieka nosaukums: DNB Asset Management Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim,

Sīkāk

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr

Pielikums Nr. 1c pie līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdr Pielikums Nr. 1c pie 16.02.2005. līguma par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu Nr. LP-9/2005, kas noslēgts starp Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Luminor Asset Management IPAS.

Sīkāk

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc

Microsoft Word gada_parsk.lv.doc NEATKARĪGO AUDITORU ZIŅOJUMS UN GADA PĀRSKATS PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2000. UN 1999. GADA 31. DECEMBRĪ SATURS lpp. Nr Vadības ziņojums 3 Ziņojums par vadības atbildību 4 Padomes un valdes sastāvs 5 Neatkarīgo

Sīkāk

2019 QA_Final LV

2019 QA_Final LV 2019. gada ex-ante iemaksas Vienotajā noregulējuma fondā (VNF) Jautājumi un atbildes Vispārēja informācija par aprēķinu metodoloģiju 1. Kāpēc salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir mainījusies aprēķinu metode,

Sīkāk

AS "Rīgas kuģu būvētava"

AS Rīgas kuģu būvētava AS "Rīgas kuģu būvētava" 2018.gada 6 mēnešu finanšu pārskats (nerevidēts) SATURS LAPA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU 3 VADĪBAS ZIŅOJUMS 4 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU 5 FINANŠU PĀRSKATS: PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU

Sīkāk

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.

Par Kredītu reģistra gada 4. ceturkšņa datiem Dalībnieki gada 31. decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t. Par Kredītu reģistra 2018. gada ceturkšņa datiem Dalībnieki 2018. gada 3 decembrī Kredītu reģistrā (tālāk tekstā reģistrs) bija 96 dalībnieki, t.sk. 15 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -31.marts (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Parskats_1Q_2017

Parskats_1Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 3 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc

Microsoft Word - BALTA_IFRS_2010_LV_v4112.doc 2010. GADA PĀRSKATS SATURS LAPA Padomes un Valdes locekļi, neatkarīgi revidenti 3 Padomes un Valdes ziņojums 4 5 Paziņojums par vadības atbildību 6 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 7 Pārskats

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs Akciju sabiedrības SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA GADA PĀRSKATS par. gadu Saturs Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 5 Bilance 6 Naudas

Sīkāk

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx)

(Microsoft Word - Gada p\342rskats_BALTA_IFRS_2012_LV.docx) 2012. gada pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Savienība, un neatkarīgu revidentu ziņojums* * Šie finanšu pārskati ir tulkojums

Sīkāk

finansu parskats 3 men 2010_lv

finansu parskats 3 men 2010_lv AS DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2010.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2010. 31.03.2010.) Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS NASDAQ

Sīkāk

Parskats_2Q_2017

Parskats_2Q_2017 Akciju sabiedrības Conexus Baltic Grid Nerevidētais finanšu pārskats par 6 mēnešiem Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām - RĪGA 2017 -

Sīkāk

Interim Financial Statement

Interim Financial Statement AS ELKO GRUPA Neauditēts starpperioda 2018. gada 3 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats Struktūra Lpp. Vadības ziņojums 3 Paziņojums par vadības atbildību 5 Konsolidētā bilance 6 Konsolidētais peļņas

Sīkāk

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info

AS LPB Bank Reģ. Nr. LV SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV-1011 Tālr Vispārēja informācija Info AS LPB Bank Reģ. Nr. LV5010189561 SWIFT: LAPBLV2X Brīvības 54, Rīga, LV1011 Tālr. +71 6 777 2 999 info@lpb.lv www.lpb.lv Vispārēja informācija Informācijas atklāšana par AS LPB Bank darbību 2018.gadā Akciju

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Aktivais ieguldijumu plans DnB NORD 3 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 1 Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats

LTFJA KKS “Jūrnieku forums” 2010.g. finanšu parskats Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības JŪRNIEKU FORUMS 2010.gada finanšu pārskats Saturs Vadības ziņojums... 3 Informācija par krājaizdevu sabiedrību...

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi

Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS DnB NORD Fondi Kods: 241 Sabalansetais ieguldijumu plans DnB NORD 2 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisi Tirgus dalībnieka nosaukums: IPAS "DnB NORD Fondi" Kods: 241 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai

Sīkāk

Informacijas atklasanas atskaite_ LV

Informacijas atklasanas atskaite_ LV Informācija par AS Meridian Trade Bank darbībai 2014.gadā piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību. Informācija

Sīkāk

KPMG Gada Pārskata paraugs

KPMG Gada Pārskata paraugs SEESAM LATVIA AAS Gada pārskats par 2009. gadu Saturs lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Vadības ziņojums 4 Paziņojums par vadības atbildību 7 Finanšu pārskati: Visaptverošo ienākumu pārskats 8 Pārskats

Sīkāk

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc

Microsoft Word - Finansu parskats neauditets I_pusgads_2012_LV.doc A/S Valmieras stikla šķiedra 2012.gada 6 mēnešu FINANŠU PĀRSKATS NEAUDITĒTS NOSAUKUMS JURIDISKAIS STATUSS Valmieras stikla šķiedra Akciju sabiedrība REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS Nr. 40003031676

Sīkāk

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no

Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr no Amenda Markets AS IBS Klienta statusa noteikšanas politika Versija 3.0 Versija Spēkā stāšanās datums Lappuses nr. 1.0 15.01.2014. 1 no 5 2.0 17.06.2016. 1 no 5 3.0 03.01.2018. 1 no 6 Amenda Markets AS

Sīkāk

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A

AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR GADU ( A AKCIJU SABIEDRĪBA RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA reģ. Nr. 40003042006 Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005 KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015. GADU ( AUDITĒTS ) SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU

Sīkāk

Dinamika_03Q4_p.xls

Dinamika_03Q4_p.xls pārskatu sagatavošanas noteikumu" 1.pielikums UPDK 0651101 1.daļa AKTĪVI kods šējā pārskata gada decembrī A 1 2 3 0100 Finansu ieguldījumi 0100 6 096 767.49 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Sīkāk

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst

Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apst Akciju sabiedrības Nerevidēti starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par periodu 01.01.2018. 30.06.2018 Sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125

Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 125 Tirgus dalībnieka nosaukums: NORVIK ieguldījumu pārvaldes sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz

Sīkāk

Illustrative Financial Statements 1997

Illustrative Financial Statements 1997 RISKU PĀRVALDĪBAS UN KAPITĀLA PIETIEKAMĪBAS ZIŅOJUMS (3.pīlārs) 218. GADA 2. CETURKSNIS LUMINOR GRUPA LATVIJĀ 1 IEVADS Risku pārvaldības un kapitāla pietiekamības (3. pīlāra) pārskats ir sagatavots saskaņā

Sīkāk

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL

Microsoft Word - 3.cet_parsk_INK_kor_ar_pielik_KOR_FINAL Paziņojums par vadības atbildību Mēs, SIA Rīgas Dzemdību nams valde un galvenā grāmatvede paziņo, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti

Sīkāk

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Vienotais reģistrācijas numurs: Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CE Valsts akciju sabiedrības LATVIJAS VALSTS CEĻI Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats 2016.gada 1.janvāris -30.jūnijs (pārskatā iekļauti operatīvie dati) 1 Saturs Vispārīga informācija par sabiedrību...3

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 līdz 15.

Sīkāk

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc

Microsoft Word - FP IF CBL Eastern European Bond Fund EUR 2015_pusgada.doc IEGULDĪJUMU FONDS CBL Eastern European Fixed Income Funds (iepriekš Citadele Eastern European Fixed Income Funds ) Apakšfonds CBL Eastern European Bond Fund EUR (iepriekš Citadele Eastern European Bond

Sīkāk

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3)

VFP_1295 Ieguld portfelis ( , 3) Tirgus dalībnieka nosaukums: Swedbank Pārvaldes Sabiedrība AS Kods: 116 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus

Sīkāk

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit

Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) R bankas 0 Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapit Aktīvu pozīciju dinamika* (milj. EUR) 9 7 5 6 4 5 3 1 5 R bankas Finanšu un kapitāla tirgus komisija Pārskats par finanšu un kapitāla tirgu 214. gada pirmais ceturksnis 4 35 3 25 2 15 1 5 NR bankas BANKU

Sīkāk

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums

Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Likvidējamās ABLV Bank, AS konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2018. gadu un neatkarīgu revidentu ziņojums Saturs Likvidācijas komitejas ziņojums... 3 Nefinanšu ziņojums... 5 Informācija par

Sīkāk

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied

Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, snied Klientu klasifikācijas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus II Mērķis Klientu klasifikācijas politikas, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus

Sīkāk

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor

Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: Stājas spēkā: Šī Luminor Klientu statusa noteikšanas politika 1. Mērķis Apstiprināts: Luminor Bank AS valde Apstiprināts: 26.01.2018. Stājas spēkā: 02.01.2019. 1.1. Šī Luminor Bank AS Latvijas filiāles Klientu statusa noteikšanas

Sīkāk

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel

Tirgus dalībnieka nosaukums: Citadele Asset Management Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 Citadele Universalais pensiju plans 1. piel Tirgus dalībnieka nosaukums: "Citadele Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība Kods: 098 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651293

Sīkāk

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība

Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi EUR Kopā EUR Sākotnējā vērtība Skaidrojumi par bilances posteņiem 3.1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats Pārējie pamatlīdzekļi Kopā Sākotnējā vērtība 61 730 61 730 31.12.2013 61 730 61 730 Iegādāts 4 131 4 132 Norakstīts -1 303-1 302

Sīkāk

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2)

VFP_1293_Aktivi_Saistibas_EUR (02_10_2014, 2) Tirgus dalībnieka nosaukums: SEB Investment Management Kods: 101 1. pielikums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15.

Sīkāk

A/s "

A/s Finanšu pārskata pielikums Grāmatvedības politika Pārskata sagatavošanas pamats Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu likums", kā arī atbilstoši 21.06.2011.

Sīkāk